http://www.purfaji.blogspot.comRANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN Rabu, 28 Juli 2010 Diposkanolehduniaelektronika&otomotif di 06.

38

RANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN

*

Blog inisayabuatsebagaisaranaberbagiilmu,terutamailmuelektronika yang sayadapatkandaribangkusekolah,pengalamantemanteman,danpengalamanpribadi.Sekiranyadalam blog initerdapatkesalahan yang tidaksengajamohondimaklumidansudilahmemberikan saran dankritik.Blog yang pertamainiakanmengulastentangrangkaianpengejutikan,dansemogaartikelinitidakdi pergunakanuntukmerusakekosistemalammelainkansebagaipenambahwawasan,pen ulisberlepasdiriapabilaartikelinidigunakanuntukilegalfishing.Sayategaskankembali,al atinimempunyaibahaya yang besardikarenakanadanyaarusdantegangantinggi,sudahbanyakkorban yang meninggalduniakarenaalatini,sebenarnyaalatinidapatdimodifikasisebagai inverter. *

Rangkaianinisangatlahsimpel,namundalampembuatannyaperluketelitian yang exsta,karanaberhubungandenganlistriktegangantinggi.alatinipadadasarnyamenggu nakanprinsiftransformator/trafo/coil,yaitumengkonversiteganganrendahmenjaditega ngantinggi *

Sebelum, itumarikitamempempelajariapa yang disebuttrafo

yangtrerdiridari kumparan primer kumparansekunderdanintitrafo. jumlahlilitan primer. perubahanaruslistrikpadakumparan primer menimbulkanmedan magnet yang berubah. yaituKetikaKumparan primer dihubungkandengansumberteganganbolak-balik. Efekinidinamakaninduktansitimbal-balik. Medan magnet yang berubahdiperkuatolehadanyaintibesidandihantarkanintibesikekumparansekunder. danjumlahlilitansekunder. dapatdinyatakandalampersamaan: * * keterangan.* * transformatoradalahalat yang digunakanuntuikmenaikkanataumenurunkantegangandanaruslistrik. .prinsipkerjanyaberdasarkaninduksielektromagnetik. tegangansekunder. sehinggapadakumparansekunderakantimbulgglinduksi. * Hubunganantarategangan primer.

transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer yang lebihsedikitdaripadajumlahlilitansekunder (Ns <Np). * menuruthasilperbandinganantarajumlahlilitan primer danjumlahlilitansekundertransformatordapatdibagimenjadi 2 jenisyaitu: * Transformator step up yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbalikrendahmenjaditinggi. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer lebihbanyakdaripadajumlahlilitansekunder (Np> Ns).Vp = tegangan primer (volt) Vs = tegangansekunder (volt) Np = jumlahlilitan primer Ns = jumlahlilitansekunder.ataumemberikanpolaritas yang berbolakbalikpadakumparanprimer.perubahanarus yang terputusputusinilah yang mampumengubahflukselektromagnetikyangselanjutnyamenghasilkangglinduksipad akumparansekunder. * Transformator step down yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbaliktinggimenjadirendah.walaupunbegituadacara agar arus dc dapatberkerjapadatrafoyaitudengncaramemberikanarus dc yngterputusputus.padaalatini yang . * * Penggunaantrafotidakdapatdigunakanuntukarus dc melainkanmenggunakanarusac.

capasitorinibiasasnyadigunakanpadasepeda motor yang masihmengaplikasipengapianplatina.Penggunaancapasitorinisangatmebantudaya output karenaakanmeredampercikanapiplatinadanmampumenyimpandanmelipatgandakan teganganlistrik.Kitajuga dapatmenggunakanrangkaianelektroniksebagaialatpenghasilarusputus-putus. .berfungsisebagaipemutusaruslistrikialahkontakplatina yang didesain agar membukadanmenutupsacaraotomatisolehmedanelektromagnetikpadatrafo.nahdalamkump aran primer inilah yang akanmenghasilkanarusdantegangantinggi yang dapatkitagunakansebagaipengejutikan.sehinggaakanmenghasilkangglinduksi.dalamprakteknyasaatsiklusmembuka&menu tupkontakplatinaakanmenghasilkanbungaapi yang mengakibatkanberkurangnyadaya output coil ini.dansiklusmemb ukadanmenutupplatinaakanterusmenerussehinggadalamkumparan primer akanterjadiaruslistrik yang terputus-putus yang mempunyaifrekuensitertentu.saatkontakplatinatertarikmakasecaraotoma tisarusakanterputussaatarusklistriktidakmengalirmelaluikumparanposisikontakplatin aakankembalikeposisisemuladanakanmenghantarkanaruslistriklagi.Saatsaklar push on diaktifkanmakaaruslstrikaccuakanmengalirmenujukontakplatinadanmengalirmenuju kumparanprimer.didalamkumparan primer menghasilkanmedanelektromagnetikpadaintibesilunak yang mengakibatkantertariknyakontakplatina.olehsebabituharuslahkitapasangcapasitocondensor . * * * Setelahmengetahuitentangtransformatormakakitalebihmudahmemahamicarakerjar angkaianberikutini.

* .

Keterangangambar: .

kontakplatina. 10. 9. 3.tangkaikontakplatina(daripotongangergajibesi). Dalampembuatan coil haruslahhatihati. 2.Carapembuatan coil inisebagaiberikut: . 6. 8.1.accu.12volt(accusepeda motor).sk:saklar push buttom.c:kondenser(capasitorpadasepeda motor).karenafaktorkerapianpadapenggulungankumparanakanmempengaruhidaya output alatini.L2:coil/kumparansekunder.U2:jaringikan(sebagaipenangkapikan).L1:coil/kumparan primer. 4. 5.inti coil(besilunak/kepinganseng yang dirakitmnjadisatu).U1:batangtembagasebagaiujungopengejut. 7.

pertama:siapkanintibesilunak. -ke-2:kitamulaidenganmenggulungkawat email secararapitanpaadacelah.untuk mengubahdayakeluarankitadapatmengubahnyadengancaramengubahperbandingan jumlahkumparan primer dansekunder.prosesinisampaikawat email padalapisan ke-3.saatsampaikeujunginti yang lain makakitaulangimelapisikumparandenganprespan.kal autidakadamakabisakitagantidengankertaspembungkus semen.kemudianmulaimenggulungkawat email padabagianatasnya(gulunganlapisan ke2).sepertipadakumparanprimer.biasanyaalatinipadakumparan primer menggunakan email berdiameter 0. .6mm dan email sekunderberdiameter 0.setelahitukitabungkus/dilapisiprespan(plastikmika).keduaujungkumparanakanmenjadikonektor coil sekunder. Ukuran diameter kumparainiakanmempengaruhiarusoutput.setelahmencapaiujungbesi yang satuselanjutnyakitalapisidenganprespan. -ke-3:kita mulailagimenggulungkumparan .dua ujungkumparantadiakanmenjadi terminal primer pada coil.jumlahlapisansekunderbisakitabuat 5-6 lapis.9mm.