P. 1
GOTONG ROYONG

GOTONG ROYONG

|Views: 1,689|Likes:
Published by 刘燕儿

More info:

Published by: 刘燕儿 on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI / 2011

HBHE 3203

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

761009016997002 761009-01-6997 019-7420556 tanchinghing@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

IPTHO

Anda perlu: (a) Sediakan satu persembahan powerpoint tentang DUA kawasan sekolah yang akan diberi perhatian semasa gotong royong tersebut. 1/2011. Selaku Penyelaras. anda perlu membentangkan kertas cadangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat Bil. (15 markah) [Jumlah: 30 markah] . Guru Besar menyarankan agar Jawatankuasa 3K melaksanakan satu projek untuk menceriakan kawasan sekolah. Jawatankuasa 3K bersetuju untuk menganjurkan projek ³Gotong Royong Perdana´ dengan kerjasama komuniti tempatan. (15 markah) (b) Sediakan kertas cadangan untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak sekolah.HBHE 3203 SOALAN T ASAN Dalam mesyuarat staf awal tahun. anda dimaklumkan sebagai Penyelaras 3K sekolah.

Rujukan 11 12 ± 16 5.HBHE 3203 ISI KANDUNGAN Bil. Lampiran . Pendahuluan PersembahanSlaid PowerPoint KertasKerjaCadangan 2. 4. Isi Mukasurat i 1 2 ± 10 1. 3.

Di samping itu. Kadir Bin Abd. saya dapat menambah pengetahuan saya lebih mendalam mengenai pengurusan kesihatan dan kepentingan kebersihan dan keselamatan persekitaran. Akhir sekali. Abd. Sekian terima kasih.HBHE 3203 Pendahuluan Di sini. saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan rakan yang membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus tersebut. Dalam proses penyediaan tugasan ini. Disediakan oleh. saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas semua pihak yang telah membantu saya dalam proses menyiapkan kerja kursus ini terutamanya pensyarah pendidikan kesihatan kami iaitu En. saya berharap agar tugasan ini dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan.Rahimatas khidmat nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh beliau. Tan Ching Hing Mac 2011 .

HBHE 3203 PE SEMBAHAN POWE POINT .

PENDAHULUAN Sistempendidikanmasakiniberdepandenganpelbagaicabarandalammemenuhimatla mat alsafahPendidikanKebangsaanbagimelahirkaninsan berketrampilandanberkeperibadian unggul. Antaraaktiviti dirangkaakandilaksanakanmeliputiaspekpembersihankawasanlongkang. nilaimurnidalamdirimereka. telahmerancanguntukmenganjurkansatuaktivitiGotongPIBG bagimemenuhimatlamat yang telahditerapkanolehKementerianPelajaran Malaysia.Aktivitiinidiharapkandapatmemberikanpendedahandanamalankepadapelajartenta ngbetapapentingnyamenjagakebersihandankeceriaansekolahterutamanyabilikdarjah. yang yang yang yang KementerianPelajaran sentiasamemberiperhatianterhadaptahapkebersihansekolahmelaluipertandingan Malaysia 3K. sampingitu. keceriaankawasansekitarsekolahsertamenghapuskankawasanpembiakannyamukaedesbersa mapihakJabatanKesihatan Daerah Segamat `fogging` yang di yang Di aktivitiiniakanmembolehkanpelajarmenerapkannilai- akandijemputhadiruntukmemberikanperkhidmatan sekitarsekolah.Penyediaanpersekitaran kondusifadalahmerupakantanggungjawab perludititikberatkanolehsesebuahinstitusipendidikan. kawasanpengumpulansampah. yang berilmu.Kebersihanpersekitarandanbilikdarjahmerupakansalahsatufaktor dapatmembantumemenuhiperlaksanaanmatlamattersebut. ataumenyemburasap .Persekitaransekolah yang bersihdan ceria dapatmembantumempertingkatkan proses pengajarandanpembelajarandenganlebihberkesandanefektif.HBHE 3203 KE TAS CADANGAN 1. KesihatandanKebersihan) royongPerdanabersamapihak pihaksekolahmelaluiJawatankuasa 3K (Keselamatan. Sehubungandenganitu.

HBHE 3203 Adalahmenjadiharapan agar parapelajar. MATLAMAT Matlamatutamagotong-royonginiadalahuntukmemberipendedahanyang sebenarkepadawargasekolahmengenaiamalankeceriaansertamenyemaisifatcintaakankeber sihansekolah. Memandangkanamalaninikurangmendapatpendedahan yang kali di rumah. 3. NAMA PROGRAM GOTONG-ROYONG PERDANA 2011 4. tanggungjawabterhadapkebersihan wargasekolahjugabolehmeningkatkanrasa di manamerekamelibatkandiridenganaktivitimembersihkanpersekitaransekolahtersebut. wangi. ibubapa. sebenardanmuridkerap kurangmengambilperhatiandanmengabaikanamalankebersihan persekitaransekolahberbanding di sebenarnyacaraamalankebersihaninimempunyaiciri-ciri manamuridkurangmemahamidengansebenarnyaiaitu berfungsidanselamat.Namundemikian. guru sertawarga SJK (C) Ai Chunakanmemperolehmanfaatdaripadaaktivitiinidanseterusnyamemenuhisertamencapaim atlamat 3K.Matl . yang ceria. TUJUAN Kertas cadangan ini adalah untuk memohon ahli mesyuarat menimbang dan meluluskan kertas cadangan ini kerana program ini dapat memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek-aspek penjagaan kesihatan kepada para pelajar. 2. Melaluiaktivitigotong-royongini. khususdanpiawaianyang indah. bersih. Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek amalan gaya hidup sihat ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan persekitaran dari seawal usia di bangku sekolah. TEMA PROGRAM Persekitaran Yang Bersih Menjana Suasana Pembelajaran 5.

0 FORMAT PELAKSANAAN Manual Perlaksanaan Program B PelaksanaanTugas il 1 Penyediaankertaskerja program. selamatdan ceria.4 Meningkatkankeprihatinandankomitmenwargasekolahdanibubapaterhadapkebersihan . 6.1 Menwujudkaniklim yang kondusifsertaidentitisekolahsebagaiinstitusi yang bersih. keindahandankeceriaansertamenghargaikemudahan yang telahdisediakan.5 Mewujudkansuasana yang menjadiidentitisekolahsebagaiinstitusi yang sihat. indahserta ceria. 6. bersih. ibubapa.HBHE 3203 amataktivitigotongroyonginijugasupayadapatmendidikdanmengubahcarapemikiranmuridtentangkebersihand anjusteruitumengamalkanamalankebersihan. OBJEKTIF 6. yang 7. program Program 2 Mesyuarat Kali Pertama Setiausah a Program Pelantikan AJK Program secararasmi . pendidikdanwargasekolahdalammelaksanakanaktiviti berkaitandenganpenglibatansemuapihakdalam program kebersihansekolah. indah.3 Mewujudkandanmeningkatkansemangatkerjasama yang paduantarapelajar.2 Melaksanakanamalankebersihanbagimencapaikepuasan yang maksimum. Tindaka n Setiausah Membentangkankertaskerjadanmendapatkanpersetujuanasasdar a ipihak-pihakpenganjurdanpelaksana melaluimesyuaratdanbersemuka. 6. 6. 6.

(kepadaagensiagensidanindividuterlibat) Setiausah a Program JK Peralatan AJK Hadiah 7 Menyenaraikandanmenyediakanperalatan-peralatan yang perludigunakanuntukgotog-royong 8 Menyediakanhadiahdancenderahati 9 Tempahanmakananuntukjamuandanjamuan VIP AJK Jamuan 1 0 Menyediakandewanuntukkegunaanucapandantujuanpelancaran. percetakandanmengirimsurat. AJK Persiapan Tempat 1 1 Kerja pembersihan tempat-tempat gotong-royong.HBHE 3203 3 Mengaktifkansebuahtempatbagipelaksanaankerja-kerjaasas program.Setiausah a Program 6 Mengirimsuratdankadjemputanmenggunakankhidmatposlaju.kad /suratjemputan.me sinfaksimiliataupertemuanperibadi. PENGANJUR Jawatankuasa 3K . Semua AJKdanp eserta 8.email. menyurat. Cadangan: BilikMesyuaratSekolah AJK Persiapan Tempat Setiausah a Program 4 5 Mesyuarat Kali ke 2 AJK Program Menjalankankerja-kerjapenyediaan.

PAKAIAN Pakaian Sukan 13. Yong Fui Yee Pn. TARIKH CADANGAN 20hb Jun 2010 (Sabtu) 10. Sai Ai Mei (Guru PenolongKanan 1) : En. Tan Hui Yen .30 pagi 12. PENYERTAAN KUMPULAN SASARAN Wakil PIBG. GanSweeEng Pn. Cheng Su Shan (Guru PenolongKanan HEM) : Pn. Guru-guru dan murid-murid Tahun 4 hingga Tahun 6 14. Lim Moy Tiang : Pn. Lee Li Ju En.Pua Boon Keng Pn. CARTA ORGANISASI AJK INDUK GOTONG ROYONG Penasihat Pengerusi TimbalanPengerusi Setiausaha Bendahari : Pn.00 pagi hingga 12.HBHE 3203 9. TEMPAT Kawasan Sekitar Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ai Chun 11. MASA 11. AinunBintiChe Omar Pn. Tan ChingHing (Penyelaras 3K) : En. Leng Kim Puay Pn. Tang Yong Tack (Setiausaha3K) AJK : Pn.

Sai Ai Mei Pen. Ng Lay Khim Pn. Cheng Su Shan Pen. Lim Moy Tiang Guru BesarSJK C Ai Chun : Pn. Khoo Yee Ling MAKANAN & MINUMAN PnBong Yit Fong PnLee Li Ju KAWALAN MURID PnAinunBintiChe Omar JURUACARA MAJLIS PnLeng Kim Puay BUKU PROGRAM PERSIAPAN TEMPAT Pn Tan Hui Yen Pn.KananSatu : En. Khoo Yee Ling Pn. SopiahBintiRamli Pn. Bong Yit Fong JAWATANKUASA PELAKSANA GOTONG-ROYONG PENASIHAT : Pn. GanSweeEng 15. Tan ChingHing Penyelaras 3K : En.1 PembinaanRumahHijau . CADANGAN AKTIVITI & SKOP TUGAS 15. SopiahBintiRamli PERALATAN En Pua Boon Keng Pn. Tang Yong Tack PENGER SI TIMBALAN PENGER SI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : SAMBUTAN PROTOKOLGuru Besar SJK C Ai Chun Semua PK HADIAH Pn Yong Fui Yee SIARAYA En Tang Yong Tack DOKUMENTASI PnNg Lay Khim KEBERSIHAN & KAWASAN SEKOLAH Pn.HBHE 3203 Pn.Kanan HEM : Pn.

PelajarTahun5A dan 6A (30 orang) 3.2 Pembinaanpondok y y y Kemudahaninidisediakansebagaitempatberteduhdansudutbacaanbagimurid. JAWATANKUASA AKTIVITI DAN KAWASAN BIL. PnSopiahBintiRamli 2. PnAinunBintiChe Omar 2. Kawasan/Kelas Kawasanlapang ( hadapan Blok A ) Guru Dan Kumpulan Terlibat 1. KAWASAN Kawasanlapang ( hadapan Blok A ) Kawasanlapang ( hadapan Blok B ) KETUA Pn.00 pagi 8. Pondoktersebutakandicatdenganwarna yang terang KUMPULAN MENGIKUT AGIHAN 16.15 pagi 8:20 pagi 8:25 pagi AKTIVITI KetibaanIbubapa/Penjagakesekolah Ucapan YDP Ucapan Guru Besar SJK C Ai Chun Taklimatagihantugas . 15. TENTATIF PROGRAM MASA 8. 1. PelajarTahun 4A dan 5A (30 orang) 3. Tan Hui Yen 2. Kawasanlapang ( hadapan Blok B ) 17.HBHE 3203 Kemudahaninidisediakansebagaitempatuntukmuridmenanamtumbuhtumbuhanbagitujuanpelajaran. En Tan ChingHing AGIHAN TUGAS MENGIKUT KELAS Bil 1. Wakil PIBG (10 orang) 2. Wakil PIBG (10 orang) 1.

Tin Cat ( Batuperhiasan ) Berus Cat Penggarit Berus Cat Plastik Beg Sampah Paku Gergaji Kayu 9.HBHE 3203 8. Lain-lain perbelanjaan JumlahPerbelanjaanKeseluruhan RM 547.00 RM 10.30 pagi 10.50 x 10 RM 6.00 X 1 orang SUMBER KEWANGAN/ANGGARAN PENDAPATAN Sumbangandiperolehidaripada: a) PIBG b) KantinSekolah SJK C Ai Chun c) Sumbangan Guru = RM100.00 RM 2.00 RM 75.50 X 10 RM0.50 x 10 RM 0. Papan RM25.00 pagi 10.00 RM 30.00 RM 200.00 x 5 RM 0.30 petang Gotong±royongbermula REHAT Aktivitiditeruskan Hadirinberkumpuldanmenyimpanalatan Makantengaharidanmajlisbersurai 18.00 RM 2.00 x 30 JumlahPerbelanjaanPromosi 3.00 RM757.00 x 3 RM 2.00 = RM100. 4.00 RM 240. ANGGARAN PERBELANJAAN PERKARA 1 PerbelanjaanCetakan Booklet Program Surat-menyurat JumlahPerbelanjaanCetakan 2 Peralatan BIL ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) RM0.00 X 100 orang RM200. Jamuan Makantengahari JumlahPerbelanjaanJamuan 4.50 X 4 RM5. 3. 6.00 RM100.00 .00 RM2.00 RM 50.00 1.00 RM 7.00 RM 10. 8.02x 100 RM25.45 pagi 11.00 RM 5. Hadiah Dan Cenderahati Cenderahati JumlahPerbelanjaanHadiah 5.45 pagi 12. 5.00 RM 25.00 RM10. 2. 7.00 x 20 RM 8.00 x 1 RM6.00 = RM 500.00 RM 120.

________________ ____ ( En Tang Yong Tack ) Penutup Akhir sekali.HBHE 3203 d) SJK C Ai Chun JumlahKeseluruhan Ulasanbendahari: Peruntukaniniamatdiperlukanuntukmelancarkanperlaksanaan royong. ___________________ ( En Tan Ching Hing ) Setiausaha 3K SJK C Ai Chun. Diluluskan oleh.00 Tandatanganbendahari. Segamat. Disemak oleh. Lim Moy Tiang) .Peruntukaninidibayarmelaluiakaun PIBG.00 = RM 800. diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada murid -murid agar mereka menyedari akan kepentingan kebersihan persekitaran dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat dan ceria. ___________________ ( Pn Gan Swee Eng ) Ulasan oleh GPK HEM: Program ini sesuai dijalankan untuk kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah. ________________________ ( Pn. TenangStesen. Disediakan oleh. program gotong= RM 100.

HBHE 3203 Guru Besar SJK C Ai Chun .

2011.com/doc/39295126/Kertas-Kerja-Gotong-Royong-04122009 Cornell University Library. .HBHE 3203 Rujukan skdk-pibg. (2009).docstoc. HBHE3203 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran.htm Noraazam. Selangor: OUM. Retrieved Mac 4.docstoc. Retrieved Mac 2.html Scribd. Inc. from KERTAS KERJA 2006/1: http://skdk-pibg. from . (2011). 2011.howstuffworks. Retrieved Mac 1. M.docstoc: http://www.com. from Plans for the Odyssey Community School¶s Community Garden: http://ashevilleprivateschool. Mac).zoom-a.com/kk200601.). Retrieved Mac 4. 2011.koehlerart. Retrieved Mac 3. (2006). Retrieved Mac 5.com/odysseycommunity-school/plans-for-the-odyssey-community-schools-community-garden/ Dave Roos.cornell. (2011). Retrieved Mac 1. (2010).zoom-a. from Citation Management: http://www. 2011.edu/newhelp/res_strategy/citing/apa. from Kertas Kerja Gotong Royong 04122009: http://www.com/gallery_pages/Fgallery21-3.d. (2010. 2011. (n.scribd. from Preschool Wall Mural: http://www.library.com/docs/20995139/SENARAI-SEMAK-PENYEDIAANKERTAS-KERJA Hanne Lore Koehler. (2011.html . February).htm Odyssey Community School. from 5 Tips for More Effective PowerPoint Presentations: http://communication.com/effective-powerpoint-presentations1. HowStuffWorks. 2011. 2011.

HBHE 3203 Lampiran A .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->