Naskah Darmawacana SMAN 2 Semarapura

Pinih ajeng titiang ngaturang suksmaning manah antuk galah sane katiba ring sikian titiang nyarengin pacentokanne puniki. Panureksa sane wangiang titiang, bapak ibu guru taler para sisya pamilet pacentokan

Darmawacana sareng sami sane dahat suksamayang titiang. Sadurunge titiang ngelanturang atur, pinih riin lugrayang titiang ngaturang pangastungkara panganjali “Om Swastiastu” Kaping ajeng ngiring sareng ngaturang puja pangastuti ring Ida Hyang Parama Kawi , santukan mawit saking keledangan lan wara nugrahan Ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida rauh ring galah lan genah sane becik puniki.Lugrayang taler titiang matur atur samatra indik “Nenem sane Tunggal”

Iriki ring jagat Bali wenten pamargi matetenung, sinalih tunggil ipun wantah metetenung masa. Yaning ring sasih Karo (sawatare bulan masehi Juli-Agustus) ceciren ipun dingine tan kadi-kadi sakewanten nenten wenten sabeh sane tedun. I taru poh taler sampun ngawitin tumbuh ron ipun. Sakewanten mangkin sampun matiosan caciren sasih karone punika. Yadian sampun wengi sakewanten kantun banget pisan dingine, bilih-bilih sabehe taler tedun bales pisan tan nganutin kadi masaning sasih karo. Sakeng bales sabehe, wetu raris blabur ageng nganyudang sekancan sane kalintangin. Punika sane ngawinang sungkawa para janane iriki ring jagat Bali taler ring dura Bali. Sane ngawinang sungkawa para janane ring sajebag jagate wantah kalintang banget obah masane. Blabar sane kasarengin oleh angin ngarendehin katah genahe, ring padesaan, ring kota, ring pegunungan taler ring pasisir. Puniki wantah pangrandan Pemanasan Global sane nibenin jagate puniki. Sane kabaos pemanasan global inggih punika suhu ring jagate puniki sayan nincap duaning pamedalan gas rumah kaca ring atmosfer sane sayan nincap. Pemanasan Global puniki janten pacang karuntutin oleh obahnyane kerta masa minakadi sayan nicap sabehe ring sinalih tunggil wewidangan jagat sane ngawinang blabar yadian tanah abing sane embid. Sakewanten ring genahe siosan kekirangan toya, kekirangan sabeh ngantos tuh seling kawentenan tanahe.

wana sane puun. mapakelem. Sri wana. Wana-wana sane ngisep kawentenan ipun gas karbondioksida sampun sayan ngidikang duaning taru-tarune akeh sane kapademang. . ujan tan manut gati. Kaping siki Atma Kertih. Wenten sane ngemargiang melasti sadurung panyepian minkadi ring Klungkung wenten taler sane ngemargian melasti sesampun panyepian minakadi ring wewidangan Gianyar. Pamargi nyuciang Ida Sang Hyang Atma puniki melarapan antuk ngamargiang “sawa wadana” lan “atma wadana” kalanturang antuk ngalinggihang Dewa Hyang. puniki pamargi miara kasukertan wana melarapan antuk ngaturang aci ring wewidangan wana mangda taru lan sekancan baburon sane wenten sida maurip sakewentenan ipun.Naskah Darmawacana SMAN 2 Semarapura Pemanasan Global puniki sayan nincap duaning gas karbon dioksida sane bangen nincap. Makakalih lontar puniki nyurat kawentenan jagat sane sampun nenten malih anut ring kerta masa. Pemargi melasti puniki sinalih tunggil sane kamargiang nyabran a warsa ritatkala nyangra panyepian. nganyut. Kawentenan aab jagat kadi mangkin puniki sampun kasurat ring lontar-lontar ring Bali minakadi Lontar Purwa Somi Tattwa lan lontar Catur Yuga. Kaping tiga Wana Kertih. inggih punika: Maha wana. lan asep lanjaran. surya mimba mapanes (surya lan wulan ngawetuang caya panes). Pamargi Bhuwana Sawitra puniki melarapan antuk nenem pamargi sane kabaos Sad Kertih munggah ring lontar Purana Bali. patut sane mangkin madabdab sapunapi antuk mangda nenten sayan-sayan mangetang kasinangkaon sane panggih pungkuran. Duaning kadi punika banget pangrabdan pemanasan global punika. puniki pamargi miara kasukertan lan kasucian segara melarapan antuk upacara melasti. Kaping kalih Samudra Kertih. Atma Kertih puniki wantah pamargi nyuciang Ida Sang Hyang Atma sakeng Tri Guna. Manut lontar Pancawati wenten kebaos kawiguna wana sane mawasta Wana Asri. Sasuratan sane mungguh ring lontare punika minakadi sasih labuh salah masa. Tapa wana. Gas karbondioksida puniki wantah gas sane marupa andus sane medal sakeng pabrik. Pemargin lingsir-lingsire ring Bali sane sakeng riin patut tulad inggih punika “Bhuwana Sawitra”. miwah sane lianan.

Pinih ajeng subaktine ring Ida Sang Hyang Widhi. Janten nenten pacang pangguh sukertane yening kemargiang niri-niri dwaning maka nemnem puniki raket paiketan ipun lan sami maduwe untung tatujon sane utama. miwah sane lianan. tukad. puniki pamargi yasa kerti suang-suang jana iriki ring jagate mangda prasida dados sujana. dumogi ida dane sareng sami sueca ngampurayang. Pemargi melarapan antuk ngaturang aci pakelem ring wewidangan danu pinaka sinalih tunggil miara kasukertan toyane. katah sane latah.Naskah Darmawacana SMAN 2 Semarapura Maha wana wantah wana sane ageng sane dados stitining lan panyangra kahuripan sami. puniki pamargi miara kasukertan pakraman melarapan antuk ngelaksanayang Satya ngwangun kabecikan keraketan pasewitran para jana Hindune melarapan antuk Desa Pakraman lan Tri Hita Karana. Inggih para panureksa taler ida dane sane rauh ring pacentokan puniki. Duaning kadi asapunika. Janten sampun dwaning kawimudan titiang. Pinih untat sineb titiang antuk Paramasanti “Om Shanti. maka nemnem yasa kertine puniki patut margiang duaning nemnem puniki tunggal ika nenten dados kapasahang. pamargi miara kasukertan toya sajaba toya segara minakadi toya klebutan. wantah asapunika prasida antuk titiang ngaturang samatra sane maurda nemnem sane tunggal. danu. Om. kaping kalih raket saguluk sagilik pasewitrane ring wargi. Tri Hita Karana punika wantah pemargi sane tatiga sane anggen ngulati “hita” kasubagian. Kadi punika wiakti kawigunan lan kaluwihan Sad Kertih punika. Kaping pat Danu Kertih. Kaping lima Jagat Kertih. . akeh sane tan manut ring kayun. lan kaping untat miara kasukertan jagat palemahan. Tapa wana wantah wana pinaka genah ida sang sane ngemargiang wanaprasta makarya patapan utawi pasraman. mangda pangguh sane kabaos jagat kerta nenten malih keni baya. Kaping untat Jana Kertih. kaping tiga kabaos Sri wana inggih punika wana sane anggen ngwangun kasukertan ekonomi. Shanti Shanti.