KHASIAT BUAH PALA

Hampirsemua orang mengenalbuahpala (MyristicaFragransHoutt).Kita biasamenggunakanbijinyasebagaibumbumasakan.Olahandagingmaupunmasakanbersantanterasalebihh arumdanlezatdenganmenambahkansedikitpalahalus.Dagingbuahnya lain lagi, aromanya yang harumdengan rasa sedikitasammenjadikandagingbuahpalacocokuntukbahanbakusirupmaupunmanisan. Kebiasaanmenggunakanpalasebagaibumbumasakanataumengkonsumsidalambentuksirupdanmanisanpe rludigalakkan, mengingatbuahdengankeharumansemerbakiniternyatamempunyaibanyakkhasiatbagikesehatan.Kandun gankimiaterkandungdapatmengatasiinsomania, batukberlendir, membantupencernaan, penghilangkejangototdll.

Fisiologi Pala BuahpalaberasaldarikeluargaMyristicaceae.Pohonberkayu yang tingginyabisamencapai 15 meter.Jikamusimberbuah, pohoniniakanmunculbungadisetiapujung ranting danmenjadibuahbergerombolberwarnahijaukekuningan. Dagingbuahnyatebalberwarnakeputihan, buahiniberasagetirdanmengandungbanyakgetah.Setelahdagingbuahadafuli, berupaselaput tipis kemerahan yang menyelimutibijipala. Ada tigabagiandaribuahpala yang bernilaiekonomistinggi.Pertamadagingbuah yang berwarnakeputihan.Dagingbuahpaladapatdiolahmenjadimanisanataudirebusdengangulamenjadisiruppa la yang terkenallezatdanharum.Berikutnyaadalahfuli, sebagian orang menyebutnyadenganbungapala.fulibanyakdigunakansebagaibumbumasakanataudiekstraksarinyamenja dibahanbakukosmetikadanparfum. TerakhirBagianbiji yang berwarnakecoklatan, padabagianini paling banyakdimanfaatkan.Dihaluskanmenjadiberagambumbumasak , parfum, kosmetik, minyakatsiri, bahanpengawetdll Kandungan Kimia danManfaatnya Berdasarkanhasilrisetpenelitian yang dilakukan National Science and Technology Authority, dalambukunya Guidebook on the proper use of medicinal plants.Buahpalamengandungsenyawasenyawakimia yang bermanfaatuntukkesehatan Kulitdandagingbuahpalamisalnya,

1 sdtcengkehhalusdan 3 tetesminyakkayuputih. Campursemuabahandan rebus denganapikecilsampaiairnyatinggalsetengah. Seduh 1 sdtpalahalusdengan ¼ sdtgaramhalusdalam 1 gelas air hangat. Oleskanpadalehersepertimemakai masker. Campurdengan 1 sdtpalahalusdan 2 sdtbubukbuahpisangbatu.Minumbesertaampasselagihangat. 6 butirketumbar. angkatdancampurdenganpala. saringdanminumselagihangat. 1 buahcengkehdansatugelas air.terkandungminyakatsiridanzatsamak. Insomnia. . miristisin. 2 cm kunyit. Campur 1 sdtbijipala.Sedangkandaribijinyasangattinggikandunganminyakatsiri. Maag. Bagipenderitarematik. campursemuabahansampaiterbentukadonanmenyerupai pasta.Sebaiknyapengobatandiulangsampaisembu h. Aduk rata danminumselagihangatbesertaampasnya. Rematik. elemisi. pektin.Ulangipengobatansampaisembuh. madudangulabatu. Ambil ½ sdtpalahalus. Berikutramuanya: Ramuan Pala Berkhasiat NyeriHaid. karminatif (memperlancarbuangangin). zatsamakdanzatpati. mandilahdengansabunpalasecarateraturdangosokpadabagian yang sakitdengan balsam pala. MasukAngindanCegukan. Rebus sususampaimendidih.Sedangkanfuliataubungapalamengandungminyakatsiri. SuaraParau. bersifatstomakik (memperlancarpencernaandanmeningkatkanseleramakan). Saringdanminumselagihangat. diantaranyadapatmembantumengobatimasukangin.Keduabahaninidapatdiperoleh di apotikatautokoobat. biarkanmeresapselama 3 jam. Hampirsemuabagianbuahpalamengandungsenyawakimia yang bermanfaatbagikesehatan. saponin. nyerihaid. Aduk. Campur 2 sdmpalajalusdengan 2 sdmjaheparut. rematikdll. antiemetik (mengatasi rasa mualmaumuntah). Mengatasi rasa mualdanmuntah. Siapkan 100 ml air hangat. 1 sdtpalahalusdan ½ sdtgulabatu. 1 sdtmadu. enzim lipase. insomnia (gangguansusahtidur). lemonenadanasamoleanolat. 1 gelassususegar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful