Mazhab Ahlul Usul Ilmu Usul al-Fiqh (Bahasa Arab: ‫ )أصول الفقه‬merupakan merupakan salah satu cabang ilmu

yang berperanan penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul, di mana masalah ini tidak dijumpai sebarang nas-nas dari al-Quran atau as-Sunnah. Perkataan Usul al-Fiqh berasal dari dua perkataan bahasa Arab, iaitu Usul dan al-Fiqh. Dari segi bahasa, Usul bererti asas, sumber, kaedah atau dalil, manakala al-Fiqh membawa maksud memahami sesuatu perkara. Dari segi syarak pula, al-Fiqh bererti pengetahuan tentang hukumhukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil-dalil tafsili. Hasil daripada gabungan Usul dengan al-Fiqh, maka terbentuklah satu istilah yang tersendiri iaitu Usul al-Fiqh. Ilmu Usul al-Fiqh membawa definisi ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsil

Sejarah Perkembangan Ilmu Usul al-Fiq Zaman Rasulullah S.A.W.

Pada zaman Rasulullah S.A.W., hukum-hukum diambil dari wahyu (al-Quran) dan penjelasan oleh baginda (as-Sunnah). Segala masalah yang timbul akan dirujuk kepada Rasulullah S.A.W. dan baginda akan menjawab secara terus berdasarkan ayat al-Quran yang diturunkan atau penjelasan baginda sendiri. Namun, terdapat sebahagian Sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Nabi lantaran berada di tempat yang jauh daripada baginda, misalnya Muaz bin Jabal yang diutuskan ke Yaman. Baginda membenarkan Muaz berijtihad dalam perkara yang tidak ditemui ketentuan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Setelah kewafatan Rasulullah S.A.W., sebarang masalah yang timbul dirujuk kepada para Sahabat. Mereka mampu mengistinbat hukum terus dari al-Quran dan as-Sunnah kerana: 1. penguasaan bahasa Arab yang baik; 2. mempunyai pengetahuan mengenai sabab an-nuzul sesuatu ayat atau sabab wurud al-hadis; 3. mereka merupakan para Perawi Hadis. Hal ini menjadikan para Sahabat mempunyai kepakaran yang cukup untuk mengistinbatkan hukum-hukum. Mereka menetapkan hukum dengan merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah. Sekiranya mereka tidak menemui sebarang ketetapan hukum tentang sesuatu masalah, mereka akan berijtihad dengan menggunakan kaedah qias. Inilah cara yang dilakukan oleh para mujtahid dalam kalangan para Sahabat seperti Saidina Abu Bakar as-Siddiq, Saidina Umar bin alKhattab, Saidina Uthman bin Affan dan Saidina Ali bin Abu Talib. Sekiranya mereka mencapai kata sepakat dalam sesuatu hukum maka berlakulah ijma’. Pada zaman ini, cara ulama’ mengambil hukum tidak jauh berbeza dengan zaman Sahabat kerana jarak masa mereka dengan kewafatan Rasulullah S.A.W. tidak terlalu jauh. Yang membezakannya ialah sekiranya sesuatu hukum tidak terdapat dalam alQuran, as-Sunnah dan al-Ijma’, mereka akan merujuk kepada pandangan para Sahabat sebeum berijtihad. Oleh sebab itu idea untuk menyusun ilmu Usul al-Fiqh belum lagi muncul ketika itu. Inilah cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam kalangan tabi’in seperti Sa’id bin al-Musayyib, ‘Urwah bin az-Zubair, al-Qadi Syarih dan Ibrahim an-Nakha’i.

Kesannya. Bilangan umat Islam bertambah ramai sehingga menyebabkan berlakunya percampuran antara orang Arab dan bukan Arab. Dalil-dalil syarak: merangkumi dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. 5. 4. 1999. Ta’arudh dan Tarjih (‫ :)تعارض وترجيح‬perbahasan tantang percanggahan antara dalil-dalil serta Jalan jalan penyelesaiannya. Muhammad Zaini bin Yahya. keadaan umat Islam semakin berubah. penguasaan bahasa Arab dalam kalangan orang-orang Arab sendiri menjadi lemah. 2004. Rencana Utama: Cara Penulisan Ilmu Usul al-Fiqh Selepas al-Imam as-Syafie. Dilalah (‫ :)دللة‬merangkumi kaedah-kaedah istinbat hukum dari nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. Cara penulisan mereka dibahagikan kepada dua: Tariqah al-Mutakallimin dan Tariqah al-Ahnaf. Kitab ini membincangkan tentang al-Quran dan as-Sunnah dari segi kehujahan serta kedudukan kedua-duanya sebagai sumber penentuan hukum. Principles of Islamic Jurisprudence (Second Revised Edition). Ilmu Usul al-Fiqh disusun sebagai satu ilmu yang tersendiri di dalam sebuah kitab berjudul ar-Risalah karangan al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafie. Antara skop perbahasan dalam ilmu Usul al-Fiqh ialah: 1. Afandi bin Sahi. Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. 3. Ketika itu timbul banyak masalah baru yang tiada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah secara jelas. Hukum-hukum Kulli: merangkumi hukum-hukum taklifi dan hukum wad’ie. * Mohammad Hashim Kamali.Pada akhir Kurun Kedua Hijrah. Hal ini menyebabkan para ulama’ mula menyusun kaedah-kaedah tertentu yang dinamakana ilmu Usul al-Fiqh untuk dijadikan landasan kepada ijtihad mereka. Ijtihad dan Mujtahid: merangkumi persoalan taqlid dan muqallid. terdapat ramai ulama’ yang menulis ilmu Usul al-Fiqh. Rujukan: * Muhammad bin Ariffin. Selangor Darul Ehsan: Ilmiah Publishers Sdn. .

akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit ( QS ibrahim : 24 ) ___________________________________________________ [1] termasuk dalam Kalimat yang baik ialah kalimat tauhid.Ushul Fiqih didefinisikan dengan 2 tinjauan: . Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.‫الول: باعتبار مفرديه؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه‬ ِ َ Pertama: ditinjau dari mufrodat ( kosa katanya ) terdiri dari dua mufrodat : yaitu kata usul dan kata fiqh ،‫فالصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الج سدار وه سو أساس سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: (أ َل َسم ت َسر ك َي ْسف ض سرب الل ّسه‬ َ َ َ َ ُ َ ْ .‫التفصيلية‬ Makrifatul ahkaamis syar'iyyatil 'amaliyyahi bil adilatihaa at tafsiliyyah.28. ( QS thohaa: 27-28 ) ً ‫واصطلحا: معرفة الحكام الشرعية العملية بأدلتها‬ . Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Y Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik[1] seperti pohon yang baik." ،‫فالمراد بقولنا: )معرفة( ؛ العلم والظن؛ لن إدراك الحكام الفقهية قد يكون يقينيسسا‬ ّ . (‫والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعسالى: (واحل ُسل عُقسد َةً مسن ل ِسساني * ي َفقهُسوا قَسوْلي‬ ‫ْ َ س‬ ْ ْ ْ َ ‫س‬ ِ ِ ‫َس‬ ْ ِ (28. (24:‫مث َل ً ك َل ِمة ط َي ّب َة ك َشجرةٍ ط َي ّب َةٍ أ َصل ُها ثاب ِت وَفَرعُها في السماء( )إبراهيم‬ ِ َ ّ ً ً َ ِ َ ْ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ Maka kata usul ‫ الص سول‬adalah jamak dari kata aslun ‫ أص سل‬dan dia itu ‫س‬ ‫س‬ maknanya : apa-apa yang dibangun di atasnya yang selainnya. . segala Ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik.‫وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه‬ ّ Adapun maksud perkataan kami ( ma'rifah / mengetahui ) adalah ilmu dan persangkaan Karena mengetahui hukum-hukum fiqih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan. sebagaiamana firman Allah Y: َ َ ْ ‫(أ َل َم ت َر ك َي ْف ضرب الل ّه مث َل ً ك َل ِمسة ط َي ّبسة ك َشسجرةٍ ط َي ّب َسةٍ أ َصسل ُها ثساب ِت وَفَرعُهسا فسي‬ ً َ ً َ ِ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ْ (24:‫السماء( )إبراهيم‬ ِ َ ّ 24. dan pokoknya pohon yang bercabang darinya ranting-rantingnya. sebagaimana banyak dalam masalah-masalah fiqih. Adapun makna secara istilah syar'ii adalah "Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyyah dengan dalil dalilnya yang terperinci. Supaya mereka mengerti perkataanku. kalimat tauhid seperti Laa ilaa ha illallaah. dan diantaranya adalah 'pokoknya tembok dan dia itu adalah pondasinya.27:‫)طسه‬ Dan fiqh secara bahasa adalah : pemahaman sebagaimana firman Allah Y : 27.

seperti mengetahui bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian. nasikh. seperti wajib dan haram.‫الجمالية وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد‬ Kedua : dari tinjauan keberadaannya sebagai julukan pada bidang tertentu. mansukh.‫وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها‬ ّ Adapun maksud dari ucapan kami ( kaifiyatul istifadah minha / bagaimana cara mengambil faedah darinya) adalah : mengetahui bagaimana mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukumhukum lafadz dan penunjukkannya seperti umum. dan mengenal nama-nama dan sifat-Nya. muthlaq. Maka tidak termasuk darinya (Amaliah) apa-apa yang berhubungan dengan aqidah. dan hukum-hukum adat (kebiasaan). ‫الثاني: باعتبار كونه؛ لقبا ً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدل سة الفق سه‬ ‫س‬ ‫س‬ . dan lain- . seperti mengetahui turunnya embun di malam yang dingin jika cuaca cerah. seperti sholat dan zakat. maka tidak termasuk di dalamnya ilmu Ushul Fiqih karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil-dalil fiqih yang umum. ‫والمراد بقولنا: )وكيفية الستفادة منها( ؛ معرفسة كيسف يسستفيد الحكسام مسن أدلتهسا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بدراسة أحكام اللفاظ ودللتها من عموم وخصوص وإطلق وتقييد وناسخ ومنسسسوخ‬ . maka Ushul Fiqih didefinisikan dengan : "Ilmu yang membahas dalil-dalil fiqih yang umum dan cara mengambil faidah darinya dan kondisi al mustafid ( orang yang mengambil faidah darinya ) ‫فالمراد بقولنا: )الجماليسة( ؛ القواعسد العامسة مثسل ق سولهم: المسر للوجسوب والنهسي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الدلة التفصيلية فل تذكر في أصول الفقه‬ . "larangan menunjukkan hukum haram".‫فخرج به أصول الفقه؛ لن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الجمالية‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( bil adilatil tafsiliyyah / dengan dalil-dalil yan terperinci ) adalah : dalildalil fiqh yang berhubungan dengan masalah-masalah fiqh yang terperinci. ia tidak dituntut untuk mengulangi. muqoyyad. pent)". Dalil-dalil terperinci tersebut tidaklah disebutkan dalam ilmu Ushul Fiqih kecuali sebagai contoh (dalam penerapan) suatu kaidah.‫بالعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فل يسمى ذلك فقها ً في الصطلح‬ ّ Adapun maksud dari perkataan kami ( al amaliyah ) adalah : apa-apa yang tidak berhubungan dengan aqidah. khusus. "sah-nya suatu amal menunjukkan amal tersebut telah terlaksana (yakni. Maka tidak termasuk dari "yang umum": dalil-dalil yang terperinci. seperti mentauhidkan Allah Y . ‫والمراد بقولنا: )العملية( ؛ ما ل يتعلق بالعتقاد؛ كالصلة والزكاة، فخرج به ما يتعلق‬ .‫والمسسراد بقولنسسا: )الحكسسام الشسسرعية( ؛ الحكسسام المتلقسساة مسسن الشسسرع؛ كسسالوجوب‬ ‫والتحريم، فخرج به الحكسام العقليسة؛ كمعرفسة أن الكسل أكسبر مسن الجسزء والحكسام‬ ‫س‬ ‫س‬ .ً ‫العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( ahkamus syar'iyyah / hukum-hukum syari'at ) adalah : hukum-hukum yang diambil dan berhubungan dengan syari'at.‫إل على سبيل التمثيل للقاعدة‬ Dan maksud dari perkataan kami ( al ijmaliyyah / umum ) adalah : kaidah-kaidah secara umum seperti perkataan : "perintah menunjukkan hukum wajib". maka keluar darinya (yakni Hukum-hukum syar'i) hukum-hukum akal. maka yang demikian tidak dinamakan Fiqih secara istilah. ‫والمراد بقولنا: )بأدلتها التفصيلية( ؛ أدلة الفقه المقرونة بمس سائل الفق سه التفص سيلية؛‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ .

syarat-syarat ijtihad.‫أو وضع‬ Maa iqtadhoohu khitoobus syar'ii al muta'aloqiti bi af'alil mukaliifin min tholabinau takhyiirin au wadh'iin. Maka mengenal mujtahid." . "adapun makna secara istilahi adalah : Apa-apa yang ditetapkan oleh pangilan syari'at yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syari'at) dari tuntutan atau pilihan atau peletakan. hukumnya dan yang semisalnya dibahas dalam ilmu Ushul Fiqih.‫فالمراد بقولنا: )خطاب الشرع( ؛ الكتاب والسنة‬ Adapun maksud dari ucapan kami ( khirobus sar'I / pangilan syariat ) adalah al qur'an dan as sunnah ‫والمراد بقولنا: )المتعلق بأفعال المكلفين( ؛ ما تعلق بأعمالهم سسواء كسانت قسول ً أم‬ ‫س‬ ً .ً ‫فعل، إيجادا ً أم تركا‬ .lain. Dinamakan orang yang mengambil faidah karena ia dengan sendirinya dapat mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya karena ia telah mencapai derajat ijtihad. %%%%%%%%% ‫الحكـــــام‬ . Maka dengan menguasainya (yakni cara mengambil faidah dari dalil-dalil umum) seseorang bisa mengambil faidah hukum dari dalil-dalil fiqh ‫والمراد بقولنسا: )وحسال المسستفيد( ؛ معرفسة حسال المسستفيد وهسو المجتهسد، سسمي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ً ‫مستفيدا؛ لنه يستفيد بنفسسه الحكسام مسن أدلتهسا لبلسوغه مرتبسة الجتهساد، فمعرفسة‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫المجتهد وشروط الجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( wa haalul mustafid / dan keadaan orang yang mengambil faedah ) adalah :orany yang mengambil faidah disebut mujtahid.‫الحكام: جمع حكم وهو لغة: القضاء‬ ً ُ AHKAM / HUKUM-HUKUM Ahkam adalah bentuk jamak dari hukum dan arti secara bahasa adalah : keputusan/ketetapan ً ْ ،‫واصطلحا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخييسسر‬ .‫فخرج به ما تعلق بالعتقاد فل يسمى حكما ً بهذا الصطلح‬ .

atau sifat-sifat untuk ditunaikan atau dibatalkan.‫والمراد بقولنا: )أو تخيير( ؛ المباح‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( au takyiirin / atau pilihan) adalah hal-hal yang dibolehkan.‫فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح‬ ّ Al-Ahkam at-Taklifiyyah ada lima : Wajib. makruh. dan mubah. maka mencakup anak kecil dan orang gila. .Adapun maksud dari ucapan kami : ( al muta'aliqotu bi af'alil mukalifin / berhubungan dengan perbuatan mukallaf ) adalah : apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan mereka baik itu berupa perkataan atau perbuatan. Maka keluar dari perkataan tersebut apa-apa yang berhubungan dengan aqidah. ‫والمسراد بقولن سا: )أو وضسع( ؛ الص سحيح والفاس سد ونحوهم سا مم سا وضسعه الشسارع مسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . . mandub (sunnah). .‫تنقسم الحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية‬ PEMBAGIAN HUKUM SYARI'AT: Hukum syari'at dibagi menjadi dua bagian : Taklifiyyah (Pembebanan) dan Wadh'iyyah (Peletakan). . maka tidak dinamakan hukum secara istilah. harom. rusak. . baik itu sebagai keharusan ataupun keutamaan.‫والمراد بقولنا: )من طلب( ؛ المر والنهي سواء على سبيل اللزام، أو الفضلية‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( min tholabin / dari tuntutan" ) adalah perintah dan larangan. melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. dan yang lainnya yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda. :‫أقسام الحكام الشرعية‬ .‫علمات وأوصاف للنفوذ واللغاء‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( au wadh'in / atau peletakan ) adalah : Sah.‫والمراد بقولنا: )المكلفين( ؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( al mukalafiin ) siapa saja yang keadaannya dibebani syari'at.

‫وخرج بقولنا: )ل على وجه اللزام( ؛ الواجب‬ Dan keluar dari perkataan kami (tidak dalam bentuk keharusan) hal-hal yang wajib.mandhub ( sunnah) secara bahasa adalah : yang diseru". seperti sholat rowatib. seperti sholat lima waktu. makruh dan mubah. ويسمى: فرضا ً وفريضة وحتمسسا‬ ُ ً ّ ُ .‫فخرج بقولنا: )ما أمر به الشارع( ؛ المحرم والمكروه والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at )hal-hal yang haram. .والمندوب لغة: المدعو‬ ّ 2.ً ‫ولزما‬ Maka wajib itu adalah orang yang melakukannya mendapatkan pahala jika ikhlas. dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan adzab. ً .‫وخرج بقولنا: )على وجه اللزام( ؛ المندوب‬ Maka keluar dari perkataan kami (dengan bentuk keharusan ) hal-hal yang mandhub . . . makruh dan mubah.‫2 .‫واصطلحا: ما أمر به الشارع على وجه اللزام؛ كالصلوات الخمس‬ Adapun makna secara istilahi adalah : Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk keharusan".‫واصطلحا: ما أمر به الشارع ل على وجه اللزام؛ كالرواتب‬ Adapun makna secara istilahi adalah : "Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan".‫1 . . . .فالواجب لغة: الساقط واللزم‬ 1.‫فخرج بقولنا: )ما أمر به الشارع( ؛ المحرم والمكروه والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami (: "Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang haram..dan dinamakan juga : fardhu dan karidhoh serta pasti dan harus. boleh dilakukan ً ‫والواجب يثاب فاعله امتثال، ويستحق العقاب تاركه. wajib arti secara bahasa adalah : yang jatuh dan harus" ً .

.والمحرم لغة: الممنوع‬ 3. atau masnuunah atau mustahab ( yang di sukai ) dan nafilah. seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri.ً ‫ونفل‬ Maka mandub ( sunnah ) itu adalah orany yang mnegerjakannya mendapat pahala jika ia ikhlas dalam pelaksanaanya. . ويسمى: محظورا ً أو ممنوعا‬ Maka haram adalah : pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas).‫فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشارع( ؛ الواجب والمندوب والمباح‬ .والمكروه لغة: المبغض‬ 4. makruh arti secara bahasa adalah: yang di murkai ( di benci ) ‫واص سطلحا: م سا نه سى عن سه الش سارع ل عل سى وج سه الل سزام ب سالترك؛ كالخ سذ بالش سمال‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ً س س‬ ‫س‬ ‫والعطاء بها‬ Adapun arti secara istilahi adalah : "Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan". seperti durhaka kepada orang tua.‫3 . .ً ‫والمحرم يثاب تاركه امتثال، ويستحق العقاب فاعله.‫وخرج بقولنا: )على وجه اللزام بالترك( ؛ المكروه‬ Dan keluar dari perkataan kami (dalam ditinggalkan) hal-hal yang makruh bentuk keharusan untuk ً . Dan dinamakan juga : sunnah .‫واصطلحا: ما نهى عنه الشارع على وجه اللزام بالترك؛ كعقوق الوالدين‬ Adapun makna secara istilah adalah : Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan". haram makna secara bahasa adalah dilarang ً .‫4 . . .‫فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشارع( ؛ الواجب والمندوب والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami ( Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang wajib dan mandhub dan mubah.ً ‫والمندوب يثاب فساعله امتثسال، ول يعساقب تساركه ويسسمى سسنة ومسسنونا ً ومسستحبا‬ ً ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ُ ّ . dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan adzab. dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan adzab.

. atau ada kaitannya dengan larangan karena keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang.‫5 .‫وخرج بقولنا: )ول نهي( ؛ المحرم والمكروه‬ Dan keluar dari perkataan kami (dan tidak juga larangan ) hal yang haram dan makruh.‫والمكروه: يثاب تاركه امتثال، ول يعاقب فاعله‬ Maka makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas). . dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan adzab. dari hal yang diperintahkan atau yang dilarang.‫فخرج بقولنا: )ما ل يتعلق به أمر( ؛ الواجب والمندوب‬ Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah ) hal-hal yang wajib dan mandhub / sunnah. . . ‫وخرج بقولنا: )لذاته( ؛ ما لو تعلق به أمر لك سونه وس سيلة لم سأمور ب سه، أو نه سي لكسونه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مسسأمور، أو منهسسي، ول يخرجسسه‬ . mandhub / sunnah dan mubah. Dan yang demikian tidak mengeluarkannya (yakni hal yang mubah) dari keberadaannya sebagai sesuatu yang hukumnya mubah pada asalnya. ً ً ‫واصطلحا: ما ل يتعلق به أمر، ول نهي لذاته؛ كالكل في رمضان ليل‬ Adapun arti secara istilahi adalah : Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah( wajib ) dan larangan ( haram ) secara asalnya".. maka bagi hal yang mubah tersebut hukumnya sesuai dengan apa-apa ia (yang mubah tersebut) menjadi wasilah baginya.‫ذلك عن كونه مباحا ً في الصل‬ Dan keluar dari perkataan kami (secara asalnya) seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya (yakni suatu yang mubah) sebagai wasilah (yang menghantarkan) terhadap hal yang diperintahkan.‫وخرج بقولنا: )ل على وجه اللزام بالترك( ؛ المحرم‬ Dan keluar dari perkataan kami (tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan ) hal-hal yang haram.Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang wajib .والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه‬ 5. Seperti makan pada malam hari di bulan Romadhon. mubah arti secara bahasa adalah : yang diumumkan dan diizinkan. ً . .

:‫الحكام الوضعية‬ AL-AHKAM AL-WADH'IYYAH ‫الحكام الوضعية: ما وضسعه الشسارع مسن أمسارات، لثبسوت أو انتفساء، أو نفسوذ، أو‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ .‫إلغاء‬ .ً ‫وجائزا‬ Dan mubah yang senantiasa berada pada sifat mubah (boleh).‫فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب‬ Maka sahih dalam ibadah : apa-apa yang beban terlepas dengan mengerjakannya ( yakni ibadah yang sah) dan tuntutan syar'ii gugur dengannya. Shohih arti secara bahasa adalah : yang selamat dari penyakit ً .ويسمى: حلل‬ .ً ‫والمباح ما دام على وصف الباحة، فإنه ل يترتب عليه ثواب ول عقاب. maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adzab.‫1 .فالصحيح لغة: السليم من المرض‬ 1.‫ومنها: الصحة والفساد‬ Al-Ahkam al-wadh'iyyah adalah : Apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda untuk menetapkan atau menolak. melaksanakan atau membatalkan dan diantaranya adalah : benar ( shahih ) dan rusak .ً ‫واصطلحا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدا‬ Adapun makna istilah : "apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya. ً . .‫ول يكون الشيء صحيحا ً إل بتمام شروطه وانتفاء موانعه‬ . seperti pada suatu akad jual beli berakibat berubah kepemilikan." .‫والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثل‬ Dan sahih dalam akad : apa-apa yang pengaruh adanya akad / perjanjian tersebut berakibat terhadap keberadaannya. baik itu ibadah ataupun akad ( perjanjian ) .

‫ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي‬ Contoh adanya penghalang dalam ibadah : seseorang sholat sunnah mutlak pada waktu larangan ً ‫ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا، بعد ندائها الثاني على‬ .ً ‫2 .. .‫مثال فَقد الشرط في العبادة: أن يصلي بل طهارة‬ ْ Contoh hilangnya syarat dalam ibadah : seseorang sholat tanpa bersuci. .‫مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها‬ Contohnya dalam ibadah : seseorang mendatangi sholat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya.‫ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما ل يملك‬ Contoh hilangnya syarat dalam akad : seseorang menjual barang yang bukan miliknya . dari sisi yang tidak dibolehkan adamya jual beli. rukun-rukunnya dan kewajibankewajibannya. . ً . atau adanya penghalang dari penghalang-penghalangnya maka tidak dikatakan sahih ( benar ) . Rusak/Fasid secarabahasa adalah : yang pergi serta hilang dan rugi.والفاسد لغة: الذاهب ضياعا ً وخسرا‬ 2.Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. . sesudah adzan jum'at yang kedua.ً ‫واصطلحا: ما ل تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدا‬ .‫ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعا ً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه‬ Contohnya dalam akad : seseorang melakukan akad jual beli dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang telah diketahui dan tidak adanya penghalang-penghalangnya.‫وجه ل يباح‬ Contoh adanya penghalang dalam akad / perjanjian : seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib baginya sholat jum'at. ٌ .‫فإن فُقد شرط من الشروط، أو وُجد مانع من الموانع امتنعت الصحة‬ ِ ِ Jika hilang salah satu syarat dari syarat-syarat yang ada.

bahwa yang fasid adalah apa-apa yang diperselisihkan para 'ulama dalam kerusakannya. Karena yang demikian termasuk melampaui batasanbatasan Allah dan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai olok-olokan. bahwa yang fasid adalah apabila seorang yang ihrom menyetubuhi istrinya sebelum tahallul awal. ‫فالفاسد من العبادات: ما ل تبرأ به الذمة، ول يسقط به الطلب؛ كالصلة قبل وقتها‬ Fasid dalam ibadah : apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan tuntutan tidak gugur dengannya. baik itu ibadah ataupun akad / perjanjian. seperti sholat sebelum waktunya. seperti nikah tanpa wali. al buyu' ( jual-beli ) bab: jika mau menolak al musorro'at.‫بل ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلنه كنكاح المعتدة‬ Fasid dan batil memiliki makna yang sama kecuali dalam dua tempat Yang pertama: dalam ihrom.) ::‫والفاسد والباطل بمعنى واحد إل في موضعين‬ ‫الول: في الحرام؛ فرقوا بينهما بأن الفاسسد مسا وطسئ فيسه المحسرم ِ قبسل التحلسل‬ ‫س‬ ‫ُ س‬ ‫س‬ ّ . akad dan syarat-syarat maka itu adalah haram. dan batil adalah apa-apa yang disepakati kebatilannya seperti menikahi wanita yang masih dalam `iddahnya.‫والفاسد من العقود: ما ل تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول‬ Fasid dalam akad : apa-apa yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya (tidak memiliki dampak). dan muslim no ( 1504) dalam kitab : al 'iteq ( 2) bab . ‫وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محسرم؛ لن ذلسك مسن تعسدي حسدود‬ ‫س‬ ‫س‬ ّ ْ ِ ّ ّ ‫الله، واتخاذِ آياته هزؤا، ولن النبي صلى الله عليه وس س‬ ّ ً ‫لم أنك سر علسى مسن اشسترطوا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ (1) .Adapun makna secara istilah adalah : "apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya. sesungguhnya wala ' bagi yang memerdekakan. . dan karena Nabi shollallohu alaihi wa sallam mengingkari orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah (al-Qur'an ) ( lihat HR bukhari no ( 2155 ) dalam kitab . Yang kedua : dalam nikah. ‫شروطا ً ليست في كتاب الله‬ Dan semua yang fasid (rusak) dalam ibadah. para 'ulama membedakan keduanya. seperti menjual sesuatu yang belum ditentukan. para 'ulama membedakan keduanya. dan yang batil adalah apabila seseorang murtad dari Islam. .‫الول، والباطل ما ارتد فيه عن السلم‬ ‫الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فس ساده كالنك ساح‬ ‫س‬ ‫س‬ .

Wajib terdiri atas dua jenis/macam : . zakat. Wajib (Fardlu) Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf). 4. Sunnah. Makruh. membayar zakat. . Sunah terbagi atas dua jenis/macam: . 2. Contoh : sholat sunnat. Haram Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Contoh : posisi makan minum berdiri. Haram Wed. memelihara jenggot. zina. Hukum islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib. . solat tahajud. 16/09/2009 . Mubah. Contoh : solat lima waktu. pergi haji (jika telah mampu). haram. merokok (mungkin haram). dan lain sebagainya. Makruh Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT.Sunah Mu'akkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW seperti shalat ied dan shalat tarawih.Wajib Kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaff namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah. .Pengertian Hukum Islam (Syara') . puasa senin kamis. Contohnya : main judi. di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa.Wajib 'ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukalaf seperti sholah fardu. minum minuman keras. 3. dan lain-lain. fitnah. durhaka pada orang tua. Sunnah/Sunnat Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. dan lain-lain.12:22am — godam64 Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. dan lain-lain. makruh dan mubah : Penjelasan dan Pengertian/Arti Definisi Hukum-Hukum Islam : 1. puasa ramadan. haji bila telah mampu dan lain-lain.Wajib. sunah. riba.Sunat Ghairu Mu'akad yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti puasa senin kamis. membunuh.

5. memberi fatwa dan memutuskan hukuman terhadap sesuatu kes. Ilmu Fiqh tidak menyentuh tentang hukum-hakam I’tiqad. belanja. Para ulamak membahagikan hukum-hakamSyarak kepada tiga iaitu. mereka perlu mengetahui ilmu ini agar dapat menjalani kehidupan seharian bertepatan dengangaris panduan yang ditetapkan Syara’. perbuatan dan hal-ehwal luaran manusia tanpa menyentuh soal aqidah dan akhlak. Perkataan Syarak bermaksud Allah dan Rasul. Bagi para ulama. begitu juga tidak menyentuh tentang akhlak. Apa yang dimaksudkan dengan hukum Syara’? Hukum Syara’ ialah "Ketetapan dari Allah ke atas perbuatan-perbuatan hamba yang . iaitu percakapan. mufti. Namun kemudiannya dikhususkan ulamak kepada memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum-hakam amali sahaja. bercanda. melamun. mufti dan qadhi. Ilmu Fiqh amat berguna sama ada kepada ulama’. Contoh : makan dan minum. mereka perlu mendalami ilmu ini untuk mengajar orang ramai tentang hukum Syara’. 1. Namun secara terperinci ia merangkumi juga Ijmak. ilmu Fiqh ditakrifkan oleh ulamak sebagai. Apakah tujuan mempelajari ilmu Fiqh? Tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum-hakam Syara’ mengenai setiap tingkah laku manusiadan melaksanakan hukum-hakam tersebut dalam kehidupan dalam segenap ruang dan lapisannya. Dari segi bahasa kalimah Fiqh bermaksud memahami. Mubah Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Adapun orang awam. qadhi mahupun orang awam biasa. Secara lebih jelas. a) Hukum-hakam I’tiqad b) Hukum-hakam ‘Amali c) Hukum-hakam akhlak. 2. Huraian. Medan pengajian ilmu Fiqh ialah yang kedua di atas iaitu hukum-hakam amali. Dalil-dalil Syarak pada dasarnya ialah Kitab Allah (yakni al-Quran) danSunnah RasulNya. dan lain sebagainya. "Ilmu berkenaan hukumhakam Syarak yangbersifat 'amali yang diperolehi dari dalil-dalilnya secara terperinci". Qiyas dan sebagainya. Pada asalnya ia bermaksud memahami agama secara keseluruhannya. Apa maksud hukum Syarak? Kita sebutkan tadi bahawa tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum Syara’ atas setiap perbuatan kita.

iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mesti ditinggalkan . Yang sunat. Perbuatan-perbuatan yang diberi pilihan (yakni terserah kepada manusia sama ada ingin melakukannya ataumeninggalkannya) Kemudian. 2. maka ia dinamakan makruh. Yang haram. bahagian pertama dan kedua terbahagi pula kepada dua jenis. dapat kita simpulkan bahawa perbuatanperbuatan hamba mengikut hukum Syarak berada dalam tiga bahagian besar. Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan Kedua. iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mesti dilakukan di mana jika ditinggalkan akan berdosa. Pertama. Yang wajib. dapat kita simpulkan perbuatan-perbuatan mukallaf mengikut hukum Syarak terbahagi kepada lima jenis. Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan Ketiga. Ijma'. jika jenis tuntutanadalah jazam (yakni mesti). Bagi bahagian pertama (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan). Yang dituntut secara jazam iaitu tuntutan mesti. iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang digalakkan melakukannya oleh Syarakiaitu diberi pahala sesiapa yang melakukannya. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti). Berapakah pembahagian hukum Syarak? Melihat kepada pengertian hukum di atas. maka ia dinamakan sunat. maka ia dinamakan wajib. iaitu hanya galakan sahaja. namun tidaklah berdosa jika ditinggalkannya. Bagi bahagian kedua pula (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan). jika jenis tuntutan adalah jazam (yakni mesti). 3. 1. maka ia dinamakan haram. Ketetapan ini diketahui berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Syara' iaitu al-Quran. iaitu hanya galakan sahaja. Kesimpulan Setelah memahami pengertian dan pembahagian hukum Syarak di atas. iaitu tuntutan secara galakan sahaja. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti). Qias dan sebagainya oleh para ahli Fiqh atau Mujtahid. Kedua. Pertama. bukan tuntutan mesti atau wajib. Yang dituntut tidak secara jazam. as-Sunnah.mukallaf sama ada ia perlu dilakukan atau perlu ditinggalkan atau diberi pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya".

Yang mubah (harus). iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia dengan Tuhan. iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang digalakkan meninggalkannya iaitu diberi pahala kepada orang yang meninggalkannya (kerana Allah). Siapakah orang-orang yang terkeluar dari kelompok mukallaf? Dari takrif dan syarat-syarat mukallaf tadi. hlm. Mereka akan selamat dari siksaan Allah kerana tidak sampai dakwah kepada mereka. 5. Orang gila atau tidak siuman 3. puasa. 1. Telah sampai umur (yakni baligh) 2. Orang yang mukallaf wajib mematuhi ketetapan agama dan setiap perbuatan dan perlakuannya tertakluk dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama sama ada wajib. 67-68). 2. Sampai dakwah kepadanya 4. Apa cabang-cabang ilmu yang terkandung dalam ilmu Fiqh? Ilmu Fiqh merangkumi dua bahagian besar. namun tidak dikira berdosa jika dilakukannya.di mana jika dilakukan akan berdosa. Memiliki akal yang waras 3. khususnya penglihatan atau pendengaran. haram. Ia merangkumi ibadah solat. ia akan selamat (dari siksaan Allah)sekalipun anak-anak orang kafir. haji dan sebagainya. (Rujuk: Hasyiyah Imam al-Baijuri ‘ala Jauharati-Tauhid. Sempurna pancaindera. Yang makruh.zakat. terkeluar dari kelompok mukallaf: 1. iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia sesama . Tidak ada perbuatan mukallaf dari sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya melainkan tertakluk dengan salah satudari hukum lima di atas. Apa makna mukallaf? Siapakah yang dikatakan sebagai mukallaf? Mukallaf ialah seorang yang telah mencukupi syarat untuk diberikan taklif Syarak (yakni tuntutan dankewajipan Syarak). harus dan sebagainya tadi. Mu'amalat. Syarat-syarat mukallaf ialah: 1. Kanak-kanak yang mati sebelum baligh. 2. Orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya termasuklah ahlul-fatrah iaitu orang-orang yang hidup di antara zaman pengutusan Rasul (*yakni mereka jauh dari Rasul yang terdahulu dan tidak berkesempatan dengan Rasul yang bakal datang) atau hidup di zaman Rasul yang bukan diutuskan kepada mereka. Kanak-kanak yang belum baligh. Ibadah. 4. iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diserah kepada pilihan manusia samaada ingin melakukannya atau meninggalkannya di mana sebarang pilihannya tidak akan membawa implikasi dosa atau pahala.

Al-Quran 2. gadaian. merangkumi penetapan perkaraperkara yang terlarang dan hukuman-hukumannnya. f) Hukum-hakam tentang hubungan antarabangsa merangkumi hubungan negara Islam dengan negara-negara luar di masa damai atau ketika perang. pendakwaan. Cabang mu’amalat ini merangkumi pula bidang-bidang berikut. g) Hukum-hakam tentang kewangan negara merangkumi sumber-sumber pendapatan negara dan perbelanjaan-perbelanjaannya. prinsip-prinsip hukuman. Sumber asal bagi ilmu Fiqh ada dua sahaja iaitu. nafkah dan sebagainya. perwarisan. cara-cara menetapkan/mensabit kesalahan-kesalahan jenayah dan perlaksanaan hukuman terhadapnya. 1. d) Hukum-hakam tentang kehakiman/pengadilan merangkumi membuat keputusan (alqadha). Qiyas . kesaksian. a) Hukum-hakam tentang kekeluargaan yang merangkumi perkahwinan. tanggungjawab ketua negara/pemimpin dan hak dan kewajipan rakyat/warga negara. jaminan dan sebagainya. 1. e) Hukum-hakam tentang ahli Zimmah (orang bukan Islam yang mendiami dalam negara Islam) merangkumi hak-hak dan tanggungjawab mereka terhadap negara dan sebagainya. b) Hukum-hakam tentang harta seperti jual-beli. Apakah sumber-sumber ilmu Fiqh? Sumber-sumber ilmu Fiqh bermaksud dalil-dalil yang menjadi sandaran ahli-ahli Fiqh (Faqih atau Fuqahak) dalam mengeluar hukum-hakam Fiqh. As-Sunnah Sumber-sumber sokongan bermaksud dalil-dalil tambahan yang membantu ahli-ahli Fiqh untuk mengeluarkanhukum-hakam Fiqh menepati prinsip sumber asal di atas (alQuran dan as-Sunnah). keterangan dan sebagainya. perceraian.manusia. sumpah. sewa-menyewa. Ia terdiri dari sumbersumber asal dan sumber-sumber sokongan. h) Hukum-hakam tentang jenayah dan hukuman. Ijmak 2. Ia terdiri dari. c) Hukum-hakam tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara merangkumi kewajipan melantik ketua negara.

yaitu dalil-dalil terperinci berupa teks wahyu yang menunjukkan hukum-hukum tertentu secara tersurat. Definisi seperti ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang cenderung memaknai fiqh secara umum dan mencakup hukum-hukum i’tiqadiyyat (keimanan). tidak sedikit pijakan wahyu yang hanya mengungkapkan persoalan hukum secara tersirat. puasa ramadhan. Dalil kulli / ijmali. Dari definisi ini dapat dikemukakan bahwa fiqh merupakan hukum-hukum operasioanal yang sangat praktis dan aplikatif sebagai preskripsi dan panduan manusia mukallaf dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Pada prinsipnya. Kondisi seperti ini berbeda dengan era madzhab-madzhab fiqh sesudahnya di mana para tokohnya cenderung memisahkan pembahasan fiqh secara monografis dan terpisahkan dari kajian tentang tauhid maupun tashawuf. Seperti teks hadith yang berbunyi: ‫ل ضرر ول ضرار‬ Artinya: Tidak boleh melakukan kemudaratan (HR Imam Ibnu Majah). atau mengetahui hukum-hukum partikular (juz’i) berdasar dalil-dalilnya. yaitu dalil global yang tidak menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum tertentu secara tersurat. 2. Seperti teks wahyu yang dengan lugas menunjukkan hukum wajib melakukan shalat fardu. menurut al-Syafi’i fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat ‘amali (praktis) dan diperoleh melalui proses istinbath hukum berdasarkan dalil-dalil tafshili (terperinci). Mengingat cakupannya yang begitu menyeluruh seperti ini maka fiqh dalam madzhab hanafiyyah dikenal dengan sebutan al-fiqh al-akbar sesuai perkembangan fiqh pada era madzhab ini yang belum didiversifikasi menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. setiap hukum yang melekat pada berbagai peristiwa dan kejadian mempunyai pijakan dalil berupa wahyu. tetapi cukup secara tersirat berupa indikator-indikator. Sedangkan arti terminologinya adalah mengetahuai sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban seseorang. Sebaliknya. Dalam kaitan ini. 'Uruf 7. Syari'at terdahulu Kata fiqh yang berasal dari bahasa arab mempunyai makna etimologi al-fahm (memahami). Namun demikian. mencuri. Dalil juz'i / tafshili . haram berbuat zina. wijdaniyyat (akhlaq-tashawuf). Istishab 4. Atas dasar itu maka dalil wahyu sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua jenis. Istihsan 6. Selain itu. . apa yang bisa digarisbawahi dari definisi tadi bahwa ketentuan fiqh dilandaskan pada dalil-dalil syar’i yang sangat transendental dan dalam proses pengambilan postulasi hukumnya memerlukan keterlibatan nalar ijtihad atan istinbath.3. tidak semua pijakan wahyu dapat tergambarkan secara tersurat dalam lembaran teks al-Qur'an maupun al-Hadith. Masalih Mursalah 5. mengalirkan darah sesamanya dan lain-lain. dan ’amaliyyat (hukum praktis keseharian). yaitu: 1.

Artinya. hukum asal dari larangan dalam sebuah teks adalah haram. Sebab. Dengan ungkapan lain. Fiqh tak lain merupakan aturan konkret dalam upaya merespons aneka persoalan dan peristiwa hukum yang terus menegmuka sepanjang sejarah kemanusiaan. juga tidak bisa mengabaikan dalil-dalil kulli baik berupa prinsip-prinsip umum seperti tersirat dalam kandungan teks wahyu maupun kaidah-kaidah ushuliyyah yang sebenarnya juga dikreasi dan diadopsi dari kandungan teks wahyu. Dalam konteks inilah fiqh (hukum Islam) mempunyai peran sangat sentral dalam penentuan arah kemaslahatan ummat baik di dunia maupun di akhirat. kaidah-kaidah ushuliyyah yang sangat dibutuhkan Mujtahid dalam kerja akademiknya untuk menggali hukum-hukum operasional bisa disebut juga sebagai dalil kulli karena ia dibangun berdasarkan dalil-dalil wahyu yang mengungkapkan secara umum dan garis besar dan dipadukan dengan unsur logika aksioma. 2011 Diperbarui: Januari 29. Sebaliknya. dalam rangkaian kerja istinbath al-ahkam (penggalian hukum-hukum) selain diperlukan dali-dalil juz’i yang tersurat dalam teks wahyu. Diterbitkan di: Januari 29. lafadz umum berlaku keumumannya selama tidak dijumpai pengkhususan dalam teks lain. Untuk kemaslahatan akhirat lalu dimunculkanlah fiqh ibadah menyangkut hubungan vertikal seorang hamba dengan Tuhan Penciptanya. tidak sedikit jumlah peristiwa yang ketentuan hukumnya dilandaskan pada hadith ini. Jenis dalil pertama (juz’i) jelas merupakan acuan fiqh sebagaimana disebutkan secara tersurat dalam definisi fiqh tadi. Sebaliknya untuk mengapresiasi kemaslahatan dunia yang profan lalu muncullah fiqh mu’amalah dengan beragam varian dan implikasinya. Dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. bukan berarti jenis dalil kedua (kulli) sama sekali tidak bersentuhan dengan proses pembentukan fiqh. 2011 . Namun demikian.Hadith ini tidak secara tersurat menunjukkan hukum haram terhadap peristiwa tertentu. Karena itu dalil kulli dan juz’i dalam konteks penggalian dan perumusan hukum-hukum (fiqh) mempunyai hubungan sangat erat dan hampir tidak bisa dipisahkan satu sama lain. fiqh merupakan pilar penting dalam struktur ajaran agama secara keseluruhan. Sebab. objek pembahasan ushul fiqh sebagai metodologi istinbath adalah berkaitan dengan dalil-dalil yang bersifat kulli ini untuk membuat rumusan kaidah-kaidah yang mempunyai fungsi memudahkan proses istinbath atau penggalian hukum-hukum operasional. fiqh sebagai produk istinbath yang dikreasi dengan menggunakan metodologi ushul fiqh dapat disebut sebagai unsur aplikasi dalam struktur ajaran agama. Seperti keharaman mengonsumsi narkoba serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat mumudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian. Seperti kaidah yang mengatakan bahwa hukum asal dari teks yang berisi perintah adalah wajib. Dengan kenyataan seperti itu. fiqh dengan proses penggaliannya seperti dijabarkan tadi merupakan hukum-hukum praktis (‘amaliyyah) dan aplikatif (tathbiqiyyah) yang langsung bersentuhan dengan kehidupan mukallaf dalam pranata sosial mereka sehari-hari. tidak ada satu pun perbuatan mukallaf yang tidak mengandung implikasi hukum. dan lain-lain.

makruh.)اقتضسسساء‬pilihan(‫ )تخييسسسر‬dan peletakan jadi(‫. . Di dalam kertas kerja ini. Hukum wad’iyy pula merupakan tuntutan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab atau syarat atau penghalang ke atas wujudnya sesuatu hukum. syarat dan penghalang. Menurut jumhur ulama wajib dan fardhu mengandungi pengertian yang sama. haram dan harus. Hukum taklifiyy adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah ke atas mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau memilih sama ada melakukan atau tidak perbuatan tersebut.)وضسسسعي‬ Pembahagian hukum syarak yang disepakati oleh jumhur ulama terdiri daripada dua bahagian iaitu hukum taklifiyy dan hukumwad’iyy. ulama Hanafi menetapkan bahawa hukum taklifiyy mengandungi hukum lain yang dibezakan dengan wajib iaitu fardu. Menurut jumhur. tanpa membezakan dalil-dalil yang mendasarinya (Wahbah al-Zuhaili 1995 : 125) manakala ulama Hanafi membezakan antara keduanya. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan jumhur ulama dengan ulama Hanafi berkenaan dengan pengertian hukum wajib dan fardu. sunat.Lebih lanjut tentang: Pengertian Fiqh PENDAHULUAN Hukum syarak ialah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan(‫ . akan dibincangkan pengertian fardu dan wajib menurut pendapat jumhur ahli usul dan ulama Hanafi. hukum taklifiyy terbahagi kepada lima iaitu wajib. Walau bagaimanapun. Manakala hukum wad’iyy pula terbahagi kepada tiga iaitu sebab.

Fardhu adalah wajib dan wajib adalah fardhu. Ia terjadi di kalangan jumhur ahli usul dan mazhab Hanafi yang mempunyai pendapat berbeza untuk menyabitkan fardhu dan wajib dari segi pensabitan dalil qat’iyy atau zanniyy. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 176) Sebaliknya Hanafi berpendapat fardhu dan wajib adalah dua perkara yang berbeza. ia menunjukkan perbezaan antara keduanya kerana makna ‘putus’(‫ )القطع‬dan ‘memberi kesan’ (‫ )التأثير‬adalah lebih kuat daripada makna ‘gugur’ (‫ ( . Menurut jumhur ulama. dari segi makna ‘putus’ ‫ )القطسسع‬dan ‘memberi kesan’(‫ )التسسأثير‬pada fardhu dan makna ‫ )السقوط‬pada wajib. Fardhu mempunyai martabat yang lebih tinggi dari wajib kerana fardhu disabitkan dengan dalil yang qat’iyy melalui al-Quran.)القطسسسسع‬ ‘memberi c ‫ .)الثبوت‬Abdul Raof Mufdi Kharobis Abd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah (‫ )التسسسسأثير‬atau ‘ukuran’ ( ‘gugur’ (‫ )السقوط‬dan ‘pensabitan’ ( kesan’ 2005 : 176) Berdasarkan daripada makna lughawi di atas. Perbuatan yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang pasti dan mesti adalah wajib sama ada ia disabitkan dengan dalil yang qat’iyy atau zanniyy. Kedua istilah ini tidak mempunyai sebarang perbezaan. fardhu dan wajib mengandungi makna yang sama.FARDHU DAN WAJIB MENURUT JUMHUR AHLI USUL DAN MAZHAB HANAFI Istilah fardhu dan wajib mempunyai perbezaan dari segi pensabitan dalil dan maknanya. PUNCA PERBEZAAN PENDAPAT ANTARA JUMHUR AHLI USUL DAN MAZHAB HANAFI Perbezaan antara dua pendapat ini berkait dengan perbezaan dalam memahami makna lughawi(bahasa) bagi istilah wajib dan fardhu itu. sunnah mutawatir atau ijma’.)السقوط‬Abdul Raof Mufdi Kharobisah 2005 : 176) c ( ‘gugur’ ( Manakala makna lughawi bagi makna ‘ukuran’ makna ‘pensabitan’ (‫)التقدير‬ pada fardhu dan (‫)الثب سوت‬ ‫س‬ pada wajib pula tidak menunjukkan perbezaan . Manakala wajib pula disabitkan dengan dalil zanniyy seperti khobar ahad dan qiyyas. Fardhu dari segi bahasa adalah ‘putus’ c (‫.)التقدير‬Manakala wajib pula bermakna ‫ ( .

(cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 178) . Menurut mereka fardhu mesti mengandungi dua syarat : i. Jadi tiada perbezaan antara keduanya. fardhu dan wajib tiada perbezaan kerana untuk mensabitkan ia fardhu ia mesti mengandungi makna wajib. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 177) Oleh yang demikian. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 176) Namun demikian. Tiada perbezaan di antara kedua istilah ini. ii.makna yang signifikan antara keduanya. Ini kerana ‫ التقدير‬dan ‫ الثبوت‬mempunyai makna yang lebih umum daripada yang disabit dengan qaţ’iyy dan zanniyy. maka takrif itu boleh juga termasuk dalam perkara yang sunat kerana sunat juga disabitkan dengan jalan yang putus. Manakala Hanafi pula mengatakan fardhu dan wajib mempunyai perbezaan dari segi pensabitan dalil. maka pensabitannya boleh disabitkan dengan dalil qat’iyydan juga dalil zanniyy. Jumhur ulama bersetuju dengan dua syarat tersebut. Walaupun sunat disabitkan dengan dalil yang putus tetapi ia tidak mengandungi makna wajib. Oleh itu. (Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar 2001 : 26) Di sini kami membincangkan hujah-hujah jumhur yang mengatakan fardhu dan wajib adalah sama serta bidasan-bidasan untuk menjawab semula kenyataan Hanafi. ulama Hanafi membidas penyataan tersebut. b) Mengkhususkan fardhu itu melalui pensabitan dengan cara yang qat’iyy tanpa ada dalil daripada syarak dari sudut bahasa dan syarak maka ia terbatal. tetapi menurut mereka jika ia mengandungi makna wajib. Antara hujahnya adalah:- a) Jika fardhu didefinisikan sebagai pensabitan melalui jalan yang putus. Ia mesti mengandungi makna wajib Pensabitannya dengan dalil yang qat’iyy Dua syarat ini tidak boleh dipisahkan. (cAbdul Raof Mufdi Kharobisah 2005 : 176) Hujah-hujah Jumhur : Menurut jumhur. fardhu dan wajib mempunyai makna yang sama. takrif sunat tidak boleh diertikan sebagai fardhu.

Contohnya hakim mengkadarkan pemberian nafkah kepada wanita. kebarangkalian makna lafaz fardhu itu lebih banyak berbanding lafaz wajib. jumhur menjawab semula bidasan mazhab Hanafi di atas. seperti firman Allah Ta’ala:                            Maksudnya: Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu (beramal dan menyampaikan) Al-Quran (Wahai Muhammad) sudah tentu akan menyampaikan Engkau lagi kepada apa yang Engkau ingini dan cintai. Oleh itu. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) .)سقوط‬Apabila terdapat kesan dan gugur. Misalnya ‫ وجسسب الحسسائط‬iaitu dinding runtuh. Walau bagaimanapun. Maka. Ini kerana perkara yang sunat walaupun disabitkan melalui hadis yang mutawatir mahupun ahad. di sini mereka lebih cenderung mengutamakan fardhu (kesan) iaitu dengan jalan yang qat’iyy. iii. di sini terdapat perbezaan. Kadar. Bayan. Sebab yang menunjukkan kepada wajib dan kekuatan sebahagian ke atas sebahagian yang lain tidak menyebabkan perbezaan pada kedua-dua perkara tersebut. Inzal. penggunaan makna yang qat’iyy kepada lafaz wajib adalah lebih kuat berbanding lafaz fardhu.Hujah ini dibidas oleh mazhab Hanafi. Ini kerana makna fardhu itu membawa makna yang banyak antaranya: i. c) Makna lafaz wajib lebih kuat daripada makna lafaz fardhu kerana lafaz fardhu mempunyai makna lain selain makna wajib. seperti firman Allah Ta’ala. iaitu makna gugur. Maka. ia tetap dinamakan sebagai sunat.            Maksudnya: (Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya. Berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut jelaslah wajib hanya membawa kepada satu makna sahaja. dan ‫ الشمسوجبت‬iaitu terbenam matahari. )تاثير‬ manakala wajib pula adalah ‘gugur’(‫ . ii. Oleh yang demikian walaupun terdapat perbezaan dalil pensabitan diu antara fardhu dan wajib. Mereka mendakwa ahli bahasa telah membezakan di antara kedua-duanya : fardhu itu membawa makna ‘kesan’ (‫. Lafaz fardhu tidak membawa makna wajib kecuali pada lafaz fardhu itu dilihat dari segi penggunaannya yang mengandungi ‘kadar”. ia tidak memberi sebarang erti dan mempunyai makna tuntutan secara pasti.

hujjah ini telah dibidas oleh Jumhur yang membincangkan tentang hak terhadap mahar musamma dari segi kadarnya yang telah ditentukan. iaitu seseorang itu berhak mendapat pahala jika melakukannya dan tidak diseksa meninggalkannya. wajib itu pelaku iaitu sesiapa yang melakukannya akan mendapat pahala.d) Menurut jumhur. manakala yang meninggalkannya mendapat dosa. yang tidak boleh dikurangkan atau dilebihkan. bahkan hak boleh dilepaskan oleh wanita itu dan tidaklah dia berdosa sedangkan ia fardhu jika tidak dilaksanakan maka berdosa malah lelaki juga boleh menggugurkan haknya terhadap harta perwarisan. Perkara ini turut digunakan kepada istilah fardhu juga. Perkataan (     ) merujuk kepada sesuatu yang diputuskan    secara qat’iyy. dan Kami wajibkan hukumhukumnya. Merujuk kepada ayat di atas perkataan ( ) membawa maksud telah   ditentukan atau telah dihadkan. (Al-Baqarah: 237). mazhab Hanafi membidas pendapat Jumhur yang menurut mereka ‘kami bersepakat bahawa fardhu itu adalah sama dari segi memperoleh pahala dan dosa’ tetapi ia berbeza keduanya dari segi bentuk yang lain. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) . Contohnya seperti yang terdapat pada kalimah al-nadbu dan al-nafl. Hujah Hanafi : Allah Ta’ala berfirman :       Maksudnya: Maka mereka berhak mendapat separuh dari maskahwin. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) Dalam persoalan ini. maka kedua-duanya memberi makna yang sama serta tidak ada perbezaan baginya. Dan Allah telah berfirman dalam ayat yang lain yang berbunyi:        Maksudnya: ini ialah satu "surah" Yang Kami turunkan. Bagaimanapun. dan suruhan ini adalah tidak wajib untuk dilaksanakan jika secara yang pasti. Jadi penggunaan fardhu disini tidaklah menepati maksud yang dikehendaki oleh Hanafi. kedua-duanya mempunyai makna yang sama.... iaitu melalui pensabitannya sama ada dengan jalan qat’iyy’atau zanniyy.

Menurut ulama Hanafi. orang yang mengingkari wajib tidak akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. . Dua pandangan tersebut adalah : (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah 1999 : 99) 1) Perselisihan berkait dengan lafaz dan makna.w: ‫ل َ صل َةَ ل ِمن ل َم ي َقرأ ْ ب ِفات ِحةِ ال ْك ِتاب‬ َ َ َ ْ ْ ْ َ ِ َ َ Maksudnya: tidak solat seseorang yang tidak membaca kitab al-Fatihah. PERBEZAAN PENGGUNAAN ISTILAH FARDHU DAN WAJIB DARI SEGI LAFAZ ATAU MAKNA Seperti yang telah diketahui bahawa menurut jumhur. adakah perselisihan ini hanya berlaku pada lafaz atau pun memberi kesan pada makna sahaja? Di sini kami mengemukakan dua pandangan yang berbeza di dalam kitab karangan Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah. Di dalam pensabitan fardhu. Nasrun Haroen 1996 : 224). apabila seseorang itu tidak membaca al-Quran di dalam solatnya maka solatnya batal kerana membaca ayat al-Quran itu hukumnya fardhu dan ditetapkan dengan dalil qat’iyy. fardhu dan wajib itu adalah lafaz yang berbeza. fardhu dan wajib merupakan dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. Apabila seseorang itu tidak membaca al-Fatihah di dalam solatnya maka solatnya tidak batal kerana menurut mereka membaca al-Fatihah itu disandarkan kepada dalilzanniyy iaitu sabda Rasulullah s.a.Daripada ayat ini jumhur membidas semula yang menerangkan hukumhukum dalam surah yang diturunkan untuk menerangkan bukti kepada umatnya. Walau bagaimanapun. terdapat perselisihan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafi tentang pembacaan ayat al-Quran dan bacaan Fatihah di dalam solat. mazhab Hanafi merujuk kepada orang yang mengingkari fardhu akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir manakala. Firman Allah di dalam surah al-Muzammil : 20 :             Maksudnya: maka bacalah ayat yang termudah bagimu. (H. Manakala menurut mazhab Hanafi. ini berdasarkan kepada kekuatan fardhu itu adalah lebih kuat daripada wajib. (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad AlNamlah 1999 : 99) Di dalam bab feqah.

ia wajib kerana sumbernya adalah hadis ahad. dan istilah sahaja. ia dikatakan sebagai wajib. (H. Jika sumbernya adalah dalil zanniyy. membaca fatihah di dalam sembahyang. Sebenarnya. (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah 1999 : 100) KESIMPULAN Perbezaan yang terdapat di kalangan jumhur ulama dan ulama Hanafi dalam mengertikan istilah wajib dan fardhu adalah berkisar dari sumber dalil yang digunakan untuk mengetahui sesuatu hukum. Beirut: Dār Ibn Hazm. Contohnya seperti rukun Islam yang lima dan sembahyang lima waktu itu dikatakan fardhu kerana disabitkan melalui ayat al-Quran. Nasrun Haroen 1996 : 224) 2) Perbezaan di antara jumhur dan mazhab Hanafi ini hanyalah pada lafaz dan bukan pada makna. tidak kira sama ada ia bersumberkan dalil yang qat’iyyatau zanniyy. Wajib dan fardhu bagi mereka tidak ada bezanya. Begitu juga dengan sembahyang witir dan sembahyang dua hari raya. ia adalah fardhu kerana sumbernya adalah dari hadis mutawatir. 2005.Di samping itu. ia disebut sebagai fardhu. . Misalnya. ia dinamakan dengan wajib ataupun fardhu. Bagi ulama Hanafi. Membaca alQuran di dalam sembahyang. para ulama Hanafi juga mengatakan bahawa kalimah َ ‫ل‬ َ‫صل َة‬dalam hadis itu membawa erti ‘tidak sempurna solat’. kedua-dua mazhab ini bersetuju pada makna fardu dan wajib tetapi mereka ini berselisih pendapat dalam lafaz. Jumhur ulama pula berpendapat. ungkapan. bukannya membawa erti َ ‘tidak sah solat’ seperti yang difahami oleh jumhur ulama. jika hukum itu disabitkan dengan dalil qat’iyy. Manhaj al-Mutakallimin Fi Istinbat al-Ahkam alShari’ah. RUJUKAN Al-Quran c Abd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah.

beliau menjadi tempat rujukan daripada seluruh pelusuk masyarakat untuk mempelajari bacaan al-Quran . Gabungan di antara kefasihan dan kemahiran . 1999. 1995. kemampuan menyusun dan memperelokkan bacaan al-Quran . menjadikan beliau seorang yang terbaik suara bacaan al-Quran . kedua-dua mereka adalah sahabat kepada Asim. Ada yang kata beliau meninggal dunia pada akhir tahun 127H. Damsyiq: Dār al-Fikr. Ini kerana daripada qiraat [bacaan] dan aliran merekalah kita beramal dan menjadi bacaan utama negara. Jakarta: Logos Publishing House. Daripada bacaan yang diperturunkan kepada Imam Hafs kita mengambil bacaan Imam Asim. Ada yang kata beliau meninggal di Kufah pada tahun 128H . riwayat Imam Hafs Dan Aliran As-Syatibiy Sebaiknya kita bermula dengan mengenali Imam Asim . 2001. Setelah ketiadaan Imam Abi AbdurRahman al-Salamiy yang merupakan gurunya . Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar. Beliau merupakan seorang alim dan guru al-Quran di Kufah . al-Khilaf al-Lafzi ‘ind al-Usuliyyin. Ada yang berkata ayahnya bernama Abdullah dan maknya bernama Bahdalah . Hidup dari kalangan al-Tabi in . Biografi Imam Asim [‫] عاصم‬ Namanya Asim bin Abi an-Najud al-Asadiy al-Kufiy. H. Dikenali juga dengan panggilan Abu bakar. Menerima hadith daripada Abi Ramthah Rifa’ah a-Tamimiy dalam musnad Ahmad bin Hanbal dan al-Harith bin Hassªn al-Bakriy dalam kitab Abi al-Qasim bin Sallam . . Wahbah. riwayatnya Hafs dan aliran as-Syatibiy sebelum kita memulakan pelajaran Ilmu Tajwid .Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah. al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh. Al-Wadih Fi Usul Fiqh. 1996. al-Zuhaili. Jordan: Dār al-Nafais. dan dipuji oleh ramai imam-imam . AlRiyād : Maktabah Rushd. dan ditanam di as-Samawah menghala ke Syam . Jadi dikira bacaan kita sekarang ialah bacaan riwayat Hafs daripada Qiraat Asim . Salah seorang daripada Imam Qurra Sepuluh . Nasrun Haroen. Antara muridnya yang masyhur dan meriwayat bacaan daripadanya ialah Imam Hafs dan Imam Syu’bah . dan menerima bacaannya secara talaqqi . Ushul Fiqh 1. Imam Asim.

Wallahu a'lam. berhampiran lereng bukit al-Maqtam . Ibn al-Munadiy ada berkata : “Dia membaca al-Quran di hadapan Asim secara berterusan . antaranya Hussain bin Muhammad al-Marwaziy . dan ramai lagi dari kalangan para sahabah . Beliau juga mempelajari Ilmu Qiraat daripada Imam Abi AbdulLah Muhaammad al-‘As an-Nafaziy bersambung daripada para alim sezamannya . Dikenali dengan Hufais . Ia juga digelar Abu Amru. Abu Syuib al-Qawas dan ramai lagi. Manakala sanad RasululLah dan bacaan yang diperturunkan kepada Hafs adalah bacaan yang diambil daripada Ali bin Abi Talib k . al-Fadlu bin Yahya al-Ambariy .w melalui AbdurRahman al-Salamiy dan AbdulLah bin Mas ud r. Merupakan kawan dan anak tiri kepada Imam Asim . bersambung daripada Imam Abi Amru Uthman bin Said adDaniy [pengarang kitab Qiraat at-Taisir]. Mempelajari Ilmu Qiraat daripada Imam Abi al-Hasan Ali bin Hazil al-Balansiy . Beberapa orang tokoh ulama telah mendengar dan mengambil bacaannya secara berdepan .w melalui AbdurRahman al-Salamiy .a melalui Zar bin Habisy al-Asadiy . Abu Yahya bin Muayyin pernah berkata : “Riwayat yang sahih yang pernah diriwayatkan daripada Imam Asim ialah riwayat Umar Hafs bin Sulaiman ” .Sanad Imam Asim yang sampai daripada RasululLah diambil daripada Ali bin Abi Talib k . Biografi Imam Hafs [‫]حفص‬ Namanya ialah Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin Abi Daud al-Asadiy al-Kufiy al-Bazzaz [penjual pakaian] . beliau pula menjadi tempat menimba bacaan al-Quran oleh masyarakat dalam tempoh yang agak lama . Biografi Imam as-Syatibiy [‫]الشاطبى‬ ِِ ّ Namanya ialah Abu al-Qasim bin Fayyurah bin Khalaf bin Ahmad al-Ra’iniy as-Syatibiy alAndalusiy . bersambung daripada Abi Daud Sulaiman bin Najah . terbukti dan tepat” .. Imam as-Syatibiy pernah memuji Imam Hafs dengan katanya : ‫وحفص وبالتقان كان مفضل‬ ّ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِ َِ ٍ ْ َ [ “….” ] Oleh kerana itulah riwayatnya masyhur dan banyak imam-imam menerima bacaannya secara talaqqi termasuk sahabat-sahabatnya . Tidak menjadi pelik kerana Imam Asim sebagai bapa tiri yang mendidiknya sendiri . Beliau amat dikenali dan terkenal dengan kitab Qiraat Tujuh yang berjudul “Hirzul Amani wa Wajhut Tahani” yang bersandarkan kepada kitab at Taisir Imam Amru ad Daniy dan tersusun daripadanya 1173 bait. Membaca al-Quran secara bertalaqqi di hadapan Asim dan menjadi mahir sehingga disaksikan sebagai salah seorang ulama . Mengikut riwayat yang sahih beliau lahir pada tahun 90H dan meninggal pada tahun 180H. Meninggal dunia selepas asar di Mesir pada 8 Jamadil Akhir tahun 590H .. Orang-orang dulu berpendapat beliau mendahului Syu’bah dalam menghafal. . Kata al-Zahabiy : “Bacaannya dipercayai .Hafs adalah seorang yang mahir dalam membaca al-Quran dan mempunyai kelebihan. Abid bin AsSobah .a melalui Zar bin Habisy al-Asadiy. Amru bin as-Sobah . Sesungguhnya beliau sangat banyak menghafal . Setelah Imam Asim meninggal . Lahir pada tahun 538 di Syatibah iaitu salah sebuah perkampungan di Andalus . Beliau mengajar al-Quran dalam tempoh yang lama” . “Beliau adalah murid Asim yang paling berpengetahuan dan sebutan hurufnya lebih rajih dan tepat berbanding Syu’bah” kata Abu Hisyam alRifa’i. Beliau di kebumikan di Qarafah . dan bacaan yang diperturunkan kepada Syu’bah adalah bacaan yang diambil daripada AbdulLah bin Mas ud r. Mereka menyifatkan sebutan hurufnya tepat yang pernah ia pelajari daripada Asim.