P. 1
Khiyar

Khiyar

|Views: 1,019|Likes:
Published by kyah_sakinah

More info:

Published by: kyah_sakinah on Mar 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

PMS 2013 FIQAH MUAMALAT

TEORI AKAD KHIYAR
1

KHIYAR 

Khiyar 

Dari segi bahasa : Memilih, menyisihkan, dan menyaring (menapis) Dari segi istilah : Suatu hak yang diberikan kepada pihak yang berakad sama ada hendak meneruskan akad yang dibuat atau membatalkannya bertujuan untuk memastikan adanya kerelaan hati mereka dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad. pihakberakad. 

2

KHIYAR 

Khiyar
Hukum khiyar adalah harus mengikut syarat-syaratnya yang syarattertentu. tertentu. Penjual dan pembeli harus melakukan khiyar selagi keduakedua-duanya belum berpisah. berpisah. Hukum ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam, berkata ia : Rasulullah telah bersabda : Hizam, ´Penjual dan pembeli harus melakukan khiyar selagi keduakeduaduanya bersikap benar dan menerangkan, diberkati bagi keduamenerangkan, keduaduanya pada jualbeli kedua mereka, dan jika kedua-duanya mereka, keduamenyembunyikan dan berbohong, dimusnahkan keberkatan berbohong, jualbeli keduanya itu.µ itu.µ
3 

KHIYAR SYARAT KHIYAR NAQDU KHIYAR TA·YIN KHIYAR QABUL KHIYAR KHIYAR RU·YAH KHIYAR MAJLIS KHIYAR RUJUK KHIYAR ¶AIB 4 .

w.a.KHIYAR SYARAT Khiyar Khiyar Syarat Suatu pihak atau kedua-dua pihak yang berakad keduamempunyai hak untuk berkhiyar jika disyaratkan dalam berkhiyar akad. 5 . Mazhab Hambali : Tempoh itu boleh lebih dari 3 hari asalkan satu tempoh yang ditentukan tanpa mengira lama atau sekejap masanya. Tempoh berkhiyar syarat mengikut ulama fiqah: berkhiyar  Mazhab Syafii dan Hanafi : Tempoh itu tidak melebihi 3 hari berdasarkan kepada hadith sahih Rasulullah s.

sewaan. Akad yang masih terikat dengan syarat pilihan ini dianggap sebagai akad yang tidak mengikat. sewaan. sebagainya.KHIYAR SYARAT Khiyar Khiyar Syarat Akad yang Dibolehkan Khiyar Syarat Akad yang boleh menerima fasakh adalah akad-akad lazim yang akadtidak mutlak dan akad-akad tidak lazim seperti akad jualbeli. wadi¶ah. wadi¶ah. Kesan Syarat Pilihan kepada Akad 6 . ¶ariyah dan sebagainya. mengikat. akadjualbeli.

Tamatnya tempoh pilihan tanpa sebarang tindakan daripada pihak yang berkenaan. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. mazhab Syafii dan Maliki berpendapat hak khiyar itu akan berpindah kepada warisnya kerana hak itu ialah hak harta. Berlakunya kerosakan pada barang tersebut sewaktu berada di tangan orang yang sedang membuat pilihan. Bagaimanapun. Apabila pihak yang diberi pilihan itu meninggal dunia.KHIYAR SYARAT Khiyar Khiyar Syarat Syarat khiyar ini akan tamat:   Apabila pihak yang diberi pilihan itu telah meneruskan atau membatalkan akad yang dibuat semasa tempoh pilihan tersebut. 7 .

 8 . Imam Abu (gharar) Yusuf dan Imam Muhammad. Bagaimanapun sebahagian besar ulama tidak membenarkannya kerana ia akan menjadikan subjek akad itu tidak jelas (gharar) melainkan Imam Hanafi. Biasanya ia berlaku pada akad yang ada balasan dan berbentuk benda seperti akad jualbeli.KHIYAR TA¶YIN Khiyar Khiyar Ta¶yin Salah satu pihak diberi peluang untuk membuat pilihan dengan menentukan subjek akad itu.

sahaja.Pembeli tersebut berhak memilih atau memilih satu sahaja.Dalam keadaaan ini penjual mempunyai pilihan untuk menentukan barang. harga dan kualiti subjek kontrak tersebut.KHIYAR TA¶YIN Khiyar Khiyar Ta¶yin  Contoh: Contoh: Seorang pembeli diberi pilihan oleh penjual terhadap 2 buah jam tangan pada harga yang berlainan . 9 . Contoh: Contoh: kereta yang mempunyai 3 jenis kereta yang berlainan iaitu Audi.Dutson yang mempunyai kualiti dan harga yang berlainan .Perdana V6. barang. tersebut.

hari. tersebut. 10 . Hak memilih ini akan gugur jika pihak yang diberi pilihan itu telah menentukan subjek akad tersebut sama ada secara langsung dan secara tidak langsung atau subjek akad itu telah rosak ketika dalam tangan pihak yang diberikan hak khiyar tersebut. Setiap subjek akad ini dinyatakan harganya.KHIYAR TA¶YIN Khiyar Khiyar Ta¶yin Syarat khiyar ini: ini:   Subjek akad ini mestilah tidak lebih dari 3 jenis.  Mengikut Imam Hanafi : Tidak melebihi 3 hari. Mengikut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad : Boleh melebihi daripada 3 hari asalkan ditentukan dan dipersetujui oleh kedua belah pihak. harganya. jenis. ditentukan. pihak. Subjek akad ini tidak sama di antara satu sama lain. Tempoh membuat khiyar ini ditentukan.

 mereka juga berpendapat tidak ada sebarang hadis yang menyentuh tentang khiyar ini 11 . ianya tidak akan selari teliti. dengan prinsip asas urus niaga dalam islam. islam.KHIYAR TA¶YIN Khiyar Pendapat sebahagian fuqaha tentang Khiyar Ta¶yin Imam Syafie dan Hambali: mereka tidak menerima khiyar ini Hambali: kerana: kerana: mereka berpendapat sekiranya subjek kontrak tersebut tidak ditentukan dengan teliti.

setempat.KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah Hak khiyar diberikan kepada salah satu pihak yang berakad sama ada hendak meluluskan akad yang dibuat atau membatalkannya setelah melihat subjek akad itu. Khiyar ini diberikan sekiranya pihak berkenaan belum lagi melihat benda yang dijadikan subjek akad ini semasa atau sebelum akad itu dibuat. 12 . itu. Jarak masa antara melihat atau membuat akad itu harus pendek sehingga tidak mungkin berlaku perubahan pada subjek akad itu dalam tempoh tersebut atau bergantung kepada jenis barang dagangan tersebut sama ada tahan lama atau tidak atau bergantung kepada ¶uruf setempat. dibuat.

Maliki: mereka berpendapat khiyar boleh di gunakan oleh pembeli sahaja dan bukannya penjual menolak dengan tegas Beliau berpendapat setiap urusniaga adalah tidak sah jika barangan yang tidak wujud dan tidak di lihat memberi kuasa pemilihan kepada kedua-dua pihak iaitu pembeli keduadan penjual.KHIYAR RU·YAH Khiyar Pendapat fuqaha tentang Khiyar Ru·yah Imam Hanafi. 13 Imam Shafi·i: Shafi·i:  Imam Hambali: Hambali: . Maliki: Hanafi.

14 . berkenaan.KHIYAR RU·YAH Akad yang Boleh Menerima Khiyar Ru·yah ialah: ialah: Akad jual beli yang subjeknya adalah barang jualan tertentu. Akad sewaan yang boleh pihak berkenaan melihat dahulu subjek akad tersebut. tertentu. Perjanjian perdamaian ke atas sesuatu subjek itu yang belum dilihat oleh pihak yang berkenaan. tersebut.

tersebut. Pilihan hanya boleh dibuat sesudah pihak berkenaan melihat subjek akad tersebut. fasakh. tertentu.KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah SyaratSyarat-syarat Khiyar Ru·yah: Ru·yah:   Pihak yang berakad belum melihat subjek akad semasa atau sebelum akad dibuat. dibuat. Akad tersebut boleh menerima fasakh. Subjek akad ialah suatu zat yang tertentu bukannya sifat tertentu. 15 .

Bagaimanapun. tamat. dilakukan. Tidak ada tempoh masa tertentu untuk tamat. tersebut. Tempohnya.KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah Waktu Membuat Khiyar dan Tempohnya. sebahagian ulama berpendapat khiyar ini mesti terhad dalam tempoh tertentu yang membolehkan pihak berkenaan menerus atau membatalkan akad tersebut. 16 . Bagaimanapun.  Ia hendaklah dilakukan setelah melihat subjek akad itu walaupun tidak dinyatakan dalam perjanjian semasa akad dilakukan.

Sesiapa pun tidak boleh menafikan hak ini walaupun pihak yang berhak sendiri.KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah Kesan Khiyar Ru·yah  Hak membuat penentuan setelah melihat subjek akad tersebut adalah hak yang sabit secara mutlak. 17 . Akad yang tertakluk kepada syarat khiyar ini ialah akad harus bagi pihak yang memperolehi hak tersebut dan boleh dibatalkan pada bilabila-bila masa.

Mazhab Maliki berpendapat. hak tersebut berpindah kepada waris si mati. 18 . Pihak yang berhak itu meninggal dunia sebelum melakukan sesuatu tindakan. menghadiahkan atau sebagainya. Pihak yang berhak tersebut telah melakukan sesuatu ke atas subjek akad itu seperti menjual. Subjek akad itu rosak di tangan pihak yang berhak itu.KHIYAR RU·YAH Khiyar Khiyar Ru·yah PerkaraPerkara-perkara yang Menggugurkan Hak Khiyar Setelah Melihat   Pihak yang berhak tersebut rela dengan akad itu.

zatnya. salam. digunakan.  Kecacatan yang Mengharuskan Hak Memilih Digunakan Kecacatan ini ialah yang mengurangkan nilai harga barang tersebut. maka hak ini tidak boleh digunakan. 19 . Hak ini digunakan jika subjek akad itu suatu yang ditentukan zatnya.KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib Hak memilih untuk membatalkan akad disebabkan kecacatan pada subjek akad berkenaan. berkenaan. Sekiranya subjek akad itu telah ditentukan sifatnya seperti akad salam. tersebut.

tersebut. berkenaan. 20 .KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib Syarat Khiyar ¶Aib  Kecacatan subjek akad tersebut berlaku sebelum diterima oleh pihak penerima akad tersebut. menerimanya. Semasa akad dibuat. menerima akad berkenaan melihat terlebih dahulu subjek akad berkenaan. Pihak penerima akad tersebut tidak mengetahui adanya kecacatan tersebut sewaktu akad dilakukan dan tidak bersedia menerimanya. tidak disyaratkan supaya pihak yang dibuat.

KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib Waktu Membuat Khiyar ¶Aib dan Tempohnya. solat. oleh itu boleh. Tempohnya. lewat. oleh itu tiada terbatal kerana kemudaratan. tangguh. hendak solat. sakit. Pandangan fuqaha Shafi·i dan Maliki: Maliki: Hendaklah dilakukan dengan segera dan serta-merta serta Kalau ada keperluan lain yang lagi mendesak seperti sakit. Pendapat fuqaha mengenainya  Pandangan fuqaha Hanafi dan Hambali: Hambali: Bolehlah dilakukan secara bertangguh kerana ia disyariatkan untuk mencegah kemudaratan. 21 . lewat. boleh. itu tidak dikira sebagai tangguh.

akad. Ia boleh dibatalkan walaupun tidak dipersetujui oleh pihak yang satu lagi. akad boleh dibatalkan oleh pihak yang rugi disebabkan kecacatan tersebut kerana ia merupakan akad harus yang boleh dibatalkan. sah. dibatalkan. Bagaimanapun. lagi. 22 . Bagaimanapun.KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib Kesan Khiyar ¶Aib  Kecacatan pada subjek akad tidak memberi kesan kepada hukum akad. akad tetap wujud dan sah.

23 . Berlaku pertambahan atau perubahan pada subjek akad tersebut setelah diterima oleh pihak penerima seperti pertambahan secara terpisah iaitu melahirkan anak atau pertambahan secara tidak terpisah iaitu baju yang sudah tercelup warna lain.KHIYAR ¶AIB Khiyar Khiyar ¶Aib PerkaraPerkara-Perkara yang Menggugurkan Hak Khiyar ¶Aib  Pihak yang berkenaan bersetuju dengan kecacatan tersebut secara jelas ataupun secara tindakan. Terjadinya kecacatan baru pada subjek akad itu sewaktu berada di tangan pihak yang diberi hak khiyar tersebut.

KHIYAR MAJLIS Khiyar Khiyar Majlis Hak membuat pilihan atau memilih kepada kedua-dua keduapihak yang berakad sama ada untuk menerima atau menolak sebarang urus niaga selagi berada dalam majlis akad serta belum berpisah darinya. darinya. 24 . Hanya kepada sesuatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad seperti akad al-bai¶ al-bai¶ atau al-ijarah. al-ijarah.

 Kedua-dua belah pihak mempunyai hak sama ada untuk Keduamenerima atau membatalkan perjanjian tersebut. tersebut. keduamajlis hanyalah sebelum selesai akad jualbeli tersebut. termaktub. 25 . tersebut. kedua-dua pihak hanya boleh membuat khiyar itu. Pandangan fuqaha Hanafi dan Maliki: Maliki: Mereka menolak khiyar majlis selagi tidak berpisah dengan menyatakan bahawa sekali perjanjian tersebut dipersetujui tiada pihak yang berhak membatalkan perjanjian yang telah termaktub. Oleh itu. tersebut. Khiyar Majlis  KHIYAR MAJLIS Pendapat fuqaha mengenai Khiyar Majlis Pandangan fuqaha Syafi·i dan Hambali: Hambali: Mereka menyatakan khiyar ini sah dan termaktub selagi keduakedua-dua pihak masih berada dalam majlis akad atau di dalam tempat untuk mementerai penjanjian tersebut.

26 . tawaran.KHIYAR RUJUK Khiyar Khiyar Rujuk Hak untuk membatalkan sesuatu tawaran yang telah ditawarkan yang hanya melibatkan pihak yang menawarkan sesuatu perjanjian dan bukannya pihak yang menerima sesuatu tawaran.

berakhir. 27  . Pandangan Maliki: Maliki: Pihak yang memberi tawaran terikat dengan tawaran yang telah diutarakan sehingga majlis dibubarkan. dilakukan. dibubarkan. lagi. Pihak yang memberi tawaran tidak boleh menarik balik tawaran yang telah diberikan dan tawaran tersebut terikat kepadanya sehingga majlis berakhir. Pandangan Syafi·i: Syafi·i: Mereka berpendapat tidak boleh ditarik balik . Khiyar Rujuk  KHIYAR RUJUK Pendapat fuqaha mengenai Khiyar Rujuk Pandangan Hanafi dan Hambali: Hambali: Mereka berpendapat tawaran yang dilakukan boleh ditarik balik pada bila-bila masa sebelum tawaran tersebut diterima bilaoleh pihak yang satu lagi.terdapat pencanggahan kerana hak untuk menerima tawaran mestilah dilaksanakan dengan serta-merta sebaik sahaja tawaran sertatersebut dilakukan.

28 . penangguhan. pembeli boleh dibuat. Hambali: Mereka berpendapat tawaran yang dilakukan boleh ditarik balik pada bila-bila masa sebelum tawaran tersebut diterima bilaBerpendapat bahawa penerima tawaran mestilah diberikan masa untuk mempertimbangkan tawaran yang diberikan.KHIYAR QABUL Khiyar Qabul Pilihan untuk menerima apabila sesuatu tawaran itu telah ditawarkan atau jika sesuatu tawaran dibuat. membuat pilihan. Pendapat fuqaha mengenai Khiyar Qabul  Pandangan Hanafi. pilihan. Maliki dan Hambali: Hanafi. berakhir. Pandangan Syafi·i: Syafi·i: Tawaran ini mesti diterima dengan serta merta tanpa sebarang penangguhan. Pilihan untuk menerima mesti dilakukan pada bila-bila masa bilasebelum perjumpaan tersebut berakhir. diberikan..

KHIYAR NAQDI Khiyar Khiyar Naqdi Khiyar yang mensyaratkan pembeli apabila mereka tidak menyerahkan kesemua jumlah harga dalam masa yang tertentu iaitu dalam masa 3 hari maka jual beli di antara mereka akan terbatal dengan sendirinya. sendirinya. 29 .

mati.penjual berhak membayarnya. ini. 30 . Pembeli merosakkan barang yang dibelinya pada masa khiyar tersebut. tersebut. tersebut. tertunggak. Pembeli menjualkan barang tersebut dalam tempoh khiyar ini. jual beli itu sah dan pembeli mesti membayar harta tertunggak. Namun begitu.KHIYAR NAQDI Khiyar Naqdi SebabSebab-sebab khiyar ini terbatal: terbatal:   Pembeli mati. Pembeli telah menyebabkan barang tersebut menjadi cacat yang ia tidak boleh dikembalikan semula kepada penjual dan waktu itu ia belum lagi membayarnya. meminta ganti rugi di atas kecacatan tersebut..

31 . pihak yang berkenaan tidak boleh membatalkan akad yang dilakukan sebaliknya boleh meminta bayaran ganti rugi daripada pihak yang satu lagi.KHIYAR Bayaran Ganti Rugi Sekiranya hak khiyar tidak boleh digunakan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->