P. 1
Bab 5 & 6

Bab 5 & 6

5.0

|Views: 7,224|Likes:

More info:

Published by: Siti Nooraini Abhamid on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

Sections

Dalam kurikulum Bahasa Melayu peringkat menengah, peribahasa merupakan salah

satu aspek bahasa yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar semua peringkat dan kursus/aliran.

Memang diakui umum bahawa peribahasa sama ada jenis simpulan bahasa, perumpamaan,

pepatah atau bidalan, mempunyai peranan unik dalam mengetengahkan nilai-nilai dan unsur-

unsur budaya Melayu. Oleh itu, melalui penggunaan peribahasa, kurikulum yang ada cuba

menyampaikan tugas keduanya iaitu sebagai wadah penyerapan dan penerapan nilai-nilai

murni di kalangan para pelajar.

Mengikut sejarahnya, peribahasa ialah warisan kebudayaan Melayu lama yang

diperturunkan dari satu jenerasi ke satu jenerasi secara lisan dan perkembangannya juga

banyak berlaku secara lisan. Lama-kelamaan peribahasa dikumpulkan dan dirakamkan dalam

bentuk tradisi tulisan sebagai warisan budaya dan bahasa Melayu. Peribahasa merupakan

susunan perkataan yang teratur, sedap didengar dan padat maknanya. Peribahasa sama ada

jenis simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan atau bidalan dibentuk atau dicipta oleh

masyarakat Melayu berdasarkan pandangan, pengalaman dan perbandingan yang teliti

terhadap alam sekeliling dan kejadian atau peristiwa yang berlaku dalam masyarakat. Oleh

yang demikian, peribahasa merupakan cerminan pemikiran dan kehidupan masyarakat

Melayu.

Pendita Zaa’ba mendifinisikan peribahasa Melayu sebagai

‘segala susunan cakap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak

beberapa lama, oleh sebab sedap dan bijak perkataannya, luas dan benar tujuannya; dipakai

akan dia jadi sebutan-sebutan oleh orang sebagai bandingan, teladan dan pengajaran. Maka

143

ialah juga dikatakan bidalan, perumpamaan kerana tiap-tiap satu ini cakap yang

mengandungi segala sifat-sifat peribahasa yang telah disebutkan itu’.28

Ciri-ciri yang terdapat dalam peribahasa daripada definisi di atas seperti ‘susunan

cakap yang pendek’ dan ‘sedap dan bijak perkataannya’, diperjelas oleh Keris Mas. Beliau

mengatakan bahawa ‘gaya percakapan dan ujaran yang berisi kebijaksanaan fikiran dan

pemerhatian, yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah,

sedap didengar dan benar pada perasaan serta fikiran’.29

Menurut H. Tenas Effendy, ‘peribahasa mencerminkan kehalusan budi pekerti Melayu,

yang selalu mengatakan sesuatu dengan bahasa yang singkat tetapi mengandungi makna yang

dalam. Peribahasa juga mencerminkan akal budi Melayu yang santun, yang berusaha untuk

mengatakan sesuatu melalui kata-kata yang sopan, halus dan terpuji. Peribahasa juga

mencerminkan kearifan Melayu, yang berusaha menyampaikan sesuatu dengan halus dan arif,

sehingga tidak menyinggung perasaan atau tidak melukai perasaan

orang lain’.30

Selanjutnya, beliau mengatakan bahawa ‘orang tua-tua juga mengatakan bahawa

nilai-nilai asas budaya Melayu yang menjadi jati diri, petuah amanah, tunjuk ajar dan

sebagainya diwariskan melalui peribahasa, yang mudah diingat dan mudah difahami, serta

dapat dijabarkan atau ditakrifkan sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya.

28. Za’ba, 1965. Ilmu Mengarang Melayu, Kuala Lumpur , DBP, Kementerian
Pelajaran, hlm 165.
29. Keris Mas disebut dalam Kamaruzzaman A. Kadir (Dharmawijaya), 2002. Jauhari
Juga yang Mengenali Manikam – Peribahasa Melayu: Apresiasi dan Aplikasi
Estetikanya
, kertas kerja dalam ceramah sempena Bulan Bahasa 2002 anjuran
PGBM, Singapura , hlm 2.
30. Tenas Effendy disebut dalam Mohd Gani Ahmad, 2003. Peribahasa Menjana Minda,
Singapura, S-One Consultant Pte Ltd, hlm 9.

144

Kerananya, peribahasa tetap hidup dan dapat disesuaikan dengan perubahan zaman, sepanjang

para pewarisnya mampu menerjemahkan dengan pemahaman yang benar dan arif’.31

Jika dilihat dari segi isi, ‘Peribahasa merupakan nasihat atau aturan tingkah laku yang

mengandungi nilai. Tingkah laku ini mempunyai aturan dan menyangkut juga larangan-

larangan. Tingkah laku ini menggambarkan pula hubungan di antara manusia dengan manusia,

manusia dengan hidup, manusia dengan karya, manusia dengan waktu dan manusia dengan

alam. Dari segi makna pula, peribahasa mengungkapkan masalah perbandingan,

perumpamaan dan prinsip hidup’.32

Jadi, peribahasa menjadi pedoman di dalam tingkah laku

apabila anggota masyarakat mahu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan setiap unsur

budayanya.

Jelasnya melalui peribahasa, anggota masyarakat diajak untuk meneroka nilai-nilai

murni keMelayuan yang penuh dengan tuntutan baik untuk kehidupan; nilai-nilai yang

cintakan kedamaian dan mengajak semua anggota masyarakatnya hidup rukun damai dan

saling hormat menghormati agar tidak membawa bencana yang merosakkan kehidupannya

dan kehidupan orang lain. Berpandukan nilai-nilai yang terangkum dalam peribahasa ini,

masyarakat Melayu menggunakan peribahasa sebagai kiasan, teladan dan pengajaran dalam

pembentukan tingkah laku, peribadi dan sikap para anggotanya dan juga dalam menangani

isu-isu yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Setiap peribahasa itu

mengandungi maksud yang sama ada terungkap secara tersirat atau tersurat. Anggota

masyarakat dididik dan diasuh dengan cara yang halus dan santun. Dalam hal ini, peribahasa

31. Ibid., hlm 9.
32. H. Ahmad Samin Siregar, 2002. “Nilai-nilai Budaya di dalam Peribahasa Melayu
Serdang”, dalam Dewan Bahasa, Jilid 2:1, Hlm 36-43, Kuala Lumpur, DBP, hlm
36.

145

digunakan sebagai alat bagi menyemai nilai-nilai murni masyarakat Melayu. Penyaluran dan

penerapan nilai-nilai murni ini jugalah yang cuba dihasilkan atau dicapai melalui pengajaran

peribahasa dalam program Bahasa Melayu di sekolah-sekolah selain bagi tujuan pengekalan

warisan budaya.

Berdasarkan kurikulum yang ada, jumlah peribahasa yang perlu dipelajari berbeza-

beza mengikut kursus/aliran. Berikut ialah jumlah peribahasa yang perlu dipelajari seperti

yang tercatat dalam sukatan pelajaran:

Jadual 15: Jumlah Peribahasa Yang Perlu Dipelajari

Jumlah Peribahasa

Kursus

Sukatan
Pelajaran Tahun
Penggunaan
1993

Sukatan Pelajaran
Tahun Penggunaan
2002

Normal (Akademik )

128

75

Ekpres

160

100

Khas

180

120

( Sumber: Kementerian Pendidikan Singapura, 1993 dan 2002:62 )

Jadual 15 di atas menunjukkan bahawa jumlah peribahasa yang perlu dipelajari oleh

para pelajar berbeza-beza berdasarkan kursus/aliran pelajar tersebut. Umpamanya bagi tahun

penggunaan 2002, sukatan pelajaran memperuntukkan sejumlah 75 peribahasa bagi pelajar

aliran Normal (Akademik), 100 peribahasa bagi para pelajar aliran Ekspres dan 120

peribahasa bagi pelajar aliran Khas. Jadual 15 ini juga menunjukkan bahawa terdapat

pengurangan dari segi jumlah peribahasa yang perlu dipelajari oleh pelajar pelbagai kursus

bagi tahun 2002 berbanding tahun 1993. Umpamanya bagi kursus Khas, jumlah peribahasa

yang ditetapkan ialah 120 peribahasa bagi tahun 2002 berbanding dengan 180 peribahasa pada

146

tahun 1993. Pengurangan terhadap komponen ini merupakan salah satu usaha untuk

memberikan laluan kepada penerapan tiga inisiatif MOE ketika itu iaitu Pendidikan Nasional,

Kemahiran Berfikir dan Teklologi Maklumat.33

Bagi sukatan pelajaran tahun 1982, jumlah

peribahasa yang perlu dipelajari oleh pelajar pelbagai kursus/aliran tidak dinyatakan. Namun

sukatan pelajaran menyarankan sejumlah 160 peribahasa bagi peringkat menengah 1-4/5 perlu

dipelajari. Ini dapat diandaikan bahawa semua pelajar akan mempelajari jumlah peribahasa

yang sama tidak kira sama ada mereka daripada kursus Khas, Ekspres atau Normal

(Akademik ). Begitu juga, bagi kesemua sukatan pelajaran iaitu bagi tahun 1982, 1993 dan

2002, tiada catatan atau garis panduan yang diberikan bagi pembelajaran peribahasa untuk

para pelajar kursus Normal (Teknikal ). Tanggapan yang boleh diambil ialah para pelajar

Normal (Teknikal ) tidak perlu mempelajari peribahasa. Tiada sebarang kenyataan yang

terang yang tercatat dalam sukatan pelajaran bagi menerangkan pengecualian ini. Namun

dapat difahami bahawa pendekatan yang diambil ini berdasarkan andaian bahawa pelajar-

pelajar Normal (Teknikal) yang memang agak lemah penguasaan bahasanya tidak berupaya

untuk mempelajari peribahasa Melayu. Juga, pendekatan ini mungkin satu cara untuk tidak

membebankan para pelajar ini dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Ini bermakna kumpulan

pelajar ini berada dalam kedudukan yang kurang mendapat faedah (disadvantage) berbanding

dengan rakan-rakan mereka dalam kursus/aliran lain di peringkat menengah. Mereka tidak

berpeluang untuk mengenal dan mempelajari peribahasa Melayu dan mempelajari nilai-nilai

murni masyarakat mereka seperti mana yang cuba diajarkan melalui peribahasa. Jika pelajar-

pelajar ini didedahkan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam peribahasa, besar kemungkinan

mereka boleh didorong untuk lebih bermotivasi atau paling tidak didedahkan kepada nilai-

nilai kerja keras, semangat kekumpulan, sikap tidak putus asa, berdikari dan sikap berani

mencuba. Walaupun demikian, buku teks bagi pelajar Normal (Teknikal) yang diterbitkan

33. Lihat Sukatan Pelajaran bagi tahun penggunaan 2002, hlm 62 bagi penerangan
tentang pengurangan jumlah peribahasa yang diajar.

147

berdasarkan sukatan pelajaran 2002 sudah memberikan sedikit tumpuan dalam hal ini,

walaupun pendedahannya hanya tertumpu kepada simpulan bahasa sahaja.

Penggunaan peribahasa sebagai wadah bagi penyerapan dan penerapan nilai amat

dipersetujui oleh pengkaji. Tetapi, berdasarkan penelitian pengkaji terhadap sukatan pelajaran

yang disediakan, kurikulum yang ada tidak menyenaraikan nilai-nilai yang hendak

disampaikan melalui pengajaran dan pembelajaran peribahasa ini. Kurikulum yang ada hanya

menyenaraikan peribahasa dan jumlah peribahasa yang perlu dipelajari oleh para pelajar bagi

setiap peringkat dan aliran/kursus. Jadi penyerapan dan penerapan nilai yang disasarkan oleh

kurikulum tidak dijelaskan bagi panduan para guru. Hal ini sudah tentu mempengaruhi cara

dan pendekatan yang digunakan oleh para guru dalam pengajaran mereka dan seterusnya

mempengaruhi hasilan yang diingini. Oleh itu, kurikulum yang ada haruslah mengemukakan

nilai-nilai yang hendak diserapkan dan diterapkan dengan jelas dan boleh menjadi panduan

atau bimbingan kepada para pendidik.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dijalankan oleh pengkaji terhadap

peribahasa yang disarankan dalam kurikulum, pengkaji dapat merumuskan bahawa secara

umum peribahasa yang disarankan dalam kurikulum Bahasa Melayu cuba menyampaikan

nilai-nilai yang boleh digolongkan kepada tiga jenis. Pertama, nilai budaya yang baik dan

yang harus dipegang oleh setiap anggota masyarakat bagi kesejahteraan hidup. Antara

contohnya ialah peribahasa yang menggambarkan hubungan sesama manusia seperti yang

terdapat dalam peribahasa yang berikut:

• Sedencing bagai besi, seciap bagai ayam.

(Mengerjakan sesuatu bersama-sama, baik ringan mahupun berat.)

148

• Air yang dingin juga yang dapat memadami api.

(Perkataan yang lembut juga yang dapat mendinginkan hati orang yang sedang

marah.)

• Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar.

(Berhati-hati semasa bercakap dengan orang kerana percakapan yang

sembarangan boleh membawa akibat yang buruk.)

Peribahasa di atas yang dikemukakan dalam kurikulum ini menggambarkan perlunya

kerjasama dan hubungan yang baik dalam sesebuah kumpulan, keluarga, masyarakat dan

negara. Hal inilah yang menguatkan kesatuan dan persatuan masyarakat dalam menjalani

kehidupan seharian dan seterusnya mengarah kepada keharmonian dan perpaduan hidup yang

diingini. Contoh lain tentang nilai baik yang harus dipegang juga terdapat dalam peribahasa

yang berikut:

• Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam.

(Seseorang yang bodoh sekalipun, jika diajar betul-betul akan menjadi pandai.)

• Ringan tulang, berat perut.

(Jika rajin dan tekun berusaha melakukan pekerjaan, maka akan

murahlah rezekinya.)

• Sehari selembar benang lama-lama jadi kain.

(Sesuatu kerja yang dibuat dengan tekun dan sabar akhirnya akan selesai.)

Melalui peribahasa di atas, para pelajar diajar agar jangan putus asa, sentiasa berusaha

dan sabar untuk mencapai kejayaan. Mereka juga didedahkan kepada sifat berhati-hati supaya

apa jua yang dilakukan akan membuahkan hasil yang dihajatkan.

149

Kedua, melalui peribahasa, kurikulum juga mengetengahkan nilai yang tidak patut

dipegang. Nilai sedemikian haruslah digunakan sebagai tauladan atau sesuatu yang patut

dihindari agar anggota masyarakat tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sistem

nilai masyarakatnya yang akhirnya membawa kerugian bukan sahaja kepada dirinya tetapi

juga kepada keluarga dan anggota masyarakat yang lain. Kurikulum mengetengahkan

peribahasa yang mengandungi nilai tersebut seperti:

• Umpama air digenggam tiada tiris.

(Orang yang sangat kikir atau bakhil tidak sedikit terbuka tangannya

untuk menolong orang yang hidup sengsara.)

• Melepaskan batuk di tangga

(Membuat sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh.)

• Ayam terlepas tangan berbau tahi.

(Orang yang membuat pekerjaan yang ditegah, akhirnya mendapat malu.)

• Menconteng arang di muka.

(Melakukan sesuatu pekerjaan yang boleh memberi aib atau

mencemarkan nama baik ibu bapa atau keluarga.)

Nilai seperti yang digambarkan dalam contoh peribahasa yang dikemukakan dalam

kurikulum ini tidak harus dipegang kerana menunjukkan perlakuan manusia yang tidak baik.

Orang yang melakukan perlakuan seperti itu dianggap tidak mempunyai pertimbangan dan

kebijaksana dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan sehingga perlakuan seperi itu

mendatangkan kerugian kepada dirinya dan juga orang-orang sekelilingnya. Oleh itu para

pelajar dididik agar tidak menunjukkan perlakuan seperti itu.

150

Ketiga, kurikulum juga mengetengahkan nilai budaya yang bersifat universal dan

umum yang boleh digunakan untuk mengetahui kegiatan dan kebiasaan manusia yang bersifat

umum dan lumrah berlaku. Dalam hal ini, peribahasa yang disampaikan dalam kurikulum ini

diharapkan boleh bertindak untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada pelajar

tentang pelbagai tingkah laku manusia yang akhirnya dengan tidak secara langsung

diharapkan dapat membentuk sikap dan peribadi mereka. Contoh peribahasa seperti yang

termuat dalam kurikulum yang ada ialah:

• Seperti anak kehilangan ibu.

(Sekumpulan orang yang tidak tentu arah atau berpecah-belah akibat kehilangan

pemimpin atau tempat tumpuan dan penghargaan.)

• Besar periuk besar keraknya.

(Orang yang berpendapatan besar, besar juga perbelanjaannya )

• Laut mana yang tidak ditimpa hujan.

(Manusia tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan kesilapan.)

Setelah meneliti dan memperincikan peribahasa yang disarankan dalam kurikulum

secara lanjut, pengkaji mendapati bahawa peribahasa yang disarankan dalam kurikulum

Bahasa Melayu menengah ini cuba mengenegahkan nilai-nilai murni yang dirasakan perlu

bagi pembangunan individu, masyarakat dan negara terutamanya dalam konteks masyarakat

berbilang kaum seperti di Singapura, walau pun nilai-nilai ini tidak dinyatakan dengan jelas

dalam kurikulum Bahasa Melayu yang ada.

Seterusnya, berdasarkan gambaran umum tentang tiga jenis peribahasa yang

diketengahkan, pengkaji memperincikan jenis-jenis nilai murni tersebut kepada beberapa

151

kumpulan nilai berikut dan memberikan penerangan ringkas mengenai setiap kumpulan nilai

itu diikuti oleh contoh peribahasa yang terdapat dalam kurikulum:

1. Berdikari dan bekerja keras

Nilai berdikari dan bekerja keras merupakan salah satu tunjang bagi kejayaan.

Seseorang yang mahu berusaha itu, tidak hanya mengharapkan bantuan orang lain,

terutama untuk mencapai cita-cita atau kejayaan. Orang-orang yang berdikari

mempunyai daya usaha dan azam yang kuat walaupun menghadapi kesukaran dan

cabaran. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa juga pekerjaan akan

meletakkan kita sebagai warga yang berdaya maju dan berdaya saing. Hanya orang

yang mempunyai kekuatan untuk berdaya maju dan berdaya saing akan berdiri

sama tinggi dan duduk sama rendah dengan orang lain. Nilai-nilai ini disampaikan

melalui peribahasa:

• Naik tangga dari bawah.

• Hendak seribu daya, tak hendak seribu daleh.

• Jika tidak dipecah ruyung, di mana boleh dapat sagunya.

• Ditumbuk, dikisar barulah lumat.

2. Muafakat dan kerjasama

Nilai ini amat perlu bagi pembangunan dan perpaduan sesebuah masyarakat,

bangsa dan negara khususnya negara berbilang kaum seperti Singapura. Sesuatu

perkara yang hendak dilakukan atau sesuatu keputusan itu terutama yang

menyangkut maslahat masyarakat dan negara perlulah dibincangkan dan difikirkan

bersama terlebih dahulu. Mereka juga digalakkan untuk bantu-membantu dan

152

bersedia untuk melalui kepayahan dan cabaran dan kejayaan bersama-sama. Nilai-

nilai murni ini boleh dilihat dalam peribahasa yang berikut:

• Bahu-membahu.

• Bagai aur dengan tebing.

• Bukit sama didaki, lurah sama dituruni.

• Bulat air oleh pembetung, bulat kata oleh muafakat.

3.

Budi pekerti yang mulia atau berhemah tinggi

Amalan berbudi amat penting dijadikan budaya dalam kehidupan kita. Hidup

tanpa berbudi pekerti yang mulia menjadikan kita orang-orang yang tidak

berhemah. Orang-orang yang tidak berhemah itu adalah orang-orang yang

rendah martabatnya sebagai ahli sesebuah masyarakat. Sebaliknya, orang yang

mempunyai budi pekerti yang mulia biasanya bersopan santun dan berbudi

bahasa. Dia tidak sombong atau angkuh sebaliknya dia sentiasa merendahkan

diri walaupun dia dikurniakan dengan pelbagai kelebihan. Dia juga pandai

menyesuaikan diri apabila bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya. Budi

pekerti yang mulai ini disampaikan melalui peribahasa berikut:

• Halus bahasa

• Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.

• Baik membawa resmi ayam betina.

• Jika ular menyusur akar tiada akan hilang bisanya.

• Seperti buah padi, makin berisi makin rendah; jangan seperti lalang, makin

lama makin tinggi.

• Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang,

manusia mati meninggalkan nama.

153

4.

Taat setia dan cintakan tanah air

Nilai patriotisme atau rasa cinta akan negara amat penting bagi kesetabilan,

perpaduan dan kedaulatan sesebuah negara. Seseorang yang taat setia dan

cintakan tanah airnya yakin terhadap negaranya dan sanggup berkorban untuk

melindungi kedaulatan dan maruah bangsa dan negara. Orang yang demikian

ini sentiasa mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan di mana dia

tinggal. Contoh peribahasa yang mengandungi nilai ini ialah:

• Biar putih tulang jangan putih mata.

• Bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya.

• Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah.

5.

Berkasih sayang dan hormat-menghormati

Berkasih sayang dan hormat-menghormati merupakan asas bagi menuju

kepada kehidupan yang lebih bahagia dan harmoni. Berkasih sayang dan

hormat-menghormati amat perlu bagi membina keluarga yang bahagia dan

utuh. Begitu juga, setiap orang hendaklah saling menyayangi, menghormati

dan mengambil berat terhadap orang lain tanpa mengira bangsa, agama,

keturunan atau hartanya. Setiap anggota masyarakat dan negara berhak

mendapat kasih sayang dan dihormati. Jika nilai ini dapat ditanam, anggota

masyarakat akan menjadi orang-orang yang lebih ihsan dan lebih bersedia

untuk membantu mereka yang memerlukan. Dia juga akan lebih terlindung

daripada melakukan perbuatan yang boleh mencetuskan perselisihan dan

merosakkan hubungan sesama insan. Contoh peribahasa yang mengajar nilai-

nilai ini seperti:

154

• Seperti labah-labah cinta akan telurnya.

• Quran buruk.

• Ditatang bagai minyak yang penuh.

6.

Hidup bermasyarakat

Apabila seseorang hidup dalam masyarakat, dia hendaklah mengamalkan sikap

dan menjalankan kegiatan yang sesuai dengan sistem nilai dan diterima oleh

masyarakat. Seseorang itu juga haruslah menyesuaikan dirinya dengan keadaan

dan adat resam masyarakatnya. Nilai hidup bermasyarakat ini juga

memerlukan seseorang itu untuk berbuat baik, bertolak ansur dan bekerjasama

atau dapat bekerja dalam kumpulan dan menghargai sumbangan anggota

masyarakat yang lain. Nilai ini terkandung dalam peribahasa ini:

• Hidup kayu berbuah, hidup manusia berjasa.

• Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.

• Buang yang keruh, ambil yang jernih.

• Ambil patinya, buangkan hampasnya.

• Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

7.

Bertindak dengan rasional

Anggota masyarakat sentiasa diingatkan agar mengutamakan pemikiran waras

dan tenang semasa melakukan sesuatu tindakan dan jangan mengikut hawa

nafsu dan perasaan semata. Ini juga bermakna setiap anggota masyarakat perlu

menggunakan kebijaksaan, pertimbangan, pemikiran yang kritis dan kesabaran

agar sebarang tindakan atau perbuatan yang dilakukan tidak mendatangkan

155

bencana, kerugian dan akibat yang negatif yang boleh merosakkan dirinya dan

orang lain. Nilai-nilai yang dimaksudkan ini terhimpun dalam contoh

peribahasa yang berikut:

• Air tenang jangan disangka tiada buaya.

• Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga

• Seperti manarik rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung

jangan berserak.

8.

Berlaku adil dan jujur

Ini bermakna dalam setiap perlakuan dan tindakan, seseorang itu hendaklah

berlaku adil dan tidak berat sebelah umpamanya ketika membuat keputusan.

Keputusan yang diambil hendaklah berpihak kepada yang benar dan setiap

kesalahan dikenakan hukuman yang sewajarnya. Dalam melakukan keadilan,

seseorang pula perlu bersikap jujur, ikhlas dan amanah. Orang yang jujur juga

menepati janji yang dibuatnya dan menjaga kepercayaan yang diberikan

kepadanya. Nilai-nilai ini dapat dilihat dalam contoh peribahasa yang berikut:

• Jika kerbau dipegang talinya, jika manusia dipegang janjinya

• Memegang kerbau pada talinya, memegang manusia pada

katanya.

• Tangan mencencang, bahu memikul.

• Berani kerana benar, takut kerana salah.

156

9. Nilai kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan amatlah dipentingkan dalam masyarakat Melayu.

Keutuhan unit keluarga bukan sahaja dapat menjamin keutuhan masyarakat

tetapi juga negara. Keluarga yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik

dan seterusnya menjamin mutu hidup masyarakat dan negara. Nilai-nilai

kekeluargaan ini terkandung dalam contoh peribahasa yang berikut:

• Air dicincang tiada putus.

• Bagaimana acuan begitulah kuihnya.

• Biduk lalu kaimbang bertaut.

10. Jimat cermat

Sikap jimat cermat ialah satu sikap yang terpuji dan perlu dimiliki oleh setiap

anggota masyarakat. Dengan berjimat cermat bermakna kita melakukan

perancangan bagi menjamin masa depan kita. Sikap berjimat cermat ini bukan

sahaja dalam bentuk material tetapi juga merangkumi tutur kata dan perlakuan

kita. Nilai yang demikian ini terdapat dalam contoh peribahasa yang berikut:

• Berjalan pelihara kaki, bercakap pelihara lidah.

• Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.

• Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis.

• Cermat masa banyak, jimat masa kecil.

Secara ringkas, nilai-nilai yang cuba diterapkan melalui pembelajaran peribahasa ini

menyentuh, walaupun tidak menyeluruh, nilai-nilai masyarakat Melayu, dan menyokong

perutusan dalam Pendidikan Nasional dan Hasil Pendidikan yang Diingini yang juga

mengandungi nilai-nilai seperti yakin diri, bertanggungjawab, cintakan keluarga, masyarakat

157

dan negara, rajin berusaha, bekerja dalam kumpulan dan mengambil berat terhadap orang lain.

Dengan menggunakan ungkapan yang pendek, bernas dan tepat, peribahasa dapat

memberikan makna dan nilai yang padat. Makna dan nilai yang disampaikan itu dapat

dijadikan pengajaran kepada para pelajar bagi membina jati diri yang lebih meyakinkan dan

seterusnya menjadi anggota masyarakat yang berbudi dan berhemah tinggi.

Namun, sejauh manakah nilai-nilai ini dapat disampaikan dan diterapkan secara

berkesan? Apakah penilaian yang digunakan untuk memastikan keberkesanan matlamat

penyerapan dan penerapan nilai-nilai murni ini? Persoalan inilah yang akan dikupas dalam

perenggan yang seterusnya.

Berdasarkan reka bentuk bahan pengajaran dan pembelajaran peribahasa seperti yang

terdapat dalam program Bahasa Melayu bagi sekolah menengah, penyerapan nilai dan

penerapannya dijalankan secara tidak langsung. Para pelajar akan diperkenalkan kepada

sejumlah peribahasa yang sudah ditetapkan bagi setiap peringkat dengan memberikan

penekanan terhadap maksud peribahasa yang diperkenalkan. Buku panduan guru yang

disediakan pula, tidak mencatatkan jumlah masa pengajaran tertentu yang diperuntukkan bagi

pengajaran dan pembelajaran peribahasa. Aspek peribahasa ini pula terangkum di bawah

komponen tatabahasa. Buku panduan guru yang disediakan bagi para guru juga tidak

menyatakan jenis nilai murni yang perlu ditekankan dan disalurkan oleh para guru apabila

mengajar sesuatu peribahasa itu. Dapatlah dibayangkan bahawa pengajaran peribahasa ini

lebih tertumpu kepada pengajaran dari segi maksudnya tanpa penekanan yang sewajarnya

kepada nilai yang hendak disampaikan. Jadi persoalan sama ada pengajaran dan pembelajaran

peribahasa telah menyalurkan dan menerapkan nilai-nilai murni yang dihajati masih

diragukan. Penyaluran dan penyerapan nilai-nilai ini akan lebih berkesan sekiranya kurikulum

158

yang ada memberikan panduan yang jelas kepada para guru yang bertindak sebagai agen

penting dalam usaha menanam nilai-nilai murni yang diingini dalam kalangan para pelajar.

Penelitian yang dilakukan terhadap pembelajaran peribahasa di sekolah menengah ini,

menunjukkan selain mengetahui peribahasa dan maksudnya, para pelajar juga dikehendaki

untuk mengetahui penggunaannya dalam ayat atau sesuatu wacana yang diberikan. Latihan-

latihan yang dimuatkan dalam kurikulum berfokus kepada maksud peribahasa tadi melalui

latihan memadankan peribahasa dengan maksud dan penggunaannya dalam ayat atau teks.

Tidak ada soalan, aktiviti atau perbincangan susulan yang meninjau atau menyentuk tentang

soal nilai murni yang tersurat atau yang tersirat yang terdapat dalam peribahasa yang

dipelajari. Jadi penekanan dari segi pengajaran dan pembelajarannya lebih tertumpu kepada

memperkenalkan peribahasa dan maksudnya kepada para pelajar dan kurang penekanan yang

diberikan kepada pendidikan nilai yang terkandung dalam peribahasa tersebut. Dengan yang

demikian, setakat ini keberkesanan penyerapan dan penerapan nilai-nilai murni yang

terkandung dalam peribahasa Melayu ini melalui program Bahasa Melayu di sekolah-sekolah

belum dapat dipastikan.

Begitu juga, penelitian pengkaji terhadap sukatan pelajaran yang ada mendapati bahawa

asas pemilihan peribahasa seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu tidak

jelas. Ini kerana sukatan yang ada tidak mengenal pasti dan menyenaraikan nilai-nilai murni

yang hendak disampaikan dengan terang dan jelas yang boleh menjadi panduan dan asas

pemilihan peribahasa yang disarankan. Ketiadaan senarai ini menggambarkan bahawa

pemilihan peribahasa yang diajar dilakukan secara rawak. Sekiranya pengenalpastian nilai-

nilai ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, pemilihan peribahasa akan lebih sistematik dan

dapat mengelakkan perulangan peribahasa yang mempunyai nilai yang sama atau hampir

159

sama.34

Pemilihan yang lebih sistematik juga dapat memberikan tumpuan dan penekanan yang

sama rata terhadap nilai-nilai murni yang telah dikenal pasti. Dengan ruang dan masa

pengajaran yang terhad, pemilihan peribahasa yang hendak diajar perlulah dilakukan secara

berhati-hati agar peluang menyampaikan nilai-nilai murni boleh dimaksimumkan dan dengan

sebaik mungkin.

5.5.2 Bahan Sastera Sebagai Wadah Penyerapan dan Penerapan Nilai

Selain peribahasa, program Bahasa Melayu memuatkan bahan-bahan sastera sebagai

wadah bagi mengajar bahasa, memperkenalkan dan mengekalkan warisan budaya dan juga

sekali gus menyerapkan dan menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan

sastera. Bahan sastera yang dimaksudkan ialah seperti pantun, gurindam, syair, sajak, prosa

klasik dan moden.

Bahagian ini akan meneliti beberapa contoh bahan sastera yang digunakan untuk

mengenal pasti nilai murni yang hendak disampaikan, model atau tokoh-tokoh yang

ditonjolkan dan keberkesanan peranan model atau tokoh-tokoh ini dalam penyaluran dan

penerapan nilai-nilai yang dihajati. Bahan-bahan yang akan diteliti ialah gurindam, pantun,

prosa klasik dan prosa moden. Penelitian terhadap keempat-empat bahan ini didapati sudah

dapat mewakili bahan-bahan sastera yang digunakan dalam kurikulum dan cukup untuk

memberikan gambaran umum mengenai tujuan utama penggunaannya khususnya dalam

penyerapan dan penerapan nilai. Jadi penelitian terhadap kesemua jenis bahan sastera yang

digunakan tidak akan dilakukan.

34. Lihat daftar peribahasa yang terdapat dalam ketiga-tiga sukatan pelajaran yang
dikaji: hlm 41-54 bagi sukatan pelajaran tahun penggunaan 1983, hlm 64-81 bagi
sukatan pelajaran tahun penggunaan 1993 dan hlm 64-76 bagi sukatan pelajaran
tahun penggunaan 2002.

160

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->