PERSEDIAAN MIKRO

MENGAJAR,

PENGAJARAN

MAKRO

DAN

FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR / PENGAJARAN MAKRO Semua guru perlu merancang pengajaran masing-masing untuk memastikan keberkesanan pelajaran, meningkatkan pencapaian pelajar , disamping masalah-masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk mengurangkan membuat perancangan pengajaran guru perlu melaksanakan beberapa perkara : • Meneiiti dan mentafsir sukatan • pelajaran skema Rancangan Kerja untuk sesuatu tahun, Membuat • dan Menyediakan Persediaan Mengajar Harian Persediaan Mengajar yang juga dikenali sebagai Rancangan Pengajaran Harian lengkap perlu dirancang dan disediakan. Persediaan mengajar yang disediakan yang dengan teliti dan lengkap adalah kunci kejayaan kepada guru. jelas, Melalui mengajar yang lengkap dan sistematis membolehkan guru Persediaan : a. Menentukan objektif pelajaran supaya guru tidak terkeluar dari apa dirancan yang g b. Memahami dan menentukan isi pelajaran yang cukup disampaikan dalam masa ang diperuntukkan y c. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan peringkat, kebolehan dan minat pelajar d. Menentukan dan menyediakan BBM yang e. Merancang aktiviti muridperlu murid f. Mengawal bilik darjah dengan baik g. Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran h. Guru lebih berkeyakinan semasa menghadapi murid murid i. Mengingati bahan pengajaran yang akan disampaikan j. Menjimatkan masa kerana segala pengajaran dan aktiviti dapat dengan dijalankan teratur k. Memilih jenis soalan yang sesuai serta mencabar untuk dikemukakan semasa pengajara l. Memikirkan cara untuk memotivasikan murid dalam proses pengajaran n dan pembelajara m. Merancang bagaimana nilai murni dapat diterapkan dalam proses n pengajaran dan pembelajaran

zba

1

Sebelum P & P: 2.Format Persediaan Mengajar / Rancangan Pengajaran Harian Tahun Tarikh : Bilangan Mata : Masa pelajaran : Tajuk yang hendak diajar : Sub-Topik : Pengetahuan sedia ada : Objektif Pengajaran : Bahan Sumber Pengajaran : Pemikiran Kreatif & Kritis : Nilai Murni : Strategi P & Kajian Masa Depan : P: Langkah Keselamatan (jika perlu) Pelaksanaan P & P: Penyampaian/ Isi Pelajaran/ Kemahiran Aktiviti Pengajaran dan Masa Pembelajaran Catatan (kelas) pelajar : : Set induksi: ( 5 min) Langkah 1 ( min) Langkah 2 ( min) Langkah 3 ( min) Penilaia ( min) n Pentup ( 5 min) Refelksi Guru : 1. Selepas P & P: Rumusan Penyelia : * Bilangan langkah / perkembangan pengajaran tertakluk kepada isi pelajaran Refleksi Rumusan Pelajar Guru zba 2 .

guru. menyusun dan lainlain ii. Contoh. “dengan 90% jawapan betul” . Menitikberatkan tingkahlaku dan pencapaian pelajar dan tidak berpusatkanoleh itu guru perlu lebih peka pada keperluan dan kebolehan guru. Memberi gambaran yang jelas kepada pelajar. iii. menyenaraikan. pembelajaran Sebagai panduan kepada guru untuk perancang dan memilih bahan pengajaran yang sesuai dan relevan iv. Menyatakan.PENENTUAN OBJEK TIF Objektif pelajaran bagi sesuatu tajuk merupakan kenyataan yang guru harapkan dapat ditunjukkan oleh pelajar pada dan tingkahlakunya. atau bahan yang diberikan kepada pelajar untuk melakukan sesuatu bekalan. Menerangkan paras penguasaan atau kecekapan yang mesti dicapai dalam Kriteria melakukan objektif yang dapat memberikan gambaran bagaimana cara untuk perlakuan perlakuan menilai pelajar. mengenal pasti.contoh “dengan membaca petikan yang diberi”.”dengan tepat” . ia boleh terdiri daripada peralatan. Membantu guru dalam merancang. pihak pentadbir n dan penyelia apa yang harus pelajar capai di akhir sesuatu pelajaran vi. Kegunaan Objektif Kegunaan objektif pelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif tingkahlaku atau objektif perlakuan adalah banyak. Contoh objektif perlakuan : pelajaran. Memberi arah tuju kepada guru di samping dapat membantu pelajar menilai kemajuan perjalanan proses pengajaran dan iii. Syarat Keadaan dimana perlakuan itu akan dilakukan. zba 3 . pelajar Di akhir menyenaraikan 5 dari 6 ciri usahawan dengan dapat tepat berdasarakan petikan yang diberikan. “dapat memotong kayu dalam masa 10 minit”. ii. memilih dan menentukan strategi pengajara v. merekabentuk. Membantu pelajar untuk membuat penilaian kemajuan diberi kendiri viii. Sebagai perlakuan. Antaranya : i. sebagai Sebagai perkataan yang digunakan untuk membuat objektif tingkahlaku ialah seperti contoh memilih. Membantu guru dalam menyusun atur aktiviti susulan Penulisan Objektif Objektif perlakuan yang ditulis perlu mempunyai 3 komponen iaitu : i. Adalah penting bagi guru menyatakan jenis perlakuan yang diterima bukti pelajar tersebut telah menguasai sesuatu objektif. Memberi bayangan kepada pelajar tentang bentuk penilaian yang akan vii. apakah yang pelajar akan buat atau lakukan bila mereka Perlakuan menunjukkan perlakuan objektif.

mengikut perkembangan semasa Mengikut • dan menggalakan penglibatan pelajar secara aktif untuk berfikir secara Dapat kritis. selepas tunjuk cara oleh Domain yang guru pelajar dapat melakukan cantuman tunas dengan betul. Contoh. pemeringkatan isi pelajaran perlulah mengikut kebolehan pelajar prinsip-prinsip pembelajaran. perasaan atau kepercayaan. perkataanperkataan itu tidak mempunyai banyak makna dan boleh dinilai atau perlakuan • diukur hanya mengkhususkan pada domain kognitif sahaja. Rumusan penulisan objektif • Objektif perlakuan mestilah ditulis untuk • pelajar perlu ditulis dengan ringkas. MENENTUKAN ISI PELAJARAN Isi pelajaran yang perlu dinyatakan dalan Persediaan Mengajar adalah seperti yang dinyatakan mengikut topik-topik tertentu dalam sukatan pelajaran . Contoh. Contoh. konsep. Sebagai contoh pemeringkatan isi pelajaran dan disusun seperti berikut :Dari konsep yang mudah kepada yang • • kompleks Dari senang kepada yang • mudah yang konkrit kepada yang Dari • abstrak Dari konsep sudah ada dalam pengetahuan sedia ada kepada yang belum • tahu Relevan dengan objektif yang telah • ditentukan urutan . selepas demonstrasi pelajar akan menunjukkan kesedaran keselamatan dalam makmal dan melaporkan kepada guru ada keadaan yang jika berbahaya. selepas pengajaran pelajar dapat menyenaraikan 10 jenis tanaman hiasan yang terdapat di kawasan sekolah 100% betul dengan ii. jelas. Walau bagaimanapun . analitis dan kreatif zba 4 . jitu dan Objektif • eksplisit mestilah sesuai dengan peringkat dan kebolehan Objektif • pelajar perlu ditulis degan menggunakan perkataan oerbuatan yang Objektif boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Psikomotor berkaitan dengan kemahiran. tetapi juga Tidak melibatkan afektif domain dan psikomotor. padat. Domain Dalam domain Afektif yang melibatkan sikap. teratur. iii. ini perlakuan agak sukar untuk diukur.Domain Objektif i. Kognitif Domain yang mengandungi perlakuan yang memerlukan pengetahuan mengenai prinsip atau ketetapan am.

Di samping melibatkan itu penggabungjalinan kemahiran-kemahiran 3 M ( membaca. PENENTUAN STRATEGI PENYAMPAIAN Guru disarankan untuk mempelbagikan penggunaan strategi pengajaran. Maka pengajaran melaksanakan pengajaran mikro bilangan pelajar dan peruntukan masa dalam dikurangkan. melatih atau memurnikan kemahiran dalam situasi yang dikurangkan dari segi kesukarannya. b. Konsep Pengajaran mikro digunakan untuk memperihalkan teknik pengajaran untuk membolehkan pelatih atau pelajar menguasai. pelajaran pelajaran boleh dipindahkan secara terus daripada guru kepada pelajar dengan Isi pelbagai cara seperti berkuliah. penggunaan strategi berpusatkan pelajar adalah lebih baik Ini adalah untuk memastikan pelajar memperolehi hasil yang digunakan. Menggunakan bahan yang tekini dan sesuai dengan keadaan setempat. Tujuan Pelaksanaan pengajaran mikro akan . main peranan. Penentuan kepada strategi yang dan yang menambah kemahiran berfikir kepada pelajar perlu ditekankan. menggunakan saiz font yang sesuai dan dapat menarik perhatian pelajar. tahap dan kebolehan pelajar. menunjuk cara. Perancangan penentuan strategi akan menggabungjalinkan isi kandungan sukatan dengan strategi yang akan digunakan untuk menyampaikan isi tersebut. membekalkan situasi pengajaran yang realistik kepada guru mengurangkan risiko kepada guru dan pelatih pelajar memberi peluang kepada pelatih mengaplikasikan teori pembelajaran dan meningkat mengembangkan pengalaman menjimatkan pengajaran masa dan sumber dalam pengajaran dan menilai kemahiran spesifik zba 5 . menulis dan mengira) perlu di ambil juga kira. Walau bagaimanapun. kepada berwarna. Ataupun isi pelajaran dapat dipindahkan secara tidak langsung dengan menggunakan pembelajaran melalui aktiviti kumpulan. simulasi. bahan yang digunakan perlulah cantik . sumbang saran. bersoal jawab dan latih tubi.PEMILIHAN SUMBER Bahan yang digunakan hendaklah sesuai dengan objektif pelajaran. maksimum. mempelbagaikan penggunaan bahan ( dari gambar pegun penggunaan media elektronik). PENGAJARAN MIKRO Konsep dan Tujuan Pengajaran Mikro a. Pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran yang mencakupi kaedah dan tekniksesuai akan memastikan keberkesanan atau peningkatan keberkesanan yang proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. cara inkuiri penemuan dan serta lakonan.

Kemahiran set induksi Set induksi merupakan satu proses yang digunakan dalam permulaan apabila menukar topik. rakan-rakan Pencerapan dan kendiri.Pelaksanaan Pengajaran Mikro Dalam melaksanakan pengajaran mikro pelajar membina satu rancangan mengajar yang singkat 5 – 20 minit berdasarkan bidang kepakarannya . hendaklah dilaksanakan oleh pensyarah atau penyelia. Seterusnya satu perancangan semula perlu dilaksanakan untuk penambahbaikan. Kemahiran menggunakan papan tulis Papan tulis penting dalam meningkatkan pembelajaran pelajar dari segi lagi penerangan guru tentang fakta. Pengajaran mikro merupakan satu kitaran atau satu pusingan tujuan seperti digambarkan dalam rajah di yang bawah : Perancanga n (RPH) rajah mikro : Pencerapan Pengajaran ( komen ( mengajar) Kitaran pengajaran ) Kemahiran-Kemahiran dalam Pengajaran Mikro a. Prinsipdengan prinsip induksi set seperti berikut :memfokuskan perhatian pelajar terhadap apa yang hendak di • • ajar membentuk satu rangka rujukan semasa • pengajaran memberi makna terhadap sesuatu konsep atau makna • baru merangsang minat dan penglibatan • murid meletakkan murid dalam set mental atau keadaan yang sesuai untuk • belajar menggalakkan pelajar enyertai pelajaran dengan • giat. video tujuan menarik perhatian pelajar dan mendorong pembelajaran. konsep atau idea yang abstrak. mewujudkan keadaan ingin tahu dikalangan murid b. Setelah pengajaran dilaksanakan satu penilaian atau pencerapan dilakukan untuk mengesan telah kelemahan . membuat objektif spesifik dan mengajarnya kepada sebilangan kecil pelajar lain. sebelum soal jawab sebelum pertunjukan slaid atau pengajaran. Oleh itu menjelaskan racangkan zba 6 .

Kemahiran penutup Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. Soalan yang dibentuk hendaklah dengan dirancangrapi dan mengikut kebolehan pelajar i. mengemukakan cadangan dan secara keseluruhannya dapat melibatkan pelajar melibatkan diri dalam perbincangan bilik darjah. Oleh itu guru harus faham dan tahu tentang kepentingan aktiviti soalan pengajaran dan pembelajaran seperti membantu pelajar mengingat dalam kembali fakta-fakta dan mencungkil fikiran pelajar. f. ii. Aras soalan Berdasarkan taksonomi Bloom terdapat 6 aras soalan : Pengetahuan • • Kefahama • n Aplikas • i Analisi • s Sintesi • s Penilaia n e. Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan datang. variasi ransangan Kemahiran ini adalah untuk membangkitkan perhatian pelajar dan mefokuskan perhatian pelajar kepada fakta penting dalam pelajaran. zba 7 .guru. Variasi ransangan berkait rapat kebijaksanaan guru pelatih mempelbagaikan strategi pengajaran. Di samping itu tujuan penutup untuk adalah menarik perhatian perhatian pelajar tentang pelajaran baru yang dipelajari. persekitaran bilik darjah. Kemahiran menggunakan pengukuhan Guru yang mempunyai kemahiran pengukuhan dapat menggalak pelajar menjawab soalan. tunggu 2-3 saat dan kemudian panggil nama pelajar yang dikehendaki menjawab soalan • berkenaan soalan pada satu tanya satu • masa gunakan soalan arar rendah dahulu dan diikuti dengan soalan aras yang tinggi lebih • gunakan teknik “probing” untuk membantu pelajar memberikan jawapan. verbal d. pembahagian ruang dan penglibatan pelajar Kemahiran c. Kemahiran penyoalan Penyoalan merupakan satu aspek penting yang boleh mebawa pelajar kepada kognitif aras tinggi. Panduan menyoal • pastikan soalan • jelas nyatakan soalan. komunikasi verbal dan penggunaan non.bagaimana penggunaan papan tulis dari segi masa. dengan kecekapan alat bantu mengajar .

zba 8 . prinsip atau kemahiran baru.mengukuhkan konsep. mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dan peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran baru.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.