LAMPIRAN 2-2A

REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

Nama Kursus Nama Pasangan Nama Guru Pembimbing Ambilan

MGU 1 2 3

Tarikh dan Hari

Masa

Mata Pelajaran & Kelas (Tahun)

Tandatangan Pasangan

Catatan (Guru Pembimbing)

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Salinan : 1. Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan guru pelatih) 2. Ketua Unit Praktikum Pengajaran Berpasangan Perlu Dijalankan Sekurang-Kurangnya Dua Kali Pada Setiap Kali Praktikum