JikahariiniseorangPerdanaMenteriberkuasa Jikahariiniseorang Raja menaikitakhta JikahariiniseorangPresidensebuahnegara Jikahariiniseorangulama yang mulia Jikahariiniseorangpeguammenangbicara Jikahariiniseorangpenulisterkemuka

Jikahariinisiapasahajamenjadidewasa; Sejarahnyadimulakanolehseorang guru biasa Denganlembutsabarnyamengajartulis-baca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful