þ þ KESEMPURNAAN AJARAN ISLAM MENURUT MUHAMMADIYAH

Ahmad Sujino

ISLAM.. berupa perinth-perintah dan larngan-larangan serta petunjuk untuk kebahagian dunia dn akhirat ( HPT hal 276 ) .Quran dan disebutkan dalm sunnah yang shahih .? ‡ ‡ Agama Islam agama yang diturunkan Allah di dalam Al..

Para Rasul. takabbur. 3. duniawiyah dan ukhrowiyah. syukur.. Islam adalah satu sistem yang menyeluruh (nizham syami) mencakup seluruh aspek kehidupan. tidak secara parsial (juz-i) karena pemahanan yang parsial menyebabkan Islam tidak fungsional kaffah dalam kehidupannya. Hari Akhir dan Taqdir.? 1. perjanjian-perjanjian. hubungan antar negra dan lain-lain . Akhlak : nilai dan pribadi baik dan buruk seperti sabar. riya. Warga Muhammadiyah harus memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. birrul walidain. puasa. zakat. dengki. uququl walidain dan sebagainya (al akhlak al mazmumah). syaja ah dan sebagainya (akhlak al mahmudah) dan sombong. haji dan sebagainya.. ketatanegaraan. Kitab-kitab suci. para Malaikat. Secara garis besar ajaran Islam mencakup aspek : Aqidah : aspek keyakinan tentang Allah. Mu amalah : Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi baik tentang harta benda. 2. tawakkal..MEMAHAMI ISLAM. Ibadah: Segala cara dan upacara pengabdian yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur cara-cara pelaksanaanya dalam al-Quran dan Sunnah Rasul seperti shalat. rohaniyah dan jasmaniah.

Dengan arti kata dia harus mengislamkan seluruh kehidupannya sampai akhir hayat (3 : 102).. seni. . dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.? 1. ibadah. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.. ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kaffah ATAU menyeluruh (2 : 208) Artinya : Hai orang-orang yang beriman. keluarga. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. Atau dengan bahasa lain seseorang harus menjadi muslim dalam aqidah. Artinya : Hai orang-orang yang beriman. Ali Imran/3 : 102) 3. Dari segi aspek kehidupan dia harus mengislamkan seluruh aspek kehidupannya seperti aspek ekonomi.MENGAPLIKASIKAN AJARAN ISLAM. Al-Baqarah/2 : 208) 2. Dari segi ruang lingkup dia harus mengislamkan kehidupan pribadinya. Dari segi waktu seseorang yang harus menjadi muslim 24 jam sehari semalam. 4. bermasyarakat dan bernegara. (QS. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. (QS. budaya. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. 5. politik. akhlak dan mu'amalah..

..? ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid (Aqidah) sebagai sumber seluruh kegiatan hidup.1.MENGAPLIKASIKAN AQIDAH. dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala ‡ Ekspresi pengamalan dan pengalaman ajaran Islam dalam aspek aqidah bersifat Tsawabit (setatis) karena Islam telah mempolakan secara ketat. dan tetap menjauhi serta menolak syirk. bid'ah. menjelaskan norma-normanya secara terang dan terperinci ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajiib menghindari berbagai keraguan dan penyimpangan Aqidah . takhayul.

UPAYA PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN AQIDAH 1. Kepedulian tentang pendidikan dan pengajaran serta dakwah Islam yang benar 3.Kembali kepada ajaran Islam yang bersumber kepada Al Quran dan sunnah yang telah difahami salaful ummah 2. Meningkat kualitas dan kuantitas da'I dalam peran dan aktifis dakwah .

. anjuran dan dorongan melakukannya . atau contoh yang diperlihatkan Rasulullah saw..? ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa beribadah berdasar dalil Syar I dari al-Quran dan al-Sunnah. MENGAPLIKASIKAN IBADAH. Ibadah yang dilakukan harus ikhlas dan berdasarkan contoh dan dalil yang jelas .2..: sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya . baik berupa perintah.

Khauf .rajak. 3. . artinya rasa takut kepada Allah kalau ibadah yang dilakukan tidak diterima. Al.Hubb . apa yang kita kerjakan akan diterima dn diridhai Allah . artinya rasa cinta yang hakiki hanya kepada Allah 2.PILAR IBADAH 1. artinya penuh harapan. Ar.

Ibadah sesuai dengan tuntunan 5. Ibadah tanpa perentara 3. Seimbang antara unsur Rohani dan jasmani 6. . Ibadah hanya kepada Allah 2. Ikhlas sendi utama ibadah 4.PERINSIP-PERINSIP IBADAH : 1. Mudah dan meringankan .

Al-jins ( jenis barang untuk terlaksananya ibadah) 3. Al-makan (Tempat ibadah) 6. Al-Kadar ( kualitas dan kuantitas) 4. Assabab (mengerjakan ibadah karena adanya sebab perintah dari Allah dan Rasul-Nya) 2. gerakaan mapun bacaan) . Al-Wakt (waktu pelaksanaan ibadah) 5. Al-Kaifiyyah (tata cara ibadah.RAMBU-RAMBU ITTIBA DALAM IBADAH 1.

serta menjauhkan diri dari perilaku riya . MENGAPLIKASIKAN AKHLAK ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia. tabligh. fasad. ishraf. . ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq al-karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. fahsya. dan kemunkaran. dan fathanah.3. sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan. sombong. amanah.

‡ Akhlak adalah realisasi dari Aqidah yang baik dan ibadah yang benar ‡ Akhlak adalah tema pokok ajaran islam dan ukuran kesempurnaan Iman .KEDUDUKAN AKHLAK ‡ Akhlak ialah Sikap yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan tertentu secara spontan dan konstan.

CAKUPAN AKHLAK 1. Akhlak Dauliyah 6. Akhlak Fardiyah 3. Akhlak Usrawiyah 4. Akhlak alam wal kauniyah . Akhlak Diniyah 2. Akhlak Ijtimaiyah 5.

bayani dan irfani ‡ Mempunyai etos kerja islami seperti : kerja ikhlas.4. ‡ Berfikir secara burhani. dan cerdas. menyikapi hidup dengan aktif dan positif. tdk membuang waktu dan bekerja maksimal dan optimal dlm mencapai tujuan. . keras. MENGAPLIKASIKAN MUAMALAH DUNIAWIYAH ‡ Setiap warga Muhammadiyah Menyadari diri sbg Hamba Allah dan Khalifah dimukabumi. disiplin.

Wassalam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful