P. 1
kaedah penulisan ilmiah-upsi

kaedah penulisan ilmiah-upsi

|Views: 1,323|Likes:
Published by Zulkifli Abu Bakar

More info:

Published by: Zulkifli Abu Bakar on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

Teknik Penulisan Ilmiah

Susunan: DR. SULAIMAN MASRI Fakulti Bahasa, Universiti Perguruan Sultan Idris

SECARA umum, susunan sesuatu proposal penyelidikan adalah seperti berikut: 1. Pengenalan 2. Pernyataan tentang sasaran 3. Tinjauan perpustakaan 4. Susunan teoritis atau skema konseptual. 5. Hipotesis 6. Metodologi/kaedah. 7. Pernyataan tentang implikasi teoritis dan implikasi substantif. 1. Pengenalan Pengenalan sesuatu proposal penyelidikan perlu menepatkan permasalahan yang akan diselidiki dalam prespektif sejarah. Penyelidik perlu secara ringkas memperlihatkan perkembangan sejarah dalam permasalahan sekarang yang akan diselidiki. Sebagai penyelidik,anda perlu menetapkan minat utama terhadap permasalahan dengan cukup tepat dan tegas. Dengan kata lain, penyelidik perlu mengemukakan permasalahan yang diselidik dan sudut apa daripada permasalahan itu yang akan dianalisis atau dibahas secara meluas. Sebagai contoh, jika seorang penyelidik berhasrat untuk menyelidik pelbagai pengaruh sosial dan psikologi daripada Internet dalam lingkungan pembelajaran, dia boleh mulai dengan menerangkan permulaan asal penggunaan komputer dipelbagai lingkungan pengajaran-pembelajaran. Penyelidik dapat melanjutkan huraian sejarah dengan membahas penggunaan komputer pada saat sekarang di beberapa lingkungan yang khusus. pada pembahasan ini, dia boleh mengemukakan minatnya yang sesungguhnya dalam membongkar beberapa pengaruh sosial dan psikologi yang potensial daripada internet terhadap pembelajaran ketika itu. 2. Pernyataan tentang Sasaran Penyelidikan Sasaran atau tujuan projek penyelidikan memperjelaskan apa yang ingin dicapai oleh penyelidik sebagai hasil daripada aktiviti penyelidikannya. Apakah tujuan spesifik yang ingin dicapai? Ada kalanya bahagian ini dibahagi ke dalam beberapa subbahagian untuk merangkum tujuan utama dan tujuan tambahan. Atau, terdapat perhatian yang primer dan sekunder. Dalam hubungan ini, penyelidik mungkin mampu menyusun pelbagai tujuan dalam suatu susunan yang tertib, iaitu dari yang paling penting hingga yang kurang penting.

dirancang untuk merapatkan penyelidik dengan maklumat tertentu yang relevan dengan topik yang diselidiki. Dengan yang demikian. sebutan dan gaya. Sasaran penyelidikan yang terlalu banyak juga memungkinkan suatu skema teoretis yang sukar. membuat penyelidik.Tiada had bagi jumlah tujuan atau sasaran penelitian. penyataan tersebut dengan jelas menunjukkan bahawa angkubah bebas (independent) internet boleh diikuti oleh suatu perubahan pada suatu angkubah bergantung (dependent) yang spesifik. biaya. makna perkataan. Angkubah atau variabel bermaksud 'faktor termasuk unsur. angka dan sikap' yang boleh berubah. dan pertimbangan tenaga kerja. Tinjauan Literatur Tinjauan literatur (literature review). manakala sejumlah projek penyelidikan lainnya mampu memiliki 20 atau 30 tujuan. iaitu maklumat-bukan-pelajaran. Dengan yang demikian. suatu pernyataan yang lebih spesifik tentang tujuan lebih berupakan "untuk menyelidik pengaruh penggunaan maklumat-bukan-pelajaran daripada internet terhadap keruntuhan akhlak pelajar/remaja (sesuatu angkubah/variable sikap''. dan kekangan tenaga kerja. dicadangkan supaya penyelidik membatasi sasaran pada suatu jumlah yang munasabah. Dengan menggunakan contoh internet tadi. Pernyataan-pernyataan tersebut dianggap kabur kerana mereka tidak mampu menetapkan sikap apa dan peranan pelajar yang sama yang terlibat dan dipengaruhi oleh internet. iaitu penelitian terhadap kajian terdahulu. pertimbangan anggaran. Sejumlah pendidikan boleh memiliki suatu tujuan tunggal. Mungkin penyelidik bertindak bijaksana dengan memilih beberapa tujuan yang `kontroversial' tetapi tidak mustahil untuk dicapai. ada kemungkinan penyelidik menggarap terlalu banyak masalah. ciri. dapat dinyatakan bahawa suatu penyelidikan eksploratori boleh disusun secara longgar bagi menetapkan bagi lebih banyak sasaran penyelidikan yang spesifik untuk diselidiki dengan ketepatan yang lebih tinggi. kerana penyelidik akan menghadapi kesulitan besar ketika mencuba merangkum tujuan-tujuan. Penentuan tentang beberapa banyak sasaran yang ditetapkan bergantung kepada luasnya penyelidikan. Jumlah yang "munasabah'' atau "yang rasional'' bergantung pada batas waktu. . Seterusnya. Memanglah. kurang bijaksana melibatkan diri dengan terlalu banyak masalah sasaran penyelidikan. 3. Penyelidik perlu menaksir secara subjektif pelbagai tujuan penyelidikannya untuk menetapkan adakah dirinya memiliki kesanggupan untuk menangani masalah yang dipilih secara berkesan. Walaupun tiada had atas jumlah sasaran yang dapat dicapai oleh suatu projek. pernyataan yang tepat tentang tujuan atau sasaran merupakan pedoman yang berguna bagi aktiviti penyelidikan. Dalam bidang sosial unsur-unsur kehidupan yang boleh berubah seperti ejaan. waktu. maka sasaran-sasaran yang kabur atau samar-samar boleh berupa "untuk melihat kalau-kalau penggunaan internet pada suatu lingkungan pembelajaran akan membawa kepada perubahan sikap'' atau "untuk menemukan kalau-kalau penggunaan internet akan membawa perubahan peranan yang bererti di kalangan pelajar''. Sehubungan itu.

yang diketahui tentang pengaruh maklumat-bukan-pelajaran di kalangan remaja kerana pada ketika itu alat bernama komputer ini masih asing lagi kepada penduduk negara ini. Asmah (1980b). Sebagai contoh. Sekiranya topik penyelidikan relatif baru. manakala yang lainnya suka meninjau perbahanan berupa jurnal-jurnal utama sepuluh tahun terakhir. soal tentang berapa banyak artikel yang perlu dicantumkan dalam sesuatu proposal penyelidikan. jika Asmah memiliki tiga karya tulisan dalam tahun yang sama.12-14). Abdul Hamid Mahmood (1986. disamping sejumlah penemuan yang berlawanan. Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka. pada akhir tahun 1970-an hanya sedikit.. penyelidik mesti mengutip perbahanan yang tersedia yang berkaitan hanya secara tak langsung dengan topik yang akan diselidiki. tanggapan dan penggaparan subjektif ini lazimnya sudah memadai..14)''.. sekiranya terdapat bahan yang banyak tentang suatu bidang topik. Jika penyelidik memilih untuk mengkaji maklumat daripada internet berikutan pengaruhnya terhadap sistem belajaran di sekolah. Sebagai contoh. sukar dijawab secara kuantitatif. "Asmah (1980. menunjukkan bahawa . maka karya tulis itu boleh ditunjukan sebagai Asmah (1980a). Satu perkara yang positif daripada tinjauan perbahanan bagi proposal adalah menggunakan beberapa gagasan yang representatif daripada sejumlah buku dan artikel tentang subjek yang ditangani. jika ada. Banyak jurnal yang mengikuti gaya pengutipan yang terakhir ini disebabkan ia cepat dan mudah digunakan.Terdapat pendapat berbeza-beza tentang sejauh manakah sesuatu tinjauan perbahanan perlu dilakukan. Dalam sesuatu proposal penyelidikan. malah berapa banyak judul buku yang harus ditinjau. Dalam hubungan ini. Karya penulis yang lebih dari satu oleh orang yang sama dapat ditangani dengan mudah. Sejumlah penyelidik mungkin menumpukan perhatian pada pengenalan semua perbahanan yang ada tentang suatu perkara. maka ia akan memasukkan dalam tinjauan literaturnya maklumat yang berhubung hanya secara tak langsung dengan topik pilihannya. Hashim Musa. maka mungkin hanya sedikit atau tiada maklumat daripada perbahanan yang tersedia yang berkait langsung dengan subjek. penyelidik penyelidik perlu mampu memilih 10 atau 20 artikel yang kelihatan mewakili pendapat utama yang diperlukan. hlm..'' Dalam contoh. Farid Onn. sebaliknya. Sebagai contoh "Willer (1971:132) menyatakan bahawa. jika terdapat 100 artikel tentang suatu topik tertentu yang mencerminkan sejumlah pendapat utama yang berbeza dan bertentangan. . Sekali lagi. Dengan yang demikian. Usaha merujuk dan mengutip dalam tinjauan literatur dalam proposal dan laporan penyelidikan boleh diselesaikan dengan pantas dan mudah setelah mematuhi prosuder antarabangsa.'' adalah lebih kurang kaku berbanding dengan "Nik Safiah karim. Sebagai contoh. Asmah (1980c). sesuatu daftar rujukan yang diberi keterangan disajikan diakhir proposal. tiada ukuran yang jelas untuk menentukan berapa banyak artikel. usaha rintisan (iaitu projek penyelidikan yang menyelidik bidang-bidang sosial yang sebelumnya tidak diteroka) merupakan sasaran keterbatasan yang signifikan semacam ini. serta menjadikan artikel lebih mudah dibaca. maka terserah kepada pengkaji untuk menentukan berapa banyak artikel yang akan dipilihnya untuk suatu tinjauan yang representatif. kita biasanya tidak perlu membahas smua perbahanan yang ditemukan oleh penyelidik. Walau bagaimanapun.

yang kebenarannya biasa tidak diketahui. bahawa membahas artikel artikel atau penulisan yang menguntungkan daripada satu titik pendapat hingga mengabaikan artikel atau penulisan yang merugikan daripada satu titik pendapat yang berlawanan. Hipotesis penyelidikan merupakan pernyataan yang cermat tentang keadaan halhal penyelidikannya. Sebagai contoh. hipotesis nol. sebenarnya mencerminkan sikap berat sebelah (memihak) penyelidik. dan hipotesis statistik. dalam beberapa hal. hipotesis boleh dipandang sebagai kenyataan spesifik daripada teori dalam bentuk yang boleh diuji. Hipotesis Hipotesis ialah suatu pernyataan sementara tentang sesuatu. boleh ditafsirkan sebagai suatu hipotesis menyangkut pengaruh tingkah laku terhadap kebiasaan berbahasa kebangsaan. terangkum di sini beberapa anggapan. Demi wujudnya objektiviti ilmiah.Tujuan literatur perlu memperlihatkan suatu rangkuman yang berkesan menyusuli pelbagai penemuan (dapatan) penting yang berkenaan langsung denga permasalahan yang diselidiki. definisi dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan antara beberapa angkubah atau variable. penyelidik perlu menggembleng usaha untuk menghadirkan artikel dan buku (terutamanya dalam pelbagai bidang penyelidikan yang kontroversial) yang mewakili suatu kedudukan yang setara. Perlakuan begini perlu dihindar lantaran ia bertentangan malah menyesatkan dari segi norma-norma ilmu pengetahuan. Dengan yang demikian. penyelidikan selanjutnya akan mendukung atau gagal mendukung kerangka kerja teori yang ditemukan di sini. . merupakan jantung proposal penyelidikan. 5. Perlu diingatkan. Hipotesis statistik pula adakah pernyataan tentang populasi statistik yang berdasarkan maklumat daripada data yang diamati dan diusahakan oleh seseorang untuk diguna pakai atau disangkal. susunan teoritis dan skema konseptual. Dalam ruang lingkup proposal penyelidikan. 4. pembuktian dan definisi yangv digunakan oleh penyelidik untuk mengembangkan kerangka kerja eksplanatori tempat keseluruhan projek penyelidikan. Susunan Teoritis dan Skema Konseptual Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep). dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena (Kerlinger.1965:11). Ia membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antara pelbagai artikel atau buku yang ditemui. Hipotesis nol juga merupakan pernyataan kenyataan sesuatu perkara tetapi pernyataan yang menolak atau menyangkal apa yang ditunjukkan oleh hipotesis penyelidikan. menyatakan bahawa pelajar Melayu tidak menghadapi sebarang masalah dalam menjawab Bahasa Melayu Kertas I berbanding dengan pelajar bukan Melayu. Bagaimana terjadinya hingga angkubah X dan angkubah Y tidak hanya didefinisikan tetapi hubungan logik mereka diperlihatkan. Ia demikian ketika penyelidik merumuskan dan mengembangkan suatu penjelasan tentang hubungan beberapa angkubah yang diselidikinya. Terdapat tiga jenis hipotesis yang penting iaitu hipotesis penyelidikan.

3. penyelidikan dapat dinilai daripada beberapa dimensi. Misalnya kurangnya kesalahan umum dalam penulisan bahasa Melayu. pemerhatian. namun ada penyelidik lain yang berusaha memenuhi tujuan peribadi dan pada orang lain untuk mempertahankan penyelidikan yang perlu mereka laksanakan. Adakah hasil penyelidikan saya sekarang diterapkan 10 atau 20 tahun yang akan datang walaupun tidak ada kegunaan praktis yang terlihat pada masa ini? Penyelidikan boleh dinilai menurut nilai teoritisnya. analisis atau sumber sekunder seperti catatan statistik. Populasi yang diselidiki 2. jadual.Tiada had dalam jumlah hipotesis yang boleh ditarik daripada skema teporetis dan dijadikan sasaran ujian pengujian empirisis. Jenis persampelan yang diikuti. mempelajari subjek. Person r) 6. gambar) 7. Pada akhir projek penyelidikan. Adakah penyelidikan ini menyumbang pada teori-teori yang ada tentang kemahiran dalam bahasa kedua di kalangan remaja? Atau. ortobiografi) 5. Sehubungan itu. surat. biasanya jumlah hipotesis pada pengujian emperis. soal-selidik. penyelidikan dapat melihat manfaat segera dan langsung. maka beberapa atau kesemua sasaran projek penyelidikan dicapai sebahagian atau semuanya. adakah penyelidikan ini menyangkal orientasi teoritis yang ada? . 4. Jenis sajian tabular (misalnya grafik. Ukuran sampel yang diambil. Statistik yang digunakan (jika ada) seperti gamma. cuba fikirkan jawapan bagi soalan: "sejauh manakah relevansi dan signifikansi penyelidikan itu?'' Walau pun terdapat banyak pengkaji yang mencari pengetahuan demi pengetahuan semata-mata dan hanya memberikan sedikit perhatian kepada makna daripada aktiviti penyelidikan mereka. Pernyataan tentang Implikai Teoritis dan Implikasi Substantif. Dapatkah penyelidikan membantu pelajar menguasai sistem ejaan yang betul? Dapatkah hasil penyelidikan berfungsi dalam penyelesaian minat membaca? Suatu bentuk penilaian lain dibuat atas penelitian sosial menurut suatu dimensi masa. atau peningkatan penggunaan bahasa yang betul di kalangan pelajar bukan Melayu. Namun begitu. Ia sebenarnya menjelaskan rancangan penyelidik dan merupakan tahap “bagaimana melaksanakan kajian/penyelidikan itu''. peta. chi square. Metodologi Metodologi atau kaedah pendidikan merupakan blue print bagi aktiviti penyelidik dan menetapkan bagaimana hendak menguji hipotesis. 6. Kalau penyelidikan bahasa. Jenis instrumesi (misalnya: wawancara. atau menghuraikan sasaran. Bahagian ini mengandungi 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->