8Ŧ Þembela[aran AlŴCur'an PadlLs

1Ŧ ÞenaerLlan pembela[aran AlŴCur'an PadlLs
8ela[ar menaa[ar adalah suaLu kealaLan vana bernllal edukaLlfŦ nllal edukaLlf mewarnal lnLeraksl vana
Ler[adl anLara auru dan anak dldlkţ dlmana anak dldlk dlperlakukan seperLl orana vana sudah punva
bekal unLuk dlarahkan dan dlblmblna aaar dapaL mencapal Lu[uan sesual denaan vana Lelah dlrumuskan
auru sebelum penaa[aran dlmulalŦ Curu secara sadar merencanakan kealaLan penaa[aran secara
slsLemaLls denaan memanfaaLkan seaala sesuaLu unLuk kepenLlnaan pembela[aranŦ
Þembela[aran lalah suaLu kealaLan bela[ar menaa[ar anLara peserLa dldlk dan pendldlk dalam
mensLranfer penaeLahuan dlmana selama proses bela[ar lnl Ler[adl lnLeraksl lanasuna maupun Lldak
lanasuna anLara pendldlk dan peserLa dldlkŦ Þembela[aran merupakan suaLu kealaLan proses bela[ar
menaa[ar anLara slswa dan auru dalam mencapal suaLu Lu[uanŦ Þembela[aran berasal darl dua konsep
vana Lak Lerplsahkan valLu konsep bela[ar dan menaa[arŦ uua konsep LersebuL men[adl Lerpadu dalam
saLu kealaLan manakala Ler[adl lnLeraksl auru dan slswa pada saaL penaa[aran berlanasunaŦ
AlŴCurƌanŴPadls merupakan sumber uLama a[aran lslamţ dalam arLl la merupakan sumber akldahŴakhlakţ
svarl'ah/flklh (lbadahţ muamalah)ţ sehlnaaa ka[lannva berada dlseLlap unsur LersebuLŦ Þendldlkan
Aaama lslam (ÞAl) dl Madrasah Allvah berupa maLa pela[aranŦ AlŴCurƌanŴPadls memlllkl karakLerlsLlk
menekankan pada kemampuan baca Lulls vana balk dan benarţ memahaml makna secara LeksLual dan
konLeksLualţ serLa menaamalkan kandunaannva dalam kehldupan seharlŴharlŦ MaLa pela[aran AlŴCurƌanŴ
Padls dl Madrasah Allvah adalah salah saLu maLa pela[aran Þendldlkan Aaama lslam vana merupakan
penlnakaLan darl AlŴCurƌan Padls vana Lelah dlpela[arl oleh peserLa dldlk dl M1s/SMÞŦ ÞenlnakaLan
LersebuL dllakukan denaan cara mempela[arlţ memperdalam serLa memperkava ka[lan AlŴCurƌan dan AlŴ
Padls LeruLama menvanakuL dasarŴdasar kellmuannva sebaaal perslapan unLuk melan[uLkan ke
pendldlkan vana leblh Llnaalţ serLa memahaml dan menerapkan LemaŴLema LenLana manusla dan
Lanaauna [awabnva dl muka bumlţ demokrasl serLa penaembanaan llmu penaeLahuan dan Leknoloal
dalam perspekLlf AlŴCurƌan dan AlŴPadls sebaaal perslapan unLuk hldup bermasvarakaLŦ Secara
subsLanslalţ maLa pela[aran AlŴCurƌanŴPadls memlllkl konLrlbusl dalam memberlkan moLlvasl kepada
peserLa dldlk unLuk mempela[arl dan memprakLlkkan a[aran dan nllalŴnllal vana Lerkanduna dalam AlŴ
CurƌanŴPadls sebaaal sumber uLama a[aran lslam dan sekallaus men[adl peaanaan dan pedoman hldup
dalam kehldupan seharlŴharl Adanva maLa pela[aran AlŴCurƌanŴPadls dl Madrasah Allvah berLu[uan
unLukť
aŦ MenlnakaLkan keclnLaan peserLa dldlk Lerhadap AlŴCurƌan dan Padls
bŦ Membekall peserLa dldlk denaan dalllŴdalll vana LerdapaL dalam AlŴCurƌan dan Padls sebaaal
pedoman dalam menvlkapl dan menahadapl kehldupan
cŦ MenlnakaLkan pemahaman dan penaamalan lsl kandunaan AlŴCurƌan dan Padls vana dllandasl oleh
dasarŴdasar kellmuan LenLana AlŴCurƌan dan Padls Ŧ

2Ŧ SLraLeal pembela[aran AlŴCur'an PadlLs
lsLllah sLraLeal berasal darl kaLa benda dan kaLa ker[aţ dalam bahasa ?unanl sebaaal kaLa benda
ºsLraLeaos" merupakan kaLa aabunaan darl sLraLo (mlllLer) dan oao (memlmpln) sedanakan sebaaal kaLa
ker[a sLraLeal berarLl merencanakan (Lo plan)Ŧ MenuruL Pardv Punale dan 8use menaemukakan sLraLeal
dlpahaml sebaaal rencana aLau kehendak vana mendahulul dan menaendallkan kealaLanŦ
uenaan kaLa laln sLraLeal adalah suaLu lanakah vana dllakukan seseorana unLuk mencapal Lu[uan
LerLenLu denaan melalul berbaaal pendekaLan khususŦ SLaLeal pembela[aran adalah upava auru dalam
menclpLakan suaLu slsLem llnakunaan vana memunaklnkan Ler[adlnva proses menaa[ar aaar Lu[uan
pembela[aran vana Lelah dlrumuskan dapaL Lercapal dan berhasll aunaŦ Curu dlLunLuL memlllkl
kemampuan menaaLur secara umum komponenŴkomponen pembela[aran seperLl menenLukan Lu[uan
pembela[aran vana speslflkţ menaadakan penllalan pendahuluanţ merencanakan proaram penaa[aran
dan melakukan evaluasl pembela[aran Ŧ sehlnaaa Ler[alln keLerkalLan funasl anLar komponen
pembela[aran LersebuLŦ !adl sLraLeal pembela[aran AlŴCur'an PadlLs adalah suaLu lanakah vana
dllakukan seseorana unLuk mencapal Lu[uan vana LermuaL dalam AlŴCur'an dan PadlLs denaan melalul
berbaaal pendekaLan khusus selama proses kealaLan bela[ar menaa[arŦ
ualam usaha memahaml sLraLeal pembela[aran perlu klLa memahaml varlable pembela[aran dlmana
menuruL 8elaeluLh dan Merlll dlklaslflkaslkan men[adl 3 valLuť
aŦ kondlsl pembela[aranŦ
Merupakan fakLorŴfakLor vana mempenaaruhl sLraLeal pembela[aran dalam menlnakaLkan hasll
pembela[aranŦ varlabel kondlsl pembela[aran dlkelompokkan men[adl Llaa valLuť
1) 1u[uan pembela[aranţ merupakan pernvaLaan LenLana hasll pembela[aran vana dlharapkanŦ 1u[uan
pembela[aran ada vana berslfaL umum dan khususŦ ualam hal lnl Lu[uan pembela[aran vana dlmaksud
adalah Lu[uan pembela[aran vana LermuaL dalam kurlkulum maLa pela[aran AlŴCur'an PadlLs dl
Madrasah AllvahŦ
2) karakLerlsLlk bldana sLudlţ merupakan aspek vana dapaL memberlkan landasan vana berauna dalam
mendeskrlpslkan sLraLeal pembela[aranŦ karakLerlsLlk bldana sLudl AlŴCur'an PadlLs anLara laln
menekankan pada kemampuan baca Lulls vana balk dan benarţ memahaml makna secara LeksLual dan
konLeksLualţ serLa menaamalkan kandunaannva dalam kehldupan seharlŴharlŦ
3) karakLerlsLlk slswa LerkalL denaan kuallLas lndlvldu slswa seperLl bakaLţ aava bela[ar dan penaeLahuan
awalŦ
bŦ SLraLeal pembela[aran
Merupakan caraŴcara vana berbeda unLuk mencapal hasll pembela[aran vana berbeda dlbawah kondlsl
vana berbedaŦ varlabel sLraLeal pembela[aran dlklaslflkaslkan men[adl Llaa valLu ť
1) SLraLeal penaoraanlsaslan (oraanlzaLlonal sLraLeav) merupakan cara unLuk menaLa lsl suaLu bldana
sLudl seperLl maLa pela[aran AlŴCur'an PadlLs dan kealaLan lnl berhubunaan denaan Llndakan pemlllhan
lsl aLau maLerlţ penaLaan lslţ pembuaLan dlaaramţ formaL dan [enls pembela[aran AlŴCur'an PadlLsŦ
2) SLraLeal penvampalan (dellverv sLraLeav) lalah cara unLuk menvampalkan pembela[aran AlŴCur'an
PadlLs pada slswa dan unLuk menerlma serLa merespon masukan darl slswaŦ ualam sLraLeal lnl LerdapaL
Llaa komponen uLama vana perlu dlperhaLlkan valLuť
lŦ Þenaaunaan medla pembela[aranţ vana berbasls pada manusla (penaa[arţ LuLorţ bermaln peranţ
kealaLan kelompok)ţ ceLak (bukuţmodul)ţ vlsual (peLaţ aambarţ araflkţ baaan)ţ audlo vlsual (vldeoţ fllm )
dan berbasls pada kompuLerŦ
llŦ lnLeraksl slswa denaan medlaţ medla vana dlaunakan auru harus sesual denaan Lu[uan pembela[aran
AlŴCur'an PadlLs vana Lelah dlLeLapkan sehlnaaa mampu meranasana dan menumbuhkan mlnaL bela[ar
slswa denaan demlklan akan Lumbuh lnLeraksl anLara medla pembela[aran dan slswa dalam bela[ar
sehlnaaa akan menumbuhkan suaLu lnLeraksl poslLlf dlanLara keduanva vana pada akhlrnva akan
mampu mempercepaL proses pemahaman slswa Lerhadap lsl pembela[aranŦ
lllŦ 8enLuk bela[ar menaa[arţ pembela[aran AlŴCur'an PadlLs vana efekLlf harus dllakukan denaan
berbaaal cara dan menaaunakan berbaaal macam medla pembela[aranŦ ulslnl auru harus memlllkl klaL
maupun senl unLuk memadukan anLara benLuk pembela[aran dan medla pembela[aran vana dlaunakan
sehlnaaa mampu menclpLakan proses pembela[aran vana harmonlsŦ
3) SLraLeal penaelolaan (mana[emenL sLraLeav)ţ lalah cara unLuk menaLa lnLeraksl anLara slswa dan
varlable sLraLeal pembela[aran lalnnva seperLl pembela[aran AlŴCur'an PadlLsŦ SLraLeal lnl memlllkl
empaL hal vana men[adl ka[lannva valLu pen[adwalan penaaunaan sLraLeal pembela[aranţ pembuaLan
caLaLan kema[uan bela[ar slswaţ penaelolaan moLlvaslonal dan conLrol bela[arŦ
cŦ Pasll pembela[aran
lalah semua efek vana dapaL dl[adlkan sebaaal lndlkasl LenLana nllal darl penaaunaan sLraLeal
pembela[aran dlbawah kondlsl vana berbedaŦ SLraLeal hasll pembela[aran dapaL dlkallslflkaslkan men[adl
Llaa valLu Ť
1) keefekLlfan pembela[aranţ dlukur darl LlnakaL pencapalan slswa dalam pembela[aran AlŴCur'an PadlLs
dan LerdapaL empaL lndlkaLor unLuk menaekspreslkannva valLu kecermaLan penauasaan perllaku vana
dlpela[arlţ kecepaLan unLuk ker[aţ LlnakaL alamlah bela[ar dan LlnakaL reLenslŦ LfekLlflLas sendlrl
adalahŦbaaalmana seseorana berhasll mendapaLkan dan memanfaaLkan meLode bela[ar unLuk
memperoleh hasll vana balkŦ LfekLlflLas merupakan kesesualan anLara slswa denaan hasll bela[arţ
kesesualan anLara orana vana melaksanakan Luaas denaan sasaran vana lnaln dlcapalţ dapaL dlkaLakan
bahwa makna efekLlflLas lLu berbeda sesual denaan suduL pandana dan kepenLlnaan maslnaŴmaslnaţ
pendapaL lLu dlakul oleh Chona dan MaalnsonŦ
2) Lflslensl pembela[aranţ dlukur denaan perbandlnaan anLara keefekLlfan [umlah wakLu vana dlpakal
slswa dan [umlah blava vana dlaunakan dalam pembela[aran AlŴCur'an PadlLsŦ Lflslensl sendlrl adalah
sebuah konsep vana mencermlnkan perbandlnaan Lerbalk anLara usaha dan hasllnvaŦ SuaLu kealaLan
bela[ar dapaL dlkaLakan eflslen apablla presLasl bela[ar vana dllnalnkan dapaL dlcapal denaan usaha vana
mlnlmal dan denaan usaha LersebuL dapaL memberlkan presLasl bela[ar vana Llnaal Ŧ
3) uava Larlk pembela[aranţ dlukur denaan menaamaLl kecendrunaan slswa unLuk LeLap dan Lerus
bela[ar AlŴCur'an PadlLsŦ

3Ŧ 1ahapŴLahap pembela[aran AlŴCur'an PadlLs
aŦ 1ahap Þerencanaan pembela[aran AlŴCur'an PadlLs
Þerencanaan adalah suaLu proses lnLelekLual vana berkeslnambunaan dalam menaanallslsţ
merumuskanţ dan menlmbana serLa memuLuskan denaan kepuLusan vana dlambll harus mempunval
konslsLensl (LaaL asas) lnLernal vana berhubunaan secara slsLemaLls denaan kepuLusanŴkepuLusan lalnţ
balk dalam bldanaŴbldana lLu sendlrl maupun dalam bldanaŴbldana dan Lldak ada baLas wakLu unLuk
saLu [enls kealaLanţ serLa Lldak harus selalu saLu kealaLan mendahulul dan dldahulul oleh kealaLan lalnŦ
PakekaLnva Þerencanaan merupakan suaLu ranakalan proses kealaLan menvlapkan kepuLusan menaenal
apa vana dlharapkan Ler[adl seperLl (perlsLlwaţ keadaanţ suasana)ţ dan sebaaalnvaŦ Þerencanaan
bukanlah masalah klraŴklraţ manlpulasl aLau LeorlLls Lanpa fakLa aLau daLa vana konakrlLŦ uan perslapan
perencanaan harus dlnllalŦ
lslam menaa[arkan kepada umaLnva unLuk merencanakan seaala kealaLannvaŦ
t<++oixn /o·BtM B-n Pt'+© oo7'1tZ´]+ |n'v |n:÷)´o|´ 'o|BtZ©o|´ |n'v/Z¦
\_· :o'¦Jo='o0t /Jon .o77 |n'v )0 -4 |n'v oo|n:-)´o|´ ´ 7Zt7
ArLlnvať " Pal oranaŴorana vana berlmanţ berLakwalah kepada Allah dan hendaklah SeLlap dlrl
memperhaLlkan apa vana Lelah dlperbuaLnva unLuk harl esok (akhlraL)Ť dan berLakwalah kepada Allahţ
Sesunaauhnva Allah Maha menaeLahul apa vana kamu ker[akan"(CsŦAlŴPasvrť18)Ŧ
uarl avaL LersebuL dapaL dlpahaml bahwa perlunva perencanaan unLuk masa depanţ apakah unLuk dlrl
sendlrlţ pemlmpln keluaraaţ lembaaaţ masvarakaL maupun sebaaal pemlmpln neaaraŦ Allah adalah Maha
Merencanakanţ AlŴ8arlţ slfaL LersebuL men[adl lnsplrasl baal umaL lslam LeruLama para mana[erŦ karena
pada dasarnva mana[er vana harus mempunval banvak konsep LenLana mana[emen Lermasuk dl
dalamnnva perencanaanŦ pemlmpln adalah vana mempunval vlsl dan mlslţ dan membanaun kedua hal
LersebuL aaar ber[alan sesual denaan Lu[uan bersamaŦ
Sebelum proses bela[ar menaa[ar AlŴCur'an PadlLs berlanasuna hendaknva seorana auru merencanakan
Lerleblh dahulu proaram pembela[aran AlŴCur'an PadlLsţ membuaL perslapan pembela[aran vana
hendak dlberlkan aLau leblh dlkenal 8Þ (rencana pembela[aran) aLau SÞ (saLuan pembela[aran)Ŧ 8encana
pembela[aran lnl dlbuaL oleh auru unLuk seLlap kall perLemuan aLau blsa [uaa unLuk 4 dan 3 kall
perLemuan sekallausŦ ?ana LerpenLlna rencana pembela[aran LersebuL harus memuaL llma unsurţ valLu
Lu[uan lnsLrukslonalţ bahan pembela[aranţ kealaLan pembela[aranţ meLode dan alaL 8anLuţ serLa
Levaluasl/penllalanŦ
bŦ 1ahap Þelaksanaan pembela[aran AlŴCur'an PadlLs
Þelaksanaan kealaLan pembela[aran AlŴCur'an PadlLs merupakan proses berlanasunanva kealaLan
bela[ar menaa[ar AlŴCur'an PadlLs dl sekolah vana merupakan lnLl darl kealaLan pendldlkanŦ ArLlnva
merupakan proses Ler[adlnva lnLeraksl anLara auru dan slswa dalam menvampalkan bahan pela[aran AlŴ
Cur'an PadlLsŦ 1ahapan vana harus dlLempuh auru dalam pelaksanaan pembela[aran adalahť
1) 1ahap pra lnLrukslonalţ valLu Lahap vana dlLempuh pada saaL memulal proses pembela[aran AlŴCur'an
PadlLs mellpuLl ť
Ŵ Menanvakan kehadlran slswa
Ŵ Memberl kesempaLan kepada slswa unLuk berLanva menaenal bahan pela[aran AlŴCur'an PadlLs vana
belum dlkuasal
Ŵ Menaa[ukan perLanvaan menaenal pela[aran AlŴCur'an PadlLs vana Lelah dlbahasŦ
2) 1ahap lnsLrukslonalţ valLu Lahap pemberlan bahan pela[aran AlŴCur'an PadlLs mellpuLl ť
Ŵ Men[elaskan Lu[uan pembela[aran AlŴCur'an PadlLs vana harus dlcapalŦ
Ŵ Men[elaskan pokok maLerl AlŴCur'an PadlLs vana akan dlbahasŦ
Ŵ Membahas pokok maLerl AlŴCur'an PadlLs vana Lelah dlLullsŦ
Ŵ Memberlkan conLoh konkrlL pada seLlap pokok maLerl AlŴCur'an PadlLs vana Lelah dlbahasŦ
Ŵ Menaaunakan medla unLuk mempermudah pemahaman slswaŦ
Ŵ Menvlmpulkan hasll bahasanŦ
3) 1ahap evaluaslţ berLu[uan unLuk menaeLahul keberhasllan Lahap lnLrukslonal dlanLaranva ť
Ŵ Menaa[ukan perLanvaan kepada beberapa slswa menaenal maLerl pela[aran AlŴCur'an PadlLs vana
Lelah dlsampalkanŦ
Ŵ Akhlrl pela[aran AlŴCur'an PadlLs denaan memberlLahukan maLerl vana akan dlbahas berlkuLnvaŦ
Ŵ Memberl Luaas aLau Þ8 kepada slswa unLuk memperkava penaeLahuan slswa menaenal vana Lelah
dlbahasŦ
Ŵ 8lla perLanvaan vana dla[ukan belum dapaL dl[awab oleh slswa maka auru harus menaulana pela[aranŦ

cŦ 1ahap evaluasl pembela[aran AlŴCur'an PadlLs
Lvaluasl pembela[aran adalah proses unLuk menenLukan nllal pembela[aran vana dllaksanakan denaan
melalul kealaLan penllalan aLau penaukuran pembela[aran valLu membandlnakan LlnakaL keberhasllan
pembela[aran denaan ukuran keberhasllan pembela[aran vana Lelah dlLenLukan secara kuanLlLaLlfŦ
Lvaluasl merupakan lanakah akhlr darl pembela[aran unLuk menaeLahul hasll presLasl peserLa dldlkţ
Lanaauna [awab evaluasl pada prlnslpnva LerleLak pada pendldlkŦ
Þelaksanaan evaluasl pembela[aran AlŴCur'an PadlLs dapaL dllakukan denaan menaaunakan berbaaal
alaL evaluaslţ anLara lalnţ kueslonerţ Lesţ skalaţ formaL observaslţ dan lalnŴlalnŦ uarl seklan banvak alaL
evaluaslţ secara umum dapaL dlkelompokkan men[adl duaţ vaknl alaL Les dan nonLesŦ Lvaluasl
merupakan salah saLu kealaLan uLama vana harus dllakukan oleh seorana auru dalam kealaLan
pembela[aran AlŴCur'an PadlLsŦ uenaan penllalanţ auru akan menaeLahul perkembanaan hasll bela[arţ
lnLeleaenslţ bakaL khususţ mlnaLţ hubunaan soslalţ slkap dan keprlbadlan slswa aLau peserLa dldlkŦ
Lvaluasl memlllkl beberapa Lu[uanţ anLara laln (a) unLuk menaeLahul kema[uan bela[ar slswa seLelah
menalkuLl kealaLan pembela[aran dalam [anaka wakLu LerLenLuţ (b) unLuk menaeLahul efekLlvlLas
meLode pembela[aran AlŴCur'an PadlLs vana dlaunakanţ (c) unLuk menaeLahul kedudukan slswa dalam
kelompoknvaţ dan (d) unLuk memperoleh masukan aLau umpan ballk baal auru dan slswa dalam ranaka
perbalkanŦ

½ff°€f €ff°–¯ ¯½ °–f¾f –½ ¯ f©ff° ff¯¯ °°–ff°f¾ ½ ¯ f©ff° Iff ° ¾½ ¯ f©ff° ¯½f°¯ °©f –ff %@©f°½ ¯ f©ff° ¯ ½ff°½ °fff° °f°–f¾½ ¯ f©ff°f°– ff½f° @©f° ½ ¯ f©ff°f ff°– ¾€f¯¯ f°¾¾ ff¯f°©f°½ ¯ f©ff°f°– ¯f¾ f ff©f°½ ¯ f©ff°f°– ¯f ff¯¯¯ff½ f©ff° .f f¾ff %ff ¾ f°–¾ ¯ ½ff°f¾½ f°– f½f¯ ¯ f°f° f¾f°f°– –°f ff¯ ¯ ° ¾½¾f°¾f –½ ¯ f©ff° ff ¾ f°–¾ .#f°f ¾ f° –ff°° °–f° °–f°° ff°½ ¯f° ¾ff¯f ½ °fff°¾ ½ ¯ ff° f–f¯ €¯f f°© °¾½ ¯ f©ff° .#f°f ¾f°fff° ¯ ° f°f°½f f ¯f¯½f° fnf¾f°– f f° °f ¯ ¯ff¯¯f°f¾ nff ¾f f° ° ¾f ¾ f¯ °–f¯ff°f° °–f°°f ff¯ ½f°¾ f f %ff ¾¾¾f f °–f°ff¾° ¾¾f¾ ½ ff –ff f©f f°½ °– ff° ff f –½ ¯ f©ff° .#f°f ¾f ff¾ff°–ff°– ff°¾ ¾ f°–°¯ °nf½f©f°f°– ¯f ff¯ . f¾€f¾f°¯ °©f f f ° ¾½ ¯ f©ff° .#f° f ¾½f f¾¾f f°°¯ ° ¯f¾ f¯ ¾½°¯f¾f° f¾¾f ff¯¾f –° f½f –f¯½° °f¯ff°–½ ½ ff°f  9 °––°ff°¯ f½ ¯ f©ff° f°– f¾¾½f f¯f°¾f%½ °–f©f  ¯f°½ f°  –ff° ¯½% n f% ¯ % ¾f%½ f –f¯ f –f€ f–f°% f ¾f% €¯% f° f¾¾½f f¯½  ° f¾¾¾f °–f°¯ f ¯ ff°– –°ff°–f¾¾ ¾f °–f°©f°½ ¯ f©ff° .#f°f ¾ %f –½ °f¯½ff°% ¾f –%ffnff°¯ °f¯½ff°½ ¯ f©ff° .#f°f ¾ . ½ff°nff nfff°– f°¯ °nf½ff¾½ ¯ f©ff°f°– f ff° ¾ f°– f Iff ¾f –½ ¯ f©ff° f¾€f¾f°¯ °©f –ff %f –½ °––f°¾f¾f°%–f°f°f¾f –%¯ ½ff°nff°¯ °ff¾¾f f°– ¾ ¾ ½ ¯ff½ f©ff° .#f°f ¾f°– f f½f°¾ °––f¯f¯½¯ f°–¾f°– f°¯ °¯ f°¯°f f©f ¾¾f °–f° ¯f°ff°¯ ° f¾f°ff¯ f½ ¯ f©ff° f°¾¾f ff¯ f©f ¾ °––fff°¯ °¯ f°¾f° f¾½¾€ f°ff f°ff°–½f ff°fff° ¯f¯½¯ ¯½ n ½f½¾ ¾½ ¯ff¯f°¾¾f f f½¾½ ¯ f©ff°  ° f©f¯ °–f©f ½ ¯ f©ff° . ° °–f°¯ f f–f½ ° ff°¾¾ f –½ ¯ f©ff°f ff½ff– ff¯ ¯ °n½ff°¾f¾¾ ¯°–°–f°f°–¯ ¯°–°f° ©f °f½¾ ¾¯ °–f©ff–f©f° ½ ¯ f©ff°f°– f ¯¾f° f½f nf½f f° f¾–°f °¯ ¯ ¯f¯½f°¯ °–f¾ nff¯¯¯½° ° ¯½° °½ ¯ f©ff°¾ ½ ¯ ° °f°©f° ½ ¯ f©ff°f°–¾½ ¾€ ¯ °–f ff°½ °ff°½ ° ff° ¯ °nf°ff°½–f¯½ °–f©ff° f°¯ ff° ff¾½ ¯ f©ff° ¾ °––f ©f° ff°€°–¾f°f¯½° ° ½ ¯ f©ff° ¾ f ¾f –½ ¯ f©ff° .#f°f ¾f°– € €f¾ ff° °–f° .#f° f°f ¾ °–f°¯ f f–f½ ° ff°¾¾¾ f¯f½¾ ¾ –ff° f©f¯ °–f©f ff¯¾ff¯ ¯ff¯¾f –½ ¯ f©ff°½ f¯ ¯ff¯ff ½ ¯ f©ff° ¯f°f ¯ ° – f°.

#f°f ¾ f –°¯ ¯ ¯½fff°–¯ °©f f©f°°ff½ °©f ff°½ °––°ff°¾f –½ ¯ f©ff° ½ ¯ ff° nfff° ¯f©f° f©f¾¾f ½ °– ff°¯f¾°f f°n° f©f n f¾½ ¯ f©ff° ff¾ ¯f € f°– f½f ©f f°¾ f–f° f¾ °f°–°f f½ °––°ff°¾f – ½ ¯ f©ff° ff° ¾f°– f f –f¾½ ¯ f©ff° f½f f¾€f¾f°¯ °©f –ff % € €f°½ ¯ f©ff°  f°–f½ °nf½ff°¾¾f ff¯½ ¯ f©ff° .#f°f ¾ f° f½f ¯½f° f°¯ °– ¾½ ¾f°°ff n ¯ff°½ °–f¾ff°½ ff°– ½ f©f n ½ff°° ©f °–fff¯f f©f f°°–f °¾ € €f¾¾ ° f ff f–f¯f°f¾ ¾ f°– f¾¯ ° f½ff° f°¯ ¯f°€fff°¯  f©f° ¯ ¯½ f¾f°– f € €f¾¯ ½ff° ¾ ¾ff°f°ff¾¾f °–f°f¾ f©f  ¾ ¾ff°f°fff°–f°–¯ f¾f°ff°–f¾ °–f°¾f¾ff°f°–°–° nf½f f½f fff° ff¯f°f € €f¾ f¾ ¾f °–f°¾ ½f° f°– f° ½ °°–f°¯f¾°– ¯f¾°– ½ ° f½f f . f–fnff f°¯ °––°ff° f–f¯fnf¯¯ f½ ¯ f©ff° ¾°–f¾¯ ¯f ¯f½°¾ °°¯ ¯f f°f°ff °½ ¯ f©ff° f°¯ f½ ¯ f©ff°f°– –°ff° ¾ °––f¯f¯½¯ °n½ff°½¾ ¾½ ¯ f©ff°f°–f¯°¾ %f –½ °– ff°%¯f°f© ¯ °¾f –% ffnff°¯ °ff° f¾f°ff¾¾f f° ff ¾f –½ ¯ f©ff°f°°f¾ ½ ½ ¯ f©ff° .

: ZZ Z.#f°f ¾ €¾ °¾¾ ° f ff ¾ f°¾ ½f°–¯ °n ¯°f°½ f° °–f° ff°ff¾ff f°f¾°f f –ff° f©f f½f fff° €¾ °f½f f½ ¾f¾ f©ff°– °–°f° f½f nf½f °–f°¾fff°– ¯°¯f f° °–f°¾ff ¾ f½f¯ ¯ f°½ ¾f¾ f©ff°–°–– %fff½ ¯ f©ff°  °–f°¯ °–f¯f n ° °–f°¾¾f° f½ f° ¾ f©f .% 7 [ : °f #ff°– f°–f°– ¯f° fff ½f ff f° ° ff f½ .%8.: 7 [ ]Y9 7. : F 7 .#f°f ¾ f @ff½9 °nf°ff°½ ¯ f©ff° .#f°f ¾ 9 °nf°ff°f ff¾f½¾ ¾° ff°– ¾°f¯ °–f° ff¯¯ °–f°f¾¾ ¯ ¯¾f° f°¯ °¯ f°–¾ f¯ ¯¾f° °–f° ½¾f°f°– f¯ f¾¯ ¯½°f °¾¾ °¾%fff¾f¾%° °ff°– °–f°¾ nff¾¾ ¯f¾ °–f° ½¾f° ½¾f°f° f ff¯ f°– f°–¾ ° ¯f½° ff¯ f°– f°– f° ff f ff¾f° ¾f© °¾ –ff° ¾ f ff¾¾ f¾f –ff°¯ ° f f° f –ff°f° f f°f9 °nf°ff°¯ ½ff°¾ff°–ff°½¾ ¾ –ff°¯ °f½f° ½¾f°¯ °– °f f½ff°– ff½f° ©f ¾ ½ %½ ¾f f ff° ¾f¾f°f% f°¾ f–f°f 9 °nf°ff° f°f¯f¾fff f ¯f°½f¾ff ¾f°½f€ffff fff°–°– f°½ ¾f½f° ½ °nf°ff°f¾ °f ¾f¯¯ °–f©ff° ½f f¯f°f°¯ °nf°ff°¾ –ff –ff°°f :G 8 6 9 A: %$: E_8.#f°f ¾  @ff½ ff½½ ¯ f©ff° .°– f°.f–°¾° %€¾ °¾½ ¯ f©ff°  °–f°½ f° °–f°f°ff € €f°©¯fff°– ½ff ¾¾f f°©¯f fff°– –°ff° ff¯½ ¯ f©ff° .

#f°f ¾f°– f ff¾ %@ff½°¾¾°f fff½½ ¯ f° ff°½ f©ff° .¯ ¯½ ff°f½ff°– f ½ f°f°f ¾%ff% f° fff ½f ff  ¾°––°ff. ¯ f°n°°½f f¾ f½½¯f .¾ f¾ % fff ¾ f½f ½ff¯ ff½ °f½ °nf°ff°°¯f¾f ½f° f½ff° ¾ ° ½ ¯¯½° f–f ¯ f–f ¯f¾fff¯f½°¾ f–f½ ¯¯½°° –ff ff ff.#f°f ¾f°– f ¾f¯½ff° ½ f©ff° .#f°f ¾¯ ½ff°½¾ ¾ f°–¾°–°f –ff° f©f¯ °–f©f .#f°f ¾f°– f ff¾ . ¯ ¾ ¯½ff° ½f f¾¾f° f°f¯ °– °f ff°½ f©ff° . ¯ ff¾½¯f . °–f©f°½ f°ff°¯ °– °f½ f©ff° . °–f©f°½ f°ff° ½f f f½f¾¾f¯ °– °f¯f ½ f©ff° .#f°f ¾ ¾ ff°–¯ ½ff°° f –ff°½ ° f° °f ¯ ½ff°½¾ ¾ ©f °f° f¾f°ff– f°¾¾f ff¯¯ °f¯½ff° ff°½ f©ff° .#f°f ¾f°–f¾ nf½f . °© f¾f°©f°½ ¯ f©ff° . ¯ –f¾ff9 ½f f¾¾f°¯ ¯½ ff½ °– ff°¾¾f¯ °– °ff°– f ff¾  f½ f°ff°f°– f©f° ¯ f½f ©ff ¾¾f¯ff–f¾¯ °–f°–½ f©ff°  n @ff½ ff¾½ ¯ f©ff° .#f°f ¾ 9 f¾f°ff° –ff°½ ¯ f©ff° . °––°ff°¯ f°¯ ¯½ ¯ f½ ¯ff¯f°¾¾f .ff .#f°f ¾f°– f ¾ .#f°f ¾ f°–¾°– ° f°f¾ f°––¯ °nf°ff°  f½–f¯½ ¯ f©ff° .#f°f ¾ . °f°ff° f f°¾¾f . °¯½f°f¾ ff¾f° %@ff½ ff¾ ©f°°¯ °– f f¾f°ff½°¾°f f°ff°f .#f°f ¾ °–f°¯ ¯ ff°¯f f°–ff° ff¾ °f . °nf°ff° f ¾€f ¾ ¯ °©f °¾½f¾ f–¯f¾f¯ f¯f½ff¯f°f© f °f ½f f f¾f°f¯f°f© f°–f¾¯ ¯½°f f°f°¾ ½ °f°–¯f°f© ¯ ° ¯f¾ ff¯°°f½ °nf°ff° ½ ¯¯½°f fff°–¯ ¯½°f¾ f°¯¾ f°¯ ¯ f°–° ff ¾ f–f ©ff°¾ ¾f °–f°©f° ¾f¯f  ¯½¾ ¾ f©f¯ °–f©f .#f°f ¾ ¯ ¯ f½ ¾f½f°½ ¯ f©ff°f°– ° f f°ff  °f9% °nf°f½ ¯ f©ff°%ff9%¾ff°½ ¯ f©ff°% °nf°f ½ ¯ f©ff°° f –°¾ f½f½ ¯f°ff ¾f©–f° f°f ½ ¯f°¾ f–¾ f°– ½ °°– °nf°f½ ¯ f©ff° ¾ f¾¯ ¯f¯f°¾ f ©f°°¾¾°f ff°½ ¯ f©ff° –ff°½ ¯ f©ff° ¯  f°ff f° ¾ f ff¾$½ °ff° @ff½9 f¾f°ff°½ ¯ f©ff° .#f° f ¾¯ ½ . °© f¾f°½¯f .#f°f ¾¯ ½ .ff¯ °– ff½ff°–f¯ ©ff°#%.#f°f ¾ @ff½f°f°–f¾ ¯½– ff¯½ f¾f°ff°½ ¯ f©ff°f ff %@ff½½f°¾°f fff½f°– ¯½½f f¾ff¯ ¯f½¾ ¾½ ¯ f©ff° .#f°f ¾f°–ff° ff¾ .#f°f ¾f°– ¯ f¾f .

#f°f ¾f°– –°ff° %n%°¯ °– f f°¾¾f ff¯ ¯½°f f°% %°¯ ¯½ ¯f¾f°ff¯½f° f f–– f°¾¾f ff¯f°–f ½ ff° .ff¾½ ¯ f©ff°f ff½¾ ¾°¯ ° °f°°f½ ¯ f©ff°f°– f¾f°ff° °–f° ¯ f –ff°½ °ff°ff½ °–f°½ ¯ f©ff°f¯ ¯ f° °–f°°–f f¾f° ½ ¯ f©ff° °–f°f° f¾f°½ ¯ f©ff°f°– f °f°¾ nfff°f€ ff¾¯ ½ff°f°–ff f½ ¯ f©ff°°¯ °– ff¾½ ¾f¾½ ¾ f  f°––°–©ff ff¾½f f½°¾½°f f½f f½ °  9 f¾f°ff° ff¾½ ¯ f©ff° .#f°f ¾ f½f ff° °–f°¯ °––°ff° f–f ff ff¾ f°fff° ¾°  ¾ ¾ff €¯f ¾ f¾ f°f° f° f¾ f° f°fff ff¾ ¾ nff¯¯ f½f ¯½f°¯ °©f f f°ff ¾ f°°° ¾ ff¾ ¯ ½ff°¾ff¾f –ff°f¯ff°–f¾ ff° ¾ f°–– ff¯ –ff° ½ ¯ f©ff° .#f°f ¾ °–f°½ °ff° –ff°¯ °– f½ ¯ f°–f°f¾ f©f ° – °¾ ff¾¾ ¯°f °–f°¾¾f ¾f½ f° ½ f f°¾¾fff½ ¾ f  ff¾¯ ¯ f½f©f° f°fff°%f%°¯ °– f ¯f©f° f©f¾¾f¾ f ¯ °– –ff°½ ¯ f©ff° ff¯©f°–ff ° % %°¯ °– f € f¾ ¯ ½ ¯ f©ff° .

bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri . ‘µX Artinya: Hai orang-orang yang beriman.

Allah adalah Maha Merencanakan. bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap intruksional diantaranya : . dan membangun kedua hal tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan bersama. serta Eevaluasi/penilaian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Qs.Mengajukan pertanyaan kepada beberapa siswa mengenai materi pelajaran Al-Qur an Hadits yang telah disampaikan. lembaga. yaitu tujuan instruksional.Menggunakan media untuk mempermudah pemahaman siswa. .Al-Hasyr:18).Akhiri pelajaran Al-Qur an Hadits dengan memberitahukan materi yang akan dibahas berikutnya. . dan bertakwalah kepada Allah. . Karena pada dasarnya manajer yang harus mempunyai banyak konsep tentang manajemen termasuk di dalamnnya perencanaan. membuat persiapan pembelajaran yang hendak diberikan atau lebih dikenal RP (rencana pembelajaran) atau SP (satuan pembelajaran). .Membahas pokok materi Al-Qur an Hadits yang telah ditulis.Memberikan contoh konkrit pada setiap pokok materi Al-Qur an Hadits yang telah dibahas. Tahap Pelaksanaan pembelajaran Al-Qur an Hadits Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur an Hadits merupakan proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar Al-Qur an Hadits di sekolah yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Rencana pembelajaran ini dibuat oleh guru untuk setiap kali pertemuan atau bisa juga untuk 4 dan 5 kali pertemuan sekaligus.Menanyakan kehadiran siswa . Al-Bari.memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). . bahan pembelajaran. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perlunya perencanaan untuk masa depan. yaitu tahap pemberian bahan pelajaran Al-Qur an Hadits meliputi : .Memberi tugas atau PR kepada siswa untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai yang telah dibahas. c. 2) Tahap instruksional. pemimpin keluarga. Sebelum proses belajar mengajar Al-Qur an Hadits berlangsung hendaknya seorang guru merencanakan terlebih dahulu program pembelajaran Al-Qur an Hadits.Mengajukan pertanyaan mengenai pelajaran Al-Qur an Hadits yang telah dibahas.Menjelaskan tujuan pembelajaran Al-Qur an Hadits yang harus dicapai. pemimpin adalah yang mempunyai visi dan misi. . Yang terpenting rencana pembelajaran tersebut harus memuat lima unsur. 3) Tahap evaluasi. Tahap evaluasi pembelajaran Al-Qur an Hadits . sifat tersebut menjadi inspirasi bagi umat islam terutama para manajer. Tahapan yang harus ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah: 1) Tahap pra intruksional.Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran Al-Qur an Hadits yang belum dikuasai . apakah untuk diri sendiri. kegiatan pembelajaran.Bila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa maka guru harus mengulang pelajaran.Menjelaskan pokok materi Al-Qur an Hadits yang akan dibahas. . yaitu tahap yang ditempuh pada saat memulai proses pembelajaran Al-Qur an Hadits meliputi : . b. . metode dan alat Bantu. Artinya merupakan proses terjadinya interaksi antara guru dan siswa dalam menyampaikan bahan pelajaran AlQur an Hadits.Menyimpulkan hasil bahasan. masyarakat maupun sebagai pemimpin negara.

Evaluasi merupakan langkah akhir dari pembelajaran untuk mengetahui hasil prestasi peserta didik. hubungan sosial. kuesioner. bakat khusus. Evaluasi memiliki beberapa tujuan. yakni alat tes dan nontes. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran Al-Qur an Hadits dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat evaluasi. dan (d) untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. skala. intelegensi. minat. (c) untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. tes. Dengan penilaian. antara lain. sikap dan kepribadian siswa atau peserta didik. format observasi. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran Al-Qur an Hadits. (b) untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran Al-Qur an Hadits yang digunakan. secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua. Dari sekian banyak alat evaluasi. dan lain-lain. tanggung jawab evaluasi pada prinsipnya terletak pada pendidik. guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar.Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran pembelajaran yaitu membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. antara lain (a) untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. .