þ þ KESEMPURNAAN AJARAN ISLAM MENURUT MUHAMMADIYAH

Ahmad Sujino

.Quran dan disebutkan dalm sunnah yang shahih . berupa perinth-perintah dan larngan-larangan serta petunjuk untuk kebahagian dunia dn akhirat ( HPT hal 276 ) .ISLAM..? ‡ ‡ Agama Islam agama yang diturunkan Allah di dalam Al.

hubungan antar negra dan lain-lain . puasa. 3. tawakkal. Akhlak : nilai dan pribadi baik dan buruk seperti sabar. haji dan sebagainya. 2. syukur. zakat. Hari Akhir dan Taqdir. uququl walidain dan sebagainya (al akhlak al mazmumah).MEMAHAMI ISLAM. Kitab-kitab suci.. Warga Muhammadiyah harus memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. dengki. duniawiyah dan ukhrowiyah. syaja ah dan sebagainya (akhlak al mahmudah) dan sombong. Islam adalah satu sistem yang menyeluruh (nizham syami) mencakup seluruh aspek kehidupan. Para Rasul. Mu amalah : Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi baik tentang harta benda. takabbur.? 1. riya. Ibadah: Segala cara dan upacara pengabdian yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur cara-cara pelaksanaanya dalam al-Quran dan Sunnah Rasul seperti shalat. perjanjian-perjanjian. Secara garis besar ajaran Islam mencakup aspek : Aqidah : aspek keyakinan tentang Allah.. ketatanegaraan. birrul walidain. rohaniyah dan jasmaniah.. para Malaikat. tidak secara parsial (juz-i) karena pemahanan yang parsial menyebabkan Islam tidak fungsional kaffah dalam kehidupannya.

budaya. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. politik. 5.. 4. Dari segi ruang lingkup dia harus mengislamkan kehidupan pribadinya. Dengan arti kata dia harus mengislamkan seluruh kehidupannya sampai akhir hayat (3 : 102). bermasyarakat dan bernegara. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. ibadah.. Artinya : Hai orang-orang yang beriman. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya. akhlak dan mu'amalah. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kaffah ATAU menyeluruh (2 : 208) Artinya : Hai orang-orang yang beriman.MENGAPLIKASIKAN AJARAN ISLAM. Dari segi aspek kehidupan dia harus mengislamkan seluruh aspek kehidupannya seperti aspek ekonomi.? 1. Al-Baqarah/2 : 208) 2. . seni.. Dari segi waktu seseorang yang harus menjadi muslim 24 jam sehari semalam. keluarga. (QS. Ali Imran/3 : 102) 3. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Atau dengan bahasa lain seseorang harus menjadi muslim dalam aqidah.

MENGAPLIKASIKAN AQIDAH.? ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid (Aqidah) sebagai sumber seluruh kegiatan hidup.. dan tetap menjauhi serta menolak syirk.1.. bid'ah. menjelaskan norma-normanya secara terang dan terperinci ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajiib menghindari berbagai keraguan dan penyimpangan Aqidah . dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala ‡ Ekspresi pengamalan dan pengalaman ajaran Islam dalam aspek aqidah bersifat Tsawabit (setatis) karena Islam telah mempolakan secara ketat. takhayul.

Meningkat kualitas dan kuantitas da'I dalam peran dan aktifis dakwah .UPAYA PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN AQIDAH 1. Kepedulian tentang pendidikan dan pengajaran serta dakwah Islam yang benar 3.Kembali kepada ajaran Islam yang bersumber kepada Al Quran dan sunnah yang telah difahami salaful ummah 2.

baik berupa perintah. atau contoh yang diperlihatkan Rasulullah saw. MENGAPLIKASIKAN IBADAH. anjuran dan dorongan melakukannya ..? ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa beribadah berdasar dalil Syar I dari al-Quran dan al-Sunnah. Ibadah yang dilakukan harus ikhlas dan berdasarkan contoh dan dalil yang jelas ..: sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya ..2.

artinya penuh harapan. artinya rasa takut kepada Allah kalau ibadah yang dilakukan tidak diterima.PILAR IBADAH 1. Al.rajak.Hubb . . Ar. artinya rasa cinta yang hakiki hanya kepada Allah 2. apa yang kita kerjakan akan diterima dn diridhai Allah . 3. Khauf .

Ibadah hanya kepada Allah 2. Ikhlas sendi utama ibadah 4. Ibadah sesuai dengan tuntunan 5. Seimbang antara unsur Rohani dan jasmani 6. . Mudah dan meringankan .PERINSIP-PERINSIP IBADAH : 1. Ibadah tanpa perentara 3.

gerakaan mapun bacaan) . Al-Kadar ( kualitas dan kuantitas) 4. Assabab (mengerjakan ibadah karena adanya sebab perintah dari Allah dan Rasul-Nya) 2. Al-makan (Tempat ibadah) 6. Al-Wakt (waktu pelaksanaan ibadah) 5. Al-jins ( jenis barang untuk terlaksananya ibadah) 3. Al-Kaifiyyah (tata cara ibadah.RAMBU-RAMBU ITTIBA DALAM IBADAH 1.

dan kemunkaran. . fahsya. tabligh. fasad. serta menjauhkan diri dari perilaku riya . ishraf. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan. amanah. sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq.3. sombong. dan fathanah. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq al-karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. MENGAPLIKASIKAN AKHLAK ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia.

KEDUDUKAN AKHLAK ‡ Akhlak ialah Sikap yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan tertentu secara spontan dan konstan. ‡ Akhlak adalah realisasi dari Aqidah yang baik dan ibadah yang benar ‡ Akhlak adalah tema pokok ajaran islam dan ukuran kesempurnaan Iman .

CAKUPAN AKHLAK 1. Akhlak Usrawiyah 4. Akhlak Dauliyah 6. Akhlak Fardiyah 3. Akhlak alam wal kauniyah . Akhlak Ijtimaiyah 5. Akhlak Diniyah 2.

bayani dan irfani ‡ Mempunyai etos kerja islami seperti : kerja ikhlas. .4. keras. menyikapi hidup dengan aktif dan positif. disiplin. tdk membuang waktu dan bekerja maksimal dan optimal dlm mencapai tujuan. MENGAPLIKASIKAN MUAMALAH DUNIAWIYAH ‡ Setiap warga Muhammadiyah Menyadari diri sbg Hamba Allah dan Khalifah dimukabumi. ‡ Berfikir secara burhani. dan cerdas.

Wassalam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful