Budaya dan Kepelbagaian Kelompok Malaysia

1. Pengertian dan Konsep Budaya Serta Kepelbagaian Kelompok

Budaya diberi pelbagai takrif mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan.

Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama penganutnya.

Perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian :

-

Budhi (Sanskrit) : kecergasan fikiran dan akal

-

kecergasan akal fikiran seseorang akan menetukan tajap pemikiran dalam menangani sesuatu permasalahan dan mencari penyelesaian kepada permasalahan tersebut

-

Daya (Melayu) : kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh

-

Mengunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka

Kebudayaan ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir.

Kebudayaan meliputi hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan

Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ialah :

i) ii)

membina imej negara kearah mewujudkan keperibadian serta identiti memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental

¶Culture· dalam Bahasa Inggeris bermaksud menanam atau mengerjakan sesuatu. Budaya berkait rapat dengan apa yang dikerjakan sesuatu masyarakat.

Nik Safiah Karim. modes of perception and habits of thoughts and activity. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran . akal budi (cara fikiran). kepercayaan. Budaya merupakan warisan sosial manusia. ´budaya adalah tenaga fikiran. susunan organisasi ekonomi. agama. Mohd Taib Osman (1988). perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. pandangan dan tabiat berfikir seseorang. rasa dan penciptaan dalam sesebuah masyarakatµ. sikap dan nilai. sciences. usaha rohani atau kuasa mengerakkan jiwaµ. ´budaya merupakan satu alat penghasilan karya seni. beliefs. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi . values. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. Kamus Dewan (2005) . ´ budaya adalah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekelilingµ. the way of life of people. Budaya dalam konteks pendidikan semasa dilihat melalui budaya di sekolah yang disamakan atau sebahagian daripada budaya masyarakat. Murid akan di . Dictionary of Philosophy (1996). politik. including their attitudes.Budaya juga sesuatu yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi dan boleh diwarisi serta sering berubah mengikut peredaran masa. cara pemikiran. berkelakuan dan sebagainya. arts. adat resam. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang termasuk pemikiran. Budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. nilai kepercayaan.

bahasa. Budaya adalah lambing dan institusi kebangsaan. budaya meliputi setiap aspek berikut iaitu lokasi.yang lebih digemari . bangsa. Ini membolehkan murid yang dihasilkan sekolah boleh diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum. status ekonomi. Budaya menjadi sumber identifikasi kekitaan dalam kepelbagaian kelompok di Malaysia dan terus diamalkan untuk mengangkat martabat negara. kesusateraan dan cara hidup yang disebati untuk diterima bersama. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsikan semua masyarakat. Pola budaya dikategorikan kepada beberapa aspek berikut : a) Wajib ² individu hanya mempunyai satu cara untuk melakukannya b) Preferred. bahasa. kesenian. pendidikan yang diterima. undang-undang. Dalam kepelbagaian kelompok murid di Malaysia. keturunan. falsafah. moral. Budaya dalam masyarkat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. Sebagai pendidik. pekerjaan ibu bapa. kepercayaan dan jantina. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan kesleuruhan aspek yang mengandungi budaya rakyat asal. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan pendidikan nilai yang merangkumi nilai material dan bukan material mengikut acuan Malaysia. sosial. Budaya adalah hasil ciptaan nasional yang merangkumi aspek kepercayaan. kuasa politik. etika. adat resam. Sekolah harus berupaya menerapkan budaya melalui pendidikan formal dalam kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum.didik untuk berbudaya sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. pemikiran.

yang berinteraksi. Jenis dan Demografi Kelompok Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih. 2. saling bergantung dan salin bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. .c) Tipikal ² beberapa cara melakukannya tetapi tidak satu pun digemari d) Alternatif ² beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari e) Terhad ² cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja Ciri budaya dalam sesuatu kelompok adalah seperti berikut : a) boleh dipelajari b) boleh dikongsi c) boleh diwarisi d) bersifat sejagat e) sentiasa berubah f) mempunyai unsur simbolik g) mempunyai pandangan semesta Dalam mencapai status negara moden. Malaysia meletakkan perpaduan nasional sebgai matlamat akhirnya. Matlamat akhir proses penyatuan ini ialah terbentuknya satu ¶bangsa Malaysia· yang terdiri daripada satu masyarakat berbilang etknik yang berstau padu. sejahtera dan mempunyai identiti nasional tersendiri.

Kelompok formal merujuk kepada kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi.Kelompok adalah bersifat formal dan informal. Klasifikasi kelompok dalam sesuatu masyarakat dikelasifikasikan kepada : i) Kelompok Tugas ~ bersama menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan ii) Kelompok Kepentingan ~ individu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus iii) Kelompok Persahabatan ~ kelompok yang ditetapkan bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama Kita saling bergantung dan bergabung kelompok kerana : a) keamanan b) status c) harga diri d) afiliasi e) kekuatan f) pencapaian tujuan .

bibir nipis. kulit putih.Pengkelasan Kelompok dalam Ras Masyarakat Ciri-Ciri Setiap Masyarakat Ras 1. hidung mancung . rambut lurus. Caucasoid (Orang-Orang Eropah Putih) . mata besar. tinggi.

rambut kerinting.hidung peset.kulit kelabu. hidung besar. bentuk muka bersegi.2.kaki kurus. bdan kecil. mata besar Beberapa permasalahan terdapat didalam membentuk ras dinegara kita yang diantaranya adalah : a) perbezaan capaian b) jurang sosial c) pengekalan identity d) monopoli e) budaya f) prasangka g) stereotaip h) Ethnocentrisme . rambut kerinting. kulit hitam 3. American Indian (Orang Asli Amerika ¶Red-Indian·) . mata besar 5. rambut lurus. mata agak kecil. bibir tebal. kulit berwarna. Negroid (Orang-Orang Negro Hitam) .hidung sederhana. kulit merah. rambut lurus atau kerinting 4. Austroloid (Orang Asli Australia ² Kelabu) . mata besar. tinggi. Mongoloid (Orang-Orang Asia Kuning) .

iii) dan viii) dipanggil kumpulan individu sesuatu kawasan dan dipanggil ¶aggregate· iaitu yang melakukan sesuatu tanpa ada mempunyai hubungan nyata antara satu sama lain . Kelompok untuk tujuan pembelajaran kelompok i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) penumpang bas pelajar universiti penonton wayang orang tua melebihi 55 tahun perempuan keluarga pelanggan restoren orang miskin kelas Kumpulan i). demografi bermaksud ¶tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk di sesuatu lokasi·. Demografi kelompok merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk disesuatu lokasi. kematian (mortality). Oleh itu. ¶grafein· bermkasud menggambarkan atau menulis tentang sesuatu perkara.¶Demografi· mula digunakan oleh Achille Guillard (1885) dalam karyanya ´Elements of Human Statistiks or Comparative Demography·. perkahwinan serta migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan kependudukan manusia. Berasal dari perkataan ¶demos· bermaksud rakyat atau penduduk disuatu kawasan. Kajian saintifik dan statistikal ini meliputi soal kelahiran (fertility).

803. Iban.778.100 572.900 1. mempunyai perasaan kekitaan. Kaum Melayu merupakan etknik terbesar (orang yang berbudaya Melayu.812. bukan warganegara 1. bertutur bahasa Melayu dan beragama islam).000 1. Buletin Perangkaan Malaysia Jun 2006 mendapati statistik penduduk Malaysia ialah 26.858. v) dan ix) dipanggil ¶kategori sosial· kerana mempunyai ciri-ciri yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan yang nyata Kumpulan vi) dan vii) dinamakan ¶kelompok sosial· kerana pempunyai ciri yang sama iaitu hubungan tertentu.567.931.Kumpulan iv).500 Diubahsuai daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (2006) dan Saw Swee Hock (2006) Kepelbagaian masyarakat ini memerlukan usaha berterusan untuk membentuk masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain khususnya apabila berlaku pertembungan budaya.100 269.475.84 juta orang).680.889.219.900 2006 13. Kadazan Dusun yang terdapat di Sabah dan Sarawak.400 16.316. Dayak.700 21.680. kepentingan atau minat dan aktiviti yang sama.64 juta orang (warganegara Malaysia 24. Asli. golongan bumiputera dianggap kaum asal Malaysia merangkumi Melayu. Cina (25%).800 5. Sikh dan etnik Sabah dan Sarawak (melebihi separuh populasi dinegeri tersebut). India (7%).300 2000 11.000 4.691.521.900 24.623.500 318.400 6.900 1. Nisbah Melayu (54%). Kumpulan Etnik Melayu Bumiputera lain Cina India Lain-Lain JUMLAH 1991 8.600 1. Demografi kelompok di Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Kadazan.400 2.8 juta. .100 2.

integrasi pula merupakan proses menyatupadukan secara budaya dan sosial kelompok-kelompok sosial yang berbeza-beza kepada satu unit yang mempunyai identiti yang umum dan tersendiri. pengangkutan dan kemudahan awam. Cabaran itu ialah segregasi. Asimilasi pula ialah satu proses bagaimana kumpulan kumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Mudahnya.Sufean Hussein (1996) integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. sistem persekolahan. Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. Mengikut Khalid Yaakub (1982) pula. Mengikut Mohd Salleh Lebar (1998). timbul keadaan segregasi atau keterpisahan yang dipisahkan oleh parti politik. Perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu integrasi dan asimilasi. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Bila MCA minta tender lebih. integrasi yang diterima atau yang biasa dikehendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukkan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dikalangan mereka. . kita ada empat komponen mendukung perpaduan dan satu cabaran perpaduan. Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan kumpulan etnik dengan etnik lain dalam sesebuah negara sama ada disebabkan oleh kawasan kediaman.

setiap etnik menghantar wakil yang mewakili etnik masing-masing. sekarang jurang ekonomi. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. budaya dan agama. Itulah sebabnya Perdana Menteri.Akomodasi pula adalah sesuatu keadaan apabial satu kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan dan mengelakkan konflik apabila adanya interaksi secara aman. Perubahan ini memerlukan pemikiran dan dasar baru. bahasa. wakil etnik Jerman. Selain ras dan perbezaan fizikal. Tiga asas bersama tersebut ialah menghormati Perlembagaan negara. Mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Pada peringkat pusat . Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Perancis dan Itali bersatu dengan baik. Contohnya di Switzerland. adat. Hubungan etnik juga tidak lagi sekadar berdasarkan kaum Melayu. Perpaduan memerlukan satu usaha yang berterusan khususnya melalui pendidikan demi sebuah bangsa Malaysia. Ada baiknya kerajaan merangka kembali dasar dan strategi perpaduan kaum di negara ini. Persoalannya bagaimana untuk menguruskan hubungan etnik di Malaysia? . Cina dan India sahaja. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi baru-baru ini menyuarakan bahawa sangat penting untuk kita mengetahui apakah asasasas bersama (common ground) kehidupan antara etnik di Malaysia. berkongsi kuasa politik dan ekonomi secara adil serta membina sistem pendidikan yang dipersetujui bersama. lokasi residensi dan pekerjaan juga menyebabkan masyarakat negara ini menjadi semakin kompleks dan berbeza.

. Asimilasi merujuk kepada usaha untuk meningkat kebersamaan dan keserasian antara etnik di sesebuah negara. fesyen dan makanan. maka hubungan etnik tidak akan menjadi satu isu yang perlu diuruskan. psikologi dan biologikal. hubungan etnik secara lumrahnya akan wujud bila dua atau lebih kumpulan yang berbeza budaya. Situasi hubungan etnik hanya wujud bila kumpulan tersebut menyedari adanya perbezaan. sukan.Profesor Robert Park. Jika mereka tidak menyedari atau mengambil sikap mengabaikan perbezaan itu. muzik. struktur. agama dan adat berada dalam ruang yang sama. Maka itu Perlembagaan Persekutuan dibentuk untuk mewujudkan kebersamaan tersebut. Model pluralisme pula merujuk kepada usaha menjayakan hubungan dengan meraikan kepelbagaian etnik melalui budaya. Kerangka asimilasi boleh dijayakan menerusi empat peringkat utama iaitu asimilasi budaya. Dua kerangka utama yang sering digunakan untuk memahami hubungan etnik ialah model asimilasi dan juga model pluralisme. Malah cadangan pembentukan sekolah satu aliran juga sebenarnya satu lagi usaha untuk membina keserasian antara kaum. Penarafan Bahasa Melayu dan agama Islam sebagai entiti rasmi negara adalah strategi untuk membina kebersamaan tersebut. ahli sosiologis hubungan etnik dalam bukunya The Nature of Race Relations (1950) menegaskan.

daripada 183 Perkara. tujuh menyentuh isu hubungan etnik.sehingga 5 Mac 2008) menunjukkan. . Kajian oleh Nur Atiqah T. Satu bangsa Malaysia hanya boleh wujud secara realistik bila keluhuran perlembagaan diterima. Penelitian dokumen Perlembagaan Persekutuan (cetakan terbaru . dihormati dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Semua undang-undang yang digubal perlu memenuhi semangat dan aturan yang termaktub di dalamnya. yang utama ialah seluruh rakyat menghayati dan memahami Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan hubungan etnik sebagai asas bersama. Kegagalan memahaminya akan menyebabkan kita kembali berpolemik. Bagi menjayakan hubungan etnik ini. Pengetahuan yang rendah akan mendedahkan rakyat kepada risiko perbalahan antara kaum dan menjejaskan kestabilan negara. Abdullah (2006) di Pusat Pengajian Umum UKM mengenai Perlembagaan Persekutuan menunjukkan.Ia akan membina toleransi identiti dan seterusnya meningkatkan usaha hubungan etnik. tahap pengetahuan responden daripada semua etnik masih rendah. Perlembagaan Persekutuan merupakan sumber tertinggi perundangan negara. Maka tidaklah hairanlah apabila sebahagian besar rakyat dengan begitu mudah berjaya dieksploitasi oleh ahli politik yang berkepentingan peribadi.

Perkara ini jelas dan tidak sukar untuk difahami. Perkara 14 pula berkaitan dengan jaminan sebagai setiap rakyat yang layak berhak untuk memiliki kewarganegaraan. Tinggal lagi atas niat seseorang untuk mempertikaikan perkara tersebut. Islam adalah agama rasmi Malaysia. kaum. Perkara 8 berkaitan dengan jaminan sama rata daripada segi undang-undang dan semua warganegara berhak mendapat perlindungan tanpa membezakan agama. keturunan.Antaranya ialah Perkara 3 yang menyatakan. tempat lahir dan jantina. Perkara 11 mengenai kebebasan beragama. Perkara 149 pula melibatkan usaha pengawalan sensitiviti berkaitan hubungan etnik melalui pencegahan kepada perlakuan subversif seperti hasutan serta penghinaan terhadap kumpulan etnik yang lain. . Penganut mana-mana agama dibenarkan menguruskan hal ehwal agamanya melalui persatuan dan yayasan serta menjana dan memiliki harta mengikut undang-undang. Penting hak ini difahami oleh semua kaum sebagai menghargai pengorbanan orang Melayu dan pribumi lain yang bersedia membuka jalan untuk kaum Cina dan India menjadi warganegara semasa peringkat awal kemerdekaan dahulu. Perkara 152 pula berkaitan pengiktirafan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Namun liberalisasi toleransi yang tinggi kepada seluruh warganegara menyebabkan tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan bahasa lain untuk tujuan komunikasi umum.

Matlamat Perpaduan Negara a.Sementara itu. keputusan untuk tidak meneruskan penggubalan Akta Hubungan Kaum menunjuk sikap positif kerajaan berkaitan hubungan kaum di negara ini. Sebagai alternatifnya. Perpaduan negara tidak akan tercapai sekiranya rakyat tidak sanggup memberikan sokongan yang padu kepada dasar-dasar yang diperkenalkan. . Memupuk dan meningkatkan semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara serta rasa megah sebagai rakyat malaysia. Sekurang-kurangnya. Maka. sangat penting untuk merangka satu dasar hubungan etnik dan perkemaskan pelaksanaannya sebagai satu proses mendidik generasi muda. Perkara 153 pula menyatakan mengenai kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Semoga hubungan etnik di negara ini akan berkembang subur dan menjadi contoh kepada negara lain di dunia. Kesanggupan ini akan lahir secara semula jadi. Hak ini diberikan dengan jaminan bahawa orang bukan Melayu tidak akan dipinggirkan daripada perancangan serta turut menikmati sepenuhnya kemajuan ekonomi negara. mereka tidak mudah dieksploitasi oleh pemimpin politik berkepentingan sehingga boleh mengucar-ngacirkan kestabilan negara.

agama atau wilayah dan berisiko tinggi dalam mencetuskan konflik dalam masyarakat. semua lapisan dan golongan masyarakat Kepelbagaian kaum. Mengurangkan polarisasi antara dan sesama kaum. budaya dan agama di negara sememangnya merupakan hakikat dan satu aset yang amat membanggakan. kebudayaan dan agama. Perasaan membezakan antara kaum dan sesama kaum dan wilayah akan menimbulkan perasaan curiga dan benci kepada anggota masyarakat dari kaum dan wilayah yang berlainan. c. Oleh itu. kebudayaan dan agama. perasaan megah ini dengan sendirinya akan menjadikan seseorang itu bangga untuk bergelar rakyat Malaysia. ia perlu dielakkan dan ditangani dengan sebaiknya. Pengiktarafan dan penerimaan hakikat ini serta persefahaman di antara agama dan keakraban antara tamadun. agama dan wilayah merupakan faktor utama yang boleh menggugat perpaduan negara. Meningkatkan keharmonian antara dan sesama kaum. . Perasaan seperti ini akan menimbulkan ketegangan sesama kaum. kebanggaan menjadi rakyat Malaysia dapat disemai di kalangan semua rakyat.Sekiranya semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara dapat dipupuk dari awal. Polarisasi antara kaum dan sesama kaum. agama dan wilayah. perlu dijadikan langkah strategik untuk meningkatkan keharmonian antara kaum dan sesama kaum. b.

kesihatan dan pendidikan. Hanya dengan wujudnya integrasi nasional maka proses pengukuhan perpaduan negara akan dapat dicapai. Integrasi wilayah juga perlu dipertingkatkan sesama negeri di Semenanjung Malaysia. perbezaan ini menampakkan masih terdapat jurang perbezaan yang melibatkan infrastruktur asas seperti sistem perhubungan. Selain itu. Dari segi fizikal. Bergerak ke arah mewujudkan bangsa Malaysia . e.d. Meningkatkan Integrasi Wilayah antara Sabah dan Sarawak dengan NegeriNegeri Semenanjung dan antara Semua Negeri Di Dalam Persekutuan Walaupun Malaysia telah ditubuhkan sejak tahun 1963. namun masih terdapat jurang perbezaan yang ketara dari segi pembangunan di sesetengah tempat di Sabah dan Sarawak. apabila dibandingkan dengan negeri-negeri di Semenanjung. terdapat perbezaan persepsi akibat daripada integrasi yang masih berkurangan di antara Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung. Usaha harus dipertingkatkan dalam menggalakkan proses integrasi ini agar perasaan perbezaan wilayah ini tidak akan membantutkan usaha untuk membina sebuah bangsa Malaysia. Usaha mengatasi jurang perbezaan akan menyumbang ke arah pengukuhan perpaduan negara.

proses pengukuhan perpaduan negara adalah amat penting kerana hanya dengan kewujudan perpaduan. agama. Dasar Kebudayaan Negara. menyebabkan kita dikenali mengikut takrifan kaum. Hakikat bahawa masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Justeru. banyak cabaran yang perlu ditempuhi.Wawasan 2020 telah menggariskan matlamat untuk membina sebuah bangsa Malaysia yang mencerminkan perpaduan yang wujud di negara ini. kewujudan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu akan memberi satu nafas baru dalam proses pengukuhan perpaduan negara. Dasar Ekonomi Baru. Justeru itu. Dalam usaha mencapai sasaran-sasaran tersebut. Menangani Semua Cabaran Wawasan 2020 Wawasan 2020 telah menggariskan sembilan cabaran yang menjadi sasaran negara demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Sejak sekian lama proses pemupukan perpaduan negara dilaksanakan melalui beberapa dasar kebangsaan seperti Dasar Pendidikan Negara. Dasar Pembangunan Nasional. budaya dan berasal dari wilayah yang berlainan menjadikan soal perpaduan amat penting dalam menentukan pencapaian matlamat pembangunan negara. . membolehkan segala cabaran Wawasan 2020 dapat ditangani. agama dan wilayah. Kesimpulan Perpaduan negara adalah tonggak kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. f.

Bersandarkan kepada hakikat tersebutlah. . termasuk hormat-menghormati. maka kerajaan dilihat begitu sensitif dan prihatin dalam merangka strategi dan pendekatan untuk mewujudkan keharmonian antara kaum. proses pengukuhan perpaduan negara perlu terus dilaksanakan kerana peredaran masa membawa bersama pelbagai cabaran baru yang boleh menjejaskan perpaduan negara. Malaysia mendapat pengiktirafan dunia atas kejayaan mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat majmuk. Namun. Pada hari ini. agama dan wilayah melalui pemupukan nilai-nilai sejagat yang murni. toleransi dan saling memahami sesama kaum dan sesama kaum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful