KHASIAT BUAH PALA

Hampirsemua orang mengenalbuahpala (MyristicaFragransHoutt).Kita biasamenggunakanbijinyasebagaibumbumasakan.Olahandagingmaupunmasakanbersantanterasalebihh arumdanlezatdenganmenambahkansedikitpalahalus.Dagingbuahnya lain lagi, aromanya yang harumdengan rasa sedikitasammenjadikandagingbuahpalacocokuntukbahanbakusirupmaupunmanisan. Kebiasaanmenggunakanpalasebagaibumbumasakanataumengkonsumsidalambentuksirupdanmanisanpe rludigalakkan, mengingatbuahdengankeharumansemerbakiniternyatamempunyaibanyakkhasiatbagikesehatan.Kandun gankimiaterkandungdapatmengatasiinsomania, batukberlendir, membantupencernaan, penghilangkejangototdll.

Fisiologi Pala BuahpalaberasaldarikeluargaMyristicaceae.Pohonberkayu yang tingginyabisamencapai 15 meter.Jikamusimberbuah, pohoniniakanmunculbungadisetiapujung ranting danmenjadibuahbergerombolberwarnahijaukekuningan. Dagingbuahnyatebalberwarnakeputihan, buahiniberasagetirdanmengandungbanyakgetah.Setelahdagingbuahadafuli, berupaselaput tipis kemerahan yang menyelimutibijipala. Ada tigabagiandaribuahpala yang bernilaiekonomistinggi.Pertamadagingbuah yang berwarnakeputihan.Dagingbuahpaladapatdiolahmenjadimanisanataudirebusdengangulamenjadisiruppa la yang terkenallezatdanharum.Berikutnyaadalahfuli, sebagian orang menyebutnyadenganbungapala.fulibanyakdigunakansebagaibumbumasakanataudiekstraksarinyamenja dibahanbakukosmetikadanparfum. TerakhirBagianbiji yang berwarnakecoklatan, padabagianini paling banyakdimanfaatkan.Dihaluskanmenjadiberagambumbumasak , parfum, kosmetik, minyakatsiri, bahanpengawetdll Kandungan Kimia danManfaatnya Berdasarkanhasilrisetpenelitian yang dilakukan National Science and Technology Authority, dalambukunya Guidebook on the proper use of medicinal plants.Buahpalamengandungsenyawasenyawakimia yang bermanfaatuntukkesehatan Kulitdandagingbuahpalamisalnya,

pektin. lemonenadanasamoleanolat. 1 gelassususegar. Oleskanpadalehersepertimemakai masker. nyerihaid. elemisi. 6 butirketumbar.Sebaiknyapengobatandiulangsampaisembu h. zatsamakdanzatpati.Ulangipengobatansampaisembuh. saponin. miristisin. 1 buahcengkehdansatugelas air. enzim lipase. Ambil ½ sdtpalahalus. Saringdanminumselagihangat. MasukAngindanCegukan. insomnia (gangguansusahtidur). Insomnia. Campur 2 sdmpalajalusdengan 2 sdmjaheparut. Berikutramuanya: Ramuan Pala Berkhasiat NyeriHaid. Hampirsemuabagianbuahpalamengandungsenyawakimia yang bermanfaatbagikesehatan. 1 sdtmadu. Campursemuabahandan rebus denganapikecilsampaiairnyatinggalsetengah. diantaranyadapatmembantumengobatimasukangin. Aduk. campursemuabahansampaiterbentukadonanmenyerupai pasta. rematikdll. Aduk rata danminumselagihangatbesertaampasnya. 2 cm kunyit. mandilahdengansabunpalasecarateraturdangosokpadabagian yang sakitdengan balsam pala. 1 sdtpalahalusdan ½ sdtgulabatu. biarkanmeresapselama 3 jam. SuaraParau. Campurdengan 1 sdtpalahalusdan 2 sdtbubukbuahpisangbatu. angkatdancampurdenganpala. madudangulabatu. Maag.Keduabahaninidapatdiperoleh di apotikatautokoobat.terkandungminyakatsiridanzatsamak. karminatif (memperlancarbuangangin). Bagipenderitarematik. Siapkan 100 ml air hangat. Campur 1 sdtbijipala. antiemetik (mengatasi rasa mualmaumuntah). bersifatstomakik (memperlancarpencernaandanmeningkatkanseleramakan). .Sedangkandaribijinyasangattinggikandunganminyakatsiri. Rematik.Minumbesertaampasselagihangat. Rebus sususampaimendidih. saringdanminumselagihangat. Seduh 1 sdtpalahalusdengan ¼ sdtgaramhalusdalam 1 gelas air hangat.Sedangkanfuliataubungapalamengandungminyakatsiri. 1 sdtcengkehhalusdan 3 tetesminyakkayuputih. Mengatasi rasa mualdanmuntah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful