PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKDI MALAYSIA

UNIT 5

Objektif Unit
Pada akhir unit ini pelajar dapat: 1. menjelaskan kedudukan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia 2. menghuraikan perbezaan TASKA dan TADIKA 3. menjelaskan prosedur-prosedur penting dalam pendaftaran TASKA dan TADIKA 4. menjelaskan isu-isu berkaitan TASKA/TADIKA di Malaysia

membuat perbandingan antara perkhidmatan TASKA dan TADIKA 2.Hasil Pembelajaran: Pada akhir unit pelajar dapat: 1. mengenalpasti prosedur-prosedur penting dalam pengurusan TASKA dan TADIKA .

dipinda dan telah memasukkan pendidikan prasekolah . .Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. ‡ Akta Pendidikan 1996.komponen penting pendidikan dalam merealisasikan falsafah pendidikan negara.Pengenalan Perkhidmatan Pendidikan Awal Kanak-kanak di Malaysia bermula .tahun 70an oleh KEMAS dan Jabatan Perpaduan.Kanak-Kanak 1984 dikuatkuasakanberdaftar . ‡ Akta Taman Asuhan .

(Al-Ghazali. 1296H. 1979. jiwanya suci murni merupakan permata mahal yang bersahaja dan bebas dari ukiran dan gambaran dan ia boleh menerima setiap ukiran dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya . Dalam Hasan Langgulung. ‡ "Kanak-kanak merupakan amanah dan tanggungjawab orang tuanya.

‡ kanak-kanak memerlukan perlindunganmenyediakan persekitaran yang sihat dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada kanak-kanak tersebu .Rousseau‡ masa kanak-kanak di kalangan manusia adalah lebih panjang jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti haiwan.

Perkembangan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Malaysia ‡ Perkembangan sistem pendidikan kanak-kanak telah wujud sejak sekian lama di Malaysia. Selalunya kanak-kanak ini belajar mengaji Al Quran di rumah tok guru. Pengajian AlQuran dan agama ini diajar kepada kanak-kanak yang berumur 4 tahun ke atas oleh guru-guru agama. Kebanyakannya lebih menjurus kepada pendidikan agama yang di laksanakan secara tidak formal di kampung-kampung. Masa yang ditetapkan untuk mereka belajar mengaji Al Quran adalah mengikut kehendak tok guru .

.‡ Pusat-pusat jagaan dan asuhan telah wujud bersama-sama dengan penubahan ladangladang getah dan kawasan perlombongan semasa pemerintahan kolonial Inggerismemberi tumpuan terhadap penjagaan kebajikan dan kesihatan kanak-kanak. hanya sedikit tumpuan diberikan kepada aspek keperluan pendidikan (educational needs).

Pusatpusat ini mengambil kanak-kanak dari umur beberapa bulan hingga 4 tahun atau 5 tahun.‡ Pusat-pusat jagaan dan asuhan ditubuhkan oleh pihak swasta bagi menampung permintaan ibu bapa yang bekerja untuk menjaga kebajikan anak-anak mereka. .

Lembaga Letrik Negara dan Yayasan Sabah. Kementerian Pembangunan Bandar dan Desa Sabah. Kementerian Wilayah Persekutuan. universiti-universiti. FELCRA.‡ agensi-agensi kerajaaan yang giat menubuhkan dan membangunkan pusat-pusat prasekolah serta program-program pendidikan berkenaan ialah FELDA. RISDA. KEMAS. Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara. Kementerian Pertahanan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. .

450 orang kanak-kanak (53%) tidak mendapat kemudahan pendidikan tersebut.‡ 1990.700 orang dari jumlah kanak-kanak yang berumur 5 tahun harus mendapat pendidikan prasekolah. seramai lebih kurang 490. . Dari jumlah ini. dianggarkan seramai 269.(Kementerian Pendidikan Malaysia 1991).

‡ 1996. Akta Pendidikan telah dipinda dan telah memasukkan pendidikan prasekolah di dalam sistem pendidikan negara dengan menekankan ciri-ciri keindividuan kanak-kanak melalui kurikulum kebangsaan prasekolah yang diperkenalkan pada tahun 2003 .

ianya bermula apabila kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah memperkenalkan Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (pindaan 2006) yang memberi tumpuan kepada aspekaspek pendaftaran dan perkembangan menyeluruh kanak-kanak bagi kanak-kanak. Setiap kanak-kanak berhak mendapat penjagaan dan pengasuhan yang sewajarnya tanpa diskrimanisai dan prejudi .‡ TASKA di Malaysia.

Jenis Perkhidmatan yang ditawarkan dalam melaksanakan Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Malaysia Jenis Perkhidmatan Umur KanakKanak Agensi Pendaftaran Kelayakan Pengasuh/Guru TASKA 0-4 tahun Jabatan Kebajikan SPM Masyarakat Malaysia Jabatan Pelajaran SPM/Diploma Negeri TADIKA 4-6 tahun .

Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang pengabaian atau penganiayaan terhadap kanak-kanak. . Kegagalan sesebuah institusi didaftarkan akan menyebakan kerajaan akan mengambil tindakan yang sewajarnya.Pendaftaran Institusi ‡ Setiap institusi Pendidikan Awal Kanak-Kanak adalah wajib didaftarkan sebagai sebuah institusi yang menawarkan perkhidmatan TASKA ataupun TADIKA mengkut Akta masing-masing yang telah dikuatkasakan.

‡ . Kanak-kanak yang berumur di bawah umur 4 tahun perlu diberi rangsangan untuk meningkatkan perkembangan menyeluruh mereka melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan menggunakan konsep belajar melalui bermain.Kurikulum ‡ Kurikulum yang digunakan di setiap institusi pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia adalah berasaskan amalan bersesuaian perkembangan yang menggunakan perkembangan menyeluruh sebagai elemen penting.

Sehingga kini terdapat kira-kira 31 buah agensi kerajaan. separa kerajaan.Isu Ketidakseragaman Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Malaysia ‡ terdapatnya berbagai agensi yang terlibat di dalam mengendalikannya. sektor swasta dan pertubuhanbebas yang menganjurkan pusat pendidikan prasekolah .

‡ tahun 1984. Kementerian Pendidikan telah menghasilkan sebuah Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia . ‡ Sebanyak lapan garis panduan untuk pendidikan prasekolah telah dibentuk dan garis panduan itu telah diperkemaskan lagi pada tahun 198 .

. Penggunaan Bahasa Malaysia. Pendidikan Kerohanian dan Moral.‡ garis panduan ini meliputi perkara-perkara seperti Pendidikan Ketatanegaraan. Perkembangan Sosio-Emosi. perkembangan kognitif dan perkembangan estetika dan daya kreatif. Pendidikan Agama Islam. Perkembangan Fizikal.

‡ Satu ulasan mengenai keadaan pendidikan prasekolah di Malaysia (New Straits Times. Ini adalah kerana 60% daripada TADIKA atau TABIKA yang ada di negara ini mempunyai kurikulum sendiri dan kaedah perlaksanaan yang berlainan. Namun demikian pada tahun 2003 Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah dan telah dijadikan kurikulum wajib bagi setiap TADIKA samada dari agensi kerajaan mahupun pihak swasta. Walaubagaimanapun pendekatan yang digunakan boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian kanak-kanak. Kebanyakannya terlalu memberatkan aspek tertentu seperti perkembangan aspek lain seperti kerohanian dan moral. . ketidakseragaman masih wujud. 22 Nov 1989:2) menunjukkan bahawa walaupun ada satu garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kurikulum Terbuka dan Campuran dan pelbagai . Perkembangan Menyeluruh. Piaget. Montessori. Head Start.Model Kurikulum ‡ Model kurikulum atau program prasekolah didapati berbagai-bagai ‡ Ada yang menggunakan model tradisional atau akademik dan ada yang menggunakan Model Froebel.

personaliti. perpaduan akhlak di samping aspek perkembangan kognitif. Prasekolah anjuran agensi kerajaan pula menekankan aspek sosiolisasi. . moral dan potensi kanak-kanak.‡ kebanyakan prasekolah swasta menggunakan model tradisional dan ini dianggap menyeleweng daripada matlamat pendidikan awal kanak-kanak yang sepatutnya bertujuan untuk menggalakkan perkembangan psikososial.

Bayaran untuk menghadiri TADIKA adalah berbeza-beza.Yuran ‡ Sumber kewangan TADIKA/ TABIKA agensi kerajaan adalah bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kerajaan tetapi jumlah itu sangat kecil. ‡ Pihak Swasta. .

Kelayakan Akademik dan Ikhtisas Guru ‡ Tenaga pengajar yang mengendalikan program latihan ini mempunyai kelulusan akademik dan ikhtisas yang berbeza-beza ‡ agensi ini mempunyai tenaga pengajar yang berkelulusan post graduate dalam pendidikan prasekolah ‡ yang lain pula hanya mempunyai latihan asas berhubung dengan pendidikan prasekolah ‡ Tidak ada koordinasi di antara agensi-agensi yang menjalankan latihan berhubung dengan kurikulum. taraf akademik tenaga pengajar dan jangka masa kursus yang dijalankan .

Gaji guru ‡ Pembayaran gaji guru juga adalah berpandukan kepada kelayakan akademik yang di miliki oleh guru berkenaan. Tidak ada pelarasan gaji di antara guru-guru yang mengaja .

.Latihan Guru ‡ Latihan untuk guru-guru TADIKA atau TABIKA dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan. FELDA dan lain-lain badan-badan khas dan agensi kerajaan dan pihak swasta ‡ . Guru-guru tersebut di kehendaki untuk menjalani pelbagai kursus yang menekankan kepada aspek pembelajaran dan pengurusan kanak-kanak. ‡ Terdapat juga sebilangan guru-guru TADIKA yang tidak mempunyai latihan khusus untuk mengajar. Di antaranya ialah KEMAS. Jabatan Rukun Tetangga dan Perpaduan Negara.

ruang makan dan ada sebahagiannya yang menyediakan kawasan untuk beriadah. ‡ kemudahan-kemudahan asas yang di dapati di tadika adalah seperti bilik air.Kemudahan-kemudahan Asas Fizikal ‡ Kemudahan asas fizikal di antara TADIKA-TADIKA adalah berbeza mengikut lokasi dan kemantapan kewangan agensi yang mengendalikan TADIKA tersebut. berenang dan sudut-sudut bacaan dan ruang untuk berehat . ruang permainan kanak-kanak.

Pengurusan dan Pentadbiran TADIKA ‡ Pengusaha TASKA/TADIKA mempunyai sistem pengurusan dan pentadbiran institusinya yang tersendiri ‡ Perbezaan-perbezaan dalam aspek pentadbiran ternyata dari segi bilangan unit atau bahagian yang terlibat dalam bidangbidang pengendalian TASKA/TADIKA ‡ Struktur organisasi pengurusan prasekolah juga adalah berbeza di antara satu sama lain .Organisasi.

Jabatan Kebajikan Masyrakat Malaysia ‡ TADIKA.Pendaftaran dan Penyelarasan ‡ TASKA.Jabatan Pelajaran Negeri .