þ þ KESEMPURNAAN AJARAN ISLAM MENURUT MUHAMMADIYAH

Ahmad Sujino

berupa perinth-perintah dan larngan-larangan serta petunjuk untuk kebahagian dunia dn akhirat ( HPT hal 276 ) .ISLAM.Quran dan disebutkan dalm sunnah yang shahih ...? ‡ ‡ Agama Islam agama yang diturunkan Allah di dalam Al.

Secara garis besar ajaran Islam mencakup aspek : Aqidah : aspek keyakinan tentang Allah. syaja ah dan sebagainya (akhlak al mahmudah) dan sombong. birrul walidain. puasa. 3. para Malaikat. duniawiyah dan ukhrowiyah..MEMAHAMI ISLAM. hubungan antar negra dan lain-lain . perjanjian-perjanjian. zakat. rohaniyah dan jasmaniah.. riya. dengki. Para Rasul. 2. tawakkal. takabbur. Ibadah: Segala cara dan upacara pengabdian yang bersifat ritual yang telah diperintahkan dan diatur cara-cara pelaksanaanya dalam al-Quran dan Sunnah Rasul seperti shalat. uququl walidain dan sebagainya (al akhlak al mazmumah). ketatanegaraan. syukur. Akhlak : nilai dan pribadi baik dan buruk seperti sabar. Mu amalah : Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi baik tentang harta benda.? 1. Hari Akhir dan Taqdir.. tidak secara parsial (juz-i) karena pemahanan yang parsial menyebabkan Islam tidak fungsional kaffah dalam kehidupannya. haji dan sebagainya. Islam adalah satu sistem yang menyeluruh (nizham syami) mencakup seluruh aspek kehidupan. Kitab-kitab suci. Warga Muhammadiyah harus memahami Islam secara utuh dan menyeluruh.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ali Imran/3 : 102) 3. Atau dengan bahasa lain seseorang harus menjadi muslim dalam aqidah.. budaya. Dari segi aspek kehidupan dia harus mengislamkan seluruh aspek kehidupannya seperti aspek ekonomi. 5. . bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dari segi ruang lingkup dia harus mengislamkan kehidupan pribadinya. politik.MENGAPLIKASIKAN AJARAN ISLAM. masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kaffah ATAU menyeluruh (2 : 208) Artinya : Hai orang-orang yang beriman. Dengan arti kata dia harus mengislamkan seluruh kehidupannya sampai akhir hayat (3 : 102). ibadah. Dari segi waktu seseorang yang harus menjadi muslim 24 jam sehari semalam. seni.. Al-Baqarah/2 : 208) 2.? 1. ilmu pengetahuan dan lain-lain sebagainya. 4. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (QS. (QS. keluarga. akhlak dan mu'amalah. bermasyarakat dan bernegara.. Artinya : Hai orang-orang yang beriman.

dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala ‡ Ekspresi pengamalan dan pengalaman ajaran Islam dalam aspek aqidah bersifat Tsawabit (setatis) karena Islam telah mempolakan secara ketat.? ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid (Aqidah) sebagai sumber seluruh kegiatan hidup...MENGAPLIKASIKAN AQIDAH. bid'ah. takhayul.1. dan tetap menjauhi serta menolak syirk. menjelaskan norma-normanya secara terang dan terperinci ‡ Setiap warga Muhammadiyah wajiib menghindari berbagai keraguan dan penyimpangan Aqidah .

Meningkat kualitas dan kuantitas da'I dalam peran dan aktifis dakwah .Kembali kepada ajaran Islam yang bersumber kepada Al Quran dan sunnah yang telah difahami salaful ummah 2.UPAYA PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN AQIDAH 1. Kepedulian tentang pendidikan dan pengajaran serta dakwah Islam yang benar 3.

2. MENGAPLIKASIKAN IBADAH. Ibadah yang dilakukan harus ikhlas dan berdasarkan contoh dan dalil yang jelas . baik berupa perintah..: sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya .? ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa beribadah berdasar dalil Syar I dari al-Quran dan al-Sunnah.. atau contoh yang diperlihatkan Rasulullah saw.. anjuran dan dorongan melakukannya .

rajak. Ar. artinya rasa takut kepada Allah kalau ibadah yang dilakukan tidak diterima. artinya rasa cinta yang hakiki hanya kepada Allah 2. Khauf . Al. 3. apa yang kita kerjakan akan diterima dn diridhai Allah . artinya penuh harapan.Hubb .PILAR IBADAH 1. .

Ibadah hanya kepada Allah 2. Ibadah tanpa perentara 3. Mudah dan meringankan . Ikhlas sendi utama ibadah 4. Ibadah sesuai dengan tuntunan 5.PERINSIP-PERINSIP IBADAH : 1. Seimbang antara unsur Rohani dan jasmani 6. .

Al-jins ( jenis barang untuk terlaksananya ibadah) 3. Al-Wakt (waktu pelaksanaan ibadah) 5. gerakaan mapun bacaan) . Al-makan (Tempat ibadah) 6.RAMBU-RAMBU ITTIBA DALAM IBADAH 1. Assabab (mengerjakan ibadah karena adanya sebab perintah dari Allah dan Rasul-Nya) 2. Al-Kadar ( kualitas dan kuantitas) 4. Al-Kaifiyyah (tata cara ibadah.

. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq al-karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (akhlaq al-madzmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. dan kemunkaran. ‡ Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan. serta menjauhkan diri dari perilaku riya . MENGAPLIKASIKAN AKHLAK ‡ Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia. dan fathanah.3. fasad. ishraf. tabligh. sombong. amanah. fahsya. sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq.

‡ Akhlak adalah realisasi dari Aqidah yang baik dan ibadah yang benar ‡ Akhlak adalah tema pokok ajaran islam dan ukuran kesempurnaan Iman .KEDUDUKAN AKHLAK ‡ Akhlak ialah Sikap yang tertanam dalam jiwa yang melahirkan perbuatan tertentu secara spontan dan konstan.

CAKUPAN AKHLAK 1. Akhlak Diniyah 2. Akhlak Dauliyah 6. Akhlak Fardiyah 3. Akhlak Ijtimaiyah 5. Akhlak alam wal kauniyah . Akhlak Usrawiyah 4.

dan cerdas.bayani dan irfani ‡ Mempunyai etos kerja islami seperti : kerja ikhlas. disiplin. MENGAPLIKASIKAN MUAMALAH DUNIAWIYAH ‡ Setiap warga Muhammadiyah Menyadari diri sbg Hamba Allah dan Khalifah dimukabumi. ‡ Berfikir secara burhani. menyikapi hidup dengan aktif dan positif. keras.4. tdk membuang waktu dan bekerja maksimal dan optimal dlm mencapai tujuan. .

Wassalam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful