Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah

:
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : PUVANA A/P MANÌAM
2. Jantina : PEREMPUAN 3. Tarikh Lahir : 8.11.1996
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 961108-14-6478
5. Bangsa : ÌNDÌA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : TÌNGKATAN 2 SETÌA
9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : 3C, 1D, 1E
PMR :
SPM :
* ( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : PALANÌAMAL A/P RAMAN
12. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BLOK 39-07-09 FLAT SRÌ PERAK
_________________________________________________________________________________
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

- SDA -
14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) : - SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CONVENT SENTUL
Pilihan Kedua :
16. Sebab-sebab Pertukaran :

17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : 1 NOVEMBER 2010
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌ SOKONG
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini * DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
BANDAR BARU SENTUL 51000 KUALA LUMPUR
-
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
Cop Rasmi
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
2. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal /
2. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
2. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah : PPD KERAMAT / PPD SENTUL
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : WONG YONG XIANG
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 18.3.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 980318-14-6007
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : B, 3C, D
PMR : -
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HOON
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BOK D-5-15 PPR KG BARU, AIR PANAS

5300 KUALA LUMPUR
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CHONG HWA GOMBAK K.L
Pilihan Kedua : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 K.L
16. Sebab-sebab Pertukaran : MASALAH PENGANGKUTAN DAN SEKOLAH

YANG DÌPOHON BERDEKATAN DENGAN TEMPAT TÌNGGAL.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
JALAN USAHAWAN 6, OFF JALAN GENTÌNG KELANG
-
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
Cop Rasmi
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah :
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : YAP KAH LOK
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 16,12.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : AK08119
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR :
PMR :
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HO MEI LENG
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : G-12-14 JALAN AIR KEROH PPR SETAPAK
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
,- SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 ZON R1
Pilihan Kedua : SMK© CHONG HWA GOMBAK
16. Sebab-sebab Pertukaran : LEBÌH BERDEKATAN DENGAN RUMAH.

DAN MASALAH PENGANGKUTAN.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
ADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
5300 KUALA LUMPUR.
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAIB ditaip atau cetakan komputer.
LAMPIRAN
Cop Rasmi
( Tidak boleh tulisan tangan )

:7/ !&'. $04.!03//.3.2.3. ./. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .!0.2..07.9$04.8.2.

5/03.7.3./!0303.7     4 .3&#&$#    .393.! %.. !#!&  %.

7..$:7.38.  %. .88. .88..7!03/.2.19.3.907.3  :2.$0.7. %.:3%07.7.3 $04.

305:9:8.3 .3 &!$# !# $!    $.3.9.804..20303.7.9.5.3505078. .3%0793 %%$% ..2.-:.3808..3 3..3 0::8.257.%3.

.5.9-:.2.!03.. .

 !.!03..

9.5.7:-:.2.!#  %$#!# ##&$%& &&!&# ********************************************************************************* ..

74  $ $04..3!079.3 :3/.7.9 . !.30/:.8..-!079:.3   $ '%$%& %.3!0309:. 203:9:3/.3.2.903:7.7:.3003/.7!079:.3.9$:7.2.3  $ . $0-.7..- 80-.07.35 !.!03. &.3.

.82 ********************************* %.3.3!0309:.7   '# $  45#.3/.9.:7:08.7 %.

-..:7:08.7.3!0.7 ************************************************************************************* &39:%3/.3007..9!0.

!0.3!0.-..-.7.9.07.7. .9!0.3..3007.

33 ::8.3.!!************************** !072443.

3:39:503072.3 45#.7.32..3/5443 54943.8: 0804.9/..-0703.::8./.79.82 .*************************************2:.%/.

9.3.3/.%.!0.7.3.3!03..7.

3/4:203.93.3-47.8079.7 $.33 $:7..!! %..3-07:9/03.

. !0739.19.-:-.3.3-:-.9039..5.3.507.5.2.07...3503/.3 .-07.2.:.503.3507.7.

39.3/.3.70!.9.-0758.3 **************************************************************************** 49.7..9203:9$08039..: $:7.9/.98.3.19. 25.3.!03.3.9.

9.7.804.9: 8. ..31.3.3-0703.3.50..32.!!.38.90::8.9.3:39:203/.804.5.30091:39:!#.20303.3:39:825.3..8.

!.257.2.3 ....83.3-07.0:39: $!/.43!%$.

&!$#.

!#.

$!.

.75:8.3/:507805.3-0703.9.$%! $.9.3 /...3/:7:8.3 $. !07/.3.39:.5.3.32:7/%3.3.3 ./:..7./.3  02.35072443.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.3/.%..7.9 505078.8:-002..89.7.3  5.3%03. 4342#:2.30:8.3/.

50.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.9.7.3/.9.3.7.3!05078.9. &39:5079:.3.32:7/%3..3/.35...3 $.3&!$#.02.

!#.

.$! $:7.907../!0303.3./!0303./.3.5.3:7/ ..3-:.

!03. :9.9 097..2.

7.

.43&!$#.%00143 49.. - .

!#.

$!.

35072443.9.5.89.39.$%! $.35072443.9505078. 47..5.3/:7:8..09.3/9.3425:907  %/.:.3.75:8.-409:8.3 .3 .39:.

8/.2&8.3.3.3/03.5 !# $&&# $ #..3-:97.303. #$$ $.

2.$0.$04.7.3.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .

7********************************************** $9.%07.. 07.9:8$04.3..

393.38.3&#&$# .2.7.5/03.:7/*************************************************************** %.3 . **************** 4 .!07803/7.7  **************** %.9. %025.7  *************** .

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

8:804..$04.#03/....3.3***************************************** %.******************************************************** %.-0703.20303. .8:804.72.703/.72.2.07.2.

3***************************** /..:0.-0703..20.39/.3 .8!07...507803/7.3 !4943.

-03.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07.8.#03/.380. $443.:05.7/.********************4 %001432-9******************* $04.3.32.9.9.%/.345$04..:2.3.04843.9#:2.9.3:7:08.94 /..:.3.:2.0303.8.3/5443 %079.$04.345$04.3!0309:./.3...:.32.3/.. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.../.3!0309:.7.$04.3. !07.94 /.3:7:08./. $./. %3.0303.8.:3******************** .7 ********************************************** %.$0.2.3*************************%.3/.3!0309:.3/.7$04. $.-03.7 ********************************************** %.3&.7.

./.:.3-:.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %. ************************************************************************************* !07.9.%07.3.3/.3!0309:.345$04.5.

.-07..3.3..3.. $.!03.89.3202.

3/.390.202.3-0....9:507..3804.38.9:7.5.-:..5....2.7-078:3: 8:3:  .3. /909.

!03../!0303.3************************************************* ..************************************************* 4 .

3/.*************************************** %..9.3-:.3.5.

9..!0780:9:.7.3.3.-.:25:7 &&$.!03...3 :. ************************************************************************************ 05:9:8..3!0.

3007.7.%&&$ $04.7******************* *********************************** %.9.3/.3!03.547/7**************************************************** %.3**************************************************** %..3/9025.!0.720.3.7..9.

3 /05.3-0.3/:.38:7.3/4:203 /4:203 -07:9.7 $09..8..390.703/.3.!! 49./50303.55072443.3/03.2800.303/.3 $.9-07039804.33..7./8079./8.079.3..38. ***************** %.3.. $.3-0.3/.3.3.3/.7 /05..8 $...3/.30-03.

3505078.3.. .3.305:9:8.20303.39/.82 $$#%$ &#&% # $:7.9.3 45#.547.7804.-0703907. .3!# ..3/853/. $...8.08/853  !4943. .-0703.3&!$#/.

-:-.3 .5. !0739.:.07..9039.3.3-:.2.!07.3.3!03/.503..19...3!07.7..-07.5.

3!05078.!03.9203:9808039. $:7.19.3:9..3.3.3&!$#.-0758..7.9.3 05:9:8.

!#.

.5.907././!0303.3.3-:./!0303.$! $:7.3:7/ .3...

2.!03.. :9.9 097.

7.

3 .7.%00143 49.3. !079:.3.2007 8. ..

7007 8.3:.!079:.7...43&!$#.3 - .3.

!#.

35072443.39:.5.-409:8.9505078.3.$! $.35072443.39.3/:7:8.89.5 %/..3 .75:8.3 . 47.3/9.

!03//.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.! &  &% $:-507.9:7.3007.7.

/.2.3.3.2.. $04.8. .!03//. !!#%.9$04.!0.07.

:7/   %.    %.7./!0303.2.3&#&$#    .7   4 .5/03.!!$%& $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .393..3.

$:7.907.. #  .7.:3%07.$0.7!03/.7.2.3 $04.    %. %.3  :2.7.19.38.88.. .3.88.

305:9:8.20303..3%0793 .804..3 .257.3 0::8.2.3 3.9..3505078.7. .%3.9.3808.3 &!$# !# $!    $.5..3.-:.

2.!03.5.9-:. ...

.7:-:..5.2.9.!03.   !!##& #!$ &$ % &&!&# .

2.9 .7.3.3  .3 $!&%$  ! #%%!%% %..35 !. !.7.3003/.7!079:.2..3 :3/. &.8.3.-!079:.3!0309:.- 80-. 203:9:3/.3!079.!03.7:.903:7.  $  $$&$$  $0-.07.3.9$:7.30/:..74  $04.

3.82 ********************************* %.:7:08.7  &# ! 45#.3!0309:.3/.9..7 %.

7.7 ************************************************************************************* &39:%3/.-.9!0.3007.3!0...:7:08.

3007. ..3.!0.9.3!0.9!0.-.07.7..-.7.

33 ::8.!!************************** !072443.3.

32..::8.8: .3:39:503072.%/.

3/.3.9.7.82 ********************************** %.-0703.79.7..*************************************2:.9/./.3/5443 54943.0804.3..3!03.3 45#.!0.7.

3/4:203..!! **************** %..93.3-07:9/03.7 $.8079.33 $:7.3-47.

:.3503/.2.19..07.507.7.3 .3-:-.5.9039.-:-.3507.2.3.503..-07.3.5.. !0739..

3.!03.3. 25..9/.3.70!.39.9203:9$08039.9.3 **************************************************************************** 49..98.-0758.3.: $:7.7.19.9.3/.

50.31.9.3:39:203/..7..9: 8.3.5.804.3-0703.30091:39:!#..!!.804.3:39:825.8.32.3.38.90::8.20303.3. .9.

43!%$.3-07.0:39: $!/.3 .2..257.!...83.

&!$#.

!#.

$!.

3.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.32:7/%3.7.30:8.3 /.35..9...../.3 $.8:-002.5.7.3 $.9..7.3&!$#.3/:7:8..39:./:.7. !07/.02.$%! $.3%03..3..9.3/.%. 4342#:2.32:7/%3.3/.3 &39:5079:.3.3!05078.9 505078.3/:507805.50.3  5.3.3.7.75:8.3  02.9.35072443.3/.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.89.3/.3-0703.9.

!#.

/...3.$! $:7./!0303.3:7/ .3.3-:..5.907./!0303.

.9 097.2.!03. :9.

7.

.43&!$#.. - .%00143 49.

!#.

$!.

3/:7:8.3.3425:907  %/.89.:.$%! $.39. 47.9505078.35072443.3 .-409:8..39:.09..9.3/9.3 .5.35072443.5.75:8.

3-:97.3/03..303.3.2&8.5 !# $&&# $ #.3.8/. #$$ $.

%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .7.3.$04.$0.2.

 07.9:8$04..7********************************************** $9.%07..3.

3 .:7/*************************************************************** %.7  **************** %.9. **************** 4 .38.3&#&$# .2.393.!07803/7.5/03. %025.7.7  *************** .

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

72..3.2.20303.$04.72.3***************************************** %.#03/.8:804.07..703/.******************************************************** %. ..-0703.8:804..2.

.3 .20..507803/7..39/.8!07.3***************************** /.:0.3 !4943.-0703..

-03.345$04./.32. $.380.3!0309:.9.3/.3!0309:.3!0309:..-03.8.$04.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07. $443.#03/./.94 /.3:7:08..2.32..8.:3******************** ..7.0303./.9.:. $.7$04.3/.3.7/.3*************************%.9.:.3/5443 %079.:05.0303. %3./.3/.04843.:2.%/.3&.$0.94 /.7 ********************************************** %.9#:2.7 ********************************************** %.3.********************4 %001432-9******************* $04. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.3. !07.3:7:08.$04..7.3.8..:2.345$04.3..

 ************************************************************************************* !07.3.%07..5.3!0309:.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.345$04.3-:.9./.3/.:.

3..!03...-07.89.3202.. $.3.3.

390.2...3804..202..38.3/.7-078:3: 8:3:  .-:..5...9:507.5..3-0.9:7. /909.3.

.3************************************************* .!03..************************************************* 4 ./!0303.

3.3-:..5.3/.*************************************** %.9.

!03.3.. ************************************************************************************ 05:9:8..3...3!0.3 :.-.9.:25:7 &&$.7.!0780:9:.

!0..7******************* *********************************** %.720.9.3!03.7.3007.3/9025.%&&$ $04.3**************************************************** %..547/7**************************************************** %.9.3.7.3/.

3/..3 /05.3/..8.30-03.33.3.7.3 $.3/4:203 /4:203 -07:9.3.3.079.8 $..3.!! 49./8079.3-0.9-07039804.3/.55072443.3/:.303/.7 $09./50303..703/..7 /05.. ***************** %.3-0.3/03.2800.38.3.../8.38:7. $.390.

.08/853  !4943.20303.. $.3.3 45#.9.7804.305:9:8.39/.3.-0703907.3&!$#/.3!# .8.3505078.-0703. .547. .82 $$#%$ &#&% # $:7.. .3/853/..

.9039.:.3!03/..3-:..3 .!07.3..19.-07.3.503.7.07.-:-.5..2.5. !0739.3!07.

7...9. $:7.3.3:9.3.!03.-0758.3 05:9:8.19.3!05078.3&!$#.9203:9808039.

!#.

5.3-:.907.3.$! $:7../!0303.././!0303..3:7/ .3.

.9 097.!03.2. :9.

7.

 ..2007 8. !079:.3.%00143 49.3 .7.3.

!079:.7..3.3 - .3:.43&!$#.7007 8..

!#.

39:.3 .3 .75:8. 47.3/:7:8.3/9.-409:8.5 %/..$! $.3.39.5.9505078.35072443.35072443.89.

3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.7.! &  &% $:-507.!03//.9:7.3007.

8.3.3.2.!0. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  ./.5/03.9$04.2.2.   %.3. $04..393.7   4 .7.!03//.3&#&$#    .:7/ ! %..07./!0303. .

:3%07.19.2.3  :2.$:7.7.$0.3.. %.7.88.907.88.7.3 $04.7!03/.   %. . .38..

3.9.3505078.2.. .3 &!$# !# $!   $.3 .7.-:.3808.257.20303.5.3%0793 #  .804..3 3...3 0::8.%3.305:9:8.9.

2.!03..5. ..9-:.

..7:-:. &&!&#   ## !!#$%! .2.9.!03.5.

3!079.35 !. 203:9:3/.3 :3/.9$:7.7!079:.2.30/:.-!079:.3  . $0-...7.07.7.7:.8.!03. !.9 .903:7.- 80-.74  $ $04.2.3 $!&%  $$&$$ # $  #%#& %.3003/.3!0309:.3.3. &.3..

:7:08.7  &# ! 45#.3/.7 %.3..9.82 ********************************* %.3!0309:.

3007.:7:08..-.9!0.7.7 ************************************************************************************* &39:%3/..3!0.

!0.07.7.-.3..-.9!0.3!0.9.3007..7. .

!!************************** .

3.!072443.33 ::8.

.9.%/./.9/.3 45#.3/.8: 0804.3/5443 54943.*************************************2:.82 ********************************** %.3..3.!0.7.7.79..3:39:503072.-0703.3!03.32.::8.7.

33 $:7..93.7 $..3/4:203.3-47.8079.!! **************** %.3-07:9/03.

5.5.507.9039..3-:-.2.-07.3 . !0739.19.3.:..3507.-:-.3503/.3.503..7..2.07.

-0758..3.3..3 **************************************************************************** 49.: $:7.98.3.70!.19.39.9.9.9/.!03.3.3/. 25.9203:9$08039.7.

3.90::8.3:39:825..3-0703.7.31..804.5.!!.38.30091:39:!#.9.804.3.20303..8.32.9: 8. .50.3:39:203/.3.9.

43!%$..257..3 .0:39: $!/.2.3-07.!.83..

&!$#.

!#.

$!.

3&!$#....3 $.50..32:7/%3.8:-002.3  02.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.89.35072443.3-0703.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.3.3 /.7..3/:507805. 4342#:2.7. !07/..7.3/.9./:./.3.3  5.30:8.9.39:.3..7.$%! $.02.9 505078.3/:7:8.3!05078.3%03.%.5.9.32:7/%3.3.7.9.3 &39:5079:.3/.3/.3/.3...75:8.35.3 $.9.

!#.

/!0303.3-:..907.3.$! $:7.5.3./!0303.../.3:7/ .

9 097..!03. :9.2.

7.

%00143 49..43&!$#.. - .

!#.

$!.

$%! $.3 .89.3/9.3425:907 .5.:.39:.35072443.75:8.09.3/:7:8..35072443.9.. 47.9505078.5.

39.3. %/.3 .-409:8.