MENGAPAKAH FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN TIMUR PERLU DI KAJI?

APAKAH IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM DAN TIMUR TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

kehidupan.Islam dan timur mementingkan pendidikan sebagai teras kemajuan dan pencapaian yang luhur dalam kehidupan. Kebanyakan falsafah terdapat pada hari ini adalah merujuk kepada falsafah pendidikan Islam Islam menekankan pendidikan-wahyu yang pendidikanpertama mengenai kepentingan ilmu Falsafah Islam merangkumi segenap aspek (lahiriah dan rohaniah & dunia dan akhirat) akhirat) dan wajar dikaji sebagai panduan .

Falsafah pendidikan timur dibahagikan kepada 3 fahaman utama Konfusian -isme & Taoisme Falsafah Timur Nasionalisme & Internasionali -sme Hinduisme & Buddhisme .

Konfusianisme -pendidikan untuk memupuk akhlak mulia -pendidikan berdasarkan kebolehan individu .1.Konfusianisme & Taoisme 1.

Hinduisme & Buddhisme -Asas pendidikan menumpukan ajaran agama -Penjelmaan/kelahiran semula Penjelmaan/ 3. Nasionalisme & Internasionalisme -pendidikan dinamik untuk membina kesempurnaan manusia -Konsep falsafah yang kompleks .2.

Falsafah Islam dan Timur -Untuk membina insan yang lebih baik & bermanfaat -Mengetahui perbezaan falsafah -Mengetahui implikasi dalam pendidikan terhadap masyarakat dan individu -Aplikasi dan contoh bagi mencari falsafah pendidikan yang lebih baik .

-mengambil pengajaran daripada kelemahan & kelebihan falsafah .

.

jasmani.Wujudnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPKFPK. menyeluruh. emosi. . rohani dan intelek.Menekankan kecemerlangan individu secara menyeluruh. emosi. intelek. Meliputi aspek JERI iaitu jasmani.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. emosi. FPK ini berbunyi : Pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berteras konsep kesepaduan antara intelek. jasad dan akal yang bakal menghasilkan manusia yang mempunyai keseimbangan emosi telah diterapkan dalam sektor pendidikan di Malaysia . rohani dan jasmani telah diwujudkan. Teori menyepadukan antara elemen roh.

KBSR dan KBSM Memberikan penekanan asas kepada usaha pembentukan saksiah. masyarakat dan alam sekitar. emosi dan semangat tanggungjawab kepada diri. .Dari FPK. KBSR dan KBSM. Penekanan yang lebih seimbang diberikan kepada bidang fardu Ain dan Kifayah. terbentuk dua kurikulum. peribadi.

moral. Islam . Hal ini berdasarkan pandangan ahli-ahli falsafah: Timur Menumpukan perhatian mereka atas isu dan masalah masyarakat. nilai murni dan estetika (aksiologi). Menumpukan perhatian mereka terhadap soalan kewujudan alam asal. diri. keabadian manusia dan Tuhan (metafizik). realiti dan masalah sosial serta hubungan dengan Tuhan.Melahirkan falsafah yang: ‡ Menumpukan perhatian terhadap kajian kewujudan alam asli. minda dan interaksi antara kewujudan dengan minda. dan estetika yang membawa perkembangan nilai humanisme dan etika. ‡ Mengandungi moral.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful