PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.1) Nama 1.2) No.

Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.3) Major dan Ambilan 1.4) Tarikh PBS 1.5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / 2.1) Penyataan sebelum PBS Kontrak Aktiviti 2.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1-1) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.1) Pemerhatian 3.2) Senarai semak 3.3) Temu bual 3.4) Soal selidik 4.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 14) 4.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.5) Interaksi dengan murid 5.1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui Refleksi (Lampiran 1-6) 5.2) Senarai Semak 5.3) Temu bual 6 6.1) Aktiviti 6.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan            

3

Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________

1

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________

Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan

Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________

2

LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu/Perkara yang difokuskan:

2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan:

2.2 Kelemahan:

3. Cadangan Penambahbaikan:

(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda)
3

LAMPIRAN 1-7A MAKLUMAT UMUM SEKOLAH

1. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ARAHAN: Lengkapkan maklumat yang disenaraikan dalam borang berikut: Perkara Nama dan Alamat Sekolah No. Telefon Sekolah Alamat e-mail/Web Sekolah Lokasi (Bandar/Luar Bandar) Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki : Catatan/data

Perempuan : 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah :

Bukan Siswazah : 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini Melayu Cina India Lainlain

4

LAMPIRAN1-8 BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Nama Pelajar No. KP Major Tarikh

* Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah

* Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPGM

Tandatangan Ketua Kumpulan

: _____________________

Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________

Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Tarikh : ____________________

Cop Sekolah

5

LAMPIRAN1-9 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR
(Diisikan oleh Pengurus Sekolah)

Nama Pelajar : _______________________________ No. K.P. Major : _______________________________ Ambilan

: _________________ : _________________

Tandakan () Sederhana Lemah Baik

Aspek

Ulasan

a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati, berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu, bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM

Komunikasi Berkesan:

Budaya Profesional Guru:

Tandatangan Guru Besar _______________________ Tarikh ________________

6