Rancangan Pelajaran Harian Sains Tahun Empat

Tarikh : 8.3.2011
Masa : 60 minit
Kelas : Tahun 4
Mata Pelajaran : Sains
Tema : Menyiasat Alam Hidupan
Bidang Pembelajaran : Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam
Hasil Pembelajaran Umum : Haiwan mempunyai ciri khas bagi melindungi diri
daripada musuh.
Hasil Pembelajaran Khusus: Di akhir P & P, murid dapat memahami haiwan
mempunyai ciri khas bagi melindungi diri daripada
musuh.
Aras 2 : mengenal pasti ciri khas haiwan tertentu bagi melindungi diri
daripada musuh.
Aras 3 : menerangkan ciri khas yang melindungi haiwan tertentu
daripada musuh.
Kemahiran Proses Sains : Memerhati, membuat inferens, berkomunikasi
Kemahiran Berfikir & : Membuat kesimpulan
Strategik Berfikir Menghubungkaitkan
Membuat inferens
Membanding
Menjana idea
Sikap dan Nilai Murni : Bekerjasama
Bahan Bantuan Mengajar : Perisian Komputer, Komputer, Projektor, Topeng
Haiwan, Skrin, lemabran keja.
Kecerdasan Pelbagai : Verbal-Linguistik, Visual-Spatial, Ìntrapersonal
Pengetahuan Sedia Ada :
Murid-murid pernah melihat haiwan di persekitaran
mereka dan melalui rancangan televisyen.

LANGKAH
/ MASA
ÌSÌ PELAJARAN AKTÌVÌTÌ PENGJARAN &
PEMBELAJARAN
MEDÌA P&P/
BBM
CATATAN
Set induksi
±5 minit
Simulasi Permainan.

Soalan :
1. Dimanakah anak
kerbau itu?
2. Mengapakah kerbau
membentuk satu
bulatan?
3. Bagaimanakah
kerbau melindungi
anaknya daripada
musuh?
4. Apakah ciri khas
pada kerbau untuk
melindungi diri daripada
musuh?
1. Mengadakan simulasi
permainan sekumpulan
kerbau melindungi
anaknya daripada musuh
(harimau).
2. Murid yang berlakon
sebagai kerbau
membentukkan separuh
bulatan mengelilingi
anaknya di dalam.
3. Seorang murid berlakon
sebagai harimau cuba
menyerang anak kerbau.
4. Murid yang berlakon
sebagai kerbau meletak
tangan di dahi dengan jari
telunjuknya merentang ke
hadapan untuk menahan
serangan harimau.
5. Selepas simulasi
permainan, guru
mengaitkan isi pelajaran
dengan aspek afektif.
6. Guru minta murid
memberi pandangan
tentang penyelesaian
masalah dalam lakonan itu.

Topeng
haiwan
KPS :
Memerhati
KBSB :
Menghubun
gkait
Menjana
idea

SDP:
Pergerakan
Iokomotor


LANGKAH
/ MASA
ÌSÌ PELAJARAN AKTÌVÌTÌ PENGJARAN &
PEMBELAJARAN
MEDÌA P&P/
BBM
CATATAN
Langkah 1
±15 minit
Sifat-sifat kahs haiwan
untuk melindungi diri
daripada musuh.
1.Murid-murid
dibahagikan kepada 6
kumpulan.
2. Murid-murid dibekal
dengan sekeping kad
tutorial dan belajar kad
tersebut.
(Lampiran 1)
3. Murid-murid diminta
mengenalpasti ciri-ciri
khas pada haiwan.
4. Murid-murid digalak
membincang dengan
menggunakan sesi buzz
untuk menjana idea
supaya member dan
meIukis contoh-contoh
haiwan yang memiIiki
sifat-sifat khas itu.

Kad tutorial. KPS :
Memerhati
Membuat
inferens
Berkomunika
si

KBSB:
Menghubung
kait.

SDP:
MeIukis

LANGKAH
/ MASA
ÌSÌ PELAJARAN AKTÌVÌTÌ PENGJARAN &
PEMBELAJARAN
MEDÌA
P&P/ BBM
CATATAN
Langkah 2
±15minit
Sifat-sifat khas haiwan
melindungi diri daripada
musuh.
1. Guru mengedarkan
sekeping kad tugasan
kepada setiap kumpulan.
2. Murid membaca
arahan yang diberi oleh
guru.
3. Murid menjawab
tugasan masing-masing.
%entukan struktur khas
pada haiwan dibawah
yang digunakan untuk
meIindungi diri atau
menyerang musuh.]
4. Setelah habis
menjawab soalan, murid-
murid bersedia untuk
sesi pembentangan.


Kad
tugasan.
KPS :
Memerhati
Membuat
inferens
Berkomunikasi

KBSB :
Menghubungk
ait
Membuat
kesimpulan
Membuat
inferens


LANGKAH
/ MASA
ÌSÌ PELAJARAN AKTÌVÌTÌ PENGJARAN &
PEMBELAJARAN
MEDÌA P&P/
BBM
CATATAN
Langkah 3
±15minit
Sesi Pembentangan :
Sifat-sifat khas haiwan
untuk melindungi diri
daripada musuh.
1. Guru menggunakan
projector untuk
menayangkan gambar
haiwan yang berkenaan.
2. Murid membentang
sifat-sifat khas haiwan
untuk melindungi diri
daripada musuh
mengikut kumpulan.
3. Guru memantau murid
dan member bimbingan.
Komputer/
Projektor
Skrin
KPS :
Memerhati
Membuat
inferens
Berkomunika
si
KBSB:
Membuat
urutan
Membuat
urutan
Membuat
inferens

Langkah 4
±15minit
Sesi pembentangan
Sifat-sifat khas haiwan
untuk melindungi diri
daripada musuh.
1. Guru menggunakan
projector untuk
menayangkan gambar
haiwan yang berkenaan
2. Murid membentang
sifat-sifat khas haiwan
untuk melindungi diri
daripada musuh
mengikut kumpulan.
3. Guru memantau murid
dan member bimbingan.
Komputer,
Projekter,
skrin
KPS :
memerhati
Membuat
inferens
Berkomunika
si
KBSB :
Membuat
urutan,
menghubung
kait
Membuat
kesimpulan
Membuat
inferens
LANGKAH
/ MASA
ÌSÌ PELAJARAN AKTÌVÌTÌ PENGJARAN &
PEMBELAJARAN
MEDÌA P&P/
BBM
CATATAN
Penutup
±1o minit
Latihan 1. Guru mengedarkan
lembaran kerja kepada
murid-murid

Lembaran
kerja
KPS
Membuat
urutan
Menghubung
Membuat
kesimpulan.
3. untuk
mengaji
4 membuat
kesimpulan
Lampiran 1
D %&%#

HAIWAN MEMFbNYAI CIkI KHA$ 8AGI MELINDbNGI DIkI DAkIFADA Mb$bH

1. Hciwcn me|incunci ci(i cc(ipccc ci:e(cnc cIcu cimckcn c|eh mu:uh.
2. Hciwcn mempunyci :ifcI-:ifcI khc: unIuk me|incunci ci(inyc unIuk Ie(u:
hicup.
3. SifcI-:ifcI khc: hciwcn :epe(Ii

SenccI cIcu Lic: Icncuk ycnc Icjcm Kuku ycnc Icjcm
8cccn ycnc ci|ipuIi Lu|u IeLc|. :i:ik
ke(c: cIcu Le(cu(i
Ku|iI ycnc IeLc| ccn ke(c: cIcu
Le(ccncke(cnc


Lampiran 2
D %&S

CAkA HAIWAN MELINDbNGI DIkI DAkIFADA Mb$bH

IenIukcn :I(ukIu( khc: pccc hciwcn ciLcwch ycnc cicunckcn unIuk
me|incunci ci(i cIcu menye(cnc mu:uh.
Lemboron Kerjo
1.
,,3$
i. 8oqoimon hoiwon S meIindunqi diri doripodo musuh7

_________________________________________________________
ii. 8eri don Iukiskon Z confoh hoiwon Ioin yonq meIindunqi diri seperfi hoiwon S.

_________________________________________________________

iii. Po¡oh di ofos menun¡ukkon hoiwon-hoiwon ferfenfu yonq mempunyoi sfrukfur
yonq somo.

o. Apokoh sfrukfur yonq berfondo X7 _______________
b. Apokoh funqsi sfrukfur fersebuf 7 _______________
c. 8erikoh confoh hoiwon Ioin yonq mempunyoi sfrukfur seperfi ini7
__________________________________________________
O
O

 $!# .

3.7: -:...3 ]239     $4..:9: 03.5.30 .3..72.3./.././.$ $093/:8 $2:.7 90:3:3.:203/:3 .3 ! !.5.3805..3 2..3 :7: 203. 07-.8 5072.::39: %'%!# !# 03.3.8!072..32:7/-07.07-..:  :7/.882:.2  $047. 20307.:-..8 5072.07-. 9.9.07-. 07-./. 2:8: 5.3850.9.//.:  :7/.3.207039.3.2.3.3.380:25:.07-.43 80-.7.43 80-./..9: -:.75.75.: 202-039:.3-07.3.3 07-..3..72./.72.9.:2009.3.3 .3//./.3.:  $005..07-.3 807.3.3.3-07.7.3:39:203.:203/:3 ./03.3..8 5.3.320303 .2:8: ..382:.3.3.:.: 202-039:8.43 80-.

850. $! !0707./.3/. /03.43.1091 2:8: :7:239.3.9 $ 03:-:3 .39:  .3 4424947 203/:3/7/. %% %4503 .9 03. /0../..8.3503008.3 !$ 0207.3 2.2.3.75.2:7/ 202-075.3 9039..3...

 $!# .

8.9 81./.75. $1.$ .3 ]239 :39:203/:3/7 /.3.9..2:8: %'%!# ! !.

..3/03.3-0..9 81. :25:.305.7 .3./../.3 20:8.3  :7/ 2:7//239.5.9  $! 0:8 ./0../ 90780-:9 . 8:5.4394 .380053.3  :7/ 2:7//. /03.3 203:3./ 9:947.202-07/.9.7./. 202-3.3  :7/ 2:7//-0. 20303.9 3107038 0742:3. 8 $ 03:-:3 .. %% !$ 0207.3202 81...9 02-:.257.3.89:      . !# :7/ 2:7/ /-..89.3808-: :39:203.85./9:947.4394 ..7 .

 $!# .

9.3 ]239 %'%!#  !# :7:2030/.. $1.3 ! !.9 81.3.7.$ .8.

/. ..-8 203...9 02-:.: 20307.7..75.8./..- 9:.5:25:.32:8: ( $090.8 5.3  :7/202-..83 2.-84..:39: 808502-039.3.9 3107038 203/:3/7/.809.9 3107038 0742:3.3 2:7/ 2:7/-0780/..3:39: 203/:3/7.9. .3       .3/-...9 02-:.9 0825:./9:./ 9:.8 $ 03:-:3 .. .3.83 %039:.8.32.3897:9:7.3 2:8: 05.8.3 %% !$ 0207.3 02-:.3/:3.3/-0740 :7:  :7/203. 80053./.

 $!# .

2:8: %'%!# ! !.9.3 :39:203/:3/7 /.75..3 ]239 $1.9 81.$ ./. $08!02-039.3.3.8.

3 5740.:2:7/ /.3  :7:202.3.2-.3.3  425:907. %% !# :7:203:3.3202-07-2-3..3  :7/202-039.3 :39:203/:3/7 /.3.947:39: 203.3-0703.75.39./.7 ...9.2:8: 203:9:25:..9 81.8..3 81.

9 81.947:39: 203.9 :7:9.75.8../.:2:7/ /.9 3107038 . 8 $ 02-:.9. !740947 $73 !$ 0207.9 3107038 0742:3.3-0703.. $08502-039..3 02-:.9 3107038 ..3 425:907 !740907 873 !$ 20207./.3.3.3 81.8.7 .3202-07-2-3.75.3 :39:203/:3/7 /.3.3 :39:203/:3/7 /.9 :7:9. 8 $ 02-:.3.3 203:-:3 .2:8: 203:9:25:.9 02-:.39.3  :7:202.9 02-:.9 :7:9.3 ]239 $1..9.9 81.9 02-:..3 02-:.2-.9 0825:.3 :7/202-039.3 02-:.2:8:  :7:203:3.3.9 3107038 0742:3.3 5740.

 $!# .

$ !03:9:5 ]4239 .3 %'%!# ! !.9.

7.307.7./.7.9 :7:9.3          .3 03:-:3 02-:.9 0825:.9 0825:.3 02-. 2:7/ 2:7/    02-. !$ 02-:. %% !# :7:2030/.05. 202-:.3 07.3  :39: 203.

 ..:-07/:7      :9.:39:907:8 /:5  $1..3203/:3/7/./.39.2 ::.39.3 %&% # !&#$&##!&$&  .8.81.8:39:203/:3/73..3/:.:/2.9 81..3/5:9-::90-.8.9.9.9.390-.3402:8:  ./.9 81.9..307.307.: -07./807.9.9.3.2 ..32025:3..9.:-.75./.3 %.8    . 88 07.3.3805079 $03.8.257.

32:8:              .:20307.3 %&$ #&##!&$& %039:..3:39: 203/:3/7.9...3/:3.3/-.257./....85.3897:9:7.

75.  .3.897:9:7 .*************** - 5.3203/:3/7805079.3. 07.  ...3 .2.4394..2:8: *********************************************************  07/.1:38897:9:790780-:9*************** .3.897:9:78050793 ************************************************** .7..3.307..3/../.4394...897:9:7./.38.2.32025:3.3$203/:3/7/...9.02-.3$  .32025:3.8203:3:.3.39079039:..3.3-079..3. 5.3:8.3$  ********************************************************* O O   #.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.