P. 1
Aqidah Islam

Aqidah Islam

|Views: 113|Likes:
Published by Lavender Maboo

More info:

Published by: Lavender Maboo on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

Aqidah Islam.

Yaitu, kepercayaan yang mantap kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab suciNya, para Rasul-Nya, hari Akhir, qadar yang baik dan yang buruk, serta seluruh muatan Al-Qur·an Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah dan berita-beritanya, serta apa saja yang disepakati oleh generasi Salafush Shalih (ijma·), dan kepasrahan total kepada Allah Ta·ala dalam hal keputusan hukum, perintah, takdir, maupun syara·, serta ketundukan kepada Rasulullah V dengan cara mematuhinya, menerima keputusan hukumnya dan mengikutinya.3

AQIDAH ISLAMIYAH DAN KEISTIMEWAANNYA
November 13, 2006 oleh abu salma

AQIDAH ISLAMIYAH DAN KEISTIMEWAANNYA

Oleh : Fadhilatus Syaikh Muhammad Ibrahim al-Hamd

Definisi Aqidah Menurut Bahasa

Kata ´aqidahµ diambil dari kata al-¶aqdu, yakni ikatan dan tarikan yang kuat. Ia juga berarti pemantapan, penetapan, kait-mengait, tempel-menempel, dan penguatan. Perjanjian dan penegasan sumpah juga disebut ¶aqdu. Jual-beli pun disebut ¶aqdu, karena ada keterikatan antara penjual dan pembeli dengan ¶aqdu (transaksi) yang mengikat. Termasuk juga sebutan ¶aqdu untuk kedua ujung baju, karena keduanya saling terikat. Juga termasuk sebutan ¶aqdu untuk ikatan kain sarung, karena diikat dengan mantap.1

Definisi Aqidah Menurut Istilah Umum

Istilah ´aqidahµ di dalam istilah umum dipakai untuk menyebut keputusan pikiran yang mantap, benar maupun salah.

para Ahli bid·ah. dan seluruh agama. Yaitu. Dan termasuk di dalamnya adalah penolakan terhadap orang-orang kafir. kitab-kitab suciNya. pokok-pokok hukum yang qath·iy (pasti). perkara-perkara ghaib. kepercayaan yang mantap kepada Allah. maka itulah yang disebut aqidah yang batil. dan kepasrahan total kepada Allah Ta·ala dalam hal keputusan hukum. berita (kisahkisah).4 Nama-Nama Ilmu Aqidah Pertama: Nama-Nama Ilmu Aqidah Menurut Ahli Sunnah wal Jama·ah5 . menerima keputusan hukumnya dan mengikutinya. dan dijadikannya sebagai madzhab atau agama yang dianutnya. hari Akhir. serta seluruh muatan Al-Qur·an Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah berupa pokok-pokok agama.2 Aqidah Islam. serta apa saja yang disepakati oleh generasi Salafush Shalih (ijma·). ataupun madzhab yang merusak. Istilah ´aqidahµ juga digunakan untuk menyebut kepercayaan yang mantap dan keputusan tegas yang tidak bisa dihinggapi kebimbangan. Islam.3 Topik-Topik Ilmu Aqidah. golongan. perintah-perintah dan berita-beritanya. iman. orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu. seperti keyakinan umat Nashrani bahwa Allah adalah salah satu dari tiga oknum tuhan (trinitas). takdir. dan pokok-pokok bahasan aqidah lainnya. maka itulah yang disebut aqidah yang benar. Dan jika salah. Dengan pengertian menurut Ahli Sunnah wal Jama·ah di atas. maka ´aqidahµ adalah sebutan bagi sebuah disiplin ilmu yang dipelajari dan meliputi aspek-aspek tauhid. maupun syara·. wala· (loyalitas) dan bara· (berlepas diri). Yaitu apa-apa yang dipercayai oleh seseorang. serta sikap terhadap mereka. tanpa melihat benar atau tidaknya. takdir. nubuwwat (kenabian). seperti keyakinan umat Islam tentang ke-Esa-an Allah. perintah.Jika keputusan pikiran yang mantap itu benar. diikat kuat oleh sanubarinya. para Rasul-Nya. qadar yang baik dan yang buruk. serta ketundukan kepada Rasulullah V dengan cara mematuhinya. para Malaikat-Nya. serta hal-hal yang wajib dilakukan terhadap para sahabat dan ummul mukminin (istriistri Rasulullah V). dan masalah-masalah aqidah yang disepakati oleh generasi Salafush Shalih. aliran yang sesat.

Kemudian sebutan itu menjadi syiar (simbol) bagi Ahli Sunnah. dan sebagainya. asma·. At-Tauhid min Shahih Al-Bukhari yang terdapat di dalam Al-Jami· Ash-Shahih karya Imam Bukhari (wafat: 256 H) 2. Artinya: menjadikan sesuatu menjadi satu. Aqidah As-Salaf Ashab Al-Hadits karya Ash-Shobuni (wafat:449 H) 3. Tauhid.6 Sunnah. uluhiyah.Ilmu Aqidah disebut Tauhid karena tauhid adalah pembahasan utamanya. At-Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab (wafat: 1206 H). Kata As-Sunnah di dalam bahasa Arab berarti cara dan jalan hidup. Al-I·tiqad karya Al-Baihaqi (wafat:458 H). Alasan penyebutan Ilmu Aqidah dengan Sunnah adalah karena para penganutnya mengikuti Sunnah Nabi V dan sahabat-sahabatnya. sebagai bentuk generalisasi. dan Aqo·id. Kitab-kitab aqidah yang menyebut nama ini adalah kitab : 1. Juga dikatakan: Ahli Sunnah dan Syi·ah.Ilmu aqidah menurut Ahli Sunnah wal Jama¶ah memiliki beberapa nama dan sebutan yang menunjukkan pengertian yang sama. I·tiqad. Ia dipakai untuk menyebut Hadis. At-Tauhid wa Ma·rifat Asma· Allah wa Shifatihi ¶Ala Al-Ittifaq wa At-Tafarrud karya Ibnu Mandah (wafat: 395 H) 4. Antara lain: Aqidah. Kitab-kitab yang menyebutkan nama ini adalah : 1. Sehingga dikatakan bahwa Sunnah adalah antonim (lawan kata) bid·ah. 5. Maka disebut Aqidah Salaf. istilah As-Sunnah dipakai untuk menyebut beberapa pengertian menurut masing-masing penggunaannya. Jadi ´tauhidµ menurut bahasa adalah memutuskan bahwa sesuatu itu satu. mubah. dan sifat. Syarh Ushul I·tiqad Ahli Sunnah wal Jama·ah karya Al-Lalika·iy (wafat:418 H) 2. Sedangkan di dalam pemahaman syara·. Kata ´tauhidµ adalah bentuk mashdar dari kata wahhada ² yuwahhidu ² tauhiid. I·tiqad At-Tauhid karya Abu Abdillah Muhammad Khafif (wafat: 371 H) 3. Menurut istilah. . ´tauhidµ berarti meng-Esa-kan Allah dan menunggalkan-Nya sebagai satu-satunya Dzat pemilik rububiyah. Aqidah Ahli Sunnah wal Jama¶ah. dan Aqidah Ahli Hadis. At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah.

Dan yang paling besar adalah masalah-masalah aqidah dan keimanan. ketaatan. . Syari·ah dan Syir·ah adalah agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. Allah Ta·ala berfirman. dikatakan bahwa semua agama itu asalnya adalah satu. Digunakan untuk menyebut apa yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi-Nya. yang tidak ada perbedaan antara Nabi yang satu dengan Nabi lainnya. Sehingga mereka menyebut pokok-pokok keyakinan mereka dengan istilah ³syari¶ah´. Di antaranya: 1. seperti puasa. 3.µ (QS. dan zakat. Al-Maidah:48) Di dalam tafsir ayat ini dikatakan: Syir·ah adalah agama. haji. ´Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan syir·ah dan minhaj. 7. 8. Terkadang juga digunakan untuk menyebut pokok-pokok keyakinan. Banyak ulama menulis kitab-kitab tentang Ilmu Aqidah dengan judul ³Kitab As-Sunnah´. Dan secara khusus digunakan untuk menyebut aqidah-aqidah yang diyakini oleh Ahli Sunnah sebagai bagian dari iman. 6. dan kebajikan yang ditetapkan oleh Allah bagi seluruh Rasul-Nya. Musa dan Isa. shalat. baik yang bersifat ilmiah (kognitif) maupun amaliyah (aplikatif). AsySyuura:13) 1. ³Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa-apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim.µ (QS. 2. Iman. 4. rincian ibadah.7 Jadi ´syari·ahµ adalah sunnah-sunnah petunjuk yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya V. sedangkan minhaj adalah jalan. 3. Digunakan untuk menyebut hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing Nabi agar diberlakukan secara khusus bagi masing-masing umatnya yang berbeda dengan dakwah Nabi lain. Kata syari·ah adalah turunan (musytaq) dari kata syir·ah yang berarti pantai (tepi laut). sedangkan syariatnya bermacam-macam.Demikianlah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta·ala. 2. Kata ³syari¶ah´ ±seperti halnya kata ³sunnah´. meliputi minhaj. Oleh sebab itu.digunakan untuk menyebut sejumlah makna: 1. dan muamalah. Kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal (wafat:241 H) As-Sunnah karya Al-Atsram (wafat:273 H) As-Sunnah karya Abu Daud (wafat:275 H) As-Sunnah karya Abu Ashim (wafat:287 H) As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hambal (wafat:290 H) As-Sunnah karya Al-Khallal (wafat:311 H) As-Sunnah karya Al-Assal (wafat:349 H) Syarh As-Sunnah karya Ibnu Abi Zamnin (wafat:399 H) Syari·ah. 5.

a. (yaitu) 4. maka terhapuslah (pahala) amalnya. Imam Ibnu Kathir berkata dalam menafsirkan ayat ini: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu) iaitu ikutilah peninggalan-peninggalan Nabi yang ummi yang datang kepada kamu membawa kitab (al-Quran) yang telah diturunkan kepada kamu dari Penguasa dan Pemilik segala sesuatu. Al-Maidah:5) Kata ´imanµ di sini berarti tauhid. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku. sehingga kamu menyimpang dari hukum Allah kepada hukum selainnya . Ini kerana Allah s. Hadis riwayat Ahmad. maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku. (surah al-Nahl: 64) Juga firman-Nya: Maksudnya: (Ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap-gelita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka.8 Kitab-kitab aqidah yang ditulis dengan judul ³iman´ adalah : 1. (surah al-A raf:3). nescaya tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (iaitu alSunnah). Al-Iman karya Ibnu Mandah.w. Sunnah Rasul-Nya s. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.w. ´Barangsiapa yang kafir terhadap iman. Ini merupakan perkara yang pasti di dalam agama Islam.µ (QS. maka baginya kehidupan yang sempit. (surah Ibrahim: 1) Nabi s. hadis sahih. yang sahih dan Ijma al-Salaf al-Soleh. menuju jalan Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ketahuilah bahwa sumber aqidah Islam ialah kitab Allah. Kita wajib mengambil segala perkara berkaitan aqidah dari al-Quran dan al-Sunnah.t. (Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin selain-Nya) iaitu janganlah kamu keluar dari apa yang dibawa oleh rasul kepadamu menuju selainnya. 4/131-132. Al-Kitab dan al-Sunnah cukup sebagai pegangan sehingga tidak memerlukan kepada selainnya. Allah Ta·ala berfirman. Maksudnya: Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku.a. (surah al-Baqarah: 38) Juga firman-Nya: Maksudnya: Dan kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Iman karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam 2. 3.Istilah ´imanµ digunakan untuk menyebut Ilmu Aqidah dan meliputi seluruh masalah I·tiqadiyah. lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. bersabda: Ketahuilah aku telah diberikan al-Kitab (al-Quran) dan bersamanya yang sepertinya.w. Allah berfirman: Maksudnya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. (Tafsir Ibnu Kathir . Allah berfirman: . telah menjamin sesiapa sahaja yang berpegang kepada keduanya tidak akan sesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keaadaan buta. (surah Thaha: 123-124) Allah juga berfirman: Maksudnya: Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu.

Sebahagian orang menjadikan akal dan logik sebagai sumber aqidah dan hukum. 11941). maka kesepakatan mereka adalah hak (kebenaran) sehingga Ijma mereka merupakan hujah. mimpi. Sebagian yang lain pula menjadikan hadis-hadis lemah dan palsu sebagai sumber agama termasuk aqidah. Dan kemungkinan dengan apa yang dia tafsirkan dari al-Quran dan dia merubah-rubah kalimat-kalimat al-Quran dari tempat-tempatnya dalam masa yang sama dia mendakwa dia semata-mata mengikuti al-Quran sebagaimana Khawarij. hlm. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya: Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Disahihkan oleh Syeikh Salim al-Hilali dalam Ta zim wal Minnah fil Intisharis Sunnah. Setiap kelompok dari ahli bid ah telah membuat sendiri kaedah agama untuk dirinya sendiri. sepertimana keadaan puak-puak sufi dan tarikat. al-Hakim. bersabda: : Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara. sepertimana Rafidhah (Syiah) dan firqah-firqah Batiniyyah. Nabi s. Sebahagiannya menyebut diri mereka Rationalist. Ibnu Taimiyyah berkata: Adapun Ahli Bid ah maka mereka ialah ahli ahwa dan ahli syubhat. Kemungkinan dengan akal fikirannya dan perbandingan secara logik. Ibnu Abbas berkata: Tidak ada seorangpun perkataanya diambil dan ditolak kecuali Nabi . Fir aun.) Oleh kerana umat Islam umat yang adil seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 143. Umar. Sebahagian orang menjadikan perkataan imam-imam atau tokoh-tokoh yang dianggap maksum sebagai sumber aqidah. Sebahagian lain menjadikan perasaan. Ibnu Nasr. (Hadis sahih lighairihi. (Hadis riwayat Tirmizi.) Adapun Ijma al-Salaf al-Soleh juga merupakan hujah.w.12-13. sehingga perkataan sesiapapun kecuali rasulullahdapat diterima atau ditolak dilihat dari segi kebenarannya. Padahal tidak ada peribadi yang maksum dikalangan umat ini setelah Nabi Muhammad s. Penyimpangan Setelah mengetahui penjelasan di atas kita dapati ramai di antara umat Islam yang terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang tidak diizinkan oleh Agama. Kemungkinan dengan perasaannya dan hawa nafsunya yang dia namakan perkara-perkara yang ditetapkan perasaan. sehingga tidak boleh dijadikan sumber aqidah. Usman dan Ali pastilah akal mereka ini menerima wahyu tanpa keraguan.surah al-A raf: 3) Nabi s. seperti Iblis. bersabda: .w. Namun jika akal Abu Bakar. Mereka mengikuti persangkaan dan apa-apa yang disukai hawa nafsu.w. no 2167 dan lafaz ini dari Abu Daud no 4253. al-Baihaqi. Dan kemungkinan dengan apa yang dia anggap sebagai hadis atau sunnah padahal ianya . sepertimana Muktazilah dan semacamnya. dia namakan sebagai perkara-perkara yang ditetapkan akal. kerana kesepakatan mereka merupakan kebenaran sehingga wajib diikuti. Padahal telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. Ibn Hazm.a. Abu Lahab atau Abu Jahal maka sangatlah wajar mereka menolak wahyu kerana mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya.a.a. Maknanya perkataan nabi semuanya wajib diterima. Padahal wahyu merupakan kebenaran mutlak. Kemudian akal siapakah yang dipakai sebagai ukuran untuk menolak wahyu? Kalau akal orang-orang kafir. Mereka meletakkan akal manusia yang terbatas berada di atas wahyu Allah sehingga mereka meninggalkan wahyu dengan alasan logik dan akal. hikayat dan kasyaf sebagai (boleh melihat perkara ghaib) sebagai sumber aqidah. riwayat Malik. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umatku (atau beliau bersabda umat Muhammad) di atas kesesatan. Padahal semua perkara tersebut tidak ada jaminan kebenarannya. (Hadis riwayat Tabrani dalam al-Mu jam al-Kabir no.

mimpi serta hadis-hadis yang lemah dan palsu sebagai sumber aqidah mereka. .palsu dan lemah. Adapun keadaan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran menjadikan akal fikiran. (dipetik dari majalah as-Sunnah). Semoga Allah selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran. sunnah serta Ijmak alSalaf al-Soleh. perasaan. Kebanyakan mereka yang mereka-reka agama dengan fikiran atau perasaannya dia berhujah dengan alQuran mengikut kehendak nafsunya. hawa nafsu. Dia menjadikan al-Quran hanya sebagai hujah bukan pegangan. Kesemuanya adalah batil. Sebagaimana yang disangka oleh kelompok Rafidhah (Syiah). (al-Nubuwwat hlm.129) Kesimpulannya inilah sumber-sumber aqidah Islam iaitu al-Quran. Tetapi dasar sebenarnya akal fikirannya seperti Jahmiyyah dan Muktazilah dalam masalah sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah.

Karena itu. Sebab aqidah ini ialah iman kpd sesuatu yg ghaib. yg jauh dari keruh hawa nafsu dan syubhat. beriman kpd yg ghaib mrpk sifat orang-orang mukmin yg paling agung. penglihatan dan kekuatan manusia itu terbatas. peruntukan maupun keyakinan. Sedangkan dalil-dalil Al-Qur·an dan As-Sunnah laksana makanan yg bermanfaat . Adapun ciri-ciri itu dpt dijelaskan sebagai berikut. demikian pula dgn akalnya. masih samar-samar maupun yg sulit. [Al-Baqarah : 2-3]. tabi·in dan para imam. petunjuk bagi orang yg bertakwa. (yaitu) mereka yg beriman kpd yg ghaibµ. Dan memang -Alhamdulillah. juga tdk dpt berdiri sendiri dalam memahami syari·at. Maka beriman kpd yg ghaib dan menyerah sepenuh kpd Allah ialah sesuatu yg niscaya. Hal itu krn akal tdk mampu mengetahui hal yg ghaib. anak kecil maupun dewasa. bebas dari syahwat dan syubhat. Tidak ada yg rancu. Ciri ini banyak diakui oleh para penentangnya. krn akal itu lemah dan terbatas. [2] Ia ialah aqidah yg berlandaskan penyerahan total kpd Allah dan Rasul-Nya. [4] Sanad bersambung kpd Rasulullah Shallallahu ¶alaihi wa sallam. Sebagaimana pendengaran. [3] Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ialah aqidah yg sejalan dgn fithrah dan logika yg benar. Ini tentu berbeda dgn aqidah-aqidah bid·ah lainnya. sahabat. [5] Ia ialah aqidah yg mudah dan terang. Semua lafazh-lafazh dan makna jelas. bisa dipahami oleh orang alim maupun awam. seterang matahari di siang bolong. [1] Sumber pengambilan bersih dan akurat. sehingga Allah memuji mereka : µ Kitab (Al-Qur·an) ini tdk ada keraguan pada .CIRI-CIRI AQIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA·AH Oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah memiliki ciri-ciri khusus. baik dalam ucapan.tdk ada suatu prinsip pun dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah yg tdk memiliki dasar Al-Qur·an dan As-Sunnah atau dari Salafus Shalih. Ia ialah aqidah yg berdasar kpd Al-Qur·an dan As-Sunnah. Hal ini krn aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah berdasarkan Kitab dan Sunnah serta Ijma· para Salafush Shalih.

Alah berfirman : ´Sesungguh Kamilah yg menurunkan Al-Qur·an dan Kamilah yg akan menjaganyaµ. Bahkan kehidupan ini tdk akan lurus kecuali dgnnya. Majusi maupun yg lainnya. haudh (telaga). atau tdk mampu dipahami. tentulah mereka mendptkan pertentangan yg banyak di dalamnyaµ [An-Nisaa : 82] [7] Mungkin di dalam terdpt sesuatu yg mengandung perdebatan. keadaan dan umat. tetap dan kekal. Dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ada hal-hal yg di luar jangkauan akal. Dan kebenaran tdk mungkin kacau. adzab dan nikmat kubur. Tak akan terjadi penyimpangan. penambahan. [Al-Hijr : 9] [10] Ia ialah sebab ada pertolongan. Maka orang yg berpegang teguh kpd akan menang. [Hadits Riwayat Muslim 3/1524]. rancu dan mengandung kontradiksi. Ia tetap teguh menghadapi berbagai benturan yg terus menerus dilancarkan musuh-musuh Islam. surga dan neraka. yg tdk mungkin berdasarkan hawa nafsu. [9] Ia ialah aqidah yg stabil. orang kuat maupun lemah. serta kaifiyah (penggambaran) sifat-sifat Allah. yg tdk akan membahayakan mereka orang yg merendahkan mereka sampai datang keputusan Allah. krn Allah-lah yg menjamin penjagaan dan kekalannya. patuh dan tunduk kpdnya. Maka barangsiapa mengambil aqidah tersebut. Betapa tdk. Seperti seluruh masalah ghaib. baik dari Yahudi. [6] Selamat dari kekacauan. Allah berfirman : ´Kalau sekira Al-Qur·an itu bukan dari sisi Allah. Ia ialah akidah yg kekal hingga hari kiamat. Sebalik ia menyerah. kemenangan dan keteguhan. dan mereka dalam keadaan demikianµ. shirath. Ia akan dijaga oleh Allah sepanjang generasi. kontradiksi dan kerancuan. Sebab semua datang dari wahyu. Hal itu krn ia ialah aqidah yg benar. dari manapun datangnya. Betapa tdk. Nashrani. Ia tdk menyerahkan penjagaan itu kpd seorangpun dari mahluk-Nya. sebagian membenarkan sebagian yg lain. ia ialah bersumber kpd wahyu yg tak mungkin datang kpd kebatilan. Hal itu telah diketahui . tetapi tdk mungkin mengandung sesuatu yg mustahil.bagi segenap manusia. Sebaliknya. berhasil dan ditolong. niscaya Allah akan memuliakan dan barangsiapa meninggalkannya. niscaya Allah akan menghinakannya. Akal manusia tdk mampu memahami atau mencapai berbagai persoalan di atas. pengurangan atau penggantian. lengkap dan sesuai dgn setiap zaman. Bahkan seperti air yg bermanfaat bagi bayi yg menyusu. tetapi tdk menganggap mustahil. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ¶alaihi wa sallam : ´Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yg membela kebenaran. anak-anak. [8] Ia ialah aqidah yg universal. tempat.

Maka barangsiapa berpegang teguh dgnnya. Karena itu para pengikut selamat dari mengikuti hawa nafsu. [15] Ia menjaga para pengikut dari bertindak tanpa petunjuk. [12] Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ialah kapal keselamatan. Para pengikut ialah orang-orang istimewa. mengamalkan segala konsekwensinya. Sebab akidah ini menghubungkan antara orang mukmin dgn Tuhannya. niscaya tenggelam dan binasa. Dengan demikian ia akan selamat dari perpecahan. Barangsiapa memegang teguh aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah. Sehingga. Pencipta. semakin mendalami ilmu tentangnya. [16] Ia akan memberikan ketenangan jiwa dan pikiran kpd pengikutnya. sehingga tdk akan keliru selamanya. baik sebagai pribadi maupun jama·ah. jalan mereka lurus dan tujuan-tujuan jelas. niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. ia memberikan ukuran yg jelas. dan pikiran akan jernih dgn mengetahui-Nya. Ia menghasilkan berbagai pengetahuan yg bermanfaat dan akhlak yg tinggi. selamat dari bertindak tanpa petunjuk dalam soal wala· wal bara· (setia dan berlepas diri dari orang lain). Karena. Hakim dan Pemuntuk Syari·at. mereka akan berpecah belah dan saling berselisih pendpt jika menjauh darinya. serta mendakwahkan kpd manusia. tdklah umat Islam itu bersatu dalam kalimat yg sama di berbagai masa dan tempat kecuali krn mereka berpegang teguh dgn aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah. terjadilah apa yg terjadi. dada akan lapang atas ketentuan-ketentuan hukum-Nya.oleh setiap orang yg membaca sejarah. bercerai berai dan kesia-siaan. dan mengetahui pula hak serta kewajibannya. ketika umat Islam menjauhi agamanya. prinsip mereka jelas. [11] Ia mengangkat derajat para pengikutnya. Maka hati akan merasa aman dgn takdir-Nya. niscaya akan selamat. Ia akan rela Allah sebagai Tuhan. Sebaliknya. Sebaliknya. tdk akan ada kekacauan dalam pikirannya. [13] Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ialah aqidah kasih sayg dan persatuan. . Manhaj mereka satu. Sebalik barangsiapa meninggalkannya. Hal itu krn akidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ialah akidah terbaik yg sesuai dgn segenap hati dan sebaik-baik yg diketahui akal. Ia akan tahu kpd siapa hrs membenci. meluaskan kemasyhura serta keutamaan akan tersebar. [14] Aqidah Ahlus Suannah wal Jama·ah ialah aqidah istimewa. mengacau dan sikap sia-sia. Jiwa tdk akan gelisah. sebagaimana yg menimpa Andalusia (Spanyol) dan yg lain. tetap dan tdk berubah. kecintaan dan kebencian kpd orang lain.

Jadi. [21] Ia menjamin kehidupan yg mulia bagi pengikutnya. Ia memerintahkan keadilan dan berlaku lurus serta mencegah mereka dari kezhaliman dan penyimpangan. akhlak dan mua·malah. Ia tdk akan menyembah selain Allah dan akan mengharapkan kpd selain-Nya. Maka. peran akal tetaplah terbatas. Di bawah naungan aqidah ini akan terwujud keamanan dan hidup mulia. Aqidah ini ialah aqidah yg dinamis. Yakni selamat dari penyimpangan dalam beribadah. mereka itulah orang-orang yg mendpt keamanan dan mereka itulah orang-orang yg mendpt petunjukµ. Keamanan ialah sesuatu yg mengiringi iman. dan tdk kpd yg lain. [19] Ia mendorong setiap pengikut bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam segala sesuatu. orang-orang musyrik dan pelaku maksiat ialah orang-orang yg selalu ketakutan. tetapi membatasi perannya. Mereka senantiasa diancam dgn berbagai siksaan di setiap saat. kebaikan dan kebahagiaan dunia-akhirat. ia mengaku ada perasaan manusia serta menghormatinya. Dan hal itu -dgn tdk diragukan lagi. Sebaliknya. petunjuk dan rahmat. Ia ialah aqidah yg menghormati akal yg lurus dan tdk mengingkari perannya. Islam justru tdk rela jika seorang muslim memadamkan cahaya akalnya. Allah berfirman : ´Orang-orang yg beriman dan tdk mencampuradukkan iman mereka dgn kezhaliman (syirik). [23] Mengakui akal. [24] Mengakui perasaan manusia dan membimbing pada jalan yg benar.[17] Tujuan dan amal pengikut aqidah ini mejadi selamat. Perasaan ialah sesuatu yg alami pada diri manusia dan tak seorangpun manusia yg tdk memilikinya. hati dan jasmani. [20] Ia membangkitkan jiwa mukmin agar mengagungkan Al-Qur·an dan As-Sunnah. tdk kaku dan beku. barangsiapa kehilangan iman.menjadi sebab keamanan. Aqidah ini memerintahkan pengikut melakukan setiap kebaikan dan mencegah mereka melakukan setiap kejahatan. Jadi orang-orang yg bertakwa dan beriman ialah mereka yg memiliki kemanan yg sempurna dan petunjuk yg sempurna pula. [Al-An·am : 82]. baik di dunia maupun di akhirat. Sebab ia tegak atas dasar iman kpd Allah dan kewajiban beribadah kpd-Nya. [22] Aqidah ini menghimpun semua kebutuhan ruh. krn itu mereka mengagungkan dan berpegang teguh pada keduanya. [18] Ia akan mempengaruhi prilaku. ia akan kehilangan keamanan. tetapi . Meskipun begitu. Sebab ia mengetahui bahwa Al-Qur·an dan As-Sunnah ialah haq. lalu ha bertaklid buta dalam persoalan aqidah dan lainnya.

[Tasharrufan (saduran) dari Mukhtasar Aqidah Ahlis Sunnah wal Jama·ah. politik. Allah telah menyatukan hati umat Islam yg berpecah belah. mengajari ilmu setelah kebodohan. tdk sebagai alat perusak dan penghancur. memberi makan dari kelaparan dan memberi mereka keamanan dari ketakutan. ekonomi. mencukupkan setelah kemiskinan.Awal 1419H] Sumber : http://almanhaj.or. 139/Jum·at I/R.bukan berarti ia mengumbarnya.php?action=more&article_id=884&bagian=0 . pendidikan atau persoalan lainnya. baik sosial. hawa nafsu yg bercerai berai. memberi penglihatan setelah buta. [25] Ia menjamin untuk memberi jalan keluar setiap persoalan. Sebalik ia meluruskan dan membimbing sehingga menjadi sarana perbaikan dan pembangunan. Dengan aqidah ini. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd.id/index. IV/No. Buletin AN NUR Thn.

tidak mempunyai anak dan isteri serta tiada sekutu bagiNya. Dalam prinsip akidah Islam ± tidak ada suatu ajaran yang sukar difahami.s adalah jelas. (berbeza dengan syariat). 1. Di sebalik alam ini.s. Tuhan Anak (God the Son) dan Tuhan Roh alQudus (God The Holy Spirit) ~ kesatuan tiga personaliti yang saling melengkapi di dalam satu zat iaitu zat Tuhan.Asas Akidah 1. Tuhan ini tiada yang setara denganNya. misalnya ± triniti ± konsep penigaan Tuhan.Ciri-Ciri Akidah Islam (1) . Akidah Islam ± satu kepercayaan yang tetap dan tidak berubah sampai bila-bila masa. tidak berubah dengan berlakunya apa-apa perubahan di alam ini dan bergantian para Rasul a. mudah difahami dan tidak menimbulkan kesulitan untuk memahaminya. Akidah yang jelas dan terang Akidah Islam yang dibawa oleh para Rasul a. ada Tuhan yang berkuasa menciptakannya daripada tiada. . Kepercayaan ini bermaksud bahawa agama Kristian mempercayai Tuhan terdiri daripada tiga oknum ± Tuhan Bapa ( God the Father).

a.w adalah Rasulullah secara jelas dan terang meletakkan penyaksian. Akidah Islam menyediakan dua rujukan utama : AlQuran dan Al-Sunnah. Dua penyaksian ini diletakkan dalam satu rukun kerana ia saling berkait. ikrar dan pengiktirafan dengan lisan dan hati ± kedudukan Allah s.w.t dan Nabi Muhammad s. (Subhanallah).w sebagai nabi yang wajib diikuti.w. Setiap amalan tidak akan diterima kecuali ikhlas kerana Allah dan selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s. .a.w. (Al-Maidah:72-73) Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s. Holy Spirit ± pembimbing Jesus dan pembersih jiwa manusia melalui kepercayaan tentang kesucian pensaliban tersebut.t sebagai Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad s.a. Tuhan Bapa ± mencipta kedua-duanya sebagai tanda kasih Tuhan kepada makhlukNya.Jesus (Tuhan Anak) ± penebus dosa warisan melalui pensaliban dirnya.

a. Usuluddin. he received direct guidance from Allah s.w. Al-Hasyr:22.t) Sumber : Asas Akidah I.w. 2010 . (reason why we need Nabi s. Modul I.Dalam akidah Islam ± alam terbahagi kepada dua : alam nyata yang boleh difikirkan oleh akal dan ditanggapi oleh pancaindera dan alam ghaib yang berada di luar pengetahuan manusia dan hanya boleh diketahui melalui saluran wahyu.w ± we Muslim don¶t simply make assumptions we follow our Prophet s.a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->