Budaya dan Kepelbagaian Kelompok Malaysia

1. Pengertian dan Konsep Budaya Serta Kepelbagaian Kelompok

Budaya diberi pelbagai takrif mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan.

Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama penganutnya.

Perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian :

-

Budhi (Sanskrit) : kecergasan fikiran dan akal

-

kecergasan akal fikiran seseorang akan menetukan tajap pemikiran dalam menangani sesuatu permasalahan dan mencari penyelesaian kepada permasalahan tersebut

-

Daya (Melayu) : kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh

-

Mengunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka

Kebudayaan ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir.

Kebudayaan meliputi hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan

Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ialah :

i) ii)

membina imej negara kearah mewujudkan keperibadian serta identiti memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental

¶Culture· dalam Bahasa Inggeris bermaksud menanam atau mengerjakan sesuatu. Budaya berkait rapat dengan apa yang dikerjakan sesuatu masyarakat.

politik. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran . akal budi (cara fikiran). Kamus Dewan (2005) . arts. Mohd Taib Osman (1988). Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang termasuk pemikiran. ´budaya merupakan satu alat penghasilan karya seni. Murid akan di . ´budaya adalah tenaga fikiran. nilai kepercayaan. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. agama. susunan organisasi ekonomi. adat resam. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi . cara pemikiran. berkelakuan dan sebagainya. the way of life of people. pandangan dan tabiat berfikir seseorang. Nik Safiah Karim. sciences. usaha rohani atau kuasa mengerakkan jiwaµ. ´ budaya adalah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekelilingµ. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. Budaya dalam konteks pendidikan semasa dilihat melalui budaya di sekolah yang disamakan atau sebahagian daripada budaya masyarakat. rasa dan penciptaan dalam sesebuah masyarakatµ. Budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. sikap dan nilai. Budaya merupakan warisan sosial manusia. including their attitudes. modes of perception and habits of thoughts and activity. beliefs.Budaya juga sesuatu yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi dan boleh diwarisi serta sering berubah mengikut peredaran masa. Dictionary of Philosophy (1996). kepercayaan. values.

Budaya adalah lambing dan institusi kebangsaan. bangsa. adat resam. pekerjaan ibu bapa. pendidikan yang diterima. Budaya dalam masyarkat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah.yang lebih digemari . moral. kuasa politik. Ini membolehkan murid yang dihasilkan sekolah boleh diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum. bahasa. Dalam kepelbagaian kelompok murid di Malaysia. keturunan. falsafah. budaya meliputi setiap aspek berikut iaitu lokasi. Pola budaya dikategorikan kepada beberapa aspek berikut : a) Wajib ² individu hanya mempunyai satu cara untuk melakukannya b) Preferred. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan pendidikan nilai yang merangkumi nilai material dan bukan material mengikut acuan Malaysia. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan kesleuruhan aspek yang mengandungi budaya rakyat asal. kepercayaan dan jantina. Budaya adalah hasil ciptaan nasional yang merangkumi aspek kepercayaan. Budaya menjadi sumber identifikasi kekitaan dalam kepelbagaian kelompok di Malaysia dan terus diamalkan untuk mengangkat martabat negara. sosial.didik untuk berbudaya sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. status ekonomi. etika. bahasa. Sebagai pendidik. Sekolah harus berupaya menerapkan budaya melalui pendidikan formal dalam kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsikan semua masyarakat. kesenian. undang-undang. pemikiran. kesusateraan dan cara hidup yang disebati untuk diterima bersama.

Matlamat akhir proses penyatuan ini ialah terbentuknya satu ¶bangsa Malaysia· yang terdiri daripada satu masyarakat berbilang etknik yang berstau padu. . Malaysia meletakkan perpaduan nasional sebgai matlamat akhirnya. sejahtera dan mempunyai identiti nasional tersendiri.c) Tipikal ² beberapa cara melakukannya tetapi tidak satu pun digemari d) Alternatif ² beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari e) Terhad ² cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja Ciri budaya dalam sesuatu kelompok adalah seperti berikut : a) boleh dipelajari b) boleh dikongsi c) boleh diwarisi d) bersifat sejagat e) sentiasa berubah f) mempunyai unsur simbolik g) mempunyai pandangan semesta Dalam mencapai status negara moden. yang berinteraksi. Jenis dan Demografi Kelompok Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih. saling bergantung dan salin bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. 2.

Kelompok formal merujuk kepada kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi. Klasifikasi kelompok dalam sesuatu masyarakat dikelasifikasikan kepada : i) Kelompok Tugas ~ bersama menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan ii) Kelompok Kepentingan ~ individu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus iii) Kelompok Persahabatan ~ kelompok yang ditetapkan bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama Kita saling bergantung dan bergabung kelompok kerana : a) keamanan b) status c) harga diri d) afiliasi e) kekuatan f) pencapaian tujuan .Kelompok adalah bersifat formal dan informal.

kulit putih.bibir nipis. Caucasoid (Orang-Orang Eropah Putih) . tinggi. rambut lurus. mata besar.Pengkelasan Kelompok dalam Ras Masyarakat Ciri-Ciri Setiap Masyarakat Ras 1. hidung mancung .

kulit berwarna. tinggi. Austroloid (Orang Asli Australia ² Kelabu) . rambut lurus. hidung besar. bdan kecil. rambut kerinting.2. mata besar.kulit kelabu. mata agak kecil.hidung peset. Negroid (Orang-Orang Negro Hitam) . rambut kerinting.hidung sederhana. Mongoloid (Orang-Orang Asia Kuning) .kaki kurus. bibir tebal. mata besar Beberapa permasalahan terdapat didalam membentuk ras dinegara kita yang diantaranya adalah : a) perbezaan capaian b) jurang sosial c) pengekalan identity d) monopoli e) budaya f) prasangka g) stereotaip h) Ethnocentrisme . rambut lurus atau kerinting 4. American Indian (Orang Asli Amerika ¶Red-Indian·) . kulit merah. kulit hitam 3. bentuk muka bersegi. mata besar 5.

demografi bermaksud ¶tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk di sesuatu lokasi·. ¶grafein· bermkasud menggambarkan atau menulis tentang sesuatu perkara. Kajian saintifik dan statistikal ini meliputi soal kelahiran (fertility). Berasal dari perkataan ¶demos· bermaksud rakyat atau penduduk disuatu kawasan. Demografi kelompok merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk disesuatu lokasi. Kelompok untuk tujuan pembelajaran kelompok i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) penumpang bas pelajar universiti penonton wayang orang tua melebihi 55 tahun perempuan keluarga pelanggan restoren orang miskin kelas Kumpulan i). Oleh itu.¶Demografi· mula digunakan oleh Achille Guillard (1885) dalam karyanya ´Elements of Human Statistiks or Comparative Demography·. kematian (mortality). iii) dan viii) dipanggil kumpulan individu sesuatu kawasan dan dipanggil ¶aggregate· iaitu yang melakukan sesuatu tanpa ada mempunyai hubungan nyata antara satu sama lain . perkahwinan serta migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan kependudukan manusia.

64 juta orang (warganegara Malaysia 24.680. v) dan ix) dipanggil ¶kategori sosial· kerana mempunyai ciri-ciri yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan yang nyata Kumpulan vi) dan vii) dinamakan ¶kelompok sosial· kerana pempunyai ciri yang sama iaitu hubungan tertentu.623.100 572.600 1. Kadazan Dusun yang terdapat di Sabah dan Sarawak.316. Kumpulan Etnik Melayu Bumiputera lain Cina India Lain-Lain JUMLAH 1991 8.691.400 6.900 1.Kumpulan iv).803.858.680. bukan warganegara 1.812. Kaum Melayu merupakan etknik terbesar (orang yang berbudaya Melayu.84 juta orang).475. India (7%).219.8 juta. Iban.400 16.500 318.931.567. Buletin Perangkaan Malaysia Jun 2006 mendapati statistik penduduk Malaysia ialah 26.900 2006 13.800 5. Cina (25%). Nisbah Melayu (54%). . Demografi kelompok di Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.778.500 Diubahsuai daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (2006) dan Saw Swee Hock (2006) Kepelbagaian masyarakat ini memerlukan usaha berterusan untuk membentuk masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain khususnya apabila berlaku pertembungan budaya.700 21.900 24.100 2. Sikh dan etnik Sabah dan Sarawak (melebihi separuh populasi dinegeri tersebut).900 1. kepentingan atau minat dan aktiviti yang sama.889. golongan bumiputera dianggap kaum asal Malaysia merangkumi Melayu.000 1.100 269.521. mempunyai perasaan kekitaan.000 4. Asli. Kadazan.300 2000 11. Dayak. bertutur bahasa Melayu dan beragama islam).400 2.

Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan kumpulan etnik dengan etnik lain dalam sesebuah negara sama ada disebabkan oleh kawasan kediaman. Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. kita ada empat komponen mendukung perpaduan dan satu cabaran perpaduan. Mudahnya.Sufean Hussein (1996) integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. timbul keadaan segregasi atau keterpisahan yang dipisahkan oleh parti politik. pengangkutan dan kemudahan awam. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. integrasi pula merupakan proses menyatupadukan secara budaya dan sosial kelompok-kelompok sosial yang berbeza-beza kepada satu unit yang mempunyai identiti yang umum dan tersendiri. Mengikut Mohd Salleh Lebar (1998). . sistem persekolahan. Asimilasi pula ialah satu proses bagaimana kumpulan kumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Mengikut Khalid Yaakub (1982) pula. integrasi yang diterima atau yang biasa dikehendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukkan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dikalangan mereka. Bila MCA minta tender lebih. Perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu integrasi dan asimilasi. Cabaran itu ialah segregasi.

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi baru-baru ini menyuarakan bahawa sangat penting untuk kita mengetahui apakah asasasas bersama (common ground) kehidupan antara etnik di Malaysia. setiap etnik menghantar wakil yang mewakili etnik masing-masing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Itulah sebabnya Perdana Menteri. Perancis dan Itali bersatu dengan baik. Mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Cina dan India sahaja. bahasa. Selain ras dan perbezaan fizikal. Contohnya di Switzerland. adat. Perpaduan memerlukan satu usaha yang berterusan khususnya melalui pendidikan demi sebuah bangsa Malaysia. berkongsi kuasa politik dan ekonomi secara adil serta membina sistem pendidikan yang dipersetujui bersama. Hubungan etnik juga tidak lagi sekadar berdasarkan kaum Melayu. Persoalannya bagaimana untuk menguruskan hubungan etnik di Malaysia? .Akomodasi pula adalah sesuatu keadaan apabial satu kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan dan mengelakkan konflik apabila adanya interaksi secara aman. Pada peringkat pusat . Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. budaya dan agama. Perubahan ini memerlukan pemikiran dan dasar baru. sekarang jurang ekonomi. wakil etnik Jerman. lokasi residensi dan pekerjaan juga menyebabkan masyarakat negara ini menjadi semakin kompleks dan berbeza. Tiga asas bersama tersebut ialah menghormati Perlembagaan negara. Ada baiknya kerajaan merangka kembali dasar dan strategi perpaduan kaum di negara ini.

Dua kerangka utama yang sering digunakan untuk memahami hubungan etnik ialah model asimilasi dan juga model pluralisme. agama dan adat berada dalam ruang yang sama. Model pluralisme pula merujuk kepada usaha menjayakan hubungan dengan meraikan kepelbagaian etnik melalui budaya. hubungan etnik secara lumrahnya akan wujud bila dua atau lebih kumpulan yang berbeza budaya. maka hubungan etnik tidak akan menjadi satu isu yang perlu diuruskan. struktur.Profesor Robert Park. Jika mereka tidak menyedari atau mengambil sikap mengabaikan perbezaan itu. Kerangka asimilasi boleh dijayakan menerusi empat peringkat utama iaitu asimilasi budaya. fesyen dan makanan. ahli sosiologis hubungan etnik dalam bukunya The Nature of Race Relations (1950) menegaskan. Asimilasi merujuk kepada usaha untuk meningkat kebersamaan dan keserasian antara etnik di sesebuah negara. psikologi dan biologikal. sukan. Maka itu Perlembagaan Persekutuan dibentuk untuk mewujudkan kebersamaan tersebut. muzik. Penarafan Bahasa Melayu dan agama Islam sebagai entiti rasmi negara adalah strategi untuk membina kebersamaan tersebut. . Malah cadangan pembentukan sekolah satu aliran juga sebenarnya satu lagi usaha untuk membina keserasian antara kaum. Situasi hubungan etnik hanya wujud bila kumpulan tersebut menyedari adanya perbezaan.

Maka tidaklah hairanlah apabila sebahagian besar rakyat dengan begitu mudah berjaya dieksploitasi oleh ahli politik yang berkepentingan peribadi.Ia akan membina toleransi identiti dan seterusnya meningkatkan usaha hubungan etnik. Kajian oleh Nur Atiqah T. yang utama ialah seluruh rakyat menghayati dan memahami Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan hubungan etnik sebagai asas bersama. Penelitian dokumen Perlembagaan Persekutuan (cetakan terbaru . Abdullah (2006) di Pusat Pengajian Umum UKM mengenai Perlembagaan Persekutuan menunjukkan. Satu bangsa Malaysia hanya boleh wujud secara realistik bila keluhuran perlembagaan diterima. Semua undang-undang yang digubal perlu memenuhi semangat dan aturan yang termaktub di dalamnya.sehingga 5 Mac 2008) menunjukkan. dihormati dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. daripada 183 Perkara. Bagi menjayakan hubungan etnik ini. Perlembagaan Persekutuan merupakan sumber tertinggi perundangan negara. Kegagalan memahaminya akan menyebabkan kita kembali berpolemik. . tahap pengetahuan responden daripada semua etnik masih rendah. tujuh menyentuh isu hubungan etnik. Pengetahuan yang rendah akan mendedahkan rakyat kepada risiko perbalahan antara kaum dan menjejaskan kestabilan negara.

Penganut mana-mana agama dibenarkan menguruskan hal ehwal agamanya melalui persatuan dan yayasan serta menjana dan memiliki harta mengikut undang-undang. Namun liberalisasi toleransi yang tinggi kepada seluruh warganegara menyebabkan tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan bahasa lain untuk tujuan komunikasi umum. Perkara 152 pula berkaitan pengiktirafan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Perkara 11 mengenai kebebasan beragama. Perkara 14 pula berkaitan dengan jaminan sebagai setiap rakyat yang layak berhak untuk memiliki kewarganegaraan. Penting hak ini difahami oleh semua kaum sebagai menghargai pengorbanan orang Melayu dan pribumi lain yang bersedia membuka jalan untuk kaum Cina dan India menjadi warganegara semasa peringkat awal kemerdekaan dahulu. kaum.Antaranya ialah Perkara 3 yang menyatakan. Perkara 149 pula melibatkan usaha pengawalan sensitiviti berkaitan hubungan etnik melalui pencegahan kepada perlakuan subversif seperti hasutan serta penghinaan terhadap kumpulan etnik yang lain. Islam adalah agama rasmi Malaysia. . Tinggal lagi atas niat seseorang untuk mempertikaikan perkara tersebut. Perkara ini jelas dan tidak sukar untuk difahami. keturunan. tempat lahir dan jantina. Perkara 8 berkaitan dengan jaminan sama rata daripada segi undang-undang dan semua warganegara berhak mendapat perlindungan tanpa membezakan agama.

sangat penting untuk merangka satu dasar hubungan etnik dan perkemaskan pelaksanaannya sebagai satu proses mendidik generasi muda. . Sekurang-kurangnya. Perpaduan negara tidak akan tercapai sekiranya rakyat tidak sanggup memberikan sokongan yang padu kepada dasar-dasar yang diperkenalkan.Sementara itu. Kesanggupan ini akan lahir secara semula jadi. Perkara 153 pula menyatakan mengenai kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Maka. mereka tidak mudah dieksploitasi oleh pemimpin politik berkepentingan sehingga boleh mengucar-ngacirkan kestabilan negara. Semoga hubungan etnik di negara ini akan berkembang subur dan menjadi contoh kepada negara lain di dunia. Sebagai alternatifnya. Matlamat Perpaduan Negara a. Hak ini diberikan dengan jaminan bahawa orang bukan Melayu tidak akan dipinggirkan daripada perancangan serta turut menikmati sepenuhnya kemajuan ekonomi negara. Memupuk dan meningkatkan semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara serta rasa megah sebagai rakyat malaysia. keputusan untuk tidak meneruskan penggubalan Akta Hubungan Kaum menunjuk sikap positif kerajaan berkaitan hubungan kaum di negara ini.

. Meningkatkan keharmonian antara dan sesama kaum. kebudayaan dan agama. agama dan wilayah. perlu dijadikan langkah strategik untuk meningkatkan keharmonian antara kaum dan sesama kaum. Oleh itu. Polarisasi antara kaum dan sesama kaum. agama dan wilayah merupakan faktor utama yang boleh menggugat perpaduan negara.Sekiranya semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara dapat dipupuk dari awal. kebudayaan dan agama. Perasaan seperti ini akan menimbulkan ketegangan sesama kaum. budaya dan agama di negara sememangnya merupakan hakikat dan satu aset yang amat membanggakan. ia perlu dielakkan dan ditangani dengan sebaiknya. Mengurangkan polarisasi antara dan sesama kaum. perasaan megah ini dengan sendirinya akan menjadikan seseorang itu bangga untuk bergelar rakyat Malaysia. Pengiktarafan dan penerimaan hakikat ini serta persefahaman di antara agama dan keakraban antara tamadun. semua lapisan dan golongan masyarakat Kepelbagaian kaum. Perasaan membezakan antara kaum dan sesama kaum dan wilayah akan menimbulkan perasaan curiga dan benci kepada anggota masyarakat dari kaum dan wilayah yang berlainan. agama atau wilayah dan berisiko tinggi dalam mencetuskan konflik dalam masyarakat. c. kebanggaan menjadi rakyat Malaysia dapat disemai di kalangan semua rakyat. b.

terdapat perbezaan persepsi akibat daripada integrasi yang masih berkurangan di antara Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung. perbezaan ini menampakkan masih terdapat jurang perbezaan yang melibatkan infrastruktur asas seperti sistem perhubungan.d. Selain itu. Dari segi fizikal. Integrasi wilayah juga perlu dipertingkatkan sesama negeri di Semenanjung Malaysia. e. Usaha mengatasi jurang perbezaan akan menyumbang ke arah pengukuhan perpaduan negara. namun masih terdapat jurang perbezaan yang ketara dari segi pembangunan di sesetengah tempat di Sabah dan Sarawak. apabila dibandingkan dengan negeri-negeri di Semenanjung. Hanya dengan wujudnya integrasi nasional maka proses pengukuhan perpaduan negara akan dapat dicapai. Bergerak ke arah mewujudkan bangsa Malaysia . Usaha harus dipertingkatkan dalam menggalakkan proses integrasi ini agar perasaan perbezaan wilayah ini tidak akan membantutkan usaha untuk membina sebuah bangsa Malaysia. kesihatan dan pendidikan. Meningkatkan Integrasi Wilayah antara Sabah dan Sarawak dengan NegeriNegeri Semenanjung dan antara Semua Negeri Di Dalam Persekutuan Walaupun Malaysia telah ditubuhkan sejak tahun 1963.

Wawasan 2020 telah menggariskan matlamat untuk membina sebuah bangsa Malaysia yang mencerminkan perpaduan yang wujud di negara ini. agama. f. . agama dan wilayah. Kesimpulan Perpaduan negara adalah tonggak kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Dasar Pembangunan Nasional. Justeru. budaya dan berasal dari wilayah yang berlainan menjadikan soal perpaduan amat penting dalam menentukan pencapaian matlamat pembangunan negara. kewujudan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu akan memberi satu nafas baru dalam proses pengukuhan perpaduan negara. Dalam usaha mencapai sasaran-sasaran tersebut. membolehkan segala cabaran Wawasan 2020 dapat ditangani. Hakikat bahawa masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Dasar Ekonomi Baru. Menangani Semua Cabaran Wawasan 2020 Wawasan 2020 telah menggariskan sembilan cabaran yang menjadi sasaran negara demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Sejak sekian lama proses pemupukan perpaduan negara dilaksanakan melalui beberapa dasar kebangsaan seperti Dasar Pendidikan Negara. Dasar Kebudayaan Negara. Justeru itu. proses pengukuhan perpaduan negara adalah amat penting kerana hanya dengan kewujudan perpaduan. menyebabkan kita dikenali mengikut takrifan kaum. banyak cabaran yang perlu ditempuhi.

Malaysia mendapat pengiktirafan dunia atas kejayaan mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat majmuk. Pada hari ini. Namun. maka kerajaan dilihat begitu sensitif dan prihatin dalam merangka strategi dan pendekatan untuk mewujudkan keharmonian antara kaum. proses pengukuhan perpaduan negara perlu terus dilaksanakan kerana peredaran masa membawa bersama pelbagai cabaran baru yang boleh menjejaskan perpaduan negara. agama dan wilayah melalui pemupukan nilai-nilai sejagat yang murni. toleransi dan saling memahami sesama kaum dan sesama kaum. . termasuk hormat-menghormati.Bersandarkan kepada hakikat tersebutlah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful