PHILIPPINES-CANADA LOCAL GOVERNMENT SUPPORT PROGRAM

KATARUNGANG PAMBARANGAY
I S A N G H A N D B O O K

Katarungang Pambarangay: Isang Handbook
MGA MANUNULAT

Maricel Vigo Atty. Marlon Manuel, SALIGAN
PANGKAT PANGTEKNIKAL AT PAMATNUGUTAN

Atty. Marlon Manuel, SALIGAN Divina Lopez, LGSP Myn Garcia, LGSP Vic Alfaro, LGSP Edgar Catalan, LGSP Raissa Jajurie, SALIGAN Mindanao Raymond Salas, SALIGAN Mindanao Pedrito Acosta, Region 12 Liza del Norte, IPHC Allan Carpio, RCED
TAGAPAGSALIN

Raymond Oliveros
PAGLALARAWAN AT DIBUHO NG PABALAT

Arnold Beroya
TAGAPANGASIWA NG SINING AT PAGKAKAAYOS

Alecks P Pabico/Disenyong Magilas .

KATARUNGANG PAMBARANGAY
I S A N G H A N D B O O K

. Social Development Complex Ateneo de Manila University. pag-angkop at pagkopya ng handbook na ito basta hindi gagamitin sa pag-nenegosyo at ibibigay sa LGSP ang kaukulang pasasalamat o papuri. 1600 Pasig City. Philippines Inilathala ng: Sentro ng Alternatibong Lingap Panligal (SALIGAN) 1/F Hoffner Bldg.lgsp. nag-ambag o nagsulat ay hindi maaaring managot sa anumang pinsala dulot ng paggamit nito o ng mga impormasyong nasusulat dito. 1108 Quezon City. Philippines ✆ (632) 4266001 local 4858 or 4860 Philippines-Canada Local Government Support Program (LGSP) Unit 1507 Jollibee Plaza Emerald Avenue. ISBN 971-92952-0-1 Inilimbag sa Manila. Kahit na pinakaingatan ang paghahanda ng handbook na ito. Philippines ✆ (632) 637 3511-13 www.org. . Loyola Heights.ph Isinakatuparan ang proyektong ito sa tulong pampinansyal ng Pamahalaan ng Canada sa pamamagitan ng Canadian International Development Agency (CIDA).Katarungang Pambarangay: Isang Handbook Karapatang-sipi © 2004 Philippines-Canada Local Government Support Program (LGSP) Reserbado ang lahat ng karapatan Hinihikayat ng Philippines-Canada Local Government Support Program ang paggamit. pagsasalin sa ibang wika. sinuman sa naglathala.

ca Federation of Canadian Municipalities (FCM) www.agriteam.ca .PHILIPPINES-CANADA LOCAL GOVERNMENT SUPPORT PROGRAM Programme de soutien aux gouvernments locaux ISANG PROYEKTONG PINAGTULUNGAN NG Department of the Interior and Local Government (DILG) National Economic and Development Authority (NEDA) Canadian International Development Agency IPINATUPAD NG Agriteam Canada www.fcm.

.

MGA NILALAMAN Paunang Salita Pagpapasalamat Pambungad Kahulugan ng mga Termino Pagpapakilala UNANG BAHAGI: AKTUWAL NA PROSESO vii ix xi xiii 1 Kabanata 1 — Pagbubuo ng Lupon Kabanata 2 — Pamamagitanan (Mediation) ng Punong Barangay Kabanata 3 — Pagkakasunduan (Conciliation) sa Pamamagitan ng Pangkat Tagapagkasundo Kabanata 4 — Arbitrasyon Kabanata 5 — Mga Katutubong Pamamaraan ng Pag-aayos ng mga Alitan IKALAWANG BAHAGI: MGA BENEPISYO. PABUYA AT GANTIMPALA 9 20 33 52 58 Kabanata 1 — Tulong sa Pag-aaral (Scholarship) Kabanata 2 — Mga Pabuya at Gantimpala Mga Dagdag — Mga Pormularyo ng Katarungang Pambarangay KP Form # 1 KP Form # 2 KP Form # 3 KP Form # 4 KP Form # 5 KP Form # 6 KP Form # 7 KP Form # 8 Patalastas para sa Pagbubuo ng Lupon Liham ng Paghirang Patalastas ng Paghirang Talaan ng Nahirang na mga Kasapi ng Lupon Pahayag ng Panunumpa ng Kasapi ng Lupon Pagbawi sa Paghirang Pormularyo ng Nagrereklamo Patalastas ng Pagdinig 69 73 .

KP Form # 9 KP Form # 10 KP Form # 11 KP Form # 12 KP KP KP KP KP KP Form #13 Form #14 Form # 15 Form # 16 Form # 17 Form # 18 KP Form # 19 KP Form # 20 KP Form # 21 KP Form # 22 KP Form # 23 KP Form # 24 KP Form # 25 KP Form # 26 KP Form # 27 KP Form # 28 Pagpapatawag sa Inirereklamo Patalastas para sa Pagbubuo ng Pangkat Patalastas para sa mga Napiling Kasapi ng Pangkat Patalastas ng Pagdinig (Mga Hakbang sa Pagkakasunduan) Utos para Humarap sa Pagdinig Kasunduan para sa Arbitrasyon Paggawad ng Arbitrasyon Mahinahong Pag-aayos ng Alitan Pagtanggi Patalastas ng Pagdinig para sa Nagrereklamo Patalastas ng Pagdinig para sa Inirereklamo Katibayan para Magsampa ng Kaukulang Aksyon (mula sa Kalihim ng Lupon) Katibayan para Magsampa ng Kaukulang Aksyon (mula sa Kalihim ng Pangkat) Katibayan para Magsampa ng Kaukulang Aksyon Katibayan para sa Pagbabawal ng Pagsasampa ng Kaukulang Aksyon Katibayan para sa Pagbabawal ng Kontra-demanda Panukala para sa Pagpapatupad Patalastas ng Pagdinig (Panukala para sa Pagpapatupad) Patalastas ng Pagpapatupad Buwanang Pagpapadala ng mga Panghuling Ulat .

Ang Republic Act 7160 na kilala rin bilang 1991 Local Government Code ay nagbibigay sa mga barangay ng kapangyarihan upang ipatupad ang katahimikan at kaayusan. isang pinagmumulan ng aming pagmamalaki ay ang mga katangi-tanging pagkukusa ng mga kasamahan natin sa lokal na pamamahala. Sa mabilis na pabagu-bagong K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY vii .PAUNANG SALITA PARA sa amin sa Department of the Interior and Local Government. Pinupunuan nito ang pangangailangan upang itaas ang kamulatan at pagunawa sa katarungang pambarangay at sa kahalagahan nito bilang kasangkapang bago at nakapagbibigay-kapangyarihan para sa pag-aayos ng mga alitan sa mga komunidad at pamilya sa antas ng barangay. Ang Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ay nagbibigay sa mga lokal na pamahalaan ng isang kasangkapan na madaling gamitin upang tanggapin ang hamong ito. Ang hamong kinakaharap ng mga lokal na pamahalaan ngayon ay ang pagbibigay-halaga at paggamit sa katarungang pambarangay bilang isa sa pinakaimportanteng mekanismo na maaaring gamitin sa pagbibigay ng hustisya. at tumulong sa mabisang pagpapatupad ng karapatang-pantao at katarungan. Sa pagkakataong ito ay ikinalulugod naming pasalamatan ang pagpapalathala ng Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ng PhilippinesCanada Local Government Support Program. Pinadali ng desentralisasyon ang pagkilala sa Katarungang Pambarangay o Barangay Justice System bilang panibagong paraan ng pag-aayos ng mga alitan. at sa paggitna o pag-aayos ng mga alitan sa antas ng barangay sa mga mahinahong paraan. sa pagsusulong ng pangangalaga sa karapatang-pantao.

laging dumaramay at may pananagutang pamamahalang lokal. mga tagaakademya. HON.pangangailangan sa pagkakaroon ng hustisya. Ang Punong Barangay (Barangay Heads). LINA JR. kailangang gamitin ang mekanismong ito sa mahusay na pamamaraan at ng may kasigasigan bilang daan sa pagtataguyod ng kapayapaan sa pagitan ng mga mamamayan. ang mga manggagawa para sa pagbabago. mga non-governmental organizations at mga pampublikong samahan. Ang handbook na ito ay nagbibigay ng mas maunlad na pamamaraan ng pag-aayos ng mga alitan at makatutulong nang husto sa pagpapalawak ng kaalaman sa at pagpapatatag ng pamamamahala ng barangay at katarungan. mga kasapi ng Lupong Tagapamayapa (Peace Council) at ang mga komunidad ay makikinabang nang husto mula sa handbook na ito. Ang proyektong ito ay nakatutulong sa pagsisikap ng DILG na patampukin ang mga produkto ng kaalaman sa pampublikong pamamahala sa pamamagitan ng Local Government Academy at mga panrehiyong sentrong paaralan ng ahensya. ang handbook na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanilang gawain sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay. JOSE D. Kalihim Kagawaran ng Panloob at Lokal na Pamamahala (DILG) viii ISANG HANDBOOK . Dagdag pa dito. Binabati ng DILG ang Philippines-Canada Local Government Support Program sa kanyang kahandaan at makahulugang pag-aambag para sa pagtataguyod ng pagpapahusay sa pamamahala ng barangay bilang bahagi ng isang mabuti.

Liza del Norte (Institute of Primary Health Care o IPHC). Merlinda Hussein. Raymond Salas (SALIGAN Mindanao). Pedrito Acosta (Region 12). Allan Carpio (Resource Center for Empowerment and Development o RCED) para sa kanilang tulong teknikal Divina Luz Lopez para sa kanyang pangkalahatang pamamahala ng proyektong ito at kasanayang teknikal sa pagtitiyak ng kahusayan ng lathalaing ito K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY ix . Manuel. Edgar Catalan. lalo na kay Atty. Abduljim Hassan at Cris Tagupa para sa kanilang hindi matatawarang pakikipagtulungan Mga LGSP Local Resource Partners na sina Raissa Jajurie (SALIGAN Mindanao). Marlon J. Ang Sentro ng Alternatibong Lingap Panligal (SALIGAN).PAGPAPASALAMAT ANG pagtataguyod. Evelyn Jiz at mga LGSP Program Officers na sina Vic Alfaro. para sa kanilang pakikipagtulungan and pakiki-ugnayan Maricel Vigo at Marlon Manuel para sa pangkalahatang pagsusulat at mahusay na ambag pangteknikal Mga LGSP Managers na sina Tess Gajo. pakikipagtulungan at malikhaing ambag ng mga sumusunod na tao at institusyon ay hindi matatawaran at lubhang napakahalaga sa pagbubuo ng lathalaing ito: Ang Philippines-Canada Local Government Support Program na pinangungunahan nina Alix Yule at Marlon Maceda Villanueva sa pagbibigay ng kinakailangang direksyon at suporta.

Cebuano at Ilonggo.Myn Garcia para sa pagbibigay ng teknikal at malikhaing direksyon. at pangkalahatang pangangasiwa ng dibuho. at Alecks Pabico para sa kaayusan at pangkalahatang pagaayos ng sining Raymond Olivares. Janilo Rubiato and Tess Tajanlangit para sa pagsasalin ng handbook sa wikang Tagalog. x ISANG HANDBOOK . ayon sa pagkakasunod Ria Adapon at Sef Carandang para sa pangkalahatang pakikipag-ugnaya at pamamatnugot Gigi Barazon at sa iba pang LGSP administrative staff para sa pagbibigay ng tulong. kaayusan at paglilimbag Arnold Beroya para sa mga paglalarawan.

madaling basahin at unawaing kasangkapan upang paunlarin pa ang kaalamanng mga mamamayan sa katarungang pambarangay bilang isang mabisa at makabagong mekanismo sa pag-aayos ng mga alitan. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY xi . Sa pagbibigay-kapangyarihan sa mga sangay ng lokal na pamahalaan sa Kanlurang Visayas at Mindanao. Ang mga barangay bilang batayang pampulitikang sangay sa bansa ay nasa pinakamahusay na posisyon para mapadali ang paggitna o pag-aayos ng mga alitan sa pamilya at komunidad kaalinsabay ng tungkulin nitong magbigay ng mga pangunahing tulong sa mga mamamayan. ang LGSP ay gumawa na ng mga hakbangin upang palakasin ang pamamahalang pambarangay kasama ang pagpapalawak at pagpapalaganap ng paggamit ng katarungang pambarangay. Ang Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ay ginawa para magbigay ng isang simple.PAMBUNGAD ANG Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ay inilathala ng Philippines-Canada Local Government Support Program (LGSP) bilang bahagi ng tungkulin nito sa pagpapalaganap ng mabisa at laging handang tumulong na pamahalaang pambarangay. Pinalawak ng Republic Act 7160 o 1991 Local Government Code ang saklaw at kapangyarihan ng Katarungang Pambarangay o Barangay Justice System hindi lang para bawasan ang pagtambak ng mga kaso sa hukuman kung hindi para din matugunan ang suliranin sa hindi pantay na pagkakamit ng hustisya na kadalasang nararanasan ng mga mahihirap na komunidad.

Ang Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ay isa lamang payak na ambag sa pagkakaroon ng mas malawak na pang-unawa sa isang alternatibo sa kinamulatang pangelitista at kumplikadong sistemang legal na kadalasang kinakatawan ng isang nakapapagod na prosesong legal. Ang lathalaing ito ay isang daan upang bigyan ng kapangyarihan ang mga mamamayan na ipaglaban ang kanilang mga batayang karapatan at bigyan sila ng mapayapang paraan para gawin ito. inaasahan ng LGSP na makagagawa ito ng mga pagbabago sa buhay ng mga mamamayan sa pagtulong sa mas malalim na pag-unawa at mahusay ng pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Philippines-Canada Local Government Support Program xii ISANG HANDBOOK .Nilalayon ng handbook na ito na palalimin pa ang pag-unawa ng mga Punong Barangay at mga kasapi ng Lupong Tagapamayapa sa mga pamamaraan at patakaran ng katarungang pambarangay upang magamit ito ng husto sa mga komunidad. Sa paggawa nito. nongovernmental organizations at mga pampublikong samahan hinggil sa papel ng katarungang pambarangay sa kanilang mga buhay at mga benepisyong matatamo nila mula dito. Nilalayon din nito na bigyan ng praktikal na pananaw ang mga kasapi ng komunidad tulad ng mga paralegals.

Arbitration Award o paggawad ng arbitrasyon ay isang desisyong narating ng tagapangulo ng Lupon o Pangkat depende sa kaso bago pa man madesisyunan ng Lupon o Pangkat at magkaroon ng nakasulat na kasunduan ang mga nag-aalitang panig. Arbitration o paghatol ng isang tagapamagitan ay isang proseso kung saan ang ikatlong panig na hindi kasapi ng mga hukuman ay pinipili ng nagaalitang panig upang dinggin at pagpasyan ang kanilang alitan. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY xiii . Attachment o pagsamsam ay isang pansamantalang solusyon sa anyo ng kautusang ipinalabas ng isang hukom kung saan dinidinig ang kaso. Kinukuha ang mga ari-arian bilang kasiguruhan na masusunod ang kahatulan na natamo ng nanalong panig. Amicable Settlement o mapayapang pagkakasunduan ay isang kasunduang naabot sa proseso ng pamamagitanan (mediation) at pagkakasunduan (conciliation).KAHULUGAN NG MGA TERMINO Adjudication o paghatol ay ang kapangyarihan ng mga korte o ng mga malahukumang ahensya na magpasya sa mga kasong nakasampa sa kanila at saklaw ng kanilang awtoridad. Complainant — nagrereklamo Complaint o reklamo ay isang pahayag ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na naging dahilan ng pagrereklamo. maaaring sa pagsisimula ng aksyon o anumang oras matapos maisampa ang kaso bago ang huling kahatulan.

at isang tao na may matinong pag-iisip ngunit dahil sa edad. Execution o pagpapatupad ay isang proseso na may pamimilit upang masiguro na makakatugon ang magkabilang panig. Kasama dito ang pagpapatupad sa nilalaman ng mapayapang pagkakasunduan o paggawad ng abitrasyon na maaaring pumipigil o nag-uutos sa bawat panig na gawin ang isang bagay. mahinang pag-iisip.Conciliation o pagkakasunduan ay isang proseso kung saan ay tinutulungan ng Pangkat ang mga nagaalitang panig na isa-isahin ang mga problema at puwedeng mangyari upang magkaroon ng kasunduan na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. na kung walang ibang tutulong ay hindi niya magagawang pangalagaan ang kanyang sarili at pangasiwaan ang kanyang mga ari-arian at dahil dito ay madali siyang malilinlang at mapagsasamantalahan. magbigay ng isang bagay o tumigil sa patuloy na paggawa ng isang bagay. isang tao na hindi panatag ang pagiisip kahit na paminsan-minsan ay matino. o isang naospital na ketongin. Incompetent o walang-kakayahan — isang tao na pinagbabawalan ng lipunan. sakit. at iba pang katulad na dahilan. bulagsak. xiv ISANG HANDBOOK . Habeas Corpus o ipakita ang katawan ay isang proseso sa hukuman na ang layunin ay palayain ang isang tao na di-makatuwirang ikinulong o pagbabalik sa isang tao ng kanyang karapatang magkupkop. Delivery of Personal property (Replevin) o pagdadala ng pansariling ari-arian ay isang pansamantalang solusyon kung saan ang hukom na may saklaw ng kasong may kinalaman sa pagbawi ng pag-aari ay nagpapalabas ng kautusang dalhin ang mga ari-arian sa nagrereklamo upang masiguro na maibabalik ito o para saguting ang mga nasira. bingi at pipi na hindi kayang makipag-usap.

Lupong Tagapamayapa (Lupon) ay isang grupong itinatag sa bawat barangay na binubuo ng Punong Barangay bilang tagapangulo at mga kasaping pipiliin na hindi bababa sa sampu at hindi hihigit sa dalawampu. pagkakasunduan (conciliation) o arbitrasyon sa gitna ng mga pamilya at barangay nang hindi umaabot sa hukuman. Preliminary injunction isang pansamantalang solusyon sa anyo ng kautusan na inilalalbas ng hukom na may saklaw ng kaso bago ay huling K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY xv . Pangkat Tagapagkasundo (Pangkat) ay isang grupo para sa pagkakasunduan na binubuo ng tatlong tao at nagmula sa kasapian ng Lupon para sa bawat alitang inilalapit sa Lupon matapos mabigo ang Punong Barangay sa pamamagitanan. Katarungang Barangay (KP) ay isang sistema ng pagpapatupad ng hustisya sa antas ng barangay na naglalayong ayusin ng mahinahon ang alitan sa tulong ng pamamagitanan (mediation). Mediation o pamamagitanan ay isang proseso kung saan ang tagapangulo ng Lupon o Barangay ay tutulong sa nag-aalitang panig upang magkaroon ng kasunduan na katanggap-tanggap sa lahat. Minor o menor de edad ay isang tao na wala pang labingwalong (18) taong gulang. Next of Kin o malapit na kamag-anak ay isang taong kamag-anak o isang maaasahang kaibigan kung saan nakatira ang taong menor de edad o walang kakayanan.Jurisdiction o awtoridad ay isang kapangyarihan upang dinggin at pagpasyahan ang isang kaso at sang-ayon sa batas ay hindi maaaring pagkasunduan ng magkabilang panig.

ito ay hindi ipinipirmi ng batas at maaari itong pagkasunduan ng magkabilang panig. Respondent — inirereklamo Statute of Limitations ay isang batas na nagbabawal sa pagsasampa ng kaso matapos ang itinakdang panahon para sa naturang kaso o paglabag. xvi ISANG HANDBOOK . Repudiation o pagtanggi ay hindi pagtanggap sa katumpakan o mga tadhana at kundisyon ng kasunduan dahil sa impluwensya ng pandaraya. Support Pendente Lite ay isang pansamantalang solusyon sa anyo ng kautusan na inilabas ng isang hukom kung saan nakabinbin ang kaso na nag-uutos sa pagbibigay ng panggastos. edukasyon at atensyong medical sa taong may karapatan ditto. Venue ay isang lugar kung saan dinidinig ang kaso ay pinagpapasyahan. karahasan o pananakot. damit. tirahan. Sa mga kasong criminal.kahatulan na nag-uutos sa isang tao gawin ang isang bagay o tumigil sa paggawa ng isang bagay.

Bago pa man ipinasa ang batas na ito.PAGPAPAKILALA ANG Katarungang Pambarangay o Barangay Justice System ay isang makanismong nakabatay sa komunidad para sa pag-aayos ng mga alitan na tuwirang pinamamahalaan ng barangay na itinuturing na batayang pampulitikang sangay ng gobyerno. Sinasaklaw nito ang mga alitan sa pagitan ng mga kasapi ng parehong komunidad (sa pangkalahatan. Nang unang isabatas ng PD 1508 ang pagtatatag ng Katarungang Pambarangay noong 1978. conciliators. Ang pagtatatag at operasyon ng Katarungang Pambarangay ay itinatadhana ng Republic Act No. parehong lungsod o bayan) at pinapakilos nito ang Punong Barangay at iba pang kasapi ng komunidad (ang mga kasapi ng Lupon) bilang tagapamagitan (mediators. ito ay mayroong sumusunod na mga layunin: Itaguyod ang mabilis na pagpapatupad ng hustisya Mabawasan ang magulong pagsasampa ng mga kaso sa hukuman Mabawasan ang pagsisikip ng mga talaan ng hukuman at sa ganoon ay mapataas ang kalidad ng hustisyang ibinibigay ng mga hukuman Mapanatili at kilalanin ang pinatibay na ng panahon na mga tradisyon ng mapayapang . arbitrators). 7160 o ng Local Government Code ng 1991. ang pagtatatag ng Katarungang Pambarangay ay bahagi na ng Presidential Decree 1508 at Batas Pambansa Bilang 337 o ng 1983 Local Government Code.

pamamahala at operasyon ng Katarungang Pambarangay. ISANG HANDBOOK . pinadadali nila ang pagtalakay sa mga posibleng solusyon para sa mga nag-aalitang partido. at sa halip ay para tulungan ang mga sangkot na partido sa pag-uusap at paghahanap? ng posibleng mapayapang pag-aayos (amicable settlement) ng kanilang mga alitan. ang pinakamahalagang paraan ng pag-aayos ng mga alitan ay ang pagbibigay-daan sa mga nag-aaway na partido na maghanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Ang mga patakarang ito ay nagsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga alituntunin at hakbangin sa pagtatatag. Dahil dito. ang pangunahing papel ng sistemang ito ay hindi ang magdesisyon ng mga alitan at magpataw ng isang solusyon sa mga partido. mura at mabilis na daan para sa pag-aayos ng mga alitan kung saan malayang makapaghahanap ang mga partido ng pamimilian para sa mapayapang pagpapasya ng kanilang mga alitan nang hindi lumalapit sa hukuman. alinsunod sa itinatadhana ng 1991 Local Government Code. Sa ilalim ng Katarungang Pambarangay. pinahahalagahan ang personal na pagharap at pakikilahok ng nag-aaway na mga 2 Sa madaling salita. Ang Punong Barangay at ang mga tagapagkasundo o conciliators ng komunidad (mga kasapi ng Lupon) ay kumikilos. kundi sa halip.pag-aayos ng mga alitan sa antas ng komunidad. 1992. Ang mga ito rin ang layunin sa mga patakaran ng Katarungang Pambarangay na iprinoklama ng Department of Justice noong Hunyo 1. Dahil dito. hindi bilang mga hukom o tagahatol sa mga alitan. nagbibigay ang Katarungang Pambarangay ng isang mapanlikha.

sa Katarungang Pambarangay. hindi saklaw ng proseso ng Katarungang Pambarangay ang mga alitan na hindi nagsasangkot ng mga indibidwal katulad ng mga korporasyon. Nag-aalok ang Katarungang Pambarangay ng alternatibong na paraan sa pagpapasya ng mga alitan. binibigyan ang mga partido ng pagkakataong kausapin ang isa’t isa at ayusin nang mapayapa ang kanilang alitan. Sa ibang mga lugar na ang ang mga kasong hukuman ay hindi maabot dumadaan sa dahil sa layo ng lugar at sa Katarungang hindi makayang halaga ng Pambarangay. sa paglilitis. Sa katunayan. Sa mahihirap para sa madaling salita. di tulad sa magastos at mahabang proseso ng pag-aayos ng mga alitan sa karaniwang hukuman. pagpapasya ng kanilang nagbibigay ang mga alitan sa kabila ng mga Katarungang limitasyon nito. at ang pagkakaroon ng karampatang parusa sa hindi pagharap ng mga partido.partido. hindi na kailangan ng mga sangkot na partido ang tulong ng abugado. Ang pagsasampa ng kaso sa hukuman. Dahil din sa pangangailangan na humarap nang personal ang magkaaway na partido sa proseso ng pagkakasunduan (conciliation). Habang ang nililitis na mga kaso sa mga hukuman sa pangkalahatan ay tumatagal ng mga taon bago mapagpasyahan. ay Pambarangay ang tanging aabot lamang ng malalapitan ng mga ilang linggo. o ang pagtatanggol laban sa isang kaso ay nangangailangan ng tulong ng mga abugado. Pambarangay ng 3 K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY . Sa halip na dumaan sa masyadong madetalyeng proseso ng pagsasampa ng pormal na reklamo at paghaharap ng ebidensya sa korte. Hindi umaakma dito ang mga madetalyeng proseso at patakaran na kadalasang ginagamit sa korte. ipinagbabawal ng batas ang pakikilahok ng mga abugado sa pagsasagawa ng pagkakasunduan. ang Katarungang pangkalahatan. Gayunman.

kailangang dumaan muna ang mga partido sa proseso ng Katarungang Pambarangay bago tumungo sa hukuman. inaasahan na ang pagsasampa ng mga kaso (sa hukuman) sa pagitan ng mga kaanib ng parehong komunidad ay mababawasan. 14-93 noong Hulyo 15. mura at mabilis na daan para sa pag-aayos ng mga alitan kung saan malayang makapaghahanap ang mga partido ng pamimilian para sa mapayapang pagpapasya ng kanilang mga alitan nang hindi lumalapit sa hukuman. Sa kabilang banda. Inilabas ng Korte Suprema ang Administrative Circular No.isang mapanlikha. ang Katarungang Pambarangay ang tanging malalapitan ng mga mahihirap para sa pagpapasya ng kanilang mga alitan sa kabila ng mga limitasyon nito. nagbibigay ang Katarungang Pambarangay ng isang mekanismong madaling lapitan para sa pagpapasya ng mga usaping panghustisya ng mga mahihirap. Sa ibang mga lugar na ang hukuman ay hindi maabot dahil sa layo ng lugar at sa hindi makayang halaga ng paglilitis. Sa mga kasong saklaw ng Katarungang Pambarangay. Sa pagkakataon na mabigo ang Katarungang Pambarangay na pagpasyahan ang alitan ay saka lamang papayagan ang mga partido na isampa ang kanilang kaso sa hukuman. Nilikha din ang Katarungang Pambarangay para makatulong sa mga hukuman sa pagpapatupad ng hustisya. Sa usapin ng pagtatamo ng hustisya. 1993 na nag-uutos sa mga hukuman na siguruhin ang pagsunod sa pangangailangan ng unang pagdulog sa Katarungang Pambarangay bilang kundisyon sa pagsasampa ng reklamo sa hukuman para sa mga kasong saklaw ng sistemang ito. matutulungan nitong mabawasan ang pagsisikip ng listahan mga kasong nakasampa sa 4 ISANG HANDBOOK . Sa dami ng mga nag-aalitang partido na nag-aayos ng kanilang alitan sa antas ng komunidad. Ang hindi pagsunod ay maaaring mangahulugan ng pagpapawalang-saysay ng demanda o kontra-demanda ng mga partido.

Inilabas ng Korte Suprema ang Administrative Circular No. Ang Katarungang Pambarangay. Naging tradisyon na ng mga Pilipino na humingi ng tulong sa mga nakatatandang kasapi ng pamilya. Ang kapangyarihan ng Katarungang Pambarangay ay nakasandig sa katotohanang ito ay nagmula sa 5 K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY . Ang mga kagawiang ito ang kinilala at ginawang opisyal ng Katarungang Pambarangay. ang batas sa Katarungang Pambarangay ay nagsasaad na ang mga kaugalian at tradisyon ng mga katutubong komunidad ang dapat gamitin sa pag-aayos ng mga alitan. Sa pagkilala sa mga karaniwang tradisyunal na kaugalian ng mga katutubong komunidad.mga hukuman at umaasa na mapaunlad ang kahusayan at kalidad ng pagbibigay ng mga hukuman ng hustisya. Pinahahalagahan ng Katarungang Pambarangay ang paggamit ng subok na ng panahon na mga tradisyon at kaugalian ng mga komunidad sa pagaayos ng mga alitan sa pagitan ng mga kaanib ng komunidad. kinakatulong ng Katarungang Pambarangay ang Punong Barangay at ang mga kasapi ng Lupon na hinirang mula sa mga iginagalang na kaanib ng komunidad. Sa halip na mga kaanib ng pamilya. 14-93 noong Hulyo 15. ay parehong alternatibo at tulong sa mga hukuman. o mga pinuno ng tribu sa pagpapasya ng mga alitan sa pagitan ng mga kaanib ng parehong pamilya o komunidad.tulad ng mga nakatatanda sa komunidad o mga pinuno ng tribu. kung ganoon. nakatatanda sa komunidad. 1993 na naguutos sa mga hukuman na siguruhin ang pagsunod sa pangangailangan ng unang pagdulog sa Katarungang Pambarangay bilang kundisyon sa pagsasampa ng reklamo sa hukuman para sa mga kasong saklaw ng sistemang ito.

laluna sa antas ng komunidad. 6 ISANG HANDBOOK . kasalukuyang pinagyayaman/pinauunlad ang isang handbook hinggil sa sistema ng KP sa ARMM. Ang handbook na ito ay isinalin na rin sa tatlo pang katutubong wikang Pilipino. Inaasahan na titiyakin nito ang pagbibigay ng hustisya sa taumbayan. ang nag-aalitang partido ay inaasahang maging mas panatag sa pagtalakay sa kanilang mga suliranin at sa paghahanap ng mga solusyon sa mga alitan. Sa pagtatapos. Gayundin. Sa ganitong kalagayan. Inaasahan din na ang pangkomunidad na katayuan ng Katarungang Pambarangay ang magtitiyak na igagalang ng mga partido ang mapayapang pag-aayos o amicable settlement na pinagkasunduan.komunidad mismo. ang Tagalog. pabuya at gantimpalang dulot ng sistema ng KP. na nagbibigaypansin sa umiiral na katutubo at tradisyunal na mga mekanismo ng paggagawad ng katarungan sa kulturang Muslim o Moro. Ang ikalawang bahagi naman ay patungkol sa mga pakinabang. Ang unang bahagi ng handbook ay tumatalakay sa aktuwal na mga proseso ng KP. ang Panghuling Bahagi o mga Annexes ay naglalaman ng aktuwal na mga halimbawa ng lahat ng KP forms na ginagamit sa proseso ng KP. ang Katarungang Pambarangay ay tinitingnan na magsisilbi ayon sa pangalan nito. at ipinatutupad ng mga kaanib ng komunidad sa pamamagitan ng paggamit ng mga tradisyunal na kaugalian sa pagpapasya ng alitan. Cebuano at Ilonggo. upang mapadali ang malawakang paggamit at pag-unawa sa KP. Para magsilbing sanggunian.

U N A N G B A H A G I A KTUWAL NA PROSESO .

.

PUMARITO HO AKO UPANG MAGTANONG TUNGKOL SA PAGPAPATUPAD NG KATARUNGANG PAMBARANGAY SA ATING NASASAKUPAN. KAPITAN PEDRING. TAMANG-TAMA. PAGSASAAYOS AT PAGPAPASIYA NG MGA ALITAN . ITO AY KAPAYAPAAN AT PAGKAKASUNDO NG MGA PATAS AT MABILISANG PAG-AAYOS NG MGA PAGKILALA RIN SA KAKAYANAN NG BARANGAY AT NG MGA PINUNO NITO NA PADALIIN ANG SA KANILANG ANTAS. CELIA. BINABATI NGA PALA KITA BILANG BAGONG PUNONG DIWA.K A B A N A T A I PAGBUBUO NG LUPON MAGANDANG UMAGA HO. LUMAPIT PAGTANUNGAN. ITO AY NAMUMUKOD-TANGING BAHAGI NG ATING TUNGKULING PAMBARANGAY UPANG ITAGUYOD ANG MAMAMAYAN SA KOMUNIDAD. ANO BA ANG MAIPAGLILINGKOD KO BARANGAY NG BAGONG SA IYO? SALAMAT HO. ANG KATARUNGANG PAMBARANGAY AY ISANG MAHALAGANG PAMAMARAAN SA ATING BARANGAY PARA SA ALITAN. MAUPO KA AT MUNA. ISANG UMAGA SA BARANGAY PAG-ASA… MAGANDANG UMAGA RIN. MAGKAPE KA KA SA TAONG DAPAT ALAM MO.

HINDI NA ITO NANGANGAILANGAN NG PAGSANG-AYON. ILANG TAO HO BA ANG DAPAT KONG ISAMA SA TALAAN? SAMPUNG TAO ANG PINAKAKATAO ANG PINAKAMARAMI. PERO. PATOTOO O PAGPAPATIBAY NG SANGGUNIANG PAANO HO KUNG MABIGO BUUIN ANG LUPON? ANG PUNONG BARANGAY NA NG KAPABAYAAN SA TUNG- MAAARI SIYANG AKUSAHAN KULIN AT MAAARING MAPATAWAN NG KAPARUSAHANG ADMINISTRATIBO. SIYA LAMANG ANG TANGING MAY KARAPATAN NITO. ANG PUNONG BARANGAY LAMANG HO BA ANG MAY KAPANGYARIHAN NA BUMUO NG LUPON? OO. MABABA AT DALAWAMPUNG 10 ISANG HANDBOOK .GANOON HO PALA. BARANGAY. ANG PUNONG BARANGAY LAMANG ANG MAAARING MAGTALAGA NG KASAPI NG LUPON. KAILANGAN NATING MAGLABAS NG PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON AT MAGHANDA NG TALAAN NG MGA PANGALAN NG MGA IMINUMUNGKAHING KASAPI NG LUPON. TALAGA HO? KAILAN AT BUUIN ANG LUPON? PAANO KO HO BA MAAARING SA LOOB NG LABINLIMANG (15) ARAW MULA SA PAG- UUMPISA NG ATING PANUNUNGKULAN BILANG PUNONG BARANGAY.

MAY SARILING DESISYON. AT MADALING MAKAANGKOP MGA HINDI KARAPATDAPAT NA MAGING KASAPI NG LUPON WALA PANG LABINGWALONG (18) TAONG GULANG HINDI MAPAGKAKATIWALAAN NAPATUNAYANG NAGKASALA NA MAY PARUSANG HABAMBUHAY NA PAGKAKAKULONG O PANSAMANTALANG PAGBABAWAL SA PAGLILINGKOD SA PAMPUBLIKONG TANGGAPAN HALAL NA PINUNO NG PAMAHALAAN KASAPAI NG SANDATAHANG LAKAS NA NASA AKTIBONG SERBISYO K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 11 . MAPARAAN. MAPARAAN. NASA HUSTONG KATANGIAN: INTEGRIDAD. WALANG PINAPANIGAN. AY MAAARING MAGING KASAPI NG LUPON. MAY MAHINAHON.SINU-SINO HO BA ANG MGA KARAPAT-DAPAT NA MAGING KASAPI NG LUPON? NAGTATRABAHO SA BARANGAY. KILALANG MATAPAT. GULANG AT NAGTATAGLAY NG MGA SUMUSUNOD NA SINUMAN NA KASALUKUYANG NANINIRAHAN O KARAPAT-DAPAT NA MAGING KASAPI NG LUPON KASALUKUYANG NANINIRAHAN O NAGTATRABAHO SA BARANGAY NASA HUSTONG GULANG MAY MGA SUMUSUNOD NA KATANGIAN: INTEGRIDAD. WALANG PINAPANIGAN. MAHINAHON. BUKAS ANG ISIP. BUKAS ANG ISIP AT MADALING MAKAANGKOP. PATAS. SARILING DESISYON. KILALANG MATAPAT. PATAS.

ANG PAGMUMUNGKAHI AY GAGAWIN SA PANAHON NG PAGKAKAPASKIL NA TATAGAL NG TATLONG LINGGO. SIYA RING KASALUKUYANG PAGKATAPOS. ANO HO ANG AKING HAKBANG? DALAWAMPUNG (20) KASAPI NG MGA SUSUNOD NA ANG IYONG KALIHIM NA KALIHIM NG LUPON. SINUMANG TAO NA KASAMA SA 12 ISANG HANDBOOK . ANG PATALASTAS AY MAGLALAMAN NG PAANYAYA PARA SA LAHAT NG KASAPI NG BARANGAY UPANG PAGTIBAYIN O TUTULAN ANG MUNGKAHING PAGTATALAGA NG TALAAN. AY MAGHAHANDA NG PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON GAMIT ANG KP FORM 1.MATAPOS KO HONG MATUKOY ANG SAMPU (10) HANGGANG LUPON. SAAN HO NATIN PATALASTAS? ILALAGAY ANG IPAPASKIL ANG PATALASTAS NA ITO SA TATLONG (3) MGA LANTAD O ISTRATEHIKONG LUGAR NA SAKOP NG BARANGAY.

21. 20__ (the last day for posting this notice). 17. patience. 9.KP FORM # 1: PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY ______ . 8. 4. notice is hereby given to constitute the Lupong Tagapamayapa of this Barangay. sense of fairness and reputation for probity in view of their age. 12. 7160). The law provides that only those actually residing or working in the barangay who are not expressly disqualified by law are qualified to be appointed as Lupon members. 6. 18. 20. independence of mind. 16. Title One. 5. The persons I am considering for appointment are the following: 1. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 13 . _________________ Punong Barangay IMPORTANT: This notice is required to be posted in three (3) conspicuous places in the barangay for at least three (3) weeks WARNING: Tearing or defacing this notice shall be subject to punishment according to law. 25. 10. 24. 2. social standing in the community. of the Katarungang Pambarangay Law. tact. 11. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ _________________ _________________ _________________ 13. 14. 3. All persons are hereby enjoined to immediately inform me and of their opposition to or endorsement of any or all the proposed members or recommend to me other persons not included in the list but not later than the ________ day of _______. Chapter 7. Book III. 22. impartiality. resourcefulness. open mindedness and other relevant factors. 15. 19. 7. 23. Local Government Code of 1991 (Republic Act No. _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ They have been chosen on the basis of their suitability for the task of conciliation considering their integrity. 20__ NOTICE TO CONSTITUTE THE LUPON To All Barangay Members and All Other Persons Concerned: In compliance with Section 1(a). flexibility.

you are hereby appointed MEMBER of the Lupong Tagapamayapa of this Barangay effective upon taking your oath of office and until a new Lupon is constituted on the third year following your appointment. KP FORM # 2: LIHAM NG PAGHIRANG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY ______ . NA MAY LAGDA NG PUNONG BARANGAY AT PINATOTOHANAN NG KALIHIM NG BARANGAY. KAPITANA.IBIG N’YO HONG SABIHIN. Title One. 7160). AT SAMPUNG ARAW MATAPOS ANG HULING ARAW NG PAGPAPASKIL. KAHIT NA SINONG KASAPI NG AKING BARANGAY AY MAAARING TUMUTOL O SUMUPORTA SA KAHIT NA SINO MULA SA BARANGAY? OO. _________________ Punong Barangay ATTESTED: ________________ Barangay Secretary AGAD NA MANUNUMPA SA HARAP MO BILANG PUNONG BARANGAY ANG MGA BAGONG HIRANG NA KASAPI NG LUPON GAMIT ANG KP FORM 5. Local Government Code of 1991 (Republic Act No. 20__ (Date) APPOINTMENT TO: ___________ Pursuant to Chapter 7. ISUSULAT NINYO ANG PAGKAKAHIRANG SA INYONG MGA KASAPI NG LUPON GAMIT ANG KP FORM 2. Book III. 14 A HANDBOOK .

and that I voluntarily impose upon myself this obligation without any mental reservation or purpose of evasion. do hereby solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and conscientiously discharge to the best of my ability. legal orders and decrees promulgated by its duly constituted authorities. __________________ Punong Barangay MATAPOS ANG PANUNUMPA NILA SA KANILANG ANO HO ANG PANUNUNGKULAN. my duties and functions as such member and as member of the Pangkat ng Tagapagkasundo in which I may be chosen to serve. that I will support and defend its Constitution and obey the laws.) _____________ Member SUBSCRIBED AND SWORN to (or AFFIRMED) before me this _____ day of __________. ANG TALAAN NG MGA HINIRANG NA KASAPI NG LUPON AY IPAPASKIL SA TATLONG ISTRATEHIKO AT MADALING MAKITANG MGA LUGAR SA NASASAKUPAN NG BARANGAY. that I will bear true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. I _______________. 20____. 7160). SO HELP ME GOD. Title One. Book II.KP FORM # 5: PAHAYAG NG PANUNUMPA NG KASAPI NG LUPON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY OATH OF OFFICE Pursuant to Chapter 7. being duly qualified and having been duly appointed MEMBER of the Lupong Tagapamayapa of this Barangay. Local Government Code of 1991 (Republic Act No. (In case of affirmation the last sentence will be omitted. SUSUNOD KONG GAGAWIN? ANIM NA HAKBANG SA PAGBUBUO NG LUPON STEP 1: Pagtutukoy ng aktuwal na bilang ng mga kasapi ng Lupon STEP 2: Paghahanda ng patalastas para sa pagbubuo ng Lupon STEP 3: Pagpapaskil ng patalastas para sa pagbubuo ng Lupon STEP 4: Paghirang ng mga kasapi ng Lupon STEP 5: Panunumpa ng mga kasapi ng Lupon STEP 6: Pagpapaskil .

MAGLILINGKOD ANG BAWAT KASAPI NG LUPON SA LOOB NG TATLONG TAON MALIBAN NA LANG MAGBIBITIW. (TINGNAN ANG KP FORM 6. ANG DALAWANG ANAK NG KASAPI NG LUPON AY MAY KARAPATANG MAGING ISKOLAR NG GOBYERNO SA ANUMANG PANG-ESTADONG EDUCATION (CHED) ORDER 62 PAMANTASAN O KOLEHIYO. SA ILALIM NG SERIES OF 1997. DAPAT SANG-AYUNAN NG NAKARARAMING KASAPI NG LUPON ANG PAGBAWI. KUNG MAGKAGAYUNMAN. SA COMMISSION ON HIGHER LUMAHOK SA PAGPAPASIYA NG KABILANG BANDA.GAANO HO BA KATAGAL ANG PANUNUNGKULAN NG LUPON? NG MGA KASAPI MULA SA PAGKAKAHIRANG.) MAY SAHOD HO BANG DAPAT TANGGAPIN ANG LUPON? MAYROON HO BA SILANG BENEPISYO? MATATANGGAP NA MGA KASAPI NG MAGLILINGKOD ANG MGA KASAPI NG LUPON NANG WALANG SUWELDO. MAAARI TAYONG MAGBIGAY NG PABUYA SA MGA KASAPI NG LUPON NA ISANG PARTIKULAR NA KASO. LILIPAT NG KUNG SIYA AY MAMAMATAY. TIRAHAN O LUGAR NG TRABAHO O BABAWIIN NG PUNONG BARANGAY ANG PAGKAKAHIRANG SA KANYA. KUNG MAY SAPAT NA PONDO ANG BARANGAY. 16 ISANG HANDBOOK .

3. 6. _________________ 9. _________________ 8. __________________ Signature NOTE: The members of the Lupon conforming to the withdrawal must personally affix their signatures or thumb marks on the pertinent spaces above. 2. _________________ 10. _________________ 11. The withdrawal must be conformed to by more than one-half of the total number of members of the Lupon including the Punong Barangay and the member concerned. 4. your appointment as member thereof is hereby withdrawn effective upon receipt hereof. on the following ground/s: [] incapacity to discharge the duties of your office as shown by _______________________________ [] unsuitability by reason of _______________________________ (Check whichever is applicable and detail or specify the act/s or omission/s constituting the ground/s for withdrawal. _________________ Received this __________ day of _____________. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 17 .KP FORM # 6: PAGBAWI SA PAGHIRANG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ______ . 20__ (Date) WITHDRAWAL OF APPOINTMENT TO: _______________ After due hearing and with the concurrence of a majority of all the Lupong Tagapamayapa members of this Barangay.) ____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman CONFORME (Signatures): 1. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 7. 19____. 5.

PAANO HO MAGKAKAROON NG BAHAGI ANG SANGGUNIANG BARANGAY SA KATAPAGPAPATUPAD NG RUNGANG PAMBARANGAY? BUWENO. NAPAKAIMPORTANTE NG PAPEL LUPON.ANG GANDANG PAKINGGAN. GAYUNPAMAN. SA KATARUNGANG TAGPAGKASUNDO SA 18 ISANG HANDBOOK . KAHIT HO PAANO ANG KANILANG NATUTUMBASAN. MO BILANG TAGAPANGULO NG HABANG PINAG-UUSAPAN ANG IBA’T IBANG MGA PARAAN NG MATATALAKAY DIN NATIN ITO ALITAN SA INYONG BARANGAY. SAAN PA HO BA MAAARING MANGGALING ANG PONDO PARA SA MGA GAWAIN NG NG BARANGAY? LUPON MALIBAN SA PONDO PAGOD AT PAGLILINGKOD AY MAAARI NATING KAUSAPIN ANG MUNISIPYO PARA MAGLAAN NG PONDO NA GAGAMITIN SA PAGKILOS NG LUPON AT ISAMA ITO PINAGLALAANAN NG GUGUGULIN. MAY TUNGKULIN ANG PAGPAPASYA SA MGA SIGALOT O SANGGUNIANG BARANGAY NA IBIGAY ANG MGA PANGANGAILANGAN NG LUPONG TAGAPAMAYAPA AT NG PANGKAT USAPIN NG PANGANGASIWA SA PAMAMAGITAN NG PAGLALAAN NG PONDO MULA SA PANLOOB NA KITA NA NAKALAAN PARA PAMBARANGAY. SA KANILANG TAUNANG BALIK HO TAYO SA PAPEL KO LUPON. MERON HO BA AKONG PARTIKULAR NA TUNGKULIN PAGDATING SA PAGPAPATUPAD PAMBARANGAY? NG KATARUNGANG BILANG TAGAPANGULO NG SA KATUNAYAN.

SIGE HO. NGAYON PAKISABI HO NINYO SA AKIN KUNG ANO ANG UNANG HAKBANG SA PAGPAPASIYA NG SIGALOT O ALITAN SA AMING BARANGAY? INUMIN MO MUNA ANG KAPE MO AT NAGHAHANDA ANG MANANG SOLING MO NG MATAMIS NA NILAGANG KAMOTE AT SA ATIN. SABA PARA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 19 .

MAY KAPANGYARIHAN KA NA MAMAGITAN SA MGA KASO NG MGA RESIDENTE NG INYONG BARANGAY. ANO ULI ANG TANONG MO? TALAGA? SALAMAT OHO. KAPITAN.NG SABANG ITO. ANG ALITAN AY AAYUSIN SA BARANGAY KUNG SAAN NAKATIRA ANG MGA INIREREKLAMO O ANG ISA SA PAGPILI NG NAGREREKLAMO. ANG TAMIS HO SA PAPURI. MGA INIREREKLAMO DEPENDE SA MALIWANAG BA SA IYO? K A B A N A T A I I ANG PAMAMAGITANAN PUNONG BARANGAY NG . PAANO HO KUNG ISA LANG SA MGA SANGKOT NA PANIG ANG NANGGALING SA AKING BARANGAY? SA GANITONG KASO. ANO HO ANG GAGAWIN KO KAPAG MAY IDINULOG NA KASO SA AKIN SA BARANGAY? PAANO HO AKO MAKATUTULONG SA PAGPAPASYA NITO? BILANG PUNONG BARANGAY.

SIBIL AT KRIMINAL MAN ANG KATANGIAN KUNG SAAN ANG MGA PANIG NA SANGKOT AY NAKATIRA SA PAREHONG LUNSOD O MUNISIPALIDAD AY PROSESO NG MAHINAHONG PAGMAAARING MAPASAILALIM NG AAYOS O AMICABLE SETTLEMENT. MAAARING PUMASOK SA MAHINAHONG SA ANUMANG KASO NA KASANGKOT ANG SAMAHAN. NAPAPASAILALIM SA KATARUNGANG PAMBARANGAY? KUNG GAYON HO. ANG TAO O KORPORASYONG ITINALAGA NG BATAS KATULAD NG KOOPERATIBA AY HINDI MAAARING MAGHABLA DAHIL HINDI ITO ISANG PARTIDO NA PAG-AAYOS O AMICABLE SETTLEMENT. MARAMING MGA KASO ANG SAKLAW NITO. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 21 . NGAYON PAANO NAMAN HO KUNG WALANG KARAPATAN O MENOR DE EDAD ANG SINUMAN SA MGA SANGKOT NA PANIG? BUWENO. MAAARI HO BA AKONG MAMAGITAN SA MGA KASONG ANG SANGKOT AY MGA KOOPERATIBA O PAMPUBLIKONG SAMAHAN NA AKING BARANGAY? KUMIKILOS SA KAMAG-ANAK NA HINDI KANYANG LEHITIMONG TAGAPAG-ALAGA O HINDI MAAARI.OHO. MAAARING DUMIRETSO SA SA PROSESO NG PAMAMAGITANAN ISANG KOOPERATIBA O PAMPUBLIKONG HUKUMAN NANG HINDI NA DUMADAAN (MEDIATION) O PAGKAKASUNDUAN (CONCILIATION). ANU-ANO HO BA ANG MGA KASONG LAHAT NG MGA ALITAN. DAPAT SIYANG KATAWANIN NG SUSUNOD NA PINAKAMA-LAPIT NA ABUGADO.

PAGPAPABAYA SA ISANG MENOR DE EDAD (ISANG BATA NA MABABA ANG EDAD SA PITONG (7) TAONG GULANG) (ART. 276). 260 ). 271 ). PAGHIMOK SA ISANG MENOR DE EDAD NA LUMAYAS SA KANYANG TAHANAN (ART. 287). PAGPASOK SA ISANG TIRAHAN NANG WALANG PAHINTULOT (HINDI GUMAMIT NG DAHAS AT PANANAKOT) (ART. PAGGAMIT NG MGA UNIPORME AT SAGISAG NA LABAG SA BATAS (ART. IBA PANG KATULAD NA PAMUMUWERSA (SAPILITANG PAGBILI NG MGA PANINDA AT PAGBABAYAD NG SUWELDO SA PAMAMAGITAN . PAG-IWAN SA ISANG TAONG NASA PANGANIB AT PAG-IWAN SA ISANG NAGING BIKTIMA (ART. 283 ). KAWALAN NG PAGMAMALASAKIT NG MGA MAGULANG (ART. 155). 286). MGA HINDI GAANONG MALALANG PINSALA SA KATAWAN (ART. GRABENG PAMUMUWERSA (ART. 281). 266). PAGGAMIT NG HINDI TOTOONG PANGALAN AT PAGTATAGO NG TOTOONG PANGALAN (ART. HINDI GRABENG PAMUMUWERSA (ART. 285). PINSALA SA KATAWAN DALA NG MARAHAS NA PAG-AAWAY (ART. 280 ). 252). MGA IBANG ANYO NANG PAGPASOK NA WALANG PAHINTULOT (ART. PAG-IWAN NG MGA TAONG PINAGKATIWALAANG MAGAALAGA SA ISANG MENOR DE EDAD. 175 ). 179 ). IBA PANG MAGAAN NA PAGBABANTA (ART. 275). PAGGAMIT NG HUWAD NA KATIBAYAN (ART. 265). MGA BAHAGYANG PINSALA SA KATAWAN AT PAGMAMALUPIT (ART. 269 ). PANANAGUTAN NG MGA SANGKOT SA ISANG LABANAN KAPAG NAGKAROON LANG NG MGA PINSALA SA KATAWAN O WALA MANG NANGYARING PINSALA (ART. MAGAAN NA MGA PAGBABANTA (ART. 154). MGA PANANAKOT AT PANINIRANG-PURI (ART. PAGDAKIP NANG LABAG SA BATAS (ART. PAGTULONG SA NAGANAP NA PAGPAPATIWAKAL (ART. 253).MGA KASO SA ILALIM NG KATARUNGANG PAMBARANGAY PAGLALATHALA AT PAMAMAHAYAG NANG LABAG SA BATAS (ART. 277). 178).

PAGSISIWALAT NG LIHIM NANG MGA PANG-AABUSO NG KAPANGYARIHAN (ART. 319). PANDARAYA O PANGGAGANTSO (KUNG ANG HALAGA AY HINDI HIHIGIT SA P200. (ART. PAGTANGGAL. PAGPIGIL SA PAGLALATHALA NG MGA GAWAING TINUTUKOY SA PANAHON NG OPISYAL NA PROSESO (ART. 288). PANDARAYA SA ISANG MENOR DE EDAD (ART. 357). (ART. PAGLALABAS NG TSEKE NANG WALANG SAPAT NA PONDO (BP 22). 317). 315). 289).00). PANANATILI AT PAGBABAWAL NG PAGSASANIB NG PUHUNAN AT LAKAS-PAGGAWA SA PAMAMAGITAN NG DAHAS AT PANANAKOT (ART. IBA PANG ANYO NG PANDARAYA (ART. PAGBILI NG NAKAW NA ARI-ARIAN KUNG ANG HALAGA NG ARI-ARIANG SANGKOT AY HINDI HIHIGIT SA P50. (ART.00). PAGSAKOP NG MGA TIGIL NA ARI-ARIAN O SAPILITANG PAGKUHA NG KARAPATAN SA ARI-ARIAN (ART 312). 313). PAGBANTA NA ISISIWALAT AT ALOK NA PAGPIGIL SA PAGSISIWALAT NA MAY KABAYARAN (ART.000. 363). 316). MGA PAKANA LABAN SA DANGAL (ART. 290 ). PAGGAWA NG KAHALAYAN NA MAYROONG PAGSANG-AYON NA NAAGRABYADONG PARTIDO (ART 339). PAGNANAKAW (KUNG ANG HALAGA NG NINAKAW NA ARIARIAN AY HINDI HIHIGIT SA P50. (ART 328 ).00). PAGDADAWIT SA MGA INOSENTENG TAO (ART. 364). 329 ).00 (PD 1612). PAGLILIPAT NG MGA HANGGANAN O MUHON (ART. PAGNANAKAW (KUNG ANG HALAGA AY HINDI HIHIGIT SA P500 ). 309 ).00).000. 338). PAGBEBENTA O PAGPEPRENDA NG NAKASANLANG PAG-AARI (ART. PAG-ALAM NG LIHIM NANG SAPILITAN AT SA PAMAMAGITAN NG KASUNDUAN (ART. . 310 ). 318). 356). (ART. MGA KAKAIBANG KASO NG PANLOLOKONG MAY MASAMANG HANGARIN (KUNG ANG HALAGA NG NASIRANG ARI-ARIAN AY HINDI HIHIGIT SA P1. PAGBUBUO. 291). SIMPLENG PANUNULSOL (ART.NG PAGSINGIL NG UTANG NA LOOB) (ART. IBA PANG KALOKOHAN (KUNG ANG HALAGA NG NASIRANG ARI-ARIAN AY HINDI HIHIGIT SA P1. IBA PANG PANLOLOKO (ART.

NAKU! NAPAKARAMI! ANO HO BA ANG IBANG MGA KASONG HINDI KASALI SA KATARUNGANG KORPORASYONG ITINALAGA NG BATAS? PAMBARANGAY MALIBAN SA MGA TAO O

MGA PAGLABAG NA ANG SANGKOT AY TAUHAN NG GOBYERNO MGA PAGLABAG NA ANG PINAKAMATAAS NA PARUSA AY

(P5,000.00)

ISANG TAON AT MAHIGIT SA LIMANG LIBONG PISO ANG MULTA;

MGA PAGLABAG NA WALANG PRIBAONG PANIG; DI NATITINAG NA MGA ARI-ARIAN SA IBA’T IBANG

LUNSOG O MUNISIPALIDAD, ALITAN NA NANGANGAALITAN SA USAPIN NG PAGGAWA, MGA ALITAN SA ILANGAN NG MADALIANG AKSYONG LEGAL, MGA

LANG-BISA NG PAGHATOL MATAPOS MAGKASUNDO.

USAPIN NG LUPA AT AKSYON PARA SA PAGSASAWA-

ANO HO BA ANG UNANG HAKBANG SA PAGSASAAYOS NG MGA KASO? OKAY. TUTULUNGAN NG IYONG KALIHIM ANG NAGREREKLAMO MALIIT NA HALAGA SA INGAT-YAMAN NG BARANGAY PARA SA PAGSASAMPA NG KASO. SA PAGSUSULAT SA KP FORM 7. MAGBABAYAD SIYA NG

NAPAKAHALAGA DING TANDAAN NA WALANG SINUMAN ANG MAAARING DUMIRETSO SA HUKUMAN O ANUMANG TANGGAPAN NG GOBYERNO PARA SA PAGPAPASYA NG KANYANG KASO LABAN SA ISA PANG SAKLAW MO. TAO LALO NA KUNG ANG USAPIN AY

24

ISANG HANDBOOK

KP FORM # 7: PORMULARYO NG NAGREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s COMPLAINT I/WE hereby complain against above named respondent/s for violating my/our rights and interests in the following manner: ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ __________________________________ THEREFORE, I/WE pray that the following relief/s be granted to me/us in accordance with law and/or equity: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ __________________________________ Made this _______ day of ___________, 19____. ________________ Complainant/s Received and filed this ________ day of __________, 19____. ____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman

K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY

25

IBIG NINYO HONG SABIHIN, KINAKAILANGANG DUMAAN SA KATARUNGANG PAMBARANGAY SANGKOT? ANG MGA PARTIDONG

OO, MALIBAN NA LANG KUNG ANG MAGKABILANG PANIG AY NAGPASYANG HARAPIN ANG BAWAT ISA AT ISAAYOS ANG KUNG HINDI, KINAKAILANGAN NILANG DUMAAN SA PROSESO NG PAGKAKASUNDUAN KANILANG HIDWAAN. PERO

AY IPAWAWALANG-SAYSAY ITO NG HUKUMAN SA KAKULANGAN NG DAHILAN PARA AKSYUNAN O ISAMPA SA KORTE. MASYADONG MAAGA PARA

(CONCILIATION) KUNG

HINDI

GANOON PALA. KUMIKILOS TAYONG PARANG ISANG ANG MGA HUKOM, HINDI HO BA? HUKUMAN AT ANG MGA LUPON

HINDI TAYO GANOON. ANG ATING GAWAIN BILANG LUPON, ITO AY HINDI ISANG HUKUMANG PAMBARANGAY AT ANG MGA KASAPI NG LUPON AY ISANG GRUPO PARA SA PAGKAKASUNDO AT ANG MGA SUNDO. SA BAHAGI MO, IKAW KASAPI AY MGA TAGAPAGKAHINDI MGA HUKOM. ITO AY BATAYANG PAGKAKAIBA NG

ANG TAGAPAMAGITAN. OKAY, KAPAG NABAYARAN NA NG NAGREREKLAMO ANG BAYAD SA PAGSASAKDAL, ANO HO ANG SUSUNOD NA HAKBANG?

SA LOOB NG TATLONG ARAW AY DAPAT KANG MAGLABAS NG NAGSASAKDAL AT PAGPAPATAPATALASTAS NG PAGDINIG SA

WAG SA ISINASAKDAL. SILANG DALAWA AY DAPAT HUMARAP SA

IYONG TANGGAPAN.

26

ISANG HANDBOOK

ANG ISINASAKDAL NAMAN ANG HINDI MAKAPAGHARAP NA KUNG MAYROON MAN. SA HUKUMAN AT MAAARI DIN SIYANG MAPARUSAHAN PARA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 27 . MAPANGARALAN PARA SA DI-TUWIRANG PAGLAPASTANGAN SA HUKUMAN. SA KABILANG BANDA. ____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman Notified this ________ day of __________. ANG KANYANG REKLAMO AY KUNG HINDI NAKAPAGHARAP ANG NANGSASAKDAL NA MAAARING MAGSAMPA NG KASO SA HUKUMAN. ANG KANYA KONTRA-DEMANDA. This ________ day of ____________. 19___ at ________ o’clock in the morning/afternoon for the hearing of your complaint. 19____. AY MAPAWAWALANG-SAYSAY AT MAWAWALAN NA SIYA NG KARAPATANG MAGSAMPA NG KASO SA DI-TUWIRANG PAGLAPASTANGAN SA HUKUMAN. complainant/s _______________ _______________ PAANO HO KUNG HINDI MAKAHARAP ANG SINUMAN SA MGA PARTIDO? IPAWAWALANG-SAYSAY AT HINDI NA SIYA MAAARI DIN SIYANG MAPARUSAHAN O MAKATUWIRANG DAHILAN. KUNG MAKATUWIRANG DAHILAN.KP FORM # 8: PATALASTAS NG PAGDINIG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA NOTICE OF HEARING (MEDIATION PROCEEDINGS) TO: _________________ ________________ Complainant/s You are hereby required to appear before me on the ______ day of _______. 19____.

FAIL NOT or else face punishment as for contempt of court. you may be barred from filing any counterclaim arising from said complaint. 19___ at ____________ o’clock in the morning/afternoon. for mediation/conciliation of your dispute with complainant/s. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman PAANO HO KUNG PAREHO SILANG HUMARAP? PAANO KO HO PAGPAPASYAHAN ANG KANILANG KASO? PAGWAWASTO. copy of which is attached hereto. on the _______ day of _________. You are hereby warned that if you refuse or willfully fail to appear in obedience to this summons. then and there to answer to a complaint made before me. MAKIKINIG KANG MABUTI SA KANILA AT AYUSIN ANG KANILANG KASO. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s SUMMONS TO: ____________________ ____________________ Respondents _________________________ _________________________ You are hereby summoned to appear before me in person. BILANG TAGAPAMA- 28 ISANG HANDBOOK . This _______ day of ____________. 19___. together with your witnesses. HINDI MO PAGPAPASYAHAN ANG KANILANG KASO NGUNIT TUTULUNGAN MO SILANG GITAN.KP FORM # 9: PAGPAPATAWAG PARA SA INIREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No.

or __________________________ 4. ANO HO ANG DAPAT KONG GAWIN PARA MAAYOS KONG MAPANGHAWAKAN ANG KANILANG KASO? BAGO KA MAMAGITAN. leaving said summons at his/their dwelling with __________ (name) a person of suitable age and discretion residing therein. 19____.) Respondent/s __________________________ 1. or __________________________ 2. and upon respondent ___________________________ on the day of ________________.) TUTULUNGAN MO SILANG HANAPIN ANG SOLUSYON SA LOOB NG KP FORM # 9 (BACK PAGE) OFFICER’S RETURN I served this summons upon respondent ____________________________ on the ______ day of ______________. 19____. by: (Write name/s of respondent/s before mode by which he/they was/were served. or __________________________ 3. ANG KASO AY IHAHARAP SA PANGKAT TAGAPAGKASUNDO. _____________ Officer Received by Respondent/s representative/s: ___________________ Signature ___________________ Signature __________________ Date __________________ Date NGAYON HO BAGO AKO MAGTANONG PA TUNGKOL SA PANGKAT. leaving said summons at his/their office/place of business with ________. handing to him/them said summons and he/they refused to receive it. KINAKAILANGAN MONG MAKILALA ANG MGA PARTIDONG PINAG-AAWAYAN.LABINLIMANG (15) ARAW. SANGKOT AT MALAMAN ANG KANILANG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 29 . handing to him/them said summons in person. KUNG HINDI HUMARAP ANG ISINASAKDAL. ( name) a competent person in charge thereof. BILANG PUNONG BARANGAY.

TANDAAN MO. MUKHA NAMANG MADALI ITO.HO BANG PATAKARAN NA DAPAT KONG SUNDIN? PAGKATAPOS. MAS MAGANDA KUNG SISIMULAN NINYO SA ISANG PANABIGYAN MO NG ORAS ANG LANGIN ANG BUONG PROSESO. NG MAGKABILANG 30 ISANG HANDBOOK . HINDI KA HUKOM PAGGAGALANGAN AT PAKIKI- KUNDI ISANG TAGAPAMAGITAN. PERO ITO AY DAPAT NASA WIKA O SALITANG NAIINTINDIHAN PANIG. NAPAKAHABANG PROSESO NITO NA NANGANGAILANGAN NG NIG. MAGTANONG KA AT ISALI MO ANG MAGKABILANG PARTIDO SA PAGHAHANAP NG SOLUSYON SA KANILANG ALITAN. ANO HONG GAGAWIN KO? MAYROON NAPAKAHALAGANG IPALIWANAG MO SA BAWAT PANIG ANG MGA PROSESO AT LAYUNIN NG PAMAMAGITANAN O MEDIATION AT ANG MGA PATAKARAN NA DAPAT NILANG ISAALANG-ALANG. DAPAT HO BA NATING ISULAT ANG MGA TAKDA AT KONDISYON NG KANILANG PAG-AAYOS? KUNG SAKALI HONG PUMAYAG OO. MONG HANAPIN NG DALAWANG PANIG ANG NA SILANG MAGKAAYOS. HAYAAN SOLUSYON SA KANILANG ALITAN. BAWAT PARTIDO NA IPALI- WANAG ANG KANI-KANILANG PANIG NANG WALANG PAGSABAD MULA SA KABILANG PARTIDO.

Entered into this ______ day of __________. do hereby agree to settle our dispute as follows: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ and bind ourselves to comply honestly and faithfully with the above terms of settlement. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ ATTESTATION I hereby certify that the foregoing amicable settlement was entered into by the parties freely and voluntarily. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ PAANO HO TAYO MAKASISIGURO NA SUSUNDIN NILA ANG KASUNDUAN? MATAPOS ANG SAMPUNG ARAW.KP FORM # 16: MAPAYAPANG PAG-AAYOS NG ALITAN Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s AMICABLE SETTLEMENT We. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman Barangay Case No. GAGANA NA ANG KASUNDUAN AT MAYROON ITONG DESISYON NG HUKUMAN. KAPANGYARIHAN AT BISA NG ISANG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 31 . complainant/s and respondent/s in the above-captioned case. after I had explained to them the nature and consequence of such settlement. 19_______.

DAHIL MATAPOS ANG SAMPUNG ARAW AY MAGKAKABISA NA ANG KASUNDUAN. KANYANG ARI-ARIAN NANG KUNG SAKALING HINDI KASUNDUAN SA LOOB NG MAPAG-UUSAPAN NATIN PAANO HO KUNG MABIGO OO NAMAN. SA LOOB NG SAMPUNG SA PAG-AAYOS DAHIL PAANO HO MAKASUSUNOD SA INIREREKLAMO? KASUNDUAN ANG MAAARING KUSANGLOOB SIYANG SUMUNOD SA LIMANG ARAW. BAWAT PANIG.PAANO HO KUNG MAYROON NAPILITANG SUMANG-AYON SA PANDARAYA. MAAARI NATING KUHANIN ANG NAAAYON SA BATAS. TINATAWAG NATIN ITONG PANGKAT TAGAPAGKASUNDO. KAHIT NA SINONG PANIG AY MAAARING MAGPROTESTA LABAN SA KASUNDUAN ARAW. IYAN MAMAYA. PAGBABANTA O PANANAKOT? SA MGA NAG-AALITAN ANG SA GANYANG KASO. SA 32 A HANDBOOK . ISA SA MGA ITO (MEDIATION) ANG AKING PAMAMAGITANAN AT WALANG KASUNDUANG MAABOT? MERON PA HO BANG PARAAN PARA MAAYOS NG KANILANG ALITAN? MAGKABILANG PARTIDO ANG AY SA PAMAMAGITAN NG ISANG GRUPONG TAGAPAMAYAPA NA KILALA AT IGINAGALANG NG ALITUNTUNIN. SA ATING KULTURA AY MAY MGA ILANG PARAAN NG PAGPAPASYA NG MGA ALITAN. NGUNIT NIYA MAGAWA.

ANO HO BA ANG PROSESO NG PAGKAKASUNDUAN O CONCILIATION? BILANG PUNONG BARANGAY. PAANO KUNG NAGAWA KO NA ANG LAHAT NG MAKAKAYA NAGKAROON NG MAPAYAPANG PAG-AAYOS (AMICABLE NILANG ISAMPA SA HUKUMAN ANG KASO? KO SA PAMAMAGITANAN (MEDIATION) PERO HINDI PA RIN SA PAMAMAGITAN NG SETTLEMENT) ANG MAGKALABANG PARTIDO? MAAARI NA BA HINDI! KINAKAILANGAN PA MUNANG DUMAAN NG MGA PARTIDO SA PROSESO NG PAGKAKASUNDUAN O CONCILIATION. (CONCILIATION) SA (MEDIATION)? PAMAMAGITANAN MALIBAN LANG SA ANG PAMAMAGITANAN AY GINAGAWA NG PUNONG BARANGAY SAMANTALANG ANG HULI AY GINAGAWA NG PANGKAT NA TAGAPANGULO. TULAD DIN PINAMUMUNUAN NG . BUBUO KA NG PANGKAT NG TAGAPAGKASUNDO SA LOOB NG LABINLIMANG (15) ARAW MULA SA HULING ARAW NG PROSESO NG PAMAMAGITANAN O MEDIATION.K A B A N A T A I I I PAGKAKASUNDUAN PANGKAT TAGAPAGSUNDO KAP. BAGO IYAN. ANO BA ANG IPINAGKAIBA NG PAGKAKASUNDUAN PAREHO LAMANG ANG PAMAMARAAN NG PAMAMAGITANAN AT PAGKAKASUNDUAN.

ANG KASAPI NITO AT SILA’Y PIPILIIN NG NAGREREKLAMO AT ANG INIREREKLAMO. ANG PAGKAKASUNDUAN AY PAGGITNA SA DALAWA O HIGIT PANG MGA PANIG NA NAGLALAYONG HADLANGAN O ANG DESISYON NG TAGAPAGKASUNDO O CONCILIATOR. KP FORM # 10: PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY NOTICE FOR CONSTITUTION OF PANGKAT TO: __________________ __________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s You are hereby required to appear before me on the ______ day of _________. TO: __________________ _________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s 34 ISANG HANDBOOK . I shall determine the membership thereof by drawing lots. This ________ day of ____________. ____________________ Punong Barangay Notified this _________ day of _________. SINU-SINO ANG MAAARING MAGING KASAPI NG PANGKAT? PIGILAN ANG ALITAN NANG WALANG KASUNDUAN AT SUSUNDIN MANGGAGALING SA LUPON ANG TATLONG MAGKABILANG PANIG. 19____. at ________ o’clock in the morning/afternoon for the constitution of the Pangkat ng Tagapagkasundo which shall conciliate your dispute. 19_____.NG PAMAMAGITANAN. 19_____. Should you fail to agree on the Pangkat membership or to appear on the aforesaid date for the constitution of the Pangkat.

____________________________ Punong Barangay/Lupon Secretary Received this ________ day of __________. ________________ Pangkat Member PAANO KUNG HINDI SUMANG-AYON ANG MAGKABILANG PANIG SA KASAPIAN NG PANGKAT? IKAW ULI BILANG TAGAPANGULO NG LUPON ANG SIYANG HIHIRANG NG TATLONG (3) KASAPI SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPALABUNUTAN NG LUPON.KP FORM # 11: PATALASTAS PARA SA MGA NAPILING KASAPI NG PANGKAT Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. 19_____. LAHAT NG KASAPI NG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 35 . ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE TO CHOSEN PANGKAT MEMBER (Date) TO: ________________ Notice is hereby given that you have been chosen member of the Pangkat ng Tagapagkasundo amicably conciliate the dispute between the par in the aboveentitled case.

SA PAGKAKAROON NG BAKANTE SA PAMAMAGITAN NG KASAPI NITO. MAAARI DIN HO DAPAT NA KASAPI NG PANGKAT? BA NATING TANGGALIN ANG HINDI KARAPAT- RELASYON.PANGKAT. PAANO NATIN PUPUNAN ANG BAKANTE SA PANGKAT? KAPAG NAGPASYA ANG PANGKAT NA ALISIN ANG SINUMANG PIPILIING KAPALIT. INTERES AT IBA PANG KATULAD NA KADAHILANAN NA MATUTUKLASAN MATAPOS MABUO ANG PANGKAT AY MAAARING MAGING MGA DAHILAN UPANG PAGPAPASYAHAN NG PANGKAT ANG USAPIN SA MATANGGALAN NG KARAPATAN ANG KASAPI NG PANGKAT. KAPAG HINDI SILA NAGKASUNDO. MATAPOS HONG MAPILI ANG MGA KASAPI NG TULAD SA KASAPIAN NG LUPON. PUPUNAN NG TAGAPANGULO NG LUPON ANG PALABUNUTAN. PAMAMAGITAN NG BOTO NG NAKARARAMI. IBIBIGAY O IPAPASA NG KALIHIM NG LUPON ANG LAHAT NG KATITIKAN NG KASO SA KALIHIM NG PANGKAT UPANG MAPAG-ARALAN NG PANGKAT. DAPAT MAGKASUNDO ANG BAWAT PANIG SA BAKANTE SA IBANG KADAHILANAN. ANG KAPASYAHAN NITO SA USAPIN AY PANGHULI NA. PAGKAMPI. PUPUNAN NG PUNONG BARANGAY O TAGAPANGULO NG LUPON ANG BAKANTE SA KATULAD NA PAMAMARAAN KUNG SAKALING HINDI MAGKASUNDO ANG KAPALIT. ANO HO ANG KANILANG GAGAWIN? MULA SA KANILA AY MAGHAHALAL SILA NG ISANG TAGAPANGULO AT ISANG KALIHIM. BAWAT PANIG SA MAGIGING 36 ISANG HANDBOOK .

19____. ANO ANG PANGKAT ANG MGA TUNGKULIN NITO? NAGIGING MALINAW NA ITO SA AKIN NGAYON. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 37 . 19___. then and there to testify in the hearing of the above-captioned case. MAGHANAP NG MGA POSIBILIDAD PARA SA (15) ARAW SA ISANG MAHALAGA O KARAPAT-DAPAT NA KASO AT KP FORM # 13: UTOS PARA HUMARAP SA PAGDINIG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s SUBPOENA TO: ____________________ ____________________ Witnesses _________________________ _________________________ Barangay Case No. at ___________ o’clock.SA UNANG HONG PAGPUPULONG. PERO PANGUNAHING LAYUNIN NITO AT PAANO GAGAWIN NG MAGPUPULONG ANG PANGKAT UPANG DINGGIN ANG BAWAT AMICABLE SETTLEMENT SA LOOB NG LABINLIMANG (15) ARAW NA MAAARING UMABOT PA SA PANIBAGONG LABINLIMANG MAGLABAS NG KAUTUSAN UPANG HUMARAP ANG MGA TESTIGO KUNG KINAKAILANGAN. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ You are hereby commanded to appear before me on the ______ day of _________. PANIG. This ______ day of _________. _______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever one is not applicable).

HILINGIN SA PAMBAYAN O PANLUNSOD NA HUKUMAN ANG PAGPAPARUSA SA DITUWIRANG PAGLAPASTANGAN SA HUKUMAN SUMUSUWAY NA PANIG. PAMAHALAAN ANG PAGLALABAS AT PATOTOHANAN ANG KATIBAYAN NG PAGHADLANG SA PAGSASAKDAL SA HUKUMAN O ALINMANG TANGGAPAN NG GOBYERNO 3. IPAWALANG-SAYSAY ANG KONTRA DEMANDA NG INIHABLA 2. SA KABILANG BANDA 1. KAPAG NALAMAN NG TAGAPANGULO NG 1. MATAPOS ANG PAGDINIG NA HINDI MAKATWIRAN ANG HINDI PAGHARAP NG NAGHABLA AY: MAGANDANG TANONG. (INDIRECT CONTEMPT OF COURT) NG ANG PANGKAT AY: AT PARA SA INIHABLA. IPAWALANG-SAYSAY ANG DEMANDA 2. HINDI NILA PAGHARAP SA PAANO KUNG MALAMANG HINDI NAMAN PALA KATANGGAP-TANGGAP ANG DAHILAN NANG HINDI PAGHARAP SA PANGKAT? PANGKAT.PAANO KUNG HINDI NAKAHARAP ANG PANGKAT? SINUMANG PANIG SA MAGTATAKDA NG PETSA ANG TAGAPANGULO NG PANGKAT PARA SA LIBANG PARTIDO UPANG HUMARAP AT IPALIWANAG ANG MGA DAHILAN NANG PAGDINIG. PAMAHALAAN ANG PAGLALABAS AT PATOTOHANAN ANG KATIBAYAN NG PAGHADLANG SA PAGSASAMPA 38 ISANG HANDBOOK .

19____. 19_____. This ________ day of ___________. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever is not applicable) Notified this _________ day of ________. 19____ and why your complaint should not be dismissed.KP FORM # 18: PATALASTAS NG PAGDINIG PARA SA NAGREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: FAILURE TO APPEAR) TO: ________________ _______________ Complainant/s Barangay Case No. Complainant/s __________________ __________________ Respondent/s __________________ __________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 39 . and contempt proceedings should not be initiated in court for willful failure or refusal to appear before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. 19____. a certificate to bar the filing of your action on court/government office should not be issued. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ You are hereby required to appear before me/the Pangkat on the ______ day of _________. at ________ o’clock in the morning/afternoon to explain why you failed to appear for mediation/conciliation scheduled on _____________.

19____. This ________ day of _________. and contempt proceedings should not be initiated in court for willful failure or refusal to appear before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. a certificate to bar the filing of said counterclaim in court/government office should not be issued. at __________ o’clock in the morning/afternoon to explain why you failed to appear for mediation/conciliation scheduled on ____________. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever is not applicable) Notified this ________ day of _____________. 19____. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: FAILURE TO APPEAR) TO: _______________ _______________ Respondent/s You are hereby required to appear me/the Pangkat on the _______ day of ____________. 19_____. 19___ and why your counterclaim (if any) arising from the complaint should not be dismissed. Respondent/s: ____________________ ____________________ Complainant/s: ______________________ ______________________ 40 ISANG HANDBOOK .KP FORM # 19: PATALASTAS NG PAGDINIG PARA SA INIREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No.

2. This _________ day of __________. the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office.NG INIHABLA NG KONTRA-DEMANDA SA HUKUMAN O SA 3. and 4. 3. There has been a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. Therefore. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. 19____. HADLANGAN ANG PAGSASAMPA NG KONTRA-DEMANDA NG INIHABLA SA HUKUMAN O SA ALINMANG TANGGAPAN NG GOBYERNO ALINMANG TANGGAPAN NG GOBYERNO 4. ___________________ Lupon Secretary Attested: __________________ Lupon Chairman K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 41 . A settlement was reached. The settlement has been repudiated in a statement sworn to before the Punong Barangay by ______________ on ground of ______________. ISAMPA SA HUKUMAN O SA ALINMAN TANGGAPAN NG GOBYERNO ANG REKLAMO NG NAGSASAKDAL AT PUNUAN ANG KP FORM 20 KP FORM # 20: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON (MULA SA KALIHIM NG LUPON) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No.

________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. ISANG TESTIGO NA SINADYANG HINDI HUMARAP O KP FORM # 22: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. 2. and 4. The Punong Barangay set the meeting of the parties for the constitution of the Pangkat. 3. The respondent willfully failed or refused to appear without justifiable reason at the conciliation proceedings before the Pangkat. the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office. _________________ Pangkat Secretary Attested by: ___________________ Pangkat Chairman 42 ISANG HANDBOOK . Therefore.MAAARING HUMILING ANG TAGAPANGULO NG PANGKAT NG KATULAD NA PAMAMARAAN PARA SA PAGPAPARUSA SA DI-TUWIRANG PAGLAPASTANGAN SA HUKUMAN (INDIRECT CONTEMPT OF COURT) SA TUMANGGING HUMARAP SA PAGDINIG. There was a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay but mediation failed.

MAAARI HONG PERO ALAM HO NINYO MAYROONG MGA KASO SINUMAN SA MGA PARTIDO AY MAAARING LOOB NG SAMPUNG (10) ARAW MULA SA ARAW NG KASUNDUAN SA PAMAMAGITAN NG PAGSASAMPA SA TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT NG SALAYSAY NA SINUMPAAN SA HARAPAN NIYA. KARAHASAN. ANG PAGKABIGO NA ITANGGI ANG KASUNDUAN SA NA KUNG SAAN ANG SINASABING KASUNDUAN AY NABALIGTAD NG PANDARAYA. AT PATOTOTOHANAN NG ISUSULAT SA ISANG WIKA O SALITA TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT.ANO HO SUSUNOD NA MANGYAYARI KUNG MAGTAGUMPAY ANG PANGKAT NA BAWAT PANIG? PAGKASUNDUIN ANG ANG AMICABLE SETTLEMENT AY NA NAUUNAWAAN NG BAWAT PANIG. PANANAKOT. KAP. AT IBA PA? ITANGGI ANG KASUNDUAN SA LOOB NG SAMPUNG (10) ARAW AY MANGANGAHULUGAN NG PAGTALIKOD NASABING KASUNDUAN. TULAD NG ISANG PANGHULING HATOL NG HUKUMAN PAGKALIPAS NG SAMPUNG (10) ARAW MULA SA PETSA ITO AY MAY KAPANGYARIHAN AT BISA NA LANG KUNG MAY TUMUTOL. NG AMICABLE SETTLEMENT. MALIBAN IHAHANDA NG KALIHIM NG PANGKAT ANG PAGPAPADALA NG KASUNDUAN SA NAANGKOP NA HUKUMAN AT ANG PAGSUSULAT SA TRANSMITTAL FORM. SA KARAPATANG TUMUTOL SA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 43 .

Respondent. 7. et al vs. 5.KP FORM # 28: BUWANANG PAGPAPADALA NG MGA PANGHULING ULAT Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA OFFICE OF THE BARANGAY CAPTAIN ____________________. 20_____. 20____ Date MONTHLY TRANSMITTAL OF FINAL REPORTS To: City/Municipal Judge ______________________ (City/Municipality) Enclosed herewith are the final reports of settlement of disputes and arbitration awards made by the Barangay Captain/Pangkat Tagapagkasundo in the following cases: Barangay Case No. 6. TITLE (Complainant. 4. et al) 44 ISANG HANDBOOK . 3. 10. 1. ______________________________ (Clerk of Court) IMPORTANT: Lupon/Pangkat Secretary shall transmit not later than the first five days of each month the final reports for preceding month. ___________________________ Lupon/Pangkat Secretary Received this __________ day of _____________________. 9. 8. 2.

NG PANGKAT AT LALAGDAAN NG TAGAPANGULO WALANG NAGANAP NA KASUNDUAN O K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 45 . PAGTITIBAYIN ITO NG KALIHIM NG PANGKAT.PAANO IPATUTUPAD NG PANGKAT ANG AMICABLE SETTLEMENT? ANG AMICABLE SETTLEMENT AY MAY BISA AT KAPANGYARIHAN TULAD NG ISANG PANGHULING HATOL NG HUKUMAN MATAPOS ANG SAMPUNG (10) ARAW NA PALUGIT PARA SA PAGTUTOL AT MAAARI ITONG MAGKABISA SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPATUPAD NG LUPON SA SA ARAW NG KASUNDUAN. PAANO KUNG WALANG NAGING KASUNDUAN ANG BAWAT PANIG SA KABILA NG LAHAT NG PAGSUSUMIKAP NA PAGKASUNDUIN SILA? SUSULATAN ANG FORM 21 O ANG KATIBAYAN PARA SA PAGSASAKDAL BILANG PATOTOO NA SETTLEMENT. IHAHARAP ANG KATIBAYAN NG PAGSASAKDAL SA KAUKULANG HUKUMAN O TANGGAPAN NG GOBYERNO PARA SA PAGSASAMPA NG NAANGKOP NA KASO. LOOB NG ANIM (6) NA BUWAN MULA MAKALIPAS ANG NASABING PANAHON. ANG KASUNDUAN AY MAAARING MAGKABISA SA PAMAMAGITAN NG PAGSASAMPA NG PANUKALA SA MUNICIPAL TRIAL COURT NG MUNISIPALIDAD KUNG SAAN ISINAGAWA ANG KASUNDUAN.

________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. _________________ Pangkat Secretary Attested by: ____________________ Pangkat Chairman NAG-IISIP PA RIN AKO KUNG PAANO BA TALAGA IPATUTUPAD ANG KASUNDUAN? KAILANGAN MUNANG MAGHAIN NG MOSYON SA PUNONG BARANGAY PARA SA PAGPAPATUPAD NITO. and 3. the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office. 19_____. Therefore. This _________ day of _________. MAGSASAGAWA NG PAGDINIG ANG PUNONG PAGKAKASAMPA NG MOSYON. ANG PETSA 46 ISANG HANDBOOK . AY HINDI MAAARING LUMAMPAS SA LIMANG (5) ARAW MULA SA BARANGAY SA PETSA NA ITINAKDA NG NAGMUNGKAHI. There has been a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay but mediation failed. The Pangkat ng Tagapagkasundo was constituted but the personal confrontation before the Pangkat likewise did not result into a settlement. 2.KP FORM # 21: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON (MULA SA KALIHIM) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No.

TITIYAKIN NG PUNONG BARANGAY ANG MGA PANGYAYARI PARA SA HINDI PAGSUNOD NG NAPAGKASUNDUAN AT HIHIMUKING PILIT ANG OBLIGADONG PANIG NA SUMUNOD SA NAPAGKASUNDUAN. On _____________ (Date) the parties in this case signed an amicable settlement/received the arbitration award rendered by the Lupon/Chairman/ Pangkat ng Tagapagkasundo. WHEREFORE. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s MOTION FOR EXECUTION Complainant/s/Respondent/s state as follows: 1. _______________ (Date) _______________________ Complainant/s/Respondent/s SA PAGDINIG.KP FORM # 25: PANUKALA PARA SA PAGPAPATUPAD Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. PUNONG BARANGAY PARA SA PAGPAPATUPAD. MAGLALABAS NG PATALASTAS ANG SA PAGLIPAS NG LIMANG (5) ARAW NA WALANG NAGANAP NA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 47 . Complainant/s/Respondent/s request that the corresponding writ of execution be issued by the Lupon Chairman in this case. KUSANG-LOOB NA PAGSUNOD. 2. The amicable settlement/arbitration award is now final and executory. and 3. The period of ten (10) days from the above-stated date has expired without any of the parties filing a sworn statement of repudiation of the settlement before the Lupon Chairman a petition for nullification of the arbitration award in court.

unless voluntary compliance of said settlement or award shall have been made upon receipt hereof. I shall cause to be realized from the goods and personal property of __________________ (name of party obliged) the sum of _________________ (state amount of settlement or award) upon in the said amicable settlement [or adjudged in the said arbitration award]. ___________________ Punong Barangay Copy furnished: ____________________ ____________________ Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s 48 ISANG HANDBOOK . on ______________(date).KP FORM # 27: PATALASTAS NG PAGPAPATUPAD Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. the terms and conditions of the settlement. within the period of five (5) days from the date of hearing on the motion for execution. an amicable settlement was signed by the parties in the above-entitled case [or an arbitration award was rendered by the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo]. the party obliged ________________ (name) has not complied voluntarily with the aforestated amicable settlement/arbitration award. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF EXECUTION WHEREAS. read: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ The said settlement/award is now final and executory. NOW. in behalf of the Lupong Tagapamayapa and by virtue of the powers vested in me and the Lupon by the Katarungang Pambarangay Law and Rules. the dispositive portion of the award. THEREFORE. WHEREAS. Signed this _________ day of ___________. WHEREAS. 19____.

K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 49 . MAAARING SA ANYO NG PERA ANG AKTWAL NA PAGPAPATUPAD NG KASUNDUAN. KUKUNIN ITO NG PUNONG BARANGAY MULA SA TAONG MAY OBLIGASYONG MAGBAYAD BATAY SA KASUNDUAN AT IBIBIGAY O IBABALIK SA KUNG ANG ARI-ARIAN AY WALA SA PANIG NA MAY KARAPATANG MAG-ARI NITO. IPATUTUPAD NG LUPON PUNONG BARANGAY. PABABAYARAN ANG GASTOS SA PANIG NA HINDI SUMUSUNOD. MAAARING ATASAN NG PUNONG BARANGAY ANG KALIHIM UPANG SIYANG KUMILOS. PAGHAHATID NG MGA TITULO O NAUNANG TALATA. KUKUHA ANG PUNONG MAY PANANAGUTAN. NASASAKUPAN NG BARANGAY. BARANGAY NG SAPAT NA PERSONAL NA ARI-ARIAN NG PARTI-DONG PAANO BA IBIBIGAY O ISASAULI ANG ARI-ARIAN? KUNG NASASAKUPAN NG BARANGAY ANG PAG-AARI. O PAGSASAGAWA NG ANUMANG PARTIKULAR NA PAGKILOS. ANG KASUNDUAN SA PAMAMAGITAN NG SIYANGA PALA.SA LOOB NG ANIM (6) NA BUWAN MULA SA PETSA NG KASUNDUAN. ANG PUNONG BAYAN AY MAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONG BARANGAY NA NAKASASAKOP SA ITO AT KUMILOS NANG NAAAYON SA LUPA. SA GASTOS NG PARTIDONG HINDI SUMUSUNOD. NGUNIT SAKOP NG PAREHONG LUNSOD O MUNISIPALIDAD. MAAARING IPAGBILI ANG MGA ARI-ARIAN AT ANG NAPAGBILHAN AY MAGSISILBING PAMBAYAD. PAGBIBIGAY NG KINA-ROROONAN NG ARI-ARIAN NA KUNIN IBA PANG MGA DOKUMENTO. NGUNIT SA PAGKABIGONG MAKASUNOD NG KUSANG-LOOB SA KASUNDUAN.

KAPAG ANG NANGIBABAW NA PANIG ANG SA KABAYARANG DAPAT NIYANG TANGGAPIN MULA SA PANIG NG NAATASANG MAGBAYAD.PAANO MANGYAYARI ANG PAGBEBENTA NG PERSONAL NA MGA PAGAARI? IPAPASKIL ANG ISANG PATALASTAS NG PAGBE-BENTA SA TATLONG (3) PAMPUBLIKONG LUGAR. O BABAYARAN ANG HALAGA NG OBLIGASYON SA NANGIBABAW NA NAATASANG MAGBAYAD. PANIG. UMAGA HANGGANG 5:00 NG HAPON AT ANG MAY-ARI NG MGA ARI- SUMALI SA BENTAHAN ANG PUNONG BARANGAY. PAGKAKUHA SA MGA ITO AY DAPAT NA ITONG MAIPAGBILI SA LOOB NG LIMA (5) HANGGANG SAMPUNG (10) ARAW. KALIHIM. PARA SA MGA IBANG ARI-ARIAN. ARIAN NA HINDI SAKLAW 50 ISANG HANDBOOK . MAY MGA ARING PAGPAPA-TUPAD NG KASUNDUAN. ANG BABAYARAN NIYA LAMANG AY ANG LABIS NA HALAGA SAKLAW DIN HO BA NG PAGPAPATUPAD NG KASUNDUAN ANG MGA ARIARIAN? HINDI. PAGKATAPOS AY ISASAGAWA ANG ISANG SUBASTA MULA 8:00 NG ARIAN ANG MAMAMAHALA SA PAGBEBENTA. PARA SA MGA NABUBULOK NA ARI-ARIAN. PAGKAKUHA PA LANG NG MGA ITO AY DAPAT NA ITONG IPAGBILI AGAD SA LOOB NG DALAWAM-PU’T APAT (24) NA ORAS. HINDI MAAARING SINUMANG KASAPI NG LUPON. ANG NATIRA SA PINAGBENTAHAN AY IBABALIK SA PANIG NA BUMIBILI.

MANGGAGAMOT. AGRIMENSOR. ANG MGA SUMUSUNOD AY HINDI SAKLAW: 1. MGA MUWEBLES AT KASANGKAPAN NA MAHALAGA SA PANGANGALAGA NG TAHANAN. LAMBAT AT IBA PANG GAMIT PANGISDA NG ISANG MANGINGISDA NA SANGKOT SA USAPIN AT NAGHAHANAPBUHAY NANG NAAAYON SA BATAS. 10. 4. ISANG BANGKANG PANGISDA. O IBA PANG MGA PANGTRABAHONG HAYOP NA MAAARING PILIIN NG MAY-UTANG AT MAY MALAKING PAKINABANG SA KANYANG PANG-ARAW-ARAW NA GAWAIN. 11. INHINYERO. PRIBILEHIYO NA NADADAGDAN SA ANUMANG PARAAN O LUMALAKI MULA SA ANUMANG SEGURO NA HINDI HIHIGIT SA P100. LAHAT NG MGA PERA. 5. PARI O PASTOR. HUKOM. 2. 3. PANUSTOS PARA SA TAO O PAMILYA NA SAPAT PARA SA APAT NA BUWAN. 6.MGA ARI-ARIAN NA HINDI SAKLAW NG PAGPAPATUPAD NG KASUNDUAN HINDI LAHAT NG MGA ARI-ARIAN AY MAAARING IPAGBILI SA SUBASTA. ANG KARAPATANG TUMANGGAP NG LEGAL NA TULONG O PERA O ARI-ARIANG NATAMO BILANG TULONG O ANUMANG SUSTENTO O PABUYA MULA SA GOBYERNO. MGA KINAKAILANGANG PANANAMIT NG MAY-UTANG AT NG KANYANG PAMILYA. O DALAWANG KALABAW. PANGPROPESYONG AKLATAN NG MGA ABUGADO. MALAKING KINITA NG PANIG NA MAY-UTANG MULA SA KANYANG PERSONAL NA PAGLILINGKOD SA LOOB NG ISANG BUWAN BAGO ANG PAGBUBUWIS. MGA KAGAMITAN AT KASANGKAPAN NA IMPORTANTENG GAMIT SA KANYANG HANAPBUHAY O TRABAHO. PAKINABANG. DALAWANG KABAYO O DALAWANG BAKA. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 51 . 8.000. DENTISTA. 9. AT 12. ANG TAHANAN NG PAMILYA NG MAY UTANG. GURO AT IBA PANG MGA PROPESYUNAL. NA MAHALAGA RIN SA PAGTATAGUYOD NG KANYANG PAMILYA. MGA KARAPATANG MAGLATHALA AT IBA PANG MGA ARI-ARIAN NA SINADYANG HINDI SINAKLAW NG BATAS. BOTIKARYO. 7.00.

ANG PAGLILINGKOD SA TAO AY MAAARI RIN ITONG MAGING KAPAKIPAKINABANG. GUSTO MO PA BA NG ISANG TASANG KAPE? NAGHANDA NG MERYENDA ANG ASAWA KO PARA SA ATIN. ISANG TAGAPAMAGITAN? MARAMI HO AKONG PANGKAT.PAGPAPASYA SA MGA HIDWAAN SA IYONG BARANGAY. NAKAKAPAGOD KUNG MINSAN PERO SALAMAT HO. AAYOS NG ALITAN KUNG SAAN K A B A N A T A I V ARBITRASYON . ANG PAMAMAGITANAN O MEDIATION NG IYONG TANGGAPAN AT NGAYON. MATAMIS NA KAMOTE AT SABA. ANG PROSESO NG NG ISANG TAGAPAMAGITAN. ANG PAGKAKASUNDUAN O CONCILIATION NG PROSESO AY MAAARING PUMASOK ANG PAGPAPASYA NG MGA KASO SA ILALIM NG IYONG KAPANGYARIHAN. ANO HO BA ULI ANG IBIG SABIHIN NG NG ISANG TAGAPAMAGITAN? ARBITRASYON O PAGHATOL ANG ARBITRASYON O PAGHATOL NG ISANG TAGAPAMAGITAN AY ISA RING PARAAN NG PAGANG MGA PARTIDO AY PUMAPAYAG NA SUMUNOD SA DESISYON NG IKATLONG TAO O GRUPO KAPALIT NG ISANG REGULAR NA BINUONG HUKUMAN. NAIPALIWANAG KO NA SA IYO ANG DALAWANG PARAAN NG PANGALAWA. SA KAHIT NA ANONG ANTAS SA DALAWANG ARBITRASYON O ANG PAGHATOL ANO HO BA ITONG ARBITRASYON O PAGHATOL NG NATUTUTUNANG NAKAKATUWANG MGA BAGAY. UNA.

PUNONG BARANGAY O TAGAPANGULO NG PANGKAT. MAGHAHARAP NG EBIDENSYA SA TAGAHATOL ANG MGA PARTIDO KAUGNAY NG MGA PANGYAYARI AT KATOTOHANAN NG KASO. BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT UPANG MAGBIGAY NG DESISYON SA ISANG ALITAN MATAPOS PUMAYAG ANG MAGKABILANG PARTIDO NA SUMUNOD DITO. SA MADALING SALITA. DAPAT AY TAGAHATOL SA PAGPAPASYA NA NABABAPAREHAS AT WALANG PINAPANIGAN ANG NIWALAAN NIYANG PATAS AT MAKATA- PASYA ANG TAGAHATOL SA PINANI- BATAY SA MGA PANGYAYARI. ANU-ANO HO BA ANG MGA HAKBANG NA GINAGAWA SA ARBITRASYON? UNA AY ANG PAGSASAMPA NG NAGSASAKDAL NG REKLAMO SA TANGGAPAN NG PUNONG BARANGAY AT ANG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 53 . RUNGAN. SA ANG MGA SOLUSYON PARA MAKABUO KATANGGAP-TANGGAP ARBITRATION.KAILAN HO NANGYAYARI ANG ARBITRASYON? MAAARING MAGANAP ANG ARBITRASYON SA ANUMANG YUGTO NG PROSESO BASTAT PUMAYAG NA SUSUNOD SA IGAGAWAD NA HATOL NG LUPON O PANGKAT. TINUTULUNGAN LANG NG TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT ANG MGA PARTIDO NA LIWANAGIN ANG MGA PROBLEMA AT HANAPIN NA KASUNDUAN PARA SA MAGKABILANG PANIG. MAGPA- GAY DIN SA NAG-AAWAY NA MGA PARTIDO. ANG MAGKABILANG PARTIDO NANG NAKASULAT ARBITRATOR ANG TAGAPANGULO NG LUPON. SA GANITONG KASO. MAAARING MAGING TAGAHATOL O SA PAMAMAGITANAN O PAGKAKASUNDUAN.

ANO HO ANG MAGIGING PAHIWATIG NG KASONG ITO SA MGA PARTIDO. UNA. PAGDINIG SA PAMAMAGITAN NG ISANG KUNG GANOON MAAARI KANG MAGPATULOY SA 54 ISANG HANDBOOK . IBIG HO BANG SABIHIN AY BALEWALA NANG ITULOY ANG KASO SA LUPON? TUMPAK. KASUNDUAN NANG MAY PANDARAYA. PAANO HO KUNG WALA NAMANG PAGTANGGI? PAGDINIG SA KASO. DAHAS AT KUNG GANOON HO.PAGBIBIGAY NG BAYAD SA PAGSASAMPA. KAILANGAN MONG ITAKDA ANG PAGDINIG AT DAPAT AY OPISYAL MONG MAPASABIHAN ANG MGA PARTIDO TUNGKOL SA PATALASTAS NG PAGDINIG AT PAGPAPATAWAG. AT KAILANGAN MO NANG IDIRETSO ANG KASO SA HUKUMAN SA PAMAMAGITN NG PAGLALABAS NG KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG AKSYON AT HAYAAN MONG DALHIN NG NAGREREKLAMO ANG KANYANG KASO SA HUKUMAN. PERO KUNG PAPAYAG ANG MAGKABILANG PANIG NA IPASAILALIM ANG KANILANG KASO SA ARBITRASYON SA ANUMANG YUGTO NG PAMAMAGITANAN AT PAGKAKASUNDUAN. ISASAGAWA NA AGAD ANG PAGDINIG PARA SA ARBITRASYON. PARA SA ARBITRASYON. BINIBIGYAN NG LIMANG ARAW ANG MGA PARTIDO NA UMATRAS SA KASUNDUAN SA PAMAMAGITAN NG ISANG SINUMPAANG SALAYSAY NA NAGSASAAD NG KANYANG DAHILAN NA NANGYARI ANG MATAPOS SULATAN ANG KP FORM 14 O KASUNDUAN PANANAKOT (KUNG ITO NGA ANG KASO).

) PAANO HO KUNG HINDI MAKAHARAP ANG SINUMAN SA MGA PARTIDO? MAAARI BA NATING GAMITIN ANG MGA PATAKARAN SA PAMAMAGITANAN AT PAGKAKANG NAGREREKLAMO AT INIREREKLAMO SA PAGDINIG? OO. KAPITANA. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever one is not applicable. after I had explained to them the nature and the consequences of such agreement. AGAD NANG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 55 . ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s AGREEMENT FOR ARBITRATION We hereby agree to submit our dispute for arbitration to the Punong Barangay/ Pangkat ng Tagapagkasundo (Please cross out whichever is not applicable) and bind ourselves to comply with the award that may be rendered thereon. We have made this agreement freely with a full understanding of its nature and consequences. KUNG MAPATUNAYAN NA SINADYA AT DISUNDUAN PARA SA HINDI MAKATWIRANG PAGLIBAN MAKATWIRAN ANG PAGLIBAN NG NAGHAHABLA. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ ATTESTATION I hereby certify that the foregoing Agreement for Arbitration was entered into by the parties freely and voluntarily. 19____. Entered into this _____ day of _________.KP FORM # 14: KASUNDUAN PARA SA ARBITRASYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No.

ISASARA NA ANG KASO PARA SA PAGPAPASYA O DESISYON (SA YUGTONG ITO. STEP 3.PAWAWALANG-SAYSAY ANG REKLAMO AT HINDI NA MAAARING NA SINADYA AT DI-MAKATWIRAN ANG PAGLIBAN NG INIHAHABLA. IPAPATAWAG SIYA PARA TUMESTIGO SA GINAGAWANG PAGDINIG (GAMIT ANG KP FORM 13) STEP 5. SA PARAANG IBINIGAY DIN SA NAGHAHABLA. AATASAN NG TAGAHATOL ANG KANYANG KALIHIM NA TAWAGIN ANG KASO. STEP 6. SA KABILANG BANDA. TATAWAGIN NG TAGAHATOL ANG NAGHAHABLA PARA IHARAP ANG KANYANG KASO KASAMA ANG KANYANG EBIDENSYA. TANDAAN: ANG SINUMAN NA MAGBIBIGAY NG SALAYSAY SAPROSESO NG ARBITRASYON AY PASUSUMPAING MAGSASABI NG TOTOO AT PAWANG KATOTOHANAN LAMANG. KUNG MAPATUNAYAN PROSESO NG ARBITRASYON STEP 1. ANG PAGLILITIS AY KUMPLETO NA) 56 ISANG HANDBOOK . MAAARI KA NG MAGLABAS NG KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG MAGSAMPA NG KONTRA-DEMANDA SA HUKUMAN. STEP 4. KIKILALANIN AT ITATALA NG KALIHIM ANG MGA HUMARAP MULA SA MAGKABILANG PARTIDO. TATAWAGIN NG TAGAHATOL ANG INIHAHABLA UPANG MAGHARAP NG KANYANG DEPENSA O PAGTATANGGOL. STEP 2. KUNG KAILANGAN NG TESTIGO. AKSYON AT KATIBAYAN NA NAGBABAWAL SA INIHAHABLA NA ISAMPA SA HUKUMAN. MAGHARAP NG MGA EBIDENSYA AT MGA TESTIGO. MATAPOS ANG PAGHAHARAP NG PANIG NG BAWAT PARTIDO.

SALAYSAY NG MGA TESTIGO AT EBIDENSYANG TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT BATAY SA KATOTOHANAN INIHARAP. ANG ARBITRASYON AY PAG-AAYOS NA KINAKATULAD DIN NG MAPAYAPANG ITO HO BA ANG TINATAWAG NILANG ARBITRASYON O PAGHATOL NG ISANG TAGAPAMAGITAN? KAILANGANG ISULAT SA ISANG WIKA O SALITANG NAIINTINDIHAN NG PAREHONG PARTIDO AT PINATOTOHANAN PANGKAT. PAANO MAGMUMUKHA YATA AKONG HUKOM NGAYON… SA KABILANG BANDA. BILANG TAGAHATOL.KO HO ISASAGAWA ANG ARBITRASYON? PAANO HO KUNG HUMARAP ANG MGA PARTIDO. SA PAGDINIG NG ARBITRASYON. AT IBINIBIGAY ANG LAHAT NG MAGLALABAS NG KAPASYAHAN ANG NG KASO. OO. INIHAHARAP NG NAGHAHABLA AT INIHAHABLA ANG KANILANG MGA KASO KINAKAILANGANG EBIDENSYA. OO. MAGSASAGAWA KA NGAYON NG PAGDINIG TULAD SA ISANG HUKUMAN O PAGLILITIS. NG TAGAPANGULO NG LUPON O K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 57 .

58 ISANG HANDBOOK . ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s ARBITRATION AWARD After hearing the testimonies given and careful examination of the evidence presented in this case.KP FORM # 15: PAGGAWAD NG ARBITRASYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. award is hereby made as follows: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Made this _____ day of _____________. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman * __________________ Member _________________ Member ATTESTED: ___________________________ Punong Barangay/Lupon Secretary ** * To be signed by either. ** To be signed by the Punong Barangay if the award is made by the Pangkat Chairman. whoever made the arbitration award. and by the Lupon Secretary if the award is made by the Punong Barangay. 19____ at _______________.

PERO PAANO NAMAN HO SA MGA LUGAR NA KUNG SAAN NAKATIRA ANG MGA MUSLIM AT KATUTUBO? AAKMA RIN HO BA SA KANILA ITO KATARUNGANG PAMBARANGAY? HONG SALAMAT SA INYO. GING PANGHULI AT DAPAT NANG IPATU- PAANO HO IPATUTUPAD ANG DESISYON? SA PAREHONG PARAAN KUNG PAANO IPINATUTUPAD ANG KASUNDUAN AKING MGA PALIWANAG? HUWAG KA SANANG MANGIMING MAGSA PAMAMAGITANAN O PAGKAKASUNDUAN. MARAMI NGAYON ANG PAPEL KO SA LUPONG TAGAPAMAYAPA. MAGKAKABISA HO BA AGAD DESISYON? ANG AKING DESISYON NG ARBITRASYON SA MGA PARTIDO. MATAPOS ANG SAMPUNG ARAW. KAPITAN. MAGTABI NG KOPYA KASO AT MAGGAWAD NG HATOL AT MATAPOS IYON SA LOOB NG PERO HINDI BABABA SA ANIM (6) MULA SA PETSA NG ISINASAAD SA ATING BATAS NA MAYROONG SAMPUNG (10) ARAW ANG MGA PARTIDO PARA TUTULAN ANG DESISYON. MAGPADALA NG KOPYA SA PANLUNSOD O PANGMUNISIPALIDAD NA HUKUMAN. PAGPASEN- SYAHAN MO NA ANG MGA KAKULANGAN NG PALIWANAG KO SA IYO. MAGIPAD ANG IYONG DESISYON.GAANO HO BA KAHABA ANG PANAHON NA IBINIBIGAY SA AKIN PARA MAGDESISYON? BIBIGYAN KA NG LABINLIMANG (15) ARAW HULING ARAW NG PAGDINIG UPANG PAG-ARALAN ANG LIMANG (5) ARAW. MALINAW BA ANG TANONG O MAGLINAW NG MGA BAGAY NA MALABO PA. NGAYON HO AY NAPAGTANTO KO NA KUNG GAANO KALAKING HAMON PERO KAPANAPANABIK ANG MAGING PUNONG BARANGAY. NALIWANAGAN KO NA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 59 . MAGBIBIGAY ANG IYONG KALIHIM NG KOPYA NG SA TANGGAPAN NG LUPON.

KINIKILALA ITO NG LOCAL GOVERNMENT CODE. KAILANGAN PAGTIBAYIN NG PANLALAWIGANG TANGGAPAN NG NATIONAL BARANGAY AY MGA KATUTUBO. KARAMIHAN HO SA MGA NAKATIRA SA AMING BARANGAY AY MGA MUSLIM MGA KATUTUBO. PANGHULI. KAILANGANG PAGTIBAYIN NG MGA NAKATATANDA O DATU ANG KATUTUBONG PAMAMARAAN NG PAG-AAYOS NG DATU. MGA ALITAN NG KANILANG SANGGUNIAN NG MGA STATISTICS OFFICE (NSO) NA KARAMIHAN NG NAKATIRA SA . SIYEMPRE. KAILANGAN AY HINDI NILA MAKALIMUTANG IPAREHISTRO ANG PANGALAN NG KANILANG KINIKILALANG DATU O NAKATATANDA SA TANGGAPAN NG ALKALDE SA KANILANG LUNSOD O MUNISIPALIDAD.K A B A N A T A V MGA KATUTUBONG PAMAMARAAN NG PAGPAPASYA NG ALITAN SA MGA BARANGAY KUNG SAAN KATUTUBO. ANG PAMPOOK NA PAMAMARAAN NG PAG-AAYOS NG MGA ALITAN AY TUTUGMA SA KANILA SA PAMAMAGITAN NG KANILANG SANGGUNIAN NG KALIPUNAN NG MGA NAKATATANDA O SA PAMAMAGITAN NG IBANG ANYO NG TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN. PINUNO NG TRIBO O NAKATATANDA. ANG GINAGAMIT NILA AY ANG BATAS NG SHARIAH. GAGAMITIN DIN HO BA NATIN ANG PAREHONG BATAS SA KANILA? O MORO AT ANG IBA HO AY BARANGAY NA ANG KARAMIHAN ANU-ANO ANG MGA KINAKAILANGAN NILA? AY MUSLIM. SUBALIT SA MGA NAKARARAMI ANG MGA KAP.

KAILANGANG SUMANG-AYON ANG BAWAT PAMAMARAAN NA GAGAMIPANIG SA KATUTUBONG BONG PAMAYANAN. PAANO HO KUNG MATAGUMPAY NAMANG NAISAAYOS SA BA AKONG SABIHAN NG KANILANG SANGGUNIAN KATUTUBONG PAMAMARAAN ANG SIGALOT. KAILANGANG IPADALA NG SANGGUNIAN NG TRIBU ANG KOPYA NG KASUNDUAN NA PINATOTOHANAN NG MGA PINUNO NG SANGGUNIAN SA PUNONG ANG ALITAN. BARANGAY NG LUGAR KUNG SAAN INAYOS K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 61 . PAANO HO KUNG HINDI SILA PAREHONG PUMAYAG NA IPAUBAYA ANG PAGPAPASYA SA KATUTUBONG NG GULO? PAMAMARAAN NG PAG-AAYOS ITO NA NGAYON ANG PROSESO NG PAG-AAYOS NA ITINATADHANA NG PANAHON PARA GAMITIN ANG KATARUNGANG PAMBARANGAY.PAANO HO KUNG ANG ISA LANG SA NAG-AAWAY ANG KUNG GANOON. PAANO HO NATIN ITO AAYUSIN? KASAPI SA ISANG KATUTU- TIN NILA PARA SA MAPAYAPANG PAGPAPASYA. KAILANGAN PA HO NG TRIBU O TRIBAL COUNCIL? DAPAT LANG.

MGA PATAKARAN NG BATAS SA KATARUNGANG MAY KAPANGYARIHAN AT BISA RIN HO BA ANG KASUNDUANG PAANO HO KUNG ANG ISA SA MGA PARTIDO AY HINDI NASISIYAHAN SA NANGYARING KASUNDUAN? KAPASYAHAN. IPADADALA ANG BAWAT ISA SA 62 ISANG HANDBOOK . ANU-ANO ANG MGA TUNGKULIN NG KALIHIM NG LUPON KAUGNAY NG PINATOTOHANANG KASUNDUAN AT KATIBAYAN NG HINDI PAGKAKASUNDO SA ILALIM NG KATUTUBONG PAMAMARAAN? MAGTATABI ANG KALIHIM NG LUPON NG KOPYA NG PINATOTOHANANG KASUNDUAN AT KATIBAYAN NG HINDI PAGKAKASUNDO NA IPINASA SA PUNONG BARANGAY AT TAMANG HUKUMAN. MAAARING KATULAD NG IGINAWAD NA ITANGGI ANG KASUNDUAN SA LOOB NG TAKDANG PANAHON AT AYON SA MGA KADAHILANANG ITINATADHANA SA BATAS NG KATARUNGANG PAMBARANGAY. PAANO HO KUNG HINDI MAGKASUNDO ANG MGA PARTIDO SA ILALIM NG KATUTUBONG PAMAMARAAN? MAGLALABAS PA RIN NG KATIBAYAN ANG SANGGUNIAN NA NABIGO ANG PAG-AAYOS NG PUNONG BARANGAY. ALITAN AT IPADADALA ITO SA KUNG GANOON HO.ITO TULAD MAPAYAPANG PAG-AAYOS O AMICABLE SETTLEMENT NA ISINASAAD SA KATARUNGANG PAMBARANGAY? OO. ANG PINATOTOHANANG KASUNDUAN SA ILALIM NG KATUTUBONG PAMAMARAAN AY MAGKAKAROON NG PAREHONG KAPANGYARIHAN AT BISA TULAD NG KASUNDUANG NAGAGANAP ALINSUNOD SA PAMBARANGAY. TAMA YAN.

ITINATADHANA NG BATAS TAKDA NG KANILANG NAKAUGALIANG BATAS AY DAPAT MUNANG SUBUKIN O GAMITIN BAGO MAISAMPA ANG KASO SA NCIP. MGA KARAPATAN NG MGA KUNG GANOON HO. MGA NAKAUGALIANG PAGPAPASYA NG MGA ALITAN. MAAARI HO BANG MAGSAKDAL NANG ISANG KATUTUBO? DIRETSO SA NCIP ANG HINDI. NABAGO HO BA ANG PATAKARANG ITO NANG ISABATAS ANG INDIGENOUS HINDI. ANG NATIONAL O NAKAMULATANG BATAS AT COMMISSION ON INDIGENOUS PEOPLE (NCIP) AY MAYROON DING KAPANGYARIHAN SA MGA ALITANG MAY KINALAMAN SA KATUTUBO. MGA PROSESO O PAMAMARAAN NG PAGPAPANATILI NG KAPAYAPAAN AT IBA PANG NAKAUGALIANG MGA BATAS AT GAWI SA LOOB NG KANILANG PAMAYANAN. NA LAHAT NG SOLUSYONG ITINA- K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 63 . KANILANG MGA KARANIWANG PEOPLE’S RIGHTS ACT (IPRA) OF 1998? PERO MERON PA HO BANG IBANG PAMAMARAAN O BALANGKAS NA ITINATADHANA ANG IPRA PARA SA PAGPAPASYA NG MGA ALITAN? MALIBAN SA MGA KARANIWAN TRADISYON.SIYANGA HO PALA. LALONG KINILALA NG IPRA ANG KARAPATAN NG MGA KATUTUBO NA GAMITIN ANG PAMAMARAAN NG HUSTISYA.

MAGKAKAROON NG KAPANGAYARIHAN ANG PAG-AAYOS NG IPINAHAYAG ALINSUNOD SA MGA PATAKARAN NG NCIP. DATU. MGA ALITAN TULAD NG KASUNDUANG NAABOT O DESISYONG ANO HO ANG HINDI NAGTAGUMPAY ANG PAGMANGYAYARI KAPAG KAPAG HINDI NAAYOS NG MGA PARTIDO ANG KANILANG ALITAN. 64 ISANG HANDBOOK . BAGO MAKAPAGHAIN NG PETISYON SA NCIP. PINUNO NG TRIBO O IBA PANG MGA PINUNO NA NAKILAHOK SA PAGSUSUMIKAP PAGKASUNDUIN ANG MGA PARTIDONG SANGKOT SA GULO. DATU. ANG MGA KASAPI ALITAN O ANG SANGGUNIAN NG MGA NG KATUTUBONG GRUPONG NAG-AAYOS NG AAYOS NG ALITAN? NAKATATANDA. PINUNO NG TRIBU O ANG MGA KATULAD NA PINUNO AY MAGLALABAS NG ISANG KATIBAYAN NA NAGSASAAD NA LAHAT NG KANILANG MATIYAGANG PAGSISIKAP NA AYUSIN ANG SIGALOT SA PAMAMAGITAN NG MGA NAKAUGALIANG PAMAMARAAN AY NABIGO.PAANO HO MALALAMAN NG NCIP NA ANG ISINAMPANG KASO SA KANILA AY DUMAAN NA SA LAHAT NG NAKAUGALIANG BATAS NG MGA KATUTUBO? POSIBLENG SOLUSYONG ITINATADHANA NG MGA SANGGUNIAN NG MGA NAKATATANDA. ANG KATIBAYANG ITO AY MAGSISILBING KUNDISYON NA MAAYOS ANG ALITAN NA NAGSASAAD NA NABIGONG KAILANGANG MAGPAKITA NG ISANG KATIBAYANG INILABAS NG ANO HO ANG MAGIGING EPEKTO NG ISANG ALITAN NA INAAAYOS SA GANITONG ANTAS? ANG KATULAD NIYAN AY ITINATADHANA NG LGC.

BASTA’T ISINASAAD NITO ANG BUOD NG NABIGONG PAG-AAYOS SA WALA. ANG KATIBAYAN AY MAAARING NASA KAHIT ANONG PORMA LIANG BATAS O TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN. HINDI NA KAILANGAN ANG KATIBAYAN SA MGA SUSUMUSUNOD: 1. PINUNO NG TRIBU O KATULAD NA MGA PINUNO AY MAGIGING SAYSAY NG AKSYON. KAPAG ANG ISA SA MGA PARTIDO AY PAMBAYAN O PRIBADONG KORPORASYON. AT ANG ALITAN AY MAY RELASYON SA TUNGKULIN.NABANGGIT NA KATIBAYAN? MERON HO BANG KAILANGANG PORMULARYO O FORM PARA SA KABILA NG PAGSISIKAP NA GINAWA ALINSUNOD SA MGA NAKAUGAUPANG ISAALANG-ALANG ANG MGA NAKAUGALIANG BATAS. DAHILAN NG PAGPAPAWALANG- AAYOS NG ALITAN? WALANG PAGPANIG SA MULING KATIBAYAN? MERON HO BANG MGA PAGKAKATAON NA HINDI KAILANGAN NG OO. NANG PAGSASAMPA NG KASO. TAONG ITINALAGA NG BATAS O ISANG PINUNONG BAYAN O PAGGAMPAN NIYA NG KANYANG MGA OPISYAL NA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 65 . SOSYOHAN. ASOSASYON O KAWANI. PINAPAYAGAN ITO PAANO HO KUNG ANG KABIGUAN NG ALINMANG WALANG IPINADASA NCIP MULA SA KATUTUBONG GRUPONG NAG- PARTIDO NA MAGPASA NG KATI- LANG KATIBAYAN BAYAN MULA SA SANGGUNIAN NG MGA DATU. NAKATATANDA.

NAPIPINTO AT WALANG LUNAS NA PAGKASIRA O PAGKAPINSALA NA MAAARING MANGYARI KAPAG HINDI NAAKSYUNAN KAAGAD. BILANG BALANGKAS PARA SA PAGKILALA SA MGA 66 ISANG HANDBOOK . AT PETISYON AY NAGLALAYONG PIGILAN ANG ANUMANG 4. ANG LAHAT HO BA NG ISINASAAD SA LOCAL GOVERNMENT CODE NG 1991 AT SA INDIGENOUS PEOPLE’S RIGHTS ACT NG 1998 TUNGKOL SA KATUTUBONG PAMAMARAAN NG PAG-AAYOS NG AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO? ALITAN AY MAAARI DIN HO BANG GAMITIN SA SA PAKIWARI KO. KAPAG TUMANGGI ANG SANGGUNIAN NG MGA NAKATATANDA O PINUNO NA MAGLABAS NG KATIBAYAN NANG WALANG MAKATWIRANG DAHILAN. KAPAG ANG TULONG NA HINIHINGI SA REKLAMO O MALUBHA.2. ISINABATAS DIN NG ARMM REGIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ANG ISANG PANUKALA NA NAGPAPATIBAY SA IPRA KARAPATAN NG MGA KATUTUBO SA REHIYON. KAPAG ANG ISA SA MGA PARTIDO AY HINDI KASAPI NG KATUTUBONG PAMAYANAN O KAANIB SIYA NG PAREHONG KATUTUBONG PAMAYANAN MALIBAN NA LANG KUNG SANGGUNIAN NG MGA NAKATATANDA O PINUNO. KUSANG-LOOB NIYANG IPINASAILALIM ANG SARILI SA 3. ANG LOCAL GOVERNMENT CODE NG ARMM AY MAY KATULAD NA KUNDISYON SA LGC TUNGKOL SA PAGKAKASUNDUAN O CONCILIATION SA PAGITAN NG MGA KASAPI NG MGA KATUTUBONG PAMAYANAN NA NAGTATADHANANG ANG MGA KAUGALIAN AT TRADISYON NG MGA KATUTUBONG PAMAYANAN AY GAGAMITIN SA PAG-AAYOS NG MGA ALITAN SA PAGITAN NG MGA KASAPI NG KATUTUBONG PAMAYANAN.

AT MAGING NANG KASALUKUYANG GRUPO SA PAG-AAYOS NG MGA ALITAN AY NAGMULA SA TRADISYUNAL NA KOMPOSISYON NG MGA SULTAN. ANG MGA ANG ANYO NG MAS KARANIWANG BALANGKAS AY NABIGYANG-BUHAY MULA SA PAGPASOK NG MGA TRADISYUNAL NA LGU TULAD NG PEACE AND ORDER COUNCIL. KINILALA NG LOKAL NA SANGAY NG GOBYERNO ANG PAGKAKAROON NG TATLONG (3) IBA’T IBANG LAHI NG MGA MUSLIM. BINUO ITO UPANG PAG-AAYOS NG ALITAN. TULUNGAN ANG PROSESO NG KATARUNGANG PAMBARANGAY SA ANO NAMAN HO ANG NAGING ANYO NG KATUTUBONG BALANGKAS NG PAG-AAYOS NG ALITAN SA IBANG MGA LUGAR NG ARMM KUNG SAAN AY PINAKAMARAMI ANG MGA MUSLIM NA NAKATIRA? DATU AT IBA PANG INSTITUSYON NG ISLAM. BAGO PA MAN ANG PANAHON NG ISLAM. TEDURAYS AT KRISTIYANO. MULA SA KONSEPTONG ITO NG TATLONG LAHI AY SUMULPOT ANG ISANG KAKAIBANG KATUTUBONG ALITAN SA ANTAS NG MUNISIPALIDAD NA GRUPONG NAG-AAYOS NG TINAWAG NA SANGGUNIAN NG ALKALDE O MAYOR’S COUNCIL. NAGMULA ANG KASAPIAN NITO SA ISANG GRUPONG KINAKATAWAN NG MAHUSAY MAMUNO AT MARANGAL. GAYUNPAMAN. KATARUNGANG BALANGKAS NG HUSTISYA SA MGA KINATAWAN NA INATASAN NG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 67 . MGA PINUNO NG BAWAT TRIBU NA KILALANG MATAPAT. SA MUNISIPALIDAD NG UPI.NG PAG-AAYOS NG ALITAN SA ARMM? ANO HO ANG NAGING ANYO NG KATUTUBONG PAMAMARAAN NAGKAROON ITO NG IBA’T IBANG ANYO DEPENDE SA PAGPAPATUPAD NG KOMUNIDAD SA KATUTUBONG BALANGKAS NG HUSTISYA.

PINANGALAGAAN AT KAUGALIAN AT TRADISYON NG KAHIT NA SINUMAN.PAMBARANGAY AT KAHIT NA ANG BINUO NG LALAWIGAN NA TASK FORCE KALILINTAD. KINIKILALA AT ITINATAGUYOD NG SALIGANGBATAS NG 1987 ANG MGA KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG KOMUNIDAD SA ILALIM NG BALANGKAS NG PAMBANSANG PAGKAKAISA AT PAG-UNLAD. ITINADHANA DIN NITO ANG PAGSASABATAS NG ORGANIC ACT PARA SA ARMM. NASASAKUPAN. PANINIWALA. INIUTOS DIN NITO SA ARMM REGIONAL LEGISLATIVE ITO HO AY ISANG MALALIM NA TALAKAYAN AT MARAMI HO AKONG NATUTUNAN TUNGKOL SA PAGPAPATUPAD NG KATARUNGANG PAMBARANGAY SA AKING SALAMAT HO. ASSEMBLY NA ITADHANA ANG PAGBUBUKOD-BUKOD NG MGA KATUTUBONG BATAS AT ANG PAGTATALA NG MGA NAKAUGALIANG BATAS NG MGA MUSLIM AT MGA KATUTUBONG KOMUNIDAD SA ARMM. ITINATADHANA HO BA NG ATING PAMBANSANG BALANGKAS NG BATAS ITONG MGA LOKAL NA PAMAMARAAN O ANYO NG PAG-AAYOS NG MGA ALITAN? OO. MALAMANG NA 68 ISANG HANDBOOK . ANG NAMAYAPA MONG AMA NA KASABAYAN KO AY IPAGMAMALAKI KA. PINANAGUTAN ANG KALAYAAN SA RELIHIYON. KINILALA. CELIA. MARAMING BALEWALA IYON.

IKALAWANG BAHAGI MGA BENEPISYO. PABUYA AT GANTIMPALA .

.

ANO ANG MAIPAGLILINGKOD KO SA IYO? SIYA HO SI MARIA. PAPASOK NA HO SIYA SA KOLEHIYO SA SUSUNOD NA TAON AT LAGI HO SIYANG MAY PARANGAL. KAPITAN PEDRING.K A B A N A T A I TULONG MAGANDANG UMAGA HO. SINABI HO NINYO SA AKIN ISANG MASIPAG NA KASAPI NG LUPON NOONG NAKARAAN NA MAYROONG PROGRAMA PARA TULONG-PAGAARAL O SCHOLARSHIP PARA SA MGA LEHITIMONG SINUSUSTENTUHAN O DEPEND- ENTS NG MGA KASAPI NG LUPON. SA PAG-AARAL MAGANDANG UMAGA DIN. SAKOP SIYA NG KAUTUSAN BILANG 62 NG KAUTUSANG SUMASAKLAW SA ATING MGA ANAK. ANAK HO SIYA NG SA AMING BARANGAY. . KAPITANA CELIA. MAY PAGKAKATAON HO KAYA SI MARIA NA MAKASAMA IYON? SA PROGRAMANG NAGLALAMAN NG MGA PATAKARAN SA PAGPAPA- CHED (COMMISSION ON HIGHER EDUCATION) NA TUPAD NG PROGRAMA SA TULONG PAG-AARAL PARA SA MGA PINUNO NG BARANGAY AT KANILANG MGA LEHITIMONG SUSTENTADO. ITO RIN ANG OO.

BAYAN NA ANG APLIKANTE AY ISANG ANAK NG KATIBAYAN NG KAPANGANAKAN. RESULTA NG PAGPASUSULIT PARA SA ULAT NG BUWIS SA KITA. AT MULA SA PUNONG-GURO O TAGAPAMATNUBAY (GUIDANCE KATIBAYAN NG KAGANDAHANG-ASAL COUNCILOR). LUMAMPAS SA EDAD NA TAPOS NG PAARALANG SEKUNDARYA NA MAY MARKANG HUMIGIT-KUMULANG SA WALUMPUNG BAHAGDAN. ANU-ANO HO BA ANG MGA PAMPUBLIKONG KOLEHIYO O PAMANTASAN.000. PAGPASOK SA KOLEHIYO. HINDI SIYA DAPAT DALAWAMPU’T ISA. PASADO SA PAGSUSULIT PARA SA PAGPASOK SA ANG KINIKITA NG KANILANG MAGULANG AY HINDI HIHIGIT SA P72.GANOON HO PALA. 72 ISANG HANDBOOK . FORM 138-E (HIGH SCHOOL REPORT CARD). AT KAILANGANG PAPELES? ISANG KATIBAYAN MULA SA TANGGAPAN NG PUNONG PINUNO NG BARANGAY. ANU-ANO HO BA ANG MGA KUNDISYON PARA MAPASAMA DITO? MAAARING MAGING ISKOLAR SA ILALIM NG UNANG-UNA.00 KADA TAON KUNG GANOON HO. SIYA AY DAPAT ANAK NG KASAPI NG LUPONG TAGAPAMAYAPA. SINU-SINO HO BA ANG PROGRAMANG ITO.

DAPAT TUMATANGGAP NG IBA DALAWANG ANAK LANG NG KASAPI NG LUPON ANG SA NITO. ANG APLIKANTE AY HINDI PANG TULONG PAG-AARAL SA PANAHON NG KANYANG APLIKASYON. TAGAPAGREHISTRO O REGISTRAR K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 73 . TAPUSIN ANG KANYANG KURSO SA TAKDANG PANAHON AT KAILANGANG MANATILING PASADO ANG MARKA NIYA SA LAHAT NG ASIGNATURA. PANAHON NG PANUNUNGKULAN MAAARI RIN HO BA SIYANG LUMIPAT NG KURSO? PAPAYAGAN LAMANG ANG PAGLIPAT NG KURSO KAPAG SUMANG-AYON ANG NG PAARALAN. MAYROON PANG IBANG MGA KUNDISYON.PAGTULONG? MAY MGA KUNDISYON HO BA PARA SA ANG TINUTULUNGAN O ANG ANAK NG KASAPI NG LUPON AY KUKUHA NG KUMPLETONG YUNIT KADA SEMESTRE.

LUMIPAT NG IBANG PAARALAN NANG WALANG PAARALAN.MAAARI RIN HO BANG ITIGIL ANG TULONG PAGAARAL O SCHOLARSHIP? ISKOLAR AY BUMAGSAK SA MGA ASIGNATURA. KINAKAILANGANG KONG KOLEHIYO AT PAMAN- ANG PINAKAMALAPIT NA KOLEHIYO DITO SA LUGAR AY MAY PROGRAMA PARA KANILANG MGA PROGRAMA ANG LAANG-GUGULIN NA KINAKAILANGANG PONDO PARA TUSTUSAN ANG MGA GASTUSIN NG MGA PINAG- SCHOLARSHIP ALINSUNOD SA ISINASAAD NG CHED KAUTUSAN BILANG 62. PINEKE NIYA ANG KANYANG MGA TALAAN. AT DALHIN MO NA RIN ANG ITONG LISTAHAN NG MGA KINAKAILANGAN. BATAY SA ISINASAAD NG CHED 74 ISANG HANDBOOK . MAAARING ITIGIL ANG SCHOLARSHIP KUNG ANG PAHINTULOT NG TAGAPAGREHISTRO NG KANYANG ORGANISASYON. KALOOBAN NG SCHOLARSHIP KAUTUSAN BILANG 62. SUMALI SA SUBERSIBONG PARA SA SCHOLARSHIP. GANOON PALA. KAILANGAN MARIA AT ALAMIN MO KUNG ISAMA NG MGA PAMPUBLITASAN SA SAKLAW NG BUWENO. OO. O WALA NANG SAPAT NA PANTUSTOS PERO BAKIT NAMAN HO MAWAWALAN NG PONDO PARA SA SCHOLARSHIP? PONDO? SAAN HO BA NANGGAGALING ANG MO NANG MAGMADALI.

MAY TATLONG PAMANTAYAN ANG K A B A N A T A I I PABUYA AT GANTIMPALA . ANG KASANAYAN SA PAGGAMPAN NG GAWAIN NA MAAARING MAKITA SA DAMI NG MGA KASONG NAAYOS KUMPARA SA DAMI NG MGA KASONG NAISAMPA. KAILANGAN NATING SUMALI SA PROSESO NG PAGPILI SA ANTAS NG MUNISIPALIDAD. PERO PAANO HO ANG PAGSALI SA PROSESO NG PAGPILI? UNA.NARINIG MO NA BA ANG TUNGKOL SA TAUNANG PAGPILI PARA SA TAGAPAMAYAPA? NAMUMUKOD-TANGING LUPONG OHO. UNA. PERO ANU-ANO HO BA ANG KANILANG MGA PAMANTAYAN SA PAGPILI NG MGA LUPON? ISINASAALANG-ALANG.

SA ILALIM NG PAGGAMPAN NG GAWAIN. 76 ISANG HANDBOOK . TITINGNAN DIN NG MGA HURADO ANG PAMAMARAAN NG LUPON SA PAGSISINOP NG MGA TALAAN KASAMA INIHAIN AT ISINAMPA.PAGTUPAD SA MGA PATAKARAN NG PAG-AAYOS NG MGA NASA LUPON ALINSUNOD SA MGA NAKATALAGANG ALITAN NA TUMUTUKOY SA PAG-AAYOS NG MGA KASONG PATAKARAN. PAGPAPATUPAD SA TANING NG PAG-AAYOS NG MGA ALITAN SA ILALIM NG KASANAYAN SA PAGGAMPAN NG GAWAIN AY AAYOS NA TUMUTUKOY SA PAG-AAYOS NG MGA KASONG NASA LUPON SA LOOB NG ITINAKDANG PANAHON AT SA PAGKAKAROON NG KASUNDUAN O PAGPAPASYA NG MGA ALITAN SA LOOB NG LABINLIMANG (15) ARAW NA PALUGIT. PAGBIBIGAY NG MGA ABISO O SUMMONS. AT IBA PANG KAUGNAY NA MGA PATAKARAN. DITO ANG TALAAN NG MGA REKLAMONG ANG PAGPAPATUPAD SA TAKDANG PANAHON NG MGA PAG- NAPAGPASYAHAN NA NG LUPON. AT KASAMA DITO ANG TAMANG PAGTATALA NG MGA REKLAMO. AT ANG BILANG NG ISINAGAWANG REGULAR NA PAGPUPULONG NG LUPON UPANG ANG PAGHAHARAP NG MGA ULAT NG PAGPAPASA NG MGA PAG- MAGBIGAY-DAAN SA PALITAN NG MGA KURU-KURO SA PAGITAN NG MGA KASAPI NITO AT NG MADLA. AT ANG AT PAGTATAGO NG MGA DOKUMENTONG TAMA AT MAPARAANG PAGSASALANSAN IPINASA NG LUPON SA IBANG PARA SA KARAMPATANG AKSYON. AY AAYOS AT PAGPAPASYA SA HUKUMAN AT IBA PANG KARAPATDAPAT NA MGA AHENSIYA. AHENSIYA PARA SA PAGPAPATUPAD O ANG PINAKAHULI.

NG DAMI NG MGA KASONG TINANGGIHAN KAUGNAY NG AT SA HINDI PAG-ULIT NG MGA KASONG NAPAGPASYAHAN NA. HAIN NG MGA TAGAPAGKASUNDO O GANOON HO PALA. GOVERNMENT (DILG) SA PAGBUBUO NG KOMITE PARA SA PAGBIBIGAY K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 77 . INIISIP KO LANG HUHUSGAHAN? ANG IBIG KO HONG HO AY KUNG PAANO NILA ITO SABIHIN. PANGREHIYON HANGGANG SA PAMBANSANG ANTAS. ANG KASUNOD. BILANG NG MGA KASONG NAAYOS MASUSUKAT ITO SA PAMAMAGITAN PAHAHALAGAHAN ANG PAGGAMPAN NG GAWAIN NG ATING LUPON? NAKATALAGA ANG DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND LOCAL SINO HO ANG MAGHUHUSGA SA ATIN? PAANO NILA NG MGA GANTIMPALA SA LUPON TAGAPAMAYAPA SA MUNISIPALIDAD. ANO HO ANG PANGATLO AT HULING BATAYAN? ANG HULING BATAYAN AY NAKASENTRO SA KAHUSAYAN NG LUPON SA PAGKAKAMIT NG MGA LAYUNIN NG KP. ANO NAMAN HO ANG KANILANG MAGIGING BATAYAN PARA NA NABANGGIT NINYO? GAMITIN NILA ANG MGA PANUKAT SA PAMAMAGITAN NG GINAWANG MGA KATITIKAN AT TALAAN NG KALIHIM NG LUPON.ANO HO ANG PANGALAWA NA PAMANTAYAN? ANG PAGIGING MAPARAAN O MALIKTAGAPAMAGITAN. MULA DOON. MALALAMAN NG HURADO ANG MGA KAKAIBANG PAMAMARAAN AT KASANAYAN NG MGA TAGAPAMAGITAN AT TAGAPAGKASUNDO. PANLALAWIGAN. AT SA PAKIKIPAGTULUNGAN SA MGA AHENSIYANG DAPAT LAPITAN TULAD NG PHILIPPINE NATIONAL POLICE O HUKUMAN.

000. P300. IKAAPAT HANGGANG IKAANIM NA ANTAS ANU-ANO HO BA ANG MGA PREMYO? MALIBAN SA KARANGALAN AT PAPURI NG PANGULO. SA PAMBANSANG ANTAS. AT PIPILI SILA NG APAT (4) NA PINAKAMAHUHUSAY GANTIMPALA KASAMA ANG: NA LUPON UPANG TUMANGGAP NG MGA PAMBANSANG LUPON TAGAPAMAYAPA SA MGA URBANIZED CITIES.00 ANG IBIBIGAY BILANG 78 ISANG HANDBOOK . MAYROON DING PERA. AABOT SA KALOOB SA BARANGAY.UNA AY MAGSISILBING PANGKAT NG TAGAHUKOM ANG KOMITE NA KAKALKULA SA KAKAYAHAN NG LUPON BATAY SA NAUNANG NABANGGIT NA MGA BATAYAN ALINSUNOD SA ISANG ITINAKDANG SUKATAN. LUPONG TAGAPAMAYAPA SA MUNISIPALIDAD NA NABIBILANG SA UNA HANGGANG IKATLONG ANTAS NG KITA. AT LUPONG TAGAPAMAYAPA SA MUNISIPALIDAD NA NABIBILANG SA NG KITA. PANGUNAHING LUNSOD O HIGHLY LUPON TAGAPAMAYAPA SA MGA LUNSOD NA BAHAGI NG LALAWIGAN O COMPONENT CITIES.

SASABIHAN KO HO ANG KALIHIM KO SA LUPON NA ITAGO NANG MAHUSAY ANG LAHAT NG MGA TALAAN NG LUPON AT SA SUSUNOD NA TAON. HUWAG ATUBILING LUMAPIT SA AKIN SAKALING MERON PA KATANUNGAN. SASALI KAMI SA PAGPILI MARAMI HONG SALAMAT. BALEWALA IYON. KAPITAN PEDRING. PO KAYONG MAG- KAPITANA CELIA. KAPITANA! KAYONG MGA MAGTAGUMPAY KAYO. NAWA'Y K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 79 .

.

MGA DAGDAG KP FORMS .

.

20. All persons are hereby enjoined to immediately inform me and of their opposition to or endorsement of any or all the proposed members or K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 83 . Title One. _________________ 3. _________________ 4. _________________ 5. _________________ 7. 20__ NOTICE TO CONSTITUTE THE LUPON To All Barangay Members and All Other Persons Concerned: In compliance with Section 1(a). _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ They have been chosen on the basis of their suitability for the task of conciliation considering their integrity. Local Government Code of 1991 (Republic Act No. _________________ 12. Book III. open mindedness and other relevant factors. The persons I am considering for appointment are the following: 1. 16. social standing in the community. flexibility. _________________ 8. 17. 24. Chapter 7. _________________ 9. 23.KP FORM # 1: PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY _________. 21. tact. of the Katarungang Pambarangay Law. 7160). 22. notice is hereby given to constitute the Lupong Tagapamayapa of this Barangay. resourcefulness. 18. The law provides that only those actually residing or working in the barangay who are not expressly disqualified by law are qualified to be appointed as Lupon members. 15. _________________ 11. _________________ 6. _________________ 25. independence of mind. _________________ 2. impartiality. _________________ 13. _________________ 10. 14. sense of fairness and reputation for probity in view of their age. patience. 19.

20__ (the last day for posting this notice). you are hereby appointed MEMBER of the Lupong Tagapamayapa of this Barangay effective upon taking your oath of office and until a new Lupon is constituted on the third year following your appointment. _________________ Punong Barangay IMPORTANT: This notice is required to be posted in three (3) conspicuous places in the barangay for at least three (3) weeks WARNING: Tearing or defacing this notice shall be subject to punishment according to law. __________________ Punong Barangay ATTESTED: __________________ Barangay Secretary 84 ISANG HANDBOOK . KP FORM # 2: LIHAM NG PAGHIRANG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY _________. 20 ____ (Date) APPOINTMENT TO: ___________ Pursuant to Chapter 7. 7160). Title One. Book III.recommend to me other persons not included in the list but not later than the ________ day of _______. Local Government Code of 1991 (Republic Act No.

KP FORM

#

3: PATALASTAS NG PAGHIRANG

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY _________, 20 ____ (Date) NOTICE OF APPOINTMENT _________________ _________________ _________________ Sir/Madam: Please be informed that you have been appointed by the Punong Barangay as a MEMBER OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA, effective upon taking your oath of office, and until a new Lupon is constituted on the third year following your appointment. You may take your oath of office before the Punong Barangay on ________. Very truly yours, ________________ Barangay Secretary

K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY

85

KP FORM

#

4: TALAAN NG NAHIRANG NA MGA KASAPI NG LUPON

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY _________, 20 ____ (Date) LIST OF APPOINTED LUPON MEMBERS Listed hereunder are the duly appointed members of the Lupong Tagapamayapa in this Barangay who shall serve as such upon taking their oath of office and until a new Lupon is constituted on the third year following their appointment. 1. _________________ 11. _________________ 2. _________________ 12. _________________ 3. _________________ 13. _________________ 4. _________________ 14. _________________ 5. _________________ 15. _________________ 6. _________________ 16. _________________ 7. _________________ 17. _________________ 8. _________________ 18. _________________ 9. _________________ 19. _________________ 10. _________________ 20. _________________ _______________ Punong Barangay ATTESTED: ______________________ Barangay/Lupon Secretary IMPORTANT: The list shall be posted in three (3) conspicuous places in the barangay for the duration of the terms of office of those named above. WARNING: Tearing or defacing this notice shall be subject to punishment according to law.

86

ISANG HANDBOOK

KP FORM

#

5: PAHAYAG NG PANUNUMPA NG KASAPI NG LUPON

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY OATH OF OFFICE Pursuant to Chapter 7, Title One, Book II, Local Government Code of 1991 (Republic Act No. 7160), I _______________, being duly qualified and having been duly appointed MEMBER of the Lupong Tagapamayapa of this Barangay, do hereby solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and conscientiously discharge to the best of my ability, my duties and functions as such member and as member of the Pangkat ng Tagapagkasundo in which I may be chosen to serve; that I will bear true faith and allegiance to the Republic of the Philippines; that I will support and defend its Constitution and obey the laws, legal orders and decrees promulgated by its duly constituted authorities; and that I voluntarily impose upon myself this obligation without any mental reservation or purpose of evasion. SO HELP ME GOD. (In case of affirmation the last sentence will be omitted.) _____________ Member SUBSCRIBED AND SWORN to (or AFFIRMED) before me this _____ day of __________, 20____. __________________ Punong Barangay

K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY

87

________________ 11. _________________ 9. your appointment as member thereof is hereby withdrawn effective upon receipt hereof. _________________ 8. 3.KP FORM # 6: PAGBAWI NG PAGHIRANG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA _________. 4. __________________ Signature 88 ISANG HANDBOOK .) ____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman CONFORME (Signatures): 1. on the following ground/s: [ ] incapacity to discharge the duties of your office as shown by _______________________________ [ ] unsuitability by reason of _______________________________ (Check whichever is applicable and detail or specify the act/s or omission/s constituting the ground/s for withdrawal. 2. _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 7. 5. _________________ 10. 20 ____ (Date) WITHDRAWAL OF APPOINTMENT TO: _______________ After due hearing and with the concurrence of a majority of all the Lupong Tagapamayapa members of this Barangay. 6. ________________ Received this __________ day of _____________. 19____.

The withdrawal must be conformed to by more than one-half of the total number of members of the Lupon including the Punong Barangay and the member concerned. __________ For: ______________________ ________________________ __________________________ COMPLAINT I/WE hereby complain against above named respondent/s for violating my/our rights and interests in the following manner: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ THEREFORE.NOTE: The members of the Lupon conforming to the withdrawal must personally affix their signatures or thumb marks on the pertinent spaces above. I/WE pray that the following relief/s be granted to me/ us in accordance with law and/or equity: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 89 . KP FORM # 7: PORMULARYO NG NAGREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s Barangay Case No.

Complainant/s _______________ _______________ 90 ISANG HANDBOOK . ____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman Notified this ________ day of __________. This ________ day of ____________. ___________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman KP FORM # 8: PATALASTAS NG PAGDINIG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA NOTICE OF HEARING (MEDIATION PROCEEDINGS) TO: ________________ ________________ Complainant/s You are hereby required to appear before me on the ______ day of _______. 19____.Made this _______ day of ___________. 19___ at ________ o’clock in the morning/afternoon for the hearing of your complaint. 19____. 19____. ________________ Complainant/s Received and filed this ________ day of __________. 19____.

then and there to answer to a complaint made before me. copy of which is attached hereto. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman Barangay Case No. you may be barred from filing any counterclaim arising from said complaint.KP FORM # 9: PAGPAPATAWAG SA INIREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s SUMMONS TO: ____________________ _________________________ ____________________ _________________________ Respondents You are hereby summoned to appear before me in person. on the _______ day of _________. 19___ at ____________ o’clock in the morning/afternoon. This _______ day of ____________. for mediation/conciliation of your dispute with complainant/s. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 91 . You are hereby warned that if you refuse or willfully fail to appear in obedience to this summons. 19___. together with your witnesses. FAIL NOT or else face punishment as for contempt of court.

handing to him/them said summons and he/they refused to receive it. 19____. _____________ Officer Received by Respondent/s representative/s: ___________________ Signature ___________________ Signature __________________ Date __________________ Date 92 ISANG HANDBOOK . leaving said summons at his/ their office/place of business with ________. by: (Write name/s of respondent/s before mode by which he/they was/were served. and upon respondent ___________________________ on the day of ________________. or __________________________ 3. 19____. or __________________________ 2. ( name) a competent person in charge thereof. handing to him/them said summons in person. or __________________________ 4. leaving said summons at his/ their dwelling with __________ (name) a person of suitable age and discretion residing therein.) Respondent/s __________________________ 1.Back page OFFICER’S RETURN I served this summons upon respondent _________________________ on the ______ day of ______________.

KP FORM # 10: PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG PANGKAT Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY NOTICE FOR CONSTITUTION OF PANGKAT TO: __________________ __________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s You are hereby required to appear before me on the ______ day of _________. Should you fail to agree on the Pangkat membership or to appear on the aforesaid date for the constitution of the Pangkat. TO: __________________ _________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 93 . ____________________ Punong Barangay Notified this _________ day of _________. I shall determine the membership thereof by drawing lots. 19_____. at ________ o’clock in the morning/afternoon for the constitution of the Pangkat ng Tagapagkasundo which shall conciliate your dispute. 19_____. 19____. This ________ day of ____________.

______________ Pangkat Member Barangay Case No. ____________________________ Punong Barangay/Lupon Secretary Received this ________ day of __________.KP FORM PANGKAT # 11: PATALASTAS PARA SA MGA NAPILING KASAPI NG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE TO CHOSEN PANGKAT MEMBER (Date) TO: ________________ Notice is hereby given that you have been chosen member of the Pangkat ng Tagapagkasundo amicably conciliate the dispute between the par in the above-entitled case. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 94 ISANG HANDBOOK . 19_____.

20____. This ________ day of ___________. ___________________ Pangkat Chairman Notified this _____ day of __________. 19____. at _________ o’clock for a hearing of the above-entitled case. 20____. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 95 .KP FORM # 12: PATALASTAS NG PAGDINIG (MGA HAKBANG SA PAGKAKASUNDUAN) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY TO: __________________ _________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (CONCILIATION PROCEEDINGS) You are hereby required to appear before the Pangkat on the ________ day of _____________.

at ___________ o’clock.KP FORM # 13: UTOS PARA HUMARAP SA PAGDINIG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s SUBPOENA TO: ____________________ _________________________ ____________________ _________________________ Witnesses You are hereby commanded to appear before me on the ______ day of _________. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 96 ISANG HANDBOOK . _______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever one is not applicable. 19___. This ______ day of _________. 19____.) Barangay Case No. then and there to testify in the hearing of the above-captioned case.

__________ For: ______________________ _________________________ __________________________ ATTESTATION I hereby certify that the foregoing Agreement for Arbitration was entered into by the parties freely and voluntarily. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ Barangay Case No.) K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 97 . 19____. Entered into this _____ day of _________.KP FORM # 14: KASUNDUAN PARA SA ARBITRASYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s AGREEMENT FOR ARBITRATION We hereby agree to submit our dispute for arbitration to the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo (Please cross out whichever is not applicable) and bind ourselves to comply with the award that may be rendered thereon. We have made this agreement freely with a full understanding of its nature and consequences. _______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever one is not applicable. after I had explained to them the nature and the consequences of such agreement.

__________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 98 ISANG HANDBOOK . 19____ at ______________. Barangay Case No. whoever made the arbitration award. award is hereby made as follows: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Made this _____ day of _____________.KP FORM # 15: PAGGAWAD NG ARBITRASYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s ARBITRATION AWARD After hearing the testimonies given and careful examination of the evidence presented in this case. and by the Lupon Secretary if the award is made by the Punong Barangay. ** To be signed by the Punong Barangay if the award is made by the Pangkat Chairman. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman * __________________ Member __________________ Member ATTESTED: ___________________________ Punong Barangay/Lupon Secretary ** * To be signed by either.

Complainant/s ___________________ ___________________ ATTESTATION I hereby certify that the foregoing amicable settlement was entered into by the parties freely and voluntarily. Entered into this ______ day of __________. complainant/s and respondent/s in the above-captioned case. do hereby agree to settle our dispute as follows: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ and bind ourselves to comply honestly and faithfully with the above terms of settlement. after I had explained to them the nature and consequence of such settlement. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman Respondent/s __________________ __________________ Barangay Case No. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 99 . 19_______.KP FORM # 16: MAHINAHONG PAG-AAYOS NG ALITAN Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s AMICABLE SETTLEMENT We.

(State details) ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Barangay Case No. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ SUBSCRIBED AND SWORN TO before me this ________ day of __________. (State details)______________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Intimidation. 19____. 19____ at _____________.KP FORM # 17: PAGTANGGI Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s REPUDIATION I/WE hereby repudiate the settlement/agreement for arbitration on the ground that my/our consent was vitiated by: (Check out whichever is applicable) [ ] Fraud. 100 ISANG HANDBOOK . (State details) _______________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ [ ] Violence. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ [ ] This ________ day of _____________.

19_____. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 101 ._____________________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman/Member Received and filed * this ______ day of ______________. ____________________ Punong Barangay * Failure to repudiate the settlement or the arbitration agreement within the time limits respectively set (ten [10] days from the date of settlement and five[5] days from the date of arbitration agreement) shall be deemed a waiver of the right to challenge on said grounds.

a certificate to bar the filing of your action on court/government office should not be issued. 19_____. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ You are hereby required to appear before me/the Pangkat on the ______ day of _________. 102 ISANG HANDBOOK . 19____ and why your complaint should not be dismissed. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever is not applicable.KP FORM # 18: PATALASTAS NG PAGDINIG PARA SA NAGREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: FAILURE TO APPEAR) TO: _______________ _______________ Complainant/s Barangay Case No. 19____. This ________ day of ___________.) Notified this _________ day of ________. and contempt proceedings should not be initiated in court for willful failure or refusal to appear before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. 19____. at ________ o’clock in the morning/afternoon to explain why you failed to appear for mediation/ conciliation scheduled on _____________.

Complainant/s __________________ __________________ Respondent/s __________________ __________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 103 .

) Notified this ________ day of _____________. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ You are hereby required to appear me/the Pangkat on the _______ day of ____________. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever is not applicable. 104 ISANG HANDBOOK . 19____. 19_____. at __________ o’clock in the morning/ afternoon to explain why you failed to appear for mediation/ conciliation scheduled on ____________. 19___ and why your counterclaim (if any) arising from the complaint should not be dismissed.KP FORM # 19: PATALASTAS NG PAGDINIG PARA SA INIREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: FAILURE TO APPEAR) TO: _______________ _______________ Respondent/s Barangay Case No. a certificate to bar the filing of said counterclaim in court/ government office should not be issued. 19____. This ________ day of _________. and contempt proceedings should not be initiated in court for willful failure or refusal to appear before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo.

3. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 105 . There has been a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. and 4. 2. the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office.Respondent/s: Complainant/s: ____________________ ______________________ ____________________ ______________________ KP FORM # 20: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON (MULA SA KALIHIM NG LUPON) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. The settlement has been repudiated in a statement sworn to before the Punong Barangay by ______________ on ground of ______________. Therefore. 19____. ___________________ Lupon Secretary Attested: __________________ Lupon Chairman Barangay Case No. A settlement was reached. This _________ day of __________.

KP FORM

#

21: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON

(MULA SA KALIHIM NG PANGKAT)

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. There has been a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay but mediation failed; 2. The Pangkat ng Tagapagkasundo was constituted but the personal confrontation before the Pangkat likewise did not result into a settlement; and 3. Therefore, the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office. This _________ day of _________, 19_____. _________________ Pangkat Secretary Attested by: _________________ Pangkat Chairman Barangay Case No. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________

106

ISANG HANDBOOK

KP FORM

#

22: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. There was a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay but mediation failed; 2. The Punong Barangay set the meeting of the parties for the constitution of the Pangkat; 3. The respondent willfully failed or refused to appear without justifiable reason at the conciliation proceedings before the Pangkat; and 4. Therefore, the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office. _________________ Pangkat Secretary Attested by: _________________ Pangkat Chairman Barangay Case No. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________

K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY

107

KP FORM

#

23: KATIBAYAN PARA SA PAGBABAWAL NG PAGSASAMPA NG

KAUKULANG AKSYON

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO BAR ACTION This is to certify that the above-captioned case was dismissed pursuant to the Order dated ______________, for complainant/s _______________ (name) and ______________ (name) willful failure or refusal to appear for hearing before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo and therefore complainant/s is/are barred from filing an action in court/government office. This ________ day of ______________, 19____. _____________________________ Lupon Secretary/Pangkat Secretary Attested: ________________________________ Lupon Chairman/Pangkat Chairman IMPORTANT: If Lupon Secretary makes the certification, the Lupon Chairman attests. If the Pangkat Secretary makes the certification, the Pangkat Chairman attests. Barangay Case No. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________

108

ISANG HANDBOOK

______________________________ Lupon Secretary/Pangkat Secretary Attested: ____________________________ Lupon Chairman/Pangkat Chairman IMPORTANT: If Lupon Secretary makes the certification. the Pangkat Chairman attests. the Lupon Chairman attests. This ____________ day of _________.KP FORM DEMANDA # 24: KATIBAYAN PARA SA PAGBABAWAL NG KONTRA- Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO BAR COUNTERCLAIM This is to certify that after prior notice and hearing. the respondent/s __________________ (name) and _________________ (name) have been found to have willfully failed or refused to appear without justifiable reason before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo and therefore respondent/s is/are barred from filing his/their counterclaim (if any) arising from the complaint in court/ government office. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 109 . Barangay Case No. If the Pangkat Secretary makes the certification. 19___.

and 3. Complainant/s/Respondent/s request that the corresponding writ of execution be issued by the Lupon Chairman in this case. On _____________ (Date) the parties in this case signed an amicable settlement/received the arbitration award rendered by the Lupon/Chairman/Pangkat ng Tagapagkasundo. The period of ten (10) days from the above-stated date has expired without any of the parties filing a sworn statement of repudiation of the settlement before the Lupon Chairman a petition for nullification of the arbitration award in court. WHEREFORE. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 110 ISANG HANDBOOK . _______________ (Date) _______________________ Complainant/s/Respondent/s Barangay Case No.KP FORM # 25: PANUKALA PARA SA PAGPAPATUPAD Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s MOTION FOR EXECUTION Complainant/s/Respondent/s state as follows: 1. The amicable settlement/arbitration award is now final and executory. 2.

__________ For: ______________________ _________________________ __________________________ You are hereby required to appear before me on _________ day of _________ 19____ at _________ o’clock in the morning/afternoon/ evening for the hearing of the motion for execution. copy of which is attached hereto.KP FORM # 26: PATALASTAS NG PAGDINIG (PANUKALA PARA SA PAGPAPATUPAD) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: MOTION FOR EXECUTION) TO: _____________________ ________________________ _____________________ ________________________ Complainant/s Respondent/s Barangay Case No. _____________________ (Signature) Complainant/s ____________________ (Signature) Respondent/s K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 111 . filed by ____________ (Name of complainant/s/ respondent/s) ________________ (Date) ___________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman Notified this ________ day of ___________. 19____.

__________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 112 ISANG HANDBOOK . the terms and conditions of the settlement. within the period of five (5) days from the date of hearing on the motion for execution.KP FORM # 27: PATALASTAS NG PAGPAPATUPAD Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF EXECUTION WHEREAS. on ______________(date). unless voluntary compliance of said settlement or award shall have been made upon receipt hereof. NOW. in behalf of the Lupong Tagapamayapa and by virtue of the powers vested in me and the Lupon by the Katarungang Pambarangay Law and Rules. THEREFORE. WHEREAS. the dispositive portion of the award. I shall cause to be realized from the goods and personal property of __________________ (name of party obliged) the sum of _________________ (state amount of settlement or award) upon in the said amicable settlement [or adjudged in the said arbitration award]. the party obliged ________________ (name) has not complied voluntarily with the aforestated amicable settlement/ arbitration award. WHEREAS. an amicable settlement was signed by the parties in the above-entitled case [or an arbitration award was rendered by the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo]. read: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ The said settlement/award is now final and executory. Barangay Case No.

___________________ Punong Barangay Copy furnished: ____________________ ___________________ ____________________ ___________________ Complainant/s Respondent/s K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 113 . 19____.Signed this _________ day of ___________.

Respondent. 10. 114 A HANDBOOK . 6. 7. 9.KP FORM # 28: BUWANANG PAGPAPADALA NG MGA PANGHULING ULAT Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA OFFICE OF THE BARANGAY CAPTAIN ____________________. 3. TITLE (Complainant. 4. 5. et al) ____________________________ (Clerk of Court) IMPORTANT: Lupon/Pangkat Secretary shall transmit not later than the first five days of each month the final reports for preceding month. et al vs. 1. 2. 20____ Date MONTHLY TRANSMITTAL OF FINAL REPORTS To: City/Municipal Judge ______________________ (City/Municipality) Enclosed herewith are the final reports of settlement of disputes and arbitration awards made by the Barangay Captain/ Pangkat Tagapagkasundo in the following cases: Barangay Case No. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful