P. 1
JURNAL

JURNAL

|Views: 216|Likes:

More info:

Published by: Nurul Syuhada Sibangi on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

FAKTOR-FAKTOR BENGKEL MEMPENGARUHI MINAT PELAJAR KEMAHIRAN HIDUP TERHADAP BIDANG MASAKAN DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Enoch Ang1) Supli Effendi Rahim2) Pelajar Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional UPSI Tanjung Malim Perak Malaysia. E-mail: ji_teng@yahoo.com.tw 2) Pensyarah Penyelidikan Ilmiah Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional UPSI Tanjung Malim Perak Malaysia. E_mail: supli_effendi@fptv.upsi.edu.my
1)

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor bengkel masakan mempengaruhi minat masakan pelajar major Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Faktor-faktor yang dikaji adalah faktor peralatan, keselamatan dan pengurusan. Seramai 40 orang pelajar telah dipilih sebagai sampel. Kaedah ini dijalankan dengan menggunakan kaedah soal selidik. Soal selidik ini dibina dengan menggunakan skala Likert. Data yang akan diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif berbentuk min dan peratusan. Dapatan daripada kajian ini adalah faktor yang paling mempengaruhi minat pelajar ialah faktor pengurusan iaitu min sebanyak 2.60. Faktor peralatan adalah merupakan faktor yang kedua tinggi dalam kajian ini dengan min sebanyak 2.54. Faktor keselamatan (mean= 2.46) adalah faktor yang paling sedikit yang mempengaruhi minat masakan pelajar major Kemahiran Hidup. (Kata Kunci:, Bengkel masakan, kelengkapan, keselamatan dan pengurusan)

ABSTRACT The purpose of this research is to determine the factor of cooking place to effect the interesting for “Living Skill” students in cooking field at University Education Sultan Idris. The factor of the study involves the equipment, safety and management. The samples for this research are 40 students. The method used for this research is questionnaire. This questionnaire is based on Likert scale. The data was analysed by using descriptive statistic in the formed of mean and percentage. From this research the most factor that effect the interesting of students is management factors which mean is 2.60 followed by the factor of equipment that the mean is 2.54. Last but not least the factor of safety was the least that effect the interested of the students which give the mean 2.46. (Keyword: kitchen, equipment, safety and management)

Latar belakang Kajian Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, mata pelajaran Kemahiran Hidup ditawarkan sebagai mata pelajaran wajib untuk semua pelajar di peringkat sekolah menengah. Kini mata pelajaran tersebut telah pun ditawarkan diperingkat sekolah rendah.

banyak aktiviti pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pelajar sendiri. keselamatan dan peralatan. .Kemahiran Hidup Bersepadu mengandungi 4 pilihan iaitu ekonomi rumah tangga. Dalam pengajaran subjek masakan. Dalam pilihan ekonomi rumah tangga terdapat subjek masakan. Bengkel-bengkel telah dibina pada tahun yang lepas termasuk bengkel masakan. Selain itu. penyelidik turut meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup terhadap subjek masakan. perdagangan dan keusahawanan. Menurut Omardin Ashaari(1998) bahan bantuan mengajar akan dapat mencetuskan minat pelajar terhadap pengajaran guru dengan gaya persembahan dan kaedah penyampaian yang menarik. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk mengajar di sekolah pada masa hadapan. Pelajar juga kekurangan kemahiran dalam mengendalikan peralatan dan bahan masakan dengan betul semasa kelas amali masakan. Kajian ini dijalankan untuk meninjau minat pelajar Kemahiran Hidup dalam subjek masakan dan boleh memperkembangkan minatnya menjadi kerjayanya pada masa hadapan. Objektif Kajian Objektif kajian ini adalah untuk meninjau minat pelajar Kemahiran Hidup terhadap bengkel masakan. penyelidik membuat kajian ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup untuk mempelajari subjek masakan seperti faktor peralatan. pertanian. bahan-bahan bantuan mengajar yang digunakan oleh guru memberi pengalaman sebenar yang dialami oleh pelajar. Minat pelajar menjadi alat ukur untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Minat pelajar terhadap bengkel masakan dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya ialah pengurusan. Secara tidak langsung. c) Megenal pasti pelajar dapat lebih faham teori masakan melalui amali masakan. Penyataan Masalah Subjek masakan tidak hanya tertumpu kepada pembelajaran teori sahaja tetapi juga melibatkan pembelajaran berbentuk amali. b) Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar selepas amali masakan. Namun terdapat segelitir pelajar tidak berminat mempelajari subjek masakan dan seterusnya menunjukkan sikap sambil lewa untuk mempelajari subjek masakan. Terdapat sesetengah pelajar masih lemah dalam kemahiran memproseskan maklumat selepas mempelajari teori-teori masakan. 2002). pengurusan dan keselamatan bengkel masakan. minat pelajar Kemahiran Hidup akan bertambah terhadap subjek masakan. Universiti Pendidikan Sultan Idris telah menawarkan kursus Kemahiran Hidup pada tahun 2005. kemahiran teknikal. Oleh itu. Penggunaan peralatan yang menepati rancangan masakan dapat membantu pelajar mempelajari subjek masakan dengan lebih berkesan serta mampu menerapkan konsep masakan dengan kekal.(Kementerian Pendidikan Malaysia. Teori-teori masakan adalah susah dikuasai oleh pelajar Kemahiran Hidup maka bengkel masakan memainkan peranan penting dalam keadaan ini. Oleh itu. Penyelidik melakukan kajian adalah bertujuan mencari faktor utama yang mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup terhadap subjek masakan. a) Mengenal pasti bilangan pelajar yang berminat terhadap bengkel masakan.

dan pengurusan yang mempengaruhi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam bengkel masakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Menurut Mohamad Najib(1999) dalam Mohd. Dalam kajian ini juga. Metodologi Kajian Kajian yang dijalankan mengikut kaedah kajian tinjauan. Soal selidik ialah satu set soalan atau item dalam bentuk tulisan. skop kajian ini hanya menumpukan kepada faktor kelengkapan. . Oleh itu. Penggunaan soal selidik memudahkan responden member kerjasama dan maklum balas serta dapat menyatakan pendapat bebas serta menilai mengikut persoalan yang dikemukakan. Instrumen Kajian Instrumen kajian ini ialah borang soal selidik. Kepentingan Kajian Kajian ini bertujuan mengetahui minat pelajar terhadap subjek kemahiran hidup dan peluang mengembangkan kerjaya dalam bidang teknikal dan vokasional. Seseorang pensyarah Kemahiran Hidup harus menyelidik tentang minat pelajar terhadap kursus Kemahiran Hidup untuk mengetahui kelemahan yang perlu dibaiki. Oleh itu. Ia merupakan satu alat yang dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat untuk tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. Oleh itu. sampel.Tarmizi(2007). jumlah populasi ini adalah seramai 40 orang. tajuk dan masa yang sesuai sahaja. penyelidik tidak akan dapat mengkaji semua perkara yang berkaitan dengan masalah kajian yang berkaitan.Berdasarkan faktor-faktor yang dinyatakan di atas. responden atau subjek kajian hanyalah terbatas kepada pelajar-pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris sahaja. Kajian ini dijalankan adalah disebabkan minat pelajar amat penting untuk mencapai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Menurut Gilbert Highet(1981) menyatakan bahawa keberkesanan pengajaran dan pelajaran boleh menarik minat pelajar terhadap sesuatu subjek. minat pelajar amat penting untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Soal selidik ini dikemukakan kepada responden yang terdiri daripada pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. maka ia akan memberi kesan yang besar terhadap pembentukan minat pelajar Kemahiran Hidup sama ada pengaruh positif atau negative terhadap subjek masakan. Alat kajian yang akan digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik yang merupakan satu instrumen yang kerap digunakan dalam kajian deskriptif. keselamatan. Batasan Kajian Kajian yang dijalankan pengkaji adalah terhad kepada lokasi. Keputusan kajian ini amat penting kepada pendidik kerana boleh membantu pendidik mengetahui kejayaan atau kegagalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Populasi Kajian Populasi kajian ini terdiri daripada 20 orang pelajar Kemahiran Hidup semester 5 dan seramai 20 orang pelajar Kemahiran Hidup semester 7 di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Borang soal selidik terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. . Bahagian A ialah berkaitan dengan maklumat asas responden iaitu latar belakang responden yang mengandungi 3 soalan. Sampel hanya perlu menandakan pilihan berdasarkan lima poin skala Likert bagi setiap soalan yang dikemukakan dalam setiap bahagian tersebut. Semua data dalam Bahagian A dan B akan diproses menggunakan Statistical Packages For The Social Sciences 11.Dalam kajian ini. Soalan kajian mempunyai 3 pokok soalan iaitu faktor peralatan. keselamatan dan pengurusan yang mempengaruhi minat pelajar selepas amali masakan. data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Maklumat pelajar termasuk jantina. bangsa dan semester.5 (SPSS). Bahagian B ialah soalan kajian yang mengandungi 19 soalan.

5 2.29%. ITEM 1 2 3 4 5 6 7 Saya lebih gemar alatan dapur yang berteknologi tinggi.5% responden dapati bahawa peralatan bengkel masakan tidak cukup. Saya dapati pensyarah mahir menggunakan peralatan di dalam bengkel. Secara keseluruhan min bagi pemilihan item-item untuk faktor ini ialah 2. Jadual 1: Faktor peralatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.90 2.71% untuk soalan faktor peralatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. menunjukkan kekerapan responden memilih jawapan setuju ialah 64.29% responden bersetuju faktor peralatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.20 2 2 1 5 5 2. Pendapat Responden 1 2 3 (TS) (KS) (S) Bil % Bil % Bil % 2 5 6 15 32 80 15 8 37.7 70 25 180 64. Saya dapat menguasai kemahiran menggunakan alat-alat dapur dengan membuat amali. Ini menunjukkan responden setuju faktor peralatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya mudah memahami sesuatu pengajaran secara secara teori dengan bantuan daripada kelengkapan yang disediakan di dalam bengkel.2 2. Saya mahir menggunakan peralatan di dalam bengkel.Dapatan kajian Daripada dapatan soalan kajian pertama ini.90 30 10.55 2.75 0 0 4 10 36 90 2. sebanyak 64. Data yang diperolehi daripada analisa di atas.54. NO.5 20 14 16 35 40 11 16 27. sebanyak 37.70 2.5 40 Min 2. manakala memilih jawapan kurang setuju pula ialah 25% dan memilih jawapan tidak setuju ialah 10.54 . Tetapi apabila merujuk kepada item kedua. Saya dapati peralatan yang digunakan untuk menjalankan amali mencukupi.5 14 8 8 35 20 20 24 30 31 60 75 77.75 1. Saya dapati peralatan yang digunakan untuk menjalankan amali berada dalam keadaan baik.

5 2. Bengkel yang selamat akan mempengaruhi minat masakan saya.59% untuk soalan faktor keselamatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Secara keseluruhannya.59% dan memilih jawapan tidak setuju iaitu sebanyak 14.5 50 Min 1 (TS) Bil % Saya dapati terdapat alat pemadam api di dalam bengkel. Dari data yang diperolehi dari analisis di atas menunjukkan peratusan responden memilih jawapan setuju iaitu sebanyak 60.5 47.5 32. terdapat 6 item yang memberi tumpuan bagi mengkaji sama faktor keselamatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup. sebanyak 2.82 2.93.5 26 13 20 65 32.59 36 146 90 60.5 95 2. sebanyak 95% responden menyatakan bahawa mereka diwajibkan memakai kasut ketika berada di dalam bengkel untuk mengelakkan sebarang kemalangan. NO. Ini menunjukkan ramai responden memakai kasut ketika berada di dalam bengkel masakan untuk mengelakkan sebarang kemalangan.5% menyatakan tidak pasti dan 2. Ini menunjukkan keselamatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup.13 2.93 13 0 35 0 14. Saya dapati terdapat peti pertolongan cemas di dalam bengkel untuk kemudahan semasa kecemasan ketika amali dijalankan. Jadual 2: Faktor keselamatan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.5% menyatakan tidak setuju bahawa mereka diwajibkan memakai kasut ketika berada di dalam bengkel untuk mengelakkan sebarang kemalangan. min bagi pemilihan item-item bagi faktor ini adalah tinggi iaitu sebanyak 2. Saya diwajibkan memakai kasut ketika berada di dalam bengkel untuk mengelakkan sebarang kemalangan.46. 7 8 7 8 9 10 17.5 1 1 37.82%.5 13 38 32.03 2.5 20 17.59 4 5 10 24.Daripada soalan kajian 2. ITEM Pendapat Responden 2 3 (KS) (S) Bi % Bil % 7 1 1 17.48 2. manakala memilih jawapan kurang setuju sebanyak 24.90 2. Merujuk kepada item 12. Saya tahu menggunakan alat pemadam api yang terdapat di dalam bengkel. Min bagi item ini ialah 2.46 .5 2. Saya tahu melakukan pertolongan cemas atas tunjuk ajar oleh pensyarah.33 11 12 12 1 30 2.

88 2 4 7 4 5 10 17.5 55 62. Ini menunjukkan pengurusan bengkel dapat mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. sebanyak 12.43 2.60 .8% dan memilih jawapan yang tidak setuju iaitu sebanyak 7% untuk soalan faktor pengurusan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris. manakala memilih jawapan yang kurang setuju iaitu sebanyak 25. Saya dapati susun atur meja kerja di dalam bengkel memudahkan kerja amali dijalankan.5 2. min bagi pemilihan item-item bagi faktor ini adalah paling tinggi iaitu sebanyak 2.84 32 161 80 67.5 10 12 15 11 11 30 37.5 27. Min bagi item ini ialah 2. Merujuk kepada item 14.08 2.5 27.5 35 87. Ini menunjukkan pensyarah sentiasa memastikan bengkel berada dalam keadaan bersih untuk mengelakkan kemalangan dan mewujudkan suasana selesa semasa pengajaran. Jadual 3 : Faktor pengurusan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup di Universiti Pendidikan Sultan Idris.60 2.53 0 17 0 7.80 2.6. Saya mengetahui pensyarah ada menyimpan rekod peralatan di dalam bengkel dengan baik.88. Dari data yang diperolehi dari analisis di atas menunjukkan peratusan responden memilih jawapan setuju iaitu sebanyak 67%.5% menunjukkan peratusan yang paling tinggi bersetuju menyatakan pensyarah sentiasa memastikan bengkel berada dalam keadaan bersih untuk mengelakkan kemalangan dan mewujudkan suasana selesa semasa pengajaran. terdapat 6 item yang memberi tumpuan bagi mengkaji sama ada faktor pengurusan bengkel mempengaruhi minat masakan pelajar Kemahiran Hidup. sebanyak 87.08 8 62 20 25.38 2. Cara penyampaian pensyarah telah menigkat minat masakan saya. Secara keseluruhannya. NO.5% menyatakan tidak pasti.5 26 21 22 25 65 52.5 Min 14 15 16 17 18 19 Pensyarah sentiasa memastikan bengkel berada dalam keadaan bersih untuk mengelakkan kemalangan dan mewujudkan suasana selesa semasa pengajaran. Pensyarah sentiasa memastikan peralatan dan bahan mencukupi sebelum amali dijalankan. Saya dapati pensyarah sentiasa bekerjasama dengan pembantu bengkel lain dalam menguruskan bengkel. 2.Daripada soalan kajian 3. ITEM 1 (TS) Bil % 0 0 Pendapat Responden 2 3 (KS) (S) Bil % Bil % 5 12.

60 Peralatan 10. sederhana dan tinggi bagi faktor pengurusan.46.54 dan diikuti dengan faktor keselamatan dengan minnya 2. peralatan dan keselamatan bengkel. pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem pengurusan bengkel masakan perlulah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang aspek-aspek pengurusan bengkel masakan kerana pengurusan bengkel masakan melibatkan banyak aktiviti seperti merancang. Dapat diperhatikan bahawa faktor pengurusan bengkel yang mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup sebanyak 2.59 60. mengelola.08 2. Beliau menambah lagi bahawa kemudahan dan peralatan perlu dikendalikan dan dijaga supaya ianya tidak mengganggu pengajaran. Seterusnya adalah faktor peralatan dengan minnya 2. Demonstrasi perlu dilakukan oleh pensyarah sebelum pelajar menggunakan sebarang alatan atau mesin dapur serta pensyarah perlu menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil.54 Keselamatan 14.82 2. didapati faktor yang paling dominan bagi bengkel di Universiti Pendidikan Sultan Idris ialah faktor pengurusan. Kajian Lee (1982) dalam Amran Khalid (2002) menyokong dapatan kajian penyelidik ini dengan menyatakan keperluan kemudahan dan peralatan bergantung kepada kandungan program pengajaran. menyelaras dan mengawal.84 67.29 2.59 24.71 25 64.46 Perbincangan Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan. Kebanyakan kemalangan yang berlaku di tempat kerja dapat dielakkan jika pelajar sentiasa mematuhi langkah-langkah keselamatan. Pengurusan dalam aspek pendidikan adalah bertujuan untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat dijalankan dengan teratur dan sempurna tanpa sebarang gangguan. Kesimpulan Hasil kajian mendapati pengurusan dan peralatan bengkel masakan amat penting dalam mempengaruhi minat pelajar Kemahiran Hidup terhadap subjek masakan. Oleh .60 menunjukkan min yang paling tinggi.08 25. Oleh itu. Jadual 4: Faktor-faktor bengkel masakan mempengaruhi minat pelajar Kemahiran hidup terhadap bidang nasakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris Faktor Rendah Sederhana Tinggi Min (%) (%) (%) Pengurusan 7. Ini adalah kerana ianya mestilah bersesuaian dengan kandungan program pengajaran. Kesemua faktor ini berada pada tahap yang tinggi. Keselamatan di bengkel juga memainkan peranan penting. diikuti dengan faktor peralatan dan akhir sekali adalah faktor keselamatan.Berdasarkan dapatan diatas dapat menyimpulkan dengan menggunakan jadual seperti dibawah: Jadual menunjukkan peratus responden mengikut tahap rendah.

mesin dan bahan dapur yang diperlukan ketika amali ditingkatkan penyelenggaraannya dan diuruskan dengan baik agar sesi pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu. Cadangan Akan Datang Penyelidik berharap kajian tenteng bengkel masakan mempengaruhi minat masakan terhadap pelajar di universiti Pendidikan Sultan Idris boleh berterusan dengan lokasi kajian yang lain untuk mencapai matlamat-matlamat yang sama bagi kajian-kajian akan datang. (ii) Pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris menimbangkan lebih pengambilan pembantu bengkel masakan bagi membantu pensyarah menguruskan bengkel dengan lebih berkesan. pelbagai usaha perlu dilaksanakan untuk lebih memantapkan pengurusan dan peralatan bengkel masakan di UPSI. (i) Pensyarah perlu memastikan peralatan bengkel seperti alatan tangan. Namun. (iii) Pensyarah perlu mengawal dan memastikan pelajar-pelajar mengikuti peraturan bengkel supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini yang boleh mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah kerana bengkel masakan di UPSI merupakan tempat permulaan bagi menghasilkan para guru ERT yang bakal menyumbangkan jasa kepada negara kelak. (iv) Pihak universiti dan pensyarah perlu prihatin dengan pengurusan bengkel masakan seperti proses pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat dijalankan dengan teratur agar pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. faktor keselamatan bengkel juga perlulah diberi perhatian bagi mewujudkan bengkel yang sempurna. Cadangan Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh. . disertakan beberapa cadangan kepada pihakpihak tertentu untuk diberi perhatian yang sewajarnya khususnya pengurusan Universiti Pendidikan Sultan Idris.itu. Penyelidik memberi cadangan bagi kajian akan datang supaya melibatkan sampel yang lebih ramai untuk mewakili populasi yang hendak dikaji. Dapatan kajian boleh lebih menyeluruh serta memantapkan persoalan yang dikemukakan.

Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kemahiran Hidup Bersepadu : Tingkatan 1-3.Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Tarmizi Mohd. Penyelidikan pendidikan.Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Projek Sarjana Muda UTM. Percetakan Cergas: Kuala Lumpur. Saedah Siraj. . Hashim Andimori (2000). Mohd. Zainun Ishak.Najib Ghaffar (1998). Kementerian Pelajaran Malaysia. Tunku Mohani Tunku Mokhtar (1997).BIBLIOGRAFI Gilbert Highet ( 1981). Tidak diterbitkan. Mohd. Dewan Bahasa dan Pustaka. Huraian Sukatan Pelajaran (2002). Kajian Tehadap Permasalahan yang Dihadapi Guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Dalam Penyenggaraan Bengkel (Kemahiran Manipulatif) Sekolah-sekolah Menengah Harian dan Sekolah Menengah Agama di Zon Sentol. Kamus Dewan Edisi Empat (2003).Fakulti Pendidikan Teknologi Malaysia: Johor Bharu. Prinsip Pengajaran Mikro. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Zabidi (2007). Omardin Ashaari (1998). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Seni Mengajar. Kamus Dewan Edisi Baru (2003). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Jurusan Kejuruteraan Awam Di Kalangan Pelajar UTM. Universiti Teknologi Malaysia:Tesis Sarjana Muda. Motivasi dalam pendidikan.

5 55 5 27. semester dan bangsa.5% yang berbangsa Cina dan 22 responden atau 55% ialah bangsa Melayu manakala 2 responden atau 5% yang berbangsa India dan 11 responden atau 27.LAMPIRAN Untuk penganalisaan maklumat peribadi responden. Hanya 5 responden atau 12. Ini menunjukkan responden perempuan melebihi 26 orang berbanding dengan responden lelaki. Daripada jumlah tersebut.5 Perempuan 33 82.5% yang lain-lain bangsa. responden perempuan seramai 33 pelajar atau 82. Jantina Bilangan Peratus Lelaki 7 17.5%.5 Jumlah 40 100 Taburan bilangan dan peratus responden mengikut jantina Daripada jadual di atas menunjukkan seramai 40 responden yang telah dipilih untuk menjawab soal selidik. . Semester 5 7 Jumlah Bilangan 20 20 40 Peratus 50 50 100 Taburan bilangan dan peratus responden mengikut semester 5 dan 7 Jadual ini menunjukkan bahawa 20 responden atau 50% adalah semester 5 dan terdapat 20 responden atau 50% untuk semester 7. Bangsa Cina Melayu India Lain-lain Jumlah Bilangan 5 22 2 11 40 Peratus 12.5 100 Taburan bilangan dan peratus responden mengikut bangsa Jadual ini menunjukkan bahawa daripada jadual keseluruhan responden iaitu 40 orang .5% manakala pelajar lelaki seramai 7 responden atau 17. penyelidik hanya melihat kepada jantina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->