http://www.purfaji.blogspot.comRANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN Rabu, 28 Juli 2010 Diposkanolehduniaelektronika&otomotif di 06.

38

RANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN

*

Blog inisayabuatsebagaisaranaberbagiilmu,terutamailmuelektronika yang sayadapatkandaribangkusekolah,pengalamantemanteman,danpengalamanpribadi.Sekiranyadalam blog initerdapatkesalahan yang tidaksengajamohondimaklumidansudilahmemberikan saran dankritik.Blog yang pertamainiakanmengulastentangrangkaianpengejutikan,dansemogaartikelinitidakdi pergunakanuntukmerusakekosistemalammelainkansebagaipenambahwawasan,pen ulisberlepasdiriapabilaartikelinidigunakanuntukilegalfishing.Sayategaskankembali,al atinimempunyaibahaya yang besardikarenakanadanyaarusdantegangantinggi,sudahbanyakkorban yang meninggalduniakarenaalatini,sebenarnyaalatinidapatdimodifikasisebagai inverter. *

Rangkaianinisangatlahsimpel,namundalampembuatannyaperluketelitian yang exsta,karanaberhubungandenganlistriktegangantinggi.alatinipadadasarnyamenggu nakanprinsiftransformator/trafo/coil,yaitumengkonversiteganganrendahmenjaditega ngantinggi *

Sebelum, itumarikitamempempelajariapa yang disebuttrafo

jumlahlilitan primer. dapatdinyatakandalampersamaan: * * keterangan.* * transformatoradalahalat yang digunakanuntuikmenaikkanataumenurunkantegangandanaruslistrik. . sehinggapadakumparansekunderakantimbulgglinduksi.yangtrerdiridari kumparan primer kumparansekunderdanintitrafo. yaituKetikaKumparan primer dihubungkandengansumberteganganbolak-balik. Efekinidinamakaninduktansitimbal-balik. danjumlahlilitansekunder. Medan magnet yang berubahdiperkuatolehadanyaintibesidandihantarkanintibesikekumparansekunder. perubahanaruslistrikpadakumparan primer menimbulkanmedan magnet yang berubah.prinsipkerjanyaberdasarkaninduksielektromagnetik. * Hubunganantarategangan primer. tegangansekunder.

ataumemberikanpolaritas yang berbolakbalikpadakumparanprimer.walaupunbegituadacara agar arus dc dapatberkerjapadatrafoyaitudengncaramemberikanarus dc yngterputusputus.perubahanarus yang terputusputusinilah yang mampumengubahflukselektromagnetikyangselanjutnyamenghasilkangglinduksipad akumparansekunder.padaalatini yang .Vp = tegangan primer (volt) Vs = tegangansekunder (volt) Np = jumlahlilitan primer Ns = jumlahlilitansekunder. * menuruthasilperbandinganantarajumlahlilitan primer danjumlahlilitansekundertransformatordapatdibagimenjadi 2 jenisyaitu: * Transformator step up yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbalikrendahmenjaditinggi. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer lebihbanyakdaripadajumlahlilitansekunder (Np> Ns). transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer yang lebihsedikitdaripadajumlahlilitansekunder (Ns <Np). * Transformator step down yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbaliktinggimenjadirendah. * * Penggunaantrafotidakdapatdigunakanuntukarus dc melainkanmenggunakanarusac.

saatkontakplatinatertarikmakasecaraotoma tisarusakanterputussaatarusklistriktidakmengalirmelaluikumparanposisikontakplatin aakankembalikeposisisemuladanakanmenghantarkanaruslistriklagi.dalamprakteknyasaatsiklusmembuka&menu tupkontakplatinaakanmenghasilkanbungaapi yang mengakibatkanberkurangnyadaya output coil ini.Kitajuga dapatmenggunakanrangkaianelektroniksebagaialatpenghasilarusputus-putus.Saatsaklar push on diaktifkanmakaaruslstrikaccuakanmengalirmenujukontakplatinadanmengalirmenuju kumparanprimer.nahdalamkump aran primer inilah yang akanmenghasilkanarusdantegangantinggi yang dapatkitagunakansebagaipengejutikan.sehinggaakanmenghasilkangglinduksi.capasitorinibiasasnyadigunakanpadasepeda motor yang masihmengaplikasipengapianplatina.Penggunaancapasitorinisangatmebantudaya output karenaakanmeredampercikanapiplatinadanmampumenyimpandanmelipatgandakan teganganlistrik.berfungsisebagaipemutusaruslistrikialahkontakplatina yang didesain agar membukadanmenutupsacaraotomatisolehmedanelektromagnetikpadatrafo. * * * Setelahmengetahuitentangtransformatormakakitalebihmudahmemahamicarakerjar angkaianberikutini.didalamkumparan primer menghasilkanmedanelektromagnetikpadaintibesilunak yang mengakibatkantertariknyakontakplatina.olehsebabituharuslahkitapasangcapasitocondensor .dansiklusmemb ukadanmenutupplatinaakanterusmenerussehinggadalamkumparan primer akanterjadiaruslistrik yang terputus-putus yang mempunyaifrekuensitertentu. .

* .

Keterangangambar: .

c:kondenser(capasitorpadasepeda motor). 10.sk:saklar push buttom.U2:jaringikan(sebagaipenangkapikan).kontakplatina.accu. 4. 9. 7. 3.12volt(accusepeda motor).tangkaikontakplatina(daripotongangergajibesi). 5.karenafaktorkerapianpadapenggulungankumparanakanmempengaruhidaya output alatini.Carapembuatan coil inisebagaiberikut: . 8. 2.L2:coil/kumparansekunder.L1:coil/kumparan primer.1.inti coil(besilunak/kepinganseng yang dirakitmnjadisatu). Dalampembuatan coil haruslahhatihati.U1:batangtembagasebagaiujungopengejut. 6.

keduaujungkumparanakanmenjadikonektor coil sekunder.kal autidakadamakabisakitagantidengankertaspembungkus semen.setelahmencapaiujungbesi yang satuselanjutnyakitalapisidenganprespan. .prosesinisampaikawat email padalapisan ke-3.biasanyaalatinipadakumparan primer menggunakan email berdiameter 0.setelahitukitabungkus/dilapisiprespan(plastikmika).9mm. -ke-2:kitamulaidenganmenggulungkawat email secararapitanpaadacelah.6mm dan email sekunderberdiameter 0.sepertipadakumparanprimer.kemudianmulaimenggulungkawat email padabagianatasnya(gulunganlapisan ke2).jumlahlapisansekunderbisakitabuat 5-6 lapis.pertama:siapkanintibesilunak.untuk mengubahdayakeluarankitadapatmengubahnyadengancaramengubahperbandingan jumlahkumparan primer dansekunder.saatsampaikeujunginti yang lain makakitaulangimelapisikumparandenganprespan.dua ujungkumparantadiakanmenjadi terminal primer pada coil. Ukuran diameter kumparainiakanmempengaruhiarusoutput. -ke-3:kita mulailagimenggulungkumparan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful