KHASIAT BUAH PALA

Hampirsemua orang mengenalbuahpala (MyristicaFragransHoutt).Kita biasamenggunakanbijinyasebagaibumbumasakan.Olahandagingmaupunmasakanbersantanterasalebihh arumdanlezatdenganmenambahkansedikitpalahalus.Dagingbuahnya lain lagi, aromanya yang harumdengan rasa sedikitasammenjadikandagingbuahpalacocokuntukbahanbakusirupmaupunmanisan. Kebiasaanmenggunakanpalasebagaibumbumasakanataumengkonsumsidalambentuksirupdanmanisanpe rludigalakkan, mengingatbuahdengankeharumansemerbakiniternyatamempunyaibanyakkhasiatbagikesehatan.Kandun gankimiaterkandungdapatmengatasiinsomania, batukberlendir, membantupencernaan, penghilangkejangototdll.

Fisiologi Pala BuahpalaberasaldarikeluargaMyristicaceae.Pohonberkayu yang tingginyabisamencapai 15 meter.Jikamusimberbuah, pohoniniakanmunculbungadisetiapujung ranting danmenjadibuahbergerombolberwarnahijaukekuningan. Dagingbuahnyatebalberwarnakeputihan, buahiniberasagetirdanmengandungbanyakgetah.Setelahdagingbuahadafuli, berupaselaput tipis kemerahan yang menyelimutibijipala. Ada tigabagiandaribuahpala yang bernilaiekonomistinggi.Pertamadagingbuah yang berwarnakeputihan.Dagingbuahpaladapatdiolahmenjadimanisanataudirebusdengangulamenjadisiruppa la yang terkenallezatdanharum.Berikutnyaadalahfuli, sebagian orang menyebutnyadenganbungapala.fulibanyakdigunakansebagaibumbumasakanataudiekstraksarinyamenja dibahanbakukosmetikadanparfum. TerakhirBagianbiji yang berwarnakecoklatan, padabagianini paling banyakdimanfaatkan.Dihaluskanmenjadiberagambumbumasak , parfum, kosmetik, minyakatsiri, bahanpengawetdll Kandungan Kimia danManfaatnya Berdasarkanhasilrisetpenelitian yang dilakukan National Science and Technology Authority, dalambukunya Guidebook on the proper use of medicinal plants.Buahpalamengandungsenyawasenyawakimia yang bermanfaatuntukkesehatan Kulitdandagingbuahpalamisalnya,

Seduh 1 sdtpalahalusdengan ¼ sdtgaramhalusdalam 1 gelas air hangat. mandilahdengansabunpalasecarateraturdangosokpadabagian yang sakitdengan balsam pala. Campursemuabahandan rebus denganapikecilsampaiairnyatinggalsetengah.Keduabahaninidapatdiperoleh di apotikatautokoobat. Insomnia. Bagipenderitarematik. Maag. angkatdancampurdenganpala. 1 gelassususegar. karminatif (memperlancarbuangangin). saponin. nyerihaid. biarkanmeresapselama 3 jam. miristisin. 1 sdtcengkehhalusdan 3 tetesminyakkayuputih. Aduk rata danminumselagihangatbesertaampasnya. zatsamakdanzatpati. 6 butirketumbar. Campur 2 sdmpalajalusdengan 2 sdmjaheparut. Campurdengan 1 sdtpalahalusdan 2 sdtbubukbuahpisangbatu. lemonenadanasamoleanolat. 1 sdtmadu. Rematik. Ambil ½ sdtpalahalus. elemisi. . Saringdanminumselagihangat. Rebus sususampaimendidih.Sedangkanfuliataubungapalamengandungminyakatsiri. Campur 1 sdtbijipala.Sedangkandaribijinyasangattinggikandunganminyakatsiri. campursemuabahansampaiterbentukadonanmenyerupai pasta. antiemetik (mengatasi rasa mualmaumuntah).Ulangipengobatansampaisembuh. saringdanminumselagihangat. enzim lipase.Sebaiknyapengobatandiulangsampaisembu h. diantaranyadapatmembantumengobatimasukangin.Minumbesertaampasselagihangat. Hampirsemuabagianbuahpalamengandungsenyawakimia yang bermanfaatbagikesehatan. bersifatstomakik (memperlancarpencernaandanmeningkatkanseleramakan). Siapkan 100 ml air hangat. SuaraParau. pektin. Aduk. insomnia (gangguansusahtidur). MasukAngindanCegukan. Berikutramuanya: Ramuan Pala Berkhasiat NyeriHaid. Mengatasi rasa mualdanmuntah. 1 buahcengkehdansatugelas air. madudangulabatu. 1 sdtpalahalusdan ½ sdtgulabatu.terkandungminyakatsiridanzatsamak. 2 cm kunyit. rematikdll. Oleskanpadalehersepertimemakai masker.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful