Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah

:
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : PUVANA A/P MANÌAM
2. Jantina : PEREMPUAN 3. Tarikh Lahir : 8.11.1996
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 961108-14-6478
5. Bangsa : ÌNDÌA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : TÌNGKATAN 2 SETÌA
9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : 3C, 1D, 1E
PMR :
SPM :
* ( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : PALANÌAMAL A/P RAMAN
12. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BLOK 39-07-09 FLAT SRÌ PERAK
_________________________________________________________________________________
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

- SDA -
14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) : - SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CONVENT SENTUL
Pilihan Kedua :
16. Sebab-sebab Pertukaran :

17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : 1 NOVEMBER 2010
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌ SOKONG
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini * DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
BANDAR BARU SENTUL 51000 KUALA LUMPUR
-
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
Cop Rasmi
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
2. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal /
2. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
2. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah : PPD KERAMAT / PPD SENTUL
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : WONG YONG XIANG
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 18.3.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 980318-14-6007
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : B, 3C, D
PMR : -
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HOON
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BOK D-5-15 PPR KG BARU, AIR PANAS

5300 KUALA LUMPUR
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CHONG HWA GOMBAK K.L
Pilihan Kedua : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 K.L
16. Sebab-sebab Pertukaran : MASALAH PENGANGKUTAN DAN SEKOLAH

YANG DÌPOHON BERDEKATAN DENGAN TEMPAT TÌNGGAL.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
JALAN USAHAWAN 6, OFF JALAN GENTÌNG KELANG
-
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
Cop Rasmi
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah :
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : YAP KAH LOK
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 16,12.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : AK08119
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR :
PMR :
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HO MEI LENG
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : G-12-14 JALAN AIR KEROH PPR SETAPAK
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
,- SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 ZON R1
Pilihan Kedua : SMK© CHONG HWA GOMBAK
16. Sebab-sebab Pertukaran : LEBÌH BERDEKATAN DENGAN RUMAH.

DAN MASALAH PENGANGKUTAN.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
ADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
5300 KUALA LUMPUR.
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAIB ditaip atau cetakan komputer.
LAMPIRAN
Cop Rasmi
( Tidak boleh tulisan tangan )

3.2.:7/ !&'.. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  . .07.9$04.!03//. $04./.!0.3.8.2.2.

5/03..7./!0303.! %.3&#&$#    .7     4 .393.3. !#!&  %.

3  :2.7.38.7.$0.3 $04.7.  %. .$:7.3.:3%07.88.. .88. %..7!03/.907.2.19.

9.7.2.3%0793 %%$% .20303.3.804.3 0::8.3808.3 3.3 &!$# !# $!    $.5..3 .3505078.257... .%3.9..305:9:8.-:.

. ..9-:.5.2.!03.

 !..!03.

.2.7:-:.5.!#  %$#!# ##&$%& &&!&# ********************************************************************************* .9.

-!079:..07. $0-.9 .3.9$:7..903:7.8.7.2. !.3.- 80-.30/:..7.!03.3 :3/. &.3!0309:.3.3   $ '%$%& %.3  $ .3003/. 203:9:3/.35 !.7!079:.74  $ $04.3!079.2.7:.

7   '# $  45#.3!0309:..82 ********************************* %.:7:08.3/.9.3.7 %.

-.7.:7:08.9!0..3!0..7 ************************************************************************************* &39:%3/.3007.

!0.9.7.3007.3!0.7.3..-..-. .07.9!0.

3.!!************************** !072443.33 ::8.

3 45#./.%/.-0703.3:39:503072.3/5443 54943..32..8: 0804.*************************************2:.82 .9/.::8.79.7.

9..3!03.3/.3.3.7.!0.7.%.

7 $.3/4:203.!! %.8079.3-07:9/03...3-47.33 $:7.93.

.9039.503.2.07.3 .:.2.3-:-.5..7.-07. !0739.507.3507..3.3503/.-:-.5.19..3.

3 **************************************************************************** 49..3.70!.9.19.!03.3/.9/.3..3.3. 25.98.7.9.-0758.39.9203:9$08039.: $:7.

804..3.50.8.38.804.!!.3..9: 8.3:39:203/.90::8.5.3-0703.9..30091:39:!#.7.3. .20303.32.31.3:39:825.9.

43!%$.3 ...83.0:39: $!/..257.3-07.2.!.

&!$#.

!#.

$!.

3/.75:8./.$%! $.3  02.3/:507805.7.3/:7:8.30:8.3  5.9.3-0703.3 .89.3.%. !07/..3/.3%03..39:./:.5..9.32:7/%3.35072443..3.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.8:-002.3 $..7.. 4342#:2.7.3 /.3.9 505078.

3.7.7.32:7/%3.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.50.9.3!05078..35.3/. &39:5079:.3&!$#.02.3/..3.9.9.3 $..

!#.

.907.3./!0303.5.3:7/ ./!0303../.$! $:7..3.3-:.

2..!03. :9.9 097.

7.

43&!$#...%00143 49. - .

!#.

$!.

.75:8.3 .35072443.89.3/:7:8.3425:907  %/.3 .9.39:..-409:8.3.09.35072443.5.$%! $.39.3/9.5.9505078. 47.:.

3.5 !# $&&# $ #.3.303.3-:97.8/.3/03. #$$ $.2&8..

2.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .$04.3.7.$0.

3..7********************************************** $9.%07. 07..9:8$04.

7  *************** .9.:7/*************************************************************** %.393. %025.!07803/7.7.7  **************** %. **************** 4 .3 .5/03.38.2.3&#&$# .

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

72.-0703.72. .703/.#03/...******************************************************** %.2.2.3***************************************** %.3.07.20303.$04..8:804..8:804.

39/.20...3 ..3 !4943.-0703.507803/7.:0.3***************************** /..8!07.

/.7$04.3!0309:..:2..#03/./.3:7:08. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.$04.3.3/.:05.3/..04843.-03.3/.9..8.$04.********************4 %001432-9******************* $04.3:7:08.32.3!0309:. $.:3******************** . $.3/5443 %079.. !07.345$04.32./.7/..9. $443.3.$0.94 /.3!0309:.3*************************%.0303.9#:2.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07.7 ********************************************** %.3..7.8.2. %3.7 ********************************************** %.380.0303.:.3&.8.%/./.94 /.-03.3.9.345$04.:2.:.3.7.

 ************************************************************************************* !07.:.3.3!0309:.9.345$04.3-:.3/./.5.%07.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %..

3202.-07.3.3..89. $..3...!03.

3804.3/.390.3-0.9:7.7-078:3: 8:3:  ..2....38..3.202.5. /909.5...9:507..-:.

.************************************************* 4 ./!0303..3************************************************* .!03.

*************************************** %.3..9.3-:.5.3/.

.3 :.7.!0780:9:. ************************************************************************************ 05:9:8..:25:7 &&$.3.9.3..-..!03.3!0.

3/9025.3**************************************************** %.720.!0.7.%&&$ $04.3007.7.7******************* *********************************** %.9.3!03.3/.547/7**************************************************** %.9.3...

/8079.38:7.3/03.8. ***************** %.079..3/.3/./8.30-03.7 /05.38./50303.8 $..3.7.3.9-07039804...3-0..2800.390.. $.3.3-0.55072443.3/.3/4:203 /4:203 -07:9.3..3 /05.303/.3.33.3/:..703/.7 $09.!! 49.3 $.

39/. .3..547. .-0703907.08/853  !4943. $.8. .3/853/..7804.82 $$#%$ &#&% # $:7.3!# .9.3505078.305:9:8.20303.3&!$#/.3 45#.3.-0703...

3..07. !0739..-07..5.19.5.!07.3.3!03/.503.3 .2.7.-:-.3!07.9039..3-:..:.

3.3.9.7.3&!$#.3!05078.3:9.19.9203:9808039.3 05:9:8.!03..-0758. $:7..

!#.

3..3-:.5./!0303.907..$! $:7./!0303.3:7/ .3../.

.!03.2.9 097. :9.

7.

 .%00143 49.2007 8.3.7.3.. !079:.3 .

.3 - .!079:.3:.3..7.7007 8.43&!$#.

!#.

39:.3 .$! $.5 %/.75:8. 47.39.3/9.-409:8.3/:7:8.3.35072443.89..5.35072443.9505078.3 .

3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.7.3007.!03//.9:7.! &  &% $:-507.

!03//.3.2. !!#%.8.9$04.!0. ./.07.2.. $04.3.

:7/   %.3&#&$#    ..    %.3.393.5/03./!0303.2.7   4 .7.!!$%& $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .

7.:3%07.3  :2.88.907.3.. %.$0.3 $04.38.7. #  .2.    %.88. .7.7!03/.$:7..19.

3 &!$# !# $!    $.3808..3..9.804.9.7.2.3505078.3 0::8.3 .-:.%3.257..5.3%0793 . ..20303.305:9:8.3 3.

5.9-:..!03.. .2.

!03.   !!##& #!$ &$ % &&!&# ..9..2.7:-:.5.

- 80-.35 !.7.3003/.3. &.3 $!&%$  ! #%%!%% %.. 203:9:3/.7:.9$:7.2.3  .3!079.8.7!079:.  $  $$&$$  $0-.7.30/:.903:7.9 .74  $04.2.3.3.-!079:.!03...3 :3/. !.3!0309:.07.

3!0309:.:7:08..82 ********************************* %.9.3.7 %.3/.7  &# ! 45#.

3007.7...:7:08.9!0.3!0.7 ************************************************************************************* &39:%3/.-.

9.7.07..-..-.9!0.3007.3.7.3!0. .!0.

3.33 ::8.!!************************** !072443.

3:39:503072.::8.32..%/.8: .

*************************************2:.7.3.!0.9.-0703.3!03..7.7.0804.3 45#.3/5443 54943.9/./.79.3..82 ********************************** %.3/.

3-07:9/03...93.33 $:7.3/4:203.8079.3-47.!! **************** %.7 $.

.2..503.5..5.7.3 .3.9039.-07.3.2.507.3503/.19..:.-:-.3-:-.07.3507. !0739.

9.3.!03.. 25.: $:7.3.-0758.9.3 **************************************************************************** 49.3/..3.7.3.9/.70!.19.9203:9$08039.39.98.

7..3..32.804.3.50.38.3:39:203/.20303.3-0703.3.9.3:39:825.8.30091:39:!#.31.!!..9: 8.5. .90::8.804.9.

3-07..257.2..3 ..!.83.0:39: $!/.43!%$.

&!$#.

!#.

$!.

.3&!$#./..3 $.3  5.3 &39:5079:.3/.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:./:.3-0703.3  02.3%03..3.32:7/%3.3 $..2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.8:-002. !07/.02.5.3/:507805.3.9..50..9...3/.30:8.7.7.9 505078.75:8.89.%.9.3/:7:8.3.3!05078. 4342#:2.3.3/.9.35.32:7/%3.7.3/.7..9.3 /.7.35072443.$%! $.3.39:.

!#.

/!0303.3./.3.907...3-:.$! $:7./!0303..5.3:7/ .

9 097. :9.2..!03.

7.

43&!$#.. - ..%00143 49.

!#.

$!.

:.9505078.3 .3 ..89.5.75:8.35072443.09.3425:907  %/.-409:8..39.3/9.35072443.9.3.5.3/:7:8.39:. 47.$%! $.

5 !# $&&# $ #.8/.3/03.3-:97.3.3..303.2&8. #$$ $.

7.$0.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .$04.3.2.

7********************************************** $9.. 07.3..9:8$04.%07.

3 .9.:7/*************************************************************** %.7  *************** .7.393. **************** 4 .38. %025.2.3&#&$# .7  **************** %.!07803/7.5/03.

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

 .2.3***************************************** %..72.2.8:804...20303.72.$04.******************************************************** %.-0703.#03/.703/.3.07.8:804..

:0..39/.3***************************** /..8!07.507803/7.20...3 .3 !4943.-0703.

9.$04.3.7$04..0303.94 /.:.380.3.94 /.:.:2.********************4 %001432-9******************* $04.9#:2.3:7:08. $./..345$04.:2./..2.$0..3:7:08. $443.3/.3/.-03.3!0309:.%/./.04843.32..#03/. %3.7 ********************************************** %.3.3. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.8.0303.32.7 ********************************************** %.8.3!0309:. !07.9.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07.3/5443 %079.7.3.3!0309:.8.345$04.7.9.3/.$04..3&..:05. $./.-03.7/.:3******************** .3*************************%.

3.345$04.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.9.5.3!0309:.:.3/..%07. ************************************************************************************* !07./.3-:.

3202..89..3.3.-07..3.!03. $..

9:507.3/.9:7.7-078:3: 8:3:  .3-0...5..3..202.5..390..2. /909..-:..3804.38.

3************************************************* .!03./!0303.************************************************* 4 ...

3-:..3.*************************************** %.5.3/.9.

-.:25:7 &&$.3!0..!03.3...3.7..9. ************************************************************************************ 05:9:8.!0780:9:.3 :.

7.7******************* *********************************** %.9.9.3007.3**************************************************** %.3/.3/9025.7.3...3!03.720.!0.547/7**************************************************** %.%&&$ $04.

3/03../8.8 $.9-07039804./8079.079. ***************** %.2800.38:7.30-03.33.38..3. $..3..3/.390.303/.3 /05..3/4:203 /4:203 -07:9.3 $.7.703/.3./50303.3/.3-0.7 $09..3/.3/:.8.7 /05.!! 49..3.3-0..3.55072443.

..3.-0703..3&!$#/.3 45#. . $.305:9:8.7804.-0703907.3!# . .20303.08/853  !4943.8.547.9.39/.82 $$#%$ &#&% # $:7.3505078.3. .3/853/..

 !0739..-:-..3-:.19.7.5.3..:...9039.503.3!07.-07.3 .!07.5.07.3!03/.2.3.

3!05078.3.!03.3&!$#. $:7.3.7...19.9.9203:9808039.3:9.-0758.3 05:9:8.

!#.

.3-:./.3.$! $:7./!0303.3.5.907../!0303..3:7/ .

2.9 097.!03. :9..

7.

3 .3.7.2007 8. !079:.3.%00143 49.. .

.!079:.3.7.3 - .3:.43&!$#..7007 8.

!#.

39:. 47.3 .35072443.3 .5 %/.-409:8.5.3/9.3/:7:8.$! $.3.75:8.9505078.39..89.35072443.

7.9:7.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.!03//.! &  &% $:-507.3007.

3&#&$#    .2.:7/ ! %./!0303.8.2.2. .7   4 .5/03.   %./.3.393.7.!03//.9$04.!0... $04.3.07. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .3.

3  :2.38.7.7.2. .$0.3 $04.907.7!03/.3.. .:3%07.19.88.88.$:7.7. %..   %.

-:.3 .2.3808.257.3505078..305:9:8.20303.%3..3 0::8.3 &!$# !# $!   $.5.3 3.9.804.3.9..3%0793 #  . .7..

 .!03.2.5...9-:.

2.5.9..7:-:. &&!&#   ## !!#$%! ..!03.

-!079:.07.30/:.2.3.9 .3  ..3 $!&%  $$&$$ # $  #%#& %.!03.74  $ $04.3003/. !.35 !..3.9$:7. 203:9:3/.3.7!079:.3!079.3!0309:.7.8.2.903:7. $0-.7. &.- 80-..3 :3/.7:.

7  &# ! 45#.9..7 %.:7:08.3/.3.3!0309:.82 ********************************* %.

9!0.:7:08.-.7 ************************************************************************************* &39:%3/.3007.3!0.7...

3007..07.!0.3.7.-.3!0.9.7..-.9!0. .

!!************************** .

33 ::8.!072443.3.

*************************************2:.3..%/.3!03.3.7.7./.9.3/5443 54943.-0703...79.3:39:503072.!0.3 45#.8: 0804.9/.3/.82 ********************************** %.32.::8.7.

7 $.8079..3-47.93.!! **************** %.33 $:7.3-07:9/03.3/4:203..

-07.507.3...3 .07.-:-.5.3503/.503...2.3-:-.9039.5. !0739.3.2.3507.19.7.:.

: $:7.9.3.!03.7.3.9203:9$08039.9/.39.98..3 **************************************************************************** 49.9.-0758. 25.3.70!.19..3/.3.

!!.50.30091:39:!#.3.3..804.90::8.3.7.3:39:825.5..9: 8.38.20303.32. .3:39:203/.31.3-0703.804.9.8.9..

43!%$.257.3-07.2...3 .83.!.0:39: $!/..

&!$#.

!#.

$!.

75:8.3/.30:8.32:7/%3.8:-002..3 $.89..9.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.3%03..3.3./.7.7.02.7.3 /.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.3&!$#.3.32:7/%3..3.3  02..35.3/.3-0703.3/.7. !07/.3 $.9.9.50.35072443.7.3/..3/:7:8. 4342#:2..3!05078./:.9 505078..3 &39:5079:..9.9.39:.$%! $.3/:507805.3  5.3.5.%.

!#.

3..3../!0303.$! $:7.3-:.5.3:7/ ./!0303.907../.

9 097..2. :9.!03.

7.

.. - .43&!$#.%00143 49.

!#.

$!.

35072443.$%! $.3425:907 .39:.3/:7:8.09.5. 47...75:8.3/9.89.9.5.:.3 .9505078.35072443.

3 .3. %/.-409:8.39.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful