P. 1
49826657-Mazhab-Ahlul-Usul[1]

49826657-Mazhab-Ahlul-Usul[1]

|Views: 167|Likes:
Published by hafiz b

More info:

Published by: hafiz b on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

Mazhab Ahlul Usul Ilmu Usul al-Fiqh (Bahasa Arab: ‫ )أصول الفقه‬merupakan merupakan salah satu cabang ilmu

yang berperanan penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul, di mana masalah ini tidak dijumpai sebarang nas-nas dari al-Quran atau as-Sunnah. Perkataan Usul al-Fiqh berasal dari dua perkataan bahasa Arab, iaitu Usul dan al-Fiqh. Dari segi bahasa, Usul bererti asas, sumber, kaedah atau dalil, manakala al-Fiqh membawa maksud memahami sesuatu perkara. Dari segi syarak pula, al-Fiqh bererti pengetahuan tentang hukumhukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil-dalil tafsili. Hasil daripada gabungan Usul dengan al-Fiqh, maka terbentuklah satu istilah yang tersendiri iaitu Usul al-Fiqh. Ilmu Usul al-Fiqh membawa definisi ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsil

Sejarah Perkembangan Ilmu Usul al-Fiq Zaman Rasulullah S.A.W.

Pada zaman Rasulullah S.A.W., hukum-hukum diambil dari wahyu (al-Quran) dan penjelasan oleh baginda (as-Sunnah). Segala masalah yang timbul akan dirujuk kepada Rasulullah S.A.W. dan baginda akan menjawab secara terus berdasarkan ayat al-Quran yang diturunkan atau penjelasan baginda sendiri. Namun, terdapat sebahagian Sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Nabi lantaran berada di tempat yang jauh daripada baginda, misalnya Muaz bin Jabal yang diutuskan ke Yaman. Baginda membenarkan Muaz berijtihad dalam perkara yang tidak ditemui ketentuan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Setelah kewafatan Rasulullah S.A.W., sebarang masalah yang timbul dirujuk kepada para Sahabat. Mereka mampu mengistinbat hukum terus dari al-Quran dan as-Sunnah kerana: 1. penguasaan bahasa Arab yang baik; 2. mempunyai pengetahuan mengenai sabab an-nuzul sesuatu ayat atau sabab wurud al-hadis; 3. mereka merupakan para Perawi Hadis. Hal ini menjadikan para Sahabat mempunyai kepakaran yang cukup untuk mengistinbatkan hukum-hukum. Mereka menetapkan hukum dengan merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah. Sekiranya mereka tidak menemui sebarang ketetapan hukum tentang sesuatu masalah, mereka akan berijtihad dengan menggunakan kaedah qias. Inilah cara yang dilakukan oleh para mujtahid dalam kalangan para Sahabat seperti Saidina Abu Bakar as-Siddiq, Saidina Umar bin alKhattab, Saidina Uthman bin Affan dan Saidina Ali bin Abu Talib. Sekiranya mereka mencapai kata sepakat dalam sesuatu hukum maka berlakulah ijma’. Pada zaman ini, cara ulama’ mengambil hukum tidak jauh berbeza dengan zaman Sahabat kerana jarak masa mereka dengan kewafatan Rasulullah S.A.W. tidak terlalu jauh. Yang membezakannya ialah sekiranya sesuatu hukum tidak terdapat dalam alQuran, as-Sunnah dan al-Ijma’, mereka akan merujuk kepada pandangan para Sahabat sebeum berijtihad. Oleh sebab itu idea untuk menyusun ilmu Usul al-Fiqh belum lagi muncul ketika itu. Inilah cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam kalangan tabi’in seperti Sa’id bin al-Musayyib, ‘Urwah bin az-Zubair, al-Qadi Syarih dan Ibrahim an-Nakha’i.

Bilangan umat Islam bertambah ramai sehingga menyebabkan berlakunya percampuran antara orang Arab dan bukan Arab. Hal ini menyebabkan para ulama’ mula menyusun kaedah-kaedah tertentu yang dinamakana ilmu Usul al-Fiqh untuk dijadikan landasan kepada ijtihad mereka. Selangor Darul Ehsan: Ilmiah Publishers Sdn. Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4. Dalil-dalil syarak: merangkumi dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Principles of Islamic Jurisprudence (Second Revised Edition). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ilmu Usul al-Fiqh disusun sebagai satu ilmu yang tersendiri di dalam sebuah kitab berjudul ar-Risalah karangan al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafie. Dilalah (‫ :)دللة‬merangkumi kaedah-kaedah istinbat hukum dari nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. 2004. Antara skop perbahasan dalam ilmu Usul al-Fiqh ialah: 1. Ta’arudh dan Tarjih (‫ :)تعارض وترجيح‬perbahasan tantang percanggahan antara dalil-dalil serta Jalan jalan penyelesaiannya. . keadaan umat Islam semakin berubah. Cara penulisan mereka dibahagikan kepada dua: Tariqah al-Mutakallimin dan Tariqah al-Ahnaf. Rujukan: * Muhammad bin Ariffin. 1999. terdapat ramai ulama’ yang menulis ilmu Usul al-Fiqh. Rencana Utama: Cara Penulisan Ilmu Usul al-Fiqh Selepas al-Imam as-Syafie. Kesannya. 5. Bhd. Kitab ini membincangkan tentang al-Quran dan as-Sunnah dari segi kehujahan serta kedudukan kedua-duanya sebagai sumber penentuan hukum. * Mohammad Hashim Kamali. 3. 2. Ketika itu timbul banyak masalah baru yang tiada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah secara jelas.Pada akhir Kurun Kedua Hijrah. penguasaan bahasa Arab dalam kalangan orang-orang Arab sendiri menjadi lemah. 4. Ijtihad dan Mujtahid: merangkumi persoalan taqlid dan muqallid. Hukum-hukum Kulli: merangkumi hukum-hukum taklifi dan hukum wad’ie. Afandi bin Sahi. Muhammad Zaini bin Yahya.

Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. kalimat tauhid seperti Laa ilaa ha illallaah. Adapun makna secara istilah syar'ii adalah "Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyyah dengan dalil dalilnya yang terperinci.28. akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit ( QS ibrahim : 24 ) ___________________________________________________ [1] termasuk dalam Kalimat yang baik ialah kalimat tauhid. segala Ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik.‫الول: باعتبار مفرديه؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه‬ ِ َ Pertama: ditinjau dari mufrodat ( kosa katanya ) terdiri dari dua mufrodat : yaitu kata usul dan kata fiqh ،‫فالصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الج سدار وه سو أساس سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: (أ َل َسم ت َسر ك َي ْسف ض سرب الل ّسه‬ َ َ َ َ ُ َ ْ ." ،‫فالمراد بقولنا: )معرفة( ؛ العلم والظن؛ لن إدراك الحكام الفقهية قد يكون يقينيسسا‬ ّ . Supaya mereka mengerti perkataanku.27:‫)طسه‬ Dan fiqh secara bahasa adalah : pemahaman sebagaimana firman Allah Y : 27. . Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Y Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik[1] seperti pohon yang baik. sebagaimana banyak dalam masalah-masalah fiqih. (24:‫مث َل ً ك َل ِمة ط َي ّب َة ك َشجرةٍ ط َي ّب َةٍ أ َصل ُها ثاب ِت وَفَرعُها في السماء( )إبراهيم‬ ِ َ ّ ً ً َ ِ َ ْ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ Maka kata usul ‫ الص سول‬adalah jamak dari kata aslun ‫ أص سل‬dan dia itu ‫س‬ ‫س‬ maknanya : apa-apa yang dibangun di atasnya yang selainnya.‫التفصيلية‬ Makrifatul ahkaamis syar'iyyatil 'amaliyyahi bil adilatihaa at tafsiliyyah. ( QS thohaa: 27-28 ) ً ‫واصطلحا: معرفة الحكام الشرعية العملية بأدلتها‬ . dan diantaranya adalah 'pokoknya tembok dan dia itu adalah pondasinya. sebagaiamana firman Allah Y: َ َ ْ ‫(أ َل َم ت َر ك َي ْف ضرب الل ّه مث َل ً ك َل ِمسة ط َي ّبسة ك َشسجرةٍ ط َي ّب َسةٍ أ َصسل ُها ثساب ِت وَفَرعُهسا فسي‬ ً َ ً َ ِ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ْ (24:‫السماء( )إبراهيم‬ ِ َ ّ 24. dan pokoknya pohon yang bercabang darinya ranting-rantingnya. (‫والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعسالى: (واحل ُسل عُقسد َةً مسن ل ِسساني * ي َفقهُسوا قَسوْلي‬ ‫ْ َ س‬ ْ ْ ْ َ ‫س‬ ِ ِ ‫َس‬ ْ ِ (28.‫وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه‬ ّ Adapun maksud perkataan kami ( ma'rifah / mengetahui ) adalah ilmu dan persangkaan Karena mengetahui hukum-hukum fiqih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan.Ushul Fiqih didefinisikan dengan 2 tinjauan: .

mansukh. ‫والمراد بقولنا: )العملية( ؛ ما ل يتعلق بالعتقاد؛ كالصلة والزكاة، فخرج به ما يتعلق‬ . nasikh. dan mengenal nama-nama dan sifat-Nya.‫فخرج به أصول الفقه؛ لن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الجمالية‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( bil adilatil tafsiliyyah / dengan dalil-dalil yan terperinci ) adalah : dalildalil fiqh yang berhubungan dengan masalah-masalah fiqh yang terperinci. seperti mengetahui turunnya embun di malam yang dingin jika cuaca cerah. maka keluar darinya (yakni Hukum-hukum syar'i) hukum-hukum akal. pent)". seperti mentauhidkan Allah Y . maka yang demikian tidak dinamakan Fiqih secara istilah. maka tidak termasuk di dalamnya ilmu Ushul Fiqih karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil-dalil fiqih yang umum. ‫والمراد بقولنا: )بأدلتها التفصيلية( ؛ أدلة الفقه المقرونة بمس سائل الفق سه التفص سيلية؛‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . dan lain- . seperti sholat dan zakat. ‫والمراد بقولنا: )وكيفية الستفادة منها( ؛ معرفسة كيسف يسستفيد الحكسام مسن أدلتهسا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بدراسة أحكام اللفاظ ودللتها من عموم وخصوص وإطلق وتقييد وناسخ ومنسسسوخ‬ .‫بالعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فل يسمى ذلك فقها ً في الصطلح‬ ّ Adapun maksud dari perkataan kami ( al amaliyah ) adalah : apa-apa yang tidak berhubungan dengan aqidah. muqoyyad. maka Ushul Fiqih didefinisikan dengan : "Ilmu yang membahas dalil-dalil fiqih yang umum dan cara mengambil faidah darinya dan kondisi al mustafid ( orang yang mengambil faidah darinya ) ‫فالمراد بقولنا: )الجماليسة( ؛ القواعسد العامسة مثسل ق سولهم: المسر للوجسوب والنهسي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الدلة التفصيلية فل تذكر في أصول الفقه‬ .‫وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها‬ ّ Adapun maksud dari ucapan kami ( kaifiyatul istifadah minha / bagaimana cara mengambil faedah darinya) adalah : mengetahui bagaimana mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukumhukum lafadz dan penunjukkannya seperti umum. dan hukum-hukum adat (kebiasaan). ia tidak dituntut untuk mengulangi. seperti mengetahui bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian.‫والمسسراد بقولنسسا: )الحكسسام الشسسرعية( ؛ الحكسسام المتلقسساة مسسن الشسسرع؛ كسسالوجوب‬ ‫والتحريم، فخرج به الحكسام العقليسة؛ كمعرفسة أن الكسل أكسبر مسن الجسزء والحكسام‬ ‫س‬ ‫س‬ .‫إل على سبيل التمثيل للقاعدة‬ Dan maksud dari perkataan kami ( al ijmaliyyah / umum ) adalah : kaidah-kaidah secara umum seperti perkataan : "perintah menunjukkan hukum wajib". muthlaq. "sah-nya suatu amal menunjukkan amal tersebut telah terlaksana (yakni.‫الجمالية وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد‬ Kedua : dari tinjauan keberadaannya sebagai julukan pada bidang tertentu. Maka tidak termasuk dari "yang umum": dalil-dalil yang terperinci. ‫الثاني: باعتبار كونه؛ لقبا ً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدل سة الفق سه‬ ‫س‬ ‫س‬ . seperti wajib dan haram.ً ‫العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( ahkamus syar'iyyah / hukum-hukum syari'at ) adalah : hukum-hukum yang diambil dan berhubungan dengan syari'at. khusus. Maka tidak termasuk darinya (Amaliah) apa-apa yang berhubungan dengan aqidah. "larangan menunjukkan hukum haram". Dalil-dalil terperinci tersebut tidaklah disebutkan dalam ilmu Ushul Fiqih kecuali sebagai contoh (dalam penerapan) suatu kaidah.

%%%%%%%%% ‫الحكـــــام‬ .‫فالمراد بقولنا: )خطاب الشرع( ؛ الكتاب والسنة‬ Adapun maksud dari ucapan kami ( khirobus sar'I / pangilan syariat ) adalah al qur'an dan as sunnah ‫والمراد بقولنا: )المتعلق بأفعال المكلفين( ؛ ما تعلق بأعمالهم سسواء كسانت قسول ً أم‬ ‫س‬ ً ." .ً ‫فعل، إيجادا ً أم تركا‬ . Dinamakan orang yang mengambil faidah karena ia dengan sendirinya dapat mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya karena ia telah mencapai derajat ijtihad. syarat-syarat ijtihad. "adapun makna secara istilahi adalah : Apa-apa yang ditetapkan oleh pangilan syari'at yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syari'at) dari tuntutan atau pilihan atau peletakan. hukumnya dan yang semisalnya dibahas dalam ilmu Ushul Fiqih.‫أو وضع‬ Maa iqtadhoohu khitoobus syar'ii al muta'aloqiti bi af'alil mukaliifin min tholabinau takhyiirin au wadh'iin.lain. Maka mengenal mujtahid.‫الحكام: جمع حكم وهو لغة: القضاء‬ ً ُ AHKAM / HUKUM-HUKUM Ahkam adalah bentuk jamak dari hukum dan arti secara bahasa adalah : keputusan/ketetapan ً ْ ،‫واصطلحا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخييسسر‬ .‫فخرج به ما تعلق بالعتقاد فل يسمى حكما ً بهذا الصطلح‬ . Maka dengan menguasainya (yakni cara mengambil faidah dari dalil-dalil umum) seseorang bisa mengambil faidah hukum dari dalil-dalil fiqh ‫والمراد بقولنسا: )وحسال المسستفيد( ؛ معرفسة حسال المسستفيد وهسو المجتهسد، سسمي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ً ‫مستفيدا؛ لنه يستفيد بنفسسه الحكسام مسن أدلتهسا لبلسوغه مرتبسة الجتهساد، فمعرفسة‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫المجتهد وشروط الجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( wa haalul mustafid / dan keadaan orang yang mengambil faedah ) adalah :orany yang mengambil faidah disebut mujtahid.

‫تنقسم الحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية‬ PEMBAGIAN HUKUM SYARI'AT: Hukum syari'at dibagi menjadi dua bagian : Taklifiyyah (Pembebanan) dan Wadh'iyyah (Peletakan). makruh. harom. baik itu sebagai keharusan ataupun keutamaan.‫والمراد بقولنا: )أو تخيير( ؛ المباح‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( au takyiirin / atau pilihan) adalah hal-hal yang dibolehkan. . mandub (sunnah).‫فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح‬ ّ Al-Ahkam at-Taklifiyyah ada lima : Wajib. ‫والمسراد بقولن سا: )أو وضسع( ؛ الص سحيح والفاس سد ونحوهم سا مم سا وضسعه الشسارع مسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . . Maka keluar dari perkataan tersebut apa-apa yang berhubungan dengan aqidah. melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. dan mubah.‫والمراد بقولنا: )من طلب( ؛ المر والنهي سواء على سبيل اللزام، أو الفضلية‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( min tholabin / dari tuntutan" ) adalah perintah dan larangan. .Adapun maksud dari ucapan kami : ( al muta'aliqotu bi af'alil mukalifin / berhubungan dengan perbuatan mukallaf ) adalah : apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan mereka baik itu berupa perkataan atau perbuatan. . maka tidak dinamakan hukum secara istilah. . atau sifat-sifat untuk ditunaikan atau dibatalkan.‫والمراد بقولنا: )المكلفين( ؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( al mukalafiin ) siapa saja yang keadaannya dibebani syari'at. :‫أقسام الحكام الشرعية‬ .‫علمات وأوصاف للنفوذ واللغاء‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( au wadh'in / atau peletakan ) adalah : Sah. dan yang lainnya yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda. rusak. maka mencakup anak kecil dan orang gila.

‫فخرج بقولنا: )ما أمر به الشارع( ؛ المحرم والمكروه والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami (: "Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang haram.mandhub ( sunnah) secara bahasa adalah : yang diseru".‫فخرج بقولنا: )ما أمر به الشارع( ؛ المحرم والمكروه والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at )hal-hal yang haram.‫وخرج بقولنا: )على وجه اللزام( ؛ المندوب‬ Maka keluar dari perkataan kami (dengan bentuk keharusan ) hal-hal yang mandhub .‫واصطلحا: ما أمر به الشارع على وجه اللزام؛ كالصلوات الخمس‬ Adapun makna secara istilahi adalah : Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk keharusan".فالواجب لغة: الساقط واللزم‬ 1. . seperti sholat lima waktu. .‫واصطلحا: ما أمر به الشارع ل على وجه اللزام؛ كالرواتب‬ Adapun makna secara istilahi adalah : "Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan". . wajib arti secara bahasa adalah : yang jatuh dan harus" ً .‫1 . seperti sholat rowatib. dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan adzab. ً . makruh dan mubah.ً ‫ولزما‬ Maka wajib itu adalah orang yang melakukannya mendapatkan pahala jika ikhlas. makruh dan mubah. ويسمى: فرضا ً وفريضة وحتمسسا‬ ُ ً ّ ُ .والمندوب لغة: المدعو‬ ّ 2. .dan dinamakan juga : fardhu dan karidhoh serta pasti dan harus. .. .‫وخرج بقولنا: )ل على وجه اللزام( ؛ الواجب‬ Dan keluar dari perkataan kami (tidak dalam bentuk keharusan) hal-hal yang wajib.‫2 . boleh dilakukan ً ‫والواجب يثاب فاعله امتثال، ويستحق العقاب تاركه.

ً ‫والمندوب يثاب فساعله امتثسال، ول يعساقب تساركه ويسسمى سسنة ومسسنونا ً ومسستحبا‬ ً ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ُ ّ .‫واصطلحا: ما نهى عنه الشارع على وجه اللزام بالترك؛ كعقوق الوالدين‬ Adapun makna secara istilah adalah : Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan". makruh arti secara bahasa adalah: yang di murkai ( di benci ) ‫واص سطلحا: م سا نه سى عن سه الش سارع ل عل سى وج سه الل سزام ب سالترك؛ كالخ سذ بالش سمال‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ً س س‬ ‫س‬ ‫والعطاء بها‬ Adapun arti secara istilahi adalah : "Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan".‫وخرج بقولنا: )على وجه اللزام بالترك( ؛ المكروه‬ Dan keluar dari perkataan kami (dalam ditinggalkan) hal-hal yang makruh bentuk keharusan untuk ً .والمكروه لغة: المبغض‬ 4. atau masnuunah atau mustahab ( yang di sukai ) dan nafilah. seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri. haram makna secara bahasa adalah dilarang ً . seperti durhaka kepada orang tua. . .والمحرم لغة: الممنوع‬ 3. Dan dinamakan juga : sunnah . . dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan adzab.‫فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشارع( ؛ الواجب والمندوب والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami ( Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang wajib dan mandhub dan mubah.ً ‫والمحرم يثاب تاركه امتثال، ويستحق العقاب فاعله. dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan adzab. .‫4 . .‫فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشارع( ؛ الواجب والمندوب والمباح‬ .ً ‫ونفل‬ Maka mandub ( sunnah ) itu adalah orany yang mnegerjakannya mendapat pahala jika ia ikhlas dalam pelaksanaanya.‫3 . ويسمى: محظورا ً أو ممنوعا‬ Maka haram adalah : pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas).

ً . ً ً ‫واصطلحا: ما ل يتعلق به أمر، ول نهي لذاته؛ كالكل في رمضان ليل‬ Adapun arti secara istilahi adalah : Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah( wajib ) dan larangan ( haram ) secara asalnya".‫وخرج بقولنا: )ل على وجه اللزام بالترك( ؛ المحرم‬ Dan keluar dari perkataan kami (tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan ) hal-hal yang haram. .‫والمكروه: يثاب تاركه امتثال، ول يعاقب فاعله‬ Maka makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas). . .والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه‬ 5. dari hal yang diperintahkan atau yang dilarang. . Dan yang demikian tidak mengeluarkannya (yakni hal yang mubah) dari keberadaannya sebagai sesuatu yang hukumnya mubah pada asalnya. .‫وخرج بقولنا: )ول نهي( ؛ المحرم والمكروه‬ Dan keluar dari perkataan kami (dan tidak juga larangan ) hal yang haram dan makruh. Seperti makan pada malam hari di bulan Romadhon. mandhub / sunnah dan mubah. mubah arti secara bahasa adalah : yang diumumkan dan diizinkan. ‫وخرج بقولنا: )لذاته( ؛ ما لو تعلق به أمر لك سونه وس سيلة لم سأمور ب سه، أو نه سي لكسونه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مسسأمور، أو منهسسي، ول يخرجسسه‬ . maka bagi hal yang mubah tersebut hukumnya sesuai dengan apa-apa ia (yang mubah tersebut) menjadi wasilah baginya. dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan adzab. atau ada kaitannya dengan larangan karena keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang.‫ذلك عن كونه مباحا ً في الصل‬ Dan keluar dari perkataan kami (secara asalnya) seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya (yakni suatu yang mubah) sebagai wasilah (yang menghantarkan) terhadap hal yang diperintahkan.‫فخرج بقولنا: )ما ل يتعلق به أمر( ؛ الواجب والمندوب‬ Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah ) hal-hal yang wajib dan mandhub / sunnah.Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang wajib .‫5 ..

‫والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثل‬ Dan sahih dalam akad : apa-apa yang pengaruh adanya akad / perjanjian tersebut berakibat terhadap keberadaannya.‫ومنها: الصحة والفساد‬ Al-Ahkam al-wadh'iyyah adalah : Apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda untuk menetapkan atau menolak.‫ول يكون الشيء صحيحا ً إل بتمام شروطه وانتفاء موانعه‬ .‫فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب‬ Maka sahih dalam ibadah : apa-apa yang beban terlepas dengan mengerjakannya ( yakni ibadah yang sah) dan tuntutan syar'ii gugur dengannya. maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adzab.ً ‫واصطلحا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدا‬ Adapun makna istilah : "apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya. baik itu ibadah ataupun akad ( perjanjian ) . Shohih arti secara bahasa adalah : yang selamat dari penyakit ً .‫إلغاء‬ ." . ً .‫1 . .ويسمى: حلل‬ . :‫الحكام الوضعية‬ AL-AHKAM AL-WADH'IYYAH ‫الحكام الوضعية: ما وضسعه الشسارع مسن أمسارات، لثبسوت أو انتفساء، أو نفسوذ، أو‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ .ً ‫وجائزا‬ Dan mubah yang senantiasa berada pada sifat mubah (boleh). seperti pada suatu akad jual beli berakibat berubah kepemilikan. melaksanakan atau membatalkan dan diantaranya adalah : benar ( shahih ) dan rusak .فالصحيح لغة: السليم من المرض‬ 1.ً ‫والمباح ما دام على وصف الباحة، فإنه ل يترتب عليه ثواب ول عقاب.

‫فإن فُقد شرط من الشروط، أو وُجد مانع من الموانع امتنعت الصحة‬ ِ ِ Jika hilang salah satu syarat dari syarat-syarat yang ada. rukun-rukunnya dan kewajibankewajibannya.‫وجه ل يباح‬ Contoh adanya penghalang dalam akad / perjanjian : seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib baginya sholat jum'at. . . dari sisi yang tidak dibolehkan adamya jual beli..‫ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي‬ Contoh adanya penghalang dalam ibadah : seseorang sholat sunnah mutlak pada waktu larangan ً ‫ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا، بعد ندائها الثاني على‬ . Rusak/Fasid secarabahasa adalah : yang pergi serta hilang dan rugi.ً ‫2 .ً ‫واصطلحا: ما ل تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدا‬ . sesudah adzan jum'at yang kedua. .Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. ٌ . . atau adanya penghalang dari penghalang-penghalangnya maka tidak dikatakan sahih ( benar ) .‫ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما ل يملك‬ Contoh hilangnya syarat dalam akad : seseorang menjual barang yang bukan miliknya .والفاسد لغة: الذاهب ضياعا ً وخسرا‬ 2.‫مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها‬ Contohnya dalam ibadah : seseorang mendatangi sholat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya.‫ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعا ً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه‬ Contohnya dalam akad : seseorang melakukan akad jual beli dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang telah diketahui dan tidak adanya penghalang-penghalangnya.‫مثال فَقد الشرط في العبادة: أن يصلي بل طهارة‬ ْ Contoh hilangnya syarat dalam ibadah : seseorang sholat tanpa bersuci. ً .

bahwa yang fasid adalah apa-apa yang diperselisihkan para 'ulama dalam kerusakannya. seperti nikah tanpa wali. ‫فالفاسد من العبادات: ما ل تبرأ به الذمة، ول يسقط به الطلب؛ كالصلة قبل وقتها‬ Fasid dalam ibadah : apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan tuntutan tidak gugur dengannya. dan karena Nabi shollallohu alaihi wa sallam mengingkari orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah (al-Qur'an ) ( lihat HR bukhari no ( 2155 ) dalam kitab .‫بل ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلنه كنكاح المعتدة‬ Fasid dan batil memiliki makna yang sama kecuali dalam dua tempat Yang pertama: dalam ihrom.‫والفاسد من العقود: ما ل تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول‬ Fasid dalam akad : apa-apa yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya (tidak memiliki dampak). . baik itu ibadah ataupun akad / perjanjian. sesungguhnya wala ' bagi yang memerdekakan. dan muslim no ( 1504) dalam kitab : al 'iteq ( 2) bab .) ::‫والفاسد والباطل بمعنى واحد إل في موضعين‬ ‫الول: في الحرام؛ فرقوا بينهما بأن الفاسسد مسا وطسئ فيسه المحسرم ِ قبسل التحلسل‬ ‫س‬ ‫ُ س‬ ‫س‬ ّ . Yang kedua : dalam nikah. para 'ulama membedakan keduanya. akad dan syarat-syarat maka itu adalah haram. seperti menjual sesuatu yang belum ditentukan. ‫وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محسرم؛ لن ذلسك مسن تعسدي حسدود‬ ‫س‬ ‫س‬ ّ ْ ِ ّ ّ ‫الله، واتخاذِ آياته هزؤا، ولن النبي صلى الله عليه وس س‬ ّ ً ‫لم أنك سر علسى مسن اشسترطوا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ (1) . Karena yang demikian termasuk melampaui batasanbatasan Allah dan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai olok-olokan. para 'ulama membedakan keduanya. seperti sholat sebelum waktunya.‫الول، والباطل ما ارتد فيه عن السلم‬ ‫الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فس ساده كالنك ساح‬ ‫س‬ ‫س‬ . bahwa yang fasid adalah apabila seorang yang ihrom menyetubuhi istrinya sebelum tahallul awal. . al buyu' ( jual-beli ) bab: jika mau menolak al musorro'at. dan batil adalah apa-apa yang disepakati kebatilannya seperti menikahi wanita yang masih dalam `iddahnya.Adapun makna secara istilah adalah : "apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya. ‫شروطا ً ليست في كتاب الله‬ Dan semua yang fasid (rusak) dalam ibadah. dan yang batil adalah apabila seseorang murtad dari Islam.

puasa senin kamis. zakat. Sunah terbagi atas dua jenis/macam: . Contoh : sholat sunnat. Haram Wed. dan lain-lain. 2. riba. haji bila telah mampu dan lain-lain. dan lain sebagainya. Wajib terdiri atas dua jenis/macam : . memelihara jenggot.12:22am — godam64 Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Contoh : solat lima waktu. Sunnah. Makruh Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT.Wajib. dan lain-lain. zina. Contohnya : main judi. makruh dan mubah : Penjelasan dan Pengertian/Arti Definisi Hukum-Hukum Islam : 1. Hukum islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib. 4. fitnah. Contoh : posisi makan minum berdiri.Wajib Kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaff namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah. . haram. solat tahajud. .Sunah Mu'akkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW seperti shalat ied dan shalat tarawih. membayar zakat. Makruh. Haram Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Wajib (Fardlu) Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf). .Pengertian Hukum Islam (Syara') . Mubah.Sunat Ghairu Mu'akad yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti puasa senin kamis.Wajib 'ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukalaf seperti sholah fardu. durhaka pada orang tua. 16/09/2009 . 3. di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. membunuh. Sunnah/Sunnat Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. dan lain-lain. pergi haji (jika telah mampu). merokok (mungkin haram). minum minuman keras. sunah. puasa ramadan.

Namun kemudiannya dikhususkan ulamak kepada memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum-hakam amali sahaja. Medan pengajian ilmu Fiqh ialah yang kedua di atas iaitu hukum-hakam amali. mufti dan qadhi. Ilmu Fiqh amat berguna sama ada kepada ulama’. melamun. 1. "Ilmu berkenaan hukumhakam Syarak yangbersifat 'amali yang diperolehi dari dalil-dalilnya secara terperinci". Para ulamak membahagikan hukum-hakamSyarak kepada tiga iaitu. Huraian. qadhi mahupun orang awam biasa. mereka perlu mengetahui ilmu ini agar dapat menjalani kehidupan seharian bertepatan dengangaris panduan yang ditetapkan Syara’. Apakah tujuan mempelajari ilmu Fiqh? Tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum-hakam Syara’ mengenai setiap tingkah laku manusiadan melaksanakan hukum-hakam tersebut dalam kehidupan dalam segenap ruang dan lapisannya. mereka perlu mendalami ilmu ini untuk mengajar orang ramai tentang hukum Syara’. Perkataan Syarak bermaksud Allah dan Rasul. bercanda. Apa yang dimaksudkan dengan hukum Syara’? Hukum Syara’ ialah "Ketetapan dari Allah ke atas perbuatan-perbuatan hamba yang . belanja. Ilmu Fiqh tidak menyentuh tentang hukum-hakam I’tiqad. Dari segi bahasa kalimah Fiqh bermaksud memahami. a) Hukum-hakam I’tiqad b) Hukum-hakam ‘Amali c) Hukum-hakam akhlak. Qiyas dan sebagainya. memberi fatwa dan memutuskan hukuman terhadap sesuatu kes. Mubah Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Secara lebih jelas. Namun secara terperinci ia merangkumi juga Ijmak. dan lain sebagainya. begitu juga tidak menyentuh tentang akhlak. Apa maksud hukum Syarak? Kita sebutkan tadi bahawa tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum Syara’ atas setiap perbuatan kita. Dalil-dalil Syarak pada dasarnya ialah Kitab Allah (yakni al-Quran) danSunnah RasulNya. Contoh : makan dan minum. ilmu Fiqh ditakrifkan oleh ulamak sebagai. 2. iaitu percakapan. Pada asalnya ia bermaksud memahami agama secara keseluruhannya. Bagi para ulama. Adapun orang awam. perbuatan dan hal-ehwal luaran manusia tanpa menyentuh soal aqidah dan akhlak. mufti.5.

Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti). Yang dituntut secara jazam iaitu tuntutan mesti. 3. bahagian pertama dan kedua terbahagi pula kepada dua jenis. Bagi bahagian pertama (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan). maka ia dinamakan sunat. dapat kita simpulkan bahawa perbuatanperbuatan hamba mengikut hukum Syarak berada dalam tiga bahagian besar. maka ia dinamakan makruh. maka ia dinamakan haram. iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang digalakkan melakukannya oleh Syarakiaitu diberi pahala sesiapa yang melakukannya. dapat kita simpulkan perbuatan-perbuatan mukallaf mengikut hukum Syarak terbahagi kepada lima jenis. Berapakah pembahagian hukum Syarak? Melihat kepada pengertian hukum di atas. Pertama. Ijma'. Kesimpulan Setelah memahami pengertian dan pembahagian hukum Syarak di atas. Bagi bahagian kedua pula (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan). Perbuatan-perbuatan yang diberi pilihan (yakni terserah kepada manusia sama ada ingin melakukannya ataumeninggalkannya) Kemudian. Yang wajib. iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mesti ditinggalkan . maka ia dinamakan wajib. Yang haram. Ketetapan ini diketahui berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Syara' iaitu al-Quran. Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan Kedua. namun tidaklah berdosa jika ditinggalkannya. jika jenis tuntutanadalah jazam (yakni mesti). bukan tuntutan mesti atau wajib. iaitu hanya galakan sahaja. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti). as-Sunnah.mukallaf sama ada ia perlu dilakukan atau perlu ditinggalkan atau diberi pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya". Pertama. Qias dan sebagainya oleh para ahli Fiqh atau Mujtahid. iaitu tuntutan secara galakan sahaja. 1. Yang sunat. Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan Ketiga. Yang dituntut tidak secara jazam. Kedua. 2. iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mesti dilakukan di mana jika ditinggalkan akan berdosa. iaitu hanya galakan sahaja. jika jenis tuntutan adalah jazam (yakni mesti).

iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diserah kepada pilihan manusia samaada ingin melakukannya atau meninggalkannya di mana sebarang pilihannya tidak akan membawa implikasi dosa atau pahala. Sampai dakwah kepadanya 4. haram. Memiliki akal yang waras 3. Siapakah orang-orang yang terkeluar dari kelompok mukallaf? Dari takrif dan syarat-syarat mukallaf tadi. iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang digalakkan meninggalkannya iaitu diberi pahala kepada orang yang meninggalkannya (kerana Allah). iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia dengan Tuhan. Apa makna mukallaf? Siapakah yang dikatakan sebagai mukallaf? Mukallaf ialah seorang yang telah mencukupi syarat untuk diberikan taklif Syarak (yakni tuntutan dankewajipan Syarak). Telah sampai umur (yakni baligh) 2. ia akan selamat (dari siksaan Allah)sekalipun anak-anak orang kafir. Orang gila atau tidak siuman 3. Yang mubah (harus). haji dan sebagainya. Ia merangkumi ibadah solat. Apa cabang-cabang ilmu yang terkandung dalam ilmu Fiqh? Ilmu Fiqh merangkumi dua bahagian besar.di mana jika dilakukan akan berdosa. hlm. Orang yang mukallaf wajib mematuhi ketetapan agama dan setiap perbuatan dan perlakuannya tertakluk dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama sama ada wajib. terkeluar dari kelompok mukallaf: 1. khususnya penglihatan atau pendengaran. 2. Mereka akan selamat dari siksaan Allah kerana tidak sampai dakwah kepada mereka. 4. 5. 67-68). puasa. Tidak ada perbuatan mukallaf dari sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya melainkan tertakluk dengan salah satudari hukum lima di atas. Kanak-kanak yang belum baligh. Ibadah. 2. iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia sesama . harus dan sebagainya tadi. 1. Yang makruh. Kanak-kanak yang mati sebelum baligh.zakat. Sempurna pancaindera. Syarat-syarat mukallaf ialah: 1. namun tidak dikira berdosa jika dilakukannya. Mu'amalat. Orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya termasuklah ahlul-fatrah iaitu orang-orang yang hidup di antara zaman pengutusan Rasul (*yakni mereka jauh dari Rasul yang terdahulu dan tidak berkesempatan dengan Rasul yang bakal datang) atau hidup di zaman Rasul yang bukan diutuskan kepada mereka. (Rujuk: Hasyiyah Imam al-Baijuri ‘ala Jauharati-Tauhid.

Al-Quran 2. sewa-menyewa. Sumber asal bagi ilmu Fiqh ada dua sahaja iaitu. perceraian. kesaksian.manusia. b) Hukum-hakam tentang harta seperti jual-beli. keterangan dan sebagainya. jaminan dan sebagainya. Ijmak 2. cara-cara menetapkan/mensabit kesalahan-kesalahan jenayah dan perlaksanaan hukuman terhadapnya. h) Hukum-hakam tentang jenayah dan hukuman. Cabang mu’amalat ini merangkumi pula bidang-bidang berikut. Ia terdiri dari. As-Sunnah Sumber-sumber sokongan bermaksud dalil-dalil tambahan yang membantu ahli-ahli Fiqh untuk mengeluarkanhukum-hakam Fiqh menepati prinsip sumber asal di atas (alQuran dan as-Sunnah). sumpah. tanggungjawab ketua negara/pemimpin dan hak dan kewajipan rakyat/warga negara. Qiyas . 1. a) Hukum-hakam tentang kekeluargaan yang merangkumi perkahwinan. Apakah sumber-sumber ilmu Fiqh? Sumber-sumber ilmu Fiqh bermaksud dalil-dalil yang menjadi sandaran ahli-ahli Fiqh (Faqih atau Fuqahak) dalam mengeluar hukum-hakam Fiqh. d) Hukum-hakam tentang kehakiman/pengadilan merangkumi membuat keputusan (alqadha). e) Hukum-hakam tentang ahli Zimmah (orang bukan Islam yang mendiami dalam negara Islam) merangkumi hak-hak dan tanggungjawab mereka terhadap negara dan sebagainya. gadaian. 1. Ia terdiri dari sumbersumber asal dan sumber-sumber sokongan. prinsip-prinsip hukuman. c) Hukum-hakam tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara merangkumi kewajipan melantik ketua negara. pendakwaan. nafkah dan sebagainya. f) Hukum-hakam tentang hubungan antarabangsa merangkumi hubungan negara Islam dengan negara-negara luar di masa damai atau ketika perang. merangkumi penetapan perkaraperkara yang terlarang dan hukuman-hukumannnya. g) Hukum-hakam tentang kewangan negara merangkumi sumber-sumber pendapatan negara dan perbelanjaan-perbelanjaannya. perwarisan.

wijdaniyyat (akhlaq-tashawuf). 2. Masalih Mursalah 5. Seperti teks hadith yang berbunyi: ‫ل ضرر ول ضرار‬ Artinya: Tidak boleh melakukan kemudaratan (HR Imam Ibnu Majah). Istihsan 6. haram berbuat zina. mencuri. tidak sedikit pijakan wahyu yang hanya mengungkapkan persoalan hukum secara tersirat. Dari definisi ini dapat dikemukakan bahwa fiqh merupakan hukum-hukum operasioanal yang sangat praktis dan aplikatif sebagai preskripsi dan panduan manusia mukallaf dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. mengalirkan darah sesamanya dan lain-lain. Syari'at terdahulu Kata fiqh yang berasal dari bahasa arab mempunyai makna etimologi al-fahm (memahami). Dalam kaitan ini. Dalil juz'i / tafshili . Seperti teks wahyu yang dengan lugas menunjukkan hukum wajib melakukan shalat fardu. tetapi cukup secara tersirat berupa indikator-indikator. yaitu: 1. menurut al-Syafi’i fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat ‘amali (praktis) dan diperoleh melalui proses istinbath hukum berdasarkan dalil-dalil tafshili (terperinci). Selain itu. dan ’amaliyyat (hukum praktis keseharian). Namun demikian. Dalil kulli / ijmali. Istishab 4. Kondisi seperti ini berbeda dengan era madzhab-madzhab fiqh sesudahnya di mana para tokohnya cenderung memisahkan pembahasan fiqh secara monografis dan terpisahkan dari kajian tentang tauhid maupun tashawuf. 'Uruf 7. yaitu dalil-dalil terperinci berupa teks wahyu yang menunjukkan hukum-hukum tertentu secara tersurat. atau mengetahui hukum-hukum partikular (juz’i) berdasar dalil-dalilnya. apa yang bisa digarisbawahi dari definisi tadi bahwa ketentuan fiqh dilandaskan pada dalil-dalil syar’i yang sangat transendental dan dalam proses pengambilan postulasi hukumnya memerlukan keterlibatan nalar ijtihad atan istinbath. yaitu dalil global yang tidak menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum tertentu secara tersurat. Sedangkan arti terminologinya adalah mengetahuai sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban seseorang. Sebaliknya. Pada prinsipnya. setiap hukum yang melekat pada berbagai peristiwa dan kejadian mempunyai pijakan dalil berupa wahyu. puasa ramadhan. Mengingat cakupannya yang begitu menyeluruh seperti ini maka fiqh dalam madzhab hanafiyyah dikenal dengan sebutan al-fiqh al-akbar sesuai perkembangan fiqh pada era madzhab ini yang belum didiversifikasi menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. tidak semua pijakan wahyu dapat tergambarkan secara tersurat dalam lembaran teks al-Qur'an maupun al-Hadith. . Atas dasar itu maka dalil wahyu sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua jenis.3. Definisi seperti ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang cenderung memaknai fiqh secara umum dan mencakup hukum-hukum i’tiqadiyyat (keimanan).

Artinya. Sebaliknya. 2011 . dalam rangkaian kerja istinbath al-ahkam (penggalian hukum-hukum) selain diperlukan dali-dalil juz’i yang tersurat dalam teks wahyu. Dengan demikian. fiqh dengan proses penggaliannya seperti dijabarkan tadi merupakan hukum-hukum praktis (‘amaliyyah) dan aplikatif (tathbiqiyyah) yang langsung bersentuhan dengan kehidupan mukallaf dalam pranata sosial mereka sehari-hari. Seperti keharaman mengonsumsi narkoba serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat mumudaratkan diri sendiri maupun orang lain. bukan berarti jenis dalil kedua (kulli) sama sekali tidak bersentuhan dengan proses pembentukan fiqh. Dengan kenyataan seperti itu. Seperti kaidah yang mengatakan bahwa hukum asal dari teks yang berisi perintah adalah wajib. kaidah-kaidah ushuliyyah yang sangat dibutuhkan Mujtahid dalam kerja akademiknya untuk menggali hukum-hukum operasional bisa disebut juga sebagai dalil kulli karena ia dibangun berdasarkan dalil-dalil wahyu yang mengungkapkan secara umum dan garis besar dan dipadukan dengan unsur logika aksioma. Diterbitkan di: Januari 29. 2011 Diperbarui: Januari 29. Namun demikian. Dengan ungkapan lain. Sebaliknya untuk mengapresiasi kemaslahatan dunia yang profan lalu muncullah fiqh mu’amalah dengan beragam varian dan implikasinya. lafadz umum berlaku keumumannya selama tidak dijumpai pengkhususan dalam teks lain. Fiqh tak lain merupakan aturan konkret dalam upaya merespons aneka persoalan dan peristiwa hukum yang terus menegmuka sepanjang sejarah kemanusiaan. juga tidak bisa mengabaikan dalil-dalil kulli baik berupa prinsip-prinsip umum seperti tersirat dalam kandungan teks wahyu maupun kaidah-kaidah ushuliyyah yang sebenarnya juga dikreasi dan diadopsi dari kandungan teks wahyu. tidak ada satu pun perbuatan mukallaf yang tidak mengandung implikasi hukum. Sebab. tidak sedikit jumlah peristiwa yang ketentuan hukumnya dilandaskan pada hadith ini. Sebab. Dalam konteks inilah fiqh (hukum Islam) mempunyai peran sangat sentral dalam penentuan arah kemaslahatan ummat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk kemaslahatan akhirat lalu dimunculkanlah fiqh ibadah menyangkut hubungan vertikal seorang hamba dengan Tuhan Penciptanya. fiqh sebagai produk istinbath yang dikreasi dengan menggunakan metodologi ushul fiqh dapat disebut sebagai unsur aplikasi dalam struktur ajaran agama. objek pembahasan ushul fiqh sebagai metodologi istinbath adalah berkaitan dengan dalil-dalil yang bersifat kulli ini untuk membuat rumusan kaidah-kaidah yang mempunyai fungsi memudahkan proses istinbath atau penggalian hukum-hukum operasional. Jenis dalil pertama (juz’i) jelas merupakan acuan fiqh sebagaimana disebutkan secara tersurat dalam definisi fiqh tadi.Hadith ini tidak secara tersurat menunjukkan hukum haram terhadap peristiwa tertentu. Dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Karena itu dalil kulli dan juz’i dalam konteks penggalian dan perumusan hukum-hukum (fiqh) mempunyai hubungan sangat erat dan hampir tidak bisa dipisahkan satu sama lain. dan lain-lain. hukum asal dari larangan dalam sebuah teks adalah haram. fiqh merupakan pilar penting dalam struktur ajaran agama secara keseluruhan.

Menurut jumhur. hukum taklifiyy terbahagi kepada lima iaitu wajib. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan jumhur ulama dengan ulama Hanafi berkenaan dengan pengertian hukum wajib dan fardu. Walau bagaimanapun. . haram dan harus. ulama Hanafi menetapkan bahawa hukum taklifiyy mengandungi hukum lain yang dibezakan dengan wajib iaitu fardu. Di dalam kertas kerja ini. sunat. akan dibincangkan pengertian fardu dan wajib menurut pendapat jumhur ahli usul dan ulama Hanafi. Manakala hukum wad’iyy pula terbahagi kepada tiga iaitu sebab. Hukum taklifiyy adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah ke atas mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau memilih sama ada melakukan atau tidak perbuatan tersebut.Lebih lanjut tentang: Pengertian Fiqh PENDAHULUAN Hukum syarak ialah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan(‫ . syarat dan penghalang. Menurut jumhur ulama wajib dan fardhu mengandungi pengertian yang sama. makruh.)اقتضسسساء‬pilihan(‫ )تخييسسسر‬dan peletakan jadi(‫. Hukum wad’iyy pula merupakan tuntutan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab atau syarat atau penghalang ke atas wujudnya sesuatu hukum.)وضسسسعي‬ Pembahagian hukum syarak yang disepakati oleh jumhur ulama terdiri daripada dua bahagian iaitu hukum taklifiyy dan hukumwad’iyy. tanpa membezakan dalil-dalil yang mendasarinya (Wahbah al-Zuhaili 1995 : 125) manakala ulama Hanafi membezakan antara keduanya.

fardhu dan wajib mengandungi makna yang sama.FARDHU DAN WAJIB MENURUT JUMHUR AHLI USUL DAN MAZHAB HANAFI Istilah fardhu dan wajib mempunyai perbezaan dari segi pensabitan dalil dan maknanya. PUNCA PERBEZAAN PENDAPAT ANTARA JUMHUR AHLI USUL DAN MAZHAB HANAFI Perbezaan antara dua pendapat ini berkait dengan perbezaan dalam memahami makna lughawi(bahasa) bagi istilah wajib dan fardhu itu. Manakala wajib pula disabitkan dengan dalil zanniyy seperti khobar ahad dan qiyyas.)القطسسسسع‬ ‘memberi c ‫ . (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 176) Sebaliknya Hanafi berpendapat fardhu dan wajib adalah dua perkara yang berbeza. Kedua istilah ini tidak mempunyai sebarang perbezaan.)السقوط‬Abdul Raof Mufdi Kharobisah 2005 : 176) c ( ‘gugur’ ( Manakala makna lughawi bagi makna ‘ukuran’ makna ‘pensabitan’ (‫)التقدير‬ pada fardhu dan (‫)الثب سوت‬ ‫س‬ pada wajib pula tidak menunjukkan perbezaan . Fardhu mempunyai martabat yang lebih tinggi dari wajib kerana fardhu disabitkan dengan dalil yang qat’iyy melalui al-Quran. ia menunjukkan perbezaan antara keduanya kerana makna ‘putus’(‫ )القطع‬dan ‘memberi kesan’ (‫ )التأثير‬adalah lebih kuat daripada makna ‘gugur’ (‫ ( . Fardhu adalah wajib dan wajib adalah fardhu. Menurut jumhur ulama. sunnah mutawatir atau ijma’. Fardhu dari segi bahasa adalah ‘putus’ c (‫. Perbuatan yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang pasti dan mesti adalah wajib sama ada ia disabitkan dengan dalil yang qat’iyy atau zanniyy. Ia terjadi di kalangan jumhur ahli usul dan mazhab Hanafi yang mempunyai pendapat berbeza untuk menyabitkan fardhu dan wajib dari segi pensabitan dalil qat’iyy atau zanniyy. dari segi makna ‘putus’ ‫ )القطسسع‬dan ‘memberi kesan’(‫ )التسسأثير‬pada fardhu dan makna ‫ )السقوط‬pada wajib.)التقدير‬Manakala wajib pula bermakna ‫ ( .)الثبوت‬Abdul Raof Mufdi Kharobis Abd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah (‫ )التسسسسأثير‬atau ‘ukuran’ ( ‘gugur’ (‫ )السقوط‬dan ‘pensabitan’ ( kesan’ 2005 : 176) Berdasarkan daripada makna lughawi di atas.

Walaupun sunat disabitkan dengan dalil yang putus tetapi ia tidak mengandungi makna wajib. maka takrif itu boleh juga termasuk dalam perkara yang sunat kerana sunat juga disabitkan dengan jalan yang putus. Ini kerana ‫ التقدير‬dan ‫ الثبوت‬mempunyai makna yang lebih umum daripada yang disabit dengan qaţ’iyy dan zanniyy.makna yang signifikan antara keduanya. Tiada perbezaan di antara kedua istilah ini. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 176) Namun demikian. maka pensabitannya boleh disabitkan dengan dalil qat’iyydan juga dalil zanniyy. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 178) . Menurut mereka fardhu mesti mengandungi dua syarat : i. tetapi menurut mereka jika ia mengandungi makna wajib. fardhu dan wajib mempunyai makna yang sama. (cAbdul Raof Mufdi Kharobisah 2005 : 176) Hujah-hujah Jumhur : Menurut jumhur. Jumhur ulama bersetuju dengan dua syarat tersebut. Manakala Hanafi pula mengatakan fardhu dan wajib mempunyai perbezaan dari segi pensabitan dalil. ulama Hanafi membidas penyataan tersebut. Oleh itu. Jadi tiada perbezaan antara keduanya. (Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar 2001 : 26) Di sini kami membincangkan hujah-hujah jumhur yang mengatakan fardhu dan wajib adalah sama serta bidasan-bidasan untuk menjawab semula kenyataan Hanafi. ii. Antara hujahnya adalah:- a) Jika fardhu didefinisikan sebagai pensabitan melalui jalan yang putus. takrif sunat tidak boleh diertikan sebagai fardhu. b) Mengkhususkan fardhu itu melalui pensabitan dengan cara yang qat’iyy tanpa ada dalil daripada syarak dari sudut bahasa dan syarak maka ia terbatal. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 177) Oleh yang demikian. fardhu dan wajib tiada perbezaan kerana untuk mensabitkan ia fardhu ia mesti mengandungi makna wajib. Ia mesti mengandungi makna wajib Pensabitannya dengan dalil yang qat’iyy Dua syarat ini tidak boleh dipisahkan.

di sini mereka lebih cenderung mengutamakan fardhu (kesan) iaitu dengan jalan yang qat’iyy. Sebab yang menunjukkan kepada wajib dan kekuatan sebahagian ke atas sebahagian yang lain tidak menyebabkan perbezaan pada kedua-dua perkara tersebut. Berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut jelaslah wajib hanya membawa kepada satu makna sahaja. ia tidak memberi sebarang erti dan mempunyai makna tuntutan secara pasti. di sini terdapat perbezaan. penggunaan makna yang qat’iyy kepada lafaz wajib adalah lebih kuat berbanding lafaz fardhu.Hujah ini dibidas oleh mazhab Hanafi. Ini kerana makna fardhu itu membawa makna yang banyak antaranya: i. Lafaz fardhu tidak membawa makna wajib kecuali pada lafaz fardhu itu dilihat dari segi penggunaannya yang mengandungi ‘kadar”. Mereka mendakwa ahli bahasa telah membezakan di antara kedua-duanya : fardhu itu membawa makna ‘kesan’ (‫. ia tetap dinamakan sebagai sunat. Contohnya hakim mengkadarkan pemberian nafkah kepada wanita. Ini kerana perkara yang sunat walaupun disabitkan melalui hadis yang mutawatir mahupun ahad. )تاثير‬ manakala wajib pula adalah ‘gugur’(‫ . (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) . Walau bagaimanapun. seperti firman Allah Ta’ala:                            Maksudnya: Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu (beramal dan menyampaikan) Al-Quran (Wahai Muhammad) sudah tentu akan menyampaikan Engkau lagi kepada apa yang Engkau ingini dan cintai. Oleh yang demikian walaupun terdapat perbezaan dalil pensabitan diu antara fardhu dan wajib. Misalnya ‫ وجسسب الحسسائط‬iaitu dinding runtuh. seperti firman Allah Ta’ala. iii. Maka. c) Makna lafaz wajib lebih kuat daripada makna lafaz fardhu kerana lafaz fardhu mempunyai makna lain selain makna wajib. dan ‫ الشمسوجبت‬iaitu terbenam matahari.            Maksudnya: (Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya. jumhur menjawab semula bidasan mazhab Hanafi di atas. ii. iaitu makna gugur. Maka. Bayan. kebarangkalian makna lafaz fardhu itu lebih banyak berbanding lafaz wajib. Inzal.)سقوط‬Apabila terdapat kesan dan gugur. Oleh itu. Kadar.

(cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) . Perkataan (     ) merujuk kepada sesuatu yang diputuskan    secara qat’iyy. maka kedua-duanya memberi makna yang sama serta tidak ada perbezaan baginya. hujjah ini telah dibidas oleh Jumhur yang membincangkan tentang hak terhadap mahar musamma dari segi kadarnya yang telah ditentukan. wajib itu pelaku iaitu sesiapa yang melakukannya akan mendapat pahala.. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) Dalam persoalan ini. Merujuk kepada ayat di atas perkataan ( ) membawa maksud telah   ditentukan atau telah dihadkan.. Dan Allah telah berfirman dalam ayat yang lain yang berbunyi:        Maksudnya: ini ialah satu "surah" Yang Kami turunkan. iaitu melalui pensabitannya sama ada dengan jalan qat’iyy’atau zanniyy. Bagaimanapun. dan suruhan ini adalah tidak wajib untuk dilaksanakan jika secara yang pasti. kedua-duanya mempunyai makna yang sama. (Al-Baqarah: 237).. yang tidak boleh dikurangkan atau dilebihkan. mazhab Hanafi membidas pendapat Jumhur yang menurut mereka ‘kami bersepakat bahawa fardhu itu adalah sama dari segi memperoleh pahala dan dosa’ tetapi ia berbeza keduanya dari segi bentuk yang lain. dan Kami wajibkan hukumhukumnya. Perkara ini turut digunakan kepada istilah fardhu juga.d) Menurut jumhur. iaitu seseorang itu berhak mendapat pahala jika melakukannya dan tidak diseksa meninggalkannya. Hujah Hanafi : Allah Ta’ala berfirman :       Maksudnya: Maka mereka berhak mendapat separuh dari maskahwin. bahkan hak boleh dilepaskan oleh wanita itu dan tidaklah dia berdosa sedangkan ia fardhu jika tidak dilaksanakan maka berdosa malah lelaki juga boleh menggugurkan haknya terhadap harta perwarisan. manakala yang meninggalkannya mendapat dosa. Contohnya seperti yang terdapat pada kalimah al-nadbu dan al-nafl. Jadi penggunaan fardhu disini tidaklah menepati maksud yang dikehendaki oleh Hanafi.

w: ‫ل َ صل َةَ ل ِمن ل َم ي َقرأ ْ ب ِفات ِحةِ ال ْك ِتاب‬ َ َ َ ْ ْ ْ َ ِ َ َ Maksudnya: tidak solat seseorang yang tidak membaca kitab al-Fatihah. PERBEZAAN PENGGUNAAN ISTILAH FARDHU DAN WAJIB DARI SEGI LAFAZ ATAU MAKNA Seperti yang telah diketahui bahawa menurut jumhur. Di dalam pensabitan fardhu. ini berdasarkan kepada kekuatan fardhu itu adalah lebih kuat daripada wajib. Apabila seseorang itu tidak membaca al-Fatihah di dalam solatnya maka solatnya tidak batal kerana menurut mereka membaca al-Fatihah itu disandarkan kepada dalilzanniyy iaitu sabda Rasulullah s. apabila seseorang itu tidak membaca al-Quran di dalam solatnya maka solatnya batal kerana membaca ayat al-Quran itu hukumnya fardhu dan ditetapkan dengan dalil qat’iyy. terdapat perselisihan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafi tentang pembacaan ayat al-Quran dan bacaan Fatihah di dalam solat. mazhab Hanafi merujuk kepada orang yang mengingkari fardhu akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir manakala. Walau bagaimanapun. (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad AlNamlah 1999 : 99) Di dalam bab feqah. (H. fardhu dan wajib merupakan dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. Firman Allah di dalam surah al-Muzammil : 20 :             Maksudnya: maka bacalah ayat yang termudah bagimu.Daripada ayat ini jumhur membidas semula yang menerangkan hukumhukum dalam surah yang diturunkan untuk menerangkan bukti kepada umatnya. adakah perselisihan ini hanya berlaku pada lafaz atau pun memberi kesan pada makna sahaja? Di sini kami mengemukakan dua pandangan yang berbeza di dalam kitab karangan Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah. Dua pandangan tersebut adalah : (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah 1999 : 99) 1) Perselisihan berkait dengan lafaz dan makna. fardhu dan wajib itu adalah lafaz yang berbeza.a. Nasrun Haroen 1996 : 224). . Manakala menurut mazhab Hanafi. orang yang mengingkari wajib tidak akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Menurut ulama Hanafi.

membaca fatihah di dalam sembahyang. ia dinamakan dengan wajib ataupun fardhu. ia adalah fardhu kerana sumbernya adalah dari hadis mutawatir. Wajib dan fardhu bagi mereka tidak ada bezanya. Begitu juga dengan sembahyang witir dan sembahyang dua hari raya. (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah 1999 : 100) KESIMPULAN Perbezaan yang terdapat di kalangan jumhur ulama dan ulama Hanafi dalam mengertikan istilah wajib dan fardhu adalah berkisar dari sumber dalil yang digunakan untuk mengetahui sesuatu hukum. ia dikatakan sebagai wajib. RUJUKAN Al-Quran c Abd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah. kedua-dua mazhab ini bersetuju pada makna fardu dan wajib tetapi mereka ini berselisih pendapat dalam lafaz. Manhaj al-Mutakallimin Fi Istinbat al-Ahkam alShari’ah. bukannya membawa erti َ ‘tidak sah solat’ seperti yang difahami oleh jumhur ulama. Membaca alQuran di dalam sembahyang. Nasrun Haroen 1996 : 224) 2) Perbezaan di antara jumhur dan mazhab Hanafi ini hanyalah pada lafaz dan bukan pada makna. Beirut: Dār Ibn Hazm.Di samping itu. Contohnya seperti rukun Islam yang lima dan sembahyang lima waktu itu dikatakan fardhu kerana disabitkan melalui ayat al-Quran. Jumhur ulama pula berpendapat. Bagi ulama Hanafi. 2005. Jika sumbernya adalah dalil zanniyy. dan istilah sahaja. tidak kira sama ada ia bersumberkan dalil yang qat’iyyatau zanniyy. ungkapan. Misalnya. (H. . Sebenarnya. ia wajib kerana sumbernya adalah hadis ahad. para ulama Hanafi juga mengatakan bahawa kalimah َ ‫ل‬ َ‫صل َة‬dalam hadis itu membawa erti ‘tidak sempurna solat’. jika hukum itu disabitkan dengan dalil qat’iyy. ia disebut sebagai fardhu.

Ada yang berkata ayahnya bernama Abdullah dan maknya bernama Bahdalah . al-Khilaf al-Lafzi ‘ind al-Usuliyyin. Nasrun Haroen. Ada yang kata beliau meninggal di Kufah pada tahun 128H . kemampuan menyusun dan memperelokkan bacaan al-Quran . Salah seorang daripada Imam Qurra Sepuluh . kedua-dua mereka adalah sahabat kepada Asim. 1996. . riwayatnya Hafs dan aliran as-Syatibiy sebelum kita memulakan pelajaran Ilmu Tajwid . beliau menjadi tempat rujukan daripada seluruh pelusuk masyarakat untuk mempelajari bacaan al-Quran . Wahbah. Al-Wadih Fi Usul Fiqh. Daripada bacaan yang diperturunkan kepada Imam Hafs kita mengambil bacaan Imam Asim.Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah. Setelah ketiadaan Imam Abi AbdurRahman al-Salamiy yang merupakan gurunya . Ini kerana daripada qiraat [bacaan] dan aliran merekalah kita beramal dan menjadi bacaan utama negara. Biografi Imam Asim [‫] عاصم‬ Namanya Asim bin Abi an-Najud al-Asadiy al-Kufiy. Damsyiq: Dār al-Fikr. Dikenali juga dengan panggilan Abu bakar. dan dipuji oleh ramai imam-imam . Imam Asim. 1999. dan menerima bacaannya secara talaqqi . Hidup dari kalangan al-Tabi in . Antara muridnya yang masyhur dan meriwayat bacaan daripadanya ialah Imam Hafs dan Imam Syu’bah . Jakarta: Logos Publishing House. Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar. AlRiyād : Maktabah Rushd. riwayat Imam Hafs Dan Aliran As-Syatibiy Sebaiknya kita bermula dengan mengenali Imam Asim . Gabungan di antara kefasihan dan kemahiran . al-Zuhaili. H. al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh. Jordan: Dār al-Nafais. dan ditanam di as-Samawah menghala ke Syam . Ushul Fiqh 1. Beliau merupakan seorang alim dan guru al-Quran di Kufah . menjadikan beliau seorang yang terbaik suara bacaan al-Quran . Ada yang kata beliau meninggal dunia pada akhir tahun 127H. 2001. 1995. Jadi dikira bacaan kita sekarang ialah bacaan riwayat Hafs daripada Qiraat Asim . Menerima hadith daripada Abi Ramthah Rifa’ah a-Tamimiy dalam musnad Ahmad bin Hanbal dan al-Harith bin Hassªn al-Bakriy dalam kitab Abi al-Qasim bin Sallam .

.w melalui AbdurRahman al-Salamiy dan AbdulLah bin Mas ud r. dan ramai lagi dari kalangan para sahabah .w melalui AbdurRahman al-Salamiy . Ibn al-Munadiy ada berkata : “Dia membaca al-Quran di hadapan Asim secara berterusan . Abid bin AsSobah . Meninggal dunia selepas asar di Mesir pada 8 Jamadil Akhir tahun 590H . bersambung daripada Imam Abi Amru Uthman bin Said adDaniy [pengarang kitab Qiraat at-Taisir].a melalui Zar bin Habisy al-Asadiy . Manakala sanad RasululLah dan bacaan yang diperturunkan kepada Hafs adalah bacaan yang diambil daripada Ali bin Abi Talib k . terbukti dan tepat” . Mempelajari Ilmu Qiraat daripada Imam Abi al-Hasan Ali bin Hazil al-Balansiy . Wallahu a'lam. bersambung daripada Abi Daud Sulaiman bin Najah . Lahir pada tahun 538 di Syatibah iaitu salah sebuah perkampungan di Andalus . Ia juga digelar Abu Amru. Orang-orang dulu berpendapat beliau mendahului Syu’bah dalam menghafal. antaranya Hussain bin Muhammad al-Marwaziy . Sesungguhnya beliau sangat banyak menghafal . Mengikut riwayat yang sahih beliau lahir pada tahun 90H dan meninggal pada tahun 180H. Mereka menyifatkan sebutan hurufnya tepat yang pernah ia pelajari daripada Asim. Beliau di kebumikan di Qarafah . Membaca al-Quran secara bertalaqqi di hadapan Asim dan menjadi mahir sehingga disaksikan sebagai salah seorang ulama . Abu Syuib al-Qawas dan ramai lagi. Setelah Imam Asim meninggal . . berhampiran lereng bukit al-Maqtam . Tidak menjadi pelik kerana Imam Asim sebagai bapa tiri yang mendidiknya sendiri .Sanad Imam Asim yang sampai daripada RasululLah diambil daripada Ali bin Abi Talib k . Beberapa orang tokoh ulama telah mendengar dan mengambil bacaannya secara berdepan . Beliau mengajar al-Quran dalam tempoh yang lama” . al-Fadlu bin Yahya al-Ambariy .. “Beliau adalah murid Asim yang paling berpengetahuan dan sebutan hurufnya lebih rajih dan tepat berbanding Syu’bah” kata Abu Hisyam alRifa’i.a melalui Zar bin Habisy al-Asadiy. beliau pula menjadi tempat menimba bacaan al-Quran oleh masyarakat dalam tempoh yang agak lama . Kata al-Zahabiy : “Bacaannya dipercayai . Beliau amat dikenali dan terkenal dengan kitab Qiraat Tujuh yang berjudul “Hirzul Amani wa Wajhut Tahani” yang bersandarkan kepada kitab at Taisir Imam Amru ad Daniy dan tersusun daripadanya 1173 bait. Amru bin as-Sobah . Biografi Imam Hafs [‫]حفص‬ Namanya ialah Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin Abi Daud al-Asadiy al-Kufiy al-Bazzaz [penjual pakaian] . Imam as-Syatibiy pernah memuji Imam Hafs dengan katanya : ‫وحفص وبالتقان كان مفضل‬ ّ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِ َِ ٍ ْ َ [ “…. Beliau juga mempelajari Ilmu Qiraat daripada Imam Abi AbdulLah Muhaammad al-‘As an-Nafaziy bersambung daripada para alim sezamannya . dan bacaan yang diperturunkan kepada Syu’bah adalah bacaan yang diambil daripada AbdulLah bin Mas ud r. Merupakan kawan dan anak tiri kepada Imam Asim . Dikenali dengan Hufais .” ] Oleh kerana itulah riwayatnya masyhur dan banyak imam-imam menerima bacaannya secara talaqqi termasuk sahabat-sahabatnya .Hafs adalah seorang yang mahir dalam membaca al-Quran dan mempunyai kelebihan. Abu Yahya bin Muayyin pernah berkata : “Riwayat yang sahih yang pernah diriwayatkan daripada Imam Asim ialah riwayat Umar Hafs bin Sulaiman ” . Biografi Imam as-Syatibiy [‫]الشاطبى‬ ِِ ّ Namanya ialah Abu al-Qasim bin Fayyurah bin Khalaf bin Ahmad al-Ra’iniy as-Syatibiy alAndalusiy .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->