PENGENALAN Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang

betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran inilah lahir satu Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan

dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran, 1961. Kemudian, sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979.

Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem Pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan semangat pembangunan rakyat tempatan. Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yang terjajah tetapi apabila Tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang 3

ekonomi. telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja ("tenaga rakyat. Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. "Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran. dan politiknya. sosial." istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi." Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam melaksanakannya. 4 .merdeka dan mempunyai matlamat-matlamatsendiri.. 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan..

berdisplin dan terlatih. seimbang dan harmonis.OBJEKTIF DAN FALSAFAH Seterusnya. 5 . Ini mencerminkan hasrat bahawa Dasar Pendidikan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatupadu. objektif-objektif ini diperkhususkan lagi apabila Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ini menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan. Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak.

mempertingkatkan pendidikan kerohanian. Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh dengan memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978.mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. melicinkan tatacara pengurusan pendidikan.mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh.Selain itu dapat mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman dan menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca.STRATEGI Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan seperti menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan. moral dan disiplin. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan 6 .mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. seimbang dan bersepadu.

dan menggalakkan aktiviti ko-kurikulum. seimbang dan bersepadu. mendemokrasikan pendidikan. melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. pengajaran bahasa ibunda.memberi peluang yang sempuma bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. puteri Islam dan lain-lain.penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama selaras dengan matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan. kerohanian. bahasa Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa bahasa rasmi dalam segala urusan dan menjadi bahasa kebangsaan. mempertingkatkan pendidikan islam. meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. yang antara lain menyatakan: “Bahasa kebangsaan (bahasa Malaysia) hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi 7 . mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama. moral dan disiplin. dan menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin. Hal Ini telah pun termaktub dalam Seksyen 17. pengakap. Dalam usaha mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. pelaksanaan kbsr dan kbsm. Akta Pendidikan 1996. memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik. iaitu menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum. kadet polis.mempelbagai kemudahan pendidikan di peringkat university. pelbagai langkahlangkah dan strategi telah disusun. antaranya. seperti pasukan-pasukan kadet tentera.

Di peringkat pengajian tinggi. 1996) Ini bermakna. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai organisasi yang bertanggungjawab telah melaksanakan beberapa strategi yang dapat memantapkan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Setiap pelajar institusi pengajian tinggi wajib mengambil peperiksaan Bahasa Malaysia sebagai satu syarat untuk mendapat pengijazahan. Tujuan dilakukan penyelarasan ini ialah untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai tahap kemampuan dan kebolehan yang sama. walaupun sekolah terdiri dari berbagai aliran.Mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang samaIni dilakukan dengan menyelaraskan sukatan dan rancangan yang hendak diajar oleh guru terhadap pelajar sekolah.pendidikan lain yang dikecualikan oleh Menteri daripada subseksyen ini. Sukatan ini diselaraskan tanpa mengira jenis dan kategori sekolah.” (Akta Pendidikan. kedudukan Bahasa Malaysia juga sama dengan apa yang berlaku di sekolah. Bahasa Malaysia dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah. Langkah ini diambil bagi memastikan organisasi berkenaan dapat meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan 8 . Akta Pendidikan (1996): Selain itu. Perkara ini telahpun disentuh dalam Seksyen 18 (1). Kurikulum Kebangsaan yang diselaraskan ini wajib diguna oleh semua pihak. antaranya ialah melicinkan tatacara pengurusan pendidikan dengan cara meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. bahasa Malaysia juga dijadikan ukuran untuk menilai pencapaian yang diperolehi oleh pelajar dalam peperiksaan awam.

Sekolah Berasrama Penuh (SBP). seimbang dan bersepadu. Ini adalah selaras dengan Dasar Ekonomi Baru yang ingin menyusun semula masyarakat dengan mengurangkan jurang perbezaan peluang pendidikan antara golongan kaya dengan miskin. asrama desa dan asrama harian. Oleh itu. Seksyen 53 berkenaan Suratcara pengelolaan bagi institusi pendidikan. misalnya dalam Bab 11. program sokongan pendidikan seperti Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). Jawatankuasa kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan dalam laporannya (1979) telah mendapati antara lain bahawa kurikulum itu digubal secara terpisah mengikut mata pelajaran dan terdapat sedikit sangat integrasi dalam mata pelajaran yang terkandung di dalamnya (Perenggan 194). Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan program kesihatan dipertingkatkan. Pelaksanaan KBSR dan KBSM. Mendemokrasikan pendidikan usaha mendemokrasikan pendidikan telah dilakukan sekitar tahun 1980-an. berdasarkan rasional tersebut. Matlamatnya adalah bagi memastikan mutu pendidikan dipertingkatkan dan dengan mengagihkan peruntukan secara adil. menulis dan mengira” 9 . Televisyen Pendidikan. biasiswa. Aspek pengurusan ini memang banyak disentuh dalam Akta Pendidikan 1996. jawatankuasa kabinet memperakukan bahawa: “Kementerian hendaklah mengambil langkah tertentu supaya pendidikan rendah bercorak pendidikan asas yang memberi penegasan kepada pendidikan dalam bidang 3M iaitu membaca.yang menyeluruh. Ini dilakukan dengan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar.

KBSR dibentuk berpandukan rasional bahawa aktiviti pelajar dan pendidikan peringkat rendah adalah bercorak pendidikan asas 3M iaitu membaca. kerajaan telah mengambil beberapa langkah ke arah pencapaian matlamat tersebut. antaranya. dan latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. rohani. usaha merekaraya kurikulum dibuat dan ini menyaksikan lahirnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1983 dan diikuti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.bagi memastikan pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Beberapa strategi yang diambil termasuklah. Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik pula adalah untuk memantapkan kemahiran di kalangan para pelajar. emosi. menyediakan latihan kemahiran.Oleh yang demikian. menulis dan mengira yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). bakat. Kurungan 1 dan 2 berkenaan Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain. akhlak. latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. nilai-nilai estetika dan sosial (Kementerian Pelajaran Malaysia. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. 1980). Justeru. Memantapkan institusi pengajian tinggi. Tumpuan terhadap pemantapan pendidikan teknik dan vokasional ini dapat dilihat melalui penetapan Seksyen 35. 10 . Dasar Pendidikan Kebangsaan juga turut mengambil langkah memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978. matlamat pendidikan adalah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh. jasmani.

• Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1996 – memperluas autonomi dalam pengurusan dan kewangan kepada universiti awam bagi menentukan program ke arah kecemerlangan dalam pendidikan. • Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan) 2000 – membolehkan ITM dinaiktaraf menjadi universiti. Seksyen 50. 11 . • Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 – memastikan tahap akademik yang tinggi. dan • Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (Pindaan) 2000 – membenarkan pinjaman kepada pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta.• Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 – membolehkan penubuhan sebuah majlis untuk menentukan dasar dan menyelaras pembangunan pendidikan tinggi. kerohanian. Disamping itu ianya juga menjadi mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar yang beragama Islam. Manakala pelajar bukan Islam pula diberi pendidikan dari segi moral melalui Pendidikan Moral. Tujuan mata pelajaran ini diperluaskan dan menjadi mata pelajaran teras ialah untuk melahirkan insan yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Mempertingkatkan pendidikan Islam. moral dan disiplin Mata pelajaran Pendidikan Islam diperluaskan di semua sekolah tanpa mengira jenis dan kategori. Ini termaktub dalam Akta Pendidikan (1996). jaminan kualiti tinggi dan kawalan mutu pendidikan terpelihara dalam penyediaan pendidikan tinggi swasta. • Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara 1996 – menyediakan peruntukan pinjaman pelajar dan skim tabungan bagi meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi.

Langkah ini diambil supaya setiap masyarakat di negara ini akan rasa dihargai dan tidak wujud perasaan disisihkan dalam negara sendiri. berbakti dan memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. pengukuhan. pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).berakhlak mulia. Negara juga menghadapi cabaran untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi. celik ICT. Perkara ini telahpun termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 . pembaharuan. Penekanan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi Pada abad ke-21. bahasa Tamil. bertanggungjawab. bahasa Kadazan-Dusun dan bahasa Arab di sekolah-sekolah. Oleh itu kerajaan telah mengambil langkah untuk memastikan setiap masyarakat di negara ini akan dapat mengekalkan identiti kaum masing-masing bersesuaian dengan masyarakat majmuk Malaysia. Pengajaran Bahasa Ibunda adalah matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan antara lain ialah mewujudkan sistem pendidikan berteraskan masyarakat sendiri. berkemahiran dan berakhlak mulia. Oleh itu. penyusunan semula dan penggubalan baru. bahasa Iban. liberalisasi. Semua ini adalah hasil perancangan yang terkandung dalam dokumen Pembangunan Pendidikan (2001-2010) KPM. Beberapa langkah yang dikenal pasti termasukla membenarkan pengajaran bahasa Cina. 12 . KPM menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan. negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi. KPM juga meneliti semula program dan projek yang dirancang bagi penyegaran.

Ini dilakukan dengan meningkatkan aktiviti pasukan pakaian seragam seperti pasukan-pasukan kadet tentera. 13 .Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum adalah bagi memupuk disiplin di kalangan pelajar Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah menambah baik pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. aktiviti ko-kurikulum juga diperbaiki dengan penambahan peruntukan per kapita pelajar daripada RM2. pengakap.50 kepada RM10. Selain itu.00 untuk sekolah menengah mulai 2006 (Keputusan Jemaah Menteri. 2005). dan aktiviti ko-kurikulum dijadikan syarat kelayakan kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam mulai 2006 (Keputusan Jemaah Menteri. kadet polis. 2005). puteri Islam dan lain-lain.00 untuk sekolah rendah dan RM12.

Strategi dan perancangan ini disusun dengan rapi oleh kerajaan yang memerintah dan ini dilakukan dengan membentuk dasar-dasar yang perlu supaya dilaksanakan demi memajukan dan memakmurkan negara secara keseluruhan. Oleh itu. 14 . mengamalkan demokrasi berparlimen dan berjaya sebagai sebuah negara yang makmur dan maju. semenjak merdeka Malaysia telah meletakkan matlamat dan landasan yang jelas untuk negara ini.PENUTUP Sebagai kesimpulan. Malaysia bermatlamat menjadi sebuah negara yang bermasyarakat majmuk yang bersatu padu. dalam proses mencapai semua matlamat tersebut. Malaysia seperti negara-negara lain di dunia telah menyusun strategi dan perancangan yang perlu bagi merealisasikan semua cita-cita tersebut. Ini semua dapat dilakukan dengan menambah baik sistem pendidikan di negara ini.

Abdullah Sani Yahaya (2003). Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Pahang: PTS Pub & Distributor Sdn. Buckingham. 7. Dasar pendidikan kebangsaan. Kuala Lumpur. 5. Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Policy Second dition. 3.Rujukan: 1. As Noordeen. Fadzilah bt Abdullah (1996). 4. Colebatch H. Kuala Lumpur. 15 . 6. Pembangunan Pendidikan 2001–2010. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.K (2002). Sufean Hussin (2002). Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001). 1. Open University Press. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia. Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Teori dan Analisis. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Bentong. 2. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1984). Tajul Ariffin Bin Nordin (1993). Kuala Lumpur. Bhd. Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful