HukumSaktahdalam al-Quran Ahad, 21 Jun 2009 di 3:32:00 AM | DicatatolehAbuYazid

Salah satubab yang kitapelajarididalamIlmuTajwidadalahmengenaihukumsaktah. Saktahmenurutbahasamembawaertiberdiam.

MenurutistilahIlmuTajwidsaktahbermaksud: Menghentikanbacaansekejaptanpamenukarnafasdengankadarmasaduaharakatdanmenyambungke mbalibacaandengannafas yang sama.

SebahagianUlama Qurra menjelaskanbahawasaktahadalahsejeniswaqaf yang lemahlembuttanpabertukarnafas.Tujuanbacaansaktahadalahuntukmengasingkanantaraduapatahp er kataansupayatidakmenimbulkankesamarankepadapengertianayatayattertentu. -

Didalam al-Quran RasmUthmaniterdapattandahuruf sin kecil( ) terletakdiatashurufakhirpadabeberapakalimahuntukmenunjukkanberlakuhukumsaktahpadakalimahi tu.

BacaansaktahbagiriwayatHafsdariQiraat Imam AsimmenurutToriq alSyatibiterdapatpadaempattempattanpakhilaf:

1) Saktah di atasAlifpadakalimah 2) Saktah di atasAlifpadakalimah 3) Saktah di atas Nun padakalimah 4) Saktah di atas Lam padakalimah

(Surah al-Kahfi: 1) (Surah Yasin: 52) ( Surah al-Qiyamah: 27) ( Surah al-Mutaffifin: 14)

Dan harusbagibacaanriwayatHafs di atas ha padakalimah duawajahbacaan:

(Surah al-Haqqah:28)

1) Mengizharkannyasertasaktah. 2) Mengidghamkannya.

Syeikh Abdul Fattah al-MursifiRahimahullah. makaharusbagikitaberhentidanmenukarnafaspadatempat tempattersebutdantidakberlakuhukumsaktahpadatempattempattersebut. 4) Tajwid al-Quran RasmUthmani. jikabacaansaktahituberlakupadaayat yang mempunyaitandaWaqaf Tam seperti didalam surah YasinataupunhukumsaktahituberlakupadaRa suAyat (KepalaAyat) seperti didalam surah alKahfidanjuga didalam surah al-Haqqah.Syeikh Muhammad Makki Nasr al-JuraisiRahimahullah.Abu MardhiyahHafizahullah. 3) Tajwid al-Quran (Qiraat 'AsimRiwayatHafsToriqSyatibi ).MakainisemuaadalahcontohsertahukumbacaansaktahbagiriwayatHafsdariQiraat Imam Asimmenurutapa yang diriwayatkanoleh al-Imam al-Syatibididalamkitabnya yang masyhurdanamatbanyakkeberkatandanfaedah yang berjudulHirzulAmaniwaWajhutTahani. Rujukan: 1) Hidayah al-QoriilaTajwidKalam al-Bari. Bacaansaktahberlakuapabilakitamembacasatuayatsecarasambungtanpawaqaf. Dan adalahmenjadisatukesalahanjikakitameninggalkanbacaansaktahtanpaalasan yang munasabahpada surah al-Qiyamah: 27 danpada surah al-Mutaffifin: 14. 2) Nihayah al-Qaul al-Mufid fi Ilmi al-Tajwid. keranaperbuatantersebutmenyalahikaedahbacaan yang Mutawatir.Haji Abdul Qadir Leong al-AzhariHafizahullah Saktah 11 NOV .

Di dalammushkhafrosmulutsmani.Di antarakedua kata itulahterjadisaktah. Menurut Imam Hafs. Berikutiniadalahayat yang mengandungsaktah: Surat Al-Kahfi (18) antaraayat 1 dan 2: SuratYasiin (36) ayat 52: Surat Al-Qiyaamahayat 27: Surat Al-Muthoffifiinayat 14: Tags: belajaralqur'an. (36:52). saktah. Padacontoh di bawahini. dengantujuanuntukme luruskanartiayat.Saktahadalahberhentisejenaktanpabernafas. saktah ditandaidengankhuruf SIN kecilpadaayat yang mengandung saktah . (75:27) dan (83:14). khuruf SIN (sebagaitandasaktah) terletakantara kata berwarnamerahdan kata berwarnabiru. tajwid . saktahhanyaada di 4 tempatyaitusurat (18:1-2).