LANGKAH-LANGKAH UTAMA PROSES PENGAMBILAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(a). LANGKAH UTAMA 1.

Permohonan pengambilan tanah. PROSES 1.1. Permohonan diterima daripada Kementerian, Jabatan Persekutuan dan Jabatan Negeri. Permohonan daripada Jabatan Persekutuan hendaklah melalui Kementerian masing-masing. 1.2. Bagi pihak Kerajaan Persekutuan, Pekeliling permohonan hendaklah dibuat oleh KPTG Bilangan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. 3/1979 Permohonan tersebut hendaklah dikemukakan kepada PBN melalui Pengarah Tanah dan Galian Negeri dan dihantarkan salinan kepada SUK, Agensi Pemohon, Pentadbir Tanah dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) Negeri. 1.3. Bagi Badan Berkanun Persekutuan yang dibenarkan mengambil tanah di bawah perenggan 3(1)(a) permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian dengan salinan kepada Pentadbir Tanah berkenaan. 1.4. Bagi permohonan dari Jabatan Negeri, Pentadbir Tanah biasanya menerima satu salinan permohonan. Salinan asal dihantar kepada Pengarah Tanah Negeri. 1.5. Bagi permohonan untuk Kerajaan Pekeliling PTP Persekutuan, biasanya Pentadbir Tanah Bilangan1/2003 atau JKPTG Negeri mengambil tindakan sebaik sahaja permohonan diterima sungguhpun ia belum lagi menerima arahan untuk berbuat demikian daripada Pengarah Tanah Negeri. Pekeliling PTP Bilangan 1/2005 RUJUKAN

LANGKAH UTAMA

PROSES

RUJUKAN

yang dikemukakan Pekeliling PTP 1.6. Permohonan hendaklah mengandungi dokumen- Bilangan1/2003 dokumen seperti berikut: 1.6.1. Jika permohonan dari Kementerian dan untuk seksyen 4, hendaklah mengemukakan surat berserta Lampiran A dan jika permohonan untuk seksyen 8 kemukakan surat berserta Lampiran B. Surat dan Lampiran A atau Lampiran B hendaklah ditandatangani oleh Agensi Pemohon bagi pihak Ketua Setiausaha Kementerian. 1.6.2. Jika permohonan dari Badan Pekeliling PTP Berkanun dan untuk seksyen Bilangan1/2005 4, hendaklah mengemukakan surat berserta Lampiran A dan jika permohonan untuk seksyen 8 kemukakan surat berserta Lampiran B. Surat dan Lampiran A atau Lampiran B hendaklah ditandatangani oleh Pengurus Besar Badan Berkanun tersebut. 1.6.3. Tujuan pengambilan dinyatakan. 1.6.4. Pengesahan peruntukan yang mencukupi untuk membiayai kos pampasan dan lain-lain kos pengambilan. 1.6.5. Pelan pengambilan tanah disediakan dengan lengkap dan mencukupi:

Ulasan dari Jabatan Alam Sekitar (jika perlu). luas kawasan yang hendak diambil dan luas baki Lot. 1. JPBD & PBT).7. kuning untuk Tanah Kerajaan.LANGKAH UTAMA PROSES a. Dinyatakan Mukim/ Pekan/ Bandar/ Seksyen. b. d. 1.8. RUJUKAN . 1. Sijil Carian Rasmi/ Cabutan hak milik yang terkini. Daerah dan Negeri. Dinyatakan Nombor Lot/ PT. Kawasan yang terlibat dengan pengambilan ditandakan menggunakan warna yang berlainan iaitu warna merah untuk tanah berimilik.6. Ulasan dari Jabatan-Jabatan Teknikal (JKR. dan e. Pelan pengambilan tanah disediakan oleh perunding berdasarkan pelan syitlitho di Pejabat Tanah/ PA di JUPEM atau Pelan Susunatur yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa perancangan tempatan.6. Luas Lot/ PT.6. c. hijau untuk rizab hutan dan biru untuk tanah rizab sungai.6.

Persetujuan Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah atau Jawatankuasa seumpamanya.3.4. 3.LANGKAH UTAMA PROSES 1.7. 3.2. MB/ JKKT WP. Permohonan yang diterima hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT. RUJUKAN 2. 3. Pentadbir Tanah mengarah Pelukis Pelan menyemak tanah yang dipohon. Kertas itu hendaklah meliputi perkarabawah seksyen 4 perkara berikut: dikehendaki.3.1. 3.1.2.1. apa yang ada di atas tanah. Jika pemberitahuan di 4. perihal kedudukan tanah (pelan hendaklah disertakan). 2. 3. anggaran nilai pasaran tanah itu.1.2. penggunaan 4.1. Laporan Pegawai Petempatan /Penolong Pegawai Tanah hendaklah meliputi perkara-perkara berikut: 3. butir-butir pemohon.1. Pentadbir Tanah mengarahkan Penolong Pegawai Tanah/ Pegawai Petempatan membuat laporan mengenai tanah itu.1. maksud pengambilan. Pentadbir Tanah hendaklah 4.1. menyediakan kertas bagi pertimbangan MMK/ YAB 4. .1. kesesuaian untuk yang dicadangkan. 2.6.1.1. 4. 1. Pelukis Pelan hendaklah menyemak sama ada butir-butir tanah seperti nombor Lot atau nombor PT dan perihal nombor hak milik betul atau tidak. apa yang ada di sekeliling tanah itu.9.1. Selepas mengesahkan butir-butir itu Pelukis Pelan menandakan kawasan yang diminta itu di atas syitlitho yang berkenaan.

Pengarah Negeri (State Director) menghantarnya kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) untuk diwartakan.1.6. Pentadbir Tanah menghantar Borang B yang telah ditandatangani oleh Pengarah Negeri kepada pemohon. Selepas menandatangani Borang A. seksyen kecil 4(2) APT 1960 seksyen kecil 5(1) APT 1960 . Pentadbir Tanah menyediakan Borang A di Jadual Kedua APT 1960 dan menghantarkannya kepada Pengarah Tanah Negeri untuk tandatangannya (kebiasaannya Borang A telah disedia dan dikemukakan bersama kertas itu).2.ulasan daripada Jabatan-jabatan berkenaan. 5. 4. 4. Pentadbir Tanah hendaklah membuat Borang A disiarkan dalam pengumuman awam (public notice) Warta Kerajaan. RUJUKAN 5.1.2. 4. Jika MMK/ YAB MB/ JKKT WP bersetuju. Agensi pemohon memberitahu Pentadbir Tanah siapakah yang akan memasuki tanah untuk menjalankan kerja.sebab-sebab mengapa diperlukan pemberitahuan di bawah seksyen 4.4.LANGKAH UTAMA PROSES 4.1.1. mengenai pemberitahuan itu mengikut cara yang ditetapkan dalam seksyen 52.5. tuan punya berdaftar bagi tanah itu. Pemberitahuan notis dalam 5. Kemudiannya Pentadbir Tanah menyediakan Borang B di Jadual Kedua APT 1960 dan mengemukakannya kepada Pengarah Negeri untuk tandatangannya.

7. agensi pemohon merasakan kajian tidak dapat diselesaikan dalam tempoh tersebut.1. mewartakan di bawah seksyen 8. Jika pada akhir tempoh dua belas (12) sesuai. Pentadbir Tanah menyediakan kertas bagi 7. pemohon mengesahkan bahawa tanah itu adalah 6. Kertas itu hendaklah meliputi perkaramemutuskan kesesuaian perkara berikut: tapak. mendapat kelulusan MMK/ YAB MB /JKKT WP untuk 7. agensi pemohon hendaklah membuat permohonan baru untuk pewartaan semula. butir-butir pemohon.1.6. pelan tanah dengan menunjukkan juga bahagian yang hendak diambil. Selepas agensi pemohon 7.2. anggaran nilai pasaran tanah itu.1.1. maksud pengambilan. senarai tanah dalam Borang C di Jadual Kedua APT 1960.3. 7.1.8.1. 7. 7. dan 7. 7.1. bulan itu.4.LANGKAH UTAMA PROSES RUJUKAN seksyen kecil 4(3) dan 4 APT 1960 6.5. seksyen kecil 7(a) APT 1960 seksyen kecil 7(b) APT 1960 . ulasan daripada Jabatan-jabatan berkenaan. Dalam kes di mana 6. 7.2. daripada tarikh pewartaan. sama ada pemohon mempunyai peruntukan untuk membayar pampasan.1.1. 7. tanah-tanah yang lain yang terlibat termasuk kawasan tanah rizab dan tanah milik Persekutuan.1.1. Pemberitahuan di bawah seksyen 4 pemberitahuan di bawah berkuat kuasa dua belas (12) bulan seksyen 4 telah dipohon.

Pentadbir Tanah hendaklah memohon daripada Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri mengenai maklumatmaklumat berikut: Perenggan 9(1) (b) APT 1960 9.1. Selepas menandatangani Borang D.1.sama ada perlu atau tidak tanah itu diambil milik di bawah Sijil Perakuan Segera. 9. Borang D disiarkan dalam Warta Kerajaan.2. 9.2. Apabila MMK/ YAB/ MB/ 8. 9(1) agensi pemohon membuat penandaan (a) (pegging) di atas tanah yang terlibat APT 1960 dengan pengambilan (melainkan jika telah dilakukan dengan kepuasan hatinya). Pentadbir Tanah atau pihak berkuasa pendaftaran yang berkenaan hendaklah membuat catatan cadangan pengambilan pada dokumen hak milik daftar atau lain-lain rekod yang sesuai.LANGKAH UTAMA PROSES 7. Pentadbir Tanah hendaklah meminta Perenggan. JKKT WP meluluskan pengambilan Pentadbir Tanah mengambil tindakan supaya pengisytiharan Borang D disiarkan dalam Warta Kerajaan.9.1. RUJUKAN 8.3. Borang D di Jadual Kedua APT 1960 disediakan oleh Pentadbir Tanah dan dihantarkan kepada Pengarah Negeri untuk ditandatangan (biasanya Borang D ini dihantar bersama dengan kertas MMK untuk pertimbangan PBN). seksyen kecil 9A(1) APT 1960 . Bagi maksud mentaksir amaun pampasan di bawah Jadual Pertama APT 1960. Pengarah Negeri menghantarkannya kepada PNMB untuk diwartakan. 8. Pengisytiharan dalam 9.

tarikh notis Borang E ditampal dengan 10(1)dan 11(1) perakuan bersumpah oleh Penghantar APT 1960 Notis.3.1. 9.4.9. Tarikh siasatan hendaklah tidak kurang seksyendaripada dua puluh satu (21) hari dari seksyen kecil. pelan tanah pelan tanah RUJUKAN Pentadbir Tanah boleh (jika didapati sesuai) mendapat ulasan bertulis nilaian daripada penilai bagi membantunya menentukan nilaian tanah sebelum membuat award bertulis Borang G. Notis hendaklah disiarkan menurut seksyen 52 dan diserahkan menurut seksyen 53 atau 54 kepada mereka yang disenaraikan di bawah seksyen kecil 11(1)(a) hingga (d) serta mendapatkan Bukti Penyampaian Notis.3. Sama ada tanah tersebut termasuk dalam apa-apa pelan pembangunan. Jika ada suatu pembangunan. sama ada tanah tersebut di dalam lingkungan kawasan pihak berkuasa perancangan tempatan. 1960 10.3. kegunaan yang ditunjukkan dalam pembangunan bagi dijadualkan. . Pembantu Tadbir menyediakan Notis kecil10(2) APT Siasatan dalam Borang E. Pentadbir Tanah mengarahkan seksyen Jadual Kedua APT 1960. 10.3.2.2. Penyediaan Borang E 10. Proviso seksyen kecil 12(1) APT 1960 10. LANGKAH UTAMA PERHATIAN 9.1. 9.3.

Perenggan 55(1)(a) APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 10. 12. Jika perlu. Pentadbir Tanah Perakuan Segera (Borang boleh mengambil milik tanah melalui I).5. 11.3. Adalah diingatkan bahawa Pentadbir Tanah tidak perlu mengemukakan Borang D bersama Borang E kerana jadual tanah pada Borang E adalah sama dengan jadual pada Borang D.4. Pentadbir Tanah hendaklah menyediakan Sijil Perakuan Segera dalam Borang I untuk ditandatangani oleh Pengarah Negeri dan dikeluarkan pada atau selepas lima belas (15) hari daripada tarikh penampalan notis Borang E. Penyediaan Borang F 11. Jika perlu. dan telah diluluskan oleh bawah pengeluaran Sijil MMK/YAB MB. 12.1.2.2. Penyerahan Borang F hendaklah bersama dengan Borang E. hendaklah menyerahkan notis Borang F kepada orang yang berkepentingan untuk mendapatkan suatu kenyataan/ tuntutan bertulis.10. RUJUKAN 11. Sijil Perakuan Segera (Borang I). 12. Pengambilan milik tanah di 12. Pentadbir Tanah Jadual Kedua APT 1960. Pentadbir Tanah hendaklah menyerahkan Borang K bersama dengan Borang I kepada penduduk atas tanah itu. jika ia tidak dijumpai dengan menampalkannya di atas tanah. seksyen kecil 11(2) APT 1960 seksyen 11(2) APT 1960 seksyen 19 dan seksyen kecil 22(1) APT 1960 seksyen 19 dan seksyen kecil 22(1) APT 1960 . Hendaklah juga disampaikan notis itu kepada pemohon.1.

3. Pentadbir Tanah hendaklah juga menyiasat mengenai bantahan.4. RUJUKAN 13. 13.5. jika ada. 13.4. Pentadbir Tanah hendaklah menyerahkan notis Borang J kepada penghuni bangunan dan pemilik bangunan. setelah mengambil milik tanah itu seperti langkah 12. yang dibuat oleh mana-mana orang yang berkepentingan terhadap keluasan tanah yang hendak diambil atau yang telah diambil.1. 13. Bagi kes tanah yang terdapat bangunan di atasnya.12. Perkara-perkara lain yang perlu di perhatikan ialah seperti mana di dalam langkah 21 di bawah.3 di atas. Pentadbir Tanah hendaklah juga menyiasat mengenai kepentingan masing-masing bagi semua orang yang menuntut pampasan atau siapa yang pada pandangannya berhak ke atas pampasan mengenai tanah itu. Pentadbir Tanah mengadakan siasatan pada tarikh yang ditetapkan dalam Borang E. 13. Pentadbir Tanah hendaklah membuat siasatan penuh mengenai nilai tanah dan kemudiannya mentaksirkan amaun pampasan berdasarkan kepada pertimbangan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Jadual Pertama APT 1960. Siasatan mengenai perkara-perkara di atas hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut: Surat Pekeliling KPTG Bilangan 2/2005 .5.2. pengambilan 13. seksyen kecil 20(a) dan (b) APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 12. Siasatan tanah.

RUJUKAN 13. Pentadbir Tanah boleh menggunakan nilaian yang dibuat oleh JPPH atau penilai berdaftar sebagai asas dalam menentukan amaun pampasan.5. Kenyataan itu juga berguna untuk mentaksirkan amaun pampasan. Beberapa jawapan kepada soalan-soalan di perenggan 13.7 . 13. 13.1. LANGKAH UTAMA PROSES 13.5. dan adakah sebarang bantahan daripada orang yang berkepentingan terhadap keluasan yang akan diambil atau yang telah diambil (di bawah Sijil Perakuan Segera).5.2.4. adakah orang yang membuat tuntutan pampasan itu orang yang berkepentingan seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 2 APT 1960.5 di atas mungkin diperolehi dalam kenyataan tersebut. adakah lain-lain orang yang berkepentingan.5. berapakah harga yang dituntut oleh tuan punya atau lain-lain orang yang berkepentingan bagi tanah atau kepentingannya dan apakah asas tuntutan itu.6 Pentadbir Tanah hendaklah mengkaji kenyataan bertulis yang dikemukakan berikutan dengan notis dalam Borang F jika notis itu diserahkan.13. 13.3.

1.1. catatan bahawa notis Borang E telah disiarkan dan diserah. Catatan di siasatan.2. pegawai yang menjalankan siasatan.1. tanah yang terlibat berserta nombor dan tarikh warta.4.1.1. 14. tuan punya yang berdaftar dan bahagiannya. dalam nota 14. LANGKAH UTAMA 14. 14. nombor siasatan pengambilan (satu nombor sepatutnya untuk satu Lot/PT).1.1.1. 14. mereka yang hadir semasa siasatan.5.6.1. nombor kes (nombor ini merujukkan kepada projek keseluruhannya – satu kes mengandungi satu Lot/PT atau lebih). PROSES Pentadbir Tanah hendaklah membuat catatan dalam nota siasatan mengikut format yang disediakan mengandungi catatan perkaraperkara berikut: 14.3. 14.7. . 14. Pentadbir Tanah adalah diberikuasa untuk mentadbirkan sumpah atau pengakuan oleh seksyen kecil 13(1) APT 1960.8 Semua kenyataan yang diberikan oleh orang yang berkepentingan atau mana-mana saksi hendaklah dengan bersumpah atau dengan pengakuan.13. RUJUKAN 14.

8. Pentadbir Tanah boleh membuat penangguhan atau penundaan bagi mana-mana siasatan dari semasa ke semasa. keputusan Pentadbir Tanah mengenai jumlah kos termasuk fi penilai (jika ada) yang dikenakan bagi prosiding pengambilan.2. siapa yang sepatutnya mendapat bayaran kos tersebut dan jumlah pemberian bayarannya. seksyen55(2) APT 1960 15. keputusan Pentadbir Tanah mengenai amaun pampasan yang diawardkan kepada tiap-tiap orang yang berkepentingan.9. Kehadiran wakil/ pegawai 15.1. seksyen 12(3) APT 1960 . dan 14. kenyataan daripada orang yang berkepentingan atau daripada saksi dan pertanyaan-pertanyaan oleh Pentadbir Tanah. Sebab penangguhan atau penundaan itu hendaklah dinyatakan di dalam nota siasatan.1. Atas sebab yang mencukupi.1.1. Pentadbir Tanah hendaklah menentukan wakil pihak yang memohon pengambilan tanah mempunyai perakuan sebelum ia dibenarkan hadir dalam siasatan untuk mewakili pihak tersebut.10. agensi pemohon semasa siasatan. seksyen kecil 14(1) APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 14. RUJUKAN seksyen kecil 14(5) APT 1960 15.14.

dan 15.4. 16. orang yang kepadanya pampasan itu kena bayar.2. 16.3.1.3.5.6.tafsiran sebenar atau kesan apa-apa suratcara.1. Pentadbir Tanah menyediakan seksyen kecil sendiri award bertulis dalam Borang 14(1) APT 1960 G. 15. pemberian pampasan bagi hak atau kepentingan itu.3. Award itu hendaklah berdasarkan kepada keputusannya mengenai amaun pampasan yang dinyatakan di dalam nota siasatan. takat atau jenis hak atau kepentingan. apa-apa kos siasatan di bawah APT 1960.2. . PROSES orang yang ada hak atau kepentingan pada tanah. RUJUKAN 15. 15.3. Pentadbir Tanah boleh merujuk kepada mahkamah dengan Borang M pada bila-bila masa atas kehendaknya sendiri di atas sebabsebab berikut: 15.3.15. seksyen 14(2) APT 1960 16.3. Borang G yang lengkap hendaklah difailkan di pejabat.3.3. (Borang G). Penyediaan Award Bertulis 16. seksyen kecil 36(2) APT 1960 LANGKAH UTAMA 15.3.

1. Pentadbir Tanah dikehendaki mengambil tindakan untuk mendepositkan jumlah award itu kepada mahkamah melalui afidavit. Pemberitahu Pemberian Dan Tawaran Pampasan hendaklah dibuat dalam Borang H (jadual tawaran pampasan adalah cabutan daripada Borang G).1 18.4 Sekiranya pemilik meninggal dunia tanpa wasiat atau Surat Kuasa Tadbir belum diperolehi pampasan hendaklah dibayar kepada ARB sebagai pengganti penerima bayaran pampasan tersebut.2 PROSES Notis Borang H ini hendaklah diserahkan kepada setiap orang yang berkepentingan dan juga kepada agensi pemohon.2. 17. RUJUKAN seksyen 55(1) APT 1960 18. Bayaran pampasan. Pekeliling KPTG 1/92 17.16. (b) dan (c) APT 1960. Penyediaan Borang H. 18. Seksyen 16 APT 1960 LANGKAH UTAMA 17. . Pentadbir Tanah mengambil tindakan untuk membayar amaun pampasan kepada mereka yang dinyatakan dalam Borang G apabila menerima cek pampasan atau menerima invois sekiranya bayaran dibuat melalui Electronic Fund Transfer (EFT) daripada agensi pemohon. Di dalam keadaan-keadaan di bawah perenggan 29(1)(a).

18. LANGKAH UTAMA 18. .4.6. 18. Pengurusan cek pengambilan mengikut Pekeliling KPTG 3/99.18. PROSES RUJUKAN Pentadbir Tanah mesti membuat seksyen kecil pembayaran caj bayaran lewat 8% 16(1) APT 1960 setahun sekiranya deposit pampasan ke mahkamah atau bayaran pampasan dibuat selepas tamat tempoh tiga (3) bulan Borang H diserahkan kepada orang yang berkepentingan atau dari tarikh taking possession of land melalui pengeluaran Borang K kepada penduduk di atas tanah (Sijil Perakuan Segera) yang mana terlebih awal tanpa menunggu orang yang berkepentingan membuat tuntutan caj bayaran lewat itu.3.5. Pentadbir Tanah hendaklah memastikan pemohon menghantar invois Electronic Fund Transfer (EFT) kepada Pentadbir Tanah sebelum surat memberi tahu deposit telah dibuat. Pentadbir Tanah mesti mengeluarkan notis bertulis kepada orang yang berkepentingan menyatakan bahawa wang pampasan sedia untuk diambil.

19. RUJUKAN seksyen kecil 39 (2) APT 1960 .19. LANGKAH UTAMA PROSES Jika sekiranya nilai award bagi kepentingannya adalah RM3. Bantahan ke mahkamah 19.4 Pentadbir Tanah janganlah merujuk ke mahkamah jika deposit yang dikehendakinya tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan. APT 1960 19.000. nilai award bagi perenggan kepentingannya mestilah melebihi 38(3)(a) dan (b) RM3.1. oleh orang yang berkepentingan. Bagi orang atau badan yang seksyenberkepentingan yang ingin membuat seksyen kecil.3. Pentadbir Tanah hendaklah menyemak sama ada orang yang berkepentingan itu layak untuk membuat bantahan atau tidak dan sama ada permohonan dibuat dalam masa yang ditetapkan atau tidak. Bantahan menggunakan Borang N seksyen kecil dan rujukan ke mahkamah oleh 38(5) APT 1960 Pentadbir Tanah melalui Borang O. bantahan atas amaun pampasan 37(1). Apabila menerima permohonan untuk rujukan ke mahkamah dalam Borang N. 19.000 atau kurang orang yang berkepentingan itu tidak layak membuat bantahan mengenai amaun dan keluasan tanah tetapi masih boleh membuat bantahan bagi perkara di dalam perenggan 37(1)(c) dan (d) APT 1960 iaitu mengenai orang yang menerima pampasan dan pembahagian pampasan.2. 37(3) dan dan keluasan tanah.

Jika sekiranya jumlah award bagi lot tanah berkenaan melebihi RM15.20. dengan pengeluaran Borang K kepada penduduk di atas tanah caj bayaran lewat 8% setahun akan dikenakan. 20. Pemilikan bukan di bawah perakuan segera hanya boleh dilakukan pada masa atau selepas penyerahan notis Borang H kepada penduduk di atas tanah.2. RUJUKAN seksyen kecil 18(a) dan 22 APT 1960 . Mengambil milik secara rasmi. Pentadbir Tanah hendaklah menahan pembayaran 25% daripada jumlah award. Jika sekiranya dalam tempoh enam minggu tiada bantahan dari agensi pemohon. Walau bagaimanapun perlu diingatkan sekiranya wang pampasan belum dibayar sebelum tamat tempoh 3 bulan Borang H.1 oleh agensi pemohon. tanah PROSES 21. Pemilikan tanah secara rasmi hendaklah diambil jika ianya belum dilakukan di bawah perakuan segera. Pentadbir Tanah hendaklah segera selepas tempoh tersebut membayar pampasan 25% yang ditahan itu.000 di mana sebelum tamat tempoh enam minggu daripada tarikh penyerahan Borang H kepada agensi pemohon atau jika semasa tempoh tersebut agensi pemohon membuat bantahan di bawah seksyen 37(3).1. Bantahan ke mahkamah 20. LANGKAH UTAMA 21.

jika ada. 21. Mengambil milik tanah secara rasmi seksyen kecil adalah bermaksud dengan 22(1) APT 1960 menyerahkan notis Borang K kepada penduduk di atas tanah itu.21. seksyen 55(1) (a) APT 1960 seksyen 23 APT 1960 21. LANGKAH UTAMA 21. jika ia tidak ditemui dengan menampalkannya di atas tanah itu. seksyen 22(3) APT 1960 21. PROSES Pentadbir Tanah hendaklah mengambil tindakan untuk mendapatkan dokumen hak milik keluaran dengan menyerahkan notis Borang L kepada mana-mana orang yang memilikinya jika ianya belum dikemukakan kepadanya.4. Satu salinan Borang K adalah juga dikehendaki dihantarkan kepada pemohon.2.7.3. Bagi pengambilan sebahagian tanah. Apabila mengambil milik. 25(1) APT 1960 . Pentadbir Tanah hendaklah menyerahkan satu salinan notis Borang K kepada pemilik tanah berdaftar dan pihak berkuasa pendaftaran.6. RUJUKAN seksyen 24 APT 1960 21.5. Memorial tanah telah diambil menurut seksyen kecil 23(a) atau (b) hendaklah dibuat dalam dokumen hak milik daftar atau lain-lain rekod yang sesuai. seksyen kecil cukai hendaklah dipinda.

Apabila selesai pengukuran halus. 170 dan seksyen 174 KTN.21. seksyen kecil cukai yang telah dipinda itu 25(2) dan hendaklah dibuat pengiraan semula seksyen kecil sebelum hak milik sambungan 26(1) APT 1960 disediakan dan didaftarkan. sempadansempadan yang ditunjukkan dalam dokumen hak milik daftar dan keluaran (jika ada) hendaklah dipinda. tanah itu hendaklah diukur semula. Jika terdapat perbezaan keluasan mengenai tanah yang diambil. dokumen hak milik keluaran bagi pengambilan sebahagian. seksyen kecil 26 (3) APT 1960 21. PU hendaklah dibuat kepada pihak JUPEM.12. penyelarasan bayaran pampasan hendaklah dibuat.1.10 Jika tanah yang sebahagiannya diambil adalah dipegang di bawah hak milik sementara. Dokumen-dokumen berikut hendaklah dikembalikan kepada orang yang mengemukakannya: 21. 21.11 seksyen 28 APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 21. 21. dan perenggan 166(1)(h).8. RUJUKAN . Bagi pengambilan sebahagian.12.9. seksyen 169.

22.1. dan dokumen keluaran hak milik sementara jika tanah itu diambil kesemuanya. 21. LANGKAH-LANGKAH UTAMA PROSES PENGAMBILAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(b) DAN (c). Dokumen-dokumen berikut hendaklah disimpan oleh pihak berkuasa pendaftaran yang berkenaan: 21. Pelan untuk permohonan pemberimilikan atau perizaban tidak boleh menggunakan pelan permohonan pengambilan tanah.13.13. Hendaklah menggunakan pelan khas untuk permohonan pemberimilikan atau perizaban berdasarkan kepada kelulusan oleh PBN dahulu. 22. Permohonan pemberimilikan atau perizaban.21. Bagi kes perizaban agensi pemohon hendaklah menyediakan pelan perizaban dan kemukakan permohonan perizaban. .2. Bagi kes pemberimilikan agensi pemohon hendaklah menyediakan pelan pemberimilikan bersama Jadual 1 KTN 1965.2.3.1. dokumen keluaran hak milik tetap (sama ada tanah diambil ke semua atau sebahagian). 22. 22.13.

1. 3. 1.2. 2. 1.3. Pelan susunatur pengambilan tanah. Akta Pertubuhan Koperasi 1948/1966. APT 1960 Perbadanan Persendirian yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965.1.LANGKAH UTAMA 1. seksyen kecil 3(5) APT 1960 . Permohonan kepada UPEN/Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JKPT WPKL). 1. Kertas Cadangan Projek. 50% dikemukakan bersamasama dengan permohonan.. 2. Permohonan pengambilan tanah 1. Akta Parlimen dan Enakmen Negeri yang disertakan dengan : 1. Ianya perlu dibayar dalam bentuk bank draf seperti berikut: 1.1. dan pelan 1. PROSES RUJUKAN Permohonan diterima oleh Pentadbir Tanah seksyen kecil daripada Badan-badan Berkanun 3(2) dan kaedah Perbadanan Negeri.2.2.1.1.1.2.2. 1.1. Deposit yang perlu dibayar ialah sebanyak 125% daripada anggaran harga pasaran tanah yang diambil. Orang Perseorangan.4 Fi dan deposit seperti yang ditentukan dalam Kaedah Pengambilan Tanah 1998. Pentadbir Tanah boleh menolak permohonan yang tidak mematuhi peraturan. 75% dikemukakan apabila pemohon menerima terma-terma dan syaratsyarat kelulusan yang dikenakan oleh PBN. Laporan awal penilaian tanah oleh JPPH.1.

2.4. seksyen kecil 3A(1) APT 1960 seksyen kecil 3A(2) APT 1960 2. Kelulusan pembangunan yang diberi kepada tuan punya tanah berdaftar. UPEN/JKPT WPKL hendaklah mengarahkan pemohon supaya berunding dengan tuan punya tanah berdaftar mengenai aspek-aspek berikut: RUJUKAN 2. 2. Pentadbir Tanah hendaklah menolak permohonan tersebut.3.LANGKAH UTAMA 2.5.4. 2. UPEN/JKPT WPKL hendaklah menentukan sama ada sesuai bagi tuan punya tanah berdaftar mengambil bahagian dalam projek yang melibatkan pengambilan tanah. 2. Daya maju projek.1 Kepentingan awam.2. . UPEN/JKPT WPKL perlu menimbangkan permohonan berdasarkan aspek-aspek berikut: 2.6. Jika kelulusan pembangunan telah diberi dan tujuan pengambilan tanah adalah untuk kemudahan awam.4.4. Keupayaan dan kemampuan pemohon untuk melaksanakan tujuan pengambilan tanah.3. Jika UPEN/JKPT WPKL berpuashati bahawa adalah sesuai bagi tuan punya tanah berdaftar mengambil bahagian dalam projek berkenaan.4. PROSES Pentadbir Tanah mengemukakan permohonan kepada UPEN/JKPT WPKL jika permohonan didapati teratur. dan 2. seksyen kecil 3(6) APT 1960 2.4. Jika tanah yang hendak diambil itu terdapat kelulusan pembangunan yang telah diberi kepada tuan punya tanah berdaftar dan tujuan pengambilan bukan bagi maksud kemudahan awam.

Pemohon hendaklah mengemukakan kepada UPEN/JKPT WPKL dalam tempoh yang ditetapkan dalam Borang 3. UPEN/JKPT WPKL boleh menimbangkan permohonan dan membuat perakuan yang difikirkan sesuai: Dengan syarat perakuan tersebut hendaklah tidak sampai memaksa tuan punya tanah berdaftar untuk menerima sebarang bentuk penyertaan dalam projek berkenaan. bersamasama dengan perakuan kepada: RUJUKAN seksyen kecil 3A(4) dan kaedah 6 APT 1960 2. Jika perundingan berjaya. Terma-terma dan syarat-syarat yang difikirkan sesuai.10. 2. 2. dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permintaan daripada pemohon.9. seksyen kecil 3A(6) APT 1960 seksyen kecil 3A(7) dan kaedah 7 APT 1960 .LANGKAH UTAMA PERHATIAN 2.2.1.7. 2.6. UPEN/JKPT WPKL hendaklah memberhentikan urusan pengambilan tanah dan Pentadbir Tanah hendaklah membayar balik deposit yang telah dibayar. mengemukakan permohonan tersebut dengan dokumen-dokumen berkenaan dan laporan perundingan.8. UPEN/JKPT WPKL hendaklah. jika ada. laporan lengkap mengenai keputusan perundingan dengan tuan punya tanah untuk membolehkan UPEN/JKPT WPKL menentukan bentuk dan had penyertaan tuan punya tanah berdaftar dalam projek berkenaan.6. tetapi tidak terhad kepada equity participation. seksyen kecil 3A(5) dan kaedah 9 APT 1960 2. setelah menimbangkan setiap permohonan. Jika perundingan telah gagal atau tidak mencapai sebarang keputusan dalam tempoh yang ditetapkan. Bentuk kerjasama dan urusan komersial mengenai projek. tanpa bayaran faedah.

11. dalam kes di negeri. jika berkaitan. 2. Keupayaan dan kemampuan pemohon untuk melaksanakan tujuan pengambilan tanah. Kepentingan awam. Kemukakan permohonan dengan dokumendokumen berkenaan bersama-sama perakuan kepada JKPT. 2. atau kepada Jawatankuasa Kerja Tanah.11. atau Tanah RUJUKAN 2. dalam kes di negeri.1.11. perakuan tersebut. PERHATIAN JKPT negeri dengan menggunakan Borang 4 dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh terima laporan perundingan. 2.1. dan Daya maju projek.10. Jika tiada kelulusan pembangunan seksyen 3B APT UPEN/JKPT WPKL hendaklah 1960 menimbangkan permohonan pengambilan tanah berdasarkan kepada aspek-aspek seperti berikut: 2. Dengan syarat jika JKPT WPKL membuat perakuan kepada Jawatankuasa Kerja Tanah. Jawatankuasa Kerja dalam kes di WPKL.10. dalam kes di WPKL: .3.LANGKAH UTAMA 2.2.11.2. boleh mengenakan apa-apa syarat dan sekatan kepentingan ke atas tanah seperti yang diperuntukkan dalam KTN.

PBN boleh meluluskan atau menolaknya.12.14. PBN boleh mengarahkan UPEN untuk mengemukakan permohonan bersama-sama dengan dokumen-dokumen berkenaan. (6) dan (7) adalah terpakai dengan pengubahsuaian yang mana perlu. 2. laporan perundingan. dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri 2. jika berkaitan.15. (4).13. seksyen kecil 3D(2) APT 1960 seksyen kecil 3D(3) APT 1960 seksyen kecil 3E(1) APT 1960 . dan perakuan UPEN. termasuk penetapan syaratsyarat dan sekatan kepentingan ke atas tanah mengikut peruntukan dalam KTN.LANGKAH UTAMA PERHATIAN Dengan syarat jika UPEN/JKPT WPKL berpendapat adalah sesuai atau perlu dari segi kepentingan tuan punya tanah berdaftar untuk mengambil bahagian dalam projek berkenaan UPEN/JKPT WPKL boleh mengarahkan pemohon supaya berunding dengan tuan punya tanah berdaftar dan seksyen 3A(3). Setelah menerima permohonan pengambilan tanah daripada JKPT atau UPEN di bawah seksyen kecil 3D(3). Pengambilan bersama-sama dengan perakuan yang Tanah yang difikirkan sesuai. Jika JKPT negeri gagal mengemukakan permohonan kepada PBN dalam tempoh 2 bulan. jika ada. Setelah menerima permohonan daripada seksyen 3D APT UPEN. (5). RUJUKAN 2. 2. Perakuan JKPT negeri kepada PBN boleh. JKPT negeri hendaklah menilai 1960 kesesuaian permohonan dan JKPT – mengemukakannya kepada PBN dalam Jawatankuasa tempoh tidak melebihi dua (2) bulan dari Khas tarikh terima permohonan daripada UPEN.

pemohon dianggap telah menarik balik permohonannya. RUJUKAN seksyen kecil 3E(2) APT 1960 seksyen kecil 3E(3) dan kaedah 10(1) APT 1960 seksyen kecil 3E(4) dan kaedah 5(1)(b) APT 1960 3. Jika PBN meluluskan permohonan pengambilan tanah.18. 2.16. 2. terma-terma dan syaratsyarat yang dikenakan dan Pentadbir Tanah hendaklah memberitahu pemohon serta merta dengan menggunakan Borang 5. . Setelah menerima Borang 5. Langkah-langkah mulai dari perenggan 5 seperti di LAMPIRAN 5 hendaklah diikuti.1. pemohon hendaklah memberi jawapan kepada Pentadbir Tanah dalam tempoh tiga puluh (30) hari untuk mengesahkan penerimaannya ke atas terma-terma dan syarat-syarat yang dikenakan oleh PBN dan membayar baki 75% deposit. PBN hendaklah memberitahu Pentadbir Tanah mengenai kelulusan tersebut. 3. PBN tidak boleh meluluskan permohonan pengambilan tanah untuk apa-apa tujuan lebih luas daripada keluasan yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Pemberitahuan Borang A atau pengisytiharan Borang D di dalam warta dan Pentadbir Tanah memulakan tindakan prosiding pengambilan tanah.17.LANGKAH UTAMA PERHATIAN 2. Jika pemohon gagal berbuat demikian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful