TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

TEKNIK-TEKNIK KHUSUS BACAAN DAN PEMAHAMAN
Terdapat beberapa teknik membaca dan tujuan membaca. Teknik-teknik ini boleh dijalankan dalam bilik darjah. Penggunaan teknik ini bergantung kepada situasi, kecerdesan pelajar, dan tujuan pembelajaran membaca. Berikut beberapa teknik membaca:
‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Teknik Membaca SQ3R Teknik KWL Teknik Membaca KWLH Teknik Directed Reading Thingking Activity (DR-TA) (Aktiviti Membaca Berfikir Terarah) Teater cerita

TEKNIK MEMBACA SQ3R Teknik ini digunakan pada tahap pelajar berpencapian baik dan mahir membaca. gambar. Pelajar bebas dalam erti kata menanggap apa yang dibaca. pemenggalan teks. . grafik. SQ3R bacaan secara kritis yang dipelopori Robinson (1941). sub-tajuk. ilustrasi. S-SURVEY (Tinjau) ‡ Pelajar membaca secara pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan mengikut pemahamannya sendiri. Pelajar hanya memfokuskan/menumpukan bahan/teks kepada tajuk umum/besar. simbol. ‡ Teknik bacaan yang sesuai ialah teknik skimming dan scanning. Tujuan menggunakan teknik ini untuk menguji pemahaman pelajar berdasarkan bahan atau teks yang dibaca untuk menyelesaikan tugasan.

. ‡ Soalan berdasarkan apa yang ingin diketahui oleh pelajar tentang topik/isu dalam teks.Q-QUESTION (penyoalan / pertayaan) ‡ Pelajar menyenaraikan beberapa isi soalan (intipati) yang terkandung dalam teks. ‡ Soalan juga berupa penyenaraian siri soalan yang berkaitan dengan tugasan yang diberi. ‡ Soalan juga berupa panduan kepada jawapan yang sebenar. ‡ Dalam masa yang sama pelajar sendiri mencari jawapan peramalan jawapan yang paling relavan.

R-READ (Baca) ‡ Pelajar dikehendaki membaca secara serius dan memberi tumpuan kepada teks yang dibaca. ‡ Dalam masa yang sama pelajar cuba mencari jawapan kepada soalan yang disenaraikan tadi. Hal ini bererti pelajar tidak semestinya menerima semua maklumat yang terdapat dalam teks. ‡ Dalam masa yang sama juga. ‡ Di samping itu pelajar boleh bertukar-tukar fikiran dengan sama ada menerima atau menolak konsep maklumat yang dibaca. ‡ Sepanjang masa membaca. . pelajar boleh menaakul maklumat yang terdapat dalam petikan teks/bahan bacaan. pelajar boleh menyenaraikan soalan tambahan.

. ‡ Pelajar menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan soalan atau tugasan. pada peringkat ini pelajar dikehendaki mengingat kembali semua/sebahagian maklumat yang terdapat dalam teks. Pelajar boleh membandingkan ketepatan jawapan mereka. Seterusnya pelajar dapatlah menjawab semua soalan tugasan berdasarkan maklumat dalam teks.R-RECITE (Imbas kembali) ‡ Setelah pelajar membaca keseluruhan teks/bahan. ‡ Di samping itu pelajar juga boleh memberikan jawapan kepada soalan asal sebelum merujuk jawapan yang terdapat teks.

cepat.R-REVIEW (Baca semula) ‡ Pada peringkat ini. ‡ Melalui proses teknik SQ3R. ‡ Pastikan bahagian tertentu sudah dijawab berdasarkan fakta dan maklumat dalam teks. pelajar dikehendaki membaca semula soalan dan jawapan yang ditulis/dicatat. dan dapat menyelesaikaan tugasan secara berkesan. . ‡ Peringkat ini adalah untuk pengesahan kepada jawapan yang ada pada peringkat recit (imbas kembali) di atas. ‡ Pelajar jangan tertinggal maklumat atau fakta dalam tugasan pada peringkat question / pertanyaan. pelajar memperoleh maklumat yang tepat.

‡ L (learned) Apa yang telah diketahui (setelah membaca) . ‡ W (want) Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca). ‡ K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca).TEKNIK MEMBACA KWL KWL adalah singkatan dari .

‡ Teori tersebut ialah suatu teknik membaca kritis di mana pembaca mengingat dahulu apa yang telah diketahui atau menentukan apa yang ingin diketahui melakukan pembacaan (bahan yang telah dipilih) mengetahui apa yang telah diperoleh dari pembacaan yang baru dilakukan. .

.‡ Teknik pembacaan akan membiasakan pelajar mengaitkan pengetahuan yang telah dipelajari dengan apa yang dibaca dan menentukan apa yang telah diperoleh dari pembacaannya.

‡ Know (K) Apa yang sudah diketahui? ‡ Want (W)Apa yang hendak diketahui? ‡ Learned (L) Apa yang telah dipelajari/diperoleh? .Dalam konteks pengajaran. pelajar dibiasakan menggunakan seperti yang di bawah sekiranya dikehendaki menggunakan teknik KWL.

Ini bermaksud pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada. Daripada teknik ini. pengetahuan sedia ada (PSA) amat penting untuk meningkatkan keupayaan pemahaman. mengimput pengetahuan baharu selepas proses pembacaannya. pelajar boleh mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. pengetahuan dan maklumat bahan / teks yang dibaca. . pelajar dapat menentukan apa yang diperoleh daripada pembacaannya dan seterusnya menentukan apakah sumber bahan yang perlu dibaca lagi. Dalam proses pembelajaran.TEKNIK MEMBACA KWLH Proses membaca dengan teknik KWLH.

catat pengetahuan sedia tentang tajuk atau topik bahan bacaan.K W L H bermaksud: ‡ K (know) ± Apa yang sudah diketahui (sebelum membaca). ‡ H (how) ± Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan (untuk bacaan seterusnya) ± catat bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan selepas membaca teks/tajuk tersebut. ‡ L (learned) ± Apa yang telah diketahui (selepas membaca) ± catat isi penting daripada tajuk atau topik yang dibaca. ‡ W (what) ± Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) ± catat apa yang ingin diketahui tentang tajuk atau topik bahan bacan. .

‡ Pelajar dapat menentukan maklumat tambahan yang perlu dicari daripada sumber lain.Apakah tujuan teknik KWLH diterapkan dalam pengajaran? Tujuannya ialah: ‡ Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan bahan atau teks yang beri untuk proses pengajaran dan pembelajaran. selain sumber yang telah sediakan. ‡ Pelajar sendiri dapat menentukan apa yang diperoleh daripada bahan atau teks yang sediakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ‡ Pelajar dapat mengetahui apa yang diperoleh daripada bahan yang sedang berikan (semasa). .

.

(1969/1975). Menurut beliau teknik ini membolehkan pelajar membina satu set tujuan apabila mereka membaca bahan bacaan (teks.TEKNIK DIRECTED READING THINGKING ACTIVITY (DR-TA) ( AKTIVITI MEMBACA BERFIKIR TERARAH) Teknik DR-TA. imej.simbol. .grafik). Mereka boleh meramal dan mengesahkan sari pati / isi maklumat yang dibaca. lalu memproses idea dan menguji jawapan dengan mengambil bahagian dalam pusingan membaca. diperkenalkan oleh Russel Stauffer.

Pendekatan yang digunakan ialah dengan cara guru membimbing pelajar: ‡ Menggerakkan pemikiran pelajar: ³Apakah pendapat anda (pelajar) tentang petikan/tajuk/buku teks yang dibaca... ..´ ‡ Mengumpulkan bukti: pelajar dikehendaki membuktikan hujah atau idea mereka berdasarkan pemahaman mereka..:´ ‡ Menggerakkan pemikiran (mencabar idea) pelajar: ³Mengapakah anda (pelajar) berpendapat begitu .

‡ Menghala-tujukan tujuan pelajar membaca bahan bacaan/teks. ‡ Guru dan pelajar boleh membuat rumusan. penilaian. ‡ Guru mengkaji bahan bacaan berdasarkan tujuan membaca. dan membuat keputusan terhadap bahan yang dibaca. ‡ Mengaktifkan pandangan dan fikiran pelajar tentang topik yang akan dibaca. ‡ Meminta pelajar mengenal pasti. dan memaham bahaan bacaan/teks yang dibaca. pertimbangan.Tujuan teknik DR-TA: ‡ Memberi peluang kepada pelajar untuk membaca bahan bacaan/teks secara kritis dan reflektif. . mengasimilasasi maklumat. ‡ Guru membuat penilaian terhadap bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar.

. ‡ Pelajar menyimpan rekod cerita yang dibaca.Penggunaan Teknik DR-TA secara Individu : ‡ Selepas pembacaan. dan kecekapan-kecekapan yang diperoleh untuk melihat perkembangan dan pencapaian. laporan. pelajar berkongsi hasil dengan membuat poster. dan menjalankan aktiviti yang sesuai. aktiviti selepas pembacaan. berdrama.

‡ DR-TA suatu teknik yang melibatkan semua pelajar mencapai satu pencapaian yang dikehendaki. bukan penilai.Kelebihan teknik DR-TA Teknik ini mempunyai beberapa kelebihan dalam pelaksanaan pengajaran bacaan dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. . ‡ Ketika situasi bacaan. strategi metakognitif dan dapat berkomunikasi makna. Oleh itu. ‡ Menggalakkan pelajar menggunakan klu konteks untuk memahami makna dalam frasa atau perkataan. ‡ Tugas guru sebagai pemudah cara/fasiltator semasa soal jawab. ‡ Pelajar memperoleh konsep membaca. berlangsung pelajar membaca sambil berfikir. teknik ini menggalakkan supaya pelajar sedar tentang proses membaca dan membuat ramalan.

TEATER CERITA ‡ Teater Bercerita melibatkan seorang pencerita dan digabungkan dengan beberapa orang pelakon. novel. Guru atau murid boleh menyediakan skrip terlebih dahulu. Murid lain boleh mencatat maklumat berdasarkan arahan guru. dan pelakon beraksi mengikut watak dalam cerita tersebut. . dan prosa klasik.Teknik ini sesuai untuk genre drama. cerpen. Pencerita akan menyampaikan cerita.