KHASIAT BUAH PALA

Hampirsemua orang mengenalbuahpala (MyristicaFragransHoutt).Kita biasamenggunakanbijinyasebagaibumbumasakan.Olahandagingmaupunmasakanbersantanterasalebihh arumdanlezatdenganmenambahkansedikitpalahalus.Dagingbuahnya lain lagi, aromanya yang harumdengan rasa sedikitasammenjadikandagingbuahpalacocokuntukbahanbakusirupmaupunmanisan. Kebiasaanmenggunakanpalasebagaibumbumasakanataumengkonsumsidalambentuksirupdanmanisanpe rludigalakkan, mengingatbuahdengankeharumansemerbakiniternyatamempunyaibanyakkhasiatbagikesehatan.Kandun gankimiaterkandungdapatmengatasiinsomania, batukberlendir, membantupencernaan, penghilangkejangototdll.

Fisiologi Pala BuahpalaberasaldarikeluargaMyristicaceae.Pohonberkayu yang tingginyabisamencapai 15 meter.Jikamusimberbuah, pohoniniakanmunculbungadisetiapujung ranting danmenjadibuahbergerombolberwarnahijaukekuningan. Dagingbuahnyatebalberwarnakeputihan, buahiniberasagetirdanmengandungbanyakgetah.Setelahdagingbuahadafuli, berupaselaput tipis kemerahan yang menyelimutibijipala. Ada tigabagiandaribuahpala yang bernilaiekonomistinggi.Pertamadagingbuah yang berwarnakeputihan.Dagingbuahpaladapatdiolahmenjadimanisanataudirebusdengangulamenjadisiruppa la yang terkenallezatdanharum.Berikutnyaadalahfuli, sebagian orang menyebutnyadenganbungapala.fulibanyakdigunakansebagaibumbumasakanataudiekstraksarinyamenja dibahanbakukosmetikadanparfum. TerakhirBagianbiji yang berwarnakecoklatan, padabagianini paling banyakdimanfaatkan.Dihaluskanmenjadiberagambumbumasak , parfum, kosmetik, minyakatsiri, bahanpengawetdll Kandungan Kimia danManfaatnya Berdasarkanhasilrisetpenelitian yang dilakukan National Science and Technology Authority, dalambukunya Guidebook on the proper use of medicinal plants.Buahpalamengandungsenyawasenyawakimia yang bermanfaatuntukkesehatan Kulitdandagingbuahpalamisalnya,

saponin. Campurdengan 1 sdtpalahalusdan 2 sdtbubukbuahpisangbatu. SuaraParau. mandilahdengansabunpalasecarateraturdangosokpadabagian yang sakitdengan balsam pala.Minumbesertaampasselagihangat. madudangulabatu. 1 gelassususegar. 1 sdtcengkehhalusdan 3 tetesminyakkayuputih.terkandungminyakatsiridanzatsamak. Ambil ½ sdtpalahalus. diantaranyadapatmembantumengobatimasukangin. Saringdanminumselagihangat. insomnia (gangguansusahtidur). angkatdancampurdenganpala. rematikdll. 1 sdtmadu. nyerihaid. lemonenadanasamoleanolat. zatsamakdanzatpati. Maag. 6 butirketumbar. 1 sdtpalahalusdan ½ sdtgulabatu. Hampirsemuabagianbuahpalamengandungsenyawakimia yang bermanfaatbagikesehatan.Sedangkandaribijinyasangattinggikandunganminyakatsiri. Mengatasi rasa mualdanmuntah.Ulangipengobatansampaisembuh. Campur 2 sdmpalajalusdengan 2 sdmjaheparut. enzim lipase. bersifatstomakik (memperlancarpencernaandanmeningkatkanseleramakan). Campursemuabahandan rebus denganapikecilsampaiairnyatinggalsetengah. Siapkan 100 ml air hangat. elemisi. karminatif (memperlancarbuangangin).Sebaiknyapengobatandiulangsampaisembu h. Insomnia. saringdanminumselagihangat. Berikutramuanya: Ramuan Pala Berkhasiat NyeriHaid. Aduk. 2 cm kunyit. Bagipenderitarematik. Campur 1 sdtbijipala. Seduh 1 sdtpalahalusdengan ¼ sdtgaramhalusdalam 1 gelas air hangat. campursemuabahansampaiterbentukadonanmenyerupai pasta. Rebus sususampaimendidih.Sedangkanfuliataubungapalamengandungminyakatsiri. biarkanmeresapselama 3 jam. Oleskanpadalehersepertimemakai masker. Aduk rata danminumselagihangatbesertaampasnya. pektin. MasukAngindanCegukan.Keduabahaninidapatdiperoleh di apotikatautokoobat. 1 buahcengkehdansatugelas air. Rematik. . miristisin. antiemetik (mengatasi rasa mualmaumuntah).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful