P. 1
01.CERITO CEKAK

01.CERITO CEKAK

|Views: 152|Likes:
Published by Maulana Mochammed

More info:

Published by: Maulana Mochammed on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2011

pdf

text

original

Sections

 • Tumbal
 • Tamu Kang Pungkasan
 • Dúrjånå
 • Gêlå
 • Góróh
 • Guru
 • Skètsa Klawu
 • Angin Têlågå
 • Jodho
 • Pinaringan
 • Sri Partinah, prawan såkå Bantúl
 • Kadhúng Klêbús
 • Kajirêt Alang Alang
 • Wadi
 • Jangan Tumpang
 • Diwayuh
 • Lemah

Tumbal Sêjatiné abót anggónku nindakaké pakaryan iki. Nangíng piyé manèh.

Aku múng sakwijiníng bawahan síng kudu loyal marang atasan. Kamångkå atasanku Drs Sêngkuni SH MBA wís nginstruksèkaké yèn proyèk iki kudu di-mark up. Mbúh piyé carané síng pênting kabèh bisa olèh pangan. Pancèn iki konsêkuènsiné nduwèni jabatan síng stratêgis kåyå awakku iki. Tak akóni sakwisé dadi Kasubag Pêngêlolaan Proyèk iki rêjêkiku mbanyu mili. Paribasan nganti kåyå diwènèh-wènèhi. Nangíng yèn ånå pêrkårå síng kåyå mêngkéné aku ugå kudu wani ndhadhagi. Awít yèn ora, biså dipêsthèkké yèn tahún ngarêp aku mêsthi bakal dimutasi. "Wís tå Dík Har, ora sah dipikirké abót-abót. Soal wóng såkå KPK, mêngko aku síng mback-up wís," mangkono pangandikané atasanku kasêbút íng sak wijiníng wêktu nalikå aku ditimbali íng ruangé. "Síng pêntíng kowé biså ngolah ångkå-ångkå iku kanthi layak. Masalah liyané mêngko aku síng ngatúr," sêsambungé Pak Sêngkuni karo ngêpúk-êpúk pundhakku. "Lha piyé kirå-kirå? Åpå Dhík Har kabótan? Soalé Dík Wísnu wingi ugå nawakaké arêp nggarap proyèk iki," ujaré Pak Sêngkuni kåyå ngêrti kêmrusuhing atiku. "Oh, mbotên Pak. Kulå taksíh sagah ngayahi piyambak," ujarku gurawalan. "Wèll! yå ngono iku síng tak karêpké. Yèn pancèn kowé sêvisi karo aku, mêsthi aku ora bakal ninggal kowé Dhík. Wís sak iki rampúngna aku péngín Minggu ngarêp wís rampúng. Sanggúp tå?" "Sêndikå Pak," ujarku karo manthúk-manthúk. Aku énggal-énggal ninggalaké ruang kêrjané bós têrús nyêlúk Dhík Wakino wakílku sartó Éndah sékrêtarísku. Tak jak rêmbugan barêng pêrkårå iki. Awít pancèn wóng loro iku síng dadi nyawaku. Ibaraté Dhík Wakino karo Éndah kuwi think-tank-ku. Sangénggå aku bangêt mbutúhaké bantuané dhèwèké. "Nèk masalah ångkå gampang diowahi, Mas. Múng síng dadi masalah iki tanggúng jawabé abót awít nyangkút dana síng ora sêthitík," ujaré Dhík Wakino. "Nangíng têrús piyé Dhík? Bós wís nêtêpké kudu biså. Yèn ora awakké dhéwé kudu siap ninggalké kantór iki," sêmaúrku. Dhík Wakino manthúkmanthúk karo ngulati layar kómputêr íng ngarêpé. "Yå wís, arêp piyé manèh. Mbók mênåwå iki pancèn résiko pêkêrjaan. Awakké dhéwé kudu siap," sambungé wóng síng bangêt tak pêrcåyå iku. Pancèn iki dudu masalah síng ènthèng, awít proyèk iki gungungé mèh nêm bêlas mílyar rupiah. Síng kudu di-mark up mèh sêpulúh míliar dhéwé. Åpå ora édan-édanan. Nangíng piyé manèh. Aku iki múng bawahan kudu loyal mênyang atasan. Awít yèn ora biså-biså aku dilórót jabatanku. Kamångkå ngêrti dhéwé kanggo ningkataké karir íng kantór iki ora barang síng gampang. Awít mèh wólulas tahún anggónku bêrjuang ngrintís karir, wiwít gólóngan têlu A nganti sak iki biså dadi Kasubag sak wijiníng kantór. Mêsthi waé dudu bab síng gampang. Kåyå aku dhéwé síng wêktu iki kêlêbu ånå bagian síng êmpúk.

Ora sithík síng pådhå kêpéngín biså nglungguhi kúrsiku iki. Awít pancèn ya nyênêngké tênan. Golèk dhuwít paribasan kêcap waé dadi atusan éwón. Nangíng ugå mujúdaké bagian síng ånå pucuking êri, yèn ora ngati-ati bisa ndang ngglúndhúng tênan. "Durúng saré, Pah?" panyénggólé Nani, sisihanku. Ora tak råså yèn wêktu iki aku nêdhêng ngalamún nèng têras kamar lantai loro. "Durúng ngantúk, Mah?" sêmaurku karo nyumêt rókók êmbúh síng kêpira mau? "Sajaké ånå masalah nèng kantór?" pitakóné bojoku síng wís apal lagónku. Sabên ånå masalah mêsthi tangkêpku dadi séjé karo padatan. Aku múng manthúk. Têrús sisihanku lunggúh íng sandhíngku. Awít yèn wís ngono biasané aku têrús critå masalahku marang dhèwèké. Pancèn sak suwéné iki sisihanku síng dadi sparing partnêr-ku. Dhèwèké kuwi wóng wadón síng istiméwa, sênadyan múng ibu rumah tangga, nangíng otakké ora kalah karo wanita karir. Ora nggumúnanké sêjatiné sisihanku lulusan sarjana lan mbiyèn tahu dadi dosèn íng univêrsitas swasta. Múng amargå aku ora kêpéngín bojoku bêrkarir, mula dhèwèké tak kón dadi ibu rumah tangga thók. Supåyå anakanakku biså kopèn, nyatané anakku cacah têlu sakiki wís ngancík dhéwåså kabèh, síng mbarêp malah wís mèh lulús såkå univêrsitasé. "Pancèn abót posisi panjênêngan, Pah. Awít iki diléma. Yèn njênêngan wêgah, mêsthi bakal dilórót. Nangíng yèn pênjênêngan tindakké, abót résikoné," komêntaré sisihanku sak wisé tak critani pêrmasalahanku. "Ya kuwi síng gawé bingúngku. Lha trús aku kudu piyé?" "Yúk awakké dhéwé tahajúd, nyoba nyuwún tuntunan Gusti Allah, såpå ngêrti mêngko njênêngan olèh pêpadhang," ujaré sisihanku. Aku manthúk-manthúk têrus wóng loro pådhå tumuju kamar mandhi njupúk banyu wudu kanggo ngrêsiki badan. Ånå sak jroning tahajúd tak rasakaké kåyå ngåpå jumbal-jumbulé wêwayangan ing alam pikirku. Sênadyan wola-wali tak cobå nyilêmaké wêwayangan iku nanging kråså angèl bangêt. Sabên-sabên wêwayangané Pak Sêngkuni atasanku kanthi polatan nêsu ngulataké aku. Gonta-ganti karo lapuran proyèk síng kudu tak gawé. Têrús nglambrang manèh wêwayanganku dipêcat déníng atasan. Têrús ånå gambaran pårå polisi síng têkå ing kantórku têrús mbórgól tanganku. "Dúh, Gústi Allah...... Kulå pasrah wóntên ngarså padukå!" pambêngókku íng sak jroníng tahajúd. Bubar kuwi aku ngrasakaké pêndêlênganku pêtêng. Aku ambrúk ngambúng karpèt síng dadi lambaran anggónku ngadhêp íng Pangéran. Ésúk iki Dhík Wísnu têkå íng kantórku karo mènèhaké layang kanggo aku. Tak bukak layang iku tibaké surat pêrintah såkå Pak Sêngkuni supåyå aku mènèhaké proyèk iku marang dhèwèké. "Sorry lho Mas, aku múng nindakaké dhawúh," ujaré Wísnu katón pêkéwúh karo aku. "Ora åpå-åpå, Dhík. Mbók mênåwå kowé luwíh pintêr timbang aku," ujarku karo mènèhaké bêrkas-bêrkas administrasi proyèk. Sênadyan ånå kang kóbóng íng dhådhå iki, nangíng tak cobå mêkak hardaníng kanêpsónku.

Mugå-mugå waé Gusti Allah tansah mènèhi kêsabaran marang aku. Awít såpå wóngé síng ora lårå ati, yèn nèng têngah dalan gawéyané dipasrahké wóng liyå. Pak Sêngkuni pancèn kêbangêtên. Katóné dhèwèké wís malík imané sak ênggå tégå karo aku síng ora liya anak buahé. Awan iku aku milíh mulíh gasik, awít yèn tak têrús-têrúské nèng kantór bisa-bisa malah aku dhéwé síng ora kuwat. Aku wís ngrumangsani yèn karirku mbók mênåwå bakal mêntók. Awít wêktu iki Pak Sêngkuni, atasanku ora gêlêm nyåpå arúh marang aku. Sabên-sabên dhèwèké butúh, mêsthi Dik Wísnu síng diundang ånå kantór. Lan tingkah kang kåyå mangkono mau disêngåjå ovêr acting nèng ngarêpé pårå bawahan. Aku rumångså korban pangråså. Awít såpå wóngé síng kuwat dipêrlakukan kåyå mangkono. Nangíng aku nyoba sabar. Karo íng batin tansah ndêdongå, mugåmugå Pak Sêngkuni diapurå dosané déníng Gusti Allah, sartå dibukakaké atiné supåyå ora bangêt-bangêt anggóné nêsóni aku. Lan sak wijiníng wêktu såpå síng bakal ngirå, yèn kantórku ditêkani polisi pirang-pirang. Wiwitané ruangku síng diprikså, barêng ora ånå têrús ruangé Kêpala Kantór bubar kuwi têrús tak tóntón ånå polisi nganggo sêragam nyêrahaké surat marang atasanku kasêbút. Tanpa suwålå manèh Pak Sêngkuni diglandhang déníng pêtugas kêpolisian iku. Awít disinyalír dhèwèké wís mark up dhuwít proyèk nganti sêpulúh miliar. Ora múng Pak Sêngkuni dhéwé, kêlêbu Dhík Wisnu síng kumawani nglancangi gawéyanku. Lan wís biså diwåcå, íng ngêndi papan Kêpala iku ora tahu salah. Síng salah mêsthi bawahan. Awít ora gantalan suwé Pak Sêngkuni bósku wís mêtu såkå kantór polisi. Déné Dhík Wísnu ditêtêpké dadi têrsangka. Wisnu wís dadi tumbal ing kantórku, awít dhèwèké kudu mikúl dosané bósku síng wêktu iki múng cukúp dimutasi íng luar jawa. "Bêgjå sampéyan Pah. Untungé nolak åpå dhawuhé bós mbiyèn," ujaré sisihanku karo ngrangkúl aku lan nangís mingsêg-mingsêg. "Gústi isíh njampangi awakku, Mah. Lan kabèh mau uga ora uwal såkå dukungané Mamah," ujarku. Ah, pancèn kabèh iki kåyå wís diatúr déníng Gusti Allah. Kåyå aku dhéwé rumångså dislamêtaké déníng Panjênêngané. Coba mbiyèn aku síng nindakaké bab mau, biså-biså aku síng mlêbu kunjaran.

Tamu Kang Pungkasan

Lakuné dinå rumangsaku cêpêt bangêt, wêktu sêwulan síng diidinaké såkå pêmêrintah rumangsaku lagi dhèk wingi, nangíng ngêrti-ngêrti kari sêdinå iki. Dinå sésúk aku lan kåncå-kåncå sak profèsiku gêlêm ora gêlêm kudu ninggalaké panggónan iki, yå panggónan ålå síng dadi mungsuhé masyarakat síng kêpéngin uripé slamêt donyå lan akhirat. Pancèn wiwitané aku ora sêngåjå mlêbu papan èlèk síng diarani lokalisasi, nangíng kabèh amargå kêpèpèt kahanan, biyåså... masalah klasik síng diadhêpi pawóngan síng uríp íng padésan, kurang pangan lan sandhang lan ora kuwat ngadhêpi sanggan uríp, gèk kamóngkó síng jênêngé golèk pênggawéyan iki angèlé jan ngêpól tênan. Åjå manèh aku sakkåncå síng múng duwé ijazah SMP tanpå nduwèni kêtrampilan, sanajan síng wís duwé èmbèl-èmbèl gêlar sarjana waé akèh síng kêcêmplúng ing profèsi iki sanajan bédå kêlasé. Ora kråså lúh têmètès ing pipiku, uríp kók múng kåyå ngéné, gèk súk kapan aku biså mêntas såkå panggónan iki? Dhúh,... Gústi Allah paringånå pitudúh mêrgi íngkang lêrês lan pinanggihnå jodho íngkang saé. Aku unjal ambêgan landhúng, gèk kåyå aku iki åpå ånå wóng lanang síng sudi mêngku? Níng aku pêrcåyå yèn Gústi Allah iku ora saré, sakwijiníng dinå mêngko aku bakal kêtêmu jodhoku. Dak élíng-élíng nasibé kåncå-kåncå sak profèsiku nyatané ugå ånå wóng lanang síng gêlêm ngêpèk bojo. Mbak Éndah dipèk bojo sopír trêk lêngganané malah nyatané saiki biså uríp bagyå múlyå íng ndéså. Dhík Hèsti ugå dipèk bojo wóng lanang sanajan múng dadi mbók ênóm anangíng kabèh kêbutuhané biså dicukupi, Éndang kancaku sak kampúng ugå diwêngku wóng lanang sanajan wís rådå sêpúh yuswané nangíng nyatané gêmati bangêt malah saiki diparingi putrå. Bubar macak kåyå biyasané aku lungguhan íng têras omah, biyåså,... mancíng iwak alias nggodhå wóng lanang síng kêpéngin awaké dikêpénakaké sanajan múng sêdhélå, syúkúr yèn gêlêm nginêp sêwêngi, wah... mêsti bayaran síng dak tåmpå lumayan kanggo sangu mulíh mênyang ndéså. "Mampír Mas,"... godhaku nalikå ånå sakwènèhíng pawóngan mlaku ijèn karo miling-miling nyawang têras póndhókanku, dhèwèké mèsêm lan gêlêm mampír. "Ngunjúk mênåpå Mas?" ujarku karo nggandhèng tangané dak jak lunggúh íng sandhíngku. Wóng lanang mau manút waé. "Biyasané wóng lanang iku sênêngané ngunjúk susu yå, kópi susu åpå coklat susu?" aku sansaya wani nggodhå, lha wóng síng digodhå yå sansåyå sênêng atiné. Yå kåyå mêngkéné pênggawéyanku sabên ndinå nglayani tamu síng gêlêm mampír íng kamarku. Wêktu limang tahún uríp íng lokalisasi pancèn akèh bungah lan susahé, nangíng kêpénaké múng watês bab kadonyan, bisa cukúp sandhang lan pangan ora nyambút gawé abót, nangíng rêkasané biså-biså kêtularan pênyakit sifilis utawa AIDS lan dadi mungsuhé masarakat, amargå

dianggêp dadi sampah masyarakat síng kudu disírnakaké. Aku isíh kèlingan nalikå lokalisasi iki didhémo warga masyarakat, awakku nganti ndrêdhêg kawêdèn. "Lho kók malah ngalamún?" ujaré wóng lanang síng dadi tamuku iku ngagètaké atiku. "Ah, iyå yå bênêr ngêndikamu Mas, lha kêpriyé ora ngalamún, mbók mênåwå panjênêngan iku tamuku íng papan kéné kang pungkasan amargå sésúk aku sak kåncå kudu lungå såkå papan iki." "Ditêpungaké jênêngku Bagús sanajan rupaku ora bagús," mêngkono tamuku mau nêpúngaké. "Sunthi jênêngku Mas," aku ganti sêmaúr. Priyayiné pancèn grapyak lan akèh gunêmé, lagi têtêpungan kurang såkå limang mênít waé rasané wís biså akrab. "Aku mréné pancèn golèk kênangan kang púngkasan såkå papan lokalisasi iki, aku ngajab papan iki pancèn biså rêsík såkå tumindak maksiyat," mêngkono ujaré Mas Bagús. Sak jam luwíh aku lan Mas Bagús ngóbról ngalór ngidúl, lan pungkasané Mas Bagús pamitan arêp mulíh mênyang omahé. Dhèwèké ninggali dhuwít aku sing lumayan akèh lan njalúk jênêng lan alamat omahku síng sakbênêré. Anèng ngomah rasané kåyå dikunjåra waé, la kêpriyé ora susah, la anèng ngomah yå múng thêngúk thêngúk waé tanpå duwé gawéyan síng ngasilaké. Dhuwít cèlènganku wís wiwít nipís, rasané ati wís kêtar-kêtir, dumadakan pak pós mandhêg anèng ngarêp omah, ngêtêraké layang såkå Mas Bagús, dhúh,... bungahé ati iki, såpå ngêrti mbésúké Mas Bagús biså ngêntasaké aku såkå uríp kang nisthå iki. Layang dak bukak kanthi alón, ånå råså bungah lan ati iki tambah dêg-dêgan waé. "Dhík Sutinêm síng dak trêsnani," mak dhêg rasané atiku kaya diumbúllaké karo Mas Bagús. Pancèn jênêngku síng asli iku Sutinêm, nangíng ing lokalisasi aku nganggo jênêng "Sunthi", layang dak waca kanthi ati kang dêg-dêgan Surabaya, 12 Désèmbêr 2007 "Dhík Sutinêm síng dak trisnani" Wiwít kêtêmu karo sliramu ing papan kånå kaé, aku dadi kêpingín omah-omah karo sliramu. Bab såpå tå sliramu aku kabèh wís mangêrtèni, nangíng åpå sliramu ngêrtèni aku lan såpå tå sêjatiné aku iki? Barès waé ya dhík, aku iki wóng lanang síng ora bédå karo sliramu. Tumindak nistå lan ålå kabèh waé wís naté dak tindakaké. Nangíng aku péngín marèni kabèh mau sakdurungé kasèp. Mula yèn sliramu gêlêm dak jak uríp bêbarêngan nyabrang íng samodrå bêbrayan agúng, ayo dhík wangsulana layang iki, gêlêmå Dhík Sutinêm dak jak uríp anyar íng sakjêroníng balé somah kang rêsmi lan ayo pådhå uríp kang anyar, uríp kang kêbak laku utåmå sanajan múng uríp sarwå prasåjå, wís bèn lêlakónmu lan lêlakónku dikubúr barêng-barêng lan dilarúng íng samodra pangapurå. Aku ora njanjèkaké uríp kang moncèr kêbak kêméwahan donyå, nangíng aku pêrcåyå yèn aku karo sliramu biså uríp bagyå múlyå. Sêpisan manèh, aku ora mêkså nangíng aku têtêp nunggu walêsan layang iki bèn atiku bisa têntrêm. Såkå kåncå anyarmu síng nêmbé kasmaran.

laillahaillallah.. Ora kråså. Cêpêt-cêpêt aku dandan sak pêrlu arêp ngêtêraké Panji anakku mbarêp såkå titisané Mas Bagús kang saiki makaryå dadi móntír sêpéda mótór. Kêmbang kênångå íng ngarêp omahku nyêbaraké gåndå kang arúm.. Sunaré srêngéngé wayah ésúk íng Suråbåyå nambahi éndahíng swasånå balé somahku. . bisaku múng pasrah jiwå lan rågå marang Mas Bagús..Bagús. alhamdulilllah pujiku marang Pangéran Kang Maha Kuwasa. Allahuakbar. kacu cilík wís têlês kêbês êlúhku.

nangíng Pak Sarmín rumångså isín. "Nggíh sampún.. kêpingín klambi waé ora bakal nêmbúng marang wóng tuwané. Parjo. didongakké sabên dinå yaiku anak lanang siji-sijiné. timbangané kulå nganggúr wóntên ndalêm. "Jo.. Parjo wís nyobå ndhaftar dadi pulisi kapíng pindho. krédit mawón. Anak lanang síng didåmå-dåmå. mbók mênåwå nasibé waé sing durúng apík. síng sêmuné kåyå nudhúh marang dhèwèké. dêdêg piadêgé éntúk. Jo. ujian fisik yå biså.Dúrjånå Pak Sarmín katón gêtêm-gêtêm.. nangíng gagal têrús.. Pak Sarmín katón anyêl amargå sêtêngah tahún kêpungkúr kantóré yå pêrnah disatróni malíng.. lan praupané ya ora pati nguciwani. mêlèk wêngi. kowé kuwi nglindúr pó piyé?" . Róng ndinå kêpungkúr Parjo sêmpat ngómóng marang bapaké. dinggo nyukupi butúh sabên dinané waé kangèlan. Åpå manèh dhèwèké kudu ngadhêpi pitakóné bapak-bapak såkå kêpulisian. sak mênika padós pêdamêlan nggíh angèl?!". nangíng ngiras pantês kanggo tirakat. hasilé rak sagêd kanggé ngangsúr. lan ora mangêrtèni åpå síng nyêbabaké gagalé. Jågå malêm kanggoné dhèwèké ora nggolèki lêmbaran rupiah. Nèk ditukókné yå diênggo. njalúk pisan waé dhèwèké ora biså nuruti. mêngké kula tak ngojèk. Pak Sarmín anggóné jågå malêm íng salah sawijiné kantór pêmêrintahan wís sawêtårå suwé. wís kulinå såkå cilík. åpå kowé ki ra ngêrti. Sanadyan bapak kêpala íng kantóré ora paríng dukå marang dhèwèké. pripún nèk kulå pênjênêngan pundhútké mótór.". kurang luwíh wís róng pulúh tahun. la kók dinggo tuku móntór!. Yèn ditakoni jaré kabèh ujiané yå biså nggarap. Nanging Pak Sarmín sêmpat was-was. Mbók mênåwå umuré wís kêtuwan mênåwå ngajókaké dadi pêgawai nêgêri. yèn íng wêktu iki akèh wóng kang kélangan. "Pak. nèk ora yå múng mênêng waé. amargå mikír pênjaluké anaké lanang. Anak lanang siji-sijiné ora tau njalúk... Parjo salah sawijiníng pêmudha kang gagah. akèh malíng kang pådhå bêropérasi. Parjo pancèn arang nêmbúng njalúk marang wóng tuwané. Róng ndinå iki Pak Sarmín ora doyan mangan.. ngrungókaké pawartå.. digadhang-gadhang lan digayúh mugå-mugå bisa mikúl dhuwúr mêndhêm jêro marang dhèwèké. Ora ånå liyå síng diprihatinaké. kanggo sêsiríh. ... papan kang kanggo jujugan malíng yå iku kantór-kantór pêmêrintahan. sawisé lulús SMA. Sak liyané omahomah biasa. Mulå ora maido yèn duwé pêpinginan dadi pulisi. mulå dhèwèké wís mupús.

." Sarmo njawab karo nyêngèngès.." Wiwít soré råså atiné Pak Sarmín ora kêpénak... mumpúng taksíh angêt.. kónmutêr ki bèn mumêt på?! Síng bênêr ki kómputêr. kåyå têlúng sasi kêpungkúr. Parjo katón nyêdhaki bapaké karo nggawa bungkusan. rikålå wêktu ngasar Karmo. hé. lha wóng kêmarin kan kantóré Mas Sarmín baru dapat kiriman lima sèt kómputêr lêngkap.. Mas Sarmín. Karmo njawab pitakóné ponakané térús nyaút témpé gorèng lan lómbók rawít. soalé síng diarah sakiki kantór-kantór manèh. Lha wóng kowé kuwi gúr lulusan kathók cêndhak waé kók kêmaki!" Durúng suwé anggóné pådå rêmbugan. "O. Ngimpi síng kanggoné wóng-wóng jaman ndhisik ånå sasmita síng ora bêcík...Têlúng sasi wís mlaku.. "Iyå.. wóng aku gúr mèlu-mèlu koran kaé kók! Níng tênan lho Mas. Mo. Mas?" "Ora kêrjå åpå-åpå.. éh. cah nèk ra tau mangan sêkolahan yå kåyå kowé kuwi.. jan blas ora ånå síng ngêrti siji-sijia. malah têrús nêrangaké nganggo bahasa Indonésia. Mas! Anak múng siji....... TO itu singkatan dari Targèt Opêrasi!! you know?!. kuwi lho. "Pún dangu. "Lho. Lík? Niki kula tumbaské gorèngan. "Hé. mbók nyêbút. adiné lanang Pak Sarmín nyêdhaki lungguhé Pak Sarmín têrús ngómóng kanthi sora lan sêmangat makantar-kantar. Mo. wóng yakin kók limangatús pêrsèn." .. Saya yakin lima ratús pêrsèn kalau sêbêntar lagi pasti mênjadi TO-nya para pêncuri itu!". dadi nèk ómóng ora ngisin-isini.. sungguh têrlalu!" Karmo nirókaké gayané salah sawijiné pêran ing sinêtrón Êntóng. biasané njikúk kónmutér.. "Coba bayangkan dalam satu bulan saja di sêkitar kita ini sudah têrjadi lima kali pêncurian dan anèhnya sêpêrti di jadwal.." "Mbók nèk ra mudhêng ki takón sík.. iki malah tambah nêmên.. "Wah kowé kalêbu wóng síng untúng... wah uédan tênan.. yå opêrasinya pårå pêncuri itu. nèk ora salah jênêngé cé.. . Ngrungókké sindhirané kakangé. pé. dua hari kêmudian timúr. anu. "Mas... têrús aku kón ngåpå?" sêmauré Pak Sarmín. Apa polisi tidak bêrtindak yå Mas?! Wah. Hari ini sêbêlah barat. sakiki wis wiwít akèh pêncurian..... Mo! Ómóng kók pathing pêcóthót. gèk ngêrti marang wóngtuwå. mêrajaléla ki åpå cobå?". lé mu sinau bahasa Indonésia ki nèngêndi to Mo.." "Mo.. "Kowé kuwi ómóngan nyêlót ra nggênah.. aku ngêrti. isané ya nyêlêri rókóké bapaké! Parjo ki sakiki kêrja nènggêndi ta. rêmêné bapak!" Parjo ngulúngaké rókók marang bapaké.. síng di jikúk åpå ya. Lha aku iki anak papat. alah Mo. u. Miturút piwulang Jåwå. nèk tak takóni jaré yå múng bísnís kêmbang karo kancané. Sampéyan niku pripún tho Mas.. Åpå manèh nukókké rókók. TO kuwi åpå tó?" "Wah Mas Sarmín ki kurang gaúl tênan.. utara.. malíng-malíng wís mêrajaléla manèh.. ngimpiné ånå pérangan wêngi kang diarani puspåtajêm. Karmo gúr njêgègès. Niki Pak kula tumbaské sês. tansah was-was ora ånå jalarané.. pasti mêréka sudah tahu. têrús sêlatan. êmbúh Mas. síng jênêngé Jêmani karo Gêlómbang Cinta åpå piyé? Aku ra pati mudhêng.. ati-ati lho Mas. Biså ugå yå amarga pêngarúh ngimpiné dhèk wingi bêngi..

Diwanèk-wanèkké." ngono sêmauré bojoné rikålå dicêritani ngimpiné. mbók rasah digagas. sikilé kåyå dipaku nèng njogan. Pak Sarmín nggêtak sak rosané. Udåkårå jam wolu bêngi. katón ngós-ngósan. Sawisé cêdhak. pawóngan síng isíh ånå njåbå kagèt têrús mlayu sipat kupíng. lha wóng ngimpi kuwi kêmbangé wóng turu. Pak Sarmín nyaút kayu póthólan sikíl kursi. "blukk!!!" tanpa sambat sak nalikå klêngêr.. Krungu suarané Pak Sarmín. Pak Sarmín ngimpi yèn untu nduwúr pathal siji.. Nyumurupi ruang kómputêr kasíl dibukak.. émané praupané wóng loro mau ora katon. têrús ndhéprók ånå cêdhakké pawóngan mau. Luwih kagèt pawóngan síng isíh ånå njêro. nyêdhaki wóng loro kang mbukak ruang kómputêr. dadi kagèté wóng sakklórón mau.miturút pårå pinisêpúh biyasané bakal numusi. Pak Sarmín gumún. malíng saiki pancèn pintêr-pintêr tênan. Sakwisé gêmêtêré rådå mêndha. kók kowé. lan njêbabah ånå têras. sajaké nyubriyani. Pak Sarmín tambah gêmêtêr. Parjo!".. lha wóng ruangan ånå kunciné kók biså dibukak kanthi gampang.. Pak Sarmín mangkat mênyang kantór nindakaké pakaryané jågå malêm. Nyumurupi síng digêbúg ambrúk. "Pak. Pak Sarmín katón gêmêtêr.. "Lho. têrús dhèwèké ndhêdhêpi. rikåla mlayu mêtu dhadhané diantêm nganggo kayu sikíl kursi. Kirå-kirå jam sêtêngah siji bêngi Pak Sarmín wêrúh klébaté wóng loro kang nuju marang ruang kómputêr. topèngé pawongan mau dibukak.. .. Pak Sarmín sémapút. amargo ditutupi nganggo topèng. "Arêp dhå ngåpå kuwi???".

Lagi waé têkan sabrang dalan. Asíh kèlingan wêlingé ragilé mau ésok.Gêlå Asih unjal ambêgan barêng kumbahan síng pungkasan rampúng diucêk. wiwít cilík angèl mangan. Jaréné kêna gêjala strok. Tujuné kók isíh gêlêm módót. Mêrgå síng sêkolah lan kêrjå wís pådhå mangkat. "Andúm gawé nggíh." ujaré Asíh. Íng sêlané sikíl ånå bayi abang gupak gêtíh síng nangís kêjêr. Asíh ngopèni síng bubar babaran. "Têng nggéné Supi. Sabún buthêk tilas kumbahan disuntak. Ranti. Mak. Awaké cilík. "Gústi. Kamångkå sêjatiné sênajan múng saklêpasan. njúr iwut nggódhóg banyu. Mumpúng isíh ésok gagé ngadêg saprêlu blånjå kanggo gawé kolak. "Mandhêgå dhisík Yu Síh. ontang-antingé Sutar kuwi nggléthak ånå ambèn kanthi dlèwèran kringêt lan êlúh. síng ånå ngomah iwut nandhangi pêgawéan omah. "Aku gawèkna kolak yå. Mbah Tiah. Íng salah sijiné kamar." mêngkono panjaluké.. Wêktu Nuníng isíh duwé anak siji lan . "Yu Síh ki lho olèhé dhókóh. Bayi síng isíh jangkêp karo ari-ariné énggal diupåkårå sabisabisané. Kèlingan panjaluké anaké kuwi." múng kuwi síng mêtu såkå lambéné Asíh sinambi masang stagèn ing wêtêngé Nuníng. Asíh nolèh nalikå ånå wóng liya mlêbu kamar iku. Lastri kåndhå yèn wís kóngkónan ipéné supåyå ngaturi bidhan ugå njujuli Kandar." wangsulané Asíh cêkak. Asíh mlaku rikat mlêbu omah. Mulå Asíh kêrêp nuruti yèn Ranti njalúk digawèkaké panganan." "Èntên nåpå. Dhé War. bojoné Nuníng." sambaté Asíh mêruhi kahanan iku. blånjå. tangga pas kidulé. Asíh bangêt trênyúh ndulu kahanan síng ånå ngarêpé. Wayah ngéné iki lagi sêpisêpiné swasånå. Tansåyå rikat barêng krungu tangisé bayi." Tanpå takón-takón manèh. "Iyå. Awaké Nuníng disékå banyu angêt nganti rêsík. Munah lan Lastri têrús mårå. Ora suwé såkå têkané Mbah Tiah. dadi ora kalah dhuwúr karo sabarakané. Mbah." kandhané Lastri síng ngréwangi Asíh. "Bèn ndang rêsík. Mbah?" takóné Asíh. ragilé kuwi. Dhèwèké kulinå nyidat dalan liwat kêbóné Mbah Tiah sabên arêp blånjå nèng pracangané Supi. nalika ngrêsiki gêtíh babaran iku Asíh kèlingan lêlakón síng wís mungkúr. diganti banyu rêsík kanggo mbilasi. Wóng wadón tuwa iku tumandhang tanpå kakèhan ómóng. Asíh diawé Sutar." sauré Asíh tanpå mandhêg. "Nuning kayané arêp babaran. Tulúng sampéyan ingúk. Pådhå-pådhå wóng wadón síng wís ngrasakaké babaran. Dhík?" Warsi. Asíh nyabrang. dudå tanggané síng taún-taún pungkasan iki wís katón ora sigrak. Asíh ora nêrúsaké anggóné mbilasi.. Kåyå nyang anaké waé. Nuníng. Nêngahnêngahi mbilasi. arúh-arúh. sadurungé mangkat sêkolah. "Arêp nyang êndi. ngringkêsi jarít-jarít rêgêt.

Barêng wís ora isi bayi. Prancangané Nuníng kukút. Isíh ånå síng mårå nèng omahé Sutar. "Têlas. Asíh ora biså ngampêt nêsuné. Suwé sawisé ibu lan bayiné diupåkårå. Kajåbå omah síng wís tumåtå. Dhé Síh puyêré. ora ngêrti mêrgå åpå. "Orané tå. Dhé Síh. Patmi têkå bêbarêngan karo Bu Wulan. Awaké Nuníng tansåyå kuru. ujug-ujug lèrèn såkå pêgawéané ånå kuthå. Anggón-anggóné nganti bêkakas njêro omah kadól diijólaké butúh. Anggêr ditagíh pijêr sêmåyå. durúng kêsandhúng rêkasané!" Asíh ngundhåmånå. ora usah diombé. Awaké síng bangêt kuru nyêbabaké wêtêngé ora katón gêdhi. "Mas Kandar mbotên purún ngakèni nèk niki yogané kók. Nganti saiki untuné malah wís ora kumat manèh. Umpåmå mlaku waé kuduné wís têkan. nalikå mbóbót síng kèri iki sampéyan åpå ora disênêngi Kandar?" takóné Asíh ati-ati. Pêgawéan síng dilakóni múng sêtêngah dinå kuwi ora bisa nyukupi butúh sabên dinå. Bidan iku njúr ngêthók pusêré bayi. Bojoné Asíh múng trimå kêmu godhógan banyu surúh síng ditambahi uyah sithík. Kandar dhéwé ora mbudidya golèk tambahan pamêtu liyané malah sók kèli ombyaké togêl. Mêrgå ora ånå pasêdiyan wêdak bayi åpådéné lêngå têlón. Kandar pungkasané múng biså dadi mantri pasar.panguripané durúng rêkåså kåyå saiki. Ånå síng budal nyusúl manèh. bidhan déså. bapaké bayi mêksa durúng têkå. Sênajan lair såkå ibu kang ora kêrumat awaké. Tujuné Gústi Kang Maha Kuwasa isíh paring wêlas. Asíh babar pisan ora ngira yèn bobotané Nuníng wis tuwå. Bojoné síng nalikå mantèn anyar bral-bról akèh dhuwít." nêsuné Asíh durúng sudå wêktu têkan omah. bayiné Nuníng lair kanthi ora kurang sawiji åpå. "Kandhané Bapaké Yono. Yónó lan Titin. wêtêng iku kaya kêlèt gêgêr. Pak. diutangi puyêr siji aé muni êntèk barêng tuku kók têrus ånå. uripé Nuníng tansåyå mulúr malah rêkåså." Nuníng kêråntå-råntå. Asíh isíh élíng nalikå dhèwèké mlaku rikat mênyang pracangané Nuníng saprêlu utang puyêr sakbungkús síng diajab bisa nyudå lårå untu síng disandhang bojoné.. Jèngkèl síng dirasakaké Asíh nyang Nuníng wis sudå. Urípmu kuwi durúng suwé. Dadi tumbal gêni pawón síng mramóng. Nuníng njúr bribík-bribík gawé pracangan. Bocah síng dikóngkón kêlakón nggåwå puyêr lan ómóng yèn tukuné nèng nggóné Nuníng. Asíh têrús kóngkónan anaké tanggané supåyå nukókaké puyêr. Síng diundhåmåné ora mangsuli. wóng ." kandhané Nuníng. bayi anaké Nuníng kêpêkså langsúng digêdhóng.. Nuníng isíh duwé tinggalan dhuwít lan anggón-anggón cukúp såkå swargi ibuné. Mångkå pasar iku ora adóh. "Kók apík kowé. Katón luwíh tuwå tinimbang umuré. Mbak Nuníng. Asíh malih ora ngarêp-arêp dhuwité. Wêrúh kahanan síng kåyå ngånå. Mugå-mugå tanpå ngombé puyêr iki untumu biså mari. Mbak. Duwé anak loro. Déníng bidhan têrús didusi sisan. "Wís. Sing ditakóni bali dlèwèran luhé. Puyêr siji kuwi ora sidå diombé bojoné. Apamanéh mèh sabên uwóng ngêrti yèn utangé Nuníng nganti têkan ngêndi-êndi. Mula Nuníng wani nêmbúng utang dhuwit.

"Kandar dhéwé kók. "Putu sampéyan síng nêmbé lair niki èstri. Yu Síh. Dhé Sih. wóntén nåpå?" "Mbók bilih mangké Mbak Nuníng badhé suntík KB lan mbótên gadhah dhuwít. Durúng nganti sêpasar. kulå mbótên kawratan. Asíh uga éthók-éthók ora ngêrti bab ora cócóké Nuníng lan Warsi. "Nggih. Síng pådhå réwang isíh durúng bali. Omahé Nuníng isíh biså disawang cêthå såkå omahé Warsi." Asíh njúr bablas mulíh. "Dhé War. "Nggíh." wangsulané bidhan ayu iku." Sawisé ngêrti yèn mangkono kêlakuané Kandar. ora ånå síng kêna dipilíh. Tibané mbótên sidå. Dhé. Mbak Nuníng babaran. mêcah sêpiné kamar." ujaré Asíh gêtêm-gêtêm. nglêgakaké. tulúng sampéyan tumbasakên wêdhak bayi lan minyak têlón. "Nyuwún pangapuntên sadèrèngipún nggíh. Kabèh wís biså nglênggånå yèn bayi kang nêmbé lair iku ora dibrókóhi kåyå adat ing déså kånå. kulå badhé matúr. tindhak griya kulå. Asíh sêngaja muni. Ayu blóngór. Bu. Nganti síng nusúl wís ngayahi pêgawéané manèh. Dhúk. Mbak Nuníng. Jan jêblès bapaké.. njênêngan suntik mawón nggih. "Sampéyan sêbút Mbah." . "Karomanèh åpå Bapakmu wís mingêr yèn tumindak ngono nèng kowé. kulå ngantós sumpah-sumpah yèn pancèn iki yogané Bapak kêrså né mbótên sisah lair." wangsulané Warsi." "Lha nèk ora ngakoni kuwi rumangsané Kandar iki anaké såpå?" gênti Mbah Tiah síng ndhêdês karo srêngên." ora nganggo ditakoni. Asíh wêrúh síng duwé omah lagi dóndóm cêdhak lawang.mêsthi ditókakên wontên njawi kók sagêd ngandhút. Pancèn wís sawêtårå suwé måråtuwå lan mantu iku anggoné ora cócók. Kandar mêkså durúng ngatónaké irungé. Asíh mulih bêbarêngan karo tånggå liyané. ngrêsiki ari-ari. Bu.. Nêrúsaké nggawé jênang abang jênang sêngkålå. "Mas Kandar. Síng ngêpèk sêduluré Sari síng wís suwé omah-omah níng durúng duwé mómóngan lan manggón ånå kuthå. Múng mbatín yèn simbók karo anak kók pådhå waé. . Ora sidå blånjå mêrgå wis kawanên. Lagi mathúk lawang wís dipapag Asíh." têmbungé Asíh nglancangi." pakóné Asíh kanthi sarèh. mêngké yèn èntên napa-napané kêrsané bapaké bayi niki síng nanggúng. "Sawangên tå. gèk anakmu iki nggåwå rupané såpå? Wóng jênah jèblês Kandar ngånå lho!" Mbah Tiah mbukani ómóng. "Mênawi ngêrsakakên suntík mangga mawón. kulå wau sampéyan takèni mungêl badhé blanja." kandhané Asíh nèng Bu bidhan. "Matur nuwún. "Aku ora krungu é Dhik. Têkan ngarêp omahé Warsi. Asíh krungu yèn bayi wadón anaké Nuníng iku arêp diwènèhaké uwóng. "Têrosé yogané Bapak. Rampúng kabèh síng kudu ditandangi ånå omahé Nuníng. Ora ngêntèni tanggêpané Warsi. Asíh lan Mbah Tiah tumandang nggêntèni tanggúng jawabé bapaké bayi. Wóng kawóntênané nggíh kadós ngatên. Asíh ora ngêrti sêbab síng sabênêré. Gèk tånggå síng mårå ugå akèh. Kêbênêran wóngé nolèh barêng ngêrti klébaté. Mêsakakên mênawi gadhah mómóngan malíh." Síng krungu nganti sawêtårå ora biså ngucap. Bu. Nyatané RT kuwagang nggåwå mulíh Kandar." kandhané Nuning. Pisan iki wóng-wóng síng ånå kånå njalúk tulúng RT supåyå marani Kandar. måråtuwané Nuníng. Mokal mênåwå Warsi nganti ora ngêrti yèn Nuníng babaran. Ora ngatónaké rasané.

. Asíh malah gêlå. Åpåmanèh sawisé ngêrti ing sasi-sasi sabanjuré Nuning ora mårå suntik KB nèng Bidan Wulan. Golèké síng cêthå wóng tuwané sakêlórón. Aku krungu têrus crita nyang sêduluré bojoku síng tau rasan-rasan arêp golèk anak pupón." kandhané Sari dåwå nèng Asíh sing nlêsíh kabar mau. Ora nganti sêwulan. nalika anggóné mélu lårå ati mêrga wêrúh pokalé Kandar isíh dirasakaké. Asíh wêrúh Nuníng lan Kandar gojèg nèng iringan omah. Sadurungé babaran kaé. Wóng loro katón rukún sajak wís nglalèkaké kêdadéyankêdadéyan sadurungé.biyèn síng tåwå-tåwå mbókmênåwå ånå wóng síng gêlêm ngêpèk anaké. Mulå yå têrús digêlêmi déníng sêduluré bojoku. Bubar sêpasar anaké Nuníng digåwå wóng síng ngadopsi.

Masalah têkå sakwisé pitúng sasi kêlairané anakku. síng pêntíng Mas usaha. aku kudu góróh manèh. Aku élíng.Góróh Ésúk iki aku sêdhih manèh. yèn ora gêlêm dipindhah mênyang kantór cabang íng luar Jawa.. síng sêmpat mandhêg karånå dhèwèké babaran. Núrsita. Saiki Mas durúng bisa mêtu såkå gêdhúng paméran buku". Dak akóni. kêjåbå aku pancèn ora kêpéngín yèn dhèwèké kuciwå. Édan! Aku tégå nggóróhi bojoku manèh. Mas ånå duwít sêwidak èwu. Aku bingúng lan atiku kråså kêlårå-lårå nalikå kêlingan Núr lan anakku síng saiki adóh saka papan panggónanku iki. dhèwèké rúng tau-tauné góróh marang awakku. Lêmbaga bimbingan bêlajar panggónanku ngupåyå panguripan ngrampingaké staf pêngajaré. sésúk bakal dak kirimké kanggo sliramu síng sèkêt èwu". Awan iki aku nampa manèh SMS såkå Núr síng numpang mlêbu íng hp-né kancaku jaga . yèn bar waé aku nggóróhi wóng síng wís róng taún uríp barêng. wís kaping 62 aku ngapusi wóng síng palíng dak trêsnani wiwít aku ngikrarké janji uríp bêbrayan karo dhèwèké róng tahún kêpungkúr. biaya mangan. Íng tahún sêpisanan sakwisé mantènan kråså adhêm-ayêm. Insya Allah bakal ånå dalan kanggo luwar saka kahanan iki". kanthi ènthèng aku ngétókké janji lan ngómóng góróh. Biaya síng dibutuhké samsåyå gêdhé. Déné Núr mapan ing Bandúng. Ya êmbúh. kuwi alêsanku nalikå Núr télpon ésúk mau. Ora ånå masalah abót síng dak adhêpi. Oh.. sanajan múng dadi guru téntór ing sakwijiníng lêmbaga bimbingan bêlajar. bangêt olèhé mbutúhaké duit kanggo biaya uríp. Lan aku klêbu téntór síng kudu mêtu.. Saktêmêné ora ånå maksúd góróh. duwít kanggo tuku susu lan bubúr. cah ayu. nalikå kuwi atiku rêmúk tênan. aku rumångså móngkók bangêt marang bojoku kinasih. Saolé. Sopo manèh yèn dudu bojoku. Núrsista. dhèwèké mêsthi nglipúr aku. sakwisé dhèwèké diwisudhå. Éwå sêmånå. mêngko jam sêpulúh dhuwité dak kirimké. Biaya kóntrakan omah íng Bandúng. Aku wís éntúk gawéyan ing kutha Bêngawan iki. Kanthi ènthèng aku ngómóng "Síng sèkêt èwu kanggo sliramu!" Kamångkå duwit kuwi babar blas ora ånå! Lha mbók sêkêthíp tå yèn aku duwé. nggaji pêmbantu síng njågå anakku nalikå Núr coass íng rumah sakít. Tanpa kêndhat. lan biaya liya liyané nyêbabké sirahku krasa mumêt. Aku lan Núr dadi mantèn róng tahún kêpungkúr. Iyo. "Dhík. ora salah aku kêtêmu lan uríp bêbrayan karo sliramu. Miturút pétúngku. iki laku góróhku síng kaping sêwidak loro. kênèng åpå anggêr dhèwèké takón. Anakku síng nêdhêng lucu-lucuné mêsthi butúh pangan lan susu kang cukúp kanggo pêrtumbuhan badané... Kamångkå mau bêngi aku ugå wis ngapusi dhèwèké "Dík. "Sabar Mas. nêrúsaké coass-é kanggo nggayúh gêlar dhóktêr.. Dhèwèké takón åpå aku wís biså kirim dhuwit kanggo biaya uríp dhèwèké ing Bandúng.

bojomu síng wís kapíng sêwidak loro kawít awaké dhéwé nikah.. Têlúngatús pitúngpulúh limå èwu. bakal dak blakakké kabèh laku góróhku marang sliramu lan anakké dhéwé. Sanajan aku yakin.. Alhamdulillah. mênapa artané sampún dikirím?" Maca SMS kuwi. Núr. Sakíng sêdhihku lan karånå kêntèkan akal. dhuwít iki bakal dak transfêr. minggu ngarêp. cah ayu. Aku pêrcaya marang firman Allah ing Al-Qur'an. ora nganti sêpulúh mênít dhuwít iki bakal êntèk diblanjakaké.. sliramu nggadhèknå dhisík cincin kawiné awakké dhéwé."Dhík. aku biså ora góróh manèh marang bojo lan anakku.." Pêrih bangêt ati iki mbayangaké piyé anak lan bojoku síng saiki mêsthi lagi kêsusahan. Sésúk. Sak ora-orané sêwêngi iki.stand. cukúp kanggo ngêyêm-yêmi lan nyênêngké anakku sésúk-ésúk. Pak Amír wis rawúh barêng karo Hasan síng bakal nggantèni shif jågå stand bêngi iki. susu kanggo anakku ugå wís êntèk wít wingi ésúk." Jam lima soré. têkan wêktu iki Mas durúng biså kirim duwít karånå durúng nåmpå bayaran jågå stand. .apuranên aku yå. Siji-sijiné dalan. ora krasa lúhku tumètès.. bakal ånå pêpadhang lan dalan kang gampang. wís tégå góróh marang sliramu. Aku ngêrti yèn dinå iki dhèwèké babar blas wís ora nyêkêl duwit.Mas janji. Nangíng. Mas Wawan wóntên? Badhé nyuwún pírså. "Pak Joko. aku têtêp ora nggubris. kabèh dak pasrah-sumarahké marang Gusti Allah. Mau bêngi Nur ugå ngómóng. Mishbah. kanthi ati abót aku mbalêsi SMS-é bojoku. sésúk bakal dak têbús. Aku janji. "Sakwisé ruwêt rêntêng. yèn bêrasé wís êntèk. sing gêdhé pangapuramu yå.. Bakal dak suwún jatahku jågå stand buku iki kawít róng dinå kêpungkúr.

cah wadón nolèh waé êmóh." mêngkono wangsulané. Ya guru SD. Sêtahún anggónku dadi guru. Tansah kèlingan nangíng kudu biså dilalèkaké. kakangmasku síng sijiné guru SMK. Kabèh pådhå sarujúk. sanajan guru bantu. bênêr lan pas niku?" pitakónku. Sawijiníng dina dhèwèké ngêndikå yèn arêp njagóng. banjúr aku síng ragíl ya kudu dadi guru. Aku ya múng mênêng. Aku dadi wêdi. Kabèh guru kóntrak. "Sêdulúr sêdulúr.Guru Sêjatinê aku ora pati srêg dadi guru. "Múl. karo mèsêm. suwéné têlúng tahún. Malah adané kåncå-kåncå pårå guru bantu nggawé paguyuban. Yèn ånå åpå-åpå aku takón lan nyuwún pitudúh. Sênajan abót nyang ati. Pilíh wóng síng nduwé sêpédha mótór síng apík. ijazahmu luwi rak såkå IKIP. Lan kanthi prasaja dhèwèké njalúk marang aku supaya gêlêm ngêtêraké. sampun dangu ngastó wóntên mriki? Lajêng dóspundi nggíh dadi guru síng apík. nangíng isíh katón kaya umur kur-kuran. síng rumångså biså. Ånå crita síng nggarês nyang ati. Lho pancèn yå anyar níng wís dadi guru yå kåyå nèk praktèk biyèn nalikå kuliyah kaé lho Pak. lan guru têladan. Asmané Bu Tutik. Mulå yèn kita rukún. kita iki sênasíb lan sêpêrjuangan. Lha yèn ora gêlêm mulang trús arêp nyambút gawé åpå? Olèhku ngragati kowé ora sithík. kåyå olèh dalan anggóné ngrumpyúng aku. nangíng barêng tak lakóni kanthi sênêng. nangíng síng gêlêm cêdhak utåwå gêlêm tak ajak ómóng-ómóng bab pêngalaman dadi guru ora akèh. Kåncå guru mêsthi yå akèh. månggå dadi kêtua lan pêngurús liyané. Mêsthi waé wis kumpúl kåncå akèh. nangíng ora ånå síng ngêtêrké. Pancèn aku durúng duwé sisihan. Nangíng piyé manèh. mbakyuku bojoné kêpala sêkolah SMP. Sabên dina anané múng kumpúl wóng akèh. Olèhé arêp golèk pacar waé carané piyé? Saiki yèn ora numpak pit móntór sing apík. lan mêsthi waé siswå síng akèh. "Bu. kompak mênåwå ånå åpå-åpå. Wóngtuwaku guru. Jaréné dadi guru favorit. masku dhosèn. anggotané cacahé satús sèkêt guru såkå sadhêngah tataran. Iki kanggo kêpêntingan bêrsama "mêngkono pêmbukané kåncå guru síng nduwé karêp gawé paguyuban. bisa ngurús kanthi cêthå lan tumåtå. kåncå akèh. Jalaran aku iki guru. "Pak kêrså nulungi aku tå? Aku ki arêp njagóng. Yèn istilahé sing ngêtrèn jaréné mindhêr. nangíng ora ånå . Sabanjuré katón rumakêt. Yèn wís ngono kuwi lan kêbênêran kabèh sêdulúr nglumpúk. guru SMP. Yèn wís rampúng êmbúh bakalé piyé durúng ngêrti. Yèn ngèlmumu ora kók gunakaké têrús piyé?" ngêndikané Bapak. guru SMA lan guru SMK. Yèn biså yå mobil. wóng jênêngé pacar waé durúng duwé.. "Ah panjênêngan ki kåyå cah anyar waé. jêbúl dadi guru kuwi nyênêngké. Isíh kênyå sanajan umuré wís kêpala têlu. pas ånå lówóngan dadi guru kóntrak utåwå guru bantu. Mula kabèh kudu mlêbu anggota. Sidané aku kêpêkså nglamar guru.

Nganggo sêragamé guru. . nyang ngêndi Kar?" pitakónku nalikó kêtêmu Karnó kåncå kuliyah biyèn. kapan. lan têrús nyang balaikota. Ora susah tèsting manèh. Pókóké ngéné. Síng durúng mudhêng arêp usúl piyé têrús nuntút piyé?" pitakónku manèh.síng ngêtêraké. rungókna yå. lan tênané kêpriyé programé åpå yå kuduné Njênêngan síng nlusúr". Dhasar bénto Múl. Sidané aku nggolèki kåncå síng pådhå nasibé. Lan uga Bu Tutik yå ora naté nolak ómóngané kåncå-kåncå. Têkan dinå sing wís disarujúké kabèh guru bantu nglumpúk ing lapangan. "Ra guyón Mul. Aku tak nggolèki kåncå liyané" wangsulanku cêkak karo klincutan. Pókóké ra ngrêmbúg bab ngono kuwi. Sébab nyatané kan isíh mbutúhaké tå síng jênêngé guru. "Ah ya sory. "Iya ya aku mudhêng." Karnó såyå mêncêrêng kåyå biasané. "Lho njênêngan ki piyé tå." kandhané Karnó kåyå pêmimpín síng durúng naté dadi. Kanthi pêrcåyå diri lan kapitayan síng wís kêplêng. têrús piyé?" aku malah gênti takón. "Wèh kåyå nêrangké cah èsdé waé kók. Sabanjuré pêmêrintah supåyå gêlêm ngangkat awakké dhéwé yå kabèh guru bantu dadi pêgawé négri. kapan. Ngurús nasíb. Kabèh lumaku têrús tanpå ånå bab síng mênjilå. Nuwún ya Bu diparingi ngêrti." Kandané Karnó makantar kantar. jaré kåncå-kåncå guru bantu pådhå arêp dhémonstrasi nyang kantór? Bênêr?" mêngkono pitakoné Bu Tutik. tulúng Pak yå?" mêngkono kandhané Bu Tutik. Mósók sarjana kók ra mudhêngan ki piyé. Sanajan múng njagóng. ora ngêrti pêrkêmbangan. Yèn ånå sétan liwat. kabèh kudu têkå. "Piyé jaré arêp dhémo." wangsulanku karo ngguyu. nangíng kabèh pådhå ngêrti. kêkarêpan lan tuntutan. Banjúr nggawé cårå. Ora pacaran kaya ómóngané wóng. malah têrús móyóki aku. Sêbab jronéng rapat pêngurús kabèh wís pådhå sêtuju. akèh síng strès ånå síng édan. Aku kók ya bodho bangêt. "Lha têrús mêngko yèn ditolak. jaréné aku pacaran karo Bu Tutik. Malah aku ngêsír murid waé lupút. Mulang yo ora. Jalaran iki mau ndulu pêngalamané pårå tênaga kóntrak síng biyèn. Hahaha. "Wah ngapuntên Bu. mulå ora ngêrti kahanan. Sirikané guru yèn tumindaké kåyå mêngkono. yå kudu têrús. såpå síng ngêndikå. Mbók unèkké åpå waé aku gêlêm. Ngêrti ta kowé. sêbab biyèn yå wis tèsting. Síng dadi anggota ki rak Panjênêngan dudu aku. Sêpisan nyang kantór P dan K. Cah bagús Bénto Radèn Múl. Sanajan batinku ora nangíng nyatané mêngkono. Ya kuwi usulan. Tau tå ånå kamra kóntrak. nangíng aku ki yå múng mulang tók. bakal nêmahi cilåkå. nggawé syarat."Åpå yå tå Bu. Awaké dhéwé ki kóntrak. "Wah kowé kuwi jan bénto tênan. "Pak Múl. Aku múng krungu såkå kåncå. súk Sêlåså aku karo kåncå-kåncå arêp nggrudúg têlúng panggónan. Sésúk Minggu kuwi rapat umúm." ngono wangsulané karo mêncêrêng. Kuwi pókók sing kudu dipêrjuangké sampai kapanpun. lan aku malah rådå kagèt. Loro sowan pårå wakíl rakyat. Wís kêbacút dadi guru kók ora jêlas nasibé. Sêbab awaké dhéwé iki wís mèh êntèk kontraké åpå têrús kón nganggúr manèh. dibubarké lan dikón nggawé pêrnyataan piyé?" "Ngéné ya cah bagús bénto. ngómóngmu dadi tênanan. banjúr bubar. gawéyanmu múng pacaran. nangíng ugå ora ngiyani. Kêjåbå siswå liya sêkolah sak karêpmu.

Dupèh sarjana. Kabèh múng pådhå mênêng lan ndómblóng. Ééé kók yå kêbangêtén." Múng kuwi batinku. iki nasibku.kabèh budhal nyang kantór P dan K. aku wís ngêrti åpå síng kók karêpké. yaiku kêpada gêmpa lan banjír sarta tanah lóngsór. Ora ånå síng bisa ómóng. Aku iki pancèn sarjana. njúr karêpé dhéwé ora ngêrti kahanané bångså." mêngkono pidhatoné Képala Dinas P dan K. Liyané pådhå sêngsårå malah nyaru wuwús njalúk wêrnå wêrnå. Kêpala Dinas mlêbu kantóré manèh. "Sêdulúr-sêdulúr. lan kåncå kåncå bubaran tanpå swårå tanpå pamít. "Ooh guru. . Nangíng kabèh kudu pådhå ngêrti lan kuduné wís ngêrti. Sawêtara sêpulúh mênít ora ånå síng mangsuli. Mulå gandhèng kabèh wís pådhå ngêrti. Wéktu iki ånå sapérangan nêgårå Indonésia síng lagi nandhang sungkåwå. liyå dinå waé bakal tak sêngkuyúng åpå síng dadi karêpmu. nangíng yèn diunékaké aku jané yå sêrík.

Déné anaké nandhang tumór ganas íng sirah.. Nangíng katóné dhèwèké ora kêpéngín natóni pangrasaku.. Pasuryané katón résík. "Mbókmênåwå. Pucêt lan lêncu kåyå ora duwé gêtih.. Mbókmênawa sawijiníng wêktu mêngko aku ora bisa nyandhêt anggóné arêp oncat ninggal ragaku. "Mbókmênåwå biså. Íng batin aku múng biså prihatin. Kirå-kirå biså åpå ora?" Pitakóné Rêmbulan iki angèl bangêt dakwangsuli. aku ora ngêrti." Rêmbulan wís ånå sandhingku." wangsulanku. Katón manèh wêwayangané mitrå cêdhakku. Kadhangkålå aku ora trimå karo kêrsané Gusti Allah.." Rêmbulan nyénggól tanganku karo nuduhaké wóh apêl.. "Åpå síng biså dåktindåkåké kånggo kowé dinå iki. Ora bédå karo aku. ibå éndahé. "Ora ånå síng prêlu kótindakaké. "Múng siji?". Åpå kirå-kirå síng pådhå ditindakaké wêktu iki. Kadhangkålå aku duwé panyakråbåwa mênåwå satêmêné dhèwèké wís bósên karo aku lan kahananku.. jaré Miskan wis ora nyambút gawé. Pisan iki kowé kudu biså ngêntékaké apêl iki". "Kêpiyé kahananmu. jênêngé Rudi.. généyå aku ciniptå sarwå ringkíh? "Hayo. bojoné Miskan dadi lara-laranên.. "Siji waé kowé ora tau bisa ngêntékaké.. dêmam bêrdarah. tanpå duwé dåyå åpå-åpå. aku kêpéngín bêbarêngan lungå mênyang pantai. ngalamún manèh! Iki dakgawakaké sênênganmu. Aku múng biså turu salawasé uríp. malah kêpårå luwíh sêngsårå yèn katandhíng karo mitra-mitraku. Ngêrti ora. liyané prihatín aku ora biså åpååpå.." wangsulanku bingúng. ayu lan manís bangêt. Sawisé nglairaké anaké. Gawang-gawang pasuryané mitra-mitraku ngéglå manèh. Awít aku kråså mênåwå sukmaku wís ora kuwagang manggón íng raga ringkih iki.". Anaké síng pisanan mati awit lair prématúr.. ginjêlé ora bisa lumaku kanthi bêcík. Aku kåyå-kåyå ora bósên yèn nyawang dhèwèké. "Ah. Kèlingan lêlakóné salah sijiné mitraku. jênêngé Miskan.. awít pérusahaan papané nyambút gawé bangkrút..Skètsa Klawu Gawang-gawang katón pasuryané mitra-mitraku.. awít kahananku síng ringkíh tanpå dåyå. Kåyå-kåyå isíh krungu . Miskan wís omah-omah lan wís duwé anak siji." têmbúngku alón. Rudi wís pitúng taún omah-omah. Kabar síng daktåmpå kèri-kèri iki. aku ngajab mugå sansåyå apík. Anaké sing nomêr loro durúng suwé iki ugå mati. "Kêpiyé? Biså åpå ora?" "Êmbúh. Tangané kang alús wís ngranggèh ladíng síng ånå méjå lan kanthi trampíl ngóncèki wóh apêl. "Mêsthi kåyå mangkono wangsulanmu. "Tênan?" Mripaté sing éndah katón tansåyå blalak-blalak. Ngêrêsing lêlakón lan sêsanggan uríp ndadèkaké mitra-mitraku katrêm ing panandhang." Rêmbulan katón kuciwa. aku kêpéngín gawé patúng såkå wêdhi!" panyawangé nrawang adóh. miturút dhóktêr.. Súkmå síng sasuwéné iki katrêm ing ragaku kåyå-kåyå kêpéngín oncat.. Dhèwèké sisihanku.

"Tênan?"." wangsulanku sakénané. kudu êntèk. Aku kèlingan nalikå sawijiníng soré Rudi mênyang kuburan. Nalikå pikiran lan angênku isíh ngulandårå. Saliyané kuwi. lho!" Irisan wóh apêl daktåmpå lan dakpangan. åpå kowé isíh nrêsnani aku?" Rêmbulan ndhingklúk. Nangíng kabèh panyåkråbåwå banjúr dakbusak såkå pikiranku.. aku bangêt ngrépótaké kowé.. aku síng lupút.tangís sêdhih bojoné Rudi. Luwih bêcík aku mangan siji kowé ugå mangan siji. nangíng kudu êntèk. Sanadyan ånå råså lårå sing norèh batinku. "Upåmå. Tindak-tanduké sansåyå anèh.. Daksawang Rêmbulan ugå mèlu mangan wóh apêl. Satêmêné aku wêdi kélangan Rêmbulan. Dhèwèké mèsêm. "Upåmå sawijiníng wêktu mêngko awaké dhéwé ora biså barêng. Aku ngrumangsani yèn sasuwéné iki aku malah ngrépótaké Rêmbulan. "Ånå åpå?" Pitakónku alón... wóh apêl wís dióncèki lan wís dipårå dadi wólu.." têmbúngku kêntèkan pangarêp-arêp... Wóh apêl isíh têlúng iris. lan daksawang ånå trêbêla dipêndhêm ing kuburan. nangíng aku ora kêpéngin Rêmbulan sêngsårå uripé yèn uríp barêng karo aku... Mbókmênåwå Rêmbulan wis bósên tênan karo kahananku. Aku bakal nrêsnani kowé salawasé.. "Iyå. Pranyåtå ilatku isih biså mbédakaké råså. Mangkono satêrusé.." têmbúngé Rêmbulan alón. Wêktu iki.! .. gèk énggal dimaêm. Lêgi bangêt... Sasuwéné kowé dadi sisihanku. "Ora." "Yèn ngéné iki ora adíl. arêp udan.. "Upåmå åpå?" "Kowé ora nêsu yèn aku kåndhå bab iki?"..". Aku biså nåmpå kabèh karêpé Rêmbulan. Pisan waé aku durúng tau nyênêngaké kowé. Aku njalúk pangapurå awít kêkuranganku iki. jaré arêp mêthúk anak-anaké.. Rêmbulan pamít. Rudi owah pikirané. Panyawangé marang aku béda karo padatan. "Iki wís dióncèki. "Kowé ora prêlu rumångså lupút. Aku manthúk. Rêmbulan isíh mênêng. Mbókmênawa ånå síng arêp dikandhakaké. "Wah.. Sanadyan ånå råså sing tumabêt... Êmbúh apa maknané bêrhasil kuwi.. sêsambunganku karo Rêmbulan ora dipangèstóni déning wóng tuwané Rêmbulan." Rêmbulan ora nêrusaké têmbungé. Aku dadi mêsakaké nyawang dhèwèké kåyå mangkono.. Êmbúh Rêmbulan lungå mênyang ngêndi. Pasuryané katón sênêng.. Prêkårå klasik. Lan aku ngrumangsani ora bakal bisa ndadèkaké uripé bagyå mulyå. Aku kråså têmbungé minångkå sasmitå mênåwå Rêmbulan bakal ninggalaké aku... Aku kêpéngin uripé Rêmbulan kêbak kabagyan.. Sawijiníng wêktu dakcoba nggólèki ragaku. wóng tuwané Rêmbulan kêpéngin anaké omah-omah karo wóng bêrhasíl. Sakêplasan katón ana sawijiníng bab síng ndadèkaké Rêmbulan sênêng.. aku lilå lêgåwå. lan upåmå Rêmbulan ninggal aku. Sirahé tumungkúl.. "Mêsthi waé. lan síng njêro trêbêla kuwi pranyata ragaku." wangsulanku mantêp.

kalamún dudu manúk-manúk iku waé síng biså kêkanthèn klawan pasangané sinambi ngibêri akåså. atiné Súrjan pêrih. Panyawangé landhêp ngêmataké omah síng kêbak nyimpên lêlakón uripé duking uni. Atiné Súrjan kumitír. Kèlingan iku kabèh Súrjan nêlångså. "Kowé ora bakal blénjani trêsna iki. Prasasat Súrjan kêpéngín pamèr marang dårå-dårå iku. Níng?" Súrjan katindhês råså wang-wang. sinêksèn sêpasang manúk dårå kang kêkibêran íng têlågå iku. Súrjan nêlakaké råså trêsnané klawan Níngrúm. Ora ånå sabawané wóng. . dhèwèké agé jumangkah nuju íng èmpèran omah síng sêlót kêlêm íng umúr. Lan soré íng sawêtårå taún kêpungkúr iku saiki amúng dadi wêwayangan síng nêdhas íng dhådhå. Lan saiki mêsthiné biså uríp múlyå klawan juragan kayu síng cukúp suksès iku. Níngrúm. Kalawan ngimpún katêguhan ati. Wís róng taún dhèwèké ninggalaké papan iki. sawusé ngumbårå mêcaki ambané kuthå Jakarta. Såpå gêlêm klawan Súrjan priyå síng dilaíraké såkå wóngtuwå mískín lan nganti saiki uripé ya durúng nêmókaké owah-owahan. Ing têlågå síng ora adóh saka omahé Níngrúm. Súrjan antúk kabar yèn mbóké lara nêmên.Angin Têlågå Angín dolanan pang randhu sangarêpé omah cilík iku nalikå Súrjan mudhún såkå bécak." Níngrúm nanduki måwå têmbúng síng ngumbúlké atiné Súrjan. Isíh mlarat. Nadyan pilihan iku dudu ditóhi klawan nêgakaké wóngtuwané wadón síng wís uríp ijèn awit katinggal bapaké kanggo salawasé. Tan kanyånå wóng wadón iku datan nolak apa kang dikarêpaké Súrjan. Jalaran ora gantalan suwé amúng têlúng sasi såkå kêdadéyan kuwi Níngrúm wis dadi darbèké Dibyå. Lan iku síng dadi alêsan Súrjan bali ing papan kêlairané iki. Pancèné yå ngono. kênyå gêgantilaning atiné milíh Dibyå anaké lurah kéné. Nganti saiki sawisé róng taún lumaku. Kèlingan iku prasasat kabêlèr landhêpíng wêlat. Tan kinirå wêwayangan iku bali ngaléla manèh nalikå Súrjan jumangkah íng plataran. Rikålå nyawang kumlébaté manúk dårå síng nuli méncók íng pang randhu ngarêp omah iku. lan nganti sapréné durúng akèh owah-owahan. Wóng loro iku nuli kêkanthèn tangan sinambi ngurút dalan cilík síng ngêpúng têlågå. Ing kéné Súrjan dilaírké lan ing kéné Súrjan ngroncé uríp nganti nyandhak dhéwåså. Lamat-lamat wêwayangan lêlakón dukíng uni mrêntúl manèh. Kênångåpå katrêsnan síng wís karoncé kanthi kêsabaran lan katêguhan kudu rantas déníng kanyatan síng paít nyêthêg. "Kang Súrjan ora susah sumêlang. Manúk dårå. Isíh dadi sêsawangan kåyå mångså síng wís-wís. kêmbang kênångå síng wiwít mranggas lan plataran síng kathukulan sukêtsukêt têki. ya manúk iku síng dadi wêwayangan kang bangêt nabêt ati. Tan kuwat ngampah kanyatan síng gawé tatuné ati. ora ånå pilihan liyå Súrjan kudu minggat. Wít randhu síng tumiyúng pinggír kali. Aku bakal sêtyå kåyå sêtyané têlågå iki síng nyranti têkané banyu íng kapan waé. Sawusé ngipataké síh trêsnané Súrjan. Sêpi.

rikålå bapaké wís ora ånå lan Súrjan kudu wani kêsampiran tanggúng jawab ngopèni mbókné. Nangíng råså kagèt mau amúng sakêdhép nétrå. Dumadakan bak iku mrucút såkå gujêngan lan sarosané ngantêm dhadhané bapaké Súrjan. Nangíng síng digolèki ora ånå kono. Nangíng dinå iku tibå apês. lagi waé tutúp bak trêk dibukak. Gumléthak ånå ngambèn kanthi ngampah lårå. lan sêdhih gilír gumanti. Dinå kuwi nalikå íng pasar têka trêk kanthi mómót bêras. Kèlingan iku dumadakan mripaté Súrjan kêmbêng-kêmbêng. sapandurat Súrjan ora pêrcåyå. Nalika têkan pawón. kahanan njêro têtêp sêpi. Tumuli kanthi nglumpúkaké kêkuwatan jêrón dhådhå mårå dicobå Súrjan nyakêti lawang omah cilík iku. Nangíng généyå. Mangkono tuwúh kêkuwatané Súrjan. wís dadi jêjibahané bapaké Súrjan sakåncå kudu ngudhúnaké.Mangu-mangu Surjan anggoné nêrúsaké jangkah. mirís. . Súrjan jumangkah kanggo marani papan pêturoné mbókné. Ånå ngêndi råså bêktiné anak mríng wóngtuwó. "Såpå kuwi?" dumadakan kêprungu swårå ringkíh såkå pawón. Rainé cobå diungak mênjêro. Mbók?" lirih lambéné Súrjan nyuwårå kanthi gêtêr. Ngélingi iku kabèh dadi gawang-gawang ing tlapukané Súrjan nalikå bapaké digåwå mulíh déning kåncå-kancané kanthi tatu dhådhå kang abót. Alón kêbak pangati-ati lawang dibukak. Råså bingúng. ngêlak klawan luwé. agé-agé dhèwèké jumangkah mênyang pawón. ånå ngêndi dunúng ngrêgani labúh labêté wóngtuwå síng wís wani ngêtóhi pati lan sóróh nyåwå? Åpå kudu lungå manèh awít kêtêmu mbókné kêpårå malah nambah atiné kasikså? Ora! Saibå sêlót mblêdhak tumpukan doså iku yèn aku kudu ninggal kanyatan iki. ijèn tanpå rowang. "Oh. yaiku bapaké. Wêkasané priyå iku gugúr ing kalané dhèwèké ngêmbari rosaning sêsanggan uríp kanggo ngopèni anak lan bojoné. Sawusé róng taún ninggal tanpå pêpoyan lan saiki kêtêmu kanthi wóng tuwå wadón jroníng kahanan ringkíh. Nadyan mangkat ésúk mulíh wêngi. Atiné Súrjan lêgå. Kudu piyé nalikå dhèwèké kudu adu arêp klawan mbokné. Ora kåyå kabar síng têkå íng kupingé sawêtårå dinå kêpungkúr. nyambút gawé minångkå burúh panggúl pasar kudu dilakóni. mangkono katêtêpané atiné. Råså doså síng sakgumúk gêdhéné prasasat ngantêb dhadhané. kênångåpå aku dadi liwúng jroníng ngadhêpi kahanan róng taún kêpungkúr?" Wís sawêtara Súrjan lêlungguhan ånå lincak síng têtêp pêngkúh sumèlèh íng èmpèré. nuli malík råså bungah awít nyatané mbókné katón sêgêr waras ora åpå-åpå. kêdadak tinggal glanggang cólóng playu kagåwå såkå solahé wanitå síng blénjani atiné. "Mbók kowé ånå ngêndi. Wóng lanang iku agé mênyat såkå lincak. Bênêr! Aku kudu mlêbu omah. Nganti kasêtyané mríng kulåwargå kudu ditêmbús klawan tètèsíng gêtíh pungkasan. Lincak síng pêngkúh iku kåyå nggambaraké pêngkuhé atiné síng nggawé. udan klawan panas. Gênah kuwi swarana mbókné. Saibå wóngtuwa lanang iku ngêtóhi pati lan uripé kanggo ngêbóti kulåwargå. Åpå Níngrúm iku jêjêré mustikané wanita? Åpå Níngrúm iku ngungkuli kamulyané wanitå síng naté nggémból Súrjan sangang sasi sêpulúh dinå? Síng mêrês susuné sabên mångså kanggo ngandêlaké dagingé. Sêpi.

Níng?" sagumuk pitakón lan sèwu råså bingung matumpå íng dhadhané Súrjan.. Súrjan dadi kagèt. Mbókné síng ngêrti munggúh nasíb kang tumêmpúh ing panguripané Níngrúm múng biså kêmbêng-kêmbêng waspå nyipati kêdadéyan surúp iku. "Såpå ta Mbók wanitå kuwi?" pitakoné Súrjan sasêlané ngrantu síng bakal têkå. "Simbók darbé tåmbå kanggo larané atimu róng taún kêpungkúr." agé-agé wanita kuwi ambrúk ing pangkóné Surjan. Dinå kêpungkúr mbókmanåwå lagi lali. Wanitå kanthi pawakan kuru cilík lan praupané ciyut kuwi dudu wanitå síng asíng mungguhé Súrjan. Wís ora ånå salah tumrap awakmu. "Généyå. murih kowé gêlêm bali." Súrjan saiki anané amúng pasrah. Sasat dhèwèké kêpéngín nglêbúr råså salah síng matumpå íng kêkêpané mbókné."Mbóók. kabèh kanggo nêbús sagunúng dosaku klawan Simbók.. "Mbók aku bali mêrga krungu Simbók lårå nêmên. Lé. åpå kuwi bênêr?" "Aku síng mêling-mêlingké kanthi kabar kuwi." wangsulané mbókné cêkak. Wanitå síng diantu-antu Súrjan lan mbókné wís katón klédhang-klédhang têkå. Barêng ngêrti såpå kang têkå." swarané Súrjan mêlas karo têtêp ngrangkúl lan ngambúngi pipiné mbókné sing wís kisút. lan síng biså amúng ngrangkúl kêncêng sikilé Súrjan. lan saiki kowé wís kèlingan manèh.généyå kowé. Lé. "Sêpuranên aku Mbók." Sawusé katón aríng. Kåyå kêprungu manèh angín tlågå síng dadi sêksi kåndhå-kandhané Ningrúm róngtaún képungkúr." kandhané Mbókné Súrjan klawan nudúhaké síng lagi têkå. krungu tangisé Ningrúm surúp iku. "Kuwi bocahé." Súrjan njêrít karo ngrangkúl mbókné.." pungkasan alêsan kuwi síng mrêntúl såkå wóng wadón tuwå kuwi. Tumuli wóng wadón kuwi nyritakaké mulå-bukané gawé kabar yèn dhèwèké lårå bangêt lan ngajab Súrjan biså bali. aku wís ninggal Simbók sasuwéné iki. wís. Éwåsémånå wanitå sing róngtaún kêpungkúr ngrojah-rajèh atiné kuwi wís ora biså wangsulan. Tangisé kasuntak. gén. Nggèr. "Aku manút waé Mbók. manåwå mangkono mêngko soré bocahé dakjaluké bisa mréné. Simbók wis ngapurå kabèh salahmu. "Bênêr Mas. aku Níngrúm.. Nggèr." wóngtuwå wadón kuwi sansåyå ora biså ngampah luhé kang têrús ngurút kali cilík síng ngrênggani pipiné. Dudu salah pandêlêngmu. "Mêngko kowé harak ngêrti dhéwé. Kêncêng. Íng langit sansåyå pêtêng. Angên-angêné Súrjan tumlawúng. . Súrjan lan mbókné wís lungguhan ånå èmpèran omah nyranti wanitå síng wís dijanjèkaké têkå soré kuwi. aku." Gódhóng-gódhóng randhu ngarêp omah cilík iku kumitír katiyúp angín soré. "Yå Lé. "Yå..

"Sêlak kiamat lho. Ulêm wís sumêbar." Prasasat ånå lindhu gêdhé síng nêmahi ånå kêluwargané Pak Hartówiyónó. Isín lan kuciwa bangêt såkå pokalé Martónó. Pancèn síng jênêngé jodho. nanging jêjêré wanitå yå múng kanthi . Wis dadi lumrahé prawan ing désané. Pranyåtå kabèh layang såkå Martónó iku aspal. kulå suwún ijab qóbúl antawisipún Jammila kaliyan garwå kulå Mas Martónó dipún batalakên. mêngko éntúk wóng guwing lho!" Kabèh pasêmón mau yèn dirasakaké ati bangét anggóné nyêríkaké. Ånå síng lêlandhêsan síh trêsnå kang suci såkå bocahé síng bakal nglakóni. pahargyan bakal digêlar sarånå gêdhèn-gêdhèn. kula mbótên ngidini mênawi Mas Hartónó badhé émah-émah malíh!" Mêngkono pangucapé wóng mau kang asmå Tarni. Ya kabèh mau salahé dhéwé gampang pêrcåyå ómóngan lan pangarihé priyå.Jodho Mbókmênåwå iki wís garisíng pêpêsthèn mênåwå antarané Jammila lan Martónó dudu jodhoné. nangíng ugå ora sêthithik kang múng manút miturút síng dikêrsakaké wóng tuwané. Udan tangís ora biså dikêndhakaké. Kapêkså pahargyan åpådéné ijab qóbúl dibatalké. kamångkå umuré durúng gênêp patlikúr tahún. "Punikå putêranipun Mas Martónó ingkang alít. lulús SMP biasané bocah wédók diomahomahké wóng tuwané. "Rasah miling-miling. Lamat-lamat Jammila krungu pasémóné tånggå têparo lan kåncåkancané. têmbéné kêpingín biså nyambút gawé kanggo mbantu nyukupi kêbutuhané balé somah bésuké lan malês kabêcikané wóng tuwå. sêmono uga gêdhúng síng kanggo pahargyan ugå wís nåmpå panjêr. "Nyuwún pangapuntên Pak. Dhèwèké rumångså diapusi mêlèk-mêlèkan. Jammila ngrumangsani yèn ora manút karo wóng tuwané. Dhèwèké kêpingin nêrusaké sêkolah. rêjêki lan pati iku ånå astané síng Ngrêkså Jagad. Dhèwèkné ngaku mênåwå bojoné Mas Martónó kanthi nudúhaké layang kawín rêsmi såkå KUA. bojoné Martónó. Prasasat kåyå dipópók léthóng sak kandhang rainé kêluwargané Pak Hartówiyónó. katêríng ugå wís nåmpå panjêr. asli níng palsu. kåncå lan tånggå sak désa wís pådhå nåmpå ulêm. Jammila bisané múng nangís ungkêp-ungkêp ånå sênthóng. malah miturút rêncanané arêp nanggap campúrsari. kapan anggónmu arêp ningkahan?" Ånå síng nyêmóni liyå manèh "Apa arêp golèk jaran síng nganggo sungu piyé?" Ugå ånå síng nyêmóni. kamångkå kabèh kåncå lan tanggané wís nggraitå mênåwå pawóngan jókó lan prawan iki bakal sêsandhingan saklawasé urip. déné ingkang agêng nêmbé sékolah. nangíng kasunyatan nganti têkan sêpréné síng jênêngé jodho mau durúng têkå. Ånå wóng wadón nggåwå bocah cilík mårå mênyang omahé Pak Hartówiyónó yå wóng tuwané Jammila. nangíng wusånå kabèh mau gagar wigar ora sidå kalêksanan. Jammila ora kurang-kurang anggóné sêtiyar. Prawan sak umurané Jammila mau ing déså kéné wís dianggêp prawan kasèp. Nangíng wusanané malah nêmahi lêlakón kang nggåwå lingsêmé kabèh kêluwargané.

Praståwå síng nggawé wirang kabèh kêluwarga wis dilalèkaké. Jammila nåmpå kanthi sênêng têtêpungan wóng lanang mau kang ngaku asmané Martónó. ora liyå yå calón bojoné Jammila kondúr mênyang ndésa sak pêrlu nganakaké pêrsiapan ubå rampéné ningkahan. anggêr wanciné Jammila mulíh såkå pabrík pawóngan mau nyêgat sakpêrlu ngajak têtêpungan. Bús síng ditumpangi Mas Hardi kêcêmplúng jurang ånå tlatah Sêmarang.. Yå amúng têkan sêmono sêsambungan antarané Hardi lan Jammila. síng dhèk êmbèn kêlårålårå kêwirangan. sakliyané golèk pênggawéyan anyar ugå golèk lêlipúr ati kang nandhang wirang mau. malah nganggo èmbèl-èmbèl Drs. Dhasar pênggawéyané srêgêp túr sékolahé yå lumayan dhuwúr. lulusan D3. Anggóné nlêsih-nlêsihaké calón bojoné iki nganti têkan asal-usulé. Bapak ciliké Jammila kang ånå Jakarta nyarujuki mênåwå Jammila arêp mèlu dhèwèké. sakliyané kêtêmu jodhoné ugå biså nglumpúkaké balúng pisah. Cêkêl gawé ånå pêrusahaan swasta. Umumé sakumuré dhèwèké mêsti wís nggéndhóng anak loro utawa têlu. saiki wís nêmu êmas sak gênthóng. sanajan digawé wirang nangíng dhèwèké isíh biså njågå barang síng palíng aji tumrapé wóng wédók. Gústi Allah paringånå iman ingkang kiyat lan manah ingkang sabar. Wulan Dulhijah kang arêp têkå bakal dirêsmèkaké.. nduwé titêl túr yå cêkêl gawé pisan kók isíh jókó.. Hardi salah sijiné kórban mau. sakliyané iku yå pancèn Jammila iku ayu praupané. Priyayiné bagús gêdhé dhuwúr. Nangíng yèn gêlêm nastitèkaké. Saiki Jammila wis nduwé têtêpungan priyå síng kênå dipêrcåyå bêbudéné. Dhúh. kabar síng ditåmpå déning Jammila bangêt ngagètaké. cêkêl gawé pisan lan umur-umurané yå sak pantaran. mula kariêr yå têrús munggah. Priyå mau tunggal kabupatèn níng bédå kêcamatan. Jammila nêdyå lungå mênyang Jakarta. Sêwulan sakdurungé rêncana ijab kabúl lan pahargyan.golèk pênggawéyan karêbèn olèh têtêpungan wóng lanang. Yå wís dadi bêgjané Jammila. yèn mênganggo sarwå nècis. wóng luru-luru kêtêmu wóng golèk-golèk. Yå wís dadi bêgjané Jammila. mêngkono pênyuwunané Jammila rinå lan wêngi. Yèn disawang saktlêraman pancèn nêngsêmaké. Priyayiné solèh rådå antêng sithik. Nangíng lêlakón yèn durúng tutúg iku yå ånå waé sêbab musababé. Bubaran mulíh såkå pabrík ånå wóng lanang kang ngêtútaké ånå sak mburiné Jammila. Wêktu têlúng tahún anggóné nyambút gawé rasané kåyå dhèk wingi waé. Jammila lan kêluwargané múng biså nêksèni têrbêlå kang diusúng mênyang pêkuburan désa. malah yèn ditlusur-tlusur sårå silahé isíh tunggal mbah canggah såkå Bu Hartówiyónó. wís dadi nasibé yèn isíh kudu uríp . Ora nganti gantaran sasi. Mas Hardi. Jammila wis olèh pênggawéyan ånå sakwènèhing pabrik. Ora kuwat nandhang wirang isín ing désané. Anggóné ngadhêpi pacoban mau kanthi ditåmpå ati kang iklas lan sabar. Dhèwèké ora kontal godhané sétan. kêncêng lan singsêt anggóné tapihan lan kêmbênan. åjå nganti kêdadéyan kang wis kêpungkúr nêmahi manèh. mêsti akèh prawan síng kêpincút. Prasasat kåyå tumbu olèh tutúp. ora bakal ånå wóng bagusé kåyå mêngkono. Ora pisan ora pindho.

nangíng bêgjané manèh ora susah opèn-opèn bocah. Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. nangíng bédå brêgadané.ijèn. Rinå lan wêngi Jammila ora kêndhat-kêndhat anggoné ngatúrké panuwún marang Gústi Allah. Yå wís dadi bêgjané Jammila. saiki wis winêngku déníng kakúng sanajan yuswané wís rådå sêpúh. blanjané kang gêdhé kanggo mbantu ponakan-ponakan síng ånå ndéså. sakliyané biså mbantu bocah mau. Mula bukané ya múng micara ngalór-ngidúl ora ånå tujuwan. nanging Gústi Allah nduwèni rêncana liyå. Íng sakjêroné ati kåyå-kåyå wís ora kêpingin omah-omah. . Jammila gêlêm diajak têtêpungan. nalikå ånå sakwènèhé kanca nyambút gawéné têkå ngomahé Jammila nêpúngaké pawóngan sêtêngah tuwå síng wís dhúdhå. kakúng putri pådhå nyambut gawé. Karêpé Jammila. Sabên ndinå pådhå SMSan lan halo-halo lumantar HP. makapíng-kapíng. Uripé Jammila lan kakungé katón bagyå mulyå. Sêsrawungan mau dadi rakêt. Yaiku mau dadi margané wóng saklórón pådhå kêpingin ngadêgaké balé somah. tanpå watês nganti lambéné klómóh. Malah saiki anèng omahé ngopéni salah sijiné ponakan kang diangkat minångkå anak pupón. panguripané diênggo nyambút gawé pinångkå ngibadah marang Gústi Allah. pêndhak tahún Jammila lan kakúngé nåmpå punjungan lan disungkêmi såkå pårå putêra-putêrané kang cacah ênêm. blanjané nglumpúk dadi siji. Iku mau karêpé Jammila. mulå ora sawêtara suwé Jammila wís biså nglalèkaké kêdadéyan mau. Jammila wís ora kélingan. jalaran yuswané saiki wís ngancik sêtêngah abad punjúl sêthithik. Wóng têluné pådhå ngguyu gayêng. é. Mbúh kêpriyé larah-larahé. Kabèh wís mêntas uríp ånå liyå kampungé. pungkasané dadi kèlingan mênåwå pawóngan mau kåncå barêng nalikå tindak haji têlúng tahún kêpungkúr. mbókmênawa ing têmbé mburiné bésúk bocah mau bisa dikóngkón njupúkaké banyu yèn dhèwèké wís tuwå ora biså gêmragèh...

Nalikå aku bali nyang omahé. "Mas. Kók yåtalah têmên tå Múr. durúng tau ånå rêmbúg trêsnå. "Aku mèlu sênêng. Aku mèlu-mèlu lunggúh ånå ngarêpé. polatané sumringah katón yèn lagi bungah atiné. njúr aku duwé trêkah . antarané aku lan Murni durúng tau ånå prajanjèn åpå-åpå. Múrni wis ngêntèni. nyatané sambaté Múrni yå múng mênyang aku. Åpå síng kudu tak tindakaké manèh kanggo mitulungi Múrni såkå anggóné susah pikiré? Aku isíh kèlingan. Mas Danang síng jaréné nyambút gawé dagang ånå njaban kuthå. nalikå aku isíh cêdhak karo Múrni. brêgas. Aku kagèt nalikå sak wijiníng dinå Múrni nyêdhaki aku. Wiwít dinå kuwi aku banjur adóh såkå dhèwèké. Ora kråså. jaréné trêsnå kuwi ora kudu anduwèni. Njúr åpå sak suwéné iki batinmu wutå? Lha nangíng piyé manèh. Lan sêtahún sakwisé. Tanpå tak kandhani dhèwèké wís ngêrti wangsulané. nangíng yèn ånå åpå-åpå. Atiku trênyúh nyawang praupané síng aclum tanpå sunar. mripatku mèlu kåcå-kåcå. Kanca-kancané ora ånå síng ngêrti. lha wóng sak suwéné iki ora tau ånå têmbúng åpå-åpå antarané aku lan dhèwèké. Mokal aku banjúr nêsu-nêsu. Pancèn. "Wís Mas. lan yå pancèn pintêr ngruntúhaké atiníng wanitå. jêbúl biså ngrêbút Murni såkå aku." kandhané Múrni karo mapan lunggúh ånå têras ngomah. kålå-kålå nóntón barêng." múng kuwi síng biså tak kandhakaké. nangíng anggónku sabên dinå runtang-runtung. Sêjatiné aku ora kêpéngín kêtêmu manèh karo Múrni. Danang kancané kuliah. kêbandhan.. åpå ora anèh yèn diarani ora ånå apa-apané? Nyatané jêbulé Murni múng nganggêp aku kåncå. Pupúng bojoné adóh. nangíng aku yå yakín yèn kuwi dudu tangisíng kabagyan amargå batinku pancèn nangís tênan. Wís limang tahún anggóné omah-omah nangíng durúng diparingi mómóngan. ngêtêraké kuliah lan mêthuk. Kånå bagús. aku kalah samubarangé karo Mas Danang. Bingúng nggónku arêp wangsulan. utåwå rumångså dikianati. nangíng aku yakin yèn kuwi tangisíng kabagyan. Nangíng aku mono dudu wóng síng jênêng ngaji pupúng. Lha piyé manèh. Múrni omah-omah éntúk Mas Danang. nangíng ora kêtêmu. njúr manungså åpå aku iki yèn têrús émóh mélu cawé-cawé. amargå aku wís janji yèn arêp nggolèki sak kêtêmuné nangíng nyatané ora nêmu asil åpå-åpå. aku wís ngêrti yèn Mas Danang pancèn wís êmóh mulíh. limang tahún kêpungkúr. aku ikhlas kók.Pinaringan Ésúk kuwi aku nyoba manèh nggolèki Mas Danang. Mripaté kåcå-kåcå. Ya wís. kanthi tanpå tak kira sak durungé. pancèn arang arang mulíh wiwít sêpisanan ngêpèk bojo Múrni. dadi wóng kók ora ngêrti ditrêsnani. mangan ånå rèstóran barêng. utawa sêdulúr tuwå. Mas Danang trêsnå karo aku." kandhané karo nggujêngi tanganku kêncêng. Malah saiki ora kråså yèn dhèwèké wís natóni atiku. wóng nyatané pangganggêpé nyang aku yå kåyå karo kangmasé dhéwé sênadyan kanggoku ora ngono.

" kandhané karo ngampêt tangis. Lha åpå Mas Danang apúsapús? Atiku wiwít ora kêpénak. Aku banjúr nggolèki sak kêtêmuné. suwé-suwé Múrni banjúr biså nåmpå. lan aku yakin yèn kowé ugå bakal énggal pinaringan mómóngan. Wusanané aku múng nggêgêm tangané kêncêng." Åpå ånå wanitå liyå síng luwíh biså lêladi katimbang aku? Åpå wanita mau síng biså nglahíraké kêturunan kanggo dhèwèké?. "Ora ngêrti. ." aku nyoba nglipúr atiné." aku nyoba nglipúr atiné. saiki sêméndhé ånå dhadhaku. Apa múng amargå aku dúrung biså ngandhút banjur aku dikiwakaké Mas? Åpå aku iki wanitå síng ora ånå gunané? Åpå kuwi ukuran bêcík lan alané wanita síng kudu diwêngku priya?" saiki êluhé wís wiwít dlèwèran ånå pipiné. níng wóng pancèn wís gawéyané. síng tak trêsnani wiwít tahúnan kêpungkúr. Aku kêtungkúl anggónku nyambút gawé. Alamat síng ugå tau dikandhakaké jêbúl dudu omahé dhèwèké.síng nékå-nékå. Malah tanggaku kånå ånå síng pitulas tahún lagi duwé mómóngan. aku iki rak sisihané?" Múrni ora trimå. sirahé disèndhèkaké ånå dhadhaku. élíng. Élíng. åjå ndakwa síng ora-ora sak durungé ngêrti búktiné. Dúh Gústi. Nangíng suwé-suwé Múrni kandha yèn Mas Danang sajaké cuwå amargå Múrni ora bisa énggal duwé mómóngan. jaréné ora ngirå yèn jêbulé aku iki gabúg. aku yakin. wanitå iki. Tangisé sangsåyå ndadi. Nangíng ésúk kuwi Múrni mårå nyang ngomah. kåyå-kåyå aku kêpéngin ngrêngkúh dhèwèké lan tak rangkúl kêncêng ånå ing dhadaku. Mauné sambaté Múrni múng amargå anggóné Mas Danang arang-arang mulíh. saéngga ora biså mulíh sêminggu sêpisan kåyå adaté. síng sajaké ora sabar. kuwi bojoníng liyan." mripaté Múrni wiwit kåcå-kåcå. Kuthå panggónané nyambút gawé síng tau dikandhakaké nyatané orå. kuduné kabar-kabar Mas. sênadyan ånå tatu síng pathíng cómplóng íng sak kiwa têngêné. HP-né ora tau aktif. pisan ji iki aku kêpêksa kumlawé ngêlús-êlús rambuté. "Wís sêsasi Mas Danang ora mulíh Mas. "Aku ngono yå bisa waé sabar Mas. wóng aku mono yå múng burúh cilík ånå pabrík sêpatu. Atiku trênyúh. Nangíng sipat élingku isíh luwíh mênang. Katóné Múrni wis pasrah. Ora ånå tangís síng dikatónaké nalikå aku bali lan ngandhakaké yèn ora biså nêmókaké kabar ngênani Mas Danang. nangíng nganti pirang-pirang dinå ora nêmókaké asíl. Nganti tak réwangi lêmbúrlêmbúr. nangíng Mas Danang kuwi lho. Yèn nuruti karêpíng ati. Wingi kuwi malah têmbungé rådå nglarakaké atiku lho Mas. pucêt kaya wóng kurang turu. "Yèn ngonoå. "Múrni. sak wijiníng wêktu mêngko Mas Danang bakal ngêrti yèn kowé kuwi wanitå síng bêcík. Ora. Praupané pêtêng. åjå nganti. "Kowé kudu sabar Múrni. "Lha nyang ndi?". nyèlèhaké atiné síng kêlårå-lårå. Biså ugå Mas Danang lagi akèh urusané. kênångåpå ora. wóng lagi limang tahún kurang. kajåbå múng praupané síng aclum tanpå sunar. síng sêpulúh tahún lagi diparingi mómóngan yå akèh. Wís bèn ati síng rêsík iki têtêp rêsík sak lawasé. ora múng amargå supåyå bisa luwíh akèh pamêtuku nangíng ugå supåyå biså nglalèkaké Múrni. "Yå sabar tå Múr. Isíh ésúk bangêt wóng aku durúng mlêbu nyang gawéyan." Wís mèh sêsasi sak wisé kuwi aku ora kêtêmu manèh karo Múrni.

" wóng wadón mau nangís sêsênggukan." kandhané wanitå mau. dumadakan aku krungu kabar. Sak têkané rumah sakít. mêntas nangis. "Nyuwún sèwu." kandhané manèh tanpå ngêntèni pitakónku. biyèn tilas kancané kuliah Mas Danang." Múrni unjal ambêgan. "Ora ngirå. aku lagi waé såkå rumah sakit." kandhané. wís têlung sasi kók ora kråså. panjênêngan kancanipun?" pitakóné wóng wadón mau. inggíh. katón bungah atiné nalikå wêrúh aku têkå. "Oh. Gagé-gagé aku mårå nyang omahé Múrni... nangíng ora katón kåyå wóng lagi lårå. Mbókmênåwå êluhé wís êntèk nalikå ngêrti yèn Danang wis ora ånå.. lan mlêbu kamar síng dikandhakaké Guntúr. Múrni lan wóng wadón mau banjúr salaman. Wóng wadón mau katón abang mripaté. wís duwé anak têlu. Kabar mau såkå Guntúr. .. Mas Danang sampún kapundhút. "Inggíh. tatunipun awrat. amargå nyatané aku pinaringan. "Sêdåså tahún dadós sisihanipun. njågå supåyå åjå ambrúk. "Éman pênjênêngan rawúh radi kasèp. móndhók ånå sak wijiníng rumah sakít nèng Sêmarang. ya ampún Mas. Tangané síng siji ngêlús wêtêngé síng wiwít katón mucu-mucu. ånå pangarêp-arêp síng sumirat såkå mripaté. "Mas. ya kuwi piyé bisané ngabaraké kabar kuwi mênyang Danang." têmbungé alón. "Aku ngandhêg. Nalikå aku têkå. lan ngêrti yèn jêbulé Danang wís duwé bojo. Sumiliríng angín soré ngobah obahaké wít kêkêmbangan síng manékå warnå kang tuwúh ånå ngarêp omah. Sak kala praupané Múrni pucêt. Jaréné Mas Danang nêmu kacilakan. tênan-tênan wanita sing ora nguciwani." aku. punikå.Múrni. "Nangíng ånå rasa sukúr. "Kula bojonipun Mas Danang. Soré kuwi aku ngancani Múrni thêngúk-thêngúk ånå ngarêp omah. punikå kamaripun Mas Danang?" pitakónku ngati-ati. kók tégå ninggalaké aku lan anaké síng wís têlu. Múrni jêbul lagi waé têka såkå lunga. Aku ngêrti åpå síng dikarêpaké.. Aku kagèt. nangíng dhèwèké wís ora kêpéngín nangís manèh. aku kêtêmu wóng wadón ayu mêtu såkå kamar mau. kulå Sigít. aku kapusan priyå. jêbulé aku iki wanitå.Róng sasi sak uwisé." wóng wadón mau nangís sangsåyå bantêr. aku nggujêngi lêngêné kêncêng. "Ngandêg?" Múrni múng manthúk. Ora ngêntèni sésúk-sésúk aku dina kuwi ugå budhal nyang Sêmarang.

Pakulitané kuning rêsik. sêmånå uga Dhík Sri. asmané kang komplét Sri Partinah.. nêmbé kapíng loro aku dolan mênyang omahé íng Bantúl. Dhík Sri. jan ayu tênan. Aku saiki wís duwé kêluwargå dhéwé. aku nyambút gawé dadi pêgawai Pêmêrintah. Dhèwèké mandhêg ånå ngarêp omahku sak pêrlu ngêtêraké layang såkå Dhík Sri ing Bantúl. dhèwèké yo têrús nglalèkaké aku. Lulús såkå pamulangan SMA aku lan Dhík Sri pisah. katóné yo ora béda karo aku. mangkat lan mulíh sêkolah bêbarêngan goncèngan pit èlèk iki. Sêthithík mbåkå sêthithík ilang kêsilêp wanitå liyå. råså síh katrêsnan mau kók ora dadi tuwúh subúr. ya múng amargå jarak antarané Sålå lan Bantúl mbutúhaké wêktu sêtugêl dinå mênawa arêp kêtêmu. dêdêg piyadêgé sêdhêng. awít anggoné omah-omah luwíh dhisík tinimbang aku. mêngkono aku nyêbut jênêngé. Mbók mênåwå lagi sêjajar mênåwå ditandhingaké bintang sinêtrón Marisa Haque utawa Soraya Haque. nangíng råså trêsnå mau lagi tuwúh nalikå aku karo dhèwèké wís pêpisahan. ya amargå sakliyané adóh panggónané ning síng gênah kanggo ragad mrånå aku ora duwé.. saumpamané zaman biyèn aku wis duwé sêpédha mótór utawa HP mbók mênåwå critané bédå. Pókóké ora kalah ayu yèn ditandhíngké karo Inul Daratista pênyanyi ndhangdhut síng wís kawêntar yèn nyanyi gawéné ngobahaké pérangané awak... Kêdadéyan mau wís kêlakón udåkårå têlúng pulúh tahún kêpungkúr. sêmono ugå dhèwèké tak kirå wís pêputrå akèh. Wah. Ah. Mbúh amargå arang anggónku kêpêthúk. mèh sêtêngah sasi sêpisan layang såkå Bantúl têkan omahku. Yå mêrga såkå iku anggónku ngêrtèni watak lan bêbudèné yå múng saktléraman. rikmané irêng kêtêl tur dåwå nganti sak ngisoré bókóng. ya adóh. mulå ya múng liwat layang aku lan dhèwèké pådhå ndhudhah råså síh katrêsnan. wís kênå dijagakaké. nétrané bundêr irêng katón kåyå ngétókaké sunar.. Dhík Sri sakdhuwuré pênyanyi mau.. Ugå sêjajar mênåwå ditandhíngaké karo Kharisma Kapór utawa Karina Kapór bintang film saka India. sanajan isíh dadi tênaga hónórèr lan Dhík Sri bali mênyang Bantúl sak prêlu mulíh lan golèk panggawéan. nangíng såpå ngira yèn síng duwé jênêng mau pawóngané ayu. prawan såkå Bantúl Swarané sêpédha mótór pak pós såyå suwé såyå cêtha. sênajan nalikå isíh sêkolah awór dadi siji. Antarané aku lan Dhík Sri íng Bantúl wís suwé anggóné sêsambungan kêkancan. Nalikå ing Sålå dhèwèké ndèrèk Pakdhéné sak prêlu sékolah.Sri Partinah. ora ngêrti sak tênané. malah íng wêktu saiki sêsambungan mau dadi sêsambungané antarané wóng wadón lan wóng lanang síng nêmbé pacaran. kanggo ukuran zaman sêmånå åpå manèh zaman saiki jênêng mau katóné ndésani lan ora madólké. sêmono ugå sêtêngah sasi sêpisan layangku têkå ing omahé Dhík Sri. ugå sêjajar mênawa ditandhíngaké Ayu Azahrí utawa Sarah Azhari. Sêpédha onthèl tahún 70 dadi pawitanku. . Pacaran sasuwéné mèh nêm tahun.

jan kaya uríp nèng swargå kaé. amargå aku múng sawijiníng PNS andhahan kang gawéyané múng dipréntah thók. mulå blanjané yå múng sakimit. Wêwayangan nalikå pacaran kumlébat wélå-wélå kåyå waé lagi kêlakón dhèk wingi. Yå amargå uripé sing srakah iki aku dadi katut kêcêmplung utang bank.Kêdadéyan lindhu gêdhé síng nêmahi tlatah provinsi Jawa Têngah lan Daérah Istiméwa Yógyakarta kang lagi kêpungkúr ndadèkaké aku kèlingan marang dhèwèké. Bubar gajian tanggal siji kåyå biayasané kabèh blanjaku bruk pêthuthuk tak pasrahné Dhík Sri. mbók omahé dhéwé iki digawé tingkat. Kåyå-kåyå aku lan dhèwèké wís rêsmi bêbrayan. kêndharaan sêpéda mótór iki lagi ngancík cicilan kapíng wólu. Mulå pêndak byar njalúk barang-barang síng rêgané larang. Wola-wali ora jêlèh-jêlèh. mênåwå masalah siji iki. tansah nêrima ing pandum. ugå wêwayangan sakumpamané. Kamångkå aku kudu nyicíl kapíng patang pulúh wólu. Sanajan múng dadi bojoné pégawai cêndhèk. Karêpé pêndhak mêtu rêsèpsi jagóng utåwå acara arisan kampúng waé kudu nganggo sayak anyar. iki turahané blanjaku sasi iki. mênåwå ånå kurangané aku bisa duwé asíl såkå opah jaitan síng tak tåmpå. Sanajan múng uríp manggón ånå Pêrumnas jêmbaré múng sak cuplêk. Dikirå dadi bójón PNS iku énak lan kêpénak. sanajan blanjaku isíh utúh tanpa pótóngan. karêbèn mênåwå ånå tamu nginêp biså longgar!" mêngkono pênjaluké Dhík Sri. ganti wêwayangan síng kahanané kósók baliné. Dhasar wóngé ayu rupané. aku ora nulak nalika dhèwèkné kêpingín nindakaké sarêsmi. sak karêpé anggónmu ngatúr lan nyukúpké!" Åjå mênèh jênêngé múng siså blånjå. "Nyoh Dhík.. kósók baliné Dhík Sri wanodyå kang kédanan båndhå.. kåyå padatan aku lèyèh-lèyèh ånå sênthóng. "Alhamdulillah.. Aku ora sêmaúr babar pisan. aku lan Dhík Sri pådhå karêmé. Kamångkå satêmêné aku iki kêpingín uríp mulyå sanajan múng kanthi uríp kang prasójó. dikirå síng kakúng bayarané gêdhé túr ajêg åpåmanèh têmbéné mburi éntúk pènsiún." sémaurané Dhík Sri karo nyawisaké sêgå lan jangan kanggo mangan awan. nangíng Dhík Sri tansah ngaturaké pênuwún marang Gústi Kang Måhå Wikan. aku lan Dhík Sri kêlakón sêsandhingan dadi laki rabi. bêbudèné ugå ora nguciwani. ora sawêtara suwé Dhík Sri nusúl. Kabèh mau yå amargå Dhík Sri wanodyå kang solèkhah lan gêlêm mbantu èkèr-èkèr golèk pangan. Jêbúl Dhík Sri iku múng ayu lahiré thók. Balé somahku tansah ayêm têntrêm kêbak råså bagyå múlyå. Bisaku múng ngêlús dhådhå. ngêdêgaké balé somah kang ayêm têntrêm. Pancèn tak akóni. Wêwayang kang éndah mau sêthithík mbåkå sêthithík ilang. tak kirå ora bakal cukúp kanggo nyukupi kêbutuhan sêsasi. mula rêzêki têkå lumintu tanpå kêndhat-kêndhat. Nangíng nalikå dhèwèké . Bêbudèné èlèk lan wataké angèl bangêt. "Mas. iki wis cukúp kanggo sêsasi Mas. Atiku wís jèngkèl. Yå amarga aku lan dhèwèké isíh klêbu têmantèn anyar mula najan isíh awan. Bubar mangan awan. pêndhak sasi ora tau nggåwå mulíh blånjå. Yå kåyå mêngkéné iki sing diarani aku wóng síng kêbênêran anggónku têtak. wah. nangíng rasané kaya uríp nèng swarga.

Dhèwèké tak sêkarép. nêsuku ora bisa tak ampêt mênèh. jêbúl layang síng nêmbé tak tåmpå mau dudu layang såkå Dhík Sri ing Bantúl.. arêp lungå yå ora tak gondhèli. mugå-mugå Dhík Sri lan kêluwargané di diparingi slamêt såkå lindhu gêdhé iki. Ah. nangíng bêbudèné ora nguciwani. Yå wiwit dinå iku aku ora caturan karo Dhík Sri. yèn isíh kêpingín dadi bojoku ya kudu ngêrtèni kahané síng lanang síng kêrjané dadi PNS. níng mênåwå wís ora iså diatúr yå sakarêpmu. mulå tinimbang kêbacútbacút luwíh bêcík tak jak ngadhêp ning kantór pêngadilan agama sak pêrlu tak wènèhi layang pêgat. "Dhasar wóng wédók ora duwé utêk. dhèwèké ugå lungå.. Bisaku múng nyênyuwún marang Gusti Allah. dhasar wóng wadón síng ora ngêrti agåmå. mênåwå yèn aku lagi lungå nyambút gawé mênyang kantór. Mak gragap aku élíng såkå anggónku ngalamún. Lamat-lamat aku krungu lapórané tånggå têparo. kang ngabaraké mênåwå aku saiki wis púrnå dadi pènsiún.malah njalúk supåyå sêpéda mótórku diijólké mobíl. nangíng layang såkå Badan Kêpêgawaian Nêgara Kantór Wilayah II Jógja. malah jaré wís naté ånå wêrúh dhèwèké goncèngan karo wóng lanang liyå mlêbú sakwènèhíng hotèl. mbók yó ngrumangsani awaké dhéwé iki såpå!" untúng tanganku ora sida nêmpilíng rainé. sanajan ayuné ora kåyå Dhík Sri. . ora susah dadi gêgayuan síng mulúk-mulúk síng tundhóné múng nyêngsarakaké dhéwé. Aku bisa lulús såkå PNS kanthi slamêt lan dhuwèni hak pènsiún. amargå bojoku njiwít tanganku. Wóng wadón síng ånå jèjèrku ora liyå yå bojoku tak rangkúl..

wóng êmbóké wís tuwå. Pungkasané mèlu-mèlu dróp out. Guru-guru sêkolah iku múng pådhå nyêkukruk." Êmbóké ora mangsuli. Móngsók mångså kêtiga ésúkésúk udan. Wóng Mbók Sutik iku jané ora kêpingín mudhêg åpå-åpå pêrkarané Usúp. Atiku iki lagi ora karu-karuwan. ora dhuwé hp síng anyar dhéwé. gódhóng mlandíng sakcoklèkan íng pinggír dhalan waé babar pisan ora. síng ora kåyå kanca-kancané. Sêpirå pêmêtuné wóng êbêr-êbêr. Wragat nyaút kånå nyaút kono. ndêk isíh roså tau élíkélík. Ngåpå répót-répót diréwangi rêkåså yèn síng diarêp-arêp wís . Upåmå ånå ngomah ésúkésúk åpå yå arêp jagóngan ngglênúk. Åpå munggúhnå êmbók siji waé arêp dikono-kono. numpak sêpédha anyar. Wêrnå-wêrnå waé. Gêdhèn-gêdhèn kalanjånå. Êmbók? Lumrahé wóng jêjodhoan yå omah déwé. Jalaran kêgåwå håwå síng angêt banyu gênthóng. Srêngéngé waé múng nginjên saklèlètan. Iki mau kók olèhé risik. Udad-udúd linthingan gawéyan. Pijêr mógók waé. síng êntèk kós-kósané. wóng karo wóng lanang. Najan uga múng mêgógmêgóg ånå mbranjang. Gèk karêpé kabèh karêbèn pådhå kuliyah. Malah sók ånå unèn-unèn mêndhúng ésúk kêtigå dåwå. Kabèh wóng pådhå têmandang ngåpå tå ngåpå. Sêmono ugå síng mênyang sêkolahan. Bédå manèh si Usúp. tambah pupóné sambat lårå. warúng banjúr ditutúp krêkêp. Súp. Judhêg dhêg yèn wís ngéné iki. ora iki ora iku. Ditinggal bali ngomah. kamångkå Mbók Sutík isíh sênêng uríp. Adaté såkå warúng digawakaké rambanan kalanjånå. Êndi jêjêré dianak-anakaké uwóng yèn banjúr nyiyå-nyiyå wóng tuwå. Síng wédók wís suwé ora ånå síng wêrúh parané. Ora kétang ngubêngi galêngan thók. síng cumpèn sanguné. olèhé posah-pasihan paribasan main kêtoprak. Rak yå ora pantês. "Ora lho. banjúr thêngór-thêngór nyawang ingón-ingóné síng thêngór-thêngór nyawang Usúp. Nangíng piyé manèh. Síng mênyang sawah yå mênyang sawah. Nangíng iki blas ora digawakaké åpå-åpå. Túr manèh athík kåyå têmantèn anyar. Kåyå ora tau kêpêthúk waé. Åpå olèhé dódólan dibóróng uwóng apa piyé?" pitakóné êmbóké. "Wóng ora dhuwé mbók ora usah dhuwúr-dhuwúr angên-angêné. ora lidók síng loro dróp out. Lha kók isíh nggamblók karo êmbók. Amargå olèhé dódólan mênyang warúng ugå ramé wóng nggódhóg wédang. Usúp dhéwé mèlu-mèlu wêgah-wêgahan arêp ngåpå-ngåpå. Dhèk êmbèn mono. Síng durúng bayar SPP. Mbók. Åpå yå ora marakaké ati dadi ngêkês. "Ora nggagas." Barêng wís mêncit ruwêt rêntêngé. Kók ndadak mupu bocah nganti papat barang. Gèk hawané njêkút sisan. Banjúr lunggúh dhêlêgdhêlêg. Wís ora kuwat nyambut gawé. Síng mênyang wadhúk yå mênyang wadhúk. Mênåwå tå udan blêbah. Wiwít ésúk nganti soré praéné kaya kalurúp pêtêng bêngi.Kadhúng Klêbús Pirang-pirang dinå iki langité suntrút. Gèk iki síng kêmbar kèri mogak-magik.

Pupón-pupóné ugå mèlu-mèlu bubar-buyar golèk uríp dhéwé-dhéwé. Kari êmbóké síng isíh sênêng nginang susuran mbako énak. Bênêré wís kirå-kirå sêpulúh taún Usúp karo Rati pisah ambèn. Saiki Usúp lagi ngrasakaké tênan barêng kabèh síng digånthå gånthå buyar." wangsulané Usúp. Kèrikèri omah-omah iku múng kajat patang dhina. Usúp múng kari diwènèhi wêktu sêsasi manggón ånå kånå. "Súp. Gandhèng ora tau kêplók síng wédók pilíh ora awór karo Usúp. Mas? Awan sliramu mênyang warúng. Bêngi ngopèni êmbókmu. Gèk ånå ngêndi piwalêsé ånå diopèni wóng tuwå biyèn. Kåyå panêmuné êmbóké Usúp. Dhík! Móngsók dhuwé wóng tuwå siji waé arêp dipantèkaké. Simpênan mas-masan tambah mokal. Najan ora tau dadi udan tênan. Ora kèlingan åpå piyé jaman arêp éntuké Rati biyèn. Mas Usúp. Karomanèh awakmu ya ora isa nyujupi butúhé êmbókmu. Súp? Åpå tiru-tiru nggón . Nangíng síng wédók ora cócóg. "Ora. Lé. "Lha têrús aku piyé. Najan ora tau ongkang-ongkang kåyå wóng síng wís pikún. Bèn simbók dhéwé iså kawór karo kancakancané. Saiki dhèwèké kèlingan karo Rati . Nangíng wóng jêjodhoan kok ora klóp iku yå gèk piyé. Kahanané Usúp tambah susah. Ngabar-ngabaraké waé yå ora tau. Mas? Síng ora ånå bédané iku panêmumu åpå panêmuku? Yèn sliramu ajêg ngono iku síng ora ånå bédané yå panjênêngan dhéwé tå. Åpå aku kók dadèkaké batúrmu ngono waé?" "Dhík.séjé gagasané. ora kèlingan sisihanmu åpå? Mbók sók-sók iku diéndhangi. Mbók wís didókók kånå waé. Yèn balèn ya ora balèn-balèn. Íng kånå kéné lamuké tambah kandêl. Bubar buyar. Disênggúh arêp malíng. Najan arêp mapan ånå paturón yå kobêr èyèl-èyèlan. Yèn múng pêrlu aku karo sliramu nyat ora ånå bédané. Gêdhèngêdhèn opèn-opèn pupón nganti papat. Wóng loro atèn-atènané pancèn padha atósé. Kabèh síng tau ditakóni kåyå kétók ngéglå. Tånggå-tanggané nganti pådhå ngråså. Rina wêngi anggêr ånå wêktu lodhang mêsti dibolan-balèni. Dhík!". Sêsasi åpå róng sasi pisan tilík mrånå rak yå biså. Sêdhêng êmbóké ditêngênaké waé Rati ora tau sarujúk. "Yå uwís! Mumpúng durúng kasèp aku yå wêgah yèn múng kókdadèkaké kåyå babumu waé. Dudu jaman dhèk sêmånå. Mas. Jaman sakiki iku wóng wédók jaré wênang ngatúr awaké dhéwé. Durúng síng pupón-pupónmu. wóng durúng duwé mómóngan dhéwé. Pêgatan yå ora. Kanggo mbayari utangé olèhé ngragati pupón-pupóné." kandhané Rati zaman têmantèn anyar-anyarané. Najan simbók åpå sêdulúr yå kudu digathukaké. Usúp iku kók olèhé ora ngawaki. Yèn ora cócóg yå uwís!". Dhík." Sangsåyå angêt ómóngómóngané Usúp karo Rati dhèk sêmånå. Géné ora ånå síng diurús awaké dhéwé yå pêrlu diurús. Yèn pisahan ora pisahan. Usúp yå múng ngguróni karêpé dhéwé. Jaman sakiki lho. "Wóng ånå panti jompo lho. "Bédå síng kêpiyé hé. andan-andan gawé ngamal bêcík. Sêdhêng Usúp têtêp ngugêmi karêpé dhéwé. Diréwangi bêngi-bêngi grumutan mènèki cêndhélå diurak wóng akèh. anggêr nyawang langité isíh bruwêt. Rati trimå urip ijèn karo awaké. Wóng sisihan wís sêprono-sêpréné kok ora tau gêpók sénggól. Mbók wís gèk ménakké awak. Karêpmu iku piyé hé. síng wédók. wóng jêjodhowan iku ora múng nggathúkaké aku ora sliramu. Mênêng-mênêng warúng ugå wís kadól. Mas?" "Ora.

Mêngko gèk mênêngmênêng wís suwé oléhé bukak dhasar. Gagasané mrånå-mrånå parané. Mbók. Mbók. Wóng aku ora lårå. Biyèn omah-omah sliramu takragadi. Wóng tumindak. Aku lagi putêg. Mbók! Wís ora tau mènèhi åpå-åpå. Síng tak ngonokaké waé apané. Súp! Andikna ngaku dadi wóng lanang. Åpå aku iki lårå ta jané hé. Dadi wóng wadón iku yèn nanggúng suwé-suwé ora bêcík. Súp. Mêngko yèn têkå-têkå ditundhúng lungå åpå ora wirang?" "Alah jabang bayik. Lé.. Mbók. Yèn ora ya gèk kêpiyé ngono jaréné. Mbók." "Ora ngêndikå kangên lho. Mêngko rak ndaraki aku síng diarani ngono. Ngongkak-angkèkaké bangkèkan. Mbók. Pêrnak! Ngêpèk sanak. ora diluru. Wêdi iku rak yå mapan nggåwå êmpan ta. Åpå síh dibacútaké åpå ora.. "Ngåpå tå. api-api ora butúh wóng wadón. Dadi mokal duwé pangarêp-arêp gêdhé karo wakíl-wakíl iku." "Ora krasa ya bèn ora kråså. Bêgjané síng kêlakón dadi panggêdhé åpå wakilé rakyat." Haaah! Aras-arasên. Wís. Kêpêrluan sêdinå-dinané ora dadi soal." Diunèni kaya mêngkono karo êmbóké Usúp dadi njênggèlèk. karo sisihanmu. Kêsandhúng-sandhúng íng waråtå kêbêntús bêntús íng tawang. Lha kók pungkasané diêntèn-êntèni rêmbugé kók ora tau cablúng. Ora kók nggaya. "Súp! Ngåpå sliramu iku?" panyêluké êmbóké manèh. najan wís ditåtå mêning mêning jêbúl sók ora mêsti lêmpêng dadiné. Kuwatír ugå yèn diarani arêp sêtór. Ora suwé klithih-klithik njupúk sandal jêpít. Ora sithík. Dirasani kiwa têngên. najan ora ånå síng diwakili. Arêp ngåpå-ngåpå kók anané múng wêgah kåyå ngéné. Kåyå pêtêngé langít patang ndina iki. Aku iki kangên tênan lho. Ududé diguwang banjúr ngadêg. Aku kók tinggal ora åpå-åpå anggêré aku ora kók pantèkaké. Yèn isíh yå gèk piyé mêsthiné. . Aku kuwatír yèn dhèwèké muni-muni kåyå ndisik manèh. Mênåwå tå ora jumbúh karo kêrsané Pangéran. Wóng dhèwèké waé ora tau ngrasakaké åpå-åpå. Rékaké yå karo nggåwå ênthil-ênthil warúng." grênêngané êmbóké. Nyobå nggléthak ånå lincakan ya múng kêlap-kêlóp ora bisa mêrêm. Pancèn aku iki yèn karo wóng wédók wêdi lho. Niyat ingsún olèhé mlaku rådå ndhêlík-ndhêlík bèn ora kêsawang wóng. Urípku saiki kók kåyå ora ånå gunané ta.tilipisi kaé? Jêr rabi jêr pêgatan? Gèk síng diburu iku åpå jan-jané? Gontagantiyå kaping sèkêt jaran kaé yå yå pådhå waé. Wóng yå múng nyangklêg. Mulå awan iku ugå Usúp wís têkan nggóné síng wédók. Bèn kênå kanggo mbêsêli si Rati. Mbók!" "Lha yèn ora iku yå gèk élíng. Apa manèh kók ndêlah åpå ngênglêng. Nangíng wóng lanang iku wajibé ngluru. Usúp tambah olèhé pêtêng ndhêdêt. Kók yå kêbangêtên wís sêpuluhan taún ora éndhang-éndhang sisihan. Nang! Yèn karo sisihan kók banjúr wêdi iku gèk lanangmu kók dókók ngêndi? Karo macan waé paribasan kók wanèni barêng karo wóng wadón kók kåyå. pókóké nanggóri jaman kåyå ngéné iki åpå-åpå sarwa angèl. Pancèné dadi pårå-pårå iku glèthèk pêthèlé múng pagawéyan kanggo ngurang-ngurangi pêngangguran. Ora sudi ngênglêng aku lho. Såpå ngêrti têkå-têkå ditundhúng lungå tênan.

Mas. åjå-åjå Usúp ora karênan ditêkani. Rat. ." "Aku lagi ngandêl sakiki. Wóng wís suwé bangêt ora gêpók sênggól. Si Rati yå wis tåtå-tåtå arêp mênyang panggónané Usúp. Awan iku mandhúngé sumilak padhang. Rat!" "Uwah. tinimbang golèk yå aluwúng balèn. Dhèwèké nggagas. Mas. Jêbúl sliramu duwé prasaan tå?". Níng aku!" "Yèn bêngi aku isíh limpang-limpung kèlingan sliramu dhèk êmbèn lho. Ora bédå Usúp. Athukå rak yå kêcélík. gayamu!". Rati ugå nggåwå ênthil-ênthil apêl soklat sêkilo. Srêngéngéné bali mêncêngèh kaya adón-adón lêbar dikópóhi. "Síng takón iku sakjané dudu sliramu. Thêlèk kêcêmplúng kalèn. "Tujuné iki mau durúng budhal. Wóng loro pådhå mèsêmé. Banjúr rangkúl-rangkúlan kêkêt! Wóng wís kadhúng klêbús gèk arêp piyé manèh.Têkan Panggónané síng wadón kók yå kaya dirancang.

Nangíng nadyan mangkono wiwít saiki aku kêpéngín nglalèkaké íng siså-siså urípku. kanthi mripat bêníng. Såpå manèh yèn dudu uríp síng ajêg sêsandhingan klawan Rêtno." Rêtno ngguyu ngakak. Pêgå daksêbúl bantêr.. "Ha. såkå pakulitané kuníng. "Yå. Wiwít iki aku kudu nglênggånå yèn Rêtno mokal bisa dakdarbèki sawutuhé. Gawé bêníng rikålå bukêt. Kêdadéyan síng pêpak klawan mêndhak mêndhukulé kahanan. Umpåmå kêmbang dhèwèké kang thukúl íng pinggír dalan.. prasasat nguncalaké wêwayangan síng gumandhul íng . Såpå waé bisa nikmati ganda arúm wanginé.. Ati iki kêpagút wêwayangan wanitå sing patang taúnan iki tansah nyiram tlatah cêngkar ati iki. Bubar dakêmpak lan daksêdhót landhúng. Sêlót suwé aku ngadóh sêlót ngêlak råså iki kêpéngín bali kåyå síng wís naté karoncé dukíng uni. Tuan. Nalikå manúk-manúk sriti kêkitêran ing sêla-sêlané gódhóng príng síng isíh antêng íng pójók déså iki. Wiwít iki aku kêpéngín mardikå. Såkå kuwi aku nganti kêtêmu Rêtno.ha. íng dinå-dinaku amúng kléyangan êmbúh têkå ngêndi parané. "Lho-lho. Sasat kåyå layangan pêdhót.Kajirêt Alang Alang Daksêkarêp angên-angên iki nlasak bêbóndhótan lêlakón síng kawuri. Uríp síng roså ngadhêpi êmbúh kåyå ngåpå wujudíng panguripan. Dakujå råså iki têtêgaran ngoyak marang rêrangkèn kêdadéyan síng wís mungkúr. Rikålå gagat rinå. Aku wóng ngangguran síng íng dina-dinané amúng isi abúríng angên-angên. Sulak abang wís kawistårå ing brang wétan.. Wanitå síng tansah biså gawé ramé rikålå samún." aku mbujúng omongané. nadyan éndah ora ånå sijiå kang hak darbèni sawutuhé. Tuan?" bêngi kuwi swarané nggodhå.. Awít aku ora kêpéngín lêlakón urípku ing salawasé kacêncang klawan dhèwèké." kandhané wóng wadón iku karo ngrubúhaké awaké íng pundhakku. Såpå waé biså mêthík.. Daklólós rókók síng kari saklêr.. nuli bungkús kuwi dakrêmêt lan dakuncalaké íng kali cilík sangarêpku lungguhan. "Tênan. "Aku iki dagangan. kowé kuwat mbayar?" pitakón iku síng pijêr gawé aku klimpungan. Wanitå siji kuwi pancèn síng ajêg ngisi lêmbar uripku. Pancèn. èsêm paít madu lan andhêng-andhêng cilík-ing sisíh kiwå irúng kang bangír. Ya Rêtno. Jalaran íng têngah wêngi mau aku têtêp kaosík déníng wêwayangané wanitå siji kuwi. rambút dåwå. Dakjar sakabèhé kabukak manèh íng alam wêwayangan." wangsulanku cêkak. Ing tlapukanku datan biså ngipataké anané wêwayangané. aku dudu bós síng dhuwít dadi pêrkara gampang. Siapa saja bolèh bawa pulang. nglalèkaké! Jalaran tangèh tå aku bakal darbèki awakmu. wayahé bún isíh nêlêsi pasukêtan. Nalikå aku isíh têtêp lunggúh têkan ésúk iki ing pójók kampúng.. gawé padhang rikålå pêtêng. têtélå ora gampang. sampéyan kêpéngín nglalèkaké aku.. Nangíng. Wóng wadón síng mapan íng póncót jêjêl riyêlé kuthå iki. "Nangíng généyå kowé nolak yèn daktuku lan dakgåwå bali..

Bênêr. kåyå-kåyå pawèh gêgambaran tumrap aku.råså. Tamuné. "Rókóké sík. sisan lakuné anggóné nunút dhèwèké. "Nggólèki Rêtnó. ånå tå?" aku balík takón. Pisan manèh dhompètku takungak." kandhané Sulasíh karo sèndhèn témbók. Lakuné wêktu dinå iki kåyå-kåyå palíng suwé dakråså. Sangu sawènèh sêdya anèh aku mlaku gagah tumuju papan pinggír gang síng rupak kuwi. Yèn aku ora bisa ngukúp. Sawijiné råså síng ora naté dakråså salawasé iki. "Iyå. aku kudu ngilangi wanitå kuwi såkå sêla-sêlané urípku. ora ånå cårå liyå aku dudu ngilangi Rêtnó. supír truk pêlabuhan. mulå tutúg yèn barêngan karo Rêtnó. ditunggu waé. dluwang sasuwèk mau dakbantíng lan dakilês sora. Srêngéngé angslúp íng brangkulón. Édan. bêtah-bêtahé têmên. níng íng kono kênå daksêmak kåyå critané kêthoprak síng naté dakrungu såkå radhio. Iyå. Aku mênyat såkå lungguhan. Sulasíh sing mêthukaké têkaku. Ndulu basané nganggo båså Jåwå mêsthiné iki såkå buku pêlajaran båså Jåwå. Dakungak såkå jam témbók síng cumanthèl ora adóh papanku lungguh nuduhaké sêtêngah sêpulúh bêngi. Pancèn sêdinå wutúh aku ngarêp-arêp srêngéngé énggal cêpêt angslúp íng jêrón bumi." tangané bocah wadón iku agé nggramang íng sakku lan nyaút bungkús rókók. Nyêmak critå kuwi dumadakan atiku dadi kêtarík. Supír kuwi pancèn sugíh dhuwít. Kêpêksané aku kudu nunggu nganti Santosa mêtu. Gambar síng kåyådéné ilustrasi sawijiné critå dadi narík kawigatènku. têgêsé tékadku kêpéngín mardikå såkå wêwayangané biså dadi kanyatan. Aku jumangkah nyêdhaki klarahan dluwang síng gumléthak íng sukêtan. Kadêrêng lakuku énggal têkå papané Rêtnó. Têkan prapatan ngarêp omahku kêbênêran Paiman tukang parkír liwat. biyasané sêprapaté kuwi waé wís cukúp. Minångkå laku muríh kabèh mau katêkan." Sulasíh nêrusaké klawan nyêdhót rókók." aku gêdumêl. wóng liyå ugå kudu ora kêna ngukúp. dhuwit atusan siji asil dódólan pit ónthèl awan mau isíh wutúh sumlêmpit. Wís ora ånå judhulé. Kawít jam papat soré mau nganti saiki durúng mêtu. Dhuwít kuwi wís cukúp kanggo nyêdhaki Rêtnó. "Kowé yå wayah ngéné wís têkå kéné. pokalé Jayèng Rasa. katón rêgêt lan pucêt nglipúr ati kanthi dolanan íng sêla-sêlané gang. Nalikå wóng mau liwat aku api-api turu. Bocah-bocah síng ora kêtiban bêgjå. Kumêluné pêgå rókók síng dakakêp kêsaut angín wêngi nguntabaké lungaku. Ilangé Rêtnó. "Lagi ånå tamu. "Mångså wayah ngéné wís nåmpå tamu?". Kanggo nglipúr ati nuli dakwåcå crítå síng ana suwèkan dluwang tilas buntêl pangan kayané. "Bêtah têmên wóng . Santoså. Nalikå aku têkan íng papané Rêtnó. Lampu limang watan ora kuwawa madhangi papan síng riyêl íng gang pinggir kuthå iki. "Sêmprúl. Éwasêmånå pambudi kuwi datan kuwåwå buncang råså kapang. Bêngi iki aku kêpéngín énggal mêthuki Rêtnó. Pangéran Jayèng Rasa síng matèni Dèwi Rêtnóníngsíh. supír truk kuwi lagi mêtu såkå kamaré Rêtnó. jalaran trêsnané ditolak wanitå síng luwih trêsnå klawan kadangé sêpúh Pangéran Jayèng Kusumó. Bós?" kandhané nanggapi têkaku. Mancík bubar wayah Isak aku jumangkah.

Têgêsé aku wís mlêbu ing bundhêtaning pêrkårå. Åpå aku kudu mlayu? Mêsthi waé aku sêngsara yèn nganti mlayu. "Karêpmu. Sêwêngi mupút aku ora turu." Rêtna kåyå kêthèk kêtulúp anané amúng manút.mau ånå kéné?" pitakónku nalikå mlêbu kamaré Rêtnó. Nangíng jêbúl apikan. "Saiki piyé?" aku wani kêmaki. Êmbúh ånå pasar ngêndi iki. síng disêlani swårå sêsênggóran dadi wiråmå primitip bêngi iku. aku ora kuwåwå ngêntèkaké.. "Kowé mangan åpå Mas. "Níng iki dhompèt kudu dakgåwå dhisík. Kåyå sêlak ora sråntå wédang dakombé lan sêga dakpangan klawan råså kêsusu. Suwéníng suwé karosané Rêtnó sêlót ringkíh lan sabanjuré mênêng. Wanitå kuwi mau bånggå. pasar iki wis ramé aku bakal gampang dicêkêl yèn nganti mlayu ngéndhani bayaran. Aku kudu mlayu. Lan." wóng mau nglólós dhuwít atusan èwu salêmbar kanggo mbayar." kandhané karo ngglédhag ånå dhipan. Dhèwèké mêrêm nalikå aku tumindak sansåyå nakal. Aku kudu ngisi wêtêng dhisík. Sêga sêpiríng waé rasané kaya pahít. wêngi iki wanitå iku ora nggrahitå. aku síng mbayar. Nglênggånå kuwi kabèh atiku dadi kuwúr. Kabênêran ing pójók pasar ånå warúng wédang. nóntón rupané. Rancangan síng wís dakracík ånå ngomah ndilalahé biså mlaku rancag. "Saiki aku yå wani mbayar suwé. Bantal íng sandhingku rikat daksaút kanthi sarosané dakkêkêpaké íng rainé Rêtnó. "Oké. kanggo jaminan. Swarané bocah-bocah wís ilang kalindhih déníng wêngi.. Éwasêmånå aku durúng kêmbå. nangíng aku luwih rosa. Jam íng kamar wis nudúhaké jam sêwêlas bêngi. Pawóngan iki pancèn nyólóng pêthèk. Niyat sakawít sansåyå nóthól nalikå supir truk mau sauwèn-uwèn ånå kamar iki. Mancík íng gagat rinå aku wís mancík íng sawènèh pasar sing adóh såkå kutha." wangsulané Rêtnó. "Mati kowé!" kandhaku nalikå nyawang wanita sing sasuwéné iki nggodhå atiku.. Aku têrus mlaku lan mlaku têrus. rainé isíh dakkêkêp bantal. Têrús nganggo åpå aku arêp mbayar. Rêtnó ora suwålå nalikå dakaras. Iring-iringan klawan têkaku. Ånå råså panglênggånå yèn bêngi iki aku wís tumindak salah mungguhé ukúm. Tujuné ånå wóng apikan íng sandhingku síng kåyå-kåyå ngêrti klawan njêrón pikiranku. édan! Jêbúl dhompètku kèri ånå kamaré Rêtnó. Tibå wêktuné mbayar." aku ngrubúhaké awak íng sisihé. Dumadakan aku ngrasakaké luwé. Íng njåbå wis katón sêpi." aku nuduhaké dhompètku. Aku ngawiti ucul klambi. Aku ora kêpêngín polisi ngonangi tumindakku. Amúng kålå-kålå kêprungu swårå cêkikikan ing sadawané gang. bayaré ugå lumayan." Rêtnó têrús nyaút dhompètku. lakuku tumuju kono. gåwå mréné. Sawusé lunggúh aku aba tèh panas klawan mangan. Wêruh Rêtnó wís tanpå nyåwå aku marêm. dhèwèké mèsêm nalikå wêrúh ing kono katón lêmbaran atusan éwón.. "Suwé. panganggóné lan pawakané wóng kuwi gênah préman.. Klambi daksaút lan aku agahan njranthal mêtu såkå kamaré Rêtnó.. aku ora ngêrti. aku bingúng. . Nangíng sabubaré kuwi råså bingúng wêrúh-wêrúh mrambat ing dhådhå. "Isiné pirå wani nudúh-nudúhaké dhompèt. sadurungé aku nutúgaké playuku. råså gêtêr tumanjêm íng dhådhå. Nolèh rånå nolèh réné. Nganti sawêtårå aku lan Rêtnó jêjagóngan.

Généyå? Durúng ilang råså kagètku wóng kuwi kanthi cêpêt ngrungkêt awakku."Matúr nuwún yå Mas. nangíng wóng mau luwíh roså. . Harak iki ta dhompètmu?" wóng mau nudúhaké dhompèt lan bênêr iku dhompètku. "Kowé såpå? Salahku åpå?" aku njolå. Wóng mau nyandhak pundhakku klawan kåndhå. "Kowé tå síng matèni Rêtnó?" kandhané karo bórgól tanganku. Sarosané aku suwålå. "Dudu aku síng mbayar. dhuwit iki dhuwítmu dhéwé. aku wís dibayari." kandhaku.

sinthíng. kåncå mau nganggêp aku wís ora waras. Aku njalúk pangapurå mênåwå têkaku ing rumah sakít iki bakal nggugah critå lawas síng ndadèkaké ati panjênêngan gorèh. nganti sêpréné aku isíh lêgan. múng krånå kêpincút karo rupaku. Wiwít aku sêkolah ånå SMA akèh bocah lanang síng golèk kawigatènku. Nangíng sêpisan manèh.Wadi Mas Pramónó. Uríp bêbrayan iku abót sanggané. nangíng luwíh wigati såkå iku. dhèwèké rumångså móngkóg atiné. Wís ånå priyå pirå waé síng dadi korbanku. anané råså ajèn-ingajènan. mêsthiné panjênêngan pírså dhéwé. mênåwå iki dudu karêpku. rambútku uga mripatku. yèn aku gêlêm digoncèngké sêpéda mótóré waé. sabên wóng tuwå síng duwé anak prawan rêbutan olèhé arêp ngêpèk mantu. Mas Pramónó. grapyak sêmanak. têkaku íng rumah sakít iki. Kênå åpå panjênêngan kåyå nduwèni råså isín nalikå sapêngarêp karo aku. pårå priyå síng kêpéngín ngajak uríp bêbrayan karo aku. Mas Pramónó mêsthi wís pírsa dhéwé mênåwå ora múng panjênêngan síng dak tampik katrêsnané. såpå síng biså mènèhi wangsulan marang pitakónku iki? Kålå-kålå aku nyawang potoné kang masku lan mbakyuku. Ora ånå priyå síng dak êntèni Mas. nalikå katrêsnané ditampik. pakulitanku. humorís lan isíh prasåjå kåyå mbiyèn. nangíng akèh prakårå síng bakal diadhêpi minångkå ujiané uríp bêbrayan. panjênêngan lupút pangirå mênåwå aku pilíhpilíh marang priyå. Malah nalikå ana kåncå cêdhak mangêrtèni mênåwå katrêsnané Mas Pramónó dak tampík. Layang-layang katrêsnan såkå pårå priyå síng dak tampa mèh kabèh ngatónaké råså pangalêmbana marang aku. ora múng babagan kêbutuhan sandhang pangan íng sabên dinané síng kudu olèh kawigatén. Nangíng. Aku biså ngrasakaké kåyå ngåpå abóté panandhang. panjênêngan isíh katón gagah. sêjatiné såpå aku iki. saiki luwih kopèn malah manút panyawangku yèn nganggo sêragam kêrjané tambah mêrbawani. aku dadi kuwatír mênåwå íng batín . trêngginas sajroníng makaryå lêladi paríng usådå íng rumah sakít iki. Mangêrtiå Mas Pramónó. sêbab wóng kåyå Mas Pramónó iku idham-idhamané kêmbang déså. nangíng kahanan síng mêkså aku kudu kêtêmu panjênêngan íng papan iki. nangíng sêjatiné aku dhéwé nêlångså mênåwå sabên-sabên aku kudu nampík katrêsnané priyå. yå mêrga iki aku tambah nêlångså. Jêjodhoan panganggêpku ora watón rupå ayu lan bagus pawitané. kamångkå yèn dak råså panjênêngan saiki kåyå déné kêbak dåyå sêmangat síng makantar-kantar. mbók mênåwå panjênêngan kêbak pitakónan. mêrgå aku nduwèni praupan síng séjé karo sêdulúr-sêdulúrku iki. ugå kudu pådhå bisa njågå martabat kêluwargané. Múng bédané. ngåpå panjênêngan kåyå duwé råså mindhêr yèn ånå ngarêpku? Coba dêlêngên Mas Pramónó. åpå síng dak råså sasuwéné iki. yèn dak sawang kanthi pêrmati ora ana miribé babar pisan karo praupanku. såpå sêjatiné priyå síng dak êntèni.

ugh. Yèn ndulu ragané ibuné síng wís lêmah tanpå dåyå Narti ora mêntålå arêp blåkå åpå síng dadi pikirané. Ibu åpå aku anak olèhé nêmu ånå ndalan. Ånå wêwadi åpå síng mbók simpên rapêt sasuwéné iki ibu.. Ndhúk Narti.. Driji-drijiné síng alús lan mringin síng sêkawít uthak-uthik tanpå iråmå. Sêdhéla manèh Mas Tónó lan Mbak Tutik têkå. banjúr atimu gorèh?". sanajan ora mubra-mubru nangíng têntrêm. åpå Ibu síng dadi korban wêngisé suwargi Bapak.. kênåpå aku bédå karo mbakyu lan masku? Ånå wêwadi .".. nanging kahanan iki malah ndadèkaké ora têntrêm urípku. "Ora ånå åpå-åpå kók Bu. åjå mênggalíh wêrna-wêrna tå.. mulå digêdhèk-gêdhèkaké pênggalihé Ibu. sêjatiné åpå síng mbók tangisi kuwi. Bingúng anggóné ngrakit têtêmbungan síng pantês ånå têngahíng kahanan kåyå mangkéné. malah jaré arêp pådhå sêkaliyan.. ah. kênå ngåpå kók nangís? Åjå nangís cah ayu. Sirah rasané abót síng wiwít mau tansah disèlèhaké ånå pójóking dhipan. yèn priyå mau trêsnå marang aku múng mêrgå ayu rupaku. Astané síng buyutén nyobå ngranggèh tangané Narti." Narti nyobå nyarèhné pênggalihé Ibuné. Pitakónan sing disimpên mataúntaún nganti sêpréné durúng ånå síng biså awèh jawaban. "Ndhúk. Åpå mêrgå kêtêmu nak Pramónó. aku njalúk pangapurå Ibu. Mas Tónó lan Mbak Tutik iku tunggal båpå ibu. kênå ngåpå kowé ora gèk énggal gêlêm omah-omah. åpå malah Ibu síng tau tumindak nalisír såkå anggêr-anggêríng kautaman. awakku rasané panas. Ibu åjå ngungkít-ngungkít Mas Pramónó... kanthi aras-arasên kanggo ngêlap luhé. ugh. múng síng dadi ganjêlaning atiku sasuwéné iki.. Ibu. såkå mripaté sing cówóng alón-alón diêlèkaké. Wanitå tuwå síng nglêmprak tanpå dåyå ånå dhipan. síng sêkawít saré anglêr dumadakan ngolèt... Aku wawang ngadhêpi uríp bêbrayan klawan priyå. kåyå déné bumi karo langit... jaré aku. Aku kuwatír mênåwå pênjênêngan gêlå.. Dêlêngên mbakyumu lan masmu. nalikå mungkasi pangréntahé marang lêlakóné.. Ibu ditêmpilké wóng. amríh aku lan pênjênêngan pådhå slamété. wís kêdhisikan lúh dlèwèran ing pipiné. Durúng kêconggah anggóné ómóng. nangíng kudu kanthi cårå iki síng dak tindakné. åpå tå síng mbók pikirké. Yèn dak råså abót Mas. mênåwå aku sawéné iki ora bisa nggawé marêmé pênggalihé Ibu.putu-putuku katóné nyênêngké. Pancèn aku palíng ayu..ånå åpå tå Ndhúk.. tangané kiwå ngêlús-ngêlús sikilé ibuné. luhúr têmên bêbudènmu Ibu. síng ora diråså mili íng pipiné.. sêlingkúh... ugh. nangíng kênapa kasunyatané. yèn mangkono.. åpå malah lupút kabèh? "Ibu... Ibu wís éklas mênåwå aku dipundhút sawayah-wayah. mulå aku kudu nampík katrêsnanmu. kók malah nangís?" swarané wanitå tuwå iku mèh-mèh ora kêprungu. "Ora Bu. mårå coba tépasånå. Éwuh åyå Narti anggóné arêp mbukak åpå síng dadi pikirané marang Ibuné... Narti unjal ambêgan landhúng. Narti.pênjênêngan mêngko bakal kêbak pitakónan. mêrgå diguwang wóng tuwané. åpå pangiraku iki ånå síng bênêr..mênåwå iki wís garisé pêpêsthi.. karêbèn Ibu énggal mari.kêlakón pêtêng wêwadi iki sêlawasé. Saupåmå Ibu dipundhút.. "Ndhúk...

Narti wis dhéwåså. "Ndhúk Ti. paít yèn dak bukak lêlakón urípku... nanging bola-bali dicoba têtêp ora têkan pênggalihé." Wanitå tuwå iku têtêp pugúh ora kénggúh marang åpå síng dadi gêganjêlaning atiné anaké wadón.. mênåwå sisihanmu mêntålå nglarah nglarah såpå sêjatiné awakmu. åjå dadi atimu." tambah sêru Narti anggóné sêsênggukan. balúng-balúng kaya dilólósi. manungså ora ånå síng sêmpurnå. .åpå Ibu? Aku wís dhéwåså.wís kuwat ngadhêpi kasunyataning uríp iki.banjúr såpå síng ngukir jiwå ragaku iki? Såpå? "Narti kowé ora susah wawang nåmpå priya sing bakal dadi sisihanmu. Wêwadi iki bakal sinimpên rapêt." Narti múng biså ndómblóng mangêrténi åpå síng lagi waé dirungu. Têrsêrah anggónmu ngrakit ukårå. pêtêng ndhêdhêt samångså Ibu kapundhút déning Gústi ingkang Måhå Kawåså. Gênêp-gênêping isi donyå. ngêndikå. Ayo Ibu. Wís bèn aku dhéwé síng ngêrti sêjatiné såpå kowé. pitakónmu siji iku simpênên rapêt íng têlêngíng atimu. mênthèl lan trêngginas. bédå karo Narti sêpulúh taún kêpungkúr. ngarang critå. "Ibu! Dadi bênêr pangiråku sasuwéné iki? Aku dudu anaké suwargi Bapak? Oh.. Panjalukku Ndhúk. Kêpriyéa waé Ibu ora arêp mbukak wadi iki. awak rasané sêmplah. Ibuné arêp nyoba mbukak pêpêtêng iki. Sakålå ibuné tumlawúng pênggalihé. ora apík munggúh aku lan kowé. Kasunyatan síng diadhêpi ibuné.

Mak brabat Pak Sardi mlaku tumuju pawón arêp ngombé lan mangan awan. Yå wiwít såkå pintêré Bu Sardi anggóné ngatúr blanjané Pak Sardi. kurang luwih jam 12. Sanajan múng wujudé jangan asêm níng rasané níkmat lan sêgêré ora karuwan kåyå-kåyå arêp ngêntèké sêgå sak cêthíng. Bu Sardi ora naté tindak pasar sapêrlu blånjå kêbutuhan pawón. nangíng cukúp mênyang dhasarané Mbók Narsíh bakúl idêran síng mangkal ånå sak pójóké prapatan.Jangan Tumpang Srêngéngéné pas ånå ndhuwúr sirah. Parwati kang nómêr loro ora kalah karo kangmasé. Sanajan bocah wadón níng mujúdaké sarna wanitå tèknik nuklír kang sêpisan. mulå Bu Sardi sabên dinå múng mangsak lawúh åpå anané. Yu Sumi.. Prasêtyå kang nómêr têlu mèh rampúng såkå STTT. Sabên dinå múng mangsak osèng-osèng utåwå jangan sóp lan nggorèng tahu lan témpé. Yå múng émané . Ènèng méja wís sumadiyå unjukan lan dhêdhaharan kang dicawisaké déníng Sumiyêm abdiné. Yå kabèh mau såkå hasilé pêrjuwangané Bu Sardi anggóné ngatúr pamêtuné bojoné. Cêkak aós Yu Sumi prigêl babagan mangsak. nêmbé wêktu-wêktu saiki anggóné mangan ngrasakaké énak. sêdhêp mantêp. pawakané sêmók túr pakulitané kuning rêsík. Jókó si mbarép wís lulús såkå UGM kanthi nggóndhól titêl insinyur Tèknik Sipil. Sakabèhíng mangsakan kråså énak lan sêdhêp. Ora atêgês ngrèmèhaké jênaté Bu Sardi wanitå kang ora pintêr utåwå ora biså mangsak. Pancèn Yu Sumi abdiné kang wis mèlu sapungkuré ibuné bocah-bocah kondúr nèng pangayunaning Pangéran iki wóng wadón kang pintêr olah-olah. níng rådå asín sithík. Catúr Púrnama putrå kang nómêr papat lagi sinau ning Magêlang. déné kakang ragíl lan ragíl isíh sinau ånå SMA." mêngkono sêmauré Bu Sardi nalikå ånå tånggå têparo kang takón. åpå manèh yèn mangsak jangan tumpang wah. Anggóné Pak Sardi mangan wayah awan iki katón níkmat lan sêgêr bangêt.rasané pas bangét. mêngkono kabèh kéluargané Pak Sardi nyêlúk. saiki wis nyambút gawé anèng PT Waskita Karya. malah sak wènèhíng dinå anaké Pak Sardi kang aran Parwati wis naté pitakón "Åpå Yu Sumi dhisik wis naté kúrsús masak?" Yu Sumi ora awèh wangsulan síng gumathók malah múng ngguyu. Sanajan múng jêjêré réwang.. Yå. Wís dadi wataké wóng wadón yèn wêrúh åpå-åpå nèng pasar mêsti kêpingin têtukón lan njalari bórós. nangíng abót-abót Bu Sardi nyukupké blanjané Pak Sardi pinangka PNS rêndhahan bèn biså cukúp sêwulan.00. Ora pati pêdhês. dhèwèké taruna Akmíl sing wis gênah masa dêpané.. malah wís nampa ikatan dinas såkå PT Télékomunikasi. biså-biså bayarané Pak Sardi êntèk múng kanggo nyukupi pawón. saiki nyambút gawé anèng BATAN. putrané cacah ênêm kabèh bisa sêkolah dhuwúr. hawané panas ora mêkakat kåyå-kåyå yèn dituruti arêp ngombé ngêntékaké banyu sak kêndhi. "Åjå nganti aku blånjå kêbutuhan pawón nyang pasar. Bab iki Pak Sardi lan pårå putrané kabèh ngakóni. nangíng rupané ayu.

Kuwi pênêmuné kangmas lan mbakyu. "Pókóké aku ora sêtuju mênåwå Bapak arêp kråmå manèh. bakal promosi dadi brigadir jèndêral. Ganti anak nómór loro. Pikirané Pak Sardi såyå nglangut ngåmbrå-åmbrå kèlingan dhèk jaman isíh dadi mantèn anyar. aku isín nduwèni ibu batur. Pak Sardi rumångså ènthèng bangêt sanggané saiki. Sanajan sanggané wís ènthèng. nangíng kabèh dadi sadhar mênåwå babagan omah-omah iki ora biså dipêkså. månggå sumarah Bapak. priyayiné bagús lan gagah sêdhélå manèh pundhaké nyandang bintang. ora liya si ragíl awèh pênêmu: "Babagan Bapak arêp kråmå utåwå ora arêp kråmå yå gumantúng Bapak. wóng wís sêpuh waé arêp golèk åpå? Salah-salah diarani gaplèk pringkilan. Dhasar putra mbarêp. Karo mbênêrké anggóné lunggúh. karêpé åpå pênêmuné njalúk dituruti kabèh adhi-adhiné. Suwasånå dadi sêpi. Pak Sardi såyå tambah kêråntå-råntå atiné. pêrsis kåyå kangmasé mbarêp. "Bab såpå síng dadi bakal pilihan Bapak iku yå gumantúng síng bakal nglakóni. Prasasat kåyå wóng nggéndhóng kapúk sak gêgêm. Prasêtyå putrå nómór têlu urún rémbúg. tuwèk-tuwèk pêthakilan. déné síng loro wís diragati mbakyu lan kangmasé. Putrå cacah ênêm wís mêntas papat. "Ayo apa pênêmumu ragil?" préntahé Catúr Púrnåmå barêng wís nunggu sawêtårå suwé si ragíl têtêp mênêng durúng awèh pênêmu. amargå sakêluarga wís ngêrti ati lan bêbudiné. pådhå nganakaké pasamuan kêluargå. dr Nugróhó. mênåwå arêp kråmå manèh yå gumantúng Bapak såpå síng dadi pilihané. Babagan mangan lan umbah-umbah ora ånå masalah. kulå namúng nyarujuki mawón!" Giliran putrå kakang ragíl kang aran paraban kyainé Påncå mènèhi panêmu: Mênåwå aku sêtuju Bapak ora kråmå manèh. sanajan mijíl lanang. nangíng watak lan praupané pêrsis cèplês kåyå Bu Sardi síng wís swargi. mak nyat kyainé Påncå nglungani pasamuan. asal sulihé Ibuku dudu Yu Sumi. kabèh pådhå mikír dalan kang bêcík.sakdurúngé Bu Sardi bisa nyawang pårå putrå pådhå mêntas wís dipundhút karo Kang Måhå Kuwåså. saiki aku duwèni pênêmu mangkéné. Catúr Púrnåmå. níng åpå yå patút sak umur-umuranku rabi manèh. Wêwayangan nalikå masúk angín lan dikêróki bojoné gawanggawang." sabubaré ngucap kåyå mêngkono. Parwati nduwèni usul. nangíng uríp dadi dhudhå kuwi yå dikapakna waé mêkså ora kêpénak. wís ånå Yu Sumi síng prigêl mangsak lan sakabèhing gawéyan rumah tangga. Banjúr yèn awakku pinuju masúk angín? Ora kråså luh têmètès såkå mripaté Pak Sardi. "Aku sêtuju mênåwå Bapak arêp kråmå manèh. "Mênåwå Bapak arêp kråmå manèh aku sêtuju Yu Sumi síng kudu dadi sulihé Ibuku. banjúr åpå yå kabèh anak-anaku nyarujuki? Rumangsané Pak Sardi pårå putrané pådhå ngumpúl íng pêndhåpå. Nyawang putrané síng ragíl iki. aku sanggup ngopèni Bapak mênåwå gêrah!" mêngkono pêngucapé Jókó sipêmbarêp karo lungå klépat såkå ngomah. mulå sabên dinå Pak Sardi bisa dhahar lan ngunjúk síng énak ngématké ilat mangsakané Yu Sumi. Pasamuan . bèn ånå síng ngopèni. ing pangråså kåyå arêp kêpingín omah-omah manèh. åpå haké awaké dhéwé para putra iki?" Têmbungé mung sakêcapan.". aku sanggúp nggolèkaké wanitå síng luwíh têrhórmat!" Saiki tibå giliran putra nómór papat.

ånå síng njalúk dimangsaké bróngkós. wis sawêtårå wêktu ditunggu nangíng ora ånå kabaré. Ånå síng njalúk dimangsaké jangan tumpang. Kåyå padatan yèn dinå riyåyå. Gunggúng kêprúk lanang lan wadón kabèh cacah wóng sêlawé. mak gragap.. kabèh sandhangan lan duwèké digåwå mulíh. ora ånå kêputusan síng gumathók. "Punåpå Yu sumi sampún sagúh Pak?" pitakóné si pêmbarêp marang Bapaké.jêbúl aku lagi ngalamún tå?" karo ngucêk-ucêk mripaté síng kråså pêrih. Kabèh pårå putrané wís sarujúk mênåwå Pak Sardi arêp pålåkråmå manèh lan Yu Sumi dadi sulihé Bu Sardi. sambêl gorèng. omah sing sabên dinané katón sêpi iku kêbak pawóngan. "Wé. jêroné sêgårå bisa dipétung. Sakwènèhíng kéwan cilík mlêbu mripaté Pak Sardi. Ånå bab wigati síng arêp dirémbúg dinå riyåyå iki. Mangsak kanggo batíh cacah sêlawé lan manéka rupa pênjaluké. kabèh mau ora liyå anak lan putuné Pak Sardi. . mbúh åpå síng ånå pikirané. Ånå pawóngan síng isíh ênóm jêmagar. Bubar Salat Id diadani sungkêman. ånå síng isíh bocah cilík. jêroné ati angél anggóné ngêrténi. Dinå riyåyå iki kiprahé Yu Sumi anggóné mangsak-mangsak ora baèn-baèn. gadho-gadho lan sakpanunggalé..kêluargå bubar. "Durúng ånå walêsan rêmbúg síng gumathók!" Bubar bakdå. kabèh putrané kang ånå njaban kutha kota pådhå ngumpúl. Pak Sardi sadhar såkå anggóné ngalamún. Yu Sumi pamít mulíh mênyang ndésané. swarané kåyå pasar. lan sakrampungé sungkêman diadani kêmbúl bujånå. Pårå putrå kabèh banjúr pådhå nyuwún pamít arêp bali mênyang omahé dhéwé-dhéwé.

Wis udakara telung Minggu iki Mas Broto ora nate kondur. ya amarga wis limang tahun kliwat anggone omah-omah kok durung ana tandha-tandha arep diparingi momongan. sanajan tiba gilirane kudu kondur ning omahe Weningati. ora lali jamu sari rapet. uga sabun sing ngandhung suruh kanggo ngosoki perangan awak sing wadi. kudune telung dina ana omahe Dhik Murti lan telung dina ana kene. Ah. mula siji-sijine dalan Weningati kudu ngiklasake Mas Broto nikah maneh. ya kaya mengkene nasibe dadi mbok tuwa kaya wis ora dikanggokake maneh. nanging kepriye maneh aku ngrumangsani yen dadi wong wadon ora bisa menehi keturunan. Ora kurang-kurang Mas Broto apadene Weningati anggone mbudi daya. sing putrane lagi lara. Pungkasane menyang dhokter spesialis ahli kandhungan kang mratelakake menawa ana penyakit tumor sing manggon ana kandhungane Weningati kang kudu diangkat amarga ndrawasi uripe Weningati. lampu bolam limang watt nambahi swasana romantis. prasetyane Mas Broto ora arep nglalekake . "Suk yen diparingi momongan Dhik Wening kepingin lanang apa wadon ya?" pangucape Mas Broto nalika isih temanten anyar. apa ya wengi iki mung liwat kanthi muspra? Mengkana panggresahe Weningati. Anggone nunggu rawuhe Mas Broto kanthi tenanan. bab sisa wektu sedina sumarah Mas Broto sing arep kondur. Kagungan putra kang soleh apa solekah wis dadi kepinginanku lan Mas Broto wiwit isih pacaran. srana pijet urut wong kang ahli uga ora kurang-kurang. Yuswane Mas Broto wis ngliwati 35 tahun. kordhen jendela werna jambon ditambah kembang melati sing disebar sakdhuwure sprei nyebar ganda kang arum ngresepake ati. Sakliyane kuwi Dhik Murti pancen isih luwih enom. lagi ngancik pitulikur tahun.Diwayuh Senthong papan anggone turu katon resik. Ing pojokan senthong diwenehi vas kembang arum ndalu sing gandane ngambar-ambar. Adus kanthi sabun wangi. menyang dhokter wis tepung gelang kabeh wis diparani. kamangka kepinginane kagungan putra ora bisa dikendhakake maneh. kabeh tinata kanthi permati aja nganti nguciwani. Nanging nyatane? Ana wae alesane. Anggone selak kepingin momong putra. Ah. utawa wengi iku kentekan kendaraan kepeksa mulih menyang omahe Dhik Murti garwane anyar. uga anggone ngudi sarira tansah permati. Sanajan rupaku iki ora kalah ayu yen ditandhingke karo Dhik Murti. Prasasat kaya ana gludhug nyamber sirahe Weningati nalika krungu yen rahime kudu diangkat kang wusanane ndadekake Weningati ora bakal bisa kagungan putra saklawase. Mas Broto mesti blenjani janji. kaya-kaya wis ora bisa diempet maneh. Nalika arep omah-omah maneh.

utawa Tapa Broto.. ora arep mbedak mbedakake bab rejeki lan sakebehing bakal digawe adil. Atine wong sakloron katon mongkog jalaran kepinginane kagungan putra bakal kaleksanan. Ing pangrasa Weningati mbobot wis sangang sasi punjul sepuluh dina. Putra kang bakal lair digadhang-gadhang tembene mbesuk dadi putra putri kang soleh utawa solekah.Weningati. Wong sakloron wis gawe rencana menawa mbesuk arep babaran neng rumah sakit bersalin sing wis kondhang. jeneng Broto Putranto. . ora lali nggawa gethuk lindri lan klepon. Nanging apa wekasane? Preeet. Siaran Empat Mata kang digiyarake sakwenehing TV lan dipandhu Thukul Arwana bisa nglelipur ati sawetara wektu.. rasane kok aku kaya arep babaran. dheweke nonton siaran teleisi sinambi teturon. nyalib mengiwa nyalib menengen amrih tekan rumah sakit amarga selak ora kuwat krungu sambate Weningati.. Mawarna-warna jeneng kanggo bakal putrane wis rinakit. jabang bayi rasane kaya wis nendhangnendhang lan atine krasa dheg-dhegan. Lamat-lamat gambar lan swara televisi mau saya suwe saya ilang. banget. Weningati keturon angler.. kemul bayi. mak les.. utawa Broto Sena. ngancik wulan kaping sanga!" ujare Weningati sajak rada aleman. Kaya neng alam swargan rasane. Yen sing bakal lair mbesuke lanang. Weningati bisane mung nangis sesenggukan.. wedhak bayi kabeh diborong Mas Broto. kabeh mau sing duwe hak maringi asma Weningati.. Sore iku Mas Broto ngajak Weningati mlaku-mlaku menyang toko sakprelu blanja keperluan kanggo ngadhepi babaran. "Mas saiki aku wis mbobot lho. Telung Minggu lawase Weningati ora disenggol kakunge. malah impene saya lumaku adoh. Popok bayi. Mula ora elet suwe wong sakloron padha nindakake saresmi. Mas Broto gage-gage ngetokake mobile saka garasi. wong lanang angger wis keturutan karepa mesthi lali kabeh janjine. aduoh. pegel-pegel. utawa Putri Ken Utami. Rumah Sakit Bersalin Sayang Putra. ora lali karo ngesun pipine Weningati sing alus. Atine krasa keranta-ranta. Apa ya kaya mangkene iki rasane wong arep babaran? "Mas. kabeh mau sing duwe hak maringi asma Mas Broto. Yen sing bakal lahir mijil wedok uga wis dicawisake jeneng Tyas Sulistyaningsih. Ana sakjeroning pangimpen Mas Broto kondur nyangking oleh-oleh samubarang apa wae sing disenengi Weningati. mula nafsu birahine kaya kepancing dadi makantar-kantar. utawa Endang Larasati. Mak jranthal kaya asu digitik. Anggone nyetir mobil kanthi rikat. Awake krasa lara kabeh. Dhasar wis pirang-pirang ndina Weningati ora disenggol kang garwa. "Iki lho Dhik tak tukokake kalung berliyan modhel anyar!" kandhane Mas Broto sinambi nganggokake kalung ana gulune Weningati. apa ya kudu mengkene wong-wong wadon sing diwayuh kae ya? Tinimbang nangisi nasibe sing nrenyuhake ati. terna nyang rumah sakit!" mengkono penjaluke Weningati marang sing kakung.. malah saiki bale somahe bali ayem tentrem maneh kaya wingi uni.

. Weningati kaya entuk kekuawatan anyar. nanging jabang bayi kaya mbandhel isih kepingin ana wetenge ibune.." sambate Weningati ngaruwara. Mas Broto tulungana aku Mas. Weningati ditemokake wis kaku ora ana nyawane. lan nginjen apa sing lagi kedadeyan ana ing sakjeroning omahe wong wadon kang urip ijen iku.. sepisan maneh sing ngeden!" swarana bidhan mrentahake. tangga teparone Weningati padha cingak." Mak plong rasane ati. Lawang omahe didhobrak. ambegane sethithik mbaka sethithik sansaya arang lan banjur mandheg. aku wis ngapurani kabeh luputmu. Saya suwe Weningati ora kuwat nandhang lara. Gusti nyuwun kekiyatan. jebul kaya ngene rasane wong nglairke. Alon-alon mripate Weningati merem. Dheweke rumangsa gela banget kelingan nalika wani marang emboke sing wis nglairke dheweke. "Adhuh. Lamat-lamat kaya emboke sing wis swargi marani Weningati. rasane wong kang arep nglairake kaya wong lagi sakaratul maut. Para dhokter.. Ora biyasane Weningati durung tangi. Ing pangrasa ana kereta kencana mudhun saka wiyati marani dheweke. . "Ayo Bu.". Wanci jam wolu esuk. dheweke unjal ambegan landhung.Tekan ing rumah sakit Weningati ditumpake kereta dhorong lumebu kamar bersalin. Ana ing pandulu. iki priye rasane aku kok ora kuwat tenan. mula ana sakwenehing tangga kang ndhodhogi lawang. "Wis Ndhuk. Weningati katon gumlethak ana klasa ora obah sanajan diceluki kanthi swara banter. omahe isih kencar-kencar lampune. "Aduh. wis ayo dikuwat-kuwatke kareben jabang bayi enggal metu. bidhan apadene perawat padha ribut anggone nulungi. swara televisi uga isih muni nanging Weningati ora katon. Ya nembe sepisan iki awake ngrasakake larane dadi wong wedok. Ing praupane kang resik sajak mesem kaya wong turu kae. Para widodari padha ndherekake Weningati numpak kereta kencana nuju swargaloka.

nalika kabeh wis rampung. Mbok. Mbok Atmo mung trima ngalah. Jalarane wit jati sing ana pereng pekarangane ditegor tanggane. dheweke banjur gawe surat katrangan kelangan. . jare arep kanggo gawe omah anake lanang. Mulane Mbok Atmo mung tansah ngalah lan pasrah marang Gusti Allah Sing Gawe Urip. Yani iki sing ngopeni Mbok Atmo. Mula dheweke uga banjur mupus sakabehe. Nanging wonge isih waras. jare lemah kuwi mlorot mudhun. lan kuwi dudu sing dikarepake. Sawijining dina Mbok Atmo rada sekel penggalihe. Mbok Atmo kuwi yuswane udakara sangang puluh tahun. mbokmenawa bener prekara lemah kuwi bisa dadi mala lan yen ora ngati-ati bakal dadi dredah sing ora kena dianggep entheng. wangsulane Pak Karso ora genah. Mbok Atmo isih duwe kaprecayan marang paribasan sapa salah seleh. Mantune Mbok Atmo sing jenenge Pak Roto waringuten. lan wit jati sing ditegor kuwi dadi duweke.Lemah Mbok Atmo nembe lungguhan ana kursi emperan omahe. kayu jati sing ana tapel wates pategalan uga ditegor dening tanggane mau. ana kedadeyan maneh sing gawe sekel penggalihe Mbok Atmo. dadi olehe liyer-liyer katon kepenak banget. Mbok Atmo ora dikabari. Mbok Atmo ora nerusake pitakone. Iki ora kena ditokake ngono wae. Udakara limang sasi sabanjure. Tanggane mau sing jenenge Pak Sukat pancen wonge ngeyel lan nggugu karepe dhewe. "Kurang ajar wong-wong iki. aja nganti mung amarga lemah lan kayu sacuwil njalari paseduluran dadi bubrah. Kabeh anake wis mapan uripe. Nalika Mbok Atmo nggenahake kepriye karepa kok kayu jati mau ditegor. Pak Roto banjur ngudarasa yen kabeh iki diterusake mesthi bakal ana dredah. Tanggane mau jenenge Karso. Wis duwe canggah loro. Jenenge Yani. ngger. Mbok Atmo sing pancen ora ngerti tulis kuwi iya mung meneng wae. banjur mlaku mulih alon-alon. Nalika lemah pategalan duweke tanggane sing penere ing sisih kiwa tegale Mbok Atmo diukur dening BPN jare kanggo ngurus sertipikat. Critane. Pekarangan sing saiki dienggoni dadi siji karo anake ragil wadon. lan pikire isih lantip. lan ngerti-ngerti lemahe wis diiris karo tengah meter sing dawane udakara satus meter. " Mbok Atmo isih katon sareh. Mbok Atmo kuwi uga duwe lemah pategalan. katone rada ngantuk. anake enem sing wis mati loro. putune patlikur. Nalika Mbok Atmo krungu kabeh kuwi banjur kandha karo mantune yen kayu jati sing ana tapel wates tegal ditegor Pak Sukat. dheweke mung ngelus dhadha karo unjal ambegan landhung. Coba dipikir dhisik. awit pancen wis ora bisa dirembug maneh. sanadyan atine sekel. Tekan ngomah Mbok Atmo ngudarasa. Anak-anak liyane ana kutha kabeh. suwe-suwe kok malah arep ngidak-idak cengel!" "Sareh dhisik. awake dhewe iki wis terus-terusan ngalah. Ora mung cukup kuwi wae. apamaneh karo ngrungokake giyaran klenengan saka radio.

Sore katon endah. Kok wis katon mlithit?" pitakone marang aku. nalika aku liwat ngarep omahe. sedhih. Pungkasane dheweke lara. lha piye? Nalika Mbok Tuki dikandhani yen diwenehi lemah tegal dening Mbok Atmo. Nanging kuwi mung sedhela. "Arep menyang endi. Nanging sepuluh dina sabanjure dheweke bali waras maneh. Nalika krungu kabeh kuwi Mbok Atmo mung bisa mbrebes mili. Kahanane Mbok Atmo dadi sangsaya ringkih. Mbok Atmo lungguhan ana emperan omahe. Mbok Atmo katon tentrem pangrasane. Katone wis siyaga ngadhepi urip sing kepriye wae. Mbah. Upama lakon wayang ngono mbok menawa kaya Babat Alas Wana Marta ngono kae. Ngono kuwi dongaku. Mbah. Turahane diedum loro. sisih lor bageyane Sugeng anake mbarep Mbok Atmo. Mbok Tuki sanalika banjur kongkon wong babat alas. Lan nganti saiki isih katon seger sanadyan yuswane wis lungse. Mbok Atmo duwe karep kepengin ngedum lemah pekarangan lan lemah tegal marang anakanake. atine katon sansaya tentrem. Lemah pategalan diedum telu. Sawise ndonga." wangsulanku cekak. Mbok Atmo sarujuk lan banjur ndonga ndremimil. Thole. prasasat kabeh kayu ing tegal sing diwenehake marang Mbok Tuki dibabat entek. yakuwi bageyane Jatmo karo Timuk. Lemah pategalan sing sewu meter persagi diwenehake Mbok Tuki sing biyen nate diopeni Mbok Atmo lan wis dianggep kaya anake dhewe. Mugi panjenengan tansah pikantuk kanugrahan ing gesang punika lan kanugrahan ingkang langgeng. dene sisih kidul bageyane Yani anake wadon sing ragil. Mbok Atmo ngudarasa geneya aku lan anak-anakku kok mung tansah diidak-idak dening liyan. pasuryane katon tentrem.embuh apa dongane. Sawise kabeh dijlentrehake marang anak-anake lan kabeh wis sarujuk. Anak-anak lan putu-putune tansah bisa nglipur. Waspa sing tumiba banget nrenyuhake. Kamangka durung genah lemah sisih ngendi sing bakal diwenehake marang dheweke. "Ajeng latihan karawitan dhateng Wonogiri. sing dirasa wis ora bisa diampet. Esem sumringah ngrenggani pasuryan tuwa kuwi. Lemah pekarangan diedum loro. lan nganti diopname barang.Mulane Pak Roto uga banjur kandha karo Mbok Atmo menawa kabeh dililakake wae. Mbok Atmo banjur unjal napas landhung. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->