P. 1
PENGENALAN ISO

PENGENALAN ISO

|Views: 201|Likes:
Published by AngEl Sky

More info:

Published by: AngEl Sky on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

PENGENALAN ISO 1.0 Pengenalan ISO 1.

1 Pengertian ISO ialah satu nama samaran bukan akronim untuk International Organisation For Standardisation. Ia adalah sebuah badan bersekutu yang menggabungkan organisasi dari seluruh dunia yang bertanggungjawab mewujudkan standard di negara masing -masing. Di Malaysia, Institut Standard dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) adalah badan yang bertanggungjawab terhadap siri ini. ISO 9000 pula adalah satu standard bertulis yang menetapkan dan menerangkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan dan diiktiraf di peringkat kebangsaan. 1.2 Kualiti Kualiti dalam ISO 9000 boleh ditakrifkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan dan tersirat mengikut kehendak pelanggan. Pelangganlah yang bertanggungjawab menilai samada perkhidmatan yang dihasilkan memenuhi ciri-ciri yang mereka tetapkan. Oleh itu, kualiti bermakna memenuhi kehendak pelanggan. 2.0 Apa Itu ISO? ‡ ISO merujuk kepada INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION. ‡ Organisasi ini adalah sebuah badan bersekutu yang mengabungkan organisasi dari seluruh dunia yang bertanggungjawab mewujudkan standard di negeri masing -masing. ‡ Ia ditubuhkan pada 27 Februari 1947 dan beribu pejabat di Geneva Switzerland.ISO 9000 kini digunakan dilebih 150 buah negara di dunia. Laman web ISO : http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage 3.0 Apa Itu ISO 9000 ‡ ISO 9000 adalah satu standard bertulis yang menetapkan dan menerangkan elemen -elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan dan diiktiraf diperingkat antarabangsa. ‡ Kualiti dalam ISO boleh ditakrifkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan dan tersirat mengikut kehendak pelanggan. ‡ Piawai ISO diperlukan untuk menghasilkan keseragaman dan kesetaraan keluaran dan perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan, selamat, bersih dan berkualiti. 4.0 Keluarga ISO Terdapat 4 'standard' di kategori ini iaitu: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ISO 9000:2000 merujuk kepada garis panduan am. ISO 9001:2000 merujuk kepada sistem pengurusan kualiti. ISO 9004:2000 merujuk kepada penambahbaikan pengurusan kualiti. ISO 19011:2000 merujuk kepada pengurusan kualiti dan Audit Persekitaran. ISO 14000 yang merujuk kepada sistem pengurusan kualiti alam sekitar.

5.0 Kenapa Perlu Sijil ISO? Sistem Pengurusan Kualit i ISO memberi penekanan terhadap: ‡ pencegahan dan bukan mengatasi masalah setelah ia berlaku; ‡ kajian semula yang berterusan keatas proses-proses yang kritikal dan membuat tindakan pembetulan; ‡ mewujudkan cara bekerja yang konsisten dan menepati prinsip betul pertama kali dan setiap kali; ‡ perlaksanaan tugas berdasarkan kepada prosedur yang didokumenkan; dan ‡ mementingkan penyimpanan rekod kualiti untuk membuktikan tindakah yang telah dilaksanakan. 6.0 Prinsip-Prinsip ISO 9000 ‡ ISO 9000 adalah standard bagi sistem kualiti. Ia bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan. ‡ ISO 9000 berasaskan dokumentasi. - Dokumen apa yang dibuat, buat apa yang di dokumenkan dan buktikan. ‡ ISO 9000 menekankan pencegahan.

Kualiti boleh dicapai melalui kawalan kualiti (Quality Control) atau kepastian kualiti (Quality Assurance). 10. Kawalan kualiti menekankan pemeriksaan keatas produk atau perkhidmatan setelah ia dihasilkan. TAHAP KANDUNGAN Manual Kualiti Menerangkan dasar kualiti.0 Faedah-Faedah ISO 9000 ‡ Mengurangkan tindakan pembetulan yang diambil selepas berlakunya sesuatu masalah kerana staf dibekalkan dengan prosedur. 5.0 Keperluan Piawai dalam ISO 9001:2000 ‡ Penambahbaikan berterusan. ‡ Membolehkan organisasi mengenal pasti tugas-tugas yang patut dijalankan serta memperincikan langkah-langkah yang perlu diambil. ISO 9000:2000 memberikan penekan kepada perancangan. Kenalpasti langkah-langkah yang berkaitan dengan tugas anda 3. ‡ Menyokong aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan gerakan ISO 9001:2000 di KKTI ‡ Jika anda terlibat dengan prosedur kualiti ISO 9001:2000 1. 7. Untuk tujuan tersebut. carta aliran tugas dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas anda. 8. Seterusnya dari hasil proses yang berkualiti akan menghasilkan graduan-graduan yang berkualiti. semakan pengurusan dan kawalan dokumen. Sijil ISO 9000 diberikan apabila organisasi tersebut membuktikan proses yang dilaksanakan mengikut piawai yang telah ditetapkan.0 Kaitan ISO 9001:2000 dan kualiti Kualiti ditafsirkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu produk atau perkhidmatan yang hanya boleh dinilai oleh pelanggan. ‡ Memahami kenapa pensijilan tersebut perlu di KKTI. ‡ Penekanan terhadap peranan pengurusan atasan. ‡ Analisis data terhadap prestasi sistem pengurusan kualiti. ‡ Perhatian yang lebih terhadap sumber. ‡ Pemantauan maklumat kepuasan pengguna sebagai pengukur prestasi sistem. Dapatkan prosedur kualiti yang terkini 2.objektif kualiti dan sistem pengurusan kualiti Dokumen Kualiti Menerangkan proses-proses yang dijalankan dalam sistem pengurusan kualiti Arahan Kerja Menerangkan bagaimana sesuatu tugas dijalankan Dokumen Sokongan Lain-lain dokumen yang digunakan untuk menyokong pr oses seperti borang dan pekeliling pentadbiran. Objektif Kualiti dan skop pensijilan. Semak fail meja.0 Keperluan Dokumen dalam ISO 9001:2000 Dokumen kualiti disusun dalam 4 peringkat seperti berikut. ‡ Pengukuran terhadap sistem. 9. perlaksanaan dan pemanta uan serta penilaian terhadap proses yang telah dilaksanakan. 4. ‡ Memahami Dasar Kualiti. ‡ Penentuan keberkesanan latihan. Simpan rekod-rekod yang berkaitan untuk diaudit. ‡ Kawalan terhadap proses-proses yang dikontrakkan 11. Dengan menumpukan kawalan keatas proses.prosedur dan arahan kerja yang lengkap. Menunjukkan rekod-rekod kualiti kepada pegawai audit apabila diminta. ‡ Membolehkan staf menjalankan tugas mereka dengan betul pada kali pertama dan seterusnya. proses dan keluaran. ‡ Membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik melalui maklumat penting hasil daripada audit dalaman. Ia hanya menerangkan apa yang diperlukan tetapi tidak menjelaskan bagaimana hendak membuatnya. ‡ Pertimbangan kepada keperluan perundangan dan peraturan. Ianya boleh ditarik balik jika sistem pengurusan kualiti tidak diamal dan tidak dijadikan budaya kerja secara berterusan.‡ ISO 9000 adalah satu standard universal. ‡ Memberi kaedah bagi mendokumenkan secara tersusun amalan pengurusan dan cara bekerja. badan pengiktirafan akan membuat pemantauan dan pemeriksaan pada setiap tahun. ‡ Memastikan anda telah mendokumenkan tugas -tugas anda. ‡ Pembentukan objektif yang boleh diukur pada funsi dan label yang berkaitan.0 Apa Peranan Saya? ‡ Memahami maksud pensijilan ISO 9001:2000 . Kepastian kualiti menumpukan kepada proses yang menghasilkan produk dan perkhidmatan tersebut. . Laksanakan langkah-langkah tersebut sebagaimana yang telah digariskan. penghasilan produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi dapat dielakkan.

mengukur. Klausa 4. 2. turutan dan interaksi proses yang berkaitan dan 3.2 Audit Dalam (Internal Audit) Audit yang dilaksanakan oleh auditor dalaman organisasi yang bertujuan untuk penambahbaikan didalam keberkesanan dan keefisienan sistem sebelum Audit Pematuhan dijalankan.0 Dokumen dan Rekod 12. Dasar dan objektif kualiti.2.dan 5. 14. semak dan luluskan kembali jika ada pindaan. Dokumen yang diperlukan oleh organisasi bagi memastikan perancangan. menentukan kriteria dan kaedah untuk memastikan operasi dan kawalan proses yang berkesan. 13.1 Audit Kesempurnaan (Adequacy Audit) Audit bagi menentukan dokumen yang disediakan (manual kualiti. Prosedur yang didokumenkan bagi memenuhi standard ISO 9001:2000. pastikan dokumen mempunyai versi yang betul. an ‡ Contoh: Prosedur Pengendalian Pengajaran 12. nyatakan status semakan terkini di dokumen. 13.1 Dokumen Kualiti Dokumen kualiti adalah ‡ prosedur. Klausa 4. memastikan maklumat mudah diperolehi bagi membantu operasi dan pemantauan. 2. dan 5.2 Keperluan Dokumentasi Klausa 4. menentukan turutan dan hubungkait antara proses -proses. ‡ wujud selepas sesuatu aktiviti atau tugas dilaksanakan ‡ Contoh: Skrip Jawapan Pelajar. Rekod-rekod kualiti sebagaimana yang diperlukan oleh standard ISO 9001:2000. Arahan Kerja.12. penerangan skop sistem kualiti.2 Rekod Kualiti Rekod kualiti adalah ‡ maklumat yang membuktikan sesuatu aktiviti telah dijalankan. 2. mendokumen. 3.3 Audit Pematuhan (Compliance Audit) Audit terhadap kesemua aktiviti atau proses yang didokumen bagi memastikan perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti memenuhi sepenuhnya keperluan yang ditetapkan di dalam Manual Kualiti.1 Am Organisasi hendaklah mendokumenkan sistem kualiti yang mengandungi 1. 3. 4. dasar atau arahan bertulis yang dikeluarkan oleh organisasi. menganalisa proses dan melaksanakan tindakan bagi mencapai hasil yang dirancang serta penambahbaikan berterusan.0 Klausa-Klausa Asas dalam ISO Klausa 4: Sistem Pengurusan Kualiti Klausa 4. dokumen perlu diluluskan sebelum diedarkan. 2. . organisasi boleh dicadangkan untuk didaftar sebagai organisasi yang memenuhi keperluan ISO 9001. Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja serta keperluan perundangan. 13.1 Am Organisasi hendaklah mewujud. Dokumen Sokongan) memenuhi piawai keperluan ISO 9001:2000. melaksana. memelihara dan secara berterusan memajukan sistem SPK dengan 1.2 Manual Kualiti Organisasi hendaklah menyediakan manual kualiti yang mengandungi 1. operasi dan pengawalan proses yang berkesan. Manual kualiti. memantau.4 Audit Pengawasan (Surveillance Audit) Audit terhadap sebahagian atau kesemua proses dalam Sistem Pengurusan Kualiti bagi memantau perlaksanaan berterusan dan penyelenggaraan sistem selepas mendapat pensijilan. 4.3 Kawalan Dokumen Prosedur yang didokumenkan hendaklah diwujud dan dikawal seperti berikut: 1. penerangan dan arah bagaimana sesuatu proses di laksanakan. minit mesyuarat. surat perlantikan 13.2. Prosedur Kualiti. 4.2. mengenalpasti proses utama SPK.0 Jenis-Jenis Audit 13. justifikasi bagi sebarang pengecualian. Dari audit ini. ‡ menyediakan pandangan. Klausa 4. 3.

Klausa 5. 4. Klausa 4. elakkan penggunaan dokumen yang usang. Klausa 5. . 4.1 Tanggungjawab. Tujuan penyemakan ini adalah untuk 1.4.6 Kajian Semula Pengurusan Klausa 5. mengambilkira objektif yang diperlukan bagi memenuhi keperluan produk / perkhidmatan. diwujudkan disetiap peringkat dan fungsi. Klausa 5.6. menyediakan rangka kerja untuk mewujud serta mengkaji semula objektif kualiti. 2. 2. mengenalpasti. Klausa 5. memastikan kesesuaian yang berterusan.5. memastikan proses-proses yang diperlukan oleh SPK wujud. mengadakan mesyuarat semula pengurusan. 3. 2.4 Rekod Kualiti Organisasi perlu menyediakan prosedur bagi mengawal. status tindakan pembetulan dan pencegahan. maklumbalas pelanggan. Klausa 5. 4. Hasil perancangan hendak lah di dokumenkan. memberitahu staf kepentingan memenuhi kehendak pelanggan dan mematuhi undang -undang/ peraturan.3 Dasar Kualiti Pengurusan atasan hendaklah memastikan dasar kualiti 1. menetapkan tempoh simpanan dan melupusan rekod kualiti SPK. 2. dan 4.4. 2. Klausa 5: Tanggungjawab Pengurusan Klausa 5.5. boleh diukur dan konsisten dengan dasar kualiti.4 Perancangan Klausa 5. kecukupan sumber dan keberkesanan SPK.1 Komitmen Pengurusan Pengurusan atasan hendaklah membuktikan komitmen mereka dengan 1.1 Objektif Kualiti Pengurusan atasan hendaklah memastikan objektif kualiti 1. prestasi proses dan pematuhan. dokumen yang diterima dari sumber luar dikenalpasti dan dikawal edarannya dan 6. memastikan kesedaran terhadap keperluan pelanggan wujud dalam organisasi. 2. Klausa 5. melapurkan pencapaian perlaksanaan SPK dan sebarang penambahbaikan yang perlu. sesuai dengan matlamat organisasi. 3. menyediakan dasar dan objektif kualiti.5. Klausa 5. menyimpan melindungi. memastikan perolehan sumber-sumber yang diperlukan.2. kuasa dan komunikasi Fungsi dan hubungkait dalaman organisasi termasuk tanggungjawab dan kuasa hendaklah diperjelaskan. disemak bagi tujuan penyesuaian yang berterusan dan 6. mengambilkira komitment untuk memenuhi keperluan dan penambahbaikan berterusan. 5.5.5 Tanggungjawab Pengurusan Klausa 5. Klausa 5.6. 3.2 Fokus kepada pelanggan Pengurusan hendaklah memastikan keperluan dan 'expectation' pelanggan ditentukan dan diterjemahkan kepada keperluan pelanggan bagi tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan.2 Input Semakan Input mesyuarat kajian semula pengurusan meliputi prestasi terkini dan peluang penambahbaikan hasil dari 1.1 Am Pihak pengurusan hendaklah menyemak keberkesanan SPK pada jangkamasa yang dirancang. Klausa 5.2 Wakil Pengurusan Pihak pengurusan hendaklah melantik seorang wakil pengurusan yang bertanggungjawab untuk 1.3 Komunikasi dalaman Pihak pengurusan hendaklah memastikan proses komunikasi yang mencukupi diantara setiap lapisan / fungsi yang perkaitan dengan SPK serta keberkesanannya. 3. dihebah dan difahami oleh setiap peringkat organisasi. dikawal. aktiviti audit.2 Pelan Kualiti Pengurusan atasan hendaklah memastikan sumber-sumber yang diperlukan bagi mencapai objektif kualiti dikenalpasti dan dirancang. menilai peluang untuk peningkatan dan keperluan mengubah SPK termasuk dasar dan objektif kualiti. memastikan keperluan sumber-sumber yang perlu. dan 3.

pengawasan. Perancangan perlu konsisten dengan lain-lain proses dalam SPK.1 Am Staf yang dipertanggungjawab hendaklah berkelayakan.1 Penentuan Keperluan Organisasi hendaklah menentukan . menilai keberkesanan latihan. mengenalpasti keperluan kepakaran bagi staf.2. Klausa 7: Realisasi Perkhidmatan Klausa 7.2 Pengurusan Sumber Manusia Klausa 6. da kemahiran dan pengalaman. 1. Klausa 6. perubahan yang memberi kesan kepada SPK. tempat kerja dan kemudahan yang berkaitan. keperluan undang-undang dan peraturan dipatuhi. 2. Klausa 6. 3. hardware dan software. dimana terdapat kenyataan berdokumen. Klausa 6. 3. penambahbaikan SPK dan proses. prosedur bagi memenuhi objektif kualiti dan keperluan perkhidmatan.6.2. keperluan perkhidmatan adalah jelas. orgranisasi hendaklah mengambilkira 1. 4. dan 3. pengesahan. 2. atasi sebarang konflik / ketidakpastian. dan 4. Kesedaran dan Latihan Organisasi hendaklah 1. 2. 3. Perlu ada rujukan tertentu kepada peraturan kesihatan dan keselamatan.2.3 Infrastruktur Organisasi hendaklah mengenalpasti. berdasarkan kepa pendidikan. perhantaran dan servis selepas perhantaran. kelayakan dan pengalaman.2 Kelayakan. keperluan mewujudkan prosedur dan dokumentasi serta menyediakan sumber dan kemudahan.3 Output Semakan Output mesyuarat kajian semula pengurusan hendaklah mengambilkira 1. Klausa 5. Keperluan pelanggan terhadap perkhidmatan termasuk perolehan. Klausa 6: Pengurusan Sumber Klausa 6. dan . 2. keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu. NCR dari kajian sebelumnya dan 6. organisasi hendaklah memastikan 1.1 Peruntukan sumber-sumber Sumber-sumber yang diperlukan bagi melaksanakan serta menambahbaik SPK bagi menjelaskan kepuasan pelanggan hendaklah ditentukan dan diperolehi pada masa yang sesuai. 3. menyelenggara rekod berkaitan latihan. perkhidmatan sokongan. bangunan. 2. 3. verifikasi. Klausa 7. Klausa 6. Klausa 7.1 Perancangan Realisasi Perkhidmatan Organisasi hendaklah merancang dan membangunkan proses yang diperlukan bagi merealisasikan perkhidmatan. latihan.5. 2. pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan. keperluan sumber.2 Semakan terhadap keperluan Sebelum bersetuju untuk membekalkan perkhidmatan. Infrastruktur meliputi 1. mengurus persekitaran kerja yang diperlukan terhadap keperluan produk. mengadakan latihan bagi memenuhi keperluan. peralatan. kaedah kerja dan etika kerja. rekod-rekod yang diperlukan bagi membuktikan proses memenuhi keperluan.4 Persekitaran Kerja Organisasi hendaklah mengenalpasti.2. penerimaan he ndaklah disahkan. Semasa merancang.2 Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan Klausa 7. menyedia dan memelihara infrastruktur yang diperlukan bagi memastikan pematuhan dan keperluan produk. penambahbaikan produk / perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan. memastikan kesedaran staf terhadap kepentingan dan perlu sumbangan terhadap pencapaian objektif kualiti dan 5.

mewujudkan maklumat yang menjelaskan ciri-ciri produk / perkhidmatan. . Kriteria pemilihan hendaklah dijelaskan dan hasil penilaian dan tindakan susulan hendaklah di rekodkan. varifikasi semula jika perlu. menjelaskan proses mengedar. dan 5. 2. Perlu ada satu kaedah penilaian dan pemilihan pembekal berdasarkan keupayaan merujuk kepada Senarai Induk Pembekal. 1.4. keperluan untuk kelulusan.4.Perlu ada kaedah untuk menerangkan produk / perkhidmatan yang dipesan termasuk. menggunakan peralatan yang sesuai.4 Perolehan Klausa 7.Organisasi perlu ada kaedah untuk memastikan produk yang diterima sama seperti spesifikasi yang ditetapkan. 2. Klausa 7. Klausa 7. dan 4. Hasil semakan hendaklah direkodkan. kelayakan produk. Proses perolehan hendaklah dikawal. Kriteria pemilihan hendaklah dijelaskan dan hasil penilaian dan tindakan susulan hendaklah di rekodkan.3. keperluan untuk kelulusan. menghantar dan 'post delivery'. maklumbalas dan aduan pelanggan. Klausa 7. 3. 2.5. kelayakan staf dan peralatan. kelayakan produk.1 Proses Perolehan Proses perolehan hendaklah dikawal. penggunaan prosedur yang jelas. 1. keperluan SPK. keupayaan untuk memenuhi keperluan.2 Validasi Proses Pengeluaran dan Perkhidmatan Organisasi hendaklah mengesahkan mana-mana proses untuk persediaan produk dan perkhidmatan yang mana-mana output yang terhasil tidak diverifikasi oleh pengukuran dan pemantauan.3. keperluan staf. 3.3 Verifikasi produk yang dibeli Organisasi perlu ada kaedah untuk memastikan produk yang diterima sama seperti spe sifikasi yang ditetapkan.3. menggunakan peralatan kawalan dan pengukuran.1 Kawalan Keatas Perkhidmatan Organisasi perlu merancang dan membuat persedian bagi produk/perkhidmatan dalam keadaan terkawal.2. mewujudkan arahan kerja. 4. pertanyaan/ kontrak/ pengendalian pesanan termasuk perubahan. Perlu ada satu kaedah penilaian dan pemilihan pembekal berdasarkan keupayaan merujuk kepada Senarai Induk Pembekal. 4.1 Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. keperluan rekod.3.3 Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7.4. yang relevan dengan dokumen hendaklah dihebahkan kepada releven staf. Organisasi perlu memastikan spesifikasi keperluan produk / perkhidmatan adalah lengkap sebelum berkomunikasi dengan pembekal. pembekal perlu dimaklumkan.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan Klausa 7. pembekal perlu dimaklumkan.4 Semakan Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7.2 Input Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. keperluan SPK. 2. kelayakan proses. dan 4. 3. Jika tidak. Klausa 7.2 Maklumat Perolehan Perlu ada kaedah untuk menerangkan produk / perkhidmatan yang dipesan termasuk. dan 3. maklumat mengenai perkhidmatan. 2.4.3 Output Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. Varifikasi hendaklah meliputi (yang mana sesuai) 1.5. Organisasi perlu memastikan spesifikasi keperluan produk / perkhidmatan adalah lengkap sebelum berkomunikasi dengan pembekal. Klausa 7. Organisasi perlu. melaksanakan aktiviti memantau dan 6. Jika tidak. keperluan staf. 1.3 Komunikasi dengan pelanggan Organisasi hendaklah mewujud dan melaksana komunikasi dengan pelanggan berkaitan 1. 5. 3. Klausa 7.

2. pengukuran. Pihak yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan produk dan perkhidmatan hendaklah dijelaskan dalam rekod kualiti. meningkatkan keberkesanan SPK yang berterusan Penentuan kaedah-kaedah yang akan digunakan termasuk teknik-teknik statistik dan tahap pemakaian hendaklah dikenalpasti. Klausa 7. Klausa 8. Klausa 8.dan metadologi audit perlu dijelaskan.2.3 Pengukuran dan Pemantauan Proses Organisasi hendaklah menggunakan kaedah yang sesuai untuk mengawal dan dimana perlu mengukur dan memantau proses penghasilan bagi memenuhi kehendak pelanggan.2. . Pengubahsuaian terhadap produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaklah dimaklumkan kepada pelanggan. Rekod dan laporkan kepada pelanggan sekiranya hakmilik pelanggan hilang. disahkan. Perancangan audit perlu berdasarkan status dan kepentingan audit serta hasil audit yang lalu.6 Kawalan Alat Pengukuran dan Penilaian Organisasi hendaklah menentukan alat pengukuran dan penilaian yang diperlukan bagi memenuhi klausa 7. Penambahbaikan Klausa 8.2. Perisian yang digunakan perlu diujilari. penyimpanan dan perlindungan. Apabila kemudahkesanan produk dikehendaki organisasi hendaklah mengawal dan merekod identiti yang unik terhadap produk. Klausa 7. Klausa 8. Hasil audit perlu direkod dan dilaporkan untuk tindakan pembetulan.1 Am Organisasi hendaklah merancang dan melaksanakan proses pengawalan.2 Pengukuran dan Pemakaian Klausa 8.5 Pemeliharaan Produk Organisasi hendaklah memelihara keperluan pelanggan semasa proses dalaman serta perhantaran kedestinasi yang dirancang. Bukti kepatuhan hendaklah direkodkan.4 Pengukuran dan Pemantauan Produk / Perkhidmatan Ciri-ciri produk / perkhidmatan hendaklah diukur dan dipantau disetiap peringkat.2.1 Peralatan perlukan dikawal bagi memastikan ianya konsisten. Sebarang pengubahsuaian terhadap alat perlu dikawal. Analisa. dan 2.5. membuktikan kepatuhan terhadap SPK. Tindakan yang sesuai hendaklah diambil jika terdapat produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi dijejak selepas pengedaran atau telah mula digunakan. Klausa 8. Klausa 8: Pengukuran. Skop. Ia termasuk identifikasi.4 Hakmilik Pelanggan Penjagaan hendaklah dilaksanakan apabila berkaitan dengan hakmilik pelanggan yang berada dibawah simpanan organisasi. pengguna atau badan lain untuk persetujuan. Organisasi hendaklah mengenalpasti status produk yang berkaitan dengan pengukuran dan pemantauan.5. Kaedah bagi memperlolehi dan menggunakan maklumat perlu ditetapkan. analisa dan peningkatan yang diperlukan untuk 1. kekerapan.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan Dimana perlu.1 Kepuasan Pelanggan Organisasi hendaklah memantau maklumat mengenai kepuasan / ketidakpuasan hati pelanggan. Audit perlu dilaksanakan oleh mereka yang 'bebas' dan tidak mempunyai kepentingan dengan proses yang diaudit.2 Pengukuran dan Pemakaian Klausa 8.2 Audit Dalaman Audit dalaman yang berjadual adalah perlu bagi memastikan SPK memnuhi standard dan telah dilaksanakan dan diselenggara dengan berkesan. dilindungi dan diselenggara. Produk / perkhidmatan tidak akan dikeluarkan sehingga setiap aktiviti yang ditetapkan telah lengkap kecuali yang telah dipersetujui oleh pelanggan. Klausa 7. Hakmilik pelanggan hendaklah dikenalpasti. g Produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaklah diperbetulkan dan diverifikasi semula.3 Kawalan Terhadap Ketakakuran Produk / perkhidmatan yang tidak mematuhi spesifikasi hendaklah dikenalpasti dan dikawal bagi mengelakkan penggunaan dan pengedaran yan tidak disengajakan. produk hendaklah dikenalpasti di setiap peringkat operasi pengeluaran / perkhidmatan. pengendalian.Klausa 7. Aktiviti susulan meliputi verifikasi tindakan pembetulan dan melaporkan hasil.5.5. Klausa 8. rosak atau tidak sesuai digunakan.

pembekal. penilaian keperluan tindakan pencegahan.3 Tindakan Pencegahan Tindakan pencegahan perlu bagi menghapuskan punca potensi ketakakuran bagi mengelakkan pengulangan. 3. Analisa data adalah perlu bagi maklumat berikut: 1. data yang dianalisa. identifikasi ketakakuran. Prosedur hendaklah meliputi 1. 3.1 Penambahbaikan Berterusan Proses yang diperlukan untuk penambahbaikan berterusan hendaklah dirancang dan diuruskan. 4.2 Tindakan Pembetulan Tindakan pembetulan adalah perlu bagi menghapuskan punca ketakakuran bagi mencegah pengulangan ketakakuran. identifikasi potensi ketakakuran. Klausa 8. Klausa 8. penilaian keperluan tindakan mencegah pengulangan. Prosedur Tindak Pencegahan perlu meliputi 1.5. dan 5. ciri-ciri proses/perkhidmatan.Klausa 8. 2. penentuan potensi punca ketakakuran. dasar kualiti. 3. 3. objektif kualiti. Data termasuk dari aktiviti pengukuran dan pemantauan. perlaksanaan tindakan pencegahan.4 Analisa Data Data yang sesuai perlu dikumpul dan dianalisa untuk menentukan kesesuaian dan keberkesanan SPK dan menentukan tindakan penambahbaikan. tindakan pembetulan dan pencegahan dan 6. dan kajian semula terhadap tindakan pencegahan yang diambil. dan 4.5.5. 5. 2. Klausa 8. 2. kajian tindakan penambahbaikan. 2. kepuasan/ketidakpuasan pelanggan. Tindakan pencegahan perlu sesuai dengan tahap dan impak masalah. 4. kajian semula terhadap tindakan pembetulan yang diambil. . Pematuhan kepada keperluan pelanggan.Tindakan pembetulan hendaklah sesuai dengan tahap impak ketakakuran. 4. Penambahbaikan berterusan hendaklah dilaksanakan melalui 1. hasil audit.5 Penambahbaikan Klausa 8. penentuan punca ketakakuran. penentuan dan perlaksanaan tindakan pembetulan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->