Naskah Darmawacana SMAN 2 Semarapura

Pinih ajeng titiang ngaturang suksmaning manah antuk galah sane katiba ring sikian titiang nyarengin pacentokanne puniki. Panureksa sane wangiang titiang, bapak ibu guru taler para sisya pamilet pacentokan

Darmawacana sareng sami sane dahat suksamayang titiang. Sadurunge titiang ngelanturang atur, pinih riin lugrayang titiang ngaturang pangastungkara panganjali “Om Swastiastu” Kaping ajeng ngiring sareng ngaturang puja pangastuti ring Ida Hyang Parama Kawi , santukan mawit saking keledangan lan wara nugrahan Ida, titiang ping kalih ida dane sareng sami prasida rauh ring galah lan genah sane becik puniki.Lugrayang taler titiang matur atur samatra indik “Nenem sane Tunggal”

Iriki ring jagat Bali wenten pamargi matetenung, sinalih tunggil ipun wantah metetenung masa. Yaning ring sasih Karo (sawatare bulan masehi Juli-Agustus) ceciren ipun dingine tan kadi-kadi sakewanten nenten wenten sabeh sane tedun. I taru poh taler sampun ngawitin tumbuh ron ipun. Sakewanten mangkin sampun matiosan caciren sasih karone punika. Yadian sampun wengi sakewanten kantun banget pisan dingine, bilih-bilih sabehe taler tedun bales pisan tan nganutin kadi masaning sasih karo. Sakeng bales sabehe, wetu raris blabur ageng nganyudang sekancan sane kalintangin. Punika sane ngawinang sungkawa para janane iriki ring jagat Bali taler ring dura Bali. Sane ngawinang sungkawa para janane ring sajebag jagate wantah kalintang banget obah masane. Blabar sane kasarengin oleh angin ngarendehin katah genahe, ring padesaan, ring kota, ring pegunungan taler ring pasisir. Puniki wantah pangrandan Pemanasan Global sane nibenin jagate puniki. Sane kabaos pemanasan global inggih punika suhu ring jagate puniki sayan nincap duaning pamedalan gas rumah kaca ring atmosfer sane sayan nincap. Pemanasan Global puniki janten pacang karuntutin oleh obahnyane kerta masa minakadi sayan nicap sabehe ring sinalih tunggil wewidangan jagat sane ngawinang blabar yadian tanah abing sane embid. Sakewanten ring genahe siosan kekirangan toya, kekirangan sabeh ngantos tuh seling kawentenan tanahe.

nganyut. Duaning kadi punika banget pangrabdan pemanasan global punika. wana sane puun. Sri wana. lan asep lanjaran. Tapa wana. Pemargi melasti puniki sinalih tunggil sane kamargiang nyabran a warsa ritatkala nyangra panyepian. Makakalih lontar puniki nyurat kawentenan jagat sane sampun nenten malih anut ring kerta masa. miwah sane lianan. puniki pamargi miara kasukertan lan kasucian segara melarapan antuk upacara melasti. Gas karbondioksida puniki wantah gas sane marupa andus sane medal sakeng pabrik.Naskah Darmawacana SMAN 2 Semarapura Pemanasan Global puniki sayan nincap duaning gas karbon dioksida sane bangen nincap. mapakelem. Pamargi Bhuwana Sawitra puniki melarapan antuk nenem pamargi sane kabaos Sad Kertih munggah ring lontar Purana Bali. surya mimba mapanes (surya lan wulan ngawetuang caya panes). Pamargi nyuciang Ida Sang Hyang Atma puniki melarapan antuk ngamargiang “sawa wadana” lan “atma wadana” kalanturang antuk ngalinggihang Dewa Hyang. Atma Kertih puniki wantah pamargi nyuciang Ida Sang Hyang Atma sakeng Tri Guna. Kaping siki Atma Kertih. . Pemargin lingsir-lingsire ring Bali sane sakeng riin patut tulad inggih punika “Bhuwana Sawitra”. puniki pamargi miara kasukertan wana melarapan antuk ngaturang aci ring wewidangan wana mangda taru lan sekancan baburon sane wenten sida maurip sakewentenan ipun. Wenten sane ngemargiang melasti sadurung panyepian minkadi ring Klungkung wenten taler sane ngemargian melasti sesampun panyepian minakadi ring wewidangan Gianyar. Wana-wana sane ngisep kawentenan ipun gas karbondioksida sampun sayan ngidikang duaning taru-tarune akeh sane kapademang. ujan tan manut gati. inggih punika: Maha wana. Kawentenan aab jagat kadi mangkin puniki sampun kasurat ring lontar-lontar ring Bali minakadi Lontar Purwa Somi Tattwa lan lontar Catur Yuga. Sasuratan sane mungguh ring lontare punika minakadi sasih labuh salah masa. Manut lontar Pancawati wenten kebaos kawiguna wana sane mawasta Wana Asri. Kaping kalih Samudra Kertih. patut sane mangkin madabdab sapunapi antuk mangda nenten sayan-sayan mangetang kasinangkaon sane panggih pungkuran. Kaping tiga Wana Kertih.

Duaning kadi asapunika. wantah asapunika prasida antuk titiang ngaturang samatra sane maurda nemnem sane tunggal. kaping tiga kabaos Sri wana inggih punika wana sane anggen ngwangun kasukertan ekonomi. . Kaping pat Danu Kertih. puniki pamargi miara kasukertan pakraman melarapan antuk ngelaksanayang Satya ngwangun kabecikan keraketan pasewitran para jana Hindune melarapan antuk Desa Pakraman lan Tri Hita Karana. Tapa wana wantah wana pinaka genah ida sang sane ngemargiang wanaprasta makarya patapan utawi pasraman. Om. Pinih untat sineb titiang antuk Paramasanti “Om Shanti. tukad. Shanti Shanti. Tri Hita Karana punika wantah pemargi sane tatiga sane anggen ngulati “hita” kasubagian. mangda pangguh sane kabaos jagat kerta nenten malih keni baya. Kaping lima Jagat Kertih. akeh sane tan manut ring kayun. Pinih ajeng subaktine ring Ida Sang Hyang Widhi. danu. katah sane latah. puniki pamargi yasa kerti suang-suang jana iriki ring jagate mangda prasida dados sujana. Janten sampun dwaning kawimudan titiang. dumogi ida dane sareng sami sueca ngampurayang.Naskah Darmawacana SMAN 2 Semarapura Maha wana wantah wana sane ageng sane dados stitining lan panyangra kahuripan sami. Inggih para panureksa taler ida dane sane rauh ring pacentokan puniki. lan kaping untat miara kasukertan jagat palemahan. Kaping untat Jana Kertih. Kadi punika wiakti kawigunan lan kaluwihan Sad Kertih punika. kaping kalih raket saguluk sagilik pasewitrane ring wargi. pamargi miara kasukertan toya sajaba toya segara minakadi toya klebutan. Pemargi melarapan antuk ngaturang aci pakelem ring wewidangan danu pinaka sinalih tunggil miara kasukertan toyane. maka nemnem yasa kertine puniki patut margiang duaning nemnem puniki tunggal ika nenten dados kapasahang. miwah sane lianan. Janten nenten pacang pangguh sukertane yening kemargiang niri-niri dwaning maka nemnem puniki raket paiketan ipun lan sami maduwe untung tatujon sane utama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful