Soalan 2 (a) menyediakan JSU yang lengkap bagi peperiksaan Pendidikan Islam Sekolah Rendah

(b) huraikan kepentingan penggunaan JSu dalam membina soalan. JSU didefinisikan sebagai jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya iaitu konstruk (kemahiran) yang ditaksir, pemberatan tiaptiap konstruk, konteks, pemberatan tiap konteks dan taburan aras kesukaran. JSU mengandungi maklumat kandungan ujian tentang topik-topik pelajaran. Proses yang penting dalam merancang ujian ialah pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) yang mengandungi maklumat tertentu bagi sesuatu ujian. Pada tahap ini, kandungan sukatan pelajaran dianalisis untuk menentukan pentingnya setiap tajuk/subtajuk dalam kandungan sukatan pelajaran berkenaan. Pemberatan pada kandungan aras kemahiran adalah berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. Bentuk ujian yang hendak dijalankan adalah sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain. Bilangan item yang terdapat dalam JSU adalah mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran. Ujian akan dibina secara sistematik. Dengan adanya JSU, ujian yang dibina tidak sembarangan dan mempunyai fokus. Guru mempunyai panduan yang khusus untuk membuat ujian sesuai dengan objektif ujian itu dilakukan. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian mengikut sukatan pelajaran. Isi kandungan ujian tidak diragukan kerana JSU yang dibina adalah berpandukan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang dikeluarkan oleh kementerian. Maka soalan yang dibuat selari dengan apa yang dipelajari oleh murid. Taburan tajuk adalah seimbang, dan pelajar diuji pada keseluruhan kurikulum. Dalam satu subjek terdapat banyak tajuk di dalamnya. Maka dengan adanya JSU, soalan akan merangkumi keseluruhan tajuk dan bilangan soalan telah mengikut pemberat yang ditetapkan mengikut tajuktajuk yang perlu ditekankan. Taraf, mutu dan aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari setahun ke setahun, walaupun dibina oleh pembina yang berlainan. Ia menjadi panduan kepada penggubal soalan dan pembina ujian.

cita yang tinggi. Pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardhu ‘Ain. Pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardhu ‘Aini Pemupukan amalan Fardhu ‘Ain dan Fardhu Kifayah yang dituntut oleh Syariat islam.Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. Mengkaji Buku Panduan dan Rekod Pencapaian Penilaian Perkara Asas Fardu Ain bagi UPSR.Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk muridmurid agar mempunyai cita. Pemupukan amalan Fardhu ‘Ain dan Fardhu Kifayah yang dituntut oleh Syariat Islam dan Penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid. Penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid. . kemanusiaan. memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. PMR dan SPM Pengenalan Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) ialah beberapa perkara yang terpenting dari Fardu Ain yang berkaitan dengannya. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah :i . g i g i h berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat. yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. PAFA hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid / pelajar benar-benar mengetahui. sema n g a t j u a n g . yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. Pendidikan Islam Sekolah Rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dariTahun 1 hingga Tahun 6. memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh Syarak Tujuan Dalam melaksanakan PAFA terdapat 4 komponen utama iaitu Pendidikan asas tilawah al-Quran. P e n d i d i k a n a s a s t i l a w a h a l Q u r a n . yang hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid benar-benar mengetahui. daya tahan. Pendidikan Islam menekankan kemahiran asas yang perludikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan. Kesemua komponen ini amat penting bagi melahirkan seorang murid yang mempunyai jati diri unggul mengikut landasan syarak. bangsa dan negara Definisi PAFA ialah beberapa perkara yang terpenting daripada Fardhu ’Ain.kemasyarakatan dan kenegaraan.3.

guru perlu memberitahu murid tarikh untuk membuat penilaian untuk memastikan murid bersedia secukupnya dengan soalan yang akan ditanyakan .Soalan dan jawapan tidak menjadi rahsia sebagaimana yang dicadangkan dalam buku panduan. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Selain itu untuk memastikan tidak terdapat sebarang keciciran dalam Perkara Asas Fardu Ain. berakhlak mulia. beriman. Persediaan guru dalam melaksanankan ujian PAFA Sebelum .Tujuan utama pelaksanaan PAFA iala untuk mengenalpasti murid/pelajar yang lemah dalam kefahaman dan amalan Perkara Asas Fardu Ain. Pendidikan agama dapat membantu murid-murid ataupun masyarakat dalam proses membentuk kehidupan yang sempurna di samping dapat meningkatkan pengetahuan agama dengan lebih mendalam untuk diaplikasi dalam kehidupan. . beradab. melahirkan manusia yang dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan Pencipta alam dan alam itu sendiri. Dengan perkataan lain. berketerampilan. kemudian membimbing sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan dengan betul dan sempurna. beriman. Ia juga dapat menimbulkan dan menyuburkan keinsafan dan kerelaan yang positif untuk menghayati amalan kehidupan sehari-hari kerana apa yang dipelajari merupakan amalan yang perlu dilakukan dalam kehidupan murid. beramal soleh. . dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. menentukan kejayaan 100% murid dalam perkara asas fardu ain. Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu.guru perlu mengikut masa dan tempat yang sesuai sebagai proses penilaian biasa yang berbentuk formatif dalam pengajaran dan pembelajaran . Oleh itu. murid-murid tidak rugi menguasai kesemua mata pelajaran tersebut kerana bukan hanya belajar di sekolah tetapi hingga ke peringkat tinggi sekali pun masih diperlukan. Pelaksanaan PAFA juga dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim dan mukmin yang berilmu.guru perlu mengedarkan buku panduan PAFA kepada murid untuk murid mengetahui isi yang terdapat didalamnya seterusnya membuat persediaan untuk penilaian. tujuan pelaksanaan PAFA ini untuk membentuk keperibadian manusia. berketerampilan. bertanggungjawab. Selain itu.

.Guru perlu memastikan penilaian dijalankan secara lisan dan amali. Guru perlu melaporkan keputusan penilaian menggunakan format Penyata Prestasi yang disediakan dan diserahkan kepada Unit Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri.Semasa guru perlu memastikan penilaian dijalankan secara lisan dan amali mengikut kod-kod yang telah ditetapkan. Usaha ini diteruskan sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan jaya. Catatan tersebut merupakan rekod bagi proses dan keputusan penilaian yang dicapai oleh murid. dan bimbingan secukupnya kepada murid untuk mengulang.Apabila murid sudah menguasai kod-kod yang ditetapkan. Bagaimanapun. Dalam bidang ibadah pula tanda ( / ) apabila murid dapat mengamalkan sesuatu kemahiran sekurang-kurangnya pada tahap keupayaan yang paling minimum yang dikira sah dari segi syarak. dia boleh dinilai dengan kod-kod tahun seterusnya. Calon adalah diakui lulus PAFA apabila berjaya memahami dan mengamalkan semua soalan yang ditetapkan.Guru akan menanda ( / ) apabila murid menguasai sesuatu tajuk. dan membaiki kesalahan dan kelemahan. - - . Proses pelaksanaan PAFA akan dipantau oleh Guru Besar/Pengetua dari semasa ke semasa. Selepas Guru perlu mengemaskini pencapaian murid dari semasa ke semasa dalam borang pencapaian individu dan borang berkelompok. . betul dan sempurna. peluang. . murid ini boleh dinilai semula untuk pengukuhan. .Guru perlu memberi masa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful