PENGENALAN KEPADA

KE1URUTERAAN MEKANIKAL

BIDANG
PEMBELA1ARAN
HASIL PEMBELA1ARAN
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
PENGENALAN
Apakah itu keiuruteraan
mekanikal.
- DeIinisi
Bidang-bidang
keiuruteraan
mekanikal
Contoh:
- Keiuruteraan Pengeluaran
- Keiuruteraan Loii
- Keiuruteraan AutomotiI
KER1AYA DALAM
KE1URUTERAAN
MEKANIKAL
Kategori keriaya
- ikhtisas
- separa ikhtisas
- mahir
Contoh iawatan bagi setiap
Aras 1
· MentakriIkan keiuruteraan
mekanikal.
· Mengenal pasti bidang-
bidang
keiuruteraan mekanikal.
Aras 2
· Menerangkan perbezaan
antara
keiuruteraan antara
keiuruteraan
dan sains.
· Pilih dua bidang
keiuruteraan
' mekanikal dan nyatakan
skop
keria dalam bidang tersebut.
· Kaitkan bidang yang dipilih
dengan proiek keria dalam
keadaan ekonomi negara
ategori.
- ikhtisas (iurutera)
- separa ikhtisas (iuruteknik)
- mahir (iurugegas)
Jnstitusi latihan
- Contoh:
Pengeluaran tenaga ikhtisas:
Universiti
Malaya/Universiti
Kebangsaan Malaysia/
Universiti Teknologi
Malaysia/
masa
kini.
Aras1
· Menyenaraikan kategori
keriaya.
· Menyenaraikan keriaya bagi
setiap kategori.
· Menyatakan badan-badan
ikhtisas yang
bertanggungiawab
mengawasi pelbagai kategori
keriaya keiuruteraan
mekanikal.
· (contoh: Lembaga Jurutera
Malaysia dan Institut Jurutera
Malaysia)
· Menyenaraikan institut
latihan
keraiaan dan swasta yang
mengeluarkan tenaga ikhtisas,
'separa ikhtisas dan mahir.

Universiti Sains Malaysia/ Universiti
Putra Malaysia/ Kolei Universiti
Teknologi Tun Hussein Onn.
Aras 2
· Membuat pilihan institut latihan
yang bersesuaian dengan erjaya
Pengeluaran tenaga separa
ikhtisas:
Politeknik/Universiti Teknologi Mara/
Universiti Teknologi Malaysia/Kolei
Universiti Tun Hussein Onn.
Pengeluaran tenaga mahir:
Institut Latihan Perindustrian /
Institut Kemahiran Mara / Institut
Latihan Dusun Tua.
yang diminati dalam bidang
keiuruteraan mekanikal.
· Lakarkan carta alir untuk
menuniukkan dari pelbagai arah
mulai peringkat pendidikan
menengah sehingga lulus
sebagai seorang iurutera
mekanikal.
Aras 3
· Memilih ikian di dalam akhbar
yang mengiklankan kekosongan
dalam tiga bidang keiuruteraan
mekanikal.
· Menerangkan dengan ringkas
skop keria iawatan yang
diiklankan.
1.1
1.2
II. KESELAMATAN TINGKAHLAKU
DAN PAKAIAN
Tingkahlaku di tempat keria
- Peraturan am, keselamatan din
dan tempat keria.
Paaian dan alat perlindungan di
tempat keria.
- pakaian am.
- pakaian perlindungan.
- peralatan
perlindungan.
Aras 1
· Menerangkan pentingnya
tingkahlaku terkawal di tempat
keria.
· Mengenali berbagai ienis pakaian
dan peralatan perlindungan.
· Berpakaian sesuai dengan tempat
keria.
Aras 2
· Menghuraikan berbagai ienis
pakaian dan peralatan
perlindungan.
· Menghubungkan tingkahlaku
terkawal dengan keselamatan.
· Membezakan antara pakaian yang
sesuai dengan yang tidak sesuai
untuk dipakai di tempat keria.
Aras 3
· Menyelia rakan sekelas
mengamalkan tingkahlaku dan
berpakaian sesuai di dalam
bengkel.
· Mencadangkan langkah-langkah
keselamatan tambahan berkaitan
dengan tingkah laku, pakaian dan
peralatan yang sesuai di dalam
bengkel.
1.1
1.2
1.3
1.4
IV. AMALAN BENGKEL1
MENYAMBUNG
Mengikat
Jenis pengikat:
- bol
- nat
- sesendal
- stad
- skru
Merivet
Aras1
· Menyatakan ienis-ienis pengikat
dan rivet serta penggunaannya.
· Menerangkan prinsip pateri
lembut dan pateri keras.
· Menerangkan prinsip kimpalan
gas dan kimpalan arka.
· Mendiri siap peralatan kimpalan
arka.
· Membentuk kumai pada plat rata
Jenis rivet:
- kepala bulat
- kepala pana
- kepala rata
- kepala benam
- kepala kun
- rivet "pop"
Merivet "pop":
- alat
- proses
Memateri lembut dan memateri
keras.
- prinsip
Mengimpal gas dan mengimpal
arka.
- prinsip
- langkah keri'a kimpalan arka
- peralatan
- eselamatan
dengan kimpalan arka.
· Membuat sarnbungan
menggunakan rivet "pop"
· Mengamalkan langkah
keselamatan semasa mengimpal.
Aras2
· Memasang sambungan
menggunakan berbagai ienis
pengikat.
· Membuat satu obiek mudah yang
melibatkan penggunaan rivet
"POP".
· Mengimpal arka sambungan temu
persegi.
· Dapat mempamerkan arka yang
baik.
Aras 3
· Memilih saiz rivet "pop" yang
sesuai dengan keria.
· Menyelia rakan sekelas mematuhi
peraturan keselamatan semasa
menialankan keria amali.
Buku Panduan Guru Pengaiian
Keiuruteraan Mekanikal /i/
MEMOTONG
Memotong dengan cara
Aras 1
· Menerangkan prinsip
pembahagian.
- prinsip
Memotong dengan cara menyerpih
dengan alat tangan.
- ienis-ienis alat tangan dan
penggunaannya:
pahat, gergaii, kikir
- keselamatan
Memotong secara menyerpih
dengan mesin:
- ienis mesin
mesin gerudi
mein larik
mesin kisar
mesin canai
- bahagian-bahagian utama mesin
- kegunaan- keselamatan
Memesin laniutan.
- ienis mesin
- mesin kawalan berangka
terkomputer
- mesin nyah cas
- mesin pemotong plasma
- mesin pemotong laser
- prinsip
pemotongan dengan cara
pembahagian.
· Mengenal pasti dan
menggunakan alat-alat tangan
untuk menyerpih.
· Mengamalkan langkah
keselamatan semasa
memotong.
· Mengenal pasti mesin-mesin dan
kegunaannya.
· Melabelkan bahagian-bahagian
utama mesin.
· Menyatakan prinsip, kegunaan
dan kelebihan mesin laniutan.
Aras 2
· Menggunakan alat tangan dan
mesin gerudi semasamembuat
proiek.
· Mengamalkan langkah
keselamatan semasa
menggerudi.
· Menyatakan prinsip, kegunaan
dan kelebihan mesin laniutan.
Aras 3
· Memilih daripada katalog
- kegunaan
- elebihan
pelbagai ienis alat tangan dan
mesin yang sesuai dengan ienis
keria.
· Menyelia rakan sekelas
menggunakan alat tangan dan
19
TUANGAN
Pengenalan kepada tuanagn
Jenis-ienis tuangan
- tuangan pasir
- tuangan die
- tuangan lilin
KERJATEKAN
Pengenalan kepada keria tekan.
Proses-proses keria tekan dan
contoh hasil erja tean.
Aras 1
· Menyatakan apa itu tuangan.
· Menyatakan Jenis-ienis tuangan.
· Menerangkan langkah-langkah
menghasilkan tuangan die dan
tuangan lilin.
Aras 2
· Mengenal pasti proses tuangan
yang digunakan untuk contoh-
contoh komponen yang diberi.
Aras 1
· MentakriI keria tekan.
· Mengenal pasti hasil-hasil keria
tekan.
Aras 2
· Menghuraikan proses
penembusan, pengosongan,
pembengkokan dan penarikan.
Aras 3
· Mengenal pasti satu komponen
yang dihasilkan melalui dua
proses diatas dan menerangkan
bagaimana komponen tersebut
dihasilkan.
20

V. BAHAN-BAHAN

1.1
1.2
1.3
BAHAN-BAHAN
KEJURUTERAAN
Bahan logam
- konsep
- ienis
- logam Ierus
Contoh:
- besi tempawan
- keluli
- besi tuang
- logam bukan Ierus
Contoh:
- timah
aluminium
- kuprum
- aloi
Contoh:
- loyang
- gangsa
Bahan bukan logam
- konsep
- ienis
Contoh:
- getah
seramik
Bahan komposit
- konsep
Aras 1
· Menyatakan apa itu bahan logam
dan bahan bukan logam.
· Menyenaraikan ienis-ienis bahan
logam dan bahan bukan logam.
· Menyatakan perbezaan antara
logam Ierus, logam bukan Ierus
dan aloi
· Memberikan contoh-contoh logam
Ierus, logam bukan Ierus, aloi dan
penggunaannya.
· Menerangkan konsep bahan
komposit.
· Mengenal pasti bahan-bahan
komposit.
Aras 2
· Menyatakan kegunaan bahan-
bahan komposit.
30
- ienis-ienis bahan komposit
contoh:
- plastik
kaca gentian

SIFAT-SIFAT BAHAN
SiIat Iizikal logam dan takriIannya.
- keberaliran haba
- keberaliran elektrik
- takat lebur
SiIat mekanik logam dan
takriIannya.
- siIat
- kemuluran
ketempaan
- kerapuhan
kekerasan
- keplastikan
kelasakan
- keanialan
- penggunaan yang bersesuaian
dengan siIat.
· MentakriIkan siIat-siIat Iizikal
logam.
· MentakriIkan siIat-siIat mekanikal
logam.
· Menyatakan kesesuaian
kegunaan yang berdasarkan siIat
mekanik bahan.
Aras2
· Mengenal pasti empat komponen
yang terdapat di dalam bengkel
yang diperbuat dari pelbagai
bahan dan terangkan Iungsi dan
siIat mekanik bahan tersebut.
Aras3
· Namakan satu industri di dalam
negara yang menggunakan
sesuatu bahan tertentu dan
nyatakan mengapa bahan
tersebut digunakan.
.
31

PENGELUARAN BESI DAN
KELULI
Pengeluaran besi dan keluli dari
bahan mentah.
Bentuk pembekalan.
- plat
Aras1
· Melakarkan carta aliran
pengeluaran besi dan keluli.
· Menyatakan berbagai bentuk
pembekalan.
'
- kepingan
- bar
- besi bersudut
RAWATAN HABA
Tuiuan rawatan haba bagi keluli.
Gambaraiah keseimbangan Besi
Karbon.
- ienis
- penyepuhlindapan
- penormalan
- pengerasan
- pembaiaan
- tuiuan
- proses
Aras 1
· Menerangkan tuiuan rawatan
haba.
· Menyatakan ienis-ienis rawatan
haba.
· Menerangkan tuiuan :
-. · penyepuhlindapan
penormalan
- pengerasan
pembaiaan
· Menyatakan empat ienis struktur
mikro keluli besi karbon.
- Ierit
- perlit
austenit
- simentit
Aras 1
· Menerangkan proses:
- penyepul-ilindapan
penormalan
- pengerasan
pembaiaan
· Melabelkan empat ienis struktur
mikro keluli pada gambar raiah
besi-karbon yang diberi
Aras 3
· Menyatakan hubungan di antara
suhu rawatan haba dan peratus
karbon dalam keluli dan
perubahan bentuk strukturnya
berdasarkan gambaraiah
keseimbangan besi-karbon yang
diberi.
· Terangkan bagaimana rawatan
haba dilakukan kepada tiga
komponen berbeza yang terdapat
di dalam bengkel dan
hubungkaitkan proses tersebut
dengan Iungsi alat berkaitan.

'I. MEKANIK


BIDANG PEMBELA1ARAN HASIL PEMBELA1ARAN
1
1.1
1.2
DAYA DAN MOMEN
Pengenalan kepada onsep daya
sebagai vektor.
- leraian daya
- paduan daya
- keseimbangan
- Hukum Newton
Gambar raiah badan bebas (GBB)
Aras 1
· Menerangkan konsep daya
sebagai vektor.
- leraian daya
· - paduan daya
- keseimbangan daya
· Menyatakan hukum-hukum
Newton
· Menyatakan deIinisi momen.
1.3
Momen
- prinsip
- aplikasi
Aras 2
· Mengira dengan menggunakan
daya sebagai vaktor yang
berkaitan dengan masalah
keiuruteraan mekanikal
berdasarkan Hukum Newton
Pertama dan Kedua.
· Mengira daya yang diperlukan
untuk menentukan sesuatu iasad
dalam keadaan keseimbangan.
Aras 3
· Menganalisis raiah iasad dan
melukis gambar raiah badan
bebas yang ditindak oleh daya-
daya luar, dalam penyelesaian
masalah keseimbangan daya dan
momen.
· Membuat pengiraan yang
menggunakan prinsip momen
pada rasuk yang disokong mudah
dengan beban-beban tumpu.

PENGALIHAN DAN
PENYIMPANAN
BAHAN-BAHAN
Kaedah yang betui dan selamat
dalam mengalih dan menyimpan
berbagai ienis dan bentuk bahan
seperti:
Aras 1
· Menyatakan berbagai ienis bahan
yang terdapat di tempat keria.
· Menerangkan cara yang betui dan
selamat dalam pengalihan dan
penyimpanan bahan.
Aras 2
- bahan-bahan mudah terbakar.
- bahan-bahan berat / paniang.
- bahan-bahan toksid. PENGGUNAAN ALAT
DAN
KELENGKAPAN
Langkah-langkah eselamatan
semasa mengguna alat dan
kelengkapan.
Berbagai kecelakaan yang
mungkin berlaku semasa
menggunakan berbagai ienis alat
dan kelengkapan sekiranya
langkah keselamatan tidak
dipenuhi.
· Mengendali pengalihan dan
penyimpanan bahan-bahan dengan
teratur dan selamat.
Aras 3
· Menyelia pengalihan dan
penyimpanan bahan-bahan secara
teratur dan selamat.
Aras 1
· Menyenaraikan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
apabila menggunakan alat
kelengkapan.
· Mengutamakan keselamatan
apabila menggunakan alat dan
kelengkapan.
Aras 2
· Menghuraikan berbagai ecelaaan
yang boleh berlaku semasa
menggunakan alat dan
kelengkapan.
Aras 3
· Menyelia rakan sekelas mematuhi
langkah keselamatan semasa
mengguna alat dan kelengkapan.

PENGGUNAAN KUASA
ELEKTRIK
Pendawaian pembumian dan alat
Aras 1
· Mengenal pasti punca dan
menghuraikan kesan reniatan
perlindungan.
Elektrik sebagai salah satu daripada
punca ebaaran.
Reniatan elektrik.
- punca
- kesan
- tindakan
elektrik.
· Mengamalkan langkah-langkah
keselamatan untuk mengelakkan
reniatan elektrik.
· Mengenal pasti pendawaian
pembumian dan alat perlindungan
yang betul.
· Menyatakan bagaimana
kebakaran boleh diakibatkan oleh
elektrik.
Aras 2
· Menerangkan pentingnya
pendawaian pembumian yang
betul dan sempurna.
· Menerangkan pentingnya alat
perlidungan.
· Mengambil tindakan awal seperti
mematikan suis utama atau
menekan butang kecemasan
apabila berlaku kecemasan.
Aras 3
· Menyelia amalan langkah-langkah
keselamatan untuk mengelak
bahaya reniatan elektrik.
· Merumuskan peraturan untuk
mengelakkan bahaya kecelakaan
yang disebabkan oleh elektrik di
tempat keria.

PENCEGAHAN KEBAKARAN
Punca kebakaran dan cara
mengelakkannya.
Media dan alat pemadam api.
Contoh:
- pemadam api
- pasir
- air
- karbon dioksida
Kelas-kelas alat pemadam api
- pemadam api kelas A
- pemadam api kelas B
- pemadam api kelas C
- - pemadam api kelas D
HASIL PEMBELA1ARAN
Aras 1
· Menyatakan berbagai punca yang
boleh menyebabkan kebakaran dan
cara mengelakkannya.
· Mengamalkan langkah-langkah
keselamatan untuk mengelakkan
kebakaran.
· mengenali berbagai ienis-ienis
media pemadam api dan
penggunaannya.
· Menyatakan media untuk setiap
kelas alat pemadam api.
Aras 2
· Mengenal pasti alat pemadam api
yang sesuai untuk berbagai ienis
kebakaran.
· Mengendali dan menggunakan
berbagai ienis alat pemadam api.
Aras 3
· Menyelia amalan langkah-langkah
keselamatan untuk mengelak
bahaya kebakaran.
· Merumuskan peraturan untuk
mengelakkan bahaya kecelakaan
yang disebabkan oleh api di tempat
keria.

HASIL PEMBELA1ARAN
PERTOLONGAN CEMAS
Alat-alat pertolongan cemas
Pertolongan cemas untuk:
- luka
- lecur
- patah
- sesak naIas
Aras 1
· Menyenaraikan alat-alat dan ubat-
ubatan dalam kotak pertolongan
cemas.
· Mengendali dan menggunakan
ubat-ubatan yang terdapat dalam
kotak pertolongan cemas.
Aras 2
· Menghuraikan prosedur
pertolongan cemas terhadap insan
yang luka, lecur, patah dan sesa
naIas.
· Member! pertolongan cemas
kepada mangsa luka dan lecur.

METROLOGI


PENGUKURAN DAN PENGU1IAN
Alat-alat Pengkuran Biasa
-pembaris keluli
-protaktor
-sesiku bergabung
-tolok palam
Angkup Vernier
-pengenalan kepada bahagian-
bahagian angkup vernier
-prinsip skala vernier
-kegunaan angkup vernier
Mikrometer
-pengenalan kepada bahagian-
Aras 1
· Mengenali dan mengguna alat-alat
pengukuran biasa.
· Mengenali bahagian-bahagian
angkup vernier dan mikrometer.
· Mengguna dan membaca angkup
vernier metrik dan angkup vernier
digital metrik.
· Mengguna dan membaca mikrometer luar
metrik dan
mikrometer luar digital metrik.
· Menyatakan penggunaan penolokan'
dalam industri pembuatan.
bahagian mikrometer
-prinsip skala mikrometer
-kegunaan mikrometer
Aras 2
· Menielaskan prinsip skala vernier
dan prinsip skala mikrometer.
· Menghuraikan konsep penolokan.
Penolokan
-konsep
-penggunaan
Aras 3
· Menyelia penggunaan dan
peniagaan angkup vernier dan
mikrometer.

BIDANG PEMBELA1ARAN
HASIL PEMBELA1ARAN
HAD TERIMA
Pengenalan kepada had terima.
Konsep had terima.
- kepentingan
- ienis
- had terima searah
- had terima dwiarah
Kegunaan had terima
KAWALAN MUTU
Pengenalan kepada awalan mutu.
- deIinisi
- tuiuan
Cara kawalan mutu
- carta kawalan mutu untu dimensi
t
Aras 1
· Menyatakan deIinisi had terima
· Menyatakan kepentingan had
terima.
· Menyatakan ienis-ienis had
terima.
Aras 2
· Menerangkan bagaimana had
terima digunakan.
· Memberi komen tentang
kesesuaian kegunaan had terima
pada situasi tertentu.
Aras 1
· Menyatakan deIinisi kawalan.
· Menerangkan betapa pentingnya
- carta di dalam kawalan
- carta di luar kawalan
Pensampelan
- pensampelan sekali
- pensampelan dua kali
kawalan mutu dalam proses
pembuatan.
· Menerangkan apaah ISO 9000.
Aras 2
· MentaIsirkan carta kawalan mutu
untuk dimensi.
· Menerangkan cara-cara
pensampelan yang digunakan
untuk mengawal mutu sesuatu
produk.
· Menyatakan kepentingan ISO
9000.


BIDANG PEMBELA1ARAN HASIL PEMBELA1ARAN

2 GESERAN
- prinsip
- hukum
- pekali geseran
- penggunaan geseran
Aras 1
· Menyatakan hukum-hukum
geseran.
· MentakriIkan pekali geseran.
· Memberi contoh-contoh
penggunaan geseran dalam
keiuruteraan mekanikal.
Aras 2
· Membuat pengiraan atas iasad
yang mula hendak bergerak pada
permukaan datar yang melibatkan
pekali geseran berdasarkan
prinsip dan hukum geseran untuk
menyelesaikan masalah berkaitan
keiuruteraan mekanikal.
Aras 3
· Membuat pengiraan atas iasad
yang mula hendak bergerak pada
permukaan condong yang
melibatkan pekali geseran
berdasarkan prinsip dan hukum
geseran untuk menyelesaikan
masalah berkaitan keiuruteraan
mekanikal.

BIDANG PEMBELA1ARAN HASIL PEMBELA1ARAN

ASAS KA1IDAYA BAHAN
Tegasan
- deIinisi
- ienis
- tegasan tegangan
- tegasan mampatan
Terikan
- deIinisi
Hukum Hooke
GraI tegasan melawan terikan
Modulus keanialan. - deIinisi
Aras 1
· MentakriIkan tegasan.
· Mengenal pasti ienis-ienis tegasan.
· MentakriIkan terikan.
· MentakriIkan modulus eanjalan.
· Menyatakan Hukum Hooe.
Aras 2
· Menyatakan hubungan tegasan dengan
terikan berdasarkan Hukum Hooke. ··
MentaIsir graI tegasan melawan terikan
berdasarkan graI yang diberi.
· Membuat pengiraan yang melibatkan tegasan.
· Membuat pengiraan yang melibatkan terikan. ·
Membuat pengiraan yang melibatkan modulus
eanjalan. Aras 3
· Membuat pengiraan yang melibatkan
ketegasan, keterikan dan modulus
keanialan bag! komponen maimuk.

BIDANG PEMBELA1ARAN TAKAL DAN
GEAR
HASIL PEMBELA1ARAN
Aras 1
Pengenalan kepada takal dan gear
serta Iungsinya.
- takal
- gear
- taii
- serong
- helik
- rak dan pinan
Rangkaian gear.
- mudah
- maimuk (tidak melebihi empat
gear)
Pengiraan takal dan gear taii.
- halaiu takal dan gear taii
- diameter takal
- gigi gear taii
· Mengenal pasti takal dan gear.
· Menerangkan Iungsi takal dan
gear.
· Melakarkan pelbagai ienis
rangkaian gear taii.
Aras 2
· Membuat pengiraan halaiu
putaran takal dan taii.
Aras 3
· Menerangkan konsep aplikasi
takal dan gear dalam beberapa
contoh produk keiuruteraan.

VII. SISTEM

1
1.1
1.2
1.3
SISTEM HIDRAULIK
Pengenalan kepada sistem
hidraulik.
- kepentingan sistem hidraulik
- penggunaannya dalam industri
SiIat-siIat cecair hidraulik.
Fungsi komponen-komponen sistem
hidraulik.
- pam
- penapis
- iniap sehala
Aras 1
· Menyatakan kepentingan dan
penggunaan sistem hidraulik
dalam industri.
· Menyatakan siIat-siIat cecair
hidraulik.
· Mengenal pasti komponen-
komponen sistem hidraulik.
· Mengenal pasti simbol-simbol
yang digunakan dalam litar
hidraulik.
- iniap pelega
- iniap kawalan berarah
(insani dan solenoid)
- iniap kawalan aliran
- penggerak ienis silinder
- tangki
Litar asas sistem hidraulik.
· simbol komponen-komponen
- - litar sistem yang mudah
Aras 2
· Menerangkan Iungsi komponen-
komponen sistem hidraulik.
· Menerang dan menganalisis
perialanan litar hidraulik mudah.
Aras 3
· Mengatasi masalah yang wuiud
dalam litar hidraulik mudah.

SISTEM PNEUMATIK
Pengenalan kepada sistem
pneumatik.
- kepentingan sistem pneumatik
- penggunaannya dalam industri
Fungsi komponen-komponen sistem
pneumatik.
- pemampat udara
- penapis
- pengatur dan tolok tekanan
- pelincir
- iniap kawalan berarah
(insani dan solenoid)
- silinder
- iniap kawalan aliran
- penerima
- penyenyap
- - pengering
Aras1
· Menyatakan kepentingan dan
penggunaan sistem pneumatik
dalam industri.
· Mengenal pasti komponen-
komponen sistem pneumatik.
· Mengenap pasti simbol-simbol
yang digunakan dalam litar
pnuematik.
Aras2
· Menerangkan Iungsi komponen-
komponen sistem pneumatik.
· Menerangkan dan menganalisis
perialanan litar pneumatik mudah.

Litar asas sistem pneumatik.
- simbol komponen-komponen
Aras 1
· Mengatasi masalah yang wuiud
- litar sistem pneumatik yang
mudah
Perbezaan antara sistem hidraulik
dengan sistem pneumatik.
- penggunaa
- kelebihan/kelemahan SISTEM ROBOTIK
ASAS
Pengenalan kepada sistem robotik
asas.
- ciri-ciri robot
- penggunaan dan kepentingan
robot dalam keiuruteraan.
dalam litar pneumatik mudah.
Aras 1
· Menerangkan apa itu robot
· Menyatakan kegunaan dan
kepentingan robot dalam
keiuruteraan mekanikal.
· Mengenali elemen-elemen sistem
robotik.

Eleman sistem robotik
-Kawalan
- program pandu terus
- program gerak terus
- PLC
-Kuasa
- hidraulik/pneumatik
- elektrik
Pergerakan
- Jenis
- berbentuk silindar
- polar/sIera
- skara
- berbentuk segi empat tepat
- pergelangan tangan
-Deria
Aras2
· Menghuraikan setiap elemen
sistem robotik.
Aras3
· Menerangkan dan menganalisis
perialanan litar mudah hidraulik/
pneumatik yang digunakan untuk
pergerakan berbentuk segiempat
dalam sistem robotik.
- suap batik elektronik
- sentuhan
- - penglihatan (mengenal corak)
1.1
1.2
1.3
BIDANG PEMBELA1ARAN 'III.
LUKISAN TERBANTU KOMPUTER
PENGENALAN KEPADA LUKISAN
TERBANTU KOMPUTER
Pengenalan kepada lukisan
terbantu komputer (CAD).
Perbezaan antara lukisan insani dan
lukisan terbantu komputer.
Kelebihan dan kelemahan lukisan
terbantu komputer
HASIL PEMBELA1ARAN
Aras 1
· Menyatakan maksud lukisan
terbantu komputer.
· Membezakan antara lukisan insan
dan lukisan terbantu komputer.
· Menyatakan kelebihan dan
kelemahan lukisan terbantu
komputer.

Arahan-arahan dalam perisian
lukisan terbantu komputer.
- memulakan lukisan
- membina obiek
- paparan dan mengedit
- menyusun
- mencetak / memplot
- membuka, menyimpan dan keluar
daripada Iail lukisan.
HASIL PEMBELA1ARAN·
Menggunakan pelbagai arahan
lukisan terbantu komputer untuk
menghasilkan lukisan geometri
mudah. · Memplot / mencetak luisan.
· Mengamalkan sikap
bertanggungiawab semasa
menggunakan komputer.
Aras2
· Menggunakan pelbagai arahan
lukisan terbantu komputer untuk
menghasilkan lukisan komponen-
komponen keiuruteraan mekanikal
2D Aras 3
· Menghasilkan lukisan mudah 3D.
· Mengenali dua lagi perisian
lukisan terbantu komputer yang
terdapat dalam pasaran.
2
2.1
BIDANG PEMBELA1ARAN
IX. REKA BENTUK PENGENALAN
KEPADA REKA
BENTUK
- Konsep
- Tuiuan
-
ELEMEN REKA BENTUK
Proses reka bentuk
- menganalisis masalah
- menyiasat
- idea awalan
- analisis idea
- penghalusan
- keputusan
- pelaksanaan
HASIL PEMBELA1ARAN
Aras 1
· Menerangkan konsep dan tuiuan
mereka tuiuan mereka bentuk.
Aras1
· Menyatakan elemen-elemen reka
bentuk.
· Menyatakan aspek-aspek yang
perlu diambilkira dalam setiap
elemen reka bentuk.
· Melakukan penyiaatan untuk
mengumpul maklumat-maklumat
bagi menyelesaikan masalah rea
bentuk.
Aras 2
· Menerangkan proses reka bentuk.

BIDANG PEMBELA1ARAN
Penggunaan teknologi.
- pemilihan penggunaan teknologi
yang sesuai.
Contoh:
- gear
- talisawat dan takal
- penyambung
- roda
Binaan
HASIL PEMBELA1ARAN
Aras 2 (sambungan)
· Menyesuaikan penggunaan
teknologi dalam menyelesaikan
masalah reka bentuk.
· Mengambil kira aspek-aspek
binaan semasa merekabentuk.
· Memilih menggunakan bahan dan
proses yang paling murah, mudah
dan berkesan dalam
- ketegapan alat yang direka
bentuk
- saiz alat yang direka bentuk
- Iaktor-Iaktor pemasangan dan
penyelenggaraan
- keselamatan
- proses-proses binaan seperti
pemotongan dan penyambungan
bahan.
menghasilkan sesuatu reka
bentuk.
· Memilih bahan yang mempunyai
siIat sesuai dengan sesuatu reka
bentuk.
· Mengambil kira Iaktor-Iaktor
estetika dan ergonomik dalam
reka bentuk.

BIDANG PEMBELA1ARAN
Ekonomi reka bentuk
- bahan
- prose-s-proses pembinaan
Pemilihan bahan.
- siIat-siIat mekanikal bahan
- siIat-siIat Iizikal bahan
Kesesuaian reka bentuk.
- estetik
- ergonomik
HASIL PEMBELA1ARAN
Memilih dan membuat keputusan
yang sesuai berdasarkan aspek
dalam menyelesaikan sesuatu
masalah reka bentuk.
Menilai dan menganalisis elemen-
elemen yang dipertimbangkan
untuk sesuatu proses
merekabentuk serta cadangkan
perubahan untuk memperbaiki reka bentuk
tersebut.

BIDANG PEMBELA1ARAN
MEREKABENTUK
Menghasilkan reka bentuk.
Kaedah pembentangan hasil reka
bentuk.
HASIL PEMBELA1ARAN
Aras 1
· Merekabentuk artiIak untuk
menyelesaikan satu masalah yang
dikenal pasti.
· Menyatakan kaedah
pembentangan hasil rea bentuk.
Aras 2
· Berusaha menghasilkan artiIak
yang kreatiI
· Membentangkan hasil reka bentuk
dalam bentuk dokumen,
pembentangan dan lisan.
Aras 3
· Menilai dan menganalisis artiIak
reka bentuk yang dihasilkan oleh
rakan sekelas dan dapat
mencadangkan ciri-ciri
memperbaiki reka bentuk tersebut.
· Menilai dan menganalisis artiIak
reka bentuk yang dihasilkan oleh
rakan sekelas dan dapat
mencadangkan proses keria dan
bahan yang digunakan untuk
memperbaiki reka bentuk tersebut.

,9047 
98,8 :7:907, 

2,8, 3 

805,7,98,8 :7:903 7,8 
2,7 :7:0,8 3899:8,9,3 
4394 !030:,7,3903,,98,8 &3;0789 ,,,

8.3.38..&3.0789 0-..

 &3.0789%0344 ..8.

:7:907.7.9.307. W .9047 07..8.3-.3/.3 20..-..8.9047 07.3.3 98.33899:9:7:907.9047 W03..7.3 -079.850-...9..3903.7.8/.38...8.8 805..7  &3.7. . W0303.8.32.0789$../.7..3 -.5... W0303. .3...439402-.3 07.3:3. W0303.3 2030:./.38.- 203.. 809.33899:9 .98..98..89../.0:7:907.

8..&3..0789 !:97.

8 W02-:.3 .3/03. .0789 %0344%:3:8803 33 7..95.307.9.33899:9.3-07808:.40&3..

7. 98.3903.8 !4903.!030:..7.805.

0789%0344.7.&3.

 &3.8.0789%0344..

.0789%:3:8803 33 !030:.40 &3.7.3.7 3899:9.3903.2.3!073/:897.9.

 3899:902.3.7..7.

3.8 W02.35073/:3.907.....95073/:3. W0307.3/23...2. 93..9.9 !07.   $%%& ! %3.3 .../9025.39025.3 /. W. /..35073/:3.9. .3899:9 .9.0385.. 7..9..9503//..7:39: 203:3:.3//.8047.2 07.9 5.7 ..3.9..3-07-.3 7...3.7.3 9025.::8 80-.373.3 /..3507...30:7:907.3 20303.3..3 20.3 W03:7.3/.038 5...3/.9:7.304843.2-/.3 7./03.3808:.8 W0307.-.3/3 07.3 5073/:3.3..3/03.3/ /.29.3 0:7:907.-07-.3.3507.:907.320..3:7:907. 20.750-.3... W075.907..3503933.8 84507.3..3203. W0303.9. 5.39025..803.3.3:8:3%:.3.2.907.7.:/9025.8 507..3 !..2 080. 2:.-/.3..3/.3..5073.79.9/.

3./ 87: 07.3800. .9. W0307..39.7...3573855.//.907 02-:9/./9025.3.09 .2 -030  '  &  03.5.8/.3.098079. W02-039::2.9.3 808:.3. 038503. 080.3/.2.3.5507.9 80803/.8 W03.9....3.3 . :39:/5..39/./03.9 -4 3.90707..5073/:3..3.3038 038503.35738525. 7..2 -030 W03.3 .2.3 W02-0.325.9.:/.//.3 W03:-:3.9  7.9.2-.9 /.97.: 907.....3808:.7.3808:.5.: 5.503:3../.393.3.2.907.7..3.3080.9.39...7.8 W0307..5.8 203./03.33.3../. 89.. W03/78.3.3-07.3 507.808:.8 W030..9.3 -075.35.393.3 /03...325..37.393.

3902: 50780 W.7.7.8.3..2-:3.9 574808 02.7. 7.. 05.. 7.30. W030.3..3802.8.09545 .3.09545 W03.038 503. W02-:.0387.3 0:7:907..09545.307. .3 203:3.3.5./03.8.73-:3..92025.9.3 203:3. 203.09545 07..9:4-02:/..-03.3.25.09 ! ! W0325. 05.8 57385 0325.3.3 808:.3800.20325.. 080.8 W028.8202.320325.2.2-:3.3.9: 507.907 07.-:.98.9.7.09 05.. 57385 ..7.90702-:9/.3/:.7.9.2.9.3202.2..:3 7.3503:3.8.3802.07 .8 W02.9 05..307. 507...7..3.2..325..3080..3 /03.9.5.7.3..3 20-.3-07-...37..3 -.3:7:!03.8/.38.207..9 W02-:. ::!.2 05.9:7.98.37.

.

2.8 W0307.3. 7.357385 080.7.9.3  % 024943/03.. .3.

.3802.892083 2083/..3 503:3.3..9.2083 W03.203075 /03. 502-..3 203:3.2./...3 208307:/802.2..9.3.502-.3 0:3.2.3 02083.2.3.33..202-:.99.3.3 7.9..99..3 02494380.32083.8.8 W02/.7.3.3.3 W0303.3-.203075 /03. 2024943 W0303.3:9.3 :9.8 208350249435.3.9..357385 0:3.3.99..2.. 5.8 W03:3. W0.89/.9 5740 W03.3:9..33. 080.3 /...8.3 -. 20835024943. -.3 080.2.3 038 038.3 7.-0.32083 0382083 208307:/ 203..3 0382083 2083..9.807 57385 5024943..357385 0:3.300-.5.2.3.3.3 :39:203075 W03.4 .99.7 2083.3/.300-.3:9.9.75...9 07.3 /..8.3-07..3/.3.9 .2.3 -...82.3/03..3. 907425:907 20833... 7 080...3. 080.2083 0:3. 20307:/ W03......7.9.3.3.7..7 20838.3:9.32083..3 57385 024943/03.3802.5..

35..895748089:.3 50-.9.9:.3808:.3.33 #% !0303.3/:3.3.3/0 9:.7.3.4394.3 W0303.3.8.3.3.9:9:.7./03. 0:3. 90.3 038 0389:.3 7.90./.3038 0389:.5.3 7..3:39:.3.3574808 50302-:8.8 W03:7.3.3 502-034.3.9.99.43944254303..3 2083.4394 ..3800.807.87 9:. W030.90. .3...3 9:..3.8 W039.3 W0307.3.3 W03.3/.3/.3 .07..5..3/.3503.7107.8 203:3.5.3 !74808 57480807.8 W03./.3 7.3 .3.3/.305.89...3/-07 7.3/0/.3.3.3.3.3 5034843.90.305.8 00-.99. 203.39:.8 W0303..038.3 %& !0303.3 9:.3038 07.33 7.3.90.8 .3 .807.

.320.3.9:4254303 .8.:/:.320307.3/.2.W0303.8/.5.3 -.8.898.425430390780-:9 /.9. 574808/.3.3   '  .

2-:.3-.89-.4 W02-07..5.2-:.3-:.34.2 W03.3.    &#&%# ..43944..3038 038-.3..9.3-:.3 4.3107:8 /.2107:8 4.4394 ..3425489  .3 425489 W0303..3 -.2-:..2 43805 038 4.2 /. .4/. ..2/.9..9. 807.38.2 .3.3 503:3..2 107:8 4.30:3.3 .9:-..3-.34.3 0: -089:..3507-0.:23:2 :57:2 .34.3-.39.3425489 43805 7.33.7.2 43805 038 4394 09.3 425489 7.3 -..3.2 W0303.....343805-.7.8 W03.34.8 W03.4 4394 4.3-:.2107:8 4394 -089025.3107:8 4394 92.34. W0307. 4..5.3 4..3..3107:8 .

039..3425489 .89 .3 . 038 038-..4394 5..

 -..39079039:/.7.3 0:3.2-030 .3.91.3 5030:..5.3/.9/.7..390780-:9 7. 4..33.90-:7 $1.3 503:3.9 81.94254303 ..3.9 ..3 05.71.3 81.30: W03.8 W.33.-039: 502-0.3-08/. 4.9. 039:502-0.3 0.750-.3-.3 W039..3 3.39..5..3 07. $% $% $1..3.3203:3.9//.3907...8 W0303..7 -..8..9 81.381.2/..8.32039..7.9:-.-..7.381.71.3-.3907/.3 90780-:9/:3.2/.2 W039..2 W03.3-07808:.7.3 09025...3-08/.3.3.3 5...79.2 30.3  7..-.3 /03.9 02::7.7.89.9  !&#$ & !030:..9.9 20.3-07/.3.3 9.920.8 W0..7. 0-07.30808:.30:/.3 808:.920.7.3 0..4.920. 0-07.71.31:38/.5:.381.3.38.3 007.89025.5. 81.34..3203.9.30097 9.381.2.9:3/:897//.3/507-:.3-07-.8.71.91..3 7..

9..2-..8 W03.9.308 ... W03.9038897:9:7 2740:-08.0802-.-.39.8 W0307..77.3:-:3.3.3 .8.-..8.8 W0307..8.3 W03.2-.3574808 50305: 3/.5.3.7-43 1079 5079 . W0307.3 502-.3.-..3 -.9.3/-07 7..-0./.39::.3 9::.3 50307.3 503472. -08-078:/:9 #% %::.3025.39::.9038897:9:7 2740:5.3/.7-43.3 574808 ..:89039 820399 7.3 W50305:3/.9..3 50307.3038 0387. -08 .5.3 503472.0: .5.3 502-.3..7.3 50307..3...3 502-..7.7-43 038 50305:3/.7 7.9.-..3025.37..37.3 503472. 053.3 .3 W0.9.

 80-.3907/.9.3     ' !#  !0303.3.3-0-.9.2-.3-..9..357480890780-:9 /03.3.20:/.3-039:897:9:73.31:38./:. 80-.3/.7.3/.3507.3 :-:3..9-07..3/. 0802-./.././:.9 //.8.3.:...8::7....8 7.. 5.9.9.305. 4254303-07-0.343805/. -07/.-.2-030/.8 .3/013824203  4203 57385 .7-43..-.3/...7.3 ::20943 . W03.7-43/.-..305..3./.3 .5.3 507:-.0947 07.3/.77./.3-08 ...9..7.. 0802-./.9:8 ..3 /-07 W%07...2. W 5.5.3..8 W0307. 0802-..43805/.3.3.9.8  $!# 7.0947 07.3..3::2 ::2 0943 W03.2-.

40/.3/./.3 203:3.3-039:-.3 -07...8.3907/.3/.3....77..//.3-09:/.7 /.3 80.30/:.320325.W037.3-.32.0/./.8..3..3-0-.9/9025.3 /. -07/.2203.3 :39:203039:.907.8 W03.3.35738524203 5.3-09:/./.3808:.8.3203:3.-.5.3. W0307..3 805079 ./ /.2503.9..3 -0-.380..3 2..2...3.8:.3 50325.20.7. /03.80-..038/.. W037.8..9:.8.:.. /.3 24203 W02-:.8 W03.3 -0-.9 /.3.947.2503008...3-07-.3::20943 !079.9/.3 7...3/03.2.3 .. 0:7:907../03../.320..3/507:..3/93/.0802-.8.2-..9..39:25: 7.3 7..2.30802-..3/84432:/..038-.3 -07-./.8 ! !!  .887.3 20:8.7.95037.././.3.7..3.

3 -..7 -..9..3 -.. -.907-..32:/.3-07.

080.3 !&&$ %# !03/.203:3../.3/.... 203:3.2.5..080.0.3800.3 203:7.3 .503.3 7..7..8 W030.3...3502-:2.3802. 003.8 07-..8.203:3..5.8 W03:7.39/.3 /503: .3.3 -..3..3 50325.3.9  7.3.-.3 003.7..5..3-.2.9/.3.5..3..:802.3 907. .3.3.3.8.. .9. 802.3 -.3.2.895:3. 203:3.2.3 ..380.9/.3807..8.9:7/.3 W0303.3 W0303/.2.3..380.203:3.3507:/.9 /.0.3080.8.3 7.3-07-....5.3.3...9: . W03:9.2.3703...3/. 2:33-07.3003.3-07-.5.5.038.3/.3948/ !&% 907.2.3/03.8202.9.8 ! W030.5..9/..2.7.3 .308.2- 203:3.9 .5.503.9.3.9. 080.3-.080.3 7.3003.3 -.-.9 003.9 ...3 7.9.3.3 003.5..0.3.3 50325.0.380.8 W0303.9...3-40-07.:802..3 -..9:7/.9/.

-. 080../.9..3.3.9..3/80-.3.38025:73.3 W03.2.3/.38:8:9.2.9..89503/..3.8.. W0307. -.2.3 .0-..3.7.9.3 703..3 -09:/.3 93/.3-.5..8 W030...3 ..9.0.. .3 0097 W03.3..3.805079 202.8.0.3-.9.75.3.3 7. 503/.5.3 502-:2.9:/..3 09780-....30. 08.3.8.3.9:7.-.2-93/..3502-:2.3.3 #03..3503933.9. .8 W0307.703..7....30097 W0303.3:39: 2030.3-40/.2..3:39:2030.02.8.5073/:3.30097 W07:2:8.95073/:3.. 5:3.3 .3.3-09: W03..340 0097 7..2.30097 5:3.3-:9.9.3503933.3507.2.9 507/:3. 0-.9.: 2030.02.3400097/ ..:0.3:39:2030.-07. 080..-.

..-..2...3. 080.2.9...7.3-07-.. 9025..50.9502.8 502..2./.3:39:2030.5 ...9./.3507.50.. -.9. .3808:..2.340.50..5 4394 502. 0/./.-.8.038 038 20/.3 503:3.5 502.7 ./.0.3.3 -07-../.2.3.2./.2.5/9025.50.3/.0-.038..3:39: 2030.8 502..3.3-.. $!# 7.7.30-.8 W03.3:39:2030.8.3.2.87 ....3 0-.8 .3/.9502..7.3 . 2030..:39:809.2..0.8 0.2030.8 502.9 07./.907..2.5/.038 0-.3 W20303. 080..9502.9.5.2.33.5  5.7.0-../.. .320/.5:3.3203:3.3.8 W0303././..7-43/48/..5 0.2.5 7. W03.3/80-. W03.7.5 7.2.2..502.7.3 W0303/.3.33.33. 0.:39:-07-.89.9502..7. !# !:3.2.3 W07:2:8..3../.-07-.3 -402030-.9502.8 W030./.9:7..3 ./.

-./.3 -.1. 502-..7 2097/..8 W0303/.02.9/.3:5.-.9.9.3 .3...3 -. W0303.3:5.02.3:-.07307 7.3907/..9 503::7.9.8 !079443..3..8 W0303.3.3:5.:7 5..-:3 9445.305.02.3.3:5.07307/.947 808:-07.9.780: 5749..3-.30. 0./.2 49.9.9 :-. 3.././.02... $!# !#% $ .9 .:./..1..02.9 .3 7420907 /.3.5079443.23/:897502-:..3 27420907:.3202-.07307 573858.02..38./...9 :-./..357480/:7 5079443./..07307 /9.5079443..9 .3 50303..8.:7  %#  !&&#!& .538.2097 0:3.3.27420907:.8:39: :.327420907 W03:3.3 .8 7.3 .2 3:5'07307 50303.3503:3.8 W0303.3:.07307 W03.3203:3.249..3202-..3/.:7 5.3.3 :-.9.3..9!03:7..8907.3...8 W02-075079443.305.3203:3.9/..95079443.3. 0./.9 .8 7.8.7/9...3 .7..3:5 ..8 W03:7.2..350344.-.. 808.5.8 05.073072097/.3../.3808.2097 W03:3.3.

5.80.327420907 7.89079039: 7.30:3.305.9.32:9: ./:3.3./..79..3 ...3..3.9.8 W0307.3-.3 503.3-09.07307 /./...07307/. 7.3 W0307..3./9072.3/0138.8 W030.3573858. W03...89:.3 !0344.3038 038. W03./9072.32:9::39:/2038 7..3 038 ..3.-.327420907 573858. &%& !0303.9./.305.8 W03.34380550344..503933.3573858.3 W02-0742039039..503:3.3050393..7.3:5./9072./9072...27420907 0:3.8 W030....2. 9 ./. 050393. 5.../ 9072...32:9: /0138 9::.3/../ 9072.3..3 27420907  !# $!# %# !0303.8 W03./9072...3 0808:...9..3..8../9072. ./ 9072. 0:3..3 7.7..3 43805 503:3.3/0138.. 43805./9072..7.27420907 W03:7.

3. .9.3-07/.0807..320.350..-0707.3  W02-:..9.2574808 502-:../. 5038.3:39: 203008...3 50.3..8.9.3::20807. 5072:.320.3 5038.3 W02-07.32:9:/.95037.3.8  !# $# 57385 ::2 50.0807.9..8.3::2 ::2 0807.4394 503:3.3. ..7..320-...71. 7.250.32:. .3 W0307.5..3050393.3..7..79.9: 574/: W03.3 0:7:907.32.0807..3.30807..32:9: :39:/2038 W0307.2..$  7..187.3/.2 0:7:907.9. 5038.9.79.-07.7..380.//.3/:3.3/. .8 W039.../ .250..9.4394 .3.7.8 W03.250.3 :39:203./:..3$  $!# 7.8.3.250..30807.3 57385/.3 !038.2:9:808:...8.79.3 ...03/.7.3 503:3.3 W039.3.3/:...5.

..3 -07/.5.9.-07.3/..1.71.3 4/::80.357385/.8 .8.5.9.3.9.8.3.95037.71.7.30:7:907..2: !#% $!# # 7.89038 03890.3 W 02-:.42543032.8.-0707.7.95037..320-.3/03.3.3.9.8.3..3 90.8.3.  !# $$ %0.320-.8 $!# 7.3/-07 W02-:.3 W02-:.3 0907.324/::8 0.8.3::2440 7.3  W02-:...9.390.3.8 W03.3-.3::2 0807..3.25.0807.3 7.43/43.190.3 907.3.3:39:203008.8.3.3 /0138 W039.8.324/::8 0.32:.7.3.7.95037.3907.95037.320-.3-07/.3907.8.8.3 %07.9.3:-:3.3 W0303.9.95037.3 W03.1877.3 20.32./.320-.9.8.324/::80.8.320.8.37. 5072:.320./ ...3 W039.350...03/.390.3 /0138 ::2440 7.3::2440 WW 039.8 W02-:.3 /0138 038 90..190.8.8...390..3 -07/.3907.3 2.71.3 090.3 20-.3.390.8.8 W039.9.3907.9.

..9..30.30.9 81.5../..7.!0303.33.: 5.3/.3 #..8 W02-:. .95037.79.7 9. 0.58 3.. 7.39.3.9 81.5..39.: /.0./.9.7/.353.:9.: 5:9.3.8 W03.31:389.7 /7.:  503:3..2-0-07.7.../.3 0.4394574/:0:7:907./.3/. ' $$% $$%#& !0303...2 503../..7 2:/.7 W0303.79.5...388902/7..3 503:3.8 W0307.30.7 8079..8 9. 9.7 /7.9..3.894254303 425430388902/7.79.381...899.305./././..1:383.8982-4 82-4 ..30.7 W0./.580.30.23/:897 W03.3.7 W0307.5..23/:897 $1.3.    7..200-025.30.. /.88902 /7.388902/7.3  !037.209079.038 7.9.: W0303..9 0. 2..30. .5. 80743 0 7.2: 9/./.: :384254303 425430388902 /7./.29.350-. 0..79.: ..343805.: 050393.7/7.39. 7.0..3/:3.3050393.305.9.: W0303.

.894254303 425430388902530:2..55./.3. 9.3.88 50307.9 W0307. 50303.3..25.39.3 503:3.3050393.8.88902 530:2.31:384254303 425430388902/7...03883/07 507.3/.32:/.:2:/..8.3.388902530:2.7 53:02./..3203.7.9 050393.3..7.31:384254303 425430388902530:2.9 502.5. 3.384034/ 3.88 7.3 7.92:/.7.7.: W0307..384034/ 83/07 507.3.9:/.394490.29..8.8 W0307.3 503072.3.8 9. 3..3 503.58 503.7530:2.305.8 W03.5.3.82.388902530:2..7/7.5.5500.7/7.39.. 38.5..5.  9.33.3-07.5 503073 9.888902530:2.9 503:3.3/:3..82.9 82-44254303 4254303  7.3::/ W82-44254303 4254303 /.3/.9 W0303.3.9 /.9 7.7 3.8 W0307.29. 3.3/..3-07.3/..7. 38.3 7.788902. 503.8 W03.7.: W03.3/.8.3203.8982-4 82-4 ..9:7/. $$%!&% !0303.9..9.888902/7.23/:897 :384254303 425430388902 530:2.3::/ ..3..23/:897 W0303..7.3/.9..:2:/.

3. 9..388902530:2.788902530:2.3.9 503:3.88902/7.9. !07-0. 00-.: /03.3 2:/.39.7..

907:8 ! :.3 050393.207.2 0:7:907..7 .....8.374-49/.8. W0303.3050393.92:/.3 5747.002.8 ..25.38890274-49 .774-49 503:3..30:3.320.3.9.9:74-49 W03./. /7.29.3/.20:7:907. 7..:.3/..3/:907:8 5747.3$$%# % $$ !0303.00203 0020388902 74-49 .3 02.8890274-49 /.305..7530:2.3..5.3.3 74-49/.8 W0307..

.9 0097 !0707.3 038 -07-039:83/.7 54.530:2.7.

88 507.3/.3.3.3809.3.8107.9905.3 07..8 W03:7.500203 8890274-49 7.7.3./7.9 5070.39.8 W0307.72:/.3. 7. -07-039:80025..39.3203. 8.:.

3-07-039:80025. 530:2.9 /.3:39: 50707..3/:3.9...28890274-49 .

3 :8.7...3 :8.7.09.25078.7..3002.39.3/.3:8.3 20303.47.3907-.9009743 8039:.:8.8:/:8.32030/9 203:8:3 203.305.3/.338.3.3..3:8.. !#' &$%#%& !&%# !!&$ W03.39:425:907 !07-0.3907-./.39:425:907  /.3:8. 8:.39:425:907 202:.:8.3 .32..3/..4-0 5.5-.3 907-.:8..338.39:425:907 7..5.9.39.3 503.7.3  %#%& !&%# 907-.3 907-.3 W02-0.39:425:907 !0303..9.39:425:907 00-..3/.3907-.3 202-3.

.3 W03.3907-.202549 202-:..:8.8.3:8..30:.8 $!#W 03:3.7 /..3042097 2:/.3:8.3 :8.3 002.1.39:425:907:39: 203.350-..7.9.300-./.3/.39: 425:907   $!# 7.3/.3907-.75. 20325.. W02549.

38.3907-.203.3:8. 203:3. W0303..8.5078.8 W03.5 -079.3 :8.3 .34254303 42543030:7:907.320.8. 7.8..3:8...8 W03:3..3 W03.39:425:907:39: 203..3.350-.32:/..3425:907 7..7.-802.3:3.:8..2.09./:.

9 .882.3 7.3....2203008.3 2.-039: 203..3802.3 907/.  -039: #%& W03.8.39.:2.3  !# #%&! !# !# !03:3.88/0..8 8. 0020370.5 203.390344 . 503.. 503.203008.8.3 203:25:2.2809.8.300203 0020370.39:425:907.70.2-7.3 90344/..8./.357480870.9...3 .:8.3503:3.25.9/.8.3 $!# 7.850 .850 .9/..9.8 50.3808:.-039: 43805 7.3:39: /0.32:7.9 W0..:8.32070.3 -039: 05:9:8.7. 2:/.2-7.3.3/.9..3503.3.8 W0307.  W0308:.390344 502.-039: 507:/.-039: $!# 7...:..3-0708.2070.32.3 W0307.3907-.7 9.3-..39::.8.3503:3.-039: W02203:3.3 574808..343805/..3..5.. -..8.3. 3.2 4394 0.2-:3 74/.3 !7480870.3 %& 2070.3.850 -3.3/.8 %::..850.9::.2-:3..-039: W03..8.:2.35.70.3 W03.9 2.... /.

.3 /03.2203008. !# 434270..9808:.2-:3./.8.3 574808 574808-3.947 1.3.370.32025:3.0/.3:39:202507-.9:70.-. -039: .....9 81.-039: -.3.9..2.91.3 503003.3.791.. 1.9:2.38.905:9:8.89 W03.3.3.-039: $!# 02/.3805079 5024943.8....3.3503..-039: 03.3..8 W070.8.-07/.9.3.2 70..3203.3/.-039: 7.9.8 W07:8.3 -.-039: 08909 074342 !# #%& 03.3.920./.7.3.3074342/..9:70.870.7.8.203.3808:.3.850 /.3202-:.9:574808 2070.8..70.3 507:-.947502.502-039.9 81.5.370.-039: ..3 :39:808:.947 1. -039: 8.3/.:39: 203008.-.3/70.. 090. -039: W03..3.791.3 0808:.-039:8079.-039:./03.-039: 203.3808:.0/.9.1.3-.8.947 08909.8800203 00203.3 81./.3.3/70.2-7.3 !02..3808:.8.3 080....3 81.9: 2..3 81.3808:.3.5.3 .870.3  57480 8 574808502-3.3/50792-.. 502-039.-039: 90780-:9 $!# 7. -039: W02-.70.

 70..-039:.3/.70..3:39: 202507-.3/.8.70.3.2-039:/4:203 502-039.8/.3203.370.3/..-039:90780-:9  .340 7.-039:.91 W02-039.3../.3800.9 203././.8/..3.3.8.357480807.7 .3/:3.3 7.3/.9 203.3203.8 W03.88.870.-039:90780-:9 W03.340 7.3.3.7 202507-.38.88././.3/.3...3.5.791.791. 70.3.-039: /.5.3 -..3800.