P. 1
Hukum Saktah dalam al

Hukum Saktah dalam al

|Views: 205|Likes:
Published by Ezzatul Hayat

More info:

Published by: Ezzatul Hayat on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

HukumSaktahdalam al-Quran Ahad, 21 Jun 2009 di 3:32:00 AM | DicatatolehAbuYazid

Salah satubab yang kitapelajarididalamIlmuTajwidadalahmengenaihukumsaktah. Saktahmenurutbahasamembawaertiberdiam.

MenurutistilahIlmuTajwidsaktahbermaksud: Menghentikanbacaansekejaptanpamenukarnafasdengankadarmasaduaharakatdanmenyambungke mbalibacaandengannafas yang sama.

SebahagianUlama Qurra menjelaskanbahawasaktahadalahsejeniswaqaf yang lemahlembuttanpabertukarnafas.Tujuanbacaansaktahadalahuntukmengasingkanantaraduapatahp er kataansupayatidakmenimbulkankesamarankepadapengertianayatayattertentu. -

Didalam al-Quran RasmUthmaniterdapattandahuruf sin kecil( ) terletakdiatashurufakhirpadabeberapakalimahuntukmenunjukkanberlakuhukumsaktahpadakalimahi tu.

BacaansaktahbagiriwayatHafsdariQiraat Imam AsimmenurutToriq alSyatibiterdapatpadaempattempattanpakhilaf:

1) Saktah di atasAlifpadakalimah 2) Saktah di atasAlifpadakalimah 3) Saktah di atas Nun padakalimah 4) Saktah di atas Lam padakalimah

(Surah al-Kahfi: 1) (Surah Yasin: 52) ( Surah al-Qiyamah: 27) ( Surah al-Mutaffifin: 14)

Dan harusbagibacaanriwayatHafs di atas ha padakalimah duawajahbacaan:

(Surah al-Haqqah:28)

1) Mengizharkannyasertasaktah. 2) Mengidghamkannya.

Rujukan: 1) Hidayah al-QoriilaTajwidKalam al-Bari. 2) Nihayah al-Qaul al-Mufid fi Ilmi al-Tajwid. keranaperbuatantersebutmenyalahikaedahbacaan yang Mutawatir.MakainisemuaadalahcontohsertahukumbacaansaktahbagiriwayatHafsdariQiraat Imam Asimmenurutapa yang diriwayatkanoleh al-Imam al-Syatibididalamkitabnya yang masyhurdanamatbanyakkeberkatandanfaedah yang berjudulHirzulAmaniwaWajhutTahani.Haji Abdul Qadir Leong al-AzhariHafizahullah Saktah 11 NOV . makaharusbagikitaberhentidanmenukarnafaspadatempat tempattersebutdantidakberlakuhukumsaktahpadatempattempattersebut. Dan adalahmenjadisatukesalahanjikakitameninggalkanbacaansaktahtanpaalasan yang munasabahpada surah al-Qiyamah: 27 danpada surah al-Mutaffifin: 14.Abu MardhiyahHafizahullah.Syeikh Abdul Fattah al-MursifiRahimahullah. 3) Tajwid al-Quran (Qiraat 'AsimRiwayatHafsToriqSyatibi ).Syeikh Muhammad Makki Nasr al-JuraisiRahimahullah. jikabacaansaktahituberlakupadaayat yang mempunyaitandaWaqaf Tam seperti didalam surah YasinataupunhukumsaktahituberlakupadaRa suAyat (KepalaAyat) seperti didalam surah alKahfidanjuga didalam surah al-Haqqah. 4) Tajwid al-Quran RasmUthmani. Bacaansaktahberlakuapabilakitamembacasatuayatsecarasambungtanpawaqaf.

saktahhanyaada di 4 tempatyaitusurat (18:1-2).Di antarakedua kata itulahterjadisaktah. Di dalammushkhafrosmulutsmani. (75:27) dan (83:14). khuruf SIN (sebagaitandasaktah) terletakantara kata berwarnamerahdan kata berwarnabiru. saktah. Menurut Imam Hafs. dengantujuanuntukme luruskanartiayat. Padacontoh di bawahini. tajwid . (36:52). Berikutiniadalahayat yang mengandungsaktah: Surat Al-Kahfi (18) antaraayat 1 dan 2: SuratYasiin (36) ayat 52: Surat Al-Qiyaamahayat 27: Surat Al-Muthoffifiinayat 14: Tags: belajaralqur'an.Saktahadalahberhentisejenaktanpabernafas. saktah ditandaidengankhuruf SIN kecilpadaayat yang mengandung saktah .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->