P. 1
Konsep Akhlak

Konsep Akhlak

|Views: 227|Likes:
Published by Sofiyah Su

More info:

Published by: Sofiyah Su on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

Konsep Akhlak

Akhlak adalah sains yang mengkaji soal kebaikan dan keburukan serta cara untuk mempraktikkan kebaikan dan menolak keburukan. Akhlak juga berkait rapat dengan kejiwaan. Oleh itu ada yang mentafsirkan akhlak sebagai ilmu yang menyarankan caracara membersihkan jiwa dengan tumpuan kepada apakah itu kebaikan dan Keburukan dan apakah kriteria yang dapat menilai daripadanya

Kepentingan akhlak ialah sebagai suatu gagasan bagi menjamin pembangunan negara yang mampan dan seimbang dinyatakan dengan jelas sebagai salah satu di antara cabaran Wawasan 2020 iaitu ³«untuk mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika sepenuhnya, yang rakyatnya kuat beragama dan nilai kerohanian serta disemai dengan nilai etika paling tinggi´ (Mahathir, 1991).

Dalam konteks sosial, akhlak merupakan sendi yang mengikat kukuh perhubungan dalam sesebuah masyarakat sehingga dapat menjamin kewujudan, kestabilan, keamanan dan kesejahteraan di dalam masyarakat tersebut. Keruntuhan nilai akhlak di dalam sesebuah masyarakat bukan saja menjadi ancaman kepada kesejahteraan mental individu dalam masyarakat (Najati, 1993), malah turut menjadi punca sebenar kepada kemusnahan kerana keruntuhan nilai akhlak akan melemahkan setiap sendi sesebuah masyarakat (Malek Bennabi, 1998). Malah para pengkaji kemasyarakatan Barat sendiri pun menyedari akan sendi-sendi kelemahan ini dan membuat kesimpulan terhadap keperluan kepada kembali kepada unsur-unsur pemurnian akhlak terutama sekali melalui agama (Mohd Sulaiman Yasin, 1992).

Apabila dirujuk kepada kejadian manusia. dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan. dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. Perkataan (al-khulq) ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja.Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia. ciptaan. perangai. maruah. ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Antara firman Allah s. (Ali-Imran:190) . Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta pula. lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering).t ialah seperti berikut: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah. tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. menurut undang-undang yang tepat. tingkahlaku. tersusun rapi. malah ia juga bereti agama itu sendiri. (Al-Qalam:4) Perkataan (al-khalqu) di dalam ahlak bererti kejadian.perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan (al-khuluqu) yang bererti tabiat.w.Menurut bahasa. adat kebiasaan. alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia. silih bergantinya siang dan malam. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami. serta kejadian yang indah dan baik. Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka.kelakuan.Akhlak mempunyai maksud yang meluas.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

kebenaran.a mengatakan: ³ akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat ´ Definisi ilmu akhlak menurut Prof. Ibn Miskawaih iaitu seorang ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. penelitian dan paksaan. kejahatan. Dr. sifat kebaikan. kebahagiaan. Omar Al Toumy Al Syaibani pula ialah ³akhlak adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat perbuatan berakhlak. . Ahmad Amin dalam bukunya µAl. motif kelakuan dan asas-asas teori gagasan akhlak´.Akhlak menurut istilah juga mempunyai banyak maksud. Prof.Akhlaq¶ merumuskan pengertian akhlak sebagai µakhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan erti baik dan buruk. hukum dan tanggungjawab akhlak. perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. kewajipan.Antara definisi akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran. Apabila perbuatan yang terhasil itu baik dan terpuji menurut syara¶ dan akal. ia dinamakan akhlak yang buruk atau terkeji. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk. menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada yang lainnya. Selain itu.Imam Ghazali r.

Etika pula berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethikos daripada perkataan ethos yang juga membawa erti adat kebiasaan. pada sesuatu kumpulan. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menetukan batas-batas dari sifat. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. kehendak. salah.Ia bermaksud jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. Kedua-dua istilah ini iaitu moral dan etika adalah bermaksud tatasusila.Ia membentuk dan menentukan hubungan dengan orang lain agar misi kehidupan manusia terlaksana dengan sempurna ´. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan umum dalam sesuatu kumpulan.akhlak ialah³ Prinsip-prinsip dan dasar atau kaedah yang ditentukan oleh wahyu untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Miqdad Yalchin pula. masyarakat. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. atau buruk akan sesuatu perangai.Menurut istilah. budi pekerti dan perangai.Dr. perangai. Perbezaan konsep akhlak dan moral Akhlak dan moral serta merupakan perkataan-perkataan yang berbeza-beza dari segi istilah dan pengertiannya.perkataan moral berasal daripada bahasa latin moralis atau mores. pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar. suasana dan . baik. perangai dan sebagainya. masyarakat. Ia mungkin boleh berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. pada sesuatu masa dan tempat tertentu.

khuluq atau akhlaq ialah bentuk kejadian manusia dari sudutnya yang batin.w. tatasusila dan budi pekerti seseorang manusia. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali pula.beliau merumuskan bahawa akhlak ialah suatu keadaan bagi diri atau jiwa (al-nafs) yang mendorong diri atau jiwa untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan dengan senang tanpa didahului oleh daya pemikiran. perlakuan. tingkah laku. Perkataan akhlak adalah kata jamak dari khuluq.a. Menurut Miskawaih (1966)yang mana merupakan tokoh falsafah akhlak Islam pula. Secara harfiahnya.Kebiasaannya.tempat. Ia merupakan suatu keadaan atau sifat yang ada di dalam diri atau jiwa manusia yang telah tetap. 63) iaitu apabila sesuatu perbuatan yang berasaskan kemahuan atau iradat itu diulang-ulang.Mereka lebih mementingkan adat daripada adab yang ditentukan oleh Allah Taala.. Menurut Ibnu Athir.Beliau juga menggambarkan akhlak sebagai µmembiasakan sesuatu . kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak yang datangnya daripada perkataan bahasa Arab yang membawa erti perangai. maka ia akan menjadi akhlak. Pandangan oleh Ahmad Amin (1974)pula terhadap akhlak ialah beliau merumuskan bahawa akhlak sebagai µiradat-iradat yang dibiasakan¶ (hal.beliau menghuraikan bahawa akhlak adalah suatu keadaan yang tetap dalam diri atau jiwa yang melahirkan tindakan. Akhlak adalah berbeza daripada moral dan etika. perilaku. kerana sudah menjadi sifat atau kebiasaan. sehingga dengan mudah melahirkan perlakuan atau perilaku yang baik atau buruk tanpa difikir atau dirancang terlebih dahulu.moral dan etika tidak berlandaskan syariat Al-Quran dan AlSunnah s. atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran.

Halim dan Zarin (2002) merumuskan bahawa akhlak ialah satu set kepercayaan. undang-undang dan sistem yang berkaitan dengan kelakuan atau tindakan manusia yang menentukan sesuatu perkara itu baik atau buruk. Menurut beliau.Ab. Tingkahlaku atau perilaku yang baik. dan betul atau salah dalam konteks ketauhidan manusia kepada Allah s. kecenderungan yang tidak menjadi kebiasaan yang berkekalan tidak boleh dinamakan sebagai akhlak seperti seseorang yang memberikan sesuatu sekali-sekala. Pandangan yang diberikan oleh Ahmad Amin ini selari dengan konsep akhlak yang diutarakan oleh Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali yang menekankan unsur ketekalan sesuatu keadaan yang wujud di dalam jiwa seseorang sehingga melahirkan perlakuan atau perilaku yang tekal dan mudah di dalam mana-mana keadaan yang dialami oleh seseorang. Islam sebagai agama yang syumul. tekal dan bersahaja menunjukkan keburukan akhlak yang ada pada jiwa seseorang. fenomena akhlak yang lahir di dalam bentuk perilaku dan perbuatan juga disebut sebagai adab. Secara lebih khusus dalam kehidupan seharian.kecenderungan secara berkekalan¶. fenomena luaran bagi akhlak dinamakan sebagai suluk (tingkahlaku) atau muamalah (perlakuan dalam pergaulan) yang menjadi tanda kepada keadaan akhlak yang wujud di dalam jiwa seseorang. Seterusnya. Sama seperti Al-Ghazali. Menurut Ahmad Amin (1975).Ilmu akhlak berusaha membina dan . tekal dan bersahaja menandakan akhlak yang baik dan sebaliknya tingkahlaku yang buruk.t. Ahmad Amin menjelaskan bahawa akhlak adalah sifat kejiwaan atau keadaan yang wujud di dalam diri seseorang.w. komprehensif dan sempurna. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu.

Kesimpulannya. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahayabahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif.. moral dan etika. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. .Mereka juga perlulah sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.memupuk rohaniah manusia. membina insaniyyah. Oleh itu.di sini kita dapat melihat persamaan antara ilmu akhlak.

ibadah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat akan neraca timbangannya. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini.akhlak Islamiyyah.Konsep akhlak dalam Islam Agama Islam adalah satu-satunya agama yang syumul dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. dapatlah dirumuskan definisinya adalah seperti yang berikut. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini.Antaranya ialah aspek akidah. Kedua-dua sumber ini juga adalah menjadi sumber kepada akhlak Islamiyyah. Islam mengandungi dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat.akhlak dan banyak lagi. hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai . Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidang-bidang kehidupan manusia. manakala asas akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut.syariah.Antaranya ialah akhlak Islamiyyah ialah satu ilmu yang membahaskan tatanilai.

hukum dan tanggungjawab akhlak. manusia sesama manusia.a mengatakan: ³ akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. motif kelakuan dan asas-asas teori gagasan akhlak. perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Akhlak dalam Islam merupakan ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu. manusia dengan haiwan. dengan malaikat. ia dinamakan akhlak yang buruk atau terkeji. kewajipan. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam.keredhaan Allah (ridwaanullah). sifat kebaikan. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu. Konsep akhlak dalam Islam ialah merupakan ilmu yang mengkaji tentang hakikat perbuatan berakhlak. . kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah. Menurut Imam Ghazali r. kebahagiaan. dengan jin dan juga dengan alam sekitar. kebenaran. Apabila perbuatan yang terhasil itu baik dan terpuji menurut syara¶ dan akal.Akhlak juga dapat kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. kejahatan. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk. Di antara ciri-ciri akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya.

Baginda ialah contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. semuanya mengandungi nilai akhlak.w banyak merumuskan kedudukan akhlak yang mulia seperti akhlak Rasulullah s.a. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. ekonomi. w sebagai contoh ikutan akhlak terbaik Bagi seorang Muslim.Betapa besarnya kedudukan akhlak Islam sehinggakan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. hubungan sesama manusia. politik. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial.w sepertimana hadis nabi yang berbunyi: ³ Sesunguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan.a.a.a. hubungan dengan alam sekitar. Allah s.t sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad . Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad s.w apakah Din itu? Baginda menjawab: Akhlak yang baik. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang.Wahai Rasulullah s. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia.w kerana sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. sama ada hubungan dengan Allah. Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah yang paling baik Dinnya. Rasulullah s. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu.

Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia.w di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah s. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. (Al-Qalam:4) Dasar akhlak Islamiyyah terkandung di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah s. itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah s. . Perilaku dan cara hidup Rasulullah itu menjadi ikutan dan contoh tauladan untuk kesempurnaan hidup kepada manusia baik jasmani mahupun rohani.w bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia.a.w.a.a.w sendiri.s.a. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagai-bagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->