KHASIAT BUAH PALA

Hampirsemua orang mengenalbuahpala (MyristicaFragransHoutt).Kita biasamenggunakanbijinyasebagaibumbumasakan.Olahandagingmaupunmasakanbersantanterasalebihh arumdanlezatdenganmenambahkansedikitpalahalus.Dagingbuahnya lain lagi, aromanya yang harumdengan rasa sedikitasammenjadikandagingbuahpalacocokuntukbahanbakusirupmaupunmanisan. Kebiasaanmenggunakanpalasebagaibumbumasakanataumengkonsumsidalambentuksirupdanmanisanpe rludigalakkan, mengingatbuahdengankeharumansemerbakiniternyatamempunyaibanyakkhasiatbagikesehatan.Kandun gankimiaterkandungdapatmengatasiinsomania, batukberlendir, membantupencernaan, penghilangkejangototdll.

Fisiologi Pala BuahpalaberasaldarikeluargaMyristicaceae.Pohonberkayu yang tingginyabisamencapai 15 meter.Jikamusimberbuah, pohoniniakanmunculbungadisetiapujung ranting danmenjadibuahbergerombolberwarnahijaukekuningan. Dagingbuahnyatebalberwarnakeputihan, buahiniberasagetirdanmengandungbanyakgetah.Setelahdagingbuahadafuli, berupaselaput tipis kemerahan yang menyelimutibijipala. Ada tigabagiandaribuahpala yang bernilaiekonomistinggi.Pertamadagingbuah yang berwarnakeputihan.Dagingbuahpaladapatdiolahmenjadimanisanataudirebusdengangulamenjadisiruppa la yang terkenallezatdanharum.Berikutnyaadalahfuli, sebagian orang menyebutnyadenganbungapala.fulibanyakdigunakansebagaibumbumasakanataudiekstraksarinyamenja dibahanbakukosmetikadanparfum. TerakhirBagianbiji yang berwarnakecoklatan, padabagianini paling banyakdimanfaatkan.Dihaluskanmenjadiberagambumbumasak , parfum, kosmetik, minyakatsiri, bahanpengawetdll Kandungan Kimia danManfaatnya Berdasarkanhasilrisetpenelitian yang dilakukan National Science and Technology Authority, dalambukunya Guidebook on the proper use of medicinal plants.Buahpalamengandungsenyawasenyawakimia yang bermanfaatuntukkesehatan Kulitdandagingbuahpalamisalnya,

1 buahcengkehdansatugelas air. Aduk. 6 butirketumbar. Siapkan 100 ml air hangat. 1 gelassususegar. Campursemuabahandan rebus denganapikecilsampaiairnyatinggalsetengah. pektin. rematikdll. Berikutramuanya: Ramuan Pala Berkhasiat NyeriHaid. enzim lipase. Campur 2 sdmpalajalusdengan 2 sdmjaheparut. karminatif (memperlancarbuangangin). Campurdengan 1 sdtpalahalusdan 2 sdtbubukbuahpisangbatu. madudangulabatu. 1 sdtmadu. MasukAngindanCegukan.Sedangkandaribijinyasangattinggikandunganminyakatsiri. Aduk rata danminumselagihangatbesertaampasnya. elemisi. campursemuabahansampaiterbentukadonanmenyerupai pasta.Minumbesertaampasselagihangat. Insomnia. zatsamakdanzatpati. 1 sdtpalahalusdan ½ sdtgulabatu. Bagipenderitarematik. Rebus sususampaimendidih. insomnia (gangguansusahtidur). diantaranyadapatmembantumengobatimasukangin. biarkanmeresapselama 3 jam. angkatdancampurdenganpala. lemonenadanasamoleanolat. 1 sdtcengkehhalusdan 3 tetesminyakkayuputih. Maag.Ulangipengobatansampaisembuh. Oleskanpadalehersepertimemakai masker. saringdanminumselagihangat. miristisin.Sedangkanfuliataubungapalamengandungminyakatsiri. SuaraParau. Seduh 1 sdtpalahalusdengan ¼ sdtgaramhalusdalam 1 gelas air hangat. Mengatasi rasa mualdanmuntah. 2 cm kunyit. bersifatstomakik (memperlancarpencernaandanmeningkatkanseleramakan). . nyerihaid. Ambil ½ sdtpalahalus. Saringdanminumselagihangat. Hampirsemuabagianbuahpalamengandungsenyawakimia yang bermanfaatbagikesehatan. Campur 1 sdtbijipala. Rematik. mandilahdengansabunpalasecarateraturdangosokpadabagian yang sakitdengan balsam pala.Keduabahaninidapatdiperoleh di apotikatautokoobat.terkandungminyakatsiridanzatsamak. saponin.Sebaiknyapengobatandiulangsampaisembu h. antiemetik (mengatasi rasa mualmaumuntah).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful