REFLEKSI Alhamdulillah, akhirnyasayadanahlikumpulantelah Berjaya

menyiapkantugasanini.Banyakcabarandandugaan yang kami tempuhdalam proses menyiapkannya. Sayatelahbanyakmendapatpengalaman yang belumpernahsayaalami, danpengalamaninibetulbetulmengujakan.Sayaamatseronokdanberasabanggasetelahtugasanini disempurnakan. Namunbegitu, iatidaklahsemudah yang disangkakeranaterdapatpelbagaicabaran yang mendatang, antaranyaialah kami mempunyaimasalahuntukmemilihjalancerita. Berjaya

Padamulanya, kami telahberbincangmengenaijalanceritatersebutdantelahmelakarnya, namunsemasamembuatpenggambaranjalancerita yang

dilakardilihattidakbegitusesuaikeranaiaterlalupendekdanmembuatkanceritatergantung. Olehitu, kami perlumemanjangkanlakonandenganpenambahanbabak agar jalanceritakelihatansempurna. Terdapatbeberapababak keranapelakontidakmendapat babaktersebut agar skripceritaakansesuaidenganbabaktersebut. Selaincabaran yang perlu kami hadapi, terdapatjugapengalaman yang kami idea yang perlu kami lakukanberulang kali idea

untukbercakapsecaraspontan.Jadimerekamemerlukanmasauntukmenghayatibabak-

membanggakanapabiladikesempatanini berpeluanguntukmempelajariteknikmenghayatilakonandanmengeluarkan danmenghasilkan video. Sesungguhnyapengalamaninimerupakansesuatu amatbermakna.Sayapastiiaakanmeninggalkansesuatu keranaiamerupakanpengalaman yang paling besar. yang besardalamhidup

secaraspontan.Selainitu, sayajugaberpeluanguntukmempelajariteknikmengubah video

yang kami

Muhammad Faez B. NurazmanAmrullah .