P. 1
BAB_1-KONSEP_ASAS_FALSAFAH_PENDIDIKAN

BAB_1-KONSEP_ASAS_FALSAFAH_PENDIDIKAN

|Views: 702|Likes:
Published by Mohamad Bakir

More info:

Published by: Mohamad Bakir on Mar 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

FALSAFAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN (ISLAM) EID 1263

SILIBUS
Nama Subjek : Falsafah Dan Perkembangan Pendidikan Islam Kod Subjek : EID 1263 Nama Tenaga Pengajar : Pn. Hafizah Hj Khusni Rasional penawaran subjek : Membina kefahaman yang jelas mengenai konsep falsafah dalam pendidikan, sama ada pendidikan moden atau Islam, selain dari mengupas sejarah dan latarbelakang perkembangan pendidikan Islam sebelum dan selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Mendedahkan kronologi pembentukan Falsafah Pendidikan Negara, strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan dan isu-isu terkini mengenai cabaran pendidikan dan profesion keguruan di Malaysia.

Objektif : Objektif kursus ini ialah untuk mendedahkan pelajar dengan falsafah Barat dan Islam, falsafah pendidikan moden, falsafah pendidikan Islam, Falsafah Pendidikan Negara serta sejarah, latar belakang dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Hasil Pembelajaran :

Di akhir pembelajaran subjek, pelajar-pelajar dapat : Mengetahui aliran falsafah Barat dan Islam. Menghuraikan pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Mengetahui kepentingan dan keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia kini. Mengetahui perkembangan terkini pendidikan (Islam) di Malaysia.

pembentangan Kaedah dan Bentuk Penilaian Peperiksaan Akhir Penilaian Berterusan /Tugasan Kursus Tugasan Kursus mengandungi item berikut : Ujian/kuiz Tugasan Kumpulan/individu Pembentangan : : : 20% 20% 20% : : 40% 60% . syarahan. Sinopsis Matapelajaran ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar dengan aspek falsafah Barat dan Islam. Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta sejarah. Kaedah Penyampaian Kuliah. latar belakang dan perkembangan pendidikan Islam di Malaysia dahulu dan kini. falsafah pendidikan Islam. falsafah pendidikan moden.

y Menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari perspektif matlamat pendidikan Islam. y Memahami falsafah dalam Islam dan tokoh-tokoh falsafah Islam Pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan y Mendefinisikan pendidikan. y Menghuraikan secara terperinci falsafah pendidikan guru. y Menjelaskan maksud falsafah pendidikan Barat dan Islam. y Mengetahui perkembangan pendidikan masa kini. y Menghubungkaitkan peranan guru sebagai teras pelaksanaan pendidikan. y Menerangkan perkembangan pendidikan Islam di Tanah Melayu sebelum penjajahan. kod etika dan nilai-nilai keguruan yang perlu diaplikasikan sebagai seorang guru dalam institusi pendidikan . Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia kini. y Mengetahui definisi falsafah. Sekolah Bestari. y Menghuraikan perbezaan falsafah pendidikan Barat dan falsafah pendidikan Islam. Sekolah Wawasan. y Mengenalpasti perbezaan antara konsep pendidikan menurut sarjana Barat dan Islam. y Menyatakan kepentingan. Teknologi Maklumat. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. pendidikan jarak jauh. y Mengetahui konsep pendidikan kebangsaan. y Mengenalpasti cabang ilmu falsafah tradisional dan moden Barat. y Menghuraikan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan y Menghubungkaitkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat dan misi pendidikan negara. TOPIK-TOPIK Aliran falsafah. matlamat. y Menjelaskan perkembangan pendidikan Islam di zaman penjajahan/ semasa penjajahan y Menghuraikan perkembangan pendidikan Islam selepas kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Perkembangan pendidikan (Islam) di Malaysia. peranan dan kedudukan falsafah dalam pendidikan.

Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Kuala Lumpur: ABIM. Selangor: Penerbit Multimedia Sdn. Salleh. (1989). Pendidikan Islam di Malaysia: Sejarah dan Pemikiran. Bhd. Abd. (1996).RUJUKAN Ahmad Mohd. Islam dan Demokrasi Pendidikan. Mok Soon Sang. Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. Halim Mat Diah. Tanjong Malim: Quantum Books. (2008). Pengajian Agama Islam & j-QAF. Perkembangan Pendidikan di Malaysia. (2003). Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd. Sistem & Falsafah. Kuala Lumpur: ABIM Abdullah Sani Yahaya. Siri Pendidikan Guru. (2003). Falsafah Pendidikan. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Kurikulum & Profesionalisme Keguruan. (1989). Pendidikan Di Malaysia: Sejarah. (2010). Metodologi dan Pedagogi Pendidikan. Sufean Husin. Bhd. Abd. Halim Mat Diah. Rujukan tambahan yang menyokong kursus. Kuala Lumpur: DBP .

BAB 1: KONSEP ASAS FALSAFAH PENDIDIKAN .

Pengenalan Kepada Falsafah Matlamat: Di akhir pelajaran. Pelajar mempelajari pelbagai Bentuk falsafah pendidikan . pelajar akan memahami falsafah dan keperluannya Dalam pendidikan.

¶Philes · bererti cinta. cinta kepada kebenaran.DEFINISI FALSAFAH Perkataan falsafah berasal daripada perkataan Yunani philosophia. mengkaji kebenaran. or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them. Ia bermaksud cinta kepada hikmah. physical phenomena and ethics" . menghargai kebenaran. Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai: "Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality. kaji dan hargai. kebijaksanaan atau kebenaran. ´Sophic· bererti hikmah.

Aristotles (348-322 SM): ¶falsafah ialah disiplin yg menyelidiki asas & sebab segala benda. urusan ketuhanan dan urusan kemanusiaan. Renaissance (1596-1650M): falsafah ialah satu disiplin yang dapat menjelaskan hakikat kebenaran tertinggi (ultimate truth). ahli matematik yang terkenal m·perkenalkan falsafah dengan maksud ¶kecintaan terhadap kebijaksanaan & menggunakannya dengan maksud perbahasan tentang tabiat sesuatu.· Al-Farabi (257-339H/870-950M): ¶falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang ada dan bertujuan untuk menyelidiki hakikatnya yang sebenar.· Plato (427-347 SM): falsafah tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Phytagoras (500-580SM).· Al-Kindi (185-252H/801-866M): ¶falsafah ialah ilmu tentang kewujudan benda-benda. .· Rene Descartes ² Bapa Falsafah Moden.

1982:75) Max Hocutt: Falsafah. sikap tentang hidup dan tentang alam semesta. (Endang Saifuddin. satu peringkat masalah. Schofield (1972): menganggap dan menerangkan falsafah sebagai proses menyoal. Falsafah Pendidikan . Sharifah Alwiah (1984): philoshopy berasal dari dua perkataan Yunani. mukasurat 1-18 . Horald H.Titus: Falsafah merangkumi 4 pengertian. Kurikulum dan Profesionalisme Keguruan . kepercayaan dan konsep pemikiran seseorang. satu kaedah pemikiran reflektif dan penyelidikan akliah. dan satu teori atau system pemikiran. philien (yang bermaksud mencintai) dan sophia (yang bermakna kearifan atau kebijaksanaan). merangkumi asas sikap. Sila rujuk Buku Mok Soon Sang.

Ahli-ahli falsafah merupakan orang yang mencintai hikmah dan berusaha untuk mendapatkannya. falsafah mempunyai ciri-ciri seperti berikut: Merupakan satu usaha pemikiran yang mantap Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran . Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Falsafah tidak menambah fakta baru tetapi menilai fakta. memberi interpretasi dan menimbangkan fakta untuk kehidupan. Secara umumnya. sebab dan akibat dan berusaha mentafsir pengalaman-pengalaman manusia. Mereka mencari hakikat sesuatu. dengan menganalisis makna.

¶perubahan·. y y y y Contoh soalannya: Jenis benda yang wujud? Apakah sifat "semulajadi . apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya. Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat. mengenai ontologi dan kosmologi Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti. jiwa atau roh dan kehidupan Cuba memberi perhatian kepada konsep yang keadaannya tidak boleh diukur seperti ¶realiti·.nature" benda tersebut? Adakah sesuatu wujud tanpa pergantungan kepada deria manusia? Apakah sifat ruang dan masa? Apakah sifat akal dan berfikir? Apakah yang dikatakan manusia? Apakah yang dikatakan sedar? Adakah Tuhan wujud? . ¶kendiri· dan jiwa Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik. Mempersoalkan perkara-perkara seperti alam.DIMENSI/ CABANG FALSAFAH Metafizik y y Perkataan asal: metaphysic.

Logi/logos ² bermaksud ilmu. . Merupakan falsafah ilmu atau lebih dikenali sebagai Teori Pengetahuan.Epistemologi Epistemologi berasal dari perkataan Episteme ² berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud pengetahuan. Teori ini membahaskan tentang sumber pengetahuan dan kebenaran / kesahihan pengetahuan.

kriteria bagi kecantikan dalam kesenian.Aksiologi Aksiologi berasal daripada bahasa Yunani (axios = kelayakan/kepantasan) & (logos=ilmu pengajian mengenainya). Ia juga dikenali sebagai teori nilai iaitu perkara yang berkaitan dengan nilai seperti tentang baik-buruk. Dilihat dari sudut penghargaan manusia terhadap objek & perkara kesenian. cantik-hodoh. objektif-subjektif. apakah perbezaannya? Tindakan yang mana betul dan tindakan yang mana salah? Bagaimana seseorang itu harus hidup? . Etika: ethos = sifat. watak Menghujahkan prinsip-prinsip moral & tingkah laku manusia. kelakuan. Terbahagi kepada 2 cabang iaitu nilai etika dan nilai estetika. kebaikan sesuatu masyarakat. benar-salah. mengkaji kebaikan seseorang. Bidang falsafah ini memikirkan tentang nilai kemanusiaan. Contoh soalannya: Adakah terdapat perbezaan antara tindakan bermoral dan tindakan yang salah ? Jika ada. kebaikan sesuatu kehidupan Estetika aesthesis = seni & keindahan sesuatu perkara. alam sekeliling. pengalaman perseorangan & kehidupan.

Logik Satu bidang falsafah yang mengkaji penaakulan manusia menggunakan hujah yang sistematik. Terbahagi kepada dua iaitu : a)Logik induktif Bermula dengan butiran khusus. penggunaan statistik untuk penyelidikan tentang aspek pendidikan. kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan umum yang menjelaskannya Pengukuran dalam kajian tentang bidang pendidikan. Ia satu usaha mencari kaedah yang boleh membezakan penaakulan yang sah dan tidak sah/tidak rasional. Ali manusia yang fana . b)Logik Deduktif Taakulan menurut Aristotle. Contoh: premis 1: Semua manusia adalah fana premis 2: Ali seorang manusia premis 3: Jadi. apabila timbul 2 premis. sesuatu kesimpulan akan menyusul.

. Ia memberi panduan untuk memilih matlamat. kaedah dan tujuan. Falsafah bertujuan memberi arah. Bukan memberi jawapan yang tepat dan tidak boleh diubah lagi. khususnya dalam agama dan pendidikan.Tujuan Falsafah Falsafah berusaha memberikan pandangan yang komprehensif mengenai manusia dan alam keseluruhannya.

fizik. Kemudiannya falsafah berkembang & menjadi kpd pelbagai pendekatan yg terpisah satu dgn yg lain. pengamatan ² guna makmal ² ujikaji Ilmu ketuhanan: ilmu yang diperolehi melalui wahyu yang datang dr Allah swt Ilmu falsafah: ilmu memperolehi kebenaran bermula dengan keraguan kemudian penaakulan dgn akal utk menyelami keraguan & mendapatkan jawapan.KEDUDUKAN BIDANG FALSAFAH Bidang ini berkembang sejak 2500 th dahulu Falsafah diakui sbg induk ilmu pengetahuan y mampu menjwb segala pertanyaan ttg sesuatu & segala mcm masalah. RUSSELL berpendapat: bidang sains [ FALSAFAH ] bidang teologi Sains: ilmu empirikal studies. Lahirlah ilmu-ilmu khusus dr ilmu falsafah induk sprt matematik.rasa ingin tahu ² guna kaedah pemerhatian. Sehingga akhirnya falsafah tinggal sbg disiplin ilmu y cuba menjawab persoalan yg tidak dapat dijelaskan oleh ilmu2 khusus. psikologi dll. .

2 bhgn hidrogen :H2O Bidang falsafah: pengkajian tentang kebenaran mengapa air diwujudkan? Apakah kepentingan air? Bidang Teologi: mengkaji persoalan tentang siapakah yang berkuasa dan bertanggungjawab mencipta dan mewujudkan air? . hasilnya kebenaran air terdiri dari 1 bhgn oksigen.CONTOH: AIR Perbezaan antara sains. teologi (agama) Bidang sains: mengkaji kebenaran kewujudan air dari segi komposisinya dgn menjalankan proses elektrolisis di makmal sains. falsafah.

24 . Falsafah Pendidikan dan Kurikulum.FALSAFAH UMUM BARAT Metafizik Epistemologi kebenaran sbg idea Aksiologi mematuhi Tuhan IDEALISME alam fikiran kerohanian REALISME Alam kebendaan Jirim dan bentuk ‡ Yang diperseps i kebenaran sbg fakta Hukum tabii/sifat semulajadi PRAGMATISME Alam pengalaman Interaksi dgn persekitaran kebenaran sbg pngalaman Nilai-nilai bersifat umum EKSISTENSIALISME Alam kewujudan kebenaran pilihan indiv kebenaran bergtg kpd individu Rujukan: Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman. m/s 18 .

Pengetahuan wujud dlm bentuk fikiran sprt ingatan. Tokoh: Metafizik: Epistemologi: Plato. jiwa.IDEALISME Mazhab terawal Fokus pada akal. Apa yang dikatakan bernilai baik. rohani Kebenaran boleh dicari menggunakan penaakulan berterusan BUKAN kebendaan. Bersifat mutlak kerana dtg dr tuhan. Guru penting. celik akal. buku: The Republic Realiti dpt ditransformasikan ke dlm btk fikiran & rohani Kebenaran sebagai idea yg berada di alam pemikiran. cantik dsb dr segi asasnya tidak berubah dr satu generasi ke satu generasi. pelajar 100% belajar d dari guru 100%. penaakulan. Apa yang diberi oleh guru hanya itu sahaja yg dipelajari Aksiologi: Pendidikan: . krn membentuk pelajar. kefahaman.

Pelajar mesti belajar. Kebenaran adalah merujuk kepada bebas daripada peggunaan akal sematamata. Aksiologi: Nilai dirujuk kpd sejauhmanakah ianya diterima & tidak bertentangan. Bukan teori. Tokoh Aristotle. kefhm. Tidak timbul soal minat untuk belajar atau tidak.REALISME Dikenali sebagai materialisme. namun pemikiran mesti selaras dgn kewujudan di alam nyata. Manusia lahir dgn fikiran. W/p sesuatu wujud dalam alam fikiran. Manusia menemui objek melalui deria. Pengalaman dlm hidup menyebabkan pelbagai pengetahuan dlm otak. Metafizik: Fokus kepada objek dan jirim melalui pancaindera. maka ia bernilai Pendidikan: Guru penting kerana tentukan apakah perkara yg akan dipelajari pelajar. lalu mencari sebab musabab yg berkaitan dgn objek & jirim di alam nyata. k·fhm·n @ingatan. Epistemologi: pengetahuan adalah hasil interaksi dgn alam kebendan . Masyarakat terima sbg nilai. Minat akan timbul hasil dari strategi pembelajaran oleh guru . ingatan yg kosong.

Pemikiran semata tanpa pengalaman. berkembang dan tumbuh. relativiti. Juga kpd idea yg mampu membawa keuntungan. Kaedah eksperimen. inkuiri penemuan adlh baik. m·yebab·n sukar menentukan realiti. . dari sudut mana ia hendak dilihat & dipraktikkan Pendidikan pelajar mudah mendapat ilmu pngtahuan skiranya d beri pengalaman. William James. Epistemologi pengetahuan lahir dari pengalaman & p·hbgn antara mnusia & persekitaran. p·mbinaan semula) Kebenaran bergantung kpd hasil akhir sesuatu tindakan. eksperimentalisme. Manusia dan alam adalah dinamik dan sentiasa berubah. Tokoh: John Dewey. Metafizik fahaman ini menolak konsep metafizik. Manusia perlu menyelesaikan masalah melalui proses dan pengalaman semasa. Fokus kpd pengalaman (b·asaskan p·ubahan. Charles Darwin. kerana ianya tidak boleh diukur. Dikenali sebagai functionalisme. lalu berlaku proses p·belajaran Aksiologi persoalan nilai sangat bergantung kpd situasi.proses. Pelajar adalh individu yg aktif dlm proses pembelajaran.PRAGMATISME Lahir selepas idealisme & realisme pd abad ke 19 di Amerika Syarikat. empirisme.

Msyrkt tidak menentukannya. Epistemologi pengetahuan individu b·punca dr pengalaman & p·sekitarannya. Fhmn ini krg smbtn. krn krg sistematik & bercampur baur. Jean-Paul Satre. P·kmbgan individu b·laku slps k·wjudan.EKSISTANSIALISME Wujud slps Perang Dunia ke-2. Bergantung jga pd p·sekitaran y dipilih (secara bebas) oleh individu. . Tujuan: kmbg potensi diri & kesejahteraan diri. Aksiologi nilai jga b·sifat relatif kpd individu & tidak muktamad. k·mahiran intelek bg capai matlamat. Individu bebas membuat pilihan. Fokus kpd kebebasan individu. pmbljrn & pengalaman sendiri. Tokoh: Soren Kierkegaad. Fredrich Wilhelm Nietzsche. Pelajar digalakkan m·jlnkan projek yg boleh m·najamkan k·mahiran. minat yg spesifik/ berbeza. Martin Buber. Soal nilai adalh milik individu. B·sifat peribadi & bebas m·ikut keperluan individu. Dikenali falsafah (moden) org Eropah. sistematik & b·struktur. Pendidikan tiada kurikulum yg tetap. bhn yg b·kaitan dgn k·perluan. Metafizik realiti adalah kewujudan individu. Pelajar m·gunakan pengalaman. krn setiap individu punyai keperluan. Bersifat relatif & berubah ikut kesesuaian masa & keadaan.

Ia membawa maksud "al-bahsu" (pengetahuan. Ada juga yang mengatakan Socrates yang mula2 m·gunakan istilah Falsafah. keutamaan). . Pythagoras telah menggelarkan dirinya sebagai philosophos atau pencinta kebijaksanaan (Lover of Wisdom). Pokok pemikiran Sophisme ialah bahawa segala sesuatu itu berubah-ubah dan tidak tetap. kebijaksanaan. Perkataan falsafah sebenarnya berasal daripada istilah Yunani. Sebab itu tidak ada ukuran yang tetap tentang benar dan salah atau baik dan buruk. Nilai-nilai moral yang dianggap baik dan abadi tidak penting lagi kerana apa yang dianggap baik pada hari ini sudah dianggap tidak baik pada hari esok. kebijaksanaan). Socrates menganggap dirinya sebagai philosophos untuk membezakan dirinya dengan golongan Sophist(Sophisme/Sufasta'iyyin) yang diasaskan oleh Protagoras. Philo (cinta) dan Sophos (hikmat. Ini bermakna bahawa kebenaran yang hakiki tidak tercapai dan tidak akan tercapai. Mengenai Socrates peranannya yang besar ialah menghadapi kaum Sophist melalui proses dialog untuk mencari kebenaran. Melalui istilah Socrates inilah yang menjadi begitu popular lantaran ianya diikuti oleh ramai ahli Falsafah berikutnya sehingga munculnya Falsafah Islam seperti Farabi dan Ibnu Sina yang memberi erti yang sama. Dengan ini Socrates memberi maksud Falsafah itu satu ilmu untuk mencari sebab dan kebenaran kepada punca sesuatu.Oleh kerana kebenaran hakiki tidak tercapai maka tiap-tiap pendirian boleh dibenarkan.SEJARAH FALSAFAH Ahli-ahli sejarah menyatakan bahawa Pythagoras yang berasal dari Yunani (sekarang Greece) (500-580 SM) adalah pengasas dan orang yang mula-mula menggunakan lafaz atau istilah Falsafah.

PERKEMBANGAN FALSAFAH ISLAM Perbahasan tentang falsafah Islam berkisar kepada masalah asas dalam epistemologi iaitu. Namun perkembangan falsafah Islam menjadi semakin matang dan meluas melalui faktor utamanya iaitu penterjemahan karya-karya dari falsafah Yunani kedalam pemikiran Islam . (1) sumber wahyu (2) akal Sejak dari dulu hingga sekarang persoalan-persoalan tentang dua sumber inilah yang terus menerus diperdebatkan sehingga timbul beberapa aliran dan mazhab dalam pemikiran Islam.

Sehingga Imam Ghazali menjustifikasikan kepada tiga bahagian. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahawa perpindahan dan penterjemahan falsafah Yunani ini bermula pada zaman Khalifah Al-Abbasi Al-Makmun pada tahun 215 Hijrah. Sehinggakan terdapat beberapa pendapat yang mengharuskan dan menentang penterjemahan ini. Walaubagaimanapun perpindahan dan penterjemahan falsafah Yunani ini bukan mudah untuk diterima oleh semua orang Islam. Bahagian pertama menghukumkannya sebagai kufur. 1. . 2.Golongan yang memandang mulia dan taajub.Golongan pertengahan. mereka menerima dan mengambil beberapa kajian serta kritikan bagi apa yang dinilai baik mahupun yang tidak baik. Disinilah lahirnya ahli-ahli Falsafah Islam seperti Al-Kindi.Golongan yang menentang seperti Ibnu Solah berpendapat bahawa penterjemahan falsafah Yunani ini akan memberi kesan kepada kesesatan serta penyelewengan akidah. Ibnu Sina dan Ibn Rusyd. 3. Al-Farabi. Golongan ini termasuklah Muktazilah dan Al-Asya'irah.Keduanya menyebut sebagai bid'ah dan Ketiga tidak boleh diingkar.

Ini bermakna mereka tidak menjadikan falsafah Yunani sebagai sumber rujukan asal tetapi menggunakan Alquran sebagai sumber utama kemudian berusaha mencari titik pertemuan antara kedua-dua sumber tersebut.Al-Kindi. Mereka tidaklah mengambil falsafah Yunani secara taklid buta bahkan memelihara kandungan-kandungan sumber utama mereka iaitu Al-quran. Al-Farabi. Ibnu Sina dan Ibn Rusyd. . Mereka menghadapi dan mempelajari falsafah Yunani dengan tekun dan mengambil kajian beberapa karya-karya penting khususnya daripada Aristotle dan Plato serta melakukan kritikan terhadap ahli-ahli falsafah Yunani tersebut.

Persoalan metafizik tidak boleh dilihat m·gunakan rasional akal & pancaindera semata2. Namun ilmu wahyu m·jadi sumber utama epistemologi. tetapi juga wahyu Allah swt. Cth. masa & keadaan. nilai baik. Manusia tidak m·gunakan 100% akal logik w/p manusia tinggi martabatnya b·bdg haiwan krn memilik akal. kerana ianya ditentukan oleh Allah swt. Namun ketetapan ini tidak b·canggah dgn apa yg difikirkan manusia. . sprt sains bg m·bina tamadun ilmu. Islam mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu akal. sempurna. Ia b·sifat kekal & tetap.FALSAFAH ISLAM Metafizik Epistemologi Aksiologi Logik Islam yakin keseimbangan alam yg wujud adalah b·dasarkan sunnatullah / ketentuan Allah yang sistematik. manusia tidak boleh berdiri sendiri. Keterbatasan akal m/perlukan manusia b·gantung kpd bantuan wahyu/Allah. Dlm setiap gerakan perlu merujuk kpd konsep ketuhanan. tidak berubah m·ikut tempat. Nilai bersifat mutlak. Ciri k·sepaduan antara akal & agama m·bolehkan manusia m·mahami p·aturan alam ciptaan Allah.

Sains Falsafah Agama adalah mencari kebenaran. diikuti dan diamalkan. dan keteguhan nilai adalah pra syaratnya. Falsafah dalam Islam tidak bercanggah dgn kehendak atau prinsip yg terdapat dalam ajaran Islam. Jika. Kebenaran akan menjadikan kehidupan bermakna. . kemantapan ilmu. adalah mendekati kebenaran. Kebenaran perlu menjadi aktiviti dlm kehidupan. Kesimpulannya: kebenaran adalah sesuatu yg perlu dicari. Falsafah dalam Islam mesti berteraskan kpd garis panduan @ ketetapan drpd Allah swt. tugas & tanggungjawab. lantas manusia mendapat kebaikan daripadanya. Falsafah adalah penaakulan yang bijaksana untuk mendapat kebenaran. ketajaman akal. demi melaksanakan peranan. adalah kebenaran. Untuk tujuan itu. Manusia perlu dididik dgn asas yg ditentukan oleh Allah swt.

Islam tetap membuka ruang kepada pemikiran manusia. ianya adalah agama wahyu yang bersifat rabbani.AKHIR KALAM. mutlak datang dari Allah SWT. sempurna. Islam bukanlah falsafah. Oleh sebab itu. masa dan zaman. Tugasan tutorial TOKOH FALSAFAH ISLAM . anjal (flexible). Namun. segala pemikiran dan kebijaksanaan manusia dalam aspek-aspek kefalsafahan akan membentuk falsafah Islam jika ianya merujuk kepada neraca Islam. suci dari kekurangan dan bersifat menyeluruh.. dan sesuai di semua tempat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->