FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES

HBMT 3403: TEACHING MATHEMATICS IN FORM TWO SEMESTER: SEPTEMBER 2010 COURSE ASSIGNMENT (30%)

SITI ZUNNAINI BINTI SAID 781201015386 0197274500 sitiz78@yahoo.com TUTOR : MR ABU BAKAR B KASSIM

PUSAT PEMBELAJARAN IPG TUN HUSSIEN ONN, BATU PAHAT

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two

[Year]

ACKNOWLEGEMENT

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two. Banyak pengetahuan baru dan pengalaman yang diperoleh dalam menyiapkan tugasan ini. Ucapan ribuan terima kasih kepada tutor saya En Abu Bakar B Kassim kerana memberikan penerangan dan idea dalam menjalankan tugasan ini. Tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan yang turut sama-sama membantu memberikan pandangan dan idea. Seterusnya ucapan terima kasih kepada sepupu saya di kampung dan rakan-rakannya kerana sudi memberikan kerjasama kepada saya bagi menyiapkan tugasan ini.Akhir sekali semoga tugasan ini dapat memenuhi kehendak rubric. Sekian terima kasih.

SITI ZUNNAINI BT SAID 781201015386 SARJANA MUDA PENGAJARAN (PENDIDIKAN RENDAH) SEMESTER SEPTEMBER 2010

2

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two

[Year]

ISI KANDUNGAN

1.0 2.0

Pengenalan Persamaan Linear
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Persamaan Linear Dalam Satu Anu. Persamaan Linear Dalam Dua Anu Persamaan Linear Serentak Dalam Dua Anu Kaedah Penyelesaian Linear Serentak dalam Dua Anu Soalan Tugasan

3.0

Prisma 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Makna Prisma Jenis-jenis Prisma Keratan Rentas Prisma Ciri-ciri Prisma Mengira Isipadu Prisma Soalan Tugasan

4.0

Pendapat Pelajar 4.1 Rumusan Dapatan Pelajar

5.0

Refleksi

REFFERENCES APENDIXES

3

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386

2.1 Persamaan Linear Dalam Satu Anu. Sebelum soalan diberikan kepada mereka penerangan dan tunjuk cara diberikan kepada kumpulan ini dengan beberapa contoh. penjelasan lanjut akan diberikan didalam bahagian seterusnya bagaimana formula mengira isipadu prisma diperoleh. Sebutan linear ialah sebutan yang mempunyai satu anu sahaja dengan kuasa anu itu ialah 1 dan biasanya kuasa 1 tidak ditulis. Kaedah penyelesaian yang akan dibincangkan di sini ialah kaedah penghapusan (elimination method) dan kaedah penggantian (substitution method).0 PENGENALAN Di dalam tugasan ini akan membincangkan mengenai persamaan linear (Linear equations) yang melibatkan persamaan linear serentak melibatkan dua anu. Namun begitu. Dalam suatu persamaan linear ungkapan disebelah kiri boleh ditukar tempat ke ungkapan sebelah kanan. penerangan yang jelas akan diberikan tentang dua-dua kaedah dalam bab selanjutnya. Akhir sekali. Contohnya 3x + 1 = x -3 maka x ± 3= 3x + 1. Dapatan daripada jawapan pelajar-pelajar ini akan dikupas di dalam bab yang selanjutnya. Bahagian seterusnya ialah. iaitu a dan kuasanya ialah satu manakala 10xy bukan sebutan linear kerana sebutan ini mempunyai dua anu iaitu x dan y. Oleh itu. Pelajar sering mengalami kekeliruan antara kedua-dua kaedah ini dan menganggap persamaan linear satu topik yang sukar dan tidak diminati. Bahagian seterusnya. Pesamaan Linear dalam satu anu ialah kesamaan yang melibatkan nombor dan sebutan linear dalam satu anu. Kemudian kertas soalan diedarkan kepada mereka. memberikan dua soalan tentang tajuk persamaan linear dan mengira isipadu prisma kepada lima orang pelajar tingkatan 2 dalam satu kumpulan. jenis-jenis prisma dan kaedah mengira isipadu pepejal bagi prisma. Dalam mengira isipadu prisma juga pelajar sering melakukan kesilapan dalam pengiraan isipadu pepejal tersebut.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 1. refleksi yang saya dapati daripada hasilan saya peroleh dalam aktiviti yang dijalankan. perbincangan mengenai prisma. 4 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Contohnya 5a ialah sebutan linear kerana sebutan ini mempunyai satu anu.

4 Kaedah Penyelesaian Linear Serentak dalam Dua Anu 2.1 Kaedah Penghapusan (Elimination method) Di dalam kaedah ini. iaitu satu µ positif µ dan satu µnegatif¶ d) Tolak dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang sama.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2. beberapa perkara perlu diberi dilihat iaitu : a) Pekali bagi salah satu anu itu mesti sama b) Anu yang mempunyai pekali yang sama akan dihapuskan c) Tambah dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang berlainan.2 Persamaan Linear Dalam Dua Anu Persamaan Linear dalam dua anu ialah suatu persamaan yang melibatkan nombor dan sebutan linear dalam dua anu. SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 5 . Contoh p + 4q = 12 Sebutan Linear Nombor 2.4.3 Persamaan Linear Serentak Dalam Dua Anu Persamaan linear serentak dalam dua anu ialah dua persamaan linear dalam dua anu yang mempunyai penyelesaian yang sepunya dan mestilah melibatkan anu-anu yang sama. Contoh : Persamaan Serentak 3p + 2q = 10 P ± 3q = 1 ( anu-anu yang sama ) Bukan Persamaan Serentak 2x + y = 10 m-3n = 2 ( anu-anu yang tidak sama ) 2.

Di dapati pekali bagi anu y adalah sama dan tanda pekali adalah berlainan.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] e) Jika pekali bagi kedua-dua anu tidak sama. Contoh 1 : 2x +3y = 11 x-3y=1 Langkah 1 2x +3y = 11««««(1) x-3y=1««««««(2) Langkah 2 Labelkan persamaan sebagai (1) dan (2) Tambahkan (1) dan (2) untuk menghapuskan y.3y = (4) ± 3(1) = 4 ± 3 = 1 6 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . y = 1 dalam kedua-dua persamaan. Jadi. tambahkan keduadua persamaan Tambahkan persamaan (1) + (2) 2x + x + 3y + (-3y) = 11 +1 3x = 12 x = 12/3 x=4 Langkah 3 Gantikan x = 4 dalam persamaan (1) atau persamaan (2) untuk mendapatkan nilai y. y = 1 Gantikan x = 4. Di sini persamaan (1) digunakan: 2x + 3y = 11 Semak : 2(4) + 3y = 11 8 + 3y = 11 3y = 11. 2x + 3y = 2(4) + 3(1) = 8 + 3 = 11 x .8 y = 3/3 y=1 = Penyelesaian x = 4 . samakan pekali dengan lakukan pendaraban untuk samakan salah satu anu.

14 y = .14 / 7 y = -2 Langkah 5 Semak Gantikan x=3.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Contoh 2 : 2x + y = 4 X -3y = 9 Langkah 1 2x + y = 4 «««. 7 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .(-6y) = 4 ± 18 y + 6 y = .(1) x = 6 /2 2x ± 6y = 18«««(3) Tolakkan (3) daripada (1) untuk menghapuskan x 2x ± 2x + y .(2) Langkah 2 Langkah 4 persamaan (2) X 2 2(x) ± 3y(2) = 9 (2) 2x ± 6y = 18«««««(3) Langkah 3 2x + y = 4 «««.14 7y = . y = -2 Gantikan y = -2 dalam persamaan (1) 2x + y = 4 2x + ( -2) = 4 2x -2 = 4 2x = 4 + 2 Labelkan persamaan sebagai (1) dan (2) Tambahkan (1) dan (2) untuk menghapuskan y. y = -2 dalam persamaan (1) dan (2) 2x + y = 2(3) + (-2) = 6 ± 2 = 4 x-3 y = (3) -3(-2) = 3 + 6 = 9 x= 3 Penyelesaian x = 3.(1) x -3y = 9««««. Di dapati pekali kedua-dua anu tidak sama. Jadi samakan pekali x dengan mendarab persamaan (2) dengan 2.

Contoh 3: Selesaikan 3x + 4 y = 18««««.y=3 8 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2..4. gantikan y = 2x-1 secara terus dalam persamaan (1).2 Kaedah Penggantian (Substitution method ) a) Penggantian secara terus ( tanpa pengolahan) apabila salah satu daripada dua anu diberikan itu adalah perkara rumus. Masukkan persamaan (2) dalam persamaan (1) 3x + 4y = 18«««.(1) y = 2x -1 «««(2) Langkah 1 Didapati dalam persamaan (2). y adalah perkara rumus.(1) 3x + 4 ( 2x-1) = 18 3x + 8x ± 4 = 18 11x = 18 + 4 x = 22 / 11 x=2 Langkah 2 Gantikan x = 2 dalam persamaan (2) ( 3 ialah nilai y ) y = 2x-1 y = 2(2) -1 y = 4 -1 Gantikan x=2 dan y = 3 dalam persamaan (1) dan (2) 3x + 4y = 3(2) + 4(3) = 6 + 12 = 18 2x-1 = 2(2) -1 = 4 ± 1 = 3 Langkah 3 Semak Penyelesaian x=2.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] y=3 b) Penggantian dengan pengolahan Contoh 4 Selesaikan 2x + 4 y = 10««««(1) x ± 2y = .1 dan y = 3 dalam kedua-dua persamaan. 2x + 4y = 2 (-1) + 4(3) =-2 + 12 = 10 X ± 2y = (-1) ± 2 (3) = -1 -6 = -7 x ± 2y = .7 x = 2y ± 7 ( x ialah perkara rumus) Langkah 3 Gantikan x = 2y ± 7 dalam persamaan (1) 2x + 4 y = 10 x = -1 dan y = 3 2( 2y ± 7 ) + 4y = 10 4y ± 14 + 4 y = 10 4y + 4y = 10 + 14 8 y = 24 y = 24 / 8 y=3 Langkah 5 Semak Gantikan x = . Langkah 4 Langkah 2 Gantikan y = 3 dalam persamaan (2) Ambil persamaan (2) x ± 2y = .7««««(2) Langkah 1 Kenalpasti persamaan yang mana lebih mudah untuk diolah.7 x ± 2 (3) = .7 x±6=-7 x = -7 + 6 x=-1 Penyelesaian 9 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Jika dilihat antara dua persamaan ini. adalah lebih mudah menjalankan pengolahan atas persamaan (2) kerana pekali x ialah 1.

«««.q = 11 4p + 5q = -17 Langkah 1 ± Labelkan persamaan 3p . 3p .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2.(3) 4p + 5q = -17 ««««««««««.(1) 4p + 5q = -17 ««««««««««.(3) ( Labelkan ia sebagai persamaan (3) Langkah 3 15p ± 5q = 55«««««««. Samakan pekali q dengan mendarabkan persamaan (1) dengan 5.q = 11 ««««««««««.q = 11 «««««..17) 19 p = 38 p = 38/ 19 10 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .(1) x 5 3p (5) ± q(5) = 11(5) 15p ± 5q = 55««««.(2) Mansuhkan q dengan penambahan (3) + (2) 15p ± 5q = 55 4p + 5q = -17 15p + 4 p = 55 + ( .. didapati pekali bagi kedua-dua anu tidak sama.(2) Langkah 2 Kenalpasti persamaan.5 Soalan tugasan Penyelesaian Kaedah Penghapusan ± Elimination method a) 3p ..

17 8 + 5q = .5 ) = 6 + 5 = 11 dan 4p + 5q = -17 4(2) + 5 (.17 5 q = -17.25/ 5 q=-5 y Jawapan tetap sama walaupun dalam persamaan yang berbeza Penyelesaian : p = 2 dan q = .5 dalam persamaan (1) dan persamaan (2) 3p .5 ) = 8 ± 25 = -17 11 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .5 Langkah 5 Semak Gantikan p = 2 dan q = .8 q = .q = 11 3(2) ± ( .q = 11 3(2) ± q = 11 6 ± q = 11 -q = 11 ± 6 -q = 5 q = -5 Gantikan p = 2 dalam persamaan (2) 4p + 5q = -17 4(2) + 5q = .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] p=2 Langkah 4 Gantikan p = 2 dalam persamaan (1) atau 3p .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penyelesaian Kaedah Penggantian ± Substituation Method a) 3p . Didapati persamaan (1) lebih mudah untuk dibuat pengolahan kerana pekali q ialah 1.(3) Langkah 3 Masukkan persamaan( 3) dalam persamaan (2) 4p + 5q = -17««««««««««(2) Maka.(2) Langkah 2 Kenalpasti persamaan yang perlu dibuat pengolahan.(1) 4p + 5q = -17 ««««««««««. 4p + 5 (3p ± 11) = -17 4p + 15p ± 55 = -17 19p = -17 + 55 19p = 38 p = 38 / 19 p=2 12 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .q = 11 ««««««««««.(1) 3p ± 11 = q«««««««.q = 11 4p + 5q = -17 Langkah 1 ± Labelkan persamaan sebagai persamaan (1) dan persamaan (2) 3p . 3p ± q = 11«««««««..

17 8 + 5 q = .17 4(2) + 5 (-5) = 8 -25 = -17 13 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .5 Langkah 5 Semak Gantikan p =2 dan q = -5 dalam persamaan (1) dan (2) 3 p ± q = 11 3(2) ± (-5) = 6 + 5 = 11 Dan 4 p + 5 q = .25/ 5 q=-5 3p ± 11 = q 3 (2) ± 11 = q 6 ± 11 = q -5 = q Penyelesaian p = 2 dan q = .17 5 q = .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Langkah 4 Gantikan p = 2 dalam persamaan (3) Gantikan p =2 di dalam persamaan ( 2 ) atau 4 p + 5 q = .17 ± 8 q = .17 4 (2) + 5 q = .

1 Prisma Prisma ialah pepejal dalam kumpulan tiga matra.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3.2 Jenis-jenis Prisma Prisma Segiempat Tepat (Prisma Rectangular prism) Prisma Segi enam (Hexagonal prism) Prisma Segi tiga (Triangular prism) Prisma Segi Empat Sama (Square prism) 14 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . b) Bahagian Sisi Garisan dibentuk dengan menyambungkan bucu yang sejajar yang membentuk susunan segmen selari. Ciri-ciri prisma adalah seperti berikut : a) Tapak Mempunyai 2 tapak dan polygon yang kongruen dalam kedudukan yang selari dan permukaan yang rata. c) Bahagian Permukaan Semua muka yang lain berbentuk segi empat selari (parallelograms) 3. Ia mempunyai dua muka bersetentang berbentuk kongruen dan selari.

Contoh : a) b) c) d) 15 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3.3 Keratan Rentas Prisma Keratan rentas prisma ialah keratin yang bersudut tegak degan tepi sisinya.

4 Ciri ± ciri Prisma Tapak Bucu Tepi Permukaan Rata Bilangan Jenis Prisma Bucu Tepi Permukaan Rata Prisma Segi Empat Sama 8 (Square prism) Prisma Segiempat Tepat 8 (Prisma Rectangular prism) Prisma Segi tiga 12 6 2 tapak segi empat tepat 12 6 2 tapak segi empat sama Tapak 16 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3.

5 Mengira Isipadu Prisma a) Tinggi ( t ) Panjang ( p ) Lebar ( l ) Isipadu prisma segiempat tepat = Panjang (p) x Lebar(l) X Tinggi(t) ( Rectangular prism) = plt Apabila prisma di atas di potong secara menyerong akan terbentuk prisma segitiga ( triangular prism) Maka terbentuklah formula 1 17 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] (Triangular prism) Prisma Segi enam (Hexagonal prism) 6 9 5 2 tapak segi tiga 12 18 12 2 tapak segi enam Jadual 1 : Ciri-ciri mengikut jenis prisma 3.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Isipadu prisma = Panjang (p) x Lebar(l) X Tinggi(t) 2 atau ( panjang x lebar x tinggi (atau panjang) b) Formula 2 Tinggi (t) Tapak ( T Panjang ( p ) Keratan rentas Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 1 x Tapak x tinggi x panjang 2 Contoh Hitung isipadu bagi prisma berikut: 3 cm 6 cm 4 cm 18 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Langkah 1: t Kenalpasti keratan rentas prisma iaitu T Langkah 2 Kira luas keratan rentas = =   x Tapak x tinggi x 4 cm x 3 cm = 6 Langkah 3 Gunakan formula mengira isipadu prisma dan masukkan maklumat yang diperlukan Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 6 = 36 x 6 cm 3.6 Soalan Tugasan Kirakan isipadu prisma berikut: 19 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penyelesaian 1 : Langkah 1 Minta pelajar kenalpasti keratan rentas prisma iaitu : 9 cm 12 cm Langkah 2 Kirakan luas keratan rentas iaitu : x Tapak x tinggi = x 12 cm x 9 cm = 6 cm x 9 cm = 54 Langkah 3 Kemudian kirakan isipadu prisma gunakan formula iaitu : Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 54 = 972 x 18 cm Penyelesaian 2 : 20 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

Sebelum itu saya memulakan penerangan saya telah berbual-bual 21 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Mereka adalah rakan-rakan kepada sepupu di kampung. lebar dan tinggi Langkah 2 Gunakan formula kira isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 9 = 18 cm x 12 cm x 9 cm 2 = 972 4. sekumpulan pelajar telah dipilih yang terdiri daripada lima orang pelajar Sekolah Menengah di Ayer Hitam.0 Pandangan Pelajar Di dalam melaksanakan tugasan ini. saya telah membuat sedikit penerangan mengenai tajuk Persamaan Linear ( Persamaan Serentak dalam dua anu ) dan mengira isipadu prisma. sisi panjang.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] tinggi Lebar Panjang Langkah 1 Kenalpasti. Sebelum soalan diberikan kepada mereka.

Saya juga menjelaskan kepada mereka. Mereka menjawab dalam masa lima hingga sepuluh minit. Ini memudahkan untuk saya menjalankan tugasan ini. (lampiran a). saya berikan soalan tugasan kepada mereka. 22 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] dengan mereka tentang tajuk tersebut untuk mengetahui pengetahuan sedia ada mereka. Hasil daripada perbualan tersebut. Saya mulakan penerangan dengan tajuk persamaan serentak dalam menyelesaikan persamaan serentak dalam dua anu. dalam pemilihan kaedah sebenarnya bergantung kepada soalan. saya membuat satu tunjuk cara kepada mereka seperti di bawah : i) Sediakan dua span bunga. Setelah habis penerangan saya. Saya menunjukkan kaedah penggantian (substitution method) terlebih dahulu dengan memberikan beberapa contoh. Sebelum mulakan penerangan saya. menunjukkan penyelesaian kaedah penghapusan (elimination method) dengan menggunakan soalan yang sama. saya berikan beberapa soalan untuk mereka selesaikan.saya dapati mereka adalah pelajar-pelajar yang bijak.Kemudian. Kemudian. Seterusnya saya mulakan pula dengan mencari isipadu prisma. adakalanya mudah untuk menyelesaikan soalan dengan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. ii) Kerat span bunga tersebut secara menyerong seperti di bawah .

Maka kesimpulannya. dikerat secara menyerong seperti yang ditunjukkan tadi. Isipadu kuboid tadi perlu dibahagi dua. Mula-mula. gunakan formula di atas .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] iii) Tunjukkan hasil keratan. Mereka dapat menjawab dengan (panjang x lebar x tinggi). isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 Seterusnya. Apa yang berlaku kepada isipadu kuboid jika.untuk mengira mengira isipadu prisma berikut : 8 cm 12 cm 7cm 23 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Setelah selesaikan membuat tunjuk cara tersebut saya kaitkan dengan mengira isipadu pepejal yang berkaitan. maka dapatlah isipadu prisma. saya menyoal bagaimana hendak mengira isipadu bagi sebuah kuboid.

1 Rumusan hasil kerja pelajar Bahagian I : Persamaan Serentak dalam dua anu Pelajar Kaedah 24 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . 4. saya edarkan pula soalan yang berkaitan ( Lampiran b).HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] ( Formula 1) Isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 6 = 12 cm x 7 cm x 8 cm 2 = 6 cm x 7 cm x 8 cm = 336 Kemudian saya beri satu lagi formula untuk mengira isipadu prisma iaitu : Formula 2 Isipadu prisma = Luas keratan rentas x ( tinggi atau panjang) Langkah 1 : kira luas keratan rentas = = =  Langkah 2: Isipadu prisma = 7 = 28 x 12 cm x 7 cm x 8 cm 8 7 cm x 4 cm 28 = 336 Setelah selesai saya memberikan penerangan .

seorang pelajar membuat kedua-dua kaedah dan seorang pelajar menggunakan kaedah penggantian. Daripada hasil yang saya perolehi. Bahagian II : Isipadu Prisma Kaedah Formula 1 / / / / / Formula 2 Pelajar Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Pelajar E Jadual 3 : Formula Penyelesaian pilihan pelajar 25 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . mereka lebih mudah menggunakan kaedah penghapusan kerana kaedah itu lebih mudah kerana tidak mengelirukan kerana salah satu anu yang tidak diperlukan terus dihapuskan dan lebih mudah jika dibandingkan dengan kaedah penggantian. 3 orang pelajar memilih cara penghapusan.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penghapusan Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Pelajar E / / / / Penggantian / / Jadual 2: Kaedah Penyelesaian pilihan pelajar Daripada hasil yang telah saya peroleh adalah seperti di dalam jadual di atas. Kaedah penghapusan juga lebih ringkas.

Walaubagaimanapun. Di dalam penyelesaian bagi persamaan serentak dalam dua anu. Formula 2. pekali bagi salah satu anu itu mesti sama kerana anu yang mempunyai pekali yang sama akan dihapuskan. beberapa perkara perlu diingati iaitu.0 Refleksi Setelah selesai menjalankan tugasan di atas. kaedah penghapusan (elimination method) dan kaedah penggantian (substitution method). Di antara formula 1 dan formula 2 pelajar lebih suka menggunakan formula 1 iaitu panjang x lebar x tinggi 2 formula 1 kerana semua maklumat sudah ada. maka persamaan 26 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . didapati tajuk persamaan linear merupakan di antara tajuk yang sukar dikuasai oleh pelajar kerana kekeliruan cara penyelesaian masalah. Lakukan penolakan kepada dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang sama. samakan pekali dengan melakukan pendaraban mengikut persamaan mana yang lebih mudah untuk diolah. Ia memerlukan jalan kerja yang lebih panjang. Jalan kerja bagi formula 1 lebih ringkas dan cepat untuk dikira.Jika didapati pekali bagi kedua-dua anu tidak sama. perlu mencari luas keratan rentas terlebih dahulu iaitu luas bagi segitiga kemudian di darab dengan panjang tepi prisma. pekali bagi kedua-dua anu tidak sama . Bagi kaedah penghapusan. hanya perlu masukkan maklumat ke dalam formula sahaja. Contohnya 2x + y = 4 dan x ± 3y = 9. tambahkan dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang berlainan. pemilihannya adalah berdasarkan soalan yang diutarakan.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Jadual di atas adalah dapatan yang telah diperoleh bagi bahaian II mengira isipadu prisma. iaitu satu positif dan satu negatif. . kedua-dua kaedah ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Seterusnya. Mereka mengatakan soalan tersebut lebih mudah menggunakan 5. terdapat dua kaedah yang diajar kepada murid-murid iaitu.

di mana + ( . saya dapati kedua-dua kaedah ini mempunyai kelebihan dan kesenangan tersendiri. Walaubagaimanapun. Kedua-dua formula ini digunakan mengikut kesesuaian soalan. Oleh hal yang demikian.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] x ± 3y = 9 didarabkan dengan 2 untuk menyamakan pekali. Bagi soalan di dalam tugasan pelajar-pelajar lebih suka menggunakan formula yang pertama kerana ia lebih mudah. sekiranya salah satu daripada dua anu diberikan itu adalah perkara rumus maka kaedah yang sesuai adalah kaedah penggantian. kaedah penggantian juga perlu didedahkan kepada pelajar supaya mereka mendapat idea untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan serentak ini.Penerokaan dapat mengekalkan ingatan jangka panjang dalam mencari isipadu prisma. Kaedah penggantian juga melibatkan pengolahan untuk menjadikan persamaan itu perkara rumus. saya lebih menggalakkan pelajar menggunakan kaedah penghapusan kerana kaedah ini lebih ringkas dan mudah difahami. kerana penyelesaian boleh terus dijalankan. Dan seterusnya untuk dihapuskan. Pada kebiasaannya tajuk ini merupakan tajuk kegemaran kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. pelajar perlu didedahkan dengan pengajaran kontekstual dalam mereka meneroka bagi mendapatkan formula mengira isipadu prisma. di sini saya telah memberikan dua formula dalam pengiraan isipadu prisma seperti yang telah diterangkan di atas.) = . Namun begitu. Selalunya pada langkah inilah pelajar sering melakukan kesilapan. Namun di dalam tugasan ini adalah mengira isipadu prisma. Walaubagaimanapun. Perkaitan nombor integer dalam nombor negatif.) = + Pelajar selalunya melakukan kesilapan dan kecuaian apabila melibatkan nombor positif dan negatif. cepat dan senang untuk dikira. namun hanya beberapa sahaja yang dapat dibincangkan di dalam tugasan ini. pelajar juga sering melakukan 27 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Bagi pelajar-pelajar yang cemerlang tiada masalah antara dua-dua kaedah ini.Maka akan wujudlah satu lagi persamaan yang ketiga. Seterusnya dalam pengiraan isipadu prisma pula. Apa yang penting di dalam kaedah penggantian adalah membina perkara rumus untuk menggantikan anu didalam persamaan yang satu lagi.dan ± ( . Sebenarnya terdapat pelbagai jenis prisma. Ia juga lebih mudah untuk diikuti bagi pelajar yang dalam aras sederhana dan rendah. Namun.

28 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Di sinilah keperluan penggunaan formula 2. Lee. P.ricksmath.com/prisms. Eng & Y.Hawkins. (2001).HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] kecuaian semasa mengira isipadu prisma. Namun begitu.M. Bhd. bagi mengira isipadu prisma juga adalah penting. bagi pelajarpelajar yang berada di dalam kumpulan pertengahan saya akan menekankan penggunaan formula 1. Shah Alam : arah Pendidikan Sdn Bhd. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. segi lima ( pentagon) dan trapezium memerlukan pengiraan keratan rentas. masih perlu didedahkan kepada mereka sebagai penambahan idea dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan.Cheng . Kecuaian yang biasa dibuat adalah kesalahan semasa mendarab dan menulis unit yang terlibat. Edisi Ketiga. (2007). Formula 2. L. K. Prisma yang yang mempunyai lebih tepi seperti segienam ( hexsagon). http://www. Kamus dwibahasa Oxford Fajar. Walaubagaimanapun formula 2. Mathematics form 2. saya amat berpuashati dengan tugasan ini dan saya lakukan tugasan ini dengan sebaik yang mungkin.Integrated Curriculum for Secondary Schools Mathematics Volume 2 Form 2. Sekaligus dapat meningkatkan minat pelajar untuk terus belajar dan menyukai tajuk ini. kerana ia lebih mudah untuk difahami dan jalan pengiraan yang ringkas.K.html Yoong. Pada keseluruhannya. Saya juga berharap kaedah dan formula yang dibincangkan ini dapat membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam tajuk persamaan linear dan mengira isipadu prisma. Selangor: Arus Intelek Sdn Bhd. Keratan rentas adalah keratan yang bersudut tegak dengan tepi sisinya. Types and Properties of Prisms. RUJUKAN Joyce M.(2003).

Bhd.Kian. LAMPIRAN a Nama :_______________________________SMK :_________________________ Bahagian I Selesaikan persamaan serentak di bawah 3p ± q = 11 4p + 5q = -17 Kaedah Penghapusan ( elimination) Penggantian ( Subtitution) 29 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .(1997).L.Cheu & C. W.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Yong Ping Kiang.K. Bantuan Studi Lengkap PMR Prima Matematik. Petaling Jaya : Sasbadi Sdn.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Saya lebih suka selesaikan menggunakan kaedah ««« kerana Lampiran b Bahagian II Kira isipadu prisma di bawah 30 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

Kerana««««..HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Kaedah Formula 1 Formula 2 Saya senang menggunakan formuala«««. 31 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful