Nama

: Taufiq Nur Ramadhan

Kelas : XII IPS 2

Tugas Agama Iman Kepada Hari Akhir
A. Dalil Naqli tentang Hari Akhir
Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang utama selain iman kepada Allah swt. Menurut Prof. Dr. Quraisy Syihab, dalam bukunya Wawasan Al-Quran halaman 80, dua rukun iman inilah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Terbukti al-Quran selalu menyebutkan Iman kepada Hari Akhir dan Iman kepada Allah selalu bersamaan dan berurut an. Diantaranya adalah ayat -ayat berikut ! a. Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 8 : Artinya: Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian", padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang -orang yang beriman. (Q.S. al Baqarah ayat 8) b. Al-Quran surat al-Taubah (9) ayat 8 : Artinya : Hanyalah yang memakmurkan masjid -masjid Allah ialah orang -orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siap a pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang -orang yang diharapkan termasuk golongan orang -orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. al Taubah ayat 8) Dengan demikian terlihat bahwa keimanan kepada Allah berkaitan erat dengan iman kepada hari akhir. Menurut Prof.Quraisy Syihab keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan keimanan kepada hari akhir. keimanan kepada Allah menuntut adanya amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan baru sempurna motivasinya dengan adanya keimanan tentang adanya hari akhir. Karena kesempurnaan ganjaran dan balasannya hanya ditemukan di akhirat nanti. Untuk memperkuat argumennya, beliau menyatakan bahwa kata ´yaumul akhirµ saja terulang 24 kali, disamping kata "akhiratµ terulang 115 kali dalam Al-Quran. Selain itu Al-Quran selalu menggugah hati dan pikiran

alQiyamahµ. Menurut ahli Geologi Di dalam perut bumi terdapat gas yang panas yang berkembang dan terus menerus menekan kearah luar bumi. Dalil ¶Aqli tentang Hari Akhir Dalil ¶aqli merupakan argumen untuk memperkuat dalil na qli yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. karena manusia akan bertemu Allah. dengan nama-nama yang unik. misalnya ´al -Zalzalahµ. b. (bandingkan dengan surat al Zalzalah). Akan tetapi bumi itu sendiri mendapat tekanan (atmosfir) dari luar atau permukaannya. manusia jangan mempertuhankan harta. . c. Mari kita tampilkan kemungkinan datangnya hari akhir menurut teori para ahli pada bidangnya masing-masing. karena argumen al -Quran sendiri sudah sangat mampu mengatasi keragu -raguan manusia tentang adanya hari kiamat tersebut. B. Begitu juga daya tarik antara benda-benda angkasa (planet) itu ada ketergantungan dengan energi matahari. akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. ´al-Qari·ahµ. (bandingkan surat at -Takwir 2 dan alInfiëãr 2). Namun diperkirakan bahwa tekanan dari luar semakin lama semakin lemah. bahkan tak berdaya lagi akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan akan mengeluarkan bola api raksasa yang membawa kehancuran. a. Menurut Ahli Fisika Menurut Teori Ilmu Alam bahwa sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan semua kehidupan di dunia ini adalah matahari.manusia dengan menggambarkan peristiwa -peristiwa hari akhirat. karenanya manusia jangan lengah. Istilah-istilah (yang menjadi nama surat Al-Quran) itu mencerminkan peristiwa dan keadaan yang bakal dihadapi oleh manusia pada saat itu. Menurut Ahli Astronomi Bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna masing-masing planet mempunyai daya tarik -menarik sehingga beredar dan bergerak seimbang/serasi. Namun daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang bahkan hilang sama sekali. karena harta tidak dapat menolong pemiliknya dari siksa Allah di hari akhirat. sehingga terjadilah keseimbangan. lupa diri. an-Naba·. dan manusia pasti akan mati. jangan terpesona dengan kehidupan dunia yang temporal dan menipu. Namun lambat laun sinar matahari semakin melemah. dengan tujuan agar manusia beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Q.S. Mereka memperkirakan bahwa alam semesta ini akan meletus akibat dari pengembangan yang terus menerus tanpa batas. maka terjadilah tabrakan diantara mereka. Q. C. Diumpamakan seseorang yang meniup balon terus menerus tanpa henti maka balon tersebut akan meledak. mengapa keimanan kepada hari akhir itu sangat penting. Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). kapankah terjadinya?. an-Nãzi·at (79) ayat : 42-44 Artinya : (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangki t. al Isra ayat 51) .ar-Rahmãn . al-Maãrij . 37. an Nãzi·at ayat 42 -44) 2. "Kapan itu (akan terjadi)?" Katakanlah: "Mudah -mudahan waktu berbangkit itu dekat".akibatnya mempengaruhi daya tarik diantara planet -planet tersebut akhirnya tidak ada keseimbangan. Van Vierngen dan kawankawannya.S. Artinya : Atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin (hidup) menurut pikiranmu". (Q. Sebagaimana firman Allah berikut ini : 1. Lalu mereka akan menggeleng -gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata.3. al-Hãqqah . Pendapat lain dari Sarjana Astronomi Jh. pengetahuan kita hanya terbatas pada tanda -tanda akan kedatangannya. (bandingkan at-Takwir 1-3) d. dialog antara kaum musyrik dengan Rasulullah tentang kapan hari kiamat (hari kebangkitan).S.9. Tanda-tanda Hari Akhir (kiamat) Kapan hari kiamat akan tiba memang rahasia Allah. al-Isra (17) ayat 51.S. 8 ). 16. sehingga akan melebihi kapasitas maksimal. akibatnya langit yang membentang luas itu akan pecah dan hancur berantakan. Sampai saat ini alam ini sedang terus mengalami peng embangan. Dengan adanya kesadaran demikian terd oronglah manusia untuk beriman dan beramal saleh itulah sebabnya. Maka mereka akan bertanya: "Siapa yang akan menghidupkan kami kembali?" Katakanlah: "Yang telah menciptakan kamu pada kali y ang pertama". (Q. at-Tur . (Bandingkan surat al Ahqãf .

bersihkan pula jiwaku dari kesalahan seperti bersihnya kain putih dari daki dan jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku seperti jauhnya jarak antara timur dan barat. Bey Arifin dalam bukunya Hidup Sesudah Mati (hal. Munculnya Dajjal Dajjal artinya pembohong yang kerjan ya cuma menyesatkan manusia. Dari 15 peristiwa itu menurut beliau 3 diantaranya adalah paling penting . Artinya : Ya Allah aku mohon berlindung kepada Mu dari sifat malas dan umur kelewat tua. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah al-Masih Dajjal. Muslim. Turmuzi. dari fitnah kubur dan azab kubur. (hadis shahih. dan air mawar. Dajjal -Dajjal menyebabkan kerusakan-kerusakan dalam masyarakat. Kerusakan -kerusakan yang ditimbulkan oleh Dajjal kecil itu dinamakan Kiamat Kecil. sehingga muncul hampir 30 orang Dajjal. dengan salju. Dajjal kecil dan Dajjal besar. Ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahan kesalahanku dengan air. yang dikutip oleh Bay Arifin dari kitab Jami· Shaghir. Sedangkan Dajjal besar adalah pembohong kaliber besar yang kerjanya membohongi dan menyesatkan umat manusia dan mereka akan muncul menjelang Kiamat kubra (kiamat besar) tiba. diriwayatkan oleh Bukhari. aku berlindung dengan Engkau dari fitnah (bahaya) kemiskinan. tentang kemungkinan manusia dibangkitkan kembali dan kalaupun itu mungkin kapankah hal itu terjadi. Nasa·i. Dajjal ada 2 macam. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda : ´Tidak terjadi Kiamat.Abu Dawud. Coba perhatikan do·a Ra sulullah berikut. dari segala dosa hutang. yaitu: 1. Prof. dari bahaya fitnah kekayaan. Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah) . dan Ibn u Majah dari ¶Aisyah).µ (H.182 -196) setelah mengutip beberapa hadis rasulullah melukiskan tanda -tanda hari Kiamat ada 15 peristiwa yang mendahuluinya.Orang-orang kafir dan musyrik suka ragu. Artinya waktu hari kiamat tetaplah menjadi rahasia Allah swt. Jawabannya adalah mudah -mudahan dalam waktu dekat. dari fitnah neraka dan azab neraka.R. masing -masing mengakui bahwa ia Rasul Allah. Dan Dajjal -Dajjal kecil itu telah lahir dan mungkin dapat kita temukan disekitar kita.

Hasan dalam bukunya Verslag Debat Pembela Islam menerangkan bahwa ada lebih kurang 30 buah hadis yang menerangkan akan turunnya Isa ibnu Maryam AS. Dan kedatangan Isa anak Maryam itu adalah sesudah munculnya Dajjal. Akhirnya di abad ke 20 masehi tepatnya tahun 1839 masehi lahirlah di Qadyan India seorang yang bernama Mirza Gulam Ahmad yang dalam masa hidupnya berkhutbah dan mengarang. Pada tahun 1900 ia mendirikan perkumpulan yang dinamai Ahmadiyah. Kami kemukakan beberapa pendapat para ulama mengenai Imam Mahdi : a. Turunnya Isa ibnu Maryam A. Imam Mahdi adalah seorang anak manusia . Imam Mahdi akan turun dan melawan dajjal b. Tercatat ada 3 nabi palsu pada masa rasulullah. Kata Mahdi tidaklah terdapat dalam Al-Quran. Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah dan Ibnu Syayyad dari Madinah. Turunnya Imam Mahdi Kepercayaan akan kehadiran Imam Mahdi pada akhir zaman telah merata dikalangan kaum muslimin. Beberapa puluh tahun kemudian. namanya Mukhtar As Tsaqafy namun dia dapat ditumpas dan terbunuh. Mahdi artinya yang mendapat petunjuk. Kedatangannya adalah untuk membunuh semua babi dan menghancurkan semua salib. Menurut A. Dan kita tidak tahu sudah berapa banyak Dajjal -Dajjal yang lahir ke dunia ini. Namun masih banyak lagi dalam sejarah yang mungkin tidak tercatat. 3. Di Indonesia baru-baru ini muncul Lia Aminuddin mengaku sebagai nabi dan rasul dan kemudian tahun 1997 MUI memfatwakannya sebagai nabi palsu. Ketiga Dajjal itu dapat ditumpas p ada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq. Kemudian tahun 2007 muncul juga di Bogor seorang bernama Ahmad Mushaddiq yang nama aslinya adalah H. muncul lagi di Irak yang mengaku sebagai nabi. Yang pada akhirnya ia pun menganggap dirinya nabi dan begitupun pengikutnya menghormatinya sebagai nabi. Ulama mentakwilkan sebagai kehancuran dan lenyapnya agama Kristen dan memperkuat agama Islam.Dalam sejarah Islam Dajjal-Dajjal yang mengaku nabi palsu itu telah muncul sejak zaman rasulullah. yaitu Al-¶Unsy dari Yaman. sesat dan menyesatkan. 2.S. Salam mengaku sebagai nabi dan rasul.

Sedangkan bagi umat yang ingkar/kafir merupakan siksaan atau azab Allah swt. dengan sedikit ketakutan.µ(Q. "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun". ali Imran ayat 137) 2. Macam-Macam Kiamat 1. Diriwayatkan bahwa Imam Mahdi akan mengimami Nabi Isa A. karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). banjir bandang. Artinya : Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsy at). D. gempa bumi. Bagi umat yang beriman hal ini merupakan peringatan dan ujian. Imam Mahdi terdiri dari campuran 2 darah suci. kelaparan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang -orang yang sabar. Keseluruhan r angkaian kejadian tersebut di atas ditinjau dari segi aqidah merupakan peringatan dari Allah. untuk menjalankan proses kehidupan berikutnya. Kiamat Sughra atau Kiamat Kecil Yaitu berupa kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini. mereka mengucapkan. dan . angin beliung. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 155-156 : Artinya : ´Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu. kecelakaan kendaraan. (yaitu) orangorang yang apabila ditimpa musibah. al Baqarah ayat 155-156) Firmannya Allah surat ali-Imran ayat 137: ´Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah.S.c. gunung meletus. peperangan. S. dalam sebuah solat d. seperti kematian setiap saat. sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Zalzalah ayat 1-5. jiwa dan buah-buahan.S. (Q. kekeringan yang kepanjangan. kekurangan harta. hama tanaman yang merajalela. darah keturunan kaum Bani Israil dan kaum Bani ismail. Kiamat Kubra Yaitu masa kehancuran seluruh alam semesta secara masal dan berakhirnya kehidupan alam dunia serta hari mulai dibangkitkannya semua manusia yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir.

S.(Q. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (jadi begini)?". sebagaimana firman Allah swt.bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku.S.S. karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. al Zalzalah :1-5) Firmannya Allah surat al-Qari·ah ayat 1-5 : Artinya : Hari Kiamat. tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. (Q. apakah hari Kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. dalam surat al-A·raf ayat 187. al A·raf ayat 187) . maka jadilah dia debu yang beterbangan. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. al Qari·ah ayat 1-5) Firmannya Allah surat al-Waqi·ah ayat 1-7 : Artinya : Apabila terjadi hari kiamat. terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal). Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi.al Waqi·ah ayat 1-7) Kiamat Kubra ini tidak ada yang tahu tentang waktu kejadiannya. dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. pada hari itu bumi menceritakan beritanya. (Q.S. dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. dan kamu menjadi tiga golongan. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain). apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. (Q. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba".

al-Mujadalah :6) 3. lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya). Dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.S. Yaumul Mîzan (Hari Pertimbangan Amal) Firman Allah dalam surat al-Anbiya· : 87 Artinya : Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus). lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. 1. Proses Menuju Fase-fase Kehidupan Akhirat Pada hari kiamat nanti manusia mengalami beberapa proses tahapan yang antara lain sebagai berikut .S. Yaumul Ba·ats (Hari kebangitan dari Alam Kubur) Firman Allah dalam surat al-Mujadalah ayat 6 Artinya : Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya. Yaumul Barzakh ( ) yaitu masa penantian sebelum terjadinya hari kiamat besar (kiamat kubra) Firman Allah dalam surat al-Mukminun ayat 100 : Artinya : Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan (Q. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu. Yaumul Hasyr (Hari Berkumpul di padang Mahsyar). al An·am :22) 4. Yaumul Hisãb (Hari Perhitungan/Pemeriksaan) Firman Allah dalam surat al-Insyiqãq ayat 8 Artinya : Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.S. ketika ia pergi dalam keadaan marah. Firman Allah dalam surat al-An·am ayat 22 Artinya : Dan (ingatlah).E.al-Mukminun : 100) 2. (Q. al Insyiqaq :8) 5. padahal mereka telah melupakannya. maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak .S. hari yang di waktu itu Kami menghimpun mereka semuanya kemudian Kami berkata kepada orang-orang musyrik: "Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan (sekutu-sekutu Kami)?".(Q. (Q.

Surga itu tempat yang telah dijanjikan Allah untuk orang -orang yang bertakwa.S. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.S.disembah) selain Engkau. Surga dijanjikan Allah untuk orang -orang beriman dan beramal saleh. al Mukmin : 17) F. Surga dan Neraka 1.al Anbiya· : 87) 6. Maha Suci Engkau. bahwa bagi mereka disediakan surga -surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. (Q. yang telah dijanjikan oleh Allah swt. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. . Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi sebagai berikut : : "( : ) :" Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.S.(Q. Yaumul Jaza (Hari Pembalasan) Firman Allah dalam surat al-Mukmin : 17 Artinya : Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. sebagaimana firmannya dalam surat ali Imrãn ayat 133 : Artinya : Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang -orang yang bertakwa. Setiap mereka diberi rezeki buah -buahan dalam surga-surga itu. ali Imran :133) b. beriman dan beramal saleh .a Rasulullah saw bersabda : Allah Ta·ala berfirman ´ Aku telah menyediakan untuk hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga serta belum pernah tergoreskan dalam hati manusia (HR. sebagaimana firmannya dalam surat al -Baqarah ayat 25 Artinya : Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalimµ. Surga itu sesuatu yang belum pernah dialami selama d i dunia oleh siapapun dan tidak dibayangkan keadaannya oleh pikiran dan gambaran dalam hati.Bukhari Muslim) a. Surga Surga itu adalah tempat kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi sebagai balasan bagi orang yang bertakwa. (Q.

mereka kekal di dalamnya.S.S.S. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 24 : Artinya : Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya).(Q. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. al Baqarah : 24) Firman Allah surat al-Baqarah ayat 39 : Artinya : Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat -ayat Kami.S.as-Sajdah (32) : 19 ) d. an -Nisa· : 145) . peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu.al-Qaf (50) : 34) g.S. yang dijanjikan Allah bagi orang-orang kafir (ingkar kepada Allah swt). Dan kamu sekali -kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.al-Waqi·ah (56) : 12) c. Neraka Neraka adalah sesuatu tempat kehidupan di akhirat yang merupakan tempat penyiksaan yang sangat hebat dan dahsyat. (Q.S. al Baqarah : 39) Firman Allah surat al Bayyinah ayat 6: Artinya : Sesungguhnya orang -orang kafir yakni ahli Kitab dan orang -orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam.al-An·am (6) : 127) f.S.S. orang-orang musyrik dan orangorang munafik. Dãrul Muqomah (lihat Q.S. al Baqarah :25) Adapun nama-nama surga disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut : a. al Bayyinah :6) Firman Allah surat an-Nisa· ayat 145: Artinya : Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Mereka diberi buah -buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. yang disediakan bagi orang -orang kafir. Maqam Amîn ((lihat Q. Surga Firdaus (lihat Q. (Q. (Q. Surga Na·îm (lihat Q.S.S.mereka mengatakan: " Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu". Surga ¶Adn (lihat Q.al-Kahfi (18) : 107) e. Surga Dãrul Khulud (lihat Q.S. ar-Ra·d (13) : 22-24) b.S.al -Fatir (35) : 35) h.ad -Dukhan (44) : 51) 2. mereka kekal di dalamnya. (Q. mereka itu penghuni neraka. Surga Ma·wa (lihat Q. Dãrus-Salãm (lihat Q.

Neraka Saqar (lihat Q.S.Adapun nama-nama neraka disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut : a. al-Lail ayat 12-16) G. Meyakini bahwa segala perbuatan selama hidup di dunia ini yang baik maupun yang buruk harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt kelak di akhirat. al-Mudatsir ayat 26-54) f. 4.S. Fungsi Iman Kepada Hari Akhir 1. 2. Neraka Sa·îr (lihat Q. Neraka Hawiyah (lihat Q. Neraka Jahîm (lihat Q.S.S. Menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. al-Humazah ayat 1-9) e. Senantiasa melaksanakan amar ma·ruf dan nahi munkar untuk mencapai ridha Allah SWT. 3. al-Mulk ayat 7-11) g. 5.S.S. Dengan meyakini adanya hari akhir. Menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal. istiqomah dalam pendirian dan khusuk dalam beribadah. Neraka Laìa (lihat Q. .S. al-Infiëar ayat 14 -16) b. Neraka Huëamah (lihat Q. Neraka Jahannam (lihat Q. al-Qari·ah ayat 8-10) d. 6. Meyakini bahwa Allah swt akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya masing -masing. at -Takasur ayat 6) c. maka seseorang akan memiliki sifat optimis dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk menyongsong kehidupan yang hakiki dan abadi kelak di akhirat.