PENGENALAN Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang

betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran inilah lahir satu Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan

dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran, 1961. Kemudian, sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979.

Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Sistem Pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan semangat pembangunan rakyat tempatan. Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yang terjajah tetapi apabila Tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara yang 3

sosial. 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. "Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran. dan politiknya. telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja ("tenaga rakyat. ekonomi.." istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi. Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960.merdeka dan mempunyai matlamat-matlamatsendiri." Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam melaksanakannya. 4 ..

Ini menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan.OBJEKTIF DAN FALSAFAH Seterusnya. berdisplin dan terlatih. yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak. 5 . seimbang dan harmonis. Ini mencerminkan hasrat bahawa Dasar Pendidikan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatupadu. objektif-objektif ini diperkhususkan lagi apabila Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan.

menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. seimbang dan bersepadu.mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.mempertingkatkan pendidikan kerohanian. moral dan disiplin.STRATEGI Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan seperti menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan 6 . meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. melicinkan tatacara pengurusan pendidikan.mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun.Selain itu dapat mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman dan menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca. Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh dengan memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978.mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua.

pelaksanaan kbsr dan kbsm. meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh. melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. antaranya. pengakap. seimbang dan bersepadu. dan menggalakkan aktiviti ko-kurikulum. Dalam usaha mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.mempelbagai kemudahan pendidikan di peringkat university. memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik. pelbagai langkahlangkah dan strategi telah disusun. moral dan disiplin.memberi peluang yang sempuma bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. kerohanian. mendemokrasikan pendidikan. mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama. kadet polis. puteri Islam dan lain-lain. Hal Ini telah pun termaktub dalam Seksyen 17. dan menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin. seperti pasukan-pasukan kadet tentera. mempertingkatkan pendidikan islam.penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. bahasa Malaysia telah diiktiraf sebagai bahasa bahasa rasmi dalam segala urusan dan menjadi bahasa kebangsaan. Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama selaras dengan matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan. yang antara lain menyatakan: “Bahasa kebangsaan (bahasa Malaysia) hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi 7 . iaitu menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum. pengajaran bahasa ibunda.

” (Akta Pendidikan.Mengadakan kurikulum dan sistem peperiksaan yang samaIni dilakukan dengan menyelaraskan sukatan dan rancangan yang hendak diajar oleh guru terhadap pelajar sekolah. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai organisasi yang bertanggungjawab telah melaksanakan beberapa strategi yang dapat memantapkan Sistem Pendidikan Kebangsaan. kedudukan Bahasa Malaysia juga sama dengan apa yang berlaku di sekolah. Setiap pelajar institusi pengajian tinggi wajib mengambil peperiksaan Bahasa Malaysia sebagai satu syarat untuk mendapat pengijazahan. antaranya ialah melicinkan tatacara pengurusan pendidikan dengan cara meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. bahasa Malaysia juga dijadikan ukuran untuk menilai pencapaian yang diperolehi oleh pelajar dalam peperiksaan awam. Bahasa Malaysia dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah.pendidikan lain yang dikecualikan oleh Menteri daripada subseksyen ini. 1996) Ini bermakna. walaupun sekolah terdiri dari berbagai aliran. Sukatan ini diselaraskan tanpa mengira jenis dan kategori sekolah. Akta Pendidikan (1996): Selain itu. Perkara ini telahpun disentuh dalam Seksyen 18 (1). Langkah ini diambil bagi memastikan organisasi berkenaan dapat meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan 8 . Tujuan dilakukan penyelarasan ini ialah untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai tahap kemampuan dan kebolehan yang sama. Di peringkat pengajian tinggi. Kurikulum Kebangsaan yang diselaraskan ini wajib diguna oleh semua pihak.

menulis dan mengira” 9 . Televisyen Pendidikan. program sokongan pendidikan seperti Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). berdasarkan rasional tersebut. Aspek pengurusan ini memang banyak disentuh dalam Akta Pendidikan 1996. asrama desa dan asrama harian. jawatankuasa kabinet memperakukan bahawa: “Kementerian hendaklah mengambil langkah tertentu supaya pendidikan rendah bercorak pendidikan asas yang memberi penegasan kepada pendidikan dalam bidang 3M iaitu membaca. Pelaksanaan KBSR dan KBSM. Ini dilakukan dengan dengan menambahkan kemudahan fizikal dan infrastruktur terutama di luar bandar. Oleh itu. Ini adalah selaras dengan Dasar Ekonomi Baru yang ingin menyusun semula masyarakat dengan mengurangkan jurang perbezaan peluang pendidikan antara golongan kaya dengan miskin. Seksyen 53 berkenaan Suratcara pengelolaan bagi institusi pendidikan.yang menyeluruh. Mendemokrasikan pendidikan usaha mendemokrasikan pendidikan telah dilakukan sekitar tahun 1980-an. Jawatankuasa kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan dalam laporannya (1979) telah mendapati antara lain bahawa kurikulum itu digubal secara terpisah mengikut mata pelajaran dan terdapat sedikit sangat integrasi dalam mata pelajaran yang terkandung di dalamnya (Perenggan 194). Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan program kesihatan dipertingkatkan. Matlamatnya adalah bagi memastikan mutu pendidikan dipertingkatkan dan dengan mengagihkan peruntukan secara adil. biasiswa. misalnya dalam Bab 11. seimbang dan bersepadu.

bakat. nilai-nilai estetika dan sosial (Kementerian Pelajaran Malaysia. KBSR dibentuk berpandukan rasional bahawa aktiviti pelajar dan pendidikan peringkat rendah adalah bercorak pendidikan asas 3M iaitu membaca.Oleh yang demikian. Dasar Pendidikan Kebangsaan juga turut mengambil langkah memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978. akhlak. emosi. matlamat pendidikan adalah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh. Justeru. menulis dan mengira yang menjurus kepada kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). antaranya. Memantapkan institusi pengajian tinggi. Tumpuan terhadap pemantapan pendidikan teknik dan vokasional ini dapat dilihat melalui penetapan Seksyen 35. Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik pula adalah untuk memantapkan kemahiran di kalangan para pelajar. rohani. menyediakan latihan kemahiran. 1980). Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. kerajaan telah mengambil beberapa langkah ke arah pencapaian matlamat tersebut. usaha merekaraya kurikulum dibuat dan ini menyaksikan lahirnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1983 dan diikuti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. jasmani. dan latihan bagi meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Kurungan 1 dan 2 berkenaan Pendidikan teknik di sekolah menengah kebangsaan dan institusi pendidikan lain.bagi memastikan pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. latihan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Beberapa strategi yang diambil termasuklah. 10 .

Manakala pelajar bukan Islam pula diberi pendidikan dari segi moral melalui Pendidikan Moral. Tujuan mata pelajaran ini diperluaskan dan menjadi mata pelajaran teras ialah untuk melahirkan insan yang percaya dan patuh kepada Tuhan. • Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1996 – memperluas autonomi dalam pengurusan dan kewangan kepada universiti awam bagi menentukan program ke arah kecemerlangan dalam pendidikan. Mempertingkatkan pendidikan Islam. moral dan disiplin Mata pelajaran Pendidikan Islam diperluaskan di semua sekolah tanpa mengira jenis dan kategori. • Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 – memastikan tahap akademik yang tinggi. jaminan kualiti tinggi dan kawalan mutu pendidikan terpelihara dalam penyediaan pendidikan tinggi swasta. Disamping itu ianya juga menjadi mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar yang beragama Islam. 11 . kerohanian. • Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara 1996 – menyediakan peruntukan pinjaman pelajar dan skim tabungan bagi meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi. dan • Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (Pindaan) 2000 – membenarkan pinjaman kepada pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. • Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan) 2000 – membolehkan ITM dinaiktaraf menjadi universiti.• Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 – membolehkan penubuhan sebuah majlis untuk menentukan dasar dan menyelaras pembangunan pendidikan tinggi. Ini termaktub dalam Akta Pendidikan (1996). Seksyen 50.

KPM menyediakan program pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan. Negara juga menghadapi cabaran untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi.berakhlak mulia. pembaharuan. Semua ini adalah hasil perancangan yang terkandung dalam dokumen Pembangunan Pendidikan (2001-2010) KPM. Pengajaran Bahasa Ibunda adalah matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan antara lain ialah mewujudkan sistem pendidikan berteraskan masyarakat sendiri. liberalisasi. Perkara ini telahpun termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 . Penekanan terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi Pada abad ke-21. penyusunan semula dan penggubalan baru. pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). bahasa Tamil. Oleh itu. Oleh itu kerajaan telah mengambil langkah untuk memastikan setiap masyarakat di negara ini akan dapat mengekalkan identiti kaum masing-masing bersesuaian dengan masyarakat majmuk Malaysia. Langkah ini diambil supaya setiap masyarakat di negara ini akan rasa dihargai dan tidak wujud perasaan disisihkan dalam negara sendiri. bertanggungjawab. Beberapa langkah yang dikenal pasti termasukla membenarkan pengajaran bahasa Cina. berbakti dan memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. KPM juga meneliti semula program dan projek yang dirancang bagi penyegaran. celik ICT. bahasa Kadazan-Dusun dan bahasa Arab di sekolah-sekolah. pengukuhan. berkemahiran dan berakhlak mulia. bahasa Iban. negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi. 12 .

Ini dilakukan dengan meningkatkan aktiviti pasukan pakaian seragam seperti pasukan-pasukan kadet tentera.Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum adalah bagi memupuk disiplin di kalangan pelajar Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah menambah baik pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. 2005).00 untuk sekolah menengah mulai 2006 (Keputusan Jemaah Menteri. Selain itu. pengakap. 2005). dan aktiviti ko-kurikulum dijadikan syarat kelayakan kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam mulai 2006 (Keputusan Jemaah Menteri. 13 . puteri Islam dan lain-lain.50 kepada RM10. kadet polis.00 untuk sekolah rendah dan RM12. aktiviti ko-kurikulum juga diperbaiki dengan penambahan peruntukan per kapita pelajar daripada RM2.

semenjak merdeka Malaysia telah meletakkan matlamat dan landasan yang jelas untuk negara ini.PENUTUP Sebagai kesimpulan. Oleh itu. dalam proses mencapai semua matlamat tersebut. mengamalkan demokrasi berparlimen dan berjaya sebagai sebuah negara yang makmur dan maju. 14 . Malaysia seperti negara-negara lain di dunia telah menyusun strategi dan perancangan yang perlu bagi merealisasikan semua cita-cita tersebut. Strategi dan perancangan ini disusun dengan rapi oleh kerajaan yang memerintah dan ini dilakukan dengan membentuk dasar-dasar yang perlu supaya dilaksanakan demi memajukan dan memakmurkan negara secara keseluruhan. Malaysia bermatlamat menjadi sebuah negara yang bermasyarakat majmuk yang bersatu padu. Ini semua dapat dilakukan dengan menambah baik sistem pendidikan di negara ini.

Sufean Hussin (2002). Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur. 4. Fadzilah bt Abdullah (1996). 2. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.Rujukan: 1. Bentong. Pembangunan Pendidikan 2001–2010. Buckingham. Policy Second dition. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan.K (2002). Dasar pendidikan kebangsaan. Tajul Ariffin Bin Nordin (1993). Bhd. Abdullah Sani Yahaya (2003). Laporan Jawatankuasa Kabinet (1984). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Pahang: PTS Pub & Distributor Sdn. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Teori dan Analisis. 5. 6. 3. 7. Open University Press. As Noordeen. Perkembangan Pendidikan di Malaysia. 15 . 1. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia. (2001). Colebatch H.