BAB 3 KITARAN PERAKAUNAN

AA015

BAB 3

AA015

OBJEKTIF KITARAN PERAKAUNAN

BAB 3

Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:-

1. Menerangkan secara ringkas langkahlangkah yang terdapat dalam kitaran perakaunan. 2. Menerangkan jenis-jenis dokumen sumber

AA015 KITARAN PERAKAUNAN 1 Analisa Urusniaga (Dokumen) BAB 3 8 Imbangan Duga Selepas penutupan 7 Catatan penutup Dan pindah catat 6 Penyata Pendapatan & Kunci Kira-Kira 2 Catatan Jurnal 3 Pindah catat ke lejer 4 Imbangan duga 4 Pelarasan 5 Imbangan duga terlaras .

AA015 BAB 3 Contoh urusniaga dan dokumen yang digunakan URUSNIAGA ‡ Jualan tunai ‡ Kutipan dari penghutang ‡ Bayaran kepada pemiutang ‡ Belian kredit ‡ Jualan kredit ‡ Pulangan belian ‡ Pulangan jualan ‡ Ambilan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ DOKUMEN DIGUNAKAN Slip pendaftaran tunai Resit salinan Resit asal Invois belian Invois jualan Memo kredit Memo debit Memo .

AA015 BAB 3 Contoh invois .

Nota debit / kredit .AA015 BAB 3 2.

Resit dan bil tunai .AA015 BAB 3 2.

Keratan cek dan baucer pembayaran .AA015 BAB 3 4.

AA015 BAB 3 6. Penyata bank .

Menjelaskan penggunaan jurnal khas. 2. jurnal am dan lejar subsidiari serta tujuan penyediaannya .OBJEKTIF 1. Menerangkan kegunaan jurnal am dan menjelaskan prosedur membuat catatan jurnal bagi setiap urusniaga.

AA015 BAB 3 PROSES PEREKODAN Selepas dokumen sumber dianalisa. langkah seterusnya dalam kitaran perakaunan ialah proses perekodan urusniaga. Urusniaga perlu direkod menggunakan peraturan yang kita kenali sebagai hukum debit dan kredit. Proses perekodan terdiri daripada tiga tahap utama iaitu : JURNAL ‡ LEJAR IMBANGAN DUGA Jurnal terdiri daripada Jurnal Am dan Jurnal Khas. .

AA015 BAB 3 JURNAL AM ‡ Dalam firma perdagangan Jurnal Am digunakan untuk merekod item yang tidak dapat direkod dalam Jurnal Khas iaitu:‡ Pelaburan aset dalam perniagaan (kecuali tunai) ‡ Ambilan barang niaga ‡ Jualan aset secara kredit ‡ Pulangan jualan ‡ Pulangan belian ‡ Catatan pelarasan ‡ Catatan penutup .

AA015 BAB 3 CATATAN JURNAL Contoh format jurnal am adalah seperti berikut : Tarikh Butiran Folio Debit Kredit .

untuk barang niaga yang dipulangkan bernilai RM200.2005 Menerima memo kredit daripada Yu Co. Contoh catatan jurnal : Tarikh Butiran Folio Debit Kredit 1/1/05 ABB Yu Co.AA015 BAB 3 Ilustrasi Merekod Dalam Jurnal Am Contoh urusniaga : 1. Elaun & Pul.1. Belian Ambilan Belian 200 200 150 150 (merekod pulangan belian ) 31/1/05 (merekod ambilan barang niaga ) . 31.1.2005 Ambilan barang niaga RM150.

BAB 3 Tunai Akaun Belum Bayar Modal . Kumpulan akaun yang dikumpulkan bersama di dalam rekod perakaunan dikenali sebagai lejar.AA015 LEJAR Akaun adalah rekod individu yang menunjukkan peningkatan atau penurunan.

AA015 LEJAR Lejar boleh dikelaskan kepada dua kategori utama iaitu : a. Lejar 3 ruangan Contoh lejar Akaun T Nama Akaun Bahagian debit Bahagian kredit BAB 3 . Lejar Subsidiari Terdapat 2 bentuk lejar yang sering digunakan : 1. Bentuk Akaun T 2. Lejar am b.

Belian 200 200 Yu Co. Contoh proses pindah catat ke lejar subsidiari ABB 1/1/05 ABB Yu Co. Elaun & Pul.AA015 PINDAHCATAT KE DALAM LEJER BAB 3 Pindah catat merupakan proses memindahkan catatan dari jurnal ke dalam lejar yang sesuai. Belian 200 . 1/1/05 Elaun & Pul.

AA015 PINDAHCATAT KE DALAM LEJAR Contoh proses pindahcatat lejar Am: 1/1/05 ABB Yu Co. Elaun & Pul Belian 200 BAB 3 200 Elaun & Pul Belian 1/1/05 Yu Co. 200 .

Elaun & Pul Belian 200 200 Akaun Kawalan .ABB 1/1/05 Elaun & 200 Pul.AA015 BAB 3 PINDAHCATAT KE DALAM LEJAR Contoh proses pindahcatat lejar Am: 1/1/05 ABB Yu Co. Belian .

JURNAL JUALAN b. JURNAL PEMBAYARAN TUNAI .AA015 BAB 3 JURNAL KHAS ‡ Terdiri daripada: a. JURNAL BELIAN c. JURNAL PENERIMAAN TUNAI d.

Contohnya.AA015 BAB 3 LEJAR SUBSIDIARI ‡ DEFINISI µ Satu kumpulan akaun-akaun yang mempunyai ciri-ciri yang sama. kesemua akaun penghutang dikumpulkan dalam lejar subsidiari akaun belum terima¶ .

AA015 BAB 3 DEFINISI Lejar Subsidiari Akaun Lejar Subsidiari Akaun Belum Terima Belum Bayar µ merekod kesemua µ merekod kesemua urusniaga berkenaan urusniaga berkenaan dengan penghutang dengan pemiutang beserta dengan beserta dengan bakinya¶ bakinya¶ .

2. Menjelaskan item-item yang terlibat dalam urusniaga jualan dan belian. Menerangkan tatacara merekod urusniaga belian dan jualan inventori. .OBJEKTIF 1.

AA015

BAB 3

Jurnal
Tarikh Butiran

MEREKOD BELIAN INVENTORI
Dt RM Kt RM

Jan 5

Belian Tunai/ABB (Merekod jualan tunai/ kredit)

500 500

Lejar
Tunai/ABB Belian

RM 5 Jan Belian 500 5 Jan Tunai/ ABB

RM

500

AA015

BAB 3

MEREKOD JUALAN INVENTORI
Jurnal
Tarikh Butiran Dt RM Jan 5 Tunai/ABT Jualan (Merekod jualan tunai/ kredit) 1 000 1 000 Kt RM

Lejar
Tunai/ABT RM Jan 5 Jualan 1 000 Jan 5 Tunai/ ABT 1 000 Jualan RM

AA015

Kos Pengangkutan
Jika kos pengangkutan barang masuk ke syarikat Angkutan Masuk Sebahagian dr kos brg dijual

BAB 3

Ditolak untuk dapatkan untung kasar

Jika kos pengangkutan barang keluar dari syarikat

Angkutan keluar

Dianggap belanja jualan / operasi

Ditolak untuk dapatkan untung bersih

KOS PENGANGKUTAN ‡ FOB ± Destinasi ± Kos pengangkutan ditanggung oleh penjual sehingga sampai ke kedai pembeli ‡ FOB ± Titik Perkapalan ± Kos Pengangkutan ditanggung oleh penjual sehingga ke kapal dan dari kapal ke pembeli ditanggung oleh pembeli .

Diskaun Perdagangan : diberi kepada peniaga yang membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kepada pelanggan yang paling biasa berurusniaga Terma kredit 2/10 .. n/30 2% diskaun diberikan sekiranya «. «Tetapi jika gagal bayar dalam 10 hari.Hutang dibayar dalam masa 10 hari dari tarikh pembelian«. Diskaun belian / diskaun diterima : diskaun yang diterima oleh pembeli daripada penjual sekiranya hutang belian dapat dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan dalam terma kredit 2. . «. perlu bayar dalam masa 30 hari .AA015 Diskaun atas belian BAB 3 * 2 jenis diskaun : 1.

Pengiraan : Harga belian = 1 000 unit x RM5 = RM5 000 Diskaun belian = RM5 000 x 2% = RM100 Jumlah yang perlu dibayar ialah : RM5 000 ± RM100 = RM4900 Perekodan : .AA015 Perekodan diskaun atas belian BAB 3 Contoh : Pada 4 Februari Syarikat Indah telah membeli 1 000 unit barang dengan harga RM5 seunit secara kredit .n/30 . Terma kredit yang diberikan ialah 2/10. Pada 12 Februari Syarikat Indah telah menjelaskan hutangnya .

AA015 Perekodan Diskaun atas belian Butiran Belian Akaun Belum Bayar (Merekod belian kredit) Dt RM 5 000 5 000 Kt RM BAB 3 Tarikh Feb 4 Feb 12 Akaun Belum Bayar Tunai Diskaun belian (Merekod bayaran dalam tempoh diskaun) Belian 5 000 4 900 100 Akaun Belum Bayar Feb 12 5 000 Feb 4 5 000 Feb 4 5 000 Akaun Tunai Feb 12 4 900 Akaun Diskaun Belian Feb 12 100 .

Diskaun Perdagangan : diberi kepada peniaga yang membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kepada pelanggan yang paling biasa berurusniaga .AA015 Diskaun atas Jualan BAB 3 * 2 jenis diskaun : Diskaun jualan : Diskaun yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sekiranya dapat menjelaskan hutang dalam tempoh yang dinyatakan dalam terma kredit .

Pengiraan : Diskaun jualan = 2% x RM1000 = RM20 Jumlah yang diterima daripada pelanggan ialah : RM1 000 ± RM20 = RM980 Perekodan : . Pelanggan telah menjelaskan hutangnya pada 16 Februari.n/30 .AA015 Perekodan diskaun atas Jualan BAB 3 Contoh : Jualan Syarikat Cahaya pada 5 Februari berjumlah RM1 000 adalah dengan terma kredit 2/15.

AA015 Perekodan Diskaun atas Jualan Butiran Akaun Belum Terima Jualan (Merekod jualan kredit) Dt RM 1000 1000 Kt RM BAB 3 Tarikh Feb 5 Feb 16 Tunai Diskaun jualan Akaun Belum Terima (Merekod bayaran dalam tempoh diskaun) 980 20 1000 Akaun Belum terima Feb 5 1000 Feb 16 1000 Akaun jualan Feb 5 Akaun Tunai Feb 16 980 1000 Akaun Diskaun Jualan Feb 16 20 .

‡Pulangan ini dinamakan Pulangan Belian atau Pulangan keluar ‡Definisi Elaun Belian : Sekiranya pembeli bersetuju untuk menerima barang yang mengalami kerosakan atau tidak mengikut spesifikasi. pembeli akan mendapat pengurangan harga belian . barang yang telah dibeli akan dipulangkan kepada penjual .AA015 Elaun dan Pulangan Belian BAB 3 ‡Definisi Pulangan belian : Apabila barang yang diterima . . didapati mengalami kerosakan atau tidak mengikuti spesifikasi.

AA015 BAB 3 ‡Contoh : Pada 10 Januari Syarikat Menora membeli 100 unit barang pada harga RM5 seunit secara kredit . Pengiraan : Jumlah belian = RM5 x 100 unit = RM500 Nilai pulangan = RM5 x 50 unit = RM250 ‡Perekodan : . Didapati 50 unit barang tidak mengikuti spesifikasi yang dikehendaki dan dipulangkan pada 13 Januari .

AA015 Merekod elaun dan pulangan belian Butiran Belian Akaun Belum Bayar (Merekod belian kredit) Dt RM 500 500 Kt RM BAB 3 Tarikh Jan 10 Jan 13 Akaun Belum Bayar Elaun dan Pulangan Belian (Pemulangan barang kepada pembekal) 250 250 Belian Jan 10 500 Jan 13 Akaun Belum Bayar 250 Jan 10 500 Akaun Elaun dan Pulangan Belian Jan 13 250 .

AA015 Elaun dan Pulangan Jualan BAB 3 Definisi Pulangan jualan : Apabila barang yang dijual didapati mengalami kerosakan atau tidak mengikuti spesifikasi. Pulangan ini dinamakan Pulangan Jualan atau Pulangan Masuk. barang yang telah dibeli akan dipulangkan oleh pembeli . . Definisi Elaun jualan : Pengurangan harga jualan yang diberikan kepada pelanggan kerana pelanggan tidak berpuashati atas barang yang diterimanya .

AA015 BAB 3 Contoh : Pada 19 Januari Syarikat Solomon menjual 50 unit barang pada harga RM20 seunit secara kredit . Pada 21 Januari. Pengiraan : Jumlah jualan = RM20 x 50 unit = RM1 000 Nilai pulangan = RM20 x 10 unit = RM 200 Perekodan : . pelanggan telah memulangkan semula 10 unit barang tersebut kerana telah rosak .

AA015

Merekod elaun dan pulangan jualan
Butiran Akaun Belum Terima Jualan (Merekod belian kredit) Dt RM 1 000 1 000 Kt RM

BAB 3

Tarikh Jan 19

Jan 21

Elaun dan pulangan jualan Akaun Belum Terima (Pemulangan barang daripada pelanggan )

200

200

Jualan Jan 19 1 000 Jan 10

Akaun Belum Terima 1 000 Jan 21 200 Jan 21 Akaun Elaun dan Pulangan Jualan 200

OBJEKTIF
1. Menerangkan jenis-jenis jurnal khas dan kegunaannya 2. Menyediakan jurnal jualan dan pindah catat 3. Menyediakan jurnal belian dan pindah catat

AA015

BAB 3

Sambungan Objektif«««««««««««««««««««««««««.

4. Menyediakan jurnal penerimaan tunai dan pindah catat 5. Menyediakan jurnal pembayaran tunai dan pindah catat.

. Menerangkan dua jenis lejar subsidiari Iaitu lejar subsidiari akaun belum terima dan lejar subsidiari akaun belum bayar. Menunjukkan cara menyediakan lejar subsidiari akaun belum terima dan akaun kawalan di dalam lejar am. 7.AA015 BAB 3 Sambungan Objektif«««««««««««««««««««««««««. 6.

8.Sambungan Objektif«««««««««««««««««««««««««. 10. Menunjukkan cara menyediakan lejar subsidiari akaun belum bayar dan akaun kawalan di dalam lejar am. Menerangkan kegunaan imbangan duga dan cara penyediaannya . Menerangkan tentang lejar am dan menjelaskan cara memindahcatat dari jurnal ke akaun lejar am. 9.

JURNAL JUALAN b. JURNAL BELIAN c.AA015 BAB 3 JURNAL KHAS ‡ Terdiri daripada: a. JURNAL PEMBAYARAN TUNAI . JURNAL PENERIMAAN TUNAI d.

. ‡ Jualan aset-aset lain secara kredit akan direkodkan ke dalam jurnal am. ‡ Jualan barangan secara tunai akan direkodkan ke dalam jurnal penerimaan tunai.AA015 BAB 3 JURNAL JUALAN ‡ Jurnal jualan hanya digunakan untuk merekod jualan barangan secara kredit.

AA015 BAB 3 FORMAT JURNAL JUALAN Tarikh Akaun Didebitkan No. ABT Kt. Jualan . Invois Dt.

500 dengan nombor invois 007. Jan 30 Jualan barang secara kredit kepada Syarikat SNA sebanyak RM 2.000 dengan nombor invois 008. .AA015 BAB 3 CONTOH JURNAL JUALAN Data urusniaga jualan kredit Syarikat Tekun bagi bulan Januari 2005 adalah seperti berikut: Jan 4 Jualan secara kredit kepada Syarikat Moda sebanyak RM 1.

Jualan RM 1 500 RM 2 000 RM 3 500 Jan 4 Syarikat Moda 30 Syarikat SNA . ABT Kt.AA015 PENYELESAIAN JURNAL JUALAN Akaun Didebitkan No. Invois 007 008 BAB 3 Tarikh Dt.

AA015 BAB 3 PINDAH CATAT KE LEJAR AM Akaun Belum Terima Jan 31 Jualan RM 3500 Akaun Jualan Jan 31 Akaun Belum Terima RM 3500 .

‡ Belian barangan secara tunai akan direkodkan ke dalam jurnal pembayaran tunai. ‡ Belian aset-aset lain secara kredit akan direkodkan ke dalam jurnal am.AA015 BAB 3 JURNAL BELIAN ‡ Jurnal belian digunakan hanya untuk merekod belian secara kredit. .

Invois Dt. ABB . Belian Kt.AA015 BAB 3 FORMAT JURNAL BELIAN Tarikh Akaun Dikreditkan No.

AA015

BAB 3

CONTOH JURNAL BELIAN
Data urusniaga belian kredit Syarikat Tekun bagi bulan Januari 2003 adalah seperti berikut: Jan 2 Belian secara kredit daripada Syarikat Tera sebanyak RM 1,000 dengan nombor invois 001. Jan 29 Belian barang secara kredit daripada Syarikat JJ sebanyak RM 2,500 dengan nombor invois 002.

AA015

PENYELESAIAN JURNAL BELIAN
Akaun Dikreditkan

BAB 3

Tarikh

No. Invois Dt. Belian Kt. ABB
001 002 RM 1 000 RM 2 500 RM 3 500

Jan 2 Syarikat Tera 29 Syarikat JJ

AA015

BAB 3

PINDAH CATAT KE LEJAR AM
Akaun Belian
Jan 31 Akaun Belum Bayar RM 3500

Akaun Belum Bayar Jan 31 Belian RM 3500

c. Tunai daripada jualan aset. Kutipan daripada penghutang. e. Tambahan modal tunai.AA015 BAB 3 JURNAL PENERIMAAN TUNAI ‡ Jurnal Penerimaan Tunai digunakan untuk merekodkan semua penerimaan tunai. . d. Jualan barangan secara tunai. b. ‡ Contoh Penerimaan Tunai: a. Penerimaan tunai daripada pinjaman.

Dt. Lainlain Akaun . Akaun Dt. Dikreditkan Tunai Diskaun ABT Jualan Jualan BAB 3 Tarikh Kt.AA015 FORMAT JURNAL PENERIMAAN TUNAI Kt. Kt.

Jan 5 Jualan barangan secara tunai kepada Syarikat Betty sebanyak RM 1.AA015 CONTOH JURNAL PENERIMAAN TUNAI BAB 3 Data urusniaga-urusniaga penerimaan tunai bagi Syarikat Rosalinda untuk bulan Januari 2003 adalah seperti berikut: Jan 1 Rosalinda.000. melabur tunai tambahan sebanyak RM 10. pemilik syarikat.000 ke dalam perniagaannya. .

Akaun Dt.000 1.000 1. Lainlain Akaun 10.AA015 PENYELESAIAN JURNAL PENERIMAAN TUNAI Kt.000 .000 Jan 1 Modal 5 Jualan 1.000 BAB 3 Tarikh Kt.000 _____ 10. Dt. Dikreditkan Tunai Diskaun ABT Jualan Jualan 10. Kt.000 11.

000 .AA015 BAB 3 PINDAH CATAT KE LEJAR AM Akaun Tunai Jan 31 Pelbagai Akaun RM 11.000 Akaun Jualan Jan 5 Tunai RM 1.000 Akaun Modal Jan 1 Tunai RM 10.

AA015 JURNAL PEMBAYARAN TUNAI BAB 3 ‡ Jurnal Pembayaran Tunai digunakan untuk merekod semua pembayaran tunai. c. Belian barangan secara tunai. Pembayaran pinjaman secara tunai. . Bayaran kepada pemiutang. ‡ Contoh Pembayaran Tunai: a. b.

Akaun Kt. Belian BAB 3 Tarikh Dt. Lainlain Akaun .AA015 FORMAT JURNAL PEMBAYARAN TUNAI Dt. Didebitkan Tunai Diskaun ABB Belian Dt. Kt.

000. Jan 25 Bayaran sewa pejabat secara tunai RM 1.500. .AA015 CONTOH JURNAL PEMBAYARAN TUNAI BAB 3 Data urusniaga-urusniaga pembayaran tunai bagi Syarikat Rosalinda untuk bulan Januari 2003 adalah seperti berikut: Jan 11 Belian barangniaga secara tunai sebanyak RM 2.

Kt.000 1.500 Jan 11 Belian 25 Sewa .000 Dt.500 1. Kt.000 _____ 2.500 2.AA015 BAB 3 PENYELESAIAN JURNAL PEMBAYARAN TUNAI Tarikh Akaun Didebitkan Dt.500 3. Dt. Lainlain Akaun 1. Tunai Diskaun ABB Belian Belian 2.

000 Akaun Belanja Sewa Jan 25 Tunai RM 1.500 .500 Akaun Belian Jan 11 Tunai RM 2.AA015 BAB 3 PINDAH CATAT KE LEJAR AM Akaun Tunai Jan 31 Pelbagai Akaun RM 3.

kesemua akaun penghutang dikumpulkan dalam lejar subsidiari akaun belum terima¶ .AA015 BAB 3 LEJAR SUBSIDIARI ‡ DEFINISI µ Satu kumpulan akaun-akaun yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya.

AA015 JENIS-JENIS LEJAR SUBSIDIARI BAB 3 a)DEFINISI b)LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM TERIMA c)LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM BAYAR .

AA015 BAB 3 DEFINISI Lejar Subsidiari Akaun Lejar Subsidiari Akaun Belum Terima Belum Bayar µ merekod kesemua urusniaga berkenaan dengan penghutang beserta dengan bakinya¶ µ merekod kesemua urusniaga berkenaan dengan pemiutang beserta dengan bakinya¶ .

500 Kredit Baki RM 2.AA015 LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM TERIMA Rujuk Soalan Syarikat Rosalinda Syarikat Rosalinda BAB 3 Tarikh Rujukan Jan 4 Moda Jan 30 SNA Debit RM 2.500 .000 RM 3.000 RM 1.

AA015 LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM BAYAR Rujuk Soalan Syarikat Rosalinda Syarikat Rosalinda BAB 3 Tarikh Rujukan Jan 2 Tera Jan 29 JJ Debit Kredit RM 1.500 .000 RM 2.000 RM 3.500 Baki RM 1.

AA015 BAB 3 LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM TERIMA ‡ Merekod semua urusniaga berkenaan penghutang secara individu beserta dengan bakinya. ‡ Baki Lejar Subsidiari ABT mestilah sama dengan baki Akaun Kawalan ABT . ‡ Lejar subsidiari ini akan diringkaskan ke dalam lejar am menggunakan akaun kawalan Akaun Belum Terima.

000 . Rosella 14 15.000 5.AA015 BAB 3 CONTOH LEJAR SUBSIDIARI ABT DAN AKAUN KAWALAN ABT Maklumat berikut adalah berkaitan urusniaga pada bulan Februari 2005 Tarikh Jan 2 Sykt.000 Jualan Kredit Sykt. Miranda RM 10.

000 . Miranda 16 Sykt.000 6.000 1. Rosella RM 5.AA015 CONTOH LEJAR SUBSIDIARI ABT DAN AKAUN KAWALAN ABT BAB 3 Tarikh Jan 10 Kutipan Tunai Sykt.

000 5.000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki .000 10.AA015 BAB 3 PENYELESAIAN ‡ LEJAR SUBSIDIARI ABT Akaun Sykt.000 5. Miranda Tarikh 2005 Jan 2 10 10.

000 5.000 1.000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki .AA015 BAB 3 PENYELESAIAN Akaun Sykt. Rosella Tarikh 2005 Jan 14 16 5.000 4.

000 15.000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki .000 31 15.000 6.AA015 BAB 3 PENYELESAIAN ‡ LEJAR AM ( Akaun kawalan ABT ) Akaun Belum Terima Tarikh 2005 Jan 31 31 9.

Akaun Lejar Subsidiari Sykt.000 4.000 9. Miranda Sykt.AA015 BAB 3 PENYELESAIAN ‡ Jumlah baki dalam Lejar Subsidiari ABT = baki Akaun Kawalan ABT. Rosella JUMLAH Baki 5.000 .

. ‡ Baki Lejar Subsidiari ABB mestilah sama dengan baki Akaun Kawalan ABB.AA015 BAB 3 LEJAR SUBSIDIARI AKAUN BELUM BAYAR ‡ Merekod semua urusniaga berkenaan pemiutang secara individu beserta dengan bakinya. ‡ Lejar subsidiari ini akan diringkaskan ke dalam lejar am menggunakan akaun kawalan Akaun Belum Bayar.

AA015 CONTOH LEJAR SUBSIDIARI ABT DAN AKAUN KAWALAN ABT Maklumat berikut adalah berkaitan urusniaga pada bulan Februari 2005 BAB 3 Tarikh Jan 20 24 Belian Kredit Sykt.000 17.000 6. Bella RM 11.000 . Yoyota Sykt.

Bella RM 6.000 2.000 .AA015 CONTOH LEJAR SUBSIDIARI ABT DAN AKAUN KAWALAN ABT BAB 3 Tarikh Jan 22 Bayaran Tunai Sykt. Yoyota 26 Sykt.000 8.

000 5.000 22 11.000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki .AA015 BAB 3 PENYELESAIAN ‡ LEJAR SUBSIDIARI ABB Akaun Sykt. Yoyota Tarikh 2005 Jan 20 6.000 11.

000 4.000 6. Bella Tarikh 2005 Jan 24 2.000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki .AA015 BAB 3 PENYELESAIAN Akaun Sykt.000 26 6.

000 17.AA015 BAB 3 PENYELESAIAN ‡ LEJAR AM ( Akaun kawalan ABB ) Akaun Belum Bayar Tarikh 2005 Jan 31 8.000 31 17.000 31 9.000 Butiran Ruj Debit Kredit Baki .

Bella JUMLAH Baki 4.AA015 BAB 3 PENYELESAIAN ‡ Jumlah baki dalam Lejar Subsidiari ABB = baki Akaun Kawalan ABB. Yoyota Sykt. Akaun Lejar Subsidiari Sykt.000 9.000 .000 5.

AA015

BAB 3

PROSES PINDAH CATAT KE LEJAR AM

‡ Pindah catat merupakan proses memindahkan catatan dari jurnal ke dalam lejar yang sesuai. Contoh proses pindahcatat :
1/1/05 Bekalan pejabat Tunai 100 100

Bekalan Pejabat
Tarikh 2005 Butiran Ruj Debit 100 Kredit Baki 100

Jan 1 Tunai

AA015

BAB 3

PROSES PINDAH CATAT KE LEJAR AM Contoh proses pindahcatat:
1/1/05 Bekalan pejabat Tunai 100 100

Tunai Tarikh 2005 Butiran Ruj Debit Kredit 100 Baki 100

Jan 1 Bekalan pejabat

AA015

BAB 3

MENGEMASKINI BAKI AKAUN
Untuk tujuan penyediaan Imbangan Duga, bakibaki akhir setiap akaun di dalam lejar am perlu dikira. Baki-baki ini kemudiannya akan di pindahkan ke dalam Imbangan Duga mengikut hukum debit kredit.

900 3 Hasil perkhidmatan 1. Tunai Tarikh Butiran Ruj Debit Kredit Baki 2005 Jan 1 Baki b/b 5.AA015 BAB 3 AKAUN-AKAUN ASET Contoh mengemaskini baki-baki akaun aset.000 Bekalan pejabat 100 4.000 5.900 31 Belanja Gaji 800 5.100 Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga .

200 5.000 800 Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga .200 4.AA015 BAB 3 AKAUN-AKAUN LIABILITI ‡ Contoh mengemaskini baki-baki akaun liabiliti Akaun Belum Bayar Tarikh Butiran 2005 Jan 1 Baki b/b Bekalan pejabat 3 Tunai 31 Belian Ruj Debit Kredit Baki 5.000 5.000 200 1.

200 .000 5.000 Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga Baki 5.AA015 BAB 3 AKAUN-AKAUN EKUITI PEMILIK ‡ Contoh mengemaskini baki-baki akaun ekuiti pemilik Modal ± Ahmad Tarikh Butiran Ruj Debit Kredit 2005 Jan 1 Baki b/b Tunai 200 Perabot 1.200 6.

AA015 BAB 3 AKAUN-AKAUN HASIL ‡ Contoh mengemaskini baki-baki akaun hasil Hasil Perkhidmatan Tarikh Butiran 2005 Jan 1 Tunai 31 ABT Ruj Debit Kredit Baki 200 1.000 800 Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga .

AA015 BAB 3 AKAUN-AKAUN BELANJA ‡ Contoh mengemaskini baki-baki akaun belanja Belanja gaji Tarikh Butiran Ruj Debit Kredit Baki 2005 Jan 1 Tunai 200 200 31 Tunai 800 1.000 Amaun yang akan dipindahkan ke Imbangan Duga .

AA015 BAB 3 IMBANGAN DUGA ‡ Imbangan duga . . ‡ Secara umumnya imbangan duga merupakan ringkasan baki-baki akaun daripada lejar. ‡ Jumlah di bahagian sebelah debit Imbangan duga mesti sama dengan jumlah di bahagian kredit. ‡ Imbangan duga disediakan untuk mengesahkan keseimbangan jumlah baki debit dan jumlah baki kredit pada akhir sesuatu tempoh perakaunan.menyenaraikan semua baki akaun daripada lejar am.

AA015 Contoh Imbangan Duga Syarikat Rai Imbangan Duga Pada 31 Disember 2005 BAB 3 .

Menjelaskan definisi perniagaan pembarangan. untung kasar dan untung bersih bagi perniagaan pembarangan. .OBJEKTIF 1. kos barang dijual. Menjelaskan cara mengira hasil jualan. 2. Menjelaskan perbezaan kandungan maklumat dalam penyata pendapatan perniagaan perkhidmatan dan perniagaan pembarangan 3.

Menjelaskan cara menyediakan penyata pendapatan. 5. penyata ekuiti pemilik dan kunci kira-kira bagi perniagaan pembarangan .AA015 BAB 3 Sambungan Objektif«««««««««««««««««««««««««.

AA015 BAB 3 PENGENALAN ‡ Juga dikenali sebagai FIRMA PERDAGANGAN (merchandising firm) ‡ Urusniaga utamanya ialah menjual barangniaga yang dibeli secara pukal dari pihak lain sama ada kilang atau pemborong ‡ Barangniaga yang terlibat dalam urusniaganya dipanggil INVENTORI .

AA015 Bezanya dengan firma pekhidmatan ‡ Firma perdagangan menjual barang hasilnya ialah JUALAN ada kos barang dijual penyata pendapatan berbentuk µmultiple step¶ BAB 3 ‡ Firma perkhidmatan .penyata pendapatan berbentuk µsingle step¶ .menjual perkhidmatan .tiada kos barang dijual .Hasilnya ialah HASIL PERKHIDMATAN .

AA015 Perbandingan Penyata Pendapatan di antara BAB 3 firma perkhidmatan dengan firma pembarangan Perniagaan Pembarangan Kedai Runcit Amanda Penyata Pendapatan Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 RM 100000 50 000 50 000 (10 000) (2 000 ) 38 000 ===== Perniagaan Perkhidmatan Syarikat Pengiklanan Kemboja Penyata Pendapatan Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 RM 100000 (50 000) (10 000) 40 000 ====== Hasil Tolak : Belanja operasi Belanja bukan operasi Untung bersih Jualan Tolak : Kos brg dijual Untung kasar Tolak : Belanja operasi Belanja bkn operasi Untung bersih .

Kos Barang Dijual.AA015 BAB 3 Pengiraan Hasil Jualan . Untung Kasar dan Untung Bersih Kedai Runcit Amanda Penyata Pendapatan Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 RM RM Jualan 100 000 Tolak : Kos brg dijual 50 000 Untung kasar 50 000 Tolak : Belanja operasi 10 000 Belanja bkn operasi 2 000 (12 000) Untung bersih 38 000 ====== Jualan bersih = Jualan ± diskaun dan pulangan jualan KBDJ = Stok awal + belian bersih + belanja belian + angkutan masuk ± stok akhir Belian bersih = belian ± diskaun dan pulangan belian .

AA015 Penyata Pendapatan Syarikat Comel Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2005 RM RM RM Jualan xx Tolak: Pulangan jualan xx Diskaun Pulangan xx Jualan bersih xx Tolak : kos barang dijual Inventori awal xx Belian xx Tolak : pulangan belianxx Diskaun belian xx Belian bersih xx Campur: angkutan masuk xx Kos barang sedia untuk dijual xx Tolak : inventori akhir xx Kos barang dijual xx Untung kasar xx Tolak: Perbelanjaan Belanja elektrik xx Belanja insurans xx Belanja am xx Belanja susutnilai-premis xx Jumlah belanja xx Untung bersih xx == BAB 3 .

AA015 Kunci kira-kira ( bahagian Aset ) RM RM BAB 3 ASET Aset semasa : Tunai Inventori Akaun Belum Terima Jumlah aset semasa Aset Tetap: Premis Tolak:susutnilai terkumpul Jumlah aset tetap Jumlah aset xx xx xx xx xx xx xx xx == .

AA015 Kunci kira-kira ( bahagian Liabiliti dan ekuiti pemilik) RM LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Liabiliti : Akaun Belum Bayar xx Pinjaman xx Jumlah liabiliti Ekuiti pemilik : Modal awal Campur : untung bersih Tolak: ambilan xx Modal akhir Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik RM BAB 3 xx xx xx xx xx xx == .

Syarikat Comel AA015 Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2005 RM ASET Aset semasa : Tunai Inventori Akaun Belum Terima Jumlah aset semasa Aset Tetap: Premis Tolak:susutnilai terkumpul Jumlah aset tetap Jumlah aset LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK Liabiliti : Akaun Belum Bayar Pinjaman Jumlah liabiliti Ekuiti pemilik : Modal awal xx Campur:untung bersih xx Tolak: ambilan Modal akhir Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik RM BAB 3 xx xx xx xx xx xx xx xx == xx xx xx xx xx xx xx == .

Menjelaskan bentuk pelaporan hasil dan belanja dalam penyata pendapatan . Menjelaskan perbezaan antara perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal.OBJEKTIF 1. Menjelaskan definisi hasil dan belanja 3. 5. Menjelaskan asas perakaunan yang terdiri daripada asas tunai dan asas akruan. 2. Menerangkan cara merekod item hasil dan belanja. 4.

6. Menjelaskan kaitan prinsip realisasi.Sambungan Objektif«««««««««««««««««««««««««. . 7. pemadanan dan tempoh perakaunan dalam pelarasan. Menjelaskan tujuan pelarasan pada akhir tempoh perakaunan dalam asas akruan.

AA015 BAB 3 Sambungan Objektif«««««««««««««««««««««««««. 10. Menjelaskan tatacara membuat pelarasan yang melibatkan catatan jurnal dan pindah catat ke lejar. 8. Menjelaskan dua bentuk kesilapan yang boleh berlaku dalam rekod perakaunan iaitu kesilapan yang menjejaskan imbangan duga dan kesilapan yang tidak menjejaskan imbangan duga. . Menjelaskan jenis-jenis pelarasan pada akhir tempoh perakaunan 9.

. 14. 11. 12. Menerangkan cara menyediakan imbangan duga selepas pelarasan. Menerangkan cara membuat pembetulan kesilapan yang menjejaskan imbangan duga. 15. Menerangkan cara membuat pembetulan kesilapan yang tidak menjejaskan imbangan duga. Menerangkan batasan kunci kira kira. 13. penyata ekuiti pemilik dan kunci kira-kira daripada imbangan duga terselaras. Menerangkan cara menyediakan penyata pendapatan.AA015 BAB 3 Sambungan Objektif«««««««««««««««««««««««««.

AA015 BAB 3 ASAS PERAKAUNAN PERAKAUNAN ASAS TUNAI PERAKAUNAN ASAS AKRUAN .

AA015 PERAKAUNAN ASAS TUNAI BAB 3 ‡ HASIL direkod dan diiktiraf bila tunai diterima ‡ BELANJA direkod dan diiktiraf bila tunai di bayar ‡ Tidak mematuhi prinsip perakaunan diterima umum ‡ Pengiraan untung UNTUNG = HASIL TUNAI ± BELANJA TUNAI ‡ Kelemahannya ± gagal rekod hasil yang telah diperolehi kerana belum terima tunai dan begitu juga dengan belanja. .

AA015 BAB 3 PERAKAUNAN ASAS AKRUAN ‡ Mengenal pasti hasil dan belanja mengikut tempoh tertentu. ‡ Belanja diiktiraf bila belanja berkenaan telah berlaku walaupun amaunnya belum dijelaskan ‡ Pengiktirafan hasil dan belanja melalui prinsip realisasi dan pemadanan ‡ UNTUNG = HASIL TELAH DIPEROLEHI ± BELANJA TELAH BERLAKU . ‡ Hasil diiktiraf bila ia telah benar-benar diperolehi walau tunai belum diterima.

‡ Direkodkan dalam Penyata Untung Rugi ‡ Meningkatkan ekuiti pemilik. ‡ Berasaskan konsep realisasi.AA015 DEFINISI HASIL BAB 3 ‡ Perolehan dari perniagaan yang menambahkan nilai aset melalui penjualan barang/perkhidmatan. ‡ Terdiri dari : ² Hasil operasi(hasil utama) cth : jualan ² Hasil-hasil lain cth: belanja faedah .

AA015 DEFINISI BELANJA BAB 3 ‡ Kos perkhidmatan/barangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil. ‡ Mengurangkan ekuiti pemilik ‡ Dikelaskan kepada : ± Belanja Operasi (belanja kendalian) terbahagi kepada belanja pentadbiran dan belanja penjualan Contoh: belian. faedah atas pinjaman. ± Belanja bukan operasi cth rugi jualan aset. . ‡ Berasaskan konsep pemadanan ‡ Direkodkan dalam Penyata Untung Rugi.diskaun.gaji.

‡ Catatan jurnal am Dt Tunai Kt Jualan 500 500 .AA015 BAB 3 MEREKOD HASIL DAN BELANJA ‡ Hasil diperolehi secara tunai ‡ Contoh : ± Menjual barangan secara tunai kepada pelanggan bernilai RM500.

AA015 BAB 3 MEREKOD HASIL DAN BELANJA ‡ Hasil diperolehi tetapi bayaran belum diterima ‡ Contoh : ± Menjual barangan kepada pelanggan secara kredit sebanyak RM500. ‡ Catatan jurnal am Dt Akaun Belum terima Kt Jualan 500 500 .

000 . ‡ Catatan jurnal am Dt Belanja Gaji 1.000.AA015 BAB 3 MEREKOD HASIL DAN BELANJA ‡ Belanja di bayar secara tunai ‡ Contoh : ± Membayar gaji pekerja secara tunai sebanyak RM1.000 Kt Tunai 1.

‡ Catatan jurnal am Dt Belanja Elektrik 400 Kt Elektrik Belum Bayar 400 .AA015 BAB 3 MEREKOD HASIL DAN BELANJA Belanja belum dibayar ‡ Contoh : ± Menerima bil elektrik sebanyak RM400 bagi penggunaan bulan November.

.AA015 BAB 3 BELANJA HASIL DAN BELANJA MODAL Belanja Hasil ‡ Perbelanjaan yang terlibat dalam mengendalikan perniagaan harian ‡ Ditunjukkan dalam Penyata Untung Rugi dalam tempoh kewangan semasa ‡ Contoh p penyelenggaraan aset tetap. upah. gaji. belian barangniaga.

kos mengubahsuai tempat perniagaan. ‡ Contoh p kos pembelian kenderaan. ‡ Ditunjukkan dalam Kunci Kira-Kira. ‡ Belanja ini memberi manfaat untuk lebih daripada satu tempoh perakaunan. .AA015 BAB 3 BELANJA HASIL DAN BELANJA MODAL Belanja Modal ‡ Perbelanjaan yang terlibat dalam pembelian aset-aset tetap atau perbelanjaan yang menambahkan nilai aset-aset tetap.

000 40.000 .AA015 BAB 3 CARA MEREKOD MEREKOD BELANJA HASIL Dt Belanja Elektrik 400 Kt Elektrik Belum Bayar 400 MEREKOD BELANJA MODAL Dt Kenderaan Kt Bank 40.

.bertambah manfaat bukan saja dalam tempoh perakaunan semasa tetapi juga untuk tempoh perakaunan masa depan.AA015 PERBEZAAN BELANJA HASIL Kos operasi harian perniagaan ataupun membeli aset semasa mengurangkan keuntungan perniagaan manfaat/nilainya hanya diambilkira sekali sahaja BAB 3 BELANJA MODAL Kos pembelian aset tetap atau menambah nilai aset tetap Tidak melibatkan keuntungan perniagaan tetapi nilai aset tetap dalam Kunci Kirakira.

AA015 Panduan Bagi Menentukan Sama Ada Belanja Hasil Atau Belanja Modal. Tentukan amaun yang terlibat sama ada kecil atau besar. Lihat dari segi kekerapan perbelanjaan tersebut dilakukan. Adakah belanja tersebut dapat memanjangkan usia guna (usia ekonomi) atau menambahkan kapasiti (kemampuan dan kecekapan) aset tersebut? BAB 3 .

‡ Perbezaan kedua-dua item ini akan menghasilkan untung atau rugi perniagaan. Hasil > Belanja   Untung Hasil < Belanja   Rugi ‡ Perekodan hasil dan belanja perlu memenuhi konsep-konsep berikut: »Konsep pemadanan (belanja) »Konsep realisasi (hasil) »Konsep konservatisma (utg/rugi) .AA015 Pelaporan Hasil dan Belanja BAB 3 ‡ Hasil dan belanja adalah item yang dilaporkan dalam Penyata Untung Rugi.

800 1.900 500 8. Hasil Jualan Hasil Komisen Tolak: Belanja Operasi Belanja Pengiklanan Belanja Susutnilai .500 14.300 ==== .800 RM 22.AA015 BAB 3 Perniagaan Perabot Matrik Penyata Pendapatan Bagi tahun berakhir 31 Disember 2001.000 4.Peralatan Belanja Faedah JumlahBelanja Untung Bersih RM 20.000 2.

liabiliti dan ekuiti pemilik terlebih atau terkurang nyata (dalam Kunci Kira-Kira). .AA015 PELARASAN BAB 3 TUJUAN PELARASAN Menunjukkan kesan perakaunan asas akruan. Aset. Memastikan ketepatan penyata kewangan. Kegagalan membuat pelarasan mengakibatkan:Untung bersih terlebih atau terkurang nyata( dalam Penyata Untung Rugi).

. Pemadanan dan Tempoh Perakaunan. Prinsip Realisasi ± hasil diiktiraf di dalam tempoh perakaunan di mana hasil itu diperolehi Prinsip Pemadanan ± belanja direkodkan dalam tempoh perakaunan di mana ianya telah dilibatkan bagi memperolehi sesuatu hasil perniagaan Prinsip Tempoh Perakaunan ± jangka hayat perniagaan boleh dibahagikan kepada tempoh tertentu.AA015 BAB 3 Prinsip Realisasi.

Hasil Terakru ( Hasil Belum Terima) Belanja Prabayar (Belanja Terdahulu) Belanja Terakru (Belanja Belum Bayar) Susutnilai Aset Tetap Hutang Lapuk .AA015 BAB 3 JENIS-JENIS PELARASAN Hasil Terdahulu (Hasil Belum Terperoleh).

Akaun Hasil Terdahulu adalah akaun liabiliti .AA015 BAB 3 HASIL TERDAHULU ( HASIL BELUM TERPEROLEH ) Wujud apabila bayaran secara tunai telah pun diperolehi tetapi ia belum lagi boleh diiktiraf sebagai hasil kerana perkhidmatan atau barang belum lagi diberikan oleh perniagaan kepada pelanggan. Pengiktirafan hasil akan ditunda ke tempoh akan datang apabila perkhidmatan atau barang tersebut diberikan. .

AA015 HASIL TERDAHULU CATATAN JURNAL AM Pada Tarikh Urusniaga: Dt Tunai / Bank Kt Akaun Liabiliti XX XX BAB 3 Pada Tarikh Pelarasan: Dt Akaun Liabiliti Kt Akaun Hasil XX XX .

Tempoh perakaunan berakhir 31 Disember setiap tahun. Pada 1 Oktober 2005 Sykt. Kadar sewa RM 400 sebulan. Al-Sagoff telah disewakan kepada sebuah perniagaan lain pada 1 Oktober 2005 untuk tempoh 2 tahun.AA015 AA015 HASIL TERDAHULU BAB 3 BAB 3 Contoh 1 : Sebahagian bangunan Sykt. Sediakan catatan jurnal untuk contoh di atas. . Al-Sagoff telah menerima bayaran sewa untuk tempoh enam bulan dari perniagaan berkenaan.

1 Dt Tunai 2.400 Kt Hasil Sewa Belum Terperoleh 2.31 Dt Hasil Sewa B.AA015 HASIL TERDAHULU Jawapan contoh 1.200 Kt Hasil Sewa 1. Pada Tarikh Urusniaga: 2005 Okt. Terperoleh 1.200 .400 BAB 3 Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis.

‡ Akaun Hasil Belum Terima adalah akaun aset.AA015 HASIL TERAKRU ( HASIL BELUM TERIMA ) BAB 3 ‡ Hasil sudah pun diperolehi (barang atau perkhidmatan sudah pun diserahkan kepada pelanggan) tetapi pembayaran untuknya masih belum lagi diterima pada tarikh imbangan. ‡ Contoh. komisen belum terima ‡ Catatan pada tarikh pelarasan: Dt Akaun Aset XX Kt Akaun Hasil XX . sewa belum terima.

Biasanya komisen tersebut diterima dalam tempoh empat bulan sekali . Terima Kt Hasil Komisen 900 900 .31 Dt Hasil Komisen B. Sehingga 31 Disember 2005. komisen untuk bulan Oktober. ‡ Cara Merekod Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis.AA015 HASIL TERAKRU ( HASIL BELUM TERIMA ) BAB 3 Contoh : Sebagai ejen penjual tiket bas. Sri Kayangan mendapat komisen RM 300 sebulan. Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Sykt. November dan Disember masih belum diterima.

Contohnya Bekalan.AA015 BAB 3 BELANJA PRABAYAR ‡ Wujud apabila tunai telah dibayar dalam tempoh perakaunan tetapi barang atau perkhidmatan masih belum diterima. ‡ Belanja prabayar akan luput sama ada melalui pergerakan masa (contohnya Sewa Prabayar dan Insurans Prabayar) atau melalui proses penggunaannya. ‡ Akaun Belanja Prabayar adalah akaun aset (aset semasa). .

AA015 BAB 3 BELANJA PRABAYAR CATATAN JURNAL AM Pada Tarikh Urusniaga: Dt Akaun Aset Kt Tunai/Bank XX XX Pada Tarikh Pelarasan: Dt Akaun Belanja Kt Akaun Aset XX XX .

000 Kt Insurans Prabayar 1.AA015 BELANJA PRABAYAR 1. Luput Kerana Pergerakan Masa BAB 3 Pada 1 Nov.000 untuk perlindungan selama 6 bulan. 1 Dt Insurans Prabayar 3. Cara Merekod Pada tarikh urusniaga: 2005 Nov.2005 Agensi Pengiklanan Yusfa membeli polisi insurans benilai RM 3.31 Dt Belanja Insurans 1.000 ¨ Cara Merekod Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember setiap tahun.000 .000 Kt Tunai 3.

800 secara tunai.800.Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Luput kerana penggunaan BAB 3 ‡ Pada 1 Disember 2005 Agensi Pengiklanan Metro membeli bekalan pejabat berjumlah RM 3.AA015 BELANJA PRABAYAR 2. Pada 31 Disember 2005 didapati bekalan yang masih belum digunakan berjumlah RM 1. .

1 Dt Bekalan Pejabat Kt Tunai Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis. Luput kerana penggunaan Cara merekod.AA015 BELANJA PRABAYAR BAB 3 2.31 Dt Belanja Bekalan Pejabat Kt Bekalan Pejabat 3.800 2.000 2.000 .800 3. Pada tarikh urusniaga: 2005 Dis.

AA015 BELANJA TERAKRU BAB 3 yWujud apabila barang atau perkhidmatan sudah pun diterima tetapi pembayaran tersebut masih belum diselesaikan pada tarikh penyediaan penyata kewangan yAkaun Belanja Terakru adalah akaun liabiliti yCatatan jurnal amnya: Pada tarikh pelarasan: Dt Akaun Belanja Kt Akaun Liabiliti XX XX .

November dan Disember 2005 masih belum dibayar.AA015 BELANJA TERAKRU BAB 3 yContoh : Pada 1 Okt.31 Dt Belanja Faedah 500 Kt Faedah Terakru 500 . Cara Merekod Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis. Sehingga 31 Dis 2005 faedah untuk bulan Oktober. 2005 Sykt. Zam telah membuat pinjaman dari pihak bank berjumlah RM20.000 dan dikenakan faedah 10 % setahun selama lima tahun.

‡ Aset menjadi usang ± akibat perubahan teknologi atau citarasa . Berlaku kejatuhan nilai aset tetap sepanjang usianya disebut susutnilai Sebab-sebab susutnilai berlaku ialah: ‡ Kereputan fizikal ± seperti keretadan mesin. ‡ Pergerakan masa ± seperti harta pajakan.AA015 SUSUTNILAI ASET TETAP BAB 3 Kebanyakan aset tetap dalam perniagaan mempunyai usia guna yang terhad dan nilainya sentiasa merosot semasa aset digunakan.

AA015 SUSUTNILAI ASET TETAP BAB 3 Perakaunan untuk susutnilai ialah mengagihkan kos tetap atas anggaran jangkahayat penggunaannya untuk direkod sebagai belanja. Kaedah mengira susutnilai:g Kaedah Garis Lurus Formula : Belanja susutnilai = Kos Aset ± Nilai Sisa Aset -----------------------------------------Usiaguna Aset .

000. Bel.400 .000 X 8 10 12 = RM 2.000.000 ± RM 2.Susutnilai = RM 80. Anggaran usiaguna lori tersebut adalah 10 tahun dan dijangka mempunyai nilai sisa sebanyak RM 2. Pengiraan susutnilai kenderaan utk tahun 2005.AA015 SUSUTNILAI ASET TETAP BAB 3 Contoh : Pada 1 Mei 2005 perniagaan membeli sebuah lori pada harga RM 80.

Susutnilai Kenderaan 2.AA015 SUSUTNILAI ASET TETAP CATATAN JURNAL AM Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis.400 Kt SNT .Kenderaan 2.400 BAB 3 . 31 Dt Bel.

á Dua kaedah merekod belanja hutang lapuk: ‡ Kaedah Hapuskira Langsung.AA015 HUTANG LAPUK á Hutang yang tidak dapat dikutip daripada BAB 3 penghutang kerana tidak dapat membayar (atas sebab muflis. ‡ Kaedah Peruntukan. . á Ia merupakan belanja kepada orang yang memberikan hutang. meninggal dunia dll) atau enggan membayar (tidak dapat dihubungi) dinamakan hutang lapuk.

.AA015 HUTANG LAPUK Kaedah Hapuskira Langsung. á Kaedah ini mengiktiraf hutang lapuk apabila penghutang telah dikenalpasti. BAB 3 á Contoh 1 Pada 30 November 2005 perniagaan telah berjaya mengenalpasti bahawa seorang penghutang bernama Zul telah jatuh muflis dan tidak mampu membayar hutangnya berjumlah RM 400.

AA015 HUTANG LAPUK BAB 3 Kaedah Hapuskira Langsung.000. á Catatan Jurnal Pada Tarikh Urusniaga: 2005 Nov. . perniagaan telah berjaya mengenalpasti bahawa seorang penghutang bernama Mamat telah menghilangkan diri bagi mengelak dari membayar hutangnya berjumlah RM 7. 30 Dt Bel Hutang Lapuk 400 Kt ABT 400 Contoh 2: Selepas penyediaan Imbangan Duga 31 Disember.

31 Dt BAB 3 Belanja Hutang Lapuk 7.000 Kt ABT 7. Catatan Jurnal Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis.000 .AA015 HUTANG LAPUK Kaedah Hapuskira Langsung.

000 tak dapat dikutip. . v Contoh 1: Berdasarkan pengalaman lepas Perniagaan Ketam Batu merasakan ia perlu mewujudkan peruntukan hutang lapuk ke atas Akaun Belum Terimanya di mana ia telah membuat anggaran iaitu 2% drpd baki Akaun Belum Terima yang berjumlah RM 25.AA015 HUTANG LAPUK BAB 3 Kaedah Peruntukan v Mengikut kaedah ini. Peruntukkan Hutang Lapuk (hutang ragu) adalah caj anggaran belanja (kerugian) kerana sebahagian Akaun Belum Terima dijangka tidak dapat dikutip.

AA015 HUTANG LAPUK BAB 3 Kaedah Peruntukan v Catatan Jurnal Pada Tarikh Pelarasan 2005 Dis. Sekiranya Akaun Peruntukkan Hutang Lapuk (PHL) mempunyai baki. 31 Dt Belanja Hutang Lapuk 500 Kt Per. . Hutang Lapuk 500 Contoh 2. maka Belanja Hutang Lapuk yang perlu diiktiraf pada tahun tersebut perlu mengambil kira baki awal tahun PHL (baki imbangan duga sebelum pelarasan).

2005.AA015 HUTANG LAPUK BAB 3 Kaedah Peruntukan Contoh 2. Dt Kt RM Akaun Belum Terima 8. Berikut adalah petikan imbangan duga Perniagaan Putaran Alam pada 31 Dis.000 Peruntukkan hutang lapuk 120 RM Peruntukan Hutang lapuk adalah 2% dari Akaun Belum Terima. .

AA015 HUTANG LAPUK BAB 3 Kaedah Peruntukan ‡Mengira peratusan dari ABT (Angka yang diperolehi akan menjadi baki akhir PHL yang akan dapat di lihat dalam K. Ia adalah perbezaan antara baki akhir PHL (pengiraan yang baru dibuat) dengan baki awal PHL (dari I/D sebelum pelarasan). Jika positif ia belanja dan jika negatif (Dt) ia adalah hasil (Kt).K PHL (baki akhir) = 2 % X RM 8000 = RM 160 ‡Mengira Belanja Hutang Lapuk untuk tahun berkenaan.K. Belanja Hutang Lapuk = RM 160 ± RM120 = RM 40 .

31 Dt Belanja Hutang Lapuk Kt Per.AA015 HUTANG LAPUK Kaedah Peruntukan Catatan Jurnal Pada Tarikh Pelarasan: 2005 Dis. Hutang Lapuk BAB 3 40 40 .

AA015 BAB 3 PEMBETULAN KESILAPAN Dua bentuk kesilapan yang boleh berlaku: Kesilapan yang menjejaskan imbangan duga Kesilapan yang tidak menjejaskan imbangan duga KESILAPAN YANG MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA.000 . Pembetulan dalam Jurnal Am: Dt Akaun Tergantung 12.000 Kt Nota Belum Bayar 12.

Tersalah catat sebagai : Dt Kenderaan 12.000 Tiada catatan sebelah kredit .AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA.000 dengan mengeluarkan Nota Belum Bayar 8 %. Tertinggal salah satu catatan debit atau kredit (hanya satu akaun sahaja telah direkodkan) Contoh: Membeli kenderaan bernilai RM 12.

AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA. Tidak sama catatan debit dan kredit. Contoh: Membayar gaji dengan tunai RM 400 Tersalah catat sebagai : Dt Belanja Gaji 40 Kt Tunai 400 Pembetulan dalam Jurnal Am: 2001 Dis.31 Dt Belanja Gaji 360 Kt Akau n Tergantung 360 .

000 Dt Bank 1.AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA.31 Kt Akaun Tergantung 2.000 Kt Akaun Sewa 2. Tersilap catat sebagai: Dt Belanja Sewa 1.000 . Catatannya hanya sebelah debit bagi kedua-dua akaun atau sebaliknya (Kesilapan dua kali ganda **). Contoh: Membayar sewa dengan Cek RM 1000.000 Pembetulan dalam Jurnal Am Dis.

Kesilapan prinsip . antaranya: 1. Kesilapan timbal balik 4.AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA. Kesilapan salah catat 3. Kesilapan ketinggalan 2. Ada beberapa bentuk.

(Kesilapan Ketinggalan) ‡ Urusniaga tidak pernah direkodkan ke dalam manamana akaun . ‡ Cara pembetulan Dt Tunai Kt Hasil Perkhidmatan 999 999 .AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA. Contoh: Terima hasil perkhidmatan secara tunai RM 999 pada 2.2. Urusniaga ini terlupa dicatat dalam mana-mana buku perakaunan.2002.

AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA (Kesilapan Salah Catat). Merekod mengikut kaedah catatan bergu tapi bukan nilai urusniaga yang sebenar. .

500 . Tersalah rekod sebagai: Dt Perabot Kt Bank Cara Pembetulan: Dt Bank Kt Perabot 2500 2.8.2001 beli perabot RM 2.300 dengan cek dan telah direkod dalam bukperakaunan dengan nilai RM 2.AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN I/D Contoh : Pada 31.500 200 200 .

AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA (Kesilapan Timbal Balik) Merekod mengikut kaedah catatan bergu yang betul tetapi rekod diruangan debit dan dan kredit yang salah bagi kedua-dua akaun (timbal balik ± yang debit di kreditkan manakala yang kredit telah didebitkan). .

AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN I/D Contoh: Hasil Perkhidmatan berjumlah RM 90 diterima secara tunai telah direkodkan seperti di bawah. Dt Hasil Perkhidmatan 90 Kt Tunai 90 Cara Pembetulan: Dt Tunai Kt Hasil Perkhidmatan 180 180 .

bukan ke dalam akaun yang sebenar .AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN IMBANGAN DUGA (Kesilapan Prinsip) Merekod urusniaga ke dalam akaun yg salah. Contoh: Satu bayaran tunai RM 160 untuk membaiki kenderaan yang rosak telah salah rekod sebagai Dt Kenderaan 160 Kt Tunai 160 .

AA015 BAB 3 KESILAPAN YANG TIDAK MENJEJASKAN I/D Cara Pembetulan: Dt Belanja Pembaikan Kt Kenderaan 160 160 .

akaun hutang lapuk dll akan berubah. akaun hasil.AA015 BAB 3 IMBANGAN DUGA TERSELARAS Disediakan selepas pelarasan dibuat Selepas pelarasan. akaun belanja. akaun peruntukan. akaun seperti ABT. .

AA015 Contoh soalan: Akaun Perniagaan Azam Jaya Imbangan Duga Belum Terselaras Pada 31 Disember 2005 Debit 12000 8000 1200 5000 60000 18000 35000 7000 13000 25000 29600 3000 65000 30000 1500 2000 800 1500 Kredit BAB 3 Tunai ABT Bekalan pejabat Inventori Bangunan Kedai SNT van SNT ABB Pinjaman bank Modal Ambilan Jualan Belian Elaun dan Pulangan Jualan Elaun dan Pulangan Belian Diskaun Jualan Diskaun Belian .

AA015 Debit Angkutan masuk angkutan keluar Belanja Utiliti Belanja Faedah Hasil faedah Belanja Am Kredit 1300 1100 800 300 400 BAB 3 1500 161500 161500 Maklumat tambahan: i) Inventori pada 31 Disember 2005 adalah RM6300 ii) Susutnilai bagi semua aset tetap adalah pada kadar 10% setahun iii) Bekalan pejabat yang digunakan berjumlah RM600 Sediakan: a. Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 b. Imbangan Duga Terselaras a. Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2005 .

AA015 Perniagaan Azam Jaya Imbangan Duga Terselaras Pada 31 Disember 2005 Akaun Debit 12000 8000 600 5000 60000 24000 35000 10500 13000 25000 29600 3000 65000 30000 1500 2000 800 1500 Kredit BAB 3 Tunai ABT Bekalan pejabat Inventori Bangunan Kedai SNT van SNT ABB Pinjaman bank Modal Ambilan Jualan Belian Elaun dan Pulangan Jualan Elaun dan Pulangan Belian Diskaun Jualan Diskaun Belian .

AA015 BAB 3 sambungan Debit Angkutan masuk angkutan keluar Belanja Utiliti Belanja Faedah Hasil faedah Belanja Am BSN ± Bangunan Kedai BSN ± Van Belanja Bekalan Kredit 1300 1100 800 300 400 1500 6000 3500 600 171000 171000 .

AA015 BAB 3 Perniagaan Azam Jaya Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2005 Jualan (-) Elaun dan Pulangan Jualan (-) Diskaun Jualan Jualan Bersih (-) Kos Barang Dijual Inventori awal (+) Kos Belian (-) Elaun dan Pulangan Belian (-) Diskaun Belian Belian Bersih (+) Angkutan masuk Kos Belian Kos Barang sedia dijual (-) Inventori akhir Kos barang dijual Untung kasar 65000 1500 800 2300 62700 5000 30000 2000 1500 26500 1300 27800 32800 6300 26500 26500 .

AA015 BAB 3 (-) Belanja Operasi: Angkutan keluar Belanja Utiliti Belanja am BSN ± bangunan BSN ± van Belanja bekalan pejabat Jumlah Belanja Operasi Untung bersih operasi (+) Lain-lain hasil Hasil Faedah (-) Lain-lain Belanja Belanja Faedah Untung Bersih 1100 800 1500 6000 3500 600 13500 22700 400 300 22800 .

kira Pada 31 Disember 2005 Aset semasa Tunai Akaun Belum Terima Bekalan Pejabat Inventori Jumlah Aset Semasa Aset Tetap Bangunan Kedai SNT.AA015 BAB 3 Perniagaan Azam Jaya Kunci kira .Bangunan Kedai Van SNT ± Van Jumlah Aset Tetap Jumlah Aset 12000 8000 600 6300 26900 60000 (24000) 35000 10500 36000 24500 60500 87400 .

AA015 BAB 3 Liabiliti ABB Pinjaman Bank Jumlah Liabiliti Ekuiti Pemilik Modal awal Untung Bersih Ambilan Modal akhir Jumlah Liabiliti & Ekuiti Pemilik 13000 25000 38000 29600 22800 (3000) 49400 87400 .

AA015 BAB 3 PENYEDIAAN LEMBARAN KERJA FORMAT LEMBARAN KERJA Imbangan Duga Imbangan Duga Terlaras Penyata Pendapatan Kunci Kirakira Akaun Pelarasan Kt Dt Kt Dt Kt Dt Kt Dt Kt Dt .

Batasan Kunci kira kira ‡ Liabiliti Kontengensi ‡ Prinsip kos sejarah ‡ Peristiwa selepas Kunci kira-kira .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.