PERSEDIAAN MIKRO

MENGAJAR,

PENGAJARAN

MAKRO

DAN

FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR / PENGAJARAN MAKRO Semua guru perlu merancang pengajaran masing-masing untuk memastikan keberkesanan pelajaran, meningkatkan pencapaian pelajar , disamping masalah-masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk mengurangkan membuat perancangan pengajaran guru perlu melaksanakan beberapa perkara : • Meneiiti dan mentafsir sukatan • pelajaran skema Rancangan Kerja untuk sesuatu tahun, Membuat • dan Menyediakan Persediaan Mengajar Harian Persediaan Mengajar yang juga dikenali sebagai Rancangan Pengajaran Harian lengkap perlu dirancang dan disediakan. Persediaan mengajar yang disediakan yang dengan teliti dan lengkap adalah kunci kejayaan kepada guru. jelas, Melalui mengajar yang lengkap dan sistematis membolehkan guru Persediaan : a. Menentukan objektif pelajaran supaya guru tidak terkeluar dari apa dirancan yang g b. Memahami dan menentukan isi pelajaran yang cukup disampaikan dalam masa ang diperuntukkan y c. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan peringkat, kebolehan dan minat pelajar d. Menentukan dan menyediakan BBM yang e. Merancang aktiviti muridperlu murid f. Mengawal bilik darjah dengan baik g. Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran h. Guru lebih berkeyakinan semasa menghadapi murid murid i. Mengingati bahan pengajaran yang akan disampaikan j. Menjimatkan masa kerana segala pengajaran dan aktiviti dapat dengan dijalankan teratur k. Memilih jenis soalan yang sesuai serta mencabar untuk dikemukakan semasa pengajara l. Memikirkan cara untuk memotivasikan murid dalam proses pengajaran n dan pembelajara m. Merancang bagaimana nilai murni dapat diterapkan dalam proses n pengajaran dan pembelajaran

zba

1

Format Persediaan Mengajar / Rancangan Pengajaran Harian Tahun Tarikh : Bilangan Mata : Masa pelajaran : Tajuk yang hendak diajar : Sub-Topik : Pengetahuan sedia ada : Objektif Pengajaran : Bahan Sumber Pengajaran : Pemikiran Kreatif & Kritis : Nilai Murni : Strategi P & Kajian Masa Depan : P: Langkah Keselamatan (jika perlu) Pelaksanaan P & P: Penyampaian/ Isi Pelajaran/ Kemahiran Aktiviti Pengajaran dan Masa Pembelajaran Catatan (kelas) pelajar : : Set induksi: ( 5 min) Langkah 1 ( min) Langkah 2 ( min) Langkah 3 ( min) Penilaia ( min) n Pentup ( 5 min) Refelksi Guru : 1. Selepas P & P: Rumusan Penyelia : * Bilangan langkah / perkembangan pengajaran tertakluk kepada isi pelajaran Refleksi Rumusan Pelajar Guru zba 2 . Sebelum P & P: 2.

PENENTUAN OBJEK TIF Objektif pelajaran bagi sesuatu tajuk merupakan kenyataan yang guru harapkan dapat ditunjukkan oleh pelajar pada dan tingkahlakunya. Adalah penting bagi guru menyatakan jenis perlakuan yang diterima bukti pelajar tersebut telah menguasai sesuatu objektif. ia boleh terdiri daripada peralatan. zba 3 . atau bahan yang diberikan kepada pelajar untuk melakukan sesuatu bekalan. Memberi bayangan kepada pelajar tentang bentuk penilaian yang akan vii. iii. Contoh objektif perlakuan : pelajaran. Antaranya : i. Memberi gambaran yang jelas kepada pelajar. Membantu guru dalam menyusun atur aktiviti susulan Penulisan Objektif Objektif perlakuan yang ditulis perlu mempunyai 3 komponen iaitu : i. menyusun dan lainlain ii. menyenaraikan. pembelajaran Sebagai panduan kepada guru untuk perancang dan memilih bahan pengajaran yang sesuai dan relevan iv. mengenal pasti. Syarat Keadaan dimana perlakuan itu akan dilakukan. pihak pentadbir n dan penyelia apa yang harus pelajar capai di akhir sesuatu pelajaran vi. Kegunaan Objektif Kegunaan objektif pelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif tingkahlaku atau objektif perlakuan adalah banyak. Membantu guru dalam merancang. Contoh. Sebagai perlakuan. Memberi arah tuju kepada guru di samping dapat membantu pelajar menilai kemajuan perjalanan proses pengajaran dan iii. ii. Menitikberatkan tingkahlaku dan pencapaian pelajar dan tidak berpusatkanoleh itu guru perlu lebih peka pada keperluan dan kebolehan guru. pelajar Di akhir menyenaraikan 5 dari 6 ciri usahawan dengan dapat tepat berdasarakan petikan yang diberikan. “dengan 90% jawapan betul” . Menyatakan. “dapat memotong kayu dalam masa 10 minit”. Menerangkan paras penguasaan atau kecekapan yang mesti dicapai dalam Kriteria melakukan objektif yang dapat memberikan gambaran bagaimana cara untuk perlakuan perlakuan menilai pelajar. sebagai Sebagai perkataan yang digunakan untuk membuat objektif tingkahlaku ialah seperti contoh memilih. Membantu pelajar untuk membuat penilaian kemajuan diberi kendiri viii. memilih dan menentukan strategi pengajara v.contoh “dengan membaca petikan yang diberi”. merekabentuk.”dengan tepat” . apakah yang pelajar akan buat atau lakukan bila mereka Perlakuan menunjukkan perlakuan objektif. guru.

Rumusan penulisan objektif • Objektif perlakuan mestilah ditulis untuk • pelajar perlu ditulis dengan ringkas. perasaan atau kepercayaan. Psikomotor berkaitan dengan kemahiran. Walau bagaimanapun . ini perlakuan agak sukar untuk diukur. mengikut perkembangan semasa Mengikut • dan menggalakan penglibatan pelajar secara aktif untuk berfikir secara Dapat kritis. iii. selepas demonstrasi pelajar akan menunjukkan kesedaran keselamatan dalam makmal dan melaporkan kepada guru ada keadaan yang jika berbahaya. teratur. Kognitif Domain yang mengandungi perlakuan yang memerlukan pengetahuan mengenai prinsip atau ketetapan am. Sebagai contoh pemeringkatan isi pelajaran dan disusun seperti berikut :Dari konsep yang mudah kepada yang • • kompleks Dari senang kepada yang • mudah yang konkrit kepada yang Dari • abstrak Dari konsep sudah ada dalam pengetahuan sedia ada kepada yang belum • tahu Relevan dengan objektif yang telah • ditentukan urutan . jelas.Domain Objektif i. konsep. padat. tetapi juga Tidak melibatkan afektif domain dan psikomotor. selepas tunjuk cara oleh Domain yang guru pelajar dapat melakukan cantuman tunas dengan betul. pemeringkatan isi pelajaran perlulah mengikut kebolehan pelajar prinsip-prinsip pembelajaran. selepas pengajaran pelajar dapat menyenaraikan 10 jenis tanaman hiasan yang terdapat di kawasan sekolah 100% betul dengan ii. Contoh. analitis dan kreatif zba 4 . MENENTUKAN ISI PELAJARAN Isi pelajaran yang perlu dinyatakan dalan Persediaan Mengajar adalah seperti yang dinyatakan mengikut topik-topik tertentu dalam sukatan pelajaran . perkataanperkataan itu tidak mempunyai banyak makna dan boleh dinilai atau perlakuan • diukur hanya mengkhususkan pada domain kognitif sahaja. Contoh. jitu dan Objektif • eksplisit mestilah sesuai dengan peringkat dan kebolehan Objektif • pelajar perlu ditulis degan menggunakan perkataan oerbuatan yang Objektif boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Domain Dalam domain Afektif yang melibatkan sikap. Contoh.

penggunaan strategi berpusatkan pelajar adalah lebih baik Ini adalah untuk memastikan pelajar memperolehi hasil yang digunakan. Penentuan kepada strategi yang dan yang menambah kemahiran berfikir kepada pelajar perlu ditekankan. menunjuk cara. Perancangan penentuan strategi akan menggabungjalinkan isi kandungan sukatan dengan strategi yang akan digunakan untuk menyampaikan isi tersebut. menulis dan mengira) perlu di ambil juga kira. pelajaran pelajaran boleh dipindahkan secara terus daripada guru kepada pelajar dengan Isi pelbagai cara seperti berkuliah. menggunakan saiz font yang sesuai dan dapat menarik perhatian pelajar. main peranan. tahap dan kebolehan pelajar. membekalkan situasi pengajaran yang realistik kepada guru mengurangkan risiko kepada guru dan pelatih pelajar memberi peluang kepada pelatih mengaplikasikan teori pembelajaran dan meningkat mengembangkan pengalaman menjimatkan pengajaran masa dan sumber dalam pengajaran dan menilai kemahiran spesifik zba 5 . Tujuan Pelaksanaan pengajaran mikro akan . Di samping melibatkan itu penggabungjalinan kemahiran-kemahiran 3 M ( membaca. bahan yang digunakan perlulah cantik . sumbang saran. simulasi. maksimum. melatih atau memurnikan kemahiran dalam situasi yang dikurangkan dari segi kesukarannya. Menggunakan bahan yang tekini dan sesuai dengan keadaan setempat. Pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran yang mencakupi kaedah dan tekniksesuai akan memastikan keberkesanan atau peningkatan keberkesanan yang proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Konsep Pengajaran mikro digunakan untuk memperihalkan teknik pengajaran untuk membolehkan pelatih atau pelajar menguasai. PENGAJARAN MIKRO Konsep dan Tujuan Pengajaran Mikro a. cara inkuiri penemuan dan serta lakonan. Ataupun isi pelajaran dapat dipindahkan secara tidak langsung dengan menggunakan pembelajaran melalui aktiviti kumpulan. PENENTUAN STRATEGI PENYAMPAIAN Guru disarankan untuk mempelbagikan penggunaan strategi pengajaran. Walau bagaimanapun. bersoal jawab dan latih tubi. mempelbagaikan penggunaan bahan ( dari gambar pegun penggunaan media elektronik). kepada berwarna. b.PEMILIHAN SUMBER Bahan yang digunakan hendaklah sesuai dengan objektif pelajaran. Maka pengajaran melaksanakan pengajaran mikro bilangan pelajar dan peruntukan masa dalam dikurangkan.

rakan-rakan Pencerapan dan kendiri. Prinsipdengan prinsip induksi set seperti berikut :memfokuskan perhatian pelajar terhadap apa yang hendak di • • ajar membentuk satu rangka rujukan semasa • pengajaran memberi makna terhadap sesuatu konsep atau makna • baru merangsang minat dan penglibatan • murid meletakkan murid dalam set mental atau keadaan yang sesuai untuk • belajar menggalakkan pelajar enyertai pelajaran dengan • giat. Kemahiran set induksi Set induksi merupakan satu proses yang digunakan dalam permulaan apabila menukar topik. konsep atau idea yang abstrak. membuat objektif spesifik dan mengajarnya kepada sebilangan kecil pelajar lain. Oleh itu menjelaskan racangkan zba 6 . Kemahiran menggunakan papan tulis Papan tulis penting dalam meningkatkan pembelajaran pelajar dari segi lagi penerangan guru tentang fakta. Seterusnya satu perancangan semula perlu dilaksanakan untuk penambahbaikan. sebelum soal jawab sebelum pertunjukan slaid atau pengajaran.Pelaksanaan Pengajaran Mikro Dalam melaksanakan pengajaran mikro pelajar membina satu rancangan mengajar yang singkat 5 – 20 minit berdasarkan bidang kepakarannya . Setelah pengajaran dilaksanakan satu penilaian atau pencerapan dilakukan untuk mengesan telah kelemahan . Pengajaran mikro merupakan satu kitaran atau satu pusingan tujuan seperti digambarkan dalam rajah di yang bawah : Perancanga n (RPH) rajah mikro : Pencerapan Pengajaran ( komen ( mengajar) Kitaran pengajaran ) Kemahiran-Kemahiran dalam Pengajaran Mikro a. video tujuan menarik perhatian pelajar dan mendorong pembelajaran. hendaklah dilaksanakan oleh pensyarah atau penyelia. mewujudkan keadaan ingin tahu dikalangan murid b.

Kemahiran penutup Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. persekitaran bilik darjah. komunikasi verbal dan penggunaan non. Panduan menyoal • pastikan soalan • jelas nyatakan soalan. Kemahiran penyoalan Penyoalan merupakan satu aspek penting yang boleh mebawa pelajar kepada kognitif aras tinggi. zba 7 .bagaimana penggunaan papan tulis dari segi masa. Kemahiran menggunakan pengukuhan Guru yang mempunyai kemahiran pengukuhan dapat menggalak pelajar menjawab soalan. Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan datang. variasi ransangan Kemahiran ini adalah untuk membangkitkan perhatian pelajar dan mefokuskan perhatian pelajar kepada fakta penting dalam pelajaran. dengan kecekapan alat bantu mengajar . tunggu 2-3 saat dan kemudian panggil nama pelajar yang dikehendaki menjawab soalan • berkenaan soalan pada satu tanya satu • masa gunakan soalan arar rendah dahulu dan diikuti dengan soalan aras yang tinggi lebih • gunakan teknik “probing” untuk membantu pelajar memberikan jawapan. Soalan yang dibentuk hendaklah dengan dirancangrapi dan mengikut kebolehan pelajar i. pembahagian ruang dan penglibatan pelajar Kemahiran c. mengemukakan cadangan dan secara keseluruhannya dapat melibatkan pelajar melibatkan diri dalam perbincangan bilik darjah. f. Di samping itu tujuan penutup untuk adalah menarik perhatian perhatian pelajar tentang pelajaran baru yang dipelajari. Oleh itu guru harus faham dan tahu tentang kepentingan aktiviti soalan pengajaran dan pembelajaran seperti membantu pelajar mengingat dalam kembali fakta-fakta dan mencungkil fikiran pelajar.guru. Aras soalan Berdasarkan taksonomi Bloom terdapat 6 aras soalan : Pengetahuan • • Kefahama • n Aplikas • i Analisi • s Sintesi • s Penilaia n e. ii. verbal d. Variasi ransangan berkait rapat kebijaksanaan guru pelatih mempelbagaikan strategi pengajaran.

mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dan peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran baru.mengukuhkan konsep. zba 8 . prinsip atau kemahiran baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful