P. 1
49826657-Mazhab-Ahlul-Usul[1]

49826657-Mazhab-Ahlul-Usul[1]

|Views: 167|Likes:
Published by hafiz b

More info:

Published by: hafiz b on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

Mazhab Ahlul Usul Ilmu Usul al-Fiqh (Bahasa Arab: ‫ )أصول الفقه‬merupakan merupakan salah satu cabang ilmu

yang berperanan penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul, di mana masalah ini tidak dijumpai sebarang nas-nas dari al-Quran atau as-Sunnah. Perkataan Usul al-Fiqh berasal dari dua perkataan bahasa Arab, iaitu Usul dan al-Fiqh. Dari segi bahasa, Usul bererti asas, sumber, kaedah atau dalil, manakala al-Fiqh membawa maksud memahami sesuatu perkara. Dari segi syarak pula, al-Fiqh bererti pengetahuan tentang hukumhukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil-dalil tafsili. Hasil daripada gabungan Usul dengan al-Fiqh, maka terbentuklah satu istilah yang tersendiri iaitu Usul al-Fiqh. Ilmu Usul al-Fiqh membawa definisi ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsil

Sejarah Perkembangan Ilmu Usul al-Fiq Zaman Rasulullah S.A.W.

Pada zaman Rasulullah S.A.W., hukum-hukum diambil dari wahyu (al-Quran) dan penjelasan oleh baginda (as-Sunnah). Segala masalah yang timbul akan dirujuk kepada Rasulullah S.A.W. dan baginda akan menjawab secara terus berdasarkan ayat al-Quran yang diturunkan atau penjelasan baginda sendiri. Namun, terdapat sebahagian Sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Nabi lantaran berada di tempat yang jauh daripada baginda, misalnya Muaz bin Jabal yang diutuskan ke Yaman. Baginda membenarkan Muaz berijtihad dalam perkara yang tidak ditemui ketentuan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Setelah kewafatan Rasulullah S.A.W., sebarang masalah yang timbul dirujuk kepada para Sahabat. Mereka mampu mengistinbat hukum terus dari al-Quran dan as-Sunnah kerana: 1. penguasaan bahasa Arab yang baik; 2. mempunyai pengetahuan mengenai sabab an-nuzul sesuatu ayat atau sabab wurud al-hadis; 3. mereka merupakan para Perawi Hadis. Hal ini menjadikan para Sahabat mempunyai kepakaran yang cukup untuk mengistinbatkan hukum-hukum. Mereka menetapkan hukum dengan merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah. Sekiranya mereka tidak menemui sebarang ketetapan hukum tentang sesuatu masalah, mereka akan berijtihad dengan menggunakan kaedah qias. Inilah cara yang dilakukan oleh para mujtahid dalam kalangan para Sahabat seperti Saidina Abu Bakar as-Siddiq, Saidina Umar bin alKhattab, Saidina Uthman bin Affan dan Saidina Ali bin Abu Talib. Sekiranya mereka mencapai kata sepakat dalam sesuatu hukum maka berlakulah ijma’. Pada zaman ini, cara ulama’ mengambil hukum tidak jauh berbeza dengan zaman Sahabat kerana jarak masa mereka dengan kewafatan Rasulullah S.A.W. tidak terlalu jauh. Yang membezakannya ialah sekiranya sesuatu hukum tidak terdapat dalam alQuran, as-Sunnah dan al-Ijma’, mereka akan merujuk kepada pandangan para Sahabat sebeum berijtihad. Oleh sebab itu idea untuk menyusun ilmu Usul al-Fiqh belum lagi muncul ketika itu. Inilah cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam kalangan tabi’in seperti Sa’id bin al-Musayyib, ‘Urwah bin az-Zubair, al-Qadi Syarih dan Ibrahim an-Nakha’i.

Pada akhir Kurun Kedua Hijrah. Rujukan: * Muhammad bin Ariffin. Bhd. penguasaan bahasa Arab dalam kalangan orang-orang Arab sendiri menjadi lemah. Ketika itu timbul banyak masalah baru yang tiada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah secara jelas. Dilalah (‫ :)دللة‬merangkumi kaedah-kaedah istinbat hukum dari nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. Hukum-hukum Kulli: merangkumi hukum-hukum taklifi dan hukum wad’ie. Ijtihad dan Mujtahid: merangkumi persoalan taqlid dan muqallid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bilangan umat Islam bertambah ramai sehingga menyebabkan berlakunya percampuran antara orang Arab dan bukan Arab. Kitab ini membincangkan tentang al-Quran dan as-Sunnah dari segi kehujahan serta kedudukan kedua-duanya sebagai sumber penentuan hukum. Antara skop perbahasan dalam ilmu Usul al-Fiqh ialah: 1. 3. keadaan umat Islam semakin berubah. 4. Muhammad Zaini bin Yahya. 2. . Principles of Islamic Jurisprudence (Second Revised Edition). Afandi bin Sahi. 1999. Dalil-dalil syarak: merangkumi dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Cara penulisan mereka dibahagikan kepada dua: Tariqah al-Mutakallimin dan Tariqah al-Ahnaf. 2004. Hal ini menyebabkan para ulama’ mula menyusun kaedah-kaedah tertentu yang dinamakana ilmu Usul al-Fiqh untuk dijadikan landasan kepada ijtihad mereka. Rencana Utama: Cara Penulisan Ilmu Usul al-Fiqh Selepas al-Imam as-Syafie. terdapat ramai ulama’ yang menulis ilmu Usul al-Fiqh. * Mohammad Hashim Kamali. Selangor Darul Ehsan: Ilmiah Publishers Sdn. Ilmu Usul al-Fiqh disusun sebagai satu ilmu yang tersendiri di dalam sebuah kitab berjudul ar-Risalah karangan al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafie. Ta’arudh dan Tarjih (‫ :)تعارض وترجيح‬perbahasan tantang percanggahan antara dalil-dalil serta Jalan jalan penyelesaiannya. Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4. Kesannya. 5.

( QS thohaa: 27-28 ) ً ‫واصطلحا: معرفة الحكام الشرعية العملية بأدلتها‬ . Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Adapun makna secara istilah syar'ii adalah "Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyyah dengan dalil dalilnya yang terperinci. sebagaiamana firman Allah Y: َ َ ْ ‫(أ َل َم ت َر ك َي ْف ضرب الل ّه مث َل ً ك َل ِمسة ط َي ّبسة ك َشسجرةٍ ط َي ّب َسةٍ أ َصسل ُها ثساب ِت وَفَرعُهسا فسي‬ ً َ ً َ ِ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ْ (24:‫السماء( )إبراهيم‬ ِ َ ّ 24. (‫والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعسالى: (واحل ُسل عُقسد َةً مسن ل ِسساني * ي َفقهُسوا قَسوْلي‬ ‫ْ َ س‬ ْ ْ ْ َ ‫س‬ ِ ِ ‫َس‬ ْ ِ (28. (24:‫مث َل ً ك َل ِمة ط َي ّب َة ك َشجرةٍ ط َي ّب َةٍ أ َصل ُها ثاب ِت وَفَرعُها في السماء( )إبراهيم‬ ِ َ ّ ً ً َ ِ َ ْ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ Maka kata usul ‫ الص سول‬adalah jamak dari kata aslun ‫ أص سل‬dan dia itu ‫س‬ ‫س‬ maknanya : apa-apa yang dibangun di atasnya yang selainnya.Ushul Fiqih didefinisikan dengan 2 tinjauan: . sebagaimana banyak dalam masalah-masalah fiqih.‫الول: باعتبار مفرديه؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه‬ ِ َ Pertama: ditinjau dari mufrodat ( kosa katanya ) terdiri dari dua mufrodat : yaitu kata usul dan kata fiqh ،‫فالصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الج سدار وه سو أساس سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: (أ َل َسم ت َسر ك َي ْسف ض سرب الل ّسه‬ َ َ َ َ ُ َ ْ . Supaya mereka mengerti perkataanku.28. . akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit ( QS ibrahim : 24 ) ___________________________________________________ [1] termasuk dalam Kalimat yang baik ialah kalimat tauhid.‫التفصيلية‬ Makrifatul ahkaamis syar'iyyatil 'amaliyyahi bil adilatihaa at tafsiliyyah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Y Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik[1] seperti pohon yang baik. kalimat tauhid seperti Laa ilaa ha illallaah. segala Ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik.‫وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه‬ ّ Adapun maksud perkataan kami ( ma'rifah / mengetahui ) adalah ilmu dan persangkaan Karena mengetahui hukum-hukum fiqih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan.27:‫)طسه‬ Dan fiqh secara bahasa adalah : pemahaman sebagaimana firman Allah Y : 27." ،‫فالمراد بقولنا: )معرفة( ؛ العلم والظن؛ لن إدراك الحكام الفقهية قد يكون يقينيسسا‬ ّ . dan pokoknya pohon yang bercabang darinya ranting-rantingnya. dan diantaranya adalah 'pokoknya tembok dan dia itu adalah pondasinya.

maka keluar darinya (yakni Hukum-hukum syar'i) hukum-hukum akal. dan hukum-hukum adat (kebiasaan). "larangan menunjukkan hukum haram". ‫والمراد بقولنا: )وكيفية الستفادة منها( ؛ معرفسة كيسف يسستفيد الحكسام مسن أدلتهسا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بدراسة أحكام اللفاظ ودللتها من عموم وخصوص وإطلق وتقييد وناسخ ومنسسسوخ‬ . seperti wajib dan haram. nasikh. maka tidak termasuk di dalamnya ilmu Ushul Fiqih karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil-dalil fiqih yang umum. seperti mentauhidkan Allah Y . ‫والمراد بقولنا: )بأدلتها التفصيلية( ؛ أدلة الفقه المقرونة بمس سائل الفق سه التفص سيلية؛‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . seperti sholat dan zakat. "sah-nya suatu amal menunjukkan amal tersebut telah terlaksana (yakni. ‫والمراد بقولنا: )العملية( ؛ ما ل يتعلق بالعتقاد؛ كالصلة والزكاة، فخرج به ما يتعلق‬ . mansukh. maka yang demikian tidak dinamakan Fiqih secara istilah. muqoyyad. dan lain- . pent)".‫والمسسراد بقولنسسا: )الحكسسام الشسسرعية( ؛ الحكسسام المتلقسساة مسسن الشسسرع؛ كسسالوجوب‬ ‫والتحريم، فخرج به الحكسام العقليسة؛ كمعرفسة أن الكسل أكسبر مسن الجسزء والحكسام‬ ‫س‬ ‫س‬ . muthlaq. Dalil-dalil terperinci tersebut tidaklah disebutkan dalam ilmu Ushul Fiqih kecuali sebagai contoh (dalam penerapan) suatu kaidah. seperti mengetahui bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Maka tidak termasuk dari "yang umum": dalil-dalil yang terperinci.‫بالعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فل يسمى ذلك فقها ً في الصطلح‬ ّ Adapun maksud dari perkataan kami ( al amaliyah ) adalah : apa-apa yang tidak berhubungan dengan aqidah.‫إل على سبيل التمثيل للقاعدة‬ Dan maksud dari perkataan kami ( al ijmaliyyah / umum ) adalah : kaidah-kaidah secara umum seperti perkataan : "perintah menunjukkan hukum wajib".‫الجمالية وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد‬ Kedua : dari tinjauan keberadaannya sebagai julukan pada bidang tertentu. khusus.‫فخرج به أصول الفقه؛ لن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الجمالية‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( bil adilatil tafsiliyyah / dengan dalil-dalil yan terperinci ) adalah : dalildalil fiqh yang berhubungan dengan masalah-masalah fiqh yang terperinci. ‫الثاني: باعتبار كونه؛ لقبا ً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدل سة الفق سه‬ ‫س‬ ‫س‬ . Maka tidak termasuk darinya (Amaliah) apa-apa yang berhubungan dengan aqidah.‫وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها‬ ّ Adapun maksud dari ucapan kami ( kaifiyatul istifadah minha / bagaimana cara mengambil faedah darinya) adalah : mengetahui bagaimana mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukumhukum lafadz dan penunjukkannya seperti umum.ً ‫العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( ahkamus syar'iyyah / hukum-hukum syari'at ) adalah : hukum-hukum yang diambil dan berhubungan dengan syari'at. maka Ushul Fiqih didefinisikan dengan : "Ilmu yang membahas dalil-dalil fiqih yang umum dan cara mengambil faidah darinya dan kondisi al mustafid ( orang yang mengambil faidah darinya ) ‫فالمراد بقولنا: )الجماليسة( ؛ القواعسد العامسة مثسل ق سولهم: المسر للوجسوب والنهسي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الدلة التفصيلية فل تذكر في أصول الفقه‬ . ia tidak dituntut untuk mengulangi. seperti mengetahui turunnya embun di malam yang dingin jika cuaca cerah. dan mengenal nama-nama dan sifat-Nya.

Dinamakan orang yang mengambil faidah karena ia dengan sendirinya dapat mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya karena ia telah mencapai derajat ijtihad.‫أو وضع‬ Maa iqtadhoohu khitoobus syar'ii al muta'aloqiti bi af'alil mukaliifin min tholabinau takhyiirin au wadh'iin. "adapun makna secara istilahi adalah : Apa-apa yang ditetapkan oleh pangilan syari'at yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syari'at) dari tuntutan atau pilihan atau peletakan." . %%%%%%%%% ‫الحكـــــام‬ .‫الحكام: جمع حكم وهو لغة: القضاء‬ ً ُ AHKAM / HUKUM-HUKUM Ahkam adalah bentuk jamak dari hukum dan arti secara bahasa adalah : keputusan/ketetapan ً ْ ،‫واصطلحا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخييسسر‬ .ً ‫فعل، إيجادا ً أم تركا‬ .‫فخرج به ما تعلق بالعتقاد فل يسمى حكما ً بهذا الصطلح‬ .‫فالمراد بقولنا: )خطاب الشرع( ؛ الكتاب والسنة‬ Adapun maksud dari ucapan kami ( khirobus sar'I / pangilan syariat ) adalah al qur'an dan as sunnah ‫والمراد بقولنا: )المتعلق بأفعال المكلفين( ؛ ما تعلق بأعمالهم سسواء كسانت قسول ً أم‬ ‫س‬ ً .lain. Maka dengan menguasainya (yakni cara mengambil faidah dari dalil-dalil umum) seseorang bisa mengambil faidah hukum dari dalil-dalil fiqh ‫والمراد بقولنسا: )وحسال المسستفيد( ؛ معرفسة حسال المسستفيد وهسو المجتهسد، سسمي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ً ‫مستفيدا؛ لنه يستفيد بنفسسه الحكسام مسن أدلتهسا لبلسوغه مرتبسة الجتهساد، فمعرفسة‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫المجتهد وشروط الجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( wa haalul mustafid / dan keadaan orang yang mengambil faedah ) adalah :orany yang mengambil faidah disebut mujtahid. Maka mengenal mujtahid. syarat-syarat ijtihad. hukumnya dan yang semisalnya dibahas dalam ilmu Ushul Fiqih.

mandub (sunnah). . .Adapun maksud dari ucapan kami : ( al muta'aliqotu bi af'alil mukalifin / berhubungan dengan perbuatan mukallaf ) adalah : apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan mereka baik itu berupa perkataan atau perbuatan. maka mencakup anak kecil dan orang gila. rusak. dan mubah. melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. atau sifat-sifat untuk ditunaikan atau dibatalkan. . . harom. ‫والمسراد بقولن سا: )أو وضسع( ؛ الص سحيح والفاس سد ونحوهم سا مم سا وضسعه الشسارع مسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . maka tidak dinamakan hukum secara istilah. . baik itu sebagai keharusan ataupun keutamaan. makruh.‫فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح‬ ّ Al-Ahkam at-Taklifiyyah ada lima : Wajib.‫تنقسم الحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية‬ PEMBAGIAN HUKUM SYARI'AT: Hukum syari'at dibagi menjadi dua bagian : Taklifiyyah (Pembebanan) dan Wadh'iyyah (Peletakan). :‫أقسام الحكام الشرعية‬ .‫والمراد بقولنا: )المكلفين( ؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( al mukalafiin ) siapa saja yang keadaannya dibebani syari'at. Maka keluar dari perkataan tersebut apa-apa yang berhubungan dengan aqidah. dan yang lainnya yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda.‫والمراد بقولنا: )أو تخيير( ؛ المباح‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( au takyiirin / atau pilihan) adalah hal-hal yang dibolehkan.‫علمات وأوصاف للنفوذ واللغاء‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( au wadh'in / atau peletakan ) adalah : Sah.‫والمراد بقولنا: )من طلب( ؛ المر والنهي سواء على سبيل اللزام، أو الفضلية‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( min tholabin / dari tuntutan" ) adalah perintah dan larangan.

فالواجب لغة: الساقط واللزم‬ 1. . ..‫وخرج بقولنا: )على وجه اللزام( ؛ المندوب‬ Maka keluar dari perkataan kami (dengan bentuk keharusan ) hal-hal yang mandhub .والمندوب لغة: المدعو‬ ّ 2. ويسمى: فرضا ً وفريضة وحتمسسا‬ ُ ً ّ ُ .‫2 . seperti sholat rowatib. . . boleh dilakukan ً ‫والواجب يثاب فاعله امتثال، ويستحق العقاب تاركه.‫وخرج بقولنا: )ل على وجه اللزام( ؛ الواجب‬ Dan keluar dari perkataan kami (tidak dalam bentuk keharusan) hal-hal yang wajib.dan dinamakan juga : fardhu dan karidhoh serta pasti dan harus. seperti sholat lima waktu. .‫1 .‫واصطلحا: ما أمر به الشارع على وجه اللزام؛ كالصلوات الخمس‬ Adapun makna secara istilahi adalah : Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk keharusan".mandhub ( sunnah) secara bahasa adalah : yang diseru".‫واصطلحا: ما أمر به الشارع ل على وجه اللزام؛ كالرواتب‬ Adapun makna secara istilahi adalah : "Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan".ً ‫ولزما‬ Maka wajib itu adalah orang yang melakukannya mendapatkan pahala jika ikhlas. dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan adzab. wajib arti secara bahasa adalah : yang jatuh dan harus" ً .‫فخرج بقولنا: )ما أمر به الشارع( ؛ المحرم والمكروه والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami (: "Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang haram. makruh dan mubah.‫فخرج بقولنا: )ما أمر به الشارع( ؛ المحرم والمكروه والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at )hal-hal yang haram. . ً . makruh dan mubah.

‫فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشارع( ؛ الواجب والمندوب والمباح‬ . haram makna secara bahasa adalah dilarang ً . . ويسمى: محظورا ً أو ممنوعا‬ Maka haram adalah : pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas). makruh arti secara bahasa adalah: yang di murkai ( di benci ) ‫واص سطلحا: م سا نه سى عن سه الش سارع ل عل سى وج سه الل سزام ب سالترك؛ كالخ سذ بالش سمال‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ً س س‬ ‫س‬ ‫والعطاء بها‬ Adapun arti secara istilahi adalah : "Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan".ً ‫ونفل‬ Maka mandub ( sunnah ) itu adalah orany yang mnegerjakannya mendapat pahala jika ia ikhlas dalam pelaksanaanya.ً ‫والمحرم يثاب تاركه امتثال، ويستحق العقاب فاعله. . .‫واصطلحا: ما نهى عنه الشارع على وجه اللزام بالترك؛ كعقوق الوالدين‬ Adapun makna secara istilah adalah : Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan".والمحرم لغة: الممنوع‬ 3.ً ‫والمندوب يثاب فساعله امتثسال، ول يعساقب تساركه ويسسمى سسنة ومسسنونا ً ومسستحبا‬ ً ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ُ ّ . . seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri.‫وخرج بقولنا: )على وجه اللزام بالترك( ؛ المكروه‬ Dan keluar dari perkataan kami (dalam ditinggalkan) hal-hal yang makruh bentuk keharusan untuk ً . seperti durhaka kepada orang tua.‫4 . atau masnuunah atau mustahab ( yang di sukai ) dan nafilah.‫فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشارع( ؛ الواجب والمندوب والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami ( Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang wajib dan mandhub dan mubah. dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan adzab. dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan adzab. .والمكروه لغة: المبغض‬ 4. Dan dinamakan juga : sunnah .‫3 .

‫5 . dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan adzab. . maka bagi hal yang mubah tersebut hukumnya sesuai dengan apa-apa ia (yang mubah tersebut) menjadi wasilah baginya. .‫فخرج بقولنا: )ما ل يتعلق به أمر( ؛ الواجب والمندوب‬ Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah ) hal-hal yang wajib dan mandhub / sunnah.Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang wajib .‫والمكروه: يثاب تاركه امتثال، ول يعاقب فاعله‬ Maka makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas). dari hal yang diperintahkan atau yang dilarang.. ‫وخرج بقولنا: )لذاته( ؛ ما لو تعلق به أمر لك سونه وس سيلة لم سأمور ب سه، أو نه سي لكسونه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مسسأمور، أو منهسسي، ول يخرجسسه‬ .‫وخرج بقولنا: )ل على وجه اللزام بالترك( ؛ المحرم‬ Dan keluar dari perkataan kami (tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan ) hal-hal yang haram. . . mandhub / sunnah dan mubah. mubah arti secara bahasa adalah : yang diumumkan dan diizinkan. ً ً ‫واصطلحا: ما ل يتعلق به أمر، ول نهي لذاته؛ كالكل في رمضان ليل‬ Adapun arti secara istilahi adalah : Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah( wajib ) dan larangan ( haram ) secara asalnya". Dan yang demikian tidak mengeluarkannya (yakni hal yang mubah) dari keberadaannya sebagai sesuatu yang hukumnya mubah pada asalnya.والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه‬ 5.‫وخرج بقولنا: )ول نهي( ؛ المحرم والمكروه‬ Dan keluar dari perkataan kami (dan tidak juga larangan ) hal yang haram dan makruh.‫ذلك عن كونه مباحا ً في الصل‬ Dan keluar dari perkataan kami (secara asalnya) seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya (yakni suatu yang mubah) sebagai wasilah (yang menghantarkan) terhadap hal yang diperintahkan. . Seperti makan pada malam hari di bulan Romadhon. atau ada kaitannya dengan larangan karena keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang. ً .

ً ‫واصطلحا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدا‬ Adapun makna istilah : "apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya.‫والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثل‬ Dan sahih dalam akad : apa-apa yang pengaruh adanya akad / perjanjian tersebut berakibat terhadap keberadaannya.‫ومنها: الصحة والفساد‬ Al-Ahkam al-wadh'iyyah adalah : Apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda untuk menetapkan atau menolak.ً ‫وجائزا‬ Dan mubah yang senantiasa berada pada sifat mubah (boleh).‫إلغاء‬ .‫فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب‬ Maka sahih dalam ibadah : apa-apa yang beban terlepas dengan mengerjakannya ( yakni ibadah yang sah) dan tuntutan syar'ii gugur dengannya.‫ول يكون الشيء صحيحا ً إل بتمام شروطه وانتفاء موانعه‬ . maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adzab.فالصحيح لغة: السليم من المرض‬ 1.‫1 . seperti pada suatu akad jual beli berakibat berubah kepemilikan. :‫الحكام الوضعية‬ AL-AHKAM AL-WADH'IYYAH ‫الحكام الوضعية: ما وضسعه الشسارع مسن أمسارات، لثبسوت أو انتفساء، أو نفسوذ، أو‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ .ً ‫والمباح ما دام على وصف الباحة، فإنه ل يترتب عليه ثواب ول عقاب.ويسمى: حلل‬ . baik itu ibadah ataupun akad ( perjanjian ) ." . Shohih arti secara bahasa adalah : yang selamat dari penyakit ً . . ً . melaksanakan atau membatalkan dan diantaranya adalah : benar ( shahih ) dan rusak .

Rusak/Fasid secarabahasa adalah : yang pergi serta hilang dan rugi. ً .‫فإن فُقد شرط من الشروط، أو وُجد مانع من الموانع امتنعت الصحة‬ ِ ِ Jika hilang salah satu syarat dari syarat-syarat yang ada. . .‫ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعا ً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه‬ Contohnya dalam akad : seseorang melakukan akad jual beli dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang telah diketahui dan tidak adanya penghalang-penghalangnya.. ٌ .‫ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي‬ Contoh adanya penghalang dalam ibadah : seseorang sholat sunnah mutlak pada waktu larangan ً ‫ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا، بعد ندائها الثاني على‬ .‫مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها‬ Contohnya dalam ibadah : seseorang mendatangi sholat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya. rukun-rukunnya dan kewajibankewajibannya.‫مثال فَقد الشرط في العبادة: أن يصلي بل طهارة‬ ْ Contoh hilangnya syarat dalam ibadah : seseorang sholat tanpa bersuci.ً ‫واصطلحا: ما ل تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدا‬ . sesudah adzan jum'at yang kedua.والفاسد لغة: الذاهب ضياعا ً وخسرا‬ 2. .ً ‫2 . dari sisi yang tidak dibolehkan adamya jual beli. atau adanya penghalang dari penghalang-penghalangnya maka tidak dikatakan sahih ( benar ) .Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya.‫ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما ل يملك‬ Contoh hilangnya syarat dalam akad : seseorang menjual barang yang bukan miliknya . .‫وجه ل يباح‬ Contoh adanya penghalang dalam akad / perjanjian : seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib baginya sholat jum'at.

seperti nikah tanpa wali. dan muslim no ( 1504) dalam kitab : al 'iteq ( 2) bab . ‫فالفاسد من العبادات: ما ل تبرأ به الذمة، ول يسقط به الطلب؛ كالصلة قبل وقتها‬ Fasid dalam ibadah : apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan tuntutan tidak gugur dengannya. seperti menjual sesuatu yang belum ditentukan. ‫وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محسرم؛ لن ذلسك مسن تعسدي حسدود‬ ‫س‬ ‫س‬ ّ ْ ِ ّ ّ ‫الله، واتخاذِ آياته هزؤا، ولن النبي صلى الله عليه وس س‬ ّ ً ‫لم أنك سر علسى مسن اشسترطوا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ (1) . para 'ulama membedakan keduanya. dan batil adalah apa-apa yang disepakati kebatilannya seperti menikahi wanita yang masih dalam `iddahnya. .Adapun makna secara istilah adalah : "apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya.‫والفاسد من العقود: ما ل تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول‬ Fasid dalam akad : apa-apa yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya (tidak memiliki dampak). Karena yang demikian termasuk melampaui batasanbatasan Allah dan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai olok-olokan. baik itu ibadah ataupun akad / perjanjian. seperti sholat sebelum waktunya. ‫شروطا ً ليست في كتاب الله‬ Dan semua yang fasid (rusak) dalam ibadah.‫الول، والباطل ما ارتد فيه عن السلم‬ ‫الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فس ساده كالنك ساح‬ ‫س‬ ‫س‬ . para 'ulama membedakan keduanya. bahwa yang fasid adalah apabila seorang yang ihrom menyetubuhi istrinya sebelum tahallul awal.‫بل ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلنه كنكاح المعتدة‬ Fasid dan batil memiliki makna yang sama kecuali dalam dua tempat Yang pertama: dalam ihrom. al buyu' ( jual-beli ) bab: jika mau menolak al musorro'at. Yang kedua : dalam nikah. bahwa yang fasid adalah apa-apa yang diperselisihkan para 'ulama dalam kerusakannya. akad dan syarat-syarat maka itu adalah haram. dan yang batil adalah apabila seseorang murtad dari Islam. sesungguhnya wala ' bagi yang memerdekakan. . dan karena Nabi shollallohu alaihi wa sallam mengingkari orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah (al-Qur'an ) ( lihat HR bukhari no ( 2155 ) dalam kitab .) ::‫والفاسد والباطل بمعنى واحد إل في موضعين‬ ‫الول: في الحرام؛ فرقوا بينهما بأن الفاسسد مسا وطسئ فيسه المحسرم ِ قبسل التحلسل‬ ‫س‬ ‫ُ س‬ ‫س‬ ّ .

membayar zakat. Mubah. dan lain-lain. Hukum islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib. 4. merokok (mungkin haram). minum minuman keras. memelihara jenggot. zina. di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. . fitnah. . Contohnya : main judi. haji bila telah mampu dan lain-lain. . solat tahajud. pergi haji (jika telah mampu). riba. dan lain sebagainya.Wajib. dan lain-lain.Wajib 'ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukalaf seperti sholah fardu.Sunat Ghairu Mu'akad yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti puasa senin kamis. dan lain-lain. makruh dan mubah : Penjelasan dan Pengertian/Arti Definisi Hukum-Hukum Islam : 1.Sunah Mu'akkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW seperti shalat ied dan shalat tarawih. durhaka pada orang tua. puasa senin kamis. Wajib terdiri atas dua jenis/macam : . Sunnah/Sunnat Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Haram Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Makruh. Contoh : solat lima waktu. Haram Wed. Makruh Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT. sunah. zakat. Sunnah. 2. haram. Sunah terbagi atas dua jenis/macam: .Pengertian Hukum Islam (Syara') . Contoh : posisi makan minum berdiri.Wajib Kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaff namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah.12:22am — godam64 Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. puasa ramadan. 16/09/2009 . 3. Wajib (Fardlu) Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf). membunuh. Contoh : sholat sunnat.

ilmu Fiqh ditakrifkan oleh ulamak sebagai. Pada asalnya ia bermaksud memahami agama secara keseluruhannya. qadhi mahupun orang awam biasa. Medan pengajian ilmu Fiqh ialah yang kedua di atas iaitu hukum-hakam amali. Contoh : makan dan minum. mereka perlu mendalami ilmu ini untuk mengajar orang ramai tentang hukum Syara’. Huraian.5. Secara lebih jelas. Namun kemudiannya dikhususkan ulamak kepada memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum-hakam amali sahaja. 1. Apa yang dimaksudkan dengan hukum Syara’? Hukum Syara’ ialah "Ketetapan dari Allah ke atas perbuatan-perbuatan hamba yang . "Ilmu berkenaan hukumhakam Syarak yangbersifat 'amali yang diperolehi dari dalil-dalilnya secara terperinci". iaitu percakapan. Ilmu Fiqh amat berguna sama ada kepada ulama’. Namun secara terperinci ia merangkumi juga Ijmak. belanja. perbuatan dan hal-ehwal luaran manusia tanpa menyentuh soal aqidah dan akhlak. mufti dan qadhi. Qiyas dan sebagainya. Dalil-dalil Syarak pada dasarnya ialah Kitab Allah (yakni al-Quran) danSunnah RasulNya. Dari segi bahasa kalimah Fiqh bermaksud memahami. 2. Apakah tujuan mempelajari ilmu Fiqh? Tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum-hakam Syara’ mengenai setiap tingkah laku manusiadan melaksanakan hukum-hakam tersebut dalam kehidupan dalam segenap ruang dan lapisannya. mereka perlu mengetahui ilmu ini agar dapat menjalani kehidupan seharian bertepatan dengangaris panduan yang ditetapkan Syara’. bercanda. Adapun orang awam. Ilmu Fiqh tidak menyentuh tentang hukum-hakam I’tiqad. Bagi para ulama. Mubah Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. begitu juga tidak menyentuh tentang akhlak. dan lain sebagainya. mufti. Perkataan Syarak bermaksud Allah dan Rasul. a) Hukum-hakam I’tiqad b) Hukum-hakam ‘Amali c) Hukum-hakam akhlak. melamun. Apa maksud hukum Syarak? Kita sebutkan tadi bahawa tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum Syara’ atas setiap perbuatan kita. memberi fatwa dan memutuskan hukuman terhadap sesuatu kes. Para ulamak membahagikan hukum-hakamSyarak kepada tiga iaitu.

Yang haram. iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang digalakkan melakukannya oleh Syarakiaitu diberi pahala sesiapa yang melakukannya. Kesimpulan Setelah memahami pengertian dan pembahagian hukum Syarak di atas. 1. jika jenis tuntutan adalah jazam (yakni mesti). Berapakah pembahagian hukum Syarak? Melihat kepada pengertian hukum di atas. namun tidaklah berdosa jika ditinggalkannya. as-Sunnah. iaitu tuntutan secara galakan sahaja. Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan Kedua. Ijma'. Yang sunat. bahagian pertama dan kedua terbahagi pula kepada dua jenis. Pertama. maka ia dinamakan makruh. iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mesti ditinggalkan . Ketetapan ini diketahui berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Syara' iaitu al-Quran. maka ia dinamakan wajib. Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan Ketiga. bukan tuntutan mesti atau wajib. Yang dituntut tidak secara jazam. Qias dan sebagainya oleh para ahli Fiqh atau Mujtahid. Yang wajib. maka ia dinamakan haram. iaitu hanya galakan sahaja. maka ia dinamakan sunat. 2.mukallaf sama ada ia perlu dilakukan atau perlu ditinggalkan atau diberi pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya". Pertama. 3. dapat kita simpulkan perbuatan-perbuatan mukallaf mengikut hukum Syarak terbahagi kepada lima jenis. Bagi bahagian pertama (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan). iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mesti dilakukan di mana jika ditinggalkan akan berdosa. Yang dituntut secara jazam iaitu tuntutan mesti. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti). Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti). iaitu hanya galakan sahaja. dapat kita simpulkan bahawa perbuatanperbuatan hamba mengikut hukum Syarak berada dalam tiga bahagian besar. Bagi bahagian kedua pula (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan). jika jenis tuntutanadalah jazam (yakni mesti). Perbuatan-perbuatan yang diberi pilihan (yakni terserah kepada manusia sama ada ingin melakukannya ataumeninggalkannya) Kemudian. Kedua.

iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang digalakkan meninggalkannya iaitu diberi pahala kepada orang yang meninggalkannya (kerana Allah). Orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya termasuklah ahlul-fatrah iaitu orang-orang yang hidup di antara zaman pengutusan Rasul (*yakni mereka jauh dari Rasul yang terdahulu dan tidak berkesempatan dengan Rasul yang bakal datang) atau hidup di zaman Rasul yang bukan diutuskan kepada mereka. 67-68). Mu'amalat. Kanak-kanak yang belum baligh.zakat. iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia dengan Tuhan. Ibadah. haji dan sebagainya. 1. Orang yang mukallaf wajib mematuhi ketetapan agama dan setiap perbuatan dan perlakuannya tertakluk dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama sama ada wajib. harus dan sebagainya tadi. Sempurna pancaindera. khususnya penglihatan atau pendengaran. Orang gila atau tidak siuman 3. Apa makna mukallaf? Siapakah yang dikatakan sebagai mukallaf? Mukallaf ialah seorang yang telah mencukupi syarat untuk diberikan taklif Syarak (yakni tuntutan dankewajipan Syarak). (Rujuk: Hasyiyah Imam al-Baijuri ‘ala Jauharati-Tauhid. Telah sampai umur (yakni baligh) 2. iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diserah kepada pilihan manusia samaada ingin melakukannya atau meninggalkannya di mana sebarang pilihannya tidak akan membawa implikasi dosa atau pahala. haram. Sampai dakwah kepadanya 4. puasa. Syarat-syarat mukallaf ialah: 1. Memiliki akal yang waras 3. Siapakah orang-orang yang terkeluar dari kelompok mukallaf? Dari takrif dan syarat-syarat mukallaf tadi. Yang mubah (harus). terkeluar dari kelompok mukallaf: 1. 5. Yang makruh. 4. Apa cabang-cabang ilmu yang terkandung dalam ilmu Fiqh? Ilmu Fiqh merangkumi dua bahagian besar. Tidak ada perbuatan mukallaf dari sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya melainkan tertakluk dengan salah satudari hukum lima di atas. 2. ia akan selamat (dari siksaan Allah)sekalipun anak-anak orang kafir. Ia merangkumi ibadah solat. namun tidak dikira berdosa jika dilakukannya.di mana jika dilakukan akan berdosa. Mereka akan selamat dari siksaan Allah kerana tidak sampai dakwah kepada mereka. 2. hlm. iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia sesama . Kanak-kanak yang mati sebelum baligh.

gadaian. Ia terdiri dari sumbersumber asal dan sumber-sumber sokongan. c) Hukum-hakam tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara merangkumi kewajipan melantik ketua negara. merangkumi penetapan perkaraperkara yang terlarang dan hukuman-hukumannnya. As-Sunnah Sumber-sumber sokongan bermaksud dalil-dalil tambahan yang membantu ahli-ahli Fiqh untuk mengeluarkanhukum-hakam Fiqh menepati prinsip sumber asal di atas (alQuran dan as-Sunnah). b) Hukum-hakam tentang harta seperti jual-beli. Apakah sumber-sumber ilmu Fiqh? Sumber-sumber ilmu Fiqh bermaksud dalil-dalil yang menjadi sandaran ahli-ahli Fiqh (Faqih atau Fuqahak) dalam mengeluar hukum-hakam Fiqh. Ijmak 2. a) Hukum-hakam tentang kekeluargaan yang merangkumi perkahwinan. keterangan dan sebagainya. 1. sewa-menyewa. tanggungjawab ketua negara/pemimpin dan hak dan kewajipan rakyat/warga negara. pendakwaan. d) Hukum-hakam tentang kehakiman/pengadilan merangkumi membuat keputusan (alqadha). Al-Quran 2. sumpah. jaminan dan sebagainya. Ia terdiri dari. Cabang mu’amalat ini merangkumi pula bidang-bidang berikut. e) Hukum-hakam tentang ahli Zimmah (orang bukan Islam yang mendiami dalam negara Islam) merangkumi hak-hak dan tanggungjawab mereka terhadap negara dan sebagainya. kesaksian. g) Hukum-hakam tentang kewangan negara merangkumi sumber-sumber pendapatan negara dan perbelanjaan-perbelanjaannya. prinsip-prinsip hukuman. perceraian. Qiyas . 1. cara-cara menetapkan/mensabit kesalahan-kesalahan jenayah dan perlaksanaan hukuman terhadapnya. perwarisan. nafkah dan sebagainya. h) Hukum-hakam tentang jenayah dan hukuman. Sumber asal bagi ilmu Fiqh ada dua sahaja iaitu. f) Hukum-hakam tentang hubungan antarabangsa merangkumi hubungan negara Islam dengan negara-negara luar di masa damai atau ketika perang.manusia.

mengalirkan darah sesamanya dan lain-lain. Sebaliknya. yaitu: 1.3. Atas dasar itu maka dalil wahyu sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua jenis. . haram berbuat zina. Dalil kulli / ijmali. Masalih Mursalah 5. yaitu dalil-dalil terperinci berupa teks wahyu yang menunjukkan hukum-hukum tertentu secara tersurat. 2. Istihsan 6. mencuri. 'Uruf 7. Selain itu. menurut al-Syafi’i fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat ‘amali (praktis) dan diperoleh melalui proses istinbath hukum berdasarkan dalil-dalil tafshili (terperinci). Dari definisi ini dapat dikemukakan bahwa fiqh merupakan hukum-hukum operasioanal yang sangat praktis dan aplikatif sebagai preskripsi dan panduan manusia mukallaf dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. apa yang bisa digarisbawahi dari definisi tadi bahwa ketentuan fiqh dilandaskan pada dalil-dalil syar’i yang sangat transendental dan dalam proses pengambilan postulasi hukumnya memerlukan keterlibatan nalar ijtihad atan istinbath. Dalil juz'i / tafshili . Istishab 4. Sedangkan arti terminologinya adalah mengetahuai sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban seseorang. dan ’amaliyyat (hukum praktis keseharian). Mengingat cakupannya yang begitu menyeluruh seperti ini maka fiqh dalam madzhab hanafiyyah dikenal dengan sebutan al-fiqh al-akbar sesuai perkembangan fiqh pada era madzhab ini yang belum didiversifikasi menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. tidak sedikit pijakan wahyu yang hanya mengungkapkan persoalan hukum secara tersirat. Kondisi seperti ini berbeda dengan era madzhab-madzhab fiqh sesudahnya di mana para tokohnya cenderung memisahkan pembahasan fiqh secara monografis dan terpisahkan dari kajian tentang tauhid maupun tashawuf. tidak semua pijakan wahyu dapat tergambarkan secara tersurat dalam lembaran teks al-Qur'an maupun al-Hadith. Seperti teks wahyu yang dengan lugas menunjukkan hukum wajib melakukan shalat fardu. atau mengetahui hukum-hukum partikular (juz’i) berdasar dalil-dalilnya. Namun demikian. tetapi cukup secara tersirat berupa indikator-indikator. puasa ramadhan. Pada prinsipnya. setiap hukum yang melekat pada berbagai peristiwa dan kejadian mempunyai pijakan dalil berupa wahyu. Syari'at terdahulu Kata fiqh yang berasal dari bahasa arab mempunyai makna etimologi al-fahm (memahami). yaitu dalil global yang tidak menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum tertentu secara tersurat. Dalam kaitan ini. Seperti teks hadith yang berbunyi: ‫ل ضرر ول ضرار‬ Artinya: Tidak boleh melakukan kemudaratan (HR Imam Ibnu Majah). wijdaniyyat (akhlaq-tashawuf). Definisi seperti ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang cenderung memaknai fiqh secara umum dan mencakup hukum-hukum i’tiqadiyyat (keimanan).

2011 Diperbarui: Januari 29. Karena itu dalil kulli dan juz’i dalam konteks penggalian dan perumusan hukum-hukum (fiqh) mempunyai hubungan sangat erat dan hampir tidak bisa dipisahkan satu sama lain. fiqh sebagai produk istinbath yang dikreasi dengan menggunakan metodologi ushul fiqh dapat disebut sebagai unsur aplikasi dalam struktur ajaran agama. Fiqh tak lain merupakan aturan konkret dalam upaya merespons aneka persoalan dan peristiwa hukum yang terus menegmuka sepanjang sejarah kemanusiaan. Sebaliknya untuk mengapresiasi kemaslahatan dunia yang profan lalu muncullah fiqh mu’amalah dengan beragam varian dan implikasinya. hukum asal dari larangan dalam sebuah teks adalah haram. dalam rangkaian kerja istinbath al-ahkam (penggalian hukum-hukum) selain diperlukan dali-dalil juz’i yang tersurat dalam teks wahyu. tidak ada satu pun perbuatan mukallaf yang tidak mengandung implikasi hukum. Diterbitkan di: Januari 29. Sebab.Hadith ini tidak secara tersurat menunjukkan hukum haram terhadap peristiwa tertentu. dan lain-lain. fiqh merupakan pilar penting dalam struktur ajaran agama secara keseluruhan. Seperti kaidah yang mengatakan bahwa hukum asal dari teks yang berisi perintah adalah wajib. Seperti keharaman mengonsumsi narkoba serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat mumudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya. Untuk kemaslahatan akhirat lalu dimunculkanlah fiqh ibadah menyangkut hubungan vertikal seorang hamba dengan Tuhan Penciptanya. Dengan ungkapan lain. Dengan kenyataan seperti itu. lafadz umum berlaku keumumannya selama tidak dijumpai pengkhususan dalam teks lain. Artinya. 2011 . objek pembahasan ushul fiqh sebagai metodologi istinbath adalah berkaitan dengan dalil-dalil yang bersifat kulli ini untuk membuat rumusan kaidah-kaidah yang mempunyai fungsi memudahkan proses istinbath atau penggalian hukum-hukum operasional. kaidah-kaidah ushuliyyah yang sangat dibutuhkan Mujtahid dalam kerja akademiknya untuk menggali hukum-hukum operasional bisa disebut juga sebagai dalil kulli karena ia dibangun berdasarkan dalil-dalil wahyu yang mengungkapkan secara umum dan garis besar dan dipadukan dengan unsur logika aksioma. juga tidak bisa mengabaikan dalil-dalil kulli baik berupa prinsip-prinsip umum seperti tersirat dalam kandungan teks wahyu maupun kaidah-kaidah ushuliyyah yang sebenarnya juga dikreasi dan diadopsi dari kandungan teks wahyu. Namun demikian. tidak sedikit jumlah peristiwa yang ketentuan hukumnya dilandaskan pada hadith ini. Dengan demikian. Dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dalam konteks inilah fiqh (hukum Islam) mempunyai peran sangat sentral dalam penentuan arah kemaslahatan ummat baik di dunia maupun di akhirat. fiqh dengan proses penggaliannya seperti dijabarkan tadi merupakan hukum-hukum praktis (‘amaliyyah) dan aplikatif (tathbiqiyyah) yang langsung bersentuhan dengan kehidupan mukallaf dalam pranata sosial mereka sehari-hari. bukan berarti jenis dalil kedua (kulli) sama sekali tidak bersentuhan dengan proses pembentukan fiqh. Sebab. Jenis dalil pertama (juz’i) jelas merupakan acuan fiqh sebagaimana disebutkan secara tersurat dalam definisi fiqh tadi.

Hukum taklifiyy adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah ke atas mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau memilih sama ada melakukan atau tidak perbuatan tersebut. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan jumhur ulama dengan ulama Hanafi berkenaan dengan pengertian hukum wajib dan fardu. sunat. Di dalam kertas kerja ini. Hukum wad’iyy pula merupakan tuntutan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab atau syarat atau penghalang ke atas wujudnya sesuatu hukum. makruh. . Manakala hukum wad’iyy pula terbahagi kepada tiga iaitu sebab. ulama Hanafi menetapkan bahawa hukum taklifiyy mengandungi hukum lain yang dibezakan dengan wajib iaitu fardu.Lebih lanjut tentang: Pengertian Fiqh PENDAHULUAN Hukum syarak ialah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan(‫ . tanpa membezakan dalil-dalil yang mendasarinya (Wahbah al-Zuhaili 1995 : 125) manakala ulama Hanafi membezakan antara keduanya. Walau bagaimanapun. Menurut jumhur. Menurut jumhur ulama wajib dan fardhu mengandungi pengertian yang sama. syarat dan penghalang. akan dibincangkan pengertian fardu dan wajib menurut pendapat jumhur ahli usul dan ulama Hanafi.)اقتضسسساء‬pilihan(‫ )تخييسسسر‬dan peletakan jadi(‫. haram dan harus. hukum taklifiyy terbahagi kepada lima iaitu wajib.)وضسسسعي‬ Pembahagian hukum syarak yang disepakati oleh jumhur ulama terdiri daripada dua bahagian iaitu hukum taklifiyy dan hukumwad’iyy.

Fardhu adalah wajib dan wajib adalah fardhu. Fardhu mempunyai martabat yang lebih tinggi dari wajib kerana fardhu disabitkan dengan dalil yang qat’iyy melalui al-Quran. PUNCA PERBEZAAN PENDAPAT ANTARA JUMHUR AHLI USUL DAN MAZHAB HANAFI Perbezaan antara dua pendapat ini berkait dengan perbezaan dalam memahami makna lughawi(bahasa) bagi istilah wajib dan fardhu itu. fardhu dan wajib mengandungi makna yang sama. Fardhu dari segi bahasa adalah ‘putus’ c (‫. Menurut jumhur ulama. sunnah mutawatir atau ijma’.)السقوط‬Abdul Raof Mufdi Kharobisah 2005 : 176) c ( ‘gugur’ ( Manakala makna lughawi bagi makna ‘ukuran’ makna ‘pensabitan’ (‫)التقدير‬ pada fardhu dan (‫)الثب سوت‬ ‫س‬ pada wajib pula tidak menunjukkan perbezaan .)الثبوت‬Abdul Raof Mufdi Kharobis Abd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah (‫ )التسسسسأثير‬atau ‘ukuran’ ( ‘gugur’ (‫ )السقوط‬dan ‘pensabitan’ ( kesan’ 2005 : 176) Berdasarkan daripada makna lughawi di atas.)القطسسسسع‬ ‘memberi c ‫ . dari segi makna ‘putus’ ‫ )القطسسع‬dan ‘memberi kesan’(‫ )التسسأثير‬pada fardhu dan makna ‫ )السقوط‬pada wajib. ia menunjukkan perbezaan antara keduanya kerana makna ‘putus’(‫ )القطع‬dan ‘memberi kesan’ (‫ )التأثير‬adalah lebih kuat daripada makna ‘gugur’ (‫ ( . Kedua istilah ini tidak mempunyai sebarang perbezaan. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 176) Sebaliknya Hanafi berpendapat fardhu dan wajib adalah dua perkara yang berbeza.FARDHU DAN WAJIB MENURUT JUMHUR AHLI USUL DAN MAZHAB HANAFI Istilah fardhu dan wajib mempunyai perbezaan dari segi pensabitan dalil dan maknanya.)التقدير‬Manakala wajib pula bermakna ‫ ( . Ia terjadi di kalangan jumhur ahli usul dan mazhab Hanafi yang mempunyai pendapat berbeza untuk menyabitkan fardhu dan wajib dari segi pensabitan dalil qat’iyy atau zanniyy. Manakala wajib pula disabitkan dengan dalil zanniyy seperti khobar ahad dan qiyyas. Perbuatan yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang pasti dan mesti adalah wajib sama ada ia disabitkan dengan dalil yang qat’iyy atau zanniyy.

(cAbdul Raof Mufdi Kharobisah 2005 : 176) Hujah-hujah Jumhur : Menurut jumhur. Jadi tiada perbezaan antara keduanya. Ini kerana ‫ التقدير‬dan ‫ الثبوت‬mempunyai makna yang lebih umum daripada yang disabit dengan qaţ’iyy dan zanniyy. Manakala Hanafi pula mengatakan fardhu dan wajib mempunyai perbezaan dari segi pensabitan dalil.makna yang signifikan antara keduanya. fardhu dan wajib tiada perbezaan kerana untuk mensabitkan ia fardhu ia mesti mengandungi makna wajib. Antara hujahnya adalah:- a) Jika fardhu didefinisikan sebagai pensabitan melalui jalan yang putus. Walaupun sunat disabitkan dengan dalil yang putus tetapi ia tidak mengandungi makna wajib. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 178) . takrif sunat tidak boleh diertikan sebagai fardhu. Ia mesti mengandungi makna wajib Pensabitannya dengan dalil yang qat’iyy Dua syarat ini tidak boleh dipisahkan. (Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar 2001 : 26) Di sini kami membincangkan hujah-hujah jumhur yang mengatakan fardhu dan wajib adalah sama serta bidasan-bidasan untuk menjawab semula kenyataan Hanafi. ulama Hanafi membidas penyataan tersebut. maka takrif itu boleh juga termasuk dalam perkara yang sunat kerana sunat juga disabitkan dengan jalan yang putus. ii. Menurut mereka fardhu mesti mengandungi dua syarat : i. maka pensabitannya boleh disabitkan dengan dalil qat’iyydan juga dalil zanniyy. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 177) Oleh yang demikian. fardhu dan wajib mempunyai makna yang sama. b) Mengkhususkan fardhu itu melalui pensabitan dengan cara yang qat’iyy tanpa ada dalil daripada syarak dari sudut bahasa dan syarak maka ia terbatal. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 176) Namun demikian. Tiada perbezaan di antara kedua istilah ini. tetapi menurut mereka jika ia mengandungi makna wajib. Jumhur ulama bersetuju dengan dua syarat tersebut. Oleh itu.

Ini kerana makna fardhu itu membawa makna yang banyak antaranya: i. Contohnya hakim mengkadarkan pemberian nafkah kepada wanita. di sini mereka lebih cenderung mengutamakan fardhu (kesan) iaitu dengan jalan yang qat’iyy. Lafaz fardhu tidak membawa makna wajib kecuali pada lafaz fardhu itu dilihat dari segi penggunaannya yang mengandungi ‘kadar”. di sini terdapat perbezaan. Bayan. ii. Maka. iii. Maka. Mereka mendakwa ahli bahasa telah membezakan di antara kedua-duanya : fardhu itu membawa makna ‘kesan’ (‫. kebarangkalian makna lafaz fardhu itu lebih banyak berbanding lafaz wajib.            Maksudnya: (Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya. Sebab yang menunjukkan kepada wajib dan kekuatan sebahagian ke atas sebahagian yang lain tidak menyebabkan perbezaan pada kedua-dua perkara tersebut. Kadar. Misalnya ‫ وجسسب الحسسائط‬iaitu dinding runtuh. Berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut jelaslah wajib hanya membawa kepada satu makna sahaja. Walau bagaimanapun. ia tetap dinamakan sebagai sunat. Ini kerana perkara yang sunat walaupun disabitkan melalui hadis yang mutawatir mahupun ahad. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) . )تاثير‬ manakala wajib pula adalah ‘gugur’(‫ . Oleh itu. ia tidak memberi sebarang erti dan mempunyai makna tuntutan secara pasti. jumhur menjawab semula bidasan mazhab Hanafi di atas. c) Makna lafaz wajib lebih kuat daripada makna lafaz fardhu kerana lafaz fardhu mempunyai makna lain selain makna wajib. dan ‫ الشمسوجبت‬iaitu terbenam matahari. seperti firman Allah Ta’ala. iaitu makna gugur.)سقوط‬Apabila terdapat kesan dan gugur. seperti firman Allah Ta’ala:                            Maksudnya: Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu (beramal dan menyampaikan) Al-Quran (Wahai Muhammad) sudah tentu akan menyampaikan Engkau lagi kepada apa yang Engkau ingini dan cintai. Inzal.Hujah ini dibidas oleh mazhab Hanafi. penggunaan makna yang qat’iyy kepada lafaz wajib adalah lebih kuat berbanding lafaz fardhu. Oleh yang demikian walaupun terdapat perbezaan dalil pensabitan diu antara fardhu dan wajib.

(cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) . mazhab Hanafi membidas pendapat Jumhur yang menurut mereka ‘kami bersepakat bahawa fardhu itu adalah sama dari segi memperoleh pahala dan dosa’ tetapi ia berbeza keduanya dari segi bentuk yang lain. Merujuk kepada ayat di atas perkataan ( ) membawa maksud telah   ditentukan atau telah dihadkan. manakala yang meninggalkannya mendapat dosa. (Al-Baqarah: 237). Perkataan (     ) merujuk kepada sesuatu yang diputuskan    secara qat’iyy. iaitu seseorang itu berhak mendapat pahala jika melakukannya dan tidak diseksa meninggalkannya. yang tidak boleh dikurangkan atau dilebihkan.. wajib itu pelaku iaitu sesiapa yang melakukannya akan mendapat pahala. Bagaimanapun. Perkara ini turut digunakan kepada istilah fardhu juga. iaitu melalui pensabitannya sama ada dengan jalan qat’iyy’atau zanniyy. dan suruhan ini adalah tidak wajib untuk dilaksanakan jika secara yang pasti.d) Menurut jumhur... hujjah ini telah dibidas oleh Jumhur yang membincangkan tentang hak terhadap mahar musamma dari segi kadarnya yang telah ditentukan. maka kedua-duanya memberi makna yang sama serta tidak ada perbezaan baginya. kedua-duanya mempunyai makna yang sama. Hujah Hanafi : Allah Ta’ala berfirman :       Maksudnya: Maka mereka berhak mendapat separuh dari maskahwin. Contohnya seperti yang terdapat pada kalimah al-nadbu dan al-nafl. Jadi penggunaan fardhu disini tidaklah menepati maksud yang dikehendaki oleh Hanafi. bahkan hak boleh dilepaskan oleh wanita itu dan tidaklah dia berdosa sedangkan ia fardhu jika tidak dilaksanakan maka berdosa malah lelaki juga boleh menggugurkan haknya terhadap harta perwarisan. dan Kami wajibkan hukumhukumnya. Dan Allah telah berfirman dalam ayat yang lain yang berbunyi:        Maksudnya: ini ialah satu "surah" Yang Kami turunkan. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) Dalam persoalan ini.

Daripada ayat ini jumhur membidas semula yang menerangkan hukumhukum dalam surah yang diturunkan untuk menerangkan bukti kepada umatnya.a. Firman Allah di dalam surah al-Muzammil : 20 :             Maksudnya: maka bacalah ayat yang termudah bagimu. (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad AlNamlah 1999 : 99) Di dalam bab feqah. orang yang mengingkari wajib tidak akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. PERBEZAAN PENGGUNAAN ISTILAH FARDHU DAN WAJIB DARI SEGI LAFAZ ATAU MAKNA Seperti yang telah diketahui bahawa menurut jumhur. .w: ‫ل َ صل َةَ ل ِمن ل َم ي َقرأ ْ ب ِفات ِحةِ ال ْك ِتاب‬ َ َ َ ْ ْ ْ َ ِ َ َ Maksudnya: tidak solat seseorang yang tidak membaca kitab al-Fatihah. (H. adakah perselisihan ini hanya berlaku pada lafaz atau pun memberi kesan pada makna sahaja? Di sini kami mengemukakan dua pandangan yang berbeza di dalam kitab karangan Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah. apabila seseorang itu tidak membaca al-Quran di dalam solatnya maka solatnya batal kerana membaca ayat al-Quran itu hukumnya fardhu dan ditetapkan dengan dalil qat’iyy. terdapat perselisihan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafi tentang pembacaan ayat al-Quran dan bacaan Fatihah di dalam solat. Di dalam pensabitan fardhu. fardhu dan wajib merupakan dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. fardhu dan wajib itu adalah lafaz yang berbeza. Manakala menurut mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi. Walau bagaimanapun. Nasrun Haroen 1996 : 224). mazhab Hanafi merujuk kepada orang yang mengingkari fardhu akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir manakala. ini berdasarkan kepada kekuatan fardhu itu adalah lebih kuat daripada wajib. Apabila seseorang itu tidak membaca al-Fatihah di dalam solatnya maka solatnya tidak batal kerana menurut mereka membaca al-Fatihah itu disandarkan kepada dalilzanniyy iaitu sabda Rasulullah s. Dua pandangan tersebut adalah : (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah 1999 : 99) 1) Perselisihan berkait dengan lafaz dan makna.

bukannya membawa erti َ ‘tidak sah solat’ seperti yang difahami oleh jumhur ulama. para ulama Hanafi juga mengatakan bahawa kalimah َ ‫ل‬ َ‫صل َة‬dalam hadis itu membawa erti ‘tidak sempurna solat’. membaca fatihah di dalam sembahyang. RUJUKAN Al-Quran c Abd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah. Manhaj al-Mutakallimin Fi Istinbat al-Ahkam alShari’ah. Contohnya seperti rukun Islam yang lima dan sembahyang lima waktu itu dikatakan fardhu kerana disabitkan melalui ayat al-Quran. Misalnya. Nasrun Haroen 1996 : 224) 2) Perbezaan di antara jumhur dan mazhab Hanafi ini hanyalah pada lafaz dan bukan pada makna.Di samping itu. ungkapan. ia dikatakan sebagai wajib. Jumhur ulama pula berpendapat. Begitu juga dengan sembahyang witir dan sembahyang dua hari raya. kedua-dua mazhab ini bersetuju pada makna fardu dan wajib tetapi mereka ini berselisih pendapat dalam lafaz. Sebenarnya. Wajib dan fardhu bagi mereka tidak ada bezanya. 2005. ia wajib kerana sumbernya adalah hadis ahad. tidak kira sama ada ia bersumberkan dalil yang qat’iyyatau zanniyy. jika hukum itu disabitkan dengan dalil qat’iyy. ia adalah fardhu kerana sumbernya adalah dari hadis mutawatir. (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah 1999 : 100) KESIMPULAN Perbezaan yang terdapat di kalangan jumhur ulama dan ulama Hanafi dalam mengertikan istilah wajib dan fardhu adalah berkisar dari sumber dalil yang digunakan untuk mengetahui sesuatu hukum. . Membaca alQuran di dalam sembahyang. dan istilah sahaja. Beirut: Dār Ibn Hazm. Jika sumbernya adalah dalil zanniyy. Bagi ulama Hanafi. ia disebut sebagai fardhu. (H. ia dinamakan dengan wajib ataupun fardhu.

Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah. Ada yang kata beliau meninggal dunia pada akhir tahun 127H. Jordan: Dār al-Nafais. Antara muridnya yang masyhur dan meriwayat bacaan daripadanya ialah Imam Hafs dan Imam Syu’bah . dan ditanam di as-Samawah menghala ke Syam . al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh. Menerima hadith daripada Abi Ramthah Rifa’ah a-Tamimiy dalam musnad Ahmad bin Hanbal dan al-Harith bin Hassªn al-Bakriy dalam kitab Abi al-Qasim bin Sallam . Ada yang berkata ayahnya bernama Abdullah dan maknya bernama Bahdalah . Dikenali juga dengan panggilan Abu bakar. Beliau merupakan seorang alim dan guru al-Quran di Kufah . . Gabungan di antara kefasihan dan kemahiran . al-Khilaf al-Lafzi ‘ind al-Usuliyyin. Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar. AlRiyād : Maktabah Rushd. Daripada bacaan yang diperturunkan kepada Imam Hafs kita mengambil bacaan Imam Asim. Imam Asim. riwayat Imam Hafs Dan Aliran As-Syatibiy Sebaiknya kita bermula dengan mengenali Imam Asim . Wahbah. Hidup dari kalangan al-Tabi in . Ushul Fiqh 1. menjadikan beliau seorang yang terbaik suara bacaan al-Quran . Setelah ketiadaan Imam Abi AbdurRahman al-Salamiy yang merupakan gurunya . Al-Wadih Fi Usul Fiqh. Jakarta: Logos Publishing House. 1995. Damsyiq: Dār al-Fikr. Jadi dikira bacaan kita sekarang ialah bacaan riwayat Hafs daripada Qiraat Asim . kemampuan menyusun dan memperelokkan bacaan al-Quran . riwayatnya Hafs dan aliran as-Syatibiy sebelum kita memulakan pelajaran Ilmu Tajwid . Ada yang kata beliau meninggal di Kufah pada tahun 128H . 1999. Nasrun Haroen. al-Zuhaili. Biografi Imam Asim [‫] عاصم‬ Namanya Asim bin Abi an-Najud al-Asadiy al-Kufiy. Salah seorang daripada Imam Qurra Sepuluh . 1996. kedua-dua mereka adalah sahabat kepada Asim. dan dipuji oleh ramai imam-imam . H. Ini kerana daripada qiraat [bacaan] dan aliran merekalah kita beramal dan menjadi bacaan utama negara. beliau menjadi tempat rujukan daripada seluruh pelusuk masyarakat untuk mempelajari bacaan al-Quran . dan menerima bacaannya secara talaqqi . 2001.

Mempelajari Ilmu Qiraat daripada Imam Abi al-Hasan Ali bin Hazil al-Balansiy . berhampiran lereng bukit al-Maqtam . bersambung daripada Abi Daud Sulaiman bin Najah .Sanad Imam Asim yang sampai daripada RasululLah diambil daripada Ali bin Abi Talib k .a melalui Zar bin Habisy al-Asadiy. Abu Yahya bin Muayyin pernah berkata : “Riwayat yang sahih yang pernah diriwayatkan daripada Imam Asim ialah riwayat Umar Hafs bin Sulaiman ” .. Meninggal dunia selepas asar di Mesir pada 8 Jamadil Akhir tahun 590H . Beliau amat dikenali dan terkenal dengan kitab Qiraat Tujuh yang berjudul “Hirzul Amani wa Wajhut Tahani” yang bersandarkan kepada kitab at Taisir Imam Amru ad Daniy dan tersusun daripadanya 1173 bait.a melalui Zar bin Habisy al-Asadiy .” ] Oleh kerana itulah riwayatnya masyhur dan banyak imam-imam menerima bacaannya secara talaqqi termasuk sahabat-sahabatnya .w melalui AbdurRahman al-Salamiy . Orang-orang dulu berpendapat beliau mendahului Syu’bah dalam menghafal. Biografi Imam as-Syatibiy [‫]الشاطبى‬ ِِ ّ Namanya ialah Abu al-Qasim bin Fayyurah bin Khalaf bin Ahmad al-Ra’iniy as-Syatibiy alAndalusiy . bersambung daripada Imam Abi Amru Uthman bin Said adDaniy [pengarang kitab Qiraat at-Taisir]. Kata al-Zahabiy : “Bacaannya dipercayai .. dan bacaan yang diperturunkan kepada Syu’bah adalah bacaan yang diambil daripada AbdulLah bin Mas ud r. Mereka menyifatkan sebutan hurufnya tepat yang pernah ia pelajari daripada Asim. Beliau di kebumikan di Qarafah . Ia juga digelar Abu Amru. Abid bin AsSobah . Beliau juga mempelajari Ilmu Qiraat daripada Imam Abi AbdulLah Muhaammad al-‘As an-Nafaziy bersambung daripada para alim sezamannya . Dikenali dengan Hufais . Abu Syuib al-Qawas dan ramai lagi. terbukti dan tepat” . “Beliau adalah murid Asim yang paling berpengetahuan dan sebutan hurufnya lebih rajih dan tepat berbanding Syu’bah” kata Abu Hisyam alRifa’i.w melalui AbdurRahman al-Salamiy dan AbdulLah bin Mas ud r. Ibn al-Munadiy ada berkata : “Dia membaca al-Quran di hadapan Asim secara berterusan .Hafs adalah seorang yang mahir dalam membaca al-Quran dan mempunyai kelebihan. . al-Fadlu bin Yahya al-Ambariy . Amru bin as-Sobah . Sesungguhnya beliau sangat banyak menghafal . antaranya Hussain bin Muhammad al-Marwaziy . Biografi Imam Hafs [‫]حفص‬ Namanya ialah Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin Abi Daud al-Asadiy al-Kufiy al-Bazzaz [penjual pakaian] . beliau pula menjadi tempat menimba bacaan al-Quran oleh masyarakat dalam tempoh yang agak lama . Merupakan kawan dan anak tiri kepada Imam Asim . Lahir pada tahun 538 di Syatibah iaitu salah sebuah perkampungan di Andalus . Manakala sanad RasululLah dan bacaan yang diperturunkan kepada Hafs adalah bacaan yang diambil daripada Ali bin Abi Talib k . Membaca al-Quran secara bertalaqqi di hadapan Asim dan menjadi mahir sehingga disaksikan sebagai salah seorang ulama . Imam as-Syatibiy pernah memuji Imam Hafs dengan katanya : ‫وحفص وبالتقان كان مفضل‬ ّ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِ َِ ٍ ْ َ [ “…. dan ramai lagi dari kalangan para sahabah . Setelah Imam Asim meninggal . Tidak menjadi pelik kerana Imam Asim sebagai bapa tiri yang mendidiknya sendiri . Wallahu a'lam. Beberapa orang tokoh ulama telah mendengar dan mengambil bacaannya secara berdepan . Mengikut riwayat yang sahih beliau lahir pada tahun 90H dan meninggal pada tahun 180H. Beliau mengajar al-Quran dalam tempoh yang lama” .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->