Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah

:
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : PUVANA A/P MANÌAM
2. Jantina : PEREMPUAN 3. Tarikh Lahir : 8.11.1996
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 961108-14-6478
5. Bangsa : ÌNDÌA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : TÌNGKATAN 2 SETÌA
9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : 3C, 1D, 1E
PMR :
SPM :
* ( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : PALANÌAMAL A/P RAMAN
12. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BLOK 39-07-09 FLAT SRÌ PERAK
_________________________________________________________________________________
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

- SDA -
14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) : - SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CONVENT SENTUL
Pilihan Kedua :
16. Sebab-sebab Pertukaran :

17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : 1 NOVEMBER 2010
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌ SOKONG
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini * DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
BANDAR BARU SENTUL 51000 KUALA LUMPUR
-
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
Cop Rasmi
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
2. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal /
2. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
2. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah : PPD KERAMAT / PPD SENTUL
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : WONG YONG XIANG
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 18.3.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : 980318-14-6007
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : - Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR : B, 3C, D
PMR : -
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HOON
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : BOK D-5-15 PPR KG BARU, AIR PANAS

5300 KUALA LUMPUR
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK CHONG HWA GOMBAK K.L
Pilihan Kedua : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 K.L
16. Sebab-sebab Pertukaran : MASALAH PENGANGKUTAN DAN SEKOLAH

YANG DÌPOHON BERDEKATAN DENGAN TEMPAT TÌNGGAL.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
JADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
JALAN USAHAWAN 6, OFF JALAN GENTÌNG KELANG
-
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip atau cetakan komputer.
( Tidak boleh tulisan tangan )
LAMPIRAN
Cop Rasmi
1.
2. Status Sekolah : * Kerajaan / Persendirian
3.
4. Jantina : ________________5. Tarikh Lahir : ____________________________
6. Tempat Lahir : _______________7. Bangsa : ____________________________
8. No. S/Beranak : ________________9. No. K / P : ____________________________
10.
11. Tarikh masuk sekolah rendah berkenaan : _________________________________________
12. Tarikh masuk sekolah menengah agama / persendirian : _____________________________
13. Adakah melalui Kelas Peralihan ( Potong yang tidak berkenaan ) : * Ya / Tidak
14. Tingkatan sekarang : _________________________ Tahun : ____________________
15. Alamat Rumah :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ Poskod : ___________ Negeri : ________________________________
16. No.Telefon Rumah :____________________ No. Telefon Bimbit : ___________________
17. Sekolah yang dipohon : ( Tertakluk kepada kekosongan )
i). _________________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________________
18. Perakuan Guru Besar Sekolah Rendah :
Saya sahkan maklumat No. 1 dan 11 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah )
19. Perakuan Pengetua Sekolah Menengah :
Saya sahkan maklumat No. 12, 13 dan 14 adalah benar.
______________________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
20. Sokongan dan Ulasan Pengetua Sekolah Menengah Sekarang / Terakhir :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
( Tandatangan Pengetua dan Cop Sekolah )
Perakuan Ibu Bapa / Penjaga
Saya berjanji akan memastikan anak / jagaan saya mematuhi peraturan sekolah yang telah
ditetapkan dan akan belajar bersungguh-sungguh.
1. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : _________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : _________________________________________________
SEKOLAH PERSENDÌRÌAN
MOHON BELAJAR SEMULA
Nama Sekolah Rendah : ________________________________________________________
BORANG : ASBS
( Sila isi dalam DUA salinan dengan butiran yang lengkap )
KE SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN / BANTUAN KERAJAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SEKOLAH AGAMA
PERMOHONAN KEMASUKAN MURID
_____________________________________________________________________________________
Nama Sekolah Sekarang / Terakhir : ______________________________________________
( Taip dengan HURUF BESAR )
Nama Murid :_______________________________________________________________
Tarikh : ___________________ _______________________________________
Keputusan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
* DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN
Sekolah yang ditempatkan : ____________________________________________________
Tarikh melapor diri : ____________________________________________________
___________________________________ _________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD )
Nota
1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan dua saIinan dokumen-dokumen
berikut yang teIah disahkan kebenarannya.
i. Salinan sijil lahir ( depan dan belakang )
ii. Salinan kad pengenalan ( depan dan belakang dalam sehelai kertas A4 )
iii. Salinan surat berhenti sekolah rendah / menengah
iv. Salinan keputusan peperiksaan UPSR dan PMR
v. Laporan disiplin dari sekolah asal ( jika berhenti kerana kes disiplin )
2. * ( Potong yang tidak berkenaan )
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Surat Nikah / Perakuan Pendaftaran Perkahwinan Ìbu Bapa.
2. Perintah Mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah.
3. Surat Daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan 1952.
4. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM.
5. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid.
6. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga.
7. Bukti Alamat ( Bil Elektrik/ Bil Air/ Bil Telefon ).
Nota
a. Pertukaran Dalam Negeri ( 4 salinan ) / Pertukaran Luar Negeri ( 5 salinan ).
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAJIB ditaip. ( Tidak boleh tulisan tangan )
Cop Rasmi
_____________________________________________________________________________________
Tarikh
( Tandatangan Ìbu Bapa / Penjaga )
Pengarah Pendidikan Negeri / Pegawai Pendidikan Daerah :
Nama dan Alamat Sekolah : SMK BANDAR BARU SENTUL, 51000 K.L
BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH
1. Nama Murid : YAP KAH LOK
. Jantina : LELAKÌ 3. Tarikh Lahir : 16,12.1998
4. No. Kad Pengenalan / Surat Beranak : AK08119
5. Bangsa : CÌNA 6. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang) :
7. Nama Biasiswa : Jumlah Biasiswa :
8. Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi : DARJAH 6 (010)

9. Jika sekolah menengah, aliran (nyatakan) :
10. * Kelulusan UPSR :
PMR :
SPM :
( SiIa Iampirkan sesaIinan keputusan peperiksaan )
11. Nama Ìbu Bapa / Penjaga : HO MEI LENG
1. Alamat Ìbu Bapa / Penjaga : G-12-14 JALAN AIR KEROH PPR SETAPAK
13. Alamat Baru Ìbu Bapa / Penjaga (mengikut undang-undang) :

14. Alamat Surat Menyurat ( Jika Berlainan Dari No. 13 ) :
,- SDA -
15. Sekolah Baru Yang Dipilih
Pilihan Pertama : SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 ZON R1
Pilihan Kedua : SMK© CHONG HWA GOMBAK
16. Sebab-sebab Pertukaran : LEBÌH BERDEKATAN DENGAN RUMAH.

DAN MASALAH PENGANGKUTAN.
17. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki : JANUARÌ 011
18. Ulasan Pengetua / Guru Besar : DÌPANJANGKAN
Tarikh :
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jabatan Pelajaran Negeri / PPD __________________________
ADUAL KETIGA
[ Subperaturan 7 (1) ]
PERATURAN-PERATURAN PENDÌDÌKAN
( Taip dengan HURUF BESAR )
5300 KUALA LUMPUR.
Untuk Tindakan Pejabat PeIajaran Negeri / Pejabat PeIajaran Daerah
P.U. (A) 275
( Sekolah Asal )
( PENERÌMAAN MASUK MURÌD KE SEKOLAH, PENYÌMPANAN DAFTAR
DAN SYARAT BAGÌ PENGEKALAN MURÌD BELAJAR DÌ SEKOLAH ) 1998
PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
(Tandatangan Pengetua / Guru Besar)
Cop Rasmi
Permohonan ini DiIuIuskan / Tidak DiIuIuskan untuk penerimaan masuk
ke sekolah :_____________________________________ mulai dari tarikh yang dipohon.
*potong jika tidak berkenaan
__________________________________ ________________
(Tandatangan Pengarah Pelajaran / PPD) Tarikh :
SiIa sertakan dokumen yang berikut dengan borang ini :
i) Surat nikah/perakuan pendaftaran perkahwinan ibu bapa.
ii) Perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai / berpisah atau
iii) Surat daftar anak angkat mengikut Seksyen 5 Akta Pengangkatan 195
____________________________________________________________________________
Nota :
1. Empat salinan dihantar ke JPN/PPD yang berkenaan untuk mendapat kelulusan satu
salinan untuk simpanan fail sekolah.
. Bagi sekolah menengah sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR/Pakej untuk
SPM dalam lampiran berasingan.
3. Bagi calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM. Sila pastikan permohonan tukar pusat
peperiksaan diuruskan.
UNTUK DISERTAKAN BERSAMA BORANG P.U.(A) 275
( BAGI MURID SEKOLAH MENENGAH )
9.1 Untuk pertukaran murid Tingkatan 1, 2 dan 3 .
Sila tandakan ( \ ) pada subjek Kemahiran Hidup Bersepadu yang berkenaan.

1. Kemahiran Teknikal
. Ekonomi Rumah Tangga
3. Perdagangan dan Keusahawanan
9.2 Untuk pertukaran murid Tingkatan 4 dan 5
Sila nyatakan pakej mata pelajaran yang diambil.
1. 6.
. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
SILA SERTAKAN SALINAN DOKUMEN TAMBAHAN YANG BERIKUT DENGAN BORANG INI :
1. Keputusan Peperiksaan UPSR / PMR / SPM
. Surat Beranak dan Kad Pengenalan Murid
3. Kad Pengenalan Ìbu Bapa / Penjaga
4. Bukti Alamat ( Bil Elektrik / Bil Air / Bil Telefon )
Nota
b. Bagi calon UPSR / PMR / SPM / STPM :
Sila pastikan permohonan tukar pusat peperiksaan diuruskan.
c. Borang permohonan WAIB ditaip atau cetakan komputer.
LAMPIRAN
Cop Rasmi
( Tidak boleh tulisan tangan )

!0.2.2./. .3.!03//..2.3.9$04.07.8.:7/ !&'. $04. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .

/!0303.5/03. !#!&  %..3.! %.7.3&#&$#    .393.7     4 .

88.19.7!03/.. . %..88.$0.:3%07.$:7.2.  %. .907.7.7.38.7.3  :2.3.3 $04.

5..-:.3%0793 %%$% .3 &!$# !# $!    $.%3.9.2.3.3 3. .7.305:9:8.9...257..3 .20303.804.3505078.3 0::8.3808.

9-:.!03.5. .2...

. !.!03.

7:-:.5..9.2.!#  %$#!# ##&$%& &&!&# ********************************************************************************* .

8.7!079:.3. $0-.-!079:.3  $ .7.903:7.!03.2.3.07.3!079.- 80-.3.9 . !.3 :3/.3   $ '%$%& %.7:. &.74  $ $04.2.3!0309:. 203:9:3/..35 !..30/:..7.3003/.9$:7.

.3/.82 ********************************* %.7   '# $  45#.9.3!0309:.:7:08.3.7 %.

7.9!0..-.:7:08.3007..7 ************************************************************************************* &39:%3/.3!0.

.-.9!0.-.!0.3..7.9.3!0.3007.07. .7.

!!************************** !072443.33 ::8.3.

%/.79.9/..8: 0804.3:39:503072.32.82 .3 45#.*************************************2:.3/5443 54943..-0703.7./.::8.

9.3/.%.!0.3!03.3.7.7..3.

3-47..93.33 $:7.8079..3-07:9/03.3/4:203.!! %.7 $.

07.5.3 .2.3507.2.3.7. !0739.9039...5.3503/.3-:-.507.-:-.:..503.19.-07.3..

: $:7.19.9.3.98.3.9.39. 25.3 **************************************************************************** 49.!03..3.70!.7.-0758.9/.9203:9$08039..3/.3.

50.3..30091:39:!#.!!. .7.804.3-0703.804.9...38.8.31.5.9: 8.9.90::8.20303.3.3:39:825.3:39:203/.3.32.

3-07..2..83.43!%$..257.3 .0:39: $!/.!.

&!$#.

!#.

$!.

89.35072443..3.75:8.%.3/.39:./:.9 505078. !07/./.3%03.. 4342#:2.7.3/:7:8.3 .3/.3..3-0703.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.7..5...30:8.8:-002.3  02.3 $.3/:507805.7.32:7/%3.$%! $.9.3 /.9.3  5.3.

 &39:5079:.3.9.3/.3!05078.3&!$#..7.50.9.02.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.3 $.3.9..32:7/%3.3/..7.35.

!#.

5.$! $:7./.3:7/ .3-:.907.3.../!0303./!0303..3.

2. :9.!03..9 097.

7.

..43&!$#. - .%00143 49.

!#.

$!.

89.75:8.3.39:. 47.9505078.9.39.3 .5.:..3/9.09.5.35072443.$%! $.-409:8.3425:907  %/.35072443.3/:7:8..3 .

5 !# $&&# $ #.3. #$$ $.2&8.303..3-:97.3/03.8/.3.

2.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .$0.7.$04.3.

3...7********************************************** $9.%07. 07.9:8$04.

%025.:7/*************************************************************** %.7.7  *************** .9.3 .!07803/7.38.5/03.7  **************** %. **************** 4 .393.3&#&$# .2.

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

8:804.72.703/. .20303.-0703..******************************************************** %.#03/.72.8:804.3***************************************** %.07.3.$04.2..2...

.3 !4943.8!07...3 .39/.3***************************** /.507803/7.20..-0703.:0.

94 /.8..8.3*************************%.380.7 ********************************************** %.32.345$04.7.94 /..:.3/5443 %079.-03.9./.3:7:08.0303.3!0309:. $.32./.3/.04843.7/.. $.%/.3.3/.:.3/.9..3!0309:.3!0309:.:3******************** . **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.9.8.-03.3.3.$04.9#:2.0303./.7 ********************************************** %.345$04.#03/.. !07.3.3:7:08.3...$04. $443.:2.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07./.3&.********************4 %001432-9******************* $04.7.:05.2.:2.$0. %3.7$04.

9.3.%07.3-:.345$04.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %.:./..5. ************************************************************************************* !07.3/.3!0309:.

3.!03.-07.. $.3.3.3202.89....

3/.5...5..9:7..38. /909.9:507.3..390.-:.3804.202..2...7-078:3: 8:3:  .3-0.

.************************************************* 4 ../!0303.3************************************************* .!03.

*************************************** %.3/.3-:.9..5.3.

3.!03..:25:7 &&$.3..-.3!0. ************************************************************************************ 05:9:8.3 :..7..9.!0780:9:.

.%&&$ $04.3.7.7******************* *********************************** %.9.9.3/.3/9025.!0.3007.720.3!03.547/7**************************************************** %.3**************************************************** %.7..

!! 49./50303. ***************** %.9-07039804...3/.303/..55072443. $.3 /05.38./8.3/:.3/03.3/4:203 /4:203 -07:9.3/.3/.30-03.703/.3.33.3.3.2800....390.3-0.7 /05.079.3-0.../8079.7 $09.7.3.38:7.3.8.8 $.3 $.

 .82 $$#%$ &#&% # $:7..8. .305:9:8.-0703907.08/853  !4943.3505078.3!# .3/853/.-0703.20303.9.547.3. .3 45#.3&!$#/.7804.. $...39/.3.

.3!03/.503.3.3-:. !0739.-07.:.7.3!07..5.19.9039..2..!07.-:-.3 .07..3.5.

3:9.3 05:9:8.19.7.9.3!05078..!03. $:7.9203:9808039.-0758.3&!$#..3.3.

!#.

3.$! $:7./!0303./.3:7/ ...907.5.3-:.3./!0303..

 :9.9 097..2.!03.

7.

!079:.2007 8.%00143 49.3.3.3 .. .7.

3 - .7007 8.3.7...43&!$#.!079:.3:.

!#.

5 %/.3 .39:.89.$! $.3/:7:8.5.75:8.35072443.9505078. 47.3 .3.-409:8.39..35072443.3/9.

3007.! &  &% $:-507.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.9:7.!03//.7.

9$04./. $04.07..2.3.3. !!#%. .!0.8.!03//.2.

/!0303..2.393.3&#&$#    .7.5/03.:7/   %.7   4 .3.    %.!!$%& $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .

$0.7!03/.    %.. .38.3  :2.7.3 $04..88.2.907. #  .$:7.19. %.3.7.7.:3%07.88.

 .-:.9.3505078.3%0793 .3 &!$# !# $!    $.5...305:9:8.%3.9.3.3808.20303.2..3 0::8..7.804.257.3 3.3 .

.. .2.5.9-:.!03.

   !!##& #!$ &$ % &&!&# .2..!03.7:-:.9..5.

7.74  $04..3.7..7!079:..9 .3  . &.35 !.30/:.- 80-.3003/.-!079:.  $  $$&$$  $0-.2.3!0309:.3 $!&%$  ! #%%!%% %.9$:7.2.!03.07.3.8.903:7.3!079.7:.3. !. 203:9:3/.3 :3/.

3/.3!0309:.3..7  &# ! 45#.82 ********************************* %.9.:7:08.7 %.

:7:08.9!0...7.3007.3!0.-.7 ************************************************************************************* &39:%3/.

9.!0.-.07.7. .3!0.3.3007.7..-..9!0.

3.33 ::8.!!************************** !072443.

32.%/.::8..3:39:503072.8: .

*************************************2:.7./.!0.3!03.79.82 ********************************** %.9.3 45#.7.3/.3.3/5443 54943.9/.7...-0703.0804.3.

93.8079.3-47.7 $.33 $:7.3-07:9/03.!! **************** %..3/4:203..

-07.3503/.5.3 .503.2.. !0739.3.9039.:..507.07.2.5.3-:-.3.3507..7.-:-.19..

9203:9$08039.: $:7.3/..9.9/.. 25.98.3.7.3 **************************************************************************** 49.19.-0758.9.3.3.!03.70!.39.3.

.804.9.5.804.50.8.3.3:39:203/.3:39:825..31.30091:39:!#.20303.3.38.9: 8. .7.!!.3-0703.3.32.9..90::8.

0:39: $!/..!.3-07.257.83.2...43!%$.3 .

&!$#.

!#.

$!.

35.39:.3.3/:507805.89.7.7.3!05078.%.7.9.9 505078.3/:7:8..3.50.7./:.9...3-0703.3.3.32:7/%3.02.3&!$#.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.32:7/%3.3/.7.3 $.3 $.35072443. !07/.9. 4342#:2...30:8.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8.3.3 &39:5079:.3  5.3 /.5../..75:8.3%03..$%! $.3/.3  02..9.3/.9.3/.8:-002.

!#.

.$! $:7.3-:.5./!0303./.3:7/ .3../!0303.3..907.

.9 097.!03.2. :9.

7.

. - .%00143 49.43&!$#..

!#.

$!.

3/:7:8.09.9.5.5.89.39.3/9..3 .3425:907  %/.-409:8.35072443.75:8.3.39:.3 ..$%! $.35072443.:. 47.9505078.

3.5 !# $&&# $ #..8/. #$$ $.3/03.3-:97.2&8.303.3.

2.$0.3.%&# %#!#$ $ $ !#$#  #$&       .$04.7.

.9:8$04.7********************************************** $9.3. 07..%07.

3 .7  **************** %.5/03. %025.38.2. **************** 4 .9.7.3&#&$# .7  *************** .!07803/7.393.:7/*************************************************************** %.

!  **************************** **************************** **************************** 4 $.

3***************************************** %.******************************************************** %.8:804..703/. ..2.72.07.-0703..72.#03/.3.2.20303..$04.8:804.

20.3***************************** /.3 .-0703.39/.507803/7.3 !4943....:0..8!07.

3&..345$04.0303.. !07.%/. **************************************************************************** **************************************************************************** ****************!484/***********007********************************  4 %00143#:2.9.8.3/.0303.:..3*************************%.:05. $.-03.8..$0.-03.:2..3.7 ********************************************** %.$04.#03/.:2.$04.3!0309:.:. %3.3/5443 %079.3/.7 ********************************************** %.3.7./.3/.32.3 ************************************************************************* ************************************************************************* !07.3!0309:. $443..7/./.3:7:08.:3******************** .3.7$04.345$04.380.9.04843.94 /. $.2.7.9#:2.9.8./.3:7:08.3.94 /.3!0309:./.3.32..********************4 %001432-9******************* $04.

5.3-:.:.345$04..3/.3. ************************************************************************************* !07.7 **************************************************************************** **************************************************************************** ************************************ %./.%07.9.3!0309:.

3.3202..3..89.!03.3. $...-07.

38..5..202..9:507..5.2..9:7. /909.3..7-078:3: 8:3:  .390..3/.3-0..-:.3804.

************************************************* 4 .../!0303.!03.3************************************************* .

*************************************** %..9.3/.5.3.3-:.

!0780:9:.7.3 :.-.!03. ************************************************************************************ 05:9:8.3!0.:25:7 &&$...3..9.3..

547/7**************************************************** %.7.3...7.3**************************************************** %.720.%&&$ $04.7******************* *********************************** %.3/.3!03.3/9025.!0.9.3007.9.

.3/4:203 /4:203 -07:9.55072443...3/03.8 $.7 /05.3.3/.3.8.3.3/:..30-03...3-0. ***************** %.3/./8.7.3/.3 $.3-0./50303.38.303/.3..079.38:7. $.2800.3 /05.703/.390.!! 49.7 $09.3./8079.9-07039804.33..

.3/853/.3.3505078.3&!$#/.20303.39/.-0703907. .8.7804.9.82 $$#%$ &#&% # $:7. . .3 45#.3!# .3...-0703.08/853  !4943.305:9:8.547.. $.

503.!07.3!07. !0739.07..9039.-:-.5.:.7....-07.19.5.3 .3.2.3-:.3!03/..3.

3:9.9.3&!$#.3!05078.-0758.7.3 05:9:8.!03. $:7...3.19.3.9203:9808039.

!#.

/./!0303.3-:.$! $:7..3./!0303.3:7/ .3..5.907..

9 097.. :9.2.!03.

7.

2007 8.3.7.3 .3.%00143 49. . !079:..

43&!$#.3.7007 8...3:.!079:.7.3 - .

!#.

3.89.35072443.39:.$! $.3 .39..9505078.3/9. 47.75:8.5.3/:7:8.3 .35072443.5 %/.-409:8.

7.!03//.9:7.! &  &% $:-507.3007.3 ( !#%&# !#%&#! !#$&&#$ !!%# $#%!&##$  !# &%&#%&#$ &### !03.

3&#&$#    ./.!03//.3.!0.393.2. $##&$%&  &%# &%#%%!#%&#$  .5/03.7   4 .2. .3.9$04.2..3.:7/ ! %..7.8. $04./!0303.   %.07.

 %. . .$:7.7..19..88.7.$0.7!03/.3  :2.2.907.88.7.3.   %.3 $04.:3%07.38.

.5.257.3808.2.9.3 0::8.305:9:8.-:.3%0793 #  .3 &!$# !# $!   $.3505078.%3.20303...3 3.7.804..3.3 . .9.

 ..9-:..5.!03.2.

2.5.7:-:.. &&!&#   ## !!#$%! ..9.!03.

9$:7.3.3. !.903:7. &.-!079:.74  $ $04.7:..2..07.3 :3/.3  .7.8.35 !.2.3.- 80-.3 $!&%  $$&$$ # $  #%#& %.3!079.3003/.30/:.3!0309:.. 203:9:3/.7.!03. $0-.7!079:.9 .

9.3/.7  &# ! 45#..3!0309:.7 %.:7:08.82 ********************************* %.3.

.7..:7:08.-.9!0.7 ************************************************************************************* &39:%3/.3007.3!0.

9.!0..-. .3!0.3007.-..7.3.7.9!0.07.

!!************************** .

!072443.33 ::8.3.

7.32.3/.7.8: 0804.9.82 ********************************** %..79.3.-0703..3.3:39:503072.3 45#.::8.3/5443 54943.9/.*************************************2:.!0.7.%/./.3!03..

.8079.7 $.!! **************** %.3/4:203..93.3-47.33 $:7.3-07:9/03.

.3.3-:-.507.:.2.7.07.-07..3 .3.5.503.19.3507.5. !0739.2...-:-.9039.3503/.

3.9203:9$08039.19.: $:7.9/.7.-0758.3 **************************************************************************** 49..9.!03.3..39. 25.3.9.3.70!.3/.98.

 .3.3:39:203/.3-0703.38.7...32..50.804.3:39:825.9: 8.!!.31.9.3.30091:39:!#.3.5.8.9.90::8.20303.804.

83.2...3 ..43!%$.0:39: $!/.257.3-07.!.

&!$#.

!#.

$!.

$%! $.3  02.3/.7.3 !# &%&$#%#$ #! &  &#$  &39:5079:.39:.9.2-      $$#%$ &%#&% # 05:9:8..3.30:8.50..7.3/:507805.7..3/:7:8.8:-002./:.3&!$#.3 /..9.3!05078..3 $. 4342#:2..3%03.3/.32:7/%3.02.%.35072443.5. !07/..7.3.3-0703.3/..9.75:8.3/./.3.35.3.32:7/%3..89.9.3  5.3.7.3 $.9 505078.9.3 &39:5079:.

!#.

.3./!0303.907..5.3.3:7/ .$! $:7./!0303.3-:./..

2.!03.9 097.. :9.

7.

- ...%00143 49.43&!$#.

!#.

$!.

09.35072443.3425:907 .:.9505078..5.75:8.3/:7:8.$%! $.89.3 .3/9. 47..35072443.39:.9.5.

-409:8.3 .3. %/.39.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful