UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100

UNIT 1.1 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Menyebut nombor hingga 100 2. Mengenal pasti angka hingga 100 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Sebut dan tunjukkan nombor „21‟ hingga „100‟ mengikut urutan. Minta murid menyebutnya bersama-sama. 2. Kemudian sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membilang daripada nombor tersebut mengikut urutan tanpa merujuk kepada Petak 100. Soal jawab: Pejamkan mata kamu. Sebutkan nombor ... (sebutkan suatu nombor) hingga nombor ... (sebutkan suatu nombor yang lebih besar) 3. Ulangi langkah 2 dengan siri nombor yang lain. 4. Seterusnya tunjuk pada suatu nombor pada Petak 100 secara rawak. Minta murid menyebut nombor tersebut. 5. Ulangi langkah 4 dengan nombor-nombor yang lain. Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 2. Kubus dan rod Cuisenaire 6. Kemudian edarkan Petak 100 dan pen marker kepada setiap murid. 7. Sebut suatu nombor secara rawak. Minta murid membulatkan nombor tersebut pada Petak 100 masingmasing dan menunjukkan jawapannya. 8. Ulangi langkah 7 dengan nombor-nombor yang lain. 9. Edarkan Lembaran Kerja 1.1.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Petak 100 bersaiz besar 2. Petak 100 (Rujuk BBM ms. 1) 3. Pen marker

PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan

AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Murid duduk secara berpasangan. Edarkan Petak 100, kubus dan rod Cuisenaire yang mencukupi kepada setiap pasangan. 2. Sebutkan suatu nombor secara rawak. Murid pertama diminta menunjukkan nombor tersebut pada Petak 100. Murid kedua pula diminta menunjukkan bilangan rod Cuisenaire yang betul. 3. Minta murid bertukar peranan sebelum menyebutkan nombor yang lain.

1

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100
UNIT 1.2 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan sepuluh-sepuluh, lima-lima, dua-dua dan satu-satu LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Tuliskan senikata lagu berikut pada papan tulis. Langkah ke kiri Langkah ke kanan Ke hadapan dan ke belakang Pusing ke kiri Pusing ke kanan Buat kumpulan … (sepuluh/lima/dua/satu) 2. Lagu tersebut dinyanyikan oleh guru. Murid perlu mendengar secara teliti nombor yang disebutkan dan secara pantas membentuk kumpulan yang mempunyai bilangan ahli yang betul. Bilang bersama-sama untuk menyemak bilangan ahli kumpulan. 3. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang). Edarkan seratus pembilang kepada setiap kumpulan. Maklumkan murid bahawa mereka perlu membentuk kumpulan dengan menggunakan pembilang pula. 4. Nyanyikan lagu di atas. Minta murid membentuk kumpulan sepuluh-sepuluh melalui lagu tersebut dengan menggunakan kesemua pembilang. Soal jawab: Adakah kamu menggunakan kesemua ... (sebutkan jenis pembilang yang digunakan)? Bilang dalam bilangan sepuluh-sepuluh. (Bimbing murid membilang dalam bilangan sepuluhsepuluh sambil menunjukkan setiap kumpulan pembilang itu dengan jari) Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, ..., seratus. 5. Ulangi langkah 5 bagi kumpulan lima-lima, dua-dua dan satu-satu. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1.2.

BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Pembilang Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Jalur 10 bersaiz besar 2. Jalur 10 (Rujuk BBM ms. 2) 3. Jalur 5 (Rujuk BBM ms. 3) 4. Jalur 2 (Rujuk BBM ms. 4) 5. Jalur 1 (Rujuk BBM ms. 5) 6. Petak 100 bersaiz besar 7. Petak 100 8. Pelekat (Guntingkan bulatan yang disediakan pada setiap jalur)

2

2. Edarkan Petak 100 dan pelekat kepada setiap pasangan. 3. Hanya nombor „10‟ yang akan kelihatan di dalam bulatan pada Jalur 10 tadi seperti berikut: I0 II 2I 3I 4I 5I 6I 7I 8I 9I I2 22 32 42 52 62 72 82 92 I3 23 33 43 53 63 73 83 93 I4 24 34 44 54 64 74 84 94 I5 25 35 45 55 65 75 85 95 I6 26 36 46 56 66 76 86 96 I7 27 37 47 57 67 77 87 97 I8 28 38 48 58 68 78 88 98 I9 29 39 49 59 69 79 89 99 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 5. Sebelum aktiviti ini dijalankan.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Angka Bilang Mengikut urutan Kumpulan sepuluh-sepuluh Kumpulan lima-lima Kumpulan dua-dua Kumpulan satu-satu AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 4. Jalur 2 dan Jalur 1. Murid duduk secara berpasangan. Letakkan Jalur 10 bersaiz besar di atas baris pertama Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Bulatan pada jalur tersebut perlu digunting mengikut bentuknya. 3 . Soal jawab: Berapa bilangan petak pada baris pertama Petak 100 ini? Berapa bilangan petak pada Jalur 10 ini? Mari kita gunakan Petak 100 dan Jalur 10 ini untuk membilang sepuluh-sepuluh. Jalur 5. Minta murid melekatkan Jalur 10 masing-masing di atas baris pertama Petak 100 mereka. sediakan Jalur 10. Lekatkan Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis.

Ulangi langkah 4 dan 5 sehingga baris terakhir. Petak 100 dan Jalur 10 tersebut akan kelihatan seperti berikut: I0 20 30 40 50 60 70 80 90 I00 7. lima kali. dua-dua dan satu-satu dengan menggunakan Jalur 5. dua kali atau satu kali bagi kemahiran ini. Jalur 2 dan Jalur 1. Ulangi aktiviti ini bagi kumpulan lima-lima. Nota: Murid juga boleh diminta membuat lompatan pada Petak 100 sebanyak sepuluh kali. 4 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 6. Kemudian minta murid membilang hingga „100‟ dalam bilangan sepuluh-sepuluh dengan merujuk kepada nombor dalam bulatan itu tadi. Soal jawab: Apa yang kamu nampak pada Petak 100 ini? (Kesemua nombornya berakhir dengan „0‟. Kesemua nombornya berada dalam satu baris yang sama) Apa yang berbeza? (Nilai tempat puluh) Apa yang sama? (Nilai tempat sa) 8.

Papan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. Cetak papan permainan „Apa Nombornya?‟ dan peraturan permainan pada kad manila. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid. Semak jawapan bersama-sama. 5. Seterusnya sebutkan suatu nombor dan minta murid menulis angka dan perkataan bagi nombor tersebut pada papan tulis masing-masing. Teruskan aktiviti sehingga kesemua murid berjumpa dengan pasangannya. Kad nombor 21 hingga 100 4. Radio/muzik Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Papan tulis individu 2. Kad perkataan „dua puluh satu‟ hingga „seratus‟ 5. Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. Lekatkan kad perkataan nombor tersebut di bawah kad nombor tadi. Setiap kumpulan boleh bermain pusingan di dalam satu sesi. Ahli kumpulan B menggantungkan kad nombor di leher. Menulis angka hingga 100 2. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 3. 10. Tali 6.3 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. Bacakan peraturan permainan kepada murid dan tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan. Minta murid menyebut nombor yang tertera dan menulis angka tersebut pada papan tulis masing-masing. AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Pen marker 3. A dan B. 2. 3. 8. 9. Bentukkan dua kumpulan. Edarkan Lembaran Kerja 1. Ulangi langkah 2 dan 3 dengan nombor-nombor lain. 3. Butang 3. Murid yang telah berjumpa dengan pasangannya akan duduk bersama. seberapa banyak PERBENDAHARAAN KATA Angka Nombor Nombor dalam perkataan 5 . Lekatkan satu kad nombor pada papan tulis. 7) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 4. 11. Minta murid mengeja dan membaca perkataan beramai-ramai. dan kemudian menuliskannya pada papan tulis masing-masing.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Mainkan muzik dan murid-murid bergerak untuk mencari pasangan nombor dan perkataannya secepat mungkin sebelum muzik berhenti. 6. Dadu 2. Bentukkan kumpulan (empat orang). 2.3. 7. Laminate keduaduanya. Peraturan permainan „Apa Nombornya?’ (Rujuk BBM ms. 6) 4. Ahli kumpulan A menggantungkan kad perkataan di leher. Ulangi langkah 5 dengan nombor-nombor lain.

Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Jadual nilai tempat Bagi aktiviti pengukuhan: 1. 9. Bentukkan kumpulan (tiga orang). Gariskan digit sa dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan kubus Cuisenaire. 6 . Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan nombor-nombor lain.18) Puluh 2 Sa 4 4. 7. Edarkan Lembaran Kerja 1. contohnya „24‟. Papan tulis individu 2. Terangkan bahawa nilai digit ‟2‟ mewakili dua puluh dan nilai digit ‟4‟ mewakili empat sa. 8 . Murid akan mendapat empat kubus dan dua rod Cuisenaire. 2. Rod Cuisenaire 3. 8. Lukiskan kubus dan rod Cuisenaire dan perkenalkan nilai tempat bagi puluh dan sa dalam jadual nilai tempat seperti berikut: Kad nombor 24 BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 5. Lekatkan satu kad nombor.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Seterusnya tuliskan suatu nombor pada papan tulis. Minta murid membilang kubus dan rod Cuisenaire mengikut bilangan tersebut. Edarkan sepuluh kubus dan sepuluh rod Cuisenaire kepada setiap kumpulan. Ulangi langkah 8 dengan nombor-nombor lain. 3. Kad bergambar (Rujuk BBM ms. Ulangi langkah 6 dengan nombor-nombor lain.4. pada papan tulis. 10. Gariskan digit puluh dan minta murid mewakilkannya dengan menggunakan rod Cuisenaire.4 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Mengenal pasti nilai tempat dan nilai digit bagi nombor hingga 'seratus' LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 6. Kubus Cuisenaire 2. Pen marker 3.

Contohnya: Puluh 3 Sa 4 3. Edarkan papan tulis individu dan pen marker kepada setiap murid.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Digit Satu digit Dua digit Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Pamerkan kad bergambar. Minta setiap murid membilang jumlah objek di dalam gambar tersebut dan menuliskan digit puluh dan sa dalam jadual nilai tempat masing-masing. 7 . Minta murid melukiskan jadual nilai tempat pada papan tulis masing-masing seperti berikut: Puluh Sa 2. Ulangi langkah 2 dengan kad bergambar yang lain.

Murid perlu menggantungkan kadnya menggunakan penyepit baju sepanjang tali yang direntang tadi mengikut tertib menaik. Setiap murid diminta memilih salah satu kad tersebut. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Rentangkan di dalam kelas seutas tali bersama sepuluh penyepit baju bagi setiap kumpulan. 4. 5. Semak jawapan bersama-sama.5(a) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 a) membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang).5(a). Tali 3. Wisel 2. Penyepit baju 4. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. Edarkan satu set kad nombor yang berbeza kepada setiap kumpulan. 6. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. Edarkan Lembaran Kerja 1. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 2.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: Wisel 8 . 3. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka. 7.

37 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 36. Ulangi aktiviti di atas bagi nombor permulaan yang berbeza.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Satu-satu Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 32 (Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 33. 4. 33. 31. 32. 35. 34. murid perlu membilang secara tertib menurun pula daripada nombor terakhir tadi. murid perlu membilang secara tertib menaik daripada nombor tersebut. 33. 36. 35. Murid boleh diminta membilang bersama-sama atau bergilir-gilir daripada murid pertama sehingga murid terakhir di dalam kelas. Tunjukkan bagaimana permainan ini dijalankan iaitu:  Suatu nombor akan dituliskan pada papan tulis. 35. Tiup wisel satu kali dan murid mula membilang secara tertib menaik) 30. 36. 34. 37.  Aktiviti bermula apabila guru meniup wisel. 40 (Tiup wisel dua kali dan murid mula membilang secara tertib menurun) 39. 30 3. 38. 2. 37. Contohnya: (Tuliskan nombor „30‟ pada papan tulis. 35. 31.  Apabila wisel ditiup dua kali. 36. 38. Adakan permainan „Dengar dan Bilang‟. 33. 34. 32.  Apabila wisel ditiup satu kali. 39. 34. 9 .

Wisel 2. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang). Kumpulkan semula set kad nombor tadi. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang satusatu secara tertib menurun. sepuluh kad dalam setiap set) 3. Petak 100 bersaiz besar 10 . 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. Ulangi langkah 2 hingga 6 dengan menggunakan set kad nombor ganjil pula. 8.5(b) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 b) membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. 7. Semak jawapan bersama-sama. Kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut tertib menaik yang betul dikira pemenang. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor genap yang berurutan. Minta kumpulan bertukar-tukar set nombor mereka.5(b). sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor ganjil yang berurutan. Letakkan satu set kad nombor genap yang berbeza secara berselerak bagi setiap kumpulan. 5. 2. 6. 3. Murid perlu memilih salah satu kad yang berselerak dan kemudian berbaris dan memegang kad masing-masing mengikut tertib menaik. Kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan dua) 2. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.

(Setiap murid perlu melekatkan kad masing-masing mengikut urutan nombor yang betul) 2. 3.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Dua-dua Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. 4.. Soal jawab: Mari kita buat garis nombor dua-dua. Permainan ini boleh juga dijadikan pertandingan di antara kumpulan (sepuluh orang). (Murid yang memegang kad nombor tersebut diminta melekatkan kad pada papan tulis) Siapa yang memegang kad nombor sebelumnya? Di mana kamu sepatutnya melekatkan kad itu? (Murid tersebut diminta melekatkan kad di sebelah kiri kad nombor yang pertama tadi) Sekarang. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. (sebutkan nombornya). Edarkan set kad nombor secara rawak kepada setiap kumpulan. Kumpulan yang paling awal melengkapkan garis nombor dengan betul dikira pemenang.. Minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „2‟. 2. Nombor . lekatkan kad kamu di sini. Kemudian minta murid membilang nombor pada kadkad tersebut secara tertib menaik. Edarkan set kad nombor yang berbeza kepada murid. Aktiviti 2 1. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang dua-dua secara tertib menurun. lengkapkan garis nombor ini. Murid perlu memilih salah satu kad tersebut. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 11 .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘2’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor genap) Adakah nombor ‘54’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „54‟ ialah nombor genap) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Bincangkan dengan lebih lanjut. 12 . Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. (Murid menyebut beberapa nombor genap yang lain) Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang dua-dua bermula dengan nombor ‘1’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan nombor ganjil) Adakah nombor ‘68’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „68‟ bukan nombor ganjil) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Nota: Jalur 2 dalam Unit 1. Kemudian minta murid membilang dua-dua secara tertib menaik bermula dengan „1‟. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2 I2 3 I3 4 I4 5 I5 6 I6 7 I7 8 I8 9 I9 I0 20 4. (Murid menyebut beberapa nombor ganjil yang lain) 5.

Bentukkan kumpulan (tiga orang). 8. 5. 4. 2. 3. Di setiap stesen. 7. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan lima. Letakkan set kad nombor yang berbeza di setiap stesen. Garis nombor bersaiz besar 2. 9. Teruskan aktiviti hingga setiap kumpulan telah menyusun nombor di semua stesen. Lima markah akan diberikan kepada kumpulan yang paling awal menyusun nombor mengikut urutan menaik yang betul.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 c) membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. dan seterusnya.5(c). Di setiap stesen. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Markah dijumlahkan dan kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira pemenang. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun. Kemudian mereka perlu menelungkupkan dan menyelerakkan kad nombor tersebut sebelum bergerak ke stesen yang berikutnya. letakkan satu set kad nombor secara terlungkup dan berselerak. Edarkan Lembaran Kerja 1. murid perlu menyusun kad secara tertib menaik.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. kumpulan 2 akan bermula di stesen B. Sediakan beberapa stesen dalam bilik darjah. Petak 100 bersaiz besar 13 . 6. Kumpulan 1 akan bermula di stesen A.5(c) UNIT 1. sepuluh kad dalam setiap set) Bagi aktiviti pengukuhan: 1.

Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 14 . Minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „5‟. Contohnya: 30 X Y 75 Soal jawab: Di mana letaknya nombor ‘60’? (Tuliskan pada garis nombor) Mengapa kamu meletakkannya di situ? Apa nombor yang betul bagi X? Apa nombor yang betul bagi Y? Bagaimana kamu tahu? 2. Teruskan dengan nombor-nombor lain. Mulakan dengan nombor yang berbeza pada garis nombor. 3. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. 2. minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik daripada „0‟ hingga „100‟. Setelah kesemuanya ditulis pada garis nombor tersebut. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang limalima secara tertib menurun.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Lima-lima Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. Aktiviti 2 1. Lekatkan garis nombor kosong bersaiz besar pada papan tulis dengan hanya menandakan nombor „30‟ dan „75‟ sahaja.

Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘5’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „5‟ atau „0‟) Adakah nombor ‘77’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „77‟ bukan „5‟ atau „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. 15 . 5. Bincangkan dengan lebih lanjut. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang lima-lima bermula dengan nombor ‘4’? (Nilai tempat bagi sa berakhir dengan „4‟ atau „9‟) Adakah nombor ‘84’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „84‟ adalah „4‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 3. Nota: Jalur 5 dalam Unit 1. Kemudian minta murid membilang lima-lima secara tertib menaik bermula dengan „4‟.

41. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. 3. 83. Murid perlu mengambil satu kad nombor yang ada di dalam bakul dan meletakkan kad tersebut di luar gelung rotan yang betul mengikut tertib menaik. Maklumkan kepada murid bahawa bakul tersebut mengandungi kad nombor dalam gandaan sepuluh. 28. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. Set kad nombor dalam lingkungan 100 (nombor yang berurutan dalam gandaan sepuluh. 91 4.11. sepuluh kad dalam setiap set) 3. 53. 61. 31. 9. 23. Kemudian letakkan kad yang pertama di luar gelung yang pertama. 51. 2. Murid kemudiannya berlari semula ke kumpulannya dan menepuk tangan murid berikutnya. 71. 21. 88.13. 7. 78. 5. Permainan diteruskan sehingga selesai. 81. Ulangi aktiviti di atas bagi kemahiran membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menurun.5(d). 98  Set kad dalam bakul B . Bakul Bagi aktiviti pengukuhan: Petak 100 bersaiz besar 16 . 38. 63. Edarkan Lembaran Kerja 1. 10. 48. 33. 73.18. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. Gelung rotan 2. 58. 6. BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1. 1. 43. Seterusnya letakkan satu set kad nombor di dalam setiap bakul seperti berikut:  Set kad dalam bakul A . 8. Letakkan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. seperti ‟Urutan Nombor‟. 68. Bentukkan kumpulan (empat orang).5(d) HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor hingga 100 d) membilang sepuluhsepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 93  Set kad dalam bakul C .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Murid pertama dalam setiap kumpulan akan melompat dari gelung ke gelung yang berikutnya. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah gelung rotan.

Minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „10‟. Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘9’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Bimbing murid melihat pola yang terhasil. Soal jawab: Apa pola yang kamu nampak apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘10’? (Nilai tempat bagi puluh sahaja yang berubah. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang kedua. 2. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 3. Lekatkan dua Petak 100 bersaiz besar pada papan tulis. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „0‟) Adakah nombor ‘90’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Ya) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „90‟ ialah „0‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. Kemudian minta murid membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik bermula dengan „9‟. Bulatkan nombor yang berkenaan pada Petak 100 yang pertama. Ini akan menghasilkan pola yang berikut: I II 2I 2 I2 22 3 I3 23 4 I4 24 5 I5 25 6 I6 26 7 I7 27 8 I8 28 9 I9 29 I0 20 30 4. Nilai tempat bagi sa tidak berubah dan berakhir dengan „9‟) 17 .UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor Susun Sepuluh-sepuluh Tertib menaik Tertib menurun Selepas Sebelum Di antara AKTIVITI PENGUKUHAN 1.

Bincangkan dengan lebih lanjut. Nota: Jalur 10 dalam Unit 1.2 juga boleh digunakan dalam aktiviti ini. Apa pola yang akan kamu dapat apabila kamu membilang sepuluh-sepuluh bermula dengan nombor ‘4’ pula? Mengapa? 5.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 Adakah nombor ‘76’ termasuk dalam urutan nombor ini? (Tidak) Mengapa? (Nilai digit sa bagi „76‟ bukan „9‟) Sebutkan nombor lain yang termasuk dalam urutan nombor ini. 18 .

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A 8 Kad nombor yang pertama Ahli kumpulan 2 Bakul B 3 Gelung rotan Ahli kumpulan 3 Bakul C 1 Bakul berisi kad nombor URUTAN NOMBOR 8 18 88 81 1 28 38 48 58 88 88 88 8 53 88 88 88 8 68 78 88 98 3 13 23 33 43 63 73 83 93 1 51 61 71 81 91 88 88 88 Kad nombor yang telah disusun mengikut urutan 8 11 88 81 1 21 31 41 19 .

masing-masing mengandungi dua puluh dua dan dua puluh empat pembilang. Pembilang dalam ikatan sepuluh-sepuluh Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Kedua-dua murid tersebut menyebut bilangan pembilang kepada kelas. Pembilang satu-satu 3. Sehelai kain Melalui padanan satu-satu. Pembilang dalam bakul A dipadankan dengan pembilang dalam bakul B secara berpasangan. Kad nombor dalam lingkungan 100 2. 2. dua puluh dua atau dua puluh empat? Bagaimana kamu tahu? Berapa yang lebih/kurang? (Untuk mengetahui yang mana lebih atau kurang.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Tunjukkan dua bakul. Soal jawab: Yang mana lebih/kurang. berlabel A dan B. Murid duduk secara berpasangan. 3. Bakul 2. Minta seorang murid membilang sepuluh-sepuluh dan satu-satu bagi pembilang dalam bakul A. mereka perlu membuat padanan satu-satu. 20 . dan seorang murid lagi bagi pembilang dalam bakul B. objek yang tiada pasangan menunjukkan bahawa nombor tersebut lebih besar nilainya. Akan terdapat pembilang yang tiada „pasangan‟) Pembilang dalam bakul A dipadankan satu-satu dengan Pembilang dalam bakul B BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: 1.6 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1.

Bimbing murid untuk mengikuti langkah-langkah berikut apabila membandingkan dua nombor:  Bandingkan nilai digit puluh dahulu. Dua puluh sama nilainya dengan dua puluh. 21 .. Lima puluh lebih besar daripada dua puluh.6. Dua puluh lebih kecil daripada tiga puluh.. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa..  Jika nilai digit puluhnya sama. kurang daripada ..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 4. Maka „51‟ lebih daripada „24‟. lebih daripada . Edarkan Lembaran Kerja 1. Bimbing murid untuk menyatakan: . Ulangi langkah 3 dan 4 dengan pasangan nombor-nombor berikut:  24 dan 51  22 dan 30  22 dan 27 6. Maka „22‟ kurang daripada „30‟. bandingkan nilai digit sa pula.. Edarkan pembilang yang mencukupi kepada setiap pasangan. 24 dan 51 22 dan 30 22 dan 27 7. Tidak perlu bandingkan nilai digit sa. Tetapi tujuh sa lebih daripada dua sa. Maka „27‟ lebih daripada „22‟.... 5. .

Aturkan kumpulan seperti lampiran „Susun Atur Kumpulan‟. Setiap kumpulan diminta memilih seorang ahli kumpulan sebagai pemain. Pemain yang terdahulu menyebut nombor yang lebih/kurang dikira pemenang dan satu markah diberi kepada kumpulan tersebut. Teruskan permainan hingga selesai. 4. 2.. 2. 3. Pada akhir permainan. murid yang memegang kain akan menjatuhkan kain.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Aktiviti 1 1. Edarkan satu kad nombor kepada setiap murid. markah dikira dan kumpulan yang menang diberi ganjaran. Pemain mesti membandingkan kedua-dua nombor tersebut.  Semak jawapan bersama-sama. 8.  Murid yang memegang kad nombor yang lebih/kurang daripada nombor yang disebutkan tadi perlu berdiri dan mempamerkan nombor tersebut. Bentukkan kumpulan (sepuluh orang).. Edarkan satu set kad nombor kepada setiap kumpulan. Ahli kumpulan yang lain akan mengambil giliran sebagai pemain. Dua kumpulan akan bermain pada masa yang sama. Pemegang kain akan memegang semula kain tersebut dan pemain akan mengambil kad nombor yang lain. berdiri sekarang!”. Bersedia. Aktiviti 2 1. Guru akan menyebutkan lebih/kurang. Pada kiraan „3‟. 3!” “Pilih nombor yang AKTIVITI PENGUKUHAN 5. Murid mesti memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh semua. Terangkan bagaimana permainan ini dijalankan:  Guru akan menyebutkan “Nombor yang lebih/kurang daripada . 6. Pemain tersebut mesti memilih sekeping kad nombor dan memegang kad tersebut di dadanya supaya ianya dapat dilihat oleh pihak lawan apabila kain dijatuhkan. 2. 22 . Semua ahli kumpulan perlu mengambil giliran untuk bermain. 7. 1. Pilih seorang murid daripada setiap kumpulan untuk memegang kain sebagai penghadang antara dua kumpulan.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Pemegang kain Ahli kumpulan A Kain Ahli kumpulan B Pemain kumpulan A Pemain kumpulan B Pemegang kain 23 .

dan b) meletakkan nombor tersebut pada garis nombor BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: (Tiada) Bagi aktiviti pengukuhan: Set kad nombor dalam lingkungan 100 (sepuluh kad dalam setiap set. Ulang sesi soal jawab yang serupa bagi nombor-nombor lain. 3. disusun secara rawak) LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN 1. semakin ke kiri kedudukannya pada garis nombor. 24 . Bulatkan nombor „35‟ pada garis nombor tersebut. semakin ke kanan kedudukannya pada garis nombor. Minta murid membandingkan beberapa nombor dan meletakkan nombor-nombor tersebut pada garis nombor tadi.7 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: Menyusun nombor mengikut urutan dengan a) membandingkan nombor tersebut. Bimbing murid untuk melihat bahawa:  Semakin besar nilai suatu nombor itu. Nombor yang lebih berada di sebelah kanan.7. Soal jawab: Yang mana lebih. 5.  Semakin kecil nilai suatu nombor itu. Edarkan Lembaran Kerja 1. Lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 30 35 40 2. tiga puluh enam atau tiga puluh lima? (Murid akan menjawab “Tiga puluh enam lebih daripada tiga puluh lima”) Di mana letaknya nombor ‘36’? Di sebelah kanan atau kiri nombor ‘35’? (Murid akan menjawab “Di sebelah kanan nombor 35”) ‘36’ lebih daripada ‘35’.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1. Maka ia berada di sebelah kanan. Seterusnya lukiskan garis nombor bersaiz besar seperti berikut pada papan tulis: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 4. Apa nombor lain yang lebih daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Apa nombor lain yang kurang daripada ‘35’? Bagaimana kamu tahu? Nombor yang kurang berada di sebelah kiri.

77. 38. 50. 9. 30. 40. Minta murid berada dalam barisan menghadap ke arah garis nombor. Aturkan kumpulan seperti ‟Susun Atur Kumpulan‟. Kumpulan yang paling awal menamatkan permainan dengan urutan nombor yang betul dikira pemenang. 71. 46. Secara berkumpulan murid akan sama-sama berlari ke arah bakul dan memilih satu kad nombor. Aktiviti bermula apabila wisel ditiup. 5. 15. 33.8. 99  Set kad dalam bakul B . 49. 65. Letakkan set kad nombor yang berbeza seperti berikut di dalam setiap bakul:  Set kad dalam bakul A . 3. 57. 68. Murid perlu membandingkan nombor-nombor tersebut dan meletakkan kad nombor masing-masing pada garis nombor yang telah dilukiskan tadi mengikut urutan yang betul. 81. 80.7. Lukiskan garis nombor berskala tanpa nombor bagi setiap kumpulan pada jarak yang sesuai. 7.1. 81. 95 4. 6. 1. Ulangi langkah 3 hingga 8 dengan set kad nombor yang berbeza bagi setiap kumpulan. 62. 27. Bentukkan kumpulan (empat orang).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Padan Banding Lebih daripada Kurang daripada Nilai tempat Nilai digit Puluh Sa Susun Garis nombor Kecil Besar Paling kecil Paling besar Tertib menaik Tertib menurun AKTIVITI PENGUKUHAN Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah. 2. Semak jawapan bersama-sama. 13. 19. 56. 8. 90  Set kad dalam bakul C . 25 . Murid kemudiannya berlari ke arah garis nombor. 25. 23. 74.

UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 SUSUN ATUR KUMPULAN Ahli kumpulan 1 Bakul A Ahli kumpulan 2 Bakul B Ahli kumpulan 3 Bakul C Garis nombor Bakul berisi kad nombor 26 .

Kemudian minta murid menyebut nombor ordinal dan nama rakan mereka daripada yang pertama hingga yang kedua puluh bersama-sama seperti berikut: Pertama.. 1. ordinal BAHAN BANTU MENGAJAR Bagi sesi pengajaran & pembelajaran: Sampul bagi surat atau bil yang telah diterima Bagi aktiviti pengukuhan: Lembaran Aktiviti Pengukuhan (Rujuk BBM ms.... Siapa orang yang ketiga? (Murid ketiga akan menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid ketiga tadi) adalah yang ketiga.. 5. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama... Maklumkan bahawa nombor-nombor menunjukkan kedudukan murid dalam barisan... . . 3.22) 27 . Siapa orang yang kesebelas? (Murid kesebelas akan menyebutkan namanya) . (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua. . (sebutkan nama murid kedua tadi) adalah yang kedua.. Soal jawab: Siapa yang berdiri di hadapan sekali? (Murid pertama akan menyebutkan namanya) . Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Sebelum sesi ini dijalankan. . Siapa orang yang kedua? (Murid kedua akan menyebutkan namanya) ..UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 UNIT 1.. Minta sepuluh murid berbaris di hadapan kelas. (sebutkan nama murid kedua belas) pula yang ke berapa dalam barisan? 2. . 19 .. (sebutkan nama murid yang kedua) 4. (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama.8 HASIL PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1. (sebutkan nama murid yang pertama) Kedua. Menyebut nombor ordinal daripada „kesebelas‟ hingga „kedua puluh‟ 2... 6. Teruskan hingga murid yang kedua puluh. Seterusnya bentukkan kumpulan (empat orang).. sediakan atau minta murid membawa sampul bagi surat atau bil yang telah diterima oleh ibu bapa. Teruskan hingga murid yang kedua puluh... (sebutkan nama murid pertama tadi) adalah yang pertama dalam barisan.

nombor ’35’ itu menunjukkan apa? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Nombor tersebut menunjukkan kedudukan rumah kamu supaya posmen mudah untuk mencari dan menghantarkan surat ini. Apa yang kamu tahu tentang nombor itu? (Terima apa sahaja jawapan yang munasabah dan bincangkan) Rumah Danial (contoh) bernombor ’35’ (contoh). Bawa perhatian mereka kepada nombor rumah yang tertera pada sampul surat tersebut. 8. Lihat pada nombor rumah kamu itu.UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 7. 28 . Soal jawab: Apa yang tertulis pada sampul itu? (Murid akan menjawab ”Alamat rumah saya”) Bacakan alamat rumah kamu. Edarkan Lembaran Kerja 1. Adakah nombor itu menunjukkan Danial ada tiga puluh lima buah rumah? Jika tidak. Minta murid berkongsi sampul bagi surat atau bil yang telah mereka bawa.8.

(sebutkan nama perayaan atau sambutan tahunan)? 29 . 3.... Seterusnya minta murid membilang nombor ordinal mereka bermula daripada murid yang pertama (yang duduk paling hadapan) supaya dapat mengenal pasti kedudukan mereka dalam barisan tersebut.. Minta murid beratur lurus dalam barisan masing-masing dan kemudian duduk. Edarkan lembaran aktiviti pengukuhan kepada setiap pasangan. mengiau seperti kucing. 2. (sebutkan nama bulan) adalah bulan yang keberapa? Dalam bulan keberapa kamu menyambut . Bentukkan kumpulan (dua puluh orang).UNIT 1: NOMBOR BULAT HINGGA 100 PERBENDAHARAAN KATA Nombor ordinal Susun Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Kelapan Kesembilan Kesepuluh Kesebelas Kedua belas Ketiga belas Keempat belas Kelima belas Keenam belas Ketujuh belas Kelapan belas Kesembilan belas Kedua puluh Terakhir Selepas Sebelum Aktiviti 1 AKTIVITI PENGUKUHAN 1. 2. 2. 1. Contohnya: Sebutkan nama buah yang ke. Minta murid memperihalkan tentang kalendar tersebut mengikut pemerhatian dan pengetahuan mereka. berkokok seperti ayam.. Murid duduk secara berpasangan. mengaum seperti harimau. Bincangkan tentang kedudukan nama bulan dalam tahun ini dan perayaan atau sambutan yang disambut dalam bulan-bulan tersebut. Contohnya: Murid yang kesembilan. Murid yang kesebelas.. (sebutkan suatu nombor ordinal) Tempat keberapa buah . Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian menyebutkan jawapan yang betul. 4. Aktiviti 3 1. (sebutkan nama buah)? Aktiviti 2 Aktiviti ini dijalankan di luar bilik darjah.. Soal jawab: Bulan . Murid perlu mendengar arahan guru dan kemudian berdiri serta melakukan seperti yang diarahkan.. Pamerkan kalendar bagi tahun semasa. Murid yang keempat belas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful