http://www.purfaji.blogspot.comRANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN Rabu, 28 Juli 2010 Diposkanolehduniaelektronika&otomotif di 06.

38

RANGKAIAN PENGEJUT IKAN/STROM IKAN

*

Blog inisayabuatsebagaisaranaberbagiilmu,terutamailmuelektronika yang sayadapatkandaribangkusekolah,pengalamantemanteman,danpengalamanpribadi.Sekiranyadalam blog initerdapatkesalahan yang tidaksengajamohondimaklumidansudilahmemberikan saran dankritik.Blog yang pertamainiakanmengulastentangrangkaianpengejutikan,dansemogaartikelinitidakdi pergunakanuntukmerusakekosistemalammelainkansebagaipenambahwawasan,pen ulisberlepasdiriapabilaartikelinidigunakanuntukilegalfishing.Sayategaskankembali,al atinimempunyaibahaya yang besardikarenakanadanyaarusdantegangantinggi,sudahbanyakkorban yang meninggalduniakarenaalatini,sebenarnyaalatinidapatdimodifikasisebagai inverter. *

Rangkaianinisangatlahsimpel,namundalampembuatannyaperluketelitian yang exsta,karanaberhubungandenganlistriktegangantinggi.alatinipadadasarnyamenggu nakanprinsiftransformator/trafo/coil,yaitumengkonversiteganganrendahmenjaditega ngantinggi *

Sebelum, itumarikitamempempelajariapa yang disebuttrafo

danjumlahlilitansekunder. perubahanaruslistrikpadakumparan primer menimbulkanmedan magnet yang berubah. yaituKetikaKumparan primer dihubungkandengansumberteganganbolak-balik. sehinggapadakumparansekunderakantimbulgglinduksi.prinsipkerjanyaberdasarkaninduksielektromagnetik. jumlahlilitan primer.yangtrerdiridari kumparan primer kumparansekunderdanintitrafo. Medan magnet yang berubahdiperkuatolehadanyaintibesidandihantarkanintibesikekumparansekunder.* * transformatoradalahalat yang digunakanuntuikmenaikkanataumenurunkantegangandanaruslistrik. * Hubunganantarategangan primer. dapatdinyatakandalampersamaan: * * keterangan. tegangansekunder. . Efekinidinamakaninduktansitimbal-balik.

padaalatini yang .walaupunbegituadacara agar arus dc dapatberkerjapadatrafoyaitudengncaramemberikanarus dc yngterputusputus.ataumemberikanpolaritas yang berbolakbalikpadakumparanprimer. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer yang lebihsedikitdaripadajumlahlilitansekunder (Ns <Np).Vp = tegangan primer (volt) Vs = tegangansekunder (volt) Np = jumlahlilitan primer Ns = jumlahlilitansekunder. * menuruthasilperbandinganantarajumlahlilitan primer danjumlahlilitansekundertransformatordapatdibagimenjadi 2 jenisyaitu: * Transformator step up yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbalikrendahmenjaditinggi. * Transformator step down yaitutransformator yang mengubahteganganbolakbaliktinggimenjadirendah.perubahanarus yang terputusputusinilah yang mampumengubahflukselektromagnetikyangselanjutnyamenghasilkangglinduksipad akumparansekunder. transformatorinimempunyaijumlahlilitankumparan primer lebihbanyakdaripadajumlahlilitansekunder (Np> Ns). * * Penggunaantrafotidakdapatdigunakanuntukarus dc melainkanmenggunakanarusac.

olehsebabituharuslahkitapasangcapasitocondensor .saatkontakplatinatertarikmakasecaraotoma tisarusakanterputussaatarusklistriktidakmengalirmelaluikumparanposisikontakplatin aakankembalikeposisisemuladanakanmenghantarkanaruslistriklagi.Penggunaancapasitorinisangatmebantudaya output karenaakanmeredampercikanapiplatinadanmampumenyimpandanmelipatgandakan teganganlistrik.dalamprakteknyasaatsiklusmembuka&menu tupkontakplatinaakanmenghasilkanbungaapi yang mengakibatkanberkurangnyadaya output coil ini. .Kitajuga dapatmenggunakanrangkaianelektroniksebagaialatpenghasilarusputus-putus.nahdalamkump aran primer inilah yang akanmenghasilkanarusdantegangantinggi yang dapatkitagunakansebagaipengejutikan.sehinggaakanmenghasilkangglinduksi.dansiklusmemb ukadanmenutupplatinaakanterusmenerussehinggadalamkumparan primer akanterjadiaruslistrik yang terputus-putus yang mempunyaifrekuensitertentu.berfungsisebagaipemutusaruslistrikialahkontakplatina yang didesain agar membukadanmenutupsacaraotomatisolehmedanelektromagnetikpadatrafo.capasitorinibiasasnyadigunakanpadasepeda motor yang masihmengaplikasipengapianplatina.Saatsaklar push on diaktifkanmakaaruslstrikaccuakanmengalirmenujukontakplatinadanmengalirmenuju kumparanprimer.didalamkumparan primer menghasilkanmedanelektromagnetikpadaintibesilunak yang mengakibatkantertariknyakontakplatina. * * * Setelahmengetahuitentangtransformatormakakitalebihmudahmemahamicarakerjar angkaianberikutini.

* .

Keterangangambar: .

4. 7.inti coil(besilunak/kepinganseng yang dirakitmnjadisatu).1.L1:coil/kumparan primer. 2.karenafaktorkerapianpadapenggulungankumparanakanmempengaruhidaya output alatini.Carapembuatan coil inisebagaiberikut: .12volt(accusepeda motor).sk:saklar push buttom.U1:batangtembagasebagaiujungopengejut.L2:coil/kumparansekunder.kontakplatina.tangkaikontakplatina(daripotongangergajibesi).U2:jaringikan(sebagaipenangkapikan). 8. 6.accu. 5.c:kondenser(capasitorpadasepeda motor). 10. Dalampembuatan coil haruslahhatihati. 3. 9.

saatsampaikeujunginti yang lain makakitaulangimelapisikumparandenganprespan.kal autidakadamakabisakitagantidengankertaspembungkus semen.dua ujungkumparantadiakanmenjadi terminal primer pada coil.6mm dan email sekunderberdiameter 0.prosesinisampaikawat email padalapisan ke-3.jumlahlapisansekunderbisakitabuat 5-6 lapis. -ke-2:kitamulaidenganmenggulungkawat email secararapitanpaadacelah.keduaujungkumparanakanmenjadikonektor coil sekunder.setelahmencapaiujungbesi yang satuselanjutnyakitalapisidenganprespan. Ukuran diameter kumparainiakanmempengaruhiarusoutput. -ke-3:kita mulailagimenggulungkumparan .kemudianmulaimenggulungkawat email padabagianatasnya(gulunganlapisan ke2).sepertipadakumparanprimer.biasanyaalatinipadakumparan primer menggunakan email berdiameter 0.pertama:siapkanintibesilunak. .untuk mengubahdayakeluarankitadapatmengubahnyadengancaramengubahperbandingan jumlahkumparan primer dansekunder.9mm.setelahitukitabungkus/dilapisiprespan(plastikmika).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful