PENDEKATAN EKLEKTIK

‡ Kamarudin Hj.PENDEKATAN ‡ Parera (1986) : ± Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian). hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa . Husin (1988) : ± satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa.

‡ Pendekatan eklektik bermaksud pengajaran disampaikan dengan menggabungkan semua atau sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baru. .Pendekatan Eklektik ‡ Pendekatan eklektik merupakan gabungan daripada dua pendekatan lain iaitu pendekatan deduktif dan induktif.

. ‡ Pendekatan eklektik digunakan apabila sesuatu pengajaran memerlukan guru menggunakan berbagai-bagai pendekatan tidak hanya dengan penggunaan satu bidang pendekatan yang mirip kepada satu teori sahaja.‡ Pengajaran eklektik amat penting dalam membantu meningkatkan kemahiran mengeja dan juga kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak.

2.Langkah-langkah dalam strategi yang mirip kepada pendekatan deduktif: 1. . 3. Guru mengaitkan contoh dan menjelaskan lagi kesimpulan.Guru memberikan contoh untuk menerangkan generalisasi tersebut.Guru menerangkan generalisasi/ hukumhukum/ peraturan.

guru bersama pelajar membuat generalisasi. Daripada contoh tersebut. 3. contoh diberikan oleh guru dan pelajar. . Untuk pengukuhan. 2.Langkah-langkah dalam strategi yang mirip kepada pendekatan induktif: 1.Guru mula dengan menggunakan contohcontoh untuk membantu pelajar membentuk konsep yang jelas. Guru akan mendorong pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang hampir serupa.

‡ Pendekatan eklektik merupakan satu usaha bagi menyatukan cara hubungan yang rapat di antara berbagai-bagai pendekatan.‡ Teori eklektik berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagai-bagai sistem dan pendekatan. ‡ Usaha ini juga berkaitan dengan cara bagi merapatkan ke arah satu pertemuan yang .

‡ Walau bagaimanapun penggabungan tidak boleh disamakan dengan teori eklektik. tetapi di antara satu kaedah dalam teori eklektik adalah .‡ Cara yang demikian merupakan satu permulaan bagi menggabungkan kaedah yang pelbagai itu ke arah satu sistem yang munasabah untuk dilaksanakan ke dalam proses pengajaran.

PEMBELAJARAN INTEGRATED .

PEMBELAJARAN INTEGRATED Pembelajaran ini membolehkan guru memberikan fokus kepada kandungan dan kemahiran berfikir. Langkah pengajaran dan pembelajaran integrated adalah berdasarkan langkah Hilda Taba (1962). .

Fasa II: Membandingkan  Pelajar diminta untuk membuat perbandingan antara kedua-kedua haiwan. iaitu katak dengan kodok. Kemudian. . jenis makanan dan habitatnya. pelajar diminta untuk menghuraikan kodok pula. Cth: guru meminta pelajar menghuraikan warna katak.Fasa I: Menghuraikan Menghuraikan tentang ciri sesuatu aspek yang dikaji.

 Penerangan melalui pemerhatian merupakan bahagian penting dalam fasa ini. .Fasa III: Menerangkan  Pelajar diminta untuk menerangkan dengan lebih terperinci tentang ciri-ciri katak dan kodok. Fasa IV: Hipotesis  Pelajar diminta untuk membentuk hipotesis serta memikirkan secara abstrak dari segi penaakulan sesuatu.

Skop pelajaran yang luas akan membolehkan beberapa generalisasi dibentuk.  Jika satu pelajaran mempunyai skop yang sempit.Fasa V: Membuat generalisasi  Pelajar diminta untuk membuat rumusan tentang maklumat yang dikumpulkan dan membentuk satu atau lebih generalisasi. hanya satu generalisasi dibentuk. .

LATIH TUBI. ORAL-AURAL. SEMULAJADI & LINGUISTIK TEKNIK : SOAL JAWAB. PENYELESAIAN MASALAH & TUNJUK CARA .CONTOH AKTIVITI: MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN PENDEKATAN : EKLEKTIK KAEDAH : TERUS.

Guru mengedarkan kad gambar dan kad huruf vokal kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan diminta mengecam huruf vokal yang sesuai dengan kad gambar tersebut. Guru membahagikan kanak-kanak kepada empat kumpulan 2. a e i o u .1.

3. guru memberikan kadkad perkataan kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan diminta mengecam huruf-huruf vokal yang terdapat dalam perkataan yang diberi. Kemudian. . 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful