KONSEP PBS DALAM KSSR Sekolah dilihat sebagai institusi yang tidak hanya berperanan menyediakan murid untuk

peperiksaan semata-mata tetapi lebih berperanan untuk mendidik dan membimbing murid untuk menguasai ilmu dan kemahiran ke arah pembangunan dan pembentukan modal insan yang holistik. MAKLUMAT UMUM PELAKSANAAN PBS Pentaksiran merujuk kepada standard dilaksanakan mulai 3 Januari 2011 kepada semua murid tahun satu. Penilaian dan Pentaksiran yang dibuat merujuk kepada KSSR tahun 1 bagi semua mata pelajaran KSSR. PBS sedia ada bagi murid tahun 2-6 untuk ULBS, SBOA, PEKA, PAFA masih berjalan seperti biasa. Pelaksanaan pentaksiran merujuk standard merupakan satu bentuk perubahan daripada sistem penilaian yang sebelum ini yang terlalu berpusatkan peperiksaan kepada yang berfokuskan pentaksiran yang lebih holistik. 5 kaedah pentaksiran :a. b. c. d. e. Pentaksiran Pusat, (LPM) PAFA, PEKA, ULBS, SBOA Peperiksaan Pusat, (LPM) - UPSR Pentaksiran Psikometrik. (LPM) UJIAN APTITUD Pentaksiran Berasaskan Sekolah, (SK) Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum (LPM)

Bentuk pelaporan Secara langsung bentuk pelaporan adalah secara holistik yang memfokuskan kepada Potensi, Pencapaian, Sahsiah, Sosial dan aktiviti Kebudayaan. 2 JENIS PENTAKSIRAN A. PENTAKSIRAN FORMATIF Pentaksiran semasa dan sepanjang proses Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan kaedah, alat, teknik dan sumber yang ada dalam mengelola, merekod, menterjemah dan melaporkan maklumat dengan merujuk kepada standard prestasi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Hasil Pentaksiran formatif ialah maklum balas (feedback). Rekod pencapaian dan refleksi pencapaian murid dimasukkan ke dalam portfolio perkembangan untuk rujukan guru, murid, ibu bapa dan penyelaras. B. PENTAKSIRAN SUMATIF Membuat penilaian bertulis tentang prestasi, pencapaian dan keperluan murid untuk meneruskan pembelajaran. Sebagai contoh, ujian bulan, peperiksaan pertengahan tahundan peperiksaan akhir tahun. Pentaksiran sumatif dilaporkan dalam bentuk kualitatif deskriptif dan/atau kuantitatif.

TRANSFORMASI DALAM SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (SPPK) PASSAK, PADI, 5 SERANGKAI, STANDARD PRESTASI PASSAK APAKAH PELAPORAN YANG PERLU DIBUAT TERHADAP MURID? P- POTENSI A-AKADEMIK S-SOSIAL S-SAHSIAH K-KEBUDAYAAN PADI APAKAH PERKARA YANG DITAKSIRKAN TERHADAP MURID? P-PROFIL A-ACHIEVEMENT (PENCAPAIAN) D-DEVELOPMENT (PERKEMBANGAN) I-INVOLVEMENT (PENGLIBATAN) 5 SERANGKAI APAKAH KAEDAH YANG DIGUNAKAN UNTUK PENTAKSIRAN TERHADAP MURID? PENTAKSIRAN PUSAT - LPM PEPERIKSAAN PUSAT - LPM PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK - LPM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH - SK PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI DAN KOKURIKULUM LPM STANDARD PRESTASI Pentaksiran dilakukan secara profesional dan adil dengan merujuk kepada SATU SET PERNYATAAN TAHAP KEUPAYAAN yang boleh dicapai oleh murid. Pernyataan penguasaan murid adalah berdasarkan BAND. Standard Prestasi setiap mata pelajaran dibina oleh guru. CONTOH BAND: BAND 6-TAHU, FAHAM, BOLEH BUAT BERADAB DENGAN MITHALI BAND 5- TAHU, FAHAM, BOLEH BUAT BERADAB DENGAN TERPUJI BAND 4- TAHU, FAHAM, BOLEH BUAT DENGAN BERADAB BAND 3- TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT BAND 2- TAHU DAN FAHAM BAND 1- TAHU

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.