Bahasa Melayu 2010

1.0 ASAL-USUL BAHASA MELAYU

Asal-usul bahasa Melayu

Salasilah bahasa Melayu

Hipotesis tempat asal bahasa Melayu

Kawasan Asia Tenggara

Kawasan Nusantara

1.1 Salasilah bahasa melayu

Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, rumpun bahasa Austro -Asia dan rumpun bahasa Tibet Cina.

1

Bahasa Melayu 2010

BAHASA ±BAHASA AUSTRIS

BAHASA-BAHASA AUSTRO-ASIA

BAHASA-BAHASA TIBET-CINA

BAHASA-BAHASA AUSTRONESIA

Rumpun bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil: 1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Contoh : bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain. 2. Bahasa-bahasa Polinesia Contoh : bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti 3. Bahasa-bahasa Melanesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian and Kepulaun Caledonia 4. Bahasa-bahasa Mikronesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert.

Bahasa-Bahasa Austronesia

Bahasa-Bahasa Nusantara

Bahasa-bahasa Polinesia

Bahasa-Bahasa Melanesia

Bahasa-Bahasa Mikronesia

Bahasa Melayu tergolong dalam cabang Bahasa -bahasa Nusantara yang mempunyai bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa. Bentuk Bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali sebagai Bahasa Mela yu Kuno dan jauh berbeza dengan Bahasa Melayu yang moden. Bentuk Bahasa Melayu Kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batu-batu bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan

2

Bahasa Melayu 2010 bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula pada akhir abad ke -7. Sebanyak empat batu bersurat telah dijumpai yang mempunyai tarikh tersebut : 1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (68 3 M) - Palembang 2. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) ± Palembang 3. Batu Bersurat Kota Kapor (686 M) ± Pulau Bangka, Palembang 4. Batu Bersurat Karang Brahi (686 M) ± Palembang Berpandukan isinya, penulisan di batu bersurat tersebut dibuat atas arahan raja Srivijaya, sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meliputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Segenting Kra dan Sri Lanka. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Srivijaya, sekaligus meluaskan penyebaran Bahasa Melayu ke tanah jajahan takluknya . Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit, akan tetapi masih terdapat pengaruh Bahasa Melayu Kuno di dalamnya. Walaubagaimanpun ,anggapan ini tidak dipersetuj ui oleh Asmah Haji Omar. Menurut beliau.hubungan antara bahasa Melayu moden dengan bahasa Melayu purda sebenarnya berdaaran skema berikut;

Bahasa Melayu purba

Bahasa Melayu kuno

Bahasa Melayu kuno

Bahasa melayu klasik

da

db

Dn

Dialek bahasa Melayu

Bahasa Melayu Moden

Dialek Johor Riau

3

Bahasa Melayu 2010

Skema di atas menunjukan bahawa asal penggunaan bahasa Melayu adalah bermula daripada bahasa Melayu Induk,bukan bahasa Melayu kuno.hal ini wujud kerana terdapat perbezaan yang ketara antar bahasa melayu kuno,bahasa Melayu klasik dan Bahasa melayu moden. Walau bagaimanapun,dapat disimpulkan bahawa bahaa melayu oden pada msa kini berasal daripada bahasa melayu purba, iaiatu bentuk bahasa Melayu yang paling awal. Bahasa Melayu dpercayai dituturkan oleh kelompok Melayu Deutro. Pada masa itu,mereka dikatakan menggunakan bahaa dalam bentuk lisan. Bahkan Melayu purba tidak wujud dalam bentuk tulisan. Namun setelah mendapa t pengaruh budaya Hindu daripada para padagangdan penyebar agama Hindu kemudian bahasa Melayu purba akhirnya berkembang menjadi bagasa Melayu kuno dalam bentuk tulisan.
1.2 Hipotesis tempat asal bahasa Melayu 1.2.1 Berasal dari Asia Tengah

J.R. Logan yang membuat kajiannya berdasarkan adat resam suku bangsa mendapati bahawa ada persamaan adat resam kaum Melayu dengan adat resam suku Naga di Assam (di daerah Burma dan Tibet). Berdasarkan adat resam dan bahasa mendapati bahawa daratan Asia mer upakan tanah asal nenek moyang bangsa Melayu. Dua orang sarjana Melayu, iaitu Slametmuljana dan Asmah Haji Omar juga menyokong pendapat di atas. Slametmuljana yang membuat penyelidikannya berdasarkan perbandingan bahasa, sampai pada suatu kesimpulan b ahawa bahasa Austronesia yang dalamnya termasuk bahasa Melayu, berasal dari Asia. Beliau berpendapat bahawa hubungan bahasa Melayu Moden dengan bahasa Melayu Purba.Memperlihatkan bahawa bahasa Melayu Moden berasal daripada bahasa Melayu Klasik dan bahasa Melayu Klasik berasal daripada bahasa Melayu Induk. Bahasa Melayu Induk berasal daripada bahasa Melayu Purba yang juga merupakan asal daripada bahasa Melayu Kuno. .

4

Bahasa Melayu 2010
(a) Melayu-Proto

Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa orang Melayu ini berasal dari Asia Tengah, perpindahan tersebut (yang pertama) diperkirakan pada tahun 2500 SM. Mereka ini kemudian dinamai sebagai Melayu -Proto. Orang Melayu-Proto telah pandai membuat alat bercucuk tanam, membuat barang pecah belah, dan alat perhiasan. Kehidupan mere ka berpindah-randah. Zaman mereka ini dinamai Zaman Neolitik atau Zaman Batu Baru.
(b) Melayu-Deutro

Perpindahan penduduk yang kedua dari Asia yang dikatakan dari daerah Yunan diperkirakan berlaku pada tahun 1500 SM. Mereka dinamai Melayu -Deutro dan telah mempunyai peradaban yang lebih maju daripada Melayu -Proto. MelayuDeutro telah mengenal kebudayaan lo gam. Mereka telah menggunakan alat perburuan dan pertanian daripada besi. Zaman mereka ini dinamai Zaman Logam. Mereka hidup di tepi pantai dan menyebar hampir di seluruh Kepulauan Melayu ini. .
1.2.1 Berasal dari Nusantara

Seorang sarjana Inggeris berna ma J. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini. K. Himly, yang mendasarkan kajiannya terhadap perbandingan bunyi dan bentuk kata bahasa Campa dan pelbagai bahasa di Asia Tenggara menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun dengan bahasa Campa. Pendapat ini disokong oleh P.W. Schmidt yang membuat kajiannya berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bah asa Campa dan MonKhmer. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua -dua bahasa di atas merupa kan bahasa ambilan sahaja.

5

B

l

2010

. B l

Definisi bahasa Melayu kuno

Cirri-ciri bahasa melayu kuno

Bahan bukti penggunaan

Si t j

t li

K

t

B t

t

Batu Bersurat arang Brahi 2.1 B i l l i it l t . fi i i l

Batu Bersurat ta apur l i .S l l l l t l i i S l it t li l P l l il j j ti it . t , . i l i i, l l t k t t l

Batu Bersurat alang uwo

Batu Bersurat edukan Bukit

i l t l , i i

t li

t i .

i l t t li i l . S l i it , K i i it l l i i it i l . l l t li i i l

i

i

t

t l l l i

j l

i

6

Bahasa Melayu 2010
2.2 Bahan bu ti penggunaan bahasa Melayu uno

Bahan bukti bertulis yang tertua tentang bahasa Melayu Kuno ini terd apat di beberapa buah batu bersurat. Antaranya ialah;

1)Batu Bersurat Kedu an Bu it(Kedu an Bu it, Palembang,29 Novembar 1920)

Bahasa yang terdapat pada b atu ini ialah bahasa Melayu yang bercampur dengan bahasa Sanskrit ditulis dengan menggunakan huruf Palava yang mengandungi 10 baris ayat,iaitu sejenis tulisan India Selatan Purba bagi penyebaran agama Hindu. Dalam isi kandungan terdapat perubahan pembentukan bunyi dan perkataan seperti perkataan nayik(naik) dan samvau = sampau = sampan (maksudnya perahu yang besar)

2)Batu Bersurat Talang Tuwo (Talang Tuwo, Bu it Seguntang ,17 novembar 1920)

Batu bersurat ini dikatakan menggunakan bahasa Palava yang mempunyai 14 baris ayat. Isi kandungannya menceritakan bahawa Raja Jayasana membuat sebuah taman dan berjanji atas segala usaha yang telah diusahakan akan membawa makna kebahagiaan kepada semua makhluk. Bahasa Melayu Kuno yang dapat kita kesan daripada batu bersurat di atas di antara lain ialah vulan(bulan),tatkalana( tatkalanya) dan nivarbuat(diperbuat).

3)Batu Bersurat Kota Kapur (Kota Kapur,Palembang,1892)

Batu bersurat yang menggunakan huruf Pala va. Manakala batu bersurat ini hanya mengandungi 10 baris ayat. Kita dapat lihat dari transliterasi teks batu bersurat Kota kapur kita dapat mengesan dari segi penggunaan bahasa dan tulisannya. Pada Batu Bersurat Kota Kapur perkataan/bahasa Melayu banyak yang d itemui diatas ,banyak unsur penggunaan bahasa Sanskri t semakin berkurangan. Beberapa perkataan bahasa Melayu Kuno sebahagian telah memperlihatkan irasnya dan sebahagian lagi kekal digunakan hingga kini, seperti abai, aku, batu, dan yang. Imbuhan awalan ialah ni-, di-, mar-, par-, ka-. Imbuhan akhiran pula ialah -an.

4)Batu Bersurat Karang Brahi(Meringgi,daerah Hulu Jambi,1904)

Menurut kajian sejarah batu bersurat ini mempunyai kandungan yang lebih kurang sama dengan Batu Bersurat Kota Kapur.Perbezaannya,Batu Bersurat Kota Kapur
7

Bahasa Melayu 2010 mengandungi teks tambahan. Manakala pada batu ini juga menggunakan tulisan Pallava

Di samping batu bersurat yang telah dinyatakan di atas sebenarnya ada lagi batu bersurat yang agak penting diketahui, iaitu Batu Bersurat Pagar Ruyung (1356 M) di Sumatera Barat. Pada batu bersurat ini tertulis beberapa sajak Sanskrit dengan sedikit prosa Melayu Kuno dengan menggunakan huruf India dan satu lagi di Aceh yang dinamai Batu Nisan Minye Tujuh bertarikh 1380 M dan ditulis dengan tulisan India, menggunakan bahasa Melayu, Sanskrit, dan Arab .
2.3 Ciri ± ciri bahasa Melayu uno 1)Sistem Tulisan dan Ejaan Bahasa Melayu Kuno

Sistem tulisan/skrip Pallava Menurut Casparis(1975) telah membahag ikan skrip ini kepada dua zaman iaitu skrip Pallava Awal dan skrip Pallava kemudian berdasarkan bentuk skripnya. ( Pallava Awal mempunyai ciri-ciri yang boleh dikaitkan dikaitkan dengan skrip skrip di india Selatan dan Sri Lanka inkripsi -inkripsi dalam abad ketiga hingga abad kelima masihi. Manakala pada skrip Pallava Kemudian menyerupai skrip Kawi Awal dalam bentuk awalnya seperti yang ada pada inskripsi Jawa kuno dalam pertengahan abad kelapan. Perbezaan yang asas antara skrip Pallava Awal dan Skrip Kemudian ialah prinsip tulisan sama tinggi bagi aksara asas pada Pallava Kemudian dimana bentuk-bentuk ³ekor´ yang turun di bawah garis dasar juga hilang. Selain tulisan palava,tulisan Nagiri juga d igunakan pada Batu Bersurat Gandasuli. Tulisan Nagiri dikatakan berasal dari utara I ndia. Tulisan Kawi ini digunakan pada batu bersurat di Joreng (1179M) dan Padang Lawas (1213M) yang terletak di Tapanuli, Sumatera Utara. Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit kavi (penyair). Tulisan ini berbentuk kursif pada peringkat awalnya ditulis pada daun lontar. Kemudian tulisannya diubahsuaikan dan diukir pada batu.

8

Bahasa Melayu 2010
2)Kosa ata bahasa Melayu

Berdasarkan bentuk-bentuk kosa kata,beberapa ciri yang dapat dikesan perbezaan antara fonem yang wujud dalam bahasa Melayu kuno dengan fonem yang ada dalam bahasa Melayu moden iaitu dari segi fonologi dan morfologi perkataan tersebut.
Dari segi onologi

Kosa ata bahasa Melayu

Dari segi mor ologi

3)Dari segi onologi

(a)Penggunaan bunyi separuh vok al dua bibibr bersuara /b/.contohnya Wulan (bahasa Melayu kuno) ditukar Bulan(bahasa Melayu moden) (b) Tidak ada bunyi e pepet atau vok al tengah. Bunyi ini diganti dengan vokal depan luas /a/ atau digugurkan begitu sahaja. Contohnya W anau (bahasa Melayu kuno) ditukar Benua.

4)Dari segi mor ologi

(a) awalan mar- berubah menjadi ber-. Contohnya marlapas berubah kepada berlepas. (b)awalan ni- dalam berubah menjadi di -. Misalnya nisuap ditukar disuap .

9

Bahasa Melayu 2010

De inisi bahasa Melayu lasi

Ciri-ciri bahasa Melayu lasi

3.0 Bahasa Melayu klasik

Bahan bu ti bahasa Melayu lasi

3.1 De inisi Bahasa Melayu Klasi

Bahasa Melayu Klasik bermula pada abad ke -14 hingga awal abad ke -19. Zaman permulaan bahasa Melayu Klasik ditandai dengan penemuan bukti di Ulu BerangKuala Terengganu bertarikh 702 Hbersamaan 1303 Masehi. Bukti -bukti kewujudan bahasa Melayu Klasik juga boleh ditemui dalam bentuk manuskrip. Pengkaji-pengkaji menganggap sebanyak 12,000 manuskrip di temui tetapi semuanya tersimpan di luar negara . Dalam kajian yang berhubung dengan perkembangan Bahasa Melayu, terdapatpercanggahan pendapat antara para sarjana. Misalnya Prof. Dato' Asmah Haji Omar dalam bukunya Susur Galur Bahasa Melayu ( Kuala Lumpur . DBP : 1985) menjelaskan bahawa bahasa ini berkembang dari abad ke -13 hingga ke-17 masehi. Namun begitu, apa yang perlu ditegaskan di sini , bermula abad ke -14 hingga ke abad 19 masehi Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantaraan u tama bagi masyarakat ketika itu.

10

Bahasa Melayu 2010
3.2 Ciri-ciri bahasa Melayu lasi

Bahasa Melayu klasik dikatakan terpisah dari bahasa Melayu Kuno apabila wujudnya tulisan jawi. (Asmah haji Omar:1993). Sebelum ini tulisan yang digunakan oleh masyarakat Melayu dalam Bahasa Melayu Kuno ialah tulisan "palava" ( Raminah Hj.Sabran dan Rahim Syam:1986). Kedatangan Islam membawa perubahan yang amat ketara ke atas masyarakat Melayu. Perubahan tersebut bukan sahaja dari aspek tauhid dan akidah tetapi sistem tulisan masyarakat Melayu turut berubah.Daripada penggunaan bahasa Melayu klasik dalam penulisan di atas, kita dapat mengenal pasti beberapa ciri utama bahasa tersebut.
1. Huru dan per ataan

a. Penggunaan huruf Jawi. Huruf ini diadaptasi daripada huruf Arab. Terdapat tambahan beberapa huruf lain untuk mencukupkan sebutan bahasa Melayu, iaitu ca, nga, ga, pa, dan nya. b. Pengaruh bahasa Arab yang ketara, khususnya bagi istilah yang berkaitan dengan hukum Islam. Contohnya Allah taala dan daulat. c. Penggunaan bahasa istana.Misalnya beradu (tidur) danbersiram (mandi) . d.Terdapat kosa kata klasik. Seperti perkataan berahi (cinta) dan ceritera (cerita) .
Per embangan tulisan jawi

Sejarah aksara jawi bermula pada tahun 1303 M apabila teks berbahasa melayu ditulis denga aksara Jawi pada Batu Bersurat Terengganu dan merupakan bahan tulisan jawi tertua yang berkemunjkinan berasal dari kedatangan dari tanah Arab. Amat juhari moain (1991) menyimpulkan bahawa tulisan jawi mengalami 4 tahap perkembangan antaranya ialah: 1.Tulisan jawi yang meninggalkan tanda -tanda baris atau tulisan arab gondol. Tulisan ini juga mempunyai kelemahannya kerana perkataan homograf mempunyai ejaan yang sama. 2.Sistem ejaan jawi yang diubah suai daripada tahap ketiga dengan menggunakan huruf -huruf saksi pada suku kata kedua. Sebahagian pengubahsuaian ini digunakan dalam Ejaan Za¶ba (1938). Sistem ini telah disempurnakan dengan menggunakan semua huruf arab dengan enam huruf tambahan iaitu nya, pa, ga, nga,cadan va pada tahun 1986 dan terpakai hingga kini.

11

B

l

2010

Batu Bersurat.

3.3 Bahan ukti penggunaan ahasa elayu klasik

Karya Sastera dan gama

Surat Rasmi Raja elayu

a. Batu Bersurat B t i i it t i K t i t t j t t t

uala Berang iS t t i t i t i titi . l l l B i t t, K l B t it i l I l i i l , t Kl i . , l i i ti i tl i i.

. arya Sastera dan gama P Hang Tuah S l i i l , t l t, t i , ti i l Sejarah Melayu, Hi ayat , Miratul Iman l l l

Hukum Kanun Melaka, lS t i. i P l j Ali elayu i i j t li .A t j P t A l I
12

P ji,

Kitab Bustan al-Katibin

c. Surat Rasmi Raja S t S lt i t S lt t j j i l

i tt

i ii ti l i i i i i; i i . t

E i ti i

 

Bahasa Melayu 2010

4.0 Tahap perkembangan bahasa Melayu moden

Bahasa melayu moden pramerdeka

Bashasa Melayu pascamerdeka

Tokoh-tokoh bahasa melayu pramerdeka

Institusi bahasa

Melayumoden Pramerdeka

Perancangan bahasa Melayu

Konsep bahasa melayu moden

Permulaan perkembangan zaman bahasa melayu moden telah bermula pada abad ke-19 dimana tandai oleh Abdullah Munsyi.namun demikian ada penkaji telah berpendapat zaman Abdullah Munsyi merupakan zaman peralihan daripada bahasa melayu klasiki kepada bahasa Melayu Moden.menurut mereka zama n bahasa melayu moden sebernanya berlaku pada abad ke -20.

13

Bahasa Melayu 2010
4.0 Tahap per embangan bahasa melayu moden

Tahap perkembangan bahasa melayu moden dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu;
y y

Bahasa melayu pramerdeka Bahasa melayu pasca merdeka

4.1 Bahasa melayu pramerde a

Perkembangan bahasa melayu moden pramerdeka pada perinkat awal dilakukan secara persendirian oleh tokoh -tokoh seperti Abdulllah bin Abdul Kadir Munsyi ,Raja Ali HAji,Mejar Dato¶ Haji mohd Said Haji sulaiman dan Za¶ba . Apabila tertubuhnya Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa(Pakatan) pada tahun 1888,barulah uasaha untuk memajukan bahasa Melayu dilakukan secara berkumpulan.Namun terdapat jua penyumbang lain yang mengerah tenaga untuk memejukan bahasa Melayu.Antaranya ialah Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia(Paspam).Pejabat Karang Mengarang dan Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50).
4.1.1 Latar bela ang to oh bahasa Melayu moden pramerde a ; 1)Abdulllah bin Abdul Kadir Munsyi (1796-1854)

Beliau dilahirkan di kampu ng masjid,Melaka dan beliau mendapat gelaran Munsyi pada usia 11tahun lagi apabila mengajar pendidikan agama islam kepada askar askar Melayu di Melaka. Melalui pergaulan luas den gan pegawai-pegawai dan paderi-paderi berbangsa Inggeris semasa zaman mudanya tel ah mempengaruhi pemikiran dan penulisan -penulisan yang dihasilkan.sepanjang hayatnya, Beliau telah menghasilkan lima buah karya iaitu Syair singapura terbakar(1930,kisah pelayaran abdulllah(1838),Hikayat Abdullah(18490)kisah pelayaran Abdullah ke Jeddah(1854). Semasa beliau mempelajari bahasa ingggeris,beliau turut menterjemah kitab kitab bahasa inggeris ke dalam bahasa melayu.Apa yang menarik tentang beliau ialah melalui gaya bahasa karya -karya yang dihasilkan beliau menggunakan olahan gaya bahasa yang tersendiri,indah apabila dibaca.

14

Bahasa Melayu 2010 Abdullah membina dan menggunakan kosa kata yang banyak bagi mengungkap perkara-perkara yang baharu akibat daripada pertembungan budaya barat dan timur.ini berdasarkan karya -katya dihasilkan tidak lagi terikat dengan bentuk-bentuk penulisan lama seperti cerita dongeng,alam ghaib dan ajaib.
2)Zainal Abidin Bin Ahmad (Za¶ba)

Dalam penghasilan karya-karya, beliau telah menggunakan empat nama samaran iaitu Anak Melayu Jati,Patriot,Zai penjelmaan dan za¶b a. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Zaba. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Za¶ba merupakan tokoh bahasa terutama dalam bidang tatabahasa. Buku tatabahasa beliau iaitu Pelita Bahas a Melayu penggal pertama(1940),Penggal kedua(1946),dan penggal ketiga(1949). Ketiga -tiga buku ini menjadi rujukan utama di sekolah-sekolah dan maktab-maktab perguruan sekarang dikenali sebagai Institut Perguruan Guru (IPG). Dalam tahun 1959, Za¶ba telah dianugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Persuratan oleh Universiti Malaya sebagai membalas jasa dan baktinya kepada bahasa serta menerima satu lagi penganugerahan Bintang Panglima Mangku Negara oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong Malay sia yang Tan Sri pada 23 Jun 1973.
4.1.2 Institusi Bahasa melayu Moden Pramerde a

Terdapat empat buah yang terlibat dalam memainkan peranan penting memperkembangkan bahasa melayu moden; I. II. III. IV. Pakatan Belajar mengajar Pengetahuan B ahasa (PBmPB) Persaudaraan Sahabat Pena Malaya(PASPAM) Pejabat Karang Mengarang Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50)

15

Bahasa Melayu 2010
1) Ang atan Sasterawan 50 ( ASAS 5O )

Asas 50 telah ditubuhkan di Singapura pada 6 Ogos 1950.Antara tokoh penggerak utama ASAS 50 ialah Mohd. Arik Ahmad,Hamzah Rosmera, Jmyy Asmara, Keris Mas dan Asraf.Dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu pertama ASAS 50 berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada tahun 1954, ASAS 50 menghantar memorandum me ngenai tulisan rumi sebagai tulisan rasmi kepada kerajaan. Pada tahun 16 September 1956, di dalam Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ke -3, ASAS 50 telah mengemukakan cadangan memorandum supaya ditubuhkan Balai Pustaka(kini Dewan Bahasa dan Pustaka).matlamat penubuhannya ialah bagi memperluas dan mempertingkatkan kesusasteraan kebudayaaan Melayu dan melindungi hak ahli dan pengarang.
2) Persaudaraan Sahabat Pena Malaya ( PASPAM )

Persaudaraan sahabat pena Malaya atau dikenali sebagai PASPAM ditubuhkan pada 7 April 1934 atas usaha Mohd Al -Khatib(siding pengarang saudara) dan Ariffin ishak.Tujuan penubuhan PASPAM ialah untuk mempereratkan hubungan sesama ahli .Selain itu,bagi mempe rluaskan bilangan ahlinya dan menggalakkan karang-mangarang di dalam bahasa dan buku -buku melayu. Manakala kegiatan Lembaga BAhasa ini ialah mengeluarkan buku -buku adat Melayu,membeli karangan-karangan daripada ahli -ahli PASPAM,mengeluarkan kamus Melayu dan menciptakan istilah bahasa Melayu.menerusi Lembaga Bahasa, PASPAM telah menimbulkan kesedaran bahawa bahasa dan persuratan Melayu boleh dimajukan apabila wujud pergerakan secara kolektif.

16

Bahasa Melayu 2010
4.2 Bahasa melayu pascamoden

Di Malaysia,pelbagai us aha telah dilakukan untuk memupuk bahasa kearah taraf yang lebih maju.Umumnya perancangan dilakukan diperingkat Negara oleh badan badan tertentu.sepertimana yang diketahui.badan perancangan bahasa ialah Dewan dan Pustaka(DBP)
Dewan Bahasa dan Pusta a

Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP)ditubuhkan pada tarikh 22 jun 1956 sebagai sebuah jambatan dalam Kementerian Pelajaran.ketika mula -mula penubuhan badan ini disebut sebagai Balai Pustaka. Matlamatnya adalah untuk memajukan memperkayakan bahasa kebangsaan.Seterusnya untuk memajukan bakat kesusateraan,terutama bahasa kebangsaan.antara matlamat lain ialah menyamakan ejaan dan bunyi sebutan dan meggubal istilah -istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Bagi mencapai matlamatnya DBP dimana memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Antara kegiatan yang dilakukan oleh DBP ialah mengadakan kempem-kempem bahasa seperti Minggu Bahasa` dan `bulan Bahasa`(1960-1966)
4.2.2 Perancangan Bahasa Melayu Moden

.Perancangan bahasa terbahagi kepada dua ba hagian iaitu: -Perancangan taraf -Perancangan korpus
1)Perancangan tara bahasa Melayu .

Perancangan ini merupakan usaha untuk menjadikan bahasa m elayu menjadi peranan dalam masyarakat , usaha ini melibatkan taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa pendidikan.
2)Perancangan orpus bahasa

Perancangan korpus bahasa bermaksud pembinaan bahasa.Manakala pembinaaan bahasa terdiri daripada dua bahagian iaitu; (a)pengekodan atau kodifikasi (b)pemupukan.

17

Bahasa Melayu 2010
4.2.3 Penge odan atau odi i asi A. Penge odan ejaan

1. Mengikut sistem ejaan baharu iaitu melalui judul Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Malaysia, terdapat perbezaan berbanding dengan ejaan rumi lama(sistem Ejaan Zaba¶). Antara perubahan tersebut ialah;
y

Pengguguran penggunaan koma diatas(µ) dan (`). Contohnya perkataan `alam(ejaan lama) berubah kepada alam(ejaan baharu)

y

Pemansuhan penggunaan angka 2 untuk melambangkan kata ganda dan diganti dengan tanda sempang( -). Misalnya anak2 diganti anak-anak.

2. Namun terdapat pengecualian pola keselarasan vocal dalam Sistem Ejaan Baru Melayu bahasa Melayu iaitu terletak pada pola vocal a -e(pepet), ae(taling),a-o,dan e (pepet) - e (pepet).pada bahasa Indonesia ialah banget. Manakala pada bahasa inggeris a ialah hamper.
B. Penge odan Per amusan

Dalam konteks perancangan bahasa,penyusunan kamus merupakan satu usaha kodifikasi bahasa yang penting dalam proses pembinaan, pengembangan, dan pembakuan bahasa.di Malaysia,tugas penyusunan kamus dilakukan oleh DBP melibatkan kamus ekabahasa, dwibahasa dan istilah.penyusunan kamus dijalankan merakam kosa kata bahasa Melayu Moden.
C. Penge odan Istilah

Pembentukan istilah dilakukan oleh Jawatankuasa Istilah(JKI). JKI pertama ialah JLKI kerajaan. Kemudian dilletakan dibawah Jawatan Tetap Bahasa Melayu(JKTMB). Antara istilah yang dibentuk ilah bidang bahasa, media, falsafah agama dan kesusasteraan.
D. Penge odan Tatabahasa

Buku tatatbahasa Melayu yang menjadi pegangan umum pada masa kini ialah Tatabahasa Dewan. Hasil daripada pengekodan tatabahasa Melayu,dalam bidang

18

Bahasa Melayu 2010 morfolog iterdapat perubahan yang ketara pada berlaku pada kosa kata, pengimbuhan, dan struktur kata. 1. Daripada segi kosa kata,beberapa cara pembentukan kata baru telah diketengahkan sepertipenggabungan suku kata. Contohnya ma kan daging dibentuk maging manakala pukul rata dibentuk purata. 2. Daripada segi pengimbuhan, imbuhan pinjaman daripada baha sa asing (Sanskrit, Arab, inggeris ) telah diserap ke dalam bahasa Melayu. Antara imbuhan tersebut ialah dari sumber bahasa Sanskrit. Contoh imbuhan awalan pinjaman awalan panca-. Contoh kata ialah pancalogam, dan pancandera.
y

Dari segi struktur kata, proses pengambilan perkataan daripada bahasa-bahasa asing menyebabkan bahasa Melayu menerimapola opla mengandungigugus konsonan seper ti Krim(KKVK).

E. Penge odan Sebutan

Yang berikut ialah beberapa panduan berhubung denga n penyebutan baku bahasa Melayu. a. Vokal [a] disebut sebagai [a] pada masa kedudukan kata. Sebagai contoh; apa disebut [a/pa] b. Vokal [ i ] diucapkan dengan bunyi [ i ] bukan [e]. Sebagai contoh; sihat disebut [ si/hat ] bukan [ se/hat ] .
4.2.4 Pemupu an

Pemupukan bermaksud menumpukan perhatian pada usaha -usaha untuk mengembangkan bahasa supaya tercapai keadaan ³saling terjemah´ (inter translatability) dengan beberapa bahasa moden lain. Ini dilaksanakan melalui pemupukan istilah-istilah baru, khususnya dalam bidang profesional dan teknikal . Antara aktiviti pemupukan bahasa melibatkan penciptaan istilah dalam bidang bahasa ialah seperti sains, perubatan, komputer, dan maklumat.

19

Bahasa Melayu 2010
5.0 : Alat-alat Arti ulasi

Peta Konsep

Alat-alat artikulasi

Vokal

Konsonon

Fungsi

Diftong

Alat artikulasi ialah alat ujaran yang boleh membuat penyempitan dan boleh bergerak semasa menghasilkan bunyi bahasa. Alat ±alat artikulasi merupakan organ-organ yang mempunyai peranan untuk berfungsi dalam mengeluarkan bunyi bunyi bahasa. Alat-alat artikulasi ini terliba t dalam sisitem udara yang keluar dan masuk ke dalam paru-paru bagi menghasilkan bunyi .
5.1 Alat-alat arti ulasi

Senarai alat artikulasi manusia adalah seperti yang berikut
1. 2. 3. 4. 5. Bibir atas 11. Tengah lidah

Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok

7. 8. 9. 10.

Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah

20

Bahasa Melayu 2010
5.2 Fungsi Alat Arti ulasi 1) Lidah

Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa.Lidah terbahagi kepada lima bahagian,iaitu hujung lidah, tengah lidah, hadapan lidah,daun lidah dan belakang lidah bahagian dan kedudukan lidah tersebut adalah seperti berikut:
Bahagian lidah Bala ang lidah Tengah lidah Kedudu an lidah

Bertentangan dengan lelangit lembut Bertentangan antara pertemuan lelangit lembut dan keras

Hadapan lidah Daun lidah

Bertentangan dengan lelangit keras Sepanjang garisan yang menghadap gusi

Hujung lidah

Bahagian yang paling akhir
Jadual bahagian dan edudu an lidah

.Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. Bahagian hadapan lidah, tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal, iaitu bunyi vokal hadapan, tengah dan belakang.Hujung lidah merupaka n bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan perjalanan udara. Oleh sebab lidah ini aktif dalam proses pengeluaran bunyi -bunyi bahasa,maka lidah ini dinamakan artikulasi utama..

2) Gigi

Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. Gigi terbahagi kepada dua iaitu gigi atas dan gigi bawah.Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran
21

Bahasa Melayu 2010 udara dalam penghasilan bunyi. Penampan alir an udara inilah yang menghasilkan bunyi.

3) Bibir

Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut.Bibir terdiri daripada otot -otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai.contohnya untuk membunyikan [i]bibir adalah hampar. Sebaliknya, apabila menyebut bunyi [u],kedudukan bibir menjadi bundar.Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut.Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. Sebagai contoh ,apabila menyebut bunyi [m],udara akan disekat di bibir.

4) Gusi

Gusi ialah alat pertuturan yang terletak diantara gigi dengan lelangit keras. Gusi merupakan bahagian yang cembung dan berfungsi sebagai derah artikulasi,iaitu daerah penyebutandan tidak boleh digerak -gerak.gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi -bunyi bahasa dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi untuk membuat penyekatan ,misalnya ketika mengujarkan bunyi [t]dan[d].

5) Lelangit

Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian,iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. Apabila lelangit lembut diturunkan ,rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung. Keadaan ini menyebabkan bunyi sengau terhasil,misal nya bunyi [n]dan[m]. Sebaliknya, apabila lelangit lembut dinaikkan,rongga hidung akan tertutup dan udara dipaksa keluar melalui rongga mulut. Keadaan ini menyebabkan terhasilnya bunyi -bunyi letupan dan geseran,misalnya [b] dan [h].

22

Bahasa Melayu 2010
6) ongga Hidung

Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit.rongga hidung bermula dari rongga tekak hingga ke rongga hidung . Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup, bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak.

7) Pita Suara

Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Pita suara terdiri daripada dua keping seliput yang boleh terbuka dan tertutup. Ruang antara kedua -dua seliput itu disebut glottis. Apabila kedua-dua seliput dirapatkan ,glottis akan menjadi sempit atau tertutup,sementara apabila seliput itu direnggangkan ,glotis akan menjadi luas. Pita suara berperanan menentukan sama ada sesuatu bunyi yang dihasilkan itu bersuara atau pun tida k. Apabila seliput suara disempitkan tetapi tidak terlalu rapat,udara dari paru -paru yang keluar akan bergetar dan menghasilkan suara. Sebaliknya ,apabila seliput suara direnggangkan dan glottis terbuka tetapi tidak terlalu luas ,udara dari paru -paru akan keluar melaluinya tidak bergetar dan bunyi itu disebut bunyi tidak bersuara
8) ahang

Rahang tidak memainkan peranan yang terlalu penting sewaktu mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. Walaubagaimanapun, kedudukannya adalah penting dalam pembunyian vockl. Sebagai contoh ,keadaan bukaan antara dua rahang atas dengan bawah adalah sempit semasa membunyikan vokal [i]dan vocal [u] . Sebaliknya, keadaan rahang akan terbuka luas semasa membunyikan vokal [a] dan [e].
9) Ana te a

Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut. Anak tekak bersambung dengan lelangit lembut dan merupakan daging yang tergantung dari lelangit lembut itu. Anak tekak berfungsi sebagai alat pertuturan bersama -sama dengan lelangit lembut,khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Dengan demikian,anak tekak ini juga boleh digerakkn,sama ada dinaikkan atau diturunkan.
23

Bahasa Melayu 2010
5.3 Vo al

Vokal ialah bunyi bersuara . Udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang gangguan atau sekatan.Bunyi vokal mempunyai ciri-ciri kelantangan dan kepanjangan. Bunyi vokal terhasil apabila udara keluar daripada rongga mulut tidak mengalami sekatan atau himpitan. Bunyi vokal juga dipengaruhi oleh pengaruh lidah, keadaan rongga mulut dan bentuk bibir. Dalam bahasa Melayu ,terdapat enam vokal asli,iaiatu terdiri daripada tiga vokal depan ,satu vokal tengah,dan dua vokal belakang yang diperlih atkan dalam carta vokal bahasa Melayu yang berikut.

Rajah keratin rentas lidah sebagai carta vokal bahasa Melayu

I.

Vo al Hadapan Sempit atau Tinggi [ i ]

Untuk mengeluarkan bunyi vokal ini, depan lidah dinaikkan hingga hampir menyentuh lelangit keras, sementara hujung lidah didekatkan pada gusi. Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung. Udara dari paru -paru melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara tanpa sekatan, halangan atau himpitan yang boleh menyebabkan geseran kedengaran. Bibir berada dalam keadaan terhampat.
24

Bahasa Melayu 2010

Awalan [ijab] insan] II.

pertengahan [minum] [kilang]

akhiran [beli [cari]

Vo al Depan Separu h Sempit (e)

Bagi menghasilkan bunyi vokal /e / pula, bahagian bibir atas dan bibir bawah hendaklah dihamparkan. Kemudian, hadapan lidah pula dinaikkan separuh tinggi iaitu rendah sedikit sahaja daripada bunyi vokal /i/. Manakala lela ngit lembut dan anak tekak pula dinaikkan dengan menutup bah agian rongga hidung. Udara dari paru-paru disalurkan keluar ke rongga mulut tanpa menerima sebarang gangguan. Bersamaan dengan itu juga, bahagian pita suara dirapatkan serta digetarkan. Sebagai contoh: awalan [ekor] [enak] pertengahan [kekok] [belok] akhiran [kole] [tauge]

III.

Vo al Hadapan Separuh Luas atau Separuh

endah [

]

Bunyi vokal / / dapat dihasilkan melalui hadapan lidah yang dinaikkan separuh rendah ke daerah lelangit keras, iaitu rendah sedikit daripada cara menghasilkan bunyi vokal /e/. Kemudian,lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara dari paru -paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut dan pita suara digetarkan. Manakala bibir pula adalah berada dalam kead aan dihamparkan. Vokal ini juga dikenali juga sebagai vokal depan lampau separuh rendah. Sebagai contoh: awalan [ sok] [ nak] pertengahan [k k] [b lok] akhiran [sor ] [ol -ol

25

Bahasa Melayu 2010

IV.

Vo al Hadapan Luas atau

endah [ a ]

Turut dikenali juga sebagai vok al hadapan lampau rendah. Untukmenghasilkan bunyi vokal tersebut, hadapan lidah hendaklah diturunkan serendah yang mungkin. Kemudian lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup bahagian hidung . Seterusnya udara dari paru -paru disalurkan keluar ke bahagian rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Walau bagaimanapun,udara yang kelu ar ini tidak mengalami sebarang halangan. Sebaliknya, bibir pada ketika ini adalah dalam keadaan yang melampau dan bunyi yang dihasilkan pula ialah bunyi [a]. Sebagai contoh: Awalan [angsa] [alis] pertengahan [rapi] [palam] akhiran [lupa] [kena

V.

Vo al Bela ang Sempit [ u ]

Vokal /u/ dihasilkan dengan cara belakang lidah dinaikkan ke daerah lelangit lembut untuk menyempitkan bahagian rongga mulut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Bersamaan dengan itu, pita suara dirapatkan serta digetarkan. Sementara itu, bibir dibundarkan dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal /u/. Sebagai contoh: Awalan [ungka] [ulam] pertengahan [tuba] [pucat] akhiran [batu] [kelu

26

Bahasa Melayu 2010
VI. Vo al Bela ang Separuh Sempit [ o ]

Bahagian belakang lidah sedikit antara paling tinggi bela kang dan yang paling rendah boleh dicapai di belakang lidah. Bibir dibiarkan dalam keadaan bundar. Apabila udara disalurkan keluar maka bunyi yang dihasilkan ialah vokal /o/. Sebagai contoh: Awalan [orang] [onar] pertengahan [roket] [pocong] akhiran [milo] [keromo

VII.

Vo al Separuh Luas atau Separuh

endah [ ]

Vokal ini juga dikenali sebagai vokal belakang separuh luas rendah. Untuk menghasilkan vokal / / ini, belakang lidah hendaklah dinaikkan separuh luas ke arah lelangit lembut. Manakala, lelangit lembut dan juga anak tekak pula dinaikkan untuk menutup rongga nasal sementara pita suara dirapatkan sambil digetarkan. Bibir pula hendaklah dalam keadaan bundar. Bunyi vokal dihasilkan ialah vokal / /. Sebagai contoh: awalan [ leh] [ pera] Vokal Tengah [ ] pertengahan [b leh] [pr ton] akhiran [pidat ] [tomat ]

Untuk menghasilkan vokal ini, bahagian tengah lidah mestilah dinaikkan ke bahagian pertemuan di antara lelangit keras dan lelangit lembut. Ke mudian, lelangit lembut dan anak tekak hendaklah dinaikkan untuk menu tup bahagian rongga nasal. Pita suara dirapatkan apabila udara disalurkan melaluinya, maka pita suara pula akan bergetar. Bunyi / / akan dihasilkan di mana vokal ini pula hanya terdapat d i bahagian awalan dan di pertengahan perkataaan sahaja. Sebagai contoh: Awalan [ mak] [ mas] pertengahan [b lah] [c lah

27

Bahasa Melayu 2010
5.4 onsonan

Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal, Ia juga dikenali dengan nama huruf mati.Bunyi konsonan mungkin bersuara dan mungkin tidak. Semasa menghasilkan bunyi konsonan,udara yang keluar dari paru -paru akan menerima sekatan, sempitan dan geseran, sama ada di bahagian rongga tekak, mulut atau hidung. Bunyi konsonan boleh mempengaruhi bunyi vokal dalam sebutan, misalnya apabila menyebut konsonan sengau, bunyi vokal yang mengikutinya turut akan disengaukan. Proses ini dinamakan sengauan. Konsonan terbahagi kepada dua iaitu konsonan Melayu asli dan konsonan pinjaman seperti yang disenaraikan dalam jadual dibawah

Bunyi Konsonan Melayu Asli Konsonan letupan dua bibir tida bersuara Konsonan letupan dua bibir bersuara Konsonan letupan gusi tida bersuara Konsonan letupan gusi bersuara Konsonan letupan lelangit lembut tida bersuara Konsonan letupan lelangit lembut bersuara Hentian glotis

Bunyi Konsonan Melayu Pinjama n

Konsonan geseran bibir gigi tidak bersuara Konsonan geseran bibir gigi bersuara Konsonan geseran gigi tidak bersuara Konsonan geseran gigi bersuara Konsonan geseran gusi bersuara

Konsonan geseran gusi lelangit keras tidak bersuara Konsonan geseran lelangit lembut bersuara Konsonan geseran lelangit lembut tidak bersuara

Konsonan letusan lelangit eras tida bersuara Konsonan letusan lelangit eras bersuara Konsonan geseran gusi tida bersuara

28

Bahasa Melayu 2010
Konsonan geseran gusi bersuara Konsonan geseran glotis bersuara Konsonan geseran sisian gusi bersuara Konsonan sengau dua bibir bersuara Konsonan sengau dua gusi bersuara Konsonan sengau lelangit lembut bersuara Konsonan sengau gusi lelangit eras bersuara Separuh vo al dua bibir bersuara Separuh vo al lelangit eras bersuar

Rajah yang berikut memperlihatkan bunyi-bunyi konsonan Melayu asli.
Daerah arti ulasi Cara penghasila n Letupan Letusan Geseran Getaran Sisian Sengauan Separuh vocal

Dua bibir p b

Gusi t d

Gusi lelangit keras

Lelangit keras

Lelangit lembut k g

Pita suara ?

c j S r I M W n y H

Jadual carta konsonan melayu asli
29

Bahasa Melayu 2010
Cara membunyi an onsonan Melayu asli (a)Konsonan letupan dua bibir tida bersuara [p] Cara membunyi annya:

Dua bibir dirapatkan untuk membuat sekatan penuh pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. Manakala Lelangit lembut dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru-paru ke rongga hidung. Pita suara direnggangkan. Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir tidak bersuara [p] Sekatan pada dua bibir dilepaskan serta merta.

Contoh perkataan
Awal Tengah A hir

Palu [palu]

Lapik [lape ?]

Atap [atap]

b) Konsonan letupan dua bibir bersuara [b]

Cara membunyikannya: Cara membunyikannya sama seperti membunyikan konsonan [p]. Bezanya ialah pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara..Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir bersuara [b]. Contoh perkataan:

Awal Bate [bate?]

Tengah

A hir

Rabun [rabun]

Adab[adab]

c) Konsonan letupan gusi tida bersuara [t]

Cara membunyikannya: Hujung lidah dinaikkan rapat ke gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang/ke dinding rongga
30

Bahasa Melayu 2010 tekak untuk menutup arus udara ke rongga hidung. Pita suara direnggangkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Sekatan yang dibuat oleh hujung lidah dan gusi dilepaskan serta -merta. Bunyi yang dihasilkan ialah letupa n gusi tidak bersuara [t]. Contoh perkataan:

Awal Ta ut [ta ut]

Tengah

A hir

Batas [batas]

Padat [padat]

d) Konsonan letupan gusi bersuara [d]

Cara membunyikannya: Cara membunyikannya sama seperti membunyikan konsonan [t]. Bezanya ialah pita suara dirapatkan.Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi bersuara [d]. Contoh perkataan:

Awal Dalam [dalam]

Tengah

A hir

Tanduk [tandu?]

Abad [abad]

e) Konsonan letupan lelangit lembut tida bersuara [ ]

Cara membunyikannya: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara. Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan ke rongga tekak bagi menutup arus udara dari paru-paru ke rongga hidung.Pita suara direnggangkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. .Sekatan udara yang dibuat oleh belakang lidah dilepaskan serta -merta. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. Contoh perkataan
31

Bahasa Melayu 2010
Awal Kala [ ala] Tengah A hir

Makan [makan]

Tamak [tama?]

) Konsonan letupan lelangit lembut bersuara [g]

Cara membunyikannya: Cara membunyikannya sama seperti membunyikan konsonan [k]. Bezanya iala pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Contoh perkataan:

Awal Garam [garam]

Tengah

A hir

Pagar [pagar]

Dialog [dialog]

g) Hentian glotis [?]

Cara membunyikannya lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan udara dari paru -paru ke rongga hidung. Pita suara dirapatkan sepenuhnya. Arus udara yang keluar dari paru-paru dibiarkan tersekat di belakang rapatan pita suara.Udara disekat oleh rapatan pitasuara tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan
Awal Ana [?ana? ] Tengah A hir

Saat [sa?at]

Lemak [lema?]

32

Bahasa Melayu 2010

h) Konsonan letusan lelangit eras tida bersuara [ ]

Cara membunyikannya hadapan lidah dinaikkan rapat ke lelangit keras untuk membuat sekatan pada arus udara.Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang/ke dinding rongga tekak untuk membuat sekatan terhadap arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. Pita suara direnggangkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pitasuara.Udara yang tersekat oleh hadapan lidah di lelangit keras dilepaskan per lahan-lahan. Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras tidak bersuara [ ]
Awal Cara [ ara] Tengah A hir

Laci [la i]
]

Koc [ko ]

i)Konsonan letusan lelangit eras bersuara [

Cara membunyikannya sama seperti membunyikan konsonan [ ]. Bezanya ialah pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara.Bunyi yang dihasilkan ialah letusan lelangit keras bersuara [ ]
Awal Jala [ ala] Tengah A hir

Kanji [kan i]

Kolej [kole

]

j) Konsonan geseran gusi tida bersuara [s]

Cara membunyikannya ialah dengan cara hujung lidah dikenakan pada gusi .lelangit lembut dan anak tekak dinaikkanke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan arus udara dari paru -paru hingga ke hidung.Pita suara dirapatkan .Arus udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara .Arus udara dibiarkan keluar melalui tepi lidah sahaja. Bunyi yang diasilkan konsonan ini ialah seperti yang terdapat dalam jadual dibawah.
Awal Silap [silap] Tengah A hir

Lasak [lasa?]

Pedas []pedas]

33

Bahasa Melayu 2010

K) Konsonan geseran gusi bersuara [r] Cara membunyi an konsonan ini ialah hujung lidah dikenakan pada gusi. Lelangit
lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan arus udara dari paru -paru ke rongga hidung.Pita suara dirapatkan . Arus udara yang keluar dari paru-paru melalui rongga tekak menggetarkan pita suara . Arus udara melalui rongga mulut menggetarkan hujung lidah Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan getaran gusi bersuara [r] seperti dalam jadual dibawah
Awal apat [rapat] Tengah A hir

l) Konsonan geseran glotis bersuara [h]

Cara membunyikanya ialah Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak .Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghas ilkan bunyi-bunyi vokal. Contoh kehadiran dalam perkataan ialah Awal
Hujan

m) Konsonan sisian gusi bersuara [l]

Cara membunyikanya ialah hujung lidah dikenakan pada gusi. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk membuat sekatan arus udara dari paru-paru ke rongga hidung. Pita suara dirapatkan. Arus udara dari paru-paru

keluar ke rongga mulutdengan menggetarkan pita suara. Arus udara dibiarkan keluar melalui tepi lidah sahaja .Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sisian gusi
bersuara [l] seperti dalam jadual dibawah .
34

¡

Tiram [tiram]

Sabar [sabar]

Tengah
Saham

Akhir
Buluh

Bahasa Melayu 2010
Awal Lagu []lagu] Tengah A hir

Tilam [tilam]

Tebal [tebal]

n) Konsonan sengau dua bibir bersuara[m] Cara membunyikannya ialah dengan cara . Bibir bawah dan bibir atas
dirapatkan untuk membuat sekatan pada arus udara . Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paru -paru ke rongga hidung. Arus udara dari paru-paru masuk ke rongga mulut dan terus ke rongga hidung. Pita suara dirapatkan untuk membuat getaran. Arus udara dilepaskan perlahan -lahan. Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau dua bibir bersuara[m]seperti pada perkataan yna berikut.
Awal Murah [murah] Tengah A hir

Teman [teman]

Badam [badam]

o) Konsonan sengau gusi bersuara[n]

Cara membunyikannya,ialah, hujung lidah dinaikkan pada gusi atau gigi gusi untuk membuat ekatan arus udara.Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara dari paru -paru ke rongga hidung Pita suara dirapatkan Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut dan terus ke rongga hidung. Arus udara dilepaskan perlahan -lahan. Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau gusi bersuara [n]seperti pada perkataan berikut.
Awal Naga [naga] Tengah A hir

Tanah [tanah]

Laman [laman]

35

Bahasa Melayu 2010
p) Konsonan sengau lelangit lembut bersuara [ ]

Cara membnyikannya Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut untuk membuat sekatan arus udara. Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang keluar dari paru -paru ke rongga hidung . Pita suara dirapatkan dan digetarkan. Arus udara dari paru -paru melalui rongga mulut dan terus ke rongga hidung. Udara yang tersekat dibelakang lidah dan lelangit lembut dilepaskan perlahan-lahan, Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau lelangit lembut bersuara [ ]seperti pada perkataan berikut.
Awal Ngilu [ gilu] A hir Tengah

Rangkap [ra gkap]

Lalang [lala ]

q) Konsonan sengau gusi lelangit eras bersuara [ ]

Cara membunyikannya.Depan lidah dinaikkan ke lelangit keras untuk membuat sekatan arus udara. Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan untuk memberikan laluan arus udara yang keluar dari paru -paru ke rongga hidung .Pita suara dirapatkan dan digetarkan. Arus udara dari paru -paru melalui rongga mulut dan terus ke rongga hidung.Udara yang tersekat didepan lidah dan lelangit keras dilepaskan perlahan -lahan, Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan sengau lelangit keras gusi bersuara [n]seperti pada perkataan berikut.
Awal Nyawa Tengah

Anyam

36

Bahasa Melayu 2010
r) Separuh vo al dua bibir bersuara [w]

Cara membunyikannya. Bibir dibundarkan Belakang lidah dinaikkan ke lelangit lembut Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara dari paru -paru ke rongga hidung Udara dari paru -paru keluar ke rongga mulut Pita suara digetarkan dan lidah bergerak dengan pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal tengah[e] Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan separuh vokal dua bibir bersuara [w] seperti pada perkataan yang berikut,

Awal Waris [waris]

Tengah

A hir

Kawan [kawan]

Takraw [ta?raw]

s) Separu vo al lelangit eras bersuara [j ]

Cara membunyikannya. depan lidah diangkat tinggi kea rah gusi. Bibir dihamparkan. Lelangit lembut dinaikkan ke belakang rongga tekak untuk menyekat arus udara dari paru-paru ke rongga hidung .Pita suara digetarkan sambil lidah bergerak pantas ke kedudukan untuk membunyikan vokal [e] . Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi separu vokal lelangit keras bersuara [j ] seperti pada perkataan berikut.
Awal Ya in [ja in] Tengah

Payah [pajah]

37

B 5.5 iftong Dift j f t l i i ij l l t i il , t l i li i l t t i t l il l l l l l i i ift i l t i il . Dift l,i it [ i],[ , ti l .P ] l ti l t

l

2010

f i [ i]. S ti i,i it j i ift . t

Y

i

t

l

i

ift

t

t.

I.

ara-cara menghasilkan diftong ai t [ ] t l i , t t i i i i t. t i j i il i li li i t
38

ift

i,li t t

l l i l [i],t t i i i

t it [i]. i ti .l l

l i it

l

Bahasa Melayu 2010 melalui rongga mulut. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Bibir dibundarkan. Contoh kehadiran dalam perkataan ialah,

Haiwan Ghairah

Pandai Gulai

II.

Cara-cara menghasil an di tong [au]

Untuk menghasilkan diftong [au],lidah berada hakpir pada kedudukan vokal[a] dan kemudian berubah kepada kedudukan vokal belakag sempit [u]. pada mulanya,bibir terhampar tetapi menjadi semakin bundar. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak dan arus udara dari paru -paru keluar melalui rongga tekak. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam perkataan ialah,

Arat Tauladan

Pulau Kerbau

III.

Cara-cara menghasil an di tong [oi]

Untuk menghasilkan diftong[oi] lidah mulu -mula berada pada kedudukan vokal belakang separuh sempit[o] dan kemudian berubah kepada kedudukan vokal depan separuh sempit[i]. pada mulanya ,bibir dibundarkan ,tetapi kemudia n menjadi semakin hampar. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga tekak. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam perkataan ialah, Boikot Sepoi baloi amboi

39

Bahasa Melayu 2010
6.0 KESIMPULAN

Kesimpulan keseluruhan tentang tajuk tugasaan ini ialah setiap bahasa yang dituturkan didalam dunia ini pasti mempunyai keunikkan dan sejarah tersendiri. Seperti mana yang tercatat dalam kerja kursus ini, bahasa Melayu juga mempunyai sejarah dan keunikan tersendiri. Maka sebagai seorang yang cinta akan bahasa , wajarlah kita mendalami bahasa ibunda ini dengan lebih mendalam hingga ke akar umbi. Seterusnya kita juga perlu, mengkaji sistem bunyi yang digunakan dalam kehidupan seharian agar kita m engetahui sedikit sebanyak fungsi-fungsi sesetengah organ pada diri kita ini dan kaitannya dengan penghasilan bunyi -bunyi bahasa. Daripada sejarah bahasa Melayu, b ahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet -Cina. Manakala dalam berlakunya proses pemecahan ini, bahasa melayu sekali lagi mengalami perpecahan iaitu terbahagi kepada beberapa bahasa. Daripada bahasa Nusantra pula timbulnya bahasa Melayu. Melalui asal-usul kedatangan ini, timbulnya beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pengkaji mengenai proses pemecahan ini. Perdebatan tersebut menghasilkan beberapa pendapat tentang susur galur bahasa Melayu. Walaubagaimanapun, pendapat yang mereka kemukakan masih tidak bercanggah kerana mereka masih menyatakan bahawa orang-orang Melayu adalah penutur asli bahasa Melayu. Hal ini kerana terdapat pelbagai bukti -bukti yang telah dijumpai. Antanya dari segi kebudayaan, peggunaan bahasa dan dari segi sistem tulisannya.

Selain itu, bahasa yang digunakan pada setiap hari mempunyai sistem dan proses serta alat yang tersendir ibagi menghasilkan bunyi -bunyi bahasa. Alat ±alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa dikenali sebagai alat -alat artikulasi. Sistem bahasa ini merangkumi fonetik dan fonologi . Melalui bab ini kita dapat mengetahui maksud fonologi iaitu salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi-bunyi yang berfungsi serta memberikan makna dalam sesuatu bahasa. Seterusnya kita dapat membincangkan tentang jenis bunyi -bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat -alat artikulasi manusia dan juga memberikan lambang kepada bunyi-bunyi tersebut dibawah tajuk fonetik. Selain itu ,dalam tugasan kali ini
40

Bahasa Melayu 2010

juga banyak menerangkan cara-cara penghasilan fonem-fonem yang terdapat dalam bahasa Melayu. Setiap fonem mempunyai cara tersendiri untuk dilafazkan yang

melibatkan kedudukan lidah, bibir, lelangit dan alat - alat artikulasi yang lain.Setiap kedudukan alat-alat artikulasi menghasilkan bunyinya yang tersendiri yang akan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Bunyi-bunyi bahasa terbahagi kepada tiga iaitu bunyi vokal,bunyi konsonan dan bunyi dftong. Di dalm tugasan kali ini juga, kita dapat mengetahui bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebahagian huruf hurufnya adalah pinjaman dan ada sebahagian huruf digabungkan untuk menghasilkan satu bunyi yang dipanggil diftong

41

Bahasa Melayu 2010
7.0 i le si

Muhammad Firdaus bin Ismail Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia -Nya dapat kami siapkan kerja kursus yang telah diberikan. Dalam proses menyiapkan kerja kursus ini, saya merasakan cukup seronok kerana selain dapat mengenali bahasa ibunda dengan lebih mendalam, saya juga turut berpeluang memperbaiki tahap penguasaan bahasa Melayu saya. Saya tidak menyangka sama sekali bahawa bahasa Melayu ini amat unik dan menarik untuk dikaji. Ini terbukti apabila saya mula mengkaji tentang asal usul bahasa Melayu yang mana saya difahamkan bahasa Melayu ini mempunyai sejarah tersendiri dan bahasa Melayu juga turut melalui tahap -tahap perkembanganya. Berdasarkan pada kefahaman saya, bahasa Melayu ini mempunyai tiga tahap perkembangan,iaitu bermula dengan bahasa Melayu kuno,bahasa Melayu klasik dan yang terakhir bahasa Melayu moden iaitu bahasa Melayu yang diguna pakai di Malaysia pada hari ini . Manakala dari aspek sejarah pula,saya mendapat banyak maklumat yang mana bahasa Melayu ini pada awalnya banyak menerima pengaruh-pengaruh dari luar dalam penggunaan bahasanya. Contohnya, bahasa Melayu pada awalnya banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit . Oleh itu, secara tidak langsung telah timbul semangat untuk memartabatkan dan memperjuangkan bahasa Melayu di mata dunia seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita seperti Abdullah bin Abdul Kadir atau lebih dikenali sebagai Abdullah Munsyi ,Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Za`ba dan ramai lagi.. Bahasa Melayu juga mempunyai sistem yang tersendiri yang menjadikan bahasa Melayu begitu kompleks dan agak sukar untuk dicemari dengan unsur-unsur yang mampu menggugat bahasa. Contohnya bahasa Melayu mempunyai sistem bunyi .

42

Bahasa Melayu 2010 Dalam proses ini juga, saya mendapat berbagai -bagai ilmu yang saya percaya tiada diajar didalam mana -mana sukatan atau pun diajar dalam bilik kuliah seperti kaedah mencari maklumat dalam perpustakaan, port al-portal yang membincangkan bahasa Melayu dalam ja ringan internet dan sebagainya.Ini membuatkan saya lebih berdaya maju dan proaktif dalam menyiapkan sesuatu tugas yang telah berikan. Namun sudah menjadi asam garam kehidupan yang mana dalam sesuatu perkara yang dilakukan pasti ada suka dan dukanya. Pengalaman manis yang saya perolehi samasa menjalankan tugasan ini ialah saya dapat menimba pengalaman baru dalam hidup saya. Contohnya saya dapat berinteraksi dan berkenalan dengan beberapa orang pensyarah P engajian Bahasa Melayu semasa menjalankan sesi kolaborasi. Segala permasalahan mengenai tugasan ini dapat diselesaikan dengan bimbingan dan tunjuk ajar dari mereka. Selain itu,saya juga dapat mengeratkan sillaturahim dengan guru -guru pelatif senior semasa menjalankan tugasan ini. Mereka juga banyak memberi tunjuk ajar kepada kami walaupun penglaman yang dimiliki oleh meraka tidak seberapa. Namun, itu sudah cukup bagi memastikan hasil kerja yang dihasilkan menjadi yang terbaik atas usaha saya dan bantuan pi hak luar. Jika ada suka pasti ada dukanya. Banyak pengalaman pahit yang terpaksa saya tempuhi semasa menjalankantugasan ini. Antara pengalaman pahit yang terpaksa saya lalui semasa menyiapkan tugasan ini saya terpaksa menghadapi beberapa kesulitan semasa proses menyiapkan tugasan ini. Contohnya ,jaringan internet sering menghadapi masalah, dan hal ini menyebabkan kami terpaksa menunda pencarian maklumat menggunakan internet sehingga jaringan internet tersebut menjadi seperti sedia kala. Seterusnya ,semasa m enyiapkan tugasan ini, saya sering tertekan dan tidak dapat memberikan tumpuan kepada kerja saya sepenuhnya kerana suasana di asrama kediaman terlalu bising walaupun telah menjangkau lewat malam. Namun saya tetap sabar dan tenang mengharungi kesulitan ini. Akhir kalam dari saya,saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada sesiapa yang terlibat membantu dalam proses menyiapkan tugasan ini sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Sekian .
43

Bahasa Melayu 2010 Mohamad Luqmanulhakim bin Mohamad, Alhamdulillahirabbilalamim...

Pertama sekali dari saya ingin mengucapkan syukur ke hadrat ilahi atas berkat, kesabaran dan ketekunan saya dalam menempuhi pelbagai rintangan dan halangan bagi menyiapkan kerja kursus ini iaitu bahasa Melayu.. Akhinya dapat jua saya menyiapkan sepenuhnya kerja kursus ini. Malahan sejak hari pertama menerima kerja ini lagi, saya tidak sabar-sabar bagi memulakan tugasan ini. Hal ni sedemikian kerana minat saya yang mendalam terhadap bahasa Melayu. Sejak di bangku sekolah lagi, saya amat tertarik dengan bahasa Melayu kerana ianya mudah untuk difahami dan dihayati. Dalam refleksi ini saya ingin berkongsi sedikit tentang pengalaman dan pelbagai situasi yang ditempuh oleh saya. Oleh kerana kerja ini dilakukan perlu secara berkumpulan dan pengagihan tajuk-tajuk telah diagihkan bagi mempermudahkan, dan mempercepatkan lagi kerjakerja. Bak kata pepatah ´berat sama dipikul,ringan sama dijinjing´. Mengenai tentang tajuk, tajuk tugasan tentang perkembangan bahasa Melayu yang telah diberikan kepada saya. Melalui tajuk ini banyak ilmu yang saya pelajari tentang asal usul sejarah bahasa Melayu dimana yang dahulu sebelum ini tidak pernah saya pelajari dan dikaji. Antaranya ialah mengenai perkaitan antara fungsi dan sistem akan batu bersurat. Justeru itu pekara ini telah membuka satu ruang baru bagi saya dalam mendalami bahasa Melayu yang mempunyai sistem yang tersendiri dalam pembentukan bahasa dan sebagainya. Hal ini juga telah menjadikan suatu cabaran yang amat besar bagi saya untuk mengkaji lebih mendalam akan erti sebenarya yang dimaksudkan dengan bahasa dan bagaimana suatu tulisan,perkataan dan suatu bahasa boleh berkembang sehinggalah kepada masa kini iait u bahasa Melayu moden. Saya juga memperolehi banyak input baru yang berkaitan bahasa melayu seperti peringkat-peringkat pembinaan ayat dari perkataan dan seumpamanya yang terus menarik minat saya untuk terus menerokai bahasa yang saya minati ini.

44

Bahasa Melayu 2010 Dalam kekangan yang dihadapi oleh saya ialah kesukaran dalam mencari sumber-sumber bahan maklumat seperti bahan-bahan rujukan. Hal sedemikian kerana kebanyakan bahan-bahannya sudah dipinjam oleh orang lain. Tambahan pula, tarikh kerja kursus kami adalah sama tar ikh dengan pelajar lain. Hal ini telah merumitkan saya dalam pencarian sumber. Namun,mujurlah ada bahan rujukan dari senior-senior, dapat jua saya menggunakan manfaat ini meneruskan kerja kursus ini. Di samping itu, saya juga boleh mempelajari pelbagai pe rkara dalam menyelesaikan tugasan dalam kumpulan iaitu bermulanya pembahagian tugas antara ahli kumpulan hingga kesepakatan dalam membuat keputusan. Ini membuka mata saya bahawa perpaduan amat penting dalam hidup agar semua perkara dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna. Kita juga perlu sentiasa memberikan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas agar tugas dapat disiapkan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, saya percaya walaupun kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan bahasa, namun kita patut berbangga dengan bahasa yang telah menjadi bahasa rasmi Negara iaitu bahasa Melayu kerana mempunyai nilai yang tersendiri yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Sekian, terima kasih.

45

Bahasa Melayu 2010
Biblogra i

Buku

Abdullah Hassan(1980) Linguistik Am Untuk Guru Malaysia, Selangor : Fajar bakti Sdn. Bhd. Petaling Jaya, .

Abdul Rashid Melebek, Amat Juhari Moain (2006) Sejarah Bahasa Melayu, Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distribution Sdn. Bhd.

Goay Teck Chong,Choo Cay Tee,Zainuddin Ahmad (2006), Teks Pra -u STPM Bahasa Melayu Kertas 1, Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Bhd

Hashim Musa (2003) Epigrafi Melayu: Sejara h Sistem Tulisan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Ismail Hussien (1993) Tamadun Melayu Jilid Dua: Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Melayu Dan Pustaka.

Siti Hajar Abdul Aziz (2008 ) Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu 1, Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Internet

http://www.scribd.com/doc/16874762/7729996FONOLOGIBAHASAMELAYU

http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu_Kuno http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu_Klasik

http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu_Moden

46