NO.

17 KEMISKINAN BANDAR DALAM KALANGAN ORANG MELAYU DI KUALALUMPUR (D20081032682) ( D20081032710 ) PROGRAM : PENDIDIKAN SEJARAH (AT32) Abstrak Kemiskinan bandar merupakan masalah yang dihadapi oleh Negara Sedang Membangun. Malaysia juga tidak terkecuali dalam isu kemiskinan bandar. Kuala Lumpur merupakan ibu negara Malaysia sebelum merdeka lagi. Pembangunan ekonomi yang pesat telah menggamit para imigran tempatan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Dalam 53 tahun merdeka, kadar kemiskinan bandar masih lagi membelenggu segelintir orang Melayu. Pembangunan ekonomi yang tidak seimbang sejak zaman penjajahan menjadikan taraf hidup orang Melayu sukar di bandar. Tugasan ini akan mengupas mengenai faktor yang membawa kepada kadar kemiskinan di Kuala Lumpur. Seterusnya penulisan ini akan membicarakan mengenai kesan dan langkah yang harus diambil oleh kerajaan dalam membasmi kadar kemiskinan dalam mencapai status negara maju pada 2020. 1.0 Pendahuluan Saw (2007) dalam buku Population of Malaysia menyatakan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2005 ialah 26 127.7 juta orang. Berdasarkan Kualiti Hidup Malaysia (2002), penduduk bandar pada tahun 2000 ialah 61.8 peratus. Pertambahan penduduk sebanyak 2 853 010. Dalam banci tahun 2000, jumlah penduduk pada tahun 2000 iaitu 23 274 690 juta orang. Masyarakat Melayu pada tahun tersebut berjumlah 16 060 400 orang. Pada tahun 2004 kadar kemiskinan keseluruhan ialah 4.1 peratus iaitu pengurangan 1.0 dalam tempoh 5 tahun. Kemiskinan bandar pula pada tahun 2004 ialah 2.5 peratus berbanding 3.3. peratus pada tahun 1999. 2.0 Definisi Kemiskinan Bandar Bandar ialah merupakan kawasan petempatan yang mempunyai ciri-ciri tertentu berbeza dari kawasan desa (Katiman Rostam, 2002). Kemiskinan dapat dibahagikan kepada dua iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan berbanding (Osman Rani Hassan dan Abdul Majid Salleh, 1988). Manakala kemiskinan berbanding dapat diindikatorkan oleh satu sempadan normatif yang menyebabkan timbulnya perasaan kekurangan berbanding dan menyebabkan pembahagian kepada golongan miskin dan kaya (Chamhuri Siwar dan Mohd, 1

Haflah Piei. Kawasan bandar khususnya masalah perumahan terutamanya masalah perumahan di kawasan setinggan berpendapatan menghadapi rendah di bandar. Secara ringkasnya. 1988). 2005). daripada 82. 15 2 . 2010). Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Nor Mohamed Yakcop. jumlah penduduk berjumlah 10 000 orang dianggap sebagai bandar (Jabatan Perangkaan Malaysia. Hal ini disebabkan kawasan ini mempunyai kos sara hidup yang berlainan (Mohd Taib Dora. PGK ditetapkan oleh kerajaan iaitu sebanyak RM 350 pada tahun 1989 dan RM405 pada tahun 1993 yang tidak membezakan kawasan bandar dan luar bandar. Kemiskinan bandar merupakan masalah serius dengan bilangan isi rumah miskin bandar sebagai peratus jumlah isi rumah semakin meningkat (Chamhuri Siwar dan rakan. 2006). kemiskinan relatif dan kemiskinan tegar. bandaraya dan penghuni rumah utama di Malaysia kos rendah merupakan masalah yang sering dihadapi oleh golongan miskin dan masalah kemiskinan bandar yang paling serius berbanding pusat bandar Kemiskinan tegar bandar berada pada paras yang rendah iaitu 2. 2000. Kuala Lumpur. 1970). dan rakan. Manakala di Malaysia. kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk yang tinggal di kawasan bandar di negara ialah sekitar 2% peratus dan kemiskinan tegar pula 0. Kemiskinan relatif pula ketidakseimbangan pendapatan satu kumpulan dalam sesuatu masyarakat. 600 isi rumah miskin bandar di Semenanjung Malaysia.4 % pada tahun 1985 dan berkurang kepada 0. Garis kemiskinan dalam negara pada ketika ini ditetapkan pada tahap pendapatan bawah RM720 sebulan (Borneo Post. perdagangan.3 %. Manakala kemiskinan tegar merupakan isi rumah yang tidak berupaya mencapai sekurang-kurangnya separuh daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) bagi menampung kehidupan asas. Kemiskinan bandar terbahagi kepada kemiskinan mutlak. definisi bandar bergantung kepada saiz penduduk dalam sesuatu penempatan yang mempunyai sempadan tertentu yang menjalankan perniagaan. Kemiskinan mutlak merupakan satu keadaan isi rumah yang tidak berupaya mencapai pendapatan yang boleh menampung keperluan. Ragayah. 2010). 2005).3 % pada tahun 2002 (Chamhuri Siwar yang lain (Ishak Shaari. Pada tahun 1987. 1977). Kenyataan ini disokong oleh perangkaan pemerintah yang menunjukkan bahawa kemiskinan Melayu di Kuala Lumpur semakin membimbangkan. perkhidmatan dan perindustrian. Statistik menunjukkan 7% daripada penduduk negara ini tinggal di kawasan bandar (Utusan Malaysia.

5 % pada tahun 2002 (Malaysia. (Dewan Bandaraya dengan Laporan Pelan Struktur Kuala Lumpur pula menyatakan bahawa pada tahun 1980. Batu (20.6 %).7 % kaum India dan 7. Daripada jumlah tersebut iaitu 6. Manakala kelompok pasif yang terdiri daripada 41. Faktor kecacatan merupakan salah satu sebab daripada kemiskinan (Townsend. 2003). Terdapat tiga kelompok yang boleh dikategorikan dalam kelompok Melayu termiskin di Kuala Lumpur. 36 % atau 3. 1984). kelompok ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kemiskinan. Jadual 1 menunjukkan kadar 3 .7 % iaitu 35.8%).5 % yang terdiri daripada 18. Lembah Pantai (19.300. Kawasan kemiskinan mengikut etnik dari tahun 1970 hingga tahun 2002. Sebagai perbandingan hampir dua dekad yang lalu iaitu pada tahun 1976. 1981).400 isi rumah miskin adalah terdiri daripada orang Melayu (Rancangan Ekonomi Malaysia. 2000). Mereka selalu putus asa dan sering mengeluh kerana tidak dapat menyertai peluang ekonomi yang bandar. Taib Dora. Kajian menunjukkan 10. kelompok ini mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Melayu di Kuala Lumpur adalah miskin diikuti peratus kaum Cina. Mereka dilayan seumpama pekerja yang tidak berkelayakan langsung (Prescott.8 % wanita dan 22.8 % iaitu terdiri daripada 7 % lelaki dan 3. 1984). 200 berada di Kuala Lumpur. tua dan mengalami uzur yang berpanjangan. menunjukkan kaum Melayu merupakan golongan miskin yang terbesar berbanding kaum lain.4%).300 isi rumah miskin di Kuala Lumpur. 1979). Kebanyakan mereka dipinggir kerana tidak diberikan bantuan dalam bentuk Selain itu.5 % menurun kepada 0.1 % pada tahun 1997. dan meningkat kepada 2.8 % Data kemiskinan Kuala Lumpur. terdapat hanya 7.9%) dan Titiwangsa (16.8 % wanita yang tidak mempunyai keupayaan normal. kelompok kekal yang dikategorikan sebagai golongan yang cacat anggota. Sungai Besi (33.7 % wanita daripada 158 ketua keluarga latihan atau kursus kemahiran. Akhirnya. Kadar kemiskinan di kalangan orang Melayu adalah lebih daripada 20 % berbanding hanya lebih kurang 10 % kaum bukan Melayu (Fong. kadar kemiskinan pada tahun 1995 ialah 0. Kelompok aktif dianggarkan berjumlah 47. 1990).% iaitu 12.Clarke.7 % lelaki. sebanyak 19 % kaum 15.0 % lelaki dan 12.3 % pada tahun 1999 dan menurun semula kepada 0.4 % iaitu 6. Di Kuala Lumpur. Kebiasaanya. termiskin di Kuala Lumpur (Mohd.

0 5. Akibat ketidaksamarataan dalam ekonomi telah menyebabkan peristiwa ini terjadi.3 1976 56.2 28. Orang Asli dan suku kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak. India dan Melayu (Faalant dan rakan.9 13.6 22.8 16. Data bagi 1990 hingga 1997 adalah untuk Malaysia.7 24.2 44.1 1984 25. Oleh yang demikian.3 1.4 5. dasar ekonomi baru adalah satu landasan yang dijalankan oleh kerajaan dalam merapatkan jurang yang terdapat dalam kaum di Malaysia. Jika dibandingkan dengan purata pendapatan isi rumah pendapatan purata bagi bapa kaum 4 . 3.1 9.8 7.6 35. Bumiputera merangkumi kaum Melayu. Namun di sebalik pemilikan 30 peratus saham dalam syarikat hanya menguntungkan golongan aristokrat dan golongan Melayu yang sudah sedia kaya.5 2002 7.9 13. 3.8 7.3 17.0 18.4 1987 23.4 19. 2007).8 10.0 39. 1991).1 Sumber: Unit Perancang Ekonomi (EPU) Nota: Data bagi 1970 hingga 1987 adalah untuk Semenanjung Malaysia.5 1999 10.4 7. Pendapatan purata bapa RM 1093 berbanding dengan si ibu hanya RM 751. Yusof Suratman (1979) menyatakan bahawa kemiskinan orang Melayu bandar adalah hasil kemiskinan daripada luar bandar.0 Faktor yang mempengaruhi kemiskinan bandar Dasar ekonomi baru (DEB) adalah sebuah dasar yang digubal oleh kerajaan setelah peristiwa berdarah pada 13 Mei 1969 (Abdul Rahman.5 1.8 26.1 Pendapatan isi rumah Bapa adalah penyumbang utama dalam pendapatan isi rumah kerana mereka merupakan ketua keluarga.6 1. Etnik Bumiputera Cina India Lain-lain Keseluruhan 1970 64.3 44.2 2.Jadual 1: Kadar Kemiskinan Mengikut Etnik dari tahun 1970 hingga tahun 2002. Pemilikan saham 30 peratus milik bumiputera adalah langkah untuk merapatkan jurang ekonomi dalam kaum Cina. Peminggiran sosial daripada sudut ekonomi menyebabkan masyarakat Melayu di bandar Kuala Lumpur masih jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi.1 22.0 7. Golongan pertengahan dan golongan miskin tidak dapat mengecap nikmat DEB kerana golongan elitisme ini Melayu turut sama meminggirkan mereka dari sudut pembangunan sosioekonomi.8 49.3 1990 20.

bil elektrik. 1975). Zalilah (2002) mennyatakan bahawa pekerjaan ibu dan pendapatan akan memepengaruhi status ekonomi dalam keluarga mereka. Hasil kajian Penyertaan wanita dalam keputusan isi rumah dan perlaksanaannya telah menunjukkan bahawa hanya 69 peratus sahaja wanita isi pendapatan rendah mempunyai pendidikan sekolah menengah. Perbezaan sebanyak RM 1500 cukup dijadikan faktor kemiskinan dalam kalangan orang Melayu di Kuala Lumpur. 2000). Jadi tidak hairan jika kadar kemiskinan bandar dalam kalangan masyarakat Melayu berleluasa. Pendapatan yang mereka perolehi hanya mampu untuk menampung perbelanjaan asas mereka. 2002). pengangkutan. Mentaliti ibu bapa di kampung kurang mementingkan pendidikan anak-anak kerana inginkan anak-anak membantu mereka dalam menampung kehidupan seharian dengan mengerjakan sawah.Melayu masih lagi rendah (Zalilah. Migrasi ke bandar mengakibatkan golongan yang yang berpendapatan tidak menentu di kampung mengambil keputusan untuk berhijrah ke bandar bersama keluarga. Kadar penceraian yang meningkat telah menjadi wanita yang bercerai menjadi ketua dalam rumah tersebut. Apabila Dasar Ekonomi Baru 1970 dilancarkan. Taib Dora. 5 . pendapatan bulanan yang diperolehi hanya mampu untuk menampung keperluan asas mereka sekeluarga sepeti bil air. Manakala pendapatan isi rumah purata ialah RM 2593. Namun begitu. Mereka hanya didedahkan dengan pengetahuan asas dan dilatih untuk menguruskan rumah tangga. Oleh yang demikian. Pendapatan isi rumah secara purata ialah RM 2593 (Jabatan Perangkaan Malaysia. kerajaan menggalakkan masyarakat Melayu untuk berhijrah ke bandar. mereka hanya menyertai pekerjaan tidak professional sepeti pekerja kilang dan separa professional misalnya pembantu makmal (Zalilah. 2002). Perbelanjaan dan pendapatan adalah seratus peratus dalam kawalan wanita yang bercerai. masyarakat Melayu pada asalnya penduduk desa. Namun dek desakan hidup serta kos hidup yang tinggi di bandar Kuala Lumpur institusi keluargaan mula goyah dan berlaku penceraian dalam kalangan masyarakat Melayu di bandar. Hasil daripada kajian oleh Zalilah (2002) menyatakan bahawa min pendapatan bagi bapa ialah RM 1093 dan mediannya ialah RM 913. segala keputusan ditentukan oleh wanita tersebut. Oleh itu. Keadaan ini disebabkan tahap pendidikan mereka yang kebanyakannya berasal daripada desa. tahap pendidikan yang rendah telah membawa permasalahan kepada masyarakat melayu kerana kepakaran dan kemahiran yang terhad (Mohd. Oleh yang demikian. Kebanyakan orang Melayu di Kuala Lumpur bekerja dalam sektor separa professional. menangkap ikan dan pelbagai ekonomi sekunder yang lain. Rasionalnya di sini. 1997). Penglibatan Melayu dalam bidang pendidikan tidaklah ramai menjadikan mereka antara keluarga termiskin bandar (Ungku Aziz.

2 Migrasi dari Desa ke Bandar Kemiskinan bandar di Kuala Lumpur juga disebabkan faktor migrasi dari desa ke bandar. Hasil daripada kajian oleh Zalilah (2002) mendapati daripada 300 responden yang di kaji. 2002). penjaja. Pekerjaan yang tidak professional ialah pekerja kilang. 4. Selain itu. Manakala semi professional pula terdiri daripada mereka yang bekerja sebagai penyelia kilang. sistem pendidikan negara yang hanya mementingkan sistem peperiksaan telah memberi kesan kepada golongan yang kurang berkemampuan untuk membiayai persekolahan anak mereka. Justeru.6 peratus atau 141 orang responden lagi bekerja sama ada di rumah atau pun diluar rumah. Berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia (2007) dalam Ekonomi Malaysia Sepintas Lalu. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. 3.6 peratus yang mewakili 585813 orang. Migrasi desa ke bandar meningkat dari 28.0 Kesan kemiskinan bandar 6 . Pendapatan isi rumah wanita dari golongan berpendapatan rendah ialah RM 751 dan perbezaan sebanyak RM 442. pembantu makmal dan pekerja salon (Zalilah. Pada suku tahun pertama 2009 bilangan penganggur di Kuala Lumpur ialah 22 800 orang dan kadar pengangguran ialah 3. penganggur adalah berjumlah 365 400 orang. Pada tahun 2000 migrasi desa ke bandar adalah 17.8 peratus pada tahun 2000 ( Jabatan Perangkaan Malaysia. telah berlaku penghijrahan secara besar-besaran ke Kuala Lumpur.4 peratus pada tahun 1970 kepada 61. dan buruh binaan.4 peratus wanita adalah surirumah dan 45.sewa rumah dan makanan harian. Shamsul Amri Baharuddin (1980) menyatakan bahawa faktor kesempitan hidup di kampung menyebabkan penduduk desa menyebabkan mereka berhijrah ke bandar yang menjanjikan kehidupan yang lebih menarik.4 peratus (Jabatan Perangkaan Malaysia. tidak hairan jika kemiskinan akan diwarisi kerana kekurangan dari segi kemahiran dan kepakaran. 2001). Justeru. 54. 2007 ). tidak hairan jika penyumbang kepada kemiskinan bandar orang Melayu dipengaruhi juga oleh penglibatan wanita dalam keputusan isi rumah dan perlaksanaanya. Migrasi merupakan satu proses demografi yang melibatkan perpindahan penduduk daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Kadar pengangguran ini adalah kerana ketiadaan kepakaran dan kemahiran menyebabkan mereka tercicir dalam arus pembangunan perdana. Namun begitu kebanyakan mereka yang berhijrah ke bandar hanya terlibat daam sektor tidak professional dan semi professional.

4. Gaji yang rendah tidak dapat memberi kehidupan yang mewah kepada golongan Melayu. 72 peratus kes pada tahun tersebut melibatkan golongan 7 . Jumlah penduduk kaum Melayu di Kampung setinggan seramai 3 327 orang bersamaan dengan 962 buah keluarga (Direktorat Penguatkuasaan DBKL. 2002). Kebanyakan masyarakat melayu yang mendiami kawasan setinggan mempunyai pendapatan isi rumah RM300-RM700 sebulan (Zalilah. Keadaan ini disebabkan orang Melayu kebanyakkan mempunyai tahap pendidikan yang sederhana dan hanya bekerja dalam sektor separa formal dan tidak formal. Kuala Lumpur berada di tempat kedua selepas negeri Selangor. kos yang tinggi di bandar akhirnya memaksa mereka untuk meneroka tanah tanah haram untuk mendirikan kawasan kediaman mereka Kuala Lumpur (Shamsul Amri Baharuddin.2 Penurunan Kualiti Hidup Kemiskinan bandar juga turut dijadikan sebab kepada penurunan kualiti hidup masyarakat Melayu di bandar (Weinberg. kes dera semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat Melayu. Kebanyakan golongan setinggan ini berdasarkan bancian yang dibuat oleh Universiti Sains Malaysia tahun 2000 mempunyai pendapatan kurang daripada RM 460 sebulan (garis kemiskinan) dan golongan termiskin yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM 300 sebulan. Setinggan ialah sebuah kawasan kediaman yang dibangunkan tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan sebagai tempat kediaman manusia atau selainnya. Setinggan biasanya diduduki oleh golongan miskin bandar yang tinggal dalam kawasan yang kotor. Fauzi Yaacob. 1970). Oleh yang demikian. Kajian yang dilakukan oleh Wan Sulaiman (1994) menyatakan bahawa kebanyakan suami isteri Melayu yang bercerai terdiri daripada golongan berpendapatan rendah. Sehingga 31 Disember 2009. 2009). data yang diperolehi daripada Hospital Universiti Kuala Lumpur berkenaan dengan kes dera kanak-kanak. 2000).1 Penempatan Setinggan Kesan yang paling jelas dapat dilihat akibat daripada kemiskinan bandar ialah penempatan setinggan. Pada tahun 1993. Selain itu. sesak dan kemudahan asas yang tidak disediakan (Mohd. 45 kes daripada 59 kes dera kanak kanak adalah dalam kalangan orang Melayu. Kampung Kerinchi merupakan salah satu penempatan setinggan di Kuala Lumpur. Ishak Shari (1979) mengatakan bahawa golongan setinggan di Kuala Lumpur digambarkan sebagai terperangkap dalam kemiskinan bandar. 1990). 1980).4. Malaysia mempunyai 114 944 unit kediaman setinggan dan anggaran penduduk seramai 557 679 orang. Setinggan seringkali dikaitkan dengan kadar kemiskinan bandar orang Melayu di Kuala Lumpur (Mohd Taib Dora.

memperkukuh pembangunan modal insan dan memberi bantuan perumahan kepada golongan miskin tegar.8 % pada tahun 1990 (Yahaya Ahmad. Langkah akan terus diambil dan untuk mengatasi kemiskinan bandar termasuk pembinaan rumah kos rendah dengan bilangan yang mencukupi. Kemiskinan di bandar akan meningkat kadarnya lantaran penghijrahan Melayu secara besar-besaran dari luar bandar ke bandar. 2000).33 kes sehari. Jawatankuasa Kabinet Kemiskinan Bandar telah ditubuhkan pada tahun 2001 bagi menangani kemiskinan bandar dan isi rumah berpendapatan rendah yang mudah terjejas kepada sebarang kesan kemerosotan ekonomi. Sejumlah RM 117 juta diperuntukkan bagi Program ini adalah kawasan kurang maju dan terpencil. Persekitaran yang sempit dan ruang yang terbatas menyebabkan kanak kanak yang aktif menggunakan ruang yang ada untuk bermain akan tetapi mengundang kemarahan kepada ibu bapa. penyediaan peluang pekerjaan serta pembaikan kemudahan dan pengangkutan awam. 5. pemberian latihan kemahiran kepada golongan wanita dalam bidang jahitan di Institut Latihan MARA (Razali Agus.Melayu dan kebanyakan mangsa terdiri daripada mereka yang tinggal di kawasan setinggan ataupun rumah pangsa. Pihak kerajaan komited untuk menghapuskan pembangunan kemiskinan tegar menjelang 2010. 2008). Jenayah ragut juga semakin berleluasa dan purata jenayah ragut adalah 26. Selain itu. Ramai yang berhijrah ke bandar tanpa mempunyai tahap pendidikan yang mencukupi (Mohd Taib Dora. Program Pembangunan Bersepadu seperti Skim 8 .0 Langkah-langkah mengatasi kemiskinan bandar 5. melaksanakan Program Pengurangan Mega.1 Dasar Kerajaan Kadar kemiskinan Melayu telah menurun kepada 20. sejumlah RM 214 juta diperuntukkan bagi perlaksanaan Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat untuk membasmi kemiskinan (Kementerian Kewangan Malaysia. 1994). Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan kadar kemiskinan yang rendah iaitu 0. Kerajaan juga telah membangunkan pangkalan data bagi kawasan pinggir bandar.5 %. 2000). Sektor swasta turut mewujudkan peta kemiskinan bandar bagi melaksanakan Amanah Ikhtiar Malaysia menangani kemiskinan kelompok kecil miskin di kalangan isi rumah di pusat bandar dan (AIM) dengan mengeluarkan pinjaman kredit mikro berjumlah RM 358 juta menerusi tujuh skim kepada 148 000 keluarga termiskin. turut menekankan meningkatkan pembangunan bersepadu untuk menjana pendapatan penduduk di Kerajaan juga pendapatan isi rumah. Selaras dengan itu.

Dari segi peruntukan. tandas moden dan tiga bilik semua penghuni rumah dapat hidup dengan selesa (Wagelin. 2000). Pembinaan rumah pangsa DBKL yang mempunyai kemudahan asas yang lengkap dihuni oleh kebanyakan keluarga termiskin Kuala Lumpur (Mohd. 2009). 898.000.Kesihatan Ibu Tunggal. ahli keluarga yang cacat dan sebagainya (Mohd Taib Dora. Yogi. kadar kemiskinan bandar dalam kalangan orang Melayu dapat diturunkan melalui pembinaan rumah kos rendah dengan bilangan yang mencukupi. 1977). Pembinaan kos berpendapatan rendah dapat mengatasi masalah setinggan bagi golongan yang rendah. elektrik.00 sebulan yang tidak mendapat punca pinjaman lain untuk membina rumah sendiri atau membeli rumah kos rendah yang telah siap.000. 351 (98%) diperuntukkan di Kuala Lumpur dan selebihnya diberikan kepada Labuan. 5. PPRT merangkumi Baitulmal. bilangan anak. Projek HARAPAN. Baitulmal memperuntukkan RM 5. Program Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) bertujuan untuk menyediakan kemudahan perumahan yang sempurna kepada golongan berpendapatan rendah di luar bandar dan pinggir bandar di samping kemudahan-kemudahan asas dan sosial. Golongan sasaran skim ini adalah isirumah yang berpendapatan di antara RM500. kemahiran. 830. Taib Dora. 2000. Kemajuan Masyarakat (KEMAS). 5. kadar kemiskinan bandar dapat dikurangkan.00 kedua dikenakan bayaran perkhidmatan sebanyak 4%.000. Pusat RAHMAT dirangka bagi taraf hidup. pendapatan. kad pengenalan. Skim agar Pinjaman Perumahan bertujuan untuk memberi pinjaman perumahan kepada golongan berpendapatan rendah yang tidak mendapat punca pinjaman lain untuk membina atau membeli rumah kos rendah yang siap dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan mereka.00 dengan RM10. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merupakan badan kerajaan yang dapat membantu masalah kemiskinan bandar. Secara tidak langsung. Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). 301 untuk diagihkan kepada golongan fakir miskin.00 hingga RM1. adar pinjaman maksimum ialah sebanyak RM20. sebanyak RM 5. Daripada jumlah itu.200. Kajian menunjukkan setiap isi rumah dilengkapi dengan air paip.3 Pendidikan 9 . setiap keluarga haruslah memberi maklumat mengenai nama ketua keluarga. pekerjaan.2 Pembinaan Rumah Kos Rendah meningkatkan Melalui pembinaan rumah kos rendah yang mencukupi.00 pertama dikecualikan daripada bayaran perkhidmatan manakala baki sebanyak RM10.

Bagi lebih ramai individu memulakan perniagaan sendiri. kemudahan sedia ada di kawasan bandar akan ditambah untuk menyediakan latihan bagi pelajar yang tercicir untuk membolehkan mendapatkan pekerjaan khasnya mereka yang tidak menamatkan persekolahan di peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Lebih banyak peluang disediakan kepada siswazah Bumiputera yang berkebolahan untuk memulakan perniagaan mereka sendiri menerusi Skim Usahawan Siswazah dan Projek Usahawan Bumiputera dalam Bidang Peruncitan (PROSPER) terutama di kawasan bandar dan perumahan baru (Chamhuri Siwar dan rakan. Kegagalan membasmi kemiskinan akan melambatkan pencapaian Wawasan 2020 yang meletakkan pendidikan sebagai cabaran utama menjadi sebuah negara maju (Lee. 2001).4 % pada tahun 1995 dan 51. 2001).5 % pada tahun 2000 (Malaysia. program pendidikan dan latihan telah diberi penekanan professional dan pengurus Bumiputera bagi meningkatkan bilangan dan peratusan dalam sektor korporat. Secara tidak langsung. Kemunduran pendidikan orang Melayu telah menjejaskan dan melambatkan peningkatan taraf sosio ekonomi yang dapat membantu mengurangkan masalah pembaziran reproduktif (Mohd Asri Hj. kesihatan dan komunikasi (Chamhuri Siwar dan rakan. Khususnya. daya saing yang tinggi dan produktif untuk menjana ekonomi. kerajaan akan menyediakan peruntukan berjumlah RM30 juta untuk Badan Bukan Kerajaan (NGO) program latihan yang bersesuaian bagi golongan pelajar tercicir serta Kolej Komuniti dan GiatMARA ke kawasan bandar. Peratusan Bumiputera telah telah meningkat daripada 51. 1997). Melalui pembaikan kemudahan dan pengangkutan awam. 2005). Hal ini selaras dengan sumber tenaga manusia yang diperlukan haruslah mempunyai kemahiran. Golongan miskin dan berpendapatan rendah dan golongan kurang upaya ditambah bagi menggalakkan penyertaan mereka secara aktif golongan ini dalam ekonomi. 2005).1999). orang Melayu dapat mengatasi kemiskinan bandar dengan mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan seterusnya mendapat peluang pekerjaan. elektrik. pelbagai program memperluaskan program keusahawanan dan latihan kemahiran telah disediakan. Sektor swasta pulak dikehendaki mengambil lebih banyak eksekutif dan professional Bumiputera dalam syarikat mereka (Malaysia. Perkembangan pendidikan sekarang menunjukkan bagaimana tahap kelulusan pendidikan untuk semua pekerjaan menjadi semakin tinggi dan memerlukan persaingan daripada semua pelajar (Wan Mohd Nor Wan Daud. kerajaan menyediakan bekalan air bersih. 2005). 10 .Selain itu dalam mengadakan menggalakkan memperkukuh pembangunan modal insan. Abdullah. Bagi tujuan ini.

Peminggiran sosial ini akan menerbitkan perasaan tidak puas hati dan sejarah 13 Mei 1969 akan berlaku lagi.1986).0 Penutup Sebagai penutup kalam kadar kemiskinan perlu ditangani segera dalam usaha mencapai status negara maju. pelbagai program penempatan semula setinggan dibina. Jelaslah. 11 .Melalui perlaksanaan DEB. Walaupun mengalami transformasi sosial selama 5 dekad dalam memajukan negara. isu kemiskinan tidak harus dibiarkan menjadi bara api dalam keamanan Malaysia. Badan bukan kerajaan juga harus bekerjasama untuk membasmi kadar kemiskinan bandar agar kemajuan yang dicapai dapat dikongsi oleh semua warganegara dari pelbagai lapisan masyarakat. Melalui Struktur Pelan Kuala Lumpur 2010. lahirnya generasi muda Melayu yang berpendidikan tinggi yang sanggup menghadapi cabaran dengan kaum lain untuk bersaing di bandar (Yahaya Ismail. Polisi kependudukan 70 juta penduduk Malaysia pada 2100 tidak akan mampu dicapai jika terdapat ketidakseimbangan ekonomi di Malaysia. Pembangunan yang dijalankan kerajaan haruslah melibatkan kesemua kaum di Malaysia bagi mengelakkan peminggiran sosial yang serius. pihak kerajaan dan NGO sanggup berganding bahu untuk membasmi kemiskinan di Kuala Lumpur dalam kalangan orang Melayu. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful