þ þ KESEMPURNAAN AJARAN ISLAM MENURUT MUHAMMADIYAH

Ahmad Sujino

? ‡ ‡ Agama Islam agama yang diturunkan Allah di dalam Al.Quran dan disebutkan dalm sunnah yang shahih ...ISLAM. berupa perinth-perintah dan larngan-larangan serta petunjuk untuk kebahagian dunia dn akhirat ( HPT hal 276 ) .

syukur. Islam adalah satu sistem yang menyeluruh (nizham syami) mencakup seluruh aspek kehidupan. zakat. Akhlak : nilai dan pribadi baik dan buruk seperti sabar. duniawiyah dan ukhrowiyah. 2. 3. rohaniyah dan jasmaniah. syaja ah dan sebagainya (akhlak al mahmudah) dan sombong..MEMAHAMI ISLAM. birrul walidain. tidak secara parsial (juz-i) karena pemahanan yang parsial menyebabkan Islam tidak fungsional kaffah dalam kehidupannya. Mu amalah : Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi baik tentang harta benda. uququl walidain dan sebagainya (al akhlak al mazmumah). Para Rasul. Hari Akhir dan Taqdir.. riya. haji dan sebagainya.? 1.. takabbur. tawakkal. Ibadah: Segala cara dan upacara pengabdian yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur cara-cara pelaksanaanya dalam al-Quran dan Sunnah Rasul seperti shalat. para Malaikat. Kitab-kitab suci. Warga Muhammadiyah harus memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. puasa. ketatanegaraan. perjanjian-perjanjian. Secara garis besar ajaran Islam mencakup aspek : Aqidah : aspek keyakinan tentang Allah. dengki. hubungan antar negra dan lain-lain .

seni.MENGAPLIKASIKAN AJARAN ISLAM. (QS. budaya.. akhlak dan mu'amalah. (QS. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kaffah ATAU menyeluruh (2 : 208) Artinya : Hai orang-orang yang beriman. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. ibadah. bermasyarakat dan bernegara. Dari segi waktu seseorang yang harus menjadi muslim 24 jam sehari semalam. Dari segi aspek kehidupan dia harus mengislamkan seluruh aspek kehidupannya seperti aspek ekonomi. ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Artinya : Hai orang-orang yang beriman. Atau dengan bahasa lain seseorang harus menjadi muslim dalam aqidah. Dengan arti kata dia harus mengislamkan seluruh kehidupannya sampai akhir hayat (3 : 102). Al-Baqarah/2 : 208) 2. keluarga.? 1. Dari segi ruang lingkup dia harus mengislamkan kehidupan pribadinya.. .. Ali Imran/3 : 102) 3. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. politik. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 4. 5. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.

dan tetap menjauhi serta menolak syirk..? ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid (Aqidah) sebagai sumber seluruh kegiatan hidup.MENGAPLIKASIKAN AQIDAH. menjelaskan norma-normanya secara terang dan terperinci ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajiib menghindari berbagai keraguan dan penyimpangan Aqidah .. takhayul. bid'ah.1. dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala ‡ Ekspresi pengamalan dan pengalaman ajaran Islam dalam aspek aqidah bersifat Tsawabit (setatis) karena Islam telah mempolakan secara ketat.

Kepedulian tentang pendidikan dan pengajaran serta dakwah Islam yang benar 3.Kembali kepada ajaran Islam yang bersumber kepada Al Quran dan sunnah yang telah difahami salaful ummah 2.UPAYA PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN AQIDAH 1. Meningkat kualitas dan kuantitas da'I dalam peran dan aktifis dakwah .

atau contoh yang diperlihatkan Rasulullah saw. MENGAPLIKASIKAN IBADAH.. baik berupa perintah.? ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa beribadah berdasar dalil Syar I dari al-Quran dan al-Sunnah.: sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya . Ibadah yang dilakukan harus ikhlas dan berdasarkan contoh dan dalil yang jelas ..2.. anjuran dan dorongan melakukannya .

artinya penuh harapan. artinya rasa takut kepada Allah kalau ibadah yang dilakukan tidak diterima. 3. apa yang kita kerjakan akan diterima dn diridhai Allah . Khauf .PILAR IBADAH 1.rajak. artinya rasa cinta yang hakiki hanya kepada Allah 2. . Al. Ar.Hubb .

Seimbang antara unsur Rohani dan jasmani 6.PERINSIP-PERINSIP IBADAH : 1. Ikhlas sendi utama ibadah 4. Ibadah sesuai dengan tuntunan 5. . Ibadah hanya kepada Allah 2. Ibadah tanpa perentara 3. Mudah dan meringankan .

Al-Kaifiyyah (tata cara ibadah. Al-Kadar ( kualitas dan kuantitas) 4. gerakaan mapun bacaan) . Al-makan (Tempat ibadah) 6. Al-Wakt (waktu pelaksanaan ibadah) 5. Assabab (mengerjakan ibadah karena adanya sebab perintah dari Allah dan Rasul-Nya) 2. Al-jins ( jenis barang untuk terlaksananya ibadah) 3.RAMBU-RAMBU ITTIBA DALAM IBADAH 1.

ishraf. dan kemunkaran. MENGAPLIKASIKAN AKHLAK ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia. dan fathanah. amanah. fasad. tabligh. sombong. serta menjauhkan diri dari perilaku riya . sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq. fahsya.3. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq al-karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan. .

KEDUDUKAN AKHLAK ‡ Akhlak ialah Sikap yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan tertentu secara spontan dan konstan. ‡ Akhlak adalah realisasi dari Aqidah yang baik dan ibadah yang benar ‡ Akhlak adalah tema pokok ajaran islam dan ukuran kesempurnaan Iman .

CAKUPAN AKHLAK 1. Akhlak Diniyah 2. Akhlak Ijtimaiyah 5. Akhlak Dauliyah 6. Akhlak Usrawiyah 4. Akhlak alam wal kauniyah . Akhlak Fardiyah 3.

MENGAPLIKASIKAN MUAMALAH DUNIAWIYAH ‡ Setiap warga Muhammadiyah Menyadari diri sbg Hamba Allah dan Khalifah dimukabumi. tdk membuang waktu dan bekerja maksimal dan optimal dlm mencapai tujuan. . menyikapi hidup dengan aktif dan positif. disiplin. dan cerdas. keras. ‡ Berfikir secara burhani.bayani dan irfani ‡ Mempunyai etos kerja islami seperti : kerja ikhlas.4.

Wassalam .