MUTIARA ILMU MAKRIFAT (Bagian 05

)
By Mas Kumitir

Kanjeng Nabi Khidir berhenti sejenak, lalu berkata ³matahari berbeda dengan bulan, perbedaannya terdapat pada cahaya yang dipancarkannya. Sudahkah hidayah iman terasa dalam dirimu? Tauhid adalah pengetahuan penting untuk menyembah pada Allah, juga makrifat harus kita miliki untuk mengetahui kejelasan yang terlihat, ya ru¶yat (melihat dengan mata telanjang) sebagai saksi adanya yang terlihat dengan nyata. Maka dari itu kita dalami sifat dari Allah, sifat Allah yang sesungguhnya, Yang Asli, asli dari Allah. Sesungguhnya Allah itu, allah yang hidup. Segala afalnya (perbuatanya) adalah bersal dari Allah. Itulah yang demaksud dengan ru¶yati. Kalau hidupmu senantiasa kamu gunakan ru¶yat, maka itu namanya khairat (kebajikan hidup). Makrifat itu hanya ada di dunia. Jauhar awal khairat (mutiara awal kebajikan hidup), sudah berhasil kau dapatkan. Untuk itu secara tidak langsung sudah kamu sudah mendapatkan pengawasan kamil (penglihatan yang sempurna). Insan Kamil (manusia yang sempurna) berasal dari Dzatullah (Dzatnya Allah). Sesungguhnya ketentuan ghaib yang tersurat, adalah kehendak Dzat yang sebenarnya. Sifat Allah berasal dari Dzat Allah. Dinamakan Insan Kamil kalau mengetahui keberadaan Allah itu. Bilamana tidak tertulis namamu, di dalam nuked ghaib insan kamil, itu bukan berarti tidak tersurat. Ya, itulah yang dinamakan puji budi (usaha yang terpuji). Berusaha memperbaiki hidup, akan menjadikan kehidupan nyawamu semakin baik. Serta badannya, akan disebut badan Muhammad, yang mendapat kesempurnaan hidup´. Syekh Malaya berkata lemah lembut, ³mengapa sampai ada orang mati yang dimasukkan neraka? Mohon penjelasan yang sebenarnya´. Kanjeng Nabi Khidir berkata dengan tersemyum manis, ³Wahai Malaya! Maksudnya begini. Neraka jasmani juga berada di dalam dirimu sendiri, dan yang diperuntukkan bagi siapa saya yang belum mengenal dan meniru laku Nabiyullah. Hanya ruh yang tidak mati. Hidupnya ruh jasmani itu sama dengan sifat hewan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Juga yang mengikuti bujuk rayu iblis, atau yang mengikuti nafsu yang merajalela

Ruh Idhafi seudah ada sebelum tercipta. buta dan tuli tidak mengerti tentang surga dan neraka. diperbolehkan makan tidur syahwat maupun buang kotoran. Demikianlah tadi cara shalat Daim. Adapun Muhammad badan Allah. yang terdapat di dalam Dzat Allah Yang Mutlak. Yang dimaksud dengan cahaya adalah yang memancar terang serta tidak berwarna. Yang menjadi suri tauladan adalah Nabi Muhammad. sedang wayang itu tidak tahu warna dirinya. itulah kafir yang bakal masuk neraka jahanam. Jauhar awal itu pula. Mengandalkan ilmu saja. Namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini. tidak menyembah dan memuji. Bukakah hidayah itu perlu diyakini? Sebagai pengganti Allah? Dapat pula disebut utusan Allah. segala permasalahan dipahamilebih seksama baru dikerjakan. Pengetahuan tanpa guru itu. Ruh mukmin identik pula dengan Ruh Idhafi dalam keyakinanmu. tanpa memperdulikan sesama manusia keturunan Nabi Adam. itu disebut iman tadlot. yang mustahil kalau tidak berwujud sebelumnya. Fakhir dekat dengan kafir. Nama Muhammad tidak pernah pisah dengan nama Allah. mengingkari empat masalah prinsip. Bermula dari ibarat ketujuh. Di antaranya bingung karena tiada pedoman manusia yang dapat diteladani. kalau sudah mendapat ketetapan sebagai panutan jati. untuk membersihkan khadas tidak disyaratkan. Seperti itulah kalau fakhir terhadap Dzatullah. itullah yang dimaksudkan Ruh Idhafi. Adanya itu menujukkan adanya Allah. Itulah shalat batin yang sebenarnya. Dan sesungguhnya Gusti Allah. Allah itu tidak berjumlah tiga. yang menimbulkan Shalat Daim. karena kekafirannya. . Kekafiran mendekatkan pada kufur kafir. Disebut iman maksum. yang sekaligus merupakan perwujudan syukur kepada Allah. tidak mengerti apa hukumnya. Merasa sebagai anak Adam yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Jauhar awal adalah mutiara ibaratnya. keenamnya jauhar awal. Ketahuilah bahwa umat manusia itu termasuk badan jasmanimu. kepastianny ada di tanga Allah semata-mata. itulah yang disebut Jauhar Ning. yang senantiasa meserangi hati penuh kewaspadaan yang selalu mawas diri atau introspeksi mencari kekurangan diri sendiri serta mempersiapkan akhir kematian nanti. Perbuatan itu termasuk hal terpuji. Sebabnya karena kafir itu. berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. mematikan kefakhiran manusia. ibarat orang menyembah tanpa mengetahui yang disembah. Kehidupan itu seperti layar dengan wayangnya.seenaknya tanpa terkendali. Jauhar tadi bersatu padu menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit mengetahui keberadaan Allah Yang Terpilih. Kelak. Fakhir tidak akan mendekatkan pada Tuhan. karena tidak mengetahui keIslaman. Ruh serba psrah kepada Dzatullah. Adapun yang dimaksudkan Rud Idhafi adalah sesuatu yang kelak tetap kekal sampai akhir nanti kiamat dan tetap berbentuk ruh yang berasal dari ruh Allah. Bukankah sebenarnya orang kufur itu. Syirik itu dapat terjadi. maka matinya tersesat. dikala mendengarkan sabda Allah. Nabi Muhammad juga termasuk badan mukmin atau orang yang beriman. Bukankah demikian itu pengetahuanmu? Kalau tidak hidup begitu. tidak mengikuti petunjuk Gusti Allah SWT. tergantung saat menerima sesuatu yang ada. Mutiara akan tampak indah menawan. Tidak mungkin terwujud pendekatan ini. Dapat menjadi kafir tanpa diketahui. maka Ruh Idhafi akan menyesuaikan. kufur serta kafir badannya. karena yang disembah kayu dan batu. Akibat junub sudah bersatu erat tetap bersih badan jisimmu. Shalat Daim tidak perlu mengunakan air wudhu. Mutiara yang indah penghias raga agra nampak menarik.

dari adanya Ayah. Jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Jabar jer-nya pun harus berani susah payah mendalaminya. baik di dunia maupun di akhirat. Asal mula manusia terlahir. Ruh Idhafi berada di tangan orang mukmin. yang tersimpan pada diri utusan Allah (Rasulullah). yang terus menerus meliputi jasad. dan menghidupi segala yang hidup. Ruh Idhafi nama sebuah tingkatan (maqom). maka akan berganti hidup di akherat. namun sebenarnya Allah-lah yang berkehendak atas hambanya. terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu. itulah isyarat dari tiga hari. Menyatu dengan Gusti Allah. Terlebih lagi poengetahuan tentang kafir dan syirik! Sesungguhnya semua itu. Bukankah tauhid itu sebagai srana untuk makrifat? Titipan yang ketiga puluh hari. Sujud rukuk sebagai penghiasnya. Kalau menangis mengeluarkan air mata karena menyesali sewaktu masih hidup. Ibu serta Tuhan Yang Maha Pencipta. menyatu dengan Tuhan Yang Terpilih. hidup tunggal didalam hidup. Titipan itu harus seperti sedia kala. Yaitu terdapat pada Ruh Idhafi. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat. Hidup mati. Sebagai sarana pengabdian hamba kepada Gusti Allah. Rukuk berarti dekat dengan Tuhan Pilihan. itulah yang disebut iman tauhid. memberi isyarat hilangnya diri ini. Semua ruh berada di tangan-Nya. Satu kelahiran berasal dari tiga asal lahir. Ruh Idhafi adalah sifat jamal (sifat yang bagus atau indah) keindahan yang berasal Dzatullah. Seperti teringat semasa kehidupan itu berasal dari Nur. itu juga termasuk juga titipan. Kurang lebih tiga hari perubahan hidup itu pasti terjadi. Hidupnya disebut Syahadat. Setelah semua menemui kematian di dunia. Itulah hakikat dari Tuhan penciptanya. Hal itulah yang menimbulkan kesedihan dan penyesalan yang berkepanjangan. . maka Lam Tamsyur (maka tidak akan menolong) semua perbuatan yang dijalankan. Yang menjalankan shalat sesungguhnya raga. Tak terkecuali siapun yang merasakan itu semua. Ruh Idhafi berasal dari Allah Yang Maha Esa. shalat itu adalah perbuatan dan kehendak orang yang menjalankan. Orang yang menjelaskan syariat itu berarti sudah mendapatkan anugrah sifat Gusti Allah. Makrifat itu sebutannya. Secara yang tersurat. Setelah dititipkan selama tujuh hari. Yang mana cahayanya mewujudkan dirimu. jangan takut menghadapi sakaratil maut. Ruh Idhafi menimbulkan iman. Jauhar awal mayit (mutiara awal kematian) itu. yang ada hanya kemiripan dengan yang tujuh hari. Penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal tidak akan terjadi padamu. sebagaimana kamu mati. Ruh Idhafi tidak akan mati. Sastra Alif (huruf alif) harus dimintakan penjelasannya pada guru. Syarat jisim lathif (jasad halus0 itu. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu. tidak ada stu makhluk pun yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Meyakini adanya Allah juga adanya Muhammad sebagai Rasulullah. Dan kamu harus menyatu bahwa Gusti Allah itu ada dalam dirimu. mati hidup. Raga yang shalat itu terdorong oleh adanya iman yang hidup pada diri orang yang menjalankannya. harus tetap hidup dan tidak boleh mati. Tauhid hidayah yang sudah ada padamu. Ya. saya merasa kehilangan. Yang mengisayaratkan sifat jalal (sifat yang perkasa) dan sekaligus mengisyaratkat adanya sifat jamal (sifat keindahan). Ruh Idhafi ada di dalam dirimu. Cahayanya berasal dari ruh itu. maka dikembalikan kepada yang meninipkan (yang memberi amanat). tidak dapat dijelaskan dengan tepat maksud sesungguhnya.Adapun wujud Dzatullah itu. Seandainya nyawa tidak hidup.

Bentuk yang sebenarnya ialah tersimpan rapat di dalam jagadmu! Hidup tanpa ada yang menghidupi kecuali Allah saja. ditimbulkan akibat buah pikir. Ibarat seperti batang pohon yang dibakar. Sempurna seperti mula pertama dalam keadaan yang sempurna. Adpun telingannya. Jangan sampai kau kembali. Karena datanglah segala gerak wayang. Tiada antara lamanya tentang adanya itu. Secara batinnya ada pada sukma itu sendiri. Lebih nyaman di sini saja yang bebas dari sengsara derita. Bukankah sudah berada di tubuh? Sungguh. Syekh Malaya terang hatinya. Bagaimanakah yang lebih tepat untuk melukiskan persamaan sesama makhluk hidup secara keseluruhannya? Allah dan Muhammad semuannya berjumlah satu. ³Kalau begitu hamba tidak mau keluar dari raga dalam tuan. tiada selera makan tidur. Bergerak bila digerakkan. Memohonlah yang benar dan waspada. diberitahu akan tempatnya seperti wayang ragamu itu. Kembalinya pada allah sudah dalam keaadaan yang sempurna. Syekh Malaya menghaturkan sembah. perbuatan dengan ucapan. Syekh Malaya senang hatinya sehingga beliu belum mau keluar dari dalam tubuh Kanjeng Nabi Khidir. Seperti minyak dengan susu. ³kalau begitu yang awas sajalah terhadap hambatan upaya. Memang demikianlah penerapannya. matanya yang diberikan oleh allah. tidak merasa ngantuk dan lapar. Yang menyatu dalam gerak perputaran bawana. tidak ada yang tertinggal. Anggaplah kalau sudah kau kuasai. Cara melatihnya. kehadirat Tuhan Yang Maha Pemberi. Tepat pada hari keseribu. Bukankah berita sebenarnya sudah ada padamu? Cara mendengarnya adalah denga ruh sejati. pasti ada asap apinya. Ada padamu itu. bersama lainnya selalu ada dengan kau! Tak mungkin terpisahkan! Kemudian tidak pernah memberitahunakan darimana asalnya dulu. Sama hal pada saat kamu memohon sesuatu. tidak harus bersusah payah dan bebas dari rasa pegal dan nyeri. Yang terasa hanyalah rasa nikmat dan manfaat´. Yang berhak menentukan semuanya. Karena sudah ada pada dirimu. juga tanpa dengan mata. sekiranya kita mengetahui wajah hamba Tuhan dan sukma yang kita kehendaki ada. Kanjeng Nabi Khidir memperingatkan. sambil berkata manis seperti gula madu. Sempurna seperti mula pertama diciptakan´. tubuhnya dikuasai gerak dan kata hati. Segala-galanya tanpa kelihatan jelas. ³yang demikian tidak boleh kalau tanpa kematian´. Sedangkan panggungnya jagd. Kehendak justru tanpa wujud dalam bentuknya. Permisalan yang jelas ketika berhias. Ruh jasad hilang di dalamnya. jangan hanya digunakan dengan dasar bila ingat saja. . Kanjeng Nabi Khidir semakin iba kepada pemohon yang meruntuhkan hatinya. Kata Kanjeng nabi Khidir. tidak tampak wajahnya. Seratuspun dapat dilukiskan seperti satu bentuk. kalau tanpa seizin-Nya! Sekiranya akan ada yang mempersolakan. Bentuk wayang adalah sebagai bentuk badan atau raga. mendengarkan pelajaran yang baru diterima dari gurunya Syekh Mahyuningrat Kanjeng Nabi Khidir. cobaan hidup! Tapi justru terimalah dengan sabar! Cobaan hidup yang menuju kematian. menyatu dengan batang pohonnya. Ibarat air dengan alunnya. memperbincangkan masalah ini! Jangan sampai terlanjur! Jangan sampai membanggakan diri! Jangan peduli terhadap gangguan. Demikian pun dengan Hyang Sukma. seperti diibaratkan dengan adanya cahaya yang bersember dari cahaya Muhammad yang sesungguhnya. karena hal itu sebagai rahasia Allah.Mati atau hilang bertepatan hari kematian yang keempat puluh hari. tidak menggunakan telinga. Tidak diperkenankan mengobrol kepada sesama manusia.

berguna dimana saja! Artinya mati di dalam hidup. melata tiada bedanya. Sedangkan kelimanya adalah dapat tersimpan dengan baik. Karena itu bersungguh-sungguhlah menguasainya. semua sudah tercakup haknya. Bukankah lebih lembut kematian manusia ini? Artinya lembut kesirnaan manusia? Artinya lebih dari. berarti kejangkitan bimbang yang sebenarnya. Lebih pula dalam menerima perintah dan tidak boleh mengandalkan pada ajaran dan pengetahuan. bila masih merasakan sakit dan was-was. Sebagai ibaratnya sekejap pun tak boleh lupa. Maka dari itu kau jangan memiliki kebiasaan yang menyimpang. Kalau batunya tanpa tanah pada saat kehujanan dan kepanasan. Habislah sudah wejangan Kanjeng Nabi Khidir. Misalnya bunga yang masih lam kuncup. karena menentukan segalanya. kesaktian semuanya sudah berlalu. Misal kacang dan kedelai. jasadnya sudah terkendali. Seperti bulan yang diterangi cahaya temaram. Yang disebar di atas batu. Dapat mengenai yang kasar dan yang kecil.Yang berkaca itu Hyang Sukma. hendaknya semakin cermat dan teliti atas berbagai masalah. Tertimpa pada jasad yang sebenarnya. Karena . Mencakup semua yang merangkak. pasti tidak tidak akan tumbuh. Atau sama dengan hidup di dalam mati. Lahiriah kau landasilah dengan pengetahuan empat hal. Sebagai upah atas kesanggupanmu sebagai khalifah di dunia. Ialah hidup abadi. Syekh Malaya merasa sungkan sekali di dalam hati. Sekali lagi artinya lembut ialah sangat kecilnya. terimalah hal ini sebagai ajaranku dengan senang hatimu! Anugrah berupa wahyu akan datang kepadamu. Raga sukma. Bila sudah memahami dan menguasai amalan dan ilmu ini. Toh semuanya itu alat peperangan´. Semuanya tanggapilah secara sama. Apa yang kau pikir terwujud ada. Tapi bila kau bijaksana. Kenyataannya satu wujud. Kehendak hati rasanya sudah mendapat petunjuk yang cukup. sekarang sudah mekar berkembang dan baunya semerbak mewangi. karena lebih lembutseperti lembunya air. ³Tak ada yang dituju. Lebih besar lagi pengetahuan tentang kematian ini dibandingkan dengan kesirnaan jagad raya. Lahiriah badan yang menjalani mati. adapun bayangan dalam kaca itu ialah dia yang bernama manusia sesungguhnya. Masalah itu satu tempat dengan pengaruhnya. Jelasnya mengalami kematian! Syekh Malaya. Sebenarnya hanya mengatasnamai saja. Berarti sudah benar untukmu. Demikian pula wujudmu. Tidak ada yang diharapkan dengan keprawiraan. Menguasai hakekat semua ilmu. Apa kata hatimu dan apa yang kau rasakan. Keseluruh jagad raya. Rasa batinya menjelajah jagad raya tanpa sayap. Serahkan kembali kepada yang Empunya suara! Justru kau hanya mengakui saja sebagai pemiliknya. Yang kau citacitakan tercapai. benar-benar serba lebih. Bukankah turnya wahyu meninggalkan kotoran? Bersih bening. Dengan demikian kau Hangraga Sukma. sukma muksa. hilang kotorannya´. Bicarakanlah manurut pendapatmu! Bila pendapatmu benar-benar meyakinkan. terbentuk di dalam kaca. Yaitu kata hatimu sudah bulat menyatu dengan kawula Gusti. Kemudian Kanjeng Nabi Khidir berkata dengan lembut dan tersenyum. suaramu. Pahamilah liku-liku solah tingkah kehidupan manusia! Ajaran itu sebagai ibarat benih sedangkan yang diajari ibarat lahan. Bila sudah menyatu dalam satu wujud. melihatmu musnahkanlah pada matamu! Jadikanlah penglihatanmu sukma dan rasa. Mawas diri ke dalam dirinya sendiri. Yang mati itu nafsunya. kecuali hanya kepada Hyang Agung.

Kau sudah diterima Hyang Sukma. Sudah menjelajahi seluruh permukaan bumi. Berhasil menyebarkan aroma Kasturi yang sebenarnya. Yang selalu didambakan siang dan malam. Pokoknya masih lekat sekali pada kehidupan duniawi. kekayaan dan mengerti hak yang benar. Ketika menghadapi datangnya maut. Bukankah aku banyak sekali melekat atau mengetahui caranya pemuka agama yang ternyata salah dalam penafsiran. menurut pendapatku. Tak tahunya malah mematikan pengertian yang benar. tanpa mengahasilkan jerih payahnya dan tanpa hasil. Lalu Kanjeng Nabi Khidir berkata. Ada pula yang justru memiliki jalan terpaksa. Apa kebiasaan ketika hidup didunia. Sebagai pertanda bahwa kita tidak mudah goyah. terlanjur terbiasa. Kuasailah seketika jangan sampai lupa! Bisa dipercaya sifatnya. Dalam arti mengalami kegagalan total. Memilih jalan sembarang tempat. lebat buahnya. Agar semua itu menjunjung harkat dan martabat. Yang warnanya merah dan kuning itu. Untuk kemuliaan hidup baru. ingin mendalami tentang ruh itu justru keliru. Kalau demikian halnya. Berkat kesediaanku berbuat sebagai penyekat. Jadinya tersesat-sesat. Ibarat mendalami mati ketika berada di dalam rongga ragaku. sikap hati yang ingin menggapai sesuatu tanpa ilmu. sering dinamakan Kasturi Jati. Yaitu pada batang kayu yang baik rimbun. Tampak oleh Sunan Kalijaga cahaya. Akibatnya terperosok dalam penerapannya. Tatanan yang tidak pasti. Tidak boleh lagi merasa terlekat kepada anak-istri. Semua tingkah laku yang halus. Ibaratnya seperti sekedar memperoleh kemuliaan sepele. Malaya. dan dipajang seperti permata. Ada pemuka agama yang ibaratnya menjadi murung. Putra yang bakal menguasai hak asasi orang per orang. Semuanya ingin mendapatkan yang serba lebih di dalam memiliki jalan mereka. Ada orang yang berkedudukan. kemudian Sunan Kalijaga disuruh kelura dari raga Kanjeng Nabi Khidir kembali ke alamnya semula´. Kelimanya harus tetap diwaspadai. agar mengetahui akan kemauan berbagai tingkah laku manusia. Kemudian terlibat ingatan ketika dulu. disitulah biasanya tidak kuat menerima ajal. Begitulah beratnya amencari kemuliaan. dirawat seperti emas. Artinya godaan hati ialah rasa qonaah yang semakin dimantapkan. kuat batangnya. Bila kemudian tertimpa kedudukan. Yang demikian itu menurut anggapannya dan perasaannya mendapatkan kebahagiaan. ada yang ikut orang kaya. Setidak-tidaknya menimbulkan kecurigaan. Merasa berat meninggalkan kehidupan dunia yang tersangkal lagi. Pada . Sedangkan yang ikat kepala sebagai sarungmu. belumlah mereka disebut pemuka agama yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan penyampaian keterangannya? Anggapannya sudah benar. Ia hanya sekedar mencari tempat bertengger saja. terhadap gerak-gerik. Perhaluslah budi pekermu atau akhlak ini! Warna hati kita yang sedang mekar baik. Dihiasi dengan keselamatan. Lagi pula secara penataan. kita itu ibaratnya busana yang dipakai sebagai kerudung. Dan yang putih di tengah itulah yang sebenarnya harus diikuti. tapi masih berkeinginan pribadi atau berambisi. Ada pula yang memilih jalan menguasai putranya. ³He. Diserapkan kedalam jiwa. belum bisa disebut manusia utama. Akhirnya di masyarakatkan. Ibarat memakai pakaian sutra yang indah. Untuk alat pembebas sifat berbangga diri. Selalu mawas diri.sudah mendapat san Pancaretna. sebagai hambatan yang menghadang agar gagal usaha atauu ikhtiar atau cita-citanya. Menumpuk kekayaan harta dan istri banyak. Dan rasa yang memanaskan hatimu pun lenyap.

2009 at 3:49 am | Reply marifat harus mengawali seseorang dalam beribadah karena tanpa marifat bisa saja kita salah dalam menyembah. japra Says: July 6. Akibatnya. PERLU DALIL BUKAN DONGENG SEAKAN-AKAN ANDA MENYAKSIKAN PERKATAAN NABI KHIDIR«. Sehingga mempertinggi semedinya. Tidak mempedulikan pembicaraan orang lain yang ditujukan kepadanya.saat-saat menghadap ajatnya. You can follow any responses to this entry through the RSS 2. ANTUM DAPAT PERCAKAPAN ITU DARI MANA ???? MINIMAL DASAR«.. Tidak disertai dukungan ilmu. af¶ad.ala 2. Bersambung«««..096 Responses to ³MUTIARA ILMU MAKRIFAT (Bagian 05)´ 1. 1. EMANGNYA ANTUM HIDUP DARI ZAMAN APA ??? . Pinging is currently not allowed. marifat bi sifat . apalagi hanya semedi semata. Akan hidup abadi tanpa hisab. Yaitu bagaimana hilang dan mati bersama raganya ialah diidamkannya. lebih baik jangan jadi manusia! Kalau matinya tanpa pertanggungjawaban. dzat alloh.0 feed. Like 2 bloggers like this post. ²²²²²²²²± Alang Alang Kumitir This entry was posted on July 4. 2009 at 8:41 am and is filed under SULUK LING LUNG. APAKAH DARI BUKU APA ???« LALU DIKARANG OLEH SIAPA ???? KALO ANTUM TAU. Bila kau sudah merasa hatimu benar. untuk mengejar keberhasilan. awwaludini marifatullohi ta. Bila salah menjawab pertanyaannya bumi. 2009 at 6:31 am | Reply TULISANNYA KOK TIDAK ADA DALILNYA DARI AL QUR¶AN DAN HADIST«. Tapi sayang tanpa petunjuk Allah. MAS« AGAMA INI BUKAN KARANGAN MANUSIA DAN BUKAN CERITA MANUSIA. You can skip to the end and leave a response. rejo Says: July 7. Kesepiannya tidak mencair. tubuh bumi itu keterdiamannya tidak membantu.

ISLAM ITU SIFATNYA UNIVERSAL. FUTUHIYYAH. ma¶rifat marang Gusti Allah SWT« Islam adalah system. termasuk belajar dari siapapun itu. Adam sudah membawa Agama Islam. DAN LAIN LAIN.o joyo kusumo Says: July 23. ISLAM ITU BUKAN ARAB DAN ARAB ITU BUKAN ISLAM. harus giat belajar lagi ya««««««. 2009 at 5:12 pm | Reply PERLU DI INGAT MAS REJO. 2009 at 10:25 am Rejo«. NISCAYA TDK AKAN NYAMBUNG. menyebutNya.? . untuk menumbuhkan rasa Cinta. So. Cinta adalah Seruan Jiwa yang artinya kapanpun dan dimanapun maka kita akan selalu mengingatNya. Raja dari pada segala raja. yang penting adalah menambah rasa Iman dan Taqwa kita kepada wahai Rabb. PALING ANDA DARI LDII YA?  Nur-Pati Says: August 4. alias belajar. KALO ANDA HANYA BERPEGANG DALIL AQLI. Dan ³mati´ adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan sang Kekasih Sejati. seperti halnya bagi kita yang akan senang sekali menyebut-nyebut nama kekasih kita. SIAPAPUN BOLEH MEMAHAMI ATAUPUN MEMELUKNYA DAN MENGAMALKANNYA. seperti halnya para Nabi. Cinta kepada sang Kekasih Sejati. KALO ANDA MENGGUNAKAN NURANI YG CERAH NISCAYA AKAN DAPAT MENGAMBIL KESIMPULAN TULISAN2 DIATAS. gitu lo««««««««Oke««««««««. 2009 at 9:54 am | Reply mas rejo«««! Betul itu yang dikatakan den bagus joyo kusumo. COBALAH BUKA KITAB IHYA¶. Rejo«. AL HIKAM. yang mana beliaulah Kekasih Allah yang haqq. dan bagi Allah yang Tunggal. pemilik dan penguasa alam hidup dan maya. namun Allah berkehendak memberi nama Islam adalah pada masa Rosullullah SAW. DIZAMAN INI ANDA JANGAN TERLALU ORTODOKS KAYAK GITU. dan belajar adalah kapanpun dan dimanapun. jadi mas rejo harus banyak belajar dan belajar biar tidak dikatakan orang ORTODUCK. anda kasihan banget ya« hidup itu hanya untuk ³Ngaji´ atau meng´kaji´. maka jatuh Cinta adalah Tujuan Hidup. bagaimanakah cara kita agar menjadi kekasih Allah. mustahil baginya menciptakan lebih dari satu Agama. para Rossul dan para Wali««? o Kuswanto Says: September 8.. maka berSholawatlah kepda beliau niscaya Allah akan memberimu. oelh karana itu. Sejak pertama kali Adam diciptakan.

. Mas Rejo « Apa yg dikatakan Saudara Kita (PENULIS) itu benar menurut Pandangannya.o Agustanto Says: June 19. bukan malah menghakimi Seperti itu. mencari ilmu ilmu bukan dengn dalil itu alasannya mengapa allah menciptakan AKAl dan hati pada manusia.at mas rejo. 2010 at 9:00 am | Reply mas rejo ini perlu banyak2 ber mushahadah.. (KOK TIDAK ADA DALILNYA DARI ALQUR..an dan hadist hingga anda beranih bertanya seperti itu. Demikian juga sebaiknya bila Mas Rejo lebih memahami Makna atau Kalimat yg dirasa menurut Mas Rejo perlu dibahas ya sebaiknya dialog langsung dengan PENULIS agar nyambung. kalau ada kalimat yg tidak dipahami atau tidak dimengerti sebaiknya tanyakan langsung pada Penulisnya. Sebaiknya Mas Rejo jangan seperi ungkapan KATAK DIBAWAH TEMPURUNG artinya hanya tahu sedikit sudah berkomentar bahwa tulisan orang lain salah. mohon maaf bila saya ada salah kata dan ingat isalam tidak pernah mengajarkan kita untuk saling bedebat.. Semoga mas Rejo paham akan maksud saya ini o arifin i gubali Says: July 13. MAs. mughorobah.. anda bertanya. mukhashafah atau kata orang jawa tapa jadi mas rejo bisa lebih tahu mendalam tentang diri pribadi mas rejo sendiri. o bedil Says: August 30.. tulisan di atas mengajak kita untuk mengenal diri sendiri dan allah.?? pertanyaan anda menunjukan seakan anda sudah memahami isi dari alqur. 2010 at 11:04 am | Reply mas rejooo.. asalammu alaikum«.??? agar seluruh umat manusia bisa membacanya dan memahami bagai mana menjadi hamba allah yg sesunggunya. 2010 at 3:31 am | Reply Yth..an. coba pelajari diri sendiri dulu baru kenal dunia yang lainnya. . kenapa tulisan di atas di kirim lewat via internet. sedang kan mungkin mas rejo sendiri tidak tahu akan diri sendiri.AN DAN HADIST) sudakah anda membaca dan memahami seluruh isi alqur. di jamannya rasullullah saw beliau memperkenalkan zat allah terlebih dahulu kepada umat islam maupun non islam ketimbang memperkenalkan syare.

yg penting bagi saya tulisan ini sangat bermanfaat. telah melukai hati saya sendiri. Sebelumnya. 3.tidak akan nyantol.Tanpa petunjuk tanpa dukungan ilmu. terutama oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan saya... 2009 at 2:09 pm | Reply Sugeng ndalu Mas Wong Alus.beliau juga merupakan jembatan dari hakekat menuju makrifat«maka dari itu setiap calon waliyullah biasanya akan bertemu beliau terlebih dahulu sebelum benar2 menjadi waliyullah« nuwun 5. betapa sakitnya dilukai dan disakiti perasaan kita. . ALEX Says: July 7. saya minta ma¶af yang sebesar-besarnya. Saya tunggu sambungannya mas kumitir. Ibarat sekolah belum punya ijasah. 2010 at 4:03 am | Reply buat mas rejo«. 2009 at 9:57 am | Reply Oke. Si Penunggang Keledai Says: July 7. saya tidak terlalu memperdulikan darimana asal tulisan ini spt kata mas rejo. Saya telah mengaca pada diri saya sendiri.oke 4. Kelancangan mulut saya dan kesombongan saya. «islam itu luas TETAPI sempit«(bagi yang faham) «islam itu sempit TETAPI luas perluas«(bagi yang belum faham) ³KENALI DIRIMU MAKA KAMU AKAN KENAL TUHANMU´«. mas. Saya minta ma¶af ya Mas Wong Alus. kulo mampir nggih ?!!. m4stono Says: July 7.nuwum«tidak ada guru/murid kita sama belajar. 2009 at 12:08 pm | Reply tulisan yg bagu sekali dari mas alang2. karena kebenaran hanya datang dari Allah SWT«. nabi khidir as memang misteri«beliau adalah seorang guru para nabi dan wali«. demi Rabbku. yang telah mengumbar kata-kata yang tidak pantas dan tidak patut.o pelitahati Says: December 8. saya mohon ma¶af yang sebesar-besarnya atas kata-kata saya yang telah melukai perasaan panjenengan.

2009 at 4:58 am | Reply Dahulu kala kita adalah PEMUJA CINTA dalam Penyaksian dan menatap langsung. Si Penunggang Keledai Bodoh Mochtar Wibowo.demikian terimakasih 9. Sepuntene nggih. Saat seseorang telah berjumpa dengan mata air yang jernih. abimanyu82 Says: July 8. sekarang hanya sedikit yang keluar dari formalitas kosong belaka dan melangkah menjadi PEMUJA CINTA Salam Sayang 8. 2009 at 8:25 am | Reply Salam«. 2009 at 6:22 am | Reply untuk melindungi adat jawa darikpunahan. dia tak perlu informasi dari pihak lain untuk bisa mengetahui seperti apa air yang jernih itu«. mas« Cekap sementen. panjenengan diparingi Istiqomah ingkang kiyat. 2009 at 2:02 am | Reply suwun mas. saya malu dihadapan Rabbku. arifin kurniawan Says: July 8. Semoga juga. Allah Sang Rabbul Allamin. Orang yang sudah merasakan kebenaran«tak perlu lagi akan dalil jika hanya ingin mengetahui sesuatu itu kebenaran atau bukan« .Dan semoga panjenengan mau melupakan ketidak sopanan saya. KangBoed Says: July 8. 7.agar semua orang bisa memahami adat atau ungah-unguh. nggih. Kulo badhe nerusaken lampah««. malah semakin kuat oleh Rabb kulo inggih Rabb panjenengan (Insya Allah).mohon alang-alang kumitir menyajikan kitabkitab kraton. 6. sungguh mas. Setyo Hajar Dewantoro Says: July 10..

.Jika Anda berputar-putar dengan petunjuk kebenaran«..ya tak apa-apa.Dalil itu hanya petunjuk untuk menemukan kebenaran. alami.Dan saya pribadipun bisa merasakan kebenarannya«karena yang dikatakan mas kumitir ibarat air jernih. Mas rejo. sesuatu yang langsung kita kenali«. tapi bukan kebenaran itu sendiri«. karena ia sudah benar dengan kebenarannya sendiri«.saya tak membutuhkan orang lain untuk mengatakan pandangan mas kumitir itu benar atau salah«. tak perlu dalil untuk mendukung kebenarannya.yang masih butuh dalil«silakan saja seperti itu«tapi banyak orang yang tak seperti Anda«.Kami ± orangorang yang mirip dengan mas kumitir ± sedang belajar merasakan kebenaran dan berbagi tentang apa yang kami rasakan« Jika Anda mengatakan kami sesat. kecuali memberi pelajaran lebih akan makna kesabaran«.saya sudah bisa merasakannya sebagai kebenaran. Setyo Hajar Dewantoro o . karena penilaian dari sesama manusia tak berpengaruh-apa. Apa yang disampaikan mas kumitir adalah kebenaran versi mas kumitir.. langsung terasa menyegarkan. Karena kebenaran yang sejati adalah apa yang kita rasakan.