NO.

17 KEMISKINAN BANDAR DALAM KALANGAN ORANG MELAYU DI KUALALUMPUR (D20081032682) ( D20081032710 ) PROGRAM : PENDIDIKAN SEJARAH (AT32) Abstrak Kemiskinan bandar merupakan masalah yang dihadapi oleh Negara Sedang Membangun. Malaysia juga tidak terkecuali dalam isu kemiskinan bandar. Kuala Lumpur merupakan ibu negara Malaysia sebelum merdeka lagi. Pembangunan ekonomi yang pesat telah menggamit para imigran tempatan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Dalam 53 tahun merdeka, kadar kemiskinan bandar masih lagi membelenggu segelintir orang Melayu. Pembangunan ekonomi yang tidak seimbang sejak zaman penjajahan menjadikan taraf hidup orang Melayu sukar di bandar. Tugasan ini akan mengupas mengenai faktor yang membawa kepada kadar kemiskinan di Kuala Lumpur. Seterusnya penulisan ini akan membicarakan mengenai kesan dan langkah yang harus diambil oleh kerajaan dalam membasmi kadar kemiskinan dalam mencapai status negara maju pada 2020. 1.0 Pendahuluan Saw (2007) dalam buku Population of Malaysia menyatakan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2005 ialah 26 127.7 juta orang. Berdasarkan Kualiti Hidup Malaysia (2002), penduduk bandar pada tahun 2000 ialah 61.8 peratus. Pertambahan penduduk sebanyak 2 853 010. Dalam banci tahun 2000, jumlah penduduk pada tahun 2000 iaitu 23 274 690 juta orang. Masyarakat Melayu pada tahun tersebut berjumlah 16 060 400 orang. Pada tahun 2004 kadar kemiskinan keseluruhan ialah 4.1 peratus iaitu pengurangan 1.0 dalam tempoh 5 tahun. Kemiskinan bandar pula pada tahun 2004 ialah 2.5 peratus berbanding 3.3. peratus pada tahun 1999. 2.0 Definisi Kemiskinan Bandar Bandar ialah merupakan kawasan petempatan yang mempunyai ciri-ciri tertentu berbeza dari kawasan desa (Katiman Rostam, 2002). Kemiskinan dapat dibahagikan kepada dua iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan berbanding (Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh, 1988). Manakala kemiskinan berbanding dapat diindikatorkan oleh satu sempadan normatif yang menyebabkan timbulnya perasaan kekurangan berbanding dan menyebabkan pembahagian kepada golongan miskin dan kaya (Chamhuri Siwar dan Mohd, 1

perdagangan. 2000. bandaraya dan penghuni rumah utama di Malaysia kos rendah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh golongan miskin dan masalah kemiskinan bandar yang paling serius berbanding pusat bandar Kemiskinan tegar bandar berada pada paras yang rendah iaitu 2. 1977). 2010). PGK ditetapkan oleh kerajaan iaitu sebanyak RM 350 pada tahun 1989 dan RM405 pada tahun 1993 yang tidak membezakan kawasan bandar dan luar bandar. 2005). 2006). 2005).4 % pada tahun 1985 dan berkurang kepada 0. Secara ringkasnya. Kemiskinan bandar terbahagi kepada kemiskinan mutlak. definisi bandar bergantung kepada saiz penduduk dalam sesuatu penempatan yang mempunyai sempadan tertentu yang menjalankan perniagaan.3 % pada tahun 2002 (Chamhuri Siwar yang lain (Ishak Shaari. kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk yang tinggal di kawasan bandar di negara ialah sekitar 2% peratus dan kemiskinan tegar pula 0. jumlah penduduk berjumlah 10 000 orang dianggap sebagai bandar (Jabatan Perangkaan Malaysia. Kuala Lumpur. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Nor Mohamed Yakcop.3 %. Ragayah. 1970). Pada tahun 1987. daripada 82. Manakala di Malaysia. Garis kemiskinan dalam negara pada ketika ini ditetapkan pada tahap pendapatan bawah RM720 sebulan (Borneo Post. 15 2 .Haflah Piei. dan rakan. kemiskinan relatif dan kemiskinan tegar. 600 isi rumah miskin bandar di Semenanjung Malaysia. 1988). perkhidmatan dan perindustrian. Kemiskinan relatif pula ketidakseimbangan pendapatan satu kumpulan dalam sesuatu masyarakat. Hal ini disebabkan kawasan ini mempunyai kos sara hidup yang berlainan (Mohd Taib Dora. Kemiskinan mutlak merupakan satu keadaan isi rumah yang tidak berupaya mencapai pendapatan yang boleh menampung keperluan. 2010). Kemiskinan bandar merupakan masalah serius dengan bilangan isi rumah miskin bandar sebagai peratus jumlah isi rumah semakin meningkat (Chamhuri Siwar dan rakan. Kawasan bandar khususnya masalah perumahan terutamanya masalah perumahan di kawasan setinggan berpendapatan menghadapi rendah di bandar. Statistik menunjukkan 7% daripada penduduk negara ini tinggal di kawasan bandar (Utusan Malaysia. Kenyataan ini disokong oleh perangkaan pemerintah yang menunjukkan bahawa kemiskinan Melayu di Kuala Lumpur semakin membimbangkan. Manakala kemiskinan tegar merupakan isi rumah yang tidak berupaya mencapai sekurang-kurangnya separuh daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) bagi menampung kehidupan asas.

(Dewan Bandaraya dengan Laporan Pelan Struktur Kuala Lumpur pula menyatakan bahawa pada tahun 1980. Sungai Besi (33. 1981). kelompok kekal yang dikategorikan sebagai golongan yang cacat anggota. 2003).7 % kaum India dan 7. 1984). Akhirnya. Taib Dora. Batu (20.7 % iaitu 35.6 %).% iaitu 12. Kawasan kemiskinan mengikut etnik dari tahun 1970 hingga tahun 2002. 200 berada di Kuala Lumpur. sebanyak 19 % kaum 15.5 % yang terdiri daripada 18. kelompok ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kemiskinan. Melayu di Kuala Lumpur adalah miskin diikuti peratus kaum Cina. Kebiasaanya. Mereka dilayan seumpama pekerja yang tidak berkelayakan langsung (Prescott. 1984).8 % wanita dan 22. Di Kuala Lumpur. kelompok ini mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kajian menunjukkan 10. Mereka selalu putus asa dan sering mengeluh kerana tidak dapat menyertai peluang ekonomi yang bandar. Kebanyakan mereka dipinggir kerana tidak diberikan bantuan dalam bentuk Selain itu.1 % pada tahun 1997.300.4%). 1979).8 % wanita yang tidak mempunyai keupayaan normal.4 % iaitu 6. Daripada jumlah tersebut iaitu 6. dan meningkat kepada 2. 2000).Clarke.3 % pada tahun 1999 dan menurun semula kepada 0. kadar kemiskinan pada tahun 1995 ialah 0.5 % pada tahun 2002 (Malaysia.9%) dan Titiwangsa (16.8%). menunjukkan kaum Melayu merupakan golongan miskin yang terbesar berbanding kaum lain. Jadual 1 menunjukkan kadar 3 .7 % wanita daripada 158 ketua keluarga latihan atau kursus kemahiran. 1990).8 % Data kemiskinan Kuala Lumpur. 36 % atau 3. Sebagai perbandingan hampir dua dekad yang lalu iaitu pada tahun 1976.8 % iaitu terdiri daripada 7 % lelaki dan 3. terdapat hanya 7. Terdapat tiga kelompok yang boleh dikategorikan dalam kelompok Melayu termiskin di Kuala Lumpur. Lembah Pantai (19.400 isi rumah miskin adalah terdiri daripada orang Melayu (Rancangan Ekonomi Malaysia.0 % lelaki dan 12. Faktor kecacatan merupakan salah satu sebab daripada kemiskinan (Townsend.7 % lelaki. Manakala kelompok pasif yang terdiri daripada 41. Kadar kemiskinan di kalangan orang Melayu adalah lebih daripada 20 % berbanding hanya lebih kurang 10 % kaum bukan Melayu (Fong.5 % menurun kepada 0. termiskin di Kuala Lumpur (Mohd.300 isi rumah miskin di Kuala Lumpur. tua dan mengalami uzur yang berpanjangan. Kelompok aktif dianggarkan berjumlah 47.

Golongan pertengahan dan golongan miskin tidak dapat mengecap nikmat DEB kerana golongan elitisme ini Melayu turut sama meminggirkan mereka dari sudut pembangunan sosioekonomi.8 49.5 1.4 1987 23.0 Faktor yang mempengaruhi kemiskinan bandar Dasar ekonomi baru (DEB) adalah sebuah dasar yang digubal oleh kerajaan setelah peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969 (Abdul Rahman.0 5.Jadual 1: Kadar Kemiskinan Mengikut Etnik dari tahun 1970 hingga tahun 2002.3 1976 56. 1991).1 Pendapatan isi rumah Bapa adalah penyumbang utama dalam pendapatan isi rumah kerana mereka merupakan ketua keluarga.1 1984 25. Yusof Suratman (1979) menyatakan bahawa kemiskinan orang Melayu bandar adalah hasil kemiskinan daripada luar bandar.0 18.3 1990 20.8 7. Jika dibandingkan dengan purata pendapatan isi rumah pendapatan purata bagi bapa kaum 4 .1 9. 2007).4 19. Peminggiran sosial daripada sudut ekonomi menyebabkan masyarakat Melayu di bandar Kuala Lumpur masih jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi.3 1.8 26. Pendapatan purata bapa RM 1093 berbanding dengan si ibu hanya RM 751.7 24.9 13.4 5. Etnik Bumiputera Cina India Lain-lain Keseluruhan 1970 64. Akibat ketidaksamarataan dalam ekonomi telah menyebabkan peristiwa ini terjadi.8 10. 3.3 44.2 2.8 16. Pemilikan saham 30 peratus milik bumiputera adalah langkah untuk merapatkan jurang ekonomi dalam kaum Cina.6 1.3 17.1 22.1 Sumber: Unit Perancang Ekonomi (EPU) Nota: Data bagi 1970 hingga 1987 adalah untuk Semenanjung Malaysia. dasar ekonomi baru adalah satu landasan yang dijalankan oleh kerajaan dalam merapatkan jurang yang terdapat dalam kaum di Malaysia.6 35. India dan Melayu (Faalant dan rakan.6 22. Orang Asli dan suku kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. 3.8 7.5 2002 7. Bumiputera merangkumi kaum Melayu. Data bagi 1990 hingga 1997 adalah untuk Malaysia.5 1999 10.2 44. Namun di sebalik pemilikan 30 peratus saham dalam syarikat hanya menguntungkan golongan aristokrat dan golongan Melayu yang sudah sedia kaya.4 7.0 39.0 7.9 13. Oleh yang demikian.2 28.

Mentaliti ibu bapa di kampung kurang mementingkan pendidikan anak-anak kerana inginkan anak-anak membantu mereka dalam menampung kehidupan seharian dengan mengerjakan sawah. Pendapatan isi rumah secara purata ialah RM 2593 (Jabatan Perangkaan Malaysia. 1997). Oleh yang demikian. Hasil kajian Penyertaan wanita dalam keputusan isi rumah dan perlaksanaannya telah menunjukkan bahawa hanya 69 peratus sahaja wanita isi pendapatan rendah mempunyai pendidikan sekolah menengah. kerajaan menggalakkan masyarakat Melayu untuk berhijrah ke bandar.Melayu masih lagi rendah (Zalilah. Mereka hanya didedahkan dengan pengetahuan asas dan dilatih untuk menguruskan rumah tangga. Perbezaan sebanyak RM 1500 cukup dijadikan faktor kemiskinan dalam kalangan orang Melayu di Kuala Lumpur. pendapatan bulanan yang diperolehi hanya mampu untuk menampung keperluan asas mereka sekeluarga sepeti bil air. Namun dek desakan hidup serta kos hidup yang tinggi di bandar Kuala Lumpur institusi keluargaan mula goyah dan berlaku penceraian dalam kalangan masyarakat Melayu di bandar. Namun begitu. pengangkutan. Rasionalnya di sini. Taib Dora. tahap pendidikan yang rendah telah membawa permasalahan kepada masyarakat melayu kerana kepakaran dan kemahiran yang terhad (Mohd. Manakala pendapatan isi rumah purata ialah RM 2593. Oleh yang demikian. masyarakat Melayu pada asalnya penduduk desa. Pendapatan yang mereka perolehi hanya mampu untuk menampung perbelanjaan asas mereka. menangkap ikan dan pelbagai ekonomi sekunder yang lain. Jadi tidak hairan jika kadar kemiskinan bandar dalam kalangan masyarakat Melayu berleluasa. Zalilah (2002) mennyatakan bahawa pekerjaan ibu dan pendapatan akan memepengaruhi status ekonomi dalam keluarga mereka. 2000). Apabila Dasar Ekonomi Baru 1970 dilancarkan. Keadaan ini disebabkan tahap pendidikan mereka yang kebanyakannya berasal daripada desa. 2002). 5 . Migrasi ke bandar mengakibatkan golongan yang yang berpendapatan tidak menentu di kampung mengambil keputusan untuk berhijrah ke bandar bersama keluarga. Kadar penceraian yang meningkat telah menjadi wanita yang bercerai menjadi ketua dalam rumah tersebut. Perbelanjaan dan pendapatan adalah seratus peratus dalam kawalan wanita yang bercerai. Penglibatan Melayu dalam bidang pendidikan tidaklah ramai menjadikan mereka antara keluarga termiskin bandar (Ungku Aziz. 1975). mereka hanya menyertai pekerjaan tidak professional sepeti pekerja kilang dan separa professional misalnya pembantu makmal (Zalilah. Hasil daripada kajian oleh Zalilah (2002) menyatakan bahawa min pendapatan bagi bapa ialah RM 1093 dan mediannya ialah RM 913. Kebanyakan orang Melayu di Kuala Lumpur bekerja dalam sektor separa professional. Oleh itu. 2002). bil elektrik. segala keputusan ditentukan oleh wanita tersebut.

Pada tahun 2000 migrasi desa ke bandar adalah 17. penganggur adalah berjumlah 365 400 orang. 4. Shamsul Amri Baharuddin (1980) menyatakan bahawa faktor kesempitan hidup di kampung menyebabkan penduduk desa menyebabkan mereka berhijrah ke bandar yang menjanjikan kehidupan yang lebih menarik. Migrasi desa ke bandar meningkat dari 28. Namun begitu kebanyakan mereka yang berhijrah ke bandar hanya terlibat daam sektor tidak professional dan semi professional. 2007 ).6 peratus atau 141 orang responden lagi bekerja sama ada di rumah atau pun diluar rumah. 54. Pendapatan isi rumah wanita dari golongan berpendapatan rendah ialah RM 751 dan perbezaan sebanyak RM 442. Kadar pengangguran ini adalah kerana ketiadaan kepakaran dan kemahiran menyebabkan mereka tercicir dalam arus pembangunan perdana.4 peratus (Jabatan Perangkaan Malaysia. tidak hairan jika penyumbang kepada kemiskinan bandar orang Melayu dipengaruhi juga oleh penglibatan wanita dalam keputusan isi rumah dan perlaksanaanya.4 peratus wanita adalah surirumah dan 45. 2002). Berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia (2007) dalam Ekonomi Malaysia Sepintas Lalu.4 peratus pada tahun 1970 kepada 61. Hasil daripada kajian oleh Zalilah (2002) mendapati daripada 300 responden yang di kaji.2 Migrasi dari Desa ke Bandar Kemiskinan bandar di Kuala Lumpur juga disebabkan faktor migrasi dari desa ke bandar. Manakala semi professional pula terdiri daripada mereka yang bekerja sebagai penyelia kilang.sewa rumah dan makanan harian. penjaja. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada suku tahun pertama 2009 bilangan penganggur di Kuala Lumpur ialah 22 800 orang dan kadar pengangguran ialah 3. sistem pendidikan negara yang hanya mementingkan sistem peperiksaan telah memberi kesan kepada golongan yang kurang berkemampuan untuk membiayai persekolahan anak mereka. Migrasi merupakan satu proses demografi yang melibatkan perpindahan penduduk daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. telah berlaku penghijrahan secara besar-besaran ke Kuala Lumpur. Pekerjaan yang tidak professional ialah pekerja kilang.0 Kesan kemiskinan bandar 6 . tidak hairan jika kemiskinan akan diwarisi kerana kekurangan dari segi kemahiran dan kepakaran. Selain itu. 2001).6 peratus yang mewakili 585813 orang. pembantu makmal dan pekerja salon (Zalilah.8 peratus pada tahun 2000 ( Jabatan Perangkaan Malaysia. Justeru. dan buruh binaan. 3. Justeru.

Fauzi Yaacob. 1990). kes dera semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat Melayu. Malaysia mempunyai 114 944 unit kediaman setinggan dan anggaran penduduk seramai 557 679 orang. 2002). Oleh yang demikian. Jumlah penduduk kaum Melayu di Kampung setinggan seramai 3 327 orang bersamaan dengan 962 buah keluarga (Direktorat Penguatkuasaan DBKL. 1970). 45 kes daripada 59 kes dera kanak kanak adalah dalam kalangan orang Melayu. Setinggan seringkali dikaitkan dengan kadar kemiskinan bandar orang Melayu di Kuala Lumpur (Mohd Taib Dora. kos yang tinggi di bandar akhirnya memaksa mereka untuk meneroka tanah tanah haram untuk mendirikan kawasan kediaman mereka Kuala Lumpur (Shamsul Amri Baharuddin.4. 2009). Setinggan ialah sebuah kawasan kediaman yang dibangunkan tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan sebagai tempat kediaman manusia atau selainnya. Kajian yang dilakukan oleh Wan Sulaiman (1994) menyatakan bahawa kebanyakan suami isteri Melayu yang bercerai terdiri daripada golongan berpendapatan rendah. 72 peratus kes pada tahun tersebut melibatkan golongan 7 . 4. sesak dan kemudahan asas yang tidak disediakan (Mohd. data yang diperolehi daripada Hospital Universiti Kuala Lumpur berkenaan dengan kes dera kanak-kanak. Selain itu. Kebanyakan golongan setinggan ini berdasarkan bancian yang dibuat oleh Universiti Sains Malaysia tahun 2000 mempunyai pendapatan kurang daripada RM 460 sebulan (garis kemiskinan) dan golongan termiskin yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM 300 sebulan. 2000).2 Penurunan Kualiti Hidup Kemiskinan bandar juga turut dijadikan sebab kepada penurunan kualiti hidup masyarakat Melayu di bandar (Weinberg. 1980). Gaji yang rendah tidak dapat memberi kehidupan yang mewah kepada golongan Melayu. Keadaan ini disebabkan orang Melayu kebanyakkan mempunyai tahap pendidikan yang sederhana dan hanya bekerja dalam sektor separa formal dan tidak formal. Ishak Shari (1979) mengatakan bahawa golongan setinggan di Kuala Lumpur digambarkan sebagai terperangkap dalam kemiskinan bandar. Pada tahun 1993. Kampung Kerinchi merupakan salah satu penempatan setinggan di Kuala Lumpur. Kebanyakan masyarakat melayu yang mendiami kawasan setinggan mempunyai pendapatan isi rumah RM300-RM700 sebulan (Zalilah. Kuala Lumpur berada di tempat kedua selepas negeri Selangor. Sehingga 31 Disember 2009. Setinggan biasanya diduduki oleh golongan miskin bandar yang tinggal dalam kawasan yang kotor.1 Penempatan Setinggan Kesan yang paling jelas dapat dilihat akibat daripada kemiskinan bandar ialah penempatan setinggan.

5.5 %.Melayu dan kebanyakan mangsa terdiri daripada mereka yang tinggal di kawasan setinggan ataupun rumah pangsa. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan kadar kemiskinan yang rendah iaitu 0. Jawatankuasa Kabinet Kemiskinan Bandar telah ditubuhkan pada tahun 2001 bagi menangani kemiskinan bandar dan isi rumah berpendapatan rendah yang mudah terjejas kepada sebarang kesan kemerosotan ekonomi. Selaras dengan itu. Pihak kerajaan komited untuk menghapuskan pembangunan kemiskinan tegar menjelang 2010. 2000). Ramai yang berhijrah ke bandar tanpa mempunyai tahap pendidikan yang mencukupi (Mohd Taib Dora. 2008). Selain itu. 2000). Kerajaan juga telah membangunkan pangkalan data bagi kawasan pinggir bandar. Sektor swasta turut mewujudkan peta kemiskinan bandar bagi melaksanakan Amanah Ikhtiar Malaysia menangani kemiskinan kelompok kecil miskin di kalangan isi rumah di pusat bandar dan (AIM) dengan mengeluarkan pinjaman kredit mikro berjumlah RM 358 juta menerusi tujuh skim kepada 148 000 keluarga termiskin. memperkukuh pembangunan modal insan dan memberi bantuan perumahan kepada golongan miskin tegar.0 Langkah-langkah mengatasi kemiskinan bandar 5. pemberian latihan kemahiran kepada golongan wanita dalam bidang jahitan di Institut Latihan MARA (Razali Agus. sejumlah RM 214 juta diperuntukkan bagi perlaksanaan Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat untuk membasmi kemiskinan (Kementerian Kewangan Malaysia. Persekitaran yang sempit dan ruang yang terbatas menyebabkan kanak kanak yang aktif menggunakan ruang yang ada untuk bermain akan tetapi mengundang kemarahan kepada ibu bapa. Program Pembangunan Bersepadu seperti Skim 8 .1 Dasar Kerajaan Kadar kemiskinan Melayu telah menurun kepada 20. Sejumlah RM 117 juta diperuntukkan bagi Program ini adalah kawasan kurang maju dan terpencil. turut menekankan meningkatkan pembangunan bersepadu untuk menjana pendapatan penduduk di Kerajaan juga pendapatan isi rumah.8 % pada tahun 1990 (Yahaya Ahmad. Langkah akan terus diambil dan untuk mengatasi kemiskinan bandar termasuk pembinaan rumah kos rendah dengan bilangan yang mencukupi. 1994). melaksanakan Program Pengurangan Mega. Kemiskinan di bandar akan meningkat kadarnya lantaran penghijrahan Melayu secara besar-besaran dari luar bandar ke bandar.33 kes sehari. Jenayah ragut juga semakin berleluasa dan purata jenayah ragut adalah 26. penyediaan peluang pekerjaan serta pembaikan kemudahan dan pengangkutan awam.

elektrik.200. adar pinjaman maksimum ialah sebanyak RM20. sebanyak RM 5. 1977). PPRT merangkumi Baitulmal. pekerjaan. 2009). tandas moden dan tiga bilik semua penghuni rumah dapat hidup dengan selesa (Wagelin. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merupakan badan kerajaan yang dapat membantu masalah kemiskinan bandar.2 Pembinaan Rumah Kos Rendah meningkatkan Melalui pembinaan rumah kos rendah yang mencukupi.000. Pusat RAHMAT dirangka bagi taraf hidup. bilangan anak. 898. Golongan sasaran skim ini adalah isirumah yang berpendapatan di antara RM500. Daripada jumlah itu. Taib Dora. Baitulmal memperuntukkan RM 5. 2000). Kemajuan Masyarakat (KEMAS). 351 (98%) diperuntukkan di Kuala Lumpur dan selebihnya diberikan kepada Labuan. Dari segi peruntukan.00 hingga RM1.000. Yogi. Pembinaan rumah pangsa DBKL yang mempunyai kemudahan asas yang lengkap dihuni oleh kebanyakan keluarga termiskin Kuala Lumpur (Mohd. kad pengenalan.3 Pendidikan 9 . 830. Projek HARAPAN. Kajian menunjukkan setiap isi rumah dilengkapi dengan air paip.000. Secara tidak langsung.00 pertama dikecualikan daripada bayaran perkhidmatan manakala baki sebanyak RM10.00 kedua dikenakan bayaran perkhidmatan sebanyak 4%. 5.Kesihatan Ibu Tunggal. setiap keluarga haruslah memberi maklumat mengenai nama ketua keluarga.00 dengan RM10. 301 untuk diagihkan kepada golongan fakir miskin. ahli keluarga yang cacat dan sebagainya (Mohd Taib Dora. pendapatan. 5. kadar kemiskinan bandar dapat dikurangkan. Program Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) bertujuan untuk menyediakan kemudahan perumahan yang sempurna kepada golongan berpendapatan rendah di luar bandar dan pinggir bandar di samping kemudahan-kemudahan asas dan sosial. Pembinaan kos berpendapatan rendah dapat mengatasi masalah setinggan bagi golongan yang rendah.00 sebulan yang tidak mendapat punca pinjaman lain untuk membina rumah sendiri atau membeli rumah kos rendah yang telah siap. 2000. kemahiran. kadar kemiskinan bandar dalam kalangan orang Melayu dapat diturunkan melalui pembinaan rumah kos rendah dengan bilangan yang mencukupi. Skim agar Pinjaman Perumahan bertujuan untuk memberi pinjaman perumahan kepada golongan berpendapatan rendah yang tidak mendapat punca pinjaman lain untuk membina atau membeli rumah kos rendah yang siap dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan mereka. Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT).

Peratusan Bumiputera telah telah meningkat daripada 51.4 % pada tahun 1995 dan 51. Kemunduran pendidikan orang Melayu telah menjejaskan dan melambatkan peningkatan taraf sosio ekonomi yang dapat membantu mengurangkan masalah pembaziran reproduktif (Mohd Asri Hj. 2005). Bagi tujuan ini. 10 . kerajaan akan menyediakan peruntukan berjumlah RM30 juta untuk Badan Bukan Kerajaan (NGO) program latihan yang bersesuaian bagi golongan pelajar tercicir serta Kolej Komuniti dan GiatMARA ke kawasan bandar. pelbagai program memperluaskan program keusahawanan dan latihan kemahiran telah disediakan. program pendidikan dan latihan telah diberi penekanan professional dan pengurus Bumiputera bagi meningkatkan bilangan dan peratusan dalam sektor korporat. daya saing yang tinggi dan produktif untuk menjana ekonomi. kemudahan sedia ada di kawasan bandar akan ditambah untuk menyediakan latihan bagi pelajar yang tercicir untuk membolehkan mendapatkan pekerjaan khasnya mereka yang tidak menamatkan persekolahan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Golongan miskin dan berpendapatan rendah dan golongan kurang upaya ditambah bagi menggalakkan penyertaan mereka secara aktif golongan ini dalam ekonomi. 2001). Khususnya. Hal ini selaras dengan sumber tenaga manusia yang diperlukan haruslah mempunyai kemahiran.Selain itu dalam mengadakan menggalakkan memperkukuh pembangunan modal insan. 2005). kesihatan dan komunikasi (Chamhuri Siwar dan rakan. Bagi lebih ramai individu memulakan perniagaan sendiri. 2001). orang Melayu dapat mengatasi kemiskinan bandar dengan mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan seterusnya mendapat peluang pekerjaan. Kegagalan membasmi kemiskinan akan melambatkan pencapaian Wawasan 2020 yang meletakkan pendidikan sebagai cabaran utama menjadi sebuah negara maju (Lee.1999). Perkembangan pendidikan sekarang menunjukkan bagaimana tahap kelulusan pendidikan untuk semua pekerjaan menjadi semakin tinggi dan memerlukan persaingan daripada semua pelajar (Wan Mohd Nor Wan Daud. Lebih banyak peluang disediakan kepada siswazah Bumiputera yang berkebolahan untuk memulakan perniagaan mereka sendiri menerusi Skim Usahawan Siswazah dan Projek Usahawan Bumiputera dalam Bidang Peruncitan (PROSPER) terutama di kawasan bandar dan perumahan baru (Chamhuri Siwar dan rakan. Melalui pembaikan kemudahan dan pengangkutan awam. Sektor swasta pulak dikehendaki mengambil lebih banyak eksekutif dan professional Bumiputera dalam syarikat mereka (Malaysia. Secara tidak langsung. kerajaan menyediakan bekalan air bersih.5 % pada tahun 2000 (Malaysia. 1997). 2005). elektrik. Abdullah.

Badan bukan kerajaan juga harus bekerjasama untuk membasmi kadar kemiskinan bandar agar kemajuan yang dicapai dapat dikongsi oleh semua warganegara dari pelbagai lapisan masyarakat. Pembangunan yang dijalankan kerajaan haruslah melibatkan kesemua kaum di Malaysia bagi mengelakkan peminggiran sosial yang serius. 6. Peminggiran sosial ini akan menerbitkan perasaan tidak puas hati dan sejarah 13 Mei 1969 akan berlaku lagi. Melalui Struktur Pelan Kuala Lumpur 2010.0 Penutup Sebagai penutup kalam kadar kemiskinan perlu ditangani segera dalam usaha mencapai status negara maju. isu kemiskinan tidak harus dibiarkan menjadi bara api dalam keamanan Malaysia. Walaupun mengalami transformasi sosial selama 5 dekad dalam memajukan negara. Jelaslah.Melalui perlaksanaan DEB. pihak kerajaan dan NGO sanggup berganding bahu untuk membasmi kemiskinan di Kuala Lumpur dalam kalangan orang Melayu.1986). Polisi kependudukan 70 juta penduduk Malaysia pada 2100 tidak akan mampu dicapai jika terdapat ketidakseimbangan ekonomi di Malaysia. lahirnya generasi muda Melayu yang berpendidikan tinggi yang sanggup menghadapi cabaran dengan kaum lain untuk bersaing di bandar (Yahaya Ismail. pelbagai program penempatan semula setinggan dibina. 11 .