LANGKAH-LANGKAH UTAMA PROSES PENGAMBILAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(a). LANGKAH UTAMA 1.

Permohonan pengambilan tanah. PROSES 1.1. Permohonan diterima daripada Kementerian, Jabatan Persekutuan dan Jabatan Negeri. Permohonan daripada Jabatan Persekutuan hendaklah melalui Kementerian masing-masing. 1.2. Bagi pihak Kerajaan Persekutuan, Pekeliling permohonan hendaklah dibuat oleh KPTG Bilangan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. 3/1979 Permohonan tersebut hendaklah dikemukakan kepada PBN melalui Pengarah Tanah dan Galian Negeri dan dihantarkan salinan kepada SUK, Agensi Pemohon, Pentadbir Tanah dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) Negeri. 1.3. Bagi Badan Berkanun Persekutuan yang dibenarkan mengambil tanah di bawah perenggan 3(1)(a) permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian dengan salinan kepada Pentadbir Tanah berkenaan. 1.4. Bagi permohonan dari Jabatan Negeri, Pentadbir Tanah biasanya menerima satu salinan permohonan. Salinan asal dihantar kepada Pengarah Tanah Negeri. 1.5. Bagi permohonan untuk Kerajaan Pekeliling PTP Persekutuan, biasanya Pentadbir Tanah Bilangan1/2003 atau JKPTG Negeri mengambil tindakan sebaik sahaja permohonan diterima sungguhpun ia belum lagi menerima arahan untuk berbuat demikian daripada Pengarah Tanah Negeri. Pekeliling PTP Bilangan 1/2005 RUJUKAN

LANGKAH UTAMA

PROSES

RUJUKAN

yang dikemukakan Pekeliling PTP 1.6. Permohonan hendaklah mengandungi dokumen- Bilangan1/2003 dokumen seperti berikut: 1.6.1. Jika permohonan dari Kementerian dan untuk seksyen 4, hendaklah mengemukakan surat berserta Lampiran A dan jika permohonan untuk seksyen 8 kemukakan surat berserta Lampiran B. Surat dan Lampiran A atau Lampiran B hendaklah ditandatangani oleh Agensi Pemohon bagi pihak Ketua Setiausaha Kementerian. 1.6.2. Jika permohonan dari Badan Pekeliling PTP Berkanun dan untuk seksyen Bilangan1/2005 4, hendaklah mengemukakan surat berserta Lampiran A dan jika permohonan untuk seksyen 8 kemukakan surat berserta Lampiran B. Surat dan Lampiran A atau Lampiran B hendaklah ditandatangani oleh Pengurus Besar Badan Berkanun tersebut. 1.6.3. Tujuan pengambilan dinyatakan. 1.6.4. Pengesahan peruntukan yang mencukupi untuk membiayai kos pampasan dan lain-lain kos pengambilan. 1.6.5. Pelan pengambilan tanah disediakan dengan lengkap dan mencukupi:

6. Kawasan yang terlibat dengan pengambilan ditandakan menggunakan warna yang berlainan iaitu warna merah untuk tanah berimilik. Ulasan dari Jabatan Alam Sekitar (jika perlu).6. Pelan pengambilan tanah disediakan oleh perunding berdasarkan pelan syitlitho di Pejabat Tanah/ PA di JUPEM atau Pelan Susunatur yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa perancangan tempatan. 1.6. Luas Lot/ PT. c.8. b. RUJUKAN . dan e.6.LANGKAH UTAMA PROSES a. Sijil Carian Rasmi/ Cabutan hak milik yang terkini. Ulasan dari Jabatan-Jabatan Teknikal (JKR. JPBD & PBT). 1. Dinyatakan Nombor Lot/ PT.7. hijau untuk rizab hutan dan biru untuk tanah rizab sungai. kuning untuk Tanah Kerajaan. Dinyatakan Mukim/ Pekan/ Bandar/ Seksyen. d. Daerah dan Negeri. luas kawasan yang hendak diambil dan luas baki Lot. 1.

1. RUJUKAN 2.1.LANGKAH UTAMA PROSES 1. MB/ JKKT WP. Selepas mengesahkan butir-butir itu Pelukis Pelan menandakan kawasan yang diminta itu di atas syitlitho yang berkenaan. apa yang ada di sekeliling tanah itu.6.9. Pelukis Pelan hendaklah menyemak sama ada butir-butir tanah seperti nombor Lot atau nombor PT dan perihal nombor hak milik betul atau tidak. maksud pengambilan.1.1. 3. Pentadbir Tanah mengarahkan Penolong Pegawai Tanah/ Pegawai Petempatan membuat laporan mengenai tanah itu.2. Pentadbir Tanah hendaklah 4. kesesuaian untuk yang dicadangkan. 3. 2. apa yang ada di atas tanah.3.1. 3. 2. penggunaan 4. .1. 3.2. butir-butir pemohon.2. 1.1. Kertas itu hendaklah meliputi perkarabawah seksyen 4 perkara berikut: dikehendaki. Persetujuan Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah atau Jawatankuasa seumpamanya. 4.4. perihal kedudukan tanah (pelan hendaklah disertakan). 3. Laporan Pegawai Petempatan /Penolong Pegawai Tanah hendaklah meliputi perkara-perkara berikut: 3. Jika pemberitahuan di 4. Pentadbir Tanah mengarah Pelukis Pelan menyemak tanah yang dipohon. Permohonan yang diterima hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT.1.1.7.1. menyediakan kertas bagi pertimbangan MMK/ YAB 4.3.1.1. anggaran nilai pasaran tanah itu.

tuan punya berdaftar bagi tanah itu. 5. Pentadbir Tanah menghantar Borang B yang telah ditandatangani oleh Pengarah Negeri kepada pemohon. Kemudiannya Pentadbir Tanah menyediakan Borang B di Jadual Kedua APT 1960 dan mengemukakannya kepada Pengarah Negeri untuk tandatangannya.1. Pengarah Negeri (State Director) menghantarnya kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) untuk diwartakan.ulasan daripada Jabatan-jabatan berkenaan. 4. Jika MMK/ YAB MB/ JKKT WP bersetuju.1.1. mengenai pemberitahuan itu mengikut cara yang ditetapkan dalam seksyen 52. seksyen kecil 4(2) APT 1960 seksyen kecil 5(1) APT 1960 .2. 4.1. Selepas menandatangani Borang A.sebab-sebab mengapa diperlukan pemberitahuan di bawah seksyen 4. 4. Pemberitahuan notis dalam 5.6.LANGKAH UTAMA PROSES 4. RUJUKAN 5.5.4.2. Agensi pemohon memberitahu Pentadbir Tanah siapakah yang akan memasuki tanah untuk menjalankan kerja. Pentadbir Tanah menyediakan Borang A di Jadual Kedua APT 1960 dan menghantarkannya kepada Pengarah Tanah Negeri untuk tandatangannya (kebiasaannya Borang A telah disedia dan dikemukakan bersama kertas itu). Pentadbir Tanah hendaklah membuat Borang A disiarkan dalam pengumuman awam (public notice) Warta Kerajaan.

LANGKAH UTAMA PROSES RUJUKAN seksyen kecil 4(3) dan 4 APT 1960 6.3. pemohon mengesahkan bahawa tanah itu adalah 6.8.7.5. 7. sama ada pemohon mempunyai peruntukan untuk membayar pampasan.1. Selepas agensi pemohon 7.1. agensi pemohon hendaklah membuat permohonan baru untuk pewartaan semula. maksud pengambilan.1.1. mendapat kelulusan MMK/ YAB MB /JKKT WP untuk 7. Pemberitahuan di bawah seksyen 4 pemberitahuan di bawah berkuat kuasa dua belas (12) bulan seksyen 4 telah dipohon. tanah-tanah yang lain yang terlibat termasuk kawasan tanah rizab dan tanah milik Persekutuan.4.1. 7. butir-butir pemohon. senarai tanah dalam Borang C di Jadual Kedua APT 1960.1. 7. dan 7. anggaran nilai pasaran tanah itu.2. Kertas itu hendaklah meliputi perkaramemutuskan kesesuaian perkara berikut: tapak. seksyen kecil 7(a) APT 1960 seksyen kecil 7(b) APT 1960 . pelan tanah dengan menunjukkan juga bahagian yang hendak diambil. agensi pemohon merasakan kajian tidak dapat diselesaikan dalam tempoh tersebut.1. 7. Dalam kes di mana 6. Pentadbir Tanah menyediakan kertas bagi 7. Jika pada akhir tempoh dua belas (12) sesuai.1.1. daripada tarikh pewartaan.1. 7.1. ulasan daripada Jabatan-jabatan berkenaan. mewartakan di bawah seksyen 8.2. bulan itu. 7.6.

Pentadbir Tanah atau pihak berkuasa pendaftaran yang berkenaan hendaklah membuat catatan cadangan pengambilan pada dokumen hak milik daftar atau lain-lain rekod yang sesuai. Pentadbir Tanah hendaklah meminta Perenggan.2.1.2. 9. RUJUKAN 8. Apabila MMK/ YAB/ MB/ 8.1.LANGKAH UTAMA PROSES 7. 8. seksyen kecil 9A(1) APT 1960 . Pentadbir Tanah hendaklah memohon daripada Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri mengenai maklumatmaklumat berikut: Perenggan 9(1) (b) APT 1960 9.1. Bagi maksud mentaksir amaun pampasan di bawah Jadual Pertama APT 1960. Pengarah Negeri menghantarkannya kepada PNMB untuk diwartakan. Pengisytiharan dalam 9. Borang D disiarkan dalam Warta Kerajaan.sama ada perlu atau tidak tanah itu diambil milik di bawah Sijil Perakuan Segera.3. Selepas menandatangani Borang D. Borang D di Jadual Kedua APT 1960 disediakan oleh Pentadbir Tanah dan dihantarkan kepada Pengarah Negeri untuk ditandatangan (biasanya Borang D ini dihantar bersama dengan kertas MMK untuk pertimbangan PBN). 9(1) agensi pemohon membuat penandaan (a) (pegging) di atas tanah yang terlibat APT 1960 dengan pengambilan (melainkan jika telah dilakukan dengan kepuasan hatinya). JKKT WP meluluskan pengambilan Pentadbir Tanah mengambil tindakan supaya pengisytiharan Borang D disiarkan dalam Warta Kerajaan.9. 9.

9.9. Tarikh siasatan hendaklah tidak kurang seksyendaripada dua puluh satu (21) hari dari seksyen kecil. Sama ada tanah tersebut termasuk dalam apa-apa pelan pembangunan. LANGKAH UTAMA PERHATIAN 9. pelan tanah pelan tanah RUJUKAN Pentadbir Tanah boleh (jika didapati sesuai) mendapat ulasan bertulis nilaian daripada penilai bagi membantunya menentukan nilaian tanah sebelum membuat award bertulis Borang G.3. tarikh notis Borang E ditampal dengan 10(1)dan 11(1) perakuan bersumpah oleh Penghantar APT 1960 Notis.2.2.1. sama ada tanah tersebut di dalam lingkungan kawasan pihak berkuasa perancangan tempatan. . 1960 10. 10. Proviso seksyen kecil 12(1) APT 1960 10. 9.3. Notis hendaklah disiarkan menurut seksyen 52 dan diserahkan menurut seksyen 53 atau 54 kepada mereka yang disenaraikan di bawah seksyen kecil 11(1)(a) hingga (d) serta mendapatkan Bukti Penyampaian Notis. Pembantu Tadbir menyediakan Notis kecil10(2) APT Siasatan dalam Borang E. Jika ada suatu pembangunan.3.3.4.3. Penyediaan Borang E 10.1. kegunaan yang ditunjukkan dalam pembangunan bagi dijadualkan. Pentadbir Tanah mengarahkan seksyen Jadual Kedua APT 1960.

seksyen kecil 11(2) APT 1960 seksyen 11(2) APT 1960 seksyen 19 dan seksyen kecil 22(1) APT 1960 seksyen 19 dan seksyen kecil 22(1) APT 1960 . dan telah diluluskan oleh bawah pengeluaran Sijil MMK/YAB MB. Hendaklah juga disampaikan notis itu kepada pemohon.3.10.2.1. Pentadbir Tanah Perakuan Segera (Borang boleh mengambil milik tanah melalui I). 12.1.4. Perenggan 55(1)(a) APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 10. Pentadbir Tanah hendaklah menyerahkan Borang K bersama dengan Borang I kepada penduduk atas tanah itu. Pengambilan milik tanah di 12. Pentadbir Tanah hendaklah menyediakan Sijil Perakuan Segera dalam Borang I untuk ditandatangani oleh Pengarah Negeri dan dikeluarkan pada atau selepas lima belas (15) hari daripada tarikh penampalan notis Borang E. 12. Pentadbir Tanah Jadual Kedua APT 1960.5. 12. Jika perlu. Penyerahan Borang F hendaklah bersama dengan Borang E. Adalah diingatkan bahawa Pentadbir Tanah tidak perlu mengemukakan Borang D bersama Borang E kerana jadual tanah pada Borang E adalah sama dengan jadual pada Borang D. hendaklah menyerahkan notis Borang F kepada orang yang berkepentingan untuk mendapatkan suatu kenyataan/ tuntutan bertulis. jika ia tidak dijumpai dengan menampalkannya di atas tanah. Jika perlu. Penyediaan Borang F 11. Sijil Perakuan Segera (Borang I). 11. RUJUKAN 11.2.

Siasatan mengenai perkara-perkara di atas hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut: Surat Pekeliling KPTG Bilangan 2/2005 .3 di atas. Pentadbir Tanah hendaklah juga menyiasat mengenai kepentingan masing-masing bagi semua orang yang menuntut pampasan atau siapa yang pada pandangannya berhak ke atas pampasan mengenai tanah itu. seksyen kecil 20(a) dan (b) APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 12. 13. Pentadbir Tanah hendaklah juga menyiasat mengenai bantahan. Perkara-perkara lain yang perlu di perhatikan ialah seperti mana di dalam langkah 21 di bawah. Pentadbir Tanah hendaklah membuat siasatan penuh mengenai nilai tanah dan kemudiannya mentaksirkan amaun pampasan berdasarkan kepada pertimbangan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Jadual Pertama APT 1960. pengambilan 13. yang dibuat oleh mana-mana orang yang berkepentingan terhadap keluasan tanah yang hendak diambil atau yang telah diambil. Pentadbir Tanah hendaklah menyerahkan notis Borang J kepada penghuni bangunan dan pemilik bangunan.2.5.1.4. jika ada. 13.12.4. Bagi kes tanah yang terdapat bangunan di atasnya. RUJUKAN 13. setelah mengambil milik tanah itu seperti langkah 12.3. 13. 13. Siasatan tanah.5. Pentadbir Tanah mengadakan siasatan pada tarikh yang ditetapkan dalam Borang E.

13.13.2.1. Pentadbir Tanah boleh menggunakan nilaian yang dibuat oleh JPPH atau penilai berdaftar sebagai asas dalam menentukan amaun pampasan.3.7 .5.5.6 Pentadbir Tanah hendaklah mengkaji kenyataan bertulis yang dikemukakan berikutan dengan notis dalam Borang F jika notis itu diserahkan.5. Kenyataan itu juga berguna untuk mentaksirkan amaun pampasan.4.5. Beberapa jawapan kepada soalan-soalan di perenggan 13. adakah lain-lain orang yang berkepentingan. RUJUKAN 13. 13. 13. LANGKAH UTAMA PROSES 13. berapakah harga yang dituntut oleh tuan punya atau lain-lain orang yang berkepentingan bagi tanah atau kepentingannya dan apakah asas tuntutan itu. adakah orang yang membuat tuntutan pampasan itu orang yang berkepentingan seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 2 APT 1960. dan adakah sebarang bantahan daripada orang yang berkepentingan terhadap keluasan yang akan diambil atau yang telah diambil (di bawah Sijil Perakuan Segera).5 di atas mungkin diperolehi dalam kenyataan tersebut.

.1.13. tuan punya yang berdaftar dan bahagiannya. Pentadbir Tanah adalah diberikuasa untuk mentadbirkan sumpah atau pengakuan oleh seksyen kecil 13(1) APT 1960. 14. 14. 14. nombor siasatan pengambilan (satu nombor sepatutnya untuk satu Lot/PT).7. RUJUKAN 14. PROSES Pentadbir Tanah hendaklah membuat catatan dalam nota siasatan mengikut format yang disediakan mengandungi catatan perkaraperkara berikut: 14. nombor kes (nombor ini merujukkan kepada projek keseluruhannya – satu kes mengandungi satu Lot/PT atau lebih).3. LANGKAH UTAMA 14.1.1. Catatan di siasatan.5. pegawai yang menjalankan siasatan.1.1.4.1. mereka yang hadir semasa siasatan. catatan bahawa notis Borang E telah disiarkan dan diserah.6.1. 14.1. tanah yang terlibat berserta nombor dan tarikh warta.2. dalam nota 14.1. 14.8 Semua kenyataan yang diberikan oleh orang yang berkepentingan atau mana-mana saksi hendaklah dengan bersumpah atau dengan pengakuan.

seksyen kecil 14(1) APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 14. seksyen 12(3) APT 1960 .10. dan 14.1. Pentadbir Tanah boleh membuat penangguhan atau penundaan bagi mana-mana siasatan dari semasa ke semasa. Atas sebab yang mencukupi. Kehadiran wakil/ pegawai 15. Pentadbir Tanah hendaklah menentukan wakil pihak yang memohon pengambilan tanah mempunyai perakuan sebelum ia dibenarkan hadir dalam siasatan untuk mewakili pihak tersebut. keputusan Pentadbir Tanah mengenai jumlah kos termasuk fi penilai (jika ada) yang dikenakan bagi prosiding pengambilan. keputusan Pentadbir Tanah mengenai amaun pampasan yang diawardkan kepada tiap-tiap orang yang berkepentingan. agensi pemohon semasa siasatan. seksyen55(2) APT 1960 15.1.1.9.14.8. Sebab penangguhan atau penundaan itu hendaklah dinyatakan di dalam nota siasatan. siapa yang sepatutnya mendapat bayaran kos tersebut dan jumlah pemberian bayarannya. RUJUKAN seksyen kecil 14(5) APT 1960 15.2.1. kenyataan daripada orang yang berkepentingan atau daripada saksi dan pertanyaan-pertanyaan oleh Pentadbir Tanah.

1.3. (Borang G).3.1. 15.3. takat atau jenis hak atau kepentingan. 16.3. seksyen kecil 36(2) APT 1960 LANGKAH UTAMA 15. orang yang kepadanya pampasan itu kena bayar.6.3.tafsiran sebenar atau kesan apa-apa suratcara.3. seksyen 14(2) APT 1960 16. Penyediaan Award Bertulis 16.5. apa-apa kos siasatan di bawah APT 1960. .2.3. RUJUKAN 15. Pentadbir Tanah menyediakan seksyen kecil sendiri award bertulis dalam Borang 14(1) APT 1960 G. Award itu hendaklah berdasarkan kepada keputusannya mengenai amaun pampasan yang dinyatakan di dalam nota siasatan. Borang G yang lengkap hendaklah difailkan di pejabat. 16. pemberian pampasan bagi hak atau kepentingan itu.3. dan 15.3. PROSES orang yang ada hak atau kepentingan pada tanah.15.2.4. 15. Pentadbir Tanah boleh merujuk kepada mahkamah dengan Borang M pada bila-bila masa atas kehendaknya sendiri di atas sebabsebab berikut: 15.

18.1 18. Pekeliling KPTG 1/92 17. Pentadbir Tanah mengambil tindakan untuk membayar amaun pampasan kepada mereka yang dinyatakan dalam Borang G apabila menerima cek pampasan atau menerima invois sekiranya bayaran dibuat melalui Electronic Fund Transfer (EFT) daripada agensi pemohon.2. Seksyen 16 APT 1960 LANGKAH UTAMA 17.1. Pemberitahu Pemberian Dan Tawaran Pampasan hendaklah dibuat dalam Borang H (jadual tawaran pampasan adalah cabutan daripada Borang G).16.4 Sekiranya pemilik meninggal dunia tanpa wasiat atau Surat Kuasa Tadbir belum diperolehi pampasan hendaklah dibayar kepada ARB sebagai pengganti penerima bayaran pampasan tersebut.2 PROSES Notis Borang H ini hendaklah diserahkan kepada setiap orang yang berkepentingan dan juga kepada agensi pemohon. Di dalam keadaan-keadaan di bawah perenggan 29(1)(a). Penyediaan Borang H. 17. . Pentadbir Tanah dikehendaki mengambil tindakan untuk mendepositkan jumlah award itu kepada mahkamah melalui afidavit. (b) dan (c) APT 1960. Bayaran pampasan. RUJUKAN seksyen 55(1) APT 1960 18.

3. Pentadbir Tanah hendaklah memastikan pemohon menghantar invois Electronic Fund Transfer (EFT) kepada Pentadbir Tanah sebelum surat memberi tahu deposit telah dibuat.6. PROSES RUJUKAN Pentadbir Tanah mesti membuat seksyen kecil pembayaran caj bayaran lewat 8% 16(1) APT 1960 setahun sekiranya deposit pampasan ke mahkamah atau bayaran pampasan dibuat selepas tamat tempoh tiga (3) bulan Borang H diserahkan kepada orang yang berkepentingan atau dari tarikh taking possession of land melalui pengeluaran Borang K kepada penduduk di atas tanah (Sijil Perakuan Segera) yang mana terlebih awal tanpa menunggu orang yang berkepentingan membuat tuntutan caj bayaran lewat itu. .4. 18.18. 18.5. LANGKAH UTAMA 18. Pengurusan cek pengambilan mengikut Pekeliling KPTG 3/99. Pentadbir Tanah mesti mengeluarkan notis bertulis kepada orang yang berkepentingan menyatakan bahawa wang pampasan sedia untuk diambil.

1. Bagi orang atau badan yang seksyenberkepentingan yang ingin membuat seksyen kecil.3. oleh orang yang berkepentingan. Bantahan ke mahkamah 19. RUJUKAN seksyen kecil 39 (2) APT 1960 . 37(3) dan dan keluasan tanah. Bantahan menggunakan Borang N seksyen kecil dan rujukan ke mahkamah oleh 38(5) APT 1960 Pentadbir Tanah melalui Borang O. APT 1960 19. Pentadbir Tanah hendaklah menyemak sama ada orang yang berkepentingan itu layak untuk membuat bantahan atau tidak dan sama ada permohonan dibuat dalam masa yang ditetapkan atau tidak.000 atau kurang orang yang berkepentingan itu tidak layak membuat bantahan mengenai amaun dan keluasan tanah tetapi masih boleh membuat bantahan bagi perkara di dalam perenggan 37(1)(c) dan (d) APT 1960 iaitu mengenai orang yang menerima pampasan dan pembahagian pampasan. 19. 19.19. Apabila menerima permohonan untuk rujukan ke mahkamah dalam Borang N. bantahan atas amaun pampasan 37(1). nilai award bagi perenggan kepentingannya mestilah melebihi 38(3)(a) dan (b) RM3.4 Pentadbir Tanah janganlah merujuk ke mahkamah jika deposit yang dikehendakinya tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan.000. LANGKAH UTAMA PROSES Jika sekiranya nilai award bagi kepentingannya adalah RM3.2.

Pemilikan tanah secara rasmi hendaklah diambil jika ianya belum dilakukan di bawah perakuan segera.1.20. Bantahan ke mahkamah 20. Jika sekiranya jumlah award bagi lot tanah berkenaan melebihi RM15. Pentadbir Tanah hendaklah menahan pembayaran 25% daripada jumlah award. dengan pengeluaran Borang K kepada penduduk di atas tanah caj bayaran lewat 8% setahun akan dikenakan. Pemilikan bukan di bawah perakuan segera hanya boleh dilakukan pada masa atau selepas penyerahan notis Borang H kepada penduduk di atas tanah.2. Jika sekiranya dalam tempoh enam minggu tiada bantahan dari agensi pemohon. Mengambil milik secara rasmi. 20. LANGKAH UTAMA 21. Pentadbir Tanah hendaklah segera selepas tempoh tersebut membayar pampasan 25% yang ditahan itu. tanah PROSES 21.000 di mana sebelum tamat tempoh enam minggu daripada tarikh penyerahan Borang H kepada agensi pemohon atau jika semasa tempoh tersebut agensi pemohon membuat bantahan di bawah seksyen 37(3). RUJUKAN seksyen kecil 18(a) dan 22 APT 1960 .1 oleh agensi pemohon. Walau bagaimanapun perlu diingatkan sekiranya wang pampasan belum dibayar sebelum tamat tempoh 3 bulan Borang H.

Bagi pengambilan sebahagian tanah. Mengambil milik tanah secara rasmi seksyen kecil adalah bermaksud dengan 22(1) APT 1960 menyerahkan notis Borang K kepada penduduk di atas tanah itu. RUJUKAN seksyen 24 APT 1960 21.4. Pentadbir Tanah hendaklah menyerahkan satu salinan notis Borang K kepada pemilik tanah berdaftar dan pihak berkuasa pendaftaran. jika ada. seksyen kecil cukai hendaklah dipinda.5.6. LANGKAH UTAMA 21.2. 21. seksyen 55(1) (a) APT 1960 seksyen 23 APT 1960 21. Satu salinan Borang K adalah juga dikehendaki dihantarkan kepada pemohon. 25(1) APT 1960 . jika ia tidak ditemui dengan menampalkannya di atas tanah itu. Memorial tanah telah diambil menurut seksyen kecil 23(a) atau (b) hendaklah dibuat dalam dokumen hak milik daftar atau lain-lain rekod yang sesuai. Apabila mengambil milik.21.7.3. PROSES Pentadbir Tanah hendaklah mengambil tindakan untuk mendapatkan dokumen hak milik keluaran dengan menyerahkan notis Borang L kepada mana-mana orang yang memilikinya jika ianya belum dikemukakan kepadanya. seksyen 22(3) APT 1960 21.

dan perenggan 166(1)(h). sempadansempadan yang ditunjukkan dalam dokumen hak milik daftar dan keluaran (jika ada) hendaklah dipinda.12. Dokumen-dokumen berikut hendaklah dikembalikan kepada orang yang mengemukakannya: 21. PU hendaklah dibuat kepada pihak JUPEM.8. 170 dan seksyen 174 KTN.10 Jika tanah yang sebahagiannya diambil adalah dipegang di bawah hak milik sementara. 21. dokumen hak milik keluaran bagi pengambilan sebahagian.12.1. penyelarasan bayaran pampasan hendaklah dibuat. Jika terdapat perbezaan keluasan mengenai tanah yang diambil. seksyen kecil cukai yang telah dipinda itu 25(2) dan hendaklah dibuat pengiraan semula seksyen kecil sebelum hak milik sambungan 26(1) APT 1960 disediakan dan didaftarkan.11 seksyen 28 APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 21. Apabila selesai pengukuran halus. seksyen 169. tanah itu hendaklah diukur semula. RUJUKAN . 21. Bagi pengambilan sebahagian. seksyen kecil 26 (3) APT 1960 21.9.21.

13. 22. Bagi kes perizaban agensi pemohon hendaklah menyediakan pelan perizaban dan kemukakan permohonan perizaban.21.3.13. . 22. dan dokumen keluaran hak milik sementara jika tanah itu diambil kesemuanya. Permohonan pemberimilikan atau perizaban. Bagi kes pemberimilikan agensi pemohon hendaklah menyediakan pelan pemberimilikan bersama Jadual 1 KTN 1965.1. 21. dokumen keluaran hak milik tetap (sama ada tanah diambil ke semua atau sebahagian).1. 22.2. Pelan untuk permohonan pemberimilikan atau perizaban tidak boleh menggunakan pelan permohonan pengambilan tanah. 22. Hendaklah menggunakan pelan khas untuk permohonan pemberimilikan atau perizaban berdasarkan kepada kelulusan oleh PBN dahulu.13.2. Dokumen-dokumen berikut hendaklah disimpan oleh pihak berkuasa pendaftaran yang berkenaan: 21. LANGKAH-LANGKAH UTAMA PROSES PENGAMBILAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(b) DAN (c).

Laporan awal penilaian tanah oleh JPPH. 3.. APT 1960 Perbadanan Persendirian yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Ianya perlu dibayar dalam bentuk bank draf seperti berikut: 1. PROSES RUJUKAN Permohonan diterima oleh Pentadbir Tanah seksyen kecil daripada Badan-badan Berkanun 3(2) dan kaedah Perbadanan Negeri. Deposit yang perlu dibayar ialah sebanyak 125% daripada anggaran harga pasaran tanah yang diambil.4 Fi dan deposit seperti yang ditentukan dalam Kaedah Pengambilan Tanah 1998.2. Pelan susunatur pengambilan tanah. Orang Perseorangan. 1.LANGKAH UTAMA 1.1.2.1.1.2. Akta Parlimen dan Enakmen Negeri yang disertakan dengan : 1.2. 1.1.1. 2. 50% dikemukakan bersamasama dengan permohonan. Pentadbir Tanah boleh menolak permohonan yang tidak mematuhi peraturan. 1. 1. seksyen kecil 3(5) APT 1960 . Kertas Cadangan Projek. Akta Pertubuhan Koperasi 1948/1966.1. dan pelan 1. 75% dikemukakan apabila pemohon menerima terma-terma dan syaratsyarat kelulusan yang dikenakan oleh PBN.2.1. Permohonan kepada UPEN/Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JKPT WPKL).3. Permohonan pengambilan tanah 1.1. 2.

2. UPEN/JKPT WPKL hendaklah mengarahkan pemohon supaya berunding dengan tuan punya tanah berdaftar mengenai aspek-aspek berikut: RUJUKAN 2. UPEN/JKPT WPKL perlu menimbangkan permohonan berdasarkan aspek-aspek berikut: 2.4. Keupayaan dan kemampuan pemohon untuk melaksanakan tujuan pengambilan tanah. Jika tanah yang hendak diambil itu terdapat kelulusan pembangunan yang telah diberi kepada tuan punya tanah berdaftar dan tujuan pengambilan bukan bagi maksud kemudahan awam. 2. Pentadbir Tanah hendaklah menolak permohonan tersebut. Kelulusan pembangunan yang diberi kepada tuan punya tanah berdaftar. seksyen kecil 3(6) APT 1960 2.3.4.4. Jika kelulusan pembangunan telah diberi dan tujuan pengambilan tanah adalah untuk kemudahan awam. Daya maju projek. 2. . PROSES Pentadbir Tanah mengemukakan permohonan kepada UPEN/JKPT WPKL jika permohonan didapati teratur.LANGKAH UTAMA 2. seksyen kecil 3A(1) APT 1960 seksyen kecil 3A(2) APT 1960 2.2.4.1 Kepentingan awam. Jika UPEN/JKPT WPKL berpuashati bahawa adalah sesuai bagi tuan punya tanah berdaftar mengambil bahagian dalam projek berkenaan.3. 2. UPEN/JKPT WPKL hendaklah menentukan sama ada sesuai bagi tuan punya tanah berdaftar mengambil bahagian dalam projek yang melibatkan pengambilan tanah.5.4.6. dan 2.4.

7. tetapi tidak terhad kepada equity participation.6. seksyen kecil 3A(5) dan kaedah 9 APT 1960 2. 2.2. Jika perundingan berjaya. jika ada.10. tanpa bayaran faedah. Jika perundingan telah gagal atau tidak mencapai sebarang keputusan dalam tempoh yang ditetapkan. UPEN/JKPT WPKL boleh menimbangkan permohonan dan membuat perakuan yang difikirkan sesuai: Dengan syarat perakuan tersebut hendaklah tidak sampai memaksa tuan punya tanah berdaftar untuk menerima sebarang bentuk penyertaan dalam projek berkenaan. dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permintaan daripada pemohon.6. seksyen kecil 3A(6) APT 1960 seksyen kecil 3A(7) dan kaedah 7 APT 1960 .8. Terma-terma dan syarat-syarat yang difikirkan sesuai. Bentuk kerjasama dan urusan komersial mengenai projek.LANGKAH UTAMA PERHATIAN 2. 2. 2.1. mengemukakan permohonan tersebut dengan dokumen-dokumen berkenaan dan laporan perundingan. setelah menimbangkan setiap permohonan. laporan lengkap mengenai keputusan perundingan dengan tuan punya tanah untuk membolehkan UPEN/JKPT WPKL menentukan bentuk dan had penyertaan tuan punya tanah berdaftar dalam projek berkenaan. bersamasama dengan perakuan kepada: RUJUKAN seksyen kecil 3A(4) dan kaedah 6 APT 1960 2. UPEN/JKPT WPKL hendaklah.9. UPEN/JKPT WPKL hendaklah memberhentikan urusan pengambilan tanah dan Pentadbir Tanah hendaklah membayar balik deposit yang telah dibayar. Pemohon hendaklah mengemukakan kepada UPEN/JKPT WPKL dalam tempoh yang ditetapkan dalam Borang 3.

Kepentingan awam. perakuan tersebut.2. jika berkaitan.11.2.10.1.LANGKAH UTAMA 2. boleh mengenakan apa-apa syarat dan sekatan kepentingan ke atas tanah seperti yang diperuntukkan dalam KTN. 2. Dengan syarat jika JKPT WPKL membuat perakuan kepada Jawatankuasa Kerja Tanah. Jawatankuasa Kerja dalam kes di WPKL. 2.3. atau Tanah RUJUKAN 2. dan Daya maju projek. dalam kes di WPKL: . atau kepada Jawatankuasa Kerja Tanah. 2.10.1. dalam kes di negeri.11. Keupayaan dan kemampuan pemohon untuk melaksanakan tujuan pengambilan tanah. Jika tiada kelulusan pembangunan seksyen 3B APT UPEN/JKPT WPKL hendaklah 1960 menimbangkan permohonan pengambilan tanah berdasarkan kepada aspek-aspek seperti berikut: 2. dalam kes di negeri.11. PERHATIAN JKPT negeri dengan menggunakan Borang 4 dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh terima laporan perundingan.11. Kemukakan permohonan dengan dokumendokumen berkenaan bersama-sama perakuan kepada JKPT.

jika ada. dan perakuan UPEN. Pengambilan bersama-sama dengan perakuan yang Tanah yang difikirkan sesuai. Setelah menerima permohonan daripada seksyen 3D APT UPEN. Setelah menerima permohonan pengambilan tanah daripada JKPT atau UPEN di bawah seksyen kecil 3D(3).14. JKPT negeri hendaklah menilai 1960 kesesuaian permohonan dan JKPT – mengemukakannya kepada PBN dalam Jawatankuasa tempoh tidak melebihi dua (2) bulan dari Khas tarikh terima permohonan daripada UPEN.15.LANGKAH UTAMA PERHATIAN Dengan syarat jika UPEN/JKPT WPKL berpendapat adalah sesuai atau perlu dari segi kepentingan tuan punya tanah berdaftar untuk mengambil bahagian dalam projek berkenaan UPEN/JKPT WPKL boleh mengarahkan pemohon supaya berunding dengan tuan punya tanah berdaftar dan seksyen 3A(3). PBN boleh mengarahkan UPEN untuk mengemukakan permohonan bersama-sama dengan dokumen-dokumen berkenaan. termasuk penetapan syaratsyarat dan sekatan kepentingan ke atas tanah mengikut peruntukan dalam KTN. laporan perundingan. 2.13.12. Jika JKPT negeri gagal mengemukakan permohonan kepada PBN dalam tempoh 2 bulan. jika berkaitan. (5). seksyen kecil 3D(2) APT 1960 seksyen kecil 3D(3) APT 1960 seksyen kecil 3E(1) APT 1960 . Perakuan JKPT negeri kepada PBN boleh. (4). 2. (6) dan (7) adalah terpakai dengan pengubahsuaian yang mana perlu. dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri 2. RUJUKAN 2. PBN boleh meluluskan atau menolaknya.

18. . 2. terma-terma dan syaratsyarat yang dikenakan dan Pentadbir Tanah hendaklah memberitahu pemohon serta merta dengan menggunakan Borang 5. 2. Jika PBN meluluskan permohonan pengambilan tanah. Langkah-langkah mulai dari perenggan 5 seperti di LAMPIRAN 5 hendaklah diikuti.1.16. Setelah menerima Borang 5. pemohon dianggap telah menarik balik permohonannya.LANGKAH UTAMA PERHATIAN 2. RUJUKAN seksyen kecil 3E(2) APT 1960 seksyen kecil 3E(3) dan kaedah 10(1) APT 1960 seksyen kecil 3E(4) dan kaedah 5(1)(b) APT 1960 3. Pemberitahuan Borang A atau pengisytiharan Borang D di dalam warta dan Pentadbir Tanah memulakan tindakan prosiding pengambilan tanah. Jika pemohon gagal berbuat demikian. pemohon hendaklah memberi jawapan kepada Pentadbir Tanah dalam tempoh tiga puluh (30) hari untuk mengesahkan penerimaannya ke atas terma-terma dan syarat-syarat yang dikenakan oleh PBN dan membayar baki 75% deposit. PBN tidak boleh meluluskan permohonan pengambilan tanah untuk apa-apa tujuan lebih luas daripada keluasan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.17. 3. PBN hendaklah memberitahu Pentadbir Tanah mengenai kelulusan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful