LANGKAH-LANGKAH UTAMA PROSES PENGAMBILAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(a). LANGKAH UTAMA 1.

Permohonan pengambilan tanah. PROSES 1.1. Permohonan diterima daripada Kementerian, Jabatan Persekutuan dan Jabatan Negeri. Permohonan daripada Jabatan Persekutuan hendaklah melalui Kementerian masing-masing. 1.2. Bagi pihak Kerajaan Persekutuan, Pekeliling permohonan hendaklah dibuat oleh KPTG Bilangan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. 3/1979 Permohonan tersebut hendaklah dikemukakan kepada PBN melalui Pengarah Tanah dan Galian Negeri dan dihantarkan salinan kepada SUK, Agensi Pemohon, Pentadbir Tanah dan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) Negeri. 1.3. Bagi Badan Berkanun Persekutuan yang dibenarkan mengambil tanah di bawah perenggan 3(1)(a) permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian dengan salinan kepada Pentadbir Tanah berkenaan. 1.4. Bagi permohonan dari Jabatan Negeri, Pentadbir Tanah biasanya menerima satu salinan permohonan. Salinan asal dihantar kepada Pengarah Tanah Negeri. 1.5. Bagi permohonan untuk Kerajaan Pekeliling PTP Persekutuan, biasanya Pentadbir Tanah Bilangan1/2003 atau JKPTG Negeri mengambil tindakan sebaik sahaja permohonan diterima sungguhpun ia belum lagi menerima arahan untuk berbuat demikian daripada Pengarah Tanah Negeri. Pekeliling PTP Bilangan 1/2005 RUJUKAN

LANGKAH UTAMA

PROSES

RUJUKAN

yang dikemukakan Pekeliling PTP 1.6. Permohonan hendaklah mengandungi dokumen- Bilangan1/2003 dokumen seperti berikut: 1.6.1. Jika permohonan dari Kementerian dan untuk seksyen 4, hendaklah mengemukakan surat berserta Lampiran A dan jika permohonan untuk seksyen 8 kemukakan surat berserta Lampiran B. Surat dan Lampiran A atau Lampiran B hendaklah ditandatangani oleh Agensi Pemohon bagi pihak Ketua Setiausaha Kementerian. 1.6.2. Jika permohonan dari Badan Pekeliling PTP Berkanun dan untuk seksyen Bilangan1/2005 4, hendaklah mengemukakan surat berserta Lampiran A dan jika permohonan untuk seksyen 8 kemukakan surat berserta Lampiran B. Surat dan Lampiran A atau Lampiran B hendaklah ditandatangani oleh Pengurus Besar Badan Berkanun tersebut. 1.6.3. Tujuan pengambilan dinyatakan. 1.6.4. Pengesahan peruntukan yang mencukupi untuk membiayai kos pampasan dan lain-lain kos pengambilan. 1.6.5. Pelan pengambilan tanah disediakan dengan lengkap dan mencukupi:

6. hijau untuk rizab hutan dan biru untuk tanah rizab sungai. 1. kuning untuk Tanah Kerajaan. JPBD & PBT). Luas Lot/ PT.8. b. c.6. Kawasan yang terlibat dengan pengambilan ditandakan menggunakan warna yang berlainan iaitu warna merah untuk tanah berimilik.7.LANGKAH UTAMA PROSES a. Dinyatakan Mukim/ Pekan/ Bandar/ Seksyen. dan e. Dinyatakan Nombor Lot/ PT. RUJUKAN . luas kawasan yang hendak diambil dan luas baki Lot.6. Ulasan dari Jabatan Alam Sekitar (jika perlu). 1. Pelan pengambilan tanah disediakan oleh perunding berdasarkan pelan syitlitho di Pejabat Tanah/ PA di JUPEM atau Pelan Susunatur yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa perancangan tempatan. Sijil Carian Rasmi/ Cabutan hak milik yang terkini. Ulasan dari Jabatan-Jabatan Teknikal (JKR. Daerah dan Negeri. 1.6. d.

anggaran nilai pasaran tanah itu. Laporan Pegawai Petempatan /Penolong Pegawai Tanah hendaklah meliputi perkara-perkara berikut: 3.1.1. menyediakan kertas bagi pertimbangan MMK/ YAB 4. 1. Selepas mengesahkan butir-butir itu Pelukis Pelan menandakan kawasan yang diminta itu di atas syitlitho yang berkenaan.1. penggunaan 4.6. 2. apa yang ada di atas tanah. . 3.1. Permohonan yang diterima hendaklah diklasifikasikan sebagai SULIT.4. Kertas itu hendaklah meliputi perkarabawah seksyen 4 perkara berikut: dikehendaki. Pelukis Pelan hendaklah menyemak sama ada butir-butir tanah seperti nombor Lot atau nombor PT dan perihal nombor hak milik betul atau tidak. 2.1. maksud pengambilan. RUJUKAN 2.2. MB/ JKKT WP. Pentadbir Tanah mengarah Pelukis Pelan menyemak tanah yang dipohon.1.7.LANGKAH UTAMA PROSES 1. perihal kedudukan tanah (pelan hendaklah disertakan). Pentadbir Tanah hendaklah 4.1.1.1. butir-butir pemohon.9.1.3. apa yang ada di sekeliling tanah itu.1. 3. kesesuaian untuk yang dicadangkan. Jika pemberitahuan di 4. Persetujuan Jawatankuasa Kerja Tindakan Daerah atau Jawatankuasa seumpamanya. 3. 4. 3. Pentadbir Tanah mengarahkan Penolong Pegawai Tanah/ Pegawai Petempatan membuat laporan mengenai tanah itu. 3.2.3.1.2.

Kemudiannya Pentadbir Tanah menyediakan Borang B di Jadual Kedua APT 1960 dan mengemukakannya kepada Pengarah Negeri untuk tandatangannya. 4. seksyen kecil 4(2) APT 1960 seksyen kecil 5(1) APT 1960 .2. 4.6. mengenai pemberitahuan itu mengikut cara yang ditetapkan dalam seksyen 52. Agensi pemohon memberitahu Pentadbir Tanah siapakah yang akan memasuki tanah untuk menjalankan kerja.1.4.ulasan daripada Jabatan-jabatan berkenaan. Pentadbir Tanah menghantar Borang B yang telah ditandatangani oleh Pengarah Negeri kepada pemohon.LANGKAH UTAMA PROSES 4. Selepas menandatangani Borang A. Pengarah Negeri (State Director) menghantarnya kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) untuk diwartakan. tuan punya berdaftar bagi tanah itu.2.1.sebab-sebab mengapa diperlukan pemberitahuan di bawah seksyen 4. 4. Pentadbir Tanah menyediakan Borang A di Jadual Kedua APT 1960 dan menghantarkannya kepada Pengarah Tanah Negeri untuk tandatangannya (kebiasaannya Borang A telah disedia dan dikemukakan bersama kertas itu).1. Jika MMK/ YAB MB/ JKKT WP bersetuju. Pemberitahuan notis dalam 5. 5.1. RUJUKAN 5.5. Pentadbir Tanah hendaklah membuat Borang A disiarkan dalam pengumuman awam (public notice) Warta Kerajaan.

pelan tanah dengan menunjukkan juga bahagian yang hendak diambil.1.1. seksyen kecil 7(a) APT 1960 seksyen kecil 7(b) APT 1960 . 7. mendapat kelulusan MMK/ YAB MB /JKKT WP untuk 7.1.6.1.7. 7. 7. mewartakan di bawah seksyen 8. Dalam kes di mana 6. Pemberitahuan di bawah seksyen 4 pemberitahuan di bawah berkuat kuasa dua belas (12) bulan seksyen 4 telah dipohon. tanah-tanah yang lain yang terlibat termasuk kawasan tanah rizab dan tanah milik Persekutuan.1. maksud pengambilan. Jika pada akhir tempoh dua belas (12) sesuai. bulan itu. Pentadbir Tanah menyediakan kertas bagi 7. senarai tanah dalam Borang C di Jadual Kedua APT 1960. dan 7. Selepas agensi pemohon 7. pemohon mengesahkan bahawa tanah itu adalah 6. sama ada pemohon mempunyai peruntukan untuk membayar pampasan.LANGKAH UTAMA PROSES RUJUKAN seksyen kecil 4(3) dan 4 APT 1960 6.1. agensi pemohon hendaklah membuat permohonan baru untuk pewartaan semula.1. 7.1. anggaran nilai pasaran tanah itu.1. Kertas itu hendaklah meliputi perkaramemutuskan kesesuaian perkara berikut: tapak.1.2.3. 7.2. 7.1. daripada tarikh pewartaan.5. ulasan daripada Jabatan-jabatan berkenaan.4.8. butir-butir pemohon. agensi pemohon merasakan kajian tidak dapat diselesaikan dalam tempoh tersebut.

Apabila MMK/ YAB/ MB/ 8. Pentadbir Tanah hendaklah meminta Perenggan.1.2. Pengarah Negeri menghantarkannya kepada PNMB untuk diwartakan. 8.2.LANGKAH UTAMA PROSES 7.sama ada perlu atau tidak tanah itu diambil milik di bawah Sijil Perakuan Segera. Pentadbir Tanah atau pihak berkuasa pendaftaran yang berkenaan hendaklah membuat catatan cadangan pengambilan pada dokumen hak milik daftar atau lain-lain rekod yang sesuai.3. JKKT WP meluluskan pengambilan Pentadbir Tanah mengambil tindakan supaya pengisytiharan Borang D disiarkan dalam Warta Kerajaan. Pengisytiharan dalam 9.1. RUJUKAN 8. Borang D disiarkan dalam Warta Kerajaan. Pentadbir Tanah hendaklah memohon daripada Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri mengenai maklumatmaklumat berikut: Perenggan 9(1) (b) APT 1960 9.9. Bagi maksud mentaksir amaun pampasan di bawah Jadual Pertama APT 1960. 9. 9. Borang D di Jadual Kedua APT 1960 disediakan oleh Pentadbir Tanah dan dihantarkan kepada Pengarah Negeri untuk ditandatangan (biasanya Borang D ini dihantar bersama dengan kertas MMK untuk pertimbangan PBN).1. Selepas menandatangani Borang D. 9(1) agensi pemohon membuat penandaan (a) (pegging) di atas tanah yang terlibat APT 1960 dengan pengambilan (melainkan jika telah dilakukan dengan kepuasan hatinya). seksyen kecil 9A(1) APT 1960 .

LANGKAH UTAMA PERHATIAN 9. Jika ada suatu pembangunan. 9. Penyediaan Borang E 10.9. kegunaan yang ditunjukkan dalam pembangunan bagi dijadualkan.1. . Proviso seksyen kecil 12(1) APT 1960 10. 1960 10.3.2.3. pelan tanah pelan tanah RUJUKAN Pentadbir Tanah boleh (jika didapati sesuai) mendapat ulasan bertulis nilaian daripada penilai bagi membantunya menentukan nilaian tanah sebelum membuat award bertulis Borang G. sama ada tanah tersebut di dalam lingkungan kawasan pihak berkuasa perancangan tempatan. Tarikh siasatan hendaklah tidak kurang seksyendaripada dua puluh satu (21) hari dari seksyen kecil.3.3. Pembantu Tadbir menyediakan Notis kecil10(2) APT Siasatan dalam Borang E. Pentadbir Tanah mengarahkan seksyen Jadual Kedua APT 1960. 9. tarikh notis Borang E ditampal dengan 10(1)dan 11(1) perakuan bersumpah oleh Penghantar APT 1960 Notis.1. Sama ada tanah tersebut termasuk dalam apa-apa pelan pembangunan.2. Notis hendaklah disiarkan menurut seksyen 52 dan diserahkan menurut seksyen 53 atau 54 kepada mereka yang disenaraikan di bawah seksyen kecil 11(1)(a) hingga (d) serta mendapatkan Bukti Penyampaian Notis.3. 10.4.

3. Sijil Perakuan Segera (Borang I). jika ia tidak dijumpai dengan menampalkannya di atas tanah.10. seksyen kecil 11(2) APT 1960 seksyen 11(2) APT 1960 seksyen 19 dan seksyen kecil 22(1) APT 1960 seksyen 19 dan seksyen kecil 22(1) APT 1960 .4. Pentadbir Tanah hendaklah menyediakan Sijil Perakuan Segera dalam Borang I untuk ditandatangani oleh Pengarah Negeri dan dikeluarkan pada atau selepas lima belas (15) hari daripada tarikh penampalan notis Borang E. RUJUKAN 11. dan telah diluluskan oleh bawah pengeluaran Sijil MMK/YAB MB. 12.5. Penyediaan Borang F 11. 12. 11. Adalah diingatkan bahawa Pentadbir Tanah tidak perlu mengemukakan Borang D bersama Borang E kerana jadual tanah pada Borang E adalah sama dengan jadual pada Borang D. hendaklah menyerahkan notis Borang F kepada orang yang berkepentingan untuk mendapatkan suatu kenyataan/ tuntutan bertulis. Pentadbir Tanah Jadual Kedua APT 1960. Penyerahan Borang F hendaklah bersama dengan Borang E. 12. Jika perlu. Pengambilan milik tanah di 12. Pentadbir Tanah hendaklah menyerahkan Borang K bersama dengan Borang I kepada penduduk atas tanah itu.1.2. Jika perlu. Perenggan 55(1)(a) APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 10. Hendaklah juga disampaikan notis itu kepada pemohon.1. Pentadbir Tanah Perakuan Segera (Borang boleh mengambil milik tanah melalui I).2.

5. yang dibuat oleh mana-mana orang yang berkepentingan terhadap keluasan tanah yang hendak diambil atau yang telah diambil.3 di atas. Pentadbir Tanah hendaklah juga menyiasat mengenai bantahan. pengambilan 13.1. Bagi kes tanah yang terdapat bangunan di atasnya.4.2. Siasatan tanah. Pentadbir Tanah hendaklah juga menyiasat mengenai kepentingan masing-masing bagi semua orang yang menuntut pampasan atau siapa yang pada pandangannya berhak ke atas pampasan mengenai tanah itu. seksyen kecil 20(a) dan (b) APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 12.5.4. jika ada. setelah mengambil milik tanah itu seperti langkah 12. 13. Pentadbir Tanah mengadakan siasatan pada tarikh yang ditetapkan dalam Borang E. Perkara-perkara lain yang perlu di perhatikan ialah seperti mana di dalam langkah 21 di bawah. 13. Pentadbir Tanah hendaklah membuat siasatan penuh mengenai nilai tanah dan kemudiannya mentaksirkan amaun pampasan berdasarkan kepada pertimbangan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Jadual Pertama APT 1960. RUJUKAN 13. Pentadbir Tanah hendaklah menyerahkan notis Borang J kepada penghuni bangunan dan pemilik bangunan. 13. Siasatan mengenai perkara-perkara di atas hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut: Surat Pekeliling KPTG Bilangan 2/2005 .12.3. 13.

5.6 Pentadbir Tanah hendaklah mengkaji kenyataan bertulis yang dikemukakan berikutan dengan notis dalam Borang F jika notis itu diserahkan. adakah lain-lain orang yang berkepentingan. RUJUKAN 13. Kenyataan itu juga berguna untuk mentaksirkan amaun pampasan.5.5. dan adakah sebarang bantahan daripada orang yang berkepentingan terhadap keluasan yang akan diambil atau yang telah diambil (di bawah Sijil Perakuan Segera).13. berapakah harga yang dituntut oleh tuan punya atau lain-lain orang yang berkepentingan bagi tanah atau kepentingannya dan apakah asas tuntutan itu. Pentadbir Tanah boleh menggunakan nilaian yang dibuat oleh JPPH atau penilai berdaftar sebagai asas dalam menentukan amaun pampasan.7 . LANGKAH UTAMA PROSES 13.1. Beberapa jawapan kepada soalan-soalan di perenggan 13. 13. 13.5 di atas mungkin diperolehi dalam kenyataan tersebut.5.4.2. adakah orang yang membuat tuntutan pampasan itu orang yang berkepentingan seperti yang ditakrifkan dalam seksyen 2 APT 1960. 13.3.

mereka yang hadir semasa siasatan. 14. dalam nota 14.2.1.8 Semua kenyataan yang diberikan oleh orang yang berkepentingan atau mana-mana saksi hendaklah dengan bersumpah atau dengan pengakuan. nombor kes (nombor ini merujukkan kepada projek keseluruhannya – satu kes mengandungi satu Lot/PT atau lebih). 14.1. RUJUKAN 14. pegawai yang menjalankan siasatan.1. LANGKAH UTAMA 14.1. nombor siasatan pengambilan (satu nombor sepatutnya untuk satu Lot/PT).1.3.13. tanah yang terlibat berserta nombor dan tarikh warta. PROSES Pentadbir Tanah hendaklah membuat catatan dalam nota siasatan mengikut format yang disediakan mengandungi catatan perkaraperkara berikut: 14. .1.6.1. tuan punya yang berdaftar dan bahagiannya. 14.7.4. 14.1.1. Pentadbir Tanah adalah diberikuasa untuk mentadbirkan sumpah atau pengakuan oleh seksyen kecil 13(1) APT 1960. catatan bahawa notis Borang E telah disiarkan dan diserah.5. 14. Catatan di siasatan.

agensi pemohon semasa siasatan.1.10. Sebab penangguhan atau penundaan itu hendaklah dinyatakan di dalam nota siasatan.9.2. siapa yang sepatutnya mendapat bayaran kos tersebut dan jumlah pemberian bayarannya. kenyataan daripada orang yang berkepentingan atau daripada saksi dan pertanyaan-pertanyaan oleh Pentadbir Tanah. seksyen kecil 14(1) APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 14.1. Pentadbir Tanah boleh membuat penangguhan atau penundaan bagi mana-mana siasatan dari semasa ke semasa. dan 14. Atas sebab yang mencukupi.1. keputusan Pentadbir Tanah mengenai jumlah kos termasuk fi penilai (jika ada) yang dikenakan bagi prosiding pengambilan. Pentadbir Tanah hendaklah menentukan wakil pihak yang memohon pengambilan tanah mempunyai perakuan sebelum ia dibenarkan hadir dalam siasatan untuk mewakili pihak tersebut. Kehadiran wakil/ pegawai 15. RUJUKAN seksyen kecil 14(5) APT 1960 15. keputusan Pentadbir Tanah mengenai amaun pampasan yang diawardkan kepada tiap-tiap orang yang berkepentingan. seksyen 12(3) APT 1960 . seksyen55(2) APT 1960 15.14.1.8.

seksyen 14(2) APT 1960 16.3.15.3. Pentadbir Tanah boleh merujuk kepada mahkamah dengan Borang M pada bila-bila masa atas kehendaknya sendiri di atas sebabsebab berikut: 15.6.2. Pentadbir Tanah menyediakan seksyen kecil sendiri award bertulis dalam Borang 14(1) APT 1960 G. (Borang G).3. orang yang kepadanya pampasan itu kena bayar. RUJUKAN 15.5. seksyen kecil 36(2) APT 1960 LANGKAH UTAMA 15. 15. Award itu hendaklah berdasarkan kepada keputusannya mengenai amaun pampasan yang dinyatakan di dalam nota siasatan. Borang G yang lengkap hendaklah difailkan di pejabat. apa-apa kos siasatan di bawah APT 1960. pemberian pampasan bagi hak atau kepentingan itu. PROSES orang yang ada hak atau kepentingan pada tanah. takat atau jenis hak atau kepentingan.1.3. 15. 16.3.3. 16.3.3.tafsiran sebenar atau kesan apa-apa suratcara.1. Penyediaan Award Bertulis 16.2.4. .3. dan 15.

Pentadbir Tanah mengambil tindakan untuk membayar amaun pampasan kepada mereka yang dinyatakan dalam Borang G apabila menerima cek pampasan atau menerima invois sekiranya bayaran dibuat melalui Electronic Fund Transfer (EFT) daripada agensi pemohon.2 PROSES Notis Borang H ini hendaklah diserahkan kepada setiap orang yang berkepentingan dan juga kepada agensi pemohon. RUJUKAN seksyen 55(1) APT 1960 18.1. Pentadbir Tanah dikehendaki mengambil tindakan untuk mendepositkan jumlah award itu kepada mahkamah melalui afidavit.2. Bayaran pampasan. . (b) dan (c) APT 1960.1 18. Seksyen 16 APT 1960 LANGKAH UTAMA 17. Penyediaan Borang H. Pemberitahu Pemberian Dan Tawaran Pampasan hendaklah dibuat dalam Borang H (jadual tawaran pampasan adalah cabutan daripada Borang G). Pekeliling KPTG 1/92 17.16. Di dalam keadaan-keadaan di bawah perenggan 29(1)(a).4 Sekiranya pemilik meninggal dunia tanpa wasiat atau Surat Kuasa Tadbir belum diperolehi pampasan hendaklah dibayar kepada ARB sebagai pengganti penerima bayaran pampasan tersebut. 17. 18.

PROSES RUJUKAN Pentadbir Tanah mesti membuat seksyen kecil pembayaran caj bayaran lewat 8% 16(1) APT 1960 setahun sekiranya deposit pampasan ke mahkamah atau bayaran pampasan dibuat selepas tamat tempoh tiga (3) bulan Borang H diserahkan kepada orang yang berkepentingan atau dari tarikh taking possession of land melalui pengeluaran Borang K kepada penduduk di atas tanah (Sijil Perakuan Segera) yang mana terlebih awal tanpa menunggu orang yang berkepentingan membuat tuntutan caj bayaran lewat itu.6. 18. 18.4.18.5. LANGKAH UTAMA 18.3. Pentadbir Tanah hendaklah memastikan pemohon menghantar invois Electronic Fund Transfer (EFT) kepada Pentadbir Tanah sebelum surat memberi tahu deposit telah dibuat. . Pentadbir Tanah mesti mengeluarkan notis bertulis kepada orang yang berkepentingan menyatakan bahawa wang pampasan sedia untuk diambil. Pengurusan cek pengambilan mengikut Pekeliling KPTG 3/99.

LANGKAH UTAMA PROSES Jika sekiranya nilai award bagi kepentingannya adalah RM3. oleh orang yang berkepentingan.000.2. RUJUKAN seksyen kecil 39 (2) APT 1960 .19. Bantahan ke mahkamah 19.3. Apabila menerima permohonan untuk rujukan ke mahkamah dalam Borang N. Bagi orang atau badan yang seksyenberkepentingan yang ingin membuat seksyen kecil. APT 1960 19. bantahan atas amaun pampasan 37(1). 37(3) dan dan keluasan tanah.000 atau kurang orang yang berkepentingan itu tidak layak membuat bantahan mengenai amaun dan keluasan tanah tetapi masih boleh membuat bantahan bagi perkara di dalam perenggan 37(1)(c) dan (d) APT 1960 iaitu mengenai orang yang menerima pampasan dan pembahagian pampasan. nilai award bagi perenggan kepentingannya mestilah melebihi 38(3)(a) dan (b) RM3. Bantahan menggunakan Borang N seksyen kecil dan rujukan ke mahkamah oleh 38(5) APT 1960 Pentadbir Tanah melalui Borang O.1. 19.4 Pentadbir Tanah janganlah merujuk ke mahkamah jika deposit yang dikehendakinya tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan. Pentadbir Tanah hendaklah menyemak sama ada orang yang berkepentingan itu layak untuk membuat bantahan atau tidak dan sama ada permohonan dibuat dalam masa yang ditetapkan atau tidak. 19.

tanah PROSES 21. RUJUKAN seksyen kecil 18(a) dan 22 APT 1960 .2. 20.000 di mana sebelum tamat tempoh enam minggu daripada tarikh penyerahan Borang H kepada agensi pemohon atau jika semasa tempoh tersebut agensi pemohon membuat bantahan di bawah seksyen 37(3). Pemilikan tanah secara rasmi hendaklah diambil jika ianya belum dilakukan di bawah perakuan segera. Mengambil milik secara rasmi. Jika sekiranya jumlah award bagi lot tanah berkenaan melebihi RM15. Jika sekiranya dalam tempoh enam minggu tiada bantahan dari agensi pemohon. Pentadbir Tanah hendaklah menahan pembayaran 25% daripada jumlah award. dengan pengeluaran Borang K kepada penduduk di atas tanah caj bayaran lewat 8% setahun akan dikenakan. Bantahan ke mahkamah 20.20.1 oleh agensi pemohon. LANGKAH UTAMA 21. Pentadbir Tanah hendaklah segera selepas tempoh tersebut membayar pampasan 25% yang ditahan itu. Pemilikan bukan di bawah perakuan segera hanya boleh dilakukan pada masa atau selepas penyerahan notis Borang H kepada penduduk di atas tanah.1. Walau bagaimanapun perlu diingatkan sekiranya wang pampasan belum dibayar sebelum tamat tempoh 3 bulan Borang H.

PROSES Pentadbir Tanah hendaklah mengambil tindakan untuk mendapatkan dokumen hak milik keluaran dengan menyerahkan notis Borang L kepada mana-mana orang yang memilikinya jika ianya belum dikemukakan kepadanya. jika ia tidak ditemui dengan menampalkannya di atas tanah itu. Memorial tanah telah diambil menurut seksyen kecil 23(a) atau (b) hendaklah dibuat dalam dokumen hak milik daftar atau lain-lain rekod yang sesuai. LANGKAH UTAMA 21.21. RUJUKAN seksyen 24 APT 1960 21. seksyen 55(1) (a) APT 1960 seksyen 23 APT 1960 21. Satu salinan Borang K adalah juga dikehendaki dihantarkan kepada pemohon.7.4.5. seksyen kecil cukai hendaklah dipinda. jika ada. 21.6. Mengambil milik tanah secara rasmi seksyen kecil adalah bermaksud dengan 22(1) APT 1960 menyerahkan notis Borang K kepada penduduk di atas tanah itu. 25(1) APT 1960 .2. Pentadbir Tanah hendaklah menyerahkan satu salinan notis Borang K kepada pemilik tanah berdaftar dan pihak berkuasa pendaftaran.3. Bagi pengambilan sebahagian tanah. Apabila mengambil milik. seksyen 22(3) APT 1960 21.

seksyen kecil cukai yang telah dipinda itu 25(2) dan hendaklah dibuat pengiraan semula seksyen kecil sebelum hak milik sambungan 26(1) APT 1960 disediakan dan didaftarkan.9. Dokumen-dokumen berikut hendaklah dikembalikan kepada orang yang mengemukakannya: 21.12. Bagi pengambilan sebahagian.1. seksyen kecil 26 (3) APT 1960 21. Apabila selesai pengukuran halus. Jika terdapat perbezaan keluasan mengenai tanah yang diambil.11 seksyen 28 APT 1960 LANGKAH UTAMA PROSES 21. seksyen 169. dokumen hak milik keluaran bagi pengambilan sebahagian. tanah itu hendaklah diukur semula. 21. RUJUKAN . dan perenggan 166(1)(h).21. sempadansempadan yang ditunjukkan dalam dokumen hak milik daftar dan keluaran (jika ada) hendaklah dipinda. penyelarasan bayaran pampasan hendaklah dibuat.12.10 Jika tanah yang sebahagiannya diambil adalah dipegang di bawah hak milik sementara. PU hendaklah dibuat kepada pihak JUPEM. 170 dan seksyen 174 KTN.8. 21.

LANGKAH-LANGKAH UTAMA PROSES PENGAMBILAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM DI BAWAH PERENGGAN 3(1)(b) DAN (c).1. dan dokumen keluaran hak milik sementara jika tanah itu diambil kesemuanya. 22. 22. Permohonan pemberimilikan atau perizaban. Hendaklah menggunakan pelan khas untuk permohonan pemberimilikan atau perizaban berdasarkan kepada kelulusan oleh PBN dahulu.13.2.21.13. Bagi kes perizaban agensi pemohon hendaklah menyediakan pelan perizaban dan kemukakan permohonan perizaban. 22. Dokumen-dokumen berikut hendaklah disimpan oleh pihak berkuasa pendaftaran yang berkenaan: 21. Pelan untuk permohonan pemberimilikan atau perizaban tidak boleh menggunakan pelan permohonan pengambilan tanah. 22. 21.2. .3.13. Bagi kes pemberimilikan agensi pemohon hendaklah menyediakan pelan pemberimilikan bersama Jadual 1 KTN 1965.1. dokumen keluaran hak milik tetap (sama ada tanah diambil ke semua atau sebahagian).

Akta Parlimen dan Enakmen Negeri yang disertakan dengan : 1.1. Ianya perlu dibayar dalam bentuk bank draf seperti berikut: 1.1. Pelan susunatur pengambilan tanah. Permohonan kepada UPEN/Jawatankuasa Khas Pengambilan Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JKPT WPKL). 3. 2.LANGKAH UTAMA 1.1.2.1. Deposit yang perlu dibayar ialah sebanyak 125% daripada anggaran harga pasaran tanah yang diambil. Orang Perseorangan.4 Fi dan deposit seperti yang ditentukan dalam Kaedah Pengambilan Tanah 1998. 1. Pentadbir Tanah boleh menolak permohonan yang tidak mematuhi peraturan. 2. 1. PROSES RUJUKAN Permohonan diterima oleh Pentadbir Tanah seksyen kecil daripada Badan-badan Berkanun 3(2) dan kaedah Perbadanan Negeri. 1.1.2. 50% dikemukakan bersamasama dengan permohonan. dan pelan 1. APT 1960 Perbadanan Persendirian yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Laporan awal penilaian tanah oleh JPPH. Akta Pertubuhan Koperasi 1948/1966. seksyen kecil 3(5) APT 1960 .1..1.2. 1. 75% dikemukakan apabila pemohon menerima terma-terma dan syaratsyarat kelulusan yang dikenakan oleh PBN. Permohonan pengambilan tanah 1.2.3. Kertas Cadangan Projek.2.1.

UPEN/JKPT WPKL perlu menimbangkan permohonan berdasarkan aspek-aspek berikut: 2.3. PROSES Pentadbir Tanah mengemukakan permohonan kepada UPEN/JKPT WPKL jika permohonan didapati teratur. Daya maju projek. Jika kelulusan pembangunan telah diberi dan tujuan pengambilan tanah adalah untuk kemudahan awam.3. UPEN/JKPT WPKL hendaklah mengarahkan pemohon supaya berunding dengan tuan punya tanah berdaftar mengenai aspek-aspek berikut: RUJUKAN 2. dan 2.4.6. . Kelulusan pembangunan yang diberi kepada tuan punya tanah berdaftar. UPEN/JKPT WPKL hendaklah menentukan sama ada sesuai bagi tuan punya tanah berdaftar mengambil bahagian dalam projek yang melibatkan pengambilan tanah.4.LANGKAH UTAMA 2. 2.2.4. 2. Pentadbir Tanah hendaklah menolak permohonan tersebut. Jika UPEN/JKPT WPKL berpuashati bahawa adalah sesuai bagi tuan punya tanah berdaftar mengambil bahagian dalam projek berkenaan. Jika tanah yang hendak diambil itu terdapat kelulusan pembangunan yang telah diberi kepada tuan punya tanah berdaftar dan tujuan pengambilan bukan bagi maksud kemudahan awam.4.4. Keupayaan dan kemampuan pemohon untuk melaksanakan tujuan pengambilan tanah.1 Kepentingan awam. seksyen kecil 3A(1) APT 1960 seksyen kecil 3A(2) APT 1960 2. 2.4. seksyen kecil 3(6) APT 1960 2.2.5.

10.6. 2. Jika perundingan telah gagal atau tidak mencapai sebarang keputusan dalam tempoh yang ditetapkan. Pemohon hendaklah mengemukakan kepada UPEN/JKPT WPKL dalam tempoh yang ditetapkan dalam Borang 3. seksyen kecil 3A(5) dan kaedah 9 APT 1960 2. seksyen kecil 3A(6) APT 1960 seksyen kecil 3A(7) dan kaedah 7 APT 1960 . Bentuk kerjasama dan urusan komersial mengenai projek.9. UPEN/JKPT WPKL hendaklah. Jika perundingan berjaya.8. UPEN/JKPT WPKL hendaklah memberhentikan urusan pengambilan tanah dan Pentadbir Tanah hendaklah membayar balik deposit yang telah dibayar. tetapi tidak terhad kepada equity participation. bersamasama dengan perakuan kepada: RUJUKAN seksyen kecil 3A(4) dan kaedah 6 APT 1960 2. laporan lengkap mengenai keputusan perundingan dengan tuan punya tanah untuk membolehkan UPEN/JKPT WPKL menentukan bentuk dan had penyertaan tuan punya tanah berdaftar dalam projek berkenaan.1. jika ada. Terma-terma dan syarat-syarat yang difikirkan sesuai. mengemukakan permohonan tersebut dengan dokumen-dokumen berkenaan dan laporan perundingan.2.LANGKAH UTAMA PERHATIAN 2.6. UPEN/JKPT WPKL boleh menimbangkan permohonan dan membuat perakuan yang difikirkan sesuai: Dengan syarat perakuan tersebut hendaklah tidak sampai memaksa tuan punya tanah berdaftar untuk menerima sebarang bentuk penyertaan dalam projek berkenaan. 2. tanpa bayaran faedah. setelah menimbangkan setiap permohonan.7. dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permintaan daripada pemohon. 2.

1. dan Daya maju projek.11. 2. Dengan syarat jika JKPT WPKL membuat perakuan kepada Jawatankuasa Kerja Tanah. PERHATIAN JKPT negeri dengan menggunakan Borang 4 dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh terima laporan perundingan. 2. Kepentingan awam. Jika tiada kelulusan pembangunan seksyen 3B APT UPEN/JKPT WPKL hendaklah 1960 menimbangkan permohonan pengambilan tanah berdasarkan kepada aspek-aspek seperti berikut: 2. atau kepada Jawatankuasa Kerja Tanah.10. 2. dalam kes di negeri. Kemukakan permohonan dengan dokumendokumen berkenaan bersama-sama perakuan kepada JKPT. perakuan tersebut. dalam kes di negeri.1. Keupayaan dan kemampuan pemohon untuk melaksanakan tujuan pengambilan tanah.2.10.LANGKAH UTAMA 2.11. boleh mengenakan apa-apa syarat dan sekatan kepentingan ke atas tanah seperti yang diperuntukkan dalam KTN.2.11.11.3. jika berkaitan. dalam kes di WPKL: . atau Tanah RUJUKAN 2. Jawatankuasa Kerja dalam kes di WPKL.

15. Perakuan JKPT negeri kepada PBN boleh. Pengambilan bersama-sama dengan perakuan yang Tanah yang difikirkan sesuai. jika berkaitan.13. PBN boleh meluluskan atau menolaknya.12. Setelah menerima permohonan daripada seksyen 3D APT UPEN. dan perakuan UPEN.14. 2. RUJUKAN 2. PBN boleh mengarahkan UPEN untuk mengemukakan permohonan bersama-sama dengan dokumen-dokumen berkenaan. 2. laporan perundingan. Jika JKPT negeri gagal mengemukakan permohonan kepada PBN dalam tempoh 2 bulan. (5). JKPT negeri hendaklah menilai 1960 kesesuaian permohonan dan JKPT – mengemukakannya kepada PBN dalam Jawatankuasa tempoh tidak melebihi dua (2) bulan dari Khas tarikh terima permohonan daripada UPEN. seksyen kecil 3D(2) APT 1960 seksyen kecil 3D(3) APT 1960 seksyen kecil 3E(1) APT 1960 . jika ada. (4).LANGKAH UTAMA PERHATIAN Dengan syarat jika UPEN/JKPT WPKL berpendapat adalah sesuai atau perlu dari segi kepentingan tuan punya tanah berdaftar untuk mengambil bahagian dalam projek berkenaan UPEN/JKPT WPKL boleh mengarahkan pemohon supaya berunding dengan tuan punya tanah berdaftar dan seksyen 3A(3). termasuk penetapan syaratsyarat dan sekatan kepentingan ke atas tanah mengikut peruntukan dalam KTN. (6) dan (7) adalah terpakai dengan pengubahsuaian yang mana perlu. dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri 2. Setelah menerima permohonan pengambilan tanah daripada JKPT atau UPEN di bawah seksyen kecil 3D(3).

pemohon hendaklah memberi jawapan kepada Pentadbir Tanah dalam tempoh tiga puluh (30) hari untuk mengesahkan penerimaannya ke atas terma-terma dan syarat-syarat yang dikenakan oleh PBN dan membayar baki 75% deposit. PBN hendaklah memberitahu Pentadbir Tanah mengenai kelulusan tersebut.LANGKAH UTAMA PERHATIAN 2. Setelah menerima Borang 5. 2. 3. terma-terma dan syaratsyarat yang dikenakan dan Pentadbir Tanah hendaklah memberitahu pemohon serta merta dengan menggunakan Borang 5. pemohon dianggap telah menarik balik permohonannya. 2.16. Jika PBN meluluskan permohonan pengambilan tanah. Jika pemohon gagal berbuat demikian. PBN tidak boleh meluluskan permohonan pengambilan tanah untuk apa-apa tujuan lebih luas daripada keluasan yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Langkah-langkah mulai dari perenggan 5 seperti di LAMPIRAN 5 hendaklah diikuti. .1. RUJUKAN seksyen kecil 3E(2) APT 1960 seksyen kecil 3E(3) dan kaedah 10(1) APT 1960 seksyen kecil 3E(4) dan kaedah 5(1)(b) APT 1960 3.17. Pemberitahuan Borang A atau pengisytiharan Borang D di dalam warta dan Pentadbir Tanah memulakan tindakan prosiding pengambilan tanah.18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful