Teknik Penulisan Ilmiah

Susunan: DR. SULAIMAN MASRI Fakulti Bahasa, Universiti Perguruan Sultan Idris

SECARA umum, susunan sesuatu proposal penyelidikan adalah seperti berikut: 1. Pengenalan 2. Pernyataan tentang sasaran 3. Tinjauan perpustakaan 4. Susunan teoritis atau skema konseptual. 5. Hipotesis 6. Metodologi/kaedah. 7. Pernyataan tentang implikasi teoritis dan implikasi substantif. 1. Pengenalan Pengenalan sesuatu proposal penyelidikan perlu menepatkan permasalahan yang akan diselidiki dalam prespektif sejarah. Penyelidik perlu secara ringkas memperlihatkan perkembangan sejarah dalam permasalahan sekarang yang akan diselidiki. Sebagai penyelidik,anda perlu menetapkan minat utama terhadap permasalahan dengan cukup tepat dan tegas. Dengan kata lain, penyelidik perlu mengemukakan permasalahan yang diselidik dan sudut apa daripada permasalahan itu yang akan dianalisis atau dibahas secara meluas. Sebagai contoh, jika seorang penyelidik berhasrat untuk menyelidik pelbagai pengaruh sosial dan psikologi daripada Internet dalam lingkungan pembelajaran, dia boleh mulai dengan menerangkan permulaan asal penggunaan komputer dipelbagai lingkungan pengajaran-pembelajaran. Penyelidik dapat melanjutkan huraian sejarah dengan membahas penggunaan komputer pada saat sekarang di beberapa lingkungan yang khusus. pada pembahasan ini, dia boleh mengemukakan minatnya yang sesungguhnya dalam membongkar beberapa pengaruh sosial dan psikologi yang potensial daripada internet terhadap pembelajaran ketika itu. 2. Pernyataan tentang Sasaran Penyelidikan Sasaran atau tujuan projek penyelidikan memperjelaskan apa yang ingin dicapai oleh penyelidik sebagai hasil daripada aktiviti penyelidikannya. Apakah tujuan spesifik yang ingin dicapai? Ada kalanya bahagian ini dibahagi ke dalam beberapa subbahagian untuk merangkum tujuan utama dan tujuan tambahan. Atau, terdapat perhatian yang primer dan sekunder. Dalam hubungan ini, penyelidik mungkin mampu menyusun pelbagai tujuan dalam suatu susunan yang tertib, iaitu dari yang paling penting hingga yang kurang penting.

membuat penyelidik. waktu. ada kemungkinan penyelidik menggarap terlalu banyak masalah. . kerana penyelidik akan menghadapi kesulitan besar ketika mencuba merangkum tujuan-tujuan. kurang bijaksana melibatkan diri dengan terlalu banyak masalah sasaran penyelidikan. Sasaran penyelidikan yang terlalu banyak juga memungkinkan suatu skema teoretis yang sukar. Penyelidik perlu menaksir secara subjektif pelbagai tujuan penyelidikannya untuk menetapkan adakah dirinya memiliki kesanggupan untuk menangani masalah yang dipilih secara berkesan. dirancang untuk merapatkan penyelidik dengan maklumat tertentu yang relevan dengan topik yang diselidiki. Angkubah atau variabel bermaksud 'faktor termasuk unsur. Dengan menggunakan contoh internet tadi. penyataan tersebut dengan jelas menunjukkan bahawa angkubah bebas (independent) internet boleh diikuti oleh suatu perubahan pada suatu angkubah bergantung (dependent) yang spesifik. dan pertimbangan tenaga kerja. biaya.Tiada had bagi jumlah tujuan atau sasaran penelitian. ciri. maka sasaran-sasaran yang kabur atau samar-samar boleh berupa "untuk melihat kalau-kalau penggunaan internet pada suatu lingkungan pembelajaran akan membawa kepada perubahan sikap'' atau "untuk menemukan kalau-kalau penggunaan internet akan membawa perubahan peranan yang bererti di kalangan pelajar''. Pernyataan-pernyataan tersebut dianggap kabur kerana mereka tidak mampu menetapkan sikap apa dan peranan pelajar yang sama yang terlibat dan dipengaruhi oleh internet. Dengan yang demikian. Penentuan tentang beberapa banyak sasaran yang ditetapkan bergantung kepada luasnya penyelidikan. dicadangkan supaya penyelidik membatasi sasaran pada suatu jumlah yang munasabah. suatu pernyataan yang lebih spesifik tentang tujuan lebih berupakan "untuk menyelidik pengaruh penggunaan maklumat-bukan-pelajaran daripada internet terhadap keruntuhan akhlak pelajar/remaja (sesuatu angkubah/variable sikap''. Jumlah yang "munasabah'' atau "yang rasional'' bergantung pada batas waktu. Dalam bidang sosial unsur-unsur kehidupan yang boleh berubah seperti ejaan. Memanglah. sebutan dan gaya. 3. iaitu maklumat-bukan-pelajaran. Sehubungan itu. iaitu penelitian terhadap kajian terdahulu. pernyataan yang tepat tentang tujuan atau sasaran merupakan pedoman yang berguna bagi aktiviti penyelidikan. dan kekangan tenaga kerja. Seterusnya. manakala sejumlah projek penyelidikan lainnya mampu memiliki 20 atau 30 tujuan. Dengan yang demikian. Walaupun tiada had atas jumlah sasaran yang dapat dicapai oleh suatu projek. makna perkataan. Mungkin penyelidik bertindak bijaksana dengan memilih beberapa tujuan yang `kontroversial' tetapi tidak mustahil untuk dicapai. pertimbangan anggaran. Sejumlah pendidikan boleh memiliki suatu tujuan tunggal. Tinjauan Literatur Tinjauan literatur (literature review). angka dan sikap' yang boleh berubah. dapat dinyatakan bahawa suatu penyelidikan eksploratori boleh disusun secara longgar bagi menetapkan bagi lebih banyak sasaran penyelidikan yang spesifik untuk diselidiki dengan ketepatan yang lebih tinggi.

Banyak jurnal yang mengikuti gaya pengutipan yang terakhir ini disebabkan ia cepat dan mudah digunakan. maka karya tulis itu boleh ditunjukan sebagai Asmah (1980a). sebaliknya. Asmah (1980c). Dalam sesuatu proposal penyelidikan.. soal tentang berapa banyak artikel yang perlu dicantumkan dalam sesuatu proposal penyelidikan. pada akhir tahun 1970-an hanya sedikit. penyelidik penyelidik perlu mampu memilih 10 atau 20 artikel yang kelihatan mewakili pendapat utama yang diperlukan. Sebagai contoh. sesuatu daftar rujukan yang diberi keterangan disajikan diakhir proposal. Dalam hubungan ini.'' Dalam contoh. Asmah (1980b). Hashim Musa. jika terdapat 100 artikel tentang suatu topik tertentu yang mencerminkan sejumlah pendapat utama yang berbeza dan bertentangan. jika ada. kita biasanya tidak perlu membahas smua perbahanan yang ditemukan oleh penyelidik. maka ia akan memasukkan dalam tinjauan literaturnya maklumat yang berhubung hanya secara tak langsung dengan topik pilihannya. usaha rintisan (iaitu projek penyelidikan yang menyelidik bidang-bidang sosial yang sebelumnya tidak diteroka) merupakan sasaran keterbatasan yang signifikan semacam ini.. disamping sejumlah penemuan yang berlawanan. Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka. jika Asmah memiliki tiga karya tulisan dalam tahun yang sama. Usaha merujuk dan mengutip dalam tinjauan literatur dalam proposal dan laporan penyelidikan boleh diselesaikan dengan pantas dan mudah setelah mematuhi prosuder antarabangsa. manakala yang lainnya suka meninjau perbahanan berupa jurnal-jurnal utama sepuluh tahun terakhir. Dengan yang demikian. sekiranya terdapat bahan yang banyak tentang suatu bidang topik. tiada ukuran yang jelas untuk menentukan berapa banyak artikel. Satu perkara yang positif daripada tinjauan perbahanan bagi proposal adalah menggunakan beberapa gagasan yang representatif daripada sejumlah buku dan artikel tentang subjek yang ditangani. tanggapan dan penggaparan subjektif ini lazimnya sudah memadai. Sebagai contoh. maka mungkin hanya sedikit atau tiada maklumat daripada perbahanan yang tersedia yang berkait langsung dengan subjek. serta menjadikan artikel lebih mudah dibaca. Karya penulis yang lebih dari satu oleh orang yang sama dapat ditangani dengan mudah. hlm. Sebagai contoh "Willer (1971:132) menyatakan bahawa. penyelidik mesti mengutip perbahanan yang tersedia yang berkaitan hanya secara tak langsung dengan topik yang akan diselidiki. Sekali lagi.. menunjukkan bahawa . sukar dijawab secara kuantitatif.'' adalah lebih kurang kaku berbanding dengan "Nik Safiah karim.Terdapat pendapat berbeza-beza tentang sejauh manakah sesuatu tinjauan perbahanan perlu dilakukan.14)''. . Sekiranya topik penyelidikan relatif baru.12-14). maka terserah kepada pengkaji untuk menentukan berapa banyak artikel yang akan dipilihnya untuk suatu tinjauan yang representatif.. Abdul Hamid Mahmood (1986. Farid Onn. yang diketahui tentang pengaruh maklumat-bukan-pelajaran di kalangan remaja kerana pada ketika itu alat bernama komputer ini masih asing lagi kepada penduduk negara ini. Walau bagaimanapun. malah berapa banyak judul buku yang harus ditinjau. "Asmah (1980. Sejumlah penyelidik mungkin menumpukan perhatian pada pengenalan semua perbahanan yang ada tentang suatu perkara. Jika penyelidik memilih untuk mengkaji maklumat daripada internet berikutan pengaruhnya terhadap sistem belajaran di sekolah. Sebagai contoh.

Hipotesis Hipotesis ialah suatu pernyataan sementara tentang sesuatu. merupakan jantung proposal penyelidikan. Bagaimana terjadinya hingga angkubah X dan angkubah Y tidak hanya didefinisikan tetapi hubungan logik mereka diperlihatkan. 4. boleh ditafsirkan sebagai suatu hipotesis menyangkut pengaruh tingkah laku terhadap kebiasaan berbahasa kebangsaan. bahawa membahas artikel artikel atau penulisan yang menguntungkan daripada satu titik pendapat hingga mengabaikan artikel atau penulisan yang merugikan daripada satu titik pendapat yang berlawanan. 5. Dengan yang demikian. Susunan Teoritis dan Skema Konseptual Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep). hipotesis nol. Hipotesis penyelidikan merupakan pernyataan yang cermat tentang keadaan halhal penyelidikannya. Perlakuan begini perlu dihindar lantaran ia bertentangan malah menyesatkan dari segi norma-norma ilmu pengetahuan. dan hipotesis statistik. Ia membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antara pelbagai artikel atau buku yang ditemui. yang kebenarannya biasa tidak diketahui. dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena (Kerlinger.Tujuan literatur perlu memperlihatkan suatu rangkuman yang berkesan menyusuli pelbagai penemuan (dapatan) penting yang berkenaan langsung denga permasalahan yang diselidiki. menyatakan bahawa pelajar Melayu tidak menghadapi sebarang masalah dalam menjawab Bahasa Melayu Kertas I berbanding dengan pelajar bukan Melayu. penyelidikan selanjutnya akan mendukung atau gagal mendukung kerangka kerja teori yang ditemukan di sini.1965:11). Perlu diingatkan. sebenarnya mencerminkan sikap berat sebelah (memihak) penyelidik. susunan teoritis dan skema konseptual. penyelidik perlu menggembleng usaha untuk menghadirkan artikel dan buku (terutamanya dalam pelbagai bidang penyelidikan yang kontroversial) yang mewakili suatu kedudukan yang setara. definisi dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan antara beberapa angkubah atau variable. terangkum di sini beberapa anggapan. dalam beberapa hal. Ia demikian ketika penyelidik merumuskan dan mengembangkan suatu penjelasan tentang hubungan beberapa angkubah yang diselidikinya. hipotesis boleh dipandang sebagai kenyataan spesifik daripada teori dalam bentuk yang boleh diuji. Dalam ruang lingkup proposal penyelidikan. Sebagai contoh. Demi wujudnya objektiviti ilmiah. Terdapat tiga jenis hipotesis yang penting iaitu hipotesis penyelidikan. . Hipotesis nol juga merupakan pernyataan kenyataan sesuatu perkara tetapi pernyataan yang menolak atau menyangkal apa yang ditunjukkan oleh hipotesis penyelidikan. pembuktian dan definisi yangv digunakan oleh penyelidik untuk mengembangkan kerangka kerja eksplanatori tempat keseluruhan projek penyelidikan. Hipotesis statistik pula adakah pernyataan tentang populasi statistik yang berdasarkan maklumat daripada data yang diamati dan diusahakan oleh seseorang untuk diguna pakai atau disangkal.

analisis atau sumber sekunder seperti catatan statistik. gambar) 7. biasanya jumlah hipotesis pada pengujian emperis. Adakah penyelidikan ini menyumbang pada teori-teori yang ada tentang kemahiran dalam bahasa kedua di kalangan remaja? Atau. Sehubungan itu. penyelidikan dapat dinilai daripada beberapa dimensi. Kalau penyelidikan bahasa. Namun begitu.Tiada had dalam jumlah hipotesis yang boleh ditarik daripada skema teporetis dan dijadikan sasaran ujian pengujian empirisis. Person r) 6. ortobiografi) 5. cuba fikirkan jawapan bagi soalan: "sejauh manakah relevansi dan signifikansi penyelidikan itu?'' Walau pun terdapat banyak pengkaji yang mencari pengetahuan demi pengetahuan semata-mata dan hanya memberikan sedikit perhatian kepada makna daripada aktiviti penyelidikan mereka. Misalnya kurangnya kesalahan umum dalam penulisan bahasa Melayu. Statistik yang digunakan (jika ada) seperti gamma. 6. atau menghuraikan sasaran. Metodologi Metodologi atau kaedah pendidikan merupakan blue print bagi aktiviti penyelidik dan menetapkan bagaimana hendak menguji hipotesis. surat. Ia sebenarnya menjelaskan rancangan penyelidik dan merupakan tahap “bagaimana melaksanakan kajian/penyelidikan itu''. Populasi yang diselidiki 2. namun ada penyelidik lain yang berusaha memenuhi tujuan peribadi dan pada orang lain untuk mempertahankan penyelidikan yang perlu mereka laksanakan. maka beberapa atau kesemua sasaran projek penyelidikan dicapai sebahagian atau semuanya. Adakah hasil penyelidikan saya sekarang diterapkan 10 atau 20 tahun yang akan datang walaupun tidak ada kegunaan praktis yang terlihat pada masa ini? Penyelidikan boleh dinilai menurut nilai teoritisnya. jadual. Pada akhir projek penyelidikan. Jenis sajian tabular (misalnya grafik. 4. 3. atau peningkatan penggunaan bahasa yang betul di kalangan pelajar bukan Melayu. chi square. Pernyataan tentang Implikai Teoritis dan Implikasi Substantif. Dapatkah penyelidikan membantu pelajar menguasai sistem ejaan yang betul? Dapatkah hasil penyelidikan berfungsi dalam penyelesaian minat membaca? Suatu bentuk penilaian lain dibuat atas penelitian sosial menurut suatu dimensi masa. Jenis persampelan yang diikuti. adakah penyelidikan ini menyangkal orientasi teoritis yang ada? . Jenis instrumesi (misalnya: wawancara. mempelajari subjek. peta. pemerhatian. soal-selidik. Ukuran sampel yang diambil. Bahagian ini mengandungi 1. penyelidikan dapat melihat manfaat segera dan langsung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful