PENDEKATAN EKLEKTIK

hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa . ‡ Kamarudin Hj. Husin (1988) : ± satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa.PENDEKATAN ‡ Parera (1986) : ± Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian).

Pendekatan Eklektik ‡ Pendekatan eklektik merupakan gabungan daripada dua pendekatan lain iaitu pendekatan deduktif dan induktif. . ‡ Pendekatan eklektik bermaksud pengajaran disampaikan dengan menggabungkan semua atau sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baru.

‡ Pendekatan eklektik digunakan apabila sesuatu pengajaran memerlukan guru menggunakan berbagai-bagai pendekatan tidak hanya dengan penggunaan satu bidang pendekatan yang mirip kepada satu teori sahaja. .‡ Pengajaran eklektik amat penting dalam membantu meningkatkan kemahiran mengeja dan juga kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak.

Langkah-langkah dalam strategi yang mirip kepada pendekatan deduktif: 1.Guru memberikan contoh untuk menerangkan generalisasi tersebut. 2. 3. .Guru menerangkan generalisasi/ hukumhukum/ peraturan. Guru mengaitkan contoh dan menjelaskan lagi kesimpulan.

3. guru bersama pelajar membuat generalisasi. Guru akan mendorong pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang hampir serupa.Langkah-langkah dalam strategi yang mirip kepada pendekatan induktif: 1. 2.Guru mula dengan menggunakan contohcontoh untuk membantu pelajar membentuk konsep yang jelas. Daripada contoh tersebut. contoh diberikan oleh guru dan pelajar. . Untuk pengukuhan.

‡ Teori eklektik berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagai-bagai sistem dan pendekatan. ‡ Pendekatan eklektik merupakan satu usaha bagi menyatukan cara hubungan yang rapat di antara berbagai-bagai pendekatan. ‡ Usaha ini juga berkaitan dengan cara bagi merapatkan ke arah satu pertemuan yang .

‡ Walau bagaimanapun penggabungan tidak boleh disamakan dengan teori eklektik. tetapi di antara satu kaedah dalam teori eklektik adalah .‡ Cara yang demikian merupakan satu permulaan bagi menggabungkan kaedah yang pelbagai itu ke arah satu sistem yang munasabah untuk dilaksanakan ke dalam proses pengajaran.

PEMBELAJARAN INTEGRATED .

Langkah pengajaran dan pembelajaran integrated adalah berdasarkan langkah Hilda Taba (1962). .PEMBELAJARAN INTEGRATED Pembelajaran ini membolehkan guru memberikan fokus kepada kandungan dan kemahiran berfikir.

jenis makanan dan habitatnya. Cth: guru meminta pelajar menghuraikan warna katak. Fasa II: Membandingkan  Pelajar diminta untuk membuat perbandingan antara kedua-kedua haiwan. Kemudian.Fasa I: Menghuraikan Menghuraikan tentang ciri sesuatu aspek yang dikaji. iaitu katak dengan kodok. pelajar diminta untuk menghuraikan kodok pula. .

 Penerangan melalui pemerhatian merupakan bahagian penting dalam fasa ini. . Fasa IV: Hipotesis  Pelajar diminta untuk membentuk hipotesis serta memikirkan secara abstrak dari segi penaakulan sesuatu.Fasa III: Menerangkan  Pelajar diminta untuk menerangkan dengan lebih terperinci tentang ciri-ciri katak dan kodok.

Skop pelajaran yang luas akan membolehkan beberapa generalisasi dibentuk. hanya satu generalisasi dibentuk.  Jika satu pelajaran mempunyai skop yang sempit.Fasa V: Membuat generalisasi  Pelajar diminta untuk membuat rumusan tentang maklumat yang dikumpulkan dan membentuk satu atau lebih generalisasi. .

PENYELESAIAN MASALAH & TUNJUK CARA .CONTOH AKTIVITI: MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN PENDEKATAN : EKLEKTIK KAEDAH : TERUS. LATIH TUBI. ORAL-AURAL. SEMULAJADI & LINGUISTIK TEKNIK : SOAL JAWAB.

1. Guru mengedarkan kad gambar dan kad huruf vokal kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan diminta mengecam huruf vokal yang sesuai dengan kad gambar tersebut. Guru membahagikan kanak-kanak kepada empat kumpulan 2. a e i o u .

.3. Setiap kumpulan diminta mengecam huruf-huruf vokal yang terdapat dalam perkataan yang diberi. 4. guru memberikan kadkad perkataan kepada setiap kumpulan. Kemudian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful