þ þ KESEMPURNAAN AJARAN ISLAM MENURUT MUHAMMADIYAH

Ahmad Sujino

berupa perinth-perintah dan larngan-larangan serta petunjuk untuk kebahagian dunia dn akhirat ( HPT hal 276 ) .Quran dan disebutkan dalm sunnah yang shahih .ISLAM..? ‡ ‡ Agama Islam agama yang diturunkan Allah di dalam Al..

MEMAHAMI ISLAM.? 1. puasa. birrul walidain. Secara garis besar ajaran Islam mencakup aspek : Aqidah : aspek keyakinan tentang Allah. zakat. rohaniyah dan jasmaniah. 3. Warga Muhammadiyah harus memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. para Malaikat. haji dan sebagainya. tawakkal. Ibadah: Segala cara dan upacara pengabdian yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur cara-cara pelaksanaanya dalam al-Quran dan Sunnah Rasul seperti shalat. Hari Akhir dan Taqdir. 2. Islam adalah satu sistem yang menyeluruh (nizham syami) mencakup seluruh aspek kehidupan. dengki. takabbur. riya. perjanjian-perjanjian.... syaja ah dan sebagainya (akhlak al mahmudah) dan sombong. syukur. Para Rasul. Akhlak : nilai dan pribadi baik dan buruk seperti sabar. Mu amalah : Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi baik tentang harta benda. hubungan antar negra dan lain-lain . ketatanegaraan. Kitab-kitab suci. tidak secara parsial (juz-i) karena pemahanan yang parsial menyebabkan Islam tidak fungsional kaffah dalam kehidupannya. duniawiyah dan ukhrowiyah. uququl walidain dan sebagainya (al akhlak al mazmumah).

4. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.. Dari segi aspek kehidupan dia harus mengislamkan seluruh aspek kehidupannya seperti aspek ekonomi. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kaffah ATAU menyeluruh (2 : 208) Artinya : Hai orang-orang yang beriman. . Atau dengan bahasa lain seseorang harus menjadi muslim dalam aqidah. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya.MENGAPLIKASIKAN AJARAN ISLAM. Dengan arti kata dia harus mengislamkan seluruh kehidupannya sampai akhir hayat (3 : 102). Dari segi waktu seseorang yang harus menjadi muslim 24 jam sehari semalam. akhlak dan mu'amalah. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah/2 : 208) 2. seni. Artinya : Hai orang-orang yang beriman.. Ali Imran/3 : 102) 3. 5. bermasyarakat dan bernegara.. keluarga. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya.? 1. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. budaya. (QS. Dari segi ruang lingkup dia harus mengislamkan kehidupan pribadinya. ibadah. politik. (QS.

dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala ‡ Ekspresi pengamalan dan pengalaman ajaran Islam dalam aspek aqidah bersifat Tsawabit (setatis) karena Islam telah mempolakan secara ketat. menjelaskan norma-normanya secara terang dan terperinci ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajiib menghindari berbagai keraguan dan penyimpangan Aqidah .MENGAPLIKASIKAN AQIDAH. bid'ah. dan tetap menjauhi serta menolak syirk..1..? ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid (Aqidah) sebagai sumber seluruh kegiatan hidup. takhayul.

UPAYA PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN AQIDAH 1. Meningkat kualitas dan kuantitas da'I dalam peran dan aktifis dakwah .Kembali kepada ajaran Islam yang bersumber kepada Al Quran dan sunnah yang telah difahami salaful ummah 2. Kepedulian tentang pendidikan dan pengajaran serta dakwah Islam yang benar 3.

atau contoh yang diperlihatkan Rasulullah saw. anjuran dan dorongan melakukannya ..? ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa beribadah berdasar dalil Syar I dari al-Quran dan al-Sunnah. Ibadah yang dilakukan harus ikhlas dan berdasarkan contoh dan dalil yang jelas ..2. MENGAPLIKASIKAN IBADAH..: sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya . baik berupa perintah.

. Al. 3.Hubb .PILAR IBADAH 1.rajak. artinya rasa cinta yang hakiki hanya kepada Allah 2. artinya penuh harapan. apa yang kita kerjakan akan diterima dn diridhai Allah . artinya rasa takut kepada Allah kalau ibadah yang dilakukan tidak diterima. Khauf . Ar.

Ibadah sesuai dengan tuntunan 5.PERINSIP-PERINSIP IBADAH : 1. Ibadah tanpa perentara 3. Ibadah hanya kepada Allah 2. Mudah dan meringankan . Seimbang antara unsur Rohani dan jasmani 6. . Ikhlas sendi utama ibadah 4.

Al-Wakt (waktu pelaksanaan ibadah) 5.RAMBU-RAMBU ITTIBA DALAM IBADAH 1. Al-Kaifiyyah (tata cara ibadah. Al-Kadar ( kualitas dan kuantitas) 4. Assabab (mengerjakan ibadah karena adanya sebab perintah dari Allah dan Rasul-Nya) 2. Al-makan (Tempat ibadah) 6. gerakaan mapun bacaan) . Al-jins ( jenis barang untuk terlaksananya ibadah) 3.

serta menjauhkan diri dari perilaku riya . amanah. fahsya. tabligh. dan kemunkaran. ishraf. dan fathanah. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq al-karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq. MENGAPLIKASIKAN AKHLAK ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia.3. sombong. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan. . fasad.

‡ Akhlak adalah realisasi dari Aqidah yang baik dan ibadah yang benar ‡ Akhlak adalah tema pokok ajaran islam dan ukuran kesempurnaan Iman .KEDUDUKAN AKHLAK ‡ Akhlak ialah Sikap yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan tertentu secara spontan dan konstan.

Akhlak Dauliyah 6. Akhlak Diniyah 2. Akhlak alam wal kauniyah . Akhlak Fardiyah 3. Akhlak Ijtimaiyah 5. Akhlak Usrawiyah 4.CAKUPAN AKHLAK 1.

menyikapi hidup dengan aktif dan positif. tdk membuang waktu dan bekerja maksimal dan optimal dlm mencapai tujuan.bayani dan irfani ‡ Mempunyai etos kerja islami seperti : kerja ikhlas. disiplin.4. keras. . ‡ Berfikir secara burhani. dan cerdas. MENGAPLIKASIKAN MUAMALAH DUNIAWIYAH ‡ Setiap warga Muhammadiyah Menyadari diri sbg Hamba Allah dan Khalifah dimukabumi.

Wassalam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful