Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down

PENDAHULUAN

Pendidikan khas merupakn satu cabang pendidikan yang sangat istimewa. Ini kerana hanya kanak-kanak istimewa sahaja yang boleh menyertai kelas pendidikan khas. Walaupun kanak-kanak ini mempunyai masalah kesihatan, namun mereka masih mempunyai keinginan untuk untuk belajar dan menimba ilmu. Pujian harus diberikan kepada mereka kerana kesungguhan dan kecekalan hati mereka yang sanggup menempuh dugaan hidup ini walaupun tidak seperti masyarakat normal yang lain. Saya merasakan yang mereka ini haru slah diberi kepentingan di dalam komuniti supaya mereka tidak tercicir dan pada masa ini kita lihat terdalpat banyak kemudahan yang membantu mereka yang istimewa ini. Jadi, untuk membuat tugasan ini, s aya telah memilih tajuk Sindrom Down kerana saya sangat berminat untuk mengkaji tentang kanak-kanak ini. Ini kerana pada pendapat saya, kanak -kanak ini sangat istimewa dan ramah. Mereka juga mempunyai wajah yang hampir sama dan itu merupakan ciri yang sangat unik. Dengan itu saya telah mengadakan lawatan ke Pu sat Pemulihan Komuniti di Parit dan saya juga telah melawat sekolah yang mempunyai masalah pembelajaran. Sedikit sebanyak saya dapat memahami segala perkara tentang Sindrom Down melalui pengamatan saya terhadap pelajar -pelajar ini. Selain itu, saya juga berpeluang untuk melihat proses pembelajaran yang dijalankan untuk mereka serta suasana kelas mereka. Ini semua merupakan perkara baru bagi saya dan saya sangat gembira kerana telah diberi peluang untuk melihat dengan lebih dekat kanak-kanak ini.

1

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down

OBJEKTIF

Objektif tugasan ini adalah seperti berikut: 1) Mengumpul segala maklumat brkaitan dengan sejarah perkembangan dan perundangan yang berkaitan dengan kanak -kanak berkeperluan khas.

2) Mengumpul maklumat tentang khidmat sokongan disediakan untuk kanak kanak berkeperluan khas di Malaysia dan bgaimana kolaborasi pelbagai pihak berlaku di Malaysia.

3) Mengenaslpasti ciri-ciri kanak-kanak Sindrom Down.

4) Mengenalpasti sebab berlakunya Sindrom Down. 5) Mengenalpasti strategi pembelajaran dan pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak mengikut keperluan khas mereka. 6) Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan kanak -kanak Sindrom Down dan mengumpul kejayaan-kejayaan atau potensi kanak-kanak berkeperluan khas.

2

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down

KANDUNGAN
1.0 Pengenalan Pendidikan Khas 1.1 Definisi dan Konsep 1.1.1 Definisi Pendidikan Khas 1.1.2 Konsep Pendidikan Khas 1.1.3 Definisi kanak -kanak berkeperluan khas 1.1.4 Konsep kanak-kanak berkeperluan khas 1.2 Sejarah Pendidikan Khas di Malaysia 1.3 Perundangan berkaitan Pendidikan Khas 1.4 Jenis-jenis Kanak-kanak Berkeperluan Khas 1.4.1 Kurang Upaya Mental (Kerencatan Akal) 1.4.2 Kanak-kanak bermasalah pembelajaran(Learning disabilities) 1.4.3 Kanak-kanak kecelaruan Tingkah Laku(Behavioral Disorder) 1.4.4 Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 1.4.5 Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan 1.4.6 Kanak-kanak Cacat Fizikal 1.4.7 Kanak-kanak Pintar Cerdas dan Berbakat 1.5 Khidmat Sokongan yang disediakan untuk Kanak -kanak Berkeperluan khas 1.5.1 Perkhidmatan yang Disediakan oleh Kerajaan 1.5.2 Perkhidmatan yang Disediakan oleh NGO 1.6 Isu-isu Semasa Berkaitan Pendidikan Khas 16 17 -23 24-26 27-28 3-4 5-10 11 12 13 13 14 15 15 16 2 1

3

5 Kejayaan orang Sindrom Down Penutup Rujukan 29 29 30 31 32 33-35 35 -36 37 37 38 38 39 -42 43 43 44 45 46 4 .1.1.2 Pemakanan Ibu Mengandung 2.2.5 Tingkah Laku 2.1.4 Kekuatan dan kelemahan kanak-kanak sindrom down 2.3.1 Ciri-ciri Pelajar Sindrom Down 2.1 Faktor Kromosom 2.2.1.1 Fizikal 2.2 kognitif 2.4.3 Umur Ibu 2.3 Emosi 2.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 2.0 Sindrom Down 2.1 Jenis-jenis P&P kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran 2.1 Kelemahan 2.1.2 Sebab-sebab berlakunya masalah Sindrom Down 2.3 Pendidikan Kanak -kanak Sindrom Down 2.4 Sosial 2.2 Kelebihan 2.2.4.

teknik-teknik pengajaran. 1.1 Definisi pendidikan khas Hallahan dan Kauffman.1. Alat -alat yang digunakan juga adalah alat -alat dan bahan-bahan khas serta guru mempunyai teknik khas untuk mengajar pelajar. (1977) menyatakan Pendidikan Khas bermakna pengajaran yang direka khas untuk memenuhi keperluan -keperluan yang luar biasa seseorang kanak-kanak yang luar biasa.1.1 definisi dan kosep 1.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1.0PENGENALAN PENDIDIKAN KHAS 1. Rancangan pembelajaran kanak-kanak khas bersifat individu dan tertumpu kepad a seorang pelajar khas sahaja. 5 . peralatan dan kemudahan-kemudahan diperlukan. Culatta dan Tompkins (1999) menyatakan Pendidikan Khas ialah pengajaran yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan dan berkaitan dengan murid -murid kurang upaya. Pendidikan Khas menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum yang baku atau biasa atau perkhidmatan -perkhidmatan sekolah biasa. Bahan-bahan khas.2 Konsep pendidikan khas Boleh dirumuskan di sini bahawa pendidikan khas ialah satu program di mana ia adalah satu bentuk rancangan pengajaran khas yang dia jar oleh guru yang mahir dalam bidang pendidikan khas.

fizikal.1. otak emosi dan sosial tidak menyamai kanak-kanak biasa. Justeru pertumbuhan dan perkembangan diri mereka. supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum. atau perkhi dmatan-perkhidmatan pendidikan khas.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1. otak dan emosi mereka yang tidak sama dengan kanak-kanak biasa.1.4 Konsep kanak-kanak berkeperluan khas.3 Definisi kanak-kanak berkeperluan khas Kirk et al (1993) menjelaskan de finisi kanak-kanak berkeperluan khas sebagai kanak-kanak yang berbeza dari kanak-kanak sederhana atau biasa dalam ciri. Lazimnya keupayaan maksimum mereka dalam semua bidang jauh berkurangan daripada kanak-kanak biasa. Di samping itu tingkahlaku mereka juga adalah tersendiri dan berbeza mengikut jenis kecacatan atau masalah yang dialami.ciri mental keupayaan-keupayaan deria dalam ciri-ciri saraf dan otot atau fizikal dalam tingkahlaku sosial atau emosi dalam keupayaan untuk berkomunikas i atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan -amalan sekolah yang diubahsuai. 1. 6 . Kanak-kanak berkeperluan khas juga dikenali sebagai kanak -kanak istimewa kerana keadaan mereka adalah berbeza disebabkan oleh faktor-faktor fizikal.

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down

1.2 sejarah pendidikan khas di malaysia

Pendidikan khas telah dimulakan di Malaysia sejak awal tahun 1920an lagi iaitu di dalam kalangan sukarelawan yang telah membuka sekolah -sekolah untuk pelajar bermasalah atau kurang upaya penglihatan dan pendengaran. Tarikh -tarikh pentingnya adalah seperti d i dalam jadual 1.2 berikut: TAHUN 1926 1931 PERISTIWA PENTING Pembukaan Sekolah Rendah Buta Kebangsaan St. Nicholas di Melaka Sekolah Rendah Buta Kebangsaan St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang 1948 Pembukaan Sekolah Rendah Buta Kebangsaan Princess E lizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyrakat di Johor Bahru. 1953 1954 Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Sekolah Kanak-kanak Pekak Persekutuan (Rendah dan Menengah) di Pulau Pinang. 1958 1962 Pembukaan Insitut Taman Cahaya, Pusat Pertanian Sandakan (JKM). Rancangan Percatuman bagi Pendidkan Kanak -kanak Bermasalah Penglihatan dengan pelajar biasa di sekolah rendah dan menengah. 1963 Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan khas Masalah Pendengaran di Maktab Perguruan Ilmu Khas. 1977 Pertubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu. 1978
y

Pembukaan Sekolah Menengah Berrama Kurang Upaya Penglihatan, Setapak.

y

Pengenalan kaedah komunikasi dan penggubalan Sistem Kod Tangan Bhasa Melayu.

y

Kelas pemulihan untuk pelajar yang µlembam¶ atau lemah dalam pelajaran.

1979

Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah menengah Pendidikan Khas Vokasional, Kementerian Pendidikan.

7

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down

1983

Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille al -Quran. Pengambil alihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh.

1984

Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI -Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AI Quran. Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan, Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyelenggaraan alatan Braille.

1987

Pembukaan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional, Shah Alam.

1988 1994 1995

Permulaan Kelas perintis untuk Pelajar Bermasalah Pembelajaran. Pembukaan kelas-kelas program inkusif di 14 sekolah. Program Bermasalah Pembelajaran peringkat Menengah dimulakan.

Secara ringkasnya, jika kita lihat jadual 1.2 di atas, sekolah pendidikan khas yang paling awal ditubuhkan ialah pada tahun 1948 iaitu Sekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth iaitu di Johor bahru untuk kanak-kanak buta. Selain itu, pembukaan sekolah kanak-kanak Pekak Perseketuan pula dibuka untuk para pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah yang terletak di Pulau Pinang. Program untuk kanak-kanak µlembam¶ iaitu kanak yang lemah untuk menguasai kemahiran mengira, membaca dan menulis pada peringkat umurnya telah dimulakan pada tahun 1978. Dan pada tahun 1994, kelas -kelas program inklusif di 14 sekolah telah ditubuhkan.

8

1. P

i

i i

‡ it ‡I ‡

li i ti

Deklarasi Hak-hak Kemanusiaan Sejagat

ti t i it l t , il l j t

‡I i l

ti il
i t

t i i i i

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

‡ PBB t l it ‡ PBB t l i ti i . ‡ it i ti i i i i l i t l l i

Akta Pelajaran

‡ ‡

t i it l it l i ' l i l i i

¢   ¢ © ©¤ ¨ ¢ ¤ ¢ ¢ ¥ ¢ ¢ ¦ § § ¦§ ¦ ¡  ¤ ¤ ¡£ ¡ 
k h o o
t

i i
it

ii . i i
:'

. i i l

t
P i

'P .

t
l

S
l

' i t t l

.l
i t i i .' [t j

l
t ] i

i i

t i i l t t t j t j i

.

t t i i l i i '. t

. t

9

‡l ‡ l j ‡ i i ji Laporan Jawatankuasa Kabinet i i i l. j i l i l i l ‡ i i ‡ ji i Jawatankuasa perancangan pendidikan ‡ i i i ‡ ‡ li j i i l j i i i ) ( ' & $ % $ #    ! " " !" !   k h o o l i l l l i l i j l i i i ' j j i i i i l i j l i il li i i i li l j l j i i i i i j l i i i i li i i i l i i i j ji i l i i i i i i i l l l l 10 .

Terdapat dua eksyen dalam akta ini iaitu seksyen akta . i dalam 11 . akta ini juga memperuntukkan kuasa kepada enteri Pelajaran untuk menentukan tempoh persekolah serta sukatan matapelajaran dan kandungan kurikulum keperluan pendidikan khas. Tujuannya adalah sama iaitu ingin memb ela hak kanak-kanak khas di seluruh dunia. Keluarga dan asyarakat. Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Terdapat juga beberapa peristiwa penting seperti di dalam peta grafik di atas. Persatuan Bangsa - misalnya telah mengisytiharkan satu hari untuk kanak -kanak khas ini di mana di dalam pernyataan PBB kanak -kanak ini berhak mendapat penjagaan yang sewajarnya dan merima pendidikan senormal boleh. terdapat juga kementerian -keneterian di alayisa yang begitu menitikberatkan pendidikan khas ini misalnya seperti Kementerian Pembangunan anita. ‡ satu bab khusus tentang pendidikan khas telah dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankan bahawa ' enteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas (1)(b) yang ditubuhkan di bawah perenggan atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah yang difikirkan oleh menteri suaimanfaat. ia dili at leh pel agai pihak sebagai µera baru¶ dalam bidang pendidikan khas ini yang mengkehendaki untuk membuka kelas sekiranya terdapat permintaan daripada masyarakat sekeliling. kanak-kanak ini bersekolah sehingga umur tahun. Selain itu. 2 D C B A 2 9 @ 94 8 2 4 2 2 5 2 2 6 7 7 67 6 10 4 4 13 10 k h o o dan seksyen . kesemua kementerian ini bertanggungjawab dalam membantu memelihara hak -hak kanak-kanak khas ini dan dan memberi satu bentuk persepsi positif kepada masyarakat bahawa kanak-kanak khas ini perlu dibentu dan bukannya disorok atau diabaikan.Akta Pelajaran 1961 ‡ akta ini telah disemak semula dan digantikan dengan Akta Pendidikan . Pada aktu ini. Selain itu. Berdasarkan peta grafik di atas. jelaslah bahawa pendidikan khas merupakan satu abang pendidikan yang penting dan bukan sahaja di bangsa Bersatu(PBB alaysia tetapi juga di luar negara.

Berikut di bawah merupakan beberapa seksyen yang ditekankan dalam hak orang kurang upaya. hak OKU akan lebih terjamin khususnya kepada pelajar pendidikan khas. Langkah keselamatan pengkutan awam haruslah selaras dengan OKU. akta ini mengandungi berpuluh -puluh seksyen iaitu sebanyak 46 seksyen. orang kurang upaya diberi hak yang sama dengan hak masyarakat normal yang lain. a meniti. Kerajaan dan penyedia haruslah mengambil langkah yang perlu untuk memastikan segala kemudahan ditambahbaik. Seksyen 21: Daftar Orang Kurang Upaya Iaitu orang kurang upaya haruslah mendaftar sebagai kurang upaya. 12 . Dengan adanya pendaftaran dan kad OKU disedi akan. Seksyen 27: Akses kepada kemudahan pengangkutan awam Orang kurang upaya haruslah mempunyai hak untuk akses kepada kemudahan yang dibuka kepada orang ramai dan OKU ini perlulah mendapat hak yang sama dengan masyarakat. Di dalam seksyen -seksyen ini. perkhidmatan dan bangunawan Orang kurang upaya hendaklah mempunyai hak untuk akses kepada pelbagai kemudahan yang disediakan.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Terdapat Akta Orang Kurang Upaya 2008 di mana akta ini memperjuangkan hak hak orang kurang upaya di Malaysia. Segala butiran mereka akan dapat direkod dan ini akan membantu mereka untuk memiliki segala hak bagi orang kurang upaya. Seksyen 25: Pengeluaran Kad OKU Kad OKU ini dikeluarkan bagi OKU yang berdaftar. Seksyen 26: Akses kepada kemudahan. Pendaftar haruslah menyenggara dan mengemaskini Daftar supaya butir -butir orang kurang upaya tidak tercicir.

para pelajar pendidikan khas akan dapat bergerak ke mana -mana tanpa sekatan dan ini memudahkan mereka sekirannya mereka mengikuti lawatan sambil belajar yang disediakan oleh pihak sekolah atau pergi melawat bangunan -bangunan serta tempat yang menarik. kanak-kanak khas boleh mendapat hak yang sama rata untuk belajar seperti dengan pelajar normal yang lain. Seksyen 29: Akses kepada pekerjaan Majikan haruslah melindungi hak orang kurang upaya ini untuk mendapatkan suasana kerja yang adil dan baik termasuklah peluang sama rata dengan masyarakat lain. jadi ini daapt membuatkan mereka berd ikari dan mereka akan berasa dihargai. Kerajaan haruslah menyediakan kemudahan sekolah yang sesuai.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Dengan adanya kemudahan kepada perkhidmatan bangunan dan pengangkutan awam. mereka mempunyai sukatan pelajaran serta teknik khas untu k mengajar pelajar ini. Seksyen 28: Akses kepada pendidikan Kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan dalam mendapatkan pendidikan. Di dalam seksyen ini. sukatan pelajaran serta kokurikulum yang selaras dengan pelajar OKU. Namun. 13 . Bagi pelajar pendidikan khas ini mer eka dapat bekerja selepas habis belajar di sekolah.

mereka akan masih dapat belajar dengan berkesan dan baik. pela jar ini akan dapat ilmu dan menguatkan fizikal mereka. OKU juga haruslah diberi peluang untuk menganjurkan. Secara tidak langsung. santai dan sukan Seksyen ini menjelaskan bahawa OKU seharusnya diberi peluang untuk be rekreasi serta bersukan dengan memastikan keselamatan mereka terjamin. mereka akan dapat pendedahan dan pengalaman melalui aktiviti sukan yang mereka lakukan. Dan jikalau kita lihat kepada pelajar pendidikan khas pula. Di dalam seksyen ini. para pelajar pendidikan khas yang kehilangan ibu bapa mereka atau waris akan te rbela nasib mereka kerana adanya pihak untuk membantu. menyertai mana -mana aktiviti sukan tanpa rasa rendah diri. Seksyen 38: Perlindungan sepanjang hayat dan sistem sokongan sosial Kerajaan haruslah memastikan kebajikan orang kurang upaya yang teruk terbela setelah kematian ahli keluarga mereka dan memberikan kehidupan yang berkualiti kepada mereka.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Seksyen 32: Akses kepada rekreasi. Jadi. Selain itu. 14 .

mereka telah mengklasifikasikan kanak-kanak berkeperluan khas (PL 105-117) yang mencadangkan 13 kategori kurang upaya (diasability). pe cacat e aran dan bermasalah komunikasi E FE G pintar dan cerdas cacat penglihatan KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS kecelaruan tingkah laku kerencatan akal bermasalah pembelajaran cacat fizikal dan kesihatan 15 .4 Jenis-jenis kanak-kanak berkeperluan khas Menurut pakar-pakar pendidikan khas di serata dunia serta berdasarkan Akta Individu Kurang Upaya yang telah dibentuk di Amerika Syarikat iaitu IDEA.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1. beberapa katego ri telah disatukan dan menjadi 8 kategori sahaja. Berdasarkan peta grafik di bawah.

4. kanak-kanak dalam kategori ini menghadapi kerosakan sistem saraf akibat masalah kederaan. kelahiran. Tahap ketiga adalah di mana tahap kecerdasannya adalah yang paling teruk iaitu di bawah 35. 16 dari orang dewasa untuk menjaga mereka termasuklah melakukan perkara yang mudah seperti memakai baju dan . masalah hormon dan sebagainya. Antara ciri-ciri yang dapat dilihat adalah seperti beriku t:a) Kanak-kanak ini boleh mengikuti pelajaran hingga Darjah 4. buang air dan sebagainya. kanak -kanak cacat ini tergolong dalam kumpulan pelajar yang lambat belajar(slow learners. IQ) di antara 35 hingga 85.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1. Kanak -kanak ini tidak dididik di sekolah kerana mereka tidak mempunyai kemahiran yang cukup untuk belajar dalam apa-apa matapelajaran pun. makan. d) Mereka cepat lupa dan ingatan tidak kekal. Terdapat tiga darjah kecerdasan kanak-kanak kerencatan mental yang pertama ialah antara 50-70. Mereka tidak berupaya untuk melakukan sebarang kerja dan perlukan perhatian khusus membuang air. sehingga mereka mencapai umur 16 tahun. Biasanya. warisan baka keluarga. Ia merupakan kadar kecacatan yang sederhana dan mereka boleh dididik dan dilatih sekolah. f) Mereka juga lambat belajar dan perlukan banyak aktiviti pengukuhan untuk meningkatkan kemahiran mereka. e) Mereka sukar untuk belajar konsep abstrak. kanak-kanak ini menghadapi masalah untuk menjaga diri mereka sendiri contohnya seperti membuka baju.1 Kurang upaya mental (kerencatan akal) Kanak-kanak kerencatan akal merujuk kepada kanak-kanak yang mempunyai darjah kecerdasan (Intelligent Quetion. Tahap kecerdasan yang kedua ialah di antara 35 -49. b) Taraf pencapaian murid -murid ini adalah sebanyak setengah hingga tiga perempat dari kanak-kanak normal. kekurangan zat makanan. c) Kanak-kanak ini hanya boleh membaca atau memhami konsep asas matematik apabila mencapai umur 9 hingga 12 tahun. Selalunya.

pasif. Ini adalah kerana mereka mempunyai masalah peribadi atau peribadi atau kedua -duanya. b) Lemah dalam subjek Matematik dan Bahasa. 17 .2 Kanak-kanak bermasalah pembelajaran (learning disabilties) Kanak-kanak ini mempunyai masalah keran tidak berupaya untuk mengikuti kelas seperti biasa. kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang. 1. Ciri-ciri yang dirumuskan bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran ialah: a) Pencapaian akademik keseluruhannya tidak sampai tahap memuaskan. e) Masalahnya tidak dipedulikan atau tidak dapat dibantu oleh ahli keluarganya.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1. tidak suka berkawan. pendiam. f) Mereka juga sering mengantuk. kanak-kanak kecelaruan tingkah laku mempunyai 4 kategori iaitu seperti berikut:a) Tingkah laku terbias: mempunyai tingkah laku yang menentang autoriti. persepsi kognitif. b) Sifat pengongkongan dalaman: kanak -kanak yang bersifat pemalu. penglihatan. Mereka sering melakukan tindakan di luar dugaan.4. kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini tidak menghadapi sebarang masalah fizikal. sensitif. Kanak-kanak golongan ini adalah hiperaktif atau hiperkinetik. atau aktiviti psikomotor. Bagaimanapun. d) Hanya berupaya memberi perhatian atau tumpuan singkat terhadap aktiv iti pengajaran dan pembelajaran. samada lisan atau tulisan.3 Kanak-kanak kecelaruan tingkah laku(behavioral disorders) Secara am. dan mudah tersinggung. mudah lupa seta mempunyai sifat malu dan segan untuk bertanya. emosi. tidak memenuhi peraturan atau undang -undang. c) Tidak menunjukkan minat dalam kelas. pendengaran dan kecacatan mental( kerencatan akal).4. Keadaan kanak-kanak bermasalah pembelajaran khusus dirujuk sebagai halangan psikologikal atau neurologikal terhadap gerakbalas bahasa.

‡ menghadapi masalah pembelajaran dan komunikasi yang lebih teruk dari postlingual . adual 1.c) Tingkah laku ketidakmatangan: kanak-kanak yang kurang berupaya dalam menumpukan perhatian dalam pelajaran. 18 . ereka tidak berminat belajar. c) Kurang arif untuk meggunakan perkataan -perkataan tepat bagi menerangkan sesuatu perkara atau situasi. sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri. iri-ciri kanak-kanak cacat pendengaran ialah seperti berikut: a) Terlalu pasif. P b a ` Y P W X WR V P R P P S P P T U U TU T IH R R IQ IH k h o o kanak-kanak cacat endengaran tutur tlingual ‡ kanak-kanak cacat pendengaran separa atau sepenuhnya. ponteng dan sebagainya. Kanak-kanak ini tergolong dalam dua kumpulan kanak -kanak cacat pendengaran pratutur (prelingual) dan k anak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual). . pertuturan kurang lancar dan tersekat-sekat serta berulang-ulang. tidak suka bergaul dengan rakan -rakan sebaya. b) ereka juga menghadapi masalah memahami kata orang lain. . Kanak-kanak cacat pendengaran dan bermasalah pendengaran Kanak-kanak cacat pendengaran sering menghadapi masalah komunikasi dan mereka sukar untuk mempelajari sebutan perkatan -perkataan dengan jelas dan tepat. kumpulan ini. 1. mencuri. di bawah merupakan banding beza antara dua jenis kanak-kanak acat ndengaran ratutur relingual ‡ kanak-kanak yang pekak sejak lahir. contohnya seperti memeras ugut. d) Sering membaca pergerakan bibir untuk untuk memahami apa yang diucapkan oleh orang sekeliling. d) Tingkah laku antisosial: kanak-kanak sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah.

19 . b) Sering mengesat mata dan mata selalu kelihatan kemerah -merahan.4. Antara sebab -sebabnya ialah kesakitan mata. rabun malam. muzik dan pendidikan jasmani. pinggang.5 Kanak-kanak cacat penglihatan Kanak-kanak cacat penglihatan ialah kanak-kanak yang buta serta mempunyai kadar kecekapan penglihatan di antara 20/200 hingga 20/70 selepas pembetulan. c) Matanya juling. myopia. terpesong sedikit kedudukan mata hitamnya dan sering berasa penig kepala. Antara ciri-ciri yang boleh dikenalpasti ialah: a) Kesukaran membaca tulisan dan ilustrasi dalam buku serta di papan kapur. astigmatisme. 1.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1.6 Kanak-kanak cacat fizikal Kanak-kanak cacat fizikal ialah kanak-kanak yang mempunyia kecacatan anggota badan ataupun ortopedik. rabun jauh. berbanding dengan kanak-kanak penglihatan normal yang mempunyai kadar kecekapan penglihatan 20/20. Bagi pelajar yang menghadapi masalah ini. rabun warna. d) Matanya amat sensitf terhadap cahaya dan mereka juga tidak dapat membaca dalam tempoh yang lama.4. Kecacatan ortopedik memepengaruhi funsi sendi atau otot. katarak. tangan atau kakinya hingga lemah dan tidak berdaya dan sebagainya. kekurangan zat makanan ataupun erosakan saraf optik atau menghidap penyakit seperti hypermetropia. dyslexia dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis kanak-kanak bermasalah penglihatan ini antaranya ialah kanak-kanak rabun dekat. glukoma dan juling. ia pasti akan menjejaskan prestasi akademik mereka kerana ketidakcekapan anggota badan mereka misalnya dalam seni lukis.

menginferensi dan melapor. e) Bermiant terdap alam sekitar dan persekitaran sekeliling dan ingin meneroka dengan lebih meluas. b) Menunjukkan motivasi dan perasaan afektif yang tinggi serta ada potensi untuk menjadi kreatif dan sensitif . c) Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1. mengelasifikasi. Mereka biasanya dkategorikan dalam 3 kategori iaitu: a) Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi.4. d) Cekap menyiasat. c) Dapat mengukuhkan dan mengekalkan dalam ingatan apa yang dipelajari tanpa latihan yang berulang -ulang. kanak-kanak cerdik ini mempunyai darjah kecerdasan melebihi 120. b) Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta.7 Kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat Kebiasaaannya. 20 . menjadual. Ciri-ciri kanak-kanak pintar ini adalah seperti berikut: a) Mempunyai kemahiran kognitif dan sifat ingin tahu yang tinggi. mengumpul.

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1. 4)ELAUN PEKERJA CACAT ‡ Elaun ini diwujudkan untuk menggalakkan OKU untuk berdikari. 21 c . 3) GERAN PELANCARAN ‡ Bertujuan untuk membantu OKU yang berpengetahuan dan berkemahiran tetapi mereka tidak mempunyai modal dan peralatan yang cukup bagi menjayakan projek.1 Perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan Jabatan kebajikan masyarakat (JKM) 1)PENDAFTARAN DAN KAD KENAL DIRI OKU ‡ Tujuannya adalah untuk mengumpul data dan statistikbagi program perancangan program pemulihan.5 Khidmat sokongan yang ada disediakan untuk kanak -kanak berkeperluan khas 1. kaliper yang tidak mampu dibeli oleh mereka. latihan dan sebagainya Kad tersebut adalah untuk pengenalan diri yang berdaftar supaya memudahkan urusan pihak yang berkenaan ‡ 2)BANTUAN ALAT TIRUAN/ORTORTIK ‡ Bantuan ini bertujuan untuk membantu OKU mendapatkan peralalatan tiruan/sokongan (assitive devices) seperti kerusi roda. 5) BENGKEL TERLINDUNG ‡ JKM berusaha untuk mendapatkan peluang pekerjaan untuk OKU samada di sektor awam mahupun swasta. pencegahan.5.

‡ ‡ 7) INSTITUT PEMULIHAN ‡ ‡ ‡ (Taman Sinar Harapan) Memberi perlindungan kepada OKU yang mempunyai kecacatan yang ter uk. ‡ 22 .Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 6) LATIHAN KEMAHIRAN VOKASIONAL ‡ Pusat ini menawarkan kursus peringkat persijilan dan mendapt pengiktirafan MLVK. latihan pravokasional. Antara kursus yang ditawarkan ialah jahitan. Ia dibuka untuk OKU yang berumur 18-40 tahundan kelulusan sekurang-kurangnya PMR. PDK memberi peluang mereka berinteraksi dengan masyarakat serta peluang sama rata seperti masyarakat normal yang lain. Aktiviti yang dijalankan ialah pemulihan kehidupan seharian. elektronik dan sebagainya. 8) PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK) ‡ PDK merupakan satu strategi dalam pembangunan komuniti golongan kurang upayamenajlani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat. kelas akademik formal dan sebagainya.

Sekolah khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran. pendengaran. Ia diwujudkan melalui sekolah rendah. Kategori bagi masalah pembelajaran di bawah tanggugjawab Kementerian Pelajaran Malaysia adalah berikut:- 1)SINDROM DOWN BERMASALAH PEMBELAJARAN SPESIFIK 2) AUSTISME RINGAN BERMASALAH PEMBELAJARAN TERENCAT AKAL MINIMUM 3) ATTENTION DEFICIT HYOERACTIV DISORDER (ADHD) Terdapat beberapa jenis Program Pendidikan Khas yang dilaksanakan oleh KPM: A. bermasalah pendeng aran dan bermasalah penglihatan. bermasalah pembelajaran dan pelajar pemulihan khas. B. Program Pendidikan Khas Integrasi untuk murid -murid berkeprluan khas. bermaslaah pembelajaran. 23 . menengah dan sebagainya.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Kementerian pelajaran malaysia (KPM) Kementerian Pelajaran Malaysia telah memberi kemudahan perkhidma tan kepada pelajar-pelajar kurang upaya seperti masalah penglihatan.

goalball dan pingpong locang.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down C. Aktivti Kokurikulum untuk murid pendidikan khas disediakan juga antaranya ialah futsal. Pereka akan mengambil Penilaiaan Menengah Rendah ( PMR) dan mereka jugs akan diberi peluang untuk menyambung pelajaran di epringkat vokasional atau akademik. Terdapat 7 buah pusat berkeperluan khas iaitu: a) Khidmat audiologi b) Kelas bahasa isyarat c) Kelas terapi pertuturan d) Kaunseling ibu bapa e) Perpuskataan. 24 . G. K. Program Pendidikan Khas Peringkat Menengah diberikan kepada pelajar bermasalah pendengaran dan penglihatan. Semua sekolah pendidikan khas bermasalahpendengaran dan penglihatan menawarkan aliran akademik iaitu Ujian Penilaian Rendah (UPSR). Terdapat dua jenis kategori Program Pendidikan Khas Prasekolah disediakan oleh KPM iaitu Programa Pendidikan khas Inklusif Prasekolah si se kolah biasa untuk murid-murid bermasalah pendengaran dan penglihatan dan Program Pendidikan Khas Inklusif Prasekolah di sekolah biasa untuk murid bermasalah pembelajaran. Program Pendidikan Inkusif membolehkan murid pendidkan khas berpeluang belajar bersama-sama dengan murid biasa dalam satu kelas dengan bantuan guru sumber. tempat permainan dan bahan rujukan I. E. Program Pemulihan Khas disediakan bagi membantu murid mengatasi masalah belajar yang khusus terutama dalam kemahiran 3M membaca. D. F. Murid bermasalah pembelajaran yang memilih untuk ke alairan vokasional atau elektif mata pelajaran vokasional (MPV) boleh meneruskan pelajaran di sekolah menegah atau teknik(pendidikan khas). mengira dan menulis. J. Kemudahan juga telah diberikan termasuklah asrama dan makan minum percuma. H. Kurikulum Program Pendidikan Khas merupakan sebuah kurikulum yang digunakan oleh sekolah pendidikan kahs.

Mereka boleh mengikuti kursus dengan pendaftaran percuma. jurupulih perubatan anggota. jurupulih perubatan carakerja dan sebagainya.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down L. pengawai perubatan. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) a) Peringkat hospital -Di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Tempoh belajar minimum bagi murid -murid berkeperluan khas di sekolah rendah adalah enam tahun. yuran pengajian percuma. -ahli yang terlibat adalah pakar perubatan. Jabatan Pendidikan Teknik juga memberi pelunag kepada pelajar bermasalah pendengaranuntuk melanjutkan pelajaran di Politeknik. b) Peringkat klinik -terdapat dua jenis perkhidmatan untuk golongan kurang upaya disediakan iaitu perkhidmatan pemulihan psikologi bagi pesakit mental dan pemulihan bagi kanakkanak khas. makan percuma serta wang saku RM300 diberikan setiap bulan. Jabatan Rehabilitasi menawarkan rawatan mubidi ci li ary. rehabilitasi. M. f e d 25 .

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1) Perkhidmatan Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Kuala Lumpur contohnya membantu pesakit dalam urusan keperluan alat bantuan 5) kemudahan untuk OKU contohnya seperti tandas. lif. temapat letak kereta eri gkat h s ital 2) Perkhidmatan Hospital di luar Lembah Klang(termasuk Sabah dan Sarawak) untuk OKU 4) Pengecualian bayaran rawatan 3) Smart Partnership dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat(JKM) 26 .

Aktiviti-aktiviti pendaftaran telah dijalankan melalui program -program berikut:a) b) c) empromosikan penempatan OK kepada majikan. kaunseling 2) Pemulihan bagi kanak-kanak kurang upaya ‡ enitiberatkan saringan awal untuk mengesan kanak-kanak kurang upaya. embuka kaunter pendaftaran OK di tempat awam. Kementerian sumber manusia (KS ) OK juga boleh menyumbang dalam pembangunan dan lantas sebab itu. Pada ovenber 001. latihan kemahiran komunikasi. ‡Antara aktivitinya adalah latihan kemahiran sosial. sebuah awatankuasa Penggalakan awatankuasa Penggajian OK di sektor swasta telah diwujudkan pada tahun 1990. ereka juga menghargai OK yang tidak menjadikan kecacatan s ebagai banteng untuk menyekat diri mereka sendiri. Ia merupakan garis panduan kepada maj ikan. enjadi ahli jawatankuasa beber apa pertubuhan OK dan sebagainya. Tambahan lagi. 27 i  € y x i v w vq u i q i i r i i s t t st s hg q q hp hg k h o o .PE I KAT K I IK 1) Pemulihan psikologi bagi pesakit mental ‡Ia merupakan satu proses untuk memudahkan dan menggalakkan individu yang kurang upaya bagi mencapai tahap berdikari dalam komuniti. riadah. kesatuan pekerja dan sebagainya dalam penempatan OK dalam sektor swasta. ia juga merupakan satu langkah bagi OK untuk mempersiapkan diri dalam melangkah ke alam pekerjaan. ‡Antara latihan yang dijalankan ialah latihan kemahiran motor kasar dan halus. latihan kemahiran sosial dan sebagainya. KS telah melancarkan Kod Amalan Penggajian OK di sektor swasta.

sekolah. kemahiran mentafsir dan penjgaan diri. -Meliputi aktiviti seni dan kraf.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Kementerian perumahan dan kerajaan tempatan (KPKT) KPKT telah menyrankan supaya bangunan baru yang mempunyai kemudahan untuk OKU dibina. hospital dan lain -lain tempat yang sibuk dan menjadi laluan bagi OKU. restoran. Kesemua kemudahan ini haruslah dibina di pejabat pos. vi ual ign. bangunan ibadah. asrama.2. tangga. pergerakan. 5. 1.2.5.1 Program Intervensi Awal -Penting pada peringkat awal untuk mengembangkan potensi mereka dalam mempelajari kemahiran komunikasi. persembahan dan aktivti fiz ikal. dan sebagainya. -Terdapat juga asrama yang menjga sepenuh masa kanak kanak khas ini yang membantu memereka berdikari dan belajar untuk mrnguruskan hal sendiri.2 Perkhidmatan yang disediakan oleh NGO 5. tandas.2 Pusat Latihan Harian -Menawarkan kemudahan penjagaan kanak -kanak kurang upaya khususnya ibu bapa yang bekerja. muzik dan nyanyian. Contohnya seperti ramp. pusat membeli belah. ‚ ‚ 28 . tempat parking. hotel..

4 Program Pendidikan Khas -Program pendidikan oleh NGO adalah pelbagai dan berbeza mengikut keperluan golongan kurang upaya dari segi fizikal.5 Latihan dan Pekerjaan -Perkhidmatan memberi latihan dan pekerjaan kepada orang OKU. dan masalah pembelajaran.2. kekuatan fizikal. masalah pertuturan. 29 .Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 5. 5. 5. kemahiran sosial dan sebagainya. -Hasil karya mereka akan dijual di dalam atau pun di luar negara.2. -Ia boleh menigkatkan kebolehan dan menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam perkembangan anak -anak mereka.3 Pemulihan dalam komuniti(PDK) -Menyedikana program pertuturan.7 Kursus Latihan Intensif untuk Ibu Bapa Kursus ini ditawarkan kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak khas. Latihan diberikan dan mereka juga ditawarkan peluang pekerjaan oleh NGO. biasanya latihan ini adlaah semingg u dan ia dijalankan sewaktu cuti sekolah.2.2. 5. mental.

10 Kaunseling -Ia diadakan untuk meningkatkan tahap keyakinan diri OKU serta keluarga mereka untuk menerima diri mereka seadanya dan tidak menyalahkan pada takdir. 5.2.2.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 5. 30 . 5.8 Perkembangan Bahasa NGO juga membantu OKU untuk mening katkan penguasaan bahasa isy arat mereka dan ia dilatih oleh pakar yang terlatih dan berkelayakan.9 Pengaj aran Braille -Merupakan satu pembelajaran untuk OKU bermasalah penglihatan.2.

Ia juga sebagai pengiktirafan k ementerian kerana menyedari kemahiran mengurus pelajar berkeperluan khas bukan sahaja melalui membaca buku tetapi perlu melalui pelbagai pengalaman dan ini menjad ikan guru Pendidikan Khas istimewa dan berbeza dengan guru -guru yang mengajar pelajar normal. mengajar kanak -kanak khas bukanlah satu tugas yang mudah dan ia memerlukan kesabaran yang ting gi.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 1. 2) Guru cemerlang Pendidikan khas Sebagai menghargai guru Pendidikan khas ini. Hari anugerah khas 2005 bagi Guru Cemerlang Guru Pendidikan khas ini telah diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. wajarlah guru Pendidikan Khas diberikan anugerah. Anugerah ini juga bertujuan untuk menggalakkan guru pendidikan khas lebih kreatif dan inovatif. Anugerah ini juga bertujuan untuk menggalakkan guru pendidikan khas lebih kreatif dan inovatif.6 Isu-isu semasa berkaitan pendidikan khas Pendidikan khas semakin penting 1) Hari anugerah cemerlang Pendidikan khas menjadi salah satu keutamaan Kementerian Pelajaran dalam menghargai guru-guru yang gigih berusaha dan berkorban untuk memberi pendidikan kepada pelajar yang berkeperluan khas. Justeru itu. Ia merupakan pengiktirafan kepada guru tersebut kerana jasa yang telah dicurahkan selain menggalakkan lebih banyak guru terlibat dalam pendidikan khas. Ini untuk menambahkan semangat para guru untuk berusaha dengan lebih gigih lagi di dalam kelas. Ia merupakan pengiktirafan kepada guru tersebut kerana jasa yang telah dicurahkan selain menggalakkan lebih banyak guru terlibat dalam pendidikan khas. Sebagaimana yang kita tahu. 3) PIPP: Teras 4: Merapatkan jurang pendidikan Dalam Teras 4 dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) juga memperlihatkan kesungguhan pihak kerajaan membantu kanak -kanak ini iaitu merapatkan jurang pendidikan antara pelajar normal dengan berkeperluan khas 31 . Anugerah Guru Cemerlang Pendidikan Khas 2005 disediakan oleh Kementerian Pelajaran untuk menghargai mereka.

perlunya ada program pendedahan Pogram Pendidikan Khas terutamanya Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran dikalangan semua pihak pentadbir terutamanya bagi sekolah -sekolah yang baru membuka program ini dan juga pihak pentadbir yang baru berkecimpung dalam dunia pendidikan khas terutamanya Guru Besar atau Pengetua. 32 . Kurangn ya sokongan pihak pentadbiran boleh dilihat dari segi layanan pihak pentadbir terhadap guru dan murid pendidikan kha s sebagai golongan kelas kedua. Kita boleh lihat masyarakat sekarang mempunyai tahap kesedaran yang semakin meningkat khususnya ibubapa dan pihak lain terhadap keperlua n kanak-kanak berkeperluan khas. Masalah pihak pentadbiran yang masih kurang memberi sokongan kepada pendidikan khas bukan sahaja menjadi masalah beberapa buah sekolah malah mencakupi beberapa sekolah lain di Semenanjung Malaysia. Ke kurangnya peruntukan kewangan serta sikap kurang senang pihak pentadbir apabila murid pendidikan khas meng ikuti peperiksaan awam di mana ia akan menjatuhkan graf peperiksaan awam sekolah menjadi faktornya. 4) Kurangnya sokongan pihak sekolah Kita semua tahu yang pendidikan kahs di negara kita masih baru. Antara langkah yang diambil d alam memastikan PIPP ini berjaya ialah pihak Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Negeri telah berusaha membangunkan dan membuka sekolah Intregrasi Pendidikan Sekolah.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down berdasarkan kesesuaian dan keperluan mereka. Ia juga mempamerkan kesungguhan dan usaha pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mempertingkatkan tahap kesedaran ibubapa dan juga masyarakat di Malaysia terhadap keperluan pe ndidikan di kalangan anak mereka serta peluang peluang yang telah disediakan pihak berwajib. Isu sokongan daripada pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah adalah sangat penting dalam sesebuah sekolah pendidikan khas memandangkan pihak inilah yang paling hampir dengan program pendidikan khas. Perluasan pembukaan Sekolah Pend idikan Khas terutamnya PKBP. Pendidikan Masalah Pendengaran dan juga Sekolah Khas Masalah Penglihatan. adalah satu perkara perlu dipandang positif. Dalam menangani isu ini.

Pertumbuhan gigi lambat dan tidak teratur. Keadaan ini boleh melibatkan kedua -dua jantina (lelaki dan perempuan). Setiap seorang dari mereka mempunyai wajah yang hampir sama antara kanak -kanak sindrom down yang lain. Sindrom down ini mendapat namanya sempena John Langdon Down iaitu seorang doktor British yang pertama kali menggambarkannya pada tahun 1866. Saiz mulut adalah kecil dan saiz lidah yang besar menyebabkan lidah selalu terjelir. Lehernya agak pendek.1 fizikal Jikalau kita lihat dari segi fizikal kanak-kanak sindrom down ini. Jarak antara dua mata juga kelihatan jauh antara satu sama lain.1 ciri-ciri pelajar sindrom down Ciri-ciri sindrom down boleh dikategorikan kepada beberapa aspek iaitu aspek fizikal.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 2. Tambah an lagi. pangkal hidung mereka juga kemek. kognitif. sifat-sifat yang jelas pada tangan adalah mereka mempunyai jari-jari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke dalam. Kepala biasanya lebih kecil dan agak leper dari bahagian depan ke belakang. mereka mempunyai iras muka yang hampir sama seperti muka orang Mongol. Selain itu. Tapak tangan mereka biasanya hanya terdapat satu garisan urat dinamakan "simian crease".1. Paras telinga adalah lebih rendah. Ia merupakan kecacatan genetik disebabkan oleh kehadiran sebahagian atau kesemua kromosom 21. emosi. Sindrom Down yang kerap terjadi ialah disebabkan oleh kromosom 21yang terlebih 3 kromosom 21 menjadikan jumlah kesemua kromosom ialah 47 kromosom. 2. Tambahan lagi.0 SINDROM DOWN Salah satu masalah pembelajaran yang kerap berlaku d i Malaysia ialah Sindrom Down atau trisomy 21. Bayi normal dilahirkan dengan jumlah 46 kromosom (23 pasang) iaitu hanya sepasang kromosom 21 (2 kromosom 21). 33 . 2. mata mereka berbentuk badam disebabkan pada kelopak mata mereka mempunyai lipatan epikanthik (lebihan kulit di sudut dalam). sosial dan tingkah laku.

Contohnya Ventricular Septal Defect (VSD) iaitu jantung berlubang diantara bilik jantung kiri dan kanan atau Atrial Septal Defect (ASD) iaitu jantung berlubang diantara atria kiri dan kanan. Berikut gambar 1 di bawah adalah contoh kanak-kanak sindrom down.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Selain itu. Masalah usus pula biasanya boleh dikesan sewaktu awal kelahiran seperti salur esofagus yang tidak terbuka (atresia) ataupun tiada saluran sama sekali di bahagian 34 . Masalah jantung berlubang ialah masalah yang kerap berlaku kepada mereka. Gambar di bawah ialah Puteri Aqilah berumur 2 tahun. Gambar 1 Kadang-kala pelajar-pelajar sindrom ini juga mengalami masala h atau kompilasi dalaman contohnya seperti seperti masalah jantung dan masalah usus. Dia merupakan pelajar PDK di Parit. kaki mereka agak pendek dan jarak di antara ibu jari kaki dan jari kaki kedua agak jauh terpisah dan tapak kaki. Kanak-kanak sindrom down mempunyai otot yang lemah menyebabkan mereka menjadi lembik dan menghadapi masalah serta lambat sedikit dalam perkembangan motor kasar. mereka juga boleh mengalami masalah jantung berlubang jenis kebiruan ( cynotic spell) dan susah bernafas. Bagi kanak-kanak sindrom down ini. Masalah lain adalah termasuk salur ateriosis yang berkekalan (Patent Ductus Ateriosis / PDA).Perak.

Long term memory pula ialah memori jangka masa panjang di mana memori ini kita boleh ingat sepanjang hayat kita. kita akan mudah mengingatinya dan tidak memerlukan proses berulang kali. 35 . Salur usus kecil duodenum yang tidak terbuka penyempitan yang dinamakan "Hirshprung Disease". Mereka lemah dalam keupayaan daya ingatan (memori). Tetapi sekiranya mereka tidak mengulangkaji maklumat tersebut. Short term memory atau memori jangka masa pendek merupakan memori yang baru kita peroleh dan tidak disimpan lagi dalam ingatan kekal.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down tertentu esofagus.1. Contohnya perkara yang kita suka. kakak dan mana-mana orang yang rapat dengan mereka. memberikan sepenuh tumpuan. jururawat kerana mereka tidak dapat memasukkan tiub untuk menyedut air semasa baru lahir. mereka tidak dapat mengingat perkara yang mudah melainkan mereka melakukannya berulang ulang kali sehinggalah mereka tidak perlu untuk mengenalpasti sesuatu dengan bantuan orang lain. Biasanya ia dapat dekesan semasa berumur 1 . Memori ini akan mudah kita lupa melainkan kita berulang kali mengingatinya. Sebagai contoh. dan proses berfikir.2 hari dimana bayi mengalami masalah menelan air liurnya atau di kesan oleh doktor. mereka akan kenal ahli keluarga mereka seperti ibu.2 kognitif Kanak-kanak sindrom down ini selalunya mengslami kerencatan akal. 2. mereka akan lupa ia dalam ingatan mereka. Biasanya bayi akan mengalami masalah pada hari kedua dan seterusnya selepas kelahiran di mana perut membuncit dan susah untu k buang air besar. Keadaan ini disebabkan sistem saraf yang tidak normal di bahagian rektum. Tetapi ini tidak berlaku kepada kanak-kanak sindrom down. Manusia normal mempunyai kebolehan untuk mengingat memori melalui dua proses memori iaitu short term memory dan long term memory. ayah.

mereka mempunyai kesusahan yang sangat luarbiasa untuk menumpukan kepada satu perkara penting yang berlaku di persekitaran mereka. mereka akan berasa sangat gembira dan ingin membuat lebih lagi.13 emosi Sebagaimana yang kita tahu. Ada sesetengah kanak -kanak sindrom down ini yang boleh mengawal emosi mereka sebagai contoh apabila mereka tidak dapat membuat sesuatu latihan akademik. Mereka juga akan memberikan tumpuan lebih kepada guru yang menjadi kegemaran mereka. Kanak -kanak ini akan marah dan mengamuk kerana tidak berjaya dan ini bergantung kepada guru atau ibu bapa untuk mengawal mereka.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Tambahan lagi. apabila guru mengajar di depan. sidah pasti perhatian mereka akan terganggu kerana mereka ingin mengetahui siapa di luar. segi tiga iialah satu bentuk di mana menyerupai kon ais krim dan topi hari jadi. mereka baru mengetahuinya. Sebagai contoh. 36 . Kanak-kanak normal biasanya dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar dengan persekitaran mereka. Mereka memerlukan bantuan guru untuk memberitahu mereka tentang perkaitan pembelajaran mereka. Bagi kanak -kanak sindrom down ini. Sebagai contoh. kadangkala emosi kanak -kanak khas ini tidak menentu dan tidak dapat dijangka. mereka tidak dapat mengaitkan apa yang mereka belajar dengan keadaan sekeliling. Selain itu.kanak-kanak sindrom down ini juga menghadapi masalah dalam proses berfikir mereka. 2. mereka belajar segi tiga. Mereka selalunya di dalam mood yang baik dan ini bergantung kepada persekitaran mereka juga. Tetapi sebaliknya sekiranya mereka berjaya membuat latihan tersebut. Tetapi ini tidak bagi kanak -kanak sindrom down. Jika kita bertanya pada kanak-kanak normal sudah pasti jawapannya pantas tetapi bagi kanak-kanak sindrom down. jikalau kita lihat dari segi penumpuan kanak-kanak sindrom down ini pula. mereka sangat disayangi oleh ahli keluarga mereka kerana sikap kanka -kanak ini yang sangat ceria dan sentiasa tersenyum. jikalau mereka terdengar bunyi motor di luar.

4 sosial Bergaul dengan masyarakat secara baik adalah s atu perkara yang paling dikehendaki oleh kanak-kanak khas ini. Terdapat beberapa kanak-kanak sindrom down ini yang positif dan boleh bergaul mesra dengan orang yang baru dikenalinya walaupun mereka agak malu pada awalnya. Mereka inginkan semua orang untuk menganggap mereka sebagai kanak -kanak normal yang lain.) beliau mengatakan yang terdapat pelajar sindrom down di situ yang menangis tiba-tiba dan berada dalam kemurungan selama hampir seminggu. jauh di sudut hati mereka pasti ada persoalan yang mereka inginkan jawapan. Sebagi contoh. 37 . kanak-kanak ini juga kadang kala akan berasa sedih dan mengalami kemurungan tidak kira masa dan di mana. 2.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Selain itu. Jika ditanya.1. kanak -kanak khas ini ada juga yang bertanyakan kepada ibu bapa atau para guru mereka mengapa mereka dilahirkan sedemikian? Atau adakah me reka tidak disayangi oleh ibu bapa dan adakah masyarakat akan menerima mereka? Semua persoalan ini perlu dijawab secara berhati-hati oleh guru dan ibu bapa supaya tidak mengguris perasaan mereka. mereka tetap memberikan yang terbaik sekiranya kita memerlukan apa -apa dari mereka. mereka pasti menjawab mereka tidak apa-apa namun. Menurut penyelia PDK (di Perak. Namun. saya membuat lawatan bersama rakan untuk mengkaji tentang sindrom down ini. Gambar di bawah menunjukkan senyuman seorang kanak-kanak khas yang bernama Aini (gambar 2) serta buku tulisny a (gambar 3) yang beliau berikan kepada kami untuk dijadikan bahan bukti.

mereka akhirnya biasa dengan orang asing tersebut. … — – • ” … ’ “ ’‡ ‘ … ‡ … … ˆ … … ‰   ‰ ‰ „ƒ ‡ ‡ „† „ƒ k h o o A BA A BA 38 .selepas lama berada bersama. mereka akan mula biasa dan selesa untuk bermain dan bercakap sesama sendiri. amun.Tetapi terdapat juga pelajar yang malu -malu dan tidak selesa sekiranya berada bersama orang yang baru dikenali mereka.

mereka juga kadang kala tidak mengikut arahan yang diberikan oleh guru. apabila pelajar tersebut mahu pulang. Mereka akan memeluk sesiapa sahaja walaupun baru berjumpa. 1983 mengatakan bahawa antara 15 hingga 40 peratus pelajar initerlalu aktif. kanak-kanak khas ini juga gemar mengambil barang orang dan menganggap seperti harta mereka sendiri. resah. dia membawa pulang barang mainan temannya tanpa segan silu dan sekiranya mainan itu diambil. mereka akan merajuk dan marah kerana mereka berpendapat µorang kegemaran¶ mereka tidak memberi perhatian kepada mereka lagi. Melalui lawatan saya ke PDK tempoh hari. Apabila mereka menyukai seseorang. sekiranya ada orang lain yang mendekati µorang kegemaran¶ mereka. Selain itu. tetapi mereka sangat pintar dan boleh bergaul mesra dengan ora ng lain. ada juga pelajar sindrom down yang sangat mendengar kata dan tidak melawan guru mereka. pelajar sindrom down ini khususnya mudah mengalih perhatian mereka terhadap persekitaran mereka. guru menyuruh mereka duduk untuk melakukan kerja rumah tetapi mereka tidak mengendahkannya sebaliknya bermain atau melakukan apa saja yang mereka lakukan. saya telah berjumpa dengan pelajar yang sangat baik dan tidak memberontak sebaliknya membuat segala arahan guru mereka. kebiasaannya pelajar sindrom down ini sangat ramah dengan orang sekeliling. Walaupun mereka kelihatan seperti pelajar pasif. dia akan 39 . Pelajar-pelajar sindrom down ini akan dikenakan denda oleh guru kerana mereka tidak mendengar kata. mereka akan sentiasa memeberikan yang terbaik kepada orang yang disukai namun. Kanak kanak ini juga biasanya mempunyai seseorang yang digemarinya misalannya guru.5 tingkah laku Masalah tingkah laku sering melanda pelajar -pelajar bermasalah pembelajaran ini.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Namun. Selain itu. pelajar sindrom down ini bermain dengan permainan milik temannya.jikalau mereka menyukai sesuatu barang (orang lain). Namun. tidak mengikut arahan. Sebagai contoh. tidak menyiapkan tugasan dan sebagainya.1. Sebagai contoh. Torgese and Litcht. Menurut Kirk 1997. 2.

mereka akan biasa dan dapat menyesuai kan diri. d p o n m d k l kf j d f d d g d d h i i hi h ™˜ f f ™e ™˜ k h o o A BA 40 . amun. Perak yang saya lawati. Sebagai contoh. pelajar sindrom down di P K Parit.menangis dan meraung. pelajar di bawah ini berbangsa cina bernama ei (gambar ). Tambahan lagi. ereka pada mulanya segan dengan orang asing terutamanya namun setelah lama berkenalan. ei pada mulanya malu untuk mengambil gambar. dia akhirnya mahu bergambar dan memberikan senyuman yang manis. terdapat juga kanak -kanak normal yang mengalami masalah ini dan bukannya tertumpu kepad a kanak-kanak bermasalah pembelajaran sahaja. namun setelah dipujuk beberapa kali.ada juga sesetengah kanak -kanak sindrom down ini juga bersifat pemalu.

µautosomal excessive¶ iaitu kedua ibu bapa pembawa cacat. Ia berlaku dalam 2 jenis pewarisan. Pewarisan kedua.2. Dalam pewarisan pertama ini ibu bapa tidak mempunyai baka cacat. bagi pasangan yang normal tetapi kedua -duanya pembawa baka cacat kemungkinan anak cacat tetap ada kerana kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa baka cacat. Jika salah seorang saja pembawa baka cacat.1 faktor kromosom Baka Apabila dikaitkan dengan baka. Peratus mendapat anak cacat adalah 25%. 2. di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. Oleh itu.2 sebab-sebab berlakunya masalah sindrom down Menurut pakar perubatan. Ini boleh dilihat melalui rajah di bawah. Keadaan ini berlaku setiap kali kandungan. sebahagian ibu bapa yang normal juga mempunyai anak cacat. Contohnya daripada tiga kandungan mungkin dua anaknya dilahirkan normal kerana penerimaan baka normal. ia bermula daripada hubungan seksual suami dan isteri. maka anak yang dilahirkan tidak cacat cuma masih sebagai pembawa baka cacat. 50% menjadi pembawa manakala 25% lagi mungkin normal. 41 . terdapat empat faktor umum yang boleh menjadi punca berlakunya masalah sindrom down ini. Contohnya jika salah seorang daripada ibu dan bapanya mempunyai baka cacat maka peluang mendapat anak bermasalah pembelajara n serta kecacatan yang lain adalah 50% pada setiap kali kandungan. Setiap pasangan kromosom yang wujud dalam pasangan itu menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. Bagaimanapun.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 2. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat. Umumnya suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom. Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu µautosomal dominant¶. Begitu juga dengan isteri menghasilkan telur dalam 23 pasangan kromosom.

Organ-organ ini masih lagi belum matang dan anak itu mempunyai risiko yang tinggi akibat bahan kimia ubat yang digunakan.2. Walau bagaimanapun. bagi mengesan kecacatan Sindrom Down. 2. Ibu juga haruslah menjauhi asap rokok. alkolhol dan dadah untuk menjamin perkembangan bayi yang sihat.3 umur ibu Ada kajian yang mengatakan bahawa faktor umur ibu adalah salah satu perkara terjedinya sindrom down. Masalah timbul apabila anak dilahirkan. perlu menjal ani ujian biopsi korion dan seterusnya analisis kromosom ketika umur kandungan dua bulan. sebaiknya ibu -ibu yang ingin melahirkan anak pada umur itu. amalan pemakanan dan diet yang seimbang penting untuk melahirkan bayi yang sihat.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 2. Selain itu.2. Bagi ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung pada umur 38 tahun dan ke atas adalah sangat berisiko untuk mendapatkan bayi sindrom iaitu nisbah satu dalam 200 kelahiran. 42 . ubat -ubatan masih dapat mengganggu perkembangan normal otak.2 pemakanan ibu mengandung Ibu yang kerap mengambil ubat kerana penyakitnya boleh menyebabkan kecacatan kepada janin. jantung dan organ -organ lain. pengambilan gula yang banyak juga boleh mendatangkan kemudaratan kepada bayi dalam kandungan.

pokok dan sebagainya. Sebagai contoh. guru boleh memberi tunjuk ajar kepada pelajar tentang cara -cara untuk menyelesaikan permainan tersebut. serangga dan tumbuh tumbuhan. pensil. a) Permainan selidik dan jelajah Kanak-kanak ini sangat tertarik kepada semua benda yang ada di persekitaran mereka contohnya kertas. Guru boleh membiarkan pelajr tetapi dalam pengawasan. 43 . apabila mereka mengutip bola.3 pendidikan kanak -kanak sindrom down 2.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 2. Apa yang guru boleh lakukan ialah dengan membawa kanak -kanak sindrom down ini pergi ke padang dan menyuruh mereka melihat bunga. bongkah kayu dan sebagainya. Untuk menjadikan ia lebih menarik. Kanak-kanak sindrom down ini mempunyai semangat ingin tahu yang sangat tinggi. susun blok.3. mereka akan menggigit. b) Permainan membina dan kognitif Contoh permainan ini ialah menyusun suai gambar. guru boleh mengadakan pertandingan dan memberikan mereka hadiah. guru boleh menerangkan kepada mereka dengan lebih lanjut mengenai sifat objek tersebut. Selepas itu. Antara contoh permaian ialah permainan suai gambar. jadi mereka akan mengenal pasti objek tersebut menggunakan deria mereka. Pelajar ini akan mengutip benda tersebut dan membelek objek yang mereka jumpai. Mereka sangat sukakan permainan dan bela jar melalui permainan yang mereka main.1 jenis-jenis pembelajaran murid bermasalah pembelajaran Permainan sangat penting dalam pembesaran anak-anak sindrom down ini. mereka akan melantun. Selepas pelajar berjaya mencari sesuatu bahan. melantun dan menekan benda itu untuk melihat tindak balas/respons yang berlaku. kesemua permainan ini akan dapat membantu belajar menggunakan kemahiran berfikir dan koordinasi mata serta tangan mereka akan dapat dipertingkatkan. membaling serta menyepak bola itu untuk mengetahui sifat bola tersebut. menyusun objek mengikut warna bentuk dan saiz dan bermain permainan lego. Di dalam kelas.

Contohnya melompat katak. guru lihat pelajar sindrom down ini tidak ceria.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down c) Perminan sosial Permainan sosial adalah permainan yang dimainkan pelajar bersama -sama rakan mereka. musang dengan anak ayam dan sebagainya. Sebagai contoh. ini teman lelakinya¶. Kadang kala. Kadang kala guru juga boleh melayan kerenah pelajar ini dengan melakukan perkara yang pelajar sedang lakukan. boleh saya cakap dengan qilah. d) Permainan khayalan Pelaajr sindrom down kebanyakannya gemar bermain permainan khayalan ini. berlari anak dan sebagainya. Sebagai contoh. Mereka selalunya akan berimaginasi sendiri dengan melakukan perkara-perkara tanpa ada peralatannya. Permainan ini boleh membantu merap atkan hubungan silaturrahim pel ajar dengan rakan dan pelajar dengan guru. Secara automatik pelajar itu pasti berasa ceria kembali. Guru boleh berpura pura menelefon pelajar ini contohnya¶hello. mereka berpura pura menjadi teman lelaki atau bapa atau apa saja watak mengikut kesesuaian masa dan mood pelajar tersebut. selain itu. guru juga boleh bermain bersama dengan para pelajar seperti melakukan aktivti fizikal. nenek kebayan. Antara contoh permainan yang mereka boleh main ialah permainan sorok -sorok. jikalau pelaajr lela ki melayan kerenah pelaajr perempuannya. mereka akan berpura -pura menggunakan tangan mereka untuk bercakap telefon. Pemerhatian guru sangat pentong sewaktu permainan ini dimai nkan kerana bimbang kanak-kanak sindrom down ini akan terjatuh atau bergaduh sesama sendiri. 44 .

berkuda dan sebagainya. Pelajar sindrom down ini biasanya sangat aktif dan suka berla ri. guru juga boleh menyuruh pelajar membaca untuk kelas. kanka-kanak sindrom down ini mempunyai masalah pertuturan. Dengan aktivti ini. renang. Mereka sukar unt uk berkomunikasi dengan kita dan mereka selalunya menggunakan bahasa isyarat. pidato dan lain-lain lagi supaya kelas mempunyai semangat daya saing yang tinggi untuk berusaha bersungguh-sungguh.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down e) Permainan merangsang pergerakan otot Permainan otot sangat penting untuk merangsang pertumbuhan kanak-kanak sindrom down ini. 45 . f) Permainan bahasa Sebagaimana yang kita sedia maklum. para guru boleh melakukan nyanyian bersama -sama para pelajar. Selain itu. Tambahan lagi. Untuk memperbaiki kemahiran komunikasi mereka. Para guru boleh membawa pelajar untuk bermain sukan seperti bola sepak. badminton. para guru juga boleh mengadakan pertandingan bercerita. Ia bukan sahaja dapat membantu meningkatkan psikomotor halus dan kasar mereka sebaliknya ia juga memberikan pengalaman baru kepada mereka untuk bermain sukan. guru boelh memeperbetulkan sebutan para pelajar dan mereka menigkatkan pembacaan mereka. Nyanyian adalah salah satu cara yang berkesan terhadap kanak -kanak kerana mereka memang sukakan muzik.

boneka Jadual a Jadi.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Berikut jadual a di bawah merupakan permaian yang boleh dilakuka n untuk kanakkanak sindrom down mengikut peringkat umur mereka. permainan cantum 2 tahun bina. alat permainan bergerak.6 bulan 6 . buku bergambar Kotak.18 bulan 18 bulan - Loceng. buku bergambar. Umur Permainan 0 .12 bulan 12 . kepingan kadbod bercorak. kepingan kadbod bercorak. ai. bol. tangan sendiri atau alat permainan yang boleh dipegang dan digigit Alat permainan berbunyi dan boleh ditarik serta permainan cantum bina Kotak boleh disusun tinggi. Guru haruslah bijak mengajar dengan teknik yang boleh menarik perhatian para pelajar supaya ia akan dapat memberi input dan m aklumat pembelajaran akan dapat disampaikan dengan berkesan. 46 . jelaslah bahawa pembelajaran yang berkesan sangat penting untuk menarik minat para pelajar bermasalah pembelajaran ini untuk mengikuti proses P&P.

1 Kelemahan Sebagaimana yang kita tahu. bergantung kepada par a ibu bapa untuk memahami apa yang diujarkan oleh anak mereka dan guru juga perlulah mengajar teknik yang betul dan membantu kanak-kanak ini untuk berkomunikasi. ibu bapa haruslah tegas untuk mendidik anak-anak mereka untuk berdikari(sekiranya mereka mampu) dan tidak bergantung harapan kepada orang di sekeliling mereka sahaja. jadi. kanak -kanak Sindrom Down ini mempunyai beberapa masalah seperti:a) Kemahiran untuk menguruskan diri sendiri b) Kecekapan psikomotor halus dan kasar Sebagaimana yang kita tahu. Kanak-kanak Sindrom Down ini juga menghadapi masalah dengan psikomotor halus dan kasar mereka. Kadang kala mereka mempunyai otot tanga n yang lemah dan ini memerlukan mereka untuk mengikuti latihan terapi supaya otot mereka akan dapat dikuatkan dan mereka akan dapat melakukan semua perkara dengan mudah. Mereka selalunya akan bergantung kepada kedua ibu bapa mereka untu k melakukan sesuatu seperti memakai baju. Sewaktu mereka bayi. menyusun mainan mengikut warna. makan dan sebagainya. kanak -kanak Sindrom Down ini ada di antara mereka yang tidak pandai untuk menguruskan diri sendiri . membutang baju dan 47 .4.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 2.mandi. Selain itu. ada sesetengah pelajar Sindrom Down yang mempunyai masalah untuk berkomunikasi dan makan. ibu bapa haruslah memberikan susu dengan menggunakan teknik yang betul supaya kanak -kanak ini tidak tercekik dan tersedak sewaktu makan. oleh itu. Namun. Ini kerana mereka mempunyai masalah hypotonia dan kelemahan pada otot pipi. menyusun bongkah kayu membentuk bangunan. mereka sukar untuk menerima susu kerana kelemahan otot pipi dan mulut mereka. Selain itu. latihan sewaktu yang boleh mereka lakukan untuk psikomotor halus ini adalah dengan membuka dan menutup tingkap. saiz dan bentuk.4 Kekuatan dan kelemahan kanak-kanak sindrom down 2. lidah dan bibir dan menyukarkan mereka untuk menyebut sesuatu ujaran.

mereka juga sangat jujur dalam menyatakan pendapat mereka. Di samping dapat melatih kekuatan fizikal mereka.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down berlatih menggunakan krayon dan pensil. Guru dan para ibu bapa haruslah membantu dalam membentuk kemahiran psikomotor mereka kerana untuk mengelakkan mereka dari berasa rendah dri sewaktu bergaul dengan masyarakat lain. ³anda melakukan pekerjaan yang baik". main polis dan sebagainya. 2. di sekolah. mereka juga akan dapat bersosial dengan rakan yang lain. 48 . "Ya.2 Kelebihan Orang Sindrom Down ini mempunyai beberapa kelebihan yang boleh membuka mata semua orang di dunia ini. Sebab itulah. saya lakukan. Walaupun mereka baru berjumpa dengan orang asing. Dan sekiranya kita memberi pujian kepada mereka sebagai contoh. namun mereka sudah berani untuk beramah mesra dan memeluk orang tersebut. ramai kanak -kanak Sindrom Down ini yang sangat disenangi oleh orang lain.4. menari dan sebagainya. melompat. Dan bagi memantapkan psikomotor kasar mereka. Latihan fisioterapi sangat penting untuk membina kekuatan otot para pelajar ini kerana sesetengah pelajar mungkin menghadapi cabaran kerana kekuatan otot yang rendah dan kelemahan ligamen sendi. para guru boleh mengajak mereka bermaian dengan rakan-rakan seperti maian kejar-kejar. sebaha gian besar akan menjawab soalan secara sederhana dan tanpa basa -basi. Mereka sangat penyayang. Selain itu. suka memeluk dan merawat orang l ain. Mereka tidak akan menipu sekiranya mereka tidak suka akan sesuatu perkara atau orang di sekeliling mereka. ibu bapa haruslah melatih anak-anak mereka untuk menggunakan kaki seperti berlari." Ini menunjukkan mereka tidak suka diperlakukan seperti orang yang tidak boleh melakukan apa-apa.

Sekarang jika kita lihat perjalanan Chris di seluruh negara memberikan ceramah inspirasi kepada pelbagai kumpulan anak -anak. Melalui karyanya. menjadi jelas bahawa dia adalah seorang individu yang luar biasa dengan banyak bakat. Life Goes On. Sejak Chris mengucapkan kata pertama. Pada waktu ini beliau terlibat dengan National Down Syndrome Society (NDSS) dan menjadi Duta Besar.4. 49 . dan menjadi salah satu kegemaran Amerika. pelajar. tapi juga menulis kolum dan respons pembaca dalam sesebuah majalah terkemuka. Chris Burke adalah orang pertama dengan sindrom Down untuk membintangi siri televisyen mingguan. orang tua.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down 2. terkenal kerana watak. ia mampu mengubah persepsi Amerika terhadap orang -orang kurang upaya. Corky.5 Kejayaan orang Sindrom Down Chris Burke Chris Burke. Chris percaya dengan kemampuan sendiri dan keberanian serta tabah menghadapi dugaan hidup demi mengejar impiannya untuk menjadi seorang pelakon. bermain selama empat tahun di siri televisyen. Ia tidak hanya berfungsi sebagai editor -in-chief daripada majalah NDSS untuk remaja dan dewasa dengan sindrom Down. dan profesional.

PDK ini hanya mempunyai 3 orang guru sahaja yang bertugas termasuklah penyelia di situ. adi terdapat jadual disediakan untuk mengelakkan kesesakan dan ketiadaan kelas. pusat PDK ini tidak mempunyai guru yang mencukupi dalam mengajar kanak-kanak khas ini. Tambahan lagi. Selain itu. Sebagaimana yang kita sedia maklum. Usaha yangboleh dil akukan ialah PDK ini seharusnya mempunyai pengangkutan khas dan sepatutnya sebuah kenderaan disediakan bagi memudahkan pelajar dibawa ke hospital. saya dapat mengenalpasti beberapa kelemahan serta kelebihan PDK ini. terdapat juga bantuan dari N O dan ibu bapa para pelajar yang memberikan sumbangan kepada PDK ini.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down RUMUSAN Setelah melawat PDK. Semua pengangkutan adalah secara sendiri namun. Parit tersebut. Selain itu. Sekiranya terdapat para pelajar yang sakit. Para pelajar pula seramai 80 lebih orang menyebabkan kesukaran dan mereka terpaksa datang pada hari tertentu kerana bimbang tiada guru untuk mengajar mereka. adi terdapat jadual disediakan untuk mengelakkan kesesakan dan ketiadaan kelas. dari segi pengangkutan pula. Dengan adanya kenderaan seperti van. para ibu bapa juga kadang kala tidak melangsaikan yuran pendaftaran setiap bulan dan ini menyukarkan penyelia untuk membeli barang keperluan. Kelemahan yang saya dapat kenalpasti ialah Pusat pemulihan ini kekurangan dana untuk membeli barang-barang keperluan contohnya seperti barang makanan. buku dan sebagainya. di pusat ini mereka mengamalkan dasar tolong menolong. 50 . pusat ini tidak mempunyai pengangkutan sendiri. para pelajar boleh dibawa untuk melawat ke tempat -tempat menarik dan ini dapat meluaskan pengalaman para pelajar. kerjasama semua pihak dalam membantu memberikan dana khususnya ibu bapa sangat membantu dalam memberikan perkhidmatan dan kemudahan yang terbaik kepada para pelajar di sana. mainan. adi. Yang pertama ialah dari segi kewangan pusat ini mereka mendapatkan bantuan dari majlis kebajikan dan terdapat juga sumbangan dari Sultan Perak iaitu Sultan Azlan Shah. alat -alat senaman. penyelia atau guru akan membawa menggunakan kenderaan mereka (selain ibu bapa mereka sendiri). adi langkah yang boleh dibuat ialah dengan menambah guru untuk Pusat berkenaan supaya semua pelajar dapat belajar dengan seles a.

Terdapat juga latihan fisioterapi bagi kanak-kanak bermasalah ini. kaedah pendekatan guru yang mengutamakan seorang guru seorang pelajar sangat berkesan dan membantu pelajar. Kesimpulannya. Di samping itu. kad. 51 . pasti kesemua alat-alat itu senang untuk dikelurkan dan digunakan. tempat belajar. kesemua langkah dan cadangan perlu diambil kira supaya kanak kanak ini dapat belaajr dengan selesa dan kondusif.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Tambahan lagi. Terdapat juga kaedah visual atau video ditayangkan contohnya seperti pengenalan haiwan. bilik untuk komunikasi. Alat -alat yang disediakan di sini juga mencukupi dan boleh dikatakan kesemuanya ada. terdapat juga kelemahan PDK ini yang saya rasa perlu diberi penambahbaikan seperti bangunan PDK ini sederhana dan mencukupi sekiranya terdapat lebih kurang 20 pelajar pada satu masa. para guru juga menggunakan Alat Bantu Mengajar (ABM) yang sesuai contohnya menggunakan gambar.antara langkah yang boleh dilakukan ialah dengan bangunan PDK itu dibesarkan.alatan seperti kerusi roda. Bangunan ini seharusnya dibesarkan sedikit supaya dapat memberikan keselesaan kepada para pelajar (sekiranya jumlah pelajar pada masa itu ramai). Walaubagaimanapun. Selain itu. stor penyimpanan barang dan pejabat. Selain itu. tanah liat dan sebagainya. alat -alat senaman dan mainan juga mencukupi.PDK ini menyediakan dapur. Program yang disediakan di sini juga sangat membantu murid dari pelbagai aspek sama ada kognital. kelebihan yang saya dapat kenal pasti dalam PDK ini ialah kaedah pembelajaran dan kaedah yang digunakan oleh para guru sangat membantu dalam proses perkembangan kanak-kanak khas ini. Di sini. Kemudahan yang disediakan sangat lengkap. ini merupakan satu pendekatan yang baik kerana kebanyakan para pelajar di situ bijak dan sudah boleh menguasai kemahiran 3M. mental mahupun fizikal para pelajar.bilik untuk menyimpan kesemua alat ini kecil dan penuh sesak dengan alat -alat senaman. nyanyian dan sebagainya.

Melalui pengamatan saya sepanjang mengadakan lawatan di PDK Parit. saya tidak tahu menahu langsung tentang apa yang berlaku di dalam dunia Pendidikan khas ini. Usaha semua pihak perlu untuk memberikan kemudahan yang paling baik bagi kanak -kanak istimewa ini. Kanak-kanak ini juga tidak wajar disisihkan kerana mereka juga insan yang perluk an kasih sayang dan perhatian. Sebelum ini. saya telah dapat mengenal pasti ciri-ciri pelajar down sindrom. saya juga telah menemubual ibu kepada kanak -kanak sindrom down ini.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Penutup Sepanjang membuat tugasan ini. selepas saya membuat tugasan ini. Selepas menemubual guru di sana. Ini kerana untuk menjaga kanak-kanak istimewa ini memerlukan kesabaran. Namun. itu tanda nya kita disangat disayangi dan sekiranya kita tabah menghadapi ujian hidup ini. Oleh itu. saya dapat menambah kefahaman saya dalam memahami kan ak-kanak sindrom down ini. Mereka juga sangat ramah dan ceria sewaktu bermain mahupun belajar. kita harus bersyukur dengan semua kurniaan Allah walaupun kita merasa kepayahan dalam segala pemberianNya. wang yang tinggi supaya mereka menerima pendidikan dan segala ke mudahan yang cukup dan lengkap. kita akan dapat ganjaran yang lebih besar nanti. saya telah belajar banyak perkara tentang Pendidikan khas. Selain itu.masa. Perkara ini sangat memberi kesedaran kepada saya yang kita semua haruslah saling bantu membantu dalam memberi pertolongan kepada ibu bapa ini. 52 . Dan ternyata kanak-kanak ini sememangnya sangat amat disayangi oleh ahli keluarga mereka. saya berasa amat bersyukur kerana telah dilahirkan cukup anggota badan dan sihat berbanding kanak-kanak tidak normal yang lain. Para ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak istimewa ini ternyata perlu mempunyai semangat yang kuat dan tidak mudah menyalahkan takdir.

myhealth. Introduction to Learning Disabilities . Down syndrome . Dilayari pada 24 Februari 2010 dari laman sesawang http://kidshealth. Dilayari pada 24 Februari 2010 dari laman sesawang http://ligakampung. Kuala Lumpur Meteor Doc Sdn. (1995).MD (2008). Sindrom Down. Bhd. Division of Simon and Schuster. Schooling Children With Down Syndrome . Simon and Schuster Company. (2005). Open University. ------------------(2007).com/blog/kanakkanak-down-sindrom/ -------------------(2006). Sindrom Down-Maklumat dan Fakta dari laman sesawang http://www.org/parent/medical/genetic/down_syndrome.my/myhealth --------------------(tidak dinyatakan). Marilyn Friend. Pearson Education Inc.gov.org/bm/info_syndown. A.html Mohd Najib Ghafar & Sanisah Jahaya(tidak dinyatakan). Contemporary Perspectived for school Profesional . Bias pengajaran guru 53 . Teacher College Columbia University. Special Education.(tidak dinyatakan).html Charles I. ------------------.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down RUJUKAN Christopher Kliewer.Kanak-kanak down sindrom. Dilayari pada 25 Februari 2010 dari laman sesawang http://www. (1998). (1989). Special Education in a Diverse Society . Scott. Covitt. Thomas C.phkks. Pengenalan Pendidikan Khas . Hebert Crossman.

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down dalam pelajaran khas dan pelajaran Normal.(2001) .org/wiki/Chris_Burke_ (actor) 54 . Dilayari pada 28 Mac 2010 dari laman sesawang http://en.wikipedia. Maryanne Bruni.Occupational Therapy and the Child with Down Syndrome.com/occther.htm Wikipedia (tidak dinyatakan). Dilayari pada 28 Mac 2010 dari laman sesawang http://www. Down Syndrome .wikipedia/downsyndrome Wikiipedia (2007). Dilayari pada 25 Februari 2010 dari laman sesawang www.utm.pdf . Dilayari pada 25 Feburuari 2010 dari laman sesawang http://eprints.Chris Burke.ds-health.my/2236/1/7_9.

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Program Pemulihan dalam Komuniti (PDK) 55 .

56 .Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Pelajar-pelajar PDK Gambar di atas merupakan gambar Puteri Aqilah bersama ibunya di PDK.

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Gambar di atas merupakan seorang pelajar Cebral Palsy yang sedang melakukan latihan fisioterapi. Gambar di atas menunjukkan Aini seorang pelaajr Sindrom Down. 57 .

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Buku latihan pelajar -pelajar bermasalah pembelajaran Buku lukisan 1 Buku lukisan 2 58 .

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Buku latihan 3 Buku latihan 4 Buku latihna 5 Kemudahan-kemudahan yang disediakan di PDK 59 .

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Bilik darjah Kemudahan fisioterapi 1 60 .

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Kemudahan fisioterapi 2 Dapur 1. 61 .dapur merupakan tempat untuk para pelajar mempelajari masakan yang mudah (ikhtiar hidup).

segala penyimpanan barang -barang seperti kerusi roda. trampolin dan sebagainya ditempatkan di sini. Di sini. 62 .Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Dapur 2 Bilik alatan.

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Alatan senaman. Alatan ini digunakan untuk menguatkan otot tangan dan kaki pelajar. 63 . Bilik mainan 1. Di dalam billik disediakan banyak permainan bagi para pelajar untuk meningkatkan tahap psikomotor mereka.

Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Alat mainan 2 Alat mainan 3 64 .

Gambar permainan 1. 65 . Puteri Aqilah sedang bermain bola. Ia adalah bilik untuk para pelajar masuk dan berlatih komunikasi mereka. Permainan seperti gelungsur dan bola disediakan di PDK ini. Setiap pelajar akan masuk secara berseorangan dan mereka belaajr bercakap dengan menggunakan cermin yang ada di dalam bilik tersebut.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Bilik komunikasi.

66 . Pejabat merupakan tempat untuk guru penyelia dan guru -guru membuat tugas.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Gambar permainan 2 Pejabat.

67 . Semua sijil-sijil pengiktirafan PDK ini.Pengenalan Pendidikan Khas: sindrom Down Di dinding µParts of body¶ merupakan salah satu perkara yang pelajar di sini belajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful