P. 1
Budaya dan Kepelbagaian Kelompok Malaysia

Budaya dan Kepelbagaian Kelompok Malaysia

|Views: 66|Likes:
Published by kmahsky

More info:

Published by: kmahsky on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Budaya dan Kepelbagaian Kelompok Malaysia

1. Pengertian dan Konsep Budaya Serta Kepelbagaian Kelompok

Budaya diberi pelbagai takrif mengikut kesesuaian dengan latar sosio masyarakat di sesuatu kawasan.

Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama penganutnya.

Perkataan budaya berasal dari cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian :

-

Budhi (Sanskrit) : kecergasan fikiran dan akal

-

kecergasan akal fikiran seseorang akan menetukan tajap pemikiran dalam menangani sesuatu permasalahan dan mencari penyelesaian kepada permasalahan tersebut

-

Daya (Melayu) : kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh

-

Mengunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka

Kebudayaan ditakrifkan sebagai keseluruhan cara hidup manusia merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir.

Kebudayaan meliputi hasil kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan

Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ialah :

i) ii)

membina imej negara kearah mewujudkan keperibadian serta identiti memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental

¶Culture· dalam Bahasa Inggeris bermaksud menanam atau mengerjakan sesuatu. Budaya berkait rapat dengan apa yang dikerjakan sesuatu masyarakat.

the way of life of people. berkelakuan dan sebagainya. sciences. beliefs. rasa dan penciptaan dalam sesebuah masyarakatµ. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi . usaha rohani atau kuasa mengerakkan jiwaµ. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka.Budaya juga sesuatu yang diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi dan boleh diwarisi serta sering berubah mengikut peredaran masa. kepercayaan. sikap dan nilai. perasaan dan tingkah laku yang boleh diwarisi. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran . politik. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan kebanyakan orang termasuk pemikiran. susunan organisasi ekonomi. Budaya dari segi bahasa merupakan satu cara yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kini. arts. Budaya merupakan warisan sosial manusia. pandangan dan tabiat berfikir seseorang. Mohd Taib Osman (1988). ´budaya merupakan satu alat penghasilan karya seni. Budaya juga dikelasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan sesuatu kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. Murid akan di . including their attitudes. akal budi (cara fikiran). ´ budaya adalah satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekelilingµ. Kamus Dewan (2005) . ´budaya adalah tenaga fikiran. cara pemikiran. agama. Nik Safiah Karim. Budaya dalam konteks pendidikan semasa dilihat melalui budaya di sekolah yang disamakan atau sebahagian daripada budaya masyarakat. Dictionary of Philosophy (1996). modes of perception and habits of thoughts and activity. nilai kepercayaan. values. adat resam.

moral. pekerjaan ibu bapa. Sebagai pendidik. kepercayaan dan jantina. bahasa. status ekonomi. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan kesleuruhan aspek yang mengandungi budaya rakyat asal. Ini membolehkan murid yang dihasilkan sekolah boleh diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum. kuasa politik. pemikiran. Budaya dalam masyarkat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. budaya meliputi setiap aspek berikut iaitu lokasi. Budaya menjadi sumber identifikasi kekitaan dalam kepelbagaian kelompok di Malaysia dan terus diamalkan untuk mengangkat martabat negara. bahasa. Dalam kepelbagaian kelompok murid di Malaysia. pendidikan yang diterima. kesusateraan dan cara hidup yang disebati untuk diterima bersama. keturunan. adat resam. Budaya adalah lambing dan institusi kebangsaan. Sekolah harus berupaya menerapkan budaya melalui pendidikan formal dalam kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum. kesenian. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsikan semua masyarakat. bangsa.didik untuk berbudaya sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat. falsafah. undang-undang.yang lebih digemari . Budaya adalah hasil ciptaan nasional yang merangkumi aspek kepercayaan. adalah menjadi tanggungjawab guru untuk menerapkan pendidikan nilai yang merangkumi nilai material dan bukan material mengikut acuan Malaysia. Pola budaya dikategorikan kepada beberapa aspek berikut : a) Wajib ² individu hanya mempunyai satu cara untuk melakukannya b) Preferred. sosial. etika.

. Matlamat akhir proses penyatuan ini ialah terbentuknya satu ¶bangsa Malaysia· yang terdiri daripada satu masyarakat berbilang etknik yang berstau padu. sejahtera dan mempunyai identiti nasional tersendiri.c) Tipikal ² beberapa cara melakukannya tetapi tidak satu pun digemari d) Alternatif ² beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari e) Terhad ² cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja Ciri budaya dalam sesuatu kelompok adalah seperti berikut : a) boleh dipelajari b) boleh dikongsi c) boleh diwarisi d) bersifat sejagat e) sentiasa berubah f) mempunyai unsur simbolik g) mempunyai pandangan semesta Dalam mencapai status negara moden. 2. Malaysia meletakkan perpaduan nasional sebgai matlamat akhirnya. yang berinteraksi. Jenis dan Demografi Kelompok Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih. saling bergantung dan salin bergabung untuk mencapai sasaran tertentu.

Kelompok adalah bersifat formal dan informal. Klasifikasi kelompok dalam sesuatu masyarakat dikelasifikasikan kepada : i) Kelompok Tugas ~ bersama menyelesaikan suatu tugas/pekerjaan ii) Kelompok Kepentingan ~ individu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus iii) Kelompok Persahabatan ~ kelompok yang ditetapkan bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama Kita saling bergantung dan bergabung kelompok kerana : a) keamanan b) status c) harga diri d) afiliasi e) kekuatan f) pencapaian tujuan . Kelompok formal merujuk kepada kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi.

Caucasoid (Orang-Orang Eropah Putih) .Pengkelasan Kelompok dalam Ras Masyarakat Ciri-Ciri Setiap Masyarakat Ras 1. mata besar. rambut lurus. tinggi. hidung mancung . kulit putih.bibir nipis.

American Indian (Orang Asli Amerika ¶Red-Indian·) . kulit merah. tinggi. kulit berwarna. bibir tebal. Austroloid (Orang Asli Australia ² Kelabu) . Mongoloid (Orang-Orang Asia Kuning) . rambut lurus.kaki kurus. rambut kerinting.hidung sederhana. bdan kecil. kulit hitam 3. rambut kerinting. hidung besar. mata besar Beberapa permasalahan terdapat didalam membentuk ras dinegara kita yang diantaranya adalah : a) perbezaan capaian b) jurang sosial c) pengekalan identity d) monopoli e) budaya f) prasangka g) stereotaip h) Ethnocentrisme .kulit kelabu. mata agak kecil.hidung peset. bentuk muka bersegi. mata besar. rambut lurus atau kerinting 4. Negroid (Orang-Orang Negro Hitam) . mata besar 5.2.

perkahwinan serta migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan kependudukan manusia. Berasal dari perkataan ¶demos· bermaksud rakyat atau penduduk disuatu kawasan. Kelompok untuk tujuan pembelajaran kelompok i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) penumpang bas pelajar universiti penonton wayang orang tua melebihi 55 tahun perempuan keluarga pelanggan restoren orang miskin kelas Kumpulan i). Kajian saintifik dan statistikal ini meliputi soal kelahiran (fertility). Oleh itu. Demografi kelompok merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk disesuatu lokasi. ¶grafein· bermkasud menggambarkan atau menulis tentang sesuatu perkara. demografi bermaksud ¶tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk di sesuatu lokasi·.¶Demografi· mula digunakan oleh Achille Guillard (1885) dalam karyanya ´Elements of Human Statistiks or Comparative Demography·. iii) dan viii) dipanggil kumpulan individu sesuatu kawasan dan dipanggil ¶aggregate· iaitu yang melakukan sesuatu tanpa ada mempunyai hubungan nyata antara satu sama lain . kematian (mortality).

889.680.812.567. bertutur bahasa Melayu dan beragama islam).521. Nisbah Melayu (54%). mempunyai perasaan kekitaan.100 2.803.931.778. Kumpulan Etnik Melayu Bumiputera lain Cina India Lain-Lain JUMLAH 1991 8.84 juta orang). Sikh dan etnik Sabah dan Sarawak (melebihi separuh populasi dinegeri tersebut).219. bukan warganegara 1. Iban.900 2006 13.400 2.400 16.700 21. Kadazan.100 572. golongan bumiputera dianggap kaum asal Malaysia merangkumi Melayu. India (7%).623. v) dan ix) dipanggil ¶kategori sosial· kerana mempunyai ciri-ciri yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan yang nyata Kumpulan vi) dan vii) dinamakan ¶kelompok sosial· kerana pempunyai ciri yang sama iaitu hubungan tertentu.8 juta. Buletin Perangkaan Malaysia Jun 2006 mendapati statistik penduduk Malaysia ialah 26.900 1.858. Kadazan Dusun yang terdapat di Sabah dan Sarawak.475. Cina (25%).300 2000 11. Asli.691.400 6.000 1.900 24.000 4.500 318.500 Diubahsuai daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (2006) dan Saw Swee Hock (2006) Kepelbagaian masyarakat ini memerlukan usaha berterusan untuk membentuk masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain khususnya apabila berlaku pertembungan budaya.680. .316. Kaum Melayu merupakan etknik terbesar (orang yang berbudaya Melayu.64 juta orang (warganegara Malaysia 24.600 1. Demografi kelompok di Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama.800 5.Kumpulan iv).100 269.900 1. kepentingan atau minat dan aktiviti yang sama. Dayak.

sistem persekolahan. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. integrasi pula merupakan proses menyatupadukan secara budaya dan sosial kelompok-kelompok sosial yang berbeza-beza kepada satu unit yang mempunyai identiti yang umum dan tersendiri. . Perpaduan boleh dicapai melalui dua cara iaitu integrasi dan asimilasi. kita ada empat komponen mendukung perpaduan dan satu cabaran perpaduan. integrasi yang diterima atau yang biasa dikehendaki ramai adalah satu proses yang cuba menyatupadukan masyarakat majmuk atau pelbagai kaum dan mewujudkan pula pembentukkan kebudayaan kebangsaan atau nasional yang tersendiri dikalangan mereka. Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan kumpulan etnik dengan etnik lain dalam sesebuah negara sama ada disebabkan oleh kawasan kediaman. pengangkutan dan kemudahan awam.Sufean Hussein (1996) integrasi bermaksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. Mudahnya. Mengikut Mohd Salleh Lebar (1998). Bila MCA minta tender lebih. Asimilasi pula ialah satu proses bagaimana kumpulan kumpulan minoriti diasimilasikan melalui perkahwinan campur dan sebagainya ke dalam kumpulan etnik yang lebih besar. Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. timbul keadaan segregasi atau keterpisahan yang dipisahkan oleh parti politik. Mengikut Khalid Yaakub (1982) pula. Cabaran itu ialah segregasi.

Cina dan India sahaja. Selain ras dan perbezaan fizikal. budaya dan agama. Pada peringkat pusat . bahasa. sekarang jurang ekonomi. Perpaduan memerlukan satu usaha yang berterusan khususnya melalui pendidikan demi sebuah bangsa Malaysia. Mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contohnya di Switzerland. adat. Ada baiknya kerajaan merangka kembali dasar dan strategi perpaduan kaum di negara ini. Tiga asas bersama tersebut ialah menghormati Perlembagaan negara. setiap etnik menghantar wakil yang mewakili etnik masing-masing. Itulah sebabnya Perdana Menteri. lokasi residensi dan pekerjaan juga menyebabkan masyarakat negara ini menjadi semakin kompleks dan berbeza. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Persoalannya bagaimana untuk menguruskan hubungan etnik di Malaysia? . wakil etnik Jerman.Akomodasi pula adalah sesuatu keadaan apabial satu kelompok yang berkonflik bersetuju untuk menghentikan dan mengelakkan konflik apabila adanya interaksi secara aman. Hubungan etnik juga tidak lagi sekadar berdasarkan kaum Melayu. Perubahan ini memerlukan pemikiran dan dasar baru. Perancis dan Itali bersatu dengan baik. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi baru-baru ini menyuarakan bahawa sangat penting untuk kita mengetahui apakah asasasas bersama (common ground) kehidupan antara etnik di Malaysia. berkongsi kuasa politik dan ekonomi secara adil serta membina sistem pendidikan yang dipersetujui bersama.

Model pluralisme pula merujuk kepada usaha menjayakan hubungan dengan meraikan kepelbagaian etnik melalui budaya. Malah cadangan pembentukan sekolah satu aliran juga sebenarnya satu lagi usaha untuk membina keserasian antara kaum. Maka itu Perlembagaan Persekutuan dibentuk untuk mewujudkan kebersamaan tersebut. ahli sosiologis hubungan etnik dalam bukunya The Nature of Race Relations (1950) menegaskan. Asimilasi merujuk kepada usaha untuk meningkat kebersamaan dan keserasian antara etnik di sesebuah negara. struktur. agama dan adat berada dalam ruang yang sama. Penarafan Bahasa Melayu dan agama Islam sebagai entiti rasmi negara adalah strategi untuk membina kebersamaan tersebut. hubungan etnik secara lumrahnya akan wujud bila dua atau lebih kumpulan yang berbeza budaya. muzik.Profesor Robert Park. fesyen dan makanan. Jika mereka tidak menyedari atau mengambil sikap mengabaikan perbezaan itu. . psikologi dan biologikal. Situasi hubungan etnik hanya wujud bila kumpulan tersebut menyedari adanya perbezaan. Kerangka asimilasi boleh dijayakan menerusi empat peringkat utama iaitu asimilasi budaya. sukan. Dua kerangka utama yang sering digunakan untuk memahami hubungan etnik ialah model asimilasi dan juga model pluralisme. maka hubungan etnik tidak akan menjadi satu isu yang perlu diuruskan.

yang utama ialah seluruh rakyat menghayati dan memahami Perlembagaan Persekutuan berkaitan dengan hubungan etnik sebagai asas bersama. Abdullah (2006) di Pusat Pengajian Umum UKM mengenai Perlembagaan Persekutuan menunjukkan.Ia akan membina toleransi identiti dan seterusnya meningkatkan usaha hubungan etnik. Kegagalan memahaminya akan menyebabkan kita kembali berpolemik. Perlembagaan Persekutuan merupakan sumber tertinggi perundangan negara. Bagi menjayakan hubungan etnik ini. Semua undang-undang yang digubal perlu memenuhi semangat dan aturan yang termaktub di dalamnya. Kajian oleh Nur Atiqah T. . tahap pengetahuan responden daripada semua etnik masih rendah. dihormati dan dihayati oleh seluruh lapisan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Satu bangsa Malaysia hanya boleh wujud secara realistik bila keluhuran perlembagaan diterima. tujuh menyentuh isu hubungan etnik. Maka tidaklah hairanlah apabila sebahagian besar rakyat dengan begitu mudah berjaya dieksploitasi oleh ahli politik yang berkepentingan peribadi.sehingga 5 Mac 2008) menunjukkan. Penelitian dokumen Perlembagaan Persekutuan (cetakan terbaru . daripada 183 Perkara. Pengetahuan yang rendah akan mendedahkan rakyat kepada risiko perbalahan antara kaum dan menjejaskan kestabilan negara.

Islam adalah agama rasmi Malaysia. Penting hak ini difahami oleh semua kaum sebagai menghargai pengorbanan orang Melayu dan pribumi lain yang bersedia membuka jalan untuk kaum Cina dan India menjadi warganegara semasa peringkat awal kemerdekaan dahulu. Penganut mana-mana agama dibenarkan menguruskan hal ehwal agamanya melalui persatuan dan yayasan serta menjana dan memiliki harta mengikut undang-undang. Namun liberalisasi toleransi yang tinggi kepada seluruh warganegara menyebabkan tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan bahasa lain untuk tujuan komunikasi umum. Perkara 8 berkaitan dengan jaminan sama rata daripada segi undang-undang dan semua warganegara berhak mendapat perlindungan tanpa membezakan agama. kaum.Antaranya ialah Perkara 3 yang menyatakan. keturunan. Perkara 11 mengenai kebebasan beragama. Perkara 14 pula berkaitan dengan jaminan sebagai setiap rakyat yang layak berhak untuk memiliki kewarganegaraan. Perkara ini jelas dan tidak sukar untuk difahami. tempat lahir dan jantina. Tinggal lagi atas niat seseorang untuk mempertikaikan perkara tersebut. . Perkara 152 pula berkaitan pengiktirafan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Perkara 149 pula melibatkan usaha pengawalan sensitiviti berkaitan hubungan etnik melalui pencegahan kepada perlakuan subversif seperti hasutan serta penghinaan terhadap kumpulan etnik yang lain.

Maka. sangat penting untuk merangka satu dasar hubungan etnik dan perkemaskan pelaksanaannya sebagai satu proses mendidik generasi muda. Matlamat Perpaduan Negara a. Semoga hubungan etnik di negara ini akan berkembang subur dan menjadi contoh kepada negara lain di dunia. Kesanggupan ini akan lahir secara semula jadi. Hak ini diberikan dengan jaminan bahawa orang bukan Melayu tidak akan dipinggirkan daripada perancangan serta turut menikmati sepenuhnya kemajuan ekonomi negara. mereka tidak mudah dieksploitasi oleh pemimpin politik berkepentingan sehingga boleh mengucar-ngacirkan kestabilan negara. . Memupuk dan meningkatkan semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara serta rasa megah sebagai rakyat malaysia. Sekurang-kurangnya. keputusan untuk tidak meneruskan penggubalan Akta Hubungan Kaum menunjuk sikap positif kerajaan berkaitan hubungan kaum di negara ini. Perkara 153 pula menyatakan mengenai kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Sebagai alternatifnya.Sementara itu. Perpaduan negara tidak akan tercapai sekiranya rakyat tidak sanggup memberikan sokongan yang padu kepada dasar-dasar yang diperkenalkan.

budaya dan agama di negara sememangnya merupakan hakikat dan satu aset yang amat membanggakan.Sekiranya semangat patriotik dan kesetiaan kepada negara dapat dipupuk dari awal. perlu dijadikan langkah strategik untuk meningkatkan keharmonian antara kaum dan sesama kaum. kebudayaan dan agama. Oleh itu. agama dan wilayah. Polarisasi antara kaum dan sesama kaum. agama dan wilayah merupakan faktor utama yang boleh menggugat perpaduan negara. kebudayaan dan agama. . perasaan megah ini dengan sendirinya akan menjadikan seseorang itu bangga untuk bergelar rakyat Malaysia. Perasaan seperti ini akan menimbulkan ketegangan sesama kaum. c. Pengiktarafan dan penerimaan hakikat ini serta persefahaman di antara agama dan keakraban antara tamadun. b. ia perlu dielakkan dan ditangani dengan sebaiknya. semua lapisan dan golongan masyarakat Kepelbagaian kaum. kebanggaan menjadi rakyat Malaysia dapat disemai di kalangan semua rakyat. Mengurangkan polarisasi antara dan sesama kaum. Perasaan membezakan antara kaum dan sesama kaum dan wilayah akan menimbulkan perasaan curiga dan benci kepada anggota masyarakat dari kaum dan wilayah yang berlainan. Meningkatkan keharmonian antara dan sesama kaum. agama atau wilayah dan berisiko tinggi dalam mencetuskan konflik dalam masyarakat.

Meningkatkan Integrasi Wilayah antara Sabah dan Sarawak dengan NegeriNegeri Semenanjung dan antara Semua Negeri Di Dalam Persekutuan Walaupun Malaysia telah ditubuhkan sejak tahun 1963. terdapat perbezaan persepsi akibat daripada integrasi yang masih berkurangan di antara Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung. perbezaan ini menampakkan masih terdapat jurang perbezaan yang melibatkan infrastruktur asas seperti sistem perhubungan.d. namun masih terdapat jurang perbezaan yang ketara dari segi pembangunan di sesetengah tempat di Sabah dan Sarawak. Dari segi fizikal. Hanya dengan wujudnya integrasi nasional maka proses pengukuhan perpaduan negara akan dapat dicapai. Selain itu. Usaha harus dipertingkatkan dalam menggalakkan proses integrasi ini agar perasaan perbezaan wilayah ini tidak akan membantutkan usaha untuk membina sebuah bangsa Malaysia. Bergerak ke arah mewujudkan bangsa Malaysia . apabila dibandingkan dengan negeri-negeri di Semenanjung. e. Usaha mengatasi jurang perbezaan akan menyumbang ke arah pengukuhan perpaduan negara. Integrasi wilayah juga perlu dipertingkatkan sesama negeri di Semenanjung Malaysia. kesihatan dan pendidikan.

budaya dan berasal dari wilayah yang berlainan menjadikan soal perpaduan amat penting dalam menentukan pencapaian matlamat pembangunan negara.Wawasan 2020 telah menggariskan matlamat untuk membina sebuah bangsa Malaysia yang mencerminkan perpaduan yang wujud di negara ini. Justeru itu. membolehkan segala cabaran Wawasan 2020 dapat ditangani. kewujudan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu akan memberi satu nafas baru dalam proses pengukuhan perpaduan negara. banyak cabaran yang perlu ditempuhi. Dasar Kebudayaan Negara. . Dasar Ekonomi Baru. Dalam usaha mencapai sasaran-sasaran tersebut. Menangani Semua Cabaran Wawasan 2020 Wawasan 2020 telah menggariskan sembilan cabaran yang menjadi sasaran negara demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Sejak sekian lama proses pemupukan perpaduan negara dilaksanakan melalui beberapa dasar kebangsaan seperti Dasar Pendidikan Negara. Kesimpulan Perpaduan negara adalah tonggak kepada kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Hakikat bahawa masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. f. proses pengukuhan perpaduan negara adalah amat penting kerana hanya dengan kewujudan perpaduan. menyebabkan kita dikenali mengikut takrifan kaum. Dasar Pembangunan Nasional. Justeru. agama dan wilayah. agama.

proses pengukuhan perpaduan negara perlu terus dilaksanakan kerana peredaran masa membawa bersama pelbagai cabaran baru yang boleh menjejaskan perpaduan negara. maka kerajaan dilihat begitu sensitif dan prihatin dalam merangka strategi dan pendekatan untuk mewujudkan keharmonian antara kaum. termasuk hormat-menghormati. .Bersandarkan kepada hakikat tersebutlah. Pada hari ini. agama dan wilayah melalui pemupukan nilai-nilai sejagat yang murni. Malaysia mendapat pengiktirafan dunia atas kejayaan mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat majmuk. Namun. toleransi dan saling memahami sesama kaum dan sesama kaum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->