NO.

17 KEMISKINAN BANDAR DALAM KALANGAN ORANG MELAYU DI KUALALUMPUR (D20081032682) ( D20081032710 ) PROGRAM : PENDIDIKAN SEJARAH (AT32) Abstrak Kemiskinan bandar merupakan masalah yang dihadapi oleh Negara Sedang Membangun. Malaysia juga tidak terkecuali dalam isu kemiskinan bandar. Kuala Lumpur merupakan ibu negara Malaysia sebelum merdeka lagi. Pembangunan ekonomi yang pesat telah menggamit para imigran tempatan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Dalam 53 tahun merdeka, kadar kemiskinan bandar masih lagi membelenggu segelintir orang Melayu. Pembangunan ekonomi yang tidak seimbang sejak zaman penjajahan menjadikan taraf hidup orang Melayu sukar di bandar. Tugasan ini akan mengupas mengenai faktor yang membawa kepada kadar kemiskinan di Kuala Lumpur. Seterusnya penulisan ini akan membicarakan mengenai kesan dan langkah yang harus diambil oleh kerajaan dalam membasmi kadar kemiskinan dalam mencapai status negara maju pada 2020. 1.0 Pendahuluan Saw (2007) dalam buku Population of Malaysia menyatakan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2005 ialah 26 127.7 juta orang. Berdasarkan Kualiti Hidup Malaysia (2002), penduduk bandar pada tahun 2000 ialah 61.8 peratus. Pertambahan penduduk sebanyak 2 853 010. Dalam banci tahun 2000, jumlah penduduk pada tahun 2000 iaitu 23 274 690 juta orang. Masyarakat Melayu pada tahun tersebut berjumlah 16 060 400 orang. Pada tahun 2004 kadar kemiskinan keseluruhan ialah 4.1 peratus iaitu pengurangan 1.0 dalam tempoh 5 tahun. Kemiskinan bandar pula pada tahun 2004 ialah 2.5 peratus berbanding 3.3. peratus pada tahun 1999. 2.0 Definisi Kemiskinan Bandar Bandar ialah merupakan kawasan petempatan yang mempunyai ciri-ciri tertentu berbeza dari kawasan desa (Katiman Rostam, 2002). Kemiskinan dapat dibahagikan kepada dua iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan berbanding (Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh, 1988). Manakala kemiskinan berbanding dapat diindikatorkan oleh satu sempadan normatif yang menyebabkan timbulnya perasaan kekurangan berbanding dan menyebabkan pembahagian kepada golongan miskin dan kaya (Chamhuri Siwar dan Mohd, 1

2000. Pada tahun 1987. 1988). 2005). definisi bandar bergantung kepada saiz penduduk dalam sesuatu penempatan yang mempunyai sempadan tertentu yang menjalankan perniagaan. perdagangan. kemiskinan relatif dan kemiskinan tegar. Kemiskinan bandar terbahagi kepada kemiskinan mutlak. 2010). Garis kemiskinan dalam negara pada ketika ini ditetapkan pada tahap pendapatan bawah RM720 sebulan (Borneo Post. kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk yang tinggal di kawasan bandar di negara ialah sekitar 2% peratus dan kemiskinan tegar pula 0. Manakala kemiskinan tegar merupakan isi rumah yang tidak berupaya mencapai sekurang-kurangnya separuh daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) bagi menampung kehidupan asas. Kawasan bandar khususnya masalah perumahan terutamanya masalah perumahan di kawasan setinggan berpendapatan menghadapi rendah di bandar. 2010). bandaraya dan penghuni rumah utama di Malaysia kos rendah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh golongan miskin dan masalah kemiskinan bandar yang paling serius berbanding pusat bandar Kemiskinan tegar bandar berada pada paras yang rendah iaitu 2. Kemiskinan mutlak merupakan satu keadaan isi rumah yang tidak berupaya mencapai pendapatan yang boleh menampung keperluan. perkhidmatan dan perindustrian. Kemiskinan relatif pula ketidakseimbangan pendapatan satu kumpulan dalam sesuatu masyarakat.3 % pada tahun 2002 (Chamhuri Siwar yang lain (Ishak Shaari. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Nor Mohamed Yakcop. daripada 82. 2005). 15 2 . Hal ini disebabkan kawasan ini mempunyai kos sara hidup yang berlainan (Mohd Taib Dora. Kemiskinan bandar merupakan masalah serius dengan bilangan isi rumah miskin bandar sebagai peratus jumlah isi rumah semakin meningkat (Chamhuri Siwar dan rakan. Secara ringkasnya. 2006). Kenyataan ini disokong oleh perangkaan pemerintah yang menunjukkan bahawa kemiskinan Melayu di Kuala Lumpur semakin membimbangkan. 600 isi rumah miskin bandar di Semenanjung Malaysia. Manakala di Malaysia. PGK ditetapkan oleh kerajaan iaitu sebanyak RM 350 pada tahun 1989 dan RM405 pada tahun 1993 yang tidak membezakan kawasan bandar dan luar bandar.4 % pada tahun 1985 dan berkurang kepada 0. dan rakan. Statistik menunjukkan 7% daripada penduduk negara ini tinggal di kawasan bandar (Utusan Malaysia. 1970). Kuala Lumpur. 1977). Ragayah. jumlah penduduk berjumlah 10 000 orang dianggap sebagai bandar (Jabatan Perangkaan Malaysia.Haflah Piei.3 %.

7 % lelaki.7 % wanita daripada 158 ketua keluarga latihan atau kursus kemahiran. 1981). kadar kemiskinan pada tahun 1995 ialah 0. 1984). Kadar kemiskinan di kalangan orang Melayu adalah lebih daripada 20 % berbanding hanya lebih kurang 10 % kaum bukan Melayu (Fong. Manakala kelompok pasif yang terdiri daripada 41. Kawasan kemiskinan mengikut etnik dari tahun 1970 hingga tahun 2002.5 % pada tahun 2002 (Malaysia.300. kelompok ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kemiskinan. kelompok kekal yang dikategorikan sebagai golongan yang cacat anggota. Kebiasaanya. 1979).8 % wanita dan 22. kelompok ini mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. termiskin di Kuala Lumpur (Mohd.4 % iaitu 6.5 % yang terdiri daripada 18. Taib Dora.8 % Data kemiskinan Kuala Lumpur.5 % menurun kepada 0.7 % kaum India dan 7. Sebagai perbandingan hampir dua dekad yang lalu iaitu pada tahun 1976. Di Kuala Lumpur. menunjukkan kaum Melayu merupakan golongan miskin yang terbesar berbanding kaum lain. sebanyak 19 % kaum 15.% iaitu 12. 1990). Mereka dilayan seumpama pekerja yang tidak berkelayakan langsung (Prescott. Kajian menunjukkan 10.6 %). Kelompok aktif dianggarkan berjumlah 47.300 isi rumah miskin di Kuala Lumpur.8%).400 isi rumah miskin adalah terdiri daripada orang Melayu (Rancangan Ekonomi Malaysia.7 % iaitu 35. 2003).1 % pada tahun 1997. Terdapat tiga kelompok yang boleh dikategorikan dalam kelompok Melayu termiskin di Kuala Lumpur. 2000).8 % wanita yang tidak mempunyai keupayaan normal. 36 % atau 3. 1984).0 % lelaki dan 12. Lembah Pantai (19.8 % iaitu terdiri daripada 7 % lelaki dan 3. (Dewan Bandaraya dengan Laporan Pelan Struktur Kuala Lumpur pula menyatakan bahawa pada tahun 1980. Daripada jumlah tersebut iaitu 6. Akhirnya. Faktor kecacatan merupakan salah satu sebab daripada kemiskinan (Townsend. Mereka selalu putus asa dan sering mengeluh kerana tidak dapat menyertai peluang ekonomi yang bandar.4%). terdapat hanya 7. Kebanyakan mereka dipinggir kerana tidak diberikan bantuan dalam bentuk Selain itu.3 % pada tahun 1999 dan menurun semula kepada 0. Batu (20. Melayu di Kuala Lumpur adalah miskin diikuti peratus kaum Cina. dan meningkat kepada 2. tua dan mengalami uzur yang berpanjangan.Clarke. Jadual 1 menunjukkan kadar 3 . Sungai Besi (33.9%) dan Titiwangsa (16. 200 berada di Kuala Lumpur.

3 17.0 39.5 1999 10.2 44. Jika dibandingkan dengan purata pendapatan isi rumah pendapatan purata bagi bapa kaum 4 . Oleh yang demikian.6 1.7 24.Jadual 1: Kadar Kemiskinan Mengikut Etnik dari tahun 1970 hingga tahun 2002.1 1984 25. Data bagi 1990 hingga 1997 adalah untuk Malaysia.6 35.0 18.1 22.9 13. Etnik Bumiputera Cina India Lain-lain Keseluruhan 1970 64.4 1987 23. Yusof Suratman (1979) menyatakan bahawa kemiskinan orang Melayu bandar adalah hasil kemiskinan daripada luar bandar. Akibat ketidaksamarataan dalam ekonomi telah menyebabkan peristiwa ini terjadi. 3.4 7.0 7.8 7.3 44. Golongan pertengahan dan golongan miskin tidak dapat mengecap nikmat DEB kerana golongan elitisme ini Melayu turut sama meminggirkan mereka dari sudut pembangunan sosioekonomi.3 1976 56. 3.3 1990 20.0 5.9 13.8 26. Peminggiran sosial daripada sudut ekonomi menyebabkan masyarakat Melayu di bandar Kuala Lumpur masih jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi.5 2002 7.2 28.8 10. Orang Asli dan suku kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Pemilikan saham 30 peratus milik bumiputera adalah langkah untuk merapatkan jurang ekonomi dalam kaum Cina. 1991).8 49.8 16. India dan Melayu (Faalant dan rakan. Bumiputera merangkumi kaum Melayu.2 2.6 22.8 7.4 19.4 5.1 9.0 Faktor yang mempengaruhi kemiskinan bandar Dasar ekonomi baru (DEB) adalah sebuah dasar yang digubal oleh kerajaan setelah peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969 (Abdul Rahman.3 1. 2007). Pendapatan purata bapa RM 1093 berbanding dengan si ibu hanya RM 751.1 Pendapatan isi rumah Bapa adalah penyumbang utama dalam pendapatan isi rumah kerana mereka merupakan ketua keluarga. dasar ekonomi baru adalah satu landasan yang dijalankan oleh kerajaan dalam merapatkan jurang yang terdapat dalam kaum di Malaysia. Namun di sebalik pemilikan 30 peratus saham dalam syarikat hanya menguntungkan golongan aristokrat dan golongan Melayu yang sudah sedia kaya.1 Sumber: Unit Perancang Ekonomi (EPU) Nota: Data bagi 1970 hingga 1987 adalah untuk Semenanjung Malaysia.5 1.

menangkap ikan dan pelbagai ekonomi sekunder yang lain. 1975). Migrasi ke bandar mengakibatkan golongan yang yang berpendapatan tidak menentu di kampung mengambil keputusan untuk berhijrah ke bandar bersama keluarga. Kadar penceraian yang meningkat telah menjadi wanita yang bercerai menjadi ketua dalam rumah tersebut. Pendapatan yang mereka perolehi hanya mampu untuk menampung perbelanjaan asas mereka. Pendapatan isi rumah secara purata ialah RM 2593 (Jabatan Perangkaan Malaysia. Manakala pendapatan isi rumah purata ialah RM 2593. 5 . Rasionalnya di sini. Oleh yang demikian. Mentaliti ibu bapa di kampung kurang mementingkan pendidikan anak-anak kerana inginkan anak-anak membantu mereka dalam menampung kehidupan seharian dengan mengerjakan sawah. 2002). Hasil kajian Penyertaan wanita dalam keputusan isi rumah dan perlaksanaannya telah menunjukkan bahawa hanya 69 peratus sahaja wanita isi pendapatan rendah mempunyai pendidikan sekolah menengah. Oleh yang demikian. Mereka hanya didedahkan dengan pengetahuan asas dan dilatih untuk menguruskan rumah tangga. bil elektrik. Zalilah (2002) mennyatakan bahawa pekerjaan ibu dan pendapatan akan memepengaruhi status ekonomi dalam keluarga mereka. mereka hanya menyertai pekerjaan tidak professional sepeti pekerja kilang dan separa professional misalnya pembantu makmal (Zalilah. 2002). 1997). Keadaan ini disebabkan tahap pendidikan mereka yang kebanyakannya berasal daripada desa. tahap pendidikan yang rendah telah membawa permasalahan kepada masyarakat melayu kerana kepakaran dan kemahiran yang terhad (Mohd. 2000). Apabila Dasar Ekonomi Baru 1970 dilancarkan. Namun begitu. pendapatan bulanan yang diperolehi hanya mampu untuk menampung keperluan asas mereka sekeluarga sepeti bil air. Taib Dora. Jadi tidak hairan jika kadar kemiskinan bandar dalam kalangan masyarakat Melayu berleluasa. Oleh itu. Perbezaan sebanyak RM 1500 cukup dijadikan faktor kemiskinan dalam kalangan orang Melayu di Kuala Lumpur. kerajaan menggalakkan masyarakat Melayu untuk berhijrah ke bandar. segala keputusan ditentukan oleh wanita tersebut. Kebanyakan orang Melayu di Kuala Lumpur bekerja dalam sektor separa professional. Namun dek desakan hidup serta kos hidup yang tinggi di bandar Kuala Lumpur institusi keluargaan mula goyah dan berlaku penceraian dalam kalangan masyarakat Melayu di bandar. pengangkutan. Hasil daripada kajian oleh Zalilah (2002) menyatakan bahawa min pendapatan bagi bapa ialah RM 1093 dan mediannya ialah RM 913. Perbelanjaan dan pendapatan adalah seratus peratus dalam kawalan wanita yang bercerai. Penglibatan Melayu dalam bidang pendidikan tidaklah ramai menjadikan mereka antara keluarga termiskin bandar (Ungku Aziz. masyarakat Melayu pada asalnya penduduk desa.Melayu masih lagi rendah (Zalilah.

telah berlaku penghijrahan secara besar-besaran ke Kuala Lumpur. 2002). Namun begitu kebanyakan mereka yang berhijrah ke bandar hanya terlibat daam sektor tidak professional dan semi professional.6 peratus yang mewakili 585813 orang.4 peratus (Jabatan Perangkaan Malaysia.4 peratus pada tahun 1970 kepada 61. Pada tahun 2000 migrasi desa ke bandar adalah 17. Kadar pengangguran ini adalah kerana ketiadaan kepakaran dan kemahiran menyebabkan mereka tercicir dalam arus pembangunan perdana. Berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia (2007) dalam Ekonomi Malaysia Sepintas Lalu.0 Kesan kemiskinan bandar 6 . Hasil daripada kajian oleh Zalilah (2002) mendapati daripada 300 responden yang di kaji. tidak hairan jika kemiskinan akan diwarisi kerana kekurangan dari segi kemahiran dan kepakaran. tidak hairan jika penyumbang kepada kemiskinan bandar orang Melayu dipengaruhi juga oleh penglibatan wanita dalam keputusan isi rumah dan perlaksanaanya. Migrasi merupakan satu proses demografi yang melibatkan perpindahan penduduk daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. 4. Pada suku tahun pertama 2009 bilangan penganggur di Kuala Lumpur ialah 22 800 orang dan kadar pengangguran ialah 3. Manakala semi professional pula terdiri daripada mereka yang bekerja sebagai penyelia kilang. 2001). Pendapatan isi rumah wanita dari golongan berpendapatan rendah ialah RM 751 dan perbezaan sebanyak RM 442. Migrasi desa ke bandar meningkat dari 28. penjaja. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. dan buruh binaan. Justeru.sewa rumah dan makanan harian. penganggur adalah berjumlah 365 400 orang. Shamsul Amri Baharuddin (1980) menyatakan bahawa faktor kesempitan hidup di kampung menyebabkan penduduk desa menyebabkan mereka berhijrah ke bandar yang menjanjikan kehidupan yang lebih menarik. pembantu makmal dan pekerja salon (Zalilah. sistem pendidikan negara yang hanya mementingkan sistem peperiksaan telah memberi kesan kepada golongan yang kurang berkemampuan untuk membiayai persekolahan anak mereka. Pekerjaan yang tidak professional ialah pekerja kilang.8 peratus pada tahun 2000 ( Jabatan Perangkaan Malaysia. Justeru. 54. 3.2 Migrasi dari Desa ke Bandar Kemiskinan bandar di Kuala Lumpur juga disebabkan faktor migrasi dari desa ke bandar. 2007 ).4 peratus wanita adalah surirumah dan 45.6 peratus atau 141 orang responden lagi bekerja sama ada di rumah atau pun diluar rumah. Selain itu.

4. Sehingga 31 Disember 2009. Jumlah penduduk kaum Melayu di Kampung setinggan seramai 3 327 orang bersamaan dengan 962 buah keluarga (Direktorat Penguatkuasaan DBKL. Kuala Lumpur berada di tempat kedua selepas negeri Selangor. Kebanyakan masyarakat melayu yang mendiami kawasan setinggan mempunyai pendapatan isi rumah RM300-RM700 sebulan (Zalilah. Gaji yang rendah tidak dapat memberi kehidupan yang mewah kepada golongan Melayu. Ishak Shari (1979) mengatakan bahawa golongan setinggan di Kuala Lumpur digambarkan sebagai terperangkap dalam kemiskinan bandar. 2009). 1990). Malaysia mempunyai 114 944 unit kediaman setinggan dan anggaran penduduk seramai 557 679 orang. Kampung Kerinchi merupakan salah satu penempatan setinggan di Kuala Lumpur. Setinggan seringkali dikaitkan dengan kadar kemiskinan bandar orang Melayu di Kuala Lumpur (Mohd Taib Dora. Kajian yang dilakukan oleh Wan Sulaiman (1994) menyatakan bahawa kebanyakan suami isteri Melayu yang bercerai terdiri daripada golongan berpendapatan rendah. sesak dan kemudahan asas yang tidak disediakan (Mohd. 1980). 2000). 4. Fauzi Yaacob. data yang diperolehi daripada Hospital Universiti Kuala Lumpur berkenaan dengan kes dera kanak-kanak. Keadaan ini disebabkan orang Melayu kebanyakkan mempunyai tahap pendidikan yang sederhana dan hanya bekerja dalam sektor separa formal dan tidak formal. Oleh yang demikian. kes dera semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat Melayu. 72 peratus kes pada tahun tersebut melibatkan golongan 7 . Setinggan ialah sebuah kawasan kediaman yang dibangunkan tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan sebagai tempat kediaman manusia atau selainnya.1 Penempatan Setinggan Kesan yang paling jelas dapat dilihat akibat daripada kemiskinan bandar ialah penempatan setinggan. 45 kes daripada 59 kes dera kanak kanak adalah dalam kalangan orang Melayu. Pada tahun 1993. Kebanyakan golongan setinggan ini berdasarkan bancian yang dibuat oleh Universiti Sains Malaysia tahun 2000 mempunyai pendapatan kurang daripada RM 460 sebulan (garis kemiskinan) dan golongan termiskin yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM 300 sebulan. Setinggan biasanya diduduki oleh golongan miskin bandar yang tinggal dalam kawasan yang kotor. Selain itu. 1970). 2002).2 Penurunan Kualiti Hidup Kemiskinan bandar juga turut dijadikan sebab kepada penurunan kualiti hidup masyarakat Melayu di bandar (Weinberg. kos yang tinggi di bandar akhirnya memaksa mereka untuk meneroka tanah tanah haram untuk mendirikan kawasan kediaman mereka Kuala Lumpur (Shamsul Amri Baharuddin.

sejumlah RM 214 juta diperuntukkan bagi perlaksanaan Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat untuk membasmi kemiskinan (Kementerian Kewangan Malaysia.0 Langkah-langkah mengatasi kemiskinan bandar 5. melaksanakan Program Pengurangan Mega. Langkah akan terus diambil dan untuk mengatasi kemiskinan bandar termasuk pembinaan rumah kos rendah dengan bilangan yang mencukupi. Selaras dengan itu. Jenayah ragut juga semakin berleluasa dan purata jenayah ragut adalah 26. Persekitaran yang sempit dan ruang yang terbatas menyebabkan kanak kanak yang aktif menggunakan ruang yang ada untuk bermain akan tetapi mengundang kemarahan kepada ibu bapa. 5. Pihak kerajaan komited untuk menghapuskan pembangunan kemiskinan tegar menjelang 2010. Jawatankuasa Kabinet Kemiskinan Bandar telah ditubuhkan pada tahun 2001 bagi menangani kemiskinan bandar dan isi rumah berpendapatan rendah yang mudah terjejas kepada sebarang kesan kemerosotan ekonomi. Ramai yang berhijrah ke bandar tanpa mempunyai tahap pendidikan yang mencukupi (Mohd Taib Dora. pemberian latihan kemahiran kepada golongan wanita dalam bidang jahitan di Institut Latihan MARA (Razali Agus. memperkukuh pembangunan modal insan dan memberi bantuan perumahan kepada golongan miskin tegar.5 %. Kerajaan juga telah membangunkan pangkalan data bagi kawasan pinggir bandar. Sektor swasta turut mewujudkan peta kemiskinan bandar bagi melaksanakan Amanah Ikhtiar Malaysia menangani kemiskinan kelompok kecil miskin di kalangan isi rumah di pusat bandar dan (AIM) dengan mengeluarkan pinjaman kredit mikro berjumlah RM 358 juta menerusi tujuh skim kepada 148 000 keluarga termiskin.33 kes sehari. Selain itu. 1994). 2000). turut menekankan meningkatkan pembangunan bersepadu untuk menjana pendapatan penduduk di Kerajaan juga pendapatan isi rumah.1 Dasar Kerajaan Kadar kemiskinan Melayu telah menurun kepada 20. 2000).8 % pada tahun 1990 (Yahaya Ahmad. Program Pembangunan Bersepadu seperti Skim 8 . 2008). Sejumlah RM 117 juta diperuntukkan bagi Program ini adalah kawasan kurang maju dan terpencil. Kemiskinan di bandar akan meningkat kadarnya lantaran penghijrahan Melayu secara besar-besaran dari luar bandar ke bandar. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan kadar kemiskinan yang rendah iaitu 0.Melayu dan kebanyakan mangsa terdiri daripada mereka yang tinggal di kawasan setinggan ataupun rumah pangsa. penyediaan peluang pekerjaan serta pembaikan kemudahan dan pengangkutan awam.

000. bilangan anak. Dari segi peruntukan.00 kedua dikenakan bayaran perkhidmatan sebanyak 4%. Taib Dora. 351 (98%) diperuntukkan di Kuala Lumpur dan selebihnya diberikan kepada Labuan. kemahiran. sebanyak RM 5.00 sebulan yang tidak mendapat punca pinjaman lain untuk membina rumah sendiri atau membeli rumah kos rendah yang telah siap. Kajian menunjukkan setiap isi rumah dilengkapi dengan air paip. Pusat RAHMAT dirangka bagi taraf hidup. setiap keluarga haruslah memberi maklumat mengenai nama ketua keluarga. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merupakan badan kerajaan yang dapat membantu masalah kemiskinan bandar. kadar kemiskinan bandar dalam kalangan orang Melayu dapat diturunkan melalui pembinaan rumah kos rendah dengan bilangan yang mencukupi.000. Pembinaan rumah pangsa DBKL yang mempunyai kemudahan asas yang lengkap dihuni oleh kebanyakan keluarga termiskin Kuala Lumpur (Mohd. 1977). ahli keluarga yang cacat dan sebagainya (Mohd Taib Dora. pendapatan.00 dengan RM10. PPRT merangkumi Baitulmal. Daripada jumlah itu. kad pengenalan.00 hingga RM1. Program Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) bertujuan untuk menyediakan kemudahan perumahan yang sempurna kepada golongan berpendapatan rendah di luar bandar dan pinggir bandar di samping kemudahan-kemudahan asas dan sosial. 5. Yogi. Projek HARAPAN. Pembinaan kos berpendapatan rendah dapat mengatasi masalah setinggan bagi golongan yang rendah. 301 untuk diagihkan kepada golongan fakir miskin. adar pinjaman maksimum ialah sebanyak RM20. elektrik. 830.2 Pembinaan Rumah Kos Rendah meningkatkan Melalui pembinaan rumah kos rendah yang mencukupi. tandas moden dan tiga bilik semua penghuni rumah dapat hidup dengan selesa (Wagelin. Secara tidak langsung. Golongan sasaran skim ini adalah isirumah yang berpendapatan di antara RM500. 2009). Baitulmal memperuntukkan RM 5. 2000. kadar kemiskinan bandar dapat dikurangkan. Kemajuan Masyarakat (KEMAS).3 Pendidikan 9 .000.Kesihatan Ibu Tunggal. Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). Skim agar Pinjaman Perumahan bertujuan untuk memberi pinjaman perumahan kepada golongan berpendapatan rendah yang tidak mendapat punca pinjaman lain untuk membina atau membeli rumah kos rendah yang siap dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan mereka. pekerjaan. 898. 2000). 5.200.00 pertama dikecualikan daripada bayaran perkhidmatan manakala baki sebanyak RM10.

Bagi lebih ramai individu memulakan perniagaan sendiri.1999). Perkembangan pendidikan sekarang menunjukkan bagaimana tahap kelulusan pendidikan untuk semua pekerjaan menjadi semakin tinggi dan memerlukan persaingan daripada semua pelajar (Wan Mohd Nor Wan Daud. kerajaan menyediakan bekalan air bersih. elektrik. Khususnya. Secara tidak langsung. Peratusan Bumiputera telah telah meningkat daripada 51. Lebih banyak peluang disediakan kepada siswazah Bumiputera yang berkebolahan untuk memulakan perniagaan mereka sendiri menerusi Skim Usahawan Siswazah dan Projek Usahawan Bumiputera dalam Bidang Peruncitan (PROSPER) terutama di kawasan bandar dan perumahan baru (Chamhuri Siwar dan rakan. Melalui pembaikan kemudahan dan pengangkutan awam. 2005). Abdullah. kerajaan akan menyediakan peruntukan berjumlah RM30 juta untuk Badan Bukan Kerajaan (NGO) program latihan yang bersesuaian bagi golongan pelajar tercicir serta Kolej Komuniti dan GiatMARA ke kawasan bandar. orang Melayu dapat mengatasi kemiskinan bandar dengan mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan seterusnya mendapat peluang pekerjaan.4 % pada tahun 1995 dan 51. kemudahan sedia ada di kawasan bandar akan ditambah untuk menyediakan latihan bagi pelajar yang tercicir untuk membolehkan mendapatkan pekerjaan khasnya mereka yang tidak menamatkan persekolahan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Kegagalan membasmi kemiskinan akan melambatkan pencapaian Wawasan 2020 yang meletakkan pendidikan sebagai cabaran utama menjadi sebuah negara maju (Lee. pelbagai program memperluaskan program keusahawanan dan latihan kemahiran telah disediakan. 2001). kesihatan dan komunikasi (Chamhuri Siwar dan rakan.5 % pada tahun 2000 (Malaysia. 10 . 1997). Golongan miskin dan berpendapatan rendah dan golongan kurang upaya ditambah bagi menggalakkan penyertaan mereka secara aktif golongan ini dalam ekonomi. Hal ini selaras dengan sumber tenaga manusia yang diperlukan haruslah mempunyai kemahiran. 2005). program pendidikan dan latihan telah diberi penekanan professional dan pengurus Bumiputera bagi meningkatkan bilangan dan peratusan dalam sektor korporat.Selain itu dalam mengadakan menggalakkan memperkukuh pembangunan modal insan. 2001). daya saing yang tinggi dan produktif untuk menjana ekonomi. Kemunduran pendidikan orang Melayu telah menjejaskan dan melambatkan peningkatan taraf sosio ekonomi yang dapat membantu mengurangkan masalah pembaziran reproduktif (Mohd Asri Hj. 2005). Bagi tujuan ini. Sektor swasta pulak dikehendaki mengambil lebih banyak eksekutif dan professional Bumiputera dalam syarikat mereka (Malaysia.

1986).Melalui perlaksanaan DEB. Walaupun mengalami transformasi sosial selama 5 dekad dalam memajukan negara.0 Penutup Sebagai penutup kalam kadar kemiskinan perlu ditangani segera dalam usaha mencapai status negara maju. Peminggiran sosial ini akan menerbitkan perasaan tidak puas hati dan sejarah 13 Mei 1969 akan berlaku lagi. Melalui Struktur Pelan Kuala Lumpur 2010. Polisi kependudukan 70 juta penduduk Malaysia pada 2100 tidak akan mampu dicapai jika terdapat ketidakseimbangan ekonomi di Malaysia. 11 . Pembangunan yang dijalankan kerajaan haruslah melibatkan kesemua kaum di Malaysia bagi mengelakkan peminggiran sosial yang serius. pelbagai program penempatan semula setinggan dibina. 6. Jelaslah. pihak kerajaan dan NGO sanggup berganding bahu untuk membasmi kemiskinan di Kuala Lumpur dalam kalangan orang Melayu. isu kemiskinan tidak harus dibiarkan menjadi bara api dalam keamanan Malaysia. Badan bukan kerajaan juga harus bekerjasama untuk membasmi kadar kemiskinan bandar agar kemajuan yang dicapai dapat dikongsi oleh semua warganegara dari pelbagai lapisan masyarakat. lahirnya generasi muda Melayu yang berpendidikan tinggi yang sanggup menghadapi cabaran dengan kaum lain untuk bersaing di bandar (Yahaya Ismail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful