P. 1
GOTONG ROYONG

GOTONG ROYONG

|Views: 1,690|Likes:
Published by 刘燕儿

More info:

Published by: 刘燕儿 on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI / 2011

HBHE 3203

KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

761009016997002 761009-01-6997 019-7420556 tanchinghing@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

:

IPTHO

anda dimaklumkan sebagai Penyelaras 3K sekolah. 1/2011. Selaku Penyelaras. anda perlu membentangkan kertas cadangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat Bil. (15 markah) [Jumlah: 30 markah] . (15 markah) (b) Sediakan kertas cadangan untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak sekolah. Guru Besar menyarankan agar Jawatankuasa 3K melaksanakan satu projek untuk menceriakan kawasan sekolah. Anda perlu: (a) Sediakan satu persembahan powerpoint tentang DUA kawasan sekolah yang akan diberi perhatian semasa gotong royong tersebut. Jawatankuasa 3K bersetuju untuk menganjurkan projek ³Gotong Royong Perdana´ dengan kerjasama komuniti tempatan.HBHE 3203 SOALAN T ASAN Dalam mesyuarat staf awal tahun.

Isi Mukasurat i 1 2 ± 10 1. 3.HBHE 3203 ISI KANDUNGAN Bil. Lampiran . Pendahuluan PersembahanSlaid PowerPoint KertasKerjaCadangan 2. Rujukan 11 12 ± 16 5. 4.

Abd. Dalam proses penyediaan tugasan ini. Disediakan oleh. Kadir Bin Abd. Akhir sekali.HBHE 3203 Pendahuluan Di sini. saya ingin mengucapkan terima kasih ke atas semua pihak yang telah membantu saya dalam proses menyiapkan kerja kursus ini terutamanya pensyarah pendidikan kesihatan kami iaitu En. saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan rakan yang membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus tersebut. saya dapat menambah pengetahuan saya lebih mendalam mengenai pengurusan kesihatan dan kepentingan kebersihan dan keselamatan persekitaran. Tan Ching Hing Mac 2011 . saya berharap agar tugasan ini dapat dijadikan sebagai panduan dan rujukan pada masa hadapan.Rahimatas khidmat nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh beliau. Di samping itu. Sekian terima kasih.

HBHE 3203 PE SEMBAHAN POWE POINT .

Kebersihanpersekitarandanbilikdarjahmerupakansalahsatufaktor dapatmembantumemenuhiperlaksanaanmatlamattersebut.Persekitaransekolah yang bersihdan ceria dapatmembantumempertingkatkan proses pengajarandanpembelajarandenganlebihberkesandanefektif. KesihatandanKebersihan) royongPerdanabersamapihak pihaksekolahmelaluiJawatankuasa 3K (Keselamatan.Aktivitiinidiharapkandapatmemberikanpendedahandanamalankepadapelajartenta ngbetapapentingnyamenjagakebersihandankeceriaansekolahterutamanyabilikdarjah. kawasanpengumpulansampah.Penyediaanpersekitaran kondusifadalahmerupakantanggungjawab perludititikberatkanolehsesebuahinstitusipendidikan. keceriaankawasansekitarsekolahsertamenghapuskankawasanpembiakannyamukaedesbersa mapihakJabatanKesihatan Daerah Segamat `fogging` yang di yang Di aktivitiiniakanmembolehkanpelajarmenerapkannilai- akandijemputhadiruntukmemberikanperkhidmatan sekitarsekolah. Antaraaktiviti dirangkaakandilaksanakanmeliputiaspekpembersihankawasanlongkang. telahmerancanguntukmenganjurkansatuaktivitiGotongPIBG bagimemenuhimatlamat yang telahditerapkanolehKementerianPelajaran Malaysia. yang berilmu. sampingitu. ataumenyemburasap . PENDAHULUAN Sistempendidikanmasakiniberdepandenganpelbagaicabarandalammemenuhimatla mat alsafahPendidikanKebangsaanbagimelahirkaninsan berketrampilandanberkeperibadian unggul. Sehubungandenganitu. yang yang yang yang KementerianPelajaran sentiasamemberiperhatianterhadaptahapkebersihansekolahmelaluipertandingan Malaysia 3K. nilaimurnidalamdirimereka.HBHE 3203 KE TAS CADANGAN 1.

TEMA PROGRAM Persekitaran Yang Bersih Menjana Suasana Pembelajaran 5. ibubapa. Melaluiaktivitigotong-royongini. 2. yang ceria. khususdanpiawaianyang indah. tanggungjawabterhadapkebersihan wargasekolahjugabolehmeningkatkanrasa di manamerekamelibatkandiridenganaktivitimembersihkanpersekitaransekolahtersebut. sebenardanmuridkerap kurangmengambilperhatiandanmengabaikanamalankebersihan persekitaransekolahberbanding di sebenarnyacaraamalankebersihaninimempunyaiciri-ciri manamuridkurangmemahamidengansebenarnyaiaitu berfungsidanselamat.Matl . guru sertawarga SJK (C) Ai Chunakanmemperolehmanfaatdaripadaaktivitiinidanseterusnyamemenuhisertamencapaim atlamat 3K. MATLAMAT Matlamatutamagotong-royonginiadalahuntukmemberipendedahanyang sebenarkepadawargasekolahmengenaiamalankeceriaansertamenyemaisifatcintaakankeber sihansekolah. Pengetahuan dan kemahiran mengenai aspek-aspek amalan gaya hidup sihat ini amatlah wajar ditekankan kepada golongan sasaran ini memandangkan generasi muda harus dididik dan diterapkan mengenai kepentingan penjagaan kebersihan persekitaran dari seawal usia di bangku sekolah.HBHE 3203 Adalahmenjadiharapan agar parapelajar. TUJUAN Kertas cadangan ini adalah untuk memohon ahli mesyuarat menimbang dan meluluskan kertas cadangan ini kerana program ini dapat memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai aspek-aspek penjagaan kesihatan kepada para pelajar.Namundemikian. 3. wangi. Memandangkanamalaninikurangmendapatpendedahan yang kali di rumah. NAMA PROGRAM GOTONG-ROYONG PERDANA 2011 4. bersih.

indah. indahserta ceria.3 Mewujudkandanmeningkatkansemangatkerjasama yang paduantarapelajar.0 FORMAT PELAKSANAAN Manual Perlaksanaan Program B PelaksanaanTugas il 1 Penyediaankertaskerja program.HBHE 3203 amataktivitigotongroyonginijugasupayadapatmendidikdanmengubahcarapemikiranmuridtentangkebersihand anjusteruitumengamalkanamalankebersihan. 6. pendidikdanwargasekolahdalammelaksanakanaktiviti berkaitandenganpenglibatansemuapihakdalam program kebersihansekolah.4 Meningkatkankeprihatinandankomitmenwargasekolahdanibubapaterhadapkebersihan . bersih. 6. keindahandankeceriaansertamenghargaikemudahan yang telahdisediakan.2 Melaksanakanamalankebersihanbagimencapaikepuasan yang maksimum. selamatdan ceria. ibubapa.1 Menwujudkaniklim yang kondusifsertaidentitisekolahsebagaiinstitusi yang bersih. Tindaka n Setiausah Membentangkankertaskerjadanmendapatkanpersetujuanasasdar a ipihak-pihakpenganjurdanpelaksana melaluimesyuaratdanbersemuka. yang 7.5 Mewujudkansuasana yang menjadiidentitisekolahsebagaiinstitusi yang sihat. program Program 2 Mesyuarat Kali Pertama Setiausah a Program Pelantikan AJK Program secararasmi . 6. OBJEKTIF 6. 6. 6.

me sinfaksimiliataupertemuanperibadi.kad /suratjemputan. percetakandanmengirimsurat. AJK Persiapan Tempat 1 1 Kerja pembersihan tempat-tempat gotong-royong.Setiausah a Program 6 Mengirimsuratdankadjemputanmenggunakankhidmatposlaju. Semua AJKdanp eserta 8. menyurat. PENGANJUR Jawatankuasa 3K .email.(kepadaagensiagensidanindividuterlibat) Setiausah a Program JK Peralatan AJK Hadiah 7 Menyenaraikandanmenyediakanperalatan-peralatan yang perludigunakanuntukgotog-royong 8 Menyediakanhadiahdancenderahati 9 Tempahanmakananuntukjamuandanjamuan VIP AJK Jamuan 1 0 Menyediakandewanuntukkegunaanucapandantujuanpelancaran. Cadangan: BilikMesyuaratSekolah AJK Persiapan Tempat Setiausah a Program 4 5 Mesyuarat Kali ke 2 AJK Program Menjalankankerja-kerjapenyediaan.HBHE 3203 3 Mengaktifkansebuahtempatbagipelaksanaankerja-kerjaasas program.

CARTA ORGANISASI AJK INDUK GOTONG ROYONG Penasihat Pengerusi TimbalanPengerusi Setiausaha Bendahari : Pn. Guru-guru dan murid-murid Tahun 4 hingga Tahun 6 14. TARIKH CADANGAN 20hb Jun 2010 (Sabtu) 10. AinunBintiChe Omar Pn. TEMPAT Kawasan Sekitar Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ai Chun 11. Tang Yong Tack (Setiausaha3K) AJK : Pn. Lee Li Ju En. Tan Hui Yen .HBHE 3203 9. Lim Moy Tiang : Pn. MASA 11. PAKAIAN Pakaian Sukan 13. Sai Ai Mei (Guru PenolongKanan 1) : En.Pua Boon Keng Pn.00 pagi hingga 12. Yong Fui Yee Pn. Leng Kim Puay Pn. PENYERTAAN KUMPULAN SASARAN Wakil PIBG. Tan ChingHing (Penyelaras 3K) : En. Cheng Su Shan (Guru PenolongKanan HEM) : Pn. GanSweeEng Pn.30 pagi 12.

SopiahBintiRamli PERALATAN En Pua Boon Keng Pn. Khoo Yee Ling Pn. CADANGAN AKTIVITI & SKOP TUGAS 15. GanSweeEng 15. Sai Ai Mei Pen. Lim Moy Tiang Guru BesarSJK C Ai Chun : Pn.HBHE 3203 Pn.Kanan HEM : Pn. Ng Lay Khim Pn. Cheng Su Shan Pen. Tang Yong Tack PENGER SI TIMBALAN PENGER SI SETIAUSAHA BENDAHARI AJK : SAMBUTAN PROTOKOLGuru Besar SJK C Ai Chun Semua PK HADIAH Pn Yong Fui Yee SIARAYA En Tang Yong Tack DOKUMENTASI PnNg Lay Khim KEBERSIHAN & KAWASAN SEKOLAH Pn.1 PembinaanRumahHijau . Bong Yit Fong JAWATANKUASA PELAKSANA GOTONG-ROYONG PENASIHAT : Pn. Khoo Yee Ling MAKANAN & MINUMAN PnBong Yit Fong PnLee Li Ju KAWALAN MURID PnAinunBintiChe Omar JURUACARA MAJLIS PnLeng Kim Puay BUKU PROGRAM PERSIAPAN TEMPAT Pn Tan Hui Yen Pn. SopiahBintiRamli Pn. Tan ChingHing Penyelaras 3K : En.KananSatu : En.

PnSopiahBintiRamli 2. KAWASAN Kawasanlapang ( hadapan Blok A ) Kawasanlapang ( hadapan Blok B ) KETUA Pn. Pondoktersebutakandicatdenganwarna yang terang KUMPULAN MENGIKUT AGIHAN 16. TENTATIF PROGRAM MASA 8. JAWATANKUASA AKTIVITI DAN KAWASAN BIL.00 pagi 8.2 Pembinaanpondok y y y Kemudahaninidisediakansebagaitempatberteduhdansudutbacaanbagimurid. En Tan ChingHing AGIHAN TUGAS MENGIKUT KELAS Bil 1. Wakil PIBG (10 orang) 2.15 pagi 8:20 pagi 8:25 pagi AKTIVITI KetibaanIbubapa/Penjagakesekolah Ucapan YDP Ucapan Guru Besar SJK C Ai Chun Taklimatagihantugas . PnAinunBintiChe Omar 2. 15. Tan Hui Yen 2.HBHE 3203 Kemudahaninidisediakansebagaitempatuntukmuridmenanamtumbuhtumbuhanbagitujuanpelajaran. PelajarTahun 4A dan 5A (30 orang) 3. Kawasanlapang ( hadapan Blok B ) 17. Wakil PIBG (10 orang) 1. PelajarTahun5A dan 6A (30 orang) 3. Kawasan/Kelas Kawasanlapang ( hadapan Blok A ) Guru Dan Kumpulan Terlibat 1. 1.

Papan RM25.00 RM 2.00 RM 2.00 X 100 orang RM200. 8.00 .00 RM 25.00 RM 5.50 X 10 RM0.00 x 30 JumlahPerbelanjaanPromosi 3.HBHE 3203 8. ANGGARAN PERBELANJAAN PERKARA 1 PerbelanjaanCetakan Booklet Program Surat-menyurat JumlahPerbelanjaanCetakan 2 Peralatan BIL ANGGARAN PERBELANJAAN (RM) RM0.00 RM 75.00 x 1 RM6.30 petang Gotong±royongbermula REHAT Aktivitiditeruskan Hadirinberkumpuldanmenyimpanalatan Makantengaharidanmajlisbersurai 18.30 pagi 10.00 RM 240.00 RM100.00 RM 50.00 RM10. Hadiah Dan Cenderahati Cenderahati JumlahPerbelanjaanHadiah 5.00 = RM100.00 RM 30.50 x 10 RM 0.00 RM 10. Lain-lain perbelanjaan JumlahPerbelanjaanKeseluruhan RM 547. 3.00 RM 120. Jamuan Makantengahari JumlahPerbelanjaanJamuan 4.50 X 4 RM5.00 = RM 500.00 RM 200.45 pagi 11.00 x 5 RM 0.02x 100 RM25. 4. 7.00 RM 10.00 pagi 10. 6.00 RM2.00 1. 2.00 RM 7.00 X 1 orang SUMBER KEWANGAN/ANGGARAN PENDAPATAN Sumbangandiperolehidaripada: a) PIBG b) KantinSekolah SJK C Ai Chun c) Sumbangan Guru = RM100.45 pagi 12. Tin Cat ( Batuperhiasan ) Berus Cat Penggarit Berus Cat Plastik Beg Sampah Paku Gergaji Kayu 9.00 RM757.00 x 3 RM 2. 5.50 x 10 RM 6.00 x 20 RM 8.

TenangStesen. ________________________ ( Pn. ________________ ____ ( En Tang Yong Tack ) Penutup Akhir sekali. Segamat.00 Tandatanganbendahari. Diluluskan oleh. Lim Moy Tiang) . ___________________ ( En Tan Ching Hing ) Setiausaha 3K SJK C Ai Chun.00 = RM 800. ___________________ ( Pn Gan Swee Eng ) Ulasan oleh GPK HEM: Program ini sesuai dijalankan untuk kepentingan penjagaan kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah. Disemak oleh. diharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada murid -murid agar mereka menyedari akan kepentingan kebersihan persekitaran dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang sihat dan ceria. Disediakan oleh. program gotong= RM 100.Peruntukaninidibayarmelaluiakaun PIBG.HBHE 3203 d) SJK C Ai Chun JumlahKeseluruhan Ulasanbendahari: Peruntukaniniamatdiperlukanuntukmelancarkanperlaksanaan royong.

HBHE 3203 Guru Besar SJK C Ai Chun .

(2011. 2011. (n. Retrieved Mac 2. Mac). from Preschool Wall Mural: http://www. 2011. 2011. Selangor: OUM. 2011.cornell. February).HBHE 3203 Rujukan skdk-pibg.com/odysseycommunity-school/plans-for-the-odyssey-community-schools-community-garden/ Dave Roos. . Retrieved Mac 5. Retrieved Mac 1.htm Odyssey Community School. (2011). HBHE3203 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran.library.edu/newhelp/res_strategy/citing/apa. from Kertas Kerja Gotong Royong 04122009: http://www. 2011. (2010).docstoc. 2011.com/kk200601.htm Noraazam.d. from Plans for the Odyssey Community School¶s Community Garden: http://ashevilleprivateschool.html Scribd. from .html .). (2009). Retrieved Mac 1.com/gallery_pages/Fgallery21-3. 2011.com/effective-powerpoint-presentations1. M. (2006). Retrieved Mac 4. from Citation Management: http://www. from 5 Tips for More Effective PowerPoint Presentations: http://communication.howstuffworks. Retrieved Mac 4. Retrieved Mac 3. Inc. from KERTAS KERJA 2006/1: http://skdk-pibg. HowStuffWorks.com/docs/20995139/SENARAI-SEMAK-PENYEDIAANKERTAS-KERJA Hanne Lore Koehler. (2011).scribd. (2010.zoom-a.com/doc/39295126/Kertas-Kerja-Gotong-Royong-04122009 Cornell University Library.docstoc: http://www.zoom-a.com.koehlerart.docstoc.

HBHE 3203 Lampiran A .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->