ANALISIS ITEM

TUJUAN ANALISIS ITEM
 Kaji ciri item sesuai atau tidak untuk dijadikan alat mengukur penguasaan murid.  Tentukan kualiti item yang melibatkan kesahan dan kebolehpercayaan item.  Kenal pasti item yang sukar atau senang dan item yang boleh membezakan antara murid yang berpencapaian tinggi dan rendah.  Menambahkan koleksi item yang baik untuk disimpan dalam bank item bagi tujuan digunakan semula.

Apakah itu indeks kesukaran item objektif?
• Item yang berbentuk dikotomus, aras kesukaran item ditakrifkan sebagai peratus atau kadar bilangan murid yang memberi respons dengan betul, kadaran tersebut dipanggil indeks kesukaran item.

indeks kesukaran item subjektif
• Indeks kesukarnan ditentukan dengan mencari peratus skor min(skor purata) atau kadar skor min. • Indeks kesukaran item(K0) = Skor purata • Item yang mempunyai indeks aras kesukaran 0.7 keatas merupakan aras kesukaran rendah manakala indeks kesukaran 0.3 ke bawah dikelaskan aras Skor kesukaran yang tinggi.

maksium

Menentukan indeks kesukaran item objektif.
• Pengiraan indeks kesukaran item objektif:Item 1 Nama murid Item 2 Item 3
1. Ali 2. Abu 3. Shahir 4. Kinah 1 1 1 1 1 0 1 1 3 0.3 0 0 1 1 2 0.2

Jumlah betul 4 Indeks kesukaran 0.4

Menentukan indek kesukaran item subjektif.
• Pengiraan indeks kesukaran item subjektif: Nama murid skor murid
Item 1 Item 2 (markah penuh 5 (markah penuh ) 5) Elbert Venu Joseph Baba Jumlah Skor min Indeks kesukaran 5 5 6 9 25 25÷10 = 2.5 2.5÷5 = 0.5 8 6 0 5 19 19 ÷10 = 1.9 1.9 ÷ 5 = 0.38 Item 3 (markah penuh 8) 0 8 1 8 17 17÷10 = 1.7 1.7 ÷ 8 = 0.21

Indeks diskriminasi item.
• Dapat membezakan murid berpencapaian rendah daripada murid berpencapaian tinggi.

Jenis item

Nisbah murid yang menjawab dengan betul item tersebut.

Diskriminasi positif

Murid berpencapaian tinggi > murid berpencapaian rendah.

Diskriminasi negatif

Murid berpencapaian tinggi < murid berpencapaian rendah.

Tiada diskriminasi

Murid berpencapaian tinggi = murid berpencapaian rendah.

Langkah-langkah menentukan indek diskriminasi.
 Susun kertas ujian mengikut markah tertinggi kepada markah terendah.  Bahagikan kertas ujian tersebut kepada 2 kumpulan. Kaedah ini sesuai untuk analisis bagi satu kelas. Sekiranya terdapat banyak kertas ujian yang perlu dianalisis, memadai dipilih 25 % atau 33 % kumpulan markah tertinggi dan terendah untuk dianalisis.

 Kirakan nilai indeks kesukaran ( K ) bagi setiap kumpulan markah tertinggi ( Kt ) dan terendah ( K r).  Cari perbezaan nilai K bagi kedua-dua kumpulan tersebut untuk mendapat nilai indeks diskriminasi : D=Kt–Kr D = indeks diskriminasi item K t = indeks kesukaran item bagi kumpulan berpencapaian tinggi. K r = indeks kesukaran item bagi kumpulan berpencapaian rendah.

Penilaian item berdasarkan indeks diskriminasi ( D ) :
Indeks diskriminasi ( D ) Penilaian item 0.40 dan ke atas Sangat baik

0.30 – 0.39

Baik dan boleh diperbaiki

0.20 – 0.29

“ Marginal “ perlu dibaiki

0.19 ke bawah

Lemah, tidak boleh diterima atau perlu semakan semula.

Analisis penggangu bagi item aneka Pilihan jawapan pilihan. Item 7
15Murid pencapaian tinggi 15Murid pencapaian rendah •Jawapan betul K = 15/30 = 0.5 D=Kt–Kr = 5/15 – 10/15 = 0.33 – 0.66 =
- 0.33

A 2

*B 5 8

C

D 0

5 0

10

0

• Analisis item 7
– Pilihan A boleh diterima – Pilihan B(jawapan betul) dipilih oleh kebanyakkan murid lemah – Pilihan C tidak menjadi penganggu – Pilihan D perlu disemak kerana hanya dipilih oleh murid pandai Kesimpulannya item 7 adalah item yang tidak baik kerana mempunyai nilai D yang negatif(diskriminasi negatif) dan item ini perlu dikeluarkan atau disemak semula.

Penilaian kendiri.
1. Bagaimanakah menentukan aras kesukaran: a ) item objektif? b) item subjektif? 2. Bagaimanakah menentukan indeks diskriminasi ?