NO.

17 KEMISKINAN BANDAR DALAM KALANGAN ORANG MELAYU DI KUALALUMPUR (D20081032682) ( D20081032710 ) PROGRAM : PENDIDIKAN SEJARAH (AT32) Abstrak Kemiskinan bandar merupakan masalah yang dihadapi oleh Negara Sedang Membangun. Malaysia juga tidak terkecuali dalam isu kemiskinan bandar. Kuala Lumpur merupakan ibu negara Malaysia sebelum merdeka lagi. Pembangunan ekonomi yang pesat telah menggamit para imigran tempatan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Dalam 53 tahun merdeka, kadar kemiskinan bandar masih lagi membelenggu segelintir orang Melayu. Pembangunan ekonomi yang tidak seimbang sejak zaman penjajahan menjadikan taraf hidup orang Melayu sukar di bandar. Tugasan ini akan mengupas mengenai faktor yang membawa kepada kadar kemiskinan di Kuala Lumpur. Seterusnya penulisan ini akan membicarakan mengenai kesan dan langkah yang harus diambil oleh kerajaan dalam membasmi kadar kemiskinan dalam mencapai status negara maju pada 2020. 1.0 Pendahuluan Saw (2007) dalam buku Population of Malaysia menyatakan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2005 ialah 26 127.7 juta orang. Berdasarkan Kualiti Hidup Malaysia (2002), penduduk bandar pada tahun 2000 ialah 61.8 peratus. Pertambahan penduduk sebanyak 2 853 010. Dalam banci tahun 2000, jumlah penduduk pada tahun 2000 iaitu 23 274 690 juta orang. Masyarakat Melayu pada tahun tersebut berjumlah 16 060 400 orang. Pada tahun 2004 kadar kemiskinan keseluruhan ialah 4.1 peratus iaitu pengurangan 1.0 dalam tempoh 5 tahun. Kemiskinan bandar pula pada tahun 2004 ialah 2.5 peratus berbanding 3.3. peratus pada tahun 1999. 2.0 Definisi Kemiskinan Bandar Bandar ialah merupakan kawasan petempatan yang mempunyai ciri-ciri tertentu berbeza dari kawasan desa (Katiman Rostam, 2002). Kemiskinan dapat dibahagikan kepada dua iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan berbanding (Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh, 1988). Manakala kemiskinan berbanding dapat diindikatorkan oleh satu sempadan normatif yang menyebabkan timbulnya perasaan kekurangan berbanding dan menyebabkan pembahagian kepada golongan miskin dan kaya (Chamhuri Siwar dan Mohd, 1

Hal ini disebabkan kawasan ini mempunyai kos sara hidup yang berlainan (Mohd Taib Dora.3 % pada tahun 2002 (Chamhuri Siwar yang lain (Ishak Shaari. Kemiskinan bandar merupakan masalah serius dengan bilangan isi rumah miskin bandar sebagai peratus jumlah isi rumah semakin meningkat (Chamhuri Siwar dan rakan. perdagangan. 15 2 . Manakala kemiskinan tegar merupakan isi rumah yang tidak berupaya mencapai sekurang-kurangnya separuh daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) bagi menampung kehidupan asas. Kawasan bandar khususnya masalah perumahan terutamanya masalah perumahan di kawasan setinggan berpendapatan menghadapi rendah di bandar. Manakala di Malaysia. 2010). Kemiskinan relatif pula ketidakseimbangan pendapatan satu kumpulan dalam sesuatu masyarakat. Kenyataan ini disokong oleh perangkaan pemerintah yang menunjukkan bahawa kemiskinan Melayu di Kuala Lumpur semakin membimbangkan. kemiskinan relatif dan kemiskinan tegar. 1988). 1970). 1977). 2005). 600 isi rumah miskin bandar di Semenanjung Malaysia. Statistik menunjukkan 7% daripada penduduk negara ini tinggal di kawasan bandar (Utusan Malaysia. 2006). Kuala Lumpur. kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk yang tinggal di kawasan bandar di negara ialah sekitar 2% peratus dan kemiskinan tegar pula 0. dan rakan.3 %. Pada tahun 1987. daripada 82. PGK ditetapkan oleh kerajaan iaitu sebanyak RM 350 pada tahun 1989 dan RM405 pada tahun 1993 yang tidak membezakan kawasan bandar dan luar bandar. jumlah penduduk berjumlah 10 000 orang dianggap sebagai bandar (Jabatan Perangkaan Malaysia. definisi bandar bergantung kepada saiz penduduk dalam sesuatu penempatan yang mempunyai sempadan tertentu yang menjalankan perniagaan. 2000. Ragayah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Nor Mohamed Yakcop. Secara ringkasnya. Kemiskinan bandar terbahagi kepada kemiskinan mutlak. perkhidmatan dan perindustrian.Haflah Piei. 2010).4 % pada tahun 1985 dan berkurang kepada 0. Garis kemiskinan dalam negara pada ketika ini ditetapkan pada tahap pendapatan bawah RM720 sebulan (Borneo Post. 2005). bandaraya dan penghuni rumah utama di Malaysia kos rendah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh golongan miskin dan masalah kemiskinan bandar yang paling serius berbanding pusat bandar Kemiskinan tegar bandar berada pada paras yang rendah iaitu 2. Kemiskinan mutlak merupakan satu keadaan isi rumah yang tidak berupaya mencapai pendapatan yang boleh menampung keperluan.

5 % menurun kepada 0.300.9%) dan Titiwangsa (16. terdapat hanya 7.4 % iaitu 6. Mereka selalu putus asa dan sering mengeluh kerana tidak dapat menyertai peluang ekonomi yang bandar.5 % yang terdiri daripada 18. termiskin di Kuala Lumpur (Mohd. 1979). Kebanyakan mereka dipinggir kerana tidak diberikan bantuan dalam bentuk Selain itu. 1984). Taib Dora. Kawasan kemiskinan mengikut etnik dari tahun 1970 hingga tahun 2002.300 isi rumah miskin di Kuala Lumpur. kadar kemiskinan pada tahun 1995 ialah 0. Kebiasaanya. Terdapat tiga kelompok yang boleh dikategorikan dalam kelompok Melayu termiskin di Kuala Lumpur.% iaitu 12. 1990). Daripada jumlah tersebut iaitu 6. Sungai Besi (33.0 % lelaki dan 12. kelompok kekal yang dikategorikan sebagai golongan yang cacat anggota. Sebagai perbandingan hampir dua dekad yang lalu iaitu pada tahun 1976.Clarke. Akhirnya. Manakala kelompok pasif yang terdiri daripada 41. kelompok ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kemiskinan. Melayu di Kuala Lumpur adalah miskin diikuti peratus kaum Cina. kelompok ini mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. menunjukkan kaum Melayu merupakan golongan miskin yang terbesar berbanding kaum lain.5 % pada tahun 2002 (Malaysia.3 % pada tahun 1999 dan menurun semula kepada 0. 200 berada di Kuala Lumpur. Mereka dilayan seumpama pekerja yang tidak berkelayakan langsung (Prescott. dan meningkat kepada 2. 2000).7 % wanita daripada 158 ketua keluarga latihan atau kursus kemahiran. (Dewan Bandaraya dengan Laporan Pelan Struktur Kuala Lumpur pula menyatakan bahawa pada tahun 1980. Kelompok aktif dianggarkan berjumlah 47. Batu (20. Di Kuala Lumpur.8%). 2003).8 % iaitu terdiri daripada 7 % lelaki dan 3. 1984).7 % iaitu 35.6 %).4%). Lembah Pantai (19. sebanyak 19 % kaum 15. Jadual 1 menunjukkan kadar 3 .1 % pada tahun 1997.8 % wanita yang tidak mempunyai keupayaan normal.8 % Data kemiskinan Kuala Lumpur. 36 % atau 3.400 isi rumah miskin adalah terdiri daripada orang Melayu (Rancangan Ekonomi Malaysia.7 % lelaki.8 % wanita dan 22. Kadar kemiskinan di kalangan orang Melayu adalah lebih daripada 20 % berbanding hanya lebih kurang 10 % kaum bukan Melayu (Fong.7 % kaum India dan 7. tua dan mengalami uzur yang berpanjangan. Kajian menunjukkan 10. Faktor kecacatan merupakan salah satu sebab daripada kemiskinan (Townsend. 1981).

1 22. Pendapatan purata bapa RM 1093 berbanding dengan si ibu hanya RM 751. Yusof Suratman (1979) menyatakan bahawa kemiskinan orang Melayu bandar adalah hasil kemiskinan daripada luar bandar.1 9. Pemilikan saham 30 peratus milik bumiputera adalah langkah untuk merapatkan jurang ekonomi dalam kaum Cina.6 22.5 1999 10.2 2.0 Faktor yang mempengaruhi kemiskinan bandar Dasar ekonomi baru (DEB) adalah sebuah dasar yang digubal oleh kerajaan setelah peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969 (Abdul Rahman. Peminggiran sosial daripada sudut ekonomi menyebabkan masyarakat Melayu di bandar Kuala Lumpur masih jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi.3 44. Oleh yang demikian.6 35.8 7.8 7.5 2002 7.0 18.4 7. Etnik Bumiputera Cina India Lain-lain Keseluruhan 1970 64.5 1.9 13.6 1.1 Pendapatan isi rumah Bapa adalah penyumbang utama dalam pendapatan isi rumah kerana mereka merupakan ketua keluarga.0 5. 3. Data bagi 1990 hingga 1997 adalah untuk Malaysia. Golongan pertengahan dan golongan miskin tidak dapat mengecap nikmat DEB kerana golongan elitisme ini Melayu turut sama meminggirkan mereka dari sudut pembangunan sosioekonomi.4 19. 3.8 49. Jika dibandingkan dengan purata pendapatan isi rumah pendapatan purata bagi bapa kaum 4 . 2007).3 1.2 44.0 7.0 39.7 24.8 16. Bumiputera merangkumi kaum Melayu.2 28. 1991).1 1984 25.8 26.4 1987 23.3 1990 20. Orang Asli dan suku kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak.3 1976 56. Namun di sebalik pemilikan 30 peratus saham dalam syarikat hanya menguntungkan golongan aristokrat dan golongan Melayu yang sudah sedia kaya.9 13.8 10. dasar ekonomi baru adalah satu landasan yang dijalankan oleh kerajaan dalam merapatkan jurang yang terdapat dalam kaum di Malaysia. India dan Melayu (Faalant dan rakan.Jadual 1: Kadar Kemiskinan Mengikut Etnik dari tahun 1970 hingga tahun 2002.1 Sumber: Unit Perancang Ekonomi (EPU) Nota: Data bagi 1970 hingga 1987 adalah untuk Semenanjung Malaysia.4 5. Akibat ketidaksamarataan dalam ekonomi telah menyebabkan peristiwa ini terjadi.3 17.

Melayu masih lagi rendah (Zalilah. Kadar penceraian yang meningkat telah menjadi wanita yang bercerai menjadi ketua dalam rumah tersebut. Oleh itu. 1975). Hasil daripada kajian oleh Zalilah (2002) menyatakan bahawa min pendapatan bagi bapa ialah RM 1093 dan mediannya ialah RM 913. kerajaan menggalakkan masyarakat Melayu untuk berhijrah ke bandar. Pendapatan yang mereka perolehi hanya mampu untuk menampung perbelanjaan asas mereka. Manakala pendapatan isi rumah purata ialah RM 2593. menangkap ikan dan pelbagai ekonomi sekunder yang lain. Namun begitu. Pendapatan isi rumah secara purata ialah RM 2593 (Jabatan Perangkaan Malaysia. Taib Dora. masyarakat Melayu pada asalnya penduduk desa. Jadi tidak hairan jika kadar kemiskinan bandar dalam kalangan masyarakat Melayu berleluasa. 2000). bil elektrik. Mereka hanya didedahkan dengan pengetahuan asas dan dilatih untuk menguruskan rumah tangga. Apabila Dasar Ekonomi Baru 1970 dilancarkan. Mentaliti ibu bapa di kampung kurang mementingkan pendidikan anak-anak kerana inginkan anak-anak membantu mereka dalam menampung kehidupan seharian dengan mengerjakan sawah. pengangkutan. tahap pendidikan yang rendah telah membawa permasalahan kepada masyarakat melayu kerana kepakaran dan kemahiran yang terhad (Mohd. Hasil kajian Penyertaan wanita dalam keputusan isi rumah dan perlaksanaannya telah menunjukkan bahawa hanya 69 peratus sahaja wanita isi pendapatan rendah mempunyai pendidikan sekolah menengah. Oleh yang demikian. pendapatan bulanan yang diperolehi hanya mampu untuk menampung keperluan asas mereka sekeluarga sepeti bil air. Keadaan ini disebabkan tahap pendidikan mereka yang kebanyakannya berasal daripada desa. Namun dek desakan hidup serta kos hidup yang tinggi di bandar Kuala Lumpur institusi keluargaan mula goyah dan berlaku penceraian dalam kalangan masyarakat Melayu di bandar. Migrasi ke bandar mengakibatkan golongan yang yang berpendapatan tidak menentu di kampung mengambil keputusan untuk berhijrah ke bandar bersama keluarga. Penglibatan Melayu dalam bidang pendidikan tidaklah ramai menjadikan mereka antara keluarga termiskin bandar (Ungku Aziz. 5 . Perbezaan sebanyak RM 1500 cukup dijadikan faktor kemiskinan dalam kalangan orang Melayu di Kuala Lumpur. Oleh yang demikian. Zalilah (2002) mennyatakan bahawa pekerjaan ibu dan pendapatan akan memepengaruhi status ekonomi dalam keluarga mereka. Rasionalnya di sini. 1997). Perbelanjaan dan pendapatan adalah seratus peratus dalam kawalan wanita yang bercerai. 2002). 2002). mereka hanya menyertai pekerjaan tidak professional sepeti pekerja kilang dan separa professional misalnya pembantu makmal (Zalilah. segala keputusan ditentukan oleh wanita tersebut. Kebanyakan orang Melayu di Kuala Lumpur bekerja dalam sektor separa professional.

3.8 peratus pada tahun 2000 ( Jabatan Perangkaan Malaysia. Manakala semi professional pula terdiri daripada mereka yang bekerja sebagai penyelia kilang. Pekerjaan yang tidak professional ialah pekerja kilang. 2007 ).sewa rumah dan makanan harian. Berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia (2007) dalam Ekonomi Malaysia Sepintas Lalu. Justeru. Pendapatan isi rumah wanita dari golongan berpendapatan rendah ialah RM 751 dan perbezaan sebanyak RM 442.6 peratus yang mewakili 585813 orang. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. pembantu makmal dan pekerja salon (Zalilah. penganggur adalah berjumlah 365 400 orang. Migrasi merupakan satu proses demografi yang melibatkan perpindahan penduduk daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. penjaja. Pada tahun 2000 migrasi desa ke bandar adalah 17. Pada suku tahun pertama 2009 bilangan penganggur di Kuala Lumpur ialah 22 800 orang dan kadar pengangguran ialah 3. Kadar pengangguran ini adalah kerana ketiadaan kepakaran dan kemahiran menyebabkan mereka tercicir dalam arus pembangunan perdana. 2002). dan buruh binaan. sistem pendidikan negara yang hanya mementingkan sistem peperiksaan telah memberi kesan kepada golongan yang kurang berkemampuan untuk membiayai persekolahan anak mereka. 2001).6 peratus atau 141 orang responden lagi bekerja sama ada di rumah atau pun diluar rumah. telah berlaku penghijrahan secara besar-besaran ke Kuala Lumpur.2 Migrasi dari Desa ke Bandar Kemiskinan bandar di Kuala Lumpur juga disebabkan faktor migrasi dari desa ke bandar. Hasil daripada kajian oleh Zalilah (2002) mendapati daripada 300 responden yang di kaji. 4. tidak hairan jika penyumbang kepada kemiskinan bandar orang Melayu dipengaruhi juga oleh penglibatan wanita dalam keputusan isi rumah dan perlaksanaanya. Justeru.4 peratus pada tahun 1970 kepada 61. Migrasi desa ke bandar meningkat dari 28.4 peratus wanita adalah surirumah dan 45. tidak hairan jika kemiskinan akan diwarisi kerana kekurangan dari segi kemahiran dan kepakaran.4 peratus (Jabatan Perangkaan Malaysia. 54. Selain itu.0 Kesan kemiskinan bandar 6 . Namun begitu kebanyakan mereka yang berhijrah ke bandar hanya terlibat daam sektor tidak professional dan semi professional. Shamsul Amri Baharuddin (1980) menyatakan bahawa faktor kesempitan hidup di kampung menyebabkan penduduk desa menyebabkan mereka berhijrah ke bandar yang menjanjikan kehidupan yang lebih menarik.

Setinggan ialah sebuah kawasan kediaman yang dibangunkan tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan sebagai tempat kediaman manusia atau selainnya. Keadaan ini disebabkan orang Melayu kebanyakkan mempunyai tahap pendidikan yang sederhana dan hanya bekerja dalam sektor separa formal dan tidak formal. Gaji yang rendah tidak dapat memberi kehidupan yang mewah kepada golongan Melayu. Kuala Lumpur berada di tempat kedua selepas negeri Selangor. Sehingga 31 Disember 2009. data yang diperolehi daripada Hospital Universiti Kuala Lumpur berkenaan dengan kes dera kanak-kanak. 1990). 45 kes daripada 59 kes dera kanak kanak adalah dalam kalangan orang Melayu. Pada tahun 1993. Kajian yang dilakukan oleh Wan Sulaiman (1994) menyatakan bahawa kebanyakan suami isteri Melayu yang bercerai terdiri daripada golongan berpendapatan rendah. 2002). Malaysia mempunyai 114 944 unit kediaman setinggan dan anggaran penduduk seramai 557 679 orang. Kebanyakan golongan setinggan ini berdasarkan bancian yang dibuat oleh Universiti Sains Malaysia tahun 2000 mempunyai pendapatan kurang daripada RM 460 sebulan (garis kemiskinan) dan golongan termiskin yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM 300 sebulan. 1980). Jumlah penduduk kaum Melayu di Kampung setinggan seramai 3 327 orang bersamaan dengan 962 buah keluarga (Direktorat Penguatkuasaan DBKL. Setinggan biasanya diduduki oleh golongan miskin bandar yang tinggal dalam kawasan yang kotor. kes dera semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat Melayu.2 Penurunan Kualiti Hidup Kemiskinan bandar juga turut dijadikan sebab kepada penurunan kualiti hidup masyarakat Melayu di bandar (Weinberg.1 Penempatan Setinggan Kesan yang paling jelas dapat dilihat akibat daripada kemiskinan bandar ialah penempatan setinggan. Oleh yang demikian. Kampung Kerinchi merupakan salah satu penempatan setinggan di Kuala Lumpur. Kebanyakan masyarakat melayu yang mendiami kawasan setinggan mempunyai pendapatan isi rumah RM300-RM700 sebulan (Zalilah. Setinggan seringkali dikaitkan dengan kadar kemiskinan bandar orang Melayu di Kuala Lumpur (Mohd Taib Dora. Ishak Shari (1979) mengatakan bahawa golongan setinggan di Kuala Lumpur digambarkan sebagai terperangkap dalam kemiskinan bandar.4. 2009). 2000). kos yang tinggi di bandar akhirnya memaksa mereka untuk meneroka tanah tanah haram untuk mendirikan kawasan kediaman mereka Kuala Lumpur (Shamsul Amri Baharuddin. sesak dan kemudahan asas yang tidak disediakan (Mohd. 1970). 72 peratus kes pada tahun tersebut melibatkan golongan 7 . Fauzi Yaacob. Selain itu. 4.

Kerajaan juga telah membangunkan pangkalan data bagi kawasan pinggir bandar. Program Pembangunan Bersepadu seperti Skim 8 . memperkukuh pembangunan modal insan dan memberi bantuan perumahan kepada golongan miskin tegar. Pihak kerajaan komited untuk menghapuskan pembangunan kemiskinan tegar menjelang 2010. Sektor swasta turut mewujudkan peta kemiskinan bandar bagi melaksanakan Amanah Ikhtiar Malaysia menangani kemiskinan kelompok kecil miskin di kalangan isi rumah di pusat bandar dan (AIM) dengan mengeluarkan pinjaman kredit mikro berjumlah RM 358 juta menerusi tujuh skim kepada 148 000 keluarga termiskin. Langkah akan terus diambil dan untuk mengatasi kemiskinan bandar termasuk pembinaan rumah kos rendah dengan bilangan yang mencukupi.Melayu dan kebanyakan mangsa terdiri daripada mereka yang tinggal di kawasan setinggan ataupun rumah pangsa. Selain itu. pemberian latihan kemahiran kepada golongan wanita dalam bidang jahitan di Institut Latihan MARA (Razali Agus.8 % pada tahun 1990 (Yahaya Ahmad. 2000). 2000). 2008).1 Dasar Kerajaan Kadar kemiskinan Melayu telah menurun kepada 20. 1994). Jawatankuasa Kabinet Kemiskinan Bandar telah ditubuhkan pada tahun 2001 bagi menangani kemiskinan bandar dan isi rumah berpendapatan rendah yang mudah terjejas kepada sebarang kesan kemerosotan ekonomi. melaksanakan Program Pengurangan Mega. Selaras dengan itu. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan kadar kemiskinan yang rendah iaitu 0.0 Langkah-langkah mengatasi kemiskinan bandar 5.33 kes sehari. 5. turut menekankan meningkatkan pembangunan bersepadu untuk menjana pendapatan penduduk di Kerajaan juga pendapatan isi rumah. Ramai yang berhijrah ke bandar tanpa mempunyai tahap pendidikan yang mencukupi (Mohd Taib Dora. Sejumlah RM 117 juta diperuntukkan bagi Program ini adalah kawasan kurang maju dan terpencil. Kemiskinan di bandar akan meningkat kadarnya lantaran penghijrahan Melayu secara besar-besaran dari luar bandar ke bandar. sejumlah RM 214 juta diperuntukkan bagi perlaksanaan Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat untuk membasmi kemiskinan (Kementerian Kewangan Malaysia. Persekitaran yang sempit dan ruang yang terbatas menyebabkan kanak kanak yang aktif menggunakan ruang yang ada untuk bermain akan tetapi mengundang kemarahan kepada ibu bapa. Jenayah ragut juga semakin berleluasa dan purata jenayah ragut adalah 26.5 %. penyediaan peluang pekerjaan serta pembaikan kemudahan dan pengangkutan awam.

Pusat RAHMAT dirangka bagi taraf hidup. 898. kad pengenalan.00 hingga RM1. PPRT merangkumi Baitulmal. Secara tidak langsung. Golongan sasaran skim ini adalah isirumah yang berpendapatan di antara RM500. 301 untuk diagihkan kepada golongan fakir miskin. Kajian menunjukkan setiap isi rumah dilengkapi dengan air paip. Dari segi peruntukan. Daripada jumlah itu. 2009).000. bilangan anak. Projek HARAPAN. 2000. Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). 2000).000. setiap keluarga haruslah memberi maklumat mengenai nama ketua keluarga. Pembinaan rumah pangsa DBKL yang mempunyai kemudahan asas yang lengkap dihuni oleh kebanyakan keluarga termiskin Kuala Lumpur (Mohd. Skim agar Pinjaman Perumahan bertujuan untuk memberi pinjaman perumahan kepada golongan berpendapatan rendah yang tidak mendapat punca pinjaman lain untuk membina atau membeli rumah kos rendah yang siap dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan mereka. Yogi.200. elektrik.Kesihatan Ibu Tunggal. pekerjaan. Baitulmal memperuntukkan RM 5. kadar kemiskinan bandar dapat dikurangkan. kadar kemiskinan bandar dalam kalangan orang Melayu dapat diturunkan melalui pembinaan rumah kos rendah dengan bilangan yang mencukupi.00 pertama dikecualikan daripada bayaran perkhidmatan manakala baki sebanyak RM10. Pembinaan kos berpendapatan rendah dapat mengatasi masalah setinggan bagi golongan yang rendah. adar pinjaman maksimum ialah sebanyak RM20. ahli keluarga yang cacat dan sebagainya (Mohd Taib Dora. Kemajuan Masyarakat (KEMAS). 5. 5. 351 (98%) diperuntukkan di Kuala Lumpur dan selebihnya diberikan kepada Labuan. kemahiran.3 Pendidikan 9 .000. Taib Dora.00 sebulan yang tidak mendapat punca pinjaman lain untuk membina rumah sendiri atau membeli rumah kos rendah yang telah siap. tandas moden dan tiga bilik semua penghuni rumah dapat hidup dengan selesa (Wagelin. Program Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) bertujuan untuk menyediakan kemudahan perumahan yang sempurna kepada golongan berpendapatan rendah di luar bandar dan pinggir bandar di samping kemudahan-kemudahan asas dan sosial.00 dengan RM10. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merupakan badan kerajaan yang dapat membantu masalah kemiskinan bandar. sebanyak RM 5. 830. 1977). pendapatan.00 kedua dikenakan bayaran perkhidmatan sebanyak 4%.2 Pembinaan Rumah Kos Rendah meningkatkan Melalui pembinaan rumah kos rendah yang mencukupi.

1997). Golongan miskin dan berpendapatan rendah dan golongan kurang upaya ditambah bagi menggalakkan penyertaan mereka secara aktif golongan ini dalam ekonomi. program pendidikan dan latihan telah diberi penekanan professional dan pengurus Bumiputera bagi meningkatkan bilangan dan peratusan dalam sektor korporat. 2001). kemudahan sedia ada di kawasan bandar akan ditambah untuk menyediakan latihan bagi pelajar yang tercicir untuk membolehkan mendapatkan pekerjaan khasnya mereka yang tidak menamatkan persekolahan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 2005). 2005). Kegagalan membasmi kemiskinan akan melambatkan pencapaian Wawasan 2020 yang meletakkan pendidikan sebagai cabaran utama menjadi sebuah negara maju (Lee. Sektor swasta pulak dikehendaki mengambil lebih banyak eksekutif dan professional Bumiputera dalam syarikat mereka (Malaysia. daya saing yang tinggi dan produktif untuk menjana ekonomi. Bagi lebih ramai individu memulakan perniagaan sendiri. Lebih banyak peluang disediakan kepada siswazah Bumiputera yang berkebolahan untuk memulakan perniagaan mereka sendiri menerusi Skim Usahawan Siswazah dan Projek Usahawan Bumiputera dalam Bidang Peruncitan (PROSPER) terutama di kawasan bandar dan perumahan baru (Chamhuri Siwar dan rakan.Selain itu dalam mengadakan menggalakkan memperkukuh pembangunan modal insan.1999). 10 . Abdullah. Peratusan Bumiputera telah telah meningkat daripada 51. Secara tidak langsung. elektrik. Kemunduran pendidikan orang Melayu telah menjejaskan dan melambatkan peningkatan taraf sosio ekonomi yang dapat membantu mengurangkan masalah pembaziran reproduktif (Mohd Asri Hj.4 % pada tahun 1995 dan 51. Khususnya. kerajaan akan menyediakan peruntukan berjumlah RM30 juta untuk Badan Bukan Kerajaan (NGO) program latihan yang bersesuaian bagi golongan pelajar tercicir serta Kolej Komuniti dan GiatMARA ke kawasan bandar. Hal ini selaras dengan sumber tenaga manusia yang diperlukan haruslah mempunyai kemahiran. orang Melayu dapat mengatasi kemiskinan bandar dengan mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan seterusnya mendapat peluang pekerjaan. kerajaan menyediakan bekalan air bersih.5 % pada tahun 2000 (Malaysia. Bagi tujuan ini. kesihatan dan komunikasi (Chamhuri Siwar dan rakan. Perkembangan pendidikan sekarang menunjukkan bagaimana tahap kelulusan pendidikan untuk semua pekerjaan menjadi semakin tinggi dan memerlukan persaingan daripada semua pelajar (Wan Mohd Nor Wan Daud. pelbagai program memperluaskan program keusahawanan dan latihan kemahiran telah disediakan. 2005). 2001). Melalui pembaikan kemudahan dan pengangkutan awam.

Peminggiran sosial ini akan menerbitkan perasaan tidak puas hati dan sejarah 13 Mei 1969 akan berlaku lagi.Melalui perlaksanaan DEB. Polisi kependudukan 70 juta penduduk Malaysia pada 2100 tidak akan mampu dicapai jika terdapat ketidakseimbangan ekonomi di Malaysia. lahirnya generasi muda Melayu yang berpendidikan tinggi yang sanggup menghadapi cabaran dengan kaum lain untuk bersaing di bandar (Yahaya Ismail. Melalui Struktur Pelan Kuala Lumpur 2010. pihak kerajaan dan NGO sanggup berganding bahu untuk membasmi kemiskinan di Kuala Lumpur dalam kalangan orang Melayu. 11 . Pembangunan yang dijalankan kerajaan haruslah melibatkan kesemua kaum di Malaysia bagi mengelakkan peminggiran sosial yang serius. Jelaslah.1986). Walaupun mengalami transformasi sosial selama 5 dekad dalam memajukan negara. Badan bukan kerajaan juga harus bekerjasama untuk membasmi kadar kemiskinan bandar agar kemajuan yang dicapai dapat dikongsi oleh semua warganegara dari pelbagai lapisan masyarakat. pelbagai program penempatan semula setinggan dibina. 6.0 Penutup Sebagai penutup kalam kadar kemiskinan perlu ditangani segera dalam usaha mencapai status negara maju. isu kemiskinan tidak harus dibiarkan menjadi bara api dalam keamanan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful