DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

PENGENALAN

Dasar membawa maksud kepada satu rangkaian keputusan yang di ambil

oleh

Kerajaan

berhubung

sesuatu

isu.

Direka

bentuk

dan

digubal

untuk««..³menterjemahkan visi politik kerajaan dalam bentuk program dan tindakan-tindakan untuk mencapai matlamat.´Dasar adalah kenyataan yang diistihar oleh kerajaan yang mengandungi arah tuju yang melibatkan keputusan -keputusan berasaskan cabang-cabang yang luas dan langkah tindakan yang diambil oleh pentadbir atau pengurus dalam perspektif masa yang paling lama bagi sesebuah organisasi atau negara. Dasar perindustrian diperkenalkan pada era tahun 50 -an dan 60-an,yang mana diperkenalkan sebagai satu usaha untuk mempelbagai ekonomi negara yang pada masa itu lebit bergantung pada dua bahan komuniti iaitu geta h dan biji timah. Bermula era 70-an ,dasar ekonomi baru di wujudkan bagi mengatasi kelemahan kurangya keberkesanan dasar tersebut. Dalam dasar ini bermulanya industri eksport yang memerlukan lebih ramai tenaga mahir,dan dalam era 80 -an satu lagi dasar perindustrian berat di titik bertujuan untuk meningkatkan dan meperkukuhkan lagi perindustrian. Dalam usaha kerajaan untuk mempergiatkan lagi proses industrialisasi negara, kerajaan telah menbuka satu program untuk jangka masa panjang iaitu pelan induk perindustrian( PIP) yang mana diharapkan dapat meletakkan asas yang kukuh bagi negara ini menjadi sebuah negara perindustrian yang maju sekaligus dapat mewujudkan peluang -peluang pekerjaan bagi puluhan ribu lulusan sekolah dan institusi pengajian tinggi se tiap tahun dengan mengenal pasti 12 sektor industri yang perlu di tekankan.

1

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

OBJEKTIF

Objektif Pelan Induk Perindustrian yang telah diumumkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada 3 Februari, 1986 telah menggariskan tiga matlamat iaitu,pertama menjadikan sektor perkilangan sebagai catalyst pertumbuhan perindustrian negara,yang mana pembinaan teknologi yang canggih dan maju di perkenalkan.Kedua menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber asli.ini akan mengakibatkan peluang perkerjaan lebih terbuk a luas tanpa perlu mengharapkan negara lain.selain itu,objektif yang ketiga ialah meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.

Susun atur corak perindustrian negara yang di lakukan pada masa itu.

Berlaku pada tahun 50an ± Getah dan Bijih Timah

Berlaku pada tahun 60an ± Gantian Import

Berlaku pada tahun 70an ± Mempelbagaikan Ekonomi

Berlaku pada tahun 80an ± Industri Berat

Berlaku pada tahun 90an ± Peranan Swasta dan pelaburan Asing

2

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

MENGAPA DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA DIPERKENALKAN?

Pada tahun 1980 berlaku evolusi kemelesetan ekonomi negara di mana semua harga komiditi utama telah jatuh secara serentak mendorong kerajaan memikirkan strategi-strategi jangka panjang untuk mengenal pasti dan mengatasi kelemahan-kelemahan struktur sektor pembuatan ini. Seandainya masalah-masalah ini dapat diatasi, kerajaan yakin sektor ini boleh memainkan peranan yang lebih dinamik lagi melalui sumbangan-sumbangan yang lebih besar dari segi menambah eksport. Selain itu, Malaysia ingin menyahut cabaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang telah dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun1970, iaitu menerusi Rancangan Malaysia Kedua dengan strategi penyusunan semula masyarakat melalui pembahagian ekonomi yang sama rata di antara kaum sekaligus dapat membasmikan jurang kemiskinan yang terbahagi kepada dua iaitu di kawasan bandar dan luar bandar.

3

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

Pertumbuhan

sektor

eksport

adalah

tidak

begitu

memuaskan

jika

dibandingkan dengan sektor dalam negeri disebabkan beberapa kelemahankelemahan di dalam sektor perindustrian di mana eksport barang-barang

pembuatan Malaysia terlalu bergantung kepada segelintir industri sahaja seperti elektrik,elektronik dan tekstil. Mutu keluaran juga pada keseluruhannya tidak begitu memuaskan dan tidak mampu bersaing dengan kelua ran negara-negara asing kerana penggunaan tahap teknologi yang masih rendah serta kekurangan tenaga pekerja yang mahir. Selain itu, kurangnya hubungkait di antara sektor perindustrian dengan sektor-sektor lain menyebabkan tidak wujudnya integrasi ke hadapan dan ke belakang (back-ward and forward integration). Industr i-industri yang ditubuhkan juga kurang mempunyai nilai tambah (value added) kerana banyak menumpukan aktiviti pemasangan sahaja. Oleh itu, sekiranya sektor perindustrian dikehendaki terus memainkan peranan utama dalam pembangunan negara, perlulah diwujudk an matlamat-matlamat jangka panjang yang disokong dengan dasar dan strategi pembangunan yang baru. Dengan mempelbagaikan industri tempatan melalui rantaian antara sektor perindustrian yang lain akan membuka lagi peluang pekerjaan dan tenaga mahir di kalangan masyarakat setempat.

4

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

Bagi melaksanakan pertumbuhan ekonomi seimbang di dalam dasar perindustrian satu sistem berpandangan ke luar diwujudkan. Hal ini kerana usaha untuk mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yang tinggi, Malaysia harus menumpukan kepada pengeksportan keluaran -keluaran perkilangan secara besarbesaran. Dengan ini masalah pasaran yang kecil telah menjadi satu faktor penghalang bagi industri -industri tempatan mencapai produktiviti yang lebih tinggi dan lebih kompetitif .

Dalam usaha untuk merelisasikan negara Malaysia kearah modenisasi

yang membanggakan,Satu cara yang lebih leberal dan harus di lakukan adalah Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian dengan mempertingkatkan pembangunan industri-industri kecil dan sederhana kerana sektor ini merupakan tulang belakang proses perindustrian seperti yang ternyata di negara Taiwan dan menyusun semula industri-industri yang kurang berkesan tetapi penting dalam ekonomi negara.Sebagai contohnya merpertingkatkan pembangunan industri kecil sederhana (EKS).

5

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

Untuk menjadikan Malaysia sebagai satu penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan, Kerajaan memainkan peranan secara langsung di dalam

merancang,

melaksana,

membiayai

dan

mengurus

industri -industri

berat

memandangkan sektor swasta tidak mampu menanggung perbelanjaan atau menghadapi risiko dalam mengendalikan projek -projek yang bukan sahaja melibatkan modal yang besar, tetapi juga hanya dapat memberi pulangan dalam tempoh masa yang panjang.Atas sebab itu,dasar pandang keluar dipergunakan yang mana mengekalkan kadar petumbuhan perindustrian yang tinggi, Malaysia harus menumpukan kepada pengeksportan keluaran -keluaran perkilangan secara besarbesaran.

Sebagai sebahagian daripada strategik perindustrian untuk mewujudkan
semangat persaingan antarabangsa, industri aeroangkasa di wujudkan,yang mana

merupakan

satu

proses

dalam

membangunkan

keupayaan

dan

teknologi

perindustrian dalam menambah baik R&D.Dasar Angkasa Negara akan di gubal bagi menyediakan hala tuju strategik untuk memprtingkatkan perindustrian aeroangkasa dan tempatan dan mengenal pasti peluang pelaburan yang berpotensi tinggi dalam usaha berdaya saing di peringkat antarabangsa. Selaras dengan rantai huluan dan hiliran industri, promosi galakkan pelaburan zon dagangan bebas di perlukan untuk menarik pelabur asing untuk membuat pelaburan sihat melalui kestabilan politik jangka panjang bagi menarik kemasukan modal asing.

6

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

Mengurangkan

perbelanjaan

dalam

pembinaan

infrastruktur

den gan

memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri -industri di kawasan yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur yang diperlukan. Penubuhan industri -industri diutamakan di sepanjang western corridor di pantai barat Semenanjung yang mempunyai hampir 75-80 peratus penduduk dan di mini corridor di pantai timur. Semenanjung, dengan tumpuan di kawasan sekitar Kota Bharu, Kuala Terengganu dan Kuantan, dan di bandar-bandar di Sabah dan Sarawak seperti Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Labuan, Kuching, Sibu d an Bintulu. Mengujudkan pelbagai industri Negara. Melaksanakan dasar perindustrian yang berpandangan jauh. Untuk untuk pertumbuhan bandar baru bagi mengembangkan lagi ekonomi

mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yang tinggi, Malaysia harus menumpukan kepada pengeksportan keluaran -keluaran perkilangan secara besarbesaran. Masalah pasaran yang kecil telah menjadi satu faktor penghalang bagi industri-industri tempatan mencapai produktiviti yang lebih tinggi dan lebih kompetitif. Pelbagai usaha dijalan kan bagi mencapai matlamat Negara ke arah Negara Maju selari dengan visi & misi wawasan 2020.

7

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

Secara kesimpulannya , dengan melaksanakan Pelan Induk Perindustrian

(PIP) yang merangkumi strategi-strategi dan langkah-langkah yang boleh membawa Malaysia ke dalam era sebuah negara perindustrian dan seterusnya menjadi teras kepada sebuah negara maju. Melaluinya, pertumbuhan ekonomi Malaysia akan lebih diterajui oleh pertumbuhan dalam sektor eksport yang berlandaskan strategi industrialisasi yang outward-looking. Sejauh mana ini akan mencapai hasil yang baik bergantung kepada keupayaan pekilang -pekilang di Malaysia mengekal, jika tidakpun meningkatkan lagi, daya saing di pasaran antaraban gsa yang penuh cabaran itu. Dalam hal inilah, terjadi beberapa bentuk da sar yang sekaligus mengupas dan membentuk negara Malaysia ke arah mengapa dasar perindustrian tersebut perlu diwujudkan.

8