Aqidah Islam.

Yaitu, kepercayaan yang mantap kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab suciNya, para Rasul-Nya, hari Akhir, qadar yang baik dan yang buruk, serta seluruh muatan Al-Qur·an Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah berupa pokok-pokok agama, perintah-perintah dan berita-beritanya, serta apa saja yang disepakati oleh generasi Salafush Shalih (ijma·), dan kepasrahan total kepada Allah Ta·ala dalam hal keputusan hukum, perintah, takdir, maupun syara·, serta ketundukan kepada Rasulullah V dengan cara mematuhinya, menerima keputusan hukumnya dan mengikutinya.3

AQIDAH ISLAMIYAH DAN KEISTIMEWAANNYA
November 13, 2006 oleh abu salma

AQIDAH ISLAMIYAH DAN KEISTIMEWAANNYA

Oleh : Fadhilatus Syaikh Muhammad Ibrahim al-Hamd

Definisi Aqidah Menurut Bahasa

Kata ´aqidahµ diambil dari kata al-¶aqdu, yakni ikatan dan tarikan yang kuat. Ia juga berarti pemantapan, penetapan, kait-mengait, tempel-menempel, dan penguatan. Perjanjian dan penegasan sumpah juga disebut ¶aqdu. Jual-beli pun disebut ¶aqdu, karena ada keterikatan antara penjual dan pembeli dengan ¶aqdu (transaksi) yang mengikat. Termasuk juga sebutan ¶aqdu untuk kedua ujung baju, karena keduanya saling terikat. Juga termasuk sebutan ¶aqdu untuk ikatan kain sarung, karena diikat dengan mantap.1

Definisi Aqidah Menurut Istilah Umum

Istilah ´aqidahµ di dalam istilah umum dipakai untuk menyebut keputusan pikiran yang mantap, benar maupun salah.

para Rasul-Nya. takdir. hari Akhir. para Ahli bid·ah. nubuwwat (kenabian). golongan.4 Nama-Nama Ilmu Aqidah Pertama: Nama-Nama Ilmu Aqidah Menurut Ahli Sunnah wal Jama·ah5 . perkara-perkara ghaib. Istilah ´aqidahµ juga digunakan untuk menyebut kepercayaan yang mantap dan keputusan tegas yang tidak bisa dihinggapi kebimbangan. para Malaikat-Nya. serta hal-hal yang wajib dilakukan terhadap para sahabat dan ummul mukminin (istriistri Rasulullah V). dan kepasrahan total kepada Allah Ta·ala dalam hal keputusan hukum. Dan termasuk di dalamnya adalah penolakan terhadap orang-orang kafir. maupun syara·. qadar yang baik dan yang buruk. takdir. maka itulah yang disebut aqidah yang benar. Dengan pengertian menurut Ahli Sunnah wal Jama·ah di atas. maka ´aqidahµ adalah sebutan bagi sebuah disiplin ilmu yang dipelajari dan meliputi aspek-aspek tauhid. dan masalah-masalah aqidah yang disepakati oleh generasi Salafush Shalih. menerima keputusan hukumnya dan mengikutinya. perintah-perintah dan berita-beritanya. dan pokok-pokok bahasan aqidah lainnya. Yaitu apa-apa yang dipercayai oleh seseorang. orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu. Yaitu. serta apa saja yang disepakati oleh generasi Salafush Shalih (ijma·).2 Aqidah Islam. Dan jika salah. berita (kisahkisah). pokok-pokok hukum yang qath·iy (pasti). perintah. maka itulah yang disebut aqidah yang batil. dan seluruh agama. serta ketundukan kepada Rasulullah V dengan cara mematuhinya. aliran yang sesat. diikat kuat oleh sanubarinya. kepercayaan yang mantap kepada Allah. iman.3 Topik-Topik Ilmu Aqidah. wala· (loyalitas) dan bara· (berlepas diri). serta seluruh muatan Al-Qur·an Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah berupa pokok-pokok agama. Islam. kitab-kitab suciNya. ataupun madzhab yang merusak. seperti keyakinan umat Islam tentang ke-Esa-an Allah.Jika keputusan pikiran yang mantap itu benar. tanpa melihat benar atau tidaknya. dan dijadikannya sebagai madzhab atau agama yang dianutnya. seperti keyakinan umat Nashrani bahwa Allah adalah salah satu dari tiga oknum tuhan (trinitas). serta sikap terhadap mereka.

Sehingga dikatakan bahwa Sunnah adalah antonim (lawan kata) bid·ah. Kitab-kitab yang menyebutkan nama ini adalah : 1. Kemudian sebutan itu menjadi syiar (simbol) bagi Ahli Sunnah. Alasan penyebutan Ilmu Aqidah dengan Sunnah adalah karena para penganutnya mengikuti Sunnah Nabi V dan sahabat-sahabatnya. I·tiqad. dan Aqidah Ahli Hadis. . Tauhid. dan Aqo·id. mubah. Sedangkan di dalam pemahaman syara·.Ilmu Aqidah disebut Tauhid karena tauhid adalah pembahasan utamanya.6 Sunnah. Maka disebut Aqidah Salaf. sebagai bentuk generalisasi. Jadi ´tauhidµ menurut bahasa adalah memutuskan bahwa sesuatu itu satu. At-Tauhid wa Ma·rifat Asma· Allah wa Shifatihi ¶Ala Al-Ittifaq wa At-Tafarrud karya Ibnu Mandah (wafat: 395 H) 4. Al-I·tiqad karya Al-Baihaqi (wafat:458 H). At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Kata As-Sunnah di dalam bahasa Arab berarti cara dan jalan hidup. Menurut istilah. Antara lain: Aqidah. Artinya: menjadikan sesuatu menjadi satu. At-Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab (wafat: 1206 H). I·tiqad At-Tauhid karya Abu Abdillah Muhammad Khafif (wafat: 371 H) 3. dan sifat. Aqidah As-Salaf Ashab Al-Hadits karya Ash-Shobuni (wafat:449 H) 3. Juga dikatakan: Ahli Sunnah dan Syi·ah. Kata ´tauhidµ adalah bentuk mashdar dari kata wahhada ² yuwahhidu ² tauhiid. At-Tauhid min Shahih Al-Bukhari yang terdapat di dalam Al-Jami· Ash-Shahih karya Imam Bukhari (wafat: 256 H) 2. Ia dipakai untuk menyebut Hadis. dan sebagainya. 5. Kitab-kitab aqidah yang menyebut nama ini adalah kitab : 1. asma·. ´tauhidµ berarti meng-Esa-kan Allah dan menunggalkan-Nya sebagai satu-satunya Dzat pemilik rububiyah. Syarh Ushul I·tiqad Ahli Sunnah wal Jama·ah karya Al-Lalika·iy (wafat:418 H) 2. istilah As-Sunnah dipakai untuk menyebut beberapa pengertian menurut masing-masing penggunaannya. uluhiyah. Aqidah Ahli Sunnah wal Jama¶ah.Ilmu aqidah menurut Ahli Sunnah wal Jama¶ah memiliki beberapa nama dan sebutan yang menunjukkan pengertian yang sama.

. haji. 8. Digunakan untuk menyebut hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing Nabi agar diberlakukan secara khusus bagi masing-masing umatnya yang berbeda dengan dakwah Nabi lain. Di antaranya: 1. Sebagaimana dalam firman Allah Ta·ala. Syari·ah dan Syir·ah adalah agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. seperti puasa. Terkadang juga digunakan untuk menyebut pokok-pokok keyakinan. dan muamalah. baik yang bersifat ilmiah (kognitif) maupun amaliyah (aplikatif). Digunakan untuk menyebut apa yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi-Nya. shalat. yang tidak ada perbedaan antara Nabi yang satu dengan Nabi lainnya. 4. sedangkan minhaj adalah jalan. Sehingga mereka menyebut pokok-pokok keyakinan mereka dengan istilah ³syari¶ah´.µ (QS. 7. AsySyuura:13) 1. Oleh sebab itu. meliputi minhaj. Allah Ta·ala berfirman.µ (QS. Al-Maidah:48) Di dalam tafsir ayat ini dikatakan: Syir·ah adalah agama. Banyak ulama menulis kitab-kitab tentang Ilmu Aqidah dengan judul ³Kitab As-Sunnah´. Kata ³syari¶ah´ ±seperti halnya kata ³sunnah´. ´Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan syir·ah dan minhaj. Iman.digunakan untuk menyebut sejumlah makna: 1. sedangkan syariatnya bermacam-macam. ketaatan. 5. 2. dan zakat. 3.7 Jadi ´syari·ahµ adalah sunnah-sunnah petunjuk yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya V.Demikianlah. Musa dan Isa. 6. 2. dikatakan bahwa semua agama itu asalnya adalah satu. dan kebajikan yang ditetapkan oleh Allah bagi seluruh Rasul-Nya. rincian ibadah. Dan yang paling besar adalah masalah-masalah aqidah dan keimanan. Kata syari·ah adalah turunan (musytaq) dari kata syir·ah yang berarti pantai (tepi laut). ³Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa-apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim. Kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal (wafat:241 H) As-Sunnah karya Al-Atsram (wafat:273 H) As-Sunnah karya Abu Daud (wafat:275 H) As-Sunnah karya Abu Ashim (wafat:287 H) As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hambal (wafat:290 H) As-Sunnah karya Al-Khallal (wafat:311 H) As-Sunnah karya Al-Assal (wafat:349 H) Syarh As-Sunnah karya Ibnu Abi Zamnin (wafat:399 H) Syari·ah. Dan secara khusus digunakan untuk menyebut aqidah-aqidah yang diyakini oleh Ahli Sunnah sebagai bagian dari iman. 3.

4/131-132. yang sahih dan Ijma al-Salaf al-Soleh. Al-Iman karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam 2. (yaitu) 4. (surah Thaha: 123-124) Allah juga berfirman: Maksudnya: Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu.Istilah ´imanµ digunakan untuk menyebut Ilmu Aqidah dan meliputi seluruh masalah I·tiqadiyah. Ini kerana Allah s. Al-Maidah:5) Kata ´imanµ di sini berarti tauhid.8 Kitab-kitab aqidah yang ditulis dengan judul ³iman´ adalah : 1. maka baginya kehidupan yang sempit. telah menjamin sesiapa sahaja yang berpegang kepada keduanya tidak akan sesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat.t. (surah al-A raf:3). Kita wajib mengambil segala perkara berkaitan aqidah dari al-Quran dan al-Sunnah. (surah Ibrahim: 1) Nabi s. dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keaadaan buta. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya.µ (QS. Maksudnya: Maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku. sehingga kamu menyimpang dari hukum Allah kepada hukum selainnya . Ketahuilah bahwa sumber aqidah Islam ialah kitab Allah. Allah berfirman: . bersabda: Ketahuilah aku telah diberikan al-Kitab (al-Quran) dan bersamanya yang sepertinya. (Tafsir Ibnu Kathir . Ini merupakan perkara yang pasti di dalam agama Islam.w. (iaitu alSunnah). Hadis riwayat Ahmad. maka terhapuslah (pahala) amalnya. nescaya tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ´Barangsiapa yang kafir terhadap iman. (surah al-Nahl: 64) Juga firman-Nya: Maksudnya: (Ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap-gelita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka. 3. Al-Kitab dan al-Sunnah cukup sebagai pegangan sehingga tidak memerlukan kepada selainnya.a. menuju jalan Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (surah al-Baqarah: 38) Juga firman-Nya: Maksudnya: Dan kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku. (Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin selain-Nya) iaitu janganlah kamu keluar dari apa yang dibawa oleh rasul kepadamu menuju selainnya. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku. hadis sahih.a. Allah berfirman: Maksudnya: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Al-Iman karya Ibnu Mandah. lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka.w. Sunnah Rasul-Nya s. Imam Ibnu Kathir berkata dalam menafsirkan ayat ini: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu) iaitu ikutilah peninggalan-peninggalan Nabi yang ummi yang datang kepada kamu membawa kitab (al-Quran) yang telah diturunkan kepada kamu dari Penguasa dan Pemilik segala sesuatu.w. Allah Ta·ala berfirman.

(Hadis riwayat Tirmizi. bersabda: . Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umatku (atau beliau bersabda umat Muhammad) di atas kesesatan. seperti Iblis. hlm. Sebahagian orang menjadikan perkataan imam-imam atau tokoh-tokoh yang dianggap maksum sebagai sumber aqidah. sepertimana keadaan puak-puak sufi dan tarikat. maka kesepakatan mereka adalah hak (kebenaran) sehingga Ijma mereka merupakan hujah.a. (Hadis sahih lighairihi. mimpi. riwayat Malik. Sebahagian orang menjadikan akal dan logik sebagai sumber aqidah dan hukum. no 2167 dan lafaz ini dari Abu Daud no 4253. kerana kesepakatan mereka merupakan kebenaran sehingga wajib diikuti. Disahihkan oleh Syeikh Salim al-Hilali dalam Ta zim wal Minnah fil Intisharis Sunnah. Dan kemungkinan dengan apa yang dia tafsirkan dari al-Quran dan dia merubah-rubah kalimat-kalimat al-Quran dari tempat-tempatnya dalam masa yang sama dia mendakwa dia semata-mata mengikuti al-Quran sebagaimana Khawarij.w. Kemungkinan dengan perasaannya dan hawa nafsunya yang dia namakan perkara-perkara yang ditetapkan perasaan. hikayat dan kasyaf sebagai (boleh melihat perkara ghaib) sebagai sumber aqidah. Padahal semua perkara tersebut tidak ada jaminan kebenarannya. Fir aun. Sebahagiannya menyebut diri mereka Rationalist.w. bersabda: : Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara. Kemudian akal siapakah yang dipakai sebagai ukuran untuk menolak wahyu? Kalau akal orang-orang kafir. Padahal tidak ada peribadi yang maksum dikalangan umat ini setelah Nabi Muhammad s. sehingga tidak boleh dijadikan sumber aqidah. Sebagian yang lain pula menjadikan hadis-hadis lemah dan palsu sebagai sumber agama termasuk aqidah. Namun jika akal Abu Bakar. Mereka mengikuti persangkaan dan apa-apa yang disukai hawa nafsu.a. Padahal wahyu merupakan kebenaran mutlak. al-Hakim. Ibnu Nasr. Mereka meletakkan akal manusia yang terbatas berada di atas wahyu Allah sehingga mereka meninggalkan wahyu dengan alasan logik dan akal. Padahal telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka. sehingga perkataan sesiapapun kecuali rasulullahdapat diterima atau ditolak dilihat dari segi kebenarannya. Penyimpangan Setelah mengetahui penjelasan di atas kita dapati ramai di antara umat Islam yang terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang tidak diizinkan oleh Agama.w. Nabi s.surah al-A raf: 3) Nabi s. Dan kemungkinan dengan apa yang dia anggap sebagai hadis atau sunnah padahal ianya .) Adapun Ijma al-Salaf al-Soleh juga merupakan hujah.a. Umar. Sebahagian lain menjadikan perasaan. (Hadis riwayat Tabrani dalam al-Mu jam al-Kabir no. Abu Lahab atau Abu Jahal maka sangatlah wajar mereka menolak wahyu kerana mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Kemungkinan dengan akal fikirannya dan perbandingan secara logik. sepertimana Rafidhah (Syiah) dan firqah-firqah Batiniyyah. Ibnu Taimiyyah berkata: Adapun Ahli Bid ah maka mereka ialah ahli ahwa dan ahli syubhat. dia namakan sebagai perkara-perkara yang ditetapkan akal. Usman dan Ali pastilah akal mereka ini menerima wahyu tanpa keraguan. 11941). Ibnu Abbas berkata: Tidak ada seorangpun perkataanya diambil dan ditolak kecuali Nabi .) Oleh kerana umat Islam umat yang adil seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 143. sepertimana Muktazilah dan semacamnya. Setiap kelompok dari ahli bid ah telah membuat sendiri kaedah agama untuk dirinya sendiri. al-Baihaqi.12-13. Maknanya perkataan nabi semuanya wajib diterima. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya: Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Ibn Hazm.

(al-Nubuwwat hlm. (dipetik dari majalah as-Sunnah). . Kebanyakan mereka yang mereka-reka agama dengan fikiran atau perasaannya dia berhujah dengan alQuran mengikut kehendak nafsunya. Semoga Allah selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran.palsu dan lemah. Adapun keadaan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran menjadikan akal fikiran. Dia menjadikan al-Quran hanya sebagai hujah bukan pegangan. sunnah serta Ijmak alSalaf al-Soleh. mimpi serta hadis-hadis yang lemah dan palsu sebagai sumber aqidah mereka. Tetapi dasar sebenarnya akal fikirannya seperti Jahmiyyah dan Muktazilah dalam masalah sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Sebagaimana yang disangka oleh kelompok Rafidhah (Syiah).129) Kesimpulannya inilah sumber-sumber aqidah Islam iaitu al-Quran. Kesemuanya adalah batil. perasaan. hawa nafsu.

seterang matahari di siang bolong. bisa dipahami oleh orang alim maupun awam. demikian pula dgn akalnya. (yaitu) mereka yg beriman kpd yg ghaibµ. Karena itu. penglihatan dan kekuatan manusia itu terbatas. [1] Sumber pengambilan bersih dan akurat. [Al-Baqarah : 2-3]. Sebab aqidah ini ialah iman kpd sesuatu yg ghaib. [5] Ia ialah aqidah yg mudah dan terang. krn akal itu lemah dan terbatas. Maka beriman kpd yg ghaib dan menyerah sepenuh kpd Allah ialah sesuatu yg niscaya. [2] Ia ialah aqidah yg berlandaskan penyerahan total kpd Allah dan Rasul-Nya. beriman kpd yg ghaib mrpk sifat orang-orang mukmin yg paling agung. Tidak ada yg rancu. [4] Sanad bersambung kpd Rasulullah Shallallahu ¶alaihi wa sallam. Dan memang -Alhamdulillah. baik dalam ucapan. Hal ini krn aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah berdasarkan Kitab dan Sunnah serta Ijma· para Salafush Shalih. sehingga Allah memuji mereka : µ Kitab (Al-Qur·an) ini tdk ada keraguan pada . anak kecil maupun dewasa. juga tdk dpt berdiri sendiri dalam memahami syari·at. masih samar-samar maupun yg sulit. yg jauh dari keruh hawa nafsu dan syubhat. tabi·in dan para imam. sahabat. Adapun ciri-ciri itu dpt dijelaskan sebagai berikut. bebas dari syahwat dan syubhat. Ini tentu berbeda dgn aqidah-aqidah bid·ah lainnya. petunjuk bagi orang yg bertakwa. Sebagaimana pendengaran.tdk ada suatu prinsip pun dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah yg tdk memiliki dasar Al-Qur·an dan As-Sunnah atau dari Salafus Shalih. [3] Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ialah aqidah yg sejalan dgn fithrah dan logika yg benar. Hal itu krn akal tdk mampu mengetahui hal yg ghaib.CIRI-CIRI AQIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA·AH Oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah memiliki ciri-ciri khusus. Semua lafazh-lafazh dan makna jelas. peruntukan maupun keyakinan. Sedangkan dalil-dalil Al-Qur·an dan As-Sunnah laksana makanan yg bermanfaat . Ia ialah aqidah yg berdasar kpd Al-Qur·an dan As-Sunnah. Ciri ini banyak diakui oleh para penentangnya.

Sebaliknya. tetap dan kekal. Betapa tdk. adzab dan nikmat kubur. [9] Ia ialah aqidah yg stabil. tetapi tdk menganggap mustahil. Betapa tdk. rancu dan mengandung kontradiksi. Maka barangsiapa mengambil aqidah tersebut. lengkap dan sesuai dgn setiap zaman. serta kaifiyah (penggambaran) sifat-sifat Allah. Seperti seluruh masalah ghaib. pengurangan atau penggantian. orang kuat maupun lemah. dari manapun datangnya. [Hadits Riwayat Muslim 3/1524]. patuh dan tunduk kpdnya. [Al-Hijr : 9] [10] Ia ialah sebab ada pertolongan. Ia ialah akidah yg kekal hingga hari kiamat. Dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ada hal-hal yg di luar jangkauan akal. shirath. Bahkan seperti air yg bermanfaat bagi bayi yg menyusu. niscaya Allah akan memuliakan dan barangsiapa meninggalkannya. Tak akan terjadi penyimpangan. Maka orang yg berpegang teguh kpd akan menang. baik dari Yahudi. Akal manusia tdk mampu memahami atau mencapai berbagai persoalan di atas. keadaan dan umat. [8] Ia ialah aqidah yg universal. Nashrani. kontradiksi dan kerancuan. sebagian membenarkan sebagian yg lain. surga dan neraka. atau tdk mampu dipahami. ia ialah bersumber kpd wahyu yg tak mungkin datang kpd kebatilan. berhasil dan ditolong. yg tdk mungkin berdasarkan hawa nafsu. krn Allah-lah yg menjamin penjagaan dan kekalannya. Allah berfirman : ´Kalau sekira Al-Qur·an itu bukan dari sisi Allah. [6] Selamat dari kekacauan. yg tdk akan membahayakan mereka orang yg merendahkan mereka sampai datang keputusan Allah. tentulah mereka mendptkan pertentangan yg banyak di dalamnyaµ [An-Nisaa : 82] [7] Mungkin di dalam terdpt sesuatu yg mengandung perdebatan. Alah berfirman : ´Sesungguh Kamilah yg menurunkan Al-Qur·an dan Kamilah yg akan menjaganyaµ. tempat.bagi segenap manusia. niscaya Allah akan menghinakannya. tetapi tdk mungkin mengandung sesuatu yg mustahil. Hal itu krn ia ialah aqidah yg benar. penambahan. haudh (telaga). Ia tetap teguh menghadapi berbagai benturan yg terus menerus dilancarkan musuh-musuh Islam. Bahkan kehidupan ini tdk akan lurus kecuali dgnnya. anak-anak. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ¶alaihi wa sallam : ´Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yg membela kebenaran. Dan kebenaran tdk mungkin kacau. Sebalik ia menyerah. kemenangan dan keteguhan. dan mereka dalam keadaan demikianµ. Hal itu telah diketahui . Ia tdk menyerahkan penjagaan itu kpd seorangpun dari mahluk-Nya. Majusi maupun yg lainnya. Ia akan dijaga oleh Allah sepanjang generasi. Sebab semua datang dari wahyu.

Sebab akidah ini menghubungkan antara orang mukmin dgn Tuhannya. Sebaliknya. tdk akan ada kekacauan dalam pikirannya. dan pikiran akan jernih dgn mengetahui-Nya. ia memberikan ukuran yg jelas. Hakim dan Pemuntuk Syari·at. terjadilah apa yg terjadi. sebagaimana yg menimpa Andalusia (Spanyol) dan yg lain. Hal itu krn akidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ialah akidah terbaik yg sesuai dgn segenap hati dan sebaik-baik yg diketahui akal. Sehingga. meluaskan kemasyhura serta keutamaan akan tersebar. Manhaj mereka satu. Jiwa tdk akan gelisah. Karena itu para pengikut selamat dari mengikuti hawa nafsu. [14] Aqidah Ahlus Suannah wal Jama·ah ialah aqidah istimewa. Ia akan tahu kpd siapa hrs membenci.oleh setiap orang yg membaca sejarah. dan mengetahui pula hak serta kewajibannya. [15] Ia menjaga para pengikut dari bertindak tanpa petunjuk. niscaya akan selamat. mereka akan berpecah belah dan saling berselisih pendpt jika menjauh darinya. Ia menghasilkan berbagai pengetahuan yg bermanfaat dan akhlak yg tinggi. [11] Ia mengangkat derajat para pengikutnya. Para pengikut ialah orang-orang istimewa. Sebaliknya. . niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. jalan mereka lurus dan tujuan-tujuan jelas. prinsip mereka jelas. Karena. mengamalkan segala konsekwensinya. Sebalik barangsiapa meninggalkannya. selamat dari bertindak tanpa petunjuk dalam soal wala· wal bara· (setia dan berlepas diri dari orang lain). semakin mendalami ilmu tentangnya. Barangsiapa memegang teguh aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah. baik sebagai pribadi maupun jama·ah. mengacau dan sikap sia-sia. [16] Ia akan memberikan ketenangan jiwa dan pikiran kpd pengikutnya. Maka hati akan merasa aman dgn takdir-Nya. tetap dan tdk berubah. serta mendakwahkan kpd manusia. tdklah umat Islam itu bersatu dalam kalimat yg sama di berbagai masa dan tempat kecuali krn mereka berpegang teguh dgn aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah. [12] Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ialah kapal keselamatan. bercerai berai dan kesia-siaan. dada akan lapang atas ketentuan-ketentuan hukum-Nya. ketika umat Islam menjauhi agamanya. niscaya tenggelam dan binasa. [13] Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama·ah ialah aqidah kasih sayg dan persatuan. Pencipta. kecintaan dan kebencian kpd orang lain. Ia akan rela Allah sebagai Tuhan. Dengan demikian ia akan selamat dari perpecahan. sehingga tdk akan keliru selamanya. Maka barangsiapa berpegang teguh dgnnya.

akhlak dan mua·malah. Mereka senantiasa diancam dgn berbagai siksaan di setiap saat. ia akan kehilangan keamanan. [21] Ia menjamin kehidupan yg mulia bagi pengikutnya. [19] Ia mendorong setiap pengikut bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam segala sesuatu. krn itu mereka mengagungkan dan berpegang teguh pada keduanya. Jadi. Dan hal itu -dgn tdk diragukan lagi. orang-orang musyrik dan pelaku maksiat ialah orang-orang yg selalu ketakutan. [24] Mengakui perasaan manusia dan membimbing pada jalan yg benar. Di bawah naungan aqidah ini akan terwujud keamanan dan hidup mulia. kebaikan dan kebahagiaan dunia-akhirat. tetapi . Meskipun begitu. [Al-An·am : 82]. Sebab ia tegak atas dasar iman kpd Allah dan kewajiban beribadah kpd-Nya. tetapi membatasi perannya. [20] Ia membangkitkan jiwa mukmin agar mengagungkan Al-Qur·an dan As-Sunnah. Yakni selamat dari penyimpangan dalam beribadah. [18] Ia akan mempengaruhi prilaku. mereka itulah orang-orang yg mendpt keamanan dan mereka itulah orang-orang yg mendpt petunjukµ. lalu ha bertaklid buta dalam persoalan aqidah dan lainnya. Maka.[17] Tujuan dan amal pengikut aqidah ini mejadi selamat. peran akal tetaplah terbatas. Ia ialah aqidah yg menghormati akal yg lurus dan tdk mengingkari perannya. Aqidah ini memerintahkan pengikut melakukan setiap kebaikan dan mencegah mereka melakukan setiap kejahatan. [23] Mengakui akal. Aqidah ini ialah aqidah yg dinamis. baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman : ´Orang-orang yg beriman dan tdk mencampuradukkan iman mereka dgn kezhaliman (syirik). Jadi orang-orang yg bertakwa dan beriman ialah mereka yg memiliki kemanan yg sempurna dan petunjuk yg sempurna pula. Sebaliknya. Islam justru tdk rela jika seorang muslim memadamkan cahaya akalnya. petunjuk dan rahmat. tdk kaku dan beku. Sebab ia mengetahui bahwa Al-Qur·an dan As-Sunnah ialah haq. Keamanan ialah sesuatu yg mengiringi iman. barangsiapa kehilangan iman. dan tdk kpd yg lain. ia mengaku ada perasaan manusia serta menghormatinya.menjadi sebab keamanan. Perasaan ialah sesuatu yg alami pada diri manusia dan tak seorangpun manusia yg tdk memilikinya. Ia memerintahkan keadilan dan berlaku lurus serta mencegah mereka dari kezhaliman dan penyimpangan. Ia tdk akan menyembah selain Allah dan akan mengharapkan kpd selain-Nya. [22] Aqidah ini menghimpun semua kebutuhan ruh. hati dan jasmani.

or. baik sosial. memberi makan dari kelaparan dan memberi mereka keamanan dari ketakutan. Dengan aqidah ini.php?action=more&article_id=884&bagian=0 .id/index. IV/No. Sebalik ia meluruskan dan membimbing sehingga menjadi sarana perbaikan dan pembangunan. pendidikan atau persoalan lainnya. tdk sebagai alat perusak dan penghancur. [25] Ia menjamin untuk memberi jalan keluar setiap persoalan. 139/Jum·at I/R. Allah telah menyatukan hati umat Islam yg berpecah belah. mencukupkan setelah kemiskinan. ekonomi. memberi penglihatan setelah buta. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd. mengajari ilmu setelah kebodohan. politik. hawa nafsu yg bercerai berai. Buletin AN NUR Thn.bukan berarti ia mengumbarnya. [Tasharrufan (saduran) dari Mukhtasar Aqidah Ahlis Sunnah wal Jama·ah.Awal 1419H] Sumber : http://almanhaj.

. ada Tuhan yang berkuasa menciptakannya daripada tiada.s. Akidah Islam ± satu kepercayaan yang tetap dan tidak berubah sampai bila-bila masa. Tuhan Anak (God the Son) dan Tuhan Roh alQudus (God The Holy Spirit) ~ kesatuan tiga personaliti yang saling melengkapi di dalam satu zat iaitu zat Tuhan. Dalam prinsip akidah Islam ± tidak ada suatu ajaran yang sukar difahami. tidak mempunyai anak dan isteri serta tiada sekutu bagiNya.Asas Akidah 1. mudah difahami dan tidak menimbulkan kesulitan untuk memahaminya. 1. (berbeza dengan syariat). Akidah yang jelas dan terang Akidah Islam yang dibawa oleh para Rasul a. tidak berubah dengan berlakunya apa-apa perubahan di alam ini dan bergantian para Rasul a. Di sebalik alam ini. Tuhan ini tiada yang setara denganNya.Ciri-Ciri Akidah Islam (1) . Kepercayaan ini bermaksud bahawa agama Kristian mempercayai Tuhan terdiri daripada tiga oknum ± Tuhan Bapa ( God the Father). misalnya ± triniti ± konsep penigaan Tuhan.s adalah jelas.

t sebagai Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad s. Dua penyaksian ini diletakkan dalam satu rukun kerana ia saling berkait. ikrar dan pengiktirafan dengan lisan dan hati ± kedudukan Allah s. Akidah Islam menyediakan dua rujukan utama : AlQuran dan Al-Sunnah.w.a.w.w sebagai nabi yang wajib diikuti.w.t dan Nabi Muhammad s.w adalah Rasulullah secara jelas dan terang meletakkan penyaksian. Setiap amalan tidak akan diterima kecuali ikhlas kerana Allah dan selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s. Tuhan Bapa ± mencipta kedua-duanya sebagai tanda kasih Tuhan kepada makhlukNya. (Al-Maidah:72-73) Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s. .a.a. Holy Spirit ± pembimbing Jesus dan pembersih jiwa manusia melalui kepercayaan tentang kesucian pensaliban tersebut. (Subhanallah).Jesus (Tuhan Anak) ± penebus dosa warisan melalui pensaliban dirnya.

a.t) Sumber : Asas Akidah I.Dalam akidah Islam ± alam terbahagi kepada dua : alam nyata yang boleh difikirkan oleh akal dan ditanggapi oleh pancaindera dan alam ghaib yang berada di luar pengetahuan manusia dan hanya boleh diketahui melalui saluran wahyu. 2010 . Modul I. Al-Hasyr:22. (reason why we need Nabi s.w.w ± we Muslim don¶t simply make assumptions we follow our Prophet s.a.w. Usuluddin. he received direct guidance from Allah s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful