P. 1
Falsafah Pendidikan Islam

Falsafah Pendidikan Islam

|Views: 99|Likes:
Published by hayuji

More info:

Published by: hayuji on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2011

pdf

text

original

Falsafah Pendidikan Islam Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan dahulu tentang

Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al -Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa. Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai: "Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowle dge of them, physical phenomena and ethics" Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada kitab Allah, maka itu tid akalah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca daripada Allah atau wahyu, maka ia akan sama sahaja perinsipnya dan juga matlamatnya. Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu Al -Quran dan AsSunnah. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengena i falsafah, tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain, perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Sebaliknya, seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam, malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam, menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam. Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran " maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu, iaitu Al -Quran dan As-Sunnah. Failasuf Islam dari setiap zaman, apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan -soalan berikut sebagai asas perbincangan, iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin, 1991).

faham tujuan Allah jadikan segala yang ada. tetapi sampai ke alam akhirat. Jadi. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat. 72 Al-Ahzab. pengalaman dan sebagainya. Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu. kenal Tuhannya. kemahiran. 30 Al-Baqarah. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan ba ik maka jadilah ia insan yang so leh. dan ia disebut Falsa fah Pendidikan Islam (Al-Syaibany. Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu. pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun bukan Islam. iaitu falsafah Islam untuk pendidikan. mengetahui hukum -hukum Allah dan mengamalkannya. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran. kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah. maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah. maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahua n yang cukup agar ia kenal akan dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. 1991). yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah" Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yan g jauh. Ahli falsafah pendidikan Islam atau failasuf pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah perka ra-perkara yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). 172 Al-A`raf dan lain-lain. iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. Falsafah Islam cuba mencari hakikat manusia dan alam semesta ini. Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. Ini termasuklah ilmu. Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu. 1978). bertamadun. nilai. bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan. Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam. kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya".Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al -Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsa fah pendidikan Islam ialah: . Ini berdasarkan ayat 269 surah al -Baqarah. Jadi ilmu ini tentulah ilmu ya ng benar. Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir.

Pendidikan Keterampilan. berakhlak mulia. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM : Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. semua perkara yang disebutkan diatas itu perlu ada dan menjadi tajuk-tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam. nampaknya ada unsur untuk menuju ke arah ini. Pendidikan Akhlak. Jadi. Pendidikan Keibubapaan. Pendidikan Akal. masyarakat. berdasarkan falsafah Islam. rohani. Asas penting dalam cara hid up mengikut . dan banyak lagi. Dengan demikian. Pendidikan Rohani. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al -Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap.Pendidikan Aqidah. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN : Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Pendidikan Jasmani. kemahiran. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendidikan Ibadah. barulah dapat melahirkan insan soleh yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan betul dan sempurna seperti yang dibincang dalam Matlamat Pendidikan Islam. masyarakat dan negara. Pendidikan Kemasyarakatan. berketrampilan. Penyataan Falsalah Pendidikan Islam yang digubalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumb angan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Disediakan Oleh Ustaz Haji Mohammad Haji Shafie Pengetua Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan Pendahuluan Agama Islam atau 'Din AI Islam" secara langsung membawa erti sebagai suatu cara hidup yang mencukupi semua bidang. Pendidikan Kepimpinan.

iaitu mencari keredaan Tuhan di dunia dan di akhirat. yaitu syariah menuntun bukan saja perhubun gan manusia dengan Tuhan (hubungan vertikal)... ekonomi. Agama (atau religion) biasanya dita krifkan sebagai suatu sistem kepercayaan-kepercayaan dan ritus ("system of beliefs and rituals) yang merupakan urusan perseorangan yang amat private sifatnya. orang Melayu rata -rata tidak tahu membaca dan menulis sebelum kedatangan Islam tetapi bersama -sama dengan kedatangan Islam. tidak dapat dipakai untuk memahami Islam tanpa merusakkan sifatnya yang sebenar. Islam tidak mengakui adanya pertentangan. Lantaran itu pendidikan dan ilmu pengetahuan tidaklah merupakan sesuatu yang terasing d ari Islam malahan ia merupakan sebahagian dari Islam itu sendiri. budaya dan kesenian.a. Islam bertujuan membimbing manusia kepada suatu cara hidup yang benar-benar memenuhi tuntutan -tuntutan irtsani yang 'compler' itu . Islam dan ihsan. tetapi perhubungan manusia dengan manusia (hubungan horizontal) yang mengangkut soal -soal kehidupan sosial. sebagaimana yang difaham di Barat khasnya dan dikalangan orang -orang yang berpendidikan modem amnya. Islam adalah suatu sistem kehidupan yang bersifat menyeluruh (all ambracing) dan dalam hal ini istilah "agama". .supaya kesejahteraan atau salam dalam erti yang sebenar sebenamya dapat di nikmati oleh insan secara perseorangan dan secara bermasyarakat. dan dengan tujuan hidup manusia. dengan fungsi manusia seb..agama Islam ialah iman.. Islam sebagaimana yang. Inggeris .wakil" {KhaliEah. la tidak membatasi dirinya semata-mata pada mensucikan kehidupan rohani dan kehidupan moral manusia dalam arti yang terbatas dari perkataan tersebut. Jika kita lihat kepada masyarakat Melayu pula. antara hidup kerohanian dan hidup keduniaan. fikiran dan ilmu pengetahuan. atau pemisahan menonjol. politik. Konsep Islam "Islam" yang bererti "Penyerahan diri kepada kehendak -kehendak Tuhan Yang Maha Esa" merupakan peringkat terakhir dan manifestasi yang paling sempuma dari agama Allah yang satu yang disampaikan kepada manusia melalui "utusan -utusan" Allah dari semasa ke semasa hinggalah kepada zaman Pesuruh Nya yang terakhir.w.1gai . kepada bentuk -bentuk yang sehat selaras dengan status manusia sebagai hamba Allah.dari yang paling basic kepada yang paling tinggi. yaitu Nabi Besar Muhammad (s.. Pembelajaran dan pelajaran dan bersama -sama itu pula ia berjaya meletakkan nilai tertentu di kalangan orang Melayu yang memeluk Islam. la memberikan ajaran-ajaran yang bertujuan merubah bukan saja kehidupan perseorangan manusia.digarisi oleh Program Hidupnya. Manakala jalan untuk mencapai kesempurnaan ketiga asas ini terletak pula kepada akal.'Vicegerent") Allah di muka bumi yang harus memakmurkan dan memajukan alam ini sebagai suatu amanah kuddus {sacred trust). dari yang bersifat kebendaan kepada yang bersifat rohanir dari yang bersifat per seorangan kepada yang bersifat kolektif . tetapi juga susunan masyarakat manusia.). ia membawa kontek p endidikan.

Ummah ini bermaksud untuk menjadi saksi terhadap perlaksanaan perutusan Tuhan (Q. 4. Menangkap ikan dan ilmunya. Untuk mengatur umat dalam kehidupan sosial. 2. Akhlak (adab) yang mengatur soal tatasusila perhubungan dan ketinggian moral. ia juga meletakkan syarat-syarat bagi bangkitnya dan tertubuhnya sebuah "masyarakat" Islam atau "um-mah" dengan andaian bahawa sepanjang sejarah manusia akan selalu ada masyarakat-masyarakat ugama-ugama lain yang berdampingan dengannya. kekeluargaan dan sebagainya. undang civil. Peribadatan kepada Allah "ibadat" yang dirangkumi dalam rukun Islam yang lima. Ahli -ahli sejarah pendidikan ada menyebut bahawa fungsinya: . Dalam hal ini biarlah kita meninjau sedikit tentang apakah fungsi pendidikan itu sendiri. Walau pun Islam bersifat universal. Hukuman "uqubat" yang berkenaan dengan pencurian. sekalipun tidak bere rti harus memakai alatalat (tools) yang sama dari generasi kegenerasi. al Quran dan Sunnah memb eri peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang disusun oleh ahli -ahli fiqah dan diberi nama "syariah" atau undang-undang Islam. Menangkap ikan. "Muammalat" yang berkaitan dengan tugas -tugas individu dalam masyarakat dan meliputi perjanjian. mati hidup atau hukum kerana berkhalwat sahaja. Oahulu .2: 143) terutama mengenai perlaksanaan ibadah dan amanah. keamanan. Undang-undang ini disusun di bawah lima kategori besar: 1. Sebab kekalnya masyarakat atau peradaban. perzinaan. Ada menganggap syariat itu merujuk kepada "Mahkamah Syariah" atau hanya kepada nikah kahwin. tuduhan dan lain -Iain. Pendidikan Islam: Apakah pula hubungan antara "Pendidik an" dan "Islam". Peranan di sini berkaitan dengan kelanjutan hidup (survival) masyarakat sendiri. jenayah. 3. Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan peranan tersebut dari generasi muda. Kepercayaan yang merangkumi enam rukun iman. 5. Jadi syariat itu luas sekali merangkumi soal -soal akidah dan akhlak tetapi sebahagian besar orang-orang Islam sendiri belum merialisasikan hal ini. 1. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan -peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. saksi palsu.Dengan erti lain Islam adalah sa tu perutusan (message) Allah untuk semua umat manusia yang bersifat universal. perkongsian d alam perniagaan. mengatur masyarakat dan lain -lain adalah peranan -peranan yang harus tetap diajarkan kepada generasi muda. bertani. 2.

Begitu jugalah perbandingan antara dukun yang mengobati segala penyakit dengan asap atau dengan ludah. maka tentu di situ tidak akan ada hub ungan sosial yang membawa kepada terciptanya kelompok hidup. Persoalan yang mungkin timbul di sini adalah. Mungkin perbedaan tidak nampak pada dua fungsi pertama. Fungsinya tetap itu juga tidak berubah. itulah yang asal. f!. Dengan kata lain. Perbedaan mungkin akan ketara sekali pada fungsi ketiga. Dukun zaman dulu serba boleh. maka masyarakat itu tidak bpleh wujud. Ambil sahaja satu n ilai sebagai misal. Tetapi peranan menangkap ikan tetap itu juga. iaitu penyiapan generasi muda untuk men gisi peranan-peranan masa hadapan dan pemindahan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peranan -peranan tersebut. Kalau setiap orang dalam kelompok mengatakan sesuatu lain dari yang ingin ia perbuat. Ini telah dibuktikan oleh sejarah peradaban. Siap untuk dijual.dengan memakai kail. 3. atau mungkin membaling ikan dengan batu. iaitu kejujuran. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup (survival) suatu masyarakat dan peradaban. Kemudian datang sumber ketiga iaitu Qiyas. tidak pakai kail. Ikan di laut dihirup masuk ke perut kapal.rtinya membanding~. Kalau di dalam suatu masyarakat kejujuran ini tidak ada. dan doktor moden yang menggunakan television untuk melihat dekat jantung sisakit dan menggunakan segala alat -alat moden untuk mengubati patientnya. tombak.n masalah yang disebutkar. oleh Al -Quran atau Sunnah dengan masalah yang . tanpa nilai -nilai keutuhan (integrity) dan kesatuan (integration) suatu masyarakat tidak akan terpelihara yang akhirnya berakhir dengan kehancuran masyarakat tersebut. di situ diproses dalam kilang. hanya alatnya yang berlainan. iaitu pemindahan nilai -nilai dari generasi tua kepada generasi muda. dan Sunnah Nabi. Perbedaan ini akan meny angkut persoalan nilai mana yang akan dipindahkan? Apa sumber -sumber nilai-nilai itu? Dalam Islam ada lima macam sumber nilai yang di akui. tetapi tujuannya untuk mengubati orang juga. dari mana datangnya nilai -nilai itu? Dengan kata lain siapakah yang menciptakan nilai -nilai itu? Nilai-nilai Islam: Jadi barangkali dengan hur~ian di atas jelaslah bagi kita apa dia fungsi pendidikan itu. doktor zaman sekarang mengut amakan 'specialist' yang mendalam. Juga dari situ akan jelas bagi kita apa dia perbedaan pendidikan pada umumnya dengan pendidikan Islam. malah harganyapun sudah tercetak di kilang itu. Sekarang orang menangkap ikan dengan kapal. iaitu Al -Quran. dan sebelum kapal berlabuh di pantai semuanya sudah menj adi ikan dalam tin.

iaitu mendidik anak didiknya beramal di dunia ini untuk memetik hasilnya di akhirat. Fungsi keempat inilah yang menau tkan tiga fungsi sebelumnya dan menjiwai segala pelaksanaannya. Tujuan Pendidikan Islam Islam menganggap manusia sebagai berada dalam keadaan "fitrah" yakni keadaan suci bersih terutama di segi keinsanan. tetapi nas yang tegas dalam Al -Quran tidak ada. Nilai-nilai inilah yang diusahakan oleh pendidikan Islam untuk memindahkannya dari satu generasi kepada generasi yang lain.a. memindahkan pengetahuan. Barangkali pendidikan yang bukan Islam hanya menggunakan dua sumber terakhir .dan kokoh memikul tanggungjawab sebagai pembawa amanah ukhalifah" di atas bumi ini.dihadapi oleh umat Islam pada masa tertentu.iaitu kemaslahatan umum yang berdasar pada nilai -nilai dan adat kebiasaan masyarakat tertentu dan hasil pemikiran dan penelitian ahli -ahli dan pemimpin pemimpin pada zaman terten tu. Inilah fungsi-fungsi pendidikan Islam. Ertinya pendidikan Islam menyiapkan generasi muda untuk mengisi peranan. w . Fungsi Asas Pendidikan Islam Tetapi di samping itu ada lagi fungsi keempat bagi pendidikan Islam yang membezakannya dari pendidikan lain. Sehingga umat menjadi kekal . Jadi jelaslah bagi kita lima sumber nilai -nilai dalam Islam yang sekali gus juga memberi definasi tentang nilai itu. Sudah barang tentu hasil -hasil pemikiran itu ada juga terpengaruh oleh berbagai agama di samping yang betul -betul hasil pemikiran manusia sahaja.dan sahabat-sahabatnya. Sedang sumber kelima adalah kesepakatan dan lima' ulamak -ulamak dan ahli-ahli fikir Islam pada suatu ketika yang dianggap sesuai dengan sumber dasar iaitu Al -Quran dan Sunnah. Ulamak-ulamak dan pemikir-pemikir Islam sesudah beliau dan sahabat-sahabatnya menjalankan fungsi-fungsi ini dalam menyebarkan agama Islam keseluruh dunia yang sekarang ini menempati ruang antara Morocco di pinggir lautan Atlantik sampai Indonesia di sebelah Timur di pantai lautan Teduh (Pasifik) dan meliputi tidak kurang dari lapan ratus juta jiwa manusia. Di sini digunakan Qiyas. dan memindahkan nilai-nilai yang diselaraskan dan diwarnai oleh fungsi keempat ini. Jadi tujuan pendidikan Islam ialah untuk menimbulkan keadaan yang dapat membantu manusia dalam melaksanakan kehidupannya sebagai khalifah dan hamba Tuhan atau dengan erti lain manusia . sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah s. Kemudian sumber keempat adalah kemaslahatan umum pada suatu ketika yang difikirkan patut menutut kacamata Islam.

Secara tidak langsung tuan-tuan telah pun dibentangkan dengan nilai yang perlu. Ertinya dalam satu suasana tidak boleh bercampur dua nilai yang tidak sehaluan.diberi amanat untuk mengembangkan sifat Tuhan di muka bumi sehingga berjaya membentuk satu tamadun Ilahi yang 'muqaddas' yang berbeza daripada tamadun duniawi yang 'profane' yang 'secular' atau yang tidak diasaskan atas kehendak Tuhan. 2. Aspek tingkah laku (effektif) lebih penting dari kognitif. Maksud dan tujuan penciptaan alam. ditimbul dan diamalkan dalam masyarakat Islam. Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah kepadanya. Perjanjian "mithaq" antara Tuhan dan umat manusia. Prinsip -prinsip utama seperti:- 1. Mengetahui kejujuran atau kebenaran itu sebagai sifat -sifat yang baik tidaklah menjadikan seseorang itu berani dan jujur. Tamadun suci tidak mungkin lahir jika keadaan sekeliling pendidikan itu sen diri masih kabur dan kotor. Mengikut ajaran Islam. pergaulan. 4. baik di segi berpakaian. Tatasusila Masyarakat Islam: Saya telah menerangkan mengenai pendidikan Islam serta tujuannya sekali.tajalli" penglahiran sifat -sifat Tuhan itu sendiri. Namun untuk lebih memahami lagi mengenai tatasusila Islam perlulah kita memahami prinsip keugamaan dan falsafah Islam itu sendiri. Nilai yang disemaikan tidak tepat clan gila -lahir dari bijak pandai yang kegilaan lantaran tidak ada padoman -kerana tidak berdasarkan kepada '. sepertimana mengetahui mengenai teori muzik tidak serta merta menjadikan ses eorang itu ahli muzik. Keadaan sifat-sifat Tuhan Keadaan amanah manusia sebagai khalifah dan hamba "Abd". dan dapat melihat secara objektif dan standard. 3. Tamadun yang membawa manusia mengenali kebenaran dalam erti kata yang sebenarnya. Kebenaran yang di selimuti oleh "hikmat" (Q. . (Q. dalam maksud lain kehidupan bermoral itu sendiri perlu dihayati.S1: 56).daki Islam bukanlah semata -mata dengan mempelajari dan mengetahui mengenai moral.2: 269). Dalam hal ini pendidikan Islam berkehendakkan satu keadaan yang sesuai diwujudkan di sekolah -sekolah. pembelajaran dan sebagainya. Institusi pendidikan Islam perlu menyediakan suasana yang boleh menyediakan pengenalan "celik akal" (insight) yang benar-benar bernilai kepada murid -murid. Satu perkara penting yang harus diingat mengenai pendidikan moral yang dikehen. "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembah kepadaku".

Dan begitulah seterusnya. oleh sebab itu sembahlah Dia" (Q. "Yang Memiliki Segala Kekuasaan" (Malikul Mulk). Tetapi yang penting diterangkan di sini bahawa sifat-sifat yang diberikan kepada manusia itu harus dianggap sebagai amanah. tanggung-jawab yang sangat besar. 15:29). Juga Tuhan adalah Maha Pe ngasih. tetapi diberiNya kekuasaan politik kepada manusia di atas bumi.. tetapi Dia memerintah manusia selalu mencari dan menambah pengetahuan dan berdoa agar Tuhan menolongnya: "Hai Tuhanku. "Raja Yang Teragong" (AI -Malik) dan lain-Iain lagi. "Yang Maha Penyayang" (AI-Rahim). antara lain. tetapi la memerintah manusia supaya bersifat pengasih kepada jirannya jika mengharapkan Tuhan bersifat pengasih kepadanya. Dengan berbuat demikian.. Tuhanmu. Tidak Tuhan kecuali pencipta segala sesuatu. Misalnya Tuhan memerintah manusia menjalankan upacara sembahyang kepadanya. dalam hal ini um at manusia.20: 114). sembahyang. Aku telah membentuknya dan menghembuskan kepadanya roh Kami " (Q. Jadi di sini mulailah jelas bagi kita bagaimana potensi-potensi manusia yang banyak digunakan dalam psikologi mempunyai kaitan dengan tujuan keja -dian alam jagat (AI-Kaun). bahawa Tuhan kami memberi manusia beberapa potensi atau kebolehan berkenaan sifat -sifat Tuhan. Berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam a. "Yang Maha Suci" (AI-Quddus). kepada Tuhan. "Yang Maha Berkuasa" (AIQawiy). Jauh lebih luas dari itu. pertama sekali bahawa "menyemb ah" dalam dua ayat AIQuran di atas itu tidak dimaksudkan sebagai upacara sembahyang yang biasa kita fahami. bermakna mengembangkan dan melaksanakan sifat -sifat ini pada manusia mengikut perintah . . manusia menjadi lebih suci. "Yang Maha Mencipta" (AI-Khaliq). Pendeknya berjumlah 99 semuanya. Sifat-sifat Tuhan ini disebut dalam AIQuran dengan nama-nama yang indah (AI-Asmaa AI-Husna) I yang menggambarkan Tuhan sebagai "Yang Maha Pengasih" (AI -Rahman). Juga Yang Memiliki Segala Kekuasaan. Menyembah dalam pengertiannya yang umum. Ini bermakna. iaitu sifat -sifat tuhan.dan petunjuk Tuhan."ltulah Dia Allah. sifat-sifat Tuhan hanya dapat diberi kepada manusia dalam bentuk dan cara yang terbatas. Harus ditekankan di sini. dalam erti yang luas. Tuhan Maha Mengetahui. dan kaitann ya itu semua dengan sifat keterbatasan dan amanah. sebab kalau tidak demikian maka manusia akan menjadi Tuhan atau mengaku diri sebagai Tuhan. Tuhan berfirman dalam AI Quran: ". Sekarang kita lihat bahagian kedua.s.6: 103). jadi ia telah meniru sifat Tuhan dalam kesucian. tanggungjawab yang besar . Dalam falsafah Islam. tambahkan ilmuku" (Q.

6 : 166). Dalam ayat lain: "Tidakkah kamu lihat Allah menjadikan apa -apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memberi khidmat kepadamu dan telah mengutamakan kamu di luar dan di dalam (Q. . Sejarah tamadun manusia penuh dengan kisah dan trajedi yang menggambarkan bagaimana berbagai tamadun dan masyara kat telah hilang dan hancur sebab mereka menyalah gunakan kekuasaan. ilmu. 33: 72). dan yang kedua berkenaan dengan cara pengurusan sumber -sumber yang ada di bumi." (Q. Untuk melaksanakan ibadat dan menolong manusia beribadat kepada Tuhan dengan cara lebih baik. supaya la boleh meng uji kamu dengan apa yang telah la berikan kepadamu.dengan menjalankan kekuasaan yang tidak adil kepada orang -orang dan makhluk lain atau memperalat mereka. bumi dan gunung.Dari sini jelas pula bahawa "beribadat" dalam erti yang luas adalah mengembangkan sifat Tuhan yang diberikan kepada manusia dan itulah tujuan kejadian alam ini. Tetapi rupanya manusia bersifat aniaya dan bodoh (Q. Dengan ini konsep "beribadat" diperkaya lagi dengan mengandungi makna baru. 2:29). Tetapi kerana "maka manusia paling banyak hanya menjadi khalifah di atas bumi" Dialah yang telah meletakkan kamu se bagai kahlifah di atas dunia dan meletakkan sebahagian mu di atas yang lain. dan menyangka ia tahu segala-galanya dan . pada diri manusia sekarang bertambah luas dan mengandungi juga pengertian mengurus dengan betul amanah yang dipikul itu. tetapi enggan memikulnya. 7: 10). kerajaan. Juga: "Dan Dia telah menjadikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memberi khdimat kepadamu. Itu semuanya dariNya". Ini menunjukkan bahawa manusia telah menyalahgunakan amanah itu oleh sebab sombong dan bongkak. "Dan Kami memberi kamu (manusia) kekuasaan di atas bumi dan memberi kamu penghidupan di situ" (Q. yakni sifat-sifat Tuhan.. kekayaan. 31: 20). Lalu diterima oleh manusia. iaitu pengurusan yang sesuai terhadap amanah.beribadat" yang pada pengertian asalnya bererti pengembangan potensi potensi. (Q. maka manusia diberi kekuasaan (salah satu sifat Tuhan) di atas bumi dan mencari rezeki dari situ. Semua ini bermakna bahawa amanah itu sekurang -kurangnya ada dua macam: yang pertama kebolehan manusia mengembangkan sifat-sifat Tuhan pada dirinya. Sebab amanah ini telah diajukan kepada langit. Jadi .

2. Islam dan ikhsan. ibadat.Berhubung dengan pandangan Islam mengenai pembentukan akhlak atau tatasusila perhubungan. Dipetik daripada : Himpunan kertas kerja Krusus Dakwah dan Kepimpinan bagi guru -guru (bukan guru agama ) Sekolah Menenengah dan Rendah 1984 Terbitan: Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur . Saya telah menjelaskan bahawa Islam itu satu cara hidup. Bidang akhlak yang berhubung dengan makrifat atau teori. muamalat dan sebagainya.dan lain-Iain lagi yang semuanya adalah sifat -sifat Tuhan yang diamaI1ahkan Tuhan kepada manusia agar manusia dapat menyembah Tuhan dengan lebih baik. Adalah terlalu luas untuk diperkatakan tentang tajuk ini di masa yang begini terhad. . komuniti dan masyarakat. Para ulamak Islam menyarankan bahawa ikhsan ini merangkumi semua aspek kelakuan manusia baik berupa hubungan Tuhan. Inilah perbezaan pendidikan moral (tatasusila) dala m Islam dengan pendidikan moral yang kita pinjam dari Barat. Saya percaya penghayatan kepada sifat Allah seperti yang telah diterangkan di 3tas adalah ciri dan norma penting pembentukan nilai tatasusi la masyarakat Islam.Hal ini telah diulang beberapa kali. dengan ringkas telah diterangkan di atas. Sesungguhnya sistem moral -akhlak -dalam Islam berhubung dengan sistem keper cayaan. Dalam Al-Quran terdapat dua ciri besar: 1. Rasulullah sendiri dalam banyak Sabdanya mengatakan uga ma itu adalah "akhlak yang baik". la mempunyai kaitan dengan tujuan kejadian alam dan perkembangan sifat -sifat Tuhan pada manusia. mau pun dengan makhluk -makhluk lain. dengan masyarakat. maka adalah mudah diterangkan jika kita memahami ugama Islam itu sendiri se perti yang. dengan ciri sendiri. Panduan seluruh aspek pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu dengan sendiri sudah mera ngkumi segala norma -norma dan nilai-nilai yang membentuk individu. yang memisahkan moral itu dari kekuasaan Allah. keseluruhannya mengambil kira 1/4 daripada seluruh jumlah ayat -ayat AlQuran. Bidang akhlak yang berhubung suluk atau praktik. Bahagian pertama merangkumi sebanyak 763 ayat AI-Quran dan bahagian kedua 741 ayat. Di tempat lain Rasulullah pernah bersabda bermaksud bahawa ugama itu diasaskan kepada iman.

Beliau berpendapat bahawa pengalaman sebenarnya terhasil daripada interaksi manusia dengan elemen-elemen .htm www. sebahagian daripada unsur -unsur yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai kaitan erat dengan falsafah -falsafah pendidikan Barat. Timur dan juga falsafah pendidikan Islam. Walau bagaimanapun. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.http://www." Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) telah dirancang bertujuan mencerminkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara ini. Matlamat Pendidikan Negara bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilainilai yang murni seperti kepercayaan kepada Tuhan.com/in/elcom98/falsafah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan lebih mirip atau mempunyai banyak persamaan dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme . Timur & Islam terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah menjadi panduan d an arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan sistem pendidikan di Malaysia.edu. sama ada di negara Barat. Sekiranya kita membuat perbandingan Falsafah Pendidikan Ke bangsaan dengan falsafah-falsafah pendidikan yang lain. bertanggungjawab. Theodore Burghard Hurt Brameld (1904-?) menggabungkan teori progresivisme dengan behaviorial sains sebagai asas rekonstruktivisme. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diumumkan pada tahun 1988 telah menjadi pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara berdasarkan dua ayat panjang yang berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek.angelfire.my/falsafah _pendidikan . setia kepada negara serta boleh memberi sumbangan untuk mencapai kemajuan negara serta memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat harmonis yang berbilang kaum.al-munir.htm pend islami. berketrampilan.tripod.com/new_page_1. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Secara keseluruhannya. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.html Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat. falsafah pendidikan di Malaysia merupakan suatu falsafah pendidikan yang mempunyai keistimewaan dan ciri -ciri tersendiri. Timur mahupun falsafah pendidikan Islam. berakhlak mulia. rohani.

iaitu mata pelajaran yang memupuk kemahiran daya cipta dalam kalangan pelajar sebagaimana yang dititiberatkan dalam falsafah tersebut . Mereka juga menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati.dalam alam persekitaran dan alam sosial. Fungsi ini pula boleh dihayati daripada falsafah pendidikan Barat iaitu rekonstruktisme serta falsafah pendidikan Timur iaitu Konfusianisme. Nasionalisme dan Internasionalisme. Menurut John Dewey dan ahli-ahli progresivisme. bekerja dan hidup secara berkumpul sekali gus menyokong penggunaan strategi kolaboratif dan koperatif dalam aktiviti-aktiviti pendidikan. Walau bagaimanapun. kurikulum sekolah pula merangkumi pendidikan teknik dan vokasional. Mereka berpendapat segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang berdasarkan minat. Beliau juga menekankan bahawa nilai berubah mengikut perubahan masyarakat. Kedua-dua falasafah ini jelas menekankan bahawa matlamat utama pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat yang stabil demi keharmonian dan kemakmuran. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pelajar merupakan peranan utama dalam pembelajaran. sekolah merupakan sebuah masyarakat kecil yang bercorak demokratik. demi membentuk insan. Di dalam tempat belajar. kesejahteraan. Dengan erti kata yang lain. peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi seorang yang berakhlak mulia. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. Mereka menggambarkan pelajar sebagai individu yang berpengalaman. penyelesaian masalah dan ujikaji. Oleh hal yang demikian. membolehkan pelajar berinteraksi. keperluan dan kebolehan pelajar. Memandangkan falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan falsafah progresivisme. projek. maka falsafah pendidikan di Malaysia pula mengandungi ciriciri progresivisme dan pragmatisme. untuk menjadi manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada . salah satu fungsi pendidikan di Malaysia ialah mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu. mereka harus diajar dengan pendekatan kajian sosial. Nilai yang tertinggi akan dapat dicapai apabila individu dan masyarakat memperolehi kepuasan dalam peringkat penyempurnaan. Menurut falsafah pendidikan Timur . dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. Guru yang berkesan adalah guru yang memainkan peranan sebagai pembimbing dan penasihat dengan membimbing pelajar. Ciri-ciri ini boleh dikenalpasti berdasarkan Kurikulum Bersepa du Sekolah Rendah dan Menengah yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri penemuan serta strategi pemusatan pelajar untuk membolehkan pelajar memperolehi il mu pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. yang harmonis dan seimbang. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen. Pendidikan disifatkan sebagai alat penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat yang pent ing untuk membawa kestabilan. bermotivasi kendiri dan mempunyai naluri ingin tahu. pengalaman individu merupakan tempat utama dalam p roses interaksi tersebut. dan keharmonian kehidupan.

tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan manusia. berani dan bebas. kreatif membentuk iklim kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. iaitu melalui latihan intelek dan mental untuk membentuk personaliti dan mental mereka ke tahap keharmonian dan penyempurnaan. falsafah pendi dikan di Malaysia boleh dikatakan pula mengandungi unsur essensialisme yang bercorak tradisional. mengambil inisiatif untuk menjalankan tugas sebagai pengajar. Sama ada dapat dibaiki untuk menjadi insan yang baik adalah bergantung kepada pengaruh kebudayaan masyarakat. Pendapat ini amat jelas dan tepat menggambarkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dipengaruhi oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dicipta mengikut acuan rakyat Malaysia sendiri berdasarkan falsafah -falsafah yang . iaitu sesuatu falsafah yang dicipta tersendiri daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. Rabindranath Tagore (1861 1941) mentafsirkan pendidikan sebagai proses bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. guru memainkan peranan yang utama dalam proses pendidikan. Mengikut mereka. intelek. berupaya mencapai segala aspek kehidupan.kemajuan masyarakat. emosi adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. tetapi juga mendukung sikap nasionalisme yang ideal. serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. norma. perkembangan individu dari segi intelek. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. khasnya dari segi rohani. James B. Tambahan pula Pendidikan Agama dan Pendidikan Moral dalam KBSR dan KBSM mencerminkan ciri -ciri pembelajaran afektif untuk perkembangan individu. saintifik. iaitu tidak semata-mata terikat kepada buku. dan mahir menggunakan teknik peneguhan ataupun ganjaran dan denda. Seorang yang berpendidikan denga n erti kata sebenar ialah bukan sahaja berfikiran cergas. Memandangkan sebab sistem pendidikan menitikberatkan pembelajaran 3M dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. Jika dibandingkan dari aspek falsafah pendidikan Islam. Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa (1994) merumuskan bahawa falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme . agar mereka dapat berjaya hidup dalam masyarakat secara terus menerus. membantu pelajar memperolehi keperluan dan kualiti kehidupan orang dewasa. berpendapat fitrah manusia sebenarnya kekurangan nilai-nilai murni yang sempurna. dinamik serta realistik. rohani. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan pula kita dapat menghayati falsafah pendidikan Islam ini. emosi dan agama. bersih. segala aspek fizikal. moral dan kerohanian den gan penuh makna. mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Conant (1893-1978) dan Hyman George Rickover (1900-?). Guru hendaklah mengamalkan sikap pimpinan demokratik. Membentuk individu yang menyeluruh juga berkaitan dengan falsafah pendidikan nasionalisme dan i nternasionalisme di India. peraturan dan kebudayaan masyarakat. Beliau juga berpendapat pendidikan harus menjadi satu proses berhidup.

com/2010/03/perkembangan -falsafah-pendidikanbarat.blogspot.sedia ada dan direka bentuk sedemikian rupa demi merealisasikan hasrat rakyat Malaysia ke arah kecemerlangan pendidikan. http://dadwayne.html .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->