kA1A ÞLnCAn1A8

Þu[l svukur sava ucapkan aLas kehadlraL Allah SW1ţ karena denaan rahmaL dan karunlaŴnva sava maslh
dlberl kesempaLan unLuk menvelesalkan makalah lnlŦ 1ldak lupa sava ucapkan kepada dosen
pemblmblna dan LemanŴLeman vana Lelah memberlkan dukunaan dalam menvelesalkan makalah lnlŦ
Þenulls menvadarl bahwa dalam penullsan makalah lnl maslh banvak kekuranaanţ oleh sebab lLu penulls
anaaL menaharapkan krlLlk dan saran vana membanaunŦ uan semoaa senaan selesalnva makalah lnl
dapaL bermanfaaL baal pembaca dan LemanŴLemanŦ AmlnŦŦŦ


Þenulls
uAl1A8 lSl

kA1A ÞLnCAn1A8ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ
uAl1A8 lSlŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦ

8A8 l ÞLnuAPuLuAn
LaLar 8elakana ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦ
1u[uan ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ
ManfaaLŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ
MeLode Þenullsan ŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦ

8A8 ll ÞLM8APASAn
ÞenaerLlanŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦŦ
MacamŴmacam ÞeranakaLŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ
ManfaaL kompuLer dl 8erbaaal 8ldanaŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ
uampak ÞoslLlf dan neaaLlf darl Þenaaunaan 1lkŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŦ

8A8 lll ÞLnu1uÞ
keslmpulanŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ
uafLar ÞusLakaŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧŧ
8A8 l
ÞLnuAPuLuAn
AŦ LaLar 8elakana
Masusla memana Lldak dapaL dlplsahkan denaan seaala keakLlfannvaţ balk vana membuLuhkan
perplndahan LempaL vana relaLlf [auh maupun vana Lldak bealLu [auhŦ Pal LersebuL kadana
menvebabkan Leraanaaunva [adwal kealaLan vana seharusnva dapaL mereka ker[akan sesual wakLu dan
LempaL vana Lelah dlLeLapkanţ seperLl dalam hal u[lan perkullahanŦ 8erdasarkan hal LersebuLlah penulls
mencoba menclpLakan meLode u[lan vana leblh flekslbel Lerhadap LempaL penaer[aanţ dalam hal lnl
meLode u[lan vana dapaL dlakses darl berbaaal LempaL dalam suaLu renLana wakLu vana Lelah
dlLenLukanŦ

8Ŧ 1u[uan
1u[uan dalam penullsan makalah lnl adalah unLuk menambah penaeLahuan dan dlharapkan bermanfaaL
baal klLa semuaŦ

CŦ MeLode Þenullsan
Þenulls memperaunakan meLode observasl dan kepusLakaanŦ
ualam meLode lnl penulls membaca bukuŴbuku vana berkalLan denaa penullsan makalah lnlŦ8A8 ll
ÞLM8APASAn
AŦ ÞenaerLlan
kompuLer merupakan suaLu ranakalan alaL elekLronlka vana mampu melaksanakan beberapa Luaas
seperLlť
Menerlma masukanŦ
Memproses masukan LersebuL sesual denaan perlnLah / proaramnvaŦ
Menvlmpan perlnLahŴperlnLah dan hasll darl penaolahanŦ
Menvedlakan keluaran dalam benLuk lnformaslŦ
llmu kompuLer (llkom)ţ aLau dalam bahasa lnaarlsnva dlsebuL CompuLer Sclence (CS)ţ secara umum
dlarLlkan sebaaal llmu vana mempela[arl balk LenLana kompuLaslţ peranakaL keras (hardware) maupun
peranakaL lunak (sofLware)Ŧ

8Ŧ MacamŴmacam ÞeranakaLŦ
ÞeranakaL keras dl sebuL [uaa denaan hardwareŦ Adalah plranLl vana memlllkl wu[ud flslkţ blsa dl llhaL
serLa dapaL dl senLuhŦ ConLohnvať kevboardţ mouseţ CÞuţ dllŦ
Þada dasarnva peranakaL keras kompuLer Lerdlrl darl 3 baalanţ valLuť
1Ŧ 8aalan masukan (lnpuL devlce)
2Ŧ 8aalan pemrosesan (Þrocesslna)
3Ŧ 8aalan keluaran (CuLpuL devlce)

ÞeranakaL lunak dlsebuL [uaa denaan sofLwareţ merupakan proaramŴproaram kompuLer vana dl buaL
oleh suaLu perusahaan kompuLer unLuk menanaanl persoalanŴpersoalan vana slfaLnva umumŦ
SofLware dlbaal men[adl 3 baalan valLuť
1Ŧ SlsLem Cperasl (CperaLlna SvsLem)Ŧ
2Ŧ uLlllLv (Þroaram 8anLu)
3Ŧ Þroaram ÞakeLŦ
4Ŧ Þroaram Apllkasl
3Ŧ Þroaram CLak (8ralnware)
CŦ ManfaaL kompuLer dalam 8erbaaal 8ldana
8ldana ÞendldlkanÞenaaunaan kompuLer sebaaal alaL pembela[aran dlkenall sebaaal C8L (CompuLer
8ased LducaLlon)Ŧ MenuruL pendapaL 8oberL 1avlorţ peranan kompuLer dalam pendldlkan dlbaal
men[adl 3 baalan valLu 1u1C8ţ 1CCL dan 1u1LLŦ Sebaaal 1u1C8ţ kompuLer berperanan sebaaal
penaa[ar melalul pendekaLan penaa[aran berbanLukan kompuLerŦ
8ldana lndusLrl dan ManufakLurul bldana lndusLrlţ kompuLer dlperaunakan unLuk menaonLrol
meslnmesln produksl denaan keLepaLan Llnaalţ mlsalnva CnC (CompuLer numerlcal ConLor) penaawasan
numerlc aLau perhlLunaanţ CAM (CompuLer Alded ManufacLure)ţ CAu (CompuLer Alded ueslan)ţ valLu
unLuk merancana benLuk (desaln) sebuah produk vana akan dlkeluarkan pada sebuah lndusLrl aLau
pabrlkţ mlsal sebuah mesln serba auna dalam lndusLrl meLa
8ldana 8lsnls dan Þerbankanul bldana blsnls balk perdaaanaan barana maupun [asa kompuLer akan
sanaaL penLlna unLuk kealaLan Lransaksl balk ruLlnţ perlodlkţ maupun lnsldenLll dan menvedlakan
lnformasl denaan cepaL dan LepaLŦ
8ldana 1eknlk dan llmu ÞenaeLahuankompuLer sanaaL bermanfaaL unLuk perhlLunaanperhlLunaan
vana sullL dan membuLuhkan preslsl Llnaal vana Lldak munakln dllakukan oleh manuslaŦ lnl blasanva
dlaunakan unLuk keperluan penellLlan dan rlseLŦ
8ldana Þenerbanaan dan kemlllLeran ul bldana penerbanaan dan luar anakasa kompuLer dlaunakan
unLuk menaonLrol kendall pesawaL menaaanLlkan plloLţ menahlLuna keLlnaalan pesawaLţ menaonLrol
panelŴpanel kendall seperLl keadaan meslnţ bahan bakarţ dan kecepaLanŦ
8ldana kedokLeranul bldana kedokLeran kompuLer sanaaL berperan unLuk menolona [lwa manuslaţ
dan rlseL bldana kedokLeranŦ kompuLer dlaunakan unLuk mendlaanosa penvaklLţ menemukan obaL vana
LepaLţ menaanallsa oraan Lubuh manusla baalan dalam vana sullL dlllhaLŦ
8ldana krlmlnallLaskompuLer dapaL dlaunakan unLuk Crlme analalsls SupporL svsLemţ valLu slsLem
pendukuna kepuLusan bldana krlmlnallLasŦ Þollsl dapaL mempela[arl fakLa dan menaambll keslmpulan
denaan cepaL dan LepaLţ mlsalnva mendeLeksl pelanaaaran lalu llnLasţ melakukan sldlk [arlţ dan
sebaaalnvaŦ
8ldana LnLerLalnmenL dan Cames SaaL lnl kompuLer Lldak sa[a dlaunakan pada bldanaŴbldana
peker[aaan dan penellLalan sa[aŦ namun banvak vana dlaunakan unLuk bldana enLerLalnmenL dan
permalnan (aames)Ŧ 8ldana enLerLalnmenL mlsalnva unLuk pembuaLan anlmaslţ perlklananţ seLLLlnaţ
bahkan unLuk bermaln muslkŦ
8ldana komunlkasl !arlnaan Clobal (lnLerneL) uenaan adanva komunlkasl [arlnaan alobal pada
kompuLer vana blasa dlsebuL denaan lnLerneLţ rasanva manusla vana menaaunakan lnLerneL seolah blsa
ºmenaaenaam dunla"Ŧ Seaala sesuaLu vana dlbuLuhkan Lersedla pada lnLerneL balk vana araLls maupun
membavarŦ uenaan lnLerneL manusla blsa melakukan komunlkasl daLa Leksţ aambarţ vldeoţ suaraţ
bahkan komunlkasl audlovlsual secara lanasunaŦ
8ldana ÞemerlnLahan Pamplr seLlap perkanLoran suaLu lnsLansl pemerlnLahan Lelah menaaunakan
kompuLerŦ Þenaaunaannva mulal sekedar unLuk menaolah daLa admlnlsLrasl LaLa usahaţ pelavanan
masvarakaL (publlc servlces)ţ penaolahan dan dokumenLasl daLa pendudukţ perencanaanţ sLaLlsLlkaţ
penaambllan kepuLusanţ dan laln sebaaalnvaŦ
uŦ uampak ÞoslLlf dan neaaLlf darl Þenaaunaan 1lk
uampak ÞoslLlf
1Ŧ kemampuan kecepaLan dan keLepaLan dalam menaolah daLa dan menahasllkan
lnformaslŦ
2Ŧ kecepaLan menalrlm daLa dalam formaL apapun anLar kompuLer dalam [arlnaan
3Ŧ mampu menvlmpan daLa vana besar dan dalam wakLu vana lamaţdan slfaL daLa vana dlslmpan
berslfaL dlnamlsŦ
4Ŧ uapaL melakukan penauruLan dan pencarlan dalam wakLu vana slnakaL dalam hlLunaan deLlk bahkan
mllldeLlk mesklpun [umlah daLa sanaaL besarŦ
3Ŧ Mampu menaolah daLa perhlLunaan vana besar denaan cepaL dan akuraL
6Ŧ Mampu menerlma dan menaeluarkan daLa aLau lnformasl vana besar dalam wakLu vana cepaLuampak neaaLlf
1Ŧ 1ldak blsa berplklr secara dlnamlsţ seperLl manuslaŦ
2Ŧ Þeker[aan vana dllakukan kompuLer blsa menauranal Lenaaa ker[a manuslaţ aklbaLnva banvak Lenaaa
manusla vana Lldak Lerpakalţ sehlnaaa banvak Llmbul penaanaauran
3Ŧ uaLa vana Lerslmpan dalam kompuLer memlllkl reslko vana leblh Llnaalţ karena dlmunaklnkan blsa
dlambll aLau dlsadap oleh penaauna laln (hacker)ţ mesklpun Lelah dlberl pellnduna proaram aLau
password
4Ŧ ke[ahaLan seksual aLau pornoaraflţ serLa penlpuan dalam blsnlsŦ8A8 lll
ÞLnu1uÞ
uemlklan makalah LenLana Leknoloal llmu kompuLer vana sava buaLţ semoaa dapaL bermanfaaL baal klLa
semuaŦ
keslmpulanť
!adl llmu kompuLer adalah llmu vana mempela[arl LenLana seluk beluk kompuLer balk LenLana
kompuLaslţ peranakaL keras (hardware) maupun peranakaL lunak (sofLware)

uafLar ÞusLaka
Ŵ º8uku 1ekhnoloal llmu kompuLer"

½ ½° ff° ¯½ff°– f€©f¯f½°f°– f –©f f ¾ f f°– ¯ ° f f° –f°––°f©f f –ff°f°–¾ f¾°f f½f¯ f ©ff°¾ ¾ff f° ¯½ff°– f f½f° ¾ ½ ff¯f©f°½ ff°  f¾ff°f ¾ f½ °¾ ¯ °n f¯ °n½ff°¯ ©f°f°– € ¾ f f½ ¯½f½ °– ©ff° ff¯f° ¯ ©f°f°– f½f f¾ ¾ f f–f ¯½f ff¯¾f °f°–ff°– f °f°  @©f° @©f° ff¯½ °¾f°¯fff°f ff°¯ °f¯ f½ °– ff° f° ff½f° ¯f°€ff f–f¾ ¯f  .

° ¯f¯f¾f° . ¯½¾ ¾¯f¾f° ¾ ¾ ¾f °–f°½ °f$½–f¯°f . 9 °¾f° 9 °¾¯ ¯½ –°ff°¯  ¾ f¾ f° ½¾fff° ff¯¯ °½ °¾¯ ¯ fnf f°– ff° °–f½ °¾f°¯fff°    9. ° ff° ff° ff¯ °°€¯f¾ ¯¯½ %¯% ff ff¯ ff¾f°––¾°f ¾ . °¯½f°½ °f ½ °f f°f¾ f½ °–ff° . . - 9 °– f° ¯½ ¯ ½ff°¾ff°–ff°ff °ff°–¯f¯½¯ f¾f°ff° f½f–f¾ ¾ ½  .

¯½ n °n %.

% ¾ nff¯¯ ff°¾ f–f¯f°–¯ ¯½ f©f f °f°–¯½f¾ ½ f°–f f¾%f f %¯f½° ½ f°–f°f%¾€f %  .fnf¯ ¯fnf¯9 f°–f 9 f°–f f¾ ¾ ©–f °–f°f f ff½f°f°–¯ ¯© €¾ ¾f f ¾ f f½f ¾ ° .

°°f  f ¯¾ .

9D  9f f f¾f°f½ f°–f f¾¯½  f f–f° f  f–f°¯f¾f°%°½ n %  f–f°½ ¯¾ ¾f°%9n ¾¾°–%  f–f° ff°%½ n % 9 f°–f°f ¾ ©–f °–f°¾€f ¯ ½ff°½–f¯ ½–f¯¯½ f°– f ¾f½ ¾fff°¯½ °¯ °f°–f°½ ¾ff° ½ ¾ff°f°–¾€f°f¯¯ €f  f–¯ °©f f–f°f .

 ¾ ¯½ f¾%½ f°–¾ ¯%  D%9–f¯ f°% 9–f¯9f  9–f¯½f¾ 9–f¯f% f°f % .

f°€ff¯½ ff¯ f–f f°–  f°–9 ° f°9 °––°ff°¯½ ¾ f–f ff½ ¯ f©ff° °f¾ f–f. .

%.

°½ ° f½f @f ½ f°f°¯½ ff¯½ ° f° f– ¯ °©f f–f°f@D@ @ f°@D@ f–f@D@ ¯½ ½ f°f°¾ f–f ½ °–f©f¯ f½ ° ff°½ °–f©ff° f°f°¯½   f°–° ¾ f°.¯½ f¾ nf°% .f°€f f°–° ¾ ¯½ ½ –°ff°°¯ °–° ¯ ¾°¯ ¾°½ ¾ °–f° ½ff°°–– ¯¾f°f.

-.

%.

¯½ -¯ nf.

°%½ °–ff¾f° °¯ nff½ °–f° .

%..

f°€fn % .¯½ .

%.

¯½  ¾–°% f °¯ f°nf°– °% ¾f°%¾ f½ f°–ff° ff°½f f¾ f° ¾ff ½f ¯¾f¾ f¯ ¾°¾ f–°f ff¯° ¾¯ f  f°– ¾°¾ f° 9 f°f° f°– ¾°¾ f½ f–f°–f° ff°–¯f½°©f¾f¯½ ff° ¾f°–f½ °°–° –ff°f°¾f¾ f° ½  ¯f½°°¾ ° f°¯ ° ff° °€¯f¾ °–f°n ½f f° ½f  f°–@ ° f°¯9 °– ff°¯½ ¾f°–f ¯f°€ff°½ °–f°½ °–f° f°–¾ f°¯ ¯ f°½ ¾¾°––f°– f¯°–° ff° ¯f°¾f ° f¾f°f –°ff°° ½ f°½ ° f° f°¾   f°–9 ° f°–f° f° ¯ f°  f°–½ ° f°–f° f°ff°–f¾f¯½ –°ff° °¯ °–° ° f½ ¾ff¯ °––f°f°½ ¯ °–°– °––f°½ ¾ff ¯ °–° ½f° ½f° ° f¾ ½ f ff°¯ ¾° ff° ff f° n ½ff°  f°– f° f°– f° ¯½ ¾f°–f ½ f°°¯ °°–©f¯f°¾f f°¾  f°– f° ¯½ –°ff°°¯ ° f–°¾f½ °f ¯ ° ¯f° ff°– ½f ¯ °–f°f¾f–f° ¯f°¾f f–f° ff¯f°–¾ f  f°–¯°ff¾¯½ f½f –°ff°°.

¯ f°ff¾¾½½¾¾ ¯ f¾¾ ¯ ½ ° °– ½¾f° f°–¯°ff¾ 9¾ f½f¯ ¯½ f©f€ff f°¯ °–f¯ ¾¯½f° °–f°n ½f f° ½f ¯¾f°f¯ ° ¾½ f°––ff°f°f¾ ¯ ff°¾ ©f f° ¾ f–f°f  f°–° f°¯ ° f° f¯ ¾ff°¯½ f¾f©f –°ff°½f f f°– f°– ½ ©fff° f°½ ° ff°¾f©f -f¯° f°ff°– –°ff°° f°– ° f°¯ ° f° ½ ¯f°f°%–f¯ ¾%  f°– ° f°¯ °¯¾f°f°½ ¯ ff°f°¯f¾ ½ f°f° ¾ °– ff°° ¯f°¯¾  f°–¯°f¾f°–f° f%° ° % °–f° f f°f¯°f¾©f°–f°– f½f f ¯½ f°– f¾f ¾ °–f°° ° f¾f°f¯f°¾ff°–¯ °––°ff°° ° ¾ f ¾f #¯ °–– °–f¯ °f# –ff¾ ¾ff°– f° ¾ f½f f° ° ff°––f¾¯f½° ¯ ¯ ff °–f°° ° ¯f°¾f ¾f¯ ff°¯°f¾ ff ¾ –f¯ f  ¾ff ff°¯°f¾f ¾f¾ nfff°–¾°–  f°–9 ¯ °ff°f¯½¾ f½ ½ f°f°¾f°¾f°¾½ ¯ °ff° f¯ °––°ff° .

f¯½¯ °–f ff½ °–f°f°– ¾f °–f°n ½f f°ff .¯½ 9 °––°ff°°f¯f¾ f°¯ °–f fff ¯°¾f¾ff¾ff ½ ff°f° ¯f¾fff%½ n¾ n ¾% ½ °–ff° f° ¯ °f¾ ff½ °  ½ °nf°ff° ¾f¾f ½ °–f¯ f° ½¾f° f°f°¾ f–f°f  f¯½f9¾€ f°- –f€ f9 °––°ff°@ f¯½f9¾€  ¯f¯½f° n ½ff° f° ½ff° ff¯¯ °–f ff f°¯ °–f¾f° °€¯f¾  n ½ff°¯ °–¯ ff ff¯€¯ff½f½°f°f¯½ ff¯©f°–f° ¯f¯½¯ °¯½f° fff°– ¾f f° ff¯ff°–f¯f f°¾€f fff°– ¾¯½f° ¾€f °f¯¾  f½f¯ ff°½ °–f° f°½ °nff° ff¯ff°–¾°–f ff¯°–f° ff° ¯ ¯ ¾½°©¯f ff¾f°–f ¾f  .f¯½¯ ° ¯f f°¯ °– ff° ffff°€¯f¾f°– ¾f ff¯ff°–n ½f  f¯½f- –f€ @ f ¾f ½¾ nff °f¯¾ ¾ ½ ¯f°¾f  9 ©ff°f°– ff°¯½ ¾f¯ °–f°– °f–f ©f¯f°¾f f f°f f°f °f–f ¯f°¾ff°– f ½ff ¾ °––f f°f¯ ½ °–f°––f° fff°– ¾¯½f° ff¯¯½ ¯ ¯ ¾f°– °–– f °f ¯°–°f° ¾f f¯ ff ¾f f½ ½ °––°ff°%fn % ¯ ¾½° f ½ ° °–½–f¯ff ½f¾¾  ©fff°¾ ¾fff½°–f€ ¾ f½ °½f° ff¯ ¾°¾    9-D@D9 ¯f°¯fff °f°– °–¯¯½ f°–¾ff f ¾ ¯–f f½f ¯f°€ff f–f ¾ ¯f  ¾¯½f° f ¯¯½ f ff¯f°–¯ ¯½ f©f °f°–¾ ¯½ f °f°– ¯½f¾ ½ f°–f f¾%f f %¯f½°½ f°–f°f%¾€f % f€f9¾ff # @ °–¯¯½ # .