PENGENALAN Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang

betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran inilah lahir satu Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan

dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran, 1961. Kemudian, sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979.

Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem Pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan semangat pembangunan rakyat tempatan. Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yang terjajah tetapi apabila Tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang 3

1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan.merdeka dan mempunyai matlamat-matlamatsendiri." Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam melaksanakannya.." istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi.. Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. "Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran. sosial. telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja ("tenaga rakyat. dan politiknya. ekonomi. 4 .

Ini menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan. Ini mencerminkan hasrat bahawa Dasar Pendidikan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatupadu. 5 . Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. berdisplin dan terlatih.OBJEKTIF DAN FALSAFAH Seterusnya. yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. objektif-objektif ini diperkhususkan lagi apabila Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. seimbang dan harmonis.

STRATEGI Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan seperti menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. seimbang dan bersepadu.mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua.mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.Selain itu dapat mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman dan menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan 6 .mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. moral dan disiplin.mempertingkatkan pendidikan kerohanian. mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan. meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh dengan memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978.

mendemokrasikan pendidikan. mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama. seperti pasukan-pasukan kadet tentera. pelbagai langkahlangkah dan strategi telah disusun. dan menggalakkan aktiviti ko-kurikulum. pengakap. Penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama selaras dengan matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan. Hal Ini telah pun termaktub dalam Seksyen 17. pelaksanaan kbsr dan kbsm. Dalam usaha mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan. dan menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin.memberi peluang yang sempuma bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. antaranya. moral dan disiplin. yang antara lain menyatakan: “Bahasa kebangsaan (bahasa Malaysia) hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi 7 . pengajaran bahasa ibunda.penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. iaitu menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum.mempelbagai kemudahan pendidikan di peringkat university. puteri Islam dan lain-lain. kadet polis. mempertingkatkan pendidikan islam. seimbang dan bersepadu. meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. kerohanian. bahasa Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa bahasa rasmi dalam segala urusan dan menjadi bahasa kebangsaan. Akta Pendidikan 1996. memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik.

walaupun sekolah terdiri dari berbagai aliran. Langkah ini diambil bagi memastikan organisasi berkenaan dapat meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan 8 . Perkara ini telahpun disentuh dalam Seksyen 18 (1). Bahasa Malaysia dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah. Tujuan dilakukan penyelarasan ini ialah untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai tahap kemampuan dan kebolehan yang sama. Setiap pelajar institusi pengajian tinggi wajib mengambil peperiksaan Bahasa Malaysia sebagai satu syarat untuk mendapat pengijazahan.” (Akta Pendidikan. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai organisasi yang bertanggungjawab telah melaksanakan beberapa strategi yang dapat memantapkan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Akta Pendidikan (1996): Selain itu. Sukatan ini diselaraskan tanpa mengira jenis dan kategori sekolah. Kurikulum Kebangsaan yang diselaraskan ini wajib diguna oleh semua pihak.pendidikan lain yang dikecualikan oleh Menteri daripada subseksyen ini. kedudukan Bahasa Malaysia juga sama dengan apa yang berlaku di sekolah. antaranya ialah melicinkan tatacara pengurusan pendidikan dengan cara meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. bahasa Malaysia juga dijadikan ukuran untuk menilai pencapaian yang diperolehi oleh pelajar dalam peperiksaan awam. Di peringkat pengajian tinggi. 1996) Ini bermakna.Mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang samaIni dilakukan dengan menyelaraskan sukatan dan rancangan yang hendak diajar oleh guru terhadap pelajar sekolah.

yang menyeluruh. program sokongan pendidikan seperti Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). Jawatankuasa kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan dalam laporannya (1979) telah mendapati antara lain bahawa kurikulum itu digubal secara terpisah mengikut mata pelajaran dan terdapat sedikit sangat integrasi dalam mata pelajaran yang terkandung di dalamnya (Perenggan 194). Ini dilakukan dengan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. biasiswa. Ini adalah selaras dengan Dasar Ekonomi Baru yang ingin menyusun semula masyarakat dengan mengurangkan jurang perbezaan peluang pendidikan antara golongan kaya dengan miskin. Oleh itu. berdasarkan rasional tersebut. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan program kesihatan dipertingkatkan. asrama desa dan asrama harian. Pelaksanaan KBSR dan KBSM. seimbang dan bersepadu. misalnya dalam Bab 11. Mendemokrasikan pendidikan usaha mendemokrasikan pendidikan telah dilakukan sekitar tahun 1980-an. Televisyen Pendidikan. Seksyen 53 berkenaan Suratcara pengelolaan bagi institusi pendidikan. Aspek pengurusan ini memang banyak disentuh dalam Akta Pendidikan 1996. Sekolah Berasrama Penuh (SBP). jawatankuasa kabinet memperakukan bahawa: “Kementerian hendaklah mengambil langkah tertentu supaya pendidikan rendah bercorak pendidikan asas yang memberi penegasan kepada pendidikan dalam bidang 3M iaitu membaca. Matlamatnya adalah bagi memastikan mutu pendidikan dipertingkatkan dan dengan mengagihkan peruntukan secara adil. menulis dan mengira” 9 .

bagi memastikan pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. jasmani. menyediakan latihan kemahiran. antaranya. usaha merekaraya kurikulum dibuat dan ini menyaksikan lahirnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1983 dan diikuti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. menulis dan mengira yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). emosi. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. Beberapa strategi yang diambil termasuklah. Justeru. akhlak. Dasar Pendidikan Kebangsaan juga turut mengambil langkah memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978. latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. bakat. Kurungan 1 dan 2 berkenaan Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain. rohani. nilai-nilai estetika dan sosial (Kementerian Pelajaran Malaysia. kerajaan telah mengambil beberapa langkah ke arah pencapaian matlamat tersebut. matlamat pendidikan adalah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh. Memantapkan institusi pengajian tinggi. 10 . Tumpuan terhadap pemantapan pendidikan teknik dan vokasional ini dapat dilihat melalui penetapan Seksyen 35. KBSR dibentuk berpandukan rasional bahawa aktiviti pelajar dan pendidikan peringkat rendah adalah bercorak pendidikan asas 3M iaitu membaca.Oleh yang demikian. 1980). dan latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik pula adalah untuk memantapkan kemahiran di kalangan para pelajar.

jaminan kualiti tinggi dan kawalan mutu pendidikan terpelihara dalam penyediaan pendidikan tinggi swasta. Seksyen 50. Manakala pelajar bukan Islam pula diberi pendidikan dari segi moral melalui Pendidikan Moral.• Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 – membolehkan penubuhan sebuah majlis untuk menentukan dasar dan menyelaras pembangunan pendidikan tinggi. • Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 – memastikan tahap akademik yang tinggi. dan • Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (Pindaan) 2000 – membenarkan pinjaman kepada pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Ini termaktub dalam Akta Pendidikan (1996). Tujuan mata pelajaran ini diperluaskan dan menjadi mata pelajaran teras ialah untuk melahirkan insan yang percaya dan patuh kepada Tuhan. 11 . kerohanian. moral dan disiplin Mata pelajaran Pendidikan Islam diperluaskan di semua sekolah tanpa mengira jenis dan kategori. • Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1996 – memperluas autonomi dalam pengurusan dan kewangan kepada universiti awam bagi menentukan program ke arah kecemerlangan dalam pendidikan. Disamping itu ianya juga menjadi mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar yang beragama Islam. • Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan) 2000 – membolehkan ITM dinaiktaraf menjadi universiti. • Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara 1996 – menyediakan peruntukan pinjaman pelajar dan skim tabungan bagi meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi. Mempertingkatkan pendidikan Islam.

pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). celik ICT. berbakti dan memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. bahasa Iban. Perkara ini telahpun termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 . Oleh itu. bahasa Kadazan-Dusun dan bahasa Arab di sekolah-sekolah. bahasa Tamil. pengukuhan. KPM juga meneliti semula program dan projek yang dirancang bagi penyegaran. berkemahiran dan berakhlak mulia. Penekanan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi Pada abad ke-21. Pengajaran Bahasa Ibunda adalah matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan antara lain ialah mewujudkan sistem pendidikan berteraskan masyarakat sendiri. Oleh itu kerajaan telah mengambil langkah untuk memastikan setiap masyarakat di negara ini akan dapat mengekalkan identiti kaum masing-masing bersesuaian dengan masyarakat majmuk Malaysia. 12 .berakhlak mulia. KPM menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan. pembaharuan. Langkah ini diambil supaya setiap masyarakat di negara ini akan rasa dihargai dan tidak wujud perasaan disisihkan dalam negara sendiri. Negara juga menghadapi cabaran untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi. Beberapa langkah yang dikenal pasti termasukla membenarkan pengajaran bahasa Cina. Semua ini adalah hasil perancangan yang terkandung dalam dokumen Pembangunan Pendidikan (2001-2010) KPM. bertanggungjawab. penyusunan semula dan penggubalan baru. liberalisasi. negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi.

puteri Islam dan lain-lain.00 untuk sekolah rendah dan RM12. dan aktiviti ko-kurikulum dijadikan syarat kelayakan kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam mulai 2006 (Keputusan Jemaah Menteri. aktiviti ko-kurikulum juga diperbaiki dengan penambahan peruntukan per kapita pelajar daripada RM2. 2005). pengakap.Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum adalah bagi memupuk disiplin di kalangan pelajar Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah menambah baik pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. kadet polis. 13 . Selain itu.00 untuk sekolah menengah mulai 2006 (Keputusan Jemaah Menteri. Ini dilakukan dengan meningkatkan aktiviti pasukan pakaian seragam seperti pasukan-pasukan kadet tentera.50 kepada RM10. 2005).

14 . Ini semua dapat dilakukan dengan menambah baik sistem pendidikan di negara ini. Malaysia bermatlamat menjadi sebuah negara yang bermasyarakat majmuk yang bersatu padu. Oleh itu.PENUTUP Sebagai kesimpulan. semenjak merdeka Malaysia telah meletakkan matlamat dan landasan yang jelas untuk negara ini. mengamalkan demokrasi berparlimen dan berjaya sebagai sebuah negara yang makmur dan maju. Strategi dan perancangan ini disusun dengan rapi oleh kerajaan yang memerintah dan ini dilakukan dengan membentuk dasar-dasar yang perlu supaya dilaksanakan demi memajukan dan memakmurkan negara secara keseluruhan. Malaysia seperti negara-negara lain di dunia telah menyusun strategi dan perancangan yang perlu bagi merealisasikan semua cita-cita tersebut. dalam proses mencapai semua matlamat tersebut.

Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. 7. 5. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1984). Open University Press. Colebatch H. 6. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Abdullah Sani Yahaya (2003). Bhd. Tajul Ariffin Bin Nordin (1993). Kuala Lumpur. Dasar pendidikan kebangsaan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.Rujukan: 1. Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia. Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. As Noordeen. Sufean Hussin (2002). Perkembangan Pendidikan di Malaysia.K (2002). Pahang: PTS Pub & Distributor Sdn. Fadzilah bt Abdullah (1996). Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. 2. (2001). Policy Second dition. 1. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 4. Teori dan Analisis. 15 . Kuala Lumpur. Bentong. Pembangunan Pendidikan 2001–2010. Kuala Lumpur. Buckingham.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful