Teknik Penulisan Ilmiah

Susunan: DR. SULAIMAN MASRI Fakulti Bahasa, Universiti Perguruan Sultan Idris

SECARA umum, susunan sesuatu proposal penyelidikan adalah seperti berikut: 1. Pengenalan 2. Pernyataan tentang sasaran 3. Tinjauan perpustakaan 4. Susunan teoritis atau skema konseptual. 5. Hipotesis 6. Metodologi/kaedah. 7. Pernyataan tentang implikasi teoritis dan implikasi substantif. 1. Pengenalan Pengenalan sesuatu proposal penyelidikan perlu menepatkan permasalahan yang akan diselidiki dalam prespektif sejarah. Penyelidik perlu secara ringkas memperlihatkan perkembangan sejarah dalam permasalahan sekarang yang akan diselidiki. Sebagai penyelidik,anda perlu menetapkan minat utama terhadap permasalahan dengan cukup tepat dan tegas. Dengan kata lain, penyelidik perlu mengemukakan permasalahan yang diselidik dan sudut apa daripada permasalahan itu yang akan dianalisis atau dibahas secara meluas. Sebagai contoh, jika seorang penyelidik berhasrat untuk menyelidik pelbagai pengaruh sosial dan psikologi daripada Internet dalam lingkungan pembelajaran, dia boleh mulai dengan menerangkan permulaan asal penggunaan komputer dipelbagai lingkungan pengajaran-pembelajaran. Penyelidik dapat melanjutkan huraian sejarah dengan membahas penggunaan komputer pada saat sekarang di beberapa lingkungan yang khusus. pada pembahasan ini, dia boleh mengemukakan minatnya yang sesungguhnya dalam membongkar beberapa pengaruh sosial dan psikologi yang potensial daripada internet terhadap pembelajaran ketika itu. 2. Pernyataan tentang Sasaran Penyelidikan Sasaran atau tujuan projek penyelidikan memperjelaskan apa yang ingin dicapai oleh penyelidik sebagai hasil daripada aktiviti penyelidikannya. Apakah tujuan spesifik yang ingin dicapai? Ada kalanya bahagian ini dibahagi ke dalam beberapa subbahagian untuk merangkum tujuan utama dan tujuan tambahan. Atau, terdapat perhatian yang primer dan sekunder. Dalam hubungan ini, penyelidik mungkin mampu menyusun pelbagai tujuan dalam suatu susunan yang tertib, iaitu dari yang paling penting hingga yang kurang penting.

Mungkin penyelidik bertindak bijaksana dengan memilih beberapa tujuan yang `kontroversial' tetapi tidak mustahil untuk dicapai.Tiada had bagi jumlah tujuan atau sasaran penelitian. dapat dinyatakan bahawa suatu penyelidikan eksploratori boleh disusun secara longgar bagi menetapkan bagi lebih banyak sasaran penyelidikan yang spesifik untuk diselidiki dengan ketepatan yang lebih tinggi. Dengan yang demikian. dirancang untuk merapatkan penyelidik dengan maklumat tertentu yang relevan dengan topik yang diselidiki. biaya. Sejumlah pendidikan boleh memiliki suatu tujuan tunggal. Seterusnya. waktu. dan kekangan tenaga kerja. dicadangkan supaya penyelidik membatasi sasaran pada suatu jumlah yang munasabah. suatu pernyataan yang lebih spesifik tentang tujuan lebih berupakan "untuk menyelidik pengaruh penggunaan maklumat-bukan-pelajaran daripada internet terhadap keruntuhan akhlak pelajar/remaja (sesuatu angkubah/variable sikap''. angka dan sikap' yang boleh berubah. Jumlah yang "munasabah'' atau "yang rasional'' bergantung pada batas waktu. ada kemungkinan penyelidik menggarap terlalu banyak masalah. iaitu maklumat-bukan-pelajaran. Penentuan tentang beberapa banyak sasaran yang ditetapkan bergantung kepada luasnya penyelidikan. pertimbangan anggaran. Pernyataan-pernyataan tersebut dianggap kabur kerana mereka tidak mampu menetapkan sikap apa dan peranan pelajar yang sama yang terlibat dan dipengaruhi oleh internet. dan pertimbangan tenaga kerja. manakala sejumlah projek penyelidikan lainnya mampu memiliki 20 atau 30 tujuan. kurang bijaksana melibatkan diri dengan terlalu banyak masalah sasaran penyelidikan. Dengan yang demikian. Penyelidik perlu menaksir secara subjektif pelbagai tujuan penyelidikannya untuk menetapkan adakah dirinya memiliki kesanggupan untuk menangani masalah yang dipilih secara berkesan. maka sasaran-sasaran yang kabur atau samar-samar boleh berupa "untuk melihat kalau-kalau penggunaan internet pada suatu lingkungan pembelajaran akan membawa kepada perubahan sikap'' atau "untuk menemukan kalau-kalau penggunaan internet akan membawa perubahan peranan yang bererti di kalangan pelajar''. iaitu penelitian terhadap kajian terdahulu. kerana penyelidik akan menghadapi kesulitan besar ketika mencuba merangkum tujuan-tujuan. Sehubungan itu. Angkubah atau variabel bermaksud 'faktor termasuk unsur. Walaupun tiada had atas jumlah sasaran yang dapat dicapai oleh suatu projek. . Dalam bidang sosial unsur-unsur kehidupan yang boleh berubah seperti ejaan. 3. makna perkataan. sebutan dan gaya. pernyataan yang tepat tentang tujuan atau sasaran merupakan pedoman yang berguna bagi aktiviti penyelidikan. membuat penyelidik. Dengan menggunakan contoh internet tadi. Memanglah. ciri. Sasaran penyelidikan yang terlalu banyak juga memungkinkan suatu skema teoretis yang sukar. Tinjauan Literatur Tinjauan literatur (literature review). penyataan tersebut dengan jelas menunjukkan bahawa angkubah bebas (independent) internet boleh diikuti oleh suatu perubahan pada suatu angkubah bergantung (dependent) yang spesifik.

'' Dalam contoh. jika ada.Terdapat pendapat berbeza-beza tentang sejauh manakah sesuatu tinjauan perbahanan perlu dilakukan.12-14). Walau bagaimanapun. tiada ukuran yang jelas untuk menentukan berapa banyak artikel. hlm. "Asmah (1980. Asmah (1980b).. Sebagai contoh "Willer (1971:132) menyatakan bahawa. Dalam sesuatu proposal penyelidikan. Satu perkara yang positif daripada tinjauan perbahanan bagi proposal adalah menggunakan beberapa gagasan yang representatif daripada sejumlah buku dan artikel tentang subjek yang ditangani. Usaha merujuk dan mengutip dalam tinjauan literatur dalam proposal dan laporan penyelidikan boleh diselesaikan dengan pantas dan mudah setelah mematuhi prosuder antarabangsa... yang diketahui tentang pengaruh maklumat-bukan-pelajaran di kalangan remaja kerana pada ketika itu alat bernama komputer ini masih asing lagi kepada penduduk negara ini.. malah berapa banyak judul buku yang harus ditinjau. sukar dijawab secara kuantitatif. maka karya tulis itu boleh ditunjukan sebagai Asmah (1980a). sekiranya terdapat bahan yang banyak tentang suatu bidang topik. Banyak jurnal yang mengikuti gaya pengutipan yang terakhir ini disebabkan ia cepat dan mudah digunakan. Sebagai contoh. sebaliknya.'' adalah lebih kurang kaku berbanding dengan "Nik Safiah karim. maka ia akan memasukkan dalam tinjauan literaturnya maklumat yang berhubung hanya secara tak langsung dengan topik pilihannya. Sebagai contoh. Abdul Hamid Mahmood (1986. manakala yang lainnya suka meninjau perbahanan berupa jurnal-jurnal utama sepuluh tahun terakhir. sesuatu daftar rujukan yang diberi keterangan disajikan diakhir proposal. Sebagai contoh. Karya penulis yang lebih dari satu oleh orang yang sama dapat ditangani dengan mudah. Hashim Musa. Sekali lagi. menunjukkan bahawa . Sekiranya topik penyelidikan relatif baru. tanggapan dan penggaparan subjektif ini lazimnya sudah memadai. Jika penyelidik memilih untuk mengkaji maklumat daripada internet berikutan pengaruhnya terhadap sistem belajaran di sekolah. disamping sejumlah penemuan yang berlawanan. maka terserah kepada pengkaji untuk menentukan berapa banyak artikel yang akan dipilihnya untuk suatu tinjauan yang representatif. jika Asmah memiliki tiga karya tulisan dalam tahun yang sama. usaha rintisan (iaitu projek penyelidikan yang menyelidik bidang-bidang sosial yang sebelumnya tidak diteroka) merupakan sasaran keterbatasan yang signifikan semacam ini. Sejumlah penyelidik mungkin menumpukan perhatian pada pengenalan semua perbahanan yang ada tentang suatu perkara. penyelidik penyelidik perlu mampu memilih 10 atau 20 artikel yang kelihatan mewakili pendapat utama yang diperlukan. . kita biasanya tidak perlu membahas smua perbahanan yang ditemukan oleh penyelidik. Asmah (1980c). jika terdapat 100 artikel tentang suatu topik tertentu yang mencerminkan sejumlah pendapat utama yang berbeza dan bertentangan. Farid Onn. maka mungkin hanya sedikit atau tiada maklumat daripada perbahanan yang tersedia yang berkait langsung dengan subjek.14)''. Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka. serta menjadikan artikel lebih mudah dibaca. soal tentang berapa banyak artikel yang perlu dicantumkan dalam sesuatu proposal penyelidikan. Dengan yang demikian. Dalam hubungan ini. penyelidik mesti mengutip perbahanan yang tersedia yang berkaitan hanya secara tak langsung dengan topik yang akan diselidiki. pada akhir tahun 1970-an hanya sedikit.

1965:11). penyelidik perlu menggembleng usaha untuk menghadirkan artikel dan buku (terutamanya dalam pelbagai bidang penyelidikan yang kontroversial) yang mewakili suatu kedudukan yang setara. boleh ditafsirkan sebagai suatu hipotesis menyangkut pengaruh tingkah laku terhadap kebiasaan berbahasa kebangsaan. susunan teoritis dan skema konseptual. dalam beberapa hal. dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena (Kerlinger. Bagaimana terjadinya hingga angkubah X dan angkubah Y tidak hanya didefinisikan tetapi hubungan logik mereka diperlihatkan. 4. Dalam ruang lingkup proposal penyelidikan. hipotesis boleh dipandang sebagai kenyataan spesifik daripada teori dalam bentuk yang boleh diuji. Ia demikian ketika penyelidik merumuskan dan mengembangkan suatu penjelasan tentang hubungan beberapa angkubah yang diselidikinya. merupakan jantung proposal penyelidikan.Tujuan literatur perlu memperlihatkan suatu rangkuman yang berkesan menyusuli pelbagai penemuan (dapatan) penting yang berkenaan langsung denga permasalahan yang diselidiki. Dengan yang demikian. . Demi wujudnya objektiviti ilmiah. penyelidikan selanjutnya akan mendukung atau gagal mendukung kerangka kerja teori yang ditemukan di sini. Hipotesis nol juga merupakan pernyataan kenyataan sesuatu perkara tetapi pernyataan yang menolak atau menyangkal apa yang ditunjukkan oleh hipotesis penyelidikan. bahawa membahas artikel artikel atau penulisan yang menguntungkan daripada satu titik pendapat hingga mengabaikan artikel atau penulisan yang merugikan daripada satu titik pendapat yang berlawanan. definisi dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan antara beberapa angkubah atau variable. menyatakan bahawa pelajar Melayu tidak menghadapi sebarang masalah dalam menjawab Bahasa Melayu Kertas I berbanding dengan pelajar bukan Melayu. Susunan Teoritis dan Skema Konseptual Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep). terangkum di sini beberapa anggapan. Perlu diingatkan. dan hipotesis statistik. hipotesis nol. Hipotesis Hipotesis ialah suatu pernyataan sementara tentang sesuatu. sebenarnya mencerminkan sikap berat sebelah (memihak) penyelidik. Terdapat tiga jenis hipotesis yang penting iaitu hipotesis penyelidikan. yang kebenarannya biasa tidak diketahui. 5. Ia membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antara pelbagai artikel atau buku yang ditemui. pembuktian dan definisi yangv digunakan oleh penyelidik untuk mengembangkan kerangka kerja eksplanatori tempat keseluruhan projek penyelidikan. Sebagai contoh. Hipotesis penyelidikan merupakan pernyataan yang cermat tentang keadaan halhal penyelidikannya. Hipotesis statistik pula adakah pernyataan tentang populasi statistik yang berdasarkan maklumat daripada data yang diamati dan diusahakan oleh seseorang untuk diguna pakai atau disangkal. Perlakuan begini perlu dihindar lantaran ia bertentangan malah menyesatkan dari segi norma-norma ilmu pengetahuan.

3. 6. Statistik yang digunakan (jika ada) seperti gamma. penyelidikan dapat dinilai daripada beberapa dimensi. chi square. Kalau penyelidikan bahasa. cuba fikirkan jawapan bagi soalan: "sejauh manakah relevansi dan signifikansi penyelidikan itu?'' Walau pun terdapat banyak pengkaji yang mencari pengetahuan demi pengetahuan semata-mata dan hanya memberikan sedikit perhatian kepada makna daripada aktiviti penyelidikan mereka. pemerhatian. Ukuran sampel yang diambil. Misalnya kurangnya kesalahan umum dalam penulisan bahasa Melayu. mempelajari subjek. atau menghuraikan sasaran. Pernyataan tentang Implikai Teoritis dan Implikasi Substantif. Ia sebenarnya menjelaskan rancangan penyelidik dan merupakan tahap “bagaimana melaksanakan kajian/penyelidikan itu''. Sehubungan itu. Person r) 6. Pada akhir projek penyelidikan. Adakah hasil penyelidikan saya sekarang diterapkan 10 atau 20 tahun yang akan datang walaupun tidak ada kegunaan praktis yang terlihat pada masa ini? Penyelidikan boleh dinilai menurut nilai teoritisnya.Tiada had dalam jumlah hipotesis yang boleh ditarik daripada skema teporetis dan dijadikan sasaran ujian pengujian empirisis. biasanya jumlah hipotesis pada pengujian emperis. surat. Adakah penyelidikan ini menyumbang pada teori-teori yang ada tentang kemahiran dalam bahasa kedua di kalangan remaja? Atau. atau peningkatan penggunaan bahasa yang betul di kalangan pelajar bukan Melayu. namun ada penyelidik lain yang berusaha memenuhi tujuan peribadi dan pada orang lain untuk mempertahankan penyelidikan yang perlu mereka laksanakan. Jenis persampelan yang diikuti. Metodologi Metodologi atau kaedah pendidikan merupakan blue print bagi aktiviti penyelidik dan menetapkan bagaimana hendak menguji hipotesis. Jenis sajian tabular (misalnya grafik. Namun begitu. 4. adakah penyelidikan ini menyangkal orientasi teoritis yang ada? . jadual. Populasi yang diselidiki 2. peta. penyelidikan dapat melihat manfaat segera dan langsung. Jenis instrumesi (misalnya: wawancara. analisis atau sumber sekunder seperti catatan statistik. Dapatkah penyelidikan membantu pelajar menguasai sistem ejaan yang betul? Dapatkah hasil penyelidikan berfungsi dalam penyelesaian minat membaca? Suatu bentuk penilaian lain dibuat atas penelitian sosial menurut suatu dimensi masa. soal-selidik. ortobiografi) 5. maka beberapa atau kesemua sasaran projek penyelidikan dicapai sebahagian atau semuanya. Bahagian ini mengandungi 1. gambar) 7.