Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah

:
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : PUVANA A/P MANÌAM
2. Jantina : PEREMPUAN 3. Tarikh Lahir : 8.11.1996
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 961108-14-6478
5. Bangsa : ÌNDÌA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : TÌNGKATAN 2 SETÌA
9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : 3C, 1D, 1E
PMR :
SPM :
* ( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : PALANÌAMAL A/P RAMAN
12. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BLOK 39-07-09 FLAT SRÌ PERAK
_________________________________________________________________________________
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

- SDA -
14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) : - SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CONVENT SENTUL
Pilihan Kedua :
16. Sebab-sebab Pertukaran :

17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : 1 NOVEMBER 2010
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌ SOKONG
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini * DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
BANDAR BARU SENTUL 51000 KUALA LUMPUR
-
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
Cop Rasmi
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
2. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal /
2. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
2. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah : PPD KERAMAT / PPD SENTUL
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : WONG YONG XIANG
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 18.3.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 980318-14-6007
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : B, 3C, D
PMR : -
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HOON
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BOK D-5-15 PPR KG BARU, AIR PANAS

5300 KUALA LUMPUR
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CHONG HWA GOMBAK K.L
Pilihan Kedua : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 K.L
16. Sebab-sebab Pertukaran : MASALAH PENGANGKUTAN DAN SEKOLAH

YANG DÌPOHON BERDEKATAN DENGAN TEMPAT TÌNGGAL.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
JALAN USAHAWAN 6, OFF JALAN GENTÌNG KELANG
-
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
Cop Rasmi
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah :
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : YAP KAH LOK
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 16,12.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : AK08119
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR :
PMR :
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HO MEI LENG
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : G-12-14 JALAN AIR KEROH PPR SETAPAK
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
,- SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 ZON R1
Pilihan Kedua : SMK© CHONG HWA GOMBAK
16. Sebab-sebab Pertukaran : LEBÌH BERDEKATAN DENGAN RUMAH.

DAN MASALAH PENGANGKUTAN.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
ADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
5300 KUALA LUMPUR.
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAIB ditaip atau cetakan komputer.
LAMPIRAN
Cop Rasmi
( Tidak boleh tulisan tangan )

3./.:7/ !&'.9$04. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  . $04. .07.3.8.!0.2..2.2.!03//.

7     4 .. !#!&  %.393.7.3./!0303.! %.5/03.3&#&$#    .

 %.7. .$0.:3%07..3 $04.7.7.7!03/..  %.$:7.88.88.3.38.907. .3  :2.2.19.

3808.. .3 3..3505078.3.3 0::8.804.2.305:9:8.3%0793 %%$% .3 &!$# !# $!    $.257.9.3 .9..%3.5.20303.7..-:.

. .2.5..!03.9-:.

 !.!03..

9.7:-:.!#  %$#!# ##&$%& &&!&# ********************************************************************************* .2.5..

3 :3/. 203:9:3/.3. !.07.!03..2.9 .9$:7.8.3003/.3!079. &.3!0309:.7.3  $ .7..903:7.30/:.74  $ $04.3.-!079:.- 80-.. $0-.3   $ '%$%& %.7!079:.7:.2.3.35 !.

7   '# $  45#.7 %.9.:7:08.3!0309:.3.82 ********************************* %.3/..

3!0.9!0.7.3007...-.:7:08.7 ************************************************************************************* &39:%3/.

3!0...9!0.3.07.7.3007.!0.9. .-.7.-.

33 ::8.!!************************** !072443.3.

.32.79.%/.8: 0804.*************************************2:.9/.7./.3:39:503072..3 45#.::8.82 .3/5443 54943.-0703.

3!03.!0.3/.3.%..7.9.3.7.

3-47.!! %..33 $:7.7 $..3/4:203.3-07:9/03.93.8079.

07.3..2.3503/.7.:.3 .3507.503.9039..2..507. !0739.5..5.3.-:-.19.3-:-.-07.

98.!03.9..3.39. 25.9203:9$08039.9.3.: $:7..19.7.3.-0758.3.70!.3 **************************************************************************** 49.3/.9/.

5.3:39:203/..9..7.3:39:825.31.804.90::8.20303.32.!!.30091:39:!#.3.3..804.38.8.9: 8.3.50.3-0703. .9.

.43!%$..0:39: $!/.3-07..3 .!.83.257.2.

&!$#.

!#.

$!.

3.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:./:..9.5..3.8:-002.9.3 .39:.7.3 $.32:7/%3.35072443. !07/. 4342#:2.7.3/..7.3 /.9 505078.75:8.3-0703.3/:7:8.$%! $.3  02./.3%03.%.3/:507805.3/..3  5..89.30:8.3..

35. &39:5079:.3!05078.9.7..3/..3&!$#.9.50.3.32:7/%3.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.3 $.3/.9.7..02.3.

!#.

3:7/ .907.3-:.3.3.../..$! $:7./!0303.5./!0303.

.9 097.2. :9.!03.

7.

43&!$#..%00143 49. - ..

!#.

$!.

$%! $.9.3 .3 .5.3425:907  %/.9505078.35072443.5.3/9.35072443. 47.39:.-409:8.89.75:8.3.3/:7:8.39..:.09..

2&8..3/03.8/.5 !# $&&# $ #.303.3.3. #$$ $.3-:97.

3.2.$04.7.$0.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .

7********************************************** $9.9:8$04..%07..3. 07.

9.7  **************** %.3 .38.7.:7/*************************************************************** %.!07803/7.2.3&#&$# . %025.5/03.7  *************** . **************** 4 .393.

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

8:804.8:804.20303.3***************************************** %.$04.#03/.2. ..3..72.-0703..******************************************************** %.72..703/.07.2.

39/.20.3***************************** /..3 ..3 !4943.507803/7..:0.-0703..8!07.

$04.3!0309:.********************4 %001432-9******************* $04.9.345$04. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2..04843.:2.3*************************%.3/.94 /.3/.8.3!0309:./.9.7 ********************************************** %.:05. !07.0303.-03./.%/.:.3.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07.0303.3:7:08.:2.3.-03.3!0309:..3.345$04.2.$04.3/.380.3/5443 %079.:. %3.8.7$04.#03/..94 /.7.:3******************** .9#:2..9. $.32././.$0..3&. $443.8..7 ********************************************** %.. $.32.7.3.7/.3:7:08.3.

9. ************************************************************************************* !07.3!0309:.3/.%07..:./.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.5.3.345$04.3-:.

. $..3..!03.-07.3202.3..89.3.

 /909.9:507..5.-:..38.3804..3/.2...202.7-078:3: 8:3:  .9:7...3-0.5.3..390.

.************************************************* 4 .3************************************************* ..!03./!0303.

.3/.3-:.9.3.*************************************** %.5.

:25:7 &&$.9.3.7. ************************************************************************************ 05:9:8..3.-..3 :.3!0...!0780:9:.!03.

7.7******************* *********************************** %.3!03.3**************************************************** %.7.%&&$ $04.720.3/9025.547/7**************************************************** %.3.3/.!0.3007.9.9...

3/4:203 /4:203 -07:9.3/.8 $...079.3 /05.9-07039804. $.33.390..3/.3..3.3.3/03.3./8.55072443.3.3 $./8079. ***************** %.!! 49./50303...8.3/:...7 /05.3-0.30-03.703/.38:7.2800.7.3-0.38.3/.7 $09.303/.

3.8.547.3/853/.-0703.08/853  !4943. ..305:9:8.3.3!# .3&!$#/.3 45#.7804.-0703907...82 $$#%$ &#&% # $:7. .39/.9.20303. $.3505078. ..

5.3-:.3.9039.-:-..19.2.!07...3 .3. !0739.3!07.-07.3!03/...503.07.:.7.5.

3.7.9.-0758.!03.3 05:9:8.3.3!05078.19..9203:9808039. $:7.3:9..3&!$#.

!#.

3:7/ ./!0303.907./!0303.3-:...$! $:7.3.5..3./.

2.!03.9 097. :9..

7.

%00143 49.3.7.. !079:.2007 8.3.3 . .

7.3 - ..7007 8.3:.43&!$#.3.!079:..

!#.

.75:8. 47.3/9.39:.35072443.9505078.3 .$! $.5.3.-409:8.3/:7:8.3 .39.89.35072443.5 %/.

! &  &% $:-507.7.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.!03//.9:7.3007.

.9$04.8.3.!0. $04.2.07.3.2. .!03//./. !!#%.

393.2./!0303.3.:7/   %.    %.!!$%& $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .7   4 .3&#&$#    .7.5/03..

907.88.38.3.88.$:7.19.2.3 $04.7. .$0.7!03/.:3%07. %.7.. #  .    %.3  :2..7.

3808.9..305:9:8.2.7..9.3 &!$# !# $!    $.3.3 0::8.3505078.257.20303.%3. .3 3.5...804.3%0793 .3 .-:.

!03..9-:.5. .2..

9.5.   !!##& #!$ &$ % &&!&# .!03..7:-:.2..

2.3.30/:. 203:9:3/.35 !. !..903:7.7.!03.7!079:.3 $!&%$  ! #%%!%% %.3.7:.3!0309:.2. &.74  $04..3  .07.3003/.  $  $$&$$  $0-.9$:7.8.3!079..-!079:.- 80-.3 :3/.3.7.9 .

3!0309:.7 %.9..3/.:7:08.7  &# ! 45#.82 ********************************* %.3.

3!0.:7:08.3007.9!0.7.-.7 ************************************************************************************* &39:%3/...

3.-. .3!0.07.9!0..7.9.7.3007.-..!0.

!!************************** !072443.33 ::8.3.

3:39:503072.8: .32..%/.::8.

0804...7.9.3/.3 45#.79.7.3.3/5443 54943./.!0.*************************************2:.82 ********************************** %.3.7.-0703.9/.3!03.

7 $.8079.3/4:203..!! **************** %.3-07:9/03..3-47.93.33 $:7.

2.5.9039..19.3-:-.507.3 .503.:..07.3503/. !0739..-07.2.-:-.3.5..3507.3.7.

.3/.-0758.: $:7.3 **************************************************************************** 49. 25..9/.98.39.19.3.9203:9$08039.!03.3.7.9.3.70!.9.3.

9.8.20303.804.38.3.32.7.3.5.31..9: 8..30091:39:!#.3.804.3:39:203/.50.3:39:825.!!.9.90::8.. .3-0703.

0:39: $!/..257..3-07.2.3 ..!.83.43!%$.

&!$#.

!#.

$!.

%.3/:7:8.3.3/.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:..3!05078.3 $.50.35.3/./.3 /.3/:507805.3/.35072443. 4342#:2.7....9.9.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8./:.$%! $.7.7.3&!$#.30:8.3-0703.3.9.9 505078.8:-002.3  5.9.75:8.89.3.3%03..7..3.7.3.32:7/%3.. !07/.3  02.5...3 $.39:.9.32:7/%3.02.3 &39:5079:.3/.

!#.

.3-:./!0303.3.3./...$! $:7.5.3:7/ .907./!0303.

. :9.2.!03.9 097.

7.

43&!$#..%00143 49. - ..

!#.

$!.

3/9.3/:7:8.5.3.9.35072443.-409:8.5.3 .09.75:8.. 47.9505078..35072443.:.3 .3425:907  %/.$%! $.39:.39.89.

3/03.3-:97. #$$ $.8/.3..5 !# $&&# $ #.3.2&8.303.

$04.7.2.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .$0.3.

 07..3..7********************************************** $9.9:8$04.%07.

38. %025.9. **************** 4 .7  *************** .7  **************** %.393.5/03.:7/*************************************************************** %.2.!07803/7.3&#&$# .3 .7.

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

2.8:804..20303.8:804.2.$04.#03/.07.3.72.703/. ...72.-0703.******************************************************** %.3***************************************** %..

..3***************************** /.:0.39/..507803/7.3 ..3 !4943.20.-0703.8!07.

.3/.$0.. $443./.7.94 /.7 ********************************************** %.380. $.345$04.%/.2.:05.94 /.8../.3/.. $.3!0309:.345$04.8.9.9.04843.9#:2.9.8.32.3.7/.:2..3:7:08.32.7 ********************************************** %.3:7:08.3!0309:. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.3/5443 %079.3*************************%.3.7.********************4 %001432-9******************* $04./.3!0309:.0303.:.$04.0303.:2.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07. %3.#03/.3&.3/. !07..$04.3.:.-03.7$04.-03.3./.3..:3******************** .

3.9.3!0309:.:. ************************************************************************************* !07.3/./..5.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.%07.3-:.345$04.

.!03.3. $.3...3202.-07.89.3..

9:507.390.3... /909...9:7.3804.3/.5.3-0.202.-:..38.5..2..7-078:3: 8:3:  ..

3************************************************* .!03..************************************************* 4 ./!0303..

5..3.3-:.*************************************** %.9.3/.

. ************************************************************************************ 05:9:8..3.3.:25:7 &&$.!0780:9:.9.-.!03.3!0..3 :.7..

3/.3**************************************************** %.7...3007.547/7**************************************************** %.7.3!03.720.9.%&&$ $04.3/9025.9.3.!0.7******************* *********************************** %.

703/.8..390.7.3/.38.3.38:7..079.3/4:203 /4:203 -07:9.3/03.30-03.3/.3-0.7 $09.33..9-07039804.!! 49.3-0.3/:.3.2800.3 /05. $.3. ***************** %.3 $.3/./50303..8 $./8079.3...3.55072443./8.303/...7 /05.

.08/853  !4943.3!# .3&!$#/.9.3.-0703907.547.3505078. ..39/.. $.7804.3/853/.20303.3. .8.-0703. .3 45#.82 $$#%$ &#&% # $:7.305:9:8..

.3-:.-07.3.-:-.7.:.3!03/..3.2..19..3!07..!07.5.5.503. !0739.07.9039.3 .

-0758.3 05:9:8.3&!$#..3!05078.19..3:9.9203:9808039. $:7.!03.7.3.3.9.

!#.

5.3:7/ .907./!0303.3.$! $:7..././!0303..3.3-:.

9 097.2.!03. :9..

7.

!079:.7.2007 8..3 .%00143 49.3. .3.

3.!079:..43&!$#.7.3:..3 - .7007 8.

!#.

$! $.5.3/:7:8.3/9.3 .39:.9505078.35072443.5 %/..3 .-409:8.35072443.39.3.75:8.89. 47.

9:7.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.!03//.! &  &% $:-507.7.3007.

393.5/03.2..3.   %.!0.3.2.3&#&$#    .9$04. $04.3.8.2.:7/ ! %./!0303.7   4 ..!03//.7. . $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .07./.

:3%07.$:7. %.907.38.19.. .7..7!03/.7.7.$0.3  :2.   %.88.88.3.3 $04.2. .

2.20303.3808.%3..3 0::8.-:..3 &!$# !# $!   $.257..804.7.3%0793 #  . .3 3.3 ..5.9.9.3505078.3.305:9:8.

..2.!03.9-:.5. .

!03.5.7:-:.9.2. &&!&#   ## !!#$%! ...

3003/.2.. &.74  $ $04..3!079.!03.-!079:.07.3.30/:.3.3 :3/.7. $0-.7..- 80-.7:.7!079:. 203:9:3/. !.903:7.35 !.3  .9 .3 $!&%  $$&$$ # $  #%#& %.9$:7.3.3!0309:.2.8.

.3!0309:.9.7  &# ! 45#.3.3/.82 ********************************* %.7 %.:7:08.

7.-...7 ************************************************************************************* &39:%3/.3007.3!0.:7:08.9!0.

07.3. ..7.!0.7.3007.-..9!0.9.-.3!0.

!!************************** .

33 ::8.3.!072443.

-0703.82 ********************************** %.3/5443 54943.3.::8...3..!0.%/.7.3 45#.3/.7.8: 0804.3!03.9.*************************************2:.9/.7.3:39:503072.79.32./.

7 $..!! **************** %.3/4:203.8079.3-07:9/03.93.3-47.33 $:7..

7.2. !0739..3.2.07.5.9039.503.3 ..3503/.-07.:.-:-..507.3-:-..3.19.5.3507.

39.9/.!03.3.98.3 **************************************************************************** 49.19.3..3.3. 25..9.70!.3/.-0758.7.9.9203:9$08039.: $:7.

!!.20303.3-0703. .9.9: 8...30091:39:!#.3.7.32.804.3.31.5.38.50.3:39:825.8.90::8.9.804.3.3:39:203/..

2.3 .43!%$..!.0:39: $!/.83..257.3-07..

&!$#.

!#.

$!.

9 505078.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.9.32:7/%3.9.3 $.%.3.39:.3  02.7.3/.3 /.7.3 &39:5079:.3/.89.32:7/%3.3.3..3/.3&!$#./:.3-0703.8:-002.9.30:8.7..7./....35072443.50.3.02.75:8...3/:7:8. 4342#:2..3 $.$%! $.7.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:..5.9.9.35.3/:507805.3/. !07/.3  5.3.3!05078.3%03.

!#.

/!0303.5.3:7/ ..3./!0303./.$! $:7.3..907.3-:..

9 097. :9.2..!03.

7.

..43&!$#.%00143 49. - .

!#.

$!.

3/9.35072443.3/:7:8..39:.5.75:8.89.09.$%! $.9505078..3 .35072443.:.9.5. 47.3425:907 .

 %/.3 .3.39.-409:8.