http://www.purfaji.blogspot.comRANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN Rabu, 28 Juli 2010 Diposkanolehduniaelektronika&otomotif di 06.

38

RANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN

*

Blog inisayabuatsebagaisaranaberbagiilmu,terutamailmuelektronika yang sayadapatkandaribangkusekolah,pengalamantemanteman,danpengalamanpribadi.Sekiranyadalam blog initerdapatkesalahan yang tidaksengajamohondimaklumidansudilahmemberikan saran dankritik.Blog yang pertamainiakanmengulastentangrangkaianpengejutikan,dansemogaartikelinitidakdi pergunakanuntukmerusakekosistemalammelainkansebagaipenambahwawasan,pen ulisberlepasdiriapabilaartikelinidigunakanuntukilegalfishing.Sayategaskankembali,al atinimempunyaibahaya yang besardikarenakanadanyaarusdantegangantinggi,sudahbanyakkorban yang meninggalduniakarenaalatini,sebenarnyaalatinidapatdimodifikasisebagai inverter. *

Rangkaianinisangatlahsimpel,namundalampembuatannyaperluketelitian yang exsta,karanaberhubungandenganlistriktegangantinggi.alatinipadadasarnyamenggu nakanprinsiftransformator/trafo/coil,yaitumengkonversiteganganrendahmenjaditega ngantinggi *

Sebelum, itumarikitamempempelajariapa yang disebuttrafo

perubahanaruslistrikpadakumparan primer menimbulkanmedan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubahdiperkuatolehadanyaintibesidandihantarkanintibesikekumparansekunder. danjumlahlilitansekunder. sehinggapadakumparansekunderakantimbulgglinduksi.prinsipkerjanyaberdasarkaninduksielektromagnetik. jumlahlilitan primer. dapatdinyatakandalampersamaan: * * keterangan. Efekinidinamakaninduktansitimbal-balik. . tegangansekunder. * Hubunganantarategangan primer.yangtrerdiridari kumparan primer kumparansekunderdanintitrafo. yaituKetikaKumparan primer dihubungkandengansumberteganganbolak-balik.* * transformatoradalahalat yang digunakanuntuikmenaikkanataumenurunkantegangandanaruslistrik.

walaupunbegituadacara agar arus dc dapatberkerjapadatrafoyaitudengncaramemberikanarus dc yngterputusputus. * menuruthasilperbandinganantarajumlahlilitan primer danjumlahlilitansekundertransformatordapatdibagimenjadi 2 jenisyaitu: * Transformator step up yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbalikrendahmenjaditinggi.perubahanarus yang terputusputusinilah yang mampumengubahflukselektromagnetikyangselanjutnyamenghasilkangglinduksipad akumparansekunder. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer yang lebihsedikitdaripadajumlahlilitansekunder (Ns <Np).padaalatini yang .Vp = tegangan primer (volt) Vs = tegangansekunder (volt) Np = jumlahlilitan primer Ns = jumlahlilitansekunder. * Transformator step down yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbaliktinggimenjadirendah. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer lebihbanyakdaripadajumlahlilitansekunder (Np> Ns). * * Penggunaantrafotidakdapatdigunakanuntukarus dc melainkanmenggunakanarusac.ataumemberikanpolaritas yang berbolakbalikpadakumparanprimer.

sehinggaakanmenghasilkangglinduksi.Penggunaancapasitorinisangatmebantudaya output karenaakanmeredampercikanapiplatinadanmampumenyimpandanmelipatgandakan teganganlistrik.nahdalamkump aran primer inilah yang akanmenghasilkanarusdantegangantinggi yang dapatkitagunakansebagaipengejutikan.dansiklusmemb ukadanmenutupplatinaakanterusmenerussehinggadalamkumparan primer akanterjadiaruslistrik yang terputus-putus yang mempunyaifrekuensitertentu. * * * Setelahmengetahuitentangtransformatormakakitalebihmudahmemahamicarakerjar angkaianberikutini.olehsebabituharuslahkitapasangcapasitocondensor . .capasitorinibiasasnyadigunakanpadasepeda motor yang masihmengaplikasipengapianplatina.saatkontakplatinatertarikmakasecaraotoma tisarusakanterputussaatarusklistriktidakmengalirmelaluikumparanposisikontakplatin aakankembalikeposisisemuladanakanmenghantarkanaruslistriklagi.dalamprakteknyasaatsiklusmembuka&menu tupkontakplatinaakanmenghasilkanbungaapi yang mengakibatkanberkurangnyadaya output coil ini.berfungsisebagaipemutusaruslistrikialahkontakplatina yang didesain agar membukadanmenutupsacaraotomatisolehmedanelektromagnetikpadatrafo.Kitajuga dapatmenggunakanrangkaianelektroniksebagaialatpenghasilarusputus-putus.Saatsaklar push on diaktifkanmakaaruslstrikaccuakanmengalirmenujukontakplatinadanmengalirmenuju kumparanprimer.didalamkumparan primer menghasilkanmedanelektromagnetikpadaintibesilunak yang mengakibatkantertariknyakontakplatina.

* .

Keterangangambar: .

L2:coil/kumparansekunder.U2:jaringikan(sebagaipenangkapikan). 8. 2. 3. 6.karenafaktorkerapianpadapenggulungankumparanakanmempengaruhidaya output alatini. Dalampembuatan coil haruslahhatihati.U1:batangtembagasebagaiujungopengejut.c:kondenser(capasitorpadasepeda motor). 9.tangkaikontakplatina(daripotongangergajibesi).L1:coil/kumparan primer.accu.inti coil(besilunak/kepinganseng yang dirakitmnjadisatu). 5.12volt(accusepeda motor).sk:saklar push buttom. 10.Carapembuatan coil inisebagaiberikut: . 7.kontakplatina. 4.1.

dua ujungkumparantadiakanmenjadi terminal primer pada coil. -ke-2:kitamulaidenganmenggulungkawat email secararapitanpaadacelah.6mm dan email sekunderberdiameter 0.pertama:siapkanintibesilunak.9mm.keduaujungkumparanakanmenjadikonektor coil sekunder.setelahitukitabungkus/dilapisiprespan(plastikmika).saatsampaikeujunginti yang lain makakitaulangimelapisikumparandenganprespan.prosesinisampaikawat email padalapisan ke-3. . -ke-3:kita mulailagimenggulungkumparan .kemudianmulaimenggulungkawat email padabagianatasnya(gulunganlapisan ke2).jumlahlapisansekunderbisakitabuat 5-6 lapis. Ukuran diameter kumparainiakanmempengaruhiarusoutput.setelahmencapaiujungbesi yang satuselanjutnyakitalapisidenganprespan.biasanyaalatinipadakumparan primer menggunakan email berdiameter 0.sepertipadakumparanprimer.kal autidakadamakabisakitagantidengankertaspembungkus semen.untuk mengubahdayakeluarankitadapatmengubahnyadengancaramengubahperbandingan jumlahkumparan primer dansekunder.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful