P. 1
Budaya dan Kepelbagaian Kelompok Malaysia

Budaya dan Kepelbagaian Kelompok Malaysia

|Views: 68|Likes:
Published by kmahsky

More info:

Published by: kmahsky on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Budaya dan Kepelbagaian Kelompok Malaysia

1. Pengertian dan Konsep Budaya Serta Kepelbagaian Kelompok

Budaya diberi pelbagai takrif mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan.

Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama penganutnya.

Perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian :

-

Budhi (Sanskrit) : kecergasan fikiran dan akal

-

kecergasan akal fikiran seseorang akan menetukan tajap pemikiran dalam menangani sesuatu permasalahan dan mencari penyelesaian kepada permasalahan tersebut

-

Daya (Melayu) : kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh

-

Mengunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka

Kebudayaan ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir.

Kebudayaan meliputi hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan

Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ialah :

i) ii)

membina imej negara kearah mewujudkan keperibadian serta identiti memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental

¶Culture· dalam Bahasa Inggeris bermaksud menanam atau mengerjakan sesuatu. Budaya berkait rapat dengan apa yang dikerjakan sesuatu masyarakat.

arts. sikap dan nilai. nilai kepercayaan. susunan organisasi ekonomi. including their attitudes. ´budaya adalah tenaga fikiran. Mohd Taib Osman (1988). berkelakuan dan sebagainya. sciences. Kamus Dewan (2005) . budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran . the way of life of people. pandangan dan tabiat berfikir seseorang. Nik Safiah Karim. perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. politik. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi . Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. rasa dan penciptaan dalam sesebuah masyarakatµ. ´ budaya adalah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekelilingµ. values. usaha rohani atau kuasa mengerakkan jiwaµ. Budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. cara pemikiran. Dictionary of Philosophy (1996). Murid akan di . adat resam. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang termasuk pemikiran. akal budi (cara fikiran). Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. ´budaya merupakan satu alat penghasilan karya seni.Budaya juga sesuatu yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi dan boleh diwarisi serta sering berubah mengikut peredaran masa. kepercayaan. beliefs. agama. modes of perception and habits of thoughts and activity. Budaya merupakan warisan sosial manusia. Budaya dalam konteks pendidikan semasa dilihat melalui budaya di sekolah yang disamakan atau sebahagian daripada budaya masyarakat.

kesenian. bahasa. budaya meliputi setiap aspek berikut iaitu lokasi. Ini membolehkan murid yang dihasilkan sekolah boleh diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum. bangsa. bahasa. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsikan semua masyarakat. Budaya adalah lambing dan institusi kebangsaan.didik untuk berbudaya sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. Dalam kepelbagaian kelompok murid di Malaysia. Sekolah harus berupaya menerapkan budaya melalui pendidikan formal dalam kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum. Pola budaya dikategorikan kepada beberapa aspek berikut : a) Wajib ² individu hanya mempunyai satu cara untuk melakukannya b) Preferred. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan pendidikan nilai yang merangkumi nilai material dan bukan material mengikut acuan Malaysia. Budaya dalam masyarkat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. adat resam. pemikiran. keturunan. kepercayaan dan jantina. etika. pekerjaan ibu bapa. moral. undang-undang. status ekonomi. pendidikan yang diterima. falsafah. Sebagai pendidik. Budaya adalah hasil ciptaan nasional yang merangkumi aspek kepercayaan.yang lebih digemari . kuasa politik. Budaya menjadi sumber identifikasi kekitaan dalam kepelbagaian kelompok di Malaysia dan terus diamalkan untuk mengangkat martabat negara. sosial. kesusateraan dan cara hidup yang disebati untuk diterima bersama. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan kesleuruhan aspek yang mengandungi budaya rakyat asal.

Matlamat akhir proses penyatuan ini ialah terbentuknya satu ¶bangsa Malaysia· yang terdiri daripada satu masyarakat berbilang etknik yang berstau padu.c) Tipikal ² beberapa cara melakukannya tetapi tidak satu pun digemari d) Alternatif ² beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari e) Terhad ² cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja Ciri budaya dalam sesuatu kelompok adalah seperti berikut : a) boleh dipelajari b) boleh dikongsi c) boleh diwarisi d) bersifat sejagat e) sentiasa berubah f) mempunyai unsur simbolik g) mempunyai pandangan semesta Dalam mencapai status negara moden. yang berinteraksi. Malaysia meletakkan perpaduan nasional sebgai matlamat akhirnya. . Jenis dan Demografi Kelompok Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih. saling bergantung dan salin bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. sejahtera dan mempunyai identiti nasional tersendiri. 2.

Klasifikasi kelompok dalam sesuatu masyarakat dikelasifikasikan kepada : i) Kelompok Tugas ~ bersama menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan ii) Kelompok Kepentingan ~ individu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus iii) Kelompok Persahabatan ~ kelompok yang ditetapkan bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama Kita saling bergantung dan bergabung kelompok kerana : a) keamanan b) status c) harga diri d) afiliasi e) kekuatan f) pencapaian tujuan .Kelompok adalah bersifat formal dan informal. Kelompok formal merujuk kepada kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi.

tinggi. kulit putih.Pengkelasan Kelompok dalam Ras Masyarakat Ciri-Ciri Setiap Masyarakat Ras 1.bibir nipis. mata besar. hidung mancung . Caucasoid (Orang-Orang Eropah Putih) . rambut lurus.

mata besar.2. kulit merah. mata besar 5.hidung sederhana. mata agak kecil. kulit berwarna. rambut kerinting. mata besar Beberapa permasalahan terdapat didalam membentuk ras dinegara kita yang diantaranya adalah : a) perbezaan capaian b) jurang sosial c) pengekalan identity d) monopoli e) budaya f) prasangka g) stereotaip h) Ethnocentrisme . rambut lurus atau kerinting 4. tinggi.kaki kurus. bibir tebal.hidung peset. bentuk muka bersegi. American Indian (Orang Asli Amerika ¶Red-Indian·) . Austroloid (Orang Asli Australia ² Kelabu) . rambut kerinting.kulit kelabu. kulit hitam 3. rambut lurus. hidung besar. bdan kecil. Mongoloid (Orang-Orang Asia Kuning) . Negroid (Orang-Orang Negro Hitam) .

Kelompok untuk tujuan pembelajaran kelompok i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) penumpang bas pelajar universiti penonton wayang orang tua melebihi 55 tahun perempuan keluarga pelanggan restoren orang miskin kelas Kumpulan i). kematian (mortality). ¶grafein· bermkasud menggambarkan atau menulis tentang sesuatu perkara. demografi bermaksud ¶tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk di sesuatu lokasi·. Oleh itu. Berasal dari perkataan ¶demos· bermaksud rakyat atau penduduk disuatu kawasan. Kajian saintifik dan statistikal ini meliputi soal kelahiran (fertility). iii) dan viii) dipanggil kumpulan individu sesuatu kawasan dan dipanggil ¶aggregate· iaitu yang melakukan sesuatu tanpa ada mempunyai hubungan nyata antara satu sama lain .¶Demografi· mula digunakan oleh Achille Guillard (1885) dalam karyanya ´Elements of Human Statistiks or Comparative Demography·. Demografi kelompok merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk disesuatu lokasi. perkahwinan serta migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan kependudukan manusia.

900 2006 13.680. Asli. bukan warganegara 1. Iban. mempunyai perasaan kekitaan.000 1.500 Diubahsuai daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (2006) dan Saw Swee Hock (2006) Kepelbagaian masyarakat ini memerlukan usaha berterusan untuk membentuk masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain khususnya apabila berlaku pertembungan budaya. Dayak.691. Sikh dan etnik Sabah dan Sarawak (melebihi separuh populasi dinegeri tersebut).100 2.400 2.475.400 16. bertutur bahasa Melayu dan beragama islam). Demografi kelompok di Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.889. v) dan ix) dipanggil ¶kategori sosial· kerana mempunyai ciri-ciri yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan yang nyata Kumpulan vi) dan vii) dinamakan ¶kelompok sosial· kerana pempunyai ciri yang sama iaitu hubungan tertentu. golongan bumiputera dianggap kaum asal Malaysia merangkumi Melayu.858.Kumpulan iv).100 269.219.316. Kadazan.84 juta orang).812.567.8 juta.600 1.900 1. Cina (25%).623.000 4. Kaum Melayu merupakan etknik terbesar (orang yang berbudaya Melayu. kepentingan atau minat dan aktiviti yang sama.900 1.778.400 6.900 24.64 juta orang (warganegara Malaysia 24. Nisbah Melayu (54%). . India (7%).500 318.931.100 572.521. Buletin Perangkaan Malaysia Jun 2006 mendapati statistik penduduk Malaysia ialah 26.300 2000 11. Kadazan Dusun yang terdapat di Sabah dan Sarawak.680. Kumpulan Etnik Melayu Bumiputera lain Cina India Lain-Lain JUMLAH 1991 8.803.800 5.700 21.

sistem persekolahan. Perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu integrasi dan asimilasi. pengangkutan dan kemudahan awam. .Sufean Hussein (1996) integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. Mudahnya. Bila MCA minta tender lebih. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan kumpulan etnik dengan etnik lain dalam sesebuah negara sama ada disebabkan oleh kawasan kediaman. Cabaran itu ialah segregasi. integrasi pula merupakan proses menyatupadukan secara budaya dan sosial kelompok-kelompok sosial yang berbeza-beza kepada satu unit yang mempunyai identiti yang umum dan tersendiri. timbul keadaan segregasi atau keterpisahan yang dipisahkan oleh parti politik. Asimilasi pula ialah satu proses bagaimana kumpulan kumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. kita ada empat komponen mendukung perpaduan dan satu cabaran perpaduan. Mengikut Mohd Salleh Lebar (1998). Mengikut Khalid Yaakub (1982) pula. integrasi yang diterima atau yang biasa dikehendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukkan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dikalangan mereka.

Hubungan etnik juga tidak lagi sekadar berdasarkan kaum Melayu. bahasa. Cina dan India sahaja. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.Akomodasi pula adalah sesuatu keadaan apabial satu kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan dan mengelakkan konflik apabila adanya interaksi secara aman. berkongsi kuasa politik dan ekonomi secara adil serta membina sistem pendidikan yang dipersetujui bersama. Pada peringkat pusat . Perpaduan memerlukan satu usaha yang berterusan khususnya melalui pendidikan demi sebuah bangsa Malaysia. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Perancis dan Itali bersatu dengan baik. Ada baiknya kerajaan merangka kembali dasar dan strategi perpaduan kaum di negara ini. Contohnya di Switzerland. Selain ras dan perbezaan fizikal. wakil etnik Jerman. adat. sekarang jurang ekonomi. Tiga asas bersama tersebut ialah menghormati Perlembagaan negara. Itulah sebabnya Perdana Menteri. setiap etnik menghantar wakil yang mewakili etnik masing-masing. Perubahan ini memerlukan pemikiran dan dasar baru. Persoalannya bagaimana untuk menguruskan hubungan etnik di Malaysia? . Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi baru-baru ini menyuarakan bahawa sangat penting untuk kita mengetahui apakah asasasas bersama (common ground) kehidupan antara etnik di Malaysia. budaya dan agama. lokasi residensi dan pekerjaan juga menyebabkan masyarakat negara ini menjadi semakin kompleks dan berbeza.

Situasi hubungan etnik hanya wujud bila kumpulan tersebut menyedari adanya perbezaan. fesyen dan makanan. Maka itu Perlembagaan Persekutuan dibentuk untuk mewujudkan kebersamaan tersebut. maka hubungan etnik tidak akan menjadi satu isu yang perlu diuruskan. Dua kerangka utama yang sering digunakan untuk memahami hubungan etnik ialah model asimilasi dan juga model pluralisme. Model pluralisme pula merujuk kepada usaha menjayakan hubungan dengan meraikan kepelbagaian etnik melalui budaya. . ahli sosiologis hubungan etnik dalam bukunya The Nature of Race Relations (1950) menegaskan. Jika mereka tidak menyedari atau mengambil sikap mengabaikan perbezaan itu.Profesor Robert Park. Penarafan Bahasa Melayu dan agama Islam sebagai entiti rasmi negara adalah strategi untuk membina kebersamaan tersebut. struktur. hubungan etnik secara lumrahnya akan wujud bila dua atau lebih kumpulan yang berbeza budaya. Kerangka asimilasi boleh dijayakan menerusi empat peringkat utama iaitu asimilasi budaya. agama dan adat berada dalam ruang yang sama. Asimilasi merujuk kepada usaha untuk meningkat kebersamaan dan keserasian antara etnik di sesebuah negara. psikologi dan biologikal. Malah cadangan pembentukan sekolah satu aliran juga sebenarnya satu lagi usaha untuk membina keserasian antara kaum. sukan. muzik.

sehingga 5 Mac 2008) menunjukkan. Perlembagaan Persekutuan merupakan sumber tertinggi perundangan negara. tahap pengetahuan responden daripada semua etnik masih rendah.Ia akan membina toleransi identiti dan seterusnya meningkatkan usaha hubungan etnik. Maka tidaklah hairanlah apabila sebahagian besar rakyat dengan begitu mudah berjaya dieksploitasi oleh ahli politik yang berkepentingan peribadi. Abdullah (2006) di Pusat Pengajian Umum UKM mengenai Perlembagaan Persekutuan menunjukkan. Semua undang-undang yang digubal perlu memenuhi semangat dan aturan yang termaktub di dalamnya. Pengetahuan yang rendah akan mendedahkan rakyat kepada risiko perbalahan antara kaum dan menjejaskan kestabilan negara. daripada 183 Perkara. Satu bangsa Malaysia hanya boleh wujud secara realistik bila keluhuran perlembagaan diterima. Kegagalan memahaminya akan menyebabkan kita kembali berpolemik. . yang utama ialah seluruh rakyat menghayati dan memahami Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan hubungan etnik sebagai asas bersama. Bagi menjayakan hubungan etnik ini. tujuh menyentuh isu hubungan etnik. dihormati dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Penelitian dokumen Perlembagaan Persekutuan (cetakan terbaru . Kajian oleh Nur Atiqah T.

tempat lahir dan jantina. Perkara 14 pula berkaitan dengan jaminan sebagai setiap rakyat yang layak berhak untuk memiliki kewarganegaraan. kaum. Perkara 11 mengenai kebebasan beragama. Penting hak ini difahami oleh semua kaum sebagai menghargai pengorbanan orang Melayu dan pribumi lain yang bersedia membuka jalan untuk kaum Cina dan India menjadi warganegara semasa peringkat awal kemerdekaan dahulu. Perkara ini jelas dan tidak sukar untuk difahami. . Tinggal lagi atas niat seseorang untuk mempertikaikan perkara tersebut. Perkara 8 berkaitan dengan jaminan sama rata daripada segi undang-undang dan semua warganegara berhak mendapat perlindungan tanpa membezakan agama.Antaranya ialah Perkara 3 yang menyatakan. Perkara 149 pula melibatkan usaha pengawalan sensitiviti berkaitan hubungan etnik melalui pencegahan kepada perlakuan subversif seperti hasutan serta penghinaan terhadap kumpulan etnik yang lain. Perkara 152 pula berkaitan pengiktirafan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Islam adalah agama rasmi Malaysia. Namun liberalisasi toleransi yang tinggi kepada seluruh warganegara menyebabkan tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan bahasa lain untuk tujuan komunikasi umum. keturunan. Penganut mana-mana agama dibenarkan menguruskan hal ehwal agamanya melalui persatuan dan yayasan serta menjana dan memiliki harta mengikut undang-undang.

Sebagai alternatifnya. Memupuk dan meningkatkan semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara serta rasa megah sebagai rakyat malaysia. Perkara 153 pula menyatakan mengenai kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Hak ini diberikan dengan jaminan bahawa orang bukan Melayu tidak akan dipinggirkan daripada perancangan serta turut menikmati sepenuhnya kemajuan ekonomi negara. Kesanggupan ini akan lahir secara semula jadi.Sementara itu. sangat penting untuk merangka satu dasar hubungan etnik dan perkemaskan pelaksanaannya sebagai satu proses mendidik generasi muda. keputusan untuk tidak meneruskan penggubalan Akta Hubungan Kaum menunjuk sikap positif kerajaan berkaitan hubungan kaum di negara ini. Matlamat Perpaduan Negara a. Semoga hubungan etnik di negara ini akan berkembang subur dan menjadi contoh kepada negara lain di dunia. . Perpaduan negara tidak akan tercapai sekiranya rakyat tidak sanggup memberikan sokongan yang padu kepada dasar-dasar yang diperkenalkan. mereka tidak mudah dieksploitasi oleh pemimpin politik berkepentingan sehingga boleh mengucar-ngacirkan kestabilan negara. Maka. Sekurang-kurangnya.

perasaan megah ini dengan sendirinya akan menjadikan seseorang itu bangga untuk bergelar rakyat Malaysia. Pengiktarafan dan penerimaan hakikat ini serta persefahaman di antara agama dan keakraban antara tamadun. agama dan wilayah merupakan faktor utama yang boleh menggugat perpaduan negara. ia perlu dielakkan dan ditangani dengan sebaiknya. Perasaan membezakan antara kaum dan sesama kaum dan wilayah akan menimbulkan perasaan curiga dan benci kepada anggota masyarakat dari kaum dan wilayah yang berlainan. Polarisasi antara kaum dan sesama kaum. kebudayaan dan agama. kebudayaan dan agama. kebanggaan menjadi rakyat Malaysia dapat disemai di kalangan semua rakyat. agama atau wilayah dan berisiko tinggi dalam mencetuskan konflik dalam masyarakat. c.Sekiranya semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara dapat dipupuk dari awal. agama dan wilayah. b. semua lapisan dan golongan masyarakat Kepelbagaian kaum. budaya dan agama di negara sememangnya merupakan hakikat dan satu aset yang amat membanggakan. Perasaan seperti ini akan menimbulkan ketegangan sesama kaum. . perlu dijadikan langkah strategik untuk meningkatkan keharmonian antara kaum dan sesama kaum. Mengurangkan polarisasi antara dan sesama kaum. Oleh itu. Meningkatkan keharmonian antara dan sesama kaum.

Hanya dengan wujudnya integrasi nasional maka proses pengukuhan perpaduan negara akan dapat dicapai. terdapat perbezaan persepsi akibat daripada integrasi yang masih berkurangan di antara Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung. kesihatan dan pendidikan. perbezaan ini menampakkan masih terdapat jurang perbezaan yang melibatkan infrastruktur asas seperti sistem perhubungan. Usaha mengatasi jurang perbezaan akan menyumbang ke arah pengukuhan perpaduan negara. Bergerak ke arah mewujudkan bangsa Malaysia . Integrasi wilayah juga perlu dipertingkatkan sesama negeri di Semenanjung Malaysia. Dari segi fizikal.d. Usaha harus dipertingkatkan dalam menggalakkan proses integrasi ini agar perasaan perbezaan wilayah ini tidak akan membantutkan usaha untuk membina sebuah bangsa Malaysia. e. apabila dibandingkan dengan negeri-negeri di Semenanjung. namun masih terdapat jurang perbezaan yang ketara dari segi pembangunan di sesetengah tempat di Sabah dan Sarawak. Meningkatkan Integrasi Wilayah antara Sabah dan Sarawak dengan NegeriNegeri Semenanjung dan antara Semua Negeri Di Dalam Persekutuan Walaupun Malaysia telah ditubuhkan sejak tahun 1963. Selain itu.

Kesimpulan Perpaduan negara adalah tonggak kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Dasar Pembangunan Nasional. Justeru itu. f. . kewujudan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu akan memberi satu nafas baru dalam proses pengukuhan perpaduan negara. budaya dan berasal dari wilayah yang berlainan menjadikan soal perpaduan amat penting dalam menentukan pencapaian matlamat pembangunan negara. Justeru. menyebabkan kita dikenali mengikut takrifan kaum. Dasar Ekonomi Baru. agama dan wilayah. banyak cabaran yang perlu ditempuhi. membolehkan segala cabaran Wawasan 2020 dapat ditangani. Menangani Semua Cabaran Wawasan 2020 Wawasan 2020 telah menggariskan sembilan cabaran yang menjadi sasaran negara demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Sejak sekian lama proses pemupukan perpaduan negara dilaksanakan melalui beberapa dasar kebangsaan seperti Dasar Pendidikan Negara. proses pengukuhan perpaduan negara adalah amat penting kerana hanya dengan kewujudan perpaduan. agama. Dalam usaha mencapai sasaran-sasaran tersebut. Hakikat bahawa masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Dasar Kebudayaan Negara.Wawasan 2020 telah menggariskan matlamat untuk membina sebuah bangsa Malaysia yang mencerminkan perpaduan yang wujud di negara ini.

agama dan wilayah melalui pemupukan nilai-nilai sejagat yang murni.Bersandarkan kepada hakikat tersebutlah. Malaysia mendapat pengiktirafan dunia atas kejayaan mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat majmuk. Pada hari ini. termasuk hormat-menghormati. toleransi dan saling memahami sesama kaum dan sesama kaum. Namun. maka kerajaan dilihat begitu sensitif dan prihatin dalam merangka strategi dan pendekatan untuk mewujudkan keharmonian antara kaum. . proses pengukuhan perpaduan negara perlu terus dilaksanakan kerana peredaran masa membawa bersama pelbagai cabaran baru yang boleh menjejaskan perpaduan negara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->