Konsep Akhlak

Akhlak adalah sains yang mengkaji soal kebaikan dan keburukan serta cara untuk mempraktikkan kebaikan dan menolak keburukan. Akhlak juga berkait rapat dengan kejiwaan. Oleh itu ada yang mentafsirkan akhlak sebagai ilmu yang menyarankan caracara membersihkan jiwa dengan tumpuan kepada apakah itu kebaikan dan Keburukan dan apakah kriteria yang dapat menilai daripadanya

Kepentingan akhlak ialah sebagai suatu gagasan bagi menjamin pembangunan negara yang mampan dan seimbang dinyatakan dengan jelas sebagai salah satu di antara cabaran Wawasan 2020 iaitu ³«untuk mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika sepenuhnya, yang rakyatnya kuat beragama dan nilai kerohanian serta disemai dengan nilai etika paling tinggi´ (Mahathir, 1991).

Dalam konteks sosial, akhlak merupakan sendi yang mengikat kukuh perhubungan dalam sesebuah masyarakat sehingga dapat menjamin kewujudan, kestabilan, keamanan dan kesejahteraan di dalam masyarakat tersebut. Keruntuhan nilai akhlak di dalam sesebuah masyarakat bukan saja menjadi ancaman kepada kesejahteraan mental individu dalam masyarakat (Najati, 1993), malah turut menjadi punca sebenar kepada kemusnahan kerana keruntuhan nilai akhlak akan melemahkan setiap sendi sesebuah masyarakat (Malek Bennabi, 1998). Malah para pengkaji kemasyarakatan Barat sendiri pun menyedari akan sendi-sendi kelemahan ini dan membuat kesimpulan terhadap keperluan kepada kembali kepada unsur-unsur pemurnian akhlak terutama sekali melalui agama (Mohd Sulaiman Yasin, 1992).

Menurut bahasa. silih bergantinya siang dan malam. Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. alam sarwajagat dan lain-lain kejadian.t ialah seperti berikut: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. malah ia juga bereti agama itu sendiri.perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan (al-khuluqu) yang bererti tabiat. maruah. adat kebiasaan. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta pula. menurut undang-undang yang tepat.Akhlak mempunyai maksud yang meluas.kelakuan. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami. antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah. dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. (Al-Qalam:4) Perkataan (al-khalqu) di dalam ahlak bererti kejadian. dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan.Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia. tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. (Ali-Imran:190) . lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering). tersusun rapi. serta kejadian yang indah dan baik. ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Antara firman Allah s. tingkahlaku.w. ciptaan. perangai.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia. Perkataan (al-khulq) ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja.

Akhlak menurut istilah juga mempunyai banyak maksud. kebenaran. Ibn Miskawaih iaitu seorang ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. penelitian dan paksaan. Dr. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk. Ahmad Amin dalam bukunya µAl.Antara definisi akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran. kebahagiaan. Prof. Omar Al Toumy Al Syaibani pula ialah ³akhlak adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat perbuatan berakhlak. Selain itu. perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia.Imam Ghazali r. menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat ´ Definisi ilmu akhlak menurut Prof. ia dinamakan akhlak yang buruk atau terkeji. Apabila perbuatan yang terhasil itu baik dan terpuji menurut syara¶ dan akal. menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya.a mengatakan: ³ akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. motif kelakuan dan asas-asas teori gagasan akhlak´. sifat kebaikan. kejahatan. kewajipan.Akhlaq¶ merumuskan pengertian akhlak sebagai µakhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan erti baik dan buruk. hukum dan tanggungjawab akhlak. .

Ia mungkin boleh berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. masyarakat.Dr. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menetukan batas-batas dari sifat. masyarakat. atau buruk akan sesuatu perangai. pada sesuatu kumpulan. perangai.Ia membentuk dan menentukan hubungan dengan orang lain agar misi kehidupan manusia terlaksana dengan sempurna ´. Kedua-dua istilah ini iaitu moral dan etika adalah bermaksud tatasusila.perkataan moral berasal daripada bahasa latin moralis atau mores. salah. Etika pula berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethikos daripada perkataan ethos yang juga membawa erti adat kebiasaan. pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar.Ia bermaksud jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan umum dalam sesuatu kumpulan. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. Perbezaan konsep akhlak dan moral Akhlak dan moral serta merupakan perkataan-perkataan yang berbeza-beza dari segi istilah dan pengertiannya. baik. Miqdad Yalchin pula. suasana dan . peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. perangai dan sebagainya. budi pekerti dan perangai.Menurut istilah. kehendak.akhlak ialah³ Prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya.

kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak yang datangnya daripada perkataan bahasa Arab yang membawa erti perangai. tingkah laku. Secara harfiahnya. 63) iaitu apabila sesuatu perbuatan yang berasaskan kemahuan atau iradat itu diulang-ulang. Pandangan oleh Ahmad Amin (1974)pula terhadap akhlak ialah beliau merumuskan bahawa akhlak sebagai µiradat-iradat yang dibiasakan¶ (hal. tatasusila dan budi pekerti seseorang manusia. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali pula. maka ia akan menjadi akhlak. Akhlak adalah berbeza daripada moral dan etika. Menurut Miskawaih (1966)yang mana merupakan tokoh falsafah akhlak Islam pula.beliau merumuskan bahawa akhlak ialah suatu keadaan bagi diri atau jiwa (al-nafs) yang mendorong diri atau jiwa untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan dengan senang tanpa didahului oleh daya pemikiran.beliau menghuraikan bahawa akhlak adalah suatu keadaan yang tetap dalam diri atau jiwa yang melahirkan tindakan. khuluq atau akhlaq ialah bentuk kejadian manusia dari sudutnya yang batin. Ia merupakan suatu keadaan atau sifat yang ada di dalam diri atau jiwa manusia yang telah tetap. Perkataan akhlak adalah kata jamak dari khuluq.. kerana sudah menjadi sifat atau kebiasaan.Beliau juga menggambarkan akhlak sebagai µmembiasakan sesuatu . perilaku. sehingga dengan mudah melahirkan perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa difikir atau dirancang terlebih dahulu. Menurut Ibnu Athir.Kebiasaannya.a.moral dan etika tidak berlandaskan syariat Al-Quran dan AlSunnah s. atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran.Mereka lebih mementingkan adat daripada adab yang ditentukan oleh Allah Taala.tempat.w. perlakuan.

tekal dan bersahaja menunjukkan keburukan akhlak yang ada pada jiwa seseorang. Seterusnya. komprehensif dan sempurna. kecenderungan yang tidak menjadi kebiasaan yang berkekalan tidak boleh dinamakan sebagai akhlak seperti seseorang yang memberikan sesuatu sekali-sekala. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. Pandangan yang diberikan oleh Ahmad Amin ini selari dengan konsep akhlak yang diutarakan oleh Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali yang menekankan unsur ketekalan sesuatu keadaan yang wujud di dalam jiwa seseorang sehingga melahirkan perlakuan atau perilaku yang tekal dan mudah di dalam mana-mana keadaan yang dialami oleh seseorang.Ilmu akhlak berusaha membina dan . menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. Halim dan Zarin (2002) merumuskan bahawa akhlak ialah satu set kepercayaan.w. fenomena akhlak yang lahir di dalam bentuk perilaku dan perbuatan juga disebut sebagai adab. Ahmad Amin menjelaskan bahawa akhlak adalah sifat kejiwaan atau keadaan yang wujud di dalam diri seseorang. Secara lebih khusus dalam kehidupan seharian. Sama seperti Al-Ghazali. dan betul atau salah dalam konteks ketauhidan manusia kepada Allah s. Menurut beliau. Menurut Ahmad Amin (1975). Islam sebagai agama yang syumul. fenomena luaran bagi akhlak dinamakan sebagai suluk (tingkahlaku) atau muamalah (perlakuan dalam pergaulan) yang menjadi tanda kepada keadaan akhlak yang wujud di dalam jiwa seseorang.t.Ab. tekal dan bersahaja menandakan akhlak yang baik dan sebaliknya tingkahlaku yang buruk.kecenderungan secara berkekalan¶. undang-undang dan sistem yang berkaitan dengan kelakuan atau tindakan manusia yang menentukan sesuatu perkara itu baik atau buruk. Tingkahlaku atau perilaku yang baik.

bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku di dalam masyarakat. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing.di sini kita dapat melihat persamaan antara ilmu akhlak. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. . Kesimpulannya. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah.memupuk rohaniah manusia.. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. moral dan etika. Oleh itu. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahayabahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran.Mereka juga perlulah sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. membina insaniyyah.

Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini.Antaranya ialah aspek akidah. dapatlah dirumuskan definisinya adalah seperti yang berikut.Konsep akhlak dalam Islam Agama Islam adalah satu-satunya agama yang syumul dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengandungi dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidang-bidang kehidupan manusia.Antaranya ialah akhlak Islamiyyah ialah satu ilmu yang membahaskan tatanilai. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat akan neraca timbangannya.syariah. manakala asas akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam.ibadah. Kedua-dua sumber ini juga adalah menjadi sumber kepada akhlak Islamiyyah. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini.akhlak Islamiyyah.akhlak dan banyak lagi. hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai . Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul.

orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Akhlak dalam Islam merupakan ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah.a mengatakan: ³ akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. ia dinamakan akhlak yang buruk atau terkeji. perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu. hukum dan tanggungjawab akhlak. dengan jin dan juga dengan alam sekitar. motif kelakuan dan asas-asas teori gagasan akhlak. dengan malaikat. Apabila perbuatan yang terhasil itu baik dan terpuji menurut syara¶ dan akal. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. manusia sesama manusia.keredhaan Allah (ridwaanullah). kebahagiaan. Konsep akhlak dalam Islam ialah merupakan ilmu yang mengkaji tentang hakikat perbuatan berakhlak. kewajipan. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk. kebenaran. kejahatan. Di antara ciri-ciri akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. sifat kebaikan. manusia dengan haiwan. .Akhlak juga dapat kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Imam Ghazali r.

Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. w sebagai contoh ikutan akhlak terbaik Bagi seorang Muslim. politik. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial.a. semuanya mengandungi nilai akhlak. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. hubungan sesama manusia. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad s.a.a.Betapa besarnya kedudukan akhlak Islam sehinggakan hadis-hadis Rasulullah s. Rasulullah s. hubungan dengan alam sekitar. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. Allah s. Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah yang paling baik Dinnya. sama ada hubungan dengan Allah. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya.t sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad .a. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia.w banyak merumuskan kedudukan akhlak yang mulia seperti akhlak Rasulullah s.w sepertimana hadis nabi yang berbunyi: ³ Sesunguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak.w. ekonomi. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya.w apakah Din itu? Baginda menjawab: Akhlak yang baik. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang.a. Baginda ialah contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin.w kerana sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah.Wahai Rasulullah s.

w.w di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia.a. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah s.a. (Al-Qalam:4) Dasar akhlak Islamiyyah terkandung di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah s. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. baik alam realiti mahupun alam ghaib.w bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia.a. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. .w sendiri. itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah s. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagai-bagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. Perilaku dan cara hidup Rasulullah itu menjadi ikutan dan contoh tauladan untuk kesempurnaan hidup kepada manusia baik jasmani mahupun rohani.s.a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful