FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES

HBMT 3403: TEACHING MATHEMATICS IN FORM TWO SEMESTER: SEPTEMBER 2010 COURSE ASSIGNMENT (30%)

SITI ZUNNAINI BINTI SAID 781201015386 0197274500 sitiz78@yahoo.com TUTOR : MR ABU BAKAR B KASSIM

PUSAT PEMBELAJARAN IPG TUN HUSSIEN ONN, BATU PAHAT

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two

[Year]

ACKNOWLEGEMENT

Alhamdulillah, akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two. Banyak pengetahuan baru dan pengalaman yang diperoleh dalam menyiapkan tugasan ini. Ucapan ribuan terima kasih kepada tutor saya En Abu Bakar B Kassim kerana memberikan penerangan dan idea dalam menjalankan tugasan ini. Tidak lupa juga rakan-rakan seperjuangan yang turut sama-sama membantu memberikan pandangan dan idea. Seterusnya ucapan terima kasih kepada sepupu saya di kampung dan rakan-rakannya kerana sudi memberikan kerjasama kepada saya bagi menyiapkan tugasan ini.Akhir sekali semoga tugasan ini dapat memenuhi kehendak rubric. Sekian terima kasih.

SITI ZUNNAINI BT SAID 781201015386 SARJANA MUDA PENGAJARAN (PENDIDIKAN RENDAH) SEMESTER SEPTEMBER 2010

2

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two

[Year]

ISI KANDUNGAN

1.0 2.0

Pengenalan Persamaan Linear
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Persamaan Linear Dalam Satu Anu. Persamaan Linear Dalam Dua Anu Persamaan Linear Serentak Dalam Dua Anu Kaedah Penyelesaian Linear Serentak dalam Dua Anu Soalan Tugasan

3.0

Prisma 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Makna Prisma Jenis-jenis Prisma Keratan Rentas Prisma Ciri-ciri Prisma Mengira Isipadu Prisma Soalan Tugasan

4.0

Pendapat Pelajar 4.1 Rumusan Dapatan Pelajar

5.0

Refleksi

REFFERENCES APENDIXES

3

SITI ZUNNAINI SAID 781201015386

Sebelum soalan diberikan kepada mereka penerangan dan tunjuk cara diberikan kepada kumpulan ini dengan beberapa contoh. Kaedah penyelesaian yang akan dibincangkan di sini ialah kaedah penghapusan (elimination method) dan kaedah penggantian (substitution method). 2. penjelasan lanjut akan diberikan didalam bahagian seterusnya bagaimana formula mengira isipadu prisma diperoleh. Contohnya 3x + 1 = x -3 maka x ± 3= 3x + 1. memberikan dua soalan tentang tajuk persamaan linear dan mengira isipadu prisma kepada lima orang pelajar tingkatan 2 dalam satu kumpulan. penerangan yang jelas akan diberikan tentang dua-dua kaedah dalam bab selanjutnya. Dalam mengira isipadu prisma juga pelajar sering melakukan kesilapan dalam pengiraan isipadu pepejal tersebut. Sebutan linear ialah sebutan yang mempunyai satu anu sahaja dengan kuasa anu itu ialah 1 dan biasanya kuasa 1 tidak ditulis. Oleh itu. Namun begitu. jenis-jenis prisma dan kaedah mengira isipadu pepejal bagi prisma. iaitu a dan kuasanya ialah satu manakala 10xy bukan sebutan linear kerana sebutan ini mempunyai dua anu iaitu x dan y. refleksi yang saya dapati daripada hasilan saya peroleh dalam aktiviti yang dijalankan.1 Persamaan Linear Dalam Satu Anu. Akhir sekali.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 1. Pesamaan Linear dalam satu anu ialah kesamaan yang melibatkan nombor dan sebutan linear dalam satu anu. Dalam suatu persamaan linear ungkapan disebelah kiri boleh ditukar tempat ke ungkapan sebelah kanan. Kemudian kertas soalan diedarkan kepada mereka. Dapatan daripada jawapan pelajar-pelajar ini akan dikupas di dalam bab yang selanjutnya. 4 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . perbincangan mengenai prisma. Bahagian seterusnya ialah. Bahagian seterusnya.0 PENGENALAN Di dalam tugasan ini akan membincangkan mengenai persamaan linear (Linear equations) yang melibatkan persamaan linear serentak melibatkan dua anu. Pelajar sering mengalami kekeliruan antara kedua-dua kaedah ini dan menganggap persamaan linear satu topik yang sukar dan tidak diminati. Contohnya 5a ialah sebutan linear kerana sebutan ini mempunyai satu anu.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2. Contoh p + 4q = 12 Sebutan Linear Nombor 2.1 Kaedah Penghapusan (Elimination method) Di dalam kaedah ini. Contoh : Persamaan Serentak 3p + 2q = 10 P ± 3q = 1 ( anu-anu yang sama ) Bukan Persamaan Serentak 2x + y = 10 m-3n = 2 ( anu-anu yang tidak sama ) 2.2 Persamaan Linear Dalam Dua Anu Persamaan Linear dalam dua anu ialah suatu persamaan yang melibatkan nombor dan sebutan linear dalam dua anu.3 Persamaan Linear Serentak Dalam Dua Anu Persamaan linear serentak dalam dua anu ialah dua persamaan linear dalam dua anu yang mempunyai penyelesaian yang sepunya dan mestilah melibatkan anu-anu yang sama. SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 5 . iaitu satu µ positif µ dan satu µnegatif¶ d) Tolak dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang sama. beberapa perkara perlu diberi dilihat iaitu : a) Pekali bagi salah satu anu itu mesti sama b) Anu yang mempunyai pekali yang sama akan dihapuskan c) Tambah dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang berlainan.4.4 Kaedah Penyelesaian Linear Serentak dalam Dua Anu 2.

samakan pekali dengan lakukan pendaraban untuk samakan salah satu anu.3y = (4) ± 3(1) = 4 ± 3 = 1 6 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Contoh 1 : 2x +3y = 11 x-3y=1 Langkah 1 2x +3y = 11««««(1) x-3y=1««««««(2) Langkah 2 Labelkan persamaan sebagai (1) dan (2) Tambahkan (1) dan (2) untuk menghapuskan y. y = 1 dalam kedua-dua persamaan. tambahkan keduadua persamaan Tambahkan persamaan (1) + (2) 2x + x + 3y + (-3y) = 11 +1 3x = 12 x = 12/3 x=4 Langkah 3 Gantikan x = 4 dalam persamaan (1) atau persamaan (2) untuk mendapatkan nilai y. Jadi.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] e) Jika pekali bagi kedua-dua anu tidak sama. 2x + 3y = 2(4) + 3(1) = 8 + 3 = 11 x . Di sini persamaan (1) digunakan: 2x + 3y = 11 Semak : 2(4) + 3y = 11 8 + 3y = 11 3y = 11.8 y = 3/3 y=1 = Penyelesaian x = 4 . Di dapati pekali bagi anu y adalah sama dan tanda pekali adalah berlainan. y = 1 Gantikan x = 4.

(-6y) = 4 ± 18 y + 6 y = .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Contoh 2 : 2x + y = 4 X -3y = 9 Langkah 1 2x + y = 4 «««. Di dapati pekali kedua-dua anu tidak sama.(1) x = 6 /2 2x ± 6y = 18«««(3) Tolakkan (3) daripada (1) untuk menghapuskan x 2x ± 2x + y . y = -2 dalam persamaan (1) dan (2) 2x + y = 2(3) + (-2) = 6 ± 2 = 4 x-3 y = (3) -3(-2) = 3 + 6 = 9 x= 3 Penyelesaian x = 3. Jadi samakan pekali x dengan mendarab persamaan (2) dengan 2.(2) Langkah 2 Langkah 4 persamaan (2) X 2 2(x) ± 3y(2) = 9 (2) 2x ± 6y = 18«««««(3) Langkah 3 2x + y = 4 «««.14 / 7 y = -2 Langkah 5 Semak Gantikan x=3. y = -2 Gantikan y = -2 dalam persamaan (1) 2x + y = 4 2x + ( -2) = 4 2x -2 = 4 2x = 4 + 2 Labelkan persamaan sebagai (1) dan (2) Tambahkan (1) dan (2) untuk menghapuskan y.14 y = . 7 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .14 7y = .(1) x -3y = 9««««.

2 Kaedah Penggantian (Substitution method ) a) Penggantian secara terus ( tanpa pengolahan) apabila salah satu daripada dua anu diberikan itu adalah perkara rumus.(1) y = 2x -1 «««(2) Langkah 1 Didapati dalam persamaan (2).HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2. Contoh 3: Selesaikan 3x + 4 y = 18««««. Masukkan persamaan (2) dalam persamaan (1) 3x + 4y = 18«««.. y adalah perkara rumus.4.(1) 3x + 4 ( 2x-1) = 18 3x + 8x ± 4 = 18 11x = 18 + 4 x = 22 / 11 x=2 Langkah 2 Gantikan x = 2 dalam persamaan (2) ( 3 ialah nilai y ) y = 2x-1 y = 2(2) -1 y = 4 -1 Gantikan x=2 dan y = 3 dalam persamaan (1) dan (2) 3x + 4y = 3(2) + 4(3) = 6 + 12 = 18 2x-1 = 2(2) -1 = 4 ± 1 = 3 Langkah 3 Semak Penyelesaian x=2. gantikan y = 2x-1 secara terus dalam persamaan (1).y=3 8 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

7 x±6=-7 x = -7 + 6 x=-1 Penyelesaian 9 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Jika dilihat antara dua persamaan ini.7 x = 2y ± 7 ( x ialah perkara rumus) Langkah 3 Gantikan x = 2y ± 7 dalam persamaan (1) 2x + 4 y = 10 x = -1 dan y = 3 2( 2y ± 7 ) + 4y = 10 4y ± 14 + 4 y = 10 4y + 4y = 10 + 14 8 y = 24 y = 24 / 8 y=3 Langkah 5 Semak Gantikan x = .7 x ± 2 (3) = .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] y=3 b) Penggantian dengan pengolahan Contoh 4 Selesaikan 2x + 4 y = 10««««(1) x ± 2y = . adalah lebih mudah menjalankan pengolahan atas persamaan (2) kerana pekali x ialah 1.1 dan y = 3 dalam kedua-dua persamaan.7««««(2) Langkah 1 Kenalpasti persamaan yang mana lebih mudah untuk diolah. 2x + 4y = 2 (-1) + 4(3) =-2 + 12 = 10 X ± 2y = (-1) ± 2 (3) = -1 -6 = -7 x ± 2y = . Langkah 4 Langkah 2 Gantikan y = 3 dalam persamaan (2) Ambil persamaan (2) x ± 2y = .

(1) x 5 3p (5) ± q(5) = 11(5) 15p ± 5q = 55««««. 3p .17) 19 p = 38 p = 38/ 19 10 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 ..(1) 4p + 5q = -17 ««««««««««.(3) ( Labelkan ia sebagai persamaan (3) Langkah 3 15p ± 5q = 55«««««««.q = 11 4p + 5q = -17 Langkah 1 ± Labelkan persamaan 3p . didapati pekali bagi kedua-dua anu tidak sama..(2) Mansuhkan q dengan penambahan (3) + (2) 15p ± 5q = 55 4p + 5q = -17 15p + 4 p = 55 + ( ..(2) Langkah 2 Kenalpasti persamaan.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 2.q = 11 ««««««««««.«««.q = 11 «««««. Samakan pekali q dengan mendarabkan persamaan (1) dengan 5.(3) 4p + 5q = -17 ««««««««««.5 Soalan tugasan Penyelesaian Kaedah Penghapusan ± Elimination method a) 3p .

8 q = .5 dalam persamaan (1) dan persamaan (2) 3p .5 ) = 6 + 5 = 11 dan 4p + 5q = -17 4(2) + 5 (.25/ 5 q=-5 y Jawapan tetap sama walaupun dalam persamaan yang berbeza Penyelesaian : p = 2 dan q = .17 5 q = -17.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] p=2 Langkah 4 Gantikan p = 2 dalam persamaan (1) atau 3p .q = 11 3(2) ± q = 11 6 ± q = 11 -q = 11 ± 6 -q = 5 q = -5 Gantikan p = 2 dalam persamaan (2) 4p + 5q = -17 4(2) + 5q = .17 8 + 5q = .q = 11 3(2) ± ( .5 Langkah 5 Semak Gantikan p = 2 dan q = .5 ) = 8 ± 25 = -17 11 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

q = 11 ««««««««««.(1) 4p + 5q = -17 ««««««««««.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penyelesaian Kaedah Penggantian ± Substituation Method a) 3p .(1) 3p ± 11 = q«««««««.(2) Langkah 2 Kenalpasti persamaan yang perlu dibuat pengolahan.(3) Langkah 3 Masukkan persamaan( 3) dalam persamaan (2) 4p + 5q = -17««««««««««(2) Maka.q = 11 4p + 5q = -17 Langkah 1 ± Labelkan persamaan sebagai persamaan (1) dan persamaan (2) 3p .. Didapati persamaan (1) lebih mudah untuk dibuat pengolahan kerana pekali q ialah 1. 3p ± q = 11«««««««. 4p + 5 (3p ± 11) = -17 4p + 15p ± 55 = -17 19p = -17 + 55 19p = 38 p = 38 / 19 p=2 12 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Langkah 4 Gantikan p = 2 dalam persamaan (3) Gantikan p =2 di dalam persamaan ( 2 ) atau 4 p + 5 q = .17 8 + 5 q = .17 ± 8 q = .17 5 q = .5 Langkah 5 Semak Gantikan p =2 dan q = -5 dalam persamaan (1) dan (2) 3 p ± q = 11 3(2) ± (-5) = 6 + 5 = 11 Dan 4 p + 5 q = .17 4 (2) + 5 q = .17 4(2) + 5 (-5) = 8 -25 = -17 13 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .25/ 5 q=-5 3p ± 11 = q 3 (2) ± 11 = q 6 ± 11 = q -5 = q Penyelesaian p = 2 dan q = .

Ia mempunyai dua muka bersetentang berbentuk kongruen dan selari. c) Bahagian Permukaan Semua muka yang lain berbentuk segi empat selari (parallelograms) 3.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3. b) Bahagian Sisi Garisan dibentuk dengan menyambungkan bucu yang sejajar yang membentuk susunan segmen selari.1 Prisma Prisma ialah pepejal dalam kumpulan tiga matra.2 Jenis-jenis Prisma Prisma Segiempat Tepat (Prisma Rectangular prism) Prisma Segi enam (Hexagonal prism) Prisma Segi tiga (Triangular prism) Prisma Segi Empat Sama (Square prism) 14 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Ciri-ciri prisma adalah seperti berikut : a) Tapak Mempunyai 2 tapak dan polygon yang kongruen dalam kedudukan yang selari dan permukaan yang rata.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3. Contoh : a) b) c) d) 15 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .3 Keratan Rentas Prisma Keratan rentas prisma ialah keratin yang bersudut tegak degan tepi sisinya.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] 3.4 Ciri ± ciri Prisma Tapak Bucu Tepi Permukaan Rata Bilangan Jenis Prisma Bucu Tepi Permukaan Rata Prisma Segi Empat Sama 8 (Square prism) Prisma Segiempat Tepat 8 (Prisma Rectangular prism) Prisma Segi tiga 12 6 2 tapak segi empat tepat 12 6 2 tapak segi empat sama Tapak 16 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] (Triangular prism) Prisma Segi enam (Hexagonal prism) 6 9 5 2 tapak segi tiga 12 18 12 2 tapak segi enam Jadual 1 : Ciri-ciri mengikut jenis prisma 3.5 Mengira Isipadu Prisma a) Tinggi ( t ) Panjang ( p ) Lebar ( l ) Isipadu prisma segiempat tepat = Panjang (p) x Lebar(l) X Tinggi(t) ( Rectangular prism) = plt Apabila prisma di atas di potong secara menyerong akan terbentuk prisma segitiga ( triangular prism) Maka terbentuklah formula 1 17 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Isipadu prisma = Panjang (p) x Lebar(l) X Tinggi(t) 2 atau ( panjang x lebar x tinggi (atau panjang) b) Formula 2 Tinggi (t) Tapak ( T Panjang ( p ) Keratan rentas Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 1 x Tapak x tinggi x panjang 2 Contoh Hitung isipadu bagi prisma berikut: 3 cm 6 cm 4 cm 18 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Langkah 1: t Kenalpasti keratan rentas prisma iaitu T Langkah 2 Kira luas keratan rentas = =   x Tapak x tinggi x 4 cm x 3 cm = 6 Langkah 3 Gunakan formula mengira isipadu prisma dan masukkan maklumat yang diperlukan Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 6 = 36 x 6 cm 3.6 Soalan Tugasan Kirakan isipadu prisma berikut: 19 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penyelesaian 1 : Langkah 1 Minta pelajar kenalpasti keratan rentas prisma iaitu : 9 cm 12 cm Langkah 2 Kirakan luas keratan rentas iaitu : x Tapak x tinggi = x 12 cm x 9 cm = 6 cm x 9 cm = 54 Langkah 3 Kemudian kirakan isipadu prisma gunakan formula iaitu : Isipadu prisma = Luas Keratan Rentas x panjang ( atau tinggi) = 54 = 972 x 18 cm Penyelesaian 2 : 20 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

Mereka adalah rakan-rakan kepada sepupu di kampung. sisi panjang. lebar dan tinggi Langkah 2 Gunakan formula kira isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 9 = 18 cm x 12 cm x 9 cm 2 = 972 4. Sebelum itu saya memulakan penerangan saya telah berbual-bual 21 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . sekumpulan pelajar telah dipilih yang terdiri daripada lima orang pelajar Sekolah Menengah di Ayer Hitam.0 Pandangan Pelajar Di dalam melaksanakan tugasan ini. saya telah membuat sedikit penerangan mengenai tajuk Persamaan Linear ( Persamaan Serentak dalam dua anu ) dan mengira isipadu prisma.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] tinggi Lebar Panjang Langkah 1 Kenalpasti. Sebelum soalan diberikan kepada mereka.

Hasil daripada perbualan tersebut. ii) Kerat span bunga tersebut secara menyerong seperti di bawah . saya berikan soalan tugasan kepada mereka. adakalanya mudah untuk menyelesaikan soalan dengan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Mereka menjawab dalam masa lima hingga sepuluh minit.Kemudian. 22 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Seterusnya saya mulakan pula dengan mencari isipadu prisma. Ini memudahkan untuk saya menjalankan tugasan ini. Setelah habis penerangan saya. Saya mulakan penerangan dengan tajuk persamaan serentak dalam menyelesaikan persamaan serentak dalam dua anu.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] dengan mereka tentang tajuk tersebut untuk mengetahui pengetahuan sedia ada mereka. dalam pemilihan kaedah sebenarnya bergantung kepada soalan. Kemudian. Sebelum mulakan penerangan saya. Saya menunjukkan kaedah penggantian (substitution method) terlebih dahulu dengan memberikan beberapa contoh. Saya juga menjelaskan kepada mereka. saya membuat satu tunjuk cara kepada mereka seperti di bawah : i) Sediakan dua span bunga.saya dapati mereka adalah pelajar-pelajar yang bijak. menunjukkan penyelesaian kaedah penghapusan (elimination method) dengan menggunakan soalan yang sama. saya berikan beberapa soalan untuk mereka selesaikan. (lampiran a).

Apa yang berlaku kepada isipadu kuboid jika. Mula-mula. gunakan formula di atas .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] iii) Tunjukkan hasil keratan. Setelah selesaikan membuat tunjuk cara tersebut saya kaitkan dengan mengira isipadu pepejal yang berkaitan. Isipadu kuboid tadi perlu dibahagi dua.untuk mengira mengira isipadu prisma berikut : 8 cm 12 cm 7cm 23 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . dikerat secara menyerong seperti yang ditunjukkan tadi. saya menyoal bagaimana hendak mengira isipadu bagi sebuah kuboid. Maka kesimpulannya. Mereka dapat menjawab dengan (panjang x lebar x tinggi). maka dapatlah isipadu prisma. isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 Seterusnya.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] ( Formula 1) Isipadu prisma = panjang x lebar x tinggi 2 6 = 12 cm x 7 cm x 8 cm 2 = 6 cm x 7 cm x 8 cm = 336 Kemudian saya beri satu lagi formula untuk mengira isipadu prisma iaitu : Formula 2 Isipadu prisma = Luas keratan rentas x ( tinggi atau panjang) Langkah 1 : kira luas keratan rentas = = =  Langkah 2: Isipadu prisma = 7 = 28 x 12 cm x 7 cm x 8 cm 8 7 cm x 4 cm 28 = 336 Setelah selesai saya memberikan penerangan . saya edarkan pula soalan yang berkaitan ( Lampiran b). 4.1 Rumusan hasil kerja pelajar Bahagian I : Persamaan Serentak dalam dua anu Pelajar Kaedah 24 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

seorang pelajar membuat kedua-dua kaedah dan seorang pelajar menggunakan kaedah penggantian. Kaedah penghapusan juga lebih ringkas. Bahagian II : Isipadu Prisma Kaedah Formula 1 / / / / / Formula 2 Pelajar Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Pelajar E Jadual 3 : Formula Penyelesaian pilihan pelajar 25 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . 3 orang pelajar memilih cara penghapusan.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Penghapusan Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Pelajar E / / / / Penggantian / / Jadual 2: Kaedah Penyelesaian pilihan pelajar Daripada hasil yang telah saya peroleh adalah seperti di dalam jadual di atas. mereka lebih mudah menggunakan kaedah penghapusan kerana kaedah itu lebih mudah kerana tidak mengelirukan kerana salah satu anu yang tidak diperlukan terus dihapuskan dan lebih mudah jika dibandingkan dengan kaedah penggantian. Daripada hasil yang saya perolehi.

kedua-dua kaedah ini mempunyai keistimewaan tersendiri. samakan pekali dengan melakukan pendaraban mengikut persamaan mana yang lebih mudah untuk diolah. terdapat dua kaedah yang diajar kepada murid-murid iaitu. .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Jadual di atas adalah dapatan yang telah diperoleh bagi bahaian II mengira isipadu prisma. beberapa perkara perlu diingati iaitu. Seterusnya. Bagi kaedah penghapusan. maka persamaan 26 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . hanya perlu masukkan maklumat ke dalam formula sahaja.Jika didapati pekali bagi kedua-dua anu tidak sama.0 Refleksi Setelah selesai menjalankan tugasan di atas. tambahkan dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang berlainan. Jalan kerja bagi formula 1 lebih ringkas dan cepat untuk dikira. iaitu satu positif dan satu negatif. pemilihannya adalah berdasarkan soalan yang diutarakan. pekali bagi salah satu anu itu mesti sama kerana anu yang mempunyai pekali yang sama akan dihapuskan. Ia memerlukan jalan kerja yang lebih panjang. kaedah penghapusan (elimination method) dan kaedah penggantian (substitution method). didapati tajuk persamaan linear merupakan di antara tajuk yang sukar dikuasai oleh pelajar kerana kekeliruan cara penyelesaian masalah. Mereka mengatakan soalan tersebut lebih mudah menggunakan 5. perlu mencari luas keratan rentas terlebih dahulu iaitu luas bagi segitiga kemudian di darab dengan panjang tepi prisma. Di dalam penyelesaian bagi persamaan serentak dalam dua anu. Walaubagaimanapun. pekali bagi kedua-dua anu tidak sama . Formula 2. Di antara formula 1 dan formula 2 pelajar lebih suka menggunakan formula 1 iaitu panjang x lebar x tinggi 2 formula 1 kerana semua maklumat sudah ada. Contohnya 2x + y = 4 dan x ± 3y = 9. Lakukan penolakan kepada dua persamaan itu jika pekali yang sama itu mempunyai tanda yang sama.

Walaubagaimanapun. Namun di dalam tugasan ini adalah mengira isipadu prisma. Selalunya pada langkah inilah pelajar sering melakukan kesilapan.) = . Kaedah penggantian juga melibatkan pengolahan untuk menjadikan persamaan itu perkara rumus. di sini saya telah memberikan dua formula dalam pengiraan isipadu prisma seperti yang telah diterangkan di atas. Bagi soalan di dalam tugasan pelajar-pelajar lebih suka menggunakan formula yang pertama kerana ia lebih mudah. kerana penyelesaian boleh terus dijalankan. Kedua-dua formula ini digunakan mengikut kesesuaian soalan. namun hanya beberapa sahaja yang dapat dibincangkan di dalam tugasan ini.Maka akan wujudlah satu lagi persamaan yang ketiga. pelajar juga sering melakukan 27 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . Walaubagaimanapun. cepat dan senang untuk dikira. Dan seterusnya untuk dihapuskan.dan ± ( .HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] x ± 3y = 9 didarabkan dengan 2 untuk menyamakan pekali.Penerokaan dapat mengekalkan ingatan jangka panjang dalam mencari isipadu prisma. saya dapati kedua-dua kaedah ini mempunyai kelebihan dan kesenangan tersendiri. Perkaitan nombor integer dalam nombor negatif. Pada kebiasaannya tajuk ini merupakan tajuk kegemaran kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. di mana + ( . saya lebih menggalakkan pelajar menggunakan kaedah penghapusan kerana kaedah ini lebih ringkas dan mudah difahami. Namun begitu. Ia juga lebih mudah untuk diikuti bagi pelajar yang dalam aras sederhana dan rendah. kaedah penggantian juga perlu didedahkan kepada pelajar supaya mereka mendapat idea untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan serentak ini. sekiranya salah satu daripada dua anu diberikan itu adalah perkara rumus maka kaedah yang sesuai adalah kaedah penggantian. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis prisma. Seterusnya dalam pengiraan isipadu prisma pula. Bagi pelajar-pelajar yang cemerlang tiada masalah antara dua-dua kaedah ini. Oleh hal yang demikian. pelajar perlu didedahkan dengan pengajaran kontekstual dalam mereka meneroka bagi mendapatkan formula mengira isipadu prisma. Namun.) = + Pelajar selalunya melakukan kesilapan dan kecuaian apabila melibatkan nombor positif dan negatif. Apa yang penting di dalam kaedah penggantian adalah membina perkara rumus untuk menggantikan anu didalam persamaan yang satu lagi.

Cheng . Selangor: Arus Intelek Sdn Bhd. L.K.Integrated Curriculum for Secondary Schools Mathematics Volume 2 Form 2. (2001). Sekaligus dapat meningkatkan minat pelajar untuk terus belajar dan menyukai tajuk ini. Keratan rentas adalah keratan yang bersudut tegak dengan tepi sisinya.(2003). Lee.M. Saya juga berharap kaedah dan formula yang dibincangkan ini dapat membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam tajuk persamaan linear dan mengira isipadu prisma. Namun begitu. Bhd. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Walaubagaimanapun formula 2. Formula 2. P. Shah Alam : arah Pendidikan Sdn Bhd.com/prisms. Mathematics form 2.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] kecuaian semasa mengira isipadu prisma. K. Di sinilah keperluan penggunaan formula 2. 28 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . kerana ia lebih mudah untuk difahami dan jalan pengiraan yang ringkas. bagi pelajarpelajar yang berada di dalam kumpulan pertengahan saya akan menekankan penggunaan formula 1. Types and Properties of Prisms. Edisi Ketiga. Prisma yang yang mempunyai lebih tepi seperti segienam ( hexsagon). Eng & Y. masih perlu didedahkan kepada mereka sebagai penambahan idea dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan. saya amat berpuashati dengan tugasan ini dan saya lakukan tugasan ini dengan sebaik yang mungkin.ricksmath. Pada keseluruhannya. bagi mengira isipadu prisma juga adalah penting. http://www. (2007).html Yoong. Kecuaian yang biasa dibuat adalah kesalahan semasa mendarab dan menulis unit yang terlibat. segi lima ( pentagon) dan trapezium memerlukan pengiraan keratan rentas.Hawkins. Kamus dwibahasa Oxford Fajar. RUJUKAN Joyce M.

LAMPIRAN a Nama :_______________________________SMK :_________________________ Bahagian I Selesaikan persamaan serentak di bawah 3p ± q = 11 4p + 5q = -17 Kaedah Penghapusan ( elimination) Penggantian ( Subtitution) 29 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 . W.Cheu & C.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Yong Ping Kiang.K.L. Bantuan Studi Lengkap PMR Prima Matematik.(1997).Kian. Petaling Jaya : Sasbadi Sdn.Bhd.

HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Saya lebih suka selesaikan menggunakan kaedah ««« kerana Lampiran b Bahagian II Kira isipadu prisma di bawah 30 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

. Kerana««««.HBMT3403 Teaching Mathematics in Form Two [Year] Kaedah Formula 1 Formula 2 Saya senang menggunakan formuala«««. 31 SITI ZUNNAINI SAID 781201015386 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful