PERSEDIAAN MIKRO

MENGAJAR,

PENGAJARAN

MAKRO

DAN

FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR / PENGAJARAN MAKRO Semua guru perlu merancang pengajaran masing-masing untuk memastikan keberkesanan pelajaran, meningkatkan pencapaian pelajar , disamping masalah-masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk mengurangkan membuat perancangan pengajaran guru perlu melaksanakan beberapa perkara : • Meneiiti dan mentafsir sukatan • pelajaran skema Rancangan Kerja untuk sesuatu tahun, Membuat • dan Menyediakan Persediaan Mengajar Harian Persediaan Mengajar yang juga dikenali sebagai Rancangan Pengajaran Harian lengkap perlu dirancang dan disediakan. Persediaan mengajar yang disediakan yang dengan teliti dan lengkap adalah kunci kejayaan kepada guru. jelas, Melalui mengajar yang lengkap dan sistematis membolehkan guru Persediaan : a. Menentukan objektif pelajaran supaya guru tidak terkeluar dari apa dirancan yang g b. Memahami dan menentukan isi pelajaran yang cukup disampaikan dalam masa ang diperuntukkan y c. Menentukan strategi pengajaran yang sesuai dengan peringkat, kebolehan dan minat pelajar d. Menentukan dan menyediakan BBM yang e. Merancang aktiviti muridperlu murid f. Mengawal bilik darjah dengan baik g. Menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran h. Guru lebih berkeyakinan semasa menghadapi murid murid i. Mengingati bahan pengajaran yang akan disampaikan j. Menjimatkan masa kerana segala pengajaran dan aktiviti dapat dengan dijalankan teratur k. Memilih jenis soalan yang sesuai serta mencabar untuk dikemukakan semasa pengajara l. Memikirkan cara untuk memotivasikan murid dalam proses pengajaran n dan pembelajara m. Merancang bagaimana nilai murni dapat diterapkan dalam proses n pengajaran dan pembelajaran

zba

1

Selepas P & P: Rumusan Penyelia : * Bilangan langkah / perkembangan pengajaran tertakluk kepada isi pelajaran Refleksi Rumusan Pelajar Guru zba 2 .Format Persediaan Mengajar / Rancangan Pengajaran Harian Tahun Tarikh : Bilangan Mata : Masa pelajaran : Tajuk yang hendak diajar : Sub-Topik : Pengetahuan sedia ada : Objektif Pengajaran : Bahan Sumber Pengajaran : Pemikiran Kreatif & Kritis : Nilai Murni : Strategi P & Kajian Masa Depan : P: Langkah Keselamatan (jika perlu) Pelaksanaan P & P: Penyampaian/ Isi Pelajaran/ Kemahiran Aktiviti Pengajaran dan Masa Pembelajaran Catatan (kelas) pelajar : : Set induksi: ( 5 min) Langkah 1 ( min) Langkah 2 ( min) Langkah 3 ( min) Penilaia ( min) n Pentup ( 5 min) Refelksi Guru : 1. Sebelum P & P: 2.

“dapat memotong kayu dalam masa 10 minit”. Contoh. Menyatakan. Kegunaan Objektif Kegunaan objektif pelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif tingkahlaku atau objektif perlakuan adalah banyak. memilih dan menentukan strategi pengajara v. menyenaraikan. zba 3 . “dengan 90% jawapan betul” . merekabentuk. mengenal pasti. Menerangkan paras penguasaan atau kecekapan yang mesti dicapai dalam Kriteria melakukan objektif yang dapat memberikan gambaran bagaimana cara untuk perlakuan perlakuan menilai pelajar. Sebagai perlakuan. Syarat Keadaan dimana perlakuan itu akan dilakukan. iii. Contoh objektif perlakuan : pelajaran. ii. Menitikberatkan tingkahlaku dan pencapaian pelajar dan tidak berpusatkanoleh itu guru perlu lebih peka pada keperluan dan kebolehan guru. Membantu guru dalam menyusun atur aktiviti susulan Penulisan Objektif Objektif perlakuan yang ditulis perlu mempunyai 3 komponen iaitu : i. Memberi arah tuju kepada guru di samping dapat membantu pelajar menilai kemajuan perjalanan proses pengajaran dan iii. Memberi gambaran yang jelas kepada pelajar. Membantu guru dalam merancang. Antaranya : i. apakah yang pelajar akan buat atau lakukan bila mereka Perlakuan menunjukkan perlakuan objektif. ia boleh terdiri daripada peralatan. Memberi bayangan kepada pelajar tentang bentuk penilaian yang akan vii. pelajar Di akhir menyenaraikan 5 dari 6 ciri usahawan dengan dapat tepat berdasarakan petikan yang diberikan. pembelajaran Sebagai panduan kepada guru untuk perancang dan memilih bahan pengajaran yang sesuai dan relevan iv. sebagai Sebagai perkataan yang digunakan untuk membuat objektif tingkahlaku ialah seperti contoh memilih. menyusun dan lainlain ii. atau bahan yang diberikan kepada pelajar untuk melakukan sesuatu bekalan.PENENTUAN OBJEK TIF Objektif pelajaran bagi sesuatu tajuk merupakan kenyataan yang guru harapkan dapat ditunjukkan oleh pelajar pada dan tingkahlakunya. Membantu pelajar untuk membuat penilaian kemajuan diberi kendiri viii.”dengan tepat” . Adalah penting bagi guru menyatakan jenis perlakuan yang diterima bukti pelajar tersebut telah menguasai sesuatu objektif. pihak pentadbir n dan penyelia apa yang harus pelajar capai di akhir sesuatu pelajaran vi. guru.contoh “dengan membaca petikan yang diberi”.

Contoh. Rumusan penulisan objektif • Objektif perlakuan mestilah ditulis untuk • pelajar perlu ditulis dengan ringkas. jitu dan Objektif • eksplisit mestilah sesuai dengan peringkat dan kebolehan Objektif • pelajar perlu ditulis degan menggunakan perkataan oerbuatan yang Objektif boleh dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh. Psikomotor berkaitan dengan kemahiran. selepas tunjuk cara oleh Domain yang guru pelajar dapat melakukan cantuman tunas dengan betul. teratur. mengikut perkembangan semasa Mengikut • dan menggalakan penglibatan pelajar secara aktif untuk berfikir secara Dapat kritis. iii. jelas. Sebagai contoh pemeringkatan isi pelajaran dan disusun seperti berikut :Dari konsep yang mudah kepada yang • • kompleks Dari senang kepada yang • mudah yang konkrit kepada yang Dari • abstrak Dari konsep sudah ada dalam pengetahuan sedia ada kepada yang belum • tahu Relevan dengan objektif yang telah • ditentukan urutan . konsep. analitis dan kreatif zba 4 . Domain Dalam domain Afektif yang melibatkan sikap. selepas demonstrasi pelajar akan menunjukkan kesedaran keselamatan dalam makmal dan melaporkan kepada guru ada keadaan yang jika berbahaya. Contoh. MENENTUKAN ISI PELAJARAN Isi pelajaran yang perlu dinyatakan dalan Persediaan Mengajar adalah seperti yang dinyatakan mengikut topik-topik tertentu dalam sukatan pelajaran . ini perlakuan agak sukar untuk diukur.Domain Objektif i. perasaan atau kepercayaan. selepas pengajaran pelajar dapat menyenaraikan 10 jenis tanaman hiasan yang terdapat di kawasan sekolah 100% betul dengan ii. Walau bagaimanapun . pemeringkatan isi pelajaran perlulah mengikut kebolehan pelajar prinsip-prinsip pembelajaran. tetapi juga Tidak melibatkan afektif domain dan psikomotor. padat. Kognitif Domain yang mengandungi perlakuan yang memerlukan pengetahuan mengenai prinsip atau ketetapan am. perkataanperkataan itu tidak mempunyai banyak makna dan boleh dinilai atau perlakuan • diukur hanya mengkhususkan pada domain kognitif sahaja.

penggunaan strategi berpusatkan pelajar adalah lebih baik Ini adalah untuk memastikan pelajar memperolehi hasil yang digunakan. Penentuan kepada strategi yang dan yang menambah kemahiran berfikir kepada pelajar perlu ditekankan. Maka pengajaran melaksanakan pengajaran mikro bilangan pelajar dan peruntukan masa dalam dikurangkan. Ataupun isi pelajaran dapat dipindahkan secara tidak langsung dengan menggunakan pembelajaran melalui aktiviti kumpulan. mempelbagaikan penggunaan bahan ( dari gambar pegun penggunaan media elektronik). Menggunakan bahan yang tekini dan sesuai dengan keadaan setempat.PEMILIHAN SUMBER Bahan yang digunakan hendaklah sesuai dengan objektif pelajaran. Pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran yang mencakupi kaedah dan tekniksesuai akan memastikan keberkesanan atau peningkatan keberkesanan yang proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. b. menggunakan saiz font yang sesuai dan dapat menarik perhatian pelajar. Tujuan Pelaksanaan pengajaran mikro akan . menunjuk cara. menulis dan mengira) perlu di ambil juga kira. cara inkuiri penemuan dan serta lakonan. bahan yang digunakan perlulah cantik . main peranan. pelajaran pelajaran boleh dipindahkan secara terus daripada guru kepada pelajar dengan Isi pelbagai cara seperti berkuliah. membekalkan situasi pengajaran yang realistik kepada guru mengurangkan risiko kepada guru dan pelatih pelajar memberi peluang kepada pelatih mengaplikasikan teori pembelajaran dan meningkat mengembangkan pengalaman menjimatkan pengajaran masa dan sumber dalam pengajaran dan menilai kemahiran spesifik zba 5 . PENENTUAN STRATEGI PENYAMPAIAN Guru disarankan untuk mempelbagikan penggunaan strategi pengajaran. Konsep Pengajaran mikro digunakan untuk memperihalkan teknik pengajaran untuk membolehkan pelatih atau pelajar menguasai. Perancangan penentuan strategi akan menggabungjalinkan isi kandungan sukatan dengan strategi yang akan digunakan untuk menyampaikan isi tersebut. PENGAJARAN MIKRO Konsep dan Tujuan Pengajaran Mikro a. maksimum. sumbang saran. bersoal jawab dan latih tubi. simulasi. Walau bagaimanapun. tahap dan kebolehan pelajar. melatih atau memurnikan kemahiran dalam situasi yang dikurangkan dari segi kesukarannya. Di samping melibatkan itu penggabungjalinan kemahiran-kemahiran 3 M ( membaca. kepada berwarna.

Kemahiran menggunakan papan tulis Papan tulis penting dalam meningkatkan pembelajaran pelajar dari segi lagi penerangan guru tentang fakta. Seterusnya satu perancangan semula perlu dilaksanakan untuk penambahbaikan. konsep atau idea yang abstrak. mewujudkan keadaan ingin tahu dikalangan murid b. Pengajaran mikro merupakan satu kitaran atau satu pusingan tujuan seperti digambarkan dalam rajah di yang bawah : Perancanga n (RPH) rajah mikro : Pencerapan Pengajaran ( komen ( mengajar) Kitaran pengajaran ) Kemahiran-Kemahiran dalam Pengajaran Mikro a. Setelah pengajaran dilaksanakan satu penilaian atau pencerapan dilakukan untuk mengesan telah kelemahan . video tujuan menarik perhatian pelajar dan mendorong pembelajaran. Kemahiran set induksi Set induksi merupakan satu proses yang digunakan dalam permulaan apabila menukar topik. Oleh itu menjelaskan racangkan zba 6 .Pelaksanaan Pengajaran Mikro Dalam melaksanakan pengajaran mikro pelajar membina satu rancangan mengajar yang singkat 5 – 20 minit berdasarkan bidang kepakarannya . membuat objektif spesifik dan mengajarnya kepada sebilangan kecil pelajar lain. sebelum soal jawab sebelum pertunjukan slaid atau pengajaran. hendaklah dilaksanakan oleh pensyarah atau penyelia. Prinsipdengan prinsip induksi set seperti berikut :memfokuskan perhatian pelajar terhadap apa yang hendak di • • ajar membentuk satu rangka rujukan semasa • pengajaran memberi makna terhadap sesuatu konsep atau makna • baru merangsang minat dan penglibatan • murid meletakkan murid dalam set mental atau keadaan yang sesuai untuk • belajar menggalakkan pelajar enyertai pelajaran dengan • giat. rakan-rakan Pencerapan dan kendiri.

verbal d.bagaimana penggunaan papan tulis dari segi masa. zba 7 . mengemukakan cadangan dan secara keseluruhannya dapat melibatkan pelajar melibatkan diri dalam perbincangan bilik darjah. f. Variasi ransangan berkait rapat kebijaksanaan guru pelatih mempelbagaikan strategi pengajaran. Aras soalan Berdasarkan taksonomi Bloom terdapat 6 aras soalan : Pengetahuan • • Kefahama • n Aplikas • i Analisi • s Sintesi • s Penilaia n e. dengan kecekapan alat bantu mengajar . tunggu 2-3 saat dan kemudian panggil nama pelajar yang dikehendaki menjawab soalan • berkenaan soalan pada satu tanya satu • masa gunakan soalan arar rendah dahulu dan diikuti dengan soalan aras yang tinggi lebih • gunakan teknik “probing” untuk membantu pelajar memberikan jawapan. Kemahiran menggunakan pengukuhan Guru yang mempunyai kemahiran pengukuhan dapat menggalak pelajar menjawab soalan. Oleh itu guru harus faham dan tahu tentang kepentingan aktiviti soalan pengajaran dan pembelajaran seperti membantu pelajar mengingat dalam kembali fakta-fakta dan mencungkil fikiran pelajar. variasi ransangan Kemahiran ini adalah untuk membangkitkan perhatian pelajar dan mefokuskan perhatian pelajar kepada fakta penting dalam pelajaran. Kemahiran penutup Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. pembahagian ruang dan penglibatan pelajar Kemahiran c. Panduan menyoal • pastikan soalan • jelas nyatakan soalan. Kemahiran penyoalan Penyoalan merupakan satu aspek penting yang boleh mebawa pelajar kepada kognitif aras tinggi. persekitaran bilik darjah.guru. komunikasi verbal dan penggunaan non. Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan datang. Soalan yang dibentuk hendaklah dengan dirancangrapi dan mengikut kebolehan pelajar i. ii. Di samping itu tujuan penutup untuk adalah menarik perhatian perhatian pelajar tentang pelajaran baru yang dipelajari.

zba 8 .mengukuhkan konsep. mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dan peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran baru. prinsip atau kemahiran baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful