http://www.purfaji.blogspot.comRANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN Rabu, 28 Juli 2010 Diposkanolehduniaelektronika&otomotif di 06.

38

RANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN

*

Blog inisayabuatsebagaisaranaberbagiilmu,terutamailmuelektronika yang sayadapatkandaribangkusekolah,pengalamantemanteman,danpengalamanpribadi.Sekiranyadalam blog initerdapatkesalahan yang tidaksengajamohondimaklumidansudilahmemberikan saran dankritik.Blog yang pertamainiakanmengulastentangrangkaianpengejutikan,dansemogaartikelinitidakdi pergunakanuntukmerusakekosistemalammelainkansebagaipenambahwawasan,pen ulisberlepasdiriapabilaartikelinidigunakanuntukilegalfishing.Sayategaskankembali,al atinimempunyaibahaya yang besardikarenakanadanyaarusdantegangantinggi,sudahbanyakkorban yang meninggalduniakarenaalatini,sebenarnyaalatinidapatdimodifikasisebagai inverter. *

Rangkaianinisangatlahsimpel,namundalampembuatannyaperluketelitian yang exsta,karanaberhubungandenganlistriktegangantinggi.alatinipadadasarnyamenggu nakanprinsiftransformator/trafo/coil,yaitumengkonversiteganganrendahmenjaditega ngantinggi *

Sebelum, itumarikitamempempelajariapa yang disebuttrafo

dapatdinyatakandalampersamaan: * * keterangan. danjumlahlilitansekunder.prinsipkerjanyaberdasarkaninduksielektromagnetik. tegangansekunder. Efekinidinamakaninduktansitimbal-balik.yangtrerdiridari kumparan primer kumparansekunderdanintitrafo. perubahanaruslistrikpadakumparan primer menimbulkanmedan magnet yang berubah. yaituKetikaKumparan primer dihubungkandengansumberteganganbolak-balik. sehinggapadakumparansekunderakantimbulgglinduksi. . jumlahlilitan primer. * Hubunganantarategangan primer.* * transformatoradalahalat yang digunakanuntuikmenaikkanataumenurunkantegangandanaruslistrik. Medan magnet yang berubahdiperkuatolehadanyaintibesidandihantarkanintibesikekumparansekunder.

walaupunbegituadacara agar arus dc dapatberkerjapadatrafoyaitudengncaramemberikanarus dc yngterputusputus. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer lebihbanyakdaripadajumlahlilitansekunder (Np> Ns).perubahanarus yang terputusputusinilah yang mampumengubahflukselektromagnetikyangselanjutnyamenghasilkangglinduksipad akumparansekunder.ataumemberikanpolaritas yang berbolakbalikpadakumparanprimer. * Transformator step down yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbaliktinggimenjadirendah. * * Penggunaantrafotidakdapatdigunakanuntukarus dc melainkanmenggunakanarusac.padaalatini yang .Vp = tegangan primer (volt) Vs = tegangansekunder (volt) Np = jumlahlilitan primer Ns = jumlahlilitansekunder. * menuruthasilperbandinganantarajumlahlilitan primer danjumlahlilitansekundertransformatordapatdibagimenjadi 2 jenisyaitu: * Transformator step up yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbalikrendahmenjaditinggi. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer yang lebihsedikitdaripadajumlahlilitansekunder (Ns <Np).

.didalamkumparan primer menghasilkanmedanelektromagnetikpadaintibesilunak yang mengakibatkantertariknyakontakplatina. * * * Setelahmengetahuitentangtransformatormakakitalebihmudahmemahamicarakerjar angkaianberikutini.dansiklusmemb ukadanmenutupplatinaakanterusmenerussehinggadalamkumparan primer akanterjadiaruslistrik yang terputus-putus yang mempunyaifrekuensitertentu.olehsebabituharuslahkitapasangcapasitocondensor .nahdalamkump aran primer inilah yang akanmenghasilkanarusdantegangantinggi yang dapatkitagunakansebagaipengejutikan.Penggunaancapasitorinisangatmebantudaya output karenaakanmeredampercikanapiplatinadanmampumenyimpandanmelipatgandakan teganganlistrik.sehinggaakanmenghasilkangglinduksi.Kitajuga dapatmenggunakanrangkaianelektroniksebagaialatpenghasilarusputus-putus.dalamprakteknyasaatsiklusmembuka&menu tupkontakplatinaakanmenghasilkanbungaapi yang mengakibatkanberkurangnyadaya output coil ini.Saatsaklar push on diaktifkanmakaaruslstrikaccuakanmengalirmenujukontakplatinadanmengalirmenuju kumparanprimer.capasitorinibiasasnyadigunakanpadasepeda motor yang masihmengaplikasipengapianplatina.berfungsisebagaipemutusaruslistrikialahkontakplatina yang didesain agar membukadanmenutupsacaraotomatisolehmedanelektromagnetikpadatrafo.saatkontakplatinatertarikmakasecaraotoma tisarusakanterputussaatarusklistriktidakmengalirmelaluikumparanposisikontakplatin aakankembalikeposisisemuladanakanmenghantarkanaruslistriklagi.

* .

Keterangangambar: .

10. 2.L2:coil/kumparansekunder. 6.L1:coil/kumparan primer. 3.U2:jaringikan(sebagaipenangkapikan).12volt(accusepeda motor).1.karenafaktorkerapianpadapenggulungankumparanakanmempengaruhidaya output alatini. 7. 9.c:kondenser(capasitorpadasepeda motor).inti coil(besilunak/kepinganseng yang dirakitmnjadisatu).U1:batangtembagasebagaiujungopengejut. 4. 8.Carapembuatan coil inisebagaiberikut: .tangkaikontakplatina(daripotongangergajibesi).sk:saklar push buttom.accu. 5. Dalampembuatan coil haruslahhatihati.kontakplatina.

pertama:siapkanintibesilunak.9mm.saatsampaikeujunginti yang lain makakitaulangimelapisikumparandenganprespan.dua ujungkumparantadiakanmenjadi terminal primer pada coil. Ukuran diameter kumparainiakanmempengaruhiarusoutput.kal autidakadamakabisakitagantidengankertaspembungkus semen.prosesinisampaikawat email padalapisan ke-3.kemudianmulaimenggulungkawat email padabagianatasnya(gulunganlapisan ke2).6mm dan email sekunderberdiameter 0.sepertipadakumparanprimer.biasanyaalatinipadakumparan primer menggunakan email berdiameter 0.setelahitukitabungkus/dilapisiprespan(plastikmika). -ke-2:kitamulaidenganmenggulungkawat email secararapitanpaadacelah.untuk mengubahdayakeluarankitadapatmengubahnyadengancaramengubahperbandingan jumlahkumparan primer dansekunder. -ke-3:kita mulailagimenggulungkumparan .setelahmencapaiujungbesi yang satuselanjutnyakitalapisidenganprespan.keduaujungkumparanakanmenjadikonektor coil sekunder.jumlahlapisansekunderbisakitabuat 5-6 lapis. .