Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah

:
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : PUVANA A/P MANÌAM
2. Jantina : PEREMPUAN 3. Tarikh Lahir : 8.11.1996
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 961108-14-6478
5. Bangsa : ÌNDÌA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : TÌNGKATAN 2 SETÌA
9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : 3C, 1D, 1E
PMR :
SPM :
* ( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : PALANÌAMAL A/P RAMAN
12. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BLOK 39-07-09 FLAT SRÌ PERAK
_________________________________________________________________________________
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

- SDA -
14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) : - SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CONVENT SENTUL
Pilihan Kedua :
16. Sebab-sebab Pertukaran :

17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : 1 NOVEMBER 2010
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌ SOKONG
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini * DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
BANDAR BARU SENTUL 51000 KUALA LUMPUR
-
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
Cop Rasmi
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
2. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal /
2. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
2. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah : PPD KERAMAT / PPD SENTUL
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : WONG YONG XIANG
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 18.3.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 980318-14-6007
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : B, 3C, D
PMR : -
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HOON
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BOK D-5-15 PPR KG BARU, AIR PANAS

5300 KUALA LUMPUR
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CHONG HWA GOMBAK K.L
Pilihan Kedua : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 K.L
16. Sebab-sebab Pertukaran : MASALAH PENGANGKUTAN DAN SEKOLAH

YANG DÌPOHON BERDEKATAN DENGAN TEMPAT TÌNGGAL.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
JALAN USAHAWAN 6, OFF JALAN GENTÌNG KELANG
-
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
Cop Rasmi
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah :
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : YAP KAH LOK
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 16,12.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : AK08119
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR :
PMR :
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HO MEI LENG
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : G-12-14 JALAN AIR KEROH PPR SETAPAK
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
,- SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 ZON R1
Pilihan Kedua : SMK© CHONG HWA GOMBAK
16. Sebab-sebab Pertukaran : LEBÌH BERDEKATAN DENGAN RUMAH.

DAN MASALAH PENGANGKUTAN.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
ADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
5300 KUALA LUMPUR.
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAIB ditaip atau cetakan komputer.
LAMPIRAN
Cop Rasmi
( Tidak boleh tulisan tangan )

3.2. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .!03//.9$04.2.8.!0./.:7/ !&'. $04.3..2.07. .

/!0303.! %.7.7     4 ..5/03. !#!&  %.393.3.3&#&$#    .

 %. .  %.3  :2.$:7..88.7..907.7!03/.7. .2.$0.19.:3%07.88.3.3 $04.38.7.

2.3 &!$# !# $!    $.3.9.804..20303.3 ..3 3.257.9.3808.-:.305:9:8..7..%3.3505078.3%0793 %%$% .5. .3 0::8.

5...9-:. .2.!03.

 !..!03.

.!#  %$#!# ##&$%& &&!&# ********************************************************************************* .7:-:.9.2.5.

7:.3.-!079:. !.3.3!079.2..7.35 !.9$:7. &.3003/.!03.903:7..9 .3 :3/.30/:. $0-.7!079:.07.74  $ $04..3.3!0309:.7.8. 203:9:3/.3  $ .- 80-.2.3   $ '%$%& %.

7 %.3..7   '# $  45#.:7:08.82 ********************************* %.3/.9.3!0309:.

-.7.:7:08..7 ************************************************************************************* &39:%3/.3!0..3007.9!0.

-.07.-.9!0.3.3!0.3007.9.7..!0.7. ..

!!************************** !072443.3.33 ::8.

*************************************2:..9/.82 .3 45#.7.-0703./..::8.79.3:39:503072.8: 0804.32.%/.3/5443 54943.

3!03.3.3.9.!0.3/.7.7..%.

.3-07:9/03.7 $..!! %.3/4:203.8079.93.33 $:7.3-47.

19.3503/.503..2.9039.5.2.3507.5.3 . !0739.-:-...-07.507.3-:-.3.:.07.7.3..

9203:9$08039.39.7.9..3.3/.98. 25.70!.: $:7.!03.3.9/.-0758..3.19.9.3.3 **************************************************************************** 49.

38.8.3:39:825.!!.32.9.20303.3.804.3.3..31.30091:39:!#.804..50.7.5.9: 8.9.3-0703. .3:39:203/.90::8..

.3-07.3 .83.43!%$.257..!..2.0:39: $!/.

&!$#.

!#.

$!.

32:7/%3.30:8.75:8.3 /. !07/.5.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:./..$%! $.3.3/:507805.3  02.%.9.3 .3%03.3.9 505078.3/:7:8.35072443.89.9.7.3  5.39:../:.3-0703..7. 4342#:2..8:-002..3.7.3 $..3/.3/.

3/.3.9. &39:5079:.7.02.9.50..9..35.3/.32:7/%3.3.3 $..7.3&!$#.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.3!05078.

!#.

3-:./!0303.907..3./.3:7/ ..$! $:7.3./!0303.5..

!03.2.9 097.. :9.

7.

. - .%00143 49.43&!$#..

!#.

$!.

:.3 .3425:907  %/.3/9.39.3/:7:8.$%! $...9.75:8.5.35072443.9505078.-409:8.3.5. 47.39:.09.35072443.89.3 .

 #$$ $.8/.3.303.3/03.3.3-:97..2&8.5 !# $&&# $ #.

2.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .3.$0.$04.7.

.%07.3.9:8$04.7********************************************** $9.. 07.

5/03.7.7  **************** %.!07803/7.:7/*************************************************************** %.9.393. %025.3&#&$# . **************** 4 .2.38.7  *************** .3 .

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

703/.#03/.07.-0703..8:804. .$04..72.8:804.72.3..20303.2..3***************************************** %.2.******************************************************** %.

.:0..8!07.507803/7..3 .-0703.3 !4943.39/.3***************************** /..20.

%/.$04.-03..345$04.9.7 ********************************************** %..3.0303.3*************************%.-03..3.7 ********************************************** %.9#:2.3&.32.$0.3/.9.8..8. %3.********************4 %001432-9******************* $04.3/.7$04.:05.3!0309:.:2.380.3/5443 %079.9.3:7:08.:2.0303.3/.3:7:08.:.32.3!0309:.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2. $.8.3...94 /.3.345$04.7/.7..2.94 /.04843.$04./.3.:./.:3******************** . !07.3!0309:. $443.7. $././.#03/.

/.9.%07..3-:. ************************************************************************************* !07.3.:.3/.345$04.3!0309:.5.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.

!03.89.3.3202. $.3.3..-07....

.202.-:.2..5.5. /909...9:7.38..3-0.3804..9:507.7-078:3: 8:3:  ..3.390..3/.

/!0303..!03.3************************************************* .************************************************* 4 ..

3/.*************************************** %.3.3-:.9..5.

.!0780:9:. ************************************************************************************ 05:9:8.!03.3 :.3.-.:25:7 &&$..9..3..3!0.7.

!0.3/.3007.3/9025.7.7******************* *********************************** %.3.9.720.%&&$ $04.7.3!03...9.3**************************************************** %.547/7**************************************************** %.

3 /05. $./8079.3-0.703/.3..2800..!! 49..38:7../50303.3.3/03.3./8.55072443..38.9-07039804.3.3/:.3.3-0.3/4:203 /4:203 -07:9.3/.30-03.3 $.7 /05.8 $...8.7 $09.33.3/.079.7..390.303/. ***************** %.3/.

3.-0703..39/.8.3/853/.-0703907.3 45#.08/853  !4943.82 $$#%$ &#&% # $:7..3!# .7804.547.9. $..3&!$#/.3505078.305:9:8. . . .3..20303.

3!03/.3.19..-07.3!07. !0739.3 ....9039..!07.3-:.5.7.2.:.-:-.07.5.3.503.

3.19.9203:9808039.7.-0758..3 05:9:8. $:7..9.3:9.!03.3&!$#.3!05078.3.

!#.

3..../!0303.$! $:7.3.3:7/ ./!0303.3-:./.907.5.

9 097.!03.2.. :9.

7.

7. !079:. ..%00143 49.3.3 .3.2007 8.

43&!$#..7007 8..7.!079:.3:.3 - .3.

!#.

9505078.$! $. 47.39:.35072443.35072443.75:8.-409:8.5 %/.89.3.5.39..3 .3/:7:8.3 .3/9.

! &  &% $:-507.7.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.!03//.3007.9:7.

3. .07.9$04. !!#%. $04..3.2.!0.!03//.8./.2.

.    %.:7/   %.3./!0303.3&#&$#    .7   4 .5/03.!!$%& $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .7.2.393.

88..3 $04.3  :2.$0.:3%07.7.. %.2.19.7.7!03/.907.88.7. .38. #  .    %.$:7.3.

3%0793 ..3.2..305:9:8.%3.804.257.3808..3 &!$# !# $!    $.7.3505078.5. .9.9.3 0::8.-:..3 3.3 .20303.

9-:. .2.!03..5..

2.   !!##& #!$ &$ % &&!&# ..5.!03..7:-:.9.

35 !.- 80-..3!0309:.903:7.7:.3.07..2.3  .8.-!079:.30/:.3.3.9$:7.  $  $$&$$  $0-..3!079.9 .3003/.7.2. &.3 $!&%$  ! #%%!%% %.7!079:.!03. !.74  $04.7.3 :3/. 203:9:3/.

7  &# ! 45#.9.3!0309:.3.3/.82 ********************************* %.7 %.:7:08..

:7:08..7 ************************************************************************************* &39:%3/.3!0..7.9!0.3007.-.

9!0..-.7. ..07.-.3007.3!0.!0.3.7.9.

!!************************** !072443.3.33 ::8.

8: ..3:39:503072.32.%/.::8.

*************************************2:.0804.!0.3/5443 54943.3 45#.3!03.82 ********************************** %.7.-0703./.3.3.3/.7.9/.79.9...7.

.3-47.33 $:7.!! **************** %.93..3-07:9/03.7 $.8079.3/4:203.

19.3.-07.3 ..507.7.3-:-.2.-:-.5.5..503.2.:.3507..07.3503/.3. !0739..9039.

39.: $:7.9.9.9203:9$08039.-0758.9/.7.3.3..!03.98.3.3/.70!.3..3 **************************************************************************** 49.19. 25.

8..38.9.20303.90::8..3-0703. .50.3.9.7.5.9: 8.3.!!.3..3:39:203/.30091:39:!#.3:39:825.804.32.804.31.

!..43!%$.2.83.0:39: $!/...3 .257.3-07.

&!$#.

!#.

$!.

5.3./.9.30:8.3!05078.9.35072443.$%! $.7...7.9 505078..39:.%.3/.3&!$#.8:-002.3 &39:5079:./:.3 /.32:7/%3.50.3.3/..02.3. !07/.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.35.9.3/:507805.3...32:7/%3. 4342#:2.3/..3 $.3/:7:8.7.7.3%03.7.3.75:8.3/..2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.3 $.89.3  02.3-0703..3  5.9.9.

!#.

5..3-:.$! $:7./.907./!0303.3.../!0303.3.3:7/ .

2.!03.9 097. :9..

7.

%00143 49...43&!$#. - .

!#.

$!.

:.3425:907  %/..3 .39:.3/9.9505078.3/:7:8.35072443.75:8.39.5..09.5.3.-409:8.3 .89.35072443.9.$%! $. 47.

3.5 !# $&&# $ #..3/03.8/.3. #$$ $.3-:97.303.2&8.

%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .3.$04.$0.2.7.

 07.7********************************************** $9.9:8$04.%07...3.

**************** 4 .7  **************** %. %025.2.9.:7/*************************************************************** %.7  *************** .393.7.38.5/03.3&#&$# .!07803/7.3 .

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

******************************************************** %..20303.8:804.72.$04....703/.-0703.#03/.72.8:804.2.3***************************************** %. .2.3.07.

3 .507803/7...:0.-0703..8!07.3***************************** /..39/.20.3 !4943.

9.3.3.94 /. $443.8..3/5443 %079.345$04. $..3.3!0309:.#03/.345$04..$04.9#:2.$04.0303.04843.3:7:08.$0.7 ********************************************** %.:3******************** ..3!0309:.380.3!0309:.%/.-03.:05.9.3:7:08.. %3.3&. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.8./.2. $.-03./.3.94 /./.********************4 %001432-9******************* $04. !07.3*************************%.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07.7$04.3/.3/.7.32.3/.:.:2.:.:2.32.9.7 ********************************************** %.3..7.8.0303./..7/.

9.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.3.. ************************************************************************************* !07.%07.345$04.3/./.:.3!0309:.3-:.5.

.3...!03.89.3202.-07.3.3. $..

9:507.3/...5.38.7-078:3: 8:3:  ..-:.2.3804..3.. /909..202.390.5..3-0..9:7.

./!0303..************************************************* 4 .3************************************************* .!03.

3-:.*************************************** %.3/.3.9.5..

..3.!0780:9:.3 :..7.!03..9.:25:7 &&$.3!0.3.-. ************************************************************************************ 05:9:8.

720.3/9025.9.3007.3!03.7.3**************************************************** %.9..!0.3/.547/7**************************************************** %.7.7******************* *********************************** %.3..%&&$ $04.

.9-07039804.3/03.. ***************** %. $.3.!! 49.38.3 $.079.7.55072443.3.7 /05./50303.3/.33.390.3.303/../8.3/4:203 /4:203 -07:9.3/.3..8 $..8.38:7..3.30-03.3/.7 $09.3-0.3 /05.3-0.2800..3/:..703/./8079.

-0703907.3&!$#/...3!# .20303...7804.3.39/. .3/853/.08/853  !4943. . $.305:9:8.82 $$#%$ &#&% # $:7.3 45#.3505078. .547.3.-0703.9.8.

5...3 .5.3!03/..3-:.:. !0739.-07.!07.3!07.3..9039.503.07.3.-:-.19.7.2..

3!05078. $:7..3&!$#..9203:9808039.19.3:9.9.3.-0758.3 05:9:8.7.!03.3.

!#.

$! $:7../!0303.907...3.5.3-:./.3:7/ ./!0303.3.

2.. :9.!03.9 097.

7.

.3. .2007 8. !079:.%00143 49.7.3.3 .

43&!$#..7.7007 8.3.3:.!079:.3 - ..

!#.

5.$! $.39.3 .5 %/.35072443.39:.9505078. 47.3.3/9.3/:7:8.35072443.89.3 .-409:8.75:8..

7.3007.9:7.! &  &% $:-507.!03//.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.

 .393.!03//.3.:7/ ! %..7   4 .07.   %.3&#&$#    .2. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  ..3./.7.5/03./!0303.9$04.!0.8.3.2.2. $04.

7!03/.7.19.3 $04. .$0..2.88.7.38.$:7.7..907.3.   %. .:3%07. %.3  :2.88.

3 0::8.3 &!$# !# $!   $.3 .7.3 3.%3.20303.257.3%0793 #  .804.5..3505078.9..3..-:.3808.2.305:9:8.. .9.

.. .5.2.!03.9-:.

2. &&!&#   ## !!#$%! .7:-:.9.5.!03...

07.30/:.3003/.3.3. &.2.7..3 $!&%  $$&$$ # $  #%#& %.!03.9 .-!079:.9$:7.3  .7!079:..903:7.3.35 !. 203:9:3/. !.3!0309:.7.3!079.3 :3/.8.2.7:..- 80-.74  $ $04. $0-.

7 %..3!0309:.7  &# ! 45#.3/.9.3.:7:08.82 ********************************* %.

9!0.3007..3!0.-.7.7 ************************************************************************************* &39:%3/..:7:08.

. .3!0..3007.9.3.-.7.07.7.!0.-.9!0.

!!************************** .

3.33 ::8.!072443.

::8.7.3.7../.3:39:503072.*************************************2:.3/.3!03.82 ********************************** %..7.32.3 45#.9.9/.3/5443 54943.%/.-0703..3.79.8: 0804.!0.

.!! **************** %.93.7 $.8079.3-07:9/03.33 $:7..3/4:203.3-47.

3.3.2.5.3 .3503/. !0739.7..2.:.19.3-:-..507..5.3507.-07.9039.-:-..503.07.

39.3..-0758.7.9/.70!.3 **************************************************************************** 49. 25.9203:9$08039.19.: $:7.9.!03.3.9..3.3/.3.98.

 .9.30091:39:!#.!!.3-0703.3:39:825.31..9.3.32.7.804.90::8.5.3.3.50..804..3:39:203/.8.38.9: 8.20303.

3 .3-07.257.2...0:39: $!/.43!%$.83.!..

&!$#.

!#.

$!.

7.32:7/%3.3 $.$%! $.32:7/%3.%..3 &39:5079:..35.3 $.3..7.9.5..3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.89.3 /.50.3/.3!05078.3  5.3%03.3&!$#.3/.8:-002.35072443.3.3-0703.30:8.02.3.39:..9 505078.9.9.. 4342#:2.9.3/:7:8.75:8../:. !07/.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8./.9.3/.7.3..7.7.3/.3  02.3/:507805.3..

!#.

$! $:7../!0303.907.3:7/ .3../!0303../.3-:.3.5.

 :9.!03..9 097.2.

7.

. - ..%00143 49.43&!$#.

!#.

$!.

3425:907 .9505078.3/9.:.75:8.$%! $.3 .89.9.09.5.. 47.5.35072443..39:.35072443.3/:7:8.

-409:8.3 .3. %/.39.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful