P. 1
BAB_1-KONSEP_ASAS_FALSAFAH_PENDIDIKAN

BAB_1-KONSEP_ASAS_FALSAFAH_PENDIDIKAN

|Views: 702|Likes:
Published by Mohamad Bakir

More info:

Published by: Mohamad Bakir on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

FALSAFAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN (ISLAM) EID 1263

SILIBUS
Nama Subjek : Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Islam Kod Subjek : EID 1263 Nama Tenaga Pengajar : Pn. Hafizah Hj Khusni Rasional penawaran subjek : Membina kefahaman yang jelas mengenai konsep falsafah dalam pendidikan, sama ada pendidikan moden atau Islam, selain dari mengupas sejarah dan latarbelakang perkembangan pendidikan Islam sebelum dan selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Mendedahkan kronologi pembentukan Falsafah Pendidikan Negara, strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan isu-isu terkini mengenai cabaran pendidikan dan profesion keguruan di Malaysia.

Objektif : Objektif kursus ini ialah untuk mendedahkan pelajar dengan falsafah Barat dan Islam, falsafah pendidikan moden, falsafah pendidikan Islam, Falsafah Pendidikan Negara serta sejarah, latar belakang dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Hasil Pembelajaran :

Di akhir pembelajaran subjek, pelajar-pelajar dapat : Mengetahui aliran falsafah Barat dan Islam. Menghuraikan pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Mengetahui kepentingan dan keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia kini. Mengetahui perkembangan terkini pendidikan (Islam) di Malaysia.

Kaedah Penyampaian Kuliah. falsafah pendidikan Islam. falsafah pendidikan moden. latar belakang dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia dahulu dan kini. Sinopsis Matapelajaran ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar dengan aspek falsafah Barat dan Islam. Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta sejarah. pembentangan Kaedah dan Bentuk Penilaian Peperiksaan Akhir Penilaian Berterusan /Tugasan Kursus Tugasan Kursus mengandungi item berikut : Ujian/kuiz Tugasan Kumpulan/individu Pembentangan : : : 20% 20% 20% : : 40% 60% . syarahan.

y Menerangkan perkembangan pendidikan Islam di Tanah Melayu sebelum penjajahan. y Menghubungkaitkan peranan guru sebagai teras pelaksanaan pendidikan. y Menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari perspektif matlamat pendidikan Islam. y Memahami falsafah dalam Islam dan tokoh-tokoh falsafah Islam Pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan y Mendefinisikan pendidikan. y Menyatakan kepentingan. kod etika dan nilai-nilai keguruan yang perlu diaplikasikan sebagai seorang guru dalam institusi pendidikan . pendidikan jarak jauh. Sekolah Bestari. TOPIK-TOPIK Aliran falsafah. y Mengenalpasti perbezaan antara konsep pendidikan menurut sarjana Barat dan Islam. Teknologi Maklumat. y Mengetahui definisi falsafah. y Mengetahui konsep pendidikan kebangsaan. Perkembangan pendidikan (Islam) di Malaysia. y Menghuraikan perbezaan falsafah pendidikan Barat dan falsafah pendidikan Islam. y Menjelaskan maksud falsafah pendidikan Barat dan Islam. matlamat. Sekolah Wawasan. y Menghuraikan secara terperinci falsafah pendidikan guru. peranan dan kedudukan falsafah dalam pendidikan. y Menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di zaman penjajahan/ semasa penjajahan y Menghuraikan perkembangan pendidikan Islam selepas kemerdekaan Tanah Melayu 1957. y Mengetahui perkembangan pendidikan masa kini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia kini. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. y Menghuraikan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan y Menghubungkaitkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat dan misi pendidikan negara. y Mengenalpasti cabang ilmu falsafah tradisional dan moden Barat.

Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. (1989). Pengajian Agama Islam & j-QAF. Abd. Pendidikan Islam di Malaysia: Sejarah dan Pemikiran. Halim Mat Diah. (2003). Kuala Lumpur: ABIM. Tanjong Malim: Quantum Books. Islam dan Demokrasi Pendidikan. Salleh. Sistem & Falsafah. Pendidikan Di Malaysia: Sejarah. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Selangor: Penerbit Multimedia Sdn. (2010).RUJUKAN Ahmad Mohd. Sufean Husin. Bhd. (1989). Rujukan tambahan yang menyokong kursus. Metodologi dan Pedagogi Pendidikan. Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd. Siri Pendidikan Guru. (2003). Falsafah Pendidikan. Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Mok Soon Sang. (2008). Abd. Kuala Lumpur: DBP . Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. (1996). Halim Mat Diah. Kuala Lumpur: ABIM Abdullah Sani Yahaya. Kurikulum & Profesionalisme Keguruan.

BAB 1: KONSEP ASAS FALSAFAH PENDIDIKAN .

Pelajar mempelajari pelbagai Bentuk falsafah pendidikan .Pengenalan Kepada Falsafah Matlamat: Di akhir pelajaran. pelajar akan memahami falsafah dan keperluannya Dalam pendidikan.

mengkaji kebenaran. cinta kepada kebenaran. ¶Philes · bererti cinta.DEFINISI FALSAFAH Perkataan falsafah berasal daripada perkataan Yunani philosophia. menghargai kebenaran. physical phenomena and ethics" . Ia bermaksud cinta kepada hikmah. kebijaksanaan atau kebenaran. or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them. Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai: "Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality. kaji dan hargai. ´Sophic· bererti hikmah.

· Al-Farabi (257-339H/870-950M): ¶falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang ada dan bertujuan untuk menyelidiki hakikatnya yang sebenar. Aristotles (348-322 SM): ¶falsafah ialah disiplin yg menyelidiki asas & sebab segala benda.· Plato (427-347 SM): falsafah tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. urusan ketuhanan dan urusan kemanusiaan. ahli matematik yang terkenal m·perkenalkan falsafah dengan maksud ¶kecintaan terhadap kebijaksanaan & menggunakannya dengan maksud perbahasan tentang tabiat sesuatu. . Phytagoras (500-580SM). Renaissance (1596-1650M): falsafah ialah satu disiplin yang dapat menjelaskan hakikat kebenaran tertinggi (ultimate truth).· Al-Kindi (185-252H/801-866M): ¶falsafah ialah ilmu tentang kewujudan benda-benda.· Rene Descartes ² Bapa Falsafah Moden.

Kurikulum dan Profesionalisme Keguruan . philien (yang bermaksud mencintai) dan sophia (yang bermakna kearifan atau kebijaksanaan). (Endang Saifuddin. Schofield (1972): menganggap dan menerangkan falsafah sebagai proses menyoal. Falsafah Pendidikan . sikap tentang hidup dan tentang alam semesta. 1982:75) Max Hocutt: Falsafah. satu kaedah pemikiran reflektif dan penyelidikan akliah. merangkumi asas sikap. satu peringkat masalah. Sila rujuk Buku Mok Soon Sang. kepercayaan dan konsep pemikiran seseorang. Horald H.Titus: Falsafah merangkumi 4 pengertian. Sharifah Alwiah (1984): philoshopy berasal dari dua perkataan Yunani. mukasurat 1-18 . dan satu teori atau system pemikiran.

memberi interpretasi dan menimbangkan fakta untuk kehidupan. sebab dan akibat dan berusaha mentafsir pengalaman-pengalaman manusia. Mereka mencari hakikat sesuatu. Falsafah tidak menambah fakta baru tetapi menilai fakta. falsafah mempunyai ciri-ciri seperti berikut: Merupakan satu usaha pemikiran yang mantap Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran . Secara umumnya. Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. dengan menganalisis makna. Ahli-ahli falsafah merupakan orang yang mencintai hikmah dan berusaha untuk mendapatkannya.

Mempersoalkan perkara-perkara seperti alam. mengenai ontologi dan kosmologi Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti.nature" benda tersebut? Adakah sesuatu wujud tanpa pergantungan kepada deria manusia? Apakah sifat ruang dan masa? Apakah sifat akal dan berfikir? Apakah yang dikatakan manusia? Apakah yang dikatakan sedar? Adakah Tuhan wujud? . Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat.DIMENSI/ CABANG FALSAFAH Metafizik y y Perkataan asal: metaphysic. jiwa atau roh dan kehidupan Cuba memberi perhatian kepada konsep yang keadaannya tidak boleh diukur seperti ¶realiti·. ¶perubahan·. y y y y Contoh soalannya: Jenis benda yang wujud? Apakah sifat "semulajadi . ¶kendiri· dan jiwa Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik. apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya.

Epistemologi Epistemologi berasal dari perkataan Episteme ² berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud pengetahuan. Merupakan falsafah ilmu atau lebih dikenali sebagai Teori Pengetahuan. Logi/logos ² bermaksud ilmu. Teori ini membahaskan tentang sumber pengetahuan dan kebenaran / kesahihan pengetahuan. .

Contoh soalannya: Adakah terdapat perbezaan antara tindakan bermoral dan tindakan yang salah ? Jika ada. Ia juga dikenali sebagai teori nilai iaitu perkara yang berkaitan dengan nilai seperti tentang baik-buruk. benar-salah. Dilihat dari sudut penghargaan manusia terhadap objek & perkara kesenian. kelakuan. mengkaji kebaikan seseorang. Etika: ethos = sifat. cantik-hodoh. alam sekeliling. kriteria bagi kecantikan dalam kesenian. Bidang falsafah ini memikirkan tentang nilai kemanusiaan. objektif-subjektif. kebaikan sesuatu masyarakat. watak Menghujahkan prinsip-prinsip moral & tingkah laku manusia. pengalaman perseorangan & kehidupan. apakah perbezaannya? Tindakan yang mana betul dan tindakan yang mana salah? Bagaimana seseorang itu harus hidup? . Terbahagi kepada 2 cabang iaitu nilai etika dan nilai estetika.Aksiologi Aksiologi berasal daripada bahasa Yunani (axios = kelayakan/kepantasan) & (logos=ilmu pengajian mengenainya). kebaikan sesuatu kehidupan Estetika aesthesis = seni & keindahan sesuatu perkara.

Contoh: premis 1: Semua manusia adalah fana premis 2: Ali seorang manusia premis 3: Jadi. Ali manusia yang fana . penggunaan statistik untuk penyelidikan tentang aspek pendidikan. b)Logik Deduktif Taakulan menurut Aristotle.Logik Satu bidang falsafah yang mengkaji penaakulan manusia menggunakan hujah yang sistematik. kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan umum yang menjelaskannya Pengukuran dalam kajian tentang bidang pendidikan. sesuatu kesimpulan akan menyusul. Ia satu usaha mencari kaedah yang boleh membezakan penaakulan yang sah dan tidak sah/tidak rasional. apabila timbul 2 premis. Terbahagi kepada dua iaitu : a)Logik induktif Bermula dengan butiran khusus.

kaedah dan tujuan. Falsafah bertujuan memberi arah. Ia memberi panduan untuk memilih matlamat. . khususnya dalam agama dan pendidikan. Bukan memberi jawapan yang tepat dan tidak boleh diubah lagi.Tujuan Falsafah Falsafah berusaha memberikan pandangan yang komprehensif mengenai manusia dan alam keseluruhannya.

RUSSELL berpendapat: bidang sains [ FALSAFAH ] bidang teologi Sains: ilmu empirikal studies. Kemudiannya falsafah berkembang & menjadi kpd pelbagai pendekatan yg terpisah satu dgn yg lain. . pengamatan ² guna makmal ² ujikaji Ilmu ketuhanan: ilmu yang diperolehi melalui wahyu yang datang dr Allah swt Ilmu falsafah: ilmu memperolehi kebenaran bermula dengan keraguan kemudian penaakulan dgn akal utk menyelami keraguan & mendapatkan jawapan. psikologi dll. Sehingga akhirnya falsafah tinggal sbg disiplin ilmu y cuba menjawab persoalan yg tidak dapat dijelaskan oleh ilmu2 khusus.rasa ingin tahu ² guna kaedah pemerhatian.KEDUDUKAN BIDANG FALSAFAH Bidang ini berkembang sejak 2500 th dahulu Falsafah diakui sbg induk ilmu pengetahuan y mampu menjwb segala pertanyaan ttg sesuatu & segala mcm masalah. fizik. Lahirlah ilmu-ilmu khusus dr ilmu falsafah induk sprt matematik.

2 bhgn hidrogen :H2O Bidang falsafah: pengkajian tentang kebenaran mengapa air diwujudkan? Apakah kepentingan air? Bidang Teologi: mengkaji persoalan tentang siapakah yang berkuasa dan bertanggungjawab mencipta dan mewujudkan air? .CONTOH: AIR Perbezaan antara sains. hasilnya kebenaran air terdiri dari 1 bhgn oksigen. falsafah. teologi (agama) Bidang sains: mengkaji kebenaran kewujudan air dari segi komposisinya dgn menjalankan proses elektrolisis di makmal sains.

m/s 18 .FALSAFAH UMUM BARAT Metafizik Epistemologi kebenaran sbg idea Aksiologi mematuhi Tuhan IDEALISME alam fikiran kerohanian REALISME Alam kebendaan Jirim dan bentuk ‡ Yang diperseps i kebenaran sbg fakta Hukum tabii/sifat semulajadi PRAGMATISME Alam pengalaman Interaksi dgn persekitaran kebenaran sbg pngalaman Nilai-nilai bersifat umum EKSISTENSIALISME Alam kewujudan kebenaran pilihan indiv kebenaran bergtg kpd individu Rujukan: Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum.24 .

Tokoh: Metafizik: Epistemologi: Plato. Bersifat mutlak kerana dtg dr tuhan. buku: The Republic Realiti dpt ditransformasikan ke dlm btk fikiran & rohani Kebenaran sebagai idea yg berada di alam pemikiran. penaakulan. kefahaman.IDEALISME Mazhab terawal Fokus pada akal. cantik dsb dr segi asasnya tidak berubah dr satu generasi ke satu generasi. celik akal. Guru penting. Apa yang dikatakan bernilai baik. Apa yang diberi oleh guru hanya itu sahaja yg dipelajari Aksiologi: Pendidikan: . rohani Kebenaran boleh dicari menggunakan penaakulan berterusan BUKAN kebendaan. Pengetahuan wujud dlm bentuk fikiran sprt ingatan. jiwa. pelajar 100% belajar d dari guru 100%. krn membentuk pelajar.

Aksiologi: Nilai dirujuk kpd sejauhmanakah ianya diterima & tidak bertentangan. Minat akan timbul hasil dari strategi pembelajaran oleh guru . k·fhm·n @ingatan. Pelajar mesti belajar. Pengalaman dlm hidup menyebabkan pelbagai pengetahuan dlm otak. Masyarakat terima sbg nilai. maka ia bernilai Pendidikan: Guru penting kerana tentukan apakah perkara yg akan dipelajari pelajar. ingatan yg kosong. W/p sesuatu wujud dalam alam fikiran. Bukan teori. Metafizik: Fokus kepada objek dan jirim melalui pancaindera. Epistemologi: pengetahuan adalah hasil interaksi dgn alam kebendan . Manusia lahir dgn fikiran. Tokoh Aristotle.REALISME Dikenali sebagai materialisme. Tidak timbul soal minat untuk belajar atau tidak. Kebenaran adalah merujuk kepada bebas daripada peggunaan akal sematamata. Manusia menemui objek melalui deria. kefhm. namun pemikiran mesti selaras dgn kewujudan di alam nyata. lalu mencari sebab musabab yg berkaitan dgn objek & jirim di alam nyata.

relativiti. Pemikiran semata tanpa pengalaman. berkembang dan tumbuh. Manusia perlu menyelesaikan masalah melalui proses dan pengalaman semasa. Kaedah eksperimen. Tokoh: John Dewey. Pelajar adalh individu yg aktif dlm proses pembelajaran. Metafizik fahaman ini menolak konsep metafizik.proses. lalu berlaku proses p·belajaran Aksiologi persoalan nilai sangat bergantung kpd situasi. Manusia dan alam adalah dinamik dan sentiasa berubah. Dikenali sebagai functionalisme. dari sudut mana ia hendak dilihat & dipraktikkan Pendidikan pelajar mudah mendapat ilmu pngtahuan skiranya d beri pengalaman. William James. . Charles Darwin. kerana ianya tidak boleh diukur.PRAGMATISME Lahir selepas idealisme & realisme pd abad ke 19 di Amerika Syarikat. p·mbinaan semula) Kebenaran bergantung kpd hasil akhir sesuatu tindakan. inkuiri penemuan adlh baik. Juga kpd idea yg mampu membawa keuntungan. Epistemologi pengetahuan lahir dari pengalaman & p·hbgn antara mnusia & persekitaran. Fokus kpd pengalaman (b·asaskan p·ubahan. empirisme. m·yebab·n sukar menentukan realiti. eksperimentalisme.

Dikenali falsafah (moden) org Eropah. Fhmn ini krg smbtn. Tujuan: kmbg potensi diri & kesejahteraan diri. krn setiap individu punyai keperluan. Fokus kpd kebebasan individu. krn krg sistematik & bercampur baur. minat yg spesifik/ berbeza. Epistemologi pengetahuan individu b·punca dr pengalaman & p·sekitarannya. Pelajar digalakkan m·jlnkan projek yg boleh m·najamkan k·mahiran. Martin Buber. Aksiologi nilai jga b·sifat relatif kpd individu & tidak muktamad. B·sifat peribadi & bebas m·ikut keperluan individu. pmbljrn & pengalaman sendiri. Pendidikan tiada kurikulum yg tetap. Tokoh: Soren Kierkegaad. Bersifat relatif & berubah ikut kesesuaian masa & keadaan. Soal nilai adalh milik individu. sistematik & b·struktur. Jean-Paul Satre. Individu bebas membuat pilihan. bhn yg b·kaitan dgn k·perluan. Pelajar m·gunakan pengalaman. Metafizik realiti adalah kewujudan individu. . Fredrich Wilhelm Nietzsche. k·mahiran intelek bg capai matlamat. Bergantung jga pd p·sekitaran y dipilih (secara bebas) oleh individu.EKSISTANSIALISME Wujud slps Perang Dunia ke-2. Msyrkt tidak menentukannya. P·kmbgan individu b·laku slps k·wjudan.

Ini bermakna bahawa kebenaran yang hakiki tidak tercapai dan tidak akan tercapai. Ada juga yang mengatakan Socrates yang mula2 m·gunakan istilah Falsafah. Pythagoras telah menggelarkan dirinya sebagai philosophos atau pencinta kebijaksanaan (Lover of Wisdom). Sebab itu tidak ada ukuran yang tetap tentang benar dan salah atau baik dan buruk. Ia membawa maksud "al-bahsu" (pengetahuan. Nilai-nilai moral yang dianggap baik dan abadi tidak penting lagi kerana apa yang dianggap baik pada hari ini sudah dianggap tidak baik pada hari esok. Dengan ini Socrates memberi maksud Falsafah itu satu ilmu untuk mencari sebab dan kebenaran kepada punca sesuatu. Pokok pemikiran Sophisme ialah bahawa segala sesuatu itu berubah-ubah dan tidak tetap. kebijaksanaan).Oleh kerana kebenaran hakiki tidak tercapai maka tiap-tiap pendirian boleh dibenarkan.SEJARAH FALSAFAH Ahli-ahli sejarah menyatakan bahawa Pythagoras yang berasal dari Yunani (sekarang Greece) (500-580 SM) adalah pengasas dan orang yang mula-mula menggunakan lafaz atau istilah Falsafah. kebijaksanaan. Philo (cinta) dan Sophos (hikmat. Melalui istilah Socrates inilah yang menjadi begitu popular lantaran ianya diikuti oleh ramai ahli Falsafah berikutnya sehingga munculnya Falsafah Islam seperti Farabi dan Ibnu Sina yang memberi erti yang sama. Mengenai Socrates peranannya yang besar ialah menghadapi kaum Sophist melalui proses dialog untuk mencari kebenaran. . Perkataan falsafah sebenarnya berasal daripada istilah Yunani. Socrates menganggap dirinya sebagai philosophos untuk membezakan dirinya dengan golongan Sophist(Sophisme/Sufasta'iyyin) yang diasaskan oleh Protagoras. keutamaan).

Namun perkembangan falsafah Islam menjadi semakin matang dan meluas melalui faktor utamanya iaitu penterjemahan karya-karya dari falsafah Yunani kedalam pemikiran Islam .PERKEMBANGAN FALSAFAH ISLAM Perbahasan tentang falsafah Islam berkisar kepada masalah asas dalam epistemologi iaitu. (1) sumber wahyu (2) akal Sejak dari dulu hingga sekarang persoalan-persoalan tentang dua sumber inilah yang terus menerus diperdebatkan sehingga timbul beberapa aliran dan mazhab dalam pemikiran Islam.

Golongan yang memandang mulia dan taajub. Sehingga Imam Ghazali menjustifikasikan kepada tiga bahagian. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahawa perpindahan dan penterjemahan falsafah Yunani ini bermula pada zaman Khalifah Al-Abbasi Al-Makmun pada tahun 215 Hijrah.Golongan yang menentang seperti Ibnu Solah berpendapat bahawa penterjemahan falsafah Yunani ini akan memberi kesan kepada kesesatan serta penyelewengan akidah. 1. 3. Walaubagaimanapun perpindahan dan penterjemahan falsafah Yunani ini bukan mudah untuk diterima oleh semua orang Islam. Golongan ini termasuklah Muktazilah dan Al-Asya'irah. Al-Farabi. mereka menerima dan mengambil beberapa kajian serta kritikan bagi apa yang dinilai baik mahupun yang tidak baik. 2. Ibnu Sina dan Ibn Rusyd. Disinilah lahirnya ahli-ahli Falsafah Islam seperti Al-Kindi.Keduanya menyebut sebagai bid'ah dan Ketiga tidak boleh diingkar.Golongan pertengahan. Bahagian pertama menghukumkannya sebagai kufur. . Sehinggakan terdapat beberapa pendapat yang mengharuskan dan menentang penterjemahan ini.

Mereka menghadapi dan mempelajari falsafah Yunani dengan tekun dan mengambil kajian beberapa karya-karya penting khususnya daripada Aristotle dan Plato serta melakukan kritikan terhadap ahli-ahli falsafah Yunani tersebut.Al-Kindi. Ini bermakna mereka tidak menjadikan falsafah Yunani sebagai sumber rujukan asal tetapi menggunakan Alquran sebagai sumber utama kemudian berusaha mencari titik pertemuan antara kedua-dua sumber tersebut. Mereka tidaklah mengambil falsafah Yunani secara taklid buta bahkan memelihara kandungan-kandungan sumber utama mereka iaitu Al-quran. Al-Farabi. Ibnu Sina dan Ibn Rusyd. .

Keterbatasan akal m/perlukan manusia b·gantung kpd bantuan wahyu/Allah. masa & keadaan. kerana ianya ditentukan oleh Allah swt. Manusia tidak m·gunakan 100% akal logik w/p manusia tinggi martabatnya b·bdg haiwan krn memilik akal. Namun ketetapan ini tidak b·canggah dgn apa yg difikirkan manusia. Dlm setiap gerakan perlu merujuk kpd konsep ketuhanan. nilai baik. Nilai bersifat mutlak. Ia b·sifat kekal & tetap. tidak berubah m·ikut tempat. . manusia tidak boleh berdiri sendiri. Cth. tetapi juga wahyu Allah swt. Islam mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu akal. Ciri k·sepaduan antara akal & agama m·bolehkan manusia m·mahami p·aturan alam ciptaan Allah. Namun ilmu wahyu m·jadi sumber utama epistemologi. sempurna. sprt sains bg m·bina tamadun ilmu. Persoalan metafizik tidak boleh dilihat m·gunakan rasional akal & pancaindera semata2.FALSAFAH ISLAM Metafizik Epistemologi Aksiologi Logik Islam yakin keseimbangan alam yg wujud adalah b·dasarkan sunnatullah / ketentuan Allah yang sistematik.

Kesimpulannya: kebenaran adalah sesuatu yg perlu dicari. Falsafah dalam Islam tidak bercanggah dgn kehendak atau prinsip yg terdapat dalam ajaran Islam. tugas & tanggungjawab. adalah mendekati kebenaran. dan keteguhan nilai adalah pra syaratnya. Kebenaran perlu menjadi aktiviti dlm kehidupan. ketajaman akal. Falsafah dalam Islam mesti berteraskan kpd garis panduan @ ketetapan drpd Allah swt. diikuti dan diamalkan. adalah kebenaran. kemantapan ilmu. Untuk tujuan itu. Falsafah adalah penaakulan yang bijaksana untuk mendapat kebenaran. Kebenaran akan menjadikan kehidupan bermakna. demi melaksanakan peranan. Sains Falsafah Agama adalah mencari kebenaran. . Manusia perlu dididik dgn asas yg ditentukan oleh Allah swt. Jika. lantas manusia mendapat kebaikan daripadanya.

mutlak datang dari Allah SWT. Tugasan tutorial TOKOH FALSAFAH ISLAM . suci dari kekurangan dan bersifat menyeluruh.. Islam bukanlah falsafah. segala pemikiran dan kebijaksanaan manusia dalam aspek-aspek kefalsafahan akan membentuk falsafah Islam jika ianya merujuk kepada neraca Islam. ianya adalah agama wahyu yang bersifat rabbani. dan sesuai di semua tempat. Oleh sebab itu.AKHIR KALAM. anjal (flexible). sempurna. masa dan zaman. Islam tetap membuka ruang kepada pemikiran manusia. Namun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->