Budaya dan Kepelbagaian Kelompok Malaysia

1. Pengertian dan Konsep Budaya Serta Kepelbagaian Kelompok

Budaya diberi pelbagai takrif mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan.

Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama penganutnya.

Perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian :

-

Budhi (Sanskrit) : kecergasan fikiran dan akal

-

kecergasan akal fikiran seseorang akan menetukan tajap pemikiran dalam menangani sesuatu permasalahan dan mencari penyelesaian kepada permasalahan tersebut

-

Daya (Melayu) : kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh

-

Mengunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka

Kebudayaan ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir.

Kebudayaan meliputi hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan

Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ialah :

i) ii)

membina imej negara kearah mewujudkan keperibadian serta identiti memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental

¶Culture· dalam Bahasa Inggeris bermaksud menanam atau mengerjakan sesuatu. Budaya berkait rapat dengan apa yang dikerjakan sesuatu masyarakat.

sikap dan nilai. Nik Safiah Karim. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi . nilai kepercayaan. beliefs. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang termasuk pemikiran.Budaya juga sesuatu yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi dan boleh diwarisi serta sering berubah mengikut peredaran masa. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. berkelakuan dan sebagainya. politik. Kamus Dewan (2005) . ´budaya merupakan satu alat penghasilan karya seni. Budaya merupakan warisan sosial manusia. kepercayaan. arts. Budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. Murid akan di . cara pemikiran. adat resam. susunan organisasi ekonomi. the way of life of people. modes of perception and habits of thoughts and activity. sciences. akal budi (cara fikiran). Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. including their attitudes. ´budaya adalah tenaga fikiran. usaha rohani atau kuasa mengerakkan jiwaµ. Mohd Taib Osman (1988). Dictionary of Philosophy (1996). Budaya dalam konteks pendidikan semasa dilihat melalui budaya di sekolah yang disamakan atau sebahagian daripada budaya masyarakat. perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran . ´ budaya adalah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekelilingµ. pandangan dan tabiat berfikir seseorang. rasa dan penciptaan dalam sesebuah masyarakatµ. agama. values.

moral. keturunan. pemikiran. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsikan semua masyarakat. etika. Budaya adalah lambing dan institusi kebangsaan. Budaya dalam masyarkat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. bahasa.didik untuk berbudaya sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. Budaya adalah hasil ciptaan nasional yang merangkumi aspek kepercayaan. kepercayaan dan jantina. falsafah. pekerjaan ibu bapa. budaya meliputi setiap aspek berikut iaitu lokasi. Pola budaya dikategorikan kepada beberapa aspek berikut : a) Wajib ² individu hanya mempunyai satu cara untuk melakukannya b) Preferred. adat resam. undang-undang. kuasa politik. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan kesleuruhan aspek yang mengandungi budaya rakyat asal. Sebagai pendidik. sosial. bangsa. Dalam kepelbagaian kelompok murid di Malaysia.yang lebih digemari . status ekonomi. kesusateraan dan cara hidup yang disebati untuk diterima bersama. Budaya menjadi sumber identifikasi kekitaan dalam kepelbagaian kelompok di Malaysia dan terus diamalkan untuk mengangkat martabat negara. Sekolah harus berupaya menerapkan budaya melalui pendidikan formal dalam kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum. Ini membolehkan murid yang dihasilkan sekolah boleh diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum. kesenian. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan pendidikan nilai yang merangkumi nilai material dan bukan material mengikut acuan Malaysia. pendidikan yang diterima. bahasa.

Malaysia meletakkan perpaduan nasional sebgai matlamat akhirnya. Jenis dan Demografi Kelompok Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih. 2. . sejahtera dan mempunyai identiti nasional tersendiri. saling bergantung dan salin bergabung untuk mencapai sasaran tertentu.c) Tipikal ² beberapa cara melakukannya tetapi tidak satu pun digemari d) Alternatif ² beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari e) Terhad ² cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja Ciri budaya dalam sesuatu kelompok adalah seperti berikut : a) boleh dipelajari b) boleh dikongsi c) boleh diwarisi d) bersifat sejagat e) sentiasa berubah f) mempunyai unsur simbolik g) mempunyai pandangan semesta Dalam mencapai status negara moden. yang berinteraksi. Matlamat akhir proses penyatuan ini ialah terbentuknya satu ¶bangsa Malaysia· yang terdiri daripada satu masyarakat berbilang etknik yang berstau padu.

Kelompok adalah bersifat formal dan informal. Kelompok formal merujuk kepada kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi. Klasifikasi kelompok dalam sesuatu masyarakat dikelasifikasikan kepada : i) Kelompok Tugas ~ bersama menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan ii) Kelompok Kepentingan ~ individu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus iii) Kelompok Persahabatan ~ kelompok yang ditetapkan bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama Kita saling bergantung dan bergabung kelompok kerana : a) keamanan b) status c) harga diri d) afiliasi e) kekuatan f) pencapaian tujuan .

Caucasoid (Orang-Orang Eropah Putih) .bibir nipis.Pengkelasan Kelompok dalam Ras Masyarakat Ciri-Ciri Setiap Masyarakat Ras 1. tinggi. mata besar. kulit putih. hidung mancung . rambut lurus.

mata besar. American Indian (Orang Asli Amerika ¶Red-Indian·) . tinggi. rambut kerinting. bentuk muka bersegi. rambut lurus atau kerinting 4. kulit merah. Mongoloid (Orang-Orang Asia Kuning) . rambut kerinting. mata besar Beberapa permasalahan terdapat didalam membentuk ras dinegara kita yang diantaranya adalah : a) perbezaan capaian b) jurang sosial c) pengekalan identity d) monopoli e) budaya f) prasangka g) stereotaip h) Ethnocentrisme .hidung peset.kulit kelabu. bibir tebal. kulit berwarna. hidung besar. Negroid (Orang-Orang Negro Hitam) . mata agak kecil.kaki kurus. bdan kecil.2. Austroloid (Orang Asli Australia ² Kelabu) .hidung sederhana. mata besar 5. kulit hitam 3. rambut lurus.

iii) dan viii) dipanggil kumpulan individu sesuatu kawasan dan dipanggil ¶aggregate· iaitu yang melakukan sesuatu tanpa ada mempunyai hubungan nyata antara satu sama lain . Berasal dari perkataan ¶demos· bermaksud rakyat atau penduduk disuatu kawasan. Kelompok untuk tujuan pembelajaran kelompok i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) penumpang bas pelajar universiti penonton wayang orang tua melebihi 55 tahun perempuan keluarga pelanggan restoren orang miskin kelas Kumpulan i). ¶grafein· bermkasud menggambarkan atau menulis tentang sesuatu perkara. Oleh itu. kematian (mortality). perkahwinan serta migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan kependudukan manusia. demografi bermaksud ¶tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk di sesuatu lokasi·. Demografi kelompok merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk disesuatu lokasi. Kajian saintifik dan statistikal ini meliputi soal kelahiran (fertility).¶Demografi· mula digunakan oleh Achille Guillard (1885) dalam karyanya ´Elements of Human Statistiks or Comparative Demography·.

India (7%). Buletin Perangkaan Malaysia Jun 2006 mendapati statistik penduduk Malaysia ialah 26.567.691. Cina (25%).858.521. Dayak.100 2.889.812. Kumpulan Etnik Melayu Bumiputera lain Cina India Lain-Lain JUMLAH 1991 8.900 2006 13. v) dan ix) dipanggil ¶kategori sosial· kerana mempunyai ciri-ciri yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan yang nyata Kumpulan vi) dan vii) dinamakan ¶kelompok sosial· kerana pempunyai ciri yang sama iaitu hubungan tertentu.219. .900 24.84 juta orang).600 1.000 1. bertutur bahasa Melayu dan beragama islam).500 318.900 1.64 juta orang (warganegara Malaysia 24.623. Sikh dan etnik Sabah dan Sarawak (melebihi separuh populasi dinegeri tersebut). kepentingan atau minat dan aktiviti yang sama. Kadazan.8 juta.680.803.300 2000 11. Iban.100 572.800 5.000 4.316.475. Nisbah Melayu (54%). Demografi kelompok di Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.700 21.400 6.778. Kadazan Dusun yang terdapat di Sabah dan Sarawak.400 16. mempunyai perasaan kekitaan.100 269.931. Kaum Melayu merupakan etknik terbesar (orang yang berbudaya Melayu. bukan warganegara 1. golongan bumiputera dianggap kaum asal Malaysia merangkumi Melayu.Kumpulan iv).680. Asli.900 1.400 2.500 Diubahsuai daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (2006) dan Saw Swee Hock (2006) Kepelbagaian masyarakat ini memerlukan usaha berterusan untuk membentuk masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain khususnya apabila berlaku pertembungan budaya.

Mengikut Mohd Salleh Lebar (1998). sistem persekolahan. kita ada empat komponen mendukung perpaduan dan satu cabaran perpaduan. . sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Asimilasi pula ialah satu proses bagaimana kumpulan kumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. timbul keadaan segregasi atau keterpisahan yang dipisahkan oleh parti politik. Perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu integrasi dan asimilasi. Mudahnya. Mengikut Khalid Yaakub (1982) pula. pengangkutan dan kemudahan awam. integrasi pula merupakan proses menyatupadukan secara budaya dan sosial kelompok-kelompok sosial yang berbeza-beza kepada satu unit yang mempunyai identiti yang umum dan tersendiri. integrasi yang diterima atau yang biasa dikehendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukkan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dikalangan mereka. Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan kumpulan etnik dengan etnik lain dalam sesebuah negara sama ada disebabkan oleh kawasan kediaman. Bila MCA minta tender lebih.Sufean Hussein (1996) integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. Cabaran itu ialah segregasi.

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi baru-baru ini menyuarakan bahawa sangat penting untuk kita mengetahui apakah asasasas bersama (common ground) kehidupan antara etnik di Malaysia. Tiga asas bersama tersebut ialah menghormati Perlembagaan negara. Perpaduan memerlukan satu usaha yang berterusan khususnya melalui pendidikan demi sebuah bangsa Malaysia. Itulah sebabnya Perdana Menteri. Pada peringkat pusat . lokasi residensi dan pekerjaan juga menyebabkan masyarakat negara ini menjadi semakin kompleks dan berbeza. sekarang jurang ekonomi. setiap etnik menghantar wakil yang mewakili etnik masing-masing. Ada baiknya kerajaan merangka kembali dasar dan strategi perpaduan kaum di negara ini. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. wakil etnik Jerman. Perubahan ini memerlukan pemikiran dan dasar baru. adat. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing.Akomodasi pula adalah sesuatu keadaan apabial satu kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan dan mengelakkan konflik apabila adanya interaksi secara aman. Selain ras dan perbezaan fizikal. berkongsi kuasa politik dan ekonomi secara adil serta membina sistem pendidikan yang dipersetujui bersama. Perancis dan Itali bersatu dengan baik. Hubungan etnik juga tidak lagi sekadar berdasarkan kaum Melayu. budaya dan agama. Mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Cina dan India sahaja. Persoalannya bagaimana untuk menguruskan hubungan etnik di Malaysia? . Contohnya di Switzerland. bahasa.

struktur. . Maka itu Perlembagaan Persekutuan dibentuk untuk mewujudkan kebersamaan tersebut. maka hubungan etnik tidak akan menjadi satu isu yang perlu diuruskan. Malah cadangan pembentukan sekolah satu aliran juga sebenarnya satu lagi usaha untuk membina keserasian antara kaum. hubungan etnik secara lumrahnya akan wujud bila dua atau lebih kumpulan yang berbeza budaya. muzik. Dua kerangka utama yang sering digunakan untuk memahami hubungan etnik ialah model asimilasi dan juga model pluralisme. Asimilasi merujuk kepada usaha untuk meningkat kebersamaan dan keserasian antara etnik di sesebuah negara. psikologi dan biologikal.Profesor Robert Park. Kerangka asimilasi boleh dijayakan menerusi empat peringkat utama iaitu asimilasi budaya. Situasi hubungan etnik hanya wujud bila kumpulan tersebut menyedari adanya perbezaan. Model pluralisme pula merujuk kepada usaha menjayakan hubungan dengan meraikan kepelbagaian etnik melalui budaya. sukan. agama dan adat berada dalam ruang yang sama. ahli sosiologis hubungan etnik dalam bukunya The Nature of Race Relations (1950) menegaskan. Penarafan Bahasa Melayu dan agama Islam sebagai entiti rasmi negara adalah strategi untuk membina kebersamaan tersebut. Jika mereka tidak menyedari atau mengambil sikap mengabaikan perbezaan itu. fesyen dan makanan.

Satu bangsa Malaysia hanya boleh wujud secara realistik bila keluhuran perlembagaan diterima. tujuh menyentuh isu hubungan etnik. Penelitian dokumen Perlembagaan Persekutuan (cetakan terbaru . tahap pengetahuan responden daripada semua etnik masih rendah. Kajian oleh Nur Atiqah T. Perlembagaan Persekutuan merupakan sumber tertinggi perundangan negara. yang utama ialah seluruh rakyat menghayati dan memahami Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan hubungan etnik sebagai asas bersama. Bagi menjayakan hubungan etnik ini. Abdullah (2006) di Pusat Pengajian Umum UKM mengenai Perlembagaan Persekutuan menunjukkan.Ia akan membina toleransi identiti dan seterusnya meningkatkan usaha hubungan etnik. Pengetahuan yang rendah akan mendedahkan rakyat kepada risiko perbalahan antara kaum dan menjejaskan kestabilan negara. Kegagalan memahaminya akan menyebabkan kita kembali berpolemik. Maka tidaklah hairanlah apabila sebahagian besar rakyat dengan begitu mudah berjaya dieksploitasi oleh ahli politik yang berkepentingan peribadi. daripada 183 Perkara.sehingga 5 Mac 2008) menunjukkan. . Semua undang-undang yang digubal perlu memenuhi semangat dan aturan yang termaktub di dalamnya. dihormati dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat pelbagai etnik di negara ini.

Penting hak ini difahami oleh semua kaum sebagai menghargai pengorbanan orang Melayu dan pribumi lain yang bersedia membuka jalan untuk kaum Cina dan India menjadi warganegara semasa peringkat awal kemerdekaan dahulu. keturunan. Perkara 14 pula berkaitan dengan jaminan sebagai setiap rakyat yang layak berhak untuk memiliki kewarganegaraan. Perkara 152 pula berkaitan pengiktirafan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. . Perkara ini jelas dan tidak sukar untuk difahami. kaum. Perkara 8 berkaitan dengan jaminan sama rata daripada segi undang-undang dan semua warganegara berhak mendapat perlindungan tanpa membezakan agama. Tinggal lagi atas niat seseorang untuk mempertikaikan perkara tersebut. Perkara 149 pula melibatkan usaha pengawalan sensitiviti berkaitan hubungan etnik melalui pencegahan kepada perlakuan subversif seperti hasutan serta penghinaan terhadap kumpulan etnik yang lain. Penganut mana-mana agama dibenarkan menguruskan hal ehwal agamanya melalui persatuan dan yayasan serta menjana dan memiliki harta mengikut undang-undang. Perkara 11 mengenai kebebasan beragama. Namun liberalisasi toleransi yang tinggi kepada seluruh warganegara menyebabkan tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan bahasa lain untuk tujuan komunikasi umum.Antaranya ialah Perkara 3 yang menyatakan. tempat lahir dan jantina. Islam adalah agama rasmi Malaysia.

Perpaduan negara tidak akan tercapai sekiranya rakyat tidak sanggup memberikan sokongan yang padu kepada dasar-dasar yang diperkenalkan. Maka. Perkara 153 pula menyatakan mengenai kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak. keputusan untuk tidak meneruskan penggubalan Akta Hubungan Kaum menunjuk sikap positif kerajaan berkaitan hubungan kaum di negara ini. Sebagai alternatifnya. mereka tidak mudah dieksploitasi oleh pemimpin politik berkepentingan sehingga boleh mengucar-ngacirkan kestabilan negara. Sekurang-kurangnya. Matlamat Perpaduan Negara a. sangat penting untuk merangka satu dasar hubungan etnik dan perkemaskan pelaksanaannya sebagai satu proses mendidik generasi muda. . Memupuk dan meningkatkan semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara serta rasa megah sebagai rakyat malaysia. Hak ini diberikan dengan jaminan bahawa orang bukan Melayu tidak akan dipinggirkan daripada perancangan serta turut menikmati sepenuhnya kemajuan ekonomi negara. Semoga hubungan etnik di negara ini akan berkembang subur dan menjadi contoh kepada negara lain di dunia.Sementara itu. Kesanggupan ini akan lahir secara semula jadi.

. Pengiktarafan dan penerimaan hakikat ini serta persefahaman di antara agama dan keakraban antara tamadun. perasaan megah ini dengan sendirinya akan menjadikan seseorang itu bangga untuk bergelar rakyat Malaysia. semua lapisan dan golongan masyarakat Kepelbagaian kaum. perlu dijadikan langkah strategik untuk meningkatkan keharmonian antara kaum dan sesama kaum. agama atau wilayah dan berisiko tinggi dalam mencetuskan konflik dalam masyarakat. Oleh itu. budaya dan agama di negara sememangnya merupakan hakikat dan satu aset yang amat membanggakan. agama dan wilayah. Polarisasi antara kaum dan sesama kaum. Perasaan membezakan antara kaum dan sesama kaum dan wilayah akan menimbulkan perasaan curiga dan benci kepada anggota masyarakat dari kaum dan wilayah yang berlainan. agama dan wilayah merupakan faktor utama yang boleh menggugat perpaduan negara. kebudayaan dan agama.Sekiranya semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara dapat dipupuk dari awal. Perasaan seperti ini akan menimbulkan ketegangan sesama kaum. ia perlu dielakkan dan ditangani dengan sebaiknya. kebanggaan menjadi rakyat Malaysia dapat disemai di kalangan semua rakyat. b. c. kebudayaan dan agama. Meningkatkan keharmonian antara dan sesama kaum. Mengurangkan polarisasi antara dan sesama kaum.

terdapat perbezaan persepsi akibat daripada integrasi yang masih berkurangan di antara Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung. Integrasi wilayah juga perlu dipertingkatkan sesama negeri di Semenanjung Malaysia. perbezaan ini menampakkan masih terdapat jurang perbezaan yang melibatkan infrastruktur asas seperti sistem perhubungan. Hanya dengan wujudnya integrasi nasional maka proses pengukuhan perpaduan negara akan dapat dicapai. Selain itu. Usaha mengatasi jurang perbezaan akan menyumbang ke arah pengukuhan perpaduan negara. Usaha harus dipertingkatkan dalam menggalakkan proses integrasi ini agar perasaan perbezaan wilayah ini tidak akan membantutkan usaha untuk membina sebuah bangsa Malaysia. Dari segi fizikal. Meningkatkan Integrasi Wilayah antara Sabah dan Sarawak dengan NegeriNegeri Semenanjung dan antara Semua Negeri Di Dalam Persekutuan Walaupun Malaysia telah ditubuhkan sejak tahun 1963.d. Bergerak ke arah mewujudkan bangsa Malaysia . apabila dibandingkan dengan negeri-negeri di Semenanjung. kesihatan dan pendidikan. e. namun masih terdapat jurang perbezaan yang ketara dari segi pembangunan di sesetengah tempat di Sabah dan Sarawak.

agama. Dasar Ekonomi Baru. proses pengukuhan perpaduan negara adalah amat penting kerana hanya dengan kewujudan perpaduan. Justeru. Menangani Semua Cabaran Wawasan 2020 Wawasan 2020 telah menggariskan sembilan cabaran yang menjadi sasaran negara demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. agama dan wilayah. banyak cabaran yang perlu ditempuhi. Dasar Pembangunan Nasional. menyebabkan kita dikenali mengikut takrifan kaum. Sejak sekian lama proses pemupukan perpaduan negara dilaksanakan melalui beberapa dasar kebangsaan seperti Dasar Pendidikan Negara. . Hakikat bahawa masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. kewujudan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu akan memberi satu nafas baru dalam proses pengukuhan perpaduan negara. Dalam usaha mencapai sasaran-sasaran tersebut. f. Justeru itu. Kesimpulan Perpaduan negara adalah tonggak kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara.Wawasan 2020 telah menggariskan matlamat untuk membina sebuah bangsa Malaysia yang mencerminkan perpaduan yang wujud di negara ini. Dasar Kebudayaan Negara. budaya dan berasal dari wilayah yang berlainan menjadikan soal perpaduan amat penting dalam menentukan pencapaian matlamat pembangunan negara. membolehkan segala cabaran Wawasan 2020 dapat ditangani.

toleransi dan saling memahami sesama kaum dan sesama kaum. maka kerajaan dilihat begitu sensitif dan prihatin dalam merangka strategi dan pendekatan untuk mewujudkan keharmonian antara kaum. Namun. Malaysia mendapat pengiktirafan dunia atas kejayaan mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat majmuk. termasuk hormat-menghormati. proses pengukuhan perpaduan negara perlu terus dilaksanakan kerana peredaran masa membawa bersama pelbagai cabaran baru yang boleh menjejaskan perpaduan negara. . agama dan wilayah melalui pemupukan nilai-nilai sejagat yang murni.Bersandarkan kepada hakikat tersebutlah. Pada hari ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful