http://www.purfaji.blogspot.comRANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN Rabu, 28 Juli 2010 Diposkanolehduniaelektronika&otomotif di 06.

38

RANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN

*

Blog inisayabuatsebagaisaranaberbagiilmu,terutamailmuelektronika yang sayadapatkandaribangkusekolah,pengalamantemanteman,danpengalamanpribadi.Sekiranyadalam blog initerdapatkesalahan yang tidaksengajamohondimaklumidansudilahmemberikan saran dankritik.Blog yang pertamainiakanmengulastentangrangkaianpengejutikan,dansemogaartikelinitidakdi pergunakanuntukmerusakekosistemalammelainkansebagaipenambahwawasan,pen ulisberlepasdiriapabilaartikelinidigunakanuntukilegalfishing.Sayategaskankembali,al atinimempunyaibahaya yang besardikarenakanadanyaarusdantegangantinggi,sudahbanyakkorban yang meninggalduniakarenaalatini,sebenarnyaalatinidapatdimodifikasisebagai inverter. *

Rangkaianinisangatlahsimpel,namundalampembuatannyaperluketelitian yang exsta,karanaberhubungandenganlistriktegangantinggi.alatinipadadasarnyamenggu nakanprinsiftransformator/trafo/coil,yaitumengkonversiteganganrendahmenjaditega ngantinggi *

Sebelum, itumarikitamempempelajariapa yang disebuttrafo

dapatdinyatakandalampersamaan: * * keterangan. Medan magnet yang berubahdiperkuatolehadanyaintibesidandihantarkanintibesikekumparansekunder.prinsipkerjanyaberdasarkaninduksielektromagnetik. tegangansekunder. yaituKetikaKumparan primer dihubungkandengansumberteganganbolak-balik.yangtrerdiridari kumparan primer kumparansekunderdanintitrafo. * Hubunganantarategangan primer.* * transformatoradalahalat yang digunakanuntuikmenaikkanataumenurunkantegangandanaruslistrik. Efekinidinamakaninduktansitimbal-balik. perubahanaruslistrikpadakumparan primer menimbulkanmedan magnet yang berubah. danjumlahlilitansekunder. sehinggapadakumparansekunderakantimbulgglinduksi. jumlahlilitan primer. .

walaupunbegituadacara agar arus dc dapatberkerjapadatrafoyaitudengncaramemberikanarus dc yngterputusputus. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer lebihbanyakdaripadajumlahlilitansekunder (Np> Ns).ataumemberikanpolaritas yang berbolakbalikpadakumparanprimer. * * Penggunaantrafotidakdapatdigunakanuntukarus dc melainkanmenggunakanarusac. * Transformator step down yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbaliktinggimenjadirendah.perubahanarus yang terputusputusinilah yang mampumengubahflukselektromagnetikyangselanjutnyamenghasilkangglinduksipad akumparansekunder.Vp = tegangan primer (volt) Vs = tegangansekunder (volt) Np = jumlahlilitan primer Ns = jumlahlilitansekunder.padaalatini yang . * menuruthasilperbandinganantarajumlahlilitan primer danjumlahlilitansekundertransformatordapatdibagimenjadi 2 jenisyaitu: * Transformator step up yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbalikrendahmenjaditinggi. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer yang lebihsedikitdaripadajumlahlilitansekunder (Ns <Np).

capasitorinibiasasnyadigunakanpadasepeda motor yang masihmengaplikasipengapianplatina. * * * Setelahmengetahuitentangtransformatormakakitalebihmudahmemahamicarakerjar angkaianberikutini.olehsebabituharuslahkitapasangcapasitocondensor .nahdalamkump aran primer inilah yang akanmenghasilkanarusdantegangantinggi yang dapatkitagunakansebagaipengejutikan.Saatsaklar push on diaktifkanmakaaruslstrikaccuakanmengalirmenujukontakplatinadanmengalirmenuju kumparanprimer.sehinggaakanmenghasilkangglinduksi.dalamprakteknyasaatsiklusmembuka&menu tupkontakplatinaakanmenghasilkanbungaapi yang mengakibatkanberkurangnyadaya output coil ini.didalamkumparan primer menghasilkanmedanelektromagnetikpadaintibesilunak yang mengakibatkantertariknyakontakplatina.saatkontakplatinatertarikmakasecaraotoma tisarusakanterputussaatarusklistriktidakmengalirmelaluikumparanposisikontakplatin aakankembalikeposisisemuladanakanmenghantarkanaruslistriklagi.Penggunaancapasitorinisangatmebantudaya output karenaakanmeredampercikanapiplatinadanmampumenyimpandanmelipatgandakan teganganlistrik.dansiklusmemb ukadanmenutupplatinaakanterusmenerussehinggadalamkumparan primer akanterjadiaruslistrik yang terputus-putus yang mempunyaifrekuensitertentu.berfungsisebagaipemutusaruslistrikialahkontakplatina yang didesain agar membukadanmenutupsacaraotomatisolehmedanelektromagnetikpadatrafo. .Kitajuga dapatmenggunakanrangkaianelektroniksebagaialatpenghasilarusputus-putus.

* .

Keterangangambar: .

L2:coil/kumparansekunder.inti coil(besilunak/kepinganseng yang dirakitmnjadisatu). 6. 2.accu. 7. 3. 10. Dalampembuatan coil haruslahhatihati.U1:batangtembagasebagaiujungopengejut. 4. 9.12volt(accusepeda motor).L1:coil/kumparan primer.tangkaikontakplatina(daripotongangergajibesi). 5. 8.c:kondenser(capasitorpadasepeda motor).sk:saklar push buttom.U2:jaringikan(sebagaipenangkapikan).kontakplatina.Carapembuatan coil inisebagaiberikut: .1.karenafaktorkerapianpadapenggulungankumparanakanmempengaruhidaya output alatini.

prosesinisampaikawat email padalapisan ke-3.biasanyaalatinipadakumparan primer menggunakan email berdiameter 0. -ke-3:kita mulailagimenggulungkumparan . .setelahmencapaiujungbesi yang satuselanjutnyakitalapisidenganprespan. Ukuran diameter kumparainiakanmempengaruhiarusoutput.dua ujungkumparantadiakanmenjadi terminal primer pada coil.kemudianmulaimenggulungkawat email padabagianatasnya(gulunganlapisan ke2).untuk mengubahdayakeluarankitadapatmengubahnyadengancaramengubahperbandingan jumlahkumparan primer dansekunder.setelahitukitabungkus/dilapisiprespan(plastikmika).6mm dan email sekunderberdiameter 0. -ke-2:kitamulaidenganmenggulungkawat email secararapitanpaadacelah.pertama:siapkanintibesilunak.9mm.jumlahlapisansekunderbisakitabuat 5-6 lapis.saatsampaikeujunginti yang lain makakitaulangimelapisikumparandenganprespan.kal autidakadamakabisakitagantidengankertaspembungkus semen.sepertipadakumparanprimer.keduaujungkumparanakanmenjadikonektor coil sekunder.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful