Ahmad Faizal bin Osman

Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia

690223085015003

Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia

Abstrak Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957 dan semenjak detik pengisytiharan tersebut Bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa pengantar dan bahasa ilmu. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi sebagaimana yang telah diwartakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan memperkukuhkan kedudukan sebagai bahasa pengantar dalam institusi pendidikan menerusi Akta Pendidikan 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Kamus Dewan (1970:59) mendefinisikan bahasa rasmi sebagai bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan awam, bahasa pengantar serta bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Ainon Mohammad (1984) pula merumuskan bahawa bahasa rasmi membawa pengertian sebagai peranan bahasa Melayu sebagai saranan pembinaan negara di dalam semua urusan, terutama urusan pentadbiran negara. Oleh itu, dapatlah diringkaskan bahawa bahasa rasmi ialah bahasa yang digunakan di dalam sistem pendidikan negara, urusan perniagaan dan pentabiran dan di dalaam upacaraupacara rasmi. Bahasa rasmi pula mungkin membawa lebih daripada satu fungsi bagi sesebuah negara.

Kepentingan dan Peranan Bahasa Melayu

Bahasa Melayu telah digunakan di Kepulauan Melayu bermula kira-kira abad ke tujuh. Pada waktu itu terdapat 200 bahasa yang dituturkan di kepulauan tersebut. Penggunaan bahasa melayu semakin meluas kerana bahasa tersebut mudah dituturkan berbanding dengan bahasa yang lain. Ciri-ciri keterbukaan yang terdapat dalam bahasa Melayu yang dapat menerima pengaruh bahasa-bahasa lain menyebabkan bahasa tersebut dapat berkembang dengan pesat dan serta menjadi bahasa lingua franca dan bahasa ilmu bagi rantau kepulauan Melayu.

Sebagai bahasa rasmi bahasa Melayu ditetapkan menjadi alat komunikasi dalam bidang pentadbiran negara. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa rasmi digunakan untuk semua urusan rasmi di peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga badan berkanun. Contohnya dalam bidang pentadbiran undang-undang, kehakiman dan
1

Contohnya Negara Jepun dengan hasa Jepunnya. Lagipun peruntukan ini adalah berdasarkan penduduk asal di Malaysia iaitu orang Melayu yang memonopoli lebih daripada 50 peratus penduduknya. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diri warganegara Malaysia. dengan termaktubnya Perkara 152 mendapati negara mempunyai asas yang kukuh untuk membina sebuah negara. Oleh yang demikian.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 mahkamah telah menggunakan bahasa Melayu. Hal ini sangat diperlukan kerana setiap negara mempunyai bahasanya sendiri. Negara Jerman dengan Bahasa Jermannya dan Negara Perancis dengan Bahasa Perancisnya. 2) Lambang jati diri Bahasa Melayu mempunyai lambang. Oleh hal demikian. Hal ini disebabkan menjadi satu kepentingan bahawa negara ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan sangat memerlukan satu bahasa sebagai panduan. iaitu sebagai bahasa kebangsaan. bahasa rasmi. dan bahasa pemersatu. 2 . Hasrat ini terungkap dalam dasar bahasa dengan merujuk pada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. bahasa Melayu berperanan sebagai perakuan kejatidirian bangsa Malaysia demi memenuhi maksud kemajuan mengikut acuan sendiri. Dengan hal demikian. Bahasa Melayu memainkan peranan sebagai lambang Negara Malysia di persada dunia. seperti yang digariskan dalam Wawasan 2020. Bahasa ini pula boleh difahami oleh setiap kaum. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa mahkamah bertambah baik setelah Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan dipinda (Jun 1991). Sesungguhnya Perkara 152 ini telah mengiktiraf dan mengisytiharkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara. Perkara ini termaktub dalam Perkara 152 (1). Antara peranan bahasa Melayu di negara kita ini ialah seperti berikut :- 1) Asas pembinaan negara dan kebudayaan masyarakat Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah memainkan peranan penting menjadikan Bahasa Melayu sebagai asas pembinaan negara. Melalui perkara ini.

bahasa itu diberi tempat sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan agar dapat berkembang menjadi bahasa yang moden dan mampu menjadi asas pembinaan negara bangsa yang maju dan berdaulat. 4) Bahasa pengantar ilmu pengetahuan Bahasa Melayu memainkan peranan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. bahasa dan pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan persefahaman perpaduan kebangsaan anatara penduduk yang berbilang kaum. Perkara ini terkandung dalam Laporan Razak pada tahun 1957 dan tahun 1961 setelah melaksanakan syor yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyemak Rahman Talib yang seterusnya menghasilkan Laporan Rahman Talib. Cina dan India. Laporan ini bertujuan untuk memungkinkan bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai bahasa kebangsaan. Pengguna bahasa yang mahu melihat bahasa kebangsaan mereka berfungsi dengn cemerlang selaras dengan perkembangan bangsanya mestilah berusaha menjadikan bahasanya lebih baik dan dihormati daripada bahasa yang ³dipinjam´ semata-mata untuk menunjukkkan status penutur. Bahkan semua bahasa di dunia ini mempunyai hak tersebut. Bahasa ini wajib diketahui oleh setiap kaum kerana bahasa ini menjadi bahasa utama dalam konteks hubungan antara kaum. Tanpa perpaduan negara akan kucar-kacir dan musnahlah sebuah negara beraulat. Perpaduan sangatlah penting dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Penyata Razak dijadikan sebagai asas Ordinan Pelajaran 1957.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 3) Bahasa perpaduan Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa perpaduan. dan 3 . Di Malaysia ini. Menurut penyata itu. 5) Menjadi bahasa yang cemerlang dalam pembinaan negara bangsa Malaysia Bahasa Melayu berperanan untuk menjadi bahasa yang cemerlang dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Oleh sebab itulah bahasa Melayu telah dipilih berdasarkan kaum majoriti penduduk. Bagi merealisasikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan agen perpaduan negara. terapat tiga kaum utama iaitu kaum Melayu. Kaum Melayu merupakan penduduk asal Malaysia dan mempunyai penduduk yang melebihi lima puluh peratus daripada keseluruhan warganegara di sini.

berkuasa dan berketerampilan. Oleh sebab itu. 6) Menampakkan penggunaannya dalam pelbagai perisian dan kesantunan Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa kebangsaan yang mencerminkan pengunaannya dalam pelbagai perisiannya dan kesantunanya. golongan professional. pelajar sekolah. Maka. dan berbudi bahasa. Oleh hal demikian. bahsa itu akan dilihat sebagai berkuasa dalam arenanya. penduduk di negara bangsa Malaysia ini perlulah dengan penuh keyakinan apabila mengunakan bahasa Melayu untuk memartabatkan bahasa ini di persada antarabangsa. Kehadiran kumpulan inidapat mengembangkan bahasa itu dengan terancang. bangsa Malaysia harus menggunakan bahasa Melayu yang baku dan yang mempunyai nilai estetika dan nilai kesantunan. dan ali masyarakat. Bahasa yang dapat membina neara bangsanya seharusnya dapat juga melahirkan pengguna bahasa yang brkualiti. meliputi pelbgai bidang. Bahasa Melayu memiliki peribai yang istimewa selain terkenal dengan ciri-ciri ketimuran. lebih banyak kumpulan enutur yang berkuasa dalam penggunaan bahasa Melayu perlu dipupuk. jika ali politik dan ahli profesional mempunyai daya ungkapan yang tinggi dan bermutu melalui bahasa Melayu. pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 bukannya untuk menyerlahkan kegemilangan bangsa penutur itu sendir. seperti lemah lembut. 7) Wahana politik dalam menentukan kualiti penggunaan bahasa negara bangsanya Bahasa Melayu sebgai bahasa kebangsaan berperanan sebgagai wahana politik dalam menentukan kualiti penggunaan bahasa negara bangsanya. 4 . Mereka ialah yang terdiri daripada ahli politik. Tingkat ilmu dan tingkat keperisian itu dapat diukur melalui laras bahasanya manakala nilai estetika keluwesan bahasa ini menjadi pengukur kesantunannya. ahli korporat. Contonya. beradab.

Pelajaran Cina telah mewujudkan kesedaran kebangsaaan pemuda ±pemuda Cina. Ungkapan ³Bahasa Jiwa Bangsa´ menunjukkan bahawa sesuatu bahasa itu dapat maju jika bangsa itu pun maju. Dalam era globalisasi. gurunya datang dari negara China. buku teks diimport dari negara China dan berkiblatkan China. pihak British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu dan Inggeris. Namun begitu. bahasa lain tidak perlu ditolak. Bangsa itu akan maju dengan mempelajari ilmu pengetahuan daripada bahasa lain. Isu-Isu Bahasa Melayu Sebagai Wadah Penyatuan Bangsa Cetusan idea Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Najib Tun Abdul Razak melalui Gagasan 1 Malaysia adalah ingin membentuk satu identiti masyarakat Malaysia melalui budaya dan aspek terpenting untuk membentuk satu budaya ialah melalui satu bahasa dan satu suara. di Negeri-negeri Selat. pada dasarnya berpandukan sistem Barat yang diperkenalkan oleh pentadbiran British mulai abad ke 19. untuk mengetengahkan bahsa Melayu. Sistem persekolahan yang wujud di negara ini. iaitu pada peringkat permulaannya. Sejarah membuktikan bahawa perpaduan amatlah sukar dicapai oleh masyarakat pelbagai bangsa dan etnik tetapi bukan mustahil.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 8) Menggambarkan bangsa yang berkuasa Bahasa yang berkuasa menggambarkan bangsa yang berkuasa. Pendidikan Cina dan Tamil dibiarkan berkembang secara sendirian. Semasa zaman penjajahan British mengamalkan dasar µpecah dan perintah¶ yang mewujudkan jurang ekonomi manakala dasar µlaissez-faire¶ dalam pendidikan menyebabkan perkongsian pengetahuan dan keseragaman perperiksaan tidak dapat dicapai. Sekolah Tamil 5 . lalu disebarkan ilmu kepada bangsanya melalui pengetahuan yang sudah dialih ke dalam bahasa Melayu melalui usaha penerbitan bahan bacaan. Sekolah Cina bukan hanya menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. pengetahuan tantang bahasa lain amat perlu dan tidak merugikan bangsa. Pada awal tahun itu.

sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Sebaik mencapai kemerdekaan. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Melayu atau Inggeris. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahman Talib pada tahun 1960. Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras Dasar Pendidikan Kebangsaan. timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. 2. Sehubungan itu. Laporan Barnes (1951) ± menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu. 3.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 pula menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar yang tunggal. 6 . keadaan sekolah Tamil tidak pernah setanding dengan sekolah-sekolah Cina. sekolah-sekolah di Tanah Melayu dipecahkan kepada empat aliran . Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan. dan 4. Walau bagaimanapun. Kebanyakan sekolah Tamil terletak di kawasan ladang dan sebahagian besarnya dibiayai oleh syarikat-syarikat yang memiliki ladang-ladang berkenaan. Namun menjelang kemerdekaan. usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Semasa pentadbiran British. iaitu Sekolah Inggeris. Laporan Razak (1956) ± meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua. Sekolah Melayu. Setiap sekolah mempunyai bahasa penghantarnya sendiri dan kurikulum yang berbeza di antara satu sama lain. Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan laporan-laporan berikut: 1. Sekolah Cina dan sekolah Tamil. Laporan Fenn-Wu (1951) ± menyemak pendidikan kaum Cina. Ordinan Pelajaran (1952) ± mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan.

kecocokan dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu. Satu cara yang penting untuk mewujudkan perpaduan di dalam sesebuah negara ialah menerusi pendidikan. keperibadian dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan rukun dan damai serta mempunyai kesedaran. Langkah ini mempercepatkan lagi perpaduan dan rasa hormoni antara kaum di negara ini. khusus untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana berkesan untuk komunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek atau bahasa. pelaburan penyesuaian. Bahasa digunakan untuk membangkitkan kesedaran bahawa bahasa penting sebagai pembentuk kesatuan politik yang disebut `negara' atau negara bangsa.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 Persoalan besar yang dihadapi para pemimpin dan pendidik selepas merdeka ialah mencari formula untuk melahirkan satu masyarakat Malaysia yang bersatupadu. Bahasa Melayu boleh berfungsi sebagai bahasa perpaduan merupakan senjata paling ampuh dalam menyatukan bangsa di Malaysia. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama manakala Bahasa Melayu pula digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah. Cara paling penting untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah melalui penggunaan bahasa kebangsaan. yakni masyarakat majmuk yang mempunyai keazaman. sepakat dan sebagainya. Penyata Razak telah digazetkan dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. hakikat bahawa pendidikan merupakan faktor unggul dalam membina kerakyatan yang tunggal telah lama disedari. Kamus Dewan (1994) mendefinisikan perpaduan sebagai penggabungan. 7 . dapatlah diertikan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan ialah bahasa yang menjadi lambang penyatuan suara yang digunakan sebagai alat perhubungan di dalam lingkungan satu kelompok manusia yang berfungsi sebagai alat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam sesebuah negara. Dalam konteks Malaysia. Oleh itu. Penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain dapat diwujudkan tanpa menimbulkan rasa curiga. Perpaduan atau solidariti dapat ditafsirkan sebagai satu proses yang menyatupadukan rakyat dan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air.

8 . Secara ringkasnya. iaitu pembentukan masyarakat yang bersatu padu. keberkesanan dan keindahan. Melalui keintelektualan. sesuatu bahasa yang mencapai taraf sebagai bahasa ilmu perlu mempunyai dua ciri penting iaitu keintelektualan dan kesempurnaan bahasa. Namun. kepelbagaian. Ini jelas menunjukkan bahasa Melayu mampu mengorak langkah dalam meneroka perlbagai bidang ilmu. wujudlah idea pembelajaran ilmu sains dan metametik dalam bahasa Inggeris sebagai syarat kononnya bagi mempersiapkan generasi pelapis negara dengan ilmu kemajuan. kelenturan. suasana politik dan sosial juga turut stabil sekali gus merancakkan lagi sektor ekonomi negara. di dalam Garvin (1984).Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 Penyatuan bangsa di Malaysia sudah pastinya dapat diwujudkan melalui pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. Bahasa Melayu bukan sahaja mampu menyampaikan pelbagai ilmu malahan ia juga memikul tanggungjawab yang besar sebagai bahasa persatuan dan kesatuan kaum di Malaysia. dengan pengecualian ini. Penyatuan rakyat melalui bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan boleh diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai murni seperti yang tercatat dalam matlamat pendidikan kebangsaan. Nik Safiah Karim (1984) pernah mengatakan bahawa pencapaian taraf keintelektualan bahasa Melayu akan menjadi lebih nyata apabila bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa ilmiah. menerusi bahasa yang dipanggil µbahasa kemajuan¶. Menurut Havranek. Fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu mampu menyemarakkan lagi semangat perpaduan bangsa Malaysia dengan membawa dimensi baharu dalam arena kebahasaan. inilah berkat hasil bahasa Melayu yang dijadikan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara ini sejak awal tahun 70-an. bahasa tersebut mestilah mempunyai keupayaan menyampaikan hujah dan buah fikiran yang berkesan dan tepat yakni ampu menyampaikan kesinambungan dan kerumitan fikiran tanpa melalui pelbagai rintangan. Kesempurnaan bahasa pula bermaksud satu bahasa yang akan berfungsi sebagai bahasa ilmiah harus mempunyai sistem dan peraturan bahasa yang lengkap yakni mempunyai sifat-sifat kestabilan. Perkara ini telah dibuktikan sejak sekian lama kerana melalui perpaduan yang kukuh dan persefahaman kaum yang kuat dalam kalangan masyarakat.

Nikmat daripada kesejahteraan rakyat maka dapatlah kita merealisasikan pencapaian melalui ilmu pengetahuan. dalam buku teks. Kita sedar sesuatu bahasa yang terlalu rigid. tetapi apabila bertutur dengan bangsa Melayu dari kawasan atau negeri yang lain dan dengan orang bukan Melayu. Selain itu. buku-buku dan majalah serta dalam dokumen rasmi yang lain. Bahasa Melayu yang standard wajar digunakan. Selaras dengan konsep rakyat didahulukan. Bahasa Melayu yang dahulunya hanya berperanan sebagai µlingua-franca¶ dan juga µbahasa kedua¶ akhirnya menjadi bahasa pengantar yang dapat mengungkapkan pelbagai genre dan domain ilmu. perpaduan akan dikecapi. Bahasa Melayu telah memperkasa anak watan dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan.bagi memastikan semangat dan kecintaan terhadap kepentingan dan kemampuan bahasa Melayu memainkan peranannya sebagai bahasa ilmu dan wahana merealisasikan penyatuan bangsa di Malaysia. Ini bererti Bahasa Melayu yang dimaksudkan ialah bahasa Melayu yang standard dan mengikut struktur bahasa Melayu baku dan mempunyai sistem yang sama untuk semua. ekonomi sekali gus dapat melahirkan golongan kelas menengah yang menjadi sinergi dan sumber manusia yang terus menjadi pemangkin pembangunan bangsa dan negara. Oleh hal yang demikian.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 Bahasa Melayu memudahkan penguasaan ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia. Bahasa melayu bukan sahaja berfungsi sebagai bahasa basahan. Bahasa ini bukan sahaja dijadikan bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dan universiti tetapi penggunaannya menjangkau ke peringkat antarabangsa. terpencil dan statik tidak akan mampu mengadaptasikan dirinya dengan 9 . usaha promosi harus dipergiat dari semasa ke semasa. Bahasa Melayu sebagai alat perpaduan utama mempunyai masa depan yang cerah kerana Bahasa Melayu bersikap terbuka kepada bahasa lain.namun bahasa rasmi dan tidak rasmi. Bahasa Melayu yang mampu menjadi teras perpaduan bangsa Malaysia ialah Bahasa Melayu yang digunakan secara bersama dan meluas. sains dan teknologi. Buktinya Dato Seri Mohd Najib telah bertutur dalam Bahasa Melayu sepenuhnya di sebuah Universiti di China semasa lawatan beliau ke sana baru-baru ini. Inilah bahasa yang diajar dan digunakan di sekolah. Slanga atau loghat mungkin sesuai untuk orang Melayu di negeri-negeri tertentu.

Menyedari hakikat itu DBP telah memainkan peranan yang begitu aktif untuk membentuk dan menyelaraskan istilah-istilah baru dalam pelbagai bidang pengetahuan seperti sains dan teknologi. Dinamika bahasa ini amat diperlukan untuk memastikan Bahasa Melayu tidak terkubur seperti bahasa Sanskrit dan beberapa bahasa purba yang lain. Kedudukan Bahasa Melayu sebagai teras perpaduan bangsa Malaysia diperkukuh apabila kehadirannya tidak pernah disangsikan oleh kaum-kaum lain.Buktinya yang jelas ialah dengan adanya pertandingan Syarahan dan Ujian Bertulis (PBSUB) bagi SRJKC dan SRJKT dan pidato bahasa Melayu antarabangsa. Pemilihan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsan dan bahasa perpaduan melonjakkan 10 . Sebabnya Bahasa Melayu tidak dianggap sebagai ancaman kepada mana-mana pihak dan kehadirannya tidak akan menyebabkan bahasa ibunda kaum masing-masing akan menerima nasib malang. masyakaratnya semakin maju dan berpengetahuan. undang-undang. komputer dan internet. Rahsia Bahasa Melayu tetap diyakini sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan hingga kini ialah kerana jaminan yang diberikan dalam perlembagaan Malaysia yang telah menyebutkan bahawa bahasa-bahasa lain masih boleh digunakan.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 perubahan. Ini membuktikan bahasa Melayu menjadi bahasa yang boleh dipelajari dan dituturkan oleh sesiapa sahaja. perbankan. pendidikan. Dunia semakin berkembang. Sejak itu banyak kegiatan kebahasaan turut melibatkan pelbagai kaum. maka begitulah juga halnya dengan bahasa Melayu Sejak dahulu Bahasa Melayu dilihat mempunyai tahap keterbukaan dan toleransi yang begitu tinggi. Gerakan Cintailah Bahasa Kita yang dilancarkan pada 11 Disember 1987 membuktikan betapa seriusnya pihak kerajaan dalam mengangkat martabat bahasa ini sebagai bahasa komunikasi utama pelbagai kaum. Keadaan ini menjadikan Bahasa Melayu akan terus dihormati dan tidak akan disaingi oleh bahasa-bahasa lain. Sayugia diingat dalam keghairahan kita hendak mempertahankan Bahasa Melayu jangan sampai bahasa ini menerima nasib yang sama seperti bahasa Sanskrit yang akhirnya pupus kerana gagal untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan semasa dan persekitaran.kepada kemasukan isitilah-istilah baru dan kata asing.

Perubahan dunia semakin pantas dan kemajuan dunia semakin cepat. Persekitaran lokal tiba-tiba sahaja bertukar kepada glokal dan akhirnya menuju global. kita mesti tahu pelbagai perkara tentang bahasa. mel elektronik dan chating. Oleh itu. majikan dan pekerja berkomunikasi di pejabat bahkan urusan jual beli di pasar raya juga kita sering mendengar bahasa Melayu diujarkan. peribadi serta reaksinya. Dalam konteks perpaduan Malaysia. Pokoknya.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 bahasa ini sebagai satu identiti bagi masyarakat majmuk sehingga mampu menjadi model perpaduan bangsa di dunia. Ini satu perkembangan yang menakjubkan sekali gus menunjukkan bahasa Melayu sentiasa berupaya menyesuaikan dirinya dengan keperluan semasa. kini menjadi sebuah kampung besar tanpa sempadan menerusi lingkungan jaringan komunikasi elektronik yang menjangkau keseluruh pelesuk rantau. Cuma terpulanglah kepada Kementerian pelajaran dan DBP untuk menyelaraskan semua ini. mms. gurauan. jargon. Minat anak muda daripada pelbagai bangsa menggunakan bahasa ini menjadikan bahasa Melayu akan terus berkembang sebagai alat perpaduan utama. cerita rakyat. Berdasarkan statusnya sebagai bahasa kebangsaan. Darihal ini turut mengancam kemurnian dan keaslian Bahasa Melayu apablia turut menerima cabaran daripada golongan remaja hari ini lebih berminat menggunakan istilah dan gaya bahasa sendiri yang dikatakan lebih pantas dan ringkas. Namun begitu terdapat beberapa ancaman terhadap bahasa Melayu ini walaupun ia mampu menjadi wahana penyatuan bangsa. budaya setempat dan sebagainya. perkataan yang panjang telah diringkaskan dan banyak istilah-istilah baru tercipta. slanga. interaksi amat penting bagi menentukan supaya hubungan antara masyarakat pelbagai ras dan etnik dapat terus berlangsung atau dipertahankan. Fungsi peribadi pula ialah fungsi bahasa memberi kesempatan kepada manusia untuk menyatakan perasaan. loghat. emosi. menelefon telah digantikan dengan SMS dan MMS. Ini terbukti apabila munculnya teknologi komunikasi terkini seperti sistem pesanan ringkas. 11 . Surat yang dianggap ketinggalan dan lambat telah digantikan dengan mel elketronik. Bumi yang dulunya terpecah kepada begitu banyak kampung yang tak berhubung. fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi tidak perlu dipersoalkan lagi apabila rata-rata anak-anak berinteraksi dengan rakan sebaya di sekolah. perlu pengetahuan luas berkenaan bahasa.

Manakala penggunaan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan bangsa haruslah dilihat dengan lebih telus memandangkan akar penyatuan bangsa hendaklah diasaskan pada kedudukan bangsa Melayu yang menjadi asas budaya di Malaysia. Feng Wu dan Rahman Talib. Pada satu pihak kepelbagaian bahasa di sekolah hendaklah dikurangkan untuk meningkatkan perpaduan rakyat. Namun begitu banyak kesulitan dan juga hal-hal sensitif yang perlu diselesaikan. Untuk mengeluarkan bahasa Melayu dari kesempitan ini maka rakyat dan pemimpin memain peranan yang penting untuk melaksanakan peraturan dan undangundang untuk memastikan bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa perpaduan. bahasa Melayu telah menjalankan fungsinya sebagai bahasa perpaduan dengan amat baik dan berkesan sehingga dapat mewujudkan persefahaman di kalangan penduduk pelbagai etnik di negara ini. dan ini telah dapat diatasi melalui sikap dan tindakan kerajaan yang bertanggungjawab dan sentiasa mengambilkira kesensitifan setiap kaum. Faktor ini tidak harus dilupakan kerana dengan adanya perpaduan inilah. Perbezaan bahasa bukan lagi penghalang ke arah usaha murni kerajaan ini kerana kita adalah satu bangsa. maka negara dapat dibangunkan dan dimajukan seperti yang ada sekarang ini.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 Malaysia memang sudah berjaya melaksanakan semua perakuan bermula dengan Penyata Razak (1956) mengenai pendidikan bahasa. Perlu diperhalusi. komunikasi dan pendidikan membuatkan kedudukan bahasa melayu semakin tercabar dan terhimpit. dengan mengambilkira perakuan-perakuan dalam hal yang sama dalam laporan-laporan seterusnya seperti laporan Barnes. Kemajuan dari segi budaya. satu bahasa dalam Gagasan 1 Malaysia. Selain itu melalui dasar bahasa kebangsaan dan pendidikan yang dibentangkan oleh kerajaan untuk memantapkan bahasa Melayu sebagai wahana perpaduan bangsa. Gagasan 1 Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri adalah selangkah di hadapan kita. Penutup Kesimpulannya. 12 . Oleh yang demikian memartabatkan bahasa melayu adalah satu tanggungjawab yang tidak boleh dipandang enteng oleh mana-mana pihak. Pada pihak yang lain segala tuntutan setiap kaum etnik yang bertentangan juga hendaklah diatasi dengan saksama dan bijaksana supaya tidak mengorbankan tujuan untuk menyatukan kaum di negara kita.

Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Sheela Abraham (1993). Sufean Hussin (2002). 13 . Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Tengku Anuar (1990). Bhd. Bhd. Pahang: PTS Pub & Distributor Sdn. Sejarah Perkembangan Negara. Teori dan Analisis. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1984). Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Bentong.Ahmad Faizal bin Osman Peranan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Penyatuan Bangsa Malaysia 690223085015003 Rujukan Abdullah Sani Yahaya (2003). Dasar Pendidikan Kebangsaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: As Noordeen. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Pengetahuan Kenegaraan Malaysia. Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia. Fadzilah bt Abdullah (1996). Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Tajul Ariffin Bin Nordin (1993).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful