PHILIPPINES-CANADA LOCAL GOVERNMENT SUPPORT PROGRAM

KATARUNGANG PAMBARANGAY
I S A N G H A N D B O O K

Katarungang Pambarangay: Isang Handbook
MGA MANUNULAT

Maricel Vigo Atty. Marlon Manuel, SALIGAN
PANGKAT PANGTEKNIKAL AT PAMATNUGUTAN

Atty. Marlon Manuel, SALIGAN Divina Lopez, LGSP Myn Garcia, LGSP Vic Alfaro, LGSP Edgar Catalan, LGSP Raissa Jajurie, SALIGAN Mindanao Raymond Salas, SALIGAN Mindanao Pedrito Acosta, Region 12 Liza del Norte, IPHC Allan Carpio, RCED
TAGAPAGSALIN

Raymond Oliveros
PAGLALARAWAN AT DIBUHO NG PABALAT

Arnold Beroya
TAGAPANGASIWA NG SINING AT PAGKAKAAYOS

Alecks P Pabico/Disenyong Magilas .

KATARUNGANG PAMBARANGAY
I S A N G H A N D B O O K

.Katarungang Pambarangay: Isang Handbook Karapatang-sipi © 2004 Philippines-Canada Local Government Support Program (LGSP) Reserbado ang lahat ng karapatan Hinihikayat ng Philippines-Canada Local Government Support Program ang paggamit. nag-ambag o nagsulat ay hindi maaaring managot sa anumang pinsala dulot ng paggamit nito o ng mga impormasyong nasusulat dito. Social Development Complex Ateneo de Manila University. Philippines Inilathala ng: Sentro ng Alternatibong Lingap Panligal (SALIGAN) 1/F Hoffner Bldg. sinuman sa naglathala. 1108 Quezon City. .org.ph Isinakatuparan ang proyektong ito sa tulong pampinansyal ng Pamahalaan ng Canada sa pamamagitan ng Canadian International Development Agency (CIDA). pagsasalin sa ibang wika. pag-angkop at pagkopya ng handbook na ito basta hindi gagamitin sa pag-nenegosyo at ibibigay sa LGSP ang kaukulang pasasalamat o papuri. Kahit na pinakaingatan ang paghahanda ng handbook na ito. ISBN 971-92952-0-1 Inilimbag sa Manila. Philippines ✆ (632) 4266001 local 4858 or 4860 Philippines-Canada Local Government Support Program (LGSP) Unit 1507 Jollibee Plaza Emerald Avenue. 1600 Pasig City.lgsp. Loyola Heights. Philippines ✆ (632) 637 3511-13 www.

ca .fcm.agriteam.PHILIPPINES-CANADA LOCAL GOVERNMENT SUPPORT PROGRAM Programme de soutien aux gouvernments locaux ISANG PROYEKTONG PINAGTULUNGAN NG Department of the Interior and Local Government (DILG) National Economic and Development Authority (NEDA) Canadian International Development Agency IPINATUPAD NG Agriteam Canada www.ca Federation of Canadian Municipalities (FCM) www.

.

PABUYA AT GANTIMPALA 9 20 33 52 58 Kabanata 1 — Tulong sa Pag-aaral (Scholarship) Kabanata 2 — Mga Pabuya at Gantimpala Mga Dagdag — Mga Pormularyo ng Katarungang Pambarangay KP Form # 1 KP Form # 2 KP Form # 3 KP Form # 4 KP Form # 5 KP Form # 6 KP Form # 7 KP Form # 8 Patalastas para sa Pagbubuo ng Lupon Liham ng Paghirang Patalastas ng Paghirang Talaan ng Nahirang na mga Kasapi ng Lupon Pahayag ng Panunumpa ng Kasapi ng Lupon Pagbawi sa Paghirang Pormularyo ng Nagrereklamo Patalastas ng Pagdinig 69 73 .MGA NILALAMAN Paunang Salita Pagpapasalamat Pambungad Kahulugan ng mga Termino Pagpapakilala UNANG BAHAGI: AKTUWAL NA PROSESO vii ix xi xiii 1 Kabanata 1 — Pagbubuo ng Lupon Kabanata 2 — Pamamagitanan (Mediation) ng Punong Barangay Kabanata 3 — Pagkakasunduan (Conciliation) sa Pamamagitan ng Pangkat Tagapagkasundo Kabanata 4 — Arbitrasyon Kabanata 5 — Mga Katutubong Pamamaraan ng Pag-aayos ng mga Alitan IKALAWANG BAHAGI: MGA BENEPISYO.

KP Form # 9 KP Form # 10 KP Form # 11 KP Form # 12 KP KP KP KP KP KP Form #13 Form #14 Form # 15 Form # 16 Form # 17 Form # 18 KP Form # 19 KP Form # 20 KP Form # 21 KP Form # 22 KP Form # 23 KP Form # 24 KP Form # 25 KP Form # 26 KP Form # 27 KP Form # 28 Pagpapatawag sa Inirereklamo Patalastas para sa Pagbubuo ng Pangkat Patalastas para sa mga Napiling Kasapi ng Pangkat Patalastas ng Pagdinig (Mga Hakbang sa Pagkakasunduan) Utos para Humarap sa Pagdinig Kasunduan para sa Arbitrasyon Paggawad ng Arbitrasyon Mahinahong Pag-aayos ng Alitan Pagtanggi Patalastas ng Pagdinig para sa Nagrereklamo Patalastas ng Pagdinig para sa Inirereklamo Katibayan para Magsampa ng Kaukulang Aksyon (mula sa Kalihim ng Lupon) Katibayan para Magsampa ng Kaukulang Aksyon (mula sa Kalihim ng Pangkat) Katibayan para Magsampa ng Kaukulang Aksyon Katibayan para sa Pagbabawal ng Pagsasampa ng Kaukulang Aksyon Katibayan para sa Pagbabawal ng Kontra-demanda Panukala para sa Pagpapatupad Patalastas ng Pagdinig (Panukala para sa Pagpapatupad) Patalastas ng Pagpapatupad Buwanang Pagpapadala ng mga Panghuling Ulat .

Sa pagkakataong ito ay ikinalulugod naming pasalamatan ang pagpapalathala ng Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ng PhilippinesCanada Local Government Support Program. Pinadali ng desentralisasyon ang pagkilala sa Katarungang Pambarangay o Barangay Justice System bilang panibagong paraan ng pag-aayos ng mga alitan. isang pinagmumulan ng aming pagmamalaki ay ang mga katangi-tanging pagkukusa ng mga kasamahan natin sa lokal na pamamahala. Pinupunuan nito ang pangangailangan upang itaas ang kamulatan at pagunawa sa katarungang pambarangay at sa kahalagahan nito bilang kasangkapang bago at nakapagbibigay-kapangyarihan para sa pag-aayos ng mga alitan sa mga komunidad at pamilya sa antas ng barangay.PAUNANG SALITA PARA sa amin sa Department of the Interior and Local Government. at sa paggitna o pag-aayos ng mga alitan sa antas ng barangay sa mga mahinahong paraan. sa pagsusulong ng pangangalaga sa karapatang-pantao. Sa mabilis na pabagu-bagong K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY vii . at tumulong sa mabisang pagpapatupad ng karapatang-pantao at katarungan. Ang hamong kinakaharap ng mga lokal na pamahalaan ngayon ay ang pagbibigay-halaga at paggamit sa katarungang pambarangay bilang isa sa pinakaimportanteng mekanismo na maaaring gamitin sa pagbibigay ng hustisya. Ang Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ay nagbibigay sa mga lokal na pamahalaan ng isang kasangkapan na madaling gamitin upang tanggapin ang hamong ito. Ang Republic Act 7160 na kilala rin bilang 1991 Local Government Code ay nagbibigay sa mga barangay ng kapangyarihan upang ipatupad ang katahimikan at kaayusan.

LINA JR. mga kasapi ng Lupong Tagapamayapa (Peace Council) at ang mga komunidad ay makikinabang nang husto mula sa handbook na ito. ang mga manggagawa para sa pagbabago. Ang handbook na ito ay nagbibigay ng mas maunlad na pamamaraan ng pag-aayos ng mga alitan at makatutulong nang husto sa pagpapalawak ng kaalaman sa at pagpapatatag ng pamamamahala ng barangay at katarungan.pangangailangan sa pagkakaroon ng hustisya. ang handbook na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanilang gawain sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay. JOSE D. kailangang gamitin ang mekanismong ito sa mahusay na pamamaraan at ng may kasigasigan bilang daan sa pagtataguyod ng kapayapaan sa pagitan ng mga mamamayan. Kalihim Kagawaran ng Panloob at Lokal na Pamamahala (DILG) viii ISANG HANDBOOK . Binabati ng DILG ang Philippines-Canada Local Government Support Program sa kanyang kahandaan at makahulugang pag-aambag para sa pagtataguyod ng pagpapahusay sa pamamahala ng barangay bilang bahagi ng isang mabuti. Dagdag pa dito. laging dumaramay at may pananagutang pamamahalang lokal. Ang Punong Barangay (Barangay Heads). Ang proyektong ito ay nakatutulong sa pagsisikap ng DILG na patampukin ang mga produkto ng kaalaman sa pampublikong pamamahala sa pamamagitan ng Local Government Academy at mga panrehiyong sentrong paaralan ng ahensya. mga non-governmental organizations at mga pampublikong samahan. HON. mga tagaakademya.

pakikipagtulungan at malikhaing ambag ng mga sumusunod na tao at institusyon ay hindi matatawaran at lubhang napakahalaga sa pagbubuo ng lathalaing ito: Ang Philippines-Canada Local Government Support Program na pinangungunahan nina Alix Yule at Marlon Maceda Villanueva sa pagbibigay ng kinakailangang direksyon at suporta. para sa kanilang pakikipagtulungan and pakiki-ugnayan Maricel Vigo at Marlon Manuel para sa pangkalahatang pagsusulat at mahusay na ambag pangteknikal Mga LGSP Managers na sina Tess Gajo. Abduljim Hassan at Cris Tagupa para sa kanilang hindi matatawarang pakikipagtulungan Mga LGSP Local Resource Partners na sina Raissa Jajurie (SALIGAN Mindanao). lalo na kay Atty.PAGPAPASALAMAT ANG pagtataguyod. Raymond Salas (SALIGAN Mindanao). Manuel. Edgar Catalan. Liza del Norte (Institute of Primary Health Care o IPHC). Pedrito Acosta (Region 12). Ang Sentro ng Alternatibong Lingap Panligal (SALIGAN). Merlinda Hussein. Allan Carpio (Resource Center for Empowerment and Development o RCED) para sa kanilang tulong teknikal Divina Luz Lopez para sa kanyang pangkalahatang pamamahala ng proyektong ito at kasanayang teknikal sa pagtitiyak ng kahusayan ng lathalaing ito K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY ix . Marlon J. Evelyn Jiz at mga LGSP Program Officers na sina Vic Alfaro.

Cebuano at Ilonggo. at pangkalahatang pangangasiwa ng dibuho. ayon sa pagkakasunod Ria Adapon at Sef Carandang para sa pangkalahatang pakikipag-ugnaya at pamamatnugot Gigi Barazon at sa iba pang LGSP administrative staff para sa pagbibigay ng tulong.Myn Garcia para sa pagbibigay ng teknikal at malikhaing direksyon. at Alecks Pabico para sa kaayusan at pangkalahatang pagaayos ng sining Raymond Olivares. Janilo Rubiato and Tess Tajanlangit para sa pagsasalin ng handbook sa wikang Tagalog. kaayusan at paglilimbag Arnold Beroya para sa mga paglalarawan. x ISANG HANDBOOK .

ang LGSP ay gumawa na ng mga hakbangin upang palakasin ang pamamahalang pambarangay kasama ang pagpapalawak at pagpapalaganap ng paggamit ng katarungang pambarangay.PAMBUNGAD ANG Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ay inilathala ng Philippines-Canada Local Government Support Program (LGSP) bilang bahagi ng tungkulin nito sa pagpapalaganap ng mabisa at laging handang tumulong na pamahalaang pambarangay. Ang Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ay ginawa para magbigay ng isang simple. Sa pagbibigay-kapangyarihan sa mga sangay ng lokal na pamahalaan sa Kanlurang Visayas at Mindanao. Pinalawak ng Republic Act 7160 o 1991 Local Government Code ang saklaw at kapangyarihan ng Katarungang Pambarangay o Barangay Justice System hindi lang para bawasan ang pagtambak ng mga kaso sa hukuman kung hindi para din matugunan ang suliranin sa hindi pantay na pagkakamit ng hustisya na kadalasang nararanasan ng mga mahihirap na komunidad. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY xi . madaling basahin at unawaing kasangkapan upang paunlarin pa ang kaalamanng mga mamamayan sa katarungang pambarangay bilang isang mabisa at makabagong mekanismo sa pag-aayos ng mga alitan. Ang mga barangay bilang batayang pampulitikang sangay sa bansa ay nasa pinakamahusay na posisyon para mapadali ang paggitna o pag-aayos ng mga alitan sa pamilya at komunidad kaalinsabay ng tungkulin nitong magbigay ng mga pangunahing tulong sa mga mamamayan.

Nilalayon din nito na bigyan ng praktikal na pananaw ang mga kasapi ng komunidad tulad ng mga paralegals. Philippines-Canada Local Government Support Program xii ISANG HANDBOOK . inaasahan ng LGSP na makagagawa ito ng mga pagbabago sa buhay ng mga mamamayan sa pagtulong sa mas malalim na pag-unawa at mahusay ng pagpapatupad ng katarungang pambarangay.Nilalayon ng handbook na ito na palalimin pa ang pag-unawa ng mga Punong Barangay at mga kasapi ng Lupong Tagapamayapa sa mga pamamaraan at patakaran ng katarungang pambarangay upang magamit ito ng husto sa mga komunidad. Ang lathalaing ito ay isang daan upang bigyan ng kapangyarihan ang mga mamamayan na ipaglaban ang kanilang mga batayang karapatan at bigyan sila ng mapayapang paraan para gawin ito. nongovernmental organizations at mga pampublikong samahan hinggil sa papel ng katarungang pambarangay sa kanilang mga buhay at mga benepisyong matatamo nila mula dito. Sa paggawa nito. Ang Katarungang Pambarangay: Isang Handbook ay isa lamang payak na ambag sa pagkakaroon ng mas malawak na pang-unawa sa isang alternatibo sa kinamulatang pangelitista at kumplikadong sistemang legal na kadalasang kinakatawan ng isang nakapapagod na prosesong legal.

Kinukuha ang mga ari-arian bilang kasiguruhan na masusunod ang kahatulan na natamo ng nanalong panig.KAHULUGAN NG MGA TERMINO Adjudication o paghatol ay ang kapangyarihan ng mga korte o ng mga malahukumang ahensya na magpasya sa mga kasong nakasampa sa kanila at saklaw ng kanilang awtoridad. Arbitration o paghatol ng isang tagapamagitan ay isang proseso kung saan ang ikatlong panig na hindi kasapi ng mga hukuman ay pinipili ng nagaalitang panig upang dinggin at pagpasyan ang kanilang alitan. Complainant — nagrereklamo Complaint o reklamo ay isang pahayag ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na naging dahilan ng pagrereklamo. Amicable Settlement o mapayapang pagkakasunduan ay isang kasunduang naabot sa proseso ng pamamagitanan (mediation) at pagkakasunduan (conciliation). K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY xiii . Attachment o pagsamsam ay isang pansamantalang solusyon sa anyo ng kautusang ipinalabas ng isang hukom kung saan dinidinig ang kaso. Arbitration Award o paggawad ng arbitrasyon ay isang desisyong narating ng tagapangulo ng Lupon o Pangkat depende sa kaso bago pa man madesisyunan ng Lupon o Pangkat at magkaroon ng nakasulat na kasunduan ang mga nag-aalitang panig. maaaring sa pagsisimula ng aksyon o anumang oras matapos maisampa ang kaso bago ang huling kahatulan.

at isang tao na may matinong pag-iisip ngunit dahil sa edad. na kung walang ibang tutulong ay hindi niya magagawang pangalagaan ang kanyang sarili at pangasiwaan ang kanyang mga ari-arian at dahil dito ay madali siyang malilinlang at mapagsasamantalahan. bingi at pipi na hindi kayang makipag-usap. mahinang pag-iisip. bulagsak. sakit. Delivery of Personal property (Replevin) o pagdadala ng pansariling ari-arian ay isang pansamantalang solusyon kung saan ang hukom na may saklaw ng kasong may kinalaman sa pagbawi ng pag-aari ay nagpapalabas ng kautusang dalhin ang mga ari-arian sa nagrereklamo upang masiguro na maibabalik ito o para saguting ang mga nasira. o isang naospital na ketongin.Conciliation o pagkakasunduan ay isang proseso kung saan ay tinutulungan ng Pangkat ang mga nagaalitang panig na isa-isahin ang mga problema at puwedeng mangyari upang magkaroon ng kasunduan na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. isang tao na hindi panatag ang pagiisip kahit na paminsan-minsan ay matino. magbigay ng isang bagay o tumigil sa patuloy na paggawa ng isang bagay. at iba pang katulad na dahilan. Incompetent o walang-kakayahan — isang tao na pinagbabawalan ng lipunan. Habeas Corpus o ipakita ang katawan ay isang proseso sa hukuman na ang layunin ay palayain ang isang tao na di-makatuwirang ikinulong o pagbabalik sa isang tao ng kanyang karapatang magkupkop. Execution o pagpapatupad ay isang proseso na may pamimilit upang masiguro na makakatugon ang magkabilang panig. xiv ISANG HANDBOOK . Kasama dito ang pagpapatupad sa nilalaman ng mapayapang pagkakasunduan o paggawad ng abitrasyon na maaaring pumipigil o nag-uutos sa bawat panig na gawin ang isang bagay.

Minor o menor de edad ay isang tao na wala pang labingwalong (18) taong gulang. Next of Kin o malapit na kamag-anak ay isang taong kamag-anak o isang maaasahang kaibigan kung saan nakatira ang taong menor de edad o walang kakayanan. Katarungang Barangay (KP) ay isang sistema ng pagpapatupad ng hustisya sa antas ng barangay na naglalayong ayusin ng mahinahon ang alitan sa tulong ng pamamagitanan (mediation). Mediation o pamamagitanan ay isang proseso kung saan ang tagapangulo ng Lupon o Barangay ay tutulong sa nag-aalitang panig upang magkaroon ng kasunduan na katanggap-tanggap sa lahat.Jurisdiction o awtoridad ay isang kapangyarihan upang dinggin at pagpasyahan ang isang kaso at sang-ayon sa batas ay hindi maaaring pagkasunduan ng magkabilang panig. Preliminary injunction isang pansamantalang solusyon sa anyo ng kautusan na inilalalbas ng hukom na may saklaw ng kaso bago ay huling K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY xv . Lupong Tagapamayapa (Lupon) ay isang grupong itinatag sa bawat barangay na binubuo ng Punong Barangay bilang tagapangulo at mga kasaping pipiliin na hindi bababa sa sampu at hindi hihigit sa dalawampu. Pangkat Tagapagkasundo (Pangkat) ay isang grupo para sa pagkakasunduan na binubuo ng tatlong tao at nagmula sa kasapian ng Lupon para sa bawat alitang inilalapit sa Lupon matapos mabigo ang Punong Barangay sa pamamagitanan. pagkakasunduan (conciliation) o arbitrasyon sa gitna ng mga pamilya at barangay nang hindi umaabot sa hukuman.

ito ay hindi ipinipirmi ng batas at maaari itong pagkasunduan ng magkabilang panig. Sa mga kasong criminal. tirahan. Support Pendente Lite ay isang pansamantalang solusyon sa anyo ng kautusan na inilabas ng isang hukom kung saan nakabinbin ang kaso na nag-uutos sa pagbibigay ng panggastos.kahatulan na nag-uutos sa isang tao gawin ang isang bagay o tumigil sa paggawa ng isang bagay. Repudiation o pagtanggi ay hindi pagtanggap sa katumpakan o mga tadhana at kundisyon ng kasunduan dahil sa impluwensya ng pandaraya. Respondent — inirereklamo Statute of Limitations ay isang batas na nagbabawal sa pagsasampa ng kaso matapos ang itinakdang panahon para sa naturang kaso o paglabag. karahasan o pananakot. Venue ay isang lugar kung saan dinidinig ang kaso ay pinagpapasyahan. xvi ISANG HANDBOOK . damit. edukasyon at atensyong medical sa taong may karapatan ditto.

ito ay mayroong sumusunod na mga layunin: Itaguyod ang mabilis na pagpapatupad ng hustisya Mabawasan ang magulong pagsasampa ng mga kaso sa hukuman Mabawasan ang pagsisikip ng mga talaan ng hukuman at sa ganoon ay mapataas ang kalidad ng hustisyang ibinibigay ng mga hukuman Mapanatili at kilalanin ang pinatibay na ng panahon na mga tradisyon ng mapayapang . conciliators. parehong lungsod o bayan) at pinapakilos nito ang Punong Barangay at iba pang kasapi ng komunidad (ang mga kasapi ng Lupon) bilang tagapamagitan (mediators. ang pagtatatag ng Katarungang Pambarangay ay bahagi na ng Presidential Decree 1508 at Batas Pambansa Bilang 337 o ng 1983 Local Government Code. arbitrators). Nang unang isabatas ng PD 1508 ang pagtatatag ng Katarungang Pambarangay noong 1978. 7160 o ng Local Government Code ng 1991.PAGPAPAKILALA ANG Katarungang Pambarangay o Barangay Justice System ay isang makanismong nakabatay sa komunidad para sa pag-aayos ng mga alitan na tuwirang pinamamahalaan ng barangay na itinuturing na batayang pampulitikang sangay ng gobyerno. Ang pagtatatag at operasyon ng Katarungang Pambarangay ay itinatadhana ng Republic Act No. Bago pa man ipinasa ang batas na ito. Sinasaklaw nito ang mga alitan sa pagitan ng mga kasapi ng parehong komunidad (sa pangkalahatan.

mura at mabilis na daan para sa pag-aayos ng mga alitan kung saan malayang makapaghahanap ang mga partido ng pamimilian para sa mapayapang pagpapasya ng kanilang mga alitan nang hindi lumalapit sa hukuman.pag-aayos ng mga alitan sa antas ng komunidad. alinsunod sa itinatadhana ng 1991 Local Government Code. at sa halip ay para tulungan ang mga sangkot na partido sa pag-uusap at paghahanap? ng posibleng mapayapang pag-aayos (amicable settlement) ng kanilang mga alitan. ang pangunahing papel ng sistemang ito ay hindi ang magdesisyon ng mga alitan at magpataw ng isang solusyon sa mga partido. Ang Punong Barangay at ang mga tagapagkasundo o conciliators ng komunidad (mga kasapi ng Lupon) ay kumikilos. pinadadali nila ang pagtalakay sa mga posibleng solusyon para sa mga nag-aalitang partido. ang pinakamahalagang paraan ng pag-aayos ng mga alitan ay ang pagbibigay-daan sa mga nag-aaway na partido na maghanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Sa ilalim ng Katarungang Pambarangay. Ang mga ito rin ang layunin sa mga patakaran ng Katarungang Pambarangay na iprinoklama ng Department of Justice noong Hunyo 1. kundi sa halip. hindi bilang mga hukom o tagahatol sa mga alitan. ISANG HANDBOOK . 1992. Dahil dito. pamamahala at operasyon ng Katarungang Pambarangay. pinahahalagahan ang personal na pagharap at pakikilahok ng nag-aaway na mga 2 Sa madaling salita. Dahil dito. nagbibigay ang Katarungang Pambarangay ng isang mapanlikha. Ang mga patakarang ito ay nagsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga alituntunin at hakbangin sa pagtatatag.

o ang pagtatanggol laban sa isang kaso ay nangangailangan ng tulong ng mga abugado. Nag-aalok ang Katarungang Pambarangay ng alternatibong na paraan sa pagpapasya ng mga alitan. pagpapasya ng kanilang nagbibigay ang mga alitan sa kabila ng mga Katarungang limitasyon nito. di tulad sa magastos at mahabang proseso ng pag-aayos ng mga alitan sa karaniwang hukuman. Gayunman. Sa halip na dumaan sa masyadong madetalyeng proseso ng pagsasampa ng pormal na reklamo at paghaharap ng ebidensya sa korte. sa Katarungang Pambarangay. Sa ibang mga lugar na ang ang mga kasong hukuman ay hindi maabot dumadaan sa dahil sa layo ng lugar at sa Katarungang hindi makayang halaga ng Pambarangay. Ang pagsasampa ng kaso sa hukuman.partido. Pambarangay ng 3 K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY . Sa mahihirap para sa madaling salita. ang Katarungang pangkalahatan. sa paglilitis. ay Pambarangay ang tanging aabot lamang ng malalapitan ng mga ilang linggo. hindi na kailangan ng mga sangkot na partido ang tulong ng abugado. Hindi umaakma dito ang mga madetalyeng proseso at patakaran na kadalasang ginagamit sa korte. Sa katunayan. at ang pagkakaroon ng karampatang parusa sa hindi pagharap ng mga partido. hindi saklaw ng proseso ng Katarungang Pambarangay ang mga alitan na hindi nagsasangkot ng mga indibidwal katulad ng mga korporasyon. ipinagbabawal ng batas ang pakikilahok ng mga abugado sa pagsasagawa ng pagkakasunduan. Dahil din sa pangangailangan na humarap nang personal ang magkaaway na partido sa proseso ng pagkakasunduan (conciliation). binibigyan ang mga partido ng pagkakataong kausapin ang isa’t isa at ayusin nang mapayapa ang kanilang alitan. Habang ang nililitis na mga kaso sa mga hukuman sa pangkalahatan ay tumatagal ng mga taon bago mapagpasyahan.

Sa mga kasong saklaw ng Katarungang Pambarangay. matutulungan nitong mabawasan ang pagsisikip ng listahan mga kasong nakasampa sa 4 ISANG HANDBOOK . Nilikha din ang Katarungang Pambarangay para makatulong sa mga hukuman sa pagpapatupad ng hustisya. Sa pagkakataon na mabigo ang Katarungang Pambarangay na pagpasyahan ang alitan ay saka lamang papayagan ang mga partido na isampa ang kanilang kaso sa hukuman. 1993 na nag-uutos sa mga hukuman na siguruhin ang pagsunod sa pangangailangan ng unang pagdulog sa Katarungang Pambarangay bilang kundisyon sa pagsasampa ng reklamo sa hukuman para sa mga kasong saklaw ng sistemang ito. Sa kabilang banda. nagbibigay ang Katarungang Pambarangay ng isang mekanismong madaling lapitan para sa pagpapasya ng mga usaping panghustisya ng mga mahihirap. kailangang dumaan muna ang mga partido sa proseso ng Katarungang Pambarangay bago tumungo sa hukuman. Ang hindi pagsunod ay maaaring mangahulugan ng pagpapawalang-saysay ng demanda o kontra-demanda ng mga partido.isang mapanlikha. Sa usapin ng pagtatamo ng hustisya. Inilabas ng Korte Suprema ang Administrative Circular No. Sa dami ng mga nag-aalitang partido na nag-aayos ng kanilang alitan sa antas ng komunidad. Sa ibang mga lugar na ang hukuman ay hindi maabot dahil sa layo ng lugar at sa hindi makayang halaga ng paglilitis. 14-93 noong Hulyo 15. mura at mabilis na daan para sa pag-aayos ng mga alitan kung saan malayang makapaghahanap ang mga partido ng pamimilian para sa mapayapang pagpapasya ng kanilang mga alitan nang hindi lumalapit sa hukuman. inaasahan na ang pagsasampa ng mga kaso (sa hukuman) sa pagitan ng mga kaanib ng parehong komunidad ay mababawasan. ang Katarungang Pambarangay ang tanging malalapitan ng mga mahihirap para sa pagpapasya ng kanilang mga alitan sa kabila ng mga limitasyon nito.

Sa pagkilala sa mga karaniwang tradisyunal na kaugalian ng mga katutubong komunidad. Pinahahalagahan ng Katarungang Pambarangay ang paggamit ng subok na ng panahon na mga tradisyon at kaugalian ng mga komunidad sa pagaayos ng mga alitan sa pagitan ng mga kaanib ng komunidad. 14-93 noong Hulyo 15. Sa halip na mga kaanib ng pamilya. 1993 na naguutos sa mga hukuman na siguruhin ang pagsunod sa pangangailangan ng unang pagdulog sa Katarungang Pambarangay bilang kundisyon sa pagsasampa ng reklamo sa hukuman para sa mga kasong saklaw ng sistemang ito.mga hukuman at umaasa na mapaunlad ang kahusayan at kalidad ng pagbibigay ng mga hukuman ng hustisya. Ang mga kagawiang ito ang kinilala at ginawang opisyal ng Katarungang Pambarangay. nakatatanda sa komunidad. Ang Katarungang Pambarangay. kung ganoon. o mga pinuno ng tribu sa pagpapasya ng mga alitan sa pagitan ng mga kaanib ng parehong pamilya o komunidad. ay parehong alternatibo at tulong sa mga hukuman. ang batas sa Katarungang Pambarangay ay nagsasaad na ang mga kaugalian at tradisyon ng mga katutubong komunidad ang dapat gamitin sa pag-aayos ng mga alitan. kinakatulong ng Katarungang Pambarangay ang Punong Barangay at ang mga kasapi ng Lupon na hinirang mula sa mga iginagalang na kaanib ng komunidad. Inilabas ng Korte Suprema ang Administrative Circular No. Ang kapangyarihan ng Katarungang Pambarangay ay nakasandig sa katotohanang ito ay nagmula sa 5 K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY .tulad ng mga nakatatanda sa komunidad o mga pinuno ng tribu. Naging tradisyon na ng mga Pilipino na humingi ng tulong sa mga nakatatandang kasapi ng pamilya.

Inaasahan din na ang pangkomunidad na katayuan ng Katarungang Pambarangay ang magtitiyak na igagalang ng mga partido ang mapayapang pag-aayos o amicable settlement na pinagkasunduan. laluna sa antas ng komunidad.komunidad mismo. Ang handbook na ito ay isinalin na rin sa tatlo pang katutubong wikang Pilipino. Cebuano at Ilonggo. kasalukuyang pinagyayaman/pinauunlad ang isang handbook hinggil sa sistema ng KP sa ARMM. na nagbibigaypansin sa umiiral na katutubo at tradisyunal na mga mekanismo ng paggagawad ng katarungan sa kulturang Muslim o Moro. upang mapadali ang malawakang paggamit at pag-unawa sa KP. Gayundin. Sa pagtatapos. pabuya at gantimpalang dulot ng sistema ng KP. Sa ganitong kalagayan. ang Katarungang Pambarangay ay tinitingnan na magsisilbi ayon sa pangalan nito. ang Tagalog. Para magsilbing sanggunian. Ang unang bahagi ng handbook ay tumatalakay sa aktuwal na mga proseso ng KP. Inaasahan na titiyakin nito ang pagbibigay ng hustisya sa taumbayan. ang nag-aalitang partido ay inaasahang maging mas panatag sa pagtalakay sa kanilang mga suliranin at sa paghahanap ng mga solusyon sa mga alitan. Ang ikalawang bahagi naman ay patungkol sa mga pakinabang. ang Panghuling Bahagi o mga Annexes ay naglalaman ng aktuwal na mga halimbawa ng lahat ng KP forms na ginagamit sa proseso ng KP. at ipinatutupad ng mga kaanib ng komunidad sa pamamagitan ng paggamit ng mga tradisyunal na kaugalian sa pagpapasya ng alitan. 6 ISANG HANDBOOK .

U N A N G B A H A G I A KTUWAL NA PROSESO .

.

PUMARITO HO AKO UPANG MAGTANONG TUNGKOL SA PAGPAPATUPAD NG KATARUNGANG PAMBARANGAY SA ATING NASASAKUPAN. ITO AY NAMUMUKOD-TANGING BAHAGI NG ATING TUNGKULING PAMBARANGAY UPANG ITAGUYOD ANG MAMAMAYAN SA KOMUNIDAD. ANG KATARUNGANG PAMBARANGAY AY ISANG MAHALAGANG PAMAMARAAN SA ATING BARANGAY PARA SA ALITAN. LUMAPIT PAGTANUNGAN. PAGSASAAYOS AT PAGPAPASIYA NG MGA ALITAN . ITO AY KAPAYAPAAN AT PAGKAKASUNDO NG MGA PATAS AT MABILISANG PAG-AAYOS NG MGA PAGKILALA RIN SA KAKAYANAN NG BARANGAY AT NG MGA PINUNO NITO NA PADALIIN ANG SA KANILANG ANTAS. MAGKAPE KA KA SA TAONG DAPAT ALAM MO. ANO BA ANG MAIPAGLILINGKOD KO BARANGAY NG BAGONG SA IYO? SALAMAT HO.K A B A N A T A I PAGBUBUO NG LUPON MAGANDANG UMAGA HO. MAUPO KA AT MUNA. ISANG UMAGA SA BARANGAY PAG-ASA… MAGANDANG UMAGA RIN. BINABATI NGA PALA KITA BILANG BAGONG PUNONG DIWA. TAMANG-TAMA. CELIA. KAPITAN PEDRING.

PATOTOO O PAGPAPATIBAY NG SANGGUNIANG PAANO HO KUNG MABIGO BUUIN ANG LUPON? ANG PUNONG BARANGAY NA NG KAPABAYAAN SA TUNG- MAAARI SIYANG AKUSAHAN KULIN AT MAAARING MAPATAWAN NG KAPARUSAHANG ADMINISTRATIBO. BARANGAY. ANG PUNONG BARANGAY LAMANG ANG MAAARING MAGTALAGA NG KASAPI NG LUPON. PERO. KAILANGAN NATING MAGLABAS NG PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON AT MAGHANDA NG TALAAN NG MGA PANGALAN NG MGA IMINUMUNGKAHING KASAPI NG LUPON. MABABA AT DALAWAMPUNG 10 ISANG HANDBOOK . SIYA LAMANG ANG TANGING MAY KARAPATAN NITO. HINDI NA ITO NANGANGAILANGAN NG PAGSANG-AYON.GANOON HO PALA. TALAGA HO? KAILAN AT BUUIN ANG LUPON? PAANO KO HO BA MAAARING SA LOOB NG LABINLIMANG (15) ARAW MULA SA PAG- UUMPISA NG ATING PANUNUNGKULAN BILANG PUNONG BARANGAY. ILANG TAO HO BA ANG DAPAT KONG ISAMA SA TALAAN? SAMPUNG TAO ANG PINAKAKATAO ANG PINAKAMARAMI. ANG PUNONG BARANGAY LAMANG HO BA ANG MAY KAPANGYARIHAN NA BUMUO NG LUPON? OO.

KILALANG MATAPAT. SARILING DESISYON. MAHINAHON. MAY SARILING DESISYON. KILALANG MATAPAT. PATAS. PATAS. AT MADALING MAKAANGKOP MGA HINDI KARAPATDAPAT NA MAGING KASAPI NG LUPON WALA PANG LABINGWALONG (18) TAONG GULANG HINDI MAPAGKAKATIWALAAN NAPATUNAYANG NAGKASALA NA MAY PARUSANG HABAMBUHAY NA PAGKAKAKULONG O PANSAMANTALANG PAGBABAWAL SA PAGLILINGKOD SA PAMPUBLIKONG TANGGAPAN HALAL NA PINUNO NG PAMAHALAAN KASAPAI NG SANDATAHANG LAKAS NA NASA AKTIBONG SERBISYO K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 11 . MAPARAAN. MAY MAHINAHON. WALANG PINAPANIGAN. MAPARAAN. AY MAAARING MAGING KASAPI NG LUPON. GULANG AT NAGTATAGLAY NG MGA SUMUSUNOD NA SINUMAN NA KASALUKUYANG NANINIRAHAN O KARAPAT-DAPAT NA MAGING KASAPI NG LUPON KASALUKUYANG NANINIRAHAN O NAGTATRABAHO SA BARANGAY NASA HUSTONG GULANG MAY MGA SUMUSUNOD NA KATANGIAN: INTEGRIDAD. BUKAS ANG ISIP AT MADALING MAKAANGKOP. NASA HUSTONG KATANGIAN: INTEGRIDAD. WALANG PINAPANIGAN. BUKAS ANG ISIP.SINU-SINO HO BA ANG MGA KARAPAT-DAPAT NA MAGING KASAPI NG LUPON? NAGTATRABAHO SA BARANGAY.

MATAPOS KO HONG MATUKOY ANG SAMPU (10) HANGGANG LUPON. AY MAGHAHANDA NG PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON GAMIT ANG KP FORM 1. SAAN HO NATIN PATALASTAS? ILALAGAY ANG IPAPASKIL ANG PATALASTAS NA ITO SA TATLONG (3) MGA LANTAD O ISTRATEHIKONG LUGAR NA SAKOP NG BARANGAY. ANG PATALASTAS AY MAGLALAMAN NG PAANYAYA PARA SA LAHAT NG KASAPI NG BARANGAY UPANG PAGTIBAYIN O TUTULAN ANG MUNGKAHING PAGTATALAGA NG TALAAN. SIYA RING KASALUKUYANG PAGKATAPOS. SINUMANG TAO NA KASAMA SA 12 ISANG HANDBOOK . ANO HO ANG AKING HAKBANG? DALAWAMPUNG (20) KASAPI NG MGA SUSUNOD NA ANG IYONG KALIHIM NA KALIHIM NG LUPON. ANG PAGMUMUNGKAHI AY GAGAWIN SA PANAHON NG PAGKAKAPASKIL NA TATAGAL NG TATLONG LINGGO.

Local Government Code of 1991 (Republic Act No. 2. 20__ (the last day for posting this notice). 16. social standing in the community. 14. 12. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ _________________ _________________ _________________ 13. 8. Title One. 11. 6. 7. 15. 4. sense of fairness and reputation for probity in view of their age. 25. resourcefulness. The persons I am considering for appointment are the following: 1. 23. 5. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 13 . 3. 9. 24. 19. All persons are hereby enjoined to immediately inform me and of their opposition to or endorsement of any or all the proposed members or recommend to me other persons not included in the list but not later than the ________ day of _______. of the Katarungang Pambarangay Law. _________________ Punong Barangay IMPORTANT: This notice is required to be posted in three (3) conspicuous places in the barangay for at least three (3) weeks WARNING: Tearing or defacing this notice shall be subject to punishment according to law. patience. open mindedness and other relevant factors.KP FORM # 1: PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY ______ . 18. tact. 21. Book III. impartiality. independence of mind. 22. notice is hereby given to constitute the Lupong Tagapamayapa of this Barangay. The law provides that only those actually residing or working in the barangay who are not expressly disqualified by law are qualified to be appointed as Lupon members. 17. 20__ NOTICE TO CONSTITUTE THE LUPON To All Barangay Members and All Other Persons Concerned: In compliance with Section 1(a). flexibility. 20. _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ They have been chosen on the basis of their suitability for the task of conciliation considering their integrity. 10. Chapter 7. 7160).

NA MAY LAGDA NG PUNONG BARANGAY AT PINATOTOHANAN NG KALIHIM NG BARANGAY. Local Government Code of 1991 (Republic Act No. Title One. KAHIT NA SINONG KASAPI NG AKING BARANGAY AY MAAARING TUMUTOL O SUMUPORTA SA KAHIT NA SINO MULA SA BARANGAY? OO. 20__ (Date) APPOINTMENT TO: ___________ Pursuant to Chapter 7. Book III. KP FORM # 2: LIHAM NG PAGHIRANG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY ______ . _________________ Punong Barangay ATTESTED: ________________ Barangay Secretary AGAD NA MANUNUMPA SA HARAP MO BILANG PUNONG BARANGAY ANG MGA BAGONG HIRANG NA KASAPI NG LUPON GAMIT ANG KP FORM 5. AT SAMPUNG ARAW MATAPOS ANG HULING ARAW NG PAGPAPASKIL. ISUSULAT NINYO ANG PAGKAKAHIRANG SA INYONG MGA KASAPI NG LUPON GAMIT ANG KP FORM 2. 7160). you are hereby appointed MEMBER of the Lupong Tagapamayapa of this Barangay effective upon taking your oath of office and until a new Lupon is constituted on the third year following your appointment.IBIG N’YO HONG SABIHIN. KAPITANA. 14 A HANDBOOK .

and that I voluntarily impose upon myself this obligation without any mental reservation or purpose of evasion. Book II. that I will support and defend its Constitution and obey the laws.) _____________ Member SUBSCRIBED AND SWORN to (or AFFIRMED) before me this _____ day of __________. legal orders and decrees promulgated by its duly constituted authorities. I _______________. Local Government Code of 1991 (Republic Act No. SO HELP ME GOD. Title One. 7160). my duties and functions as such member and as member of the Pangkat ng Tagapagkasundo in which I may be chosen to serve. that I will bear true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. (In case of affirmation the last sentence will be omitted. 20____. SUSUNOD KONG GAGAWIN? ANIM NA HAKBANG SA PAGBUBUO NG LUPON STEP 1: Pagtutukoy ng aktuwal na bilang ng mga kasapi ng Lupon STEP 2: Paghahanda ng patalastas para sa pagbubuo ng Lupon STEP 3: Pagpapaskil ng patalastas para sa pagbubuo ng Lupon STEP 4: Paghirang ng mga kasapi ng Lupon STEP 5: Panunumpa ng mga kasapi ng Lupon STEP 6: Pagpapaskil .KP FORM # 5: PAHAYAG NG PANUNUMPA NG KASAPI NG LUPON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY OATH OF OFFICE Pursuant to Chapter 7. __________________ Punong Barangay MATAPOS ANG PANUNUMPA NILA SA KANILANG ANO HO ANG PANUNUNGKULAN. do hereby solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and conscientiously discharge to the best of my ability. being duly qualified and having been duly appointed MEMBER of the Lupong Tagapamayapa of this Barangay. ANG TALAAN NG MGA HINIRANG NA KASAPI NG LUPON AY IPAPASKIL SA TATLONG ISTRATEHIKO AT MADALING MAKITANG MGA LUGAR SA NASASAKUPAN NG BARANGAY.

SA ILALIM NG SERIES OF 1997.GAANO HO BA KATAGAL ANG PANUNUNGKULAN NG LUPON? NG MGA KASAPI MULA SA PAGKAKAHIRANG. 16 ISANG HANDBOOK . MAAARI TAYONG MAGBIGAY NG PABUYA SA MGA KASAPI NG LUPON NA ISANG PARTIKULAR NA KASO. DAPAT SANG-AYUNAN NG NAKARARAMING KASAPI NG LUPON ANG PAGBAWI. KUNG MAY SAPAT NA PONDO ANG BARANGAY. TIRAHAN O LUGAR NG TRABAHO O BABAWIIN NG PUNONG BARANGAY ANG PAGKAKAHIRANG SA KANYA. MAGLILINGKOD ANG BAWAT KASAPI NG LUPON SA LOOB NG TATLONG TAON MALIBAN NA LANG MAGBIBITIW.) MAY SAHOD HO BANG DAPAT TANGGAPIN ANG LUPON? MAYROON HO BA SILANG BENEPISYO? MATATANGGAP NA MGA KASAPI NG MAGLILINGKOD ANG MGA KASAPI NG LUPON NANG WALANG SUWELDO. LILIPAT NG KUNG SIYA AY MAMAMATAY. ANG DALAWANG ANAK NG KASAPI NG LUPON AY MAY KARAPATANG MAGING ISKOLAR NG GOBYERNO SA ANUMANG PANG-ESTADONG EDUCATION (CHED) ORDER 62 PAMANTASAN O KOLEHIYO. (TINGNAN ANG KP FORM 6. SA COMMISSION ON HIGHER LUMAHOK SA PAGPAPASIYA NG KABILANG BANDA. KUNG MAGKAGAYUNMAN.

3. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ 7. 5. _________________ Received this __________ day of _____________. 4. _________________ 9. __________________ Signature NOTE: The members of the Lupon conforming to the withdrawal must personally affix their signatures or thumb marks on the pertinent spaces above. _________________ 11.) ____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman CONFORME (Signatures): 1. _________________ 10. The withdrawal must be conformed to by more than one-half of the total number of members of the Lupon including the Punong Barangay and the member concerned.KP FORM # 6: PAGBAWI SA PAGHIRANG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ______ . _________________ 8. 2. 19____. 6. on the following ground/s: [] incapacity to discharge the duties of your office as shown by _______________________________ [] unsuitability by reason of _______________________________ (Check whichever is applicable and detail or specify the act/s or omission/s constituting the ground/s for withdrawal. 20__ (Date) WITHDRAWAL OF APPOINTMENT TO: _______________ After due hearing and with the concurrence of a majority of all the Lupong Tagapamayapa members of this Barangay. your appointment as member thereof is hereby withdrawn effective upon receipt hereof. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 17 .

GAYUNPAMAN. MAY TUNGKULIN ANG PAGPAPASYA SA MGA SIGALOT O SANGGUNIANG BARANGAY NA IBIGAY ANG MGA PANGANGAILANGAN NG LUPONG TAGAPAMAYAPA AT NG PANGKAT USAPIN NG PANGANGASIWA SA PAMAMAGITAN NG PAGLALAAN NG PONDO MULA SA PANLOOB NA KITA NA NAKALAAN PARA PAMBARANGAY. KAHIT HO PAANO ANG KANILANG NATUTUMBASAN. MERON HO BA AKONG PARTIKULAR NA TUNGKULIN PAGDATING SA PAGPAPATUPAD PAMBARANGAY? NG KATARUNGANG BILANG TAGAPANGULO NG SA KATUNAYAN. MO BILANG TAGAPANGULO NG HABANG PINAG-UUSAPAN ANG IBA’T IBANG MGA PARAAN NG MATATALAKAY DIN NATIN ITO ALITAN SA INYONG BARANGAY. PAANO HO MAGKAKAROON NG BAHAGI ANG SANGGUNIANG BARANGAY SA KATAPAGPAPATUPAD NG RUNGANG PAMBARANGAY? BUWENO. SA KATARUNGANG TAGPAGKASUNDO SA 18 ISANG HANDBOOK .ANG GANDANG PAKINGGAN. NAPAKAIMPORTANTE NG PAPEL LUPON. SAAN PA HO BA MAAARING MANGGALING ANG PONDO PARA SA MGA GAWAIN NG NG BARANGAY? LUPON MALIBAN SA PONDO PAGOD AT PAGLILINGKOD AY MAAARI NATING KAUSAPIN ANG MUNISIPYO PARA MAGLAAN NG PONDO NA GAGAMITIN SA PAGKILOS NG LUPON AT ISAMA ITO PINAGLALAANAN NG GUGUGULIN. SA KANILANG TAUNANG BALIK HO TAYO SA PAPEL KO LUPON.

SABA PARA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 19 .SIGE HO. NGAYON PAKISABI HO NINYO SA AKIN KUNG ANO ANG UNANG HAKBANG SA PAGPAPASIYA NG SIGALOT O ALITAN SA AMING BARANGAY? INUMIN MO MUNA ANG KAPE MO AT NAGHAHANDA ANG MANANG SOLING MO NG MATAMIS NA NILAGANG KAMOTE AT SA ATIN.

NG SABANG ITO. MAY KAPANGYARIHAN KA NA MAMAGITAN SA MGA KASO NG MGA RESIDENTE NG INYONG BARANGAY. ANO HO ANG GAGAWIN KO KAPAG MAY IDINULOG NA KASO SA AKIN SA BARANGAY? PAANO HO AKO MAKATUTULONG SA PAGPAPASYA NITO? BILANG PUNONG BARANGAY. KAPITAN. PAANO HO KUNG ISA LANG SA MGA SANGKOT NA PANIG ANG NANGGALING SA AKING BARANGAY? SA GANITONG KASO. ANG TAMIS HO SA PAPURI. ANO ULI ANG TANONG MO? TALAGA? SALAMAT OHO. ANG ALITAN AY AAYUSIN SA BARANGAY KUNG SAAN NAKATIRA ANG MGA INIREREKLAMO O ANG ISA SA PAGPILI NG NAGREREKLAMO. MGA INIREREKLAMO DEPENDE SA MALIWANAG BA SA IYO? K A B A N A T A I I ANG PAMAMAGITANAN PUNONG BARANGAY NG .

MAAARING DUMIRETSO SA SA PROSESO NG PAMAMAGITANAN ISANG KOOPERATIBA O PAMPUBLIKONG HUKUMAN NANG HINDI NA DUMADAAN (MEDIATION) O PAGKAKASUNDUAN (CONCILIATION). ANG TAO O KORPORASYONG ITINALAGA NG BATAS KATULAD NG KOOPERATIBA AY HINDI MAAARING MAGHABLA DAHIL HINDI ITO ISANG PARTIDO NA PAG-AAYOS O AMICABLE SETTLEMENT. MAAARING PUMASOK SA MAHINAHONG SA ANUMANG KASO NA KASANGKOT ANG SAMAHAN. DAPAT SIYANG KATAWANIN NG SUSUNOD NA PINAKAMA-LAPIT NA ABUGADO.OHO. ANU-ANO HO BA ANG MGA KASONG LAHAT NG MGA ALITAN. NAPAPASAILALIM SA KATARUNGANG PAMBARANGAY? KUNG GAYON HO. NGAYON PAANO NAMAN HO KUNG WALANG KARAPATAN O MENOR DE EDAD ANG SINUMAN SA MGA SANGKOT NA PANIG? BUWENO. SIBIL AT KRIMINAL MAN ANG KATANGIAN KUNG SAAN ANG MGA PANIG NA SANGKOT AY NAKATIRA SA PAREHONG LUNSOD O MUNISIPALIDAD AY PROSESO NG MAHINAHONG PAGMAAARING MAPASAILALIM NG AAYOS O AMICABLE SETTLEMENT. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 21 . MAAARI HO BA AKONG MAMAGITAN SA MGA KASONG ANG SANGKOT AY MGA KOOPERATIBA O PAMPUBLIKONG SAMAHAN NA AKING BARANGAY? KUMIKILOS SA KAMAG-ANAK NA HINDI KANYANG LEHITIMONG TAGAPAG-ALAGA O HINDI MAAARI. MARAMING MGA KASO ANG SAKLAW NITO.

287). MAGAAN NA MGA PAGBABANTA (ART. MGA HINDI GAANONG MALALANG PINSALA SA KATAWAN (ART. 281). 269 ). 260 ). PAG-IWAN NG MGA TAONG PINAGKATIWALAANG MAGAALAGA SA ISANG MENOR DE EDAD. 286). PAGPASOK SA ISANG TIRAHAN NANG WALANG PAHINTULOT (HINDI GUMAMIT NG DAHAS AT PANANAKOT) (ART. IBA PANG MAGAAN NA PAGBABANTA (ART. PANANAGUTAN NG MGA SANGKOT SA ISANG LABANAN KAPAG NAGKAROON LANG NG MGA PINSALA SA KATAWAN O WALA MANG NANGYARING PINSALA (ART. KAWALAN NG PAGMAMALASAKIT NG MGA MAGULANG (ART. PAGGAMIT NG HUWAD NA KATIBAYAN (ART. 265).MGA KASO SA ILALIM NG KATARUNGANG PAMBARANGAY PAGLALATHALA AT PAMAMAHAYAG NANG LABAG SA BATAS (ART. PAG-IWAN SA ISANG TAONG NASA PANGANIB AT PAG-IWAN SA ISANG NAGING BIKTIMA (ART. 280 ). MGA BAHAGYANG PINSALA SA KATAWAN AT PAGMAMALUPIT (ART. 285). 154). 271 ). 178). IBA PANG KATULAD NA PAMUMUWERSA (SAPILITANG PAGBILI NG MGA PANINDA AT PAGBABAYAD NG SUWELDO SA PAMAMAGITAN . PINSALA SA KATAWAN DALA NG MARAHAS NA PAG-AAWAY (ART. 252). 253). PAGGAMIT NG MGA UNIPORME AT SAGISAG NA LABAG SA BATAS (ART. MGA IBANG ANYO NANG PAGPASOK NA WALANG PAHINTULOT (ART. 275). 283 ). PAGTULONG SA NAGANAP NA PAGPAPATIWAKAL (ART. 276). HINDI GRABENG PAMUMUWERSA (ART. PAGHIMOK SA ISANG MENOR DE EDAD NA LUMAYAS SA KANYANG TAHANAN (ART. 266). PAGPAPABAYA SA ISANG MENOR DE EDAD (ISANG BATA NA MABABA ANG EDAD SA PITONG (7) TAONG GULANG) (ART. 179 ). PAGGAMIT NG HINDI TOTOONG PANGALAN AT PAGTATAGO NG TOTOONG PANGALAN (ART. 175 ). 155). MGA PANANAKOT AT PANINIRANG-PURI (ART. 277). GRABENG PAMUMUWERSA (ART. PAGDAKIP NANG LABAG SA BATAS (ART.

318). 313). 363).NG PAGSINGIL NG UTANG NA LOOB) (ART.000. PAGTANGGAL. PAGBILI NG NAKAW NA ARI-ARIAN KUNG ANG HALAGA NG ARI-ARIANG SANGKOT AY HINDI HIHIGIT SA P50. 356). IBA PANG ANYO NG PANDARAYA (ART. IBA PANG KALOKOHAN (KUNG ANG HALAGA NG NASIRANG ARI-ARIAN AY HINDI HIHIGIT SA P1. 289). MGA PAKANA LABAN SA DANGAL (ART. PANANATILI AT PAGBABAWAL NG PAGSASANIB NG PUHUNAN AT LAKAS-PAGGAWA SA PAMAMAGITAN NG DAHAS AT PANANAKOT (ART. PAGSISIWALAT NG LIHIM NANG MGA PANG-AABUSO NG KAPANGYARIHAN (ART. PAGBUBUO. SIMPLENG PANUNULSOL (ART. 316). PAGLALABAS NG TSEKE NANG WALANG SAPAT NA PONDO (BP 22). 338). (ART. . IBA PANG PANLOLOKO (ART.00 (PD 1612). 364). PAGNANAKAW (KUNG ANG HALAGA AY HINDI HIHIGIT SA P500 ).000. PAGPIGIL SA PAGLALATHALA NG MGA GAWAING TINUTUKOY SA PANAHON NG OPISYAL NA PROSESO (ART.00). (ART. 291). PAGSAKOP NG MGA TIGIL NA ARI-ARIAN O SAPILITANG PAGKUHA NG KARAPATAN SA ARI-ARIAN (ART 312). 317). PANDARAYA O PANGGAGANTSO (KUNG ANG HALAGA AY HINDI HIHIGIT SA P200. (ART. 309 ). 290 ). 310 ).00). 329 ). PAGLILIPAT NG MGA HANGGANAN O MUHON (ART. 357). 288).00). PAGDADAWIT SA MGA INOSENTENG TAO (ART. PANDARAYA SA ISANG MENOR DE EDAD (ART. MGA KAKAIBANG KASO NG PANLOLOKONG MAY MASAMANG HANGARIN (KUNG ANG HALAGA NG NASIRANG ARI-ARIAN AY HINDI HIHIGIT SA P1. 315). PAGBEBENTA O PAGPEPRENDA NG NAKASANLANG PAG-AARI (ART. PAGNANAKAW (KUNG ANG HALAGA NG NINAKAW NA ARIARIAN AY HINDI HIHIGIT SA P50. PAG-ALAM NG LIHIM NANG SAPILITAN AT SA PAMAMAGITAN NG KASUNDUAN (ART. PAGBANTA NA ISISIWALAT AT ALOK NA PAGPIGIL SA PAGSISIWALAT NA MAY KABAYARAN (ART.00). PAGGAWA NG KAHALAYAN NA MAYROONG PAGSANG-AYON NA NAAGRABYADONG PARTIDO (ART 339). (ART. (ART 328 ). 319).

NAKU! NAPAKARAMI! ANO HO BA ANG IBANG MGA KASONG HINDI KASALI SA KATARUNGANG KORPORASYONG ITINALAGA NG BATAS? PAMBARANGAY MALIBAN SA MGA TAO O

MGA PAGLABAG NA ANG SANGKOT AY TAUHAN NG GOBYERNO MGA PAGLABAG NA ANG PINAKAMATAAS NA PARUSA AY

(P5,000.00)

ISANG TAON AT MAHIGIT SA LIMANG LIBONG PISO ANG MULTA;

MGA PAGLABAG NA WALANG PRIBAONG PANIG; DI NATITINAG NA MGA ARI-ARIAN SA IBA’T IBANG

LUNSOG O MUNISIPALIDAD, ALITAN NA NANGANGAALITAN SA USAPIN NG PAGGAWA, MGA ALITAN SA ILANGAN NG MADALIANG AKSYONG LEGAL, MGA

LANG-BISA NG PAGHATOL MATAPOS MAGKASUNDO.

USAPIN NG LUPA AT AKSYON PARA SA PAGSASAWA-

ANO HO BA ANG UNANG HAKBANG SA PAGSASAAYOS NG MGA KASO? OKAY. TUTULUNGAN NG IYONG KALIHIM ANG NAGREREKLAMO MALIIT NA HALAGA SA INGAT-YAMAN NG BARANGAY PARA SA PAGSASAMPA NG KASO. SA PAGSUSULAT SA KP FORM 7. MAGBABAYAD SIYA NG

NAPAKAHALAGA DING TANDAAN NA WALANG SINUMAN ANG MAAARING DUMIRETSO SA HUKUMAN O ANUMANG TANGGAPAN NG GOBYERNO PARA SA PAGPAPASYA NG KANYANG KASO LABAN SA ISA PANG SAKLAW MO. TAO LALO NA KUNG ANG USAPIN AY

24

ISANG HANDBOOK

KP FORM # 7: PORMULARYO NG NAGREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s COMPLAINT I/WE hereby complain against above named respondent/s for violating my/our rights and interests in the following manner: ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ __________________________________ THEREFORE, I/WE pray that the following relief/s be granted to me/us in accordance with law and/or equity: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ __________________________________ Made this _______ day of ___________, 19____. ________________ Complainant/s Received and filed this ________ day of __________, 19____. ____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman

K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY

25

IBIG NINYO HONG SABIHIN, KINAKAILANGANG DUMAAN SA KATARUNGANG PAMBARANGAY SANGKOT? ANG MGA PARTIDONG

OO, MALIBAN NA LANG KUNG ANG MAGKABILANG PANIG AY NAGPASYANG HARAPIN ANG BAWAT ISA AT ISAAYOS ANG KUNG HINDI, KINAKAILANGAN NILANG DUMAAN SA PROSESO NG PAGKAKASUNDUAN KANILANG HIDWAAN. PERO

AY IPAWAWALANG-SAYSAY ITO NG HUKUMAN SA KAKULANGAN NG DAHILAN PARA AKSYUNAN O ISAMPA SA KORTE. MASYADONG MAAGA PARA

(CONCILIATION) KUNG

HINDI

GANOON PALA. KUMIKILOS TAYONG PARANG ISANG ANG MGA HUKOM, HINDI HO BA? HUKUMAN AT ANG MGA LUPON

HINDI TAYO GANOON. ANG ATING GAWAIN BILANG LUPON, ITO AY HINDI ISANG HUKUMANG PAMBARANGAY AT ANG MGA KASAPI NG LUPON AY ISANG GRUPO PARA SA PAGKAKASUNDO AT ANG MGA SUNDO. SA BAHAGI MO, IKAW KASAPI AY MGA TAGAPAGKAHINDI MGA HUKOM. ITO AY BATAYANG PAGKAKAIBA NG

ANG TAGAPAMAGITAN. OKAY, KAPAG NABAYARAN NA NG NAGREREKLAMO ANG BAYAD SA PAGSASAKDAL, ANO HO ANG SUSUNOD NA HAKBANG?

SA LOOB NG TATLONG ARAW AY DAPAT KANG MAGLABAS NG NAGSASAKDAL AT PAGPAPATAPATALASTAS NG PAGDINIG SA

WAG SA ISINASAKDAL. SILANG DALAWA AY DAPAT HUMARAP SA

IYONG TANGGAPAN.

26

ISANG HANDBOOK

____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman Notified this ________ day of __________. 19____.KP FORM # 8: PATALASTAS NG PAGDINIG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA NOTICE OF HEARING (MEDIATION PROCEEDINGS) TO: _________________ ________________ Complainant/s You are hereby required to appear before me on the ______ day of _______. This ________ day of ____________. ANG ISINASAKDAL NAMAN ANG HINDI MAKAPAGHARAP NA KUNG MAYROON MAN. AY MAPAWAWALANG-SAYSAY AT MAWAWALAN NA SIYA NG KARAPATANG MAGSAMPA NG KASO SA DI-TUWIRANG PAGLAPASTANGAN SA HUKUMAN. KUNG MAKATUWIRANG DAHILAN. ANG KANYANG REKLAMO AY KUNG HINDI NAKAPAGHARAP ANG NANGSASAKDAL NA MAAARING MAGSAMPA NG KASO SA HUKUMAN. complainant/s _______________ _______________ PAANO HO KUNG HINDI MAKAHARAP ANG SINUMAN SA MGA PARTIDO? IPAWAWALANG-SAYSAY AT HINDI NA SIYA MAAARI DIN SIYANG MAPARUSAHAN O MAKATUWIRANG DAHILAN. SA HUKUMAN AT MAAARI DIN SIYANG MAPARUSAHAN PARA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 27 . SA KABILANG BANDA. 19___ at ________ o’clock in the morning/afternoon for the hearing of your complaint. 19____. ANG KANYA KONTRA-DEMANDA. MAPANGARALAN PARA SA DI-TUWIRANG PAGLAPASTANGAN SA HUKUMAN.

19___. on the _______ day of _________. 19___ at ____________ o’clock in the morning/afternoon. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman PAANO HO KUNG PAREHO SILANG HUMARAP? PAANO KO HO PAGPAPASYAHAN ANG KANILANG KASO? PAGWAWASTO. copy of which is attached hereto.KP FORM # 9: PAGPAPATAWAG PARA SA INIREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. This _______ day of ____________. You are hereby warned that if you refuse or willfully fail to appear in obedience to this summons. BILANG TAGAPAMA- 28 ISANG HANDBOOK . MAKIKINIG KANG MABUTI SA KANILA AT AYUSIN ANG KANILANG KASO. for mediation/conciliation of your dispute with complainant/s. together with your witnesses. HINDI MO PAGPAPASYAHAN ANG KANILANG KASO NGUNIT TUTULUNGAN MO SILANG GITAN. you may be barred from filing any counterclaim arising from said complaint. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s SUMMONS TO: ____________________ ____________________ Respondents _________________________ _________________________ You are hereby summoned to appear before me in person. FAIL NOT or else face punishment as for contempt of court. then and there to answer to a complaint made before me.

SANGKOT AT MALAMAN ANG KANILANG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 29 . KINAKAILANGAN MONG MAKILALA ANG MGA PARTIDONG PINAG-AAWAYAN. or __________________________ 3. ANO HO ANG DAPAT KONG GAWIN PARA MAAYOS KONG MAPANGHAWAKAN ANG KANILANG KASO? BAGO KA MAMAGITAN.) TUTULUNGAN MO SILANG HANAPIN ANG SOLUSYON SA LOOB NG KP FORM # 9 (BACK PAGE) OFFICER’S RETURN I served this summons upon respondent ____________________________ on the ______ day of ______________. or __________________________ 4. handing to him/them said summons and he/they refused to receive it. leaving said summons at his/their dwelling with __________ (name) a person of suitable age and discretion residing therein. by: (Write name/s of respondent/s before mode by which he/they was/were served.) Respondent/s __________________________ 1. handing to him/them said summons in person.LABINLIMANG (15) ARAW. 19____. 19____. and upon respondent ___________________________ on the day of ________________. BILANG PUNONG BARANGAY. ANG KASO AY IHAHARAP SA PANGKAT TAGAPAGKASUNDO. KUNG HINDI HUMARAP ANG ISINASAKDAL. ( name) a competent person in charge thereof. _____________ Officer Received by Respondent/s representative/s: ___________________ Signature ___________________ Signature __________________ Date __________________ Date NGAYON HO BAGO AKO MAGTANONG PA TUNGKOL SA PANGKAT. or __________________________ 2. leaving said summons at his/their office/place of business with ________.

MAGTANONG KA AT ISALI MO ANG MAGKABILANG PARTIDO SA PAGHAHANAP NG SOLUSYON SA KANILANG ALITAN. MONG HANAPIN NG DALAWANG PANIG ANG NA SILANG MAGKAAYOS. DAPAT HO BA NATING ISULAT ANG MGA TAKDA AT KONDISYON NG KANILANG PAG-AAYOS? KUNG SAKALI HONG PUMAYAG OO. ANO HONG GAGAWIN KO? MAYROON NAPAKAHALAGANG IPALIWANAG MO SA BAWAT PANIG ANG MGA PROSESO AT LAYUNIN NG PAMAMAGITANAN O MEDIATION AT ANG MGA PATAKARAN NA DAPAT NILANG ISAALANG-ALANG. TANDAAN MO.HO BANG PATAKARAN NA DAPAT KONG SUNDIN? PAGKATAPOS. NG MAGKABILANG 30 ISANG HANDBOOK . PERO ITO AY DAPAT NASA WIKA O SALITANG NAIINTINDIHAN PANIG. BAWAT PARTIDO NA IPALI- WANAG ANG KANI-KANILANG PANIG NANG WALANG PAGSABAD MULA SA KABILANG PARTIDO. MUKHA NAMANG MADALI ITO. NAPAKAHABANG PROSESO NITO NA NANGANGAILANGAN NG NIG. MAS MAGANDA KUNG SISIMULAN NINYO SA ISANG PANABIGYAN MO NG ORAS ANG LANGIN ANG BUONG PROSESO. HAYAAN SOLUSYON SA KANILANG ALITAN. HINDI KA HUKOM PAGGAGALANGAN AT PAKIKI- KUNDI ISANG TAGAPAMAGITAN.

do hereby agree to settle our dispute as follows: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ and bind ourselves to comply honestly and faithfully with the above terms of settlement. GAGANA NA ANG KASUNDUAN AT MAYROON ITONG DESISYON NG HUKUMAN. 19_______. complainant/s and respondent/s in the above-captioned case. after I had explained to them the nature and consequence of such settlement. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ ATTESTATION I hereby certify that the foregoing amicable settlement was entered into by the parties freely and voluntarily. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman Barangay Case No. KAPANGYARIHAN AT BISA NG ISANG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 31 . Entered into this ______ day of __________.KP FORM # 16: MAPAYAPANG PAG-AAYOS NG ALITAN Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s AMICABLE SETTLEMENT We. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ PAANO HO TAYO MAKASISIGURO NA SUSUNDIN NILA ANG KASUNDUAN? MATAPOS ANG SAMPUNG ARAW.

ISA SA MGA ITO (MEDIATION) ANG AKING PAMAMAGITANAN AT WALANG KASUNDUANG MAABOT? MERON PA HO BANG PARAAN PARA MAAYOS NG KANILANG ALITAN? MAGKABILANG PARTIDO ANG AY SA PAMAMAGITAN NG ISANG GRUPONG TAGAPAMAYAPA NA KILALA AT IGINAGALANG NG ALITUNTUNIN. MAAARI NATING KUHANIN ANG NAAAYON SA BATAS. SA ATING KULTURA AY MAY MGA ILANG PARAAN NG PAGPAPASYA NG MGA ALITAN. SA LOOB NG SAMPUNG SA PAG-AAYOS DAHIL PAANO HO MAKASUSUNOD SA INIREREKLAMO? KASUNDUAN ANG MAAARING KUSANGLOOB SIYANG SUMUNOD SA LIMANG ARAW. TINATAWAG NATIN ITONG PANGKAT TAGAPAGKASUNDO. PAGBABANTA O PANANAKOT? SA MGA NAG-AALITAN ANG SA GANYANG KASO. KANYANG ARI-ARIAN NANG KUNG SAKALING HINDI KASUNDUAN SA LOOB NG MAPAG-UUSAPAN NATIN PAANO HO KUNG MABIGO OO NAMAN. KAHIT NA SINONG PANIG AY MAAARING MAGPROTESTA LABAN SA KASUNDUAN ARAW. DAHIL MATAPOS ANG SAMPUNG ARAW AY MAGKAKABISA NA ANG KASUNDUAN. SA 32 A HANDBOOK . IYAN MAMAYA. NGUNIT NIYA MAGAWA. BAWAT PANIG.PAANO HO KUNG MAYROON NAPILITANG SUMANG-AYON SA PANDARAYA.

K A B A N A T A I I I PAGKAKASUNDUAN PANGKAT TAGAPAGSUNDO KAP. ANO BA ANG IPINAGKAIBA NG PAGKAKASUNDUAN PAREHO LAMANG ANG PAMAMARAAN NG PAMAMAGITANAN AT PAGKAKASUNDUAN. BAGO IYAN. (CONCILIATION) SA (MEDIATION)? PAMAMAGITANAN MALIBAN LANG SA ANG PAMAMAGITANAN AY GINAGAWA NG PUNONG BARANGAY SAMANTALANG ANG HULI AY GINAGAWA NG PANGKAT NA TAGAPANGULO. TULAD DIN PINAMUMUNUAN NG . ANO HO BA ANG PROSESO NG PAGKAKASUNDUAN O CONCILIATION? BILANG PUNONG BARANGAY. PAANO KUNG NAGAWA KO NA ANG LAHAT NG MAKAKAYA NAGKAROON NG MAPAYAPANG PAG-AAYOS (AMICABLE NILANG ISAMPA SA HUKUMAN ANG KASO? KO SA PAMAMAGITANAN (MEDIATION) PERO HINDI PA RIN SA PAMAMAGITAN NG SETTLEMENT) ANG MAGKALABANG PARTIDO? MAAARI NA BA HINDI! KINAKAILANGAN PA MUNANG DUMAAN NG MGA PARTIDO SA PROSESO NG PAGKAKASUNDUAN O CONCILIATION. BUBUO KA NG PANGKAT NG TAGAPAGKASUNDO SA LOOB NG LABINLIMANG (15) ARAW MULA SA HULING ARAW NG PROSESO NG PAMAMAGITANAN O MEDIATION.

ANG KASAPI NITO AT SILA’Y PIPILIIN NG NAGREREKLAMO AT ANG INIREREKLAMO. 19_____. ____________________ Punong Barangay Notified this _________ day of _________. This ________ day of ____________. Should you fail to agree on the Pangkat membership or to appear on the aforesaid date for the constitution of the Pangkat. at ________ o’clock in the morning/afternoon for the constitution of the Pangkat ng Tagapagkasundo which shall conciliate your dispute. 19_____. SINU-SINO ANG MAAARING MAGING KASAPI NG PANGKAT? PIGILAN ANG ALITAN NANG WALANG KASUNDUAN AT SUSUNDIN MANGGAGALING SA LUPON ANG TATLONG MAGKABILANG PANIG. TO: __________________ _________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s 34 ISANG HANDBOOK . I shall determine the membership thereof by drawing lots. 19____.NG PAMAMAGITANAN. ANG PAGKAKASUNDUAN AY PAGGITNA SA DALAWA O HIGIT PANG MGA PANIG NA NAGLALAYONG HADLANGAN O ANG DESISYON NG TAGAPAGKASUNDO O CONCILIATOR. KP FORM # 10: PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY NOTICE FOR CONSTITUTION OF PANGKAT TO: __________________ __________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s You are hereby required to appear before me on the ______ day of _________.

LAHAT NG KASAPI NG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 35 . ____________________________ Punong Barangay/Lupon Secretary Received this ________ day of __________. ________________ Pangkat Member PAANO KUNG HINDI SUMANG-AYON ANG MAGKABILANG PANIG SA KASAPIAN NG PANGKAT? IKAW ULI BILANG TAGAPANGULO NG LUPON ANG SIYANG HIHIRANG NG TATLONG (3) KASAPI SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPALABUNUTAN NG LUPON. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE TO CHOSEN PANGKAT MEMBER (Date) TO: ________________ Notice is hereby given that you have been chosen member of the Pangkat ng Tagapagkasundo amicably conciliate the dispute between the par in the aboveentitled case. 19_____.KP FORM # 11: PATALASTAS PARA SA MGA NAPILING KASAPI NG PANGKAT Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No.

PAGKAMPI. ANG KAPASYAHAN NITO SA USAPIN AY PANGHULI NA. PAMAMAGITAN NG BOTO NG NAKARARAMI. PAANO NATIN PUPUNAN ANG BAKANTE SA PANGKAT? KAPAG NAGPASYA ANG PANGKAT NA ALISIN ANG SINUMANG PIPILIING KAPALIT. ANO HO ANG KANILANG GAGAWIN? MULA SA KANILA AY MAGHAHALAL SILA NG ISANG TAGAPANGULO AT ISANG KALIHIM. MAAARI DIN HO DAPAT NA KASAPI NG PANGKAT? BA NATING TANGGALIN ANG HINDI KARAPAT- RELASYON. IBIBIGAY O IPAPASA NG KALIHIM NG LUPON ANG LAHAT NG KATITIKAN NG KASO SA KALIHIM NG PANGKAT UPANG MAPAG-ARALAN NG PANGKAT. MATAPOS HONG MAPILI ANG MGA KASAPI NG TULAD SA KASAPIAN NG LUPON. PUPUNAN NG TAGAPANGULO NG LUPON ANG PALABUNUTAN. PUPUNAN NG PUNONG BARANGAY O TAGAPANGULO NG LUPON ANG BAKANTE SA KATULAD NA PAMAMARAAN KUNG SAKALING HINDI MAGKASUNDO ANG KAPALIT. SA PAGKAKAROON NG BAKANTE SA PAMAMAGITAN NG KASAPI NITO. DAPAT MAGKASUNDO ANG BAWAT PANIG SA BAKANTE SA IBANG KADAHILANAN. KAPAG HINDI SILA NAGKASUNDO. BAWAT PANIG SA MAGIGING 36 ISANG HANDBOOK .PANGKAT. INTERES AT IBA PANG KATULAD NA KADAHILANAN NA MATUTUKLASAN MATAPOS MABUO ANG PANGKAT AY MAAARING MAGING MGA DAHILAN UPANG PAGPAPASYAHAN NG PANGKAT ANG USAPIN SA MATANGGALAN NG KARAPATAN ANG KASAPI NG PANGKAT.

PERO PANGUNAHING LAYUNIN NITO AT PAANO GAGAWIN NG MAGPUPULONG ANG PANGKAT UPANG DINGGIN ANG BAWAT AMICABLE SETTLEMENT SA LOOB NG LABINLIMANG (15) ARAW NA MAAARING UMABOT PA SA PANIBAGONG LABINLIMANG MAGLABAS NG KAUTUSAN UPANG HUMARAP ANG MGA TESTIGO KUNG KINAKAILANGAN. This ______ day of _________. then and there to testify in the hearing of the above-captioned case. 19____. 19___. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ You are hereby commanded to appear before me on the ______ day of _________.SA UNANG HONG PAGPUPULONG. at ___________ o’clock. PANIG. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 37 . MAGHANAP NG MGA POSIBILIDAD PARA SA (15) ARAW SA ISANG MAHALAGA O KARAPAT-DAPAT NA KASO AT KP FORM # 13: UTOS PARA HUMARAP SA PAGDINIG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s SUBPOENA TO: ____________________ ____________________ Witnesses _________________________ _________________________ Barangay Case No. ANO ANG PANGKAT ANG MGA TUNGKULIN NITO? NAGIGING MALINAW NA ITO SA AKIN NGAYON. _______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever one is not applicable).

IPAWALANG-SAYSAY ANG KONTRA DEMANDA NG INIHABLA 2. HINDI NILA PAGHARAP SA PAANO KUNG MALAMANG HINDI NAMAN PALA KATANGGAP-TANGGAP ANG DAHILAN NANG HINDI PAGHARAP SA PANGKAT? PANGKAT. IPAWALANG-SAYSAY ANG DEMANDA 2. MATAPOS ANG PAGDINIG NA HINDI MAKATWIRAN ANG HINDI PAGHARAP NG NAGHABLA AY: MAGANDANG TANONG.PAANO KUNG HINDI NAKAHARAP ANG PANGKAT? SINUMANG PANIG SA MAGTATAKDA NG PETSA ANG TAGAPANGULO NG PANGKAT PARA SA LIBANG PARTIDO UPANG HUMARAP AT IPALIWANAG ANG MGA DAHILAN NANG PAGDINIG. SA KABILANG BANDA 1. HILINGIN SA PAMBAYAN O PANLUNSOD NA HUKUMAN ANG PAGPAPARUSA SA DITUWIRANG PAGLAPASTANGAN SA HUKUMAN SUMUSUWAY NA PANIG. PAMAHALAAN ANG PAGLALABAS AT PATOTOHANAN ANG KATIBAYAN NG PAGHADLANG SA PAGSASAKDAL SA HUKUMAN O ALINMANG TANGGAPAN NG GOBYERNO 3. (INDIRECT CONTEMPT OF COURT) NG ANG PANGKAT AY: AT PARA SA INIHABLA. KAPAG NALAMAN NG TAGAPANGULO NG 1. PAMAHALAAN ANG PAGLALABAS AT PATOTOHANAN ANG KATIBAYAN NG PAGHADLANG SA PAGSASAMPA 38 ISANG HANDBOOK .

19____. and contempt proceedings should not be initiated in court for willful failure or refusal to appear before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. 19____ and why your complaint should not be dismissed.KP FORM # 18: PATALASTAS NG PAGDINIG PARA SA NAGREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: FAILURE TO APPEAR) TO: ________________ _______________ Complainant/s Barangay Case No. Complainant/s __________________ __________________ Respondent/s __________________ __________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 39 . a certificate to bar the filing of your action on court/government office should not be issued. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ You are hereby required to appear before me/the Pangkat on the ______ day of _________. 19____. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever is not applicable) Notified this _________ day of ________. 19_____. at ________ o’clock in the morning/afternoon to explain why you failed to appear for mediation/conciliation scheduled on _____________. This ________ day of ___________.

_____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever is not applicable) Notified this ________ day of _____________. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: FAILURE TO APPEAR) TO: _______________ _______________ Respondent/s You are hereby required to appear me/the Pangkat on the _______ day of ____________. a certificate to bar the filing of said counterclaim in court/government office should not be issued. at __________ o’clock in the morning/afternoon to explain why you failed to appear for mediation/conciliation scheduled on ____________. 19___ and why your counterclaim (if any) arising from the complaint should not be dismissed. This ________ day of _________. 19____. 19_____. and contempt proceedings should not be initiated in court for willful failure or refusal to appear before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. Respondent/s: ____________________ ____________________ Complainant/s: ______________________ ______________________ 40 ISANG HANDBOOK . 19____.KP FORM # 19: PATALASTAS NG PAGDINIG PARA SA INIREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No.

the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office.NG INIHABLA NG KONTRA-DEMANDA SA HUKUMAN O SA 3. 3. HADLANGAN ANG PAGSASAMPA NG KONTRA-DEMANDA NG INIHABLA SA HUKUMAN O SA ALINMANG TANGGAPAN NG GOBYERNO ALINMANG TANGGAPAN NG GOBYERNO 4. 2. This _________ day of __________. 19____. There has been a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. The settlement has been repudiated in a statement sworn to before the Punong Barangay by ______________ on ground of ______________. Therefore. A settlement was reached. ___________________ Lupon Secretary Attested: __________________ Lupon Chairman K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 41 . and 4. ISAMPA SA HUKUMAN O SA ALINMAN TANGGAPAN NG GOBYERNO ANG REKLAMO NG NAGSASAKDAL AT PUNUAN ANG KP FORM 20 KP FORM # 20: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON (MULA SA KALIHIM NG LUPON) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No.

MAAARING HUMILING ANG TAGAPANGULO NG PANGKAT NG KATULAD NA PAMAMARAAN PARA SA PAGPAPARUSA SA DI-TUWIRANG PAGLAPASTANGAN SA HUKUMAN (INDIRECT CONTEMPT OF COURT) SA TUMANGGING HUMARAP SA PAGDINIG. _________________ Pangkat Secretary Attested by: ___________________ Pangkat Chairman 42 ISANG HANDBOOK . ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. There was a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay but mediation failed. 3. 2. and 4. the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office. The respondent willfully failed or refused to appear without justifiable reason at the conciliation proceedings before the Pangkat. The Punong Barangay set the meeting of the parties for the constitution of the Pangkat. ISANG TESTIGO NA SINADYANG HINDI HUMARAP O KP FORM # 22: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. Therefore.

AT IBA PA? ITANGGI ANG KASUNDUAN SA LOOB NG SAMPUNG (10) ARAW AY MANGANGAHULUGAN NG PAGTALIKOD NASABING KASUNDUAN. SA KARAPATANG TUMUTOL SA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 43 . KAP. NG AMICABLE SETTLEMENT. TULAD NG ISANG PANGHULING HATOL NG HUKUMAN PAGKALIPAS NG SAMPUNG (10) ARAW MULA SA PETSA ITO AY MAY KAPANGYARIHAN AT BISA NA LANG KUNG MAY TUMUTOL. KARAHASAN. MAAARI HONG PERO ALAM HO NINYO MAYROONG MGA KASO SINUMAN SA MGA PARTIDO AY MAAARING LOOB NG SAMPUNG (10) ARAW MULA SA ARAW NG KASUNDUAN SA PAMAMAGITAN NG PAGSASAMPA SA TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT NG SALAYSAY NA SINUMPAAN SA HARAPAN NIYA. MALIBAN IHAHANDA NG KALIHIM NG PANGKAT ANG PAGPAPADALA NG KASUNDUAN SA NAANGKOP NA HUKUMAN AT ANG PAGSUSULAT SA TRANSMITTAL FORM. AT PATOTOTOHANAN NG ISUSULAT SA ISANG WIKA O SALITA TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT. ANG PAGKABIGO NA ITANGGI ANG KASUNDUAN SA NA KUNG SAAN ANG SINASABING KASUNDUAN AY NABALIGTAD NG PANDARAYA.ANO HO SUSUNOD NA MANGYAYARI KUNG MAGTAGUMPAY ANG PANGKAT NA BAWAT PANIG? PAGKASUNDUIN ANG ANG AMICABLE SETTLEMENT AY NA NAUUNAWAAN NG BAWAT PANIG. PANANAKOT.

9. 7. 3. ______________________________ (Clerk of Court) IMPORTANT: Lupon/Pangkat Secretary shall transmit not later than the first five days of each month the final reports for preceding month. 20_____. 5.KP FORM # 28: BUWANANG PAGPAPADALA NG MGA PANGHULING ULAT Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA OFFICE OF THE BARANGAY CAPTAIN ____________________. 6. 20____ Date MONTHLY TRANSMITTAL OF FINAL REPORTS To: City/Municipal Judge ______________________ (City/Municipality) Enclosed herewith are the final reports of settlement of disputes and arbitration awards made by the Barangay Captain/Pangkat Tagapagkasundo in the following cases: Barangay Case No. 8. Respondent. TITLE (Complainant. ___________________________ Lupon/Pangkat Secretary Received this __________ day of _____________________. 2. et al vs. 1. et al) 44 ISANG HANDBOOK . 4. 10.

PAGTITIBAYIN ITO NG KALIHIM NG PANGKAT. LOOB NG ANIM (6) NA BUWAN MULA MAKALIPAS ANG NASABING PANAHON. IHAHARAP ANG KATIBAYAN NG PAGSASAKDAL SA KAUKULANG HUKUMAN O TANGGAPAN NG GOBYERNO PARA SA PAGSASAMPA NG NAANGKOP NA KASO. PAANO KUNG WALANG NAGING KASUNDUAN ANG BAWAT PANIG SA KABILA NG LAHAT NG PAGSUSUMIKAP NA PAGKASUNDUIN SILA? SUSULATAN ANG FORM 21 O ANG KATIBAYAN PARA SA PAGSASAKDAL BILANG PATOTOO NA SETTLEMENT. ANG KASUNDUAN AY MAAARING MAGKABISA SA PAMAMAGITAN NG PAGSASAMPA NG PANUKALA SA MUNICIPAL TRIAL COURT NG MUNISIPALIDAD KUNG SAAN ISINAGAWA ANG KASUNDUAN.PAANO IPATUTUPAD NG PANGKAT ANG AMICABLE SETTLEMENT? ANG AMICABLE SETTLEMENT AY MAY BISA AT KAPANGYARIHAN TULAD NG ISANG PANGHULING HATOL NG HUKUMAN MATAPOS ANG SAMPUNG (10) ARAW NA PALUGIT PARA SA PAGTUTOL AT MAAARI ITONG MAGKABISA SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPATUPAD NG LUPON SA SA ARAW NG KASUNDUAN. NG PANGKAT AT LALAGDAAN NG TAGAPANGULO WALANG NAGANAP NA KASUNDUAN O K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 45 .

19_____. ANG PETSA 46 ISANG HANDBOOK . ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. There has been a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay but mediation failed. Therefore. _________________ Pangkat Secretary Attested by: ____________________ Pangkat Chairman NAG-IISIP PA RIN AKO KUNG PAANO BA TALAGA IPATUTUPAD ANG KASUNDUAN? KAILANGAN MUNANG MAGHAIN NG MOSYON SA PUNONG BARANGAY PARA SA PAGPAPATUPAD NITO. and 3.KP FORM # 21: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON (MULA SA KALIHIM) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. This _________ day of _________. 2. The Pangkat ng Tagapagkasundo was constituted but the personal confrontation before the Pangkat likewise did not result into a settlement. AY HINDI MAAARING LUMAMPAS SA LIMANG (5) ARAW MULA SA BARANGAY SA PETSA NA ITINAKDA NG NAGMUNGKAHI. MAGSASAGAWA NG PAGDINIG ANG PUNONG PAGKAKASAMPA NG MOSYON. the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office.

Complainant/s/Respondent/s request that the corresponding writ of execution be issued by the Lupon Chairman in this case. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s MOTION FOR EXECUTION Complainant/s/Respondent/s state as follows: 1. The amicable settlement/arbitration award is now final and executory.KP FORM # 25: PANUKALA PARA SA PAGPAPATUPAD Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. PUNONG BARANGAY PARA SA PAGPAPATUPAD. and 3. The period of ten (10) days from the above-stated date has expired without any of the parties filing a sworn statement of repudiation of the settlement before the Lupon Chairman a petition for nullification of the arbitration award in court. 2. On _____________ (Date) the parties in this case signed an amicable settlement/received the arbitration award rendered by the Lupon/Chairman/ Pangkat ng Tagapagkasundo. WHEREFORE. MAGLALABAS NG PATALASTAS ANG SA PAGLIPAS NG LIMANG (5) ARAW NA WALANG NAGANAP NA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 47 . KUSANG-LOOB NA PAGSUNOD. _______________ (Date) _______________________ Complainant/s/Respondent/s SA PAGDINIG. TITIYAKIN NG PUNONG BARANGAY ANG MGA PANGYAYARI PARA SA HINDI PAGSUNOD NG NAPAGKASUNDUAN AT HIHIMUKING PILIT ANG OBLIGADONG PANIG NA SUMUNOD SA NAPAGKASUNDUAN.

the terms and conditions of the settlement. Signed this _________ day of ___________. THEREFORE. unless voluntary compliance of said settlement or award shall have been made upon receipt hereof. NOW. WHEREAS. ___________________ Punong Barangay Copy furnished: ____________________ ____________________ Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s 48 ISANG HANDBOOK . within the period of five (5) days from the date of hearing on the motion for execution. 19____. read: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ The said settlement/award is now final and executory. I shall cause to be realized from the goods and personal property of __________________ (name of party obliged) the sum of _________________ (state amount of settlement or award) upon in the said amicable settlement [or adjudged in the said arbitration award].KP FORM # 27: PATALASTAS NG PAGPAPATUPAD Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. in behalf of the Lupong Tagapamayapa and by virtue of the powers vested in me and the Lupon by the Katarungang Pambarangay Law and Rules. the party obliged ________________ (name) has not complied voluntarily with the aforestated amicable settlement/arbitration award. the dispositive portion of the award. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF EXECUTION WHEREAS. WHEREAS. an amicable settlement was signed by the parties in the above-entitled case [or an arbitration award was rendered by the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo]. on ______________(date).

PAGHAHATID NG MGA TITULO O NAUNANG TALATA. PABABAYARAN ANG GASTOS SA PANIG NA HINDI SUMUSUNOD. NGUNIT SAKOP NG PAREHONG LUNSOD O MUNISIPALIDAD. ANG KASUNDUAN SA PAMAMAGITAN NG SIYANGA PALA. NASASAKUPAN NG BARANGAY. MAAARING ATASAN NG PUNONG BARANGAY ANG KALIHIM UPANG SIYANG KUMILOS. IPATUTUPAD NG LUPON PUNONG BARANGAY. NGUNIT SA PAGKABIGONG MAKASUNOD NG KUSANG-LOOB SA KASUNDUAN. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 49 . MAAARING SA ANYO NG PERA ANG AKTWAL NA PAGPAPATUPAD NG KASUNDUAN. BARANGAY NG SAPAT NA PERSONAL NA ARI-ARIAN NG PARTI-DONG PAANO BA IBIBIGAY O ISASAULI ANG ARI-ARIAN? KUNG NASASAKUPAN NG BARANGAY ANG PAG-AARI.SA LOOB NG ANIM (6) NA BUWAN MULA SA PETSA NG KASUNDUAN. SA GASTOS NG PARTIDONG HINDI SUMUSUNOD. KUKUHA ANG PUNONG MAY PANANAGUTAN. KUKUNIN ITO NG PUNONG BARANGAY MULA SA TAONG MAY OBLIGASYONG MAGBAYAD BATAY SA KASUNDUAN AT IBIBIGAY O IBABALIK SA KUNG ANG ARI-ARIAN AY WALA SA PANIG NA MAY KARAPATANG MAG-ARI NITO. MAAARING IPAGBILI ANG MGA ARI-ARIAN AT ANG NAPAGBILHAN AY MAGSISILBING PAMBAYAD. PAGBIBIGAY NG KINA-ROROONAN NG ARI-ARIAN NA KUNIN IBA PANG MGA DOKUMENTO. O PAGSASAGAWA NG ANUMANG PARTIKULAR NA PAGKILOS. ANG PUNONG BAYAN AY MAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONG BARANGAY NA NAKASASAKOP SA ITO AT KUMILOS NANG NAAAYON SA LUPA.

PAGKATAPOS AY ISASAGAWA ANG ISANG SUBASTA MULA 8:00 NG ARIAN ANG MAMAMAHALA SA PAGBEBENTA. ANG BABAYARAN NIYA LAMANG AY ANG LABIS NA HALAGA SAKLAW DIN HO BA NG PAGPAPATUPAD NG KASUNDUAN ANG MGA ARIARIAN? HINDI. PANIG. PARA SA MGA IBANG ARI-ARIAN. ARIAN NA HINDI SAKLAW 50 ISANG HANDBOOK . PAGKAKUHA SA MGA ITO AY DAPAT NA ITONG MAIPAGBILI SA LOOB NG LIMA (5) HANGGANG SAMPUNG (10) ARAW.PAANO MANGYAYARI ANG PAGBEBENTA NG PERSONAL NA MGA PAGAARI? IPAPASKIL ANG ISANG PATALASTAS NG PAGBE-BENTA SA TATLONG (3) PAMPUBLIKONG LUGAR. KAPAG ANG NANGIBABAW NA PANIG ANG SA KABAYARANG DAPAT NIYANG TANGGAPIN MULA SA PANIG NG NAATASANG MAGBAYAD. KALIHIM. HINDI MAAARING SINUMANG KASAPI NG LUPON. ANG NATIRA SA PINAGBENTAHAN AY IBABALIK SA PANIG NA BUMIBILI. PARA SA MGA NABUBULOK NA ARI-ARIAN. UMAGA HANGGANG 5:00 NG HAPON AT ANG MAY-ARI NG MGA ARI- SUMALI SA BENTAHAN ANG PUNONG BARANGAY. O BABAYARAN ANG HALAGA NG OBLIGASYON SA NANGIBABAW NA NAATASANG MAGBAYAD. MAY MGA ARING PAGPAPA-TUPAD NG KASUNDUAN. PAGKAKUHA PA LANG NG MGA ITO AY DAPAT NA ITONG IPAGBILI AGAD SA LOOB NG DALAWAM-PU’T APAT (24) NA ORAS.

ANG KARAPATANG TUMANGGAP NG LEGAL NA TULONG O PERA O ARI-ARIANG NATAMO BILANG TULONG O ANUMANG SUSTENTO O PABUYA MULA SA GOBYERNO. 2. HUKOM. O IBA PANG MGA PANGTRABAHONG HAYOP NA MAAARING PILIIN NG MAY-UTANG AT MAY MALAKING PAKINABANG SA KANYANG PANG-ARAW-ARAW NA GAWAIN. AT 12. 4. DALAWANG KABAYO O DALAWANG BAKA. LAMBAT AT IBA PANG GAMIT PANGISDA NG ISANG MANGINGISDA NA SANGKOT SA USAPIN AT NAGHAHANAPBUHAY NANG NAAAYON SA BATAS.000. BOTIKARYO. MALAKING KINITA NG PANIG NA MAY-UTANG MULA SA KANYANG PERSONAL NA PAGLILINGKOD SA LOOB NG ISANG BUWAN BAGO ANG PAGBUBUWIS. 9. 10. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 51 . PAKINABANG.MGA ARI-ARIAN NA HINDI SAKLAW NG PAGPAPATUPAD NG KASUNDUAN HINDI LAHAT NG MGA ARI-ARIAN AY MAAARING IPAGBILI SA SUBASTA. 7. PRIBILEHIYO NA NADADAGDAN SA ANUMANG PARAAN O LUMALAKI MULA SA ANUMANG SEGURO NA HINDI HIHIGIT SA P100. DENTISTA. 3. NA MAHALAGA RIN SA PAGTATAGUYOD NG KANYANG PAMILYA. PARI O PASTOR. O DALAWANG KALABAW. 11. MGA KAGAMITAN AT KASANGKAPAN NA IMPORTANTENG GAMIT SA KANYANG HANAPBUHAY O TRABAHO. ANG TAHANAN NG PAMILYA NG MAY UTANG. MGA KINAKAILANGANG PANANAMIT NG MAY-UTANG AT NG KANYANG PAMILYA. AGRIMENSOR. MGA MUWEBLES AT KASANGKAPAN NA MAHALAGA SA PANGANGALAGA NG TAHANAN. ANG MGA SUMUSUNOD AY HINDI SAKLAW: 1. MGA KARAPATANG MAGLATHALA AT IBA PANG MGA ARI-ARIAN NA SINADYANG HINDI SINAKLAW NG BATAS.00. MANGGAGAMOT. 8. INHINYERO. PANUSTOS PARA SA TAO O PAMILYA NA SAPAT PARA SA APAT NA BUWAN. ISANG BANGKANG PANGISDA. LAHAT NG MGA PERA. 6. PANGPROPESYONG AKLATAN NG MGA ABUGADO. GURO AT IBA PANG MGA PROPESYUNAL. 5.

UNA. AAYOS NG ALITAN KUNG SAAN K A B A N A T A I V ARBITRASYON . ANG PROSESO NG NG ISANG TAGAPAMAGITAN. MATAMIS NA KAMOTE AT SABA. GUSTO MO PA BA NG ISANG TASANG KAPE? NAGHANDA NG MERYENDA ANG ASAWA KO PARA SA ATIN. NAKAKAPAGOD KUNG MINSAN PERO SALAMAT HO. NAIPALIWANAG KO NA SA IYO ANG DALAWANG PARAAN NG PANGALAWA. ANG PAGLILINGKOD SA TAO AY MAAARI RIN ITONG MAGING KAPAKIPAKINABANG. ANG PAGKAKASUNDUAN O CONCILIATION NG PROSESO AY MAAARING PUMASOK ANG PAGPAPASYA NG MGA KASO SA ILALIM NG IYONG KAPANGYARIHAN. ANG PAMAMAGITANAN O MEDIATION NG IYONG TANGGAPAN AT NGAYON. ANO HO BA ULI ANG IBIG SABIHIN NG NG ISANG TAGAPAMAGITAN? ARBITRASYON O PAGHATOL ANG ARBITRASYON O PAGHATOL NG ISANG TAGAPAMAGITAN AY ISA RING PARAAN NG PAGANG MGA PARTIDO AY PUMAPAYAG NA SUMUNOD SA DESISYON NG IKATLONG TAO O GRUPO KAPALIT NG ISANG REGULAR NA BINUONG HUKUMAN. SA KAHIT NA ANONG ANTAS SA DALAWANG ARBITRASYON O ANG PAGHATOL ANO HO BA ITONG ARBITRASYON O PAGHATOL NG NATUTUTUNANG NAKAKATUWANG MGA BAGAY. ISANG TAGAPAMAGITAN? MARAMI HO AKONG PANGKAT.PAGPAPASYA SA MGA HIDWAAN SA IYONG BARANGAY.

PUNONG BARANGAY O TAGAPANGULO NG PANGKAT. SA ANG MGA SOLUSYON PARA MAKABUO KATANGGAP-TANGGAP ARBITRATION. ANU-ANO HO BA ANG MGA HAKBANG NA GINAGAWA SA ARBITRASYON? UNA AY ANG PAGSASAMPA NG NAGSASAKDAL NG REKLAMO SA TANGGAPAN NG PUNONG BARANGAY AT ANG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 53 . MAAARING MAGING TAGAHATOL O SA PAMAMAGITANAN O PAGKAKASUNDUAN. SA GANITONG KASO.KAILAN HO NANGYAYARI ANG ARBITRASYON? MAAARING MAGANAP ANG ARBITRASYON SA ANUMANG YUGTO NG PROSESO BASTAT PUMAYAG NA SUSUNOD SA IGAGAWAD NA HATOL NG LUPON O PANGKAT. ANG MAGKABILANG PARTIDO NANG NAKASULAT ARBITRATOR ANG TAGAPANGULO NG LUPON. SA MADALING SALITA. TINUTULUNGAN LANG NG TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT ANG MGA PARTIDO NA LIWANAGIN ANG MGA PROBLEMA AT HANAPIN NA KASUNDUAN PARA SA MAGKABILANG PANIG. MAGHAHARAP NG EBIDENSYA SA TAGAHATOL ANG MGA PARTIDO KAUGNAY NG MGA PANGYAYARI AT KATOTOHANAN NG KASO. DAPAT AY TAGAHATOL SA PAGPAPASYA NA NABABAPAREHAS AT WALANG PINAPANIGAN ANG NIWALAAN NIYANG PATAS AT MAKATA- PASYA ANG TAGAHATOL SA PINANI- BATAY SA MGA PANGYAYARI. MAGPA- GAY DIN SA NAG-AAWAY NA MGA PARTIDO. BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT UPANG MAGBIGAY NG DESISYON SA ISANG ALITAN MATAPOS PUMAYAG ANG MAGKABILANG PARTIDO NA SUMUNOD DITO. RUNGAN.

PERO KUNG PAPAYAG ANG MAGKABILANG PANIG NA IPASAILALIM ANG KANILANG KASO SA ARBITRASYON SA ANUMANG YUGTO NG PAMAMAGITANAN AT PAGKAKASUNDUAN. PAGDINIG SA PAMAMAGITAN NG ISANG KUNG GANOON MAAARI KANG MAGPATULOY SA 54 ISANG HANDBOOK . IBIG HO BANG SABIHIN AY BALEWALA NANG ITULOY ANG KASO SA LUPON? TUMPAK. AT KAILANGAN MO NANG IDIRETSO ANG KASO SA HUKUMAN SA PAMAMAGITN NG PAGLALABAS NG KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG AKSYON AT HAYAAN MONG DALHIN NG NAGREREKLAMO ANG KANYANG KASO SA HUKUMAN. DAHAS AT KUNG GANOON HO. PARA SA ARBITRASYON.PAGBIBIGAY NG BAYAD SA PAGSASAMPA. KAILANGAN MONG ITAKDA ANG PAGDINIG AT DAPAT AY OPISYAL MONG MAPASABIHAN ANG MGA PARTIDO TUNGKOL SA PATALASTAS NG PAGDINIG AT PAGPAPATAWAG. KASUNDUAN NANG MAY PANDARAYA. PAANO HO KUNG WALA NAMANG PAGTANGGI? PAGDINIG SA KASO. ISASAGAWA NA AGAD ANG PAGDINIG PARA SA ARBITRASYON. UNA. BINIBIGYAN NG LIMANG ARAW ANG MGA PARTIDO NA UMATRAS SA KASUNDUAN SA PAMAMAGITAN NG ISANG SINUMPAANG SALAYSAY NA NAGSASAAD NG KANYANG DAHILAN NA NANGYARI ANG MATAPOS SULATAN ANG KP FORM 14 O KASUNDUAN PANANAKOT (KUNG ITO NGA ANG KASO). ANO HO ANG MAGIGING PAHIWATIG NG KASONG ITO SA MGA PARTIDO.

AGAD NANG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 55 .) PAANO HO KUNG HINDI MAKAHARAP ANG SINUMAN SA MGA PARTIDO? MAAARI BA NATING GAMITIN ANG MGA PATAKARAN SA PAMAMAGITANAN AT PAGKAKANG NAGREREKLAMO AT INIREREKLAMO SA PAGDINIG? OO. We have made this agreement freely with a full understanding of its nature and consequences. after I had explained to them the nature and the consequences of such agreement. Entered into this _____ day of _________.KP FORM # 14: KASUNDUAN PARA SA ARBITRASYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ ATTESTATION I hereby certify that the foregoing Agreement for Arbitration was entered into by the parties freely and voluntarily. KUNG MAPATUNAYAN NA SINADYA AT DISUNDUAN PARA SA HINDI MAKATWIRANG PAGLIBAN MAKATWIRAN ANG PAGLIBAN NG NAGHAHABLA. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever one is not applicable. 19____. KAPITANA. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s AGREEMENT FOR ARBITRATION We hereby agree to submit our dispute for arbitration to the Punong Barangay/ Pangkat ng Tagapagkasundo (Please cross out whichever is not applicable) and bind ourselves to comply with the award that may be rendered thereon.

MAAARI KA NG MAGLABAS NG KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG MAGSAMPA NG KONTRA-DEMANDA SA HUKUMAN. AATASAN NG TAGAHATOL ANG KANYANG KALIHIM NA TAWAGIN ANG KASO. SA PARAANG IBINIGAY DIN SA NAGHAHABLA. ANG PAGLILITIS AY KUMPLETO NA) 56 ISANG HANDBOOK . KUNG MAPATUNAYAN PROSESO NG ARBITRASYON STEP 1. IPAPATAWAG SIYA PARA TUMESTIGO SA GINAGAWANG PAGDINIG (GAMIT ANG KP FORM 13) STEP 5. STEP 2. STEP 3.PAWAWALANG-SAYSAY ANG REKLAMO AT HINDI NA MAAARING NA SINADYA AT DI-MAKATWIRAN ANG PAGLIBAN NG INIHAHABLA. ISASARA NA ANG KASO PARA SA PAGPAPASYA O DESISYON (SA YUGTONG ITO. KIKILALANIN AT ITATALA NG KALIHIM ANG MGA HUMARAP MULA SA MAGKABILANG PARTIDO. MAGHARAP NG MGA EBIDENSYA AT MGA TESTIGO. TATAWAGIN NG TAGAHATOL ANG NAGHAHABLA PARA IHARAP ANG KANYANG KASO KASAMA ANG KANYANG EBIDENSYA. STEP 6. TATAWAGIN NG TAGAHATOL ANG INIHAHABLA UPANG MAGHARAP NG KANYANG DEPENSA O PAGTATANGGOL. KUNG KAILANGAN NG TESTIGO. TANDAAN: ANG SINUMAN NA MAGBIBIGAY NG SALAYSAY SAPROSESO NG ARBITRASYON AY PASUSUMPAING MAGSASABI NG TOTOO AT PAWANG KATOTOHANAN LAMANG. MATAPOS ANG PAGHAHARAP NG PANIG NG BAWAT PARTIDO. SA KABILANG BANDA. STEP 4. AKSYON AT KATIBAYAN NA NAGBABAWAL SA INIHAHABLA NA ISAMPA SA HUKUMAN.

INIHAHARAP NG NAGHAHABLA AT INIHAHABLA ANG KANILANG MGA KASO KINAKAILANGANG EBIDENSYA. AT IBINIBIGAY ANG LAHAT NG MAGLALABAS NG KAPASYAHAN ANG NG KASO. MAGSASAGAWA KA NGAYON NG PAGDINIG TULAD SA ISANG HUKUMAN O PAGLILITIS. PAANO MAGMUMUKHA YATA AKONG HUKOM NGAYON… SA KABILANG BANDA.KO HO ISASAGAWA ANG ARBITRASYON? PAANO HO KUNG HUMARAP ANG MGA PARTIDO. OO. NG TAGAPANGULO NG LUPON O K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 57 . SA PAGDINIG NG ARBITRASYON. BILANG TAGAHATOL. SALAYSAY NG MGA TESTIGO AT EBIDENSYANG TAGAPANGULO NG LUPON O PANGKAT BATAY SA KATOTOHANAN INIHARAP. OO. ANG ARBITRASYON AY PAG-AAYOS NA KINAKATULAD DIN NG MAPAYAPANG ITO HO BA ANG TINATAWAG NILANG ARBITRASYON O PAGHATOL NG ISANG TAGAPAMAGITAN? KAILANGANG ISULAT SA ISANG WIKA O SALITANG NAIINTINDIHAN NG PAREHONG PARTIDO AT PINATOTOHANAN PANGKAT.

award is hereby made as follows: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Made this _____ day of _____________. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman * __________________ Member _________________ Member ATTESTED: ___________________________ Punong Barangay/Lupon Secretary ** * To be signed by either. ________________ For: ____________________________ ________________________________ ________________________________ — against — __________________ __________________ Respondent/s ARBITRATION AWARD After hearing the testimonies given and careful examination of the evidence presented in this case.KP FORM # 15: PAGGAWAD NG ARBITRASYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s Barangay Case No. and by the Lupon Secretary if the award is made by the Punong Barangay. whoever made the arbitration award. 19____ at _______________. ** To be signed by the Punong Barangay if the award is made by the Pangkat Chairman. 58 ISANG HANDBOOK .

GING PANGHULI AT DAPAT NANG IPATU- PAANO HO IPATUTUPAD ANG DESISYON? SA PAREHONG PARAAN KUNG PAANO IPINATUTUPAD ANG KASUNDUAN AKING MGA PALIWANAG? HUWAG KA SANANG MANGIMING MAGSA PAMAMAGITANAN O PAGKAKASUNDUAN. MAGBIBIGAY ANG IYONG KALIHIM NG KOPYA NG SA TANGGAPAN NG LUPON. MALINAW BA ANG TANONG O MAGLINAW NG MGA BAGAY NA MALABO PA.GAANO HO BA KAHABA ANG PANAHON NA IBINIBIGAY SA AKIN PARA MAGDESISYON? BIBIGYAN KA NG LABINLIMANG (15) ARAW HULING ARAW NG PAGDINIG UPANG PAG-ARALAN ANG LIMANG (5) ARAW. MARAMI NGAYON ANG PAPEL KO SA LUPONG TAGAPAMAYAPA. PAGPASEN- SYAHAN MO NA ANG MGA KAKULANGAN NG PALIWANAG KO SA IYO. NALIWANAGAN KO NA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 59 . MAGKAKABISA HO BA AGAD DESISYON? ANG AKING DESISYON NG ARBITRASYON SA MGA PARTIDO. NGAYON HO AY NAPAGTANTO KO NA KUNG GAANO KALAKING HAMON PERO KAPANAPANABIK ANG MAGING PUNONG BARANGAY. MAGIPAD ANG IYONG DESISYON. PERO PAANO NAMAN HO SA MGA LUGAR NA KUNG SAAN NAKATIRA ANG MGA MUSLIM AT KATUTUBO? AAKMA RIN HO BA SA KANILA ITO KATARUNGANG PAMBARANGAY? HONG SALAMAT SA INYO. KAPITAN. MAGPADALA NG KOPYA SA PANLUNSOD O PANGMUNISIPALIDAD NA HUKUMAN. MATAPOS ANG SAMPUNG ARAW. MAGTABI NG KOPYA KASO AT MAGGAWAD NG HATOL AT MATAPOS IYON SA LOOB NG PERO HINDI BABABA SA ANIM (6) MULA SA PETSA NG ISINASAAD SA ATING BATAS NA MAYROONG SAMPUNG (10) ARAW ANG MGA PARTIDO PARA TUTULAN ANG DESISYON.

KAILANGAN AY HINDI NILA MAKALIMUTANG IPAREHISTRO ANG PANGALAN NG KANILANG KINIKILALANG DATU O NAKATATANDA SA TANGGAPAN NG ALKALDE SA KANILANG LUNSOD O MUNISIPALIDAD. KINIKILALA ITO NG LOCAL GOVERNMENT CODE. KAILANGANG PAGTIBAYIN NG MGA NAKATATANDA O DATU ANG KATUTUBONG PAMAMARAAN NG PAG-AAYOS NG DATU. ANG PAMPOOK NA PAMAMARAAN NG PAG-AAYOS NG MGA ALITAN AY TUTUGMA SA KANILA SA PAMAMAGITAN NG KANILANG SANGGUNIAN NG KALIPUNAN NG MGA NAKATATANDA O SA PAMAMAGITAN NG IBANG ANYO NG TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN. MGA ALITAN NG KANILANG SANGGUNIAN NG MGA STATISTICS OFFICE (NSO) NA KARAMIHAN NG NAKATIRA SA . SIYEMPRE.K A B A N A T A V MGA KATUTUBONG PAMAMARAAN NG PAGPAPASYA NG ALITAN SA MGA BARANGAY KUNG SAAN KATUTUBO. PINUNO NG TRIBO O NAKATATANDA. GAGAMITIN DIN HO BA NATIN ANG PAREHONG BATAS SA KANILA? O MORO AT ANG IBA HO AY BARANGAY NA ANG KARAMIHAN ANU-ANO ANG MGA KINAKAILANGAN NILA? AY MUSLIM. ANG GINAGAMIT NILA AY ANG BATAS NG SHARIAH. KARAMIHAN HO SA MGA NAKATIRA SA AMING BARANGAY AY MGA MUSLIM MGA KATUTUBO. SUBALIT SA MGA NAKARARAMI ANG MGA KAP. PANGHULI. KAILANGAN PAGTIBAYIN NG PANLALAWIGANG TANGGAPAN NG NATIONAL BARANGAY AY MGA KATUTUBO.

KAILANGANG SUMANG-AYON ANG BAWAT PAMAMARAAN NA GAGAMIPANIG SA KATUTUBONG BONG PAMAYANAN. PAANO HO NATIN ITO AAYUSIN? KASAPI SA ISANG KATUTU- TIN NILA PARA SA MAPAYAPANG PAGPAPASYA. BARANGAY NG LUGAR KUNG SAAN INAYOS K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 61 . PAANO HO KUNG MATAGUMPAY NAMANG NAISAAYOS SA BA AKONG SABIHAN NG KANILANG SANGGUNIAN KATUTUBONG PAMAMARAAN ANG SIGALOT.PAANO HO KUNG ANG ISA LANG SA NAG-AAWAY ANG KUNG GANOON. PAANO HO KUNG HINDI SILA PAREHONG PUMAYAG NA IPAUBAYA ANG PAGPAPASYA SA KATUTUBONG NG GULO? PAMAMARAAN NG PAG-AAYOS ITO NA NGAYON ANG PROSESO NG PAG-AAYOS NA ITINATADHANA NG PANAHON PARA GAMITIN ANG KATARUNGANG PAMBARANGAY. KAILANGANG IPADALA NG SANGGUNIAN NG TRIBU ANG KOPYA NG KASUNDUAN NA PINATOTOHANAN NG MGA PINUNO NG SANGGUNIAN SA PUNONG ANG ALITAN. KAILANGAN PA HO NG TRIBU O TRIBAL COUNCIL? DAPAT LANG.

TAMA YAN. MAAARING KATULAD NG IGINAWAD NA ITANGGI ANG KASUNDUAN SA LOOB NG TAKDANG PANAHON AT AYON SA MGA KADAHILANANG ITINATADHANA SA BATAS NG KATARUNGANG PAMBARANGAY. ANG PINATOTOHANANG KASUNDUAN SA ILALIM NG KATUTUBONG PAMAMARAAN AY MAGKAKAROON NG PAREHONG KAPANGYARIHAN AT BISA TULAD NG KASUNDUANG NAGAGANAP ALINSUNOD SA PAMBARANGAY. PAANO HO KUNG HINDI MAGKASUNDO ANG MGA PARTIDO SA ILALIM NG KATUTUBONG PAMAMARAAN? MAGLALABAS PA RIN NG KATIBAYAN ANG SANGGUNIAN NA NABIGO ANG PAG-AAYOS NG PUNONG BARANGAY. MGA PATAKARAN NG BATAS SA KATARUNGANG MAY KAPANGYARIHAN AT BISA RIN HO BA ANG KASUNDUANG PAANO HO KUNG ANG ISA SA MGA PARTIDO AY HINDI NASISIYAHAN SA NANGYARING KASUNDUAN? KAPASYAHAN. ALITAN AT IPADADALA ITO SA KUNG GANOON HO. IPADADALA ANG BAWAT ISA SA 62 ISANG HANDBOOK . ANU-ANO ANG MGA TUNGKULIN NG KALIHIM NG LUPON KAUGNAY NG PINATOTOHANANG KASUNDUAN AT KATIBAYAN NG HINDI PAGKAKASUNDO SA ILALIM NG KATUTUBONG PAMAMARAAN? MAGTATABI ANG KALIHIM NG LUPON NG KOPYA NG PINATOTOHANANG KASUNDUAN AT KATIBAYAN NG HINDI PAGKAKASUNDO NA IPINASA SA PUNONG BARANGAY AT TAMANG HUKUMAN.ITO TULAD MAPAYAPANG PAG-AAYOS O AMICABLE SETTLEMENT NA ISINASAAD SA KATARUNGANG PAMBARANGAY? OO.

NA LAHAT NG SOLUSYONG ITINA- K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 63 . NABAGO HO BA ANG PATAKARANG ITO NANG ISABATAS ANG INDIGENOUS HINDI. LALONG KINILALA NG IPRA ANG KARAPATAN NG MGA KATUTUBO NA GAMITIN ANG PAMAMARAAN NG HUSTISYA.SIYANGA HO PALA. MGA KARAPATAN NG MGA KUNG GANOON HO. MGA NAKAUGALIANG PAGPAPASYA NG MGA ALITAN. MAAARI HO BANG MAGSAKDAL NANG ISANG KATUTUBO? DIRETSO SA NCIP ANG HINDI. MGA PROSESO O PAMAMARAAN NG PAGPAPANATILI NG KAPAYAPAAN AT IBA PANG NAKAUGALIANG MGA BATAS AT GAWI SA LOOB NG KANILANG PAMAYANAN. ANG NATIONAL O NAKAMULATANG BATAS AT COMMISSION ON INDIGENOUS PEOPLE (NCIP) AY MAYROON DING KAPANGYARIHAN SA MGA ALITANG MAY KINALAMAN SA KATUTUBO. KANILANG MGA KARANIWANG PEOPLE’S RIGHTS ACT (IPRA) OF 1998? PERO MERON PA HO BANG IBANG PAMAMARAAN O BALANGKAS NA ITINATADHANA ANG IPRA PARA SA PAGPAPASYA NG MGA ALITAN? MALIBAN SA MGA KARANIWAN TRADISYON. ITINATADHANA NG BATAS TAKDA NG KANILANG NAKAUGALIANG BATAS AY DAPAT MUNANG SUBUKIN O GAMITIN BAGO MAISAMPA ANG KASO SA NCIP.

PINUNO NG TRIBO O IBA PANG MGA PINUNO NA NAKILAHOK SA PAGSUSUMIKAP PAGKASUNDUIN ANG MGA PARTIDONG SANGKOT SA GULO. 64 ISANG HANDBOOK . MGA ALITAN TULAD NG KASUNDUANG NAABOT O DESISYONG ANO HO ANG HINDI NAGTAGUMPAY ANG PAGMANGYAYARI KAPAG KAPAG HINDI NAAYOS NG MGA PARTIDO ANG KANILANG ALITAN. BAGO MAKAPAGHAIN NG PETISYON SA NCIP. DATU. DATU.PAANO HO MALALAMAN NG NCIP NA ANG ISINAMPANG KASO SA KANILA AY DUMAAN NA SA LAHAT NG NAKAUGALIANG BATAS NG MGA KATUTUBO? POSIBLENG SOLUSYONG ITINATADHANA NG MGA SANGGUNIAN NG MGA NAKATATANDA. PINUNO NG TRIBU O ANG MGA KATULAD NA PINUNO AY MAGLALABAS NG ISANG KATIBAYAN NA NAGSASAAD NA LAHAT NG KANILANG MATIYAGANG PAGSISIKAP NA AYUSIN ANG SIGALOT SA PAMAMAGITAN NG MGA NAKAUGALIANG PAMAMARAAN AY NABIGO. MAGKAKAROON NG KAPANGAYARIHAN ANG PAG-AAYOS NG IPINAHAYAG ALINSUNOD SA MGA PATAKARAN NG NCIP. ANG KATIBAYANG ITO AY MAGSISILBING KUNDISYON NA MAAYOS ANG ALITAN NA NAGSASAAD NA NABIGONG KAILANGANG MAGPAKITA NG ISANG KATIBAYANG INILABAS NG ANO HO ANG MAGIGING EPEKTO NG ISANG ALITAN NA INAAAYOS SA GANITONG ANTAS? ANG KATULAD NIYAN AY ITINATADHANA NG LGC. ANG MGA KASAPI ALITAN O ANG SANGGUNIAN NG MGA NG KATUTUBONG GRUPONG NAG-AAYOS NG AAYOS NG ALITAN? NAKATATANDA.

ASOSASYON O KAWANI. TAONG ITINALAGA NG BATAS O ISANG PINUNONG BAYAN O PAGGAMPAN NIYA NG KANYANG MGA OPISYAL NA K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 65 . SOSYOHAN. NANG PAGSASAMPA NG KASO. AT ANG ALITAN AY MAY RELASYON SA TUNGKULIN. PINUNO NG TRIBU O KATULAD NA MGA PINUNO AY MAGIGING SAYSAY NG AKSYON.NABANGGIT NA KATIBAYAN? MERON HO BANG KAILANGANG PORMULARYO O FORM PARA SA KABILA NG PAGSISIKAP NA GINAWA ALINSUNOD SA MGA NAKAUGAUPANG ISAALANG-ALANG ANG MGA NAKAUGALIANG BATAS. NAKATATANDA. HINDI NA KAILANGAN ANG KATIBAYAN SA MGA SUSUMUSUNOD: 1. ANG KATIBAYAN AY MAAARING NASA KAHIT ANONG PORMA LIANG BATAS O TRADISYUNAL NA PAMAMARAAN. DAHILAN NG PAGPAPAWALANG- AAYOS NG ALITAN? WALANG PAGPANIG SA MULING KATIBAYAN? MERON HO BANG MGA PAGKAKATAON NA HINDI KAILANGAN NG OO. KAPAG ANG ISA SA MGA PARTIDO AY PAMBAYAN O PRIBADONG KORPORASYON. BASTA’T ISINASAAD NITO ANG BUOD NG NABIGONG PAG-AAYOS SA WALA. PINAPAYAGAN ITO PAANO HO KUNG ANG KABIGUAN NG ALINMANG WALANG IPINADASA NCIP MULA SA KATUTUBONG GRUPONG NAG- PARTIDO NA MAGPASA NG KATI- LANG KATIBAYAN BAYAN MULA SA SANGGUNIAN NG MGA DATU.

2. ANG LOCAL GOVERNMENT CODE NG ARMM AY MAY KATULAD NA KUNDISYON SA LGC TUNGKOL SA PAGKAKASUNDUAN O CONCILIATION SA PAGITAN NG MGA KASAPI NG MGA KATUTUBONG PAMAYANAN NA NAGTATADHANANG ANG MGA KAUGALIAN AT TRADISYON NG MGA KATUTUBONG PAMAYANAN AY GAGAMITIN SA PAG-AAYOS NG MGA ALITAN SA PAGITAN NG MGA KASAPI NG KATUTUBONG PAMAYANAN. KAPAG TUMANGGI ANG SANGGUNIAN NG MGA NAKATATANDA O PINUNO NA MAGLABAS NG KATIBAYAN NANG WALANG MAKATWIRANG DAHILAN. KAPAG ANG ISA SA MGA PARTIDO AY HINDI KASAPI NG KATUTUBONG PAMAYANAN O KAANIB SIYA NG PAREHONG KATUTUBONG PAMAYANAN MALIBAN NA LANG KUNG SANGGUNIAN NG MGA NAKATATANDA O PINUNO. ANG LAHAT HO BA NG ISINASAAD SA LOCAL GOVERNMENT CODE NG 1991 AT SA INDIGENOUS PEOPLE’S RIGHTS ACT NG 1998 TUNGKOL SA KATUTUBONG PAMAMARAAN NG PAG-AAYOS NG AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO? ALITAN AY MAAARI DIN HO BANG GAMITIN SA SA PAKIWARI KO. KAPAG ANG TULONG NA HINIHINGI SA REKLAMO O MALUBHA. ISINABATAS DIN NG ARMM REGIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLY ANG ISANG PANUKALA NA NAGPAPATIBAY SA IPRA KARAPATAN NG MGA KATUTUBO SA REHIYON. NAPIPINTO AT WALANG LUNAS NA PAGKASIRA O PAGKAPINSALA NA MAAARING MANGYARI KAPAG HINDI NAAKSYUNAN KAAGAD. BILANG BALANGKAS PARA SA PAGKILALA SA MGA 66 ISANG HANDBOOK . KUSANG-LOOB NIYANG IPINASAILALIM ANG SARILI SA 3. AT PETISYON AY NAGLALAYONG PIGILAN ANG ANUMANG 4.

NG PAG-AAYOS NG ALITAN SA ARMM? ANO HO ANG NAGING ANYO NG KATUTUBONG PAMAMARAAN NAGKAROON ITO NG IBA’T IBANG ANYO DEPENDE SA PAGPAPATUPAD NG KOMUNIDAD SA KATUTUBONG BALANGKAS NG HUSTISYA. BINUO ITO UPANG PAG-AAYOS NG ALITAN. GAYUNPAMAN. MGA PINUNO NG BAWAT TRIBU NA KILALANG MATAPAT. NAGMULA ANG KASAPIAN NITO SA ISANG GRUPONG KINAKATAWAN NG MAHUSAY MAMUNO AT MARANGAL. KATARUNGANG BALANGKAS NG HUSTISYA SA MGA KINATAWAN NA INATASAN NG K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 67 . ANG MGA ANG ANYO NG MAS KARANIWANG BALANGKAS AY NABIGYANG-BUHAY MULA SA PAGPASOK NG MGA TRADISYUNAL NA LGU TULAD NG PEACE AND ORDER COUNCIL. SA MUNISIPALIDAD NG UPI. BAGO PA MAN ANG PANAHON NG ISLAM. AT MAGING NANG KASALUKUYANG GRUPO SA PAG-AAYOS NG MGA ALITAN AY NAGMULA SA TRADISYUNAL NA KOMPOSISYON NG MGA SULTAN. MULA SA KONSEPTONG ITO NG TATLONG LAHI AY SUMULPOT ANG ISANG KAKAIBANG KATUTUBONG ALITAN SA ANTAS NG MUNISIPALIDAD NA GRUPONG NAG-AAYOS NG TINAWAG NA SANGGUNIAN NG ALKALDE O MAYOR’S COUNCIL. TEDURAYS AT KRISTIYANO. TULUNGAN ANG PROSESO NG KATARUNGANG PAMBARANGAY SA ANO NAMAN HO ANG NAGING ANYO NG KATUTUBONG BALANGKAS NG PAG-AAYOS NG ALITAN SA IBANG MGA LUGAR NG ARMM KUNG SAAN AY PINAKAMARAMI ANG MGA MUSLIM NA NAKATIRA? DATU AT IBA PANG INSTITUSYON NG ISLAM. KINILALA NG LOKAL NA SANGAY NG GOBYERNO ANG PAGKAKAROON NG TATLONG (3) IBA’T IBANG LAHI NG MGA MUSLIM.

ANG NAMAYAPA MONG AMA NA KASABAYAN KO AY IPAGMAMALAKI KA. PANINIWALA. PINANGALAGAAN AT KAUGALIAN AT TRADISYON NG KAHIT NA SINUMAN. MARAMING BALEWALA IYON. INIUTOS DIN NITO SA ARMM REGIONAL LEGISLATIVE ITO HO AY ISANG MALALIM NA TALAKAYAN AT MARAMI HO AKONG NATUTUNAN TUNGKOL SA PAGPAPATUPAD NG KATARUNGANG PAMBARANGAY SA AKING SALAMAT HO.PAMBARANGAY AT KAHIT NA ANG BINUO NG LALAWIGAN NA TASK FORCE KALILINTAD. MALAMANG NA 68 ISANG HANDBOOK . ASSEMBLY NA ITADHANA ANG PAGBUBUKOD-BUKOD NG MGA KATUTUBONG BATAS AT ANG PAGTATALA NG MGA NAKAUGALIANG BATAS NG MGA MUSLIM AT MGA KATUTUBONG KOMUNIDAD SA ARMM. ITINATADHANA HO BA NG ATING PAMBANSANG BALANGKAS NG BATAS ITONG MGA LOKAL NA PAMAMARAAN O ANYO NG PAG-AAYOS NG MGA ALITAN? OO. KINILALA. KINIKILALA AT ITINATAGUYOD NG SALIGANGBATAS NG 1987 ANG MGA KARAPATAN NG MGA KATUTUBONG KOMUNIDAD SA ILALIM NG BALANGKAS NG PAMBANSANG PAGKAKAISA AT PAG-UNLAD. NASASAKUPAN. ITINADHANA DIN NITO ANG PAGSASABATAS NG ORGANIC ACT PARA SA ARMM. CELIA. PINANAGUTAN ANG KALAYAAN SA RELIHIYON.

PABUYA AT GANTIMPALA .IKALAWANG BAHAGI MGA BENEPISYO.

.

MAY PAGKAKATAON HO KAYA SI MARIA NA MAKASAMA IYON? SA PROGRAMANG NAGLALAMAN NG MGA PATAKARAN SA PAGPAPA- CHED (COMMISSION ON HIGHER EDUCATION) NA TUPAD NG PROGRAMA SA TULONG PAG-AARAL PARA SA MGA PINUNO NG BARANGAY AT KANILANG MGA LEHITIMONG SUSTENTADO. . KAPITAN PEDRING. SA PAG-AARAL MAGANDANG UMAGA DIN. ANO ANG MAIPAGLILINGKOD KO SA IYO? SIYA HO SI MARIA. ANAK HO SIYA NG SA AMING BARANGAY. KAPITANA CELIA. SAKOP SIYA NG KAUTUSAN BILANG 62 NG KAUTUSANG SUMASAKLAW SA ATING MGA ANAK. SINABI HO NINYO SA AKIN ISANG MASIPAG NA KASAPI NG LUPON NOONG NAKARAAN NA MAYROONG PROGRAMA PARA TULONG-PAGAARAL O SCHOLARSHIP PARA SA MGA LEHITIMONG SINUSUSTENTUHAN O DEPEND- ENTS NG MGA KASAPI NG LUPON. PAPASOK NA HO SIYA SA KOLEHIYO SA SUSUNOD NA TAON AT LAGI HO SIYANG MAY PARANGAL.K A B A N A T A I TULONG MAGANDANG UMAGA HO. ITO RIN ANG OO.

BAYAN NA ANG APLIKANTE AY ISANG ANAK NG KATIBAYAN NG KAPANGANAKAN. FORM 138-E (HIGH SCHOOL REPORT CARD). HINDI SIYA DAPAT DALAWAMPU’T ISA. RESULTA NG PAGPASUSULIT PARA SA ULAT NG BUWIS SA KITA.GANOON HO PALA.000. AT MULA SA PUNONG-GURO O TAGAPAMATNUBAY (GUIDANCE KATIBAYAN NG KAGANDAHANG-ASAL COUNCILOR).00 KADA TAON KUNG GANOON HO. LUMAMPAS SA EDAD NA TAPOS NG PAARALANG SEKUNDARYA NA MAY MARKANG HUMIGIT-KUMULANG SA WALUMPUNG BAHAGDAN. SINU-SINO HO BA ANG PROGRAMANG ITO. 72 ISANG HANDBOOK . SIYA AY DAPAT ANAK NG KASAPI NG LUPONG TAGAPAMAYAPA. ANU-ANO HO BA ANG MGA KUNDISYON PARA MAPASAMA DITO? MAAARING MAGING ISKOLAR SA ILALIM NG UNANG-UNA. PASADO SA PAGSUSULIT PARA SA PAGPASOK SA ANG KINIKITA NG KANILANG MAGULANG AY HINDI HIHIGIT SA P72. AT KAILANGANG PAPELES? ISANG KATIBAYAN MULA SA TANGGAPAN NG PUNONG PINUNO NG BARANGAY. ANU-ANO HO BA ANG MGA PAMPUBLIKONG KOLEHIYO O PAMANTASAN. PAGPASOK SA KOLEHIYO.

DAPAT TUMATANGGAP NG IBA DALAWANG ANAK LANG NG KASAPI NG LUPON ANG SA NITO. MAYROON PANG IBANG MGA KUNDISYON. TAPUSIN ANG KANYANG KURSO SA TAKDANG PANAHON AT KAILANGANG MANATILING PASADO ANG MARKA NIYA SA LAHAT NG ASIGNATURA. TAGAPAGREHISTRO O REGISTRAR K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 73 . ANG APLIKANTE AY HINDI PANG TULONG PAG-AARAL SA PANAHON NG KANYANG APLIKASYON.PAGTULONG? MAY MGA KUNDISYON HO BA PARA SA ANG TINUTULUNGAN O ANG ANAK NG KASAPI NG LUPON AY KUKUHA NG KUMPLETONG YUNIT KADA SEMESTRE. PANAHON NG PANUNUNGKULAN MAAARI RIN HO BA SIYANG LUMIPAT NG KURSO? PAPAYAGAN LAMANG ANG PAGLIPAT NG KURSO KAPAG SUMANG-AYON ANG NG PAARALAN.

PINEKE NIYA ANG KANYANG MGA TALAAN. GANOON PALA. BATAY SA ISINASAAD NG CHED 74 ISANG HANDBOOK . MAAARING ITIGIL ANG SCHOLARSHIP KUNG ANG PAHINTULOT NG TAGAPAGREHISTRO NG KANYANG ORGANISASYON. AT DALHIN MO NA RIN ANG ITONG LISTAHAN NG MGA KINAKAILANGAN. O WALA NANG SAPAT NA PANTUSTOS PERO BAKIT NAMAN HO MAWAWALAN NG PONDO PARA SA SCHOLARSHIP? PONDO? SAAN HO BA NANGGAGALING ANG MO NANG MAGMADALI. KAILANGAN MARIA AT ALAMIN MO KUNG ISAMA NG MGA PAMPUBLITASAN SA SAKLAW NG BUWENO. SUMALI SA SUBERSIBONG PARA SA SCHOLARSHIP. OO.MAAARI RIN HO BANG ITIGIL ANG TULONG PAGAARAL O SCHOLARSHIP? ISKOLAR AY BUMAGSAK SA MGA ASIGNATURA. KINAKAILANGANG KONG KOLEHIYO AT PAMAN- ANG PINAKAMALAPIT NA KOLEHIYO DITO SA LUGAR AY MAY PROGRAMA PARA KANILANG MGA PROGRAMA ANG LAANG-GUGULIN NA KINAKAILANGANG PONDO PARA TUSTUSAN ANG MGA GASTUSIN NG MGA PINAG- SCHOLARSHIP ALINSUNOD SA ISINASAAD NG CHED KAUTUSAN BILANG 62. LUMIPAT NG IBANG PAARALAN NANG WALANG PAARALAN. KALOOBAN NG SCHOLARSHIP KAUTUSAN BILANG 62.

MAY TATLONG PAMANTAYAN ANG K A B A N A T A I I PABUYA AT GANTIMPALA . KAILANGAN NATING SUMALI SA PROSESO NG PAGPILI SA ANTAS NG MUNISIPALIDAD. PERO ANU-ANO HO BA ANG KANILANG MGA PAMANTAYAN SA PAGPILI NG MGA LUPON? ISINASAALANG-ALANG. PERO PAANO HO ANG PAGSALI SA PROSESO NG PAGPILI? UNA. ANG KASANAYAN SA PAGGAMPAN NG GAWAIN NA MAAARING MAKITA SA DAMI NG MGA KASONG NAAYOS KUMPARA SA DAMI NG MGA KASONG NAISAMPA.NARINIG MO NA BA ANG TUNGKOL SA TAUNANG PAGPILI PARA SA TAGAPAMAYAPA? NAMUMUKOD-TANGING LUPONG OHO. UNA.

PAGBIBIGAY NG MGA ABISO O SUMMONS. AT IBA PANG KAUGNAY NA MGA PATAKARAN. AHENSIYA PARA SA PAGPAPATUPAD O ANG PINAKAHULI. TITINGNAN DIN NG MGA HURADO ANG PAMAMARAAN NG LUPON SA PAGSISINOP NG MGA TALAAN KASAMA INIHAIN AT ISINAMPA. AY AAYOS AT PAGPAPASYA SA HUKUMAN AT IBA PANG KARAPATDAPAT NA MGA AHENSIYA.PAGTUPAD SA MGA PATAKARAN NG PAG-AAYOS NG MGA NASA LUPON ALINSUNOD SA MGA NAKATALAGANG ALITAN NA TUMUTUKOY SA PAG-AAYOS NG MGA KASONG PATAKARAN. DITO ANG TALAAN NG MGA REKLAMONG ANG PAGPAPATUPAD SA TAKDANG PANAHON NG MGA PAG- NAPAGPASYAHAN NA NG LUPON. PAGPAPATUPAD SA TANING NG PAG-AAYOS NG MGA ALITAN SA ILALIM NG KASANAYAN SA PAGGAMPAN NG GAWAIN AY AAYOS NA TUMUTUKOY SA PAG-AAYOS NG MGA KASONG NASA LUPON SA LOOB NG ITINAKDANG PANAHON AT SA PAGKAKAROON NG KASUNDUAN O PAGPAPASYA NG MGA ALITAN SA LOOB NG LABINLIMANG (15) ARAW NA PALUGIT. AT ANG BILANG NG ISINAGAWANG REGULAR NA PAGPUPULONG NG LUPON UPANG ANG PAGHAHARAP NG MGA ULAT NG PAGPAPASA NG MGA PAG- MAGBIGAY-DAAN SA PALITAN NG MGA KURU-KURO SA PAGITAN NG MGA KASAPI NITO AT NG MADLA. 76 ISANG HANDBOOK . SA ILALIM NG PAGGAMPAN NG GAWAIN. AT KASAMA DITO ANG TAMANG PAGTATALA NG MGA REKLAMO. AT ANG AT PAGTATAGO NG MGA DOKUMENTONG TAMA AT MAPARAANG PAGSASALANSAN IPINASA NG LUPON SA IBANG PARA SA KARAMPATANG AKSYON.

ANO HO ANG PANGATLO AT HULING BATAYAN? ANG HULING BATAYAN AY NAKASENTRO SA KAHUSAYAN NG LUPON SA PAGKAKAMIT NG MGA LAYUNIN NG KP.ANO HO ANG PANGALAWA NA PAMANTAYAN? ANG PAGIGING MAPARAAN O MALIKTAGAPAMAGITAN. MALALAMAN NG HURADO ANG MGA KAKAIBANG PAMAMARAAN AT KASANAYAN NG MGA TAGAPAMAGITAN AT TAGAPAGKASUNDO. AT SA PAKIKIPAGTULUNGAN SA MGA AHENSIYANG DAPAT LAPITAN TULAD NG PHILIPPINE NATIONAL POLICE O HUKUMAN. ANG KASUNOD. GOVERNMENT (DILG) SA PAGBUBUO NG KOMITE PARA SA PAGBIBIGAY K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 77 . BILANG NG MGA KASONG NAAYOS MASUSUKAT ITO SA PAMAMAGITAN PAHAHALAGAHAN ANG PAGGAMPAN NG GAWAIN NG ATING LUPON? NAKATALAGA ANG DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND LOCAL SINO HO ANG MAGHUHUSGA SA ATIN? PAANO NILA NG MGA GANTIMPALA SA LUPON TAGAPAMAYAPA SA MUNISIPALIDAD. PANLALAWIGAN. NG DAMI NG MGA KASONG TINANGGIHAN KAUGNAY NG AT SA HINDI PAG-ULIT NG MGA KASONG NAPAGPASYAHAN NA. PANGREHIYON HANGGANG SA PAMBANSANG ANTAS. INIISIP KO LANG HUHUSGAHAN? ANG IBIG KO HONG HO AY KUNG PAANO NILA ITO SABIHIN. ANO NAMAN HO ANG KANILANG MAGIGING BATAYAN PARA NA NABANGGIT NINYO? GAMITIN NILA ANG MGA PANUKAT SA PAMAMAGITAN NG GINAWANG MGA KATITIKAN AT TALAAN NG KALIHIM NG LUPON. MULA DOON. HAIN NG MGA TAGAPAGKASUNDO O GANOON HO PALA.

LUPONG TAGAPAMAYAPA SA MUNISIPALIDAD NA NABIBILANG SA UNA HANGGANG IKATLONG ANTAS NG KITA.UNA AY MAGSISILBING PANGKAT NG TAGAHUKOM ANG KOMITE NA KAKALKULA SA KAKAYAHAN NG LUPON BATAY SA NAUNANG NABANGGIT NA MGA BATAYAN ALINSUNOD SA ISANG ITINAKDANG SUKATAN. AT LUPONG TAGAPAMAYAPA SA MUNISIPALIDAD NA NABIBILANG SA NG KITA. P300. AABOT SA KALOOB SA BARANGAY.00 ANG IBIBIGAY BILANG 78 ISANG HANDBOOK .000. MAYROON DING PERA. IKAAPAT HANGGANG IKAANIM NA ANTAS ANU-ANO HO BA ANG MGA PREMYO? MALIBAN SA KARANGALAN AT PAPURI NG PANGULO. AT PIPILI SILA NG APAT (4) NA PINAKAMAHUHUSAY GANTIMPALA KASAMA ANG: NA LUPON UPANG TUMANGGAP NG MGA PAMBANSANG LUPON TAGAPAMAYAPA SA MGA URBANIZED CITIES. SA PAMBANSANG ANTAS. PANGUNAHING LUNSOD O HIGHLY LUPON TAGAPAMAYAPA SA MGA LUNSOD NA BAHAGI NG LALAWIGAN O COMPONENT CITIES.

NAWA'Y K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 79 . HUWAG ATUBILING LUMAPIT SA AKIN SAKALING MERON PA KATANUNGAN. KAPITAN PEDRING. BALEWALA IYON. KAPITANA! KAYONG MGA MAGTAGUMPAY KAYO.SASABIHAN KO HO ANG KALIHIM KO SA LUPON NA ITAGO NANG MAHUSAY ANG LAHAT NG MGA TALAAN NG LUPON AT SA SUSUNOD NA TAON. SASALI KAMI SA PAGPILI MARAMI HONG SALAMAT. PO KAYONG MAG- KAPITANA CELIA.

.

MGA DAGDAG KP FORMS .

.

15. _________________ 3. Local Government Code of 1991 (Republic Act No. 16. 14. _________________ 4. 22. _________________ 12. 23. 24. open mindedness and other relevant factors. _________________ 10. 18. _________________ 7. of the Katarungang Pambarangay Law. _________________ 13. _________________ 6. independence of mind. flexibility. Title One. impartiality. Book III. The law provides that only those actually residing or working in the barangay who are not expressly disqualified by law are qualified to be appointed as Lupon members. _________________ 9. sense of fairness and reputation for probity in view of their age. _________________ 11.KP FORM # 1: PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG LUPON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY _________. Chapter 7. notice is hereby given to constitute the Lupong Tagapamayapa of this Barangay. 20. _________________ 2. patience. 19. tact. 17. resourcefulness. _________________ 25. _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ They have been chosen on the basis of their suitability for the task of conciliation considering their integrity. social standing in the community. _________________ 5. 21. 7160). _________________ 8. The persons I am considering for appointment are the following: 1. All persons are hereby enjoined to immediately inform me and of their opposition to or endorsement of any or all the proposed members or K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 83 . 20__ NOTICE TO CONSTITUTE THE LUPON To All Barangay Members and All Other Persons Concerned: In compliance with Section 1(a).

20__ (the last day for posting this notice). _________________ Punong Barangay IMPORTANT: This notice is required to be posted in three (3) conspicuous places in the barangay for at least three (3) weeks WARNING: Tearing or defacing this notice shall be subject to punishment according to law. Book III. __________________ Punong Barangay ATTESTED: __________________ Barangay Secretary 84 ISANG HANDBOOK . Local Government Code of 1991 (Republic Act No. Title One. 7160). 20 ____ (Date) APPOINTMENT TO: ___________ Pursuant to Chapter 7. KP FORM # 2: LIHAM NG PAGHIRANG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY _________. you are hereby appointed MEMBER of the Lupong Tagapamayapa of this Barangay effective upon taking your oath of office and until a new Lupon is constituted on the third year following your appointment.recommend to me other persons not included in the list but not later than the ________ day of _______.

KP FORM

#

3: PATALASTAS NG PAGHIRANG

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY _________, 20 ____ (Date) NOTICE OF APPOINTMENT _________________ _________________ _________________ Sir/Madam: Please be informed that you have been appointed by the Punong Barangay as a MEMBER OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA, effective upon taking your oath of office, and until a new Lupon is constituted on the third year following your appointment. You may take your oath of office before the Punong Barangay on ________. Very truly yours, ________________ Barangay Secretary

K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY

85

KP FORM

#

4: TALAAN NG NAHIRANG NA MGA KASAPI NG LUPON

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY _________, 20 ____ (Date) LIST OF APPOINTED LUPON MEMBERS Listed hereunder are the duly appointed members of the Lupong Tagapamayapa in this Barangay who shall serve as such upon taking their oath of office and until a new Lupon is constituted on the third year following their appointment. 1. _________________ 11. _________________ 2. _________________ 12. _________________ 3. _________________ 13. _________________ 4. _________________ 14. _________________ 5. _________________ 15. _________________ 6. _________________ 16. _________________ 7. _________________ 17. _________________ 8. _________________ 18. _________________ 9. _________________ 19. _________________ 10. _________________ 20. _________________ _______________ Punong Barangay ATTESTED: ______________________ Barangay/Lupon Secretary IMPORTANT: The list shall be posted in three (3) conspicuous places in the barangay for the duration of the terms of office of those named above. WARNING: Tearing or defacing this notice shall be subject to punishment according to law.

86

ISANG HANDBOOK

KP FORM

#

5: PAHAYAG NG PANUNUMPA NG KASAPI NG LUPON

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY OATH OF OFFICE Pursuant to Chapter 7, Title One, Book II, Local Government Code of 1991 (Republic Act No. 7160), I _______________, being duly qualified and having been duly appointed MEMBER of the Lupong Tagapamayapa of this Barangay, do hereby solemnly swear (or affirm) that I will faithfully and conscientiously discharge to the best of my ability, my duties and functions as such member and as member of the Pangkat ng Tagapagkasundo in which I may be chosen to serve; that I will bear true faith and allegiance to the Republic of the Philippines; that I will support and defend its Constitution and obey the laws, legal orders and decrees promulgated by its duly constituted authorities; and that I voluntarily impose upon myself this obligation without any mental reservation or purpose of evasion. SO HELP ME GOD. (In case of affirmation the last sentence will be omitted.) _____________ Member SUBSCRIBED AND SWORN to (or AFFIRMED) before me this _____ day of __________, 20____. __________________ Punong Barangay

K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY

87

2.KP FORM # 6: PAGBAWI NG PAGHIRANG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA _________. on the following ground/s: [ ] incapacity to discharge the duties of your office as shown by _______________________________ [ ] unsuitability by reason of _______________________________ (Check whichever is applicable and detail or specify the act/s or omission/s constituting the ground/s for withdrawal. _________________ 8. _________________ 9. 19____. 20 ____ (Date) WITHDRAWAL OF APPOINTMENT TO: _______________ After due hearing and with the concurrence of a majority of all the Lupong Tagapamayapa members of this Barangay. 3. 6. your appointment as member thereof is hereby withdrawn effective upon receipt hereof. 4. __________________ Signature 88 ISANG HANDBOOK . _________________ 10. _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ 7. ________________ Received this __________ day of _____________. ________________ 11. 5.) ____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman CONFORME (Signatures): 1.

I/WE pray that the following relief/s be granted to me/ us in accordance with law and/or equity: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 89 . __________ For: ______________________ ________________________ __________________________ COMPLAINT I/WE hereby complain against above named respondent/s for violating my/our rights and interests in the following manner: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ THEREFORE. KP FORM # 7: PORMULARYO NG NAGREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s Barangay Case No. The withdrawal must be conformed to by more than one-half of the total number of members of the Lupon including the Punong Barangay and the member concerned.NOTE: The members of the Lupon conforming to the withdrawal must personally affix their signatures or thumb marks on the pertinent spaces above.

___________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman KP FORM # 8: PATALASTAS NG PAGDINIG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA NOTICE OF HEARING (MEDIATION PROCEEDINGS) TO: ________________ ________________ Complainant/s You are hereby required to appear before me on the ______ day of _______. Complainant/s _______________ _______________ 90 ISANG HANDBOOK . 19____. ____________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman Notified this ________ day of __________. 19____. 19___ at ________ o’clock in the morning/afternoon for the hearing of your complaint. This ________ day of ____________. ________________ Complainant/s Received and filed this ________ day of __________. 19____.Made this _______ day of ___________. 19____.

19___. together with your witnesses. for mediation/conciliation of your dispute with complainant/s. You are hereby warned that if you refuse or willfully fail to appear in obedience to this summons.KP FORM # 9: PAGPAPATAWAG SA INIREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s SUMMONS TO: ____________________ _________________________ ____________________ _________________________ Respondents You are hereby summoned to appear before me in person. on the _______ day of _________. copy of which is attached hereto. FAIL NOT or else face punishment as for contempt of court. you may be barred from filing any counterclaim arising from said complaint. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman Barangay Case No. then and there to answer to a complaint made before me. 19___ at ____________ o’clock in the morning/afternoon. This _______ day of ____________. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 91 .

leaving said summons at his/ their office/place of business with ________. handing to him/them said summons in person. and upon respondent ___________________________ on the day of ________________. _____________ Officer Received by Respondent/s representative/s: ___________________ Signature ___________________ Signature __________________ Date __________________ Date 92 ISANG HANDBOOK . 19____.Back page OFFICER’S RETURN I served this summons upon respondent _________________________ on the ______ day of ______________. ( name) a competent person in charge thereof. 19____.) Respondent/s __________________________ 1. handing to him/them said summons and he/they refused to receive it. by: (Write name/s of respondent/s before mode by which he/they was/were served. or __________________________ 4. leaving said summons at his/ their dwelling with __________ (name) a person of suitable age and discretion residing therein. or __________________________ 3. or __________________________ 2.

TO: __________________ _________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 93 . Should you fail to agree on the Pangkat membership or to appear on the aforesaid date for the constitution of the Pangkat. 19____. I shall determine the membership thereof by drawing lots. at ________ o’clock in the morning/afternoon for the constitution of the Pangkat ng Tagapagkasundo which shall conciliate your dispute. 19_____. This ________ day of ____________. ____________________ Punong Barangay Notified this _________ day of _________.KP FORM # 10: PATALASTAS PARA SA PAGBUBUO NG PANGKAT Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY NOTICE FOR CONSTITUTION OF PANGKAT TO: __________________ __________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s You are hereby required to appear before me on the ______ day of _________. 19_____.

______________ Pangkat Member Barangay Case No.KP FORM PANGKAT # 11: PATALASTAS PARA SA MGA NAPILING KASAPI NG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE TO CHOSEN PANGKAT MEMBER (Date) TO: ________________ Notice is hereby given that you have been chosen member of the Pangkat ng Tagapagkasundo amicably conciliate the dispute between the par in the above-entitled case. ____________________________ Punong Barangay/Lupon Secretary Received this ________ day of __________. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 94 ISANG HANDBOOK . 19_____.

This ________ day of ___________. ___________________ Pangkat Chairman Notified this _____ day of __________.KP FORM # 12: PATALASTAS NG PAGDINIG (MGA HAKBANG SA PAGKAKASUNDUAN) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY TO: __________________ _________________ Complainant/s ____________________ ____________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (CONCILIATION PROCEEDINGS) You are hereby required to appear before the Pangkat on the ________ day of _____________. at _________ o’clock for a hearing of the above-entitled case. 20____. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 95 . 19____. 20____.

KP FORM # 13: UTOS PARA HUMARAP SA PAGDINIG Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s SUBPOENA TO: ____________________ _________________________ ____________________ _________________________ Witnesses You are hereby commanded to appear before me on the ______ day of _________. 19____. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 96 ISANG HANDBOOK . at ___________ o’clock. then and there to testify in the hearing of the above-captioned case. This ______ day of _________. _______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever one is not applicable. 19___.) Barangay Case No.

__________ For: ______________________ _________________________ __________________________ ATTESTATION I hereby certify that the foregoing Agreement for Arbitration was entered into by the parties freely and voluntarily. _______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever one is not applicable. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ Barangay Case No. Entered into this _____ day of _________. after I had explained to them the nature and the consequences of such agreement. 19____. We have made this agreement freely with a full understanding of its nature and consequences.KP FORM # 14: KASUNDUAN PARA SA ARBITRASYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s AGREEMENT FOR ARBITRATION We hereby agree to submit our dispute for arbitration to the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo (Please cross out whichever is not applicable) and bind ourselves to comply with the award that may be rendered thereon.) K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 97 .

__________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 98 ISANG HANDBOOK . Barangay Case No. award is hereby made as follows: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Made this _____ day of _____________. ** To be signed by the Punong Barangay if the award is made by the Pangkat Chairman.KP FORM # 15: PAGGAWAD NG ARBITRASYON Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s ARBITRATION AWARD After hearing the testimonies given and careful examination of the evidence presented in this case. and by the Lupon Secretary if the award is made by the Punong Barangay. whoever made the arbitration award. 19____ at ______________. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman * __________________ Member __________________ Member ATTESTED: ___________________________ Punong Barangay/Lupon Secretary ** * To be signed by either.

Complainant/s ___________________ ___________________ ATTESTATION I hereby certify that the foregoing amicable settlement was entered into by the parties freely and voluntarily. Entered into this ______ day of __________. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 99 . 19_______. complainant/s and respondent/s in the above-captioned case.KP FORM # 16: MAHINAHONG PAG-AAYOS NG ALITAN Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s AMICABLE SETTLEMENT We. do hereby agree to settle our dispute as follows: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ and bind ourselves to comply honestly and faithfully with the above terms of settlement. after I had explained to them the nature and consequence of such settlement. ______________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman Respondent/s __________________ __________________ Barangay Case No.

100 ISANG HANDBOOK . (State details) ___________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Barangay Case No. 19____. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ [ ] This ________ day of _____________.KP FORM # 17: PAGTANGGI Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s REPUDIATION I/WE hereby repudiate the settlement/agreement for arbitration on the ground that my/our consent was vitiated by: (Check out whichever is applicable) [ ] Fraud. Complainant/s ___________________ ___________________ Respondent/s __________________ __________________ SUBSCRIBED AND SWORN TO before me this ________ day of __________. (State details) _______________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ [ ] Violence. 19____ at _____________. (State details)______________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Intimidation.

19_____. ____________________ Punong Barangay * Failure to repudiate the settlement or the arbitration agreement within the time limits respectively set (ten [10] days from the date of settlement and five[5] days from the date of arbitration agreement) shall be deemed a waiver of the right to challenge on said grounds. K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 101 ._____________________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman/Member Received and filed * this ______ day of ______________.

__________ For: ______________________ _________________________ __________________________ You are hereby required to appear before me/the Pangkat on the ______ day of _________. 19_____. This ________ day of ___________. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever is not applicable. at ________ o’clock in the morning/afternoon to explain why you failed to appear for mediation/ conciliation scheduled on _____________. 19____.KP FORM # 18: PATALASTAS NG PAGDINIG PARA SA NAGREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: FAILURE TO APPEAR) TO: _______________ _______________ Complainant/s Barangay Case No. and contempt proceedings should not be initiated in court for willful failure or refusal to appear before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. 102 ISANG HANDBOOK .) Notified this _________ day of ________. a certificate to bar the filing of your action on court/government office should not be issued. 19____ and why your complaint should not be dismissed. 19____.

Complainant/s __________________ __________________ Respondent/s __________________ __________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 103 .

) Notified this ________ day of _____________. 19_____. 19____. This ________ day of _________. _____________________________ Punong Barangay/Pangkat Chairman (Cross out whichever is not applicable.KP FORM # 19: PATALASTAS NG PAGDINIG PARA SA INIREREKLAMO Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: FAILURE TO APPEAR) TO: _______________ _______________ Respondent/s Barangay Case No. 19____. a certificate to bar the filing of said counterclaim in court/ government office should not be issued. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ You are hereby required to appear me/the Pangkat on the _______ day of ____________. and contempt proceedings should not be initiated in court for willful failure or refusal to appear before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. at __________ o’clock in the morning/ afternoon to explain why you failed to appear for mediation/ conciliation scheduled on ____________. 19___ and why your counterclaim (if any) arising from the complaint should not be dismissed. 104 ISANG HANDBOOK .

__________ For: ______________________ _________________________ __________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 105 . and 4. 3. A settlement was reached. ___________________ Lupon Secretary Attested: __________________ Lupon Chairman Barangay Case No. Therefore. There has been a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo. The settlement has been repudiated in a statement sworn to before the Punong Barangay by ______________ on ground of ______________. This _________ day of __________. the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office. 2. 19____.Respondent/s: Complainant/s: ____________________ ______________________ ____________________ ______________________ KP FORM # 20: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON (MULA SA KALIHIM NG LUPON) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1.

KP FORM

#

21: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON

(MULA SA KALIHIM NG PANGKAT)

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. There has been a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay but mediation failed; 2. The Pangkat ng Tagapagkasundo was constituted but the personal confrontation before the Pangkat likewise did not result into a settlement; and 3. Therefore, the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office. This _________ day of _________, 19_____. _________________ Pangkat Secretary Attested by: _________________ Pangkat Chairman Barangay Case No. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________

106

ISANG HANDBOOK

KP FORM

#

22: KATIBAYAN PARA MAGSAMPA NG KAUKULANG AKSYON

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO FILE ACTION This is to certify that: 1. There was a personal confrontation between the parties before the Punong Barangay but mediation failed; 2. The Punong Barangay set the meeting of the parties for the constitution of the Pangkat; 3. The respondent willfully failed or refused to appear without justifiable reason at the conciliation proceedings before the Pangkat; and 4. Therefore, the corresponding complaint for the dispute may now be filed in court/government office. _________________ Pangkat Secretary Attested by: _________________ Pangkat Chairman Barangay Case No. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________

K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY

107

KP FORM

#

23: KATIBAYAN PARA SA PAGBABAWAL NG PAGSASAMPA NG

KAUKULANG AKSYON

Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO BAR ACTION This is to certify that the above-captioned case was dismissed pursuant to the Order dated ______________, for complainant/s _______________ (name) and ______________ (name) willful failure or refusal to appear for hearing before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo and therefore complainant/s is/are barred from filing an action in court/government office. This ________ day of ______________, 19____. _____________________________ Lupon Secretary/Pangkat Secretary Attested: ________________________________ Lupon Chairman/Pangkat Chairman IMPORTANT: If Lupon Secretary makes the certification, the Lupon Chairman attests. If the Pangkat Secretary makes the certification, the Pangkat Chairman attests. Barangay Case No. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________

108

ISANG HANDBOOK

the respondent/s __________________ (name) and _________________ (name) have been found to have willfully failed or refused to appear without justifiable reason before the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo and therefore respondent/s is/are barred from filing his/their counterclaim (if any) arising from the complaint in court/ government office. This ____________ day of _________. the Lupon Chairman attests.KP FORM DEMANDA # 24: KATIBAYAN PARA SA PAGBABAWAL NG KONTRA- Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s CERTIFICATION TO BAR COUNTERCLAIM This is to certify that after prior notice and hearing. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 109 . Barangay Case No. If the Pangkat Secretary makes the certification. the Pangkat Chairman attests. ______________________________ Lupon Secretary/Pangkat Secretary Attested: ____________________________ Lupon Chairman/Pangkat Chairman IMPORTANT: If Lupon Secretary makes the certification. 19___.

__________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 110 ISANG HANDBOOK . The amicable settlement/arbitration award is now final and executory. 2. On _____________ (Date) the parties in this case signed an amicable settlement/received the arbitration award rendered by the Lupon/Chairman/Pangkat ng Tagapagkasundo. Complainant/s/Respondent/s request that the corresponding writ of execution be issued by the Lupon Chairman in this case. _______________ (Date) _______________________ Complainant/s/Respondent/s Barangay Case No.KP FORM # 25: PANUKALA PARA SA PAGPAPATUPAD Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s MOTION FOR EXECUTION Complainant/s/Respondent/s state as follows: 1. WHEREFORE. The period of ten (10) days from the above-stated date has expired without any of the parties filing a sworn statement of repudiation of the settlement before the Lupon Chairman a petition for nullification of the arbitration award in court. and 3.

_____________________ (Signature) Complainant/s ____________________ (Signature) Respondent/s K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 111 . copy of which is attached hereto.KP FORM # 26: PATALASTAS NG PAGDINIG (PANUKALA PARA SA PAGPAPATUPAD) Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF HEARING (RE: MOTION FOR EXECUTION) TO: _____________________ ________________________ _____________________ ________________________ Complainant/s Respondent/s Barangay Case No. 19____. filed by ____________ (Name of complainant/s/ respondent/s) ________________ (Date) ___________________________ Punong Barangay/Lupon Chairman Notified this ________ day of ___________. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ You are hereby required to appear before me on _________ day of _________ 19____ at _________ o’clock in the morning/afternoon/ evening for the hearing of the motion for execution.

the dispositive portion of the award. read: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ The said settlement/award is now final and executory. NOW. THEREFORE. within the period of five (5) days from the date of hearing on the motion for execution. on ______________(date). I shall cause to be realized from the goods and personal property of __________________ (name of party obliged) the sum of _________________ (state amount of settlement or award) upon in the said amicable settlement [or adjudged in the said arbitration award]. in behalf of the Lupong Tagapamayapa and by virtue of the powers vested in me and the Lupon by the Katarungang Pambarangay Law and Rules. __________ For: ______________________ _________________________ __________________________ 112 ISANG HANDBOOK . WHEREAS. unless voluntary compliance of said settlement or award shall have been made upon receipt hereof. an amicable settlement was signed by the parties in the above-entitled case [or an arbitration award was rendered by the Punong Barangay/Pangkat ng Tagapagkasundo]. Barangay Case No. WHEREAS.KP FORM # 27: PATALASTAS NG PAGPAPATUPAD Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA ___________________ ___________________ Complainant/s — against — __________________ __________________ Respondent/s NOTICE OF EXECUTION WHEREAS. the party obliged ________________ (name) has not complied voluntarily with the aforestated amicable settlement/ arbitration award. the terms and conditions of the settlement.

Signed this _________ day of ___________. ___________________ Punong Barangay Copy furnished: ____________________ ___________________ ____________________ ___________________ Complainant/s Respondent/s K A TA R U N G A N G PA M B A R A N G AY 113 . 19____.

5. 114 A HANDBOOK . et al) ____________________________ (Clerk of Court) IMPORTANT: Lupon/Pangkat Secretary shall transmit not later than the first five days of each month the final reports for preceding month. 20____ Date MONTHLY TRANSMITTAL OF FINAL REPORTS To: City/Municipal Judge ______________________ (City/Municipality) Enclosed herewith are the final reports of settlement of disputes and arbitration awards made by the Barangay Captain/ Pangkat Tagapagkasundo in the following cases: Barangay Case No. et al vs. TITLE (Complainant. 9. 7. 6. Respondent. 4. 2. 8.KP FORM # 28: BUWANANG PAGPAPADALA NG MGA PANGHULING ULAT Republic of the Philippines Province of __________ CITY/MUNICIPALITY OF ______________ Barangay _________________ OFFICE OF THE LUPONG TAGAPAMAYAPA OFFICE OF THE BARANGAY CAPTAIN ____________________. 1. 3. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful