Teknik Penulisan Ilmiah

Susunan: DR. SULAIMAN MASRI Fakulti Bahasa, Universiti Perguruan Sultan Idris

SECARA umum, susunan sesuatu proposal penyelidikan adalah seperti berikut: 1. Pengenalan 2. Pernyataan tentang sasaran 3. Tinjauan perpustakaan 4. Susunan teoritis atau skema konseptual. 5. Hipotesis 6. Metodologi/kaedah. 7. Pernyataan tentang implikasi teoritis dan implikasi substantif. 1. Pengenalan Pengenalan sesuatu proposal penyelidikan perlu menepatkan permasalahan yang akan diselidiki dalam prespektif sejarah. Penyelidik perlu secara ringkas memperlihatkan perkembangan sejarah dalam permasalahan sekarang yang akan diselidiki. Sebagai penyelidik,anda perlu menetapkan minat utama terhadap permasalahan dengan cukup tepat dan tegas. Dengan kata lain, penyelidik perlu mengemukakan permasalahan yang diselidik dan sudut apa daripada permasalahan itu yang akan dianalisis atau dibahas secara meluas. Sebagai contoh, jika seorang penyelidik berhasrat untuk menyelidik pelbagai pengaruh sosial dan psikologi daripada Internet dalam lingkungan pembelajaran, dia boleh mulai dengan menerangkan permulaan asal penggunaan komputer dipelbagai lingkungan pengajaran-pembelajaran. Penyelidik dapat melanjutkan huraian sejarah dengan membahas penggunaan komputer pada saat sekarang di beberapa lingkungan yang khusus. pada pembahasan ini, dia boleh mengemukakan minatnya yang sesungguhnya dalam membongkar beberapa pengaruh sosial dan psikologi yang potensial daripada internet terhadap pembelajaran ketika itu. 2. Pernyataan tentang Sasaran Penyelidikan Sasaran atau tujuan projek penyelidikan memperjelaskan apa yang ingin dicapai oleh penyelidik sebagai hasil daripada aktiviti penyelidikannya. Apakah tujuan spesifik yang ingin dicapai? Ada kalanya bahagian ini dibahagi ke dalam beberapa subbahagian untuk merangkum tujuan utama dan tujuan tambahan. Atau, terdapat perhatian yang primer dan sekunder. Dalam hubungan ini, penyelidik mungkin mampu menyusun pelbagai tujuan dalam suatu susunan yang tertib, iaitu dari yang paling penting hingga yang kurang penting.

Sejumlah pendidikan boleh memiliki suatu tujuan tunggal. waktu. dan kekangan tenaga kerja. Jumlah yang "munasabah'' atau "yang rasional'' bergantung pada batas waktu. Dengan menggunakan contoh internet tadi. 3. iaitu penelitian terhadap kajian terdahulu. Pernyataan-pernyataan tersebut dianggap kabur kerana mereka tidak mampu menetapkan sikap apa dan peranan pelajar yang sama yang terlibat dan dipengaruhi oleh internet. dicadangkan supaya penyelidik membatasi sasaran pada suatu jumlah yang munasabah. dirancang untuk merapatkan penyelidik dengan maklumat tertentu yang relevan dengan topik yang diselidiki. sebutan dan gaya. manakala sejumlah projek penyelidikan lainnya mampu memiliki 20 atau 30 tujuan. kurang bijaksana melibatkan diri dengan terlalu banyak masalah sasaran penyelidikan. Penyelidik perlu menaksir secara subjektif pelbagai tujuan penyelidikannya untuk menetapkan adakah dirinya memiliki kesanggupan untuk menangani masalah yang dipilih secara berkesan. makna perkataan. membuat penyelidik. Dengan yang demikian. angka dan sikap' yang boleh berubah. maka sasaran-sasaran yang kabur atau samar-samar boleh berupa "untuk melihat kalau-kalau penggunaan internet pada suatu lingkungan pembelajaran akan membawa kepada perubahan sikap'' atau "untuk menemukan kalau-kalau penggunaan internet akan membawa perubahan peranan yang bererti di kalangan pelajar''.Tiada had bagi jumlah tujuan atau sasaran penelitian. Dengan yang demikian. ciri. Walaupun tiada had atas jumlah sasaran yang dapat dicapai oleh suatu projek. Penentuan tentang beberapa banyak sasaran yang ditetapkan bergantung kepada luasnya penyelidikan. Tinjauan Literatur Tinjauan literatur (literature review). suatu pernyataan yang lebih spesifik tentang tujuan lebih berupakan "untuk menyelidik pengaruh penggunaan maklumat-bukan-pelajaran daripada internet terhadap keruntuhan akhlak pelajar/remaja (sesuatu angkubah/variable sikap''. Dalam bidang sosial unsur-unsur kehidupan yang boleh berubah seperti ejaan. Sehubungan itu. . Mungkin penyelidik bertindak bijaksana dengan memilih beberapa tujuan yang `kontroversial' tetapi tidak mustahil untuk dicapai. Angkubah atau variabel bermaksud 'faktor termasuk unsur. kerana penyelidik akan menghadapi kesulitan besar ketika mencuba merangkum tujuan-tujuan. ada kemungkinan penyelidik menggarap terlalu banyak masalah. pertimbangan anggaran. Seterusnya. biaya. pernyataan yang tepat tentang tujuan atau sasaran merupakan pedoman yang berguna bagi aktiviti penyelidikan. Sasaran penyelidikan yang terlalu banyak juga memungkinkan suatu skema teoretis yang sukar. iaitu maklumat-bukan-pelajaran. Memanglah. penyataan tersebut dengan jelas menunjukkan bahawa angkubah bebas (independent) internet boleh diikuti oleh suatu perubahan pada suatu angkubah bergantung (dependent) yang spesifik. dan pertimbangan tenaga kerja. dapat dinyatakan bahawa suatu penyelidikan eksploratori boleh disusun secara longgar bagi menetapkan bagi lebih banyak sasaran penyelidikan yang spesifik untuk diselidiki dengan ketepatan yang lebih tinggi.

Dalam sesuatu proposal penyelidikan. pada akhir tahun 1970-an hanya sedikit. jika Asmah memiliki tiga karya tulisan dalam tahun yang sama. Farid Onn. tiada ukuran yang jelas untuk menentukan berapa banyak artikel. jika terdapat 100 artikel tentang suatu topik tertentu yang mencerminkan sejumlah pendapat utama yang berbeza dan bertentangan. maka terserah kepada pengkaji untuk menentukan berapa banyak artikel yang akan dipilihnya untuk suatu tinjauan yang representatif. Asmah (1980c). sebaliknya. malah berapa banyak judul buku yang harus ditinjau. menunjukkan bahawa . Dalam hubungan ini. kita biasanya tidak perlu membahas smua perbahanan yang ditemukan oleh penyelidik. Usaha merujuk dan mengutip dalam tinjauan literatur dalam proposal dan laporan penyelidikan boleh diselesaikan dengan pantas dan mudah setelah mematuhi prosuder antarabangsa. maka mungkin hanya sedikit atau tiada maklumat daripada perbahanan yang tersedia yang berkait langsung dengan subjek. tanggapan dan penggaparan subjektif ini lazimnya sudah memadai. sukar dijawab secara kuantitatif. yang diketahui tentang pengaruh maklumat-bukan-pelajaran di kalangan remaja kerana pada ketika itu alat bernama komputer ini masih asing lagi kepada penduduk negara ini.'' adalah lebih kurang kaku berbanding dengan "Nik Safiah karim. Sebagai contoh "Willer (1971:132) menyatakan bahawa. Sejumlah penyelidik mungkin menumpukan perhatian pada pengenalan semua perbahanan yang ada tentang suatu perkara. penyelidik mesti mengutip perbahanan yang tersedia yang berkaitan hanya secara tak langsung dengan topik yang akan diselidiki. Walau bagaimanapun.Terdapat pendapat berbeza-beza tentang sejauh manakah sesuatu tinjauan perbahanan perlu dilakukan. "Asmah (1980. manakala yang lainnya suka meninjau perbahanan berupa jurnal-jurnal utama sepuluh tahun terakhir. Banyak jurnal yang mengikuti gaya pengutipan yang terakhir ini disebabkan ia cepat dan mudah digunakan. Dengan yang demikian. Sebagai contoh. usaha rintisan (iaitu projek penyelidikan yang menyelidik bidang-bidang sosial yang sebelumnya tidak diteroka) merupakan sasaran keterbatasan yang signifikan semacam ini. maka ia akan memasukkan dalam tinjauan literaturnya maklumat yang berhubung hanya secara tak langsung dengan topik pilihannya.12-14).. Asmah (1980b). Jika penyelidik memilih untuk mengkaji maklumat daripada internet berikutan pengaruhnya terhadap sistem belajaran di sekolah.. Sebagai contoh. Karya penulis yang lebih dari satu oleh orang yang sama dapat ditangani dengan mudah. Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka. penyelidik penyelidik perlu mampu memilih 10 atau 20 artikel yang kelihatan mewakili pendapat utama yang diperlukan.'' Dalam contoh. Sebagai contoh. jika ada. Abdul Hamid Mahmood (1986. Hashim Musa. hlm. sekiranya terdapat bahan yang banyak tentang suatu bidang topik. maka karya tulis itu boleh ditunjukan sebagai Asmah (1980a).. Sekiranya topik penyelidikan relatif baru. Sekali lagi. disamping sejumlah penemuan yang berlawanan.14)''. serta menjadikan artikel lebih mudah dibaca. . sesuatu daftar rujukan yang diberi keterangan disajikan diakhir proposal.. soal tentang berapa banyak artikel yang perlu dicantumkan dalam sesuatu proposal penyelidikan. Satu perkara yang positif daripada tinjauan perbahanan bagi proposal adalah menggunakan beberapa gagasan yang representatif daripada sejumlah buku dan artikel tentang subjek yang ditangani.

1965:11). . Terdapat tiga jenis hipotesis yang penting iaitu hipotesis penyelidikan. pembuktian dan definisi yangv digunakan oleh penyelidik untuk mengembangkan kerangka kerja eksplanatori tempat keseluruhan projek penyelidikan. bahawa membahas artikel artikel atau penulisan yang menguntungkan daripada satu titik pendapat hingga mengabaikan artikel atau penulisan yang merugikan daripada satu titik pendapat yang berlawanan. Perlu diingatkan.Tujuan literatur perlu memperlihatkan suatu rangkuman yang berkesan menyusuli pelbagai penemuan (dapatan) penting yang berkenaan langsung denga permasalahan yang diselidiki. Hipotesis penyelidikan merupakan pernyataan yang cermat tentang keadaan halhal penyelidikannya. Hipotesis nol juga merupakan pernyataan kenyataan sesuatu perkara tetapi pernyataan yang menolak atau menyangkal apa yang ditunjukkan oleh hipotesis penyelidikan. Sebagai contoh. Susunan Teoritis dan Skema Konseptual Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep). Dalam ruang lingkup proposal penyelidikan. hipotesis nol. yang kebenarannya biasa tidak diketahui. terangkum di sini beberapa anggapan. dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena (Kerlinger. Perlakuan begini perlu dihindar lantaran ia bertentangan malah menyesatkan dari segi norma-norma ilmu pengetahuan. Ia demikian ketika penyelidik merumuskan dan mengembangkan suatu penjelasan tentang hubungan beberapa angkubah yang diselidikinya. definisi dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan antara beberapa angkubah atau variable. Bagaimana terjadinya hingga angkubah X dan angkubah Y tidak hanya didefinisikan tetapi hubungan logik mereka diperlihatkan. Hipotesis Hipotesis ialah suatu pernyataan sementara tentang sesuatu. Ia membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antara pelbagai artikel atau buku yang ditemui. Dengan yang demikian. merupakan jantung proposal penyelidikan. dalam beberapa hal. Hipotesis statistik pula adakah pernyataan tentang populasi statistik yang berdasarkan maklumat daripada data yang diamati dan diusahakan oleh seseorang untuk diguna pakai atau disangkal. Demi wujudnya objektiviti ilmiah. boleh ditafsirkan sebagai suatu hipotesis menyangkut pengaruh tingkah laku terhadap kebiasaan berbahasa kebangsaan. penyelidik perlu menggembleng usaha untuk menghadirkan artikel dan buku (terutamanya dalam pelbagai bidang penyelidikan yang kontroversial) yang mewakili suatu kedudukan yang setara. susunan teoritis dan skema konseptual. sebenarnya mencerminkan sikap berat sebelah (memihak) penyelidik. penyelidikan selanjutnya akan mendukung atau gagal mendukung kerangka kerja teori yang ditemukan di sini. hipotesis boleh dipandang sebagai kenyataan spesifik daripada teori dalam bentuk yang boleh diuji. 4. 5. menyatakan bahawa pelajar Melayu tidak menghadapi sebarang masalah dalam menjawab Bahasa Melayu Kertas I berbanding dengan pelajar bukan Melayu. dan hipotesis statistik.

Populasi yang diselidiki 2. Adakah hasil penyelidikan saya sekarang diterapkan 10 atau 20 tahun yang akan datang walaupun tidak ada kegunaan praktis yang terlihat pada masa ini? Penyelidikan boleh dinilai menurut nilai teoritisnya. mempelajari subjek. 6. adakah penyelidikan ini menyangkal orientasi teoritis yang ada? . Dapatkah penyelidikan membantu pelajar menguasai sistem ejaan yang betul? Dapatkah hasil penyelidikan berfungsi dalam penyelesaian minat membaca? Suatu bentuk penilaian lain dibuat atas penelitian sosial menurut suatu dimensi masa. ortobiografi) 5.Tiada had dalam jumlah hipotesis yang boleh ditarik daripada skema teporetis dan dijadikan sasaran ujian pengujian empirisis. biasanya jumlah hipotesis pada pengujian emperis. Ukuran sampel yang diambil. maka beberapa atau kesemua sasaran projek penyelidikan dicapai sebahagian atau semuanya. penyelidikan dapat melihat manfaat segera dan langsung. Ia sebenarnya menjelaskan rancangan penyelidik dan merupakan tahap “bagaimana melaksanakan kajian/penyelidikan itu''. Bahagian ini mengandungi 1. Statistik yang digunakan (jika ada) seperti gamma. Person r) 6. pemerhatian. Pada akhir projek penyelidikan. Sehubungan itu. jadual. gambar) 7. 3. 4. surat. analisis atau sumber sekunder seperti catatan statistik. chi square. Pernyataan tentang Implikai Teoritis dan Implikasi Substantif. atau menghuraikan sasaran. Misalnya kurangnya kesalahan umum dalam penulisan bahasa Melayu. namun ada penyelidik lain yang berusaha memenuhi tujuan peribadi dan pada orang lain untuk mempertahankan penyelidikan yang perlu mereka laksanakan. Adakah penyelidikan ini menyumbang pada teori-teori yang ada tentang kemahiran dalam bahasa kedua di kalangan remaja? Atau. Jenis instrumesi (misalnya: wawancara. soal-selidik. atau peningkatan penggunaan bahasa yang betul di kalangan pelajar bukan Melayu. penyelidikan dapat dinilai daripada beberapa dimensi. peta. Kalau penyelidikan bahasa. cuba fikirkan jawapan bagi soalan: "sejauh manakah relevansi dan signifikansi penyelidikan itu?'' Walau pun terdapat banyak pengkaji yang mencari pengetahuan demi pengetahuan semata-mata dan hanya memberikan sedikit perhatian kepada makna daripada aktiviti penyelidikan mereka. Jenis persampelan yang diikuti. Jenis sajian tabular (misalnya grafik. Namun begitu. Metodologi Metodologi atau kaedah pendidikan merupakan blue print bagi aktiviti penyelidik dan menetapkan bagaimana hendak menguji hipotesis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful