Mazhab Ahlul Usul Ilmu Usul al-Fiqh (Bahasa Arab: ‫ )أصول الفقه‬merupakan merupakan salah satu cabang ilmu

yang berperanan penting dalam menyelesaikan masalah yang timbul, di mana masalah ini tidak dijumpai sebarang nas-nas dari al-Quran atau as-Sunnah. Perkataan Usul al-Fiqh berasal dari dua perkataan bahasa Arab, iaitu Usul dan al-Fiqh. Dari segi bahasa, Usul bererti asas, sumber, kaedah atau dalil, manakala al-Fiqh membawa maksud memahami sesuatu perkara. Dari segi syarak pula, al-Fiqh bererti pengetahuan tentang hukumhukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil-dalil tafsili. Hasil daripada gabungan Usul dengan al-Fiqh, maka terbentuklah satu istilah yang tersendiri iaitu Usul al-Fiqh. Ilmu Usul al-Fiqh membawa definisi ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsil

Sejarah Perkembangan Ilmu Usul al-Fiq Zaman Rasulullah S.A.W.

Pada zaman Rasulullah S.A.W., hukum-hukum diambil dari wahyu (al-Quran) dan penjelasan oleh baginda (as-Sunnah). Segala masalah yang timbul akan dirujuk kepada Rasulullah S.A.W. dan baginda akan menjawab secara terus berdasarkan ayat al-Quran yang diturunkan atau penjelasan baginda sendiri. Namun, terdapat sebahagian Sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Nabi lantaran berada di tempat yang jauh daripada baginda, misalnya Muaz bin Jabal yang diutuskan ke Yaman. Baginda membenarkan Muaz berijtihad dalam perkara yang tidak ditemui ketentuan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Setelah kewafatan Rasulullah S.A.W., sebarang masalah yang timbul dirujuk kepada para Sahabat. Mereka mampu mengistinbat hukum terus dari al-Quran dan as-Sunnah kerana: 1. penguasaan bahasa Arab yang baik; 2. mempunyai pengetahuan mengenai sabab an-nuzul sesuatu ayat atau sabab wurud al-hadis; 3. mereka merupakan para Perawi Hadis. Hal ini menjadikan para Sahabat mempunyai kepakaran yang cukup untuk mengistinbatkan hukum-hukum. Mereka menetapkan hukum dengan merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah. Sekiranya mereka tidak menemui sebarang ketetapan hukum tentang sesuatu masalah, mereka akan berijtihad dengan menggunakan kaedah qias. Inilah cara yang dilakukan oleh para mujtahid dalam kalangan para Sahabat seperti Saidina Abu Bakar as-Siddiq, Saidina Umar bin alKhattab, Saidina Uthman bin Affan dan Saidina Ali bin Abu Talib. Sekiranya mereka mencapai kata sepakat dalam sesuatu hukum maka berlakulah ijma’. Pada zaman ini, cara ulama’ mengambil hukum tidak jauh berbeza dengan zaman Sahabat kerana jarak masa mereka dengan kewafatan Rasulullah S.A.W. tidak terlalu jauh. Yang membezakannya ialah sekiranya sesuatu hukum tidak terdapat dalam alQuran, as-Sunnah dan al-Ijma’, mereka akan merujuk kepada pandangan para Sahabat sebeum berijtihad. Oleh sebab itu idea untuk menyusun ilmu Usul al-Fiqh belum lagi muncul ketika itu. Inilah cara yang digunakan oleh para mujtahid dalam kalangan tabi’in seperti Sa’id bin al-Musayyib, ‘Urwah bin az-Zubair, al-Qadi Syarih dan Ibrahim an-Nakha’i.

4. keadaan umat Islam semakin berubah. Cara penulisan mereka dibahagikan kepada dua: Tariqah al-Mutakallimin dan Tariqah al-Ahnaf. Muhammad Zaini bin Yahya. Hal ini menyebabkan para ulama’ mula menyusun kaedah-kaedah tertentu yang dinamakana ilmu Usul al-Fiqh untuk dijadikan landasan kepada ijtihad mereka. . 2. terdapat ramai ulama’ yang menulis ilmu Usul al-Fiqh. Ta’arudh dan Tarjih (‫ :)تعارض وترجيح‬perbahasan tantang percanggahan antara dalil-dalil serta Jalan jalan penyelesaiannya. Afandi bin Sahi. 5. Selangor Darul Ehsan: Ilmiah Publishers Sdn. Dilalah (‫ :)دللة‬merangkumi kaedah-kaedah istinbat hukum dari nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. Ketika itu timbul banyak masalah baru yang tiada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah secara jelas. penguasaan bahasa Arab dalam kalangan orang-orang Arab sendiri menjadi lemah. Principles of Islamic Jurisprudence (Second Revised Edition). Bhd. Ijtihad dan Mujtahid: merangkumi persoalan taqlid dan muqallid. Ilmu Usul al-Fiqh disusun sebagai satu ilmu yang tersendiri di dalam sebuah kitab berjudul ar-Risalah karangan al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafie. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1999. Rujukan: * Muhammad bin Ariffin. Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 4. Kesannya. Antara skop perbahasan dalam ilmu Usul al-Fiqh ialah: 1.Pada akhir Kurun Kedua Hijrah. Dalil-dalil syarak: merangkumi dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati. 3. Rencana Utama: Cara Penulisan Ilmu Usul al-Fiqh Selepas al-Imam as-Syafie. Hukum-hukum Kulli: merangkumi hukum-hukum taklifi dan hukum wad’ie. 2004. Bilangan umat Islam bertambah ramai sehingga menyebabkan berlakunya percampuran antara orang Arab dan bukan Arab. Kitab ini membincangkan tentang al-Quran dan as-Sunnah dari segi kehujahan serta kedudukan kedua-duanya sebagai sumber penentuan hukum. * Mohammad Hashim Kamali.

‫التفصيلية‬ Makrifatul ahkaamis syar'iyyatil 'amaliyyahi bil adilatihaa at tafsiliyyah.27:‫)طسه‬ Dan fiqh secara bahasa adalah : pemahaman sebagaimana firman Allah Y : 27. sebagaiamana firman Allah Y: َ َ ْ ‫(أ َل َم ت َر ك َي ْف ضرب الل ّه مث َل ً ك َل ِمسة ط َي ّبسة ك َشسجرةٍ ط َي ّب َسةٍ أ َصسل ُها ثساب ِت وَفَرعُهسا فسي‬ ً َ ً َ ِ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ْ (24:‫السماء( )إبراهيم‬ ِ َ ّ 24. ( QS thohaa: 27-28 ) ً ‫واصطلحا: معرفة الحكام الشرعية العملية بأدلتها‬ . akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit ( QS ibrahim : 24 ) ___________________________________________________ [1] termasuk dalam Kalimat yang baik ialah kalimat tauhid. Supaya mereka mengerti perkataanku." ،‫فالمراد بقولنا: )معرفة( ؛ العلم والظن؛ لن إدراك الحكام الفقهية قد يكون يقينيسسا‬ ّ . (24:‫مث َل ً ك َل ِمة ط َي ّب َة ك َشجرةٍ ط َي ّب َةٍ أ َصل ُها ثاب ِت وَفَرعُها في السماء( )إبراهيم‬ ِ َ ّ ً ً َ ِ َ ْ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ Maka kata usul ‫ الص سول‬adalah jamak dari kata aslun ‫ أص سل‬dan dia itu ‫س‬ ‫س‬ maknanya : apa-apa yang dibangun di atasnya yang selainnya. kalimat tauhid seperti Laa ilaa ha illallaah. Adapun makna secara istilah syar'ii adalah "Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyyah dengan dalil dalilnya yang terperinci. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. sebagaimana banyak dalam masalah-masalah fiqih.‫وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه‬ ّ Adapun maksud perkataan kami ( ma'rifah / mengetahui ) adalah ilmu dan persangkaan Karena mengetahui hukum-hukum fiqih terkadang bersifat yakin dan terkadang bersifat persangkaan. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Y Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik[1] seperti pohon yang baik. segala Ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran serta perbuatan yang baik. (‫والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعسالى: (واحل ُسل عُقسد َةً مسن ل ِسساني * ي َفقهُسوا قَسوْلي‬ ‫ْ َ س‬ ْ ْ ْ َ ‫س‬ ِ ِ ‫َس‬ ْ ِ (28.‫الول: باعتبار مفرديه؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه‬ ِ َ Pertama: ditinjau dari mufrodat ( kosa katanya ) terdiri dari dua mufrodat : yaitu kata usul dan kata fiqh ،‫فالصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الج سدار وه سو أساس سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: (أ َل َسم ت َسر ك َي ْسف ض سرب الل ّسه‬ َ َ َ َ ُ َ ْ .28.Ushul Fiqih didefinisikan dengan 2 tinjauan: . dan diantaranya adalah 'pokoknya tembok dan dia itu adalah pondasinya. dan pokoknya pohon yang bercabang darinya ranting-rantingnya. .

maka Ushul Fiqih didefinisikan dengan : "Ilmu yang membahas dalil-dalil fiqih yang umum dan cara mengambil faidah darinya dan kondisi al mustafid ( orang yang mengambil faidah darinya ) ‫فالمراد بقولنا: )الجماليسة( ؛ القواعسد العامسة مثسل ق سولهم: المسر للوجسوب والنهسي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الدلة التفصيلية فل تذكر في أصول الفقه‬ . ia tidak dituntut untuk mengulangi. mansukh. ‫والمراد بقولنا: )بأدلتها التفصيلية( ؛ أدلة الفقه المقرونة بمس سائل الفق سه التفص سيلية؛‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . pent)".‫بالعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فل يسمى ذلك فقها ً في الصطلح‬ ّ Adapun maksud dari perkataan kami ( al amaliyah ) adalah : apa-apa yang tidak berhubungan dengan aqidah. ‫والمراد بقولنا: )وكيفية الستفادة منها( ؛ معرفسة كيسف يسستفيد الحكسام مسن أدلتهسا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بدراسة أحكام اللفاظ ودللتها من عموم وخصوص وإطلق وتقييد وناسخ ومنسسسوخ‬ . "sah-nya suatu amal menunjukkan amal tersebut telah terlaksana (yakni. seperti wajib dan haram.‫فخرج به أصول الفقه؛ لن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الجمالية‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( bil adilatil tafsiliyyah / dengan dalil-dalil yan terperinci ) adalah : dalildalil fiqh yang berhubungan dengan masalah-masalah fiqh yang terperinci. maka tidak termasuk di dalamnya ilmu Ushul Fiqih karena pembahasan di dalamnya hanyalah mengenai dalil-dalil fiqih yang umum.ً ‫العادية؛ كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( ahkamus syar'iyyah / hukum-hukum syari'at ) adalah : hukum-hukum yang diambil dan berhubungan dengan syari'at. muqoyyad. ‫والمراد بقولنا: )العملية( ؛ ما ل يتعلق بالعتقاد؛ كالصلة والزكاة، فخرج به ما يتعلق‬ . seperti sholat dan zakat.‫والمسسراد بقولنسسا: )الحكسسام الشسسرعية( ؛ الحكسسام المتلقسساة مسسن الشسسرع؛ كسسالوجوب‬ ‫والتحريم، فخرج به الحكسام العقليسة؛ كمعرفسة أن الكسل أكسبر مسن الجسزء والحكسام‬ ‫س‬ ‫س‬ . Maka tidak termasuk darinya (Amaliah) apa-apa yang berhubungan dengan aqidah. ‫الثاني: باعتبار كونه؛ لقبا ً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدل سة الفق سه‬ ‫س‬ ‫س‬ .‫وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها‬ ّ Adapun maksud dari ucapan kami ( kaifiyatul istifadah minha / bagaimana cara mengambil faedah darinya) adalah : mengetahui bagaimana mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya dengan mempelajari hukumhukum lafadz dan penunjukkannya seperti umum. maka yang demikian tidak dinamakan Fiqih secara istilah. seperti mengetahui turunnya embun di malam yang dingin jika cuaca cerah. muthlaq. maka keluar darinya (yakni Hukum-hukum syar'i) hukum-hukum akal. Dalil-dalil terperinci tersebut tidaklah disebutkan dalam ilmu Ushul Fiqih kecuali sebagai contoh (dalam penerapan) suatu kaidah. dan lain- . nasikh. khusus. seperti mentauhidkan Allah Y . seperti mengetahui bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian. dan mengenal nama-nama dan sifat-Nya.‫الجمالية وكيفية الستفادة منها وحال المستفيد‬ Kedua : dari tinjauan keberadaannya sebagai julukan pada bidang tertentu.‫إل على سبيل التمثيل للقاعدة‬ Dan maksud dari perkataan kami ( al ijmaliyyah / umum ) adalah : kaidah-kaidah secara umum seperti perkataan : "perintah menunjukkan hukum wajib". dan hukum-hukum adat (kebiasaan). Maka tidak termasuk dari "yang umum": dalil-dalil yang terperinci. "larangan menunjukkan hukum haram".

"adapun makna secara istilahi adalah : Apa-apa yang ditetapkan oleh pangilan syari'at yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani syari'at) dari tuntutan atau pilihan atau peletakan.lain.‫أو وضع‬ Maa iqtadhoohu khitoobus syar'ii al muta'aloqiti bi af'alil mukaliifin min tholabinau takhyiirin au wadh'iin." . syarat-syarat ijtihad. hukumnya dan yang semisalnya dibahas dalam ilmu Ushul Fiqih.‫فالمراد بقولنا: )خطاب الشرع( ؛ الكتاب والسنة‬ Adapun maksud dari ucapan kami ( khirobus sar'I / pangilan syariat ) adalah al qur'an dan as sunnah ‫والمراد بقولنا: )المتعلق بأفعال المكلفين( ؛ ما تعلق بأعمالهم سسواء كسانت قسول ً أم‬ ‫س‬ ً . Dinamakan orang yang mengambil faidah karena ia dengan sendirinya dapat mengambil faidah hukum dari dalil-dalilnya karena ia telah mencapai derajat ijtihad.‫الحكام: جمع حكم وهو لغة: القضاء‬ ً ُ AHKAM / HUKUM-HUKUM Ahkam adalah bentuk jamak dari hukum dan arti secara bahasa adalah : keputusan/ketetapan ً ْ ،‫واصطلحا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخييسسر‬ .ً ‫فعل، إيجادا ً أم تركا‬ . Maka mengenal mujtahid.‫فخرج به ما تعلق بالعتقاد فل يسمى حكما ً بهذا الصطلح‬ . %%%%%%%%% ‫الحكـــــام‬ . Maka dengan menguasainya (yakni cara mengambil faidah dari dalil-dalil umum) seseorang bisa mengambil faidah hukum dari dalil-dalil fiqh ‫والمراد بقولنسا: )وحسال المسستفيد( ؛ معرفسة حسال المسستفيد وهسو المجتهسد، سسمي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ً ‫مستفيدا؛ لنه يستفيد بنفسسه الحكسام مسن أدلتهسا لبلسوغه مرتبسة الجتهساد، فمعرفسة‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫المجتهد وشروط الجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه‬ Adapun maksud dari perkataan kami ( wa haalul mustafid / dan keadaan orang yang mengambil faedah ) adalah :orany yang mengambil faidah disebut mujtahid.

‫والمسراد بقولن سا: )أو وضسع( ؛ الص سحيح والفاس سد ونحوهم سا مم سا وضسعه الشسارع مسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . makruh. . dan yang lainnya yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda.‫والمراد بقولنا: )أو تخيير( ؛ المباح‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( au takyiirin / atau pilihan) adalah hal-hal yang dibolehkan. melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.‫فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح‬ ّ Al-Ahkam at-Taklifiyyah ada lima : Wajib. .‫والمراد بقولنا: )من طلب( ؛ المر والنهي سواء على سبيل اللزام، أو الفضلية‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( min tholabin / dari tuntutan" ) adalah perintah dan larangan. dan mubah. :‫أقسام الحكام الشرعية‬ . atau sifat-sifat untuk ditunaikan atau dibatalkan. harom. . mandub (sunnah). Maka keluar dari perkataan tersebut apa-apa yang berhubungan dengan aqidah. .Adapun maksud dari ucapan kami : ( al muta'aliqotu bi af'alil mukalifin / berhubungan dengan perbuatan mukallaf ) adalah : apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan mereka baik itu berupa perkataan atau perbuatan. maka mencakup anak kecil dan orang gila.‫والمراد بقولنا: )المكلفين( ؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( al mukalafiin ) siapa saja yang keadaannya dibebani syari'at. rusak. maka tidak dinamakan hukum secara istilah.‫تنقسم الحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية‬ PEMBAGIAN HUKUM SYARI'AT: Hukum syari'at dibagi menjadi dua bagian : Taklifiyyah (Pembebanan) dan Wadh'iyyah (Peletakan). baik itu sebagai keharusan ataupun keutamaan.‫علمات وأوصاف للنفوذ واللغاء‬ Yang dimaksud dengan perkataan kami ( au wadh'in / atau peletakan ) adalah : Sah. .

dan dinamakan juga : fardhu dan karidhoh serta pasti dan harus. .‫وخرج بقولنا: )ل على وجه اللزام( ؛ الواجب‬ Dan keluar dari perkataan kami (tidak dalam bentuk keharusan) hal-hal yang wajib. .‫1 .والمندوب لغة: المدعو‬ ّ 2.‫واصطلحا: ما أمر به الشارع على وجه اللزام؛ كالصلوات الخمس‬ Adapun makna secara istilahi adalah : Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk keharusan". boleh dilakukan ً ‫والواجب يثاب فاعله امتثال، ويستحق العقاب تاركه.mandhub ( sunnah) secara bahasa adalah : yang diseru".‫واصطلحا: ما أمر به الشارع ل على وجه اللزام؛ كالرواتب‬ Adapun makna secara istilahi adalah : "Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan".‫فخرج بقولنا: )ما أمر به الشارع( ؛ المحرم والمكروه والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at )hal-hal yang haram. makruh dan mubah. dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan adzab. seperti sholat rowatib.‫فخرج بقولنا: )ما أمر به الشارع( ؛ المحرم والمكروه والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami (: "Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang haram. . seperti sholat lima waktu. ً . wajib arti secara bahasa adalah : yang jatuh dan harus" ً .ً ‫ولزما‬ Maka wajib itu adalah orang yang melakukannya mendapatkan pahala jika ikhlas. .‫2 . ويسمى: فرضا ً وفريضة وحتمسسا‬ ُ ً ّ ُ . makruh dan mubah.فالواجب لغة: الساقط واللزم‬ 1.‫وخرج بقولنا: )على وجه اللزام( ؛ المندوب‬ Maka keluar dari perkataan kami (dengan bentuk keharusan ) hal-hal yang mandhub . . ..

.ً ‫والمندوب يثاب فساعله امتثسال، ول يعساقب تساركه ويسسمى سسنة ومسسنونا ً ومسستحبا‬ ً ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ُ ّ .‫4 . dan orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan adzab. . seperti durhaka kepada orang tua. makruh arti secara bahasa adalah: yang di murkai ( di benci ) ‫واص سطلحا: م سا نه سى عن سه الش سارع ل عل سى وج سه الل سزام ب سالترك؛ كالخ سذ بالش سمال‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ً س س‬ ‫س‬ ‫والعطاء بها‬ Adapun arti secara istilahi adalah : "Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan".‫فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشارع( ؛ الواجب والمندوب والمباح‬ Maka keluar dari perkataan kami ( Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang wajib dan mandhub dan mubah.ً ‫ونفل‬ Maka mandub ( sunnah ) itu adalah orany yang mnegerjakannya mendapat pahala jika ia ikhlas dalam pelaksanaanya.‫فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشارع( ؛ الواجب والمندوب والمباح‬ .والمحرم لغة: الممنوع‬ 3. . atau masnuunah atau mustahab ( yang di sukai ) dan nafilah. . .‫3 . dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan adzab. Dan dinamakan juga : sunnah .‫واصطلحا: ما نهى عنه الشارع على وجه اللزام بالترك؛ كعقوق الوالدين‬ Adapun makna secara istilah adalah : Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan".ً ‫والمحرم يثاب تاركه امتثال، ويستحق العقاب فاعله. ويسمى: محظورا ً أو ممنوعا‬ Maka haram adalah : pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas). seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri.والمكروه لغة: المبغض‬ 4.‫وخرج بقولنا: )على وجه اللزام بالترك( ؛ المكروه‬ Dan keluar dari perkataan kami (dalam ditinggalkan) hal-hal yang makruh bentuk keharusan untuk ً . haram makna secara bahasa adalah dilarang ً .

dari hal yang diperintahkan atau yang dilarang.‫فخرج بقولنا: )ما ل يتعلق به أمر( ؛ الواجب والمندوب‬ Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah ) hal-hal yang wajib dan mandhub / sunnah. mubah arti secara bahasa adalah : yang diumumkan dan diizinkan..‫ذلك عن كونه مباحا ً في الصل‬ Dan keluar dari perkataan kami (secara asalnya) seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya (yakni suatu yang mubah) sebagai wasilah (yang menghantarkan) terhadap hal yang diperintahkan.‫وخرج بقولنا: )ل على وجه اللزام بالترك( ؛ المحرم‬ Dan keluar dari perkataan kami (tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan ) hal-hal yang haram.‫وخرج بقولنا: )ول نهي( ؛ المحرم والمكروه‬ Dan keluar dari perkataan kami (dan tidak juga larangan ) hal yang haram dan makruh. . ‫وخرج بقولنا: )لذاته( ؛ ما لو تعلق به أمر لك سونه وس سيلة لم سأمور ب سه، أو نه سي لكسونه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مسسأمور، أو منهسسي، ول يخرجسسه‬ . maka bagi hal yang mubah tersebut hukumnya sesuai dengan apa-apa ia (yang mubah tersebut) menjadi wasilah baginya. .والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه‬ 5.Maka keluar dari perkataan kami (Apa-apa yang dilarang oleh pembuat syari'at ) hal-hal yang wajib . dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan adzab. ً . . ً ً ‫واصطلحا: ما ل يتعلق به أمر، ول نهي لذاته؛ كالكل في رمضان ليل‬ Adapun arti secara istilahi adalah : Apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah( wajib ) dan larangan ( haram ) secara asalnya". Seperti makan pada malam hari di bulan Romadhon. . mandhub / sunnah dan mubah. .‫5 . atau ada kaitannya dengan larangan karena keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang. Dan yang demikian tidak mengeluarkannya (yakni hal yang mubah) dari keberadaannya sebagai sesuatu yang hukumnya mubah pada asalnya.‫والمكروه: يثاب تاركه امتثال، ول يعاقب فاعله‬ Maka makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala (ikhlas).

‫إلغاء‬ .‫فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب‬ Maka sahih dalam ibadah : apa-apa yang beban terlepas dengan mengerjakannya ( yakni ibadah yang sah) dan tuntutan syar'ii gugur dengannya.فالصحيح لغة: السليم من المرض‬ 1. maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adzab.‫والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثل‬ Dan sahih dalam akad : apa-apa yang pengaruh adanya akad / perjanjian tersebut berakibat terhadap keberadaannya.‫1 .ً ‫وجائزا‬ Dan mubah yang senantiasa berada pada sifat mubah (boleh). Shohih arti secara bahasa adalah : yang selamat dari penyakit ً .‫ومنها: الصحة والفساد‬ Al-Ahkam al-wadh'iyyah adalah : Apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari tanda-tanda untuk menetapkan atau menolak. baik itu ibadah ataupun akad ( perjanjian ) .‫ول يكون الشيء صحيحا ً إل بتمام شروطه وانتفاء موانعه‬ . melaksanakan atau membatalkan dan diantaranya adalah : benar ( shahih ) dan rusak ." . seperti pada suatu akad jual beli berakibat berubah kepemilikan.ً ‫واصطلحا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدا‬ Adapun makna istilah : "apa-apa yang pengaruh perbuatannya berakibat padanya. :‫الحكام الوضعية‬ AL-AHKAM AL-WADH'IYYAH ‫الحكام الوضعية: ما وضسعه الشسارع مسن أمسارات، لثبسوت أو انتفساء، أو نفسوذ، أو‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . . ً .ويسمى: حلل‬ .ً ‫والمباح ما دام على وصف الباحة، فإنه ل يترتب عليه ثواب ول عقاب.

. rukun-rukunnya dan kewajibankewajibannya.‫وجه ل يباح‬ Contoh adanya penghalang dalam akad / perjanjian : seseorang menjual sesuatu kepada orang yang wajib baginya sholat jum'at.ً ‫واصطلحا: ما ل تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدا‬ . dari sisi yang tidak dibolehkan adamya jual beli. .ً ‫2 . ٌ .‫مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها‬ Contohnya dalam ibadah : seseorang mendatangi sholat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya.‫فإن فُقد شرط من الشروط، أو وُجد مانع من الموانع امتنعت الصحة‬ ِ ِ Jika hilang salah satu syarat dari syarat-syarat yang ada. sesudah adzan jum'at yang kedua.Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya.والفاسد لغة: الذاهب ضياعا ً وخسرا‬ 2.. Rusak/Fasid secarabahasa adalah : yang pergi serta hilang dan rugi. . atau adanya penghalang dari penghalang-penghalangnya maka tidak dikatakan sahih ( benar ) .‫ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما ل يملك‬ Contoh hilangnya syarat dalam akad : seseorang menjual barang yang bukan miliknya .‫ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي‬ Contoh adanya penghalang dalam ibadah : seseorang sholat sunnah mutlak pada waktu larangan ً ‫ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا، بعد ندائها الثاني على‬ . ً .‫مثال فَقد الشرط في العبادة: أن يصلي بل طهارة‬ ْ Contoh hilangnya syarat dalam ibadah : seseorang sholat tanpa bersuci.‫ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعا ً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه‬ Contohnya dalam akad : seseorang melakukan akad jual beli dengan menyempurnakan syarat-syaratnya yang telah diketahui dan tidak adanya penghalang-penghalangnya. .

Adapun makna secara istilah adalah : "apa-apa yang pengaruh perbuatannya tidak berakibat kepadanya. Yang kedua : dalam nikah. al buyu' ( jual-beli ) bab: jika mau menolak al musorro'at.) ::‫والفاسد والباطل بمعنى واحد إل في موضعين‬ ‫الول: في الحرام؛ فرقوا بينهما بأن الفاسسد مسا وطسئ فيسه المحسرم ِ قبسل التحلسل‬ ‫س‬ ‫ُ س‬ ‫س‬ ّ . bahwa yang fasid adalah apabila seorang yang ihrom menyetubuhi istrinya sebelum tahallul awal.‫بل ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلنه كنكاح المعتدة‬ Fasid dan batil memiliki makna yang sama kecuali dalam dua tempat Yang pertama: dalam ihrom. bahwa yang fasid adalah apa-apa yang diperselisihkan para 'ulama dalam kerusakannya. seperti menjual sesuatu yang belum ditentukan. . ‫فالفاسد من العبادات: ما ل تبرأ به الذمة، ول يسقط به الطلب؛ كالصلة قبل وقتها‬ Fasid dalam ibadah : apa-apa yang beban tidak terlepas dengannya dan tuntutan tidak gugur dengannya. ‫وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محسرم؛ لن ذلسك مسن تعسدي حسدود‬ ‫س‬ ‫س‬ ّ ْ ِ ّ ّ ‫الله، واتخاذِ آياته هزؤا، ولن النبي صلى الله عليه وس س‬ ّ ً ‫لم أنك سر علسى مسن اشسترطوا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ (1) . seperti sholat sebelum waktunya. akad dan syarat-syarat maka itu adalah haram. dan batil adalah apa-apa yang disepakati kebatilannya seperti menikahi wanita yang masih dalam `iddahnya.‫والفاسد من العقود: ما ل تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول‬ Fasid dalam akad : apa-apa yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya (tidak memiliki dampak). baik itu ibadah ataupun akad / perjanjian.‫الول، والباطل ما ارتد فيه عن السلم‬ ‫الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فس ساده كالنك ساح‬ ‫س‬ ‫س‬ . dan muslim no ( 1504) dalam kitab : al 'iteq ( 2) bab . seperti nikah tanpa wali. sesungguhnya wala ' bagi yang memerdekakan. para 'ulama membedakan keduanya. Karena yang demikian termasuk melampaui batasanbatasan Allah dan menjadikan ayat-ayat-Nya sebagai olok-olokan. para 'ulama membedakan keduanya. . dan yang batil adalah apabila seseorang murtad dari Islam. ‫شروطا ً ليست في كتاب الله‬ Dan semua yang fasid (rusak) dalam ibadah. dan karena Nabi shollallohu alaihi wa sallam mengingkari orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah (al-Qur'an ) ( lihat HR bukhari no ( 2155 ) dalam kitab .

16/09/2009 . .Sunat Ghairu Mu'akad yaitu adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti puasa senin kamis. fitnah. Contohnya : main judi. 4. memelihara jenggot. Makruh Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT. dan lain-lain. Wajib (Fardlu) Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf). dan lain-lain. Makruh.Sunah Mu'akkad adalah sunnat yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW seperti shalat ied dan shalat tarawih. Sunah terbagi atas dua jenis/macam: .Pengertian Hukum Islam (Syara') . membunuh.Wajib Kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim mukallaff namun jika sudah ada yang malakukannya maka menjadi tidak wajib lagi bagi yang lain seperti mengurus jenazah. solat tahajud. riba. Contoh : posisi makan minum berdiri. Sunnah/Sunnat Sunnat adalah suatu perkara yang bila dilakukan umat islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Hukum islam yang disebut juga sebagai hukum syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib. durhaka pada orang tua. Haram Wed. sunah. dan lain-lain. haram. di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. pergi haji (jika telah mampu). dan lain sebagainya. Mubah. .Wajib. Contoh : sholat sunnat. makruh dan mubah : Penjelasan dan Pengertian/Arti Definisi Hukum-Hukum Islam : 1. haji bila telah mampu dan lain-lain. 2. puasa senin kamis. puasa ramadan. Contoh : solat lima waktu.12:22am — godam64 Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Wajib terdiri atas dua jenis/macam : . Sunnah. 3. zina. minum minuman keras. merokok (mungkin haram). Haram Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. membayar zakat.Wajib 'ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim mukalaf seperti sholah fardu. zakat. .

Mubah Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. belanja. "Ilmu berkenaan hukumhakam Syarak yangbersifat 'amali yang diperolehi dari dalil-dalilnya secara terperinci". Ilmu Fiqh tidak menyentuh tentang hukum-hakam I’tiqad. perbuatan dan hal-ehwal luaran manusia tanpa menyentuh soal aqidah dan akhlak. Dari segi bahasa kalimah Fiqh bermaksud memahami. 2. mufti dan qadhi. Adapun orang awam. Pada asalnya ia bermaksud memahami agama secara keseluruhannya. qadhi mahupun orang awam biasa. iaitu percakapan. Ilmu Fiqh amat berguna sama ada kepada ulama’. Apa yang dimaksudkan dengan hukum Syara’? Hukum Syara’ ialah "Ketetapan dari Allah ke atas perbuatan-perbuatan hamba yang . Perkataan Syarak bermaksud Allah dan Rasul. Apakah tujuan mempelajari ilmu Fiqh? Tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum-hakam Syara’ mengenai setiap tingkah laku manusiadan melaksanakan hukum-hakam tersebut dalam kehidupan dalam segenap ruang dan lapisannya. Namun kemudiannya dikhususkan ulamak kepada memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum-hakam amali sahaja. Qiyas dan sebagainya. Apa maksud hukum Syarak? Kita sebutkan tadi bahawa tujuan mempelajari ilmu Fiqh ialah untuk mengetahui hukum Syara’ atas setiap perbuatan kita. melamun. Secara lebih jelas. Dalil-dalil Syarak pada dasarnya ialah Kitab Allah (yakni al-Quran) danSunnah RasulNya. a) Hukum-hakam I’tiqad b) Hukum-hakam ‘Amali c) Hukum-hakam akhlak. Huraian. Medan pengajian ilmu Fiqh ialah yang kedua di atas iaitu hukum-hakam amali. memberi fatwa dan memutuskan hukuman terhadap sesuatu kes. ilmu Fiqh ditakrifkan oleh ulamak sebagai. bercanda. Namun secara terperinci ia merangkumi juga Ijmak. begitu juga tidak menyentuh tentang akhlak.5. 1. Para ulamak membahagikan hukum-hakamSyarak kepada tiga iaitu. Bagi para ulama. mufti. mereka perlu mengetahui ilmu ini agar dapat menjalani kehidupan seharian bertepatan dengangaris panduan yang ditetapkan Syara’. mereka perlu mendalami ilmu ini untuk mengajar orang ramai tentang hukum Syara’. Contoh : makan dan minum. dan lain sebagainya.

jika jenis tuntutan adalah jazam (yakni mesti). Bagi bahagian pertama (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan). maka ia dinamakan makruh. iaitu hanya galakan sahaja. Kesimpulan Setelah memahami pengertian dan pembahagian hukum Syarak di atas. dapat kita simpulkan bahawa perbuatanperbuatan hamba mengikut hukum Syarak berada dalam tiga bahagian besar. jika jenis tuntutanadalah jazam (yakni mesti). iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mesti dilakukan di mana jika ditinggalkan akan berdosa. iaitu hanya galakan sahaja. Yang haram. Pertama. Yang sunat. Yang dituntut tidak secara jazam. Ketetapan ini diketahui berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Syara' iaitu al-Quran. Pertama. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti). 3. iaitu tuntutan secara galakan sahaja. Bagi bahagian kedua pula (iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan). maka ia dinamakan haram. Perbuatan-perbuatan yang diberi pilihan (yakni terserah kepada manusia sama ada ingin melakukannya ataumeninggalkannya) Kemudian. maka ia dinamakan sunat. namun tidaklah berdosa jika ditinggalkannya. Yang wajib. bukan tuntutan mesti atau wajib. 1. Kedua. as-Sunnah. 2. dapat kita simpulkan perbuatan-perbuatan mukallaf mengikut hukum Syarak terbahagi kepada lima jenis. Ijma'.mukallaf sama ada ia perlu dilakukan atau perlu ditinggalkan atau diberi pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya". iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang digalakkan melakukannya oleh Syarakiaitu diberi pahala sesiapa yang melakukannya. Adapun jika jenis tuntutan adalah tidak jazam (tidak mesti). iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mesti ditinggalkan . Qias dan sebagainya oleh para ahli Fiqh atau Mujtahid. Yang dituntut secara jazam iaitu tuntutan mesti. Berapakah pembahagian hukum Syarak? Melihat kepada pengertian hukum di atas. Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya ditinggalkan Ketiga. bahagian pertama dan kedua terbahagi pula kepada dua jenis. maka ia dinamakan wajib. Perbuatan-perbuatan yang dituntut supaya dilakukan Kedua.

2. Apa makna mukallaf? Siapakah yang dikatakan sebagai mukallaf? Mukallaf ialah seorang yang telah mencukupi syarat untuk diberikan taklif Syarak (yakni tuntutan dankewajipan Syarak). Apa cabang-cabang ilmu yang terkandung dalam ilmu Fiqh? Ilmu Fiqh merangkumi dua bahagian besar. iaitu amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang digalakkan meninggalkannya iaitu diberi pahala kepada orang yang meninggalkannya (kerana Allah). 4. Orang-orang yang tidak sampai dakwah kepadanya termasuklah ahlul-fatrah iaitu orang-orang yang hidup di antara zaman pengutusan Rasul (*yakni mereka jauh dari Rasul yang terdahulu dan tidak berkesempatan dengan Rasul yang bakal datang) atau hidup di zaman Rasul yang bukan diutuskan kepada mereka. hlm. 2. Yang makruh. Ia merangkumi ibadah solat. Mereka akan selamat dari siksaan Allah kerana tidak sampai dakwah kepada mereka. Orang gila atau tidak siuman 3. harus dan sebagainya tadi.zakat. Telah sampai umur (yakni baligh) 2. haram. ia akan selamat (dari siksaan Allah)sekalipun anak-anak orang kafir. 1. Ibadah. haji dan sebagainya. Mu'amalat. 5. iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia sesama . puasa. khususnya penglihatan atau pendengaran. (Rujuk: Hasyiyah Imam al-Baijuri ‘ala Jauharati-Tauhid. Sampai dakwah kepadanya 4. Memiliki akal yang waras 3. Orang yang mukallaf wajib mematuhi ketetapan agama dan setiap perbuatan dan perlakuannya tertakluk dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama sama ada wajib. terkeluar dari kelompok mukallaf: 1. Siapakah orang-orang yang terkeluar dari kelompok mukallaf? Dari takrif dan syarat-syarat mukallaf tadi. Tidak ada perbuatan mukallaf dari sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya melainkan tertakluk dengan salah satudari hukum lima di atas. Kanak-kanak yang mati sebelum baligh. namun tidak dikira berdosa jika dilakukannya. Syarat-syarat mukallaf ialah: 1. Sempurna pancaindera. Kanak-kanak yang belum baligh. iaitu hukum-hakam yang menyentuh hubungan manusia dengan Tuhan. iaitu perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang diserah kepada pilihan manusia samaada ingin melakukannya atau meninggalkannya di mana sebarang pilihannya tidak akan membawa implikasi dosa atau pahala.di mana jika dilakukan akan berdosa. Yang mubah (harus). 67-68).

cara-cara menetapkan/mensabit kesalahan-kesalahan jenayah dan perlaksanaan hukuman terhadapnya. perwarisan. tanggungjawab ketua negara/pemimpin dan hak dan kewajipan rakyat/warga negara. perceraian. g) Hukum-hakam tentang kewangan negara merangkumi sumber-sumber pendapatan negara dan perbelanjaan-perbelanjaannya. kesaksian. Sumber asal bagi ilmu Fiqh ada dua sahaja iaitu. Ia terdiri dari sumbersumber asal dan sumber-sumber sokongan. b) Hukum-hakam tentang harta seperti jual-beli. d) Hukum-hakam tentang kehakiman/pengadilan merangkumi membuat keputusan (alqadha). pendakwaan. a) Hukum-hakam tentang kekeluargaan yang merangkumi perkahwinan. Ijmak 2. 1. Qiyas . keterangan dan sebagainya. gadaian.manusia. e) Hukum-hakam tentang ahli Zimmah (orang bukan Islam yang mendiami dalam negara Islam) merangkumi hak-hak dan tanggungjawab mereka terhadap negara dan sebagainya. sewa-menyewa. Al-Quran 2. sumpah. Cabang mu’amalat ini merangkumi pula bidang-bidang berikut. prinsip-prinsip hukuman. 1. h) Hukum-hakam tentang jenayah dan hukuman. c) Hukum-hakam tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara merangkumi kewajipan melantik ketua negara. merangkumi penetapan perkaraperkara yang terlarang dan hukuman-hukumannnya. Apakah sumber-sumber ilmu Fiqh? Sumber-sumber ilmu Fiqh bermaksud dalil-dalil yang menjadi sandaran ahli-ahli Fiqh (Faqih atau Fuqahak) dalam mengeluar hukum-hakam Fiqh. f) Hukum-hakam tentang hubungan antarabangsa merangkumi hubungan negara Islam dengan negara-negara luar di masa damai atau ketika perang. Ia terdiri dari. As-Sunnah Sumber-sumber sokongan bermaksud dalil-dalil tambahan yang membantu ahli-ahli Fiqh untuk mengeluarkanhukum-hakam Fiqh menepati prinsip sumber asal di atas (alQuran dan as-Sunnah). jaminan dan sebagainya. nafkah dan sebagainya.

atau mengetahui hukum-hukum partikular (juz’i) berdasar dalil-dalilnya. yaitu dalil-dalil terperinci berupa teks wahyu yang menunjukkan hukum-hukum tertentu secara tersurat. Istihsan 6. mengalirkan darah sesamanya dan lain-lain. Definisi seperti ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang cenderung memaknai fiqh secara umum dan mencakup hukum-hukum i’tiqadiyyat (keimanan). Istishab 4. Seperti teks wahyu yang dengan lugas menunjukkan hukum wajib melakukan shalat fardu. dan ’amaliyyat (hukum praktis keseharian). . wijdaniyyat (akhlaq-tashawuf). Sebaliknya. yaitu dalil global yang tidak menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum tertentu secara tersurat. Dalil juz'i / tafshili . tidak sedikit pijakan wahyu yang hanya mengungkapkan persoalan hukum secara tersirat. Sedangkan arti terminologinya adalah mengetahuai sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban seseorang. haram berbuat zina. puasa ramadhan. Dari definisi ini dapat dikemukakan bahwa fiqh merupakan hukum-hukum operasioanal yang sangat praktis dan aplikatif sebagai preskripsi dan panduan manusia mukallaf dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Mengingat cakupannya yang begitu menyeluruh seperti ini maka fiqh dalam madzhab hanafiyyah dikenal dengan sebutan al-fiqh al-akbar sesuai perkembangan fiqh pada era madzhab ini yang belum didiversifikasi menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. setiap hukum yang melekat pada berbagai peristiwa dan kejadian mempunyai pijakan dalil berupa wahyu. Syari'at terdahulu Kata fiqh yang berasal dari bahasa arab mempunyai makna etimologi al-fahm (memahami). yaitu: 1. Atas dasar itu maka dalil wahyu sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua jenis. Pada prinsipnya. Masalih Mursalah 5.3. mencuri. apa yang bisa digarisbawahi dari definisi tadi bahwa ketentuan fiqh dilandaskan pada dalil-dalil syar’i yang sangat transendental dan dalam proses pengambilan postulasi hukumnya memerlukan keterlibatan nalar ijtihad atan istinbath. tidak semua pijakan wahyu dapat tergambarkan secara tersurat dalam lembaran teks al-Qur'an maupun al-Hadith. menurut al-Syafi’i fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat ‘amali (praktis) dan diperoleh melalui proses istinbath hukum berdasarkan dalil-dalil tafshili (terperinci). Selain itu. Seperti teks hadith yang berbunyi: ‫ل ضرر ول ضرار‬ Artinya: Tidak boleh melakukan kemudaratan (HR Imam Ibnu Majah). tetapi cukup secara tersirat berupa indikator-indikator. 'Uruf 7. Namun demikian. Dalil kulli / ijmali. Kondisi seperti ini berbeda dengan era madzhab-madzhab fiqh sesudahnya di mana para tokohnya cenderung memisahkan pembahasan fiqh secara monografis dan terpisahkan dari kajian tentang tauhid maupun tashawuf. 2. Dalam kaitan ini.

Jenis dalil pertama (juz’i) jelas merupakan acuan fiqh sebagaimana disebutkan secara tersurat dalam definisi fiqh tadi. dalam rangkaian kerja istinbath al-ahkam (penggalian hukum-hukum) selain diperlukan dali-dalil juz’i yang tersurat dalam teks wahyu. Sebab.Hadith ini tidak secara tersurat menunjukkan hukum haram terhadap peristiwa tertentu. bukan berarti jenis dalil kedua (kulli) sama sekali tidak bersentuhan dengan proses pembentukan fiqh. objek pembahasan ushul fiqh sebagai metodologi istinbath adalah berkaitan dengan dalil-dalil yang bersifat kulli ini untuk membuat rumusan kaidah-kaidah yang mempunyai fungsi memudahkan proses istinbath atau penggalian hukum-hukum operasional. Namun demikian. 2011 . dan lain-lain. Sebab. Dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebaliknya. fiqh dengan proses penggaliannya seperti dijabarkan tadi merupakan hukum-hukum praktis (‘amaliyyah) dan aplikatif (tathbiqiyyah) yang langsung bersentuhan dengan kehidupan mukallaf dalam pranata sosial mereka sehari-hari. Karena itu dalil kulli dan juz’i dalam konteks penggalian dan perumusan hukum-hukum (fiqh) mempunyai hubungan sangat erat dan hampir tidak bisa dipisahkan satu sama lain. fiqh merupakan pilar penting dalam struktur ajaran agama secara keseluruhan. Fiqh tak lain merupakan aturan konkret dalam upaya merespons aneka persoalan dan peristiwa hukum yang terus menegmuka sepanjang sejarah kemanusiaan. Sebaliknya untuk mengapresiasi kemaslahatan dunia yang profan lalu muncullah fiqh mu’amalah dengan beragam varian dan implikasinya. Dengan demikian. Dengan ungkapan lain. Seperti keharaman mengonsumsi narkoba serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat mumudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kenyataan seperti itu. Untuk kemaslahatan akhirat lalu dimunculkanlah fiqh ibadah menyangkut hubungan vertikal seorang hamba dengan Tuhan Penciptanya. kaidah-kaidah ushuliyyah yang sangat dibutuhkan Mujtahid dalam kerja akademiknya untuk menggali hukum-hukum operasional bisa disebut juga sebagai dalil kulli karena ia dibangun berdasarkan dalil-dalil wahyu yang mengungkapkan secara umum dan garis besar dan dipadukan dengan unsur logika aksioma. fiqh sebagai produk istinbath yang dikreasi dengan menggunakan metodologi ushul fiqh dapat disebut sebagai unsur aplikasi dalam struktur ajaran agama. Diterbitkan di: Januari 29. juga tidak bisa mengabaikan dalil-dalil kulli baik berupa prinsip-prinsip umum seperti tersirat dalam kandungan teks wahyu maupun kaidah-kaidah ushuliyyah yang sebenarnya juga dikreasi dan diadopsi dari kandungan teks wahyu. hukum asal dari larangan dalam sebuah teks adalah haram. lafadz umum berlaku keumumannya selama tidak dijumpai pengkhususan dalam teks lain. 2011 Diperbarui: Januari 29. tidak sedikit jumlah peristiwa yang ketentuan hukumnya dilandaskan pada hadith ini. Dalam konteks inilah fiqh (hukum Islam) mempunyai peran sangat sentral dalam penentuan arah kemaslahatan ummat baik di dunia maupun di akhirat. tidak ada satu pun perbuatan mukallaf yang tidak mengandung implikasi hukum. Artinya. Seperti kaidah yang mengatakan bahwa hukum asal dari teks yang berisi perintah adalah wajib.

Menurut jumhur ulama wajib dan fardhu mengandungi pengertian yang sama. makruh. tanpa membezakan dalil-dalil yang mendasarinya (Wahbah al-Zuhaili 1995 : 125) manakala ulama Hanafi membezakan antara keduanya. . Menurut jumhur. Terdapat perbezaan pendapat di kalangan jumhur ulama dengan ulama Hanafi berkenaan dengan pengertian hukum wajib dan fardu. Manakala hukum wad’iyy pula terbahagi kepada tiga iaitu sebab. Hukum wad’iyy pula merupakan tuntutan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab atau syarat atau penghalang ke atas wujudnya sesuatu hukum. Walau bagaimanapun. Hukum taklifiyy adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah ke atas mukallaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau memilih sama ada melakukan atau tidak perbuatan tersebut. akan dibincangkan pengertian fardu dan wajib menurut pendapat jumhur ahli usul dan ulama Hanafi.)وضسسسعي‬ Pembahagian hukum syarak yang disepakati oleh jumhur ulama terdiri daripada dua bahagian iaitu hukum taklifiyy dan hukumwad’iyy. hukum taklifiyy terbahagi kepada lima iaitu wajib. Di dalam kertas kerja ini.)اقتضسسساء‬pilihan(‫ )تخييسسسر‬dan peletakan jadi(‫.Lebih lanjut tentang: Pengertian Fiqh PENDAHULUAN Hukum syarak ialah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan(‫ . syarat dan penghalang. sunat. haram dan harus. ulama Hanafi menetapkan bahawa hukum taklifiyy mengandungi hukum lain yang dibezakan dengan wajib iaitu fardu.

PUNCA PERBEZAAN PENDAPAT ANTARA JUMHUR AHLI USUL DAN MAZHAB HANAFI Perbezaan antara dua pendapat ini berkait dengan perbezaan dalam memahami makna lughawi(bahasa) bagi istilah wajib dan fardhu itu.)السقوط‬Abdul Raof Mufdi Kharobisah 2005 : 176) c ( ‘gugur’ ( Manakala makna lughawi bagi makna ‘ukuran’ makna ‘pensabitan’ (‫)التقدير‬ pada fardhu dan (‫)الثب سوت‬ ‫س‬ pada wajib pula tidak menunjukkan perbezaan .)الثبوت‬Abdul Raof Mufdi Kharobis Abd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah (‫ )التسسسسأثير‬atau ‘ukuran’ ( ‘gugur’ (‫ )السقوط‬dan ‘pensabitan’ ( kesan’ 2005 : 176) Berdasarkan daripada makna lughawi di atas. Manakala wajib pula disabitkan dengan dalil zanniyy seperti khobar ahad dan qiyyas. Fardhu adalah wajib dan wajib adalah fardhu. ia menunjukkan perbezaan antara keduanya kerana makna ‘putus’(‫ )القطع‬dan ‘memberi kesan’ (‫ )التأثير‬adalah lebih kuat daripada makna ‘gugur’ (‫ ( .)القطسسسسع‬ ‘memberi c ‫ . fardhu dan wajib mengandungi makna yang sama. Fardhu dari segi bahasa adalah ‘putus’ c (‫. dari segi makna ‘putus’ ‫ )القطسسع‬dan ‘memberi kesan’(‫ )التسسأثير‬pada fardhu dan makna ‫ )السقوط‬pada wajib. Fardhu mempunyai martabat yang lebih tinggi dari wajib kerana fardhu disabitkan dengan dalil yang qat’iyy melalui al-Quran. Menurut jumhur ulama. sunnah mutawatir atau ijma’. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 176) Sebaliknya Hanafi berpendapat fardhu dan wajib adalah dua perkara yang berbeza. Kedua istilah ini tidak mempunyai sebarang perbezaan. Ia terjadi di kalangan jumhur ahli usul dan mazhab Hanafi yang mempunyai pendapat berbeza untuk menyabitkan fardhu dan wajib dari segi pensabitan dalil qat’iyy atau zanniyy.FARDHU DAN WAJIB MENURUT JUMHUR AHLI USUL DAN MAZHAB HANAFI Istilah fardhu dan wajib mempunyai perbezaan dari segi pensabitan dalil dan maknanya. Perbuatan yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang pasti dan mesti adalah wajib sama ada ia disabitkan dengan dalil yang qat’iyy atau zanniyy.)التقدير‬Manakala wajib pula bermakna ‫ ( .

maka takrif itu boleh juga termasuk dalam perkara yang sunat kerana sunat juga disabitkan dengan jalan yang putus. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 178) .makna yang signifikan antara keduanya. ii. b) Mengkhususkan fardhu itu melalui pensabitan dengan cara yang qat’iyy tanpa ada dalil daripada syarak dari sudut bahasa dan syarak maka ia terbatal. tetapi menurut mereka jika ia mengandungi makna wajib. Ia mesti mengandungi makna wajib Pensabitannya dengan dalil yang qat’iyy Dua syarat ini tidak boleh dipisahkan. fardhu dan wajib mempunyai makna yang sama. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 176) Namun demikian. Jadi tiada perbezaan antara keduanya. Tiada perbezaan di antara kedua istilah ini. fardhu dan wajib tiada perbezaan kerana untuk mensabitkan ia fardhu ia mesti mengandungi makna wajib. Antara hujahnya adalah:- a) Jika fardhu didefinisikan sebagai pensabitan melalui jalan yang putus. Manakala Hanafi pula mengatakan fardhu dan wajib mempunyai perbezaan dari segi pensabitan dalil. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 177) Oleh yang demikian. takrif sunat tidak boleh diertikan sebagai fardhu. Jumhur ulama bersetuju dengan dua syarat tersebut. (cAbdul Raof Mufdi Kharobisah 2005 : 176) Hujah-hujah Jumhur : Menurut jumhur. (Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar 2001 : 26) Di sini kami membincangkan hujah-hujah jumhur yang mengatakan fardhu dan wajib adalah sama serta bidasan-bidasan untuk menjawab semula kenyataan Hanafi. maka pensabitannya boleh disabitkan dengan dalil qat’iyydan juga dalil zanniyy. Walaupun sunat disabitkan dengan dalil yang putus tetapi ia tidak mengandungi makna wajib. Ini kerana ‫ التقدير‬dan ‫ الثبوت‬mempunyai makna yang lebih umum daripada yang disabit dengan qaţ’iyy dan zanniyy. ulama Hanafi membidas penyataan tersebut. Oleh itu. Menurut mereka fardhu mesti mengandungi dua syarat : i.

iii. Bayan. Sebab yang menunjukkan kepada wajib dan kekuatan sebahagian ke atas sebahagian yang lain tidak menyebabkan perbezaan pada kedua-dua perkara tersebut. Mereka mendakwa ahli bahasa telah membezakan di antara kedua-duanya : fardhu itu membawa makna ‘kesan’ (‫. Oleh itu. dan ‫ الشمسوجبت‬iaitu terbenam matahari. c) Makna lafaz wajib lebih kuat daripada makna lafaz fardhu kerana lafaz fardhu mempunyai makna lain selain makna wajib. ii. jumhur menjawab semula bidasan mazhab Hanafi di atas. Kadar. Walau bagaimanapun. Berdasarkan kepada dalil-dalil tersebut jelaslah wajib hanya membawa kepada satu makna sahaja.)سقوط‬Apabila terdapat kesan dan gugur. seperti firman Allah Ta’ala. Contohnya hakim mengkadarkan pemberian nafkah kepada wanita. Ini kerana makna fardhu itu membawa makna yang banyak antaranya: i. Misalnya ‫ وجسسب الحسسائط‬iaitu dinding runtuh. iaitu makna gugur. Ini kerana perkara yang sunat walaupun disabitkan melalui hadis yang mutawatir mahupun ahad.            Maksudnya: (Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya. )تاثير‬ manakala wajib pula adalah ‘gugur’(‫ . ia tidak memberi sebarang erti dan mempunyai makna tuntutan secara pasti. Inzal. ia tetap dinamakan sebagai sunat. kebarangkalian makna lafaz fardhu itu lebih banyak berbanding lafaz wajib.Hujah ini dibidas oleh mazhab Hanafi. di sini mereka lebih cenderung mengutamakan fardhu (kesan) iaitu dengan jalan yang qat’iyy. di sini terdapat perbezaan. Lafaz fardhu tidak membawa makna wajib kecuali pada lafaz fardhu itu dilihat dari segi penggunaannya yang mengandungi ‘kadar”. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) . penggunaan makna yang qat’iyy kepada lafaz wajib adalah lebih kuat berbanding lafaz fardhu. Maka. Oleh yang demikian walaupun terdapat perbezaan dalil pensabitan diu antara fardhu dan wajib. Maka. seperti firman Allah Ta’ala:                            Maksudnya: Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu (beramal dan menyampaikan) Al-Quran (Wahai Muhammad) sudah tentu akan menyampaikan Engkau lagi kepada apa yang Engkau ingini dan cintai.

maka kedua-duanya memberi makna yang sama serta tidak ada perbezaan baginya.. iaitu melalui pensabitannya sama ada dengan jalan qat’iyy’atau zanniyy. manakala yang meninggalkannya mendapat dosa. (Al-Baqarah: 237).. kedua-duanya mempunyai makna yang sama. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) . dan suruhan ini adalah tidak wajib untuk dilaksanakan jika secara yang pasti. yang tidak boleh dikurangkan atau dilebihkan. iaitu seseorang itu berhak mendapat pahala jika melakukannya dan tidak diseksa meninggalkannya.d) Menurut jumhur.. Contohnya seperti yang terdapat pada kalimah al-nadbu dan al-nafl. Hujah Hanafi : Allah Ta’ala berfirman :       Maksudnya: Maka mereka berhak mendapat separuh dari maskahwin. Merujuk kepada ayat di atas perkataan ( ) membawa maksud telah   ditentukan atau telah dihadkan. wajib itu pelaku iaitu sesiapa yang melakukannya akan mendapat pahala. mazhab Hanafi membidas pendapat Jumhur yang menurut mereka ‘kami bersepakat bahawa fardhu itu adalah sama dari segi memperoleh pahala dan dosa’ tetapi ia berbeza keduanya dari segi bentuk yang lain. Perkataan (     ) merujuk kepada sesuatu yang diputuskan    secara qat’iyy. Bagaimanapun. Perkara ini turut digunakan kepada istilah fardhu juga. Dan Allah telah berfirman dalam ayat yang lain yang berbunyi:        Maksudnya: ini ialah satu "surah" Yang Kami turunkan. bahkan hak boleh dilepaskan oleh wanita itu dan tidaklah dia berdosa sedangkan ia fardhu jika tidak dilaksanakan maka berdosa malah lelaki juga boleh menggugurkan haknya terhadap harta perwarisan. (cAbd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah 2005 : 179) Dalam persoalan ini. Jadi penggunaan fardhu disini tidaklah menepati maksud yang dikehendaki oleh Hanafi. dan Kami wajibkan hukumhukumnya. hujjah ini telah dibidas oleh Jumhur yang membincangkan tentang hak terhadap mahar musamma dari segi kadarnya yang telah ditentukan.

a. Walau bagaimanapun. Nasrun Haroen 1996 : 224). (H. Menurut ulama Hanafi. Manakala menurut mazhab Hanafi. Firman Allah di dalam surah al-Muzammil : 20 :             Maksudnya: maka bacalah ayat yang termudah bagimu. Apabila seseorang itu tidak membaca al-Fatihah di dalam solatnya maka solatnya tidak batal kerana menurut mereka membaca al-Fatihah itu disandarkan kepada dalilzanniyy iaitu sabda Rasulullah s. adakah perselisihan ini hanya berlaku pada lafaz atau pun memberi kesan pada makna sahaja? Di sini kami mengemukakan dua pandangan yang berbeza di dalam kitab karangan Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah.w: ‫ل َ صل َةَ ل ِمن ل َم ي َقرأ ْ ب ِفات ِحةِ ال ْك ِتاب‬ َ َ َ ْ ْ ْ َ ِ َ َ Maksudnya: tidak solat seseorang yang tidak membaca kitab al-Fatihah. Dua pandangan tersebut adalah : (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah 1999 : 99) 1) Perselisihan berkait dengan lafaz dan makna. mazhab Hanafi merujuk kepada orang yang mengingkari fardhu akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir manakala. Di dalam pensabitan fardhu. apabila seseorang itu tidak membaca al-Quran di dalam solatnya maka solatnya batal kerana membaca ayat al-Quran itu hukumnya fardhu dan ditetapkan dengan dalil qat’iyy. fardhu dan wajib merupakan dua lafaz yang mempunyai makna yang sama.Daripada ayat ini jumhur membidas semula yang menerangkan hukumhukum dalam surah yang diturunkan untuk menerangkan bukti kepada umatnya. (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad AlNamlah 1999 : 99) Di dalam bab feqah. . terdapat perselisihan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafi tentang pembacaan ayat al-Quran dan bacaan Fatihah di dalam solat. ini berdasarkan kepada kekuatan fardhu itu adalah lebih kuat daripada wajib. PERBEZAAN PENGGUNAAN ISTILAH FARDHU DAN WAJIB DARI SEGI LAFAZ ATAU MAKNA Seperti yang telah diketahui bahawa menurut jumhur. orang yang mengingkari wajib tidak akan menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. fardhu dan wajib itu adalah lafaz yang berbeza.

ia dikatakan sebagai wajib. tidak kira sama ada ia bersumberkan dalil yang qat’iyyatau zanniyy.Di samping itu. para ulama Hanafi juga mengatakan bahawa kalimah َ ‫ل‬ َ‫صل َة‬dalam hadis itu membawa erti ‘tidak sempurna solat’. Bagi ulama Hanafi. (cAbdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah 1999 : 100) KESIMPULAN Perbezaan yang terdapat di kalangan jumhur ulama dan ulama Hanafi dalam mengertikan istilah wajib dan fardhu adalah berkisar dari sumber dalil yang digunakan untuk mengetahui sesuatu hukum. . bukannya membawa erti َ ‘tidak sah solat’ seperti yang difahami oleh jumhur ulama. ia wajib kerana sumbernya adalah hadis ahad. Wajib dan fardhu bagi mereka tidak ada bezanya. Jika sumbernya adalah dalil zanniyy. membaca fatihah di dalam sembahyang. dan istilah sahaja. Nasrun Haroen 1996 : 224) 2) Perbezaan di antara jumhur dan mazhab Hanafi ini hanyalah pada lafaz dan bukan pada makna. Manhaj al-Mutakallimin Fi Istinbat al-Ahkam alShari’ah. Contohnya seperti rukun Islam yang lima dan sembahyang lima waktu itu dikatakan fardhu kerana disabitkan melalui ayat al-Quran. Membaca alQuran di dalam sembahyang. ungkapan. Begitu juga dengan sembahyang witir dan sembahyang dua hari raya. RUJUKAN Al-Quran c Abd al-Ra’uf Mufdi Kharabisah. ia disebut sebagai fardhu. Sebenarnya. jika hukum itu disabitkan dengan dalil qat’iyy. Jumhur ulama pula berpendapat. kedua-dua mazhab ini bersetuju pada makna fardu dan wajib tetapi mereka ini berselisih pendapat dalam lafaz. Beirut: Dār Ibn Hazm. ia dinamakan dengan wajib ataupun fardhu. ia adalah fardhu kerana sumbernya adalah dari hadis mutawatir. 2005. Misalnya. (H.

Ada yang kata beliau meninggal di Kufah pada tahun 128H . Antara muridnya yang masyhur dan meriwayat bacaan daripadanya ialah Imam Hafs dan Imam Syu’bah . Ada yang kata beliau meninggal dunia pada akhir tahun 127H. Setelah ketiadaan Imam Abi AbdurRahman al-Salamiy yang merupakan gurunya . Daripada bacaan yang diperturunkan kepada Imam Hafs kita mengambil bacaan Imam Asim. kemampuan menyusun dan memperelokkan bacaan al-Quran . Imam Asim. Jadi dikira bacaan kita sekarang ialah bacaan riwayat Hafs daripada Qiraat Asim . 1999. al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh. al-Khilaf al-Lafzi ‘ind al-Usuliyyin. dan dipuji oleh ramai imam-imam . dan menerima bacaannya secara talaqqi . Ushul Fiqh 1. Damsyiq: Dār al-Fikr. .Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah. Ada yang berkata ayahnya bernama Abdullah dan maknya bernama Bahdalah . 1996. Jordan: Dār al-Nafais. 1995. Beliau merupakan seorang alim dan guru al-Quran di Kufah . al-Zuhaili. kedua-dua mereka adalah sahabat kepada Asim. Ini kerana daripada qiraat [bacaan] dan aliran merekalah kita beramal dan menjadi bacaan utama negara. Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar. Dikenali juga dengan panggilan Abu bakar. Biografi Imam Asim [‫] عاصم‬ Namanya Asim bin Abi an-Najud al-Asadiy al-Kufiy. menjadikan beliau seorang yang terbaik suara bacaan al-Quran . AlRiyād : Maktabah Rushd. beliau menjadi tempat rujukan daripada seluruh pelusuk masyarakat untuk mempelajari bacaan al-Quran . Menerima hadith daripada Abi Ramthah Rifa’ah a-Tamimiy dalam musnad Ahmad bin Hanbal dan al-Harith bin Hassªn al-Bakriy dalam kitab Abi al-Qasim bin Sallam . riwayatnya Hafs dan aliran as-Syatibiy sebelum kita memulakan pelajaran Ilmu Tajwid . H. Salah seorang daripada Imam Qurra Sepuluh . dan ditanam di as-Samawah menghala ke Syam . Gabungan di antara kefasihan dan kemahiran . Jakarta: Logos Publishing House. riwayat Imam Hafs Dan Aliran As-Syatibiy Sebaiknya kita bermula dengan mengenali Imam Asim . Wahbah. Hidup dari kalangan al-Tabi in . Nasrun Haroen. Al-Wadih Fi Usul Fiqh. 2001.

Beberapa orang tokoh ulama telah mendengar dan mengambil bacaannya secara berdepan . Amru bin as-Sobah . al-Fadlu bin Yahya al-Ambariy . Beliau amat dikenali dan terkenal dengan kitab Qiraat Tujuh yang berjudul “Hirzul Amani wa Wajhut Tahani” yang bersandarkan kepada kitab at Taisir Imam Amru ad Daniy dan tersusun daripadanya 1173 bait.a melalui Zar bin Habisy al-Asadiy. bersambung daripada Abi Daud Sulaiman bin Najah . Ia juga digelar Abu Amru. . antaranya Hussain bin Muhammad al-Marwaziy . Ibn al-Munadiy ada berkata : “Dia membaca al-Quran di hadapan Asim secara berterusan .w melalui AbdurRahman al-Salamiy . Abid bin AsSobah . berhampiran lereng bukit al-Maqtam . Biografi Imam as-Syatibiy [‫]الشاطبى‬ ِِ ّ Namanya ialah Abu al-Qasim bin Fayyurah bin Khalaf bin Ahmad al-Ra’iniy as-Syatibiy alAndalusiy . Beliau mengajar al-Quran dalam tempoh yang lama” . Membaca al-Quran secara bertalaqqi di hadapan Asim dan menjadi mahir sehingga disaksikan sebagai salah seorang ulama ...Hafs adalah seorang yang mahir dalam membaca al-Quran dan mempunyai kelebihan. Tidak menjadi pelik kerana Imam Asim sebagai bapa tiri yang mendidiknya sendiri . Wallahu a'lam. dan bacaan yang diperturunkan kepada Syu’bah adalah bacaan yang diambil daripada AbdulLah bin Mas ud r.w melalui AbdurRahman al-Salamiy dan AbdulLah bin Mas ud r. Abu Yahya bin Muayyin pernah berkata : “Riwayat yang sahih yang pernah diriwayatkan daripada Imam Asim ialah riwayat Umar Hafs bin Sulaiman ” . Abu Syuib al-Qawas dan ramai lagi. Mengikut riwayat yang sahih beliau lahir pada tahun 90H dan meninggal pada tahun 180H. Orang-orang dulu berpendapat beliau mendahului Syu’bah dalam menghafal. Beliau juga mempelajari Ilmu Qiraat daripada Imam Abi AbdulLah Muhaammad al-‘As an-Nafaziy bersambung daripada para alim sezamannya . Merupakan kawan dan anak tiri kepada Imam Asim . Mempelajari Ilmu Qiraat daripada Imam Abi al-Hasan Ali bin Hazil al-Balansiy . Manakala sanad RasululLah dan bacaan yang diperturunkan kepada Hafs adalah bacaan yang diambil daripada Ali bin Abi Talib k .a melalui Zar bin Habisy al-Asadiy . terbukti dan tepat” . bersambung daripada Imam Abi Amru Uthman bin Said adDaniy [pengarang kitab Qiraat at-Taisir]. Setelah Imam Asim meninggal . Imam as-Syatibiy pernah memuji Imam Hafs dengan katanya : ‫وحفص وبالتقان كان مفضل‬ ّ َ ُ َ َ ِ َ ْ ِ َِ ٍ ْ َ [ “….” ] Oleh kerana itulah riwayatnya masyhur dan banyak imam-imam menerima bacaannya secara talaqqi termasuk sahabat-sahabatnya . beliau pula menjadi tempat menimba bacaan al-Quran oleh masyarakat dalam tempoh yang agak lama . Kata al-Zahabiy : “Bacaannya dipercayai . Beliau di kebumikan di Qarafah . Lahir pada tahun 538 di Syatibah iaitu salah sebuah perkampungan di Andalus . Dikenali dengan Hufais . Meninggal dunia selepas asar di Mesir pada 8 Jamadil Akhir tahun 590H .Sanad Imam Asim yang sampai daripada RasululLah diambil daripada Ali bin Abi Talib k . Biografi Imam Hafs [‫]حفص‬ Namanya ialah Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin Abi Daud al-Asadiy al-Kufiy al-Bazzaz [penjual pakaian] . “Beliau adalah murid Asim yang paling berpengetahuan dan sebutan hurufnya lebih rajih dan tepat berbanding Syu’bah” kata Abu Hisyam alRifa’i. Sesungguhnya beliau sangat banyak menghafal . dan ramai lagi dari kalangan para sahabah . Mereka menyifatkan sebutan hurufnya tepat yang pernah ia pelajari daripada Asim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful