P. 1
PENGENALAN ISO

PENGENALAN ISO

|Views: 201|Likes:
Published by AngEl Sky

More info:

Published by: AngEl Sky on Mar 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

PENGENALAN ISO 1.0 Pengenalan ISO 1.

1 Pengertian ISO ialah satu nama samaran bukan akronim untuk International Organisation For Standardisation. Ia adalah sebuah badan bersekutu yang menggabungkan organisasi dari seluruh dunia yang bertanggungjawab mewujudkan standard di negara masing -masing. Di Malaysia, Institut Standard dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) adalah badan yang bertanggungjawab terhadap siri ini. ISO 9000 pula adalah satu standard bertulis yang menetapkan dan menerangkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan dan diiktiraf di peringkat kebangsaan. 1.2 Kualiti Kualiti dalam ISO 9000 boleh ditakrifkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan dan tersirat mengikut kehendak pelanggan. Pelangganlah yang bertanggungjawab menilai samada perkhidmatan yang dihasilkan memenuhi ciri-ciri yang mereka tetapkan. Oleh itu, kualiti bermakna memenuhi kehendak pelanggan. 2.0 Apa Itu ISO? ‡ ISO merujuk kepada INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION. ‡ Organisasi ini adalah sebuah badan bersekutu yang mengabungkan organisasi dari seluruh dunia yang bertanggungjawab mewujudkan standard di negeri masing -masing. ‡ Ia ditubuhkan pada 27 Februari 1947 dan beribu pejabat di Geneva Switzerland.ISO 9000 kini digunakan dilebih 150 buah negara di dunia. Laman web ISO : http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage 3.0 Apa Itu ISO 9000 ‡ ISO 9000 adalah satu standard bertulis yang menetapkan dan menerangkan elemen -elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak pelanggan dan diiktiraf diperingkat antarabangsa. ‡ Kualiti dalam ISO boleh ditakrifkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat produk atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang dinyatakan dan tersirat mengikut kehendak pelanggan. ‡ Piawai ISO diperlukan untuk menghasilkan keseragaman dan kesetaraan keluaran dan perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan, selamat, bersih dan berkualiti. 4.0 Keluarga ISO Terdapat 4 'standard' di kategori ini iaitu: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ISO 9000:2000 merujuk kepada garis panduan am. ISO 9001:2000 merujuk kepada sistem pengurusan kualiti. ISO 9004:2000 merujuk kepada penambahbaikan pengurusan kualiti. ISO 19011:2000 merujuk kepada pengurusan kualiti dan Audit Persekitaran. ISO 14000 yang merujuk kepada sistem pengurusan kualiti alam sekitar.

5.0 Kenapa Perlu Sijil ISO? Sistem Pengurusan Kualit i ISO memberi penekanan terhadap: ‡ pencegahan dan bukan mengatasi masalah setelah ia berlaku; ‡ kajian semula yang berterusan keatas proses-proses yang kritikal dan membuat tindakan pembetulan; ‡ mewujudkan cara bekerja yang konsisten dan menepati prinsip betul pertama kali dan setiap kali; ‡ perlaksanaan tugas berdasarkan kepada prosedur yang didokumenkan; dan ‡ mementingkan penyimpanan rekod kualiti untuk membuktikan tindakah yang telah dilaksanakan. 6.0 Prinsip-Prinsip ISO 9000 ‡ ISO 9000 adalah standard bagi sistem kualiti. Ia bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan. ‡ ISO 9000 berasaskan dokumentasi. - Dokumen apa yang dibuat, buat apa yang di dokumenkan dan buktikan. ‡ ISO 9000 menekankan pencegahan.

‡ Penekanan terhadap peranan pengurusan atasan. proses dan keluaran. ‡ Pertimbangan kepada keperluan perundangan dan peraturan.0 Faedah-Faedah ISO 9000 ‡ Mengurangkan tindakan pembetulan yang diambil selepas berlakunya sesuatu masalah kerana staf dibekalkan dengan prosedur. ‡ Menyokong aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan gerakan ISO 9001:2000 di KKTI ‡ Jika anda terlibat dengan prosedur kualiti ISO 9001:2000 1. 5.prosedur dan arahan kerja yang lengkap.0 Keperluan Piawai dalam ISO 9001:2000 ‡ Penambahbaikan berterusan. perlaksanaan dan pemanta uan serta penilaian terhadap proses yang telah dilaksanakan. ‡ Membolehkan organisasi mengenal pasti tugas-tugas yang patut dijalankan serta memperincikan langkah-langkah yang perlu diambil. ‡ Analisis data terhadap prestasi sistem pengurusan kualiti. Dengan menumpukan kawalan keatas proses. Untuk tujuan tersebut. Seterusnya dari hasil proses yang berkualiti akan menghasilkan graduan-graduan yang berkualiti. ‡ Pembentukan objektif yang boleh diukur pada funsi dan label yang berkaitan. semakan pengurusan dan kawalan dokumen. Simpan rekod-rekod yang berkaitan untuk diaudit. Kawalan kualiti menekankan pemeriksaan keatas produk atau perkhidmatan setelah ia dihasilkan. ‡ Penentuan keberkesanan latihan. .0 Kaitan ISO 9001:2000 dan kualiti Kualiti ditafsirkan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu produk atau perkhidmatan yang hanya boleh dinilai oleh pelanggan. ISO 9000:2000 memberikan penekan kepada perancangan. Ia hanya menerangkan apa yang diperlukan tetapi tidak menjelaskan bagaimana hendak membuatnya. ‡ Membolehkan staf menjalankan tugas mereka dengan betul pada kali pertama dan seterusnya. Semak fail meja. Ianya boleh ditarik balik jika sistem pengurusan kualiti tidak diamal dan tidak dijadikan budaya kerja secara berterusan.0 Apa Peranan Saya? ‡ Memahami maksud pensijilan ISO 9001:2000 .0 Keperluan Dokumen dalam ISO 9001:2000 Dokumen kualiti disusun dalam 4 peringkat seperti berikut. ‡ Memberi kaedah bagi mendokumenkan secara tersusun amalan pengurusan dan cara bekerja. Menunjukkan rekod-rekod kualiti kepada pegawai audit apabila diminta. Dapatkan prosedur kualiti yang terkini 2. 7. Objektif Kualiti dan skop pensijilan. ‡ Memahami kenapa pensijilan tersebut perlu di KKTI. ‡ Memahami Dasar Kualiti. 4. ‡ Membolehkan pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih baik melalui maklumat penting hasil daripada audit dalaman. ‡ Perhatian yang lebih terhadap sumber. penghasilan produk atau perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi dapat dielakkan. TAHAP KANDUNGAN Manual Kualiti Menerangkan dasar kualiti.‡ ISO 9000 adalah satu standard universal. Sijil ISO 9000 diberikan apabila organisasi tersebut membuktikan proses yang dilaksanakan mengikut piawai yang telah ditetapkan. ‡ Kawalan terhadap proses-proses yang dikontrakkan 11.objektif kualiti dan sistem pengurusan kualiti Dokumen Kualiti Menerangkan proses-proses yang dijalankan dalam sistem pengurusan kualiti Arahan Kerja Menerangkan bagaimana sesuatu tugas dijalankan Dokumen Sokongan Lain-lain dokumen yang digunakan untuk menyokong pr oses seperti borang dan pekeliling pentadbiran. ‡ Pemantauan maklumat kepuasan pengguna sebagai pengukur prestasi sistem. ‡ Memastikan anda telah mendokumenkan tugas -tugas anda. badan pengiktirafan akan membuat pemantauan dan pemeriksaan pada setiap tahun. Kepastian kualiti menumpukan kepada proses yang menghasilkan produk dan perkhidmatan tersebut. Laksanakan langkah-langkah tersebut sebagaimana yang telah digariskan. carta aliran tugas dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas anda. Kualiti boleh dicapai melalui kawalan kualiti (Quality Control) atau kepastian kualiti (Quality Assurance). 8. Kenalpasti langkah-langkah yang berkaitan dengan tugas anda 3. ‡ Pengukuran terhadap sistem. 9. 10.

2 Audit Dalam (Internal Audit) Audit yang dilaksanakan oleh auditor dalaman organisasi yang bertujuan untuk penambahbaikan didalam keberkesanan dan keefisienan sistem sebelum Audit Pematuhan dijalankan. operasi dan pengawalan proses yang berkesan. 3. penerangan skop sistem kualiti. menentukan turutan dan hubungkait antara proses -proses. Klausa 4. organisasi boleh dicadangkan untuk didaftar sebagai organisasi yang memenuhi keperluan ISO 9001.1 Am Organisasi hendaklah mendokumenkan sistem kualiti yang mengandungi 1.1 Audit Kesempurnaan (Adequacy Audit) Audit bagi menentukan dokumen yang disediakan (manual kualiti.0 Klausa-Klausa Asas dalam ISO Klausa 4: Sistem Pengurusan Kualiti Klausa 4. Dari audit ini. memelihara dan secara berterusan memajukan sistem SPK dengan 1. semak dan luluskan kembali jika ada pindaan. Klausa 4. Prosedur Kualiti dan Arahan Kerja serta keperluan perundangan.1 Am Organisasi hendaklah mewujud. 14. 3. dan 5. penerangan dan arah bagaimana sesuatu proses di laksanakan.0 Jenis-Jenis Audit 13. minit mesyuarat. justifikasi bagi sebarang pengecualian. 2. menganalisa proses dan melaksanakan tindakan bagi mencapai hasil yang dirancang serta penambahbaikan berterusan. mengenalpasti proses utama SPK. turutan dan interaksi proses yang berkaitan dan 3. Arahan Kerja. menentukan kriteria dan kaedah untuk memastikan operasi dan kawalan proses yang berkesan. Manual kualiti. Prosedur Kualiti. pastikan dokumen mempunyai versi yang betul.4 Audit Pengawasan (Surveillance Audit) Audit terhadap sebahagian atau kesemua proses dalam Sistem Pengurusan Kualiti bagi memantau perlaksanaan berterusan dan penyelenggaraan sistem selepas mendapat pensijilan.2. Prosedur yang didokumenkan bagi memenuhi standard ISO 9001:2000. Dasar dan objektif kualiti. surat perlantikan 13. 2. 3. mengukur. mendokumen. dasar atau arahan bertulis yang dikeluarkan oleh organisasi. 13. 2. 4. ‡ menyediakan pandangan.1 Dokumen Kualiti Dokumen kualiti adalah ‡ prosedur.2. dokumen perlu diluluskan sebelum diedarkan. 13. memantau. 4. nyatakan status semakan terkini di dokumen. Rekod-rekod kualiti sebagaimana yang diperlukan oleh standard ISO 9001:2000. 13. Klausa 4. 2. melaksana.3 Kawalan Dokumen Prosedur yang didokumenkan hendaklah diwujud dan dikawal seperti berikut: 1. 4.dan 5. memastikan maklumat mudah diperolehi bagi membantu operasi dan pemantauan. Dokumen yang diperlukan oleh organisasi bagi memastikan perancangan.2 Rekod Kualiti Rekod kualiti adalah ‡ maklumat yang membuktikan sesuatu aktiviti telah dijalankan.2.2 Keperluan Dokumentasi Klausa 4. an ‡ Contoh: Prosedur Pengendalian Pengajaran 12.3 Audit Pematuhan (Compliance Audit) Audit terhadap kesemua aktiviti atau proses yang didokumen bagi memastikan perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti memenuhi sepenuhnya keperluan yang ditetapkan di dalam Manual Kualiti. ‡ wujud selepas sesuatu aktiviti atau tugas dilaksanakan ‡ Contoh: Skrip Jawapan Pelajar. .2 Manual Kualiti Organisasi hendaklah menyediakan manual kualiti yang mengandungi 1.12.0 Dokumen dan Rekod 12. Dokumen Sokongan) memenuhi piawai keperluan ISO 9001:2000.

1 Tanggungjawab. memastikan perolehan sumber-sumber yang diperlukan. menetapkan tempoh simpanan dan melupusan rekod kualiti SPK. 3. aktiviti audit. boleh diukur dan konsisten dengan dasar kualiti. Hasil perancangan hendak lah di dokumenkan. memastikan keperluan sumber-sumber yang perlu. Klausa 5. 3. Klausa 5. dikawal.5.5.5. melapurkan pencapaian perlaksanaan SPK dan sebarang penambahbaikan yang perlu.1 Objektif Kualiti Pengurusan atasan hendaklah memastikan objektif kualiti 1.4. mengadakan mesyuarat semula pengurusan. Klausa 5: Tanggungjawab Pengurusan Klausa 5. 3. Klausa 5. kecukupan sumber dan keberkesanan SPK. . Tujuan penyemakan ini adalah untuk 1.6 Kajian Semula Pengurusan Klausa 5.2. memastikan kesesuaian yang berterusan. dan 4. 2.3 Dasar Kualiti Pengurusan atasan hendaklah memastikan dasar kualiti 1. sesuai dengan matlamat organisasi. menyimpan melindungi. Klausa 5. status tindakan pembetulan dan pencegahan. Klausa 5. menilai peluang untuk peningkatan dan keperluan mengubah SPK termasuk dasar dan objektif kualiti.2 Input Semakan Input mesyuarat kajian semula pengurusan meliputi prestasi terkini dan peluang penambahbaikan hasil dari 1. Klausa 5. disemak bagi tujuan penyesuaian yang berterusan dan 6.1 Komitmen Pengurusan Pengurusan atasan hendaklah membuktikan komitmen mereka dengan 1.6. menyediakan rangka kerja untuk mewujud serta mengkaji semula objektif kualiti. Klausa 5. dan 3. memastikan kesedaran terhadap keperluan pelanggan wujud dalam organisasi. mengambilkira komitment untuk memenuhi keperluan dan penambahbaikan berterusan. mengambilkira objektif yang diperlukan bagi memenuhi keperluan produk / perkhidmatan.4. elakkan penggunaan dokumen yang usang.2 Wakil Pengurusan Pihak pengurusan hendaklah melantik seorang wakil pengurusan yang bertanggungjawab untuk 1. 2. menyediakan dasar dan objektif kualiti. memastikan proses-proses yang diperlukan oleh SPK wujud.6. 4. dokumen yang diterima dari sumber luar dikenalpasti dan dikawal edarannya dan 6. 2. 2. 4.2 Pelan Kualiti Pengurusan atasan hendaklah memastikan sumber-sumber yang diperlukan bagi mencapai objektif kualiti dikenalpasti dan dirancang. dihebah dan difahami oleh setiap peringkat organisasi. memberitahu staf kepentingan memenuhi kehendak pelanggan dan mematuhi undang -undang/ peraturan.2 Fokus kepada pelanggan Pengurusan hendaklah memastikan keperluan dan 'expectation' pelanggan ditentukan dan diterjemahkan kepada keperluan pelanggan bagi tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan.1 Am Pihak pengurusan hendaklah menyemak keberkesanan SPK pada jangkamasa yang dirancang. 2. Klausa 5.5. Klausa 5. kuasa dan komunikasi Fungsi dan hubungkait dalaman organisasi termasuk tanggungjawab dan kuasa hendaklah diperjelaskan.3 Komunikasi dalaman Pihak pengurusan hendaklah memastikan proses komunikasi yang mencukupi diantara setiap lapisan / fungsi yang perkaitan dengan SPK serta keberkesanannya. 4. Klausa 4. maklumbalas pelanggan.4 Rekod Kualiti Organisasi perlu menyediakan prosedur bagi mengawal.5 Tanggungjawab Pengurusan Klausa 5. mengenalpasti. 2. 5.4 Perancangan Klausa 5. diwujudkan disetiap peringkat dan fungsi. 3. prestasi proses dan pematuhan.

bangunan. prosedur bagi memenuhi objektif kualiti dan keperluan perkhidmatan. Infrastruktur meliputi 1. mengenalpasti keperluan kepakaran bagi staf.2 Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan Klausa 7. 2.3 Infrastruktur Organisasi hendaklah mengenalpasti. Klausa 7. perkhidmatan sokongan. Semasa merancang. 3. orgranisasi hendaklah mengambilkira 1.2.2 Semakan terhadap keperluan Sebelum bersetuju untuk membekalkan perkhidmatan. dan 4. 3. Perlu ada rujukan tertentu kepada peraturan kesihatan dan keselamatan. mengurus persekitaran kerja yang diperlukan terhadap keperluan produk. Perancangan perlu konsisten dengan lain-lain proses dalam SPK. rekod-rekod yang diperlukan bagi membuktikan proses memenuhi keperluan.1 Am Staf yang dipertanggungjawab hendaklah berkelayakan. atasi sebarang konflik / ketidakpastian. pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan. 2. Klausa 7. 3. dan 3. da kemahiran dan pengalaman.1 Peruntukan sumber-sumber Sumber-sumber yang diperlukan bagi melaksanakan serta menambahbaik SPK bagi menjelaskan kepuasan pelanggan hendaklah ditentukan dan diperolehi pada masa yang sesuai. 2. Klausa 6.1 Penentuan Keperluan Organisasi hendaklah menentukan . 2. kaedah kerja dan etika kerja. Klausa 6: Pengurusan Sumber Klausa 6.2. berdasarkan kepa pendidikan. perhantaran dan servis selepas perhantaran. keperluan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu. organisasi hendaklah memastikan 1. keperluan mewujudkan prosedur dan dokumentasi serta menyediakan sumber dan kemudahan.6. NCR dari kajian sebelumnya dan 6. hardware dan software.2. 3. menyedia dan memelihara infrastruktur yang diperlukan bagi memastikan pematuhan dan keperluan produk. dan . tempat kerja dan kemudahan yang berkaitan. Keperluan pelanggan terhadap perkhidmatan termasuk perolehan. Kesedaran dan Latihan Organisasi hendaklah 1. menilai keberkesanan latihan. memastikan kesedaran staf terhadap kepentingan dan perlu sumbangan terhadap pencapaian objektif kualiti dan 5. verifikasi. Klausa 7: Realisasi Perkhidmatan Klausa 7. keperluan perkhidmatan adalah jelas. Klausa 6.2 Kelayakan. Klausa 6. peralatan.5. penerimaan he ndaklah disahkan.4 Persekitaran Kerja Organisasi hendaklah mengenalpasti. pengawasan. 1.3 Output Semakan Output mesyuarat kajian semula pengurusan hendaklah mengambilkira 1. menyelenggara rekod berkaitan latihan.2. 3.2 Pengurusan Sumber Manusia Klausa 6. latihan. keperluan undang-undang dan peraturan dipatuhi. dimana terdapat kenyataan berdokumen. pengesahan. penambahbaikan produk / perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan. kelayakan dan pengalaman. keperluan sumber. Klausa 6. mengadakan latihan bagi memenuhi keperluan. 2. 4.1 Perancangan Realisasi Perkhidmatan Organisasi hendaklah merancang dan membangunkan proses yang diperlukan bagi merealisasikan perkhidmatan. 2. Klausa 5. penambahbaikan SPK dan proses. perubahan yang memberi kesan kepada SPK.

keperluan untuk kelulusan. Organisasi perlu. dan 5. Jika tidak. keperluan untuk kelulusan.3. 2. 3. menggunakan peralatan yang sesuai. Klausa 7. Klausa 7. maklumbalas dan aduan pelanggan. . Klausa 7. keperluan SPK.4.1 Kawalan Keatas Perkhidmatan Organisasi perlu merancang dan membuat persedian bagi produk/perkhidmatan dalam keadaan terkawal. menghantar dan 'post delivery'. 3. melaksanakan aktiviti memantau dan 6. Klausa 7. 1. 2. 1.4. 2. Hasil semakan hendaklah direkodkan.3. yang relevan dengan dokumen hendaklah dihebahkan kepada releven staf.4 Perolehan Klausa 7. Proses perolehan hendaklah dikawal. Perlu ada satu kaedah penilaian dan pemilihan pembekal berdasarkan keupayaan merujuk kepada Senarai Induk Pembekal.5 Operasi Pengeluaran dan Perkhidmatan Klausa 7. Kriteria pemilihan hendaklah dijelaskan dan hasil penilaian dan tindakan susulan hendaklah di rekodkan. varifikasi semula jika perlu. Jika tidak. dan 4. Klausa 7.1 Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7.5. 4. dan 3.3 Komunikasi dengan pelanggan Organisasi hendaklah mewujud dan melaksana komunikasi dengan pelanggan berkaitan 1.4.2 Validasi Proses Pengeluaran dan Perkhidmatan Organisasi hendaklah mengesahkan mana-mana proses untuk persediaan produk dan perkhidmatan yang mana-mana output yang terhasil tidak diverifikasi oleh pengukuran dan pemantauan. Perlu ada satu kaedah penilaian dan pemilihan pembekal berdasarkan keupayaan merujuk kepada Senarai Induk Pembekal. keperluan SPK. menjelaskan proses mengedar. pertanyaan/ kontrak/ pengendalian pesanan termasuk perubahan. keperluan rekod. mewujudkan arahan kerja.2 Input Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7.3.3 Output Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. mewujudkan maklumat yang menjelaskan ciri-ciri produk / perkhidmatan. 5. kelayakan proses. menggunakan peralatan kawalan dan pengukuran. pembekal perlu dimaklumkan. 1.3 Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7. 4. kelayakan produk. 2. Varifikasi hendaklah meliputi (yang mana sesuai) 1.3. Kriteria pemilihan hendaklah dijelaskan dan hasil penilaian dan tindakan susulan hendaklah di rekodkan. keperluan staf.2. Organisasi perlu memastikan spesifikasi keperluan produk / perkhidmatan adalah lengkap sebelum berkomunikasi dengan pembekal.3 Verifikasi produk yang dibeli Organisasi perlu ada kaedah untuk memastikan produk yang diterima sama seperti spe sifikasi yang ditetapkan. dan 4. 2.4. keperluan staf.Perlu ada kaedah untuk menerangkan produk / perkhidmatan yang dipesan termasuk. Organisasi perlu memastikan spesifikasi keperluan produk / perkhidmatan adalah lengkap sebelum berkomunikasi dengan pembekal. penggunaan prosedur yang jelas. Klausa 7. keupayaan untuk memenuhi keperluan. 3. pembekal perlu dimaklumkan.2 Maklumat Perolehan Perlu ada kaedah untuk menerangkan produk / perkhidmatan yang dipesan termasuk. kelayakan staf dan peralatan. maklumat mengenai perkhidmatan.Organisasi perlu ada kaedah untuk memastikan produk yang diterima sama seperti spesifikasi yang ditetapkan. 3.1 Proses Perolehan Proses perolehan hendaklah dikawal. kelayakan produk.4 Semakan Rekabentuk dan Pembangunan Klausa 7.5.

Klausa 7.1 Am Organisasi hendaklah merancang dan melaksanakan proses pengawalan. Klausa 8.2. Tindakan yang sesuai hendaklah diambil jika terdapat produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi dijejak selepas pengedaran atau telah mula digunakan. g Produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaklah diperbetulkan dan diverifikasi semula.2. Ia termasuk identifikasi. Aktiviti susulan meliputi verifikasi tindakan pembetulan dan melaporkan hasil. membuktikan kepatuhan terhadap SPK.5.2 Pengukuran dan Pemakaian Klausa 8. Rekod dan laporkan kepada pelanggan sekiranya hakmilik pelanggan hilang.4 Pengukuran dan Pemantauan Produk / Perkhidmatan Ciri-ciri produk / perkhidmatan hendaklah diukur dan dipantau disetiap peringkat. Klausa 8.4 Hakmilik Pelanggan Penjagaan hendaklah dilaksanakan apabila berkaitan dengan hakmilik pelanggan yang berada dibawah simpanan organisasi. Klausa 7. Perisian yang digunakan perlu diujilari. pengendalian. dilindungi dan diselenggara. pengguna atau badan lain untuk persetujuan. rosak atau tidak sesuai digunakan. Pihak yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan produk dan perkhidmatan hendaklah dijelaskan dalam rekod kualiti.1 Peralatan perlukan dikawal bagi memastikan ianya konsisten. Kaedah bagi memperlolehi dan menggunakan maklumat perlu ditetapkan.3 Kawalan Terhadap Ketakakuran Produk / perkhidmatan yang tidak mematuhi spesifikasi hendaklah dikenalpasti dan dikawal bagi mengelakkan penggunaan dan pengedaran yan tidak disengajakan.dan metadologi audit perlu dijelaskan. Skop.5 Pemeliharaan Produk Organisasi hendaklah memelihara keperluan pelanggan semasa proses dalaman serta perhantaran kedestinasi yang dirancang.6 Kawalan Alat Pengukuran dan Penilaian Organisasi hendaklah menentukan alat pengukuran dan penilaian yang diperlukan bagi memenuhi klausa 7.5. kekerapan.3 Pengukuran dan Pemantauan Proses Organisasi hendaklah menggunakan kaedah yang sesuai untuk mengawal dan dimana perlu mengukur dan memantau proses penghasilan bagi memenuhi kehendak pelanggan. .5.2 Audit Dalaman Audit dalaman yang berjadual adalah perlu bagi memastikan SPK memnuhi standard dan telah dilaksanakan dan diselenggara dengan berkesan. Klausa 8. Organisasi hendaklah mengenalpasti status produk yang berkaitan dengan pengukuran dan pemantauan. analisa dan peningkatan yang diperlukan untuk 1. Klausa 7.5. Analisa.3 Identifikasi dan Kemudahkesanan Dimana perlu.2 Pengukuran dan Pemakaian Klausa 8. disahkan. Audit perlu dilaksanakan oleh mereka yang 'bebas' dan tidak mempunyai kepentingan dengan proses yang diaudit. Hasil audit perlu direkod dan dilaporkan untuk tindakan pembetulan. Klausa 7.2. Bukti kepatuhan hendaklah direkodkan. Klausa 8. Hakmilik pelanggan hendaklah dikenalpasti. Penambahbaikan Klausa 8.1 Kepuasan Pelanggan Organisasi hendaklah memantau maklumat mengenai kepuasan / ketidakpuasan hati pelanggan. Produk / perkhidmatan tidak akan dikeluarkan sehingga setiap aktiviti yang ditetapkan telah lengkap kecuali yang telah dipersetujui oleh pelanggan. Sebarang pengubahsuaian terhadap alat perlu dikawal. pengukuran.2.2. meningkatkan keberkesanan SPK yang berterusan Penentuan kaedah-kaedah yang akan digunakan termasuk teknik-teknik statistik dan tahap pemakaian hendaklah dikenalpasti. produk hendaklah dikenalpasti di setiap peringkat operasi pengeluaran / perkhidmatan. Klausa 8. Klausa 8: Pengukuran. Perancangan audit perlu berdasarkan status dan kepentingan audit serta hasil audit yang lalu. dan 2. Pengubahsuaian terhadap produk / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaklah dimaklumkan kepada pelanggan. penyimpanan dan perlindungan. Apabila kemudahkesanan produk dikehendaki organisasi hendaklah mengawal dan merekod identiti yang unik terhadap produk.

Prosedur Tindak Pencegahan perlu meliputi 1. 3. dasar kualiti. Klausa 8. objektif kualiti. penilaian keperluan tindakan pencegahan.3 Tindakan Pencegahan Tindakan pencegahan perlu bagi menghapuskan punca potensi ketakakuran bagi mengelakkan pengulangan. Penambahbaikan berterusan hendaklah dilaksanakan melalui 1. dan 5. 3.Klausa 8. Pematuhan kepada keperluan pelanggan. kajian tindakan penambahbaikan. penilaian keperluan tindakan mencegah pengulangan. 2. tindakan pembetulan dan pencegahan dan 6. ciri-ciri proses/perkhidmatan. data yang dianalisa.5 Penambahbaikan Klausa 8. hasil audit. Tindakan pencegahan perlu sesuai dengan tahap dan impak masalah. dan kajian semula terhadap tindakan pencegahan yang diambil. kajian semula terhadap tindakan pembetulan yang diambil.5. 3. Klausa 8. Data termasuk dari aktiviti pengukuran dan pemantauan. 4. identifikasi ketakakuran. penentuan dan perlaksanaan tindakan pembetulan. 3.1 Penambahbaikan Berterusan Proses yang diperlukan untuk penambahbaikan berterusan hendaklah dirancang dan diuruskan. identifikasi potensi ketakakuran.4 Analisa Data Data yang sesuai perlu dikumpul dan dianalisa untuk menentukan kesesuaian dan keberkesanan SPK dan menentukan tindakan penambahbaikan. . perlaksanaan tindakan pencegahan. 4. Klausa 8. 2. penentuan punca ketakakuran. 5. 2. 2.5. kepuasan/ketidakpuasan pelanggan.2 Tindakan Pembetulan Tindakan pembetulan adalah perlu bagi menghapuskan punca ketakakuran bagi mencegah pengulangan ketakakuran. 4.5. pembekal. Analisa data adalah perlu bagi maklumat berikut: 1. penentuan potensi punca ketakakuran.Tindakan pembetulan hendaklah sesuai dengan tahap impak ketakakuran. Prosedur hendaklah meliputi 1. dan 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->