KHASIAT BUAH PALA

Hampirsemua orang mengenalbuahpala (MyristicaFragransHoutt).Kita biasamenggunakanbijinyasebagaibumbumasakan.Olahandagingmaupunmasakanbersantanterasalebihh arumdanlezatdenganmenambahkansedikitpalahalus.Dagingbuahnya lain lagi, aromanya yang harumdengan rasa sedikitasammenjadikandagingbuahpalacocokuntukbahanbakusirupmaupunmanisan. Kebiasaanmenggunakanpalasebagaibumbumasakanataumengkonsumsidalambentuksirupdanmanisanpe rludigalakkan, mengingatbuahdengankeharumansemerbakiniternyatamempunyaibanyakkhasiatbagikesehatan.Kandun gankimiaterkandungdapatmengatasiinsomania, batukberlendir, membantupencernaan, penghilangkejangototdll.

Fisiologi Pala BuahpalaberasaldarikeluargaMyristicaceae.Pohonberkayu yang tingginyabisamencapai 15 meter.Jikamusimberbuah, pohoniniakanmunculbungadisetiapujung ranting danmenjadibuahbergerombolberwarnahijaukekuningan. Dagingbuahnyatebalberwarnakeputihan, buahiniberasagetirdanmengandungbanyakgetah.Setelahdagingbuahadafuli, berupaselaput tipis kemerahan yang menyelimutibijipala. Ada tigabagiandaribuahpala yang bernilaiekonomistinggi.Pertamadagingbuah yang berwarnakeputihan.Dagingbuahpaladapatdiolahmenjadimanisanataudirebusdengangulamenjadisiruppa la yang terkenallezatdanharum.Berikutnyaadalahfuli, sebagian orang menyebutnyadenganbungapala.fulibanyakdigunakansebagaibumbumasakanataudiekstraksarinyamenja dibahanbakukosmetikadanparfum. TerakhirBagianbiji yang berwarnakecoklatan, padabagianini paling banyakdimanfaatkan.Dihaluskanmenjadiberagambumbumasak , parfum, kosmetik, minyakatsiri, bahanpengawetdll Kandungan Kimia danManfaatnya Berdasarkanhasilrisetpenelitian yang dilakukan National Science and Technology Authority, dalambukunya Guidebook on the proper use of medicinal plants.Buahpalamengandungsenyawasenyawakimia yang bermanfaatuntukkesehatan Kulitdandagingbuahpalamisalnya,

2 cm kunyit. Saringdanminumselagihangat. saringdanminumselagihangat. 1 buahcengkehdansatugelas air. Seduh 1 sdtpalahalusdengan ¼ sdtgaramhalusdalam 1 gelas air hangat. Campur 2 sdmpalajalusdengan 2 sdmjaheparut.Keduabahaninidapatdiperoleh di apotikatautokoobat. Hampirsemuabagianbuahpalamengandungsenyawakimia yang bermanfaatbagikesehatan. Berikutramuanya: Ramuan Pala Berkhasiat NyeriHaid. SuaraParau. zatsamakdanzatpati. biarkanmeresapselama 3 jam. miristisin. Campur 1 sdtbijipala. angkatdancampurdenganpala. Mengatasi rasa mualdanmuntah.Sedangkandaribijinyasangattinggikandunganminyakatsiri. diantaranyadapatmembantumengobatimasukangin. Oleskanpadalehersepertimemakai masker. pektin. Siapkan 100 ml air hangat. Insomnia. Aduk. bersifatstomakik (memperlancarpencernaandanmeningkatkanseleramakan). nyerihaid. Campurdengan 1 sdtpalahalusdan 2 sdtbubukbuahpisangbatu. elemisi.Minumbesertaampasselagihangat. . madudangulabatu.terkandungminyakatsiridanzatsamak. lemonenadanasamoleanolat. Rebus sususampaimendidih. Bagipenderitarematik. Aduk rata danminumselagihangatbesertaampasnya. Maag. 1 sdtcengkehhalusdan 3 tetesminyakkayuputih. antiemetik (mengatasi rasa mualmaumuntah). Campursemuabahandan rebus denganapikecilsampaiairnyatinggalsetengah. mandilahdengansabunpalasecarateraturdangosokpadabagian yang sakitdengan balsam pala. karminatif (memperlancarbuangangin). MasukAngindanCegukan. 6 butirketumbar.Ulangipengobatansampaisembuh. saponin. campursemuabahansampaiterbentukadonanmenyerupai pasta. enzim lipase.Sebaiknyapengobatandiulangsampaisembu h.Sedangkanfuliataubungapalamengandungminyakatsiri. Ambil ½ sdtpalahalus. 1 gelassususegar. 1 sdtmadu. insomnia (gangguansusahtidur). Rematik. rematikdll. 1 sdtpalahalusdan ½ sdtgulabatu.