Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah

:
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : PUVANA A/P MANÌAM
2. Jantina : PEREMPUAN 3. Tarikh Lahir : 8.11.1996
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 961108-14-6478
5. Bangsa : ÌNDÌA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : TÌNGKATAN 2 SETÌA
9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : 3C, 1D, 1E
PMR :
SPM :
* ( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : PALANÌAMAL A/P RAMAN
12. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BLOK 39-07-09 FLAT SRÌ PERAK
_________________________________________________________________________________
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

- SDA -
14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) : - SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CONVENT SENTUL
Pilihan Kedua :
16. Sebab-sebab Pertukaran :

17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : 1 NOVEMBER 2010
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌ SOKONG
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini * DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
BANDAR BARU SENTUL 51000 KUALA LUMPUR
-
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
Cop Rasmi
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
2. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal /
2. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
2. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah : PPD KERAMAT / PPD SENTUL
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : WONG YONG XIANG
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 18.3.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 980318-14-6007
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : B, 3C, D
PMR : -
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HOON
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BOK D-5-15 PPR KG BARU, AIR PANAS

5300 KUALA LUMPUR
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CHONG HWA GOMBAK K.L
Pilihan Kedua : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 K.L
16. Sebab-sebab Pertukaran : MASALAH PENGANGKUTAN DAN SEKOLAH

YANG DÌPOHON BERDEKATAN DENGAN TEMPAT TÌNGGAL.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
JALAN USAHAWAN 6, OFF JALAN GENTÌNG KELANG
-
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
Cop Rasmi
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah :
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : YAP KAH LOK
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 16,12.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : AK08119
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR :
PMR :
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HO MEI LENG
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : G-12-14 JALAN AIR KEROH PPR SETAPAK
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
,- SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 ZON R1
Pilihan Kedua : SMK© CHONG HWA GOMBAK
16. Sebab-sebab Pertukaran : LEBÌH BERDEKATAN DENGAN RUMAH.

DAN MASALAH PENGANGKUTAN.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
ADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
5300 KUALA LUMPUR.
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAIB ditaip atau cetakan komputer.
LAMPIRAN
Cop Rasmi
( Tidak boleh tulisan tangan )

.9$04.07.2.2.!0.8.3.2. $04. .!03//. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .:7/ !&'./.3.

393..7.5/03.3&#&$#    ./!0303.! %. !#!&  %.3.7     4 .

907.3.19.38..7.  %.7.2.3  :2. .3 $04.$0. %.:3%07.$:7.88..7.7!03/.88. .

.20303.305:9:8.3%0793 %%$% ..257.9.9.2.804.-:.3 0::8.5. .3505078.3808.%3.3 3.3 .3 &!$# !# $!    $.3...7.

.2..!03.5.9-:. .

. !.!03.

9.7:-:..2.!#  %$#!# ##&$%& &&!&# ********************************************************************************* .5.

3   $ '%$%& %.903:7.07. 203:9:3/.3.. $0-.7..3003/.2..7.3.2.3!0309:.30/:.74  $ $04. !.9$:7.3!079.7:.3.3  $ .7!079:. &.35 !.!03.9 .-!079:.8.- 80-.3 :3/.

3!0309:.82 ********************************* %.3/.7 %.3..9.:7:08.7   '# $  45#.

3!0.3007.-..:7:08..7 ************************************************************************************* &39:%3/.7.9!0.

3.7.!0.7.3007. .-...07.3!0.9.-.9!0.

3.!!************************** !072443.33 ::8.

::8.32./.%/.79.-0703.3/5443 54943...3:39:503072.3 45#.8: 0804.9/.7.82 .*************************************2:.

7.3.9.!0.3!03.7.%..3/.3.

93.3-47.33 $:7.!! %.3/4:203..3-07:9/03..7 $.8079.

.2.3503/. !0739.3.9039.3 .5.3...-:-.3507.5.19.07.507.2.-07.3-:-.7.503..:.

7.3..9. 25.3/.3.3.9203:9$08039.39.3.9/.3 **************************************************************************** 49.!03.: $:7..70!.98.-0758.19.9.

3.38.3. .7.5.8.804..50.9: 8.3.31.3:39:203/.32.90::8.30091:39:!#.!!..9.804.3:39:825.9.3-0703..20303.

43!%$.2.!.257..83..3 .3-07..0:39: $!/.

&!$#.

!#.

$!.

3.89.7.3/:507805.3/.3-0703.32:7/%3.3  02.../.3  5.3 $.$%! $.3/..3%03.35072443.75:8.3....30:8.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:. !07/.5.3/:7:8.8:-002.7.9.7. 4342#:2./:.3 /.9 505078.39:.%.3 .3.9.

3/.3.7.50.35.3.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.9. &39:5079:.3&!$#.9.32:7/%3.9.02.7..3/.3 $...3!05078.

!#.

/!0303.3-:.3.907..5./.3./!0303.$! $:7...3:7/ .

!03..9 097. :9.2.

7.

.43&!$#..%00143 49. - .

!#.

$!.

3425:907  %/.35072443.9.3/9.-409:8.3..75:8.3/:7:8.3 .39:.89.39.9505078.5.5.3 ..$%! $. 47.09.35072443.:.

5 !# $&&# $ #.3-:97.2&8.3/03.8/..3.3.303. #$$ $.

7.2.3.$04.$0.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .

%07.9:8$04..3. 07.7********************************************** $9..

**************** 4 .3 .7  *************** .393. %025.3&#&$# .5/03.2.9.7.7  **************** %.38.:7/*************************************************************** %.!07803/7.

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

#03/. .-0703.07.2.72.$04.20303..2.******************************************************** %..8:804.72.8:804.703/.3***************************************** %.3...

3 .-0703.:0.39/...3***************************** /.3 !4943.8!07...507803/7.20.

345$04.:05.9#:2.:.0303.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07.8.$04.3!0309:.:./. $.8.380..3. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.-03.8..9.32.345$04.. $.3.3&..3/.3!0309:. $443.********************4 %001432-9******************* $04.7.7/.:2.9.7 ********************************************** %.:2.3*************************%.7$04.-03. %3.3!0309:.94 /./.04843..94 /.:3******************** ..3. !07.$0./.0303.#03/./.3/.2.3/.9.7.7 ********************************************** %.32..3:7:08.3.$04.3/5443 %079.%/.3:7:08.3.

3.. ************************************************************************************* !07.%07.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.9.3/.345$04./.3!0309:.5.:.3-:.

.!03.3. $.-07.89...3.3202.3..

3..390..3804..2.5.38.3-0.9:7. /909.3/..-:..202..9:507.7-078:3: 8:3:  ...5.

.3************************************************* .************************************************* 4 .!03../!0303.

.3.9.3-:.*************************************** %.3/.5.

9..3!0.7.3.!03. ************************************************************************************ 05:9:8..-.3 :...!0780:9:.:25:7 &&$.3.

7.!0.%&&$ $04.7.3.547/7**************************************************** %.7******************* *********************************** %..720.3**************************************************** %.3!03..3/.3007.9.9.3/9025.

8.7. $.3/.7 $09.3..33.7 /05.3-0.3/4:203 /4:203 -07:9.703/..3/.55072443.../50303.3.2800..390.9-07039804.3.3 $.3 /05.3/:.3.30-03../8.3.!! 49.079.303/.38:7.3/. ***************** %.../8079.8 $.3/03.38.3-0.

08/853  !4943.82 $$#%$ &#&% # $:7.39/... .9.3 45#.3.3!# ..3505078.7804.547.20303. ..-0703907.8.305:9:8.3.-0703. $. .3&!$#/.3/853/.

3.-:-..!07.3.3!03/.07....503.3-:.9039.2.-07. !0739.5..19.3 .7.5.:.3!07.

.19.3:9.9.7.3!05078.!03.3.9203:9808039.3.-0758.. $:7.3 05:9:8.3&!$#.

!#.

3:7/ .3-:.907./!0303..5..3.$! $:7../.3./!0303.

9 097.2.. :9.!03.

7.

2007 8.3 .3.7. !079:. .%00143 49..3.

!079:.43&!$#.3...7007 8.7.3 - .3:.

!#.

9505078.$! $.35072443.3 .-409:8.3/:7:8.39:. 47.35072443.3/9.3.75:8.89..5.3 .39.5 %/.

9:7.!03//.! &  &% $:-507.7.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.3007.

3.. !!#%.8.07.2.2.9$04.3. $04.!03//. .!0./.

393.3.7.:7/   %..    %./!0303.7   4 .3&#&$#    .2.5/03.!!$%& $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .

7. .$:7.19.    %. %..7.3 $04.:3%07.3  :2.3.$0.88. #  .88.907.38..7!03/.2.7.

20303.9.9.2.7..-:.3%0793 .5.3 &!$# !# $!    $.3 3.3505078.257..3 0::8.3 . .%3.804.3808..305:9:8.3..

!03.2.9-:. ..5..

.9.!03.5.7:-:.2.   !!##& #!$ &$ % &&!&# ..

.74  $04.7.7:.2.3!0309:..35 !. 203:9:3/.  $  $$&$$  $0-.3 $!&%$  ! #%%!%% %.- 80-.3..3  .3.7!079:.3!079.903:7. &.30/:. !.-!079:.07.!03.7.8.3.2.3 :3/.9$:7.3003/.9 .

3/..3!0309:.7  &# ! 45#.:7:08.82 ********************************* %.3.9.7 %.

3007.:7:08..9!0.7..3!0.7 ************************************************************************************* &39:%3/.-.

-..7.!0..9!0.3.9.3007.-. .7.3!0.07.

!!************************** !072443.3.33 ::8.

8: .32.::8.3:39:503072..%/.

-0703.79.3/5443 54943.82 ********************************** %.9/.0804.!0..3/.3 45#.7.9.3.*************************************2:.3../.3!03.7.7.

.!! **************** %.33 $:7.3/4:203.3-47.7 $.8079..93.3-07:9/03.

5.3.5..3-:-.07.503.3507...:.-:-. !0739.9039.-07.507.2.7..3.3 .3503/.2.19.

3/.: $:7.3.3..!03.9. 25.7.98.39.70!.9/.3.-0758..19.9203:9$08039.3.3 **************************************************************************** 49.9.

9.5.3.3:39:825.7.32.3:39:203/.20303.8.31.30091:39:!#.3.38.!!..3... .9.804.804.50.9: 8.3-0703.90::8.

2.257.!.3-07.43!%$...3 .0:39: $!/..83.

&!$#.

!#.

$!.

3.3.3 $.32:7/%3.3..3&!$#.89.9.3 /.7..3/:507805./:.3/.9.3!05078.3 &39:5079:.7.9.02.7. !07/.9.9 505078.3 $./.3/.3/.$%! $.3-0703.3. 4342#:2.35.3.7.3%03.50.3  02.75:8.3/..9.5.32:7/%3.39:.30:8..%.3  5....3/:7:8.35072443.7.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:..8:-002.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8..

!#.

/..3-:./!0303.907.$! $:7./!0303...5.3:7/ .3.3.

9 097. :9..!03.2.

7.

43&!$#.%00143 49. - ...

!#.

$!.

3 .5.3 ..3/9.-409:8.$%! $.39.35072443. 47.9.3/:7:8.75:8.5.89.9505078.39:.35072443.09..3.:.3425:907  %/.

3. #$$ $.2&8.3.8/.5 !# $&&# $ #..3/03.303.3-:97.

%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .3.7.$0.$04.2.

.7********************************************** $9.%07.3..9:8$04. 07.

%025.3&#&$# .7  **************** %. **************** 4 .38.393.3 .!07803/7.2.5/03.9.:7/*************************************************************** %.7.7  *************** .

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

$04.#03/. ..72.20303.8:804.3.2.2.3***************************************** %...703/.******************************************************** %..-0703.07.72.8:804.

20..507803/7.:0.8!07.-0703..3***************************** /.3 ...3 !4943.39/.

 **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.$0.:./.7 ********************************************** %.:2.#03/.0303.9#:2.:05..3!0309:.380..32. %3. $.7 ********************************************** %.:3******************** .3/.7.3:7:08.94 /.3/.7.7/.9.9./.94 /.32.3.3..:.7$04.3.%/.8.345$04. $443.345$04.8.:2.3*************************%..3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07.3/5443 %079.3/.3&.$04.3!0309:.-03.04843.-03.0303.3!0309:.3./. !07../..********************4 %001432-9******************* $04. $.2..$04.8.3.9.3:7:08.

9.3/..345$04.3!0309:.3.:. ************************************************************************************* !07.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %./.5.3-:.%07.

-07.3.!03.3202.3. $....3..89.

. /909.5.3.9:7..3804.202.-:..2.38..5...3-0.390..3/.7-078:3: 8:3:  ..9:507.

.!03.************************************************* 4 ./!0303..3************************************************* .

3-:.3/..5.9.3.*************************************** %.

..!0780:9:.7. ************************************************************************************ 05:9:8.9.-.3 :.3.3..:25:7 &&$..3!0.!03.

3.547/7**************************************************** %.3!03.3**************************************************** %.9.!0..720.3/9025.%&&$ $04..3/.3007.7.7******************* *********************************** %.9.7.

.079.!! 49..3..3/.3.3/03.3 /05.3/4:203 /4:203 -07:9..390..3-0.8 $.3/:.3/.30-03./50303. ***************** %.7 /05. $.3.2800.3/.3-0.7./8..38:7.7 $09.703/.38.9-07039804../8079.303/.3.3..8.3 $.55072443.33.

20303.-0703907. .08/853  !4943..9.3505078.8.. .39/.-0703.3&!$#/. $.3 45#.82 $$#%$ &#&% # $:7.3!# .7804.3/853/.305:9:8..3. .547..3.

.9039.503.3!03/..7.5.19.3.07.2. !0739.3 .!07.-07.3..:.-:-.3!07..3-:..5.

.3:9.3&!$#. $:7.9.9203:9808039.7.3.3 05:9:8.3!05078.!03.19..3.-0758.

!#.

3../.3-:.3.3:7/ ./!0303.907.5...$! $:7./!0303.

2.9 097..!03. :9.

7.

3.%00143 49.7.. .2007 8.3. !079:.3 .

.3 - .43&!$#.7007 8.3:.3..!079:.7.

!#.

-409:8. 47.9505078.39:.35072443..75:8.3/:7:8.3.39.35072443.3/9.5.5 %/.$! $.3 .3 .89.

3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.9:7.!03//.3007.7.! &  &% $:-507.

2.3.3.3.:7/ ! %.   %.393.5/03.8..9$04.2. $04./.7   4 .2.3&#&$#    .07.7. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  ./!0303..!03//.!0. .

:3%07. %.3  :2.88.7!03/.88.3 $04..2.38.7.7.$:7. .$0.3. .   %.7..19.907.

.305:9:8.3505078..257..5.9.804.3 .3 &!$# !# $!   $.20303.3 3.9. .3%0793 #  ..3.%3.3808.-:.7.2.3 0::8.

5.9-:. .2...!03.

!03.5.2.9...7:-:. &&!&#   ## !!#$%! .

3!0309:.!03.3 $!&%  $$&$$ # $  #%#& %.3!079.74  $ $04.9$:7.3.07.3.7..3 :3/..3. 203:9:3/.2. $0-.7. &.3  .903:7.9 .7:..7!079:.8.30/:.3003/. !.35 !.-!079:.2.- 80-.

.3!0309:.3.7  &# ! 45#.:7:08.7 %.9.82 ********************************* %.3/.

3!0.7 ************************************************************************************* &39:%3/..-.7.:7:08.3007..9!0.

-.07.7.!0..7.3..9!0.3!0.-. .9.3007.

!!************************** .

!072443.33 ::8.3.

3/.7.79.3:39:503072../.9/.8: 0804.7.9.3 45#.3..::8.3/5443 54943.3!03..%/.-0703.7.3.82 ********************************** %.!0.32.*************************************2:.

8079..33 $:7.93.3/4:203.3-47.!! **************** %.3-07:9/03..7 $.

..19.503.3 .:.-:-..3..507.3503/.9039.3.-07.3-:-.5.2.7.2.5. !0739.3507.07.

39..3/.3 **************************************************************************** 49.: $:7.9.9203:9$08039..9.70!.3.3.9/.-0758.19.3.7.!03. 25.98.3.

.3.3.9: 8.5.7. .32.!!.31.20303.804.8.9.50..3:39:203/.30091:39:!#.3:39:825.804.90::8.3.3-0703..9.38.

!.0:39: $!/.83.3-07.43!%$..257..3 .2..

&!$#.

!#.

$!.

7.8:-002.3.3/.30:8.32:7/%3.3-0703./.89.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.3  02.3 $..5.9.3.7.32:7/%3. 4342#:2.35072443../:.%.3  5.3.3/.9...3/:7:8.39:.02.3 &39:5079:.9 505078.3%03.9.3.3/.35..$%! $.3 $.3/..3 /.3/:507805..7.9.7.75:8.9.7.3.50.3!05078.3&!$#.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8... !07/.

!#.

3../.$! $:7..3-:.3./!0303.5..907./!0303.3:7/ .

2. :9.9 097..!03.

7.

%00143 49.. - ..43&!$#.

!#.

$!.

3/9.3425:907 .3/:7:8.5. 47.89.:.35072443.9.75:8.5...35072443.3 .39:.09.9505078.$%! $.

3.39. %/.-409:8.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful