KONSEP TASKA DAN KURIKULUM PERMATA

Jane Laura Joe Melcorra Anne Judeh Mohd. Hanafi Kamaruzaman Mohamad Rafi Mut @ Asli Mohd. Firdaus Nawawi

JABATAN PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP (UPSI) FAKULTI TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 20 OKTOBER 2010

1

ABSTRAK Taman Asuhan Kanak-kanak dikenali sebagai TASKA merupakan mana-mana premis yang menempatkan empat orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur empat tahun lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah. Program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar, bandar dan pinggir bandar bagi golongan yang berpendapatan rendah dan miskin. TASKA menggunapakai kurikulum permata dalam melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak. Tujuan TASKA adalah untuk mendidik kanak-kanak agar mereka mampu bersosial dan berinteraksi di antara satu sama lain sama ada dengan kawan-kawannya atau dengan orang dewasa di sekelilingnya. Kurikulum Permata (KP) merupakan satu program pendidikan termasuk kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur budaya dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini. KP telah dirancang dengan mengambil kira semua aspek perkembangan dan ianya adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. TASKA dan Kurikulum Permata mempunyai konsep yang tersendiri dalam pendidikan awal kanak-kanak. 1.0 PENGENALAN TASKA. TASKA atau Taman Asuhan Kanak-kanak merupakan tempat untuk menjaga kanakkanak di antara umur 0 hingga 4 tahun. TASKA menggunapakai kurikulum bersepadu dalam melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak. Bagi cara pengajaran, TASKA telah menyediakan suasana pengajaran yang berorientasikan

2

“belajar melalui bermain” (learning through play) bagi merangsang perkembangan personaliti dan minda kanak-kanak. TASKA ini bertujuan untuk mendidik kanak-kanak agar mereka mampu untuk bersosial dan berinteraksi di antara satu sama lain sama ada dengan kawankawannya atau dengan orang dewasa di sekelilingnya di awal usia kanak-kanak lagi. TASKA juga ingin melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sahsiah mulia kearah membina generasi cemerlang di masa hadapan selaras dengan pembentukan modal insan yang berkualiti. 2.0 PENGENALAN KURIKULUM PERMATA (KP). Kurikulum permata merupakan sesuatu program pendidikan termasuk kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur budaya dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996: Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997). KP telah dirancang dengan mengambil kira semua aspek perkembangan dan ianya adalah berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. KP merupakan satu panduan bagi pihak-pihak yang menguruskan taska atau Pusat Anak Perdana Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan awal kanak yang terbaik dalam meningkat potensi kecemerlangan kanak-kanak. Aspek yang dititikberatkan dalam KP ialah interaksi dengan kanak-kanak, kaedah pengasuhan

3

3.0 DEFINISI TASKA Menurut Jabatan Kemajuan Masyarakat. 4 . Taman Asuhan Kanak-kanak atau dikenali sebagai TASKA adalah mana-mana premis yang menempatkan empat orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur empat tahun lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah. dan mengadakan rundingan dengan pelbagai pihak yang berkaitan untuk mendapatkan idea terbaik bagi menyediakan kurikulum ini. Program ini memberi perkhidmatan kepada masyarakat luar Bandar. Perkhidmatan TASKA termasuk di bawah Program Kesejahteraan Rakyat (PKR) atau Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). Tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada ibu-ibu bergiat di bidang ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup keluarga 4.0 LATAR BELAKANG KURIKULUM PERMATA Kurikulum Permata telah dibentuk oleh sekumpulan pakar Pendidikan Awal KanakKanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti setelah mengkaji pelbagai kurikulum sedia ada yang digunapakai di seluruh dunia. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan masyarakat sekelilingnya. Di antara program pendidikan awal kanak-kanak yang didapati paling sesuai dirujuk ialah Program ‘Surestart ‘ dari Pen Green Centre. United Kingdom. dan juga panduan dalam merancang sebarang aktiviti bagi tujuan menguji perkembangan kanak-kanak.secara holistik. Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Mereka juga telah melawat dan menghadiri beberapa seminar dan persidangan. Corby. bandar dan pinggir bandar bagi golongan berpendapatan rendah dan miskin.

Antara elemen-elemen yang terdapat dalam Program Surestart di Pen Green ialah rekabentuk kurikulum dan pedagogi meletakkan kanak-kanak di tengah-tengah sebagai keutamaan yang menghubungkan Pusat Pendidikan dan Asuhan (nursery) dengan rumah. Kurikulum Permata mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu: 5 . Kehadiran ibu bapa di pusat didikan setiap minggu boleh diganti dengan komunikasi menggunakan multimedia atau melalui perbincangan- perbincangan ringkas semasa mengambil dan menghantar anak berkenaan. Para pendidik masih boleh menggunakan The PG Loop dengan mengganti cara berkomunikasi. cara ini tidaklah sebaik kehadiran ibu bapa selama sejam setiap minggu. Kitaran ini dipanggil “Pen Green Loop” atau singkatannya “PG Loop”. Model asas kurikulum Pen Green tidak mempunyai tema atau topik tertentu. manakala Kurikulum Permata telah diperkayakan dengan tema-tema berciri kebudayaan Malaysia. kurikulum ini menekankan penglibatan ibu bapa secara aktif. Kajian Brofenbrenner (1998) yang telah menghasilkan Ecological Systems Theory mendapati pembelajaran seseorang kanak-kanak boleh dimaksimumkan sekiranya ada kolaborasi dan kesinambungan di antara rumah dan taska atau pusat didikan dan asuhan kanak-kanak tersebut. Oleh itu. Walaubagaimanapun. Selain itu. rekabentuk kurikulum dalam Model Pen Green ini menggalakkan penglibatan ibu bapa selaras dengan hasil kajian yang secara terang menunjukkan bahawa ibu bapa adalah guru pertama dan pendidik paling efektif untuk kanakkanak. Rekabentuk Kurikulum Permata telah mengambil kira peranan ibu bapa yang tidak dapat meluangkan masa untuk melibatkan diri dalam perkembangan anak mereka.

Rangka teori yang menjadi asas kepada Kurikulum Permata ini adalah unik dan tidak ada dalam mana-mana kaedah pendidikan awal kanak-kanak lain. II.I. Isi kandungan Kurikulum Permata adalah sama seperti yang digunakan di Pen Green iaitu berasaskan konsep skema Piaget dan beberapa asas teori yang lain seperti: 6 . Kurikulum Permata melihat perkembangan kognitif (intelek) sebagai perkembangan deria dan pengetahuan tentang dunia (knowledge and understanding of the world). tidak ada kaedah (dalam pengetahuan kami) yang menggunakannya kecuali di Pen Green Corby. koordinasi motor dan pengurusan diri Perkembangan daya kreativiti dan estetika Penilaian dan pentaksiran pembelajaran adalah berasaskan enam bidang pembelajaran ini. IV. komunikasi dan literasi awal Perkembangan pra matematik dan pemikiran logik Perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran Perkembangan fizikal. V. bukan sebagai penguasaan kemahiran akademik semata-mata. Perkembangan emosi. Kurikulum Permata menggabungkan semua aspek pembelajaran dan asuhan secara bersepadu supaya setiap individu kanak-kanak dapat berkembang secara holistik. Ini bermaksud. Dokumentasi perkembangan kanak-kanak ini bertujuan menilai keberkesanan program dan untuk pendidik merancang intrevensi atau pembelajaran lanjutan bagi membantu perkembangan kanak-kanak. III. rohani dan sosial Perkembangan bahasa. VI.

maka ia seharusnya boleh digunapakai oleh semua kaedah atau program pendidikan awal kanak-kanak yang sudah sedia ada di Malaysia mahupun yang dibawa masuk dari luar negara. Oleh kerana rangka teori Kurikulum Permata ini berasaskan prinsip perkembangan kognitif. Berasaskan model Pen Green ini. II. Konsep ‘Involvement’ – oleh Leavar’s (1997) Konsep ‘Well-Being’ – oleh Laevar’s (1997) Konsep ‘Attachment’ – oleh Bowlby (1969) Konsep ‘Holding and containment’ – oleh Winnicot (1965) and Bion (1962). 7 . IV. Ini adalah kerana semua kanak-kanak akan melalui proses perkembangan yang serupa disebabkan proses perkembangan manusia adalah mengikut genetic blueprint yang sama. fizikal dan sahsiah kanak-kanak yang terbaik daripada semua kurikulum yang telah dikaji. sosioemosi.I. III. Sifat rangka teori Kurikulum Permata yang boleh diselitkan ke dalam manamana kaedah pendidikan awal kanak-kanak menjadikannya satu faktor kompromi untuk pengamal-pengamal kaedah lain seperti Kaedah Montessori dan Reggio Emilia yang telah lama diperakui kualiti program tersebut di peringkat antarabangsa. Dapatan dari penilaian yang telah dibuat selepas satu tahun pelaksanaannya menunjukkan Kurikulum Permata berjaya dan sangat berkesan dalam meningkatkan kebolehan dan potensi kanak-kanak yang maksimum. Kurikulum Permata digubal dan diuji rintis di lima buah Pusat Anak Permata Negara dalam Fasa I dan di enam buah Pusat Anak Permata Negara dalam Fasa II.

0 PERBANDINGAN KONSEP TASKA DI MALAYSIA DAN LUAR NEGARA Konsep Taska Mengikut Pandangan Tokoh Dalam Negara 1. inilah merupakan peringkat paling utama dan baik menerusi perkembangan kanak-kanak untuk menerima perkembangan kognitif berbanding dengan peringkat-peringat atau tahap umur yang lebih dewasa dalam kehidupan seorang insan. pada peringkat umur 6 tahun pertama. 5. PROF MADYA DR. Pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak berpendapat bahawa lebih separuh dari perkembangan intelektual kanak-kanak berlaku dari usia 0 hingga 4 tahun manakala satu pertiga yang lain sempurna perkembangannya ketika kanak-kanak berusia 8 tahun . Kami mengesyorkan agar kurikulum ini boleh digunakan sepenuhnya atau dimasukkan ke dalam program yang sedia ada dengan tujuan untuk memperkayakan lagi proses pengajaran dan pembelajaran walau apa jenis program yang beroperasi di negara ini. MASTURA BADZIS Hakikat yang perlu kita tahu dari fakta yang dikemukakan oleh pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak.Secara ringkasnya. boleh dikatakan di sini bawa 8 . kajian yang dilakukan oleh pakar neurologi mendapati bahawa 80-85% perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh enam tahun pertama usia seorang kanak-kanak dan peringkat perkembangan yang paling pesat ialah diperingkat umur yang terawal dalam tempoh enam tahun tersebut. Kurikulum Permata menggunakan hasil penyelidikan yang terkini dan terbukti boleh diaplikasikan dalam suasana sebenar. Ianya berasaskan proses perkembangan kanak-kanak yang universal yang menjadi sebab utama ianya boleh digunapakai oleh mana-mana kaedah atau program pendidikan awal kanakkanak. Justeru itu.

some schools have classes called “reception” classes for children who have not yet reached the compulsory school age (5 years old). 2002). 2. 2006). Beliau cuba menjawab persoalan ini dengan memetik sedikit penulisan berhubung dengan perkara dalam tesis PhD beliau. while developing nations focus on birth through to age 6 (Eville-Lo & Mbugua. Wortham. and in Northern Ireland. MAHANI RAZALI Ramai telah menghantar email kepada beliau tentang definisi sebenar kanak-kanak yang dikategorikan dalam “ Pendidikan Awal Kanak-Kanak ” atau “ Early Childhood Education ”. children start school at age 6. In the United States and Canada. and Wales. In England and Wales. the definitions of early childhood care and education differ around the world. Sweden has pre-schools for children aged 0–5 (förskola) and another pre-school for 6-year-olds (föreskoleklass) (Mahani. Graves et al (1996) stress that regardless of such determinations the increased interest in early childhood education around the world reflects respective nations' and/or societies' particular philosophical beliefs about children. between 2 and 4 years. According to Swiniarski. 9 . Scotland. 2001. Nursery schools generally cater for children aged 3–5 years old. DR. In England. children in nursery schools are normally aged between 3 and 5 years.ketinggian kualiti pendedahan dan pendidikan awal seseorang kanak-kanak merupakan asas kepada keseluruhan perkembangannya yang akan datang. The more industrialized nations consider early childhood to be the period from birth through to age 8 (Essa. and kindergartens cater for children aged 4–5 years old. & Murphy (1999). UNICEF. 2000). 1999. Berikut adalah petikan yang dapat kita kongsi bersama: “There is some variation across countries in the ages of children considered to be in early childhood education. Breitborde.

minum. sekolah. 2. Jika kehendak-kehendak bayi dipenuhi seperti mendapat makanan. perhatian dan kasih sayang. ERIC ERIKSON Seorang tokoh lagi yang bernama Eric Erikson berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri berlawanan di tahap-tahap tertentu. Yang paling jelas dari hasil kajian Erikson ialah individu merupakan individu yang dinamik dan bukan statik dan dia mempunyai identiti tersendiri. awal dewasa dan tua terdapat konflik sosial yang akan diatasi untuk perkembangan seterusnya. Oleh sebab itu. zaman bermain. bayi berkenaan akan tidak dapat mempercayai orang di 10 . Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku dengan berperingkat peringkatdan peringkat yang lebih awal adalah mustahak bagi perkembangan peringkat peringkat yang berikutnya kerana peringkat-peringkat yang lebih awal itu menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. kanak-kanak yang dalam sesuatu darjah itu bukan sahaja berlainan peringkat kebolehan mereka tetapi juga berlainan kecepatan perkembangan kognitif mereka. Ini jelas kelihatan di tahap pertama Erikson ialah kepercayaan berlawanan ketidakpercayaan.Konsep Taska Mengikut Pandangan Tokoh Luar Negara 1. Erikson berpendapat darjah kepercayaan bayi bergantung Kepada nilai jagaan dan pemeliharaan ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. kanak-kanak. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. jika tidak. remaja . Sebaliknya. Pada setiap peringkat bayi. JEAN PIAGET Piaget menyatakan setiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri.

Pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak berpendapat bahawa lebih separuh dari perkembangan intelektual kanak-kanak berlaku pada usia kanak-kanak 0 hingga 4 tahun. pada peringkat umur 6 tahun pertama.kanak adalah berbeza-beza. menurut Prof Madya Dr. Pendapat ini bercanggah dengan pendapat Jean Piaget di mana beliau berpendapat kanak-kanak pada setiap tahap mempunyai perkembangan tertentu. Secara keseluruhannya pandangan dan pendapat tokoh atau pakar di Malaysia dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak. Mastura badzis menyatakan pendapat bahawa hakikat yang perlu kita tahu dari fakta yang dikemukakan oleh pakar perkembangan dan psikologi kanak-kanak. Oleh sebab itu.sekitarnya dan akan menjadi defensif serta akan cuba melindungi dari persekitaran yang tidak memberangsangkannya. kajian yang dilakukan oleh pakar neurologi mendapati bahawa 80.85% perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh enam tahun pertama usia seorang kanak-kanak dan peringkat perkembangan yang paling pesat ialah diperingkat umur yang terawal dalam tempoh enam tahun tersebut. Di luar negara. Jean Piaget menyatakan setiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri . manakala satu pertiga yang lain sempurna perkembangannya ketika kanak-kanak berusia 8 tahun. inilah merupakan peringkat paling utama dan laju perkembangan kanak-kanak untuk menerima perkembangan kognitif berbanding dengan peringkat-peringat atau tahap umur yang lebih dewasa dalam kehidupan seorang insan. kanak-kanak yang dalam sesuatu darjah itu bukan sahaja berlainan peringkat kebolehan mereka tetapi 11 . boleh dikatakan di sini bawa ketinggian kualiti pendedahan dan pendidikan awal seseorang kanak-kanak merupakan asas kepada keseluruhan perkembangannya yang akan datang. Justeru itu. Konsep TASKA di Malaysia.

Ini jelas kelihatan di tahap pertama Erikson ialah kepercayaan berlawanan ketidakpercayaan. seorang tokoh lagi yang bernama Eric Erikson berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri berlawanan di tahap-tahap tertentu. Jika kehendak-kehendak bayi dipenuhi seperti mendapat makanan.juga berlainan kecepatan perkembangan kognitif mereka. jika tidak. Erikson berpendapat darjah kepercayaan bayi bergantung Kepada nilai jagaan dan pemeliharaan ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. Yang paling jelas dari hasil kajian Erikson ialah individu merupakan individu yang dinamik dan bukan statik dan dia mempunyai identiti tersendiri. minum. zaman bermain.kanak. remaja. sekolah. 12 . kanak. Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku dengan berperingkat peringkat dan peringkat yang lebih awal adalah mustahak bagi perkembangan peringkat peringkat yang berikutnya kerana peringkat-peringkat yang lebih awal itu menjadi asas bagi perkembangan peringkat yang berikutnya. Sebaliknya. perhatian dan kasih sayang. Di samping itu juga. Pada setiap peringkat bayi. awal dewasa dan tua terdapat konflik sosial yang akan diatasi untuk perkembangan seterusnya. Pendapat Ini bercanggah dengan pendapat Jean Piaget di mana beliau berpendapat kanak-kanak pada setiap tahap mempunyai perkembangan tertentu. bayi berkenaan akan tidak dapat mempercayai orang di sekitarnya dan akan menjadi defensif serta akan cuba melindungi dari persekitaran yang tidak memberangsangkannya. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup.

England.. sekaligus mengelakkan anak-anak dari terjebak ke dalam kancah gejala sosial apabila mereka dewasa. Atas dasar ini. yakin diri. Program Permata ZAILANI ZAKARIA Kajian menunjukkan yang perkembangan otak manusia berlaku paling cepat semasa awal tahun pertama hingga tahun ke lima dalam kehidupan mereka. Diadaptasi dari konsep ‘learning is fun through play’ dari Pen Green Centre. anak-anak PERMATA ditekankan untuk belajar melalui eksperimentasi. kesihatan. penglibatan ibu bapa dan komuniti Ini adalah bersesuaian untuk membentuk personaliti anak yang seimbang. keistimewaan Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA ialah. Corby. 13 . ia merupakan satu program yang menekankan program pembelajaran yang holistik dan berbeza dari corak pembelajaran sedia ada.6. Kurikulum Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN) disesuaikan mengikut acuan dan keperluan kanak-kanak di negara ini walaupun konsep asalnya berpandukan amalan pusat asuhan di luar negara. PERMATA mengamalkan konsep asuhan dan didikan yang bersepadu merangkumi aspek pemakanan. dengan memberi penekanan kepada modul pendidikan yang sesuai dengan perkembangan minda kanak-kanak Malaysia.0 KAJIAN-KAJIAN YANG TERDAPAT DI DALAM DAN LUAR NEGARA 1. bijak bergaul dan ini juga adalah penting untuk pembangunan modal insan yang cemerlang. eksplorasi dan pengalaman di Pusat Anak PERMATA Negara.

nutrisi dan kesihatan. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh amat penting dan ianya akan meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. 2009). ceria dan berkeyakinan diri. Walaupun kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) diwajibkan kepada semua pengusaha/pengasuh berdaftar di bawah Akta asuhan Kanak-Kanak. Oleh itu. teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik disediakan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).565 kanak-kanak dipusat jagaan kanak-kanak di seluruh negara mendapat manfaat daripada program ini di mana modul Pembelajaran. pengasuhan. Program Permata telah pun menggubal kurikulumnya tersendiri serta dinilai melalui ujian kajian pemakaiannya dikalangan kanak-kanak di pusat-pusat permata. stabil.Buat masa ini. belum ada satu kurikulum kebangsaan yang digubal untuk mengintegrasikan asuhan dan didikan awal kanak-kanak dibawah umur 4 tahun di Malaysia. namun demikian aspek utama KAAK memberi tumpuan kepada asuhan dan keselamatan kanak-kanak. kurikulum PERMATA telah dipersetujui dijadikan sebagai garis panduan Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal kanak-kanak kebangsaan (PERMATA Negara. Sehingga kini 17. meliputi pendidikan. Hasilnya adalah memberangsangkan dalam pembangunan awal kanak-kanak secara holistik. Kajian UPSI dan pusat penyelidikan perkembangan kanak-kanak kebangsaan (NCDRC) mendapati 84 peratus kanak-kanak di permata Negara mencapai perkembangan emosi yang baik dan membentuk personaliti yang tenang. Kajian itu juga merumuskan bahawa mereka lebih istimewa berbanding kanak-kanak bukan Permata dengan lebih 80 % daripadanya 14 .

pandai mengurus diri sendiri serta bersifat mesra dan mudah mengikut arahan. boleh menggunakan ayat dengan penuh dan betul. 15 .80% kanak-kanak PERMATA bersifat mesra. • Perkembangan sosial : . Dapatan ke atas hasil kajian penyelidikan yang dijalankan oleh NCDRC. UPSI adalah seperti berikut:• Perkembangan emosi : . • Pengurusan Diri : . mesra. berkongsi mainan.72% kanak-kanak PERMATA boleh menggunakan bahasa ekspresi dan bercerita mengatasi 60% kanak-kanak Bukan PERMATA. Program PERMATA didapati berjaya membentuk personaliti kanak-kanak yang tenang dan terkawal. penyayang dan berkeyakinan diri. mengikut arahan dan menunggu giliran berbanding kanakkanak Bukan PERMATA. • Kemahiran berkomunikasi : . stabil.mencapai kemahiran pra-sains. • Perkembangan bahasa dan Komunikasi : .85% kanak-kanak PERMATA lebih pandai mengurus diri sendiri berbanding 60% kanak-kanak Bukan PERMATA.84% kanak-kanak PERMATA mencapai perkembangan emosi yang baik berbanding 42% kanak-kanak Bukan PERMATA. mudah bergaul/berkawan. ceria.80% kanak-kanak PERMATA boleh menggunakan ayat penuh dan betul berbanding 51% kanak-kanak Bukan PERMATA.

• Perkembangan intelek : . 2. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Mastura Badzis. Dalam konteks kanak-kanak. dan • Perkembangan rohani : . pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. Madya Dr. Secara umumnya.Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif Prof. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran dan dengan ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperolehi ia akan 16 . Malaysia (Naib Presiden HELWA) pengenalan Pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting dalam melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC) Universiti Pendidikan Sultan Idris.kanak-kanak PERMATA lebih berdisiplin dan suka bersalam berbanding kanak-kanak Bukan PERMATA. Dalam bentuknya yang praktikal.85% kanak-kanak PERMATA mencapai kemahiran pra-sains berbanding 50% kanak-kanak Bukan PERMATA.

dapatan kajian membuktikan bahawa pendidikan awal kanak-kanak adalah asas kepada pembinaan kekukuhan sesuatu bangsa dan pemangkin kepada visi wawasan halatuju negara.mengaplikasikannya dalam konteks yang pelbagai sama ada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupan di masa akan datang (Department of education and Science. Pernyataan dari hasil-hasil kajian ilmiah samada di timur. di barat malah saentorio dunia. Kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat misalnya menunjukkan bahawa setiap nilaian dolar yang dilaburkan untuk pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti tinggi dapat memberi pulangan yang tinggi sama ada dari segi perkembangan ekonomi mahupun perkembangan sosial kehidupan masyarakat di negara tersebut Manakala Jepun. 1990) Kepentingan Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal dan Cabaran Pembangunan perindustrian pesat dalam era globalisasi yang berlaku dalam dunia hari ini telah meningkatkan cabaran membentuk generasi akan datang khasnya bagi ibubapa dan pendidik Muslim. Dalam menempuh alam cyber dan teknologi maklumat tidak dapat dinafikan pembangunan insan dan pembinaan generasi perlu dititikberatkan selari dengan keprihatinan terhadap kepesatan kemajuan negara. negara yang suatu ketika dahulu pernah lumpuh akibat ledakan bom atom. Ini kerana kanak-kanak merupakan aset penting negara bagi pembinaan sesuatu bangsa dan ketinggian maruah bangsa. dalam jangkamasa yang tak sampai setengah abad ia mampu bangun menjadi tunggak ekonomi dunia. Satu kajian yang dilakukan oleh seorang penyelidik Barat mendapati bahawa pembinaan pemikiran masyarakat Jepun bukanlah disebabkan oleh laungan suara kebangkitan atau paluan gendang lagu 17 .

Definisi Kurikulum untuk Kanak-kanak Kurikulum pendidikan bila diterjemahkan dalam bentuk aplikasi di sekolah ia adalah sesuatu yang melibatkan program pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Para pakar unit kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dari National Children Beaureu. jadual waktu. tajuk-tajuk bagi sesuatu yang dipelajari dan juga proses penilaian. Masyarakat Jepun telah menyediakan generasi mereka dengan daya ketahanan menghadapi cabaran dari aspek fizikal dan mental. dan mereka juga bertungkus lumus menumpukan perhatian membina daya keintelektualan dan menggarap potensi semulajadi setiap individu kanak-kanak sejak dari peringkat awal perkembangan. tidak juga tumpuan kepada pencapaian akademik mengorientasi pemikiran rakyat. United Kingdom berpandangan bahawa kurikulum untuk kanakkanak di peringkat awal umur yang di letakkan di pusat asuhan kanak-kanak adalah merangkumi perkara-perkara berikut: • Segala peluang perkembangan pembelajaran yang disediakan untuk kanak-kanak 18 . aktiviti. Namun perkataan kurikulum bila dikaitkan dengan kanakkanak di peringkat awal perkembangan ianya tidak hanya tertumpu kepada sesuatu yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran di sekolah tetapi ia merangkumi segala pengalaman dalam kehidupan hariannya samada di pusat asuhan. peralatan. Akan tetapi ianya berpunca dari keprihatinan dan kepekaan pemimpin dan rakyat negara itu terhadap pembentukan generasi awal.membakar semangat. di rumah atau di luar rumah. perancangan.

keyakinan serta kepatuhan kepada tuhan. Pengkaji membuat kajian terhadap binaan kurikulum yang integratif dengan menghuraikannya kepada tiga aspek iaitu yang pertama adalah dari segi kesepaduan maklumat yang disampaikan oleh kanak-kanak. Dalam erti kata yang 19 . Integratif di sini boleh memberi maksud kesepaduan iaitu menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu kearah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan.• Segala aktiviti. 1990) Binaan Kurikulum Integrattif Kurikulum integratif mempunyai makna yang subjektif. merangsang dan membantu menggarap potensi yang ada pada seseorang kanak-kanak dan ianya bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan kanak-kanak melakukan atau mempelajarinya ( Department for Education and Science. Kurikulum integratif juga boleh membawa maksud kesepaduan pelbagai kemahiran dalam satu-satu pengajaran atau mungkin juga kesepaduan kepelbagaian cabang-cabang ilmu dalam sesuatu subjek yang diajar. sikap dan tingkahlaku samada yang dirancang atau tidak . samada digalakkan atau ditegah. • Cara bagaimana persekitaran fizikal yang mengelilingi kanak-kanak disusun dan juga rutin harian yang dilakukan oleh orang dewasa atau kanak-kanak itu sendiri. Bruce dan Meggit (2005) menyifatkan Kurikulum kanak-kanak ialah sesuatu yang dapat membantu kanak-kanak membesar dan belajar yang mana akan menjadi satu tanggungjawab kepada pendidik untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat menyokong.

Kedua.lain pengetahuan dan pengalaman pembelajaran perlu didedahkan kepada kanakkanak diperingkat awal usianya perlulah sesuatu yang komprehensif dan tidak terpecah-pecah mengikut subjek supaya kanak-kanak tidak keliru. integratif dari segi kesepaduan aspek-aspek perkembangan dan potensi akan digarap diperingkat awal. dan sebagainya. ‘ Te Wariki’. menekankan kepada pendidikan yang berkonsepkan kebudayaan dan menghormati tatacara kehidupan masyarakat Maori. Dibarat misalnya. Tetapi sebaliknya jika pendedahan awal yang hanya menumpu kepada perkembangan akademik atau satu aspek semata-mata maka pincanglah aspek perkembangan diri kanak-kanak yang lain . ‘High Scope’. kesihatan dan pemakanan sihat manakala di New Zealand sebagai contoh. `Reggio Emilio’. modul program pengasuhan kanak-kanak dipelopori dalam pelbagai bentuk kurikulum seperti ‘ montesorri’. 20 . Ketiga. Sememangnya pengalaman pembelajaran seorang kanak-kanak diperingkat awal kanak-kanak mampu memberikan kesan positif atau negatif kepada perkembangannya dimasa hadapan dari segi kognitif. penekanan kurikulum kepada aspek Hygiene. integratif di sini bererti kita menyepadukan antara pendekatan barat dengan pendekatan islam dalam mendidik anak-anak. Manakala di Timur Jepun misalnya. sosial dan aspekaspek perkembangan yang lain. ‘Early Learning Goals’. emosi. barat dan timur. Mengambil yang baik dari barat apa yang boleh dilihat dengan mata kasar tentang amalan-amalan dan pendekatan mereka mendidik anak-anak dan menyepadukan dengan pendekatan islam yang kaya dengan teori dan khazanah. Sesuatu program pendidikan awal kanak-kanak ini perlu dibentuk berdasarkan pandangan dan pendekatan integratif dan bersepadu gabungan islam.

Sebagai kesimpulan perkataan kanak-kanak dalam bahasa arabnya disebut sebagai al-tifl ( ‫ ) ١لطفل‬yang berasal dari perkataan tafula ( ‫ ) طفل‬yang membawa maksud sesuatu yang lembut. teliti dan sempurna memandangkan sifat semulajadinya yang mudah terdedah kepada bahaya persekitaran bukan sahaja dibimbangi kerosakan yang akan menimpa fizikal dan tubuh badan malah aspek-aspek yang lain juga amat perlu diberikan perhatian.0 ULASAN UMUM KURIKULUM PERMATA Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang tersendiri hasil daripada perwarisan seperti yang telah dicipta dalam gen mereka (Rozumah & Salma. Bhg. Di sebalik maksud tersebut ia memberi pengertian bahawa seseorang kanak-kanak itu perlu dijaga. Perkembangan kurikulum awal kanak-kanak di Malaysia telah berkembang secara baik sehingga kini dengan penubuhan agensi. institusi. 2008). kurikulum awal kanak-kanak harus melihat kepada tahap perkembangan mereka.A. mudah rosak dan sensitif. program dan latihan yang berkaitan dengan kanak-kanak supaya impian Y. Implikasi daripada polisi ini sebenarnya. 1985). 7. Projek perintis “Setiap anak PERMATA Negara” telah dilaksanakan setelah dicetuskan oleh Rosmah kira-kira tiga tahun lepas setelah beliau melihat peningkatan kes jenayah dan masalah sosial dalam negara yang dipercayai berpunca daripada corak didikan semasa kanak-kanak. isteri Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan modal insan Negara yang hollistik dan produktif bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. Oleh hal demikian. Oleh itu. kita akan Berjaya menghasilkan tenaga kerja dan warganegara yang produktif yang akan membawa pulangan ekonomi yang baik kepada Negara (Aminah Ayob et. dasar. Permata 21 . Oleh hal yang demikian. diasuh dan dididik dengan rapi. Datin Paduka Seri Rosmah Mansor.al.

Rosmah. Sehingga kini 17. kanak-kanak di bawah program ini juga terbukti sekurang22 .500 sebulan. Kajian itu juga merumuskan bahawa mereka lebih istimewa berbanding kanak-kanak bukan Permata dengan lebih 80 peratus daripadanya mencapai kemahiran pra-sains. Kurikulumnya juga digubal berbeza daripada kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang lain kerana ia memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. ceria dan berkeyakinan diri. boleh menggunakan ayat dengan penuh dan betul. komunikasi dan fizikal.Negara dilaksanakan sejak 1 Mac 2007 dengan menawarkan perkhidmatan pengasuhan dan didikan awal untuk kanak-kanak di bawah umur lima tahun. pandai mengurus diri sendiri serta bersifat mesra dan mudah mengikut arahan. Pengasuhan yang dilaksanakan berbeza dengan taska biasa kerana ibu bapa perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya sejam setiap minggu untuk bersama dengan anak mereka di pusat itu selain melawat pada waktu makan tengah hari untuk mewujudkan hubungan yang lebih erat antara ibu bapa dan anak. dan keutamaan diberikan kepada ibu bapa yang berpendapatan kurang daripada RM1. yang juga Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Dasar Permata Negara berkata.565 kanak-kanak di 457 pusat jagaan kanak-kanak di seluruh negara mendapat manfaat daripada program ini di mana modul pembelajaran. Kajian UPSI dan Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC) mendapati 84 peratus kanak-kanak di Permata Negara mencapai perkembangan emosi yang baik dan membentuk personaliti yang tenang. stabil. sosio-emosi. teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik disediakan oleh Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI).

mendalami dan mengaplikasi ilmu yang berteraskan al-Quran. Perkasa Remaja. Permata Negara yang melibatkan program asuhan dan didikan awal kanakkanak dan satu garis panduan akan disediakan untuk menyelaras kurikulum.kurangnya setahun lebih ke hadapan berbanding kanak-kanak sebaya mereka dalam beberapa perkara termasuk aspek kematangan emosi. keyakinan dan kemahiran berkomunikasi. latihan dan kelayakan tenaga pendidik di semua taman asuhan kanak-kanak iaitu Permata Seni melibatkan latihan pelajar yang pintar dan berbakat dalam bidang seni. yang akan dilaksanakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan kerjasama University of Johns Hopkins. 2009). dan dikendalikan Universiti Sains Islam Malaysia bagi pelajar yang berumur 9 hingga 12 tahun. Permata Pintar bertujuan membimbing pelajar yang mempunyai tahap kepintaran yang luar biasa untuk menjadi lebih cemerlang. Pada tahun 1960. Sasaran utama projek ini adalah dikalangan kanak-kanak daripada 23 . satu revolusi telah berlaku iaitu Yayasan Asia telah menyumbangkan bantuan dalam bentuk kewangan kepada ‘Worker Society of Malaysia’ untuk membangunkan institusi model TADIKA yang mana ia hampir sama dengan projek di Amerika Syarikat. Permata Insan bertujuan melatih pelajar supaya memahami. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan. Pada tahun 1969. yang dikendalikan UKM. Pendidikan Awal Kanak-Kanak mula berkembang secara umum untuk mendapatkan pendidikan selepas merdeka . Amerika Syarikat. bertujuan melatih dan membimbing remaja berumur 18 hingga 25 tahun bagi mengelak mereka terlibat dalam gejala sosial serta dibentuk menjadi lebih bertanggungjawab dan berguna kepada masyarakat dan negara (Bernama.

Cina dan India.U (A). menganjurkan seminar-seminar dan menerbitkan buku panduan pendidikan yang khas untuk pendidikan awal kanak-kanak (Bernard van Leer Foundation. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA). Usaha MPIK ini mendapatkan sambutan dan diteruskan melalui projek-projek rintis Prasekolah oleh Maktab 24 . Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah membina akta yang khusus bagi Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang dinamakan Akta Pelajaran 1961 P. pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang berfokuskan kepada program "Pembasmian Buta Huruf". Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK) mula menawarkan kursus untuk melatih para guru dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1972 sehingga 1976. Pada tahun 1970. Kaedah-kaedah Pelajaran (Kindergarten/ Sekolah Asuhan)(Pendaftaran) pada 1972. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). Yayasan ini telah banyak membiayai aktiviti pendidikan Prasekolah terutamanya dalam menggubal program pukal Prasekolah. Pendidikan awal kanak-kanak semakin berkembang pesat dengan kewujudan Yayasan Bernard Van Leer. Perkembangan pesat tersebut menuntut bilangan tenaga pengajar yang lebih banyak dalam pendidikan awal kanak-kanak. (Bernard Van Lee 2009). 2009).keluarga miskin daripada pelbagai bangsa seperti Melayu. Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerajaan Tempatan serta Perumahan Sabah telah mengambil keputusan untuk menubuhkan Taman Didikan Kanak-Kanak (TADIKA) atau Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) untuk penjagaan dan pendidikan bagi kanak-kanak di antara umur empat hingga enam tahun.

Buku Panduan Guru Prasekolah mula diterbitkan. Pada tahun 1986 pula. Maktab Perguruan Mohd Khalid (MPMK) dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu (MPPM) yang dibiayai oleh UNICEF (Bernard Van Leer Foundation 2009). Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia mula diperkenalkan dan digunapakai untuk sekolah rintis di KPM. Tujuannya untuk meningkatkan kemahiran dan kreativiti guru prasekolah. Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi Menteri 25 . Terdapat beberapa pihak mula mencadangkan dan menuntut bahawa pendidikan awal kanak-kanak harus bermula lebih awal menyebabkan tertubuhnya ‘Children Centre Act’ atau Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) bagi memenuhi tuntutan tersebut. “Saya yakin bahawa Pusat Anak Permata Negara akan mencapai matlamatnya dalam mendidik dan membentuk sahsiah anak-anak yang berakhlak mulia serta mempunyai kekuatan dalaman yang membolehkan mereka menghadapi cabaran dan masalah dengan tenang dan baik. Usaha ini turut disokong oleh Y. Garis Panduan Pendidikan Prasekolah Malaysia diganti dengan Kurikulum PERMATA (0-4 tahun) dan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (4-6 tahun) dan dijadikan rujukan utama bagi Pendidikan awal kanak-kanak.B Pembangunan Wanita. Pendidikan awal kanak-kanak mula mendapat perhatian yang lebih serius pada tahun 1984. Kini.B.B Menteri Pelajaran. Anak-anak yang mempunyai nilai-nilai seperti ini akan membangun sebagai modal insan berminda kelas pertama. Keluarga dan Masyarakat dan Y. Maktab Perguruan Sri Pinang (MPSP).Perguruan Sultan Idris (MPSI).A.” Y.

Rasional membuktikan permata diwujudkan antaranya disebabkan kajian telah neurosains menunjukkan bahawa 3 tahun pertama adalah amat penting dalam perkembangan otak kanak-kanak. setiap anak amat berharga. nilai.. datangnya daripada keluarga berpendapatan rendah serta berbilang kaum dan agama.. kemahiran.suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. kita perlu menyediakan pengalaman pembelajaran yang positif supaya otak kanak-kanak akan berkembang dengan baik. hubungan emosi dan sosial yang dibina penting ke arah pembentukan personaliti mereka yang tenang. menetap di pinggir atau luar bandar. rohani. Malah.Malah. norma. 26 . emosi. Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI) diberi tanggungjawab untuk menyediakan modul pembelajaran dan teknik pengajaran serta kursus penjagaan kanak-kanak kepada pendidik-pendidik di Pusat Anak PERMATA Negara (Mazlah. setiap anak adalah modal insan negara. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan” [ Akta Pendidikan 1996 : Peraturan-peraturan 9Kurikulum Kebangsaan Pendidikan 1997] Falsafah permata adalah untuk melahirkan setiap anak permata negara. pendidikan awal kanak-kanak penting dalam perkembangan intelek. mengikut Kementerian Pelajaran Malaysia. Malah. aman dan penyayang. fokus permata adalah kepada pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang memenuhi kriteria seperti berumur antara satu hingga lima tahun. kognitif dan komunikasi mereka. Kurikulum Permata bermaksud : “. Oleh itu. 2009).. Oleh itu. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu memperkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Malah.

Bagi menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan fizikal kanak-kanak selaras dengan umur mereka ia dipecahkan dalam lima modul iaitu Modul 1 : 0 – 6 Bulan. estetika dan kreativiti. Modul 2 : 6 – 12 Bulan. Antara lain ciri-ciri penting dalam kurikulum ini ialah a) Kasih sayang dan belaian b) Interaksi dan komunikasi c) Pemikiran dan bacaan d) Memberi kuasa (empowerment) kepada kanak-kanak melalui pembelajaran secara bebas e) Mendorong kebolehan dan potensi kanak-kanak f) Belajar melalui bermain g) Menghayati muzik dan seni. Sosioemosi dan kerohanian. nyanyian dan pantun. pra-matematik dan logik. sosio-emosi. berkomunikasi dan fizikal. sensori dan pemahaman dunia persekitaran. Modul 3 : 1 – 2 Tahun. tarian dan lakonan Kurikulum ini digubal dengan berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia serta mengandungi enam bidang pembelajaran seperti motor kasar dan halus.Struktur Kurikulum Permata Kurikulum PERMATA memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara keseluruhan (holistik) dalam aspek kemahiran kognitif. Modul 4 : 2 – 3 Tahun dan Modul 5 : 3 – 5 Tahun 27 . bahasa dan literasi awal.

Satu jam seminggu atau empat jam sebulan kepada aktiviti-aktiviti Pusat Anak PERMATA Negara. Malah. berkawan dan bersosial Kurikulum permata menerapkan sikap suka kecil. memberi makan. Keistimewaan program Permata Pelaksanaan program PERMATA adalah secara bersepadu (integrated) dengan penglibatan ibu bapa. kanak-kanak mengeksperimen. 28 . kanak-kanak suka meneroka. bijak bergaul dan sihat jasmani. memandikan. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam Program PERMATA. berintelektual tinggi. Antara aktiviti yang boleh mereka melibatkan diri ialah berbincang dan menilai perkembangan kanak-kanak. mahir berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. bertanya. menyertai lawatan sambil belajar bersama kanak-kanak. mencuba dan mengalami melalui aktiviti permainan. membaca. mempunyai akhlak dan sahsiah yang mulia. komuniti dan pelbagai agensi melalui pemberian pelbagai perkhidmatan termasuk kesihatan. membina minat membaca dan berfikir sejak dari awal dan merangsang kemahiran matematik dan pemikiran secara logik. mencipta dan merekabentuk. menyertai program kesihatan dan kaunseling dan memastikan kesinambungan kaedah pembelajaran PERMATA semasa di rumah. dan Suci rohani. program PERMATA bertujuan melahirkan kanak-kanak yang holistik dan seimbang. pemakanan dan kaunseling. bercerita dan memasak dengan kanak-kanak.Teknik pembelajaran permata ialah dengan merangsang minda kanak-kanak dengan kaedah meneroka. Kaedah ini mewujudkan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan menyeronokkan bagi kanak-kanak.

Malah. Kedah. Dungun. Sarawak Kuala Ketil. Johor Bukit Peringgit. memudahkan mereka berinteraksi dan menguasai kebolehan berfikir logik dan pra-matematik. meningkatkan minat kanak-kanak untuk ingin tahu. kanak-kanak yang mempunyai kemahiran sosial yang tinggi. Tambun Tulang di Perlis. PERMATA Chini. menghayati pentingnya kebersihan diri.Hasil pembelajaran permata adalah untuk melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sosio-emosi yang kukuh. serta menumpukan perhatian dalam menerokai sesuatu pembelajaran. Batu Pahat di Johor. Selain dari 5 Pusat ini. 29 . Seteruanya. Negeri Sembilan Tuaran. Pusat Anak PERMATA Negara Bercham. Sabah Samarahan. Pusat anak permata negara terawal diwujudkan di PERMATA Mempaga. Bercham. Batu Pahat. PERMATA Putrajaya. dan budi pekerti yang mulia. mengeksperimen dan menyelesaikan masalah. mampu untuk bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Perak dan Kuala Ketil. PERMATA Kepala Batas dan PERMATA Subang Jaya. Chembong. Kelantan Tambun Tulang. ia dapat menggalakkan kanak-kanak berkomunikasi dan seterusnya memahirkannya. Kedah dijangka akan beroperasi sebelum April 2008. kanak-kanak yang sihat dari segi fizikal dan mental serta berdipslin dalam menyusun atur kehidupannya. 7 lagi Pusat Anak PERMATA Negara telah beroperasi di Pasir Mas diKelantan. Kanak-kanak dapat mengenali potensi serta kebolehan diri sendiri dan bebas membuat keputusan berdasarkan potensi/kebolehan dirinya. Terengganu Pasir Mas. dan mengurus diri sendiri dengan baik. berkeyakinan diri. Seterusnya. Dungun di Terengganu. Perak Bangunan baru akan dibinaoleh Kerajaan Negeri. Pusat Anak PERMATA Negara di Chembong. Tuaran di Sabah dan Kota Samarahan di Sarawak. Negeri Sembilan dijangka beroperasi pada akhir bulan Februari 2008. self-esteem yang tinggi. Malah. Bukit Peringgit di Melaka. suka menyiasat dan meneroka. Melaka.

London. termasuklah program intervensi awal untuk kanakkanak autistik. Malah boleh menggunakan bahasa ekspresi dan bercerita serta bersifat mesra. Kolaborasi yang berkesan dapat diwujudkan jika semua pihak yang terlibat mengamalkan pemikiran yang terbuka dan mempunyai matlamat yang sama. 8. Ini adalah supaya hak untuk mendapat peluang pendidikan atau perkhidmatan yang sama rata terjamin. New York: The Creative Education Foundation Aminah Ayob et. 1989.al. iaitu memaksimumkan potensi dan meminimumkan ketidakupayaan kanak-kanak autistik dalam sepanjang perjalanan kolaborasi. Tambahan pula. kanak-kanak PERMATA lebih pandai mengurus diri sendiri berbanding kanak-kanak bukan PERMATA. “pendidikan untuk semua’’ yang telah diperkenalkan perlu sentiasa diingati dalam usaha penyediaan perkhidmatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Dari segi pengurusan diri pula. 2008. boleh menggunakan ayat penuh dan betul. mudah bergaul/berkawan. T and Meggit. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. terutamanya dalam persekitaran semula jadi. berkongsi mainan. Penghasilan program yang efektif kepada kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan pelbagai adalah kolaborasi antara semua.Program ini masih perlu ditinjau dengan lebih mendalam. Growing up creative: nurturing a lifetime of creativity. Kanak-kanak PERMATA mencapai perkembangan emosi yang baik. Hodder & 30 . C (2005) Child Care and Education. Bruce. Kurikulum Permata. mengikut arahan dan menunggu giliran berbanding kanak-kanak bukan PERMATA. Teresa.0 RUJUKAN Amabile.

my (7 September 2010) Department of Education and Sciences (DES) (1990) Starting with Quality. Buzan.Stoughton. 2008. The power of creative Intellingence. Abd Salam.jkm. 1996. London. 2001. London: Kogan Page De Bono. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributor Sdn.Bhd. Panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak 0-4 Tahun. HMSO. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kurikulum Permata. London: Thorsons Cropley.gov. Program permata . Panduan Pendidikan Prasekolah. 2009. 2001. A. Serious creativity. Tony. Perak: Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara Universiti Pendidikan Sultan Idris.com/search/label/Program%20PERMATA Pendidikan Anak-anak diperingkat Awal Umur Berasaskan binaan kurikulum yang 31 . Kursus Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak dalam nota kuliah satu (1): Sejarah Perkembangan Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia. Norhashimah Hashim dan Yahya Che Lah 2003. Kamarul Azman b. Edward. J. London: Harper Collins Business Definisi Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA). http://www.blogspot. Creativity in Education & Learning. Diperolehi pada 7 september 2010 daripada http://cikguani.

Blogspot. 4.00 p.my/ (10 Ogos 2009.my/20# .kemas.m) http://www.gov.40 p.m) http://www. (10 Ogos 2009.kemas. [online] diperolehi pada 3 september 2010 daripada http://fiqhsemasa.gov.permata.html Taman asuhan kanak-kanak mnegikut Akta 308 (Akta Taman Asuhan Kanak kanak1984) http://www.com/2010/03/pendidikan-anak-anak-di-peringkatawal.m) 32 .jpm.integritif.18 p. 4. 5.my/7# (10 Ogos 2009.