P. 1
Falsafah Pendidikan Islam

Falsafah Pendidikan Islam

|Views: 99|Likes:
Published by hayuji

More info:

Published by: hayuji on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2011

pdf

text

original

Falsafah Pendidikan Islam Sebelum kita meninjau Falsafah Pendidikan Islam, adalah lebih elok diperincikan dahulu tentang

Falsafah Islam itu sendiri dan juga asal perkataan falsafah. Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno, dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah"(Al -Syaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa. Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai: "Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowle dge of them, physical phenomena and ethics" Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the thruth), dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Yang kita tahu berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Yang kita fikirkan sendiri menjadi falsafah kita dan tidak bersandarkan kepada kitab Allah, maka itu tid akalah sebenar, ia tidak mutlak dan ianya bersifat relatif. Sebab itu bermacam-macam falsafah timbul hasil pemikiran manusia. Seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Jika falsasfah itu berpunca daripada Allah atau wahyu, maka ia akan sama sahaja perinsipnya dan juga matlamatnya. Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu Al -Quran dan AsSunnah. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengena i falsafah, tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain, perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Sebaliknya, seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam, malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam, menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam. Jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran " maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu, iaitu Al -Quran dan As-Sunnah. Failasuf Islam dari setiap zaman, apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan -soalan berikut sebagai asas perbincangan, iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? (Yaljin, 1991).

Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir. Falsafah Pendidikan Islam pula ialah falsafah pendidikan yang berteraskan ruh Ialam. Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah.Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al -Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. 1991). pengalaman dan sebagainya. bertamadun. Antara perkara yang penting yang difokuskan oleh falsa fah pendidikan Islam ialah: . Jadi. kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. iaitu falsafah Islam untuk pendidikan. Bila ia dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan ba ik maka jadilah ia insan yang so leh. Ini berdasarkan ayat 269 surah al -Baqarah. Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yan g jauh. pandai berkawan sama ada dengan orang Islam atau pun bukan Islam. iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. dan ia disebut Falsa fah Pendidikan Islam (Al-Syaibany. serta mengetahui cara untuk menjalankan atau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah. maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat. Falsafah Islam cuba mencari hakikat manusia dan alam semesta ini. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). mengetahui hukum -hukum Allah dan mengamalkannya. Ini termasuklah ilmu. nilai. bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan. tetapi sampai ke alam akhirat. 72 Al-Ahzab. kemahiran. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah" Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu. 172 Al-A`raf dan lain-lain. Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu. 30 Al-Baqarah. yang mana setelah menjalani pendidikan beberapa lama akan lahir seorang insan yang kenal dirinya. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya". Jadi ilmu ini tentulah ilmu ya ng benar. Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu. 1978). kenal Tuhannya. maksud daripada Falsafah Pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan dan ilmu pengetahua n yang cukup agar ia kenal akan dirinya serta tugas dan tanggungjawabnya. Ahli falsafah pendidikan Islam atau failasuf pendidikan Islam ialah orang yang berusaha berfikir mencari apakah perka ra-perkara yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. faham tujuan Allah jadikan segala yang ada. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran.

kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al -Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM : Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. Dengan demikian. Penyataan Falsalah Pendidikan Islam yang digubalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan Ibadah. masyarakat dan negara. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN : Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pendidikan Jasmani. Pendidikan Kemasyarakatan. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Disediakan Oleh Ustaz Haji Mohammad Haji Shafie Pengetua Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan Pendahuluan Agama Islam atau 'Din AI Islam" secara langsung membawa erti sebagai suatu cara hidup yang mencukupi semua bidang. semua perkara yang disebutkan diatas itu perlu ada dan menjadi tajuk-tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam. berakhlak mulia. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Pendidikan Akal. masyarakat. kemahiran. Pendidikan Akhlak. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. nampaknya ada unsur untuk menuju ke arah ini. dan banyak lagi. Pendidikan Rohani. Asas penting dalam cara hid up mengikut . berdasarkan falsafah Islam. Pendidikan Keibubapaan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumb angan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Jadi. Pendidikan Keterampilan.Pendidikan Aqidah. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri. berketrampilan. barulah dapat melahirkan insan soleh yang mampu melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah dengan betul dan sempurna seperti yang dibincang dalam Matlamat Pendidikan Islam. rohani. Pendidikan Kepimpinan.

dan dengan tujuan hidup manusia.agama Islam ialah iman.. Inggeris . budaya dan kesenian. Islam bertujuan membimbing manusia kepada suatu cara hidup yang benar-benar memenuhi tuntutan -tuntutan irtsani yang 'compler' itu . . iaitu mencari keredaan Tuhan di dunia dan di akhirat. Pembelajaran dan pelajaran dan bersama -sama itu pula ia berjaya meletakkan nilai tertentu di kalangan orang Melayu yang memeluk Islam. sebagaimana yang difaham di Barat khasnya dan dikalangan orang -orang yang berpendidikan modem amnya. politik. Konsep Islam "Islam" yang bererti "Penyerahan diri kepada kehendak -kehendak Tuhan Yang Maha Esa" merupakan peringkat terakhir dan manifestasi yang paling sempuma dari agama Allah yang satu yang disampaikan kepada manusia melalui "utusan -utusan" Allah dari semasa ke semasa hinggalah kepada zaman Pesuruh Nya yang terakhir. yaitu syariah menuntun bukan saja perhubun gan manusia dengan Tuhan (hubungan vertikal). Lantaran itu pendidikan dan ilmu pengetahuan tidaklah merupakan sesuatu yang terasing d ari Islam malahan ia merupakan sebahagian dari Islam itu sendiri. la tidak membatasi dirinya semata-mata pada mensucikan kehidupan rohani dan kehidupan moral manusia dalam arti yang terbatas dari perkataan tersebut. la memberikan ajaran-ajaran yang bertujuan merubah bukan saja kehidupan perseorangan manusia. Islam tidak mengakui adanya pertentangan.a. Islam dan ihsan. Agama (atau religion) biasanya dita krifkan sebagai suatu sistem kepercayaan-kepercayaan dan ritus ("system of beliefs and rituals) yang merupakan urusan perseorangan yang amat private sifatnya. ekonomi.).. fikiran dan ilmu pengetahuan. Islam adalah suatu sistem kehidupan yang bersifat menyeluruh (all ambracing) dan dalam hal ini istilah "agama". orang Melayu rata -rata tidak tahu membaca dan menulis sebelum kedatangan Islam tetapi bersama -sama dengan kedatangan Islam.supaya kesejahteraan atau salam dalam erti yang sebenar sebenamya dapat di nikmati oleh insan secara perseorangan dan secara bermasyarakat. yaitu Nabi Besar Muhammad (s.wakil" {KhaliEah. antara hidup kerohanian dan hidup keduniaan. tidak dapat dipakai untuk memahami Islam tanpa merusakkan sifatnya yang sebenar.dari yang paling basic kepada yang paling tinggi. ia membawa kontek p endidikan. dengan fungsi manusia seb.'Vicegerent") Allah di muka bumi yang harus memakmurkan dan memajukan alam ini sebagai suatu amanah kuddus {sacred trust).. Jika kita lihat kepada masyarakat Melayu pula. tetapi juga susunan masyarakat manusia..w. kepada bentuk -bentuk yang sehat selaras dengan status manusia sebagai hamba Allah..digarisi oleh Program Hidupnya. dari yang bersifat kebendaan kepada yang bersifat rohanir dari yang bersifat per seorangan kepada yang bersifat kolektif .1gai . Islam sebagaimana yang. Manakala jalan untuk mencapai kesempurnaan ketiga asas ini terletak pula kepada akal. atau pemisahan menonjol. tetapi perhubungan manusia dengan manusia (hubungan horizontal) yang mengangkut soal -soal kehidupan sosial.

Peribadatan kepada Allah "ibadat" yang dirangkumi dalam rukun Islam yang lima. Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan peranan tersebut dari generasi muda. al Quran dan Sunnah memb eri peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang disusun oleh ahli -ahli fiqah dan diberi nama "syariah" atau undang-undang Islam. perzinaan. 1. 4. 5. Menangkap ikan. sekalipun tidak bere rti harus memakai alatalat (tools) yang sama dari generasi kegenerasi. 3. ia juga meletakkan syarat-syarat bagi bangkitnya dan tertubuhnya sebuah "masyarakat" Islam atau "um-mah" dengan andaian bahawa sepanjang sejarah manusia akan selalu ada masyarakat-masyarakat ugama-ugama lain yang berdampingan dengannya. saksi palsu. Ahli -ahli sejarah pendidikan ada menyebut bahawa fungsinya: . kekeluargaan dan sebagainya. "Muammalat" yang berkaitan dengan tugas -tugas individu dalam masyarakat dan meliputi perjanjian. mati hidup atau hukum kerana berkhalwat sahaja. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan -peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Jadi syariat itu luas sekali merangkumi soal -soal akidah dan akhlak tetapi sebahagian besar orang-orang Islam sendiri belum merialisasikan hal ini. Peranan di sini berkaitan dengan kelanjutan hidup (survival) masyarakat sendiri. Kepercayaan yang merangkumi enam rukun iman.2: 143) terutama mengenai perlaksanaan ibadah dan amanah. 2. undang civil. mengatur masyarakat dan lain -lain adalah peranan -peranan yang harus tetap diajarkan kepada generasi muda. jenayah. Ada menganggap syariat itu merujuk kepada "Mahkamah Syariah" atau hanya kepada nikah kahwin. Ummah ini bermaksud untuk menjadi saksi terhadap perlaksanaan perutusan Tuhan (Q. Pendidikan Islam: Apakah pula hubungan antara "Pendidik an" dan "Islam". Walau pun Islam bersifat universal. Untuk mengatur umat dalam kehidupan sosial.Dengan erti lain Islam adalah sa tu perutusan (message) Allah untuk semua umat manusia yang bersifat universal. Menangkap ikan dan ilmunya. Hukuman "uqubat" yang berkenaan dengan pencurian. tuduhan dan lain -Iain. keamanan. bertani. perkongsian d alam perniagaan. Dalam hal ini biarlah kita meninjau sedikit tentang apakah fungsi pendidikan itu sendiri. 2. Oahulu . Undang-undang ini disusun di bawah lima kategori besar: 1. Akhlak (adab) yang mengatur soal tatasusila perhubungan dan ketinggian moral. Sebab kekalnya masyarakat atau peradaban.

di situ diproses dalam kilang. Kalau setiap orang dalam kelompok mengatakan sesuatu lain dari yang ingin ia perbuat. Mungkin perbedaan tidak nampak pada dua fungsi pertama. Siap untuk dijual. Perbedaan ini akan meny angkut persoalan nilai mana yang akan dipindahkan? Apa sumber -sumber nilai-nilai itu? Dalam Islam ada lima macam sumber nilai yang di akui. Ambil sahaja satu n ilai sebagai misal. dan sebelum kapal berlabuh di pantai semuanya sudah menj adi ikan dalam tin. Persoalan yang mungkin timbul di sini adalah. Tetapi peranan menangkap ikan tetap itu juga. maka masyarakat itu tidak bpleh wujud. dari mana datangnya nilai -nilai itu? Dengan kata lain siapakah yang menciptakan nilai -nilai itu? Nilai-nilai Islam: Jadi barangkali dengan hur~ian di atas jelaslah bagi kita apa dia fungsi pendidikan itu. Ini telah dibuktikan oleh sejarah peradaban. oleh Al -Quran atau Sunnah dengan masalah yang . maka tentu di situ tidak akan ada hub ungan sosial yang membawa kepada terciptanya kelompok hidup. Dukun zaman dulu serba boleh. atau mungkin membaling ikan dengan batu. iaitu pemindahan nilai -nilai dari generasi tua kepada generasi muda. Dengan kata lain. tombak. malah harganyapun sudah tercetak di kilang itu.dengan memakai kail. tetapi tujuannya untuk mengubati orang juga. Fungsinya tetap itu juga tidak berubah. iaitu penyiapan generasi muda untuk men gisi peranan-peranan masa hadapan dan pemindahan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peranan -peranan tersebut. iaitu Al -Quran. Kalau di dalam suatu masyarakat kejujuran ini tidak ada. Juga dari situ akan jelas bagi kita apa dia perbedaan pendidikan pada umumnya dengan pendidikan Islam. hanya alatnya yang berlainan. itulah yang asal.rtinya membanding~. Kemudian datang sumber ketiga iaitu Qiyas. iaitu kejujuran. Begitu jugalah perbandingan antara dukun yang mengobati segala penyakit dengan asap atau dengan ludah. doktor zaman sekarang mengut amakan 'specialist' yang mendalam. Ikan di laut dihirup masuk ke perut kapal. dan Sunnah Nabi. tidak pakai kail. tanpa nilai -nilai keutuhan (integrity) dan kesatuan (integration) suatu masyarakat tidak akan terpelihara yang akhirnya berakhir dengan kehancuran masyarakat tersebut. 3. Perbedaan mungkin akan ketara sekali pada fungsi ketiga. Sekarang orang menangkap ikan dengan kapal. dan doktor moden yang menggunakan television untuk melihat dekat jantung sisakit dan menggunakan segala alat -alat moden untuk mengubati patientnya. f!. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup (survival) suatu masyarakat dan peradaban.n masalah yang disebutkar.

Sedang sumber kelima adalah kesepakatan dan lima' ulamak -ulamak dan ahli-ahli fikir Islam pada suatu ketika yang dianggap sesuai dengan sumber dasar iaitu Al -Quran dan Sunnah. Inilah fungsi-fungsi pendidikan Islam. w .dan kokoh memikul tanggungjawab sebagai pembawa amanah ukhalifah" di atas bumi ini. Kemudian sumber keempat adalah kemaslahatan umum pada suatu ketika yang difikirkan patut menutut kacamata Islam. Di sini digunakan Qiyas. Barangkali pendidikan yang bukan Islam hanya menggunakan dua sumber terakhir .dihadapi oleh umat Islam pada masa tertentu. sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah s. memindahkan pengetahuan.iaitu kemaslahatan umum yang berdasar pada nilai -nilai dan adat kebiasaan masyarakat tertentu dan hasil pemikiran dan penelitian ahli -ahli dan pemimpin pemimpin pada zaman terten tu. Jadi tujuan pendidikan Islam ialah untuk menimbulkan keadaan yang dapat membantu manusia dalam melaksanakan kehidupannya sebagai khalifah dan hamba Tuhan atau dengan erti lain manusia . Jadi jelaslah bagi kita lima sumber nilai -nilai dalam Islam yang sekali gus juga memberi definasi tentang nilai itu. iaitu mendidik anak didiknya beramal di dunia ini untuk memetik hasilnya di akhirat. Tujuan Pendidikan Islam Islam menganggap manusia sebagai berada dalam keadaan "fitrah" yakni keadaan suci bersih terutama di segi keinsanan. Ulamak-ulamak dan pemikir-pemikir Islam sesudah beliau dan sahabat-sahabatnya menjalankan fungsi-fungsi ini dalam menyebarkan agama Islam keseluruh dunia yang sekarang ini menempati ruang antara Morocco di pinggir lautan Atlantik sampai Indonesia di sebelah Timur di pantai lautan Teduh (Pasifik) dan meliputi tidak kurang dari lapan ratus juta jiwa manusia. tetapi nas yang tegas dalam Al -Quran tidak ada.dan sahabat-sahabatnya. Sudah barang tentu hasil -hasil pemikiran itu ada juga terpengaruh oleh berbagai agama di samping yang betul -betul hasil pemikiran manusia sahaja. Fungsi Asas Pendidikan Islam Tetapi di samping itu ada lagi fungsi keempat bagi pendidikan Islam yang membezakannya dari pendidikan lain. Nilai-nilai inilah yang diusahakan oleh pendidikan Islam untuk memindahkannya dari satu generasi kepada generasi yang lain. Sehingga umat menjadi kekal .a. Ertinya pendidikan Islam menyiapkan generasi muda untuk mengisi peranan. dan memindahkan nilai-nilai yang diselaraskan dan diwarnai oleh fungsi keempat ini. Fungsi keempat inilah yang menau tkan tiga fungsi sebelumnya dan menjiwai segala pelaksanaannya.

daki Islam bukanlah semata -mata dengan mempelajari dan mengetahui mengenai moral. Satu perkara penting yang harus diingat mengenai pendidikan moral yang dikehen. Namun untuk lebih memahami lagi mengenai tatasusila Islam perlulah kita memahami prinsip keugamaan dan falsafah Islam itu sendiri. Institusi pendidikan Islam perlu menyediakan suasana yang boleh menyediakan pengenalan "celik akal" (insight) yang benar-benar bernilai kepada murid -murid.2: 269). pergaulan. Tamadun suci tidak mungkin lahir jika keadaan sekeliling pendidikan itu sen diri masih kabur dan kotor. Dalam hal ini pendidikan Islam berkehendakkan satu keadaan yang sesuai diwujudkan di sekolah -sekolah. Keadaan sifat-sifat Tuhan Keadaan amanah manusia sebagai khalifah dan hamba "Abd". Aspek tingkah laku (effektif) lebih penting dari kognitif. Tamadun yang membawa manusia mengenali kebenaran dalam erti kata yang sebenarnya. 4. baik di segi berpakaian. Maksud dan tujuan penciptaan alam. dan dapat melihat secara objektif dan standard. Secara tidak langsung tuan-tuan telah pun dibentangkan dengan nilai yang perlu. Prinsip -prinsip utama seperti:- 1. (Q. Kebenaran yang di selimuti oleh "hikmat" (Q. 2. Perjanjian "mithaq" antara Tuhan dan umat manusia. Mengikut ajaran Islam. pembelajaran dan sebagainya. Mengetahui kejujuran atau kebenaran itu sebagai sifat -sifat yang baik tidaklah menjadikan seseorang itu berani dan jujur. Tatasusila Masyarakat Islam: Saya telah menerangkan mengenai pendidikan Islam serta tujuannya sekali.S1: 56). Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah kepadanya.tajalli" penglahiran sifat -sifat Tuhan itu sendiri. . sepertimana mengetahui mengenai teori muzik tidak serta merta menjadikan ses eorang itu ahli muzik. Nilai yang disemaikan tidak tepat clan gila -lahir dari bijak pandai yang kegilaan lantaran tidak ada padoman -kerana tidak berdasarkan kepada '. 3.diberi amanat untuk mengembangkan sifat Tuhan di muka bumi sehingga berjaya membentuk satu tamadun Ilahi yang 'muqaddas' yang berbeza daripada tamadun duniawi yang 'profane' yang 'secular' atau yang tidak diasaskan atas kehendak Tuhan. dalam maksud lain kehidupan bermoral itu sendiri perlu dihayati. ditimbul dan diamalkan dalam masyarakat Islam. Ertinya dalam satu suasana tidak boleh bercampur dua nilai yang tidak sehaluan. "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembah kepadaku".

tanggungjawab yang besar . Juga Tuhan adalah Maha Pe ngasih.s. tetapi diberiNya kekuasaan politik kepada manusia di atas bumi. Tetapi yang penting diterangkan di sini bahawa sifat-sifat yang diberikan kepada manusia itu harus dianggap sebagai amanah. Dengan berbuat demikian. 15:29). jadi ia telah meniru sifat Tuhan dalam kesucian. bermakna mengembangkan dan melaksanakan sifat -sifat ini pada manusia mengikut perintah . Dalam falsafah Islam. Menyembah dalam pengertiannya yang umum. Juga Yang Memiliki Segala Kekuasaan. bahawa Tuhan kami memberi manusia beberapa potensi atau kebolehan berkenaan sifat -sifat Tuhan. Tuhan berfirman dalam AI Quran: ". dan kaitann ya itu semua dengan sifat keterbatasan dan amanah. dalam hal ini um at manusia. pertama sekali bahawa "menyemb ah" dalam dua ayat AIQuran di atas itu tidak dimaksudkan sebagai upacara sembahyang yang biasa kita fahami. "Yang Maha Mencipta" (AI-Khaliq).. . "Yang Maha Berkuasa" (AIQawiy).6: 103). oleh sebab itu sembahlah Dia" (Q. Misalnya Tuhan memerintah manusia menjalankan upacara sembahyang kepadanya. Jauh lebih luas dari itu.dan petunjuk Tuhan. Pendeknya berjumlah 99 semuanya. dalam erti yang luas. "Yang Memiliki Segala Kekuasaan" (Malikul Mulk). antara lain. tetapi Dia memerintah manusia selalu mencari dan menambah pengetahuan dan berdoa agar Tuhan menolongnya: "Hai Tuhanku. Ini bermakna. Tuhanmu. sembahyang. tambahkan ilmuku" (Q. sifat-sifat Tuhan hanya dapat diberi kepada manusia dalam bentuk dan cara yang terbatas. Berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam a. tetapi la memerintah manusia supaya bersifat pengasih kepada jirannya jika mengharapkan Tuhan bersifat pengasih kepadanya. Dan begitulah seterusnya."ltulah Dia Allah. Tidak Tuhan kecuali pencipta segala sesuatu. Aku telah membentuknya dan menghembuskan kepadanya roh Kami " (Q. "Yang Maha Penyayang" (AI-Rahim). tanggung-jawab yang sangat besar. iaitu sifat -sifat tuhan. Jadi di sini mulailah jelas bagi kita bagaimana potensi-potensi manusia yang banyak digunakan dalam psikologi mempunyai kaitan dengan tujuan keja -dian alam jagat (AI-Kaun). Harus ditekankan di sini. Sekarang kita lihat bahagian kedua. sebab kalau tidak demikian maka manusia akan menjadi Tuhan atau mengaku diri sebagai Tuhan. "Raja Yang Teragong" (AI -Malik) dan lain-Iain lagi..20: 114). "Yang Maha Suci" (AI-Quddus). Tuhan Maha Mengetahui. manusia menjadi lebih suci. Sifat-sifat Tuhan ini disebut dalam AIQuran dengan nama-nama yang indah (AI-Asmaa AI-Husna) I yang menggambarkan Tuhan sebagai "Yang Maha Pengasih" (AI -Rahman). kepada Tuhan.

Semua ini bermakna bahawa amanah itu sekurang -kurangnya ada dua macam: yang pertama kebolehan manusia mengembangkan sifat-sifat Tuhan pada dirinya. bumi dan gunung. 7: 10). ilmu. supaya la boleh meng uji kamu dengan apa yang telah la berikan kepadamu. . Dengan ini konsep "beribadat" diperkaya lagi dengan mengandungi makna baru. Tetapi kerana "maka manusia paling banyak hanya menjadi khalifah di atas bumi" Dialah yang telah meletakkan kamu se bagai kahlifah di atas dunia dan meletakkan sebahagian mu di atas yang lain. yakni sifat-sifat Tuhan. Juga: "Dan Dia telah menjadikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memberi khdimat kepadamu. dan yang kedua berkenaan dengan cara pengurusan sumber -sumber yang ada di bumi.6 : 166). kekayaan. iaitu pengurusan yang sesuai terhadap amanah.Dari sini jelas pula bahawa "beribadat" dalam erti yang luas adalah mengembangkan sifat Tuhan yang diberikan kepada manusia dan itulah tujuan kejadian alam ini. Tetapi rupanya manusia bersifat aniaya dan bodoh (Q. kerajaan. Ini menunjukkan bahawa manusia telah menyalahgunakan amanah itu oleh sebab sombong dan bongkak. Jadi . 33: 72). Untuk melaksanakan ibadat dan menolong manusia beribadat kepada Tuhan dengan cara lebih baik. Itu semuanya dariNya". Sejarah tamadun manusia penuh dengan kisah dan trajedi yang menggambarkan bagaimana berbagai tamadun dan masyara kat telah hilang dan hancur sebab mereka menyalah gunakan kekuasaan. Lalu diterima oleh manusia.beribadat" yang pada pengertian asalnya bererti pengembangan potensi potensi. 31: 20). tetapi enggan memikulnya. Dalam ayat lain: "Tidakkah kamu lihat Allah menjadikan apa -apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memberi khidmat kepadamu dan telah mengutamakan kamu di luar dan di dalam (Q. 2:29). maka manusia diberi kekuasaan (salah satu sifat Tuhan) di atas bumi dan mencari rezeki dari situ. (Q. dan menyangka ia tahu segala-galanya dan ." (Q. Sebab amanah ini telah diajukan kepada langit..dengan menjalankan kekuasaan yang tidak adil kepada orang -orang dan makhluk lain atau memperalat mereka. pada diri manusia sekarang bertambah luas dan mengandungi juga pengertian mengurus dengan betul amanah yang dipikul itu. "Dan Kami memberi kamu (manusia) kekuasaan di atas bumi dan memberi kamu penghidupan di situ" (Q.

Di tempat lain Rasulullah pernah bersabda bermaksud bahawa ugama itu diasaskan kepada iman. mau pun dengan makhluk -makhluk lain. Bahagian pertama merangkumi sebanyak 763 ayat AI-Quran dan bahagian kedua 741 ayat.Hal ini telah diulang beberapa kali. Saya percaya penghayatan kepada sifat Allah seperti yang telah diterangkan di 3tas adalah ciri dan norma penting pembentukan nilai tatasusi la masyarakat Islam. Panduan seluruh aspek pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu dengan sendiri sudah mera ngkumi segala norma -norma dan nilai-nilai yang membentuk individu. Inilah perbezaan pendidikan moral (tatasusila) dala m Islam dengan pendidikan moral yang kita pinjam dari Barat. 2. yang memisahkan moral itu dari kekuasaan Allah. dengan ringkas telah diterangkan di atas. Sesungguhnya sistem moral -akhlak -dalam Islam berhubung dengan sistem keper cayaan. dengan ciri sendiri. keseluruhannya mengambil kira 1/4 daripada seluruh jumlah ayat -ayat AlQuran. muamalat dan sebagainya. ibadat. Adalah terlalu luas untuk diperkatakan tentang tajuk ini di masa yang begini terhad. Dipetik daripada : Himpunan kertas kerja Krusus Dakwah dan Kepimpinan bagi guru -guru (bukan guru agama ) Sekolah Menenengah dan Rendah 1984 Terbitan: Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur . Islam dan ikhsan. maka adalah mudah diterangkan jika kita memahami ugama Islam itu sendiri se perti yang. la mempunyai kaitan dengan tujuan kejadian alam dan perkembangan sifat -sifat Tuhan pada manusia. Dalam Al-Quran terdapat dua ciri besar: 1. dengan masyarakat. Bidang akhlak yang berhubung suluk atau praktik. Rasulullah sendiri dalam banyak Sabdanya mengatakan uga ma itu adalah "akhlak yang baik".Berhubung dengan pandangan Islam mengenai pembentukan akhlak atau tatasusila perhubungan. . Saya telah menjelaskan bahawa Islam itu satu cara hidup. Bidang akhlak yang berhubung dengan makrifat atau teori. komuniti dan masyarakat. Para ulamak Islam menyarankan bahawa ikhsan ini merangkumi semua aspek kelakuan manusia baik berupa hubungan Tuhan.dan lain-Iain lagi yang semuanya adalah sifat -sifat Tuhan yang diamaI1ahkan Tuhan kepada manusia agar manusia dapat menyembah Tuhan dengan lebih baik.

Theodore Burghard Hurt Brameld (1904-?) menggabungkan teori progresivisme dengan behaviorial sains sebagai asas rekonstruktivisme.com/in/elcom98/falsafah.html Perkembangan Falsafah Pendidikan Barat. setia kepada negara serta boleh memberi sumbangan untuk mencapai kemajuan negara serta memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat harmonis yang berbilang kaum. Walau bagaimanapun. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diumumkan pada tahun 1988 telah menjadi pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara berdasarkan dua ayat panjang yang berikut: "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) telah dirancang bertujuan mencerminkan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara ini. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. sebahagian daripada unsur -unsur yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai kaitan erat dengan falsafah -falsafah pendidikan Barat. rohani.tripod.htm pend islami. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.htm www. berakhlak mulia. Matlamat Pendidikan Negara bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilainilai yang murni seperti kepercayaan kepada Tuhan. Secara keseluruhannya." Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Beliau berpendapat bahawa pengalaman sebenarnya terhasil daripada interaksi manusia dengan elemen-elemen .http://www. Timur mahupun falsafah pendidikan Islam. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.com/new_page_1. berakhlak mulia.al-munir.my/falsafah _pendidikan . sama ada di negara Barat. falsafah pendidikan di Malaysia merupakan suatu falsafah pendidikan yang mempunyai keistimewaan dan ciri -ciri tersendiri. Falsafah Pendidikan Kebangsaan lebih mirip atau mempunyai banyak persamaan dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme . bertanggungjawab. Timur & Islam terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah menjadi panduan d an arah tuju kepada segala usaha mengembang dan memajukan sistem pendidikan di Malaysia.edu. berketrampilan.angelfire. Sekiranya kita membuat perbandingan Falsafah Pendidikan Ke bangsaan dengan falsafah-falsafah pendidikan yang lain. Timur dan juga falsafah pendidikan Islam.

dalam alam persekitaran dan alam sosial. Dengan erti kata yang lain. kurikulum sekolah pula merangkumi pendidikan teknik dan vokasional. maka falsafah pendidikan di Malaysia pula mengandungi ciriciri progresivisme dan pragmatisme. projek. dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan. Di dalam tempat belajar. Memandangkan falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan falsafah progresivisme. membolehkan pelajar berinteraksi. untuk menjadi manusia yang sempurna dan berupaya memberi sumbangan kepada . sekolah merupakan sebuah masyarakat kecil yang bercorak demokratik. Fungsi ini pula boleh dihayati daripada falsafah pendidikan Barat iaitu rekonstruktisme serta falsafah pendidikan Timur iaitu Konfusianisme. Menurut John Dewey dan ahli-ahli progresivisme. Nilai yang tertinggi akan dapat dicapai apabila individu dan masyarakat memperolehi kepuasan dalam peringkat penyempurnaan. Walau bagaimanapun. bekerja dan hidup secara berkumpul sekali gus menyokong penggunaan strategi kolaboratif dan koperatif dalam aktiviti-aktiviti pendidikan. demi membentuk insan. yang harmonis dan seimbang. penyelesaian masalah dan ujikaji. Beliau juga menekankan bahawa nilai berubah mengikut perubahan masyarakat. dan keharmonian kehidupan. Ciri-ciri ini boleh dikenalpasti berdasarkan Kurikulum Bersepa du Sekolah Rendah dan Menengah yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri penemuan serta strategi pemusatan pelajar untuk membolehkan pelajar memperolehi il mu pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mereka juga menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati. mereka harus diajar dengan pendekatan kajian sosial. Nasionalisme dan Internasionalisme. iaitu mata pelajaran yang memupuk kemahiran daya cipta dalam kalangan pelajar sebagaimana yang dititiberatkan dalam falsafah tersebut . kesejahteraan. Guru yang berkesan adalah guru yang memainkan peranan sebagai pembimbing dan penasihat dengan membimbing pelajar. mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada pemerintah dan negara. keperluan dan kebolehan pelajar. Menurut falsafah pendidikan Timur . Pendidikan disifatkan sebagai alat penting untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat yang pent ing untuk membawa kestabilan. Oleh hal yang demikian. bermotivasi kendiri dan mempunyai naluri ingin tahu. peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi seorang yang berakhlak mulia. pelajar merupakan peranan utama dalam pembelajaran. pengalaman individu merupakan tempat utama dalam p roses interaksi tersebut. salah satu fungsi pendidikan di Malaysia ialah mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu. Mereka berpendapat segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang berdasarkan minat. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen. Mereka menggambarkan pelajar sebagai individu yang berpengalaman. Kedua-dua falasafah ini jelas menekankan bahawa matlamat utama pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat yang stabil demi keharmonian dan kemakmuran.

kemajuan masyarakat. tetapi juga mendukung sikap nasionalisme yang ideal. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan pula kita dapat menghayati falsafah pendidikan Islam ini. Membentuk individu yang menyeluruh juga berkaitan dengan falsafah pendidikan nasionalisme dan i nternasionalisme di India. iaitu sesuatu falsafah yang dicipta tersendiri daripada pelbagai falsafah yang sedia ada. dan mahir menggunakan teknik peneguhan ataupun ganjaran dan denda. perkembangan individu dari segi intelek. iaitu tidak semata-mata terikat kepada buku. falsafah pendi dikan di Malaysia boleh dikatakan pula mengandungi unsur essensialisme yang bercorak tradisional. mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara. rohani. peraturan dan kebudayaan masyarakat. Beliau juga berpendapat pendidikan harus menjadi satu proses berhidup. membantu pelajar memperolehi keperluan dan kualiti kehidupan orang dewasa. Rabindranath Tagore (1861 1941) mentafsirkan pendidikan sebagai proses bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. bersih. Pendapat ini amat jelas dan tepat menggambarkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dipengaruhi oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dicipta mengikut acuan rakyat Malaysia sendiri berdasarkan falsafah -falsafah yang . Guru hendaklah mengamalkan sikap pimpinan demokratik. emosi adalah berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. iaitu melalui latihan intelek dan mental untuk membentuk personaliti dan mental mereka ke tahap keharmonian dan penyempurnaan. guru memainkan peranan yang utama dalam proses pendidikan. Memandangkan sebab sistem pendidikan menitikberatkan pembelajaran 3M dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. emosi dan agama. khasnya dari segi rohani. tetapi harus dihubungkaitkan dengan pengalaman kehidupan manusia. berupaya mencapai segala aspek kehidupan. agar mereka dapat berjaya hidup dalam masyarakat secara terus menerus. Jika dibandingkan dari aspek falsafah pendidikan Islam. Mengikut mereka. moral dan kerohanian den gan penuh makna. norma. Conant (1893-1978) dan Hyman George Rickover (1900-?). berpendapat fitrah manusia sebenarnya kekurangan nilai-nilai murni yang sempurna. Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa (1994) merumuskan bahawa falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme . dinamik serta realistik. mengambil inisiatif untuk menjalankan tugas sebagai pengajar. Tambahan pula Pendidikan Agama dan Pendidikan Moral dalam KBSR dan KBSM mencerminkan ciri -ciri pembelajaran afektif untuk perkembangan individu. kreatif membentuk iklim kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seorang yang berpendidikan denga n erti kata sebenar ialah bukan sahaja berfikiran cergas. pelajar hendaklah dididik dengan nilai. saintifik. serta berpandangan dengan sikap internasionalisme yang positif. berani dan bebas. segala aspek fizikal. James B. intelek. Sama ada dapat dibaiki untuk menjadi insan yang baik adalah bergantung kepada pengaruh kebudayaan masyarakat.

com/2010/03/perkembangan -falsafah-pendidikanbarat.blogspot.html . http://dadwayne.sedia ada dan direka bentuk sedemikian rupa demi merealisasikan hasrat rakyat Malaysia ke arah kecemerlangan pendidikan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->