Kebebasan Wanita

Kebebasan Wanita Jilid 1
oleh Abdul Halim Abu Syuqqah

Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Pengantar Dr. Yusuf Qardhawi (Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3) Bab. I. PENDAHULUAN
A. B. C. D. LATAR BELAKANG PENULISAN BUKU EMA PENULISAN METODE PENULISAN BUKU HASIL-HASIL KAJIAN 1. Karakteristik Wanita 2. Pakaian dan Perhiasan 3. Keterlibatan Wanita dalam Kehidupan Sosial 4. Keluarga 5. Bidang Seksual E. APAKAH BUKU INI MENGAJAK PADA PETUNJUK? F. ANTARA PERINGATAN ALLAH DAN RASUL-NYA DENGAN PERINGATAN KAWAN-KAWAN 1. Aisyah Menolak Pandangan Umar dan Ibnu Umar 2. Aisyah dan Ummu Salamah Menolak Pandangan Abu Hurairah dan alFadhal bin Abbas 3. Aisyah Menentang Pandangan Abdullah bin Amru 4. Aisyah Menentang Pandangan Ibnu Abbas 5. Ibnu Umar Menentang Pandangan Ibnu Abbas 6. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Zaid bin Tsabit 7. Imran bin Hushain Menentang Pendapat Umar ibnul Khattab 8. Ali bin Abi Thalib Menentang Pendapat Utsman bin Affan

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (1 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

9. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Ibnuz Zubair G. UCAPAN TERIMA KASIH H. DOA DAN PERMOHONAN MAAF I. HIMBAUAN KEPADA PEMBACA

Bab. II. KARAKTERISTIK WANITA DALAM AL-QUR'AN
Pasal 1. Sebagian Karakteristik Wanita A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. PENDAHULUAN LAKI-LAKI DAN WANITA DARI ASAL YANG SAMA TANGGUNG JAWAB KEMANUSIAAN SEORANG WANITA PEMBEBASAN WANITA DARI KEZALIMAN JAHILIAH PEMBEBASAN WANITA DARI PENGHARAMAN HAL YANG BAIK WANITA DIJADIKAN HARTA WARIS DAN BENDA, SERTA PENYEMPITAN KEBEBASAN DALAM PERKAWINAN BURUKNYA HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKIBAT PERKAWINAN PENEGASAN TENTANG KARAKTERISTIK WANITA KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN WANITA UNTUK MEMILIH ANTARA IMAN DAN KUFUR KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA 1. Wanita adalah Ketenteraman bagi Laki-laki 2. Kepemimpinan di Tangan Laki-laki 3. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Istri 4. Berdandan dan Melemah ketika Perdebatan adalah Bagian dari Ciri Wanita 5. Pengaturan Poligami 6. Pengaturan Talak 7. Hak Wanita yang Ditalak dan Janda a. Hak Kembali kepada Suami Sesudah Ditalak b. Hak Menyusui Anak dari Suami yang Menalaknya c. Hak Menentukan Penyapihan Anaknya dengan Bermusyawarah Bersama Suami yang Menalaknya d. Hak Berdandan dan Menerima Peminang setelah Berakhir Masa 'Iddahnya e. Persamaan Suami dengan Istri dalam Hal Bebas dari Tuduhan dan Kekuatan Sumpah

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (2 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

K. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MASALAH WARISAN 1. Penetapan Prinsip Keikutsertaan 2. Bagian Anak Laki laki dan Perempuan 3. Bagian Bapak dan Ibu 4. Bagian Suami dan Istri 5. Bagian Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan L. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEWAJIBAN BERHIJRAH DARI NEGERI KUFUR (JIKA DIA BUKAN DARI KALANGAN TERTINDAS) M. KEIKUTSERTAAN WANITA BERHIJRAH KE MADINAH N. KEIKUTSERTAAN WANITA MEMBA'IAT RASULULLAH SAW. O. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM TOLONG-MENOLONG DAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR P. BERSAMA KAUM LAKI-LAKI MENGHADAPI KESULITAN DAN BENCANA Q. MENYERTAI SUAMI DALAM BERMUBAHALAH R. TANGGUNG JAWAB WANITA MENYANGKUT MASALAH PIDANA S. WANITA BERHAK MENJADI SAKSI DAN KESAKSIANNYA SETENGAH DARI KESAKSIAN LAKI-LAKI T. MENJAGA CITRA DAN MARTABAT (NAMA BAIK) WANITA U. DAHSYATNYA FITNAH YANG TERJADI ANTARA LAKILAKI DAN WANITA V. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERTEMU DENGAN KAUM LAKI-LAKI 1. Pada Zaman Ibrahim a.s. 2. Pada Zaman Musa a.s. 3. Pada Zaman Sulaiman a.s. 4. Pada Zaman Muhammad saw. W. ETIKA BERTEMU DENGAN KAUM LAKI LAKI 1. Menahan Pandangan 2. Menutup Seluruh Tubuh Selain Wajah dan Kedua Telapak Tangan 3. Tenang dan Terhormat dalam Gerak-Gerik 4. Serius dan Sopan dalam Berbicara Pasal 2. Sikap-sikap yang Baik dalam Al-Qur'an A. IBU MUSA DAN KEPATUHANNYA TERHADAP PERINTAH

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (3 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

B. C. D. E. F. G.

ALLAH SAUDARA PEREMPUAN MUSA A.S. DAN KEHEBATAN SIASATNYA GADIS KOTA MADYAN DAN KEKUATAN FIRASATNYA ISTRI FIR'AUN ADALAH PERUMPAMAAN DALAM KEIMANAN ISTRI IMRAN MENAZARKAN BAYI YANG ADA DALAM RAHIMNYA UNTUK KEPENTINGAN AGAMA ALLAH KHAULAH BINTI TSA'LABAH MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA RASULULLAH SAW. KEPRIBADIAN TOKOH-TOKOH WANITA 1. Balqis Ratu Saba' a. Memimpin Kerajaan yang Luas dan Kaya b. Suka Bermusyawarah dengan Para Petinggi Negara c. Memahami Risiko yang Terjadi dan Kebijaksanaan Politiknya d. Cepat Tanggap Terhadap Kebenaran 2. Maryam Putri Imran a. Dinazarkan kepada Allah ketika Masih dalam Perut Ibunya b. Allah Menerimanya dengan Baik c. Maryam Mengandung Nabi Isa Tanpa Bapak Sebagai Tanda (Kebesaran Allah) Bagi Manusia d. Tuduhan Bohong Kaum Yahudi terhadap Maryam yang Suci e. Allah SWT Memilih Maryam atas Segala Wanita di Dunia f. Allah SWT Menjadikan Maryam sebagai Teladan (dalam perjalanan hidup dan kemuliaan sifat-sifatnya)

Bab. III. KARAKTERISTIK WANITA DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI DAN MUSLIM
Pasal 1. Beberapa Karakteristik Wanita Muslimah A. KEMANDIRIAN KARAKTER WANITA 1. Bersama Laki-laki Wanita Menerima Seruan Allah Sejak Hari Pertama 2. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Suaminya

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (4 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

B.

C. D.

E.

F.

G.

H.

I.

3. Wanita yang Mengajak Kaumnya Beriman HAK WANITA MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (SAMPAI KE TINGKAT YANG BISA MEMBANTUNYA MENUNAIKAN TANGGUNG JAWAB) KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MERIWAYATKAN SUNNAH DAN MENGAJARKANNYA KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN IBADAH YANG DILAKUKAN SECARA BERJAMAAH 1. Shalat Fardu 2. Shalat Gerhana 3. Shalat Jenazah 4. I'tikaf 5. Haji KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM PERAYAAN UMUM 1. Pesta Perkawinan 2. Pesta Hari Raya 3. Pesta Penyambutan KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MELAYANI MASYARAKAT (DENGAN MENGIKUTI BERBAGAI MACAM KEGIATAN SOSIAL) 1. Bekerjasama dalam Perayaan 2. Menyediakan Tempat dan Makanan bagi Para Tamu 3. Berkiprah dalam Pelayanan Masyarakat KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MENJAGA MASYARAKAT DAN MELURUSKAN JALANNYA (DENGAN MENGIKUTI KEGIATAN POLITIK) 1. Meninggalkan Kampung Halaman untuk Menjauhkan Diri dari Masyarakat Kafir 2. Usaha Memilih Pengganti Penguasa (untuk menjaga keamanan negara pada saat negara mengalami krisis) 3. Menentang Penguasa yang Zalim KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM ANGKATAN BERSENJATA (DENGAN MENGlKUTI KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN KODRATNYA) 1. Bekerja dalam Bidang Konsumsi, Kesehatan, dan Transportasi 2. Bekerja di Bagian Belakang Garis Pertempuran dalam Bidang Konsumsi dan Perawatan KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN PROFESI (YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA)

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (5 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

J. K. L.

M.

N.

O.

P.

Q.

1. Bekerja dalam Bidang Pertanian 2. Bekerja dalam Bidang Peternakan 3. Bekerja dalam Bidang Perawatan KEDUDUKAN WANITA DI TENGAH KELUARGA (ISTRI SALEHAH ADALAH PERHIASAN DUNIA YANG TERBAIK) HAK WANITA UNTUK MEMILIH PASANGAN TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA 1. Tanggung Jawab Laki-laki 2. Tanggung Jawab Wanita KERJASAMA SUAMI DENGAN ISTRI (AGAR TANGGUNG JAWAB TERTUNAIKAN) 1. Kerjasama dalam Memimpin (melalui introspeksi dan musyawarah) 2. Kerjasama dalam Memberi Nafkah 3. Kerjasama dalam Mengasuh dan Mendidik Anak anak 4. Kerjasama dalam Menangani Urusan Rumah Tangga 5. Hak Wanita Meminta Cerai kepada Suami KEMULIAAN ALLAH UNTUK WANITA 1. Kemuliaan Allah untuk Wanita Sebagai Istri a. Khadijah binti Khuwailid b. Aisyah binti Abu Bakar 2. Kemuliaan Allah kepada Fathimah binti Rasulullah saw. sebagai Anak Perempuan KEMULIAAN YANG DIBERIKAN RASULULLAH SAW. KEPADA WANITA 1. Ibunda Nabi saw. 2. Istri Nabi saw. 3. Putri Nabi saw. 4. Cucu Wanita Nabi saw. 5. Ibu Pengasuh Nabi saw. 6. Kaum Wanita Secara Umum ISLAM MENGANJURKAN PENJAGAAN TERHADAP WANITA SEBAIK MUNGKIN 1. Menjaga Ibu 2. Menjaga Saudara Wanita 3. Menjaga Istri 4. Menjaga Anak Perempuan 5. Menjaga Budak Perempuan MENYEBUTKAN NAMA WANITA

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (6 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

R. MENYEBUTKAN RUPA ATAU BENTUK WANITA S. MENYEBUTKAN BERBAGAI KISAH NYATA WANITA Pasal 2. Beberapa Sikap Mulia Wanita A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. BERKORBAN DI JALAN ALLAH SANGAT MENDAMBAKAN KESEMPURNAAN SENANG BERIBADAH BERSEDEKAH DAN BERINFAK BERBUAT BAIK KEPADA ORANG TUA (SELAGI MEREKA HIDUP DAN SETELAH MEREKA WAFAT) PENUH TAWAKAL KEPADA ALLAH SABAR DALAM MENGHADAPI COBAAN KONSISTEN MENJAGA KEHORMATAN DIRI CEPAT MENGAKUI DOSA ATAU KESALAHAN MINTA DIRAJAM DEMI MENYUCIKAN DIRI

Pasal 3. Kekuatan Pribadi Muslimah serta Kesadarannya akan Hak dan Kewajiban A. KAUM WANITA MENUNTUT KESEMPATAN BELAJAR B. ASMA BINTI SYAKL MENGESAMPINGKAN RASA MALU C. SUBAI'AH BINTI AL HARITS BERUSAHA MENEMUKAN KEYAKINAN D. SEORANG WANITA KHATS'AM MEMIKIRKAN HUKUM MENGHAJIKAN BAPAKNYA E. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK PEMILIHAN SUAMI 1. Khansa binti Khidam Mengadu karena Dikawinkan Padahal Dia Tidak Suka 2. Barirah Mempertahankan Haknya Meskipun Ada Syafaat Nabi saw. 3. Seorang Wanita Memilih Laki-laki yang Paling Mulia dan Menawarkan Diri kepadanya F. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK BERPISAH DENGAN SUAMINYA 1. Istri Tsabit bin Qais Mempertahankan Hak Perceraian 2. Atikah binti Zaid Mempertahankan Hak Menghadiri Shalat Jamaah

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (7 of 12)12/12/2005 7:51:31

Hindun binti Utbah Mengucapkan Selamat kepada Rasulullah saw. SEORANG WANITA BERKARYA UNTUK MENDAPATKAN UANG 1. Ummu Aiman Gelisah dan Sedih karena Putusnya Wahyu dengan Wafatnya Nabi saw. Ummu Darda Menentang Beberapa Perilaku Khalifah Abdul Malik bin Marwan Pasal 4. Penuh Tawakal kepada Allah 4. Setelah Dia Masuk Islam 5.org/islam/Wanita/W1/index. 1. Kepribadian Wanita A. Penuh Tawakal Kepada Allah 2.html (8 of 12)12/12/2005 7:51:31 . Allah Memuliakan Hajar 4. Ummu Ya'qub Berdialog dengan Abdullah bin Mas'ud 9. Zainab binti al-Muhajir Berdialog dengan Abu Bakar 7. Zainab binti Jahsy Berkarya dengan Keterampilan Tangannya Sendiri dan Bersedekah 2.S. KHADIJAH BINTI KHUWALID ISTRI RASULULLAH SAW.S. Pasal Keempat. http://media. Ikut Menerima Tamu dan Berita Gembira dari Para Malaikat B. Ummu Hani Melindungi Prajurit dan Mengadukan Pencegahan oleh Saudara Laki-lakinya 4. Tenang Menghadapi Cobaan 3. SARAH ISTRI IBRAHIM A. 6. Tetap Tenang Meskipun Berada di Daerah Terpencil 3. Ummu Kaltsum binti Abu Mu'ith Berhijrah untuk Menyelamatkan Agama 2. Zainab Istri Ibnu Mas'ud Berusaha Sendiri serta Menafkahi Suami dan Anak Yatim H. Hafshah binti Umar Menyadarkan Abdullah bin Umar 8.Kebebasan Wanita G. Menggeluti Kehidupan dan Arif dalam Berbuat C. Ummu Haram Memohon Mati Syahid Bersama Pasukan Marinir 3. 1. Allah Memuliakan Sarah 6.isnet. Kecantikan yang Luar Biasa 2. KAUM WANITA MENGHADIRI PERTEMUAN UMUM DI MASJID 1. Pintar dan Memahami Risiko yang Dihadapi 5. HAJAR IBU ISMAIL A.

html (9 of 12)12/12/2005 7:51:31 . 7. Penuh Kasih Sayang dan Perhatian terhadap Suami 4.a. c.a. Rasulullah saw.a.a. Memuliakan Fathimah.a. Setelah Ayat Hijab Diturunkan 7. AISYAH UMMUL MUKMININ 1. sangat Mencintai Khadijah r. Sabar dan Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga 4. Keberanian Aisyah 11. Melahirkan Keturunan yang Saleh 5. Sifat Wara Aisyah r. Penuh Perhatian terhadap Ayah 2. 8. Memuliakan Khadijah r. Suami. Sikap Rendah Hati dan Tanggung Jawab Ilmiah Aisyah r. 1.isnet.a. Majelis Taklim di Rumah Aisyah r. Menikah dengan Ali bin Abu Thalib 3. 4. Ujian Berat dan Kasus Berita Bohong 13.a. dan Kedua Putranya 6. Sifat Zuhud dan Pemurah Aisyah r. Sebelum Ayat Hijab Diturunkan b. sebagai Istri Rasulullah saw. http://media. Rasulullah saw. Allah Memuliakan Fathimah E. 3. Rasulullah saw. Penuturan Aisyah r. dalam Membela Fathimah 5. Allah Memuliakan Khadijah r.a. d.a. Bergaul Baik dengan Suami 2. Kemuliaan dari Allah untuk Aisyah r. FATHIMAH AZ-ZAHRA PUTRI RASULULLAH SAW.org/islam/Wanita/W1/index.a.a. Senantiasa Mengingat Khadijah r. Rasulullah saw. Tanggapan Aisyah r. Kemarahan Rasulullah saw.a. 10.a. Antusias Menuntut Ilmu b. Lingkungan Khusus Tempat Aisyah r.a. Allah Memilih Aisyah r. Dibesarkan 2. Resepsi Perkawinan Aisyah r. Bukti atau Dalil tentang Ilmu Aisyah r. 6. Mirip Fathimah dan Putranya 7. tentang Kelebihan Keluarga Rasulullah saw. Sangat Cerdas dan Tawakal 3. dalam Bidang Keilmuan a. 8.a. Benar dalam Meriwayatkan Hadits 12. D. 9. Minat Aisyah untuk Mencapai Ketinggian Derajat a. Kedudukan Aisyah r.Kebebasan Wanita 1. 6. terhadap Para Sahabat 5.a.

Kebanggaan Diri Zainab atas Istri istri Nabi saw. Kemuliaan dari Rasulullah saw.html (10 of 12)12/12/2005 7:51:31 . Perkawinan Zainab dengan Rasulullah saw. UMMU SALAMAH UMMUL MUKMININ 1. Ikut Serta dalam Berjihad ASMA BINTI ABU BAKAR PEMlLIK DUA IKAT PINGGANG 1.a. Memuliakan Suami Ummu Salamah (Abu Salamah) 3. Penuh Perhatian dan Kesabaran terhadap Suami 4. 4. Sejak Kecil Peduli terhadap Masalah Umum http://media.isnet. H. Ummu Salamah Hijrah ke Habasyah 2. Ayat Hijab Turun pada Pagi Hari Walimah Perkawinan Zainab 5. terhadap Ummu Sulaim 5. Memiliki Banyak Keutamaan 7. Perhatian Rasulullah saw. Perkawinan Ummu Sulaim Sangat Istimewa 2. Keistimewaan Walimah Perkawinan Zainab 4. 15. Perkawinan Ummu Salamah dengan Rasulullah saw. Rasulullah saw. 14. Paling Cepat Menyusul Nabi saw.a. 8. Ummu Salamah Memiliki Akal Cerdas dan Saran yang Bermanfaat 10. 6. I. Ummu Salamah Meriwayatkan Hadits ZAINAB BINTI JAHSYI UMMUL MUKMININ 1. Kesetiaan Ummu Salamah kepada Suaminya (Abu Salamah) 5. Memiliki Sifat Malu yang Positif 9. 6.org/islam/Wanita/W1/index. Kedudukan Zainab di Sisi Rasulullah saw. Bersabar Demi Mematuhi Perintah Rasulullah saw. Ikut Berbai'at dan Menepati Janji 8. Cerdas dan Penuh Tawakkal kepada Allah 7. Berdasarkan Perintah Allah SWT 2. Kemuliaan dari Para Sahabat untuk Aisyah r. UMMU SULAIM AL-GHUMAISHA BINTI MILHAN 1. Keberanian Ummu Salamah 8. Kepedulian Ummu Salamah terhadap Masalah Umum dan Keseriusannya dalam Mendengarkan Pidato Pemimpin Islam 7. untuk Aisyah r. Ummu Salamah Penuh Perhatian terhadap Anak-anaknya 9. 6. Sangat Rajin Mengerjakan Shalat Istikharah 3. Perhatian Ummu Sulaim dan Keluarganya terhadap Rasulullah saw. G.Kebebasan Wanita F. Keutamaan Suami Ummu Sulaim 3.

Ilmu dan Kealiman Asma 11. 3. Memahami Al-Qur'an dan Sunnah serta Memprotes Pendapat Beberapa Tokoh 3. . Penuh Perhatian terhadap Anak dan Suami 5.org/islam/Wanita/W1/index. Hijrah dan Melahirkan Anak Pertama bagi Kaum Muhajirin Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Bergaul Harmonis dengan Suami Sifat Wara' dan Keinginannya untuk Melaksanakan Syari'at Allah 8. Peduli terhadap Urusan Umat Islam Pasal 5.Kebebasan Wanita Berkembang dengan Baik Perkawinan Asma dengan Pendukung Setia Rasulullah saw. UMMU ATHIYYAH AL-ANSHARIYYAH 1. HADITS PERTAMA B. 3. Memuliakan Rasulullah saw. Salah Paham atas Hadits-hadits Sahih tentang Karakter Wanita A. 4. HADITS KEDUA 1. Memahami Sunnah 5. terhadap Asma K. Pengertian Khusus http://media. Pengertian Umum 2. Keberanian Moralitas 3. Rajin Beribadah dan Menuntut Ilmu 10. Dalam Kesedihan Tetap Mematuhi Syariat 6. Keberanian dan Ketegasan Asma dalam Memberikan Penjelasan J. Ikut Berbai'at 2.isnet. Kesaksian Rasulullah saw. dengan Kalimat Khusus L. Menikah Atas Saran Rasulullah saw. 2. Masuk Islam Sejak Dini dan Hijrah ke Habasyah 2. 6. 5. Pemurah kepada Tamu 4. ASMA BINTI UMAIS ISTRI TIGA SAHABAT YANG DIJAMIN MASUK SURGA 1. Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Rasulullah saw. Melaksanakan Haji ketika Hamil Tua 4.html (11 of 12)12/12/2005 7:51:31 2. Ikut Berjihad 4. Pengorbanan Asma pada Jalan Allah 9. FATHIMAH BINTI QAIS 1. 7.

HADITS KEEMPAT Pasal 6.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Menggunakan Hak yang Ditetapkan Syariat D. dalam memperlakukan Wanita Nonmuslim 5.Kebebasan Wanita C. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Teladan Nabi saw. Kalibata Utara II No. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Pengertian Khusus Hadits D. dalam Memperlakukan Istri 2. HADITS KETIGA 1. Beberapa Komentar tentang Kepribadian Wanita Muslimah A. dalam Memperlakukan Wanita Muslimah 4.html (12 of 12)12/12/2005 7:51:31 . KEBEBASAN KEPRIBADIAN WANITA B. Pelurusan atas Persepsi tentang Kepribadian Wanita Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah 2. ETIKA PERGAULAN LAKI-LAKI DENGAN WANITA MUSLIM 1. FAKTOR PENUNJANG PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN WANITA 1. Teladan Nabi saw.isnet. URGENSI MEMELIHARA KEKHUSUSAN KEPRIBADIAN WANITA C. dalam Memperlakukan Anak Perempuan 3. Melaksanakan Kewajiban Agama 3. Teladan Nabi saw. Teladan Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/index. Wanita dan Pencapaian Kesempurnaan (sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.

Saya tegaskan di sini bahwa saya sudah mengenalnya secara baik sejak seperempat abad silam. sehingga beliau betul-betul yakin akan kebenaran yang ditulis. jenius. Mungkin juga beliau melakukan ralat dan perbaikan sehingga beliau betul-betul merasa mantap dan puas dengan tulisannya. Di samping itu sikap hati-hati dalam menyusun buku ini --sikap pelan dan hati-hati disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya menurut nash yang sahih-.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Tentang Pengarang Penulis buku ini. Sebab. pandangannya yang kritis. Tulisan beliau masih terbatas dalam bentuk artikel-artikel yang dimuat dalam beberapa majalah Islam. beliau selalu berbicara jujur. sampai pada kejujuran dan sikap istiqamahnya sehingga lahir dan batinnya tetap seirama. Sejauh yang saya tahu. Di dalam pergaulan hidup. reformis. beliau belum banyak membuat tulisan yang membuat beliau dikenal orang atau dengan kata lain. saya mengenalnya sebagai seorang muslim yang sangat konsisten http://media. bersih. halus. Beliau masih terus mengulurulur waktu sehingga menemukan tali pengikat yang diidam-idamkan. Padahal sebenarnya beliau banyak menulis dan merekam buah pikirannya dalam berbagai bidang. dan mendiskusikannya dengan teman-teman dekat beliau.org/islam/Wanita/W1/Syuqqah.isnet. Hanya saja. dan kritis. benar. dan berani mengemukakan apa yang diyakininya benar. Tulisan-tulisan beliau mengandung ide-ide yang cemerlang dan teori-teori reformasi yang unggul.membuat beliau membaca berulangkali pemikiran yang telah dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Meskipun Prof. ketika kami sama-sama bekerja di kementerian pendidikan di Qatar. adalah seorang tokoh yang belum begitu dikenal di kalangan cendekiawan. ide-ide beliau sering seperti mutiara yang masih berserakan di sana sini dan belum ditata dalam satu ikatan. kalangan yang mengenalnya merasa kagum dan mengakui kemampuannya dalam berpikir secara tenang dan mendalam. belum banyak menurunkan tulisan yang dapat mempublikasikan siapa dirinya kepada orang lain.html (1 of 4)12/12/2005 7:51:33 . Abdul Halim yang juga dijuluki Abu Abdurrahman ini tidak begitu dikenal di kalangan luas. Profesor Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah. sopan.

menghapuskan atau menambahkan. Islam beliau adalah Islam Al Qur'an dan Sunnah semata. Saya juga mengenalnya sebagai seorang pemburu kebenaran yang ikhlas dalam mencarinya. Karena itu. dan pengalaman. serta teliti dalam membaca dan mengkaji. Beliau tidak belajar untuk pandai beretorika atau membanggabanggakan kehebatan dan kepintaran yang dimiliki.html (2 of 4)12/12/2005 7:51:33 . beliau tidak cukup sekadar menerima. tidak pernah merasa jemu dan bosan untuk mengetahui rahasianya. Beliau selalu mendambakan perbaikan. studi. khususnya mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat. mendiskusikan dan memperbaiki. Keputusan dibuat melalui kajian yang teliti dan pemikiran yang mendalam.isnet. Beliau selalu mendukung semangat kemudahan dan keluwesan dalam menyampaikan dakwah Islam. tetapi untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupannya. Setelah itu baru beliau menyusun catatan tentang pokok-pokok pikiran yang masih berserakan untuk dihimpun dan disusun secara rapi. siap beradu pendapat.Kebebasan Wanita pada ajaran Islam serta senantiasa mempelajari hukum dan ajaran agama untuk diterapkan pada diri dan keluarganya. Apabila diberi nasihat. Karena itulah dia sangat hati-hati dalam membuat tulisan agar jangan berdasarkan pada pendapat ulama ini atau ulama itu. http://media. tidak acuh bila menemukan suatu kebenaran. Sifat tekun dan teliti serta berpikir dan mengamati merupakan beberapa keistimewaan yang cukup menonjol dan ciri yang sangat kentara dalam seluruh kehidupannya. Beliau senantiasa lapang dada dalam menerima pendapat lain. Beliau pun tidak mengada-ada mencari kemudahan dalam syariat Allah. sehingga beliau yakin betul dengan hasil yang disimpulkan.org/islam/Wanita/W1/Syuqqah. dan bukan pula Islam suatu negara dari negara-negara Islam yang dikenal. Beliau juga seorang yang sederhana dan rendah hati. Akan tetapi. Beliau pernah menjadi guru sekolah lanjutan atas dan direktur sebuah SLTA di Doha. Beliau menampakkan wajah yang ceria. Saya mengenalnya sebagai seorang pendidik yang didukung bakat. hingga beliau sampai kepada suatu kesimpulan yang betul-betul mantap. Lebih dari itu. serta tidak suka meniru-niru. Sebab ulama mana pun di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. beliau meminta nasihat lebih banyak dan lebih banyak lagi dari orang yang beliau percayai ilmu dan pendapatnya. tetapi senantiasa berusaha menentukan obat dan menjelaskan cara perawatannya. bagaimana pun kehebatan ilmu pengetahuan dan fatwanya. Kekonsistenan beliau tidak didasarkan pada Islam mazhab tertentu dari mazhab-mazhab yang lazim diikuti atau Islam suatu periode dari periode-periode sejarah terdahulu. Beliau tidak suka terburu-buru membuat keputusan dan kesimpulan. tidak berhenti kalau sudah mengenal jenis penyakit. tidak mengherankan jika pada diri beliau sering terlihat semangat seorang pendidik yang senantiasa berupaya memberi dan mengajar dengan berbagai cara dan metode yang sangat menarik.

84 Jakarta 12740 Telp. Hal itu tidaklah aneh sebab memberikan kemudahan merupakan roh dan darah daging syariat Islam. meskipun akhirnya beliau dikenal orang sebagai seorang tokoh yang kontroversial. kecenderungan.html (3 of 4)12/12/2005 7:51:33 . kecermelangan pemikiran. Setelah matang dan mapan.isnet. sekaligus juga tentang kedalaman pemahaman beliau terhadap agama dan kehidupan serta keberanian dalam menentang apa yang beliau yakini salah. apalagi mengenai aturan khusus Ikhwanul Muslimin serta perkembangannya. dan kemauan seorang reformis. dan jiwa yang kritis. Melalui hubungan tersebut beliau berhasil memetik berbagai pengalaman. beliau membuat catatan-catatan yang jeli dan kritis terhadap apa yang telah beliau alami.telah kita lihat pembicaraan beliau yang sangat menarik dan berani mengenai krisis pemikiran muslim modern. Dakwah sangat berpengaruh terhadap pola berpikir.Kebebasan Wanita Beliau hanya mengikuti saja kemana arah syariat itu berjalan. Kalibata Utara II No. pemikiran seorang peneliti. dan mengkritik. Kedua tulisan tersebut membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang memiliki kejelian berpikir. Melalui hal itu terungkaplah kemampuan beliau dalam menyelami. menganalisis. Pada edisi berikutnya beliau menurunkan tulisan mengenai krisis akhlak muslim modern . peran dan jasa beliau sangat besar. (sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Beliau tumbuh dan berkembang dalam gerakan Ikhwanul Muslimin sejak usia remaja serta dekat dengan pendiri dan pembina pertamanya. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Sejak edisi pertama majalah Al-Muslim al-Mu'ashir --dalam kelahiran majalah ini. (021) 7984388 http://media. bahkan beliaulah yang memiliki ide dan menghimbau untuk menerbitkannya-. Imam Hasan al-Banna. jauh dari asal bunyi dan taklid buta. Beliau hidup pada zamannya sekaligus mengenal seluk beluknya dan menghadapinya dengan hati seorang mukmin. tidak takut atau bakhil menyebutkan dan menjelaskannya. Beliau menyatu dengan aturan khusus Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu menghimpun pemudapemuda pilihan serta pernah masuk penjara karena terlibat di dalam salah satu kasus Ikhwanul Muslimin. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. dan tindak tanduknya.org/islam/Wanita/W1/Syuqqah.

org/islam/Wanita/W1/Syuqqah.Kebebasan Wanita Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.isnet.html (4 of 4)12/12/2005 7:51:33 .

html (1 of 7)12/12/2005 7:51:35 . jika terjadi musibah atau tindak kriminal. Pertama. Seorang pujangga berkata: Seorang ibu ibarat sekolah .. Karena itu. setiap kita tentu senang mencium aromanya Tetapi ada pula pujangga yang berkata: Kaum wanita itu bagaikan setan . kelompok yang pro dan berbaik sangka terhadap wanita. dilihat dari pengaruhnya terhadap suami. baik dahulu maupun sekarang. Kedua.. banyak kita lihat para filosof yang menganggap wanita sebagai sumber atau biang terjadinya berbagai bentuk bencana dan tindak kriminalitas di dunia. yang diciptakan untuk kita. dan lingkungan jumlah tersebut lebih dari separuh jumlah masyarakat dunia.. Bahkan..Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Pengantar Dr. terbagi menjadi dua kelompok. orang-orang bijak banyak yang mengaitkan keberhasilan para tokoh dan pemimpin dengan peran dan bantuan kaum wanita lewat ungkapan: "Di balik keberhasilan setiap pembesar ada wanita!" Di sisi lain. jumlah wanita mencapai separuh dari jumlah masyarakat dunia..... kelompok yang menjadi musuh wanita..isnet.. Yusuf Qardhawi (1/3) Dilihat dari hitungan banyaknya. yang diciptakan untuk kita .. apabila kamu siapkan dengan baik. anak-anak. ada yang mengatakan: "Coba periksa kaum wanitanya!" Manusia.. seorang pujangga pernah berkata: Kaum wanita itu bagaikan minyak kesturi. berarti kamu menyiapkan satu bangsa yang harum namanya Begitu juga. Namun. kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan http://media.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1.

Allah SWT berfirman: "Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu.. dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat. sehingga Adam beserta anak cucunya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi hingga mereka merasakan pahit getirnya kehidupan.Kebebasan Wanita Kita menemukan sebagian filosof mendukung keberadaan wanita. mereka memikulkan ke atas pundak wanita beban penderitaan yang telah dan akan dialami umat manusia sejak Adam diciptakan sampai kiamat nanti. diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.tidak ditemukan nash yang mengatakan bahwa wanita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Namun. bagaimana pun ular dapat menularkan racun. dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama --kitab suci penganut Kristen dan Yahudi-. kita akan menemukan bahwa Islam mengangkat harkat dan martabat wanita dengan memandangnya sebagai anak. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa wanita hanya cukup belajar menulis. dan janganlah kamu dekati pohon ini. istri. ada juga mereka yang melihat kaum wanita lewat kacamata hitam pekat sehingga wanita dilihat bagaikan kuman penyakit dan kejahatan di dunia. menyanjung. Namun..mereka membenarkan dalil-dalil tuduhan tersebut yang dibebankan ke atas pundak kaum wanita. kepadanya diberikan pahala atau siksaan seperti halnya kepada laki-laki. sementara wanita hanya sebagai pengikut.html (2 of 7)12/12/2005 7:51:35 . ibu.isnet. serta menyebut-nyebut kelebihan dan keutamaannya dalam keluarga atau masyarakat. Lebih dari itu." (Thaha: 115) ". Adamlah penanggung jawab utamanya. apabila penelusuran kita sudah sampai pada Islam. Kemudian http://media. tugas dari Allah dikeluarkan dan disampaikan kepada laki-laki dan wanita secara bersamaan (ketika keduanya diperintah untuk menetap di surga). Islam memandang wanita sebagai seorang manusia." (al-Baqarah: 35) Di dalam Al-Qur'an --begitu juga di dalam Taurat-.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1. Menurut mereka. Sebenarnya. Kepada mereka berdua Allah berfirman: "Dan Kami berfirman: 'Hai Adam. Wanita diberi tugas dan kewajiban seperti halnya laki-laki. Dengan demikian. Kepadanya disampaikan perintah dan larangan Allah seperti halnya kepada laki-laki. Pertama kali. dan anggota masyarakat. maka dia lupa (akan perintah itu). Bahkan orang-orang yang pesimistis menganggap bahwa ilmu yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang sesat dan meluruskan orang yang bengkok dianggap tidak berguna bagi kaum wanita. Menurut keyakinan mereka wanitalah yang telah merayu Adam agar memakan buah (pohon yang ada di surga) dan melanggar apa yang ditetapkan Allah.

" (Thaha: 121-122) Dalam pandangan Islam. serta manhaj generasi salaf yang mudah dan seimbang. juga pernah mengatakan: "Hendaklah kalian mengambil model atau contoh yang pertengahan. sebagian besar masyarakat mengambil keputusan dengan ekstrem atau berlebih-lebihan. mereka digolongkan sebagai kaum yang telah melangkahi hukum-hukum Allah. Pada masa sekarang ini. kita sendiri sering membaca firman Allah berikut ini: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (yang adil dan pilihan) ." (al-Baqarah: 143) Selain itu.." Kasus wanita dalam masyarakat kita --yang dikenal dengan sebutan masyarakat Islam-menjadi contoh yang gamblang tentang sikap keterlaluan dan berlebihan. di tengah-tengah kita. Padahal.html (3 of 7)12/12/2005 7:51:35 ." Ali r. Mereka digolongkan ke dalam kaum yang menzalimi diri wanita sekaligus dirinya sendiri. Wanita adalah bagian dari laki-laki dan laki-laki adalah bagian dari wanita.. Persepsi tersebut diiringi dengan perlakuan yang tidak baik terhadap kaum wanita.a.. Menurut mereka. wanita adalah pelengkap laki-laki dan laki-laki adalah pelengkap wanita.. wanita http://media. pun bersabda: "Sebenarnya wanita adalah saudara kandung laki-laki. Sebaliknya.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1." (Ali Imran: 195) Rasulullah saw." Di dalam Islam tidak pernah dibayangkan adanya pengurangan atas hak wanita atau penzaliman atas wanita demi kepentingan kaum laki-laki sebab Islam adalah syariat Allah SWT yang diturunkan untuk laki-laki dan wanita sekaligus. Yang terlanjur hendaklah surut dan yang tertinggal hendaklah menyusul. maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. sikap pertengahan Islam. Banyak kasus atau peristiwa yang dipecahkan tidak didasarkan pada jalan tengah yang di dalam terminologi Islam dikatakan sebagai ash-shirat al-mustaqim. Karena itulah Al-Qur'an mengatakan: ". bahkan ada pula kecenderungan pada penyia-nyiaan. akan kita temukan penyakit ganas yang melanda alam pemikiran manusia. Karenanya. ada beberapa pemikiran keliru mengenai wanita menyusup ke dalam benak sekelompok umat Islam sehingga mereka senantiasa memiliki persepsi negatif terhadap watak dan peran wanita. sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain . kita juga sering mendengar kata mutiara yang mengatakan: "Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Akan tetapi.. wanita bukanlah musuh atau lawan kaum laki-laki.isnet. Hal itu sering terjadi pada zaman keterbelakangan ketika umat Islam sudah jauh dari tuntunan Nabi saw. Lazimnya.Kebebasan Wanita Tuhannya memilihnya.. Orang-orang yang menyepelekan hak wanita memandang wanita dengan sikap angkuh dan pandangan hina. atau menyepelekan dan menyia-nyiakan wanita.

Ada lagi kalangan masyarakat yang kembali ke zaman jahiliah sebelum datangnya Islam. mereka paham bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. istri-istri Nabi saw. apapun jenisnya. serta istri-istri para sahabat dan generasi salaf telah sampai ke satu posisi terhormat dalam bidang ilmu. wanita tidak mempunyai jalan atau cara untuk lepas dari neraka perbudakan laki-laki. dan retorika berbicara. Mereka mengurung anak-anak perempuan di dalam rumah. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian. Seluruh harta peninggalan ditetapkan sebagai barang jual-beli bagi anak-anak laki-laki. dia tidak bisa benci atau lari. Yang dapat dia lakukan hanyalah sabar meneguk derita dan pahitnya kehidupan. orang tua dan suaminya pun tidak dapat mengajarinya. Wanita tidak memiliki wewenang untuk menolak dan tidak berhak menuntut imbalan atau ganti rugi. di samping mengenal syair. Sesungguhnya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki sesuatu dapat memberi? Sudah banyak wanita yang sesat karena yang membimbingnya adalah orang-orang yang buta! Di sisi lain. sebab mereka masih membutuhkan pengajar. Wanita dianggap makhluk yang kurang akal dan agama serta tidak mempunyai keahlian apa pun. dikawini untuk melampiaskan keinginan kaum laki-laki. Jika seorang wanita menikah dan tidak senang kepada suami. dan periwayatan hadits. Di luar itu.isnet. tubuhnya dimiliki dengan bayaran uang. tidak boleh keluar untuk belajar atau bekerja. Padahal Al-Qur'an hanya menjadikan "pengurungan wanita dalam rumah" sebagai hukuman bagi wanita yang melakukan perbuatan zina dengan kesaksian empat orang laki-laki dari kaum muslimin. mereka menghambat wanita dari pancaran nur ilmu pengetahuan dan memaksanya tetap hidup dalam kegelapan dan kebodohan. sementara anak-anak wanita tidak diberi bagian sedikit pun. sampai suami berkenan menalak atau dia meminta diceraikan (khuluk). serta bisa diceraikan kapan pun diinginkan. fiqih." (an-Nisa': 15) Mereka melarang wanita keluar rumah untuk menuntut ilmu dan mendalami agama dengan alasan ada orang tua atau suaminya yang berhak dan berkewajiban mendidik serta memberikan pelajaran.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1. tidak boleh mengikuti kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Hal itu diterapkan sebelum syariat menetapkan had (hukuman) bagi perbuatan zina yang sudah dikenal sekarang ini. yaitu dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya dan dari rumah suaminya ke liang kubur. Mengenai pengurungan wanita yang melakukan zina itu AlQur'an menyebutkan: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Akibatnya.html (4 of 7)12/12/2005 7:51:35 .Kebebasan Wanita ibarat jerat setan dan perangkap iblis untuk menggoda dan menyesatkan manusia. hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Wanita dianggap budak atau setengah budak oleh laki-laki. Anak-anak wanita tidak diberi hak untuk mendapatkan warisan. maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemai ajalnya atau Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Pernah saya temukan http://media. sehingga sebagian mereka berpandangan bahwa wanita yang baik atau salehah tidak keluar rumahnya kecuali dua kali. Padahal. sastra. Bahkan sebagian orang menganggapnya seperti sandal yang bisa dipakai atau dilepaskan kapan pun diinginkan.

Dalam melakukan pengurungan wanita di rumah.) dan meninggalkan nash-nash yang muhkamat (tegas dan jelas maksudnya). Wanita Yahudi. Buku riwayatnya dijadikan salah satu buku pegangan yang dipercaya dan sering disebut-sebut oleh Hafizh Ibnu Hajar alAsqalani dalam kitab Fathul Bari. Sebagai contoh kita lihat mereka berargumentasi dengan ayat-ayat yang terdapat dalam surat al-Ahzab mengenai istri-istri Nabi saw. fulanah binti fulan." (al-Qashash: 26) Perkataan ringkas gadis itu telah dijadikan dasar bagi laki-laki untuk memilih berbagai pekerjaan.Kebebasan Wanita salah seorang ulama kita berkata: "Seorang ulama wanita yang dipercaya dan salehah." (HR Muslim) Anehnya.. jika kamu bertakwa. bahkan untuk shalat isya dan subuh. Salah satu dari dua gadis itu dengan berterus terang dan berani berkata kepada bapakaya sebagaimana tercantum dalam ayat berikut ini: ".s. baik untuk shalat maupun menghadiri pengajian. dan begitu pula sebaliknya. Hingga ke masalah masjid.html (5 of 7)12/12/2005 7:51:35 . ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita). yaitu: "Hai istri-istri Nabi. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah http://media. karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orangyang kuat lagi dapat dipercaya. Nabi saw. mereka sering menyandarkan keputusan pada nash-nash yang mutasyabihat (kalimat yang mengandung beberapa arti.isnet. wanita Nasrani boleh pergi ke gereja. hal itu diceritakan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan dua anak gadis seorang laki-laki tua dalam surat al-Qashash ketika keduanya menggembala dan memberi minum kambingnya. Padahal. mereka melarang wanita pergi. Mereka melarang wanita mengikuti bapak atau suaminya untuk melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan yang sebenarnya sanggup dia lakukan dan diperbolehkan oleh agama. dan wanita Budha atau Hindu boleh pergi ke biara mereka." Karimah binti Ahmad al-Marwaziyyah adalah seorang wanita periwayat sahih Bukhari. penj.. misalnya. wanita masih diharamkan menikmati hak yang sama dimiliki wanita pemeluk agama lain selain Islam.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1. Kedua gadis itu berbicara dengan Musa a. Padahal mereka tahu bahwa kaum wanita ikut shalat berjamaah pada zaman Nabi saw. sampai saat ini. Hanya wanita muslimah saja yang dilarang pergi ke masjid. seperti Asma yang dijuluki sebagai wanita pemilik dua ikat pinggang dengan suaminya Zubair ibnul Awwam.. menceritakan kepadaku. hal itu didukung oleh riwayat sahih yang mengatakan bahwa sebagian istri para sahabat pernah melakukannya. Lebih jelasnya. kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Ya bapakku. mengatakan dengan tegas dalam sabda beliau: "Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah ke masjid-masjid Allah. mereka boleh pergi ke sinagog.

" Lalu beliau mencium Fathimah seraya berkata: "Sebagian manusia adalah satu keturunan dengan bagian yang lain." Hadits tersebut sangat lemah.isnet.. bertanya kepada putrinya. Atau seperti hadits: "Bermusyawarahlah dengan mereka (perempuan) kemudian tentanglah pendapat mereka." (al-Ahzab: 53) Mereka pun kadang-kadang mengekang hak wanita dalam memilih pasangan hidupnya.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1." Hadits ini sama sekali tidak ada dasarnya sebab bertentangan dengan prinsip musyawarah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk orang tua dalam soal menghentikan bayinya menyusu: ".. serta menjadikan hadits-hadits tersebut sebagai dalil walaupun maksudnya tidak sesuai. maka pastilah aku perintah wanita supaya sujud kepada suaminya." (alBaqarah: 233) Hadits tersebut bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih dari sunnah dan sirah http://media.Kebebasan Wanita perkataan yang baik . maka mintalah dari belakang tabir. Mereka mengutip hadits-hadits sahih. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan. Imam Ibnul Qayyim.. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi)....html (6 of 7)12/12/2005 7:51:35 . Fathimah az-Zahra: "Apa yang paling baik untuk wanita?" Fathimah berkata: "Bila wanita tidak melihat laki-laki dan laki-laki pun tidak melihatnya. sangat lemah. Bahkan. sehingga ditolak oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau muridnya... Maliki. tetapi tidak meletakkannya pada tempatnya. atau hadits palsu dan berdusta terhadap Rasulullah saw.. banyak masalah yang disebutkan dalam pendapat Syafi'i. Begitu juga dengan hadits: "Kalau aku ingin memerintahkan seseorang supaya sujud kepada yang lain." (al-Ahzab: 32-33) ". sungguh disayangkan." Tidak cukup sampai di situ. meskipun sekadar menduga-duga pendapatnya! Namun.. Sebagai contoh. mereka bahkan mengemukakan hadits-hadits yang tidak jelas ujungpangkalnya. ketika wali wanita memperkenalkan calon suaminya.. tanpa musyawarah atau memperhatikan pendapatnya. tidak jelas asal dan sanadnya. maka tidak ada dosa atas keduanya . kita menemukan kaum bapak yang mengawinkan anak gadisnya tanpa restunya. hadits yang sering mereka jadikan pegangan untuk meloloskan pendapat mereka mengenai wanita adalah hadits yang menggambarkan wamta sebagai makhluk kurang akal dan kurang agama. Betapa berlebihannya mereka melindas hak wanita. seperti hadits yang mengatakan bahwa Nabi saw. dan sebagian besar pengikut Hanbali didasarkan pada dalil-dalil yang tidak layak didiskusikan dan tidak akan tegar menghadapi argumentasi-argumentasi lawannya. Nilainya tidak sepadan sama sekali dengan harga tinta yang dipergunakan untuk menulisnya. atau setidaknya hak untuk mengatakan setuju atau tidak.

Hal itu pun tergambar dalam riwayat mereka dari Ali bin Abi Thalib r. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. mengambil pendapat Ummu Salamah yang dipandang lebih baik dan lebih tepat. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Beliau pernah bermusyawarah dengan istri beliau. Kalibata Utara II No. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media." Ketidakbenaran riwayat ini telah saya jelaskan dalam tulisan-tulisan saya terdahulu (lihat buku Fatawa Mu'ashirah). dan yang lebih jeleknya lagi pada diri wanita itu bahwa dia harus memiliki kejelekan tersebut. Nabi saw.84 Jakarta 12740 Telp.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1. Atau seperti yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab Mustadrak-nya dan dengan sanadnya: "Dan janganlah kalian suruh wanita tinggal dalam kamar dan jangan kalian ajarkan kepada mereka menulis!" Hadits ini telah divonis oleh para kritikus hadits sebagai hadits maudhu' (palsu) sebagaimana yang dikatakan oleh Hafizh adz-Dzahabi ketika beliau mengulas riwayat alHakim ini.a. (sebelum.isnet. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Ummu Salamah. ketika terjadi Perang Hudaibiyah. yang berbunyi: "Wanita itu jelek keseluruhannya.html (7 of 7)12/12/2005 7:51:35 .Kebebasan Wanita (sejarah) kehidupan Rasulullah saw.

dan lain-lain. wanita tidak boleh keluar rumah. Mereka mengira bahwa semua yang terdapat dalam buku adalah keterangan yang dapat dipercaya. Muka dan telapak tangannya adalah aurat.html (1 of 7)12/12/2005 7:51:38 . bersabda: "Sebaik-baik mertua/ipar adalah kubur. buku-buku sastra tidak dapat dijadikan sumber pengambilan hadits-hadits Nabi saw." Kedua hadits tersebut tergolong pada sebagian dari hadits-hadits maudhu' dan mendustakan Rasulullah saw. mereka menjawab bahwa perbuatan tersebut menyerupai laki-laki! Padahal.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. sebagaimana telah diingatkan oleh Imam al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Al-Munqidz minadh Dhalal (Penyelamat dari Kesesatan). Allah memberikan kelonggaran bagi wanita dalam hal yang tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki. dalam soal berpakaian. Apalagi jika ternyata penulisnya adalah orang yang ternama dan populer dalam dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran seperti halnya ar-Raghib al-Ashfahani. Yusuf Qardhawi (2/3) Ketika membaca buku Muhadharutul Udaba' karangan ar-Raghib al-Ashfahani. Karena itulah. pergi ke masjid. Banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan hal itu." dan "Menguburkan anak-anak perempuan merupakan salah satu kemuliaan.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Pengantar Dr. Beliau memulai pembahasan dengan perkataan bahwa Rasulullah saw. Mereka yang berhaluan keras menjadikan kehidupan wanita bagaikan penjara yang tidak tembus ke dalamnya walaupun seberkas cahaya. Namun. Ketika ditanyakan alasan pelarangannya. Ad-Dzrari'ah ila Makarimisy Syariah. ada yang mereka lupakan bahwa seseorang itu dapat saja menjadi figur dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan. tidak dianjurkan berbicara dengan kaum laki-laki --meskipun dengan cara yang sopan.isnet. Hanya saja. Pada dasarnya. saya menemukan keterangan bahwa beliau menyediakan bab khusus mengenai anak perempuan dengan judul Fa'idatu Mautiha wa Tamanihi (Manfaat Kematian Anak Perempuan dan Mendambakan Kematiannya). Beliau adalah penulis buku Mufradatul Qur'an. Bahkan sampai pada pelarangan menggunakan pakaian putih yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita Mesir sejak dahulu ketika mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. tetapi dalam bidang yang lain dia buta atau semibuta. sekaligus tidak mampu membedakan satu riwayat dengan yang lainnya. sebagian orang tidak mampu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap sumber rujukan. begitu pula suara dan pembicaraannya. misalnya http://media.

dan mempecundangi hak wanita. Begitu juga perbuatan generasi salaf pada zaman-zaman keemasan umat Islam. sehingga melangkahi hukum Allah serta melampaui garis fitrah dan akhlak mulia yang telah ditetapkan agama." Padahal hadits itu adalah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya dan diterima secara bulat oleh para ulama dan tidak ada yang mempermasalahkannya sejak beberapa abad yang silam. yaitu kawin kepada lebih dari seorang wanita bagi orang yang berkeinginan untuk itu atau merasa dirinya mampu dan yakin bahwa dia akan bisa berbuat adil. salah seorang penulis menolak hadits ini dan menganggapnya sebagai hadits bohong dan palsu.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. http://media. Mereka menyalahi apa yang sudah tetap dalam Al Qur'an dan perbuatan Rasulullah saw. Ketika menyampaikan ceramah di Qatar. kelebihan. Inilah yang membuat wanita lebih banyak tinggal di rumah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Menurut mereka.)" Bayangkan bagaimana dia menolak hadits sahih yang telah diterima secara bulat demi mempertahankan suatu hadits bohong dan batil yang tidak ada nilai dan bobotnya menurut neraca ilmu pengetahuan! Ada pula kita temukan orang yang ingin mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi laki-laki. sebagian orang secara membabi buta menolak nash-nash sahih yang sudah mapan tanpa penjelasan. Kita lihat. beserta para sahabat dan Khulafaur Rasyidin. seperti yang dilakukan oleh seorang satrawan wanita terkenal. maka kelompok kedua ini menjadi tawanan tradisi Barat. mengapa harus ada perbedaan antara keduanya? Mereka telah lupa bahwa Allah menciptakan kedua insan dengan perbedaan dalam struktur fisik untuk suatu tujuan yang sangat besar dan mulia. Lebih aneh lagi. hanya yang satu dilahirkan sebagai lakilaki dan yang satu lagi sebagai wanita. Saya melihat kelompok kedua ini ingin mengikis semua bentuk perbedaan antara laki-laki dan wanita sebab keduanya sama-sama manusia. Jika kelompok pertama tadi menjadi tawanan tradisi Timur yang diwarisi turun-temurun. serta generasi khalaf (berikutnya) di berbagai belahan dunia dan berbagai masa. sebab menurut pandangannya hadits ini berlawanan dengan hadits sahih yang berbunyi: "Ambillah separuh agamamu dari wanita yang pipinya merah ini (maksudnya Aisyah r. kita temukan pula kelompok lain yang berlebihan dalam urusan wanita.a. Mereka memiliki misi dalam kehidupan ini yang sesuai dengan tabiat dan keahlian masing-masing.html (2 of 7)12/12/2005 7:51:38 .isnet. terutama dalam merancang pendidikan dan pekerjaan bagi wanita. menyepelekan. dan beban deritanya merupakan inti misi kaum wanita. dia menolak mentah-mentah hadits: "Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. dan hal seperti itu telah mendapat perhatian dari ilmu modern pada zaman sekarang ini. Kalau memang sudah diciptakan dalam bentuk yang berbeda dari segi ciptaannya. Menjadi ibu dengan segala ciri.Kebebasan Wanita pengharaman memakai perhiasan emas dan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera bagi kaum laki-laki. Kebalikan dari mereka yang menyia-nyiakan. hal itu tidak boleh kita abaikan. atau dalam semua mazhab umat sampai masa sekarang ini.

dan Mu'awiyah r. baik dari segi fiqih maupun dalam bentuk perbuatan selama empat belas abad. sebab si pelaku telah memalsukan keadaan yang sebenarnya. tidak memutuskan mereka masuk neraka atau mengharamkan mereka dari surga walaupun sekadar mencium baunya. Karena itu." Perbuatan menyambung rambut ini disebut oleh Rasulullah saw. Beliau pun memutuskan bahwa mereka tidak akan masuk surga bahkan tidak bisa mencium bau surga. bersabda: "Allah melaknat wanita yang menyambung dan minta disambung rambutnya.. arus pemikiran tersebut telah melanda orang yang mengaku sebagai ahli agama. Kita juga menemukan ulama yang memfatwakan bolehnya wanita memakai rambut palsu. Bodoh sekali orang yang berkata begitu. serta secara terang-terangan menyalahi nash Kitabullah. atau tidak menutupi bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi. Nabi saw. Yang lebih mengherankan lagi. Mereka berbicara dengan mengatasnamakan Islam melalui pers dan media massa. Asma. atau guna menghalalkan kebijakan-kebijakan penguasa yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. sendiri memasukkan wanita-wanita seperti itu ke dalam kelompok penghuni neraka yang "berpakaian telanjang". lalu mereka berbicara mengenai Allah tanpa didasari ilmu pengetahuan yang benar. dan Ijma' para ulama. dan beliau mengisyaratkan bahwa yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Wanita-wanita yang berpakaian telanjang adalah wanita yang pakaiannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agama. menolak bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. yang mengatakan bahwa Nabi saw. Serupa dengan itu orang yang memfatwakan bahwa pakaian yang memperlihatkan kedua siku dan betis atau rambut. Sebab. Artinya mereka memakai pakaian yang masih menerawang dan menampilkan lekuk-lekuk dan bentuk tubuh. Sunnah Rasulullah saw. dengan tujuan agar mereka dapat mengeluarkan fatwa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh syariat Allah dan melegitimasi keadaan yang sedang berlaku. Apakah mungkin mereka tidak tahu bahwa berketerusan melakukan http://media.html (3 of 7)12/12/2005 7:51:38 . Aisyah. atau pakaian tipis yang menerawang atau menampilkan bentuk dan lekuk-lekuk tubuh --seperti pakaian budaya bangsa Barat yang menyusup ke dalam masyarakat Islam--hanyalah dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan melakukan shalat atau ibadah lainnya. Jika dikatakan bahwa yang mereka lakukan itu hanya dosa kecil. Di antara mereka itu ada yang tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu mengenai hadits-hadits yang sahih dan jelas. Ibnu Abbas. sebagai pemalsuan.isnet. padahal ada riwayat hadits sahih dari Ibnu Mas'ud. tentu Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. Anda lihat mereka diam saja ketika muncul undang-undang yang memperbolehkan zina dan mereka ikut-ikutan menentang poligami.Kebebasan Wanita Bahkan adapula yang menghimbau agar diciptakan sistem yang membagi-bagikan harta warisan kepada wanita sama dengan bagian saudara laki-lakinya. Sekarang katakanlah kita menerima bahwa memakai pakaian yang tidak menutup aurat itu hanyalah dosa kecil. Mereka membuat keadaan menyimpang dari jalan yang benar.a. padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang sangat jauh.

Semakin dalam kajian yang dia lakukan terhadap masalah ini. Beliau semakin serius menangani masalah ini karena melihat sikap berlebihan dari sekelompok umat Islam dan sebagian para da'i dalam mengenali kaum wanita. dan menentukan nilai dan maksud yang dituju. Dalam kajian ini. Muhammad saw. Itulah yang diisyaratkan Allah SWT dalam firman-Nya: "Supaya kamu jangan melampaui batas dalam neraca itu. kedudukan. Karena itu. jelasnya mengenai masalah wanita serta perannya dalam rumah tangga. semakin bertambah kuat keyakinannya mengenai keluasan pandangan Islam terhadap wanita.Kebebasan Wanita dosa kecil akan mengantarkan pelakunya pada dosa besar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama. yang harus diambil adalah sikap yang mencerminkan sifat atau karakter pertengahan Islam yang tidak keterlaluan dan tidak pula menyepelekan suatu masalah. dan peranan pentingnya di tengah keluarga dan di dalam kehidupan bermasyarakat.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2." Yang tepat dikatakan adalah bahwa sebagian besar dari orang-orang yang bersikap ekstrem dan berlebihan dalam meniru Barat adalah sebagai reaksi terhadap orangorang yang bersikap ekstrem dan keterlaluan dalam meniru Timur." (arRahman: 8-9) Buku yang saya antarkan untuk pembaca sekarang ini dapat menjelaskan karakter pertengahan Islam tersebut dan menampilkan sikap Islam yang sebenarnya mengenai masalah yang sangat penting ini. tidak melebihi dan tidak pula mengurangi. penulis buku ini tidak berpegang pada ucapan si fulan atau orang tertentu.html (4 of 7)12/12/2005 7:51:38 . banyak terdapat nash dalam buku ini yang secara sengaja dikemukakan begitu saja. dan kehidupan. Dalam masyarakat Islam masih bercampur aduk antara yang hak dan yang batil. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Karena itu. sehingga mereka berkata: "Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada dosa yang besar jika disertai dengan istighfar. Itu sama artinya dengan menyerahkan kepada orang-orang sekuler dan antiagama senjata yang dapat mereka gunakan untuk menghalangi para da'i dalam memecahkan berbagai problem kehidupan secara islami. Beliau tidak menukil/menyadur ucapan para http://media. tetapi membiarkan nash-nash berbicara dan menentukan hukum sendiri.isnet. Penulis buku ini mulai menekuni masalah wanita muslimah sejak bertahun-tahun. atau dengan kata lain mereka menjadi tawanan zaman kuno dan zaman modern. menegaskan. ketika dia banyak sekali menemukan nash-nash yang berlawanan dengan sikap sebagian besar kaum muslimin yang keras dan kaku mengenai wanita. sehingga nash itu sendiri dengan bahasa dan gayanya akan menjelaskan. masyarakat. Hal-hal itu menyebabkan kaum laki-laki dan wanita semakin jauh dari tuntunan Islam. Sementara yang dituntut dari kita hanyalah tunduk dan patuh kepada petunjuk dan bimbingan Dinulhaq yang dibawa oleh Nabi kita.

beliau belum banyak membuat tulisan yang membuat beliau dikenal orang atau dengan kata lain. pikiran. hingga pada keterlibatannya dalam kehidupan sosial dan politik menurut pandangan nash-nash Al-Qur'an. bersih. jenius. adalah seorang tokoh yang belum begitu dikenal di kalangan cendekiawan. Meskipun Prof. sampai pada kejujuran dan sikap istiqamahnya sehingga lahir dan batinnya tetap seirama. ide-ide beliau sering seperti mutiara yang masih berserakan di sana sini dan belum ditata dalam satu ikatan.Kebebasan Wanita ulama atau para pensyarah kecuali dalam batas yang wajar untuk sekadar menjelaskan halhal yang kurang jelas. hadits. diambil dari sumber-sumber yang paling dipercaya dan betul-betul dikuasai oleh penulisnya.membuat beliau membaca berulangkali pemikiran yang telah dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Saya tegaskan di sini bahwa saya sudah mengenalnya secara baik sejak seperempat abad silam. ilmu. Tulisan-tulisan beliau mengandung ide-ide yang cemerlang dan teori-teori reformasi yang unggul. Sejauh yang saya tahu. Hanya saja. beliau selalu berbicara jujur. Bahkan pada kenyataannya kita sedang menghadapi sebuah ensiklopedia yang sarat dengan masalah-masalah penting mengenai wanita muslimah. dan berani mengemukakan apa yang diyakininya benar.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. Tulisan beliau masih terbatas dalam bentuk artikel-artikel yang dimuat dalam beberapa majalah Islam. ketika kami sama-sama bekerja di kementerian pendidikan di Qatar.html (5 of 7)12/12/2005 7:51:38 . Di http://media. Padahal sebenarnya beliau banyak menulis dan merekam buah pikirannya dalam berbagai bidang. Beliau mengorbankan waktu. dan kritis. Beliau masih terus mengulurulur waktu sehingga menemukan tali pengikat yang diidam-idamkan. Di samping itu sikap hati-hati dalam menyusun buku ini --sikap pelan dan hati-hati disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya menurut nash yang sahih-. sehingga beliau betul-betul yakin akan kebenaran yang ditulis. Sebab. baik menyangkut kepribadian dan kedudukannya. dan mendiskusikannya dengan teman-teman dekat beliau. Mungkin juga beliau melakukan ralat dan perbaikan sehingga beliau betul-betul merasa mantap dan puas dengan tulisannya. reformis. hati. kalangan yang mengenalnya merasa kagum dan mengakui kemampuannya dalam berpikir secara tenang dan mendalam.isnet. halus. Abdul Halim yang juga dijuluki Abu Abdurrahman ini tidak begitu dikenal di kalangan luas. atau ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai nash tersebut. samar-samar. belum banyak menurunkan tulisan yang dapat mempublikasikan siapa dirinya kepada orang lain. benar. Profesor Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah. Kita benar-benar sedang menekuni suatu kajian ilmiah yang dapat dipercaya karena didukung oleh nash-nash yang sahih. Penulis buku ini. perannya di tengah keluarga dan masyarakat. sopan. pertemuannya dengan kaum laki-laki. pandangannya yang kritis. dan pemahaman ulama salaf terhadap nash-nash yang me-nyangkut masalah wanita tersebut. tenaga. dan pengalaman sehingga membuahkan keberhasilan sampai ke tingkat yang begitu matang. pakaian dan perhiasannya.

Beliau juga seorang yang sederhana dan rendah hati. serta teliti dalam membaca dan mengkaji. Saya mengenalnya sebagai seorang pendidik yang didukung bakat. mendiskusikan dan memperbaiki. siap beradu pendapat. saya mengenalnya sebagai seorang muslim yang sangat konsisten pada ajaran Islam serta senantiasa mempelajari hukum dan ajaran agama untuk diterapkan pada diri dan keluarganya. hingga beliau sampai kepada suatu kesimpulan yang betul-betul mantap. Beliau menampakkan wajah yang ceria. Apabila diberi nasihat. Keputusan dibuat melalui kajian yang teliti dan pemikiran yang mendalam. dan bukan pula Islam suatu negara dari negara-negara Islam yang dikenal. bagaimana pun kehebatan ilmu pengetahuan dan fatwanya. tetapi senantiasa berusaha menentukan obat dan menjelaskan cara perawatannya. sehingga beliau yakin betul dengan hasil yang disimpulkan. tidak pernah merasa jemu dan bosan untuk mengetahui rahasianya. Akan tetapi. tidak acuh bila menemukan suatu kebenaran. Karena itulah dia sangat hati-hati dalam membuat tulisan agar jangan berdasarkan pada pendapat ulama ini atau ulama itu. Beliau selalu mendukung semangat kemudahan dan keluwesan dalam menyampaikan dakwah Islam.isnet. studi. tetapi untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupannya. serta tidak suka meniru-niru. Beliau tidak belajar untuk pandai beretorika atau membanggabanggakan kehebatan dan kepintaran yang dimiliki. Lebih dari itu. beliau meminta nasihat lebih banyak dan lebih banyak lagi dari orang yang beliau percayai ilmu dan pendapatnya. Beliau senantiasa lapang dada dalam menerima pendapat lain.html (6 of 7)12/12/2005 7:51:38 . Kekonsistenan beliau tidak didasarkan pada Islam mazhab tertentu dari mazhab-mazhab yang lazim diikuti atau Islam suatu periode dari periode-periode sejarah terdahulu. Beliau tidak suka terburu-buru membuat keputusan dan kesimpulan. Beliau pernah menjadi guru sekolah lanjutan atas dan direktur sebuah SLTA di Doha. dan pengalaman. Sebab ulama mana pun di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Beliau selalu mendambakan perbaikan.Kebebasan Wanita dalam pergaulan hidup. beliau tidak cukup sekadar menerima. khususnya mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga dan http://media. Karena itu. Setelah itu baru beliau menyusun catatan tentang pokok-pokok pikiran yang masih berserakan untuk dihimpun dan disusun secara rapi. Sifat tekun dan teliti serta berpikir dan mengamati merupakan beberapa keistimewaan yang cukup menonjol dan ciri yang sangat kentara dalam seluruh kehidupannya. menghapuskan atau menambahkan. Islam beliau adalah Islam Al Qur'an dan Sunnah semata.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. tidak mengherankan jika pada diri beliau sering terlihat semangat seorang pendidik yang senantiasa berupaya memberi dan mengajar dengan berbagai cara dan metode yang sangat menarik. Saya juga mengenalnya sebagai seorang pemburu kebenaran yang ikhlas dalam mencarinya. tidak berhenti kalau sudah mengenal jenis penyakit.

Kalibata Utara II No.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Hal itu tidaklah aneh sebab memberikan kemudahan merupakan roh dan darah daging syariat Islam. Beliau pun tidak mengada-ada mencari kemudahan dalam syariat Allah. Beliau hanya mengikuti saja kemana arah syariat itu berjalan.84 Jakarta 12740 Telp. (sebelum. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.Kebebasan Wanita masyarakat. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.isnet.html (7 of 7)12/12/2005 7:51:38 . (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

tidak takut atau bakhil menyebutkan dan menjelaskannya. bahkan beliaulah yang memiliki ide dan menghimbau untuk menerbitkannya-.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Pengantar Dr. Saya sendiri http://media. Melalui hal itu terungkaplah kemampuan beliau dalam menyelami. meskipun akhirnya beliau dikenal orang sebagai seorang tokoh yang kontroversial. Yusuf Qardhawi (3/3) Beliau tumbuh dan berkembang dalam gerakan Ikhwanul Muslimin sejak usia remaja serta dekat dengan pendiri dan pembina pertamanya. menganalisis. kecermelangan pemikiran. pemikiran seorang peneliti. Beliau hidup pada zamannya sekaligus mengenal seluk beluknya dan menghadapinya dengan hati seorang mukmin. dan tindak tanduknya. Setelah matang dan mapan. beliau membuat catatan-catatan yang jeli dan kritis terhadap apa yang telah beliau alami.telah kita lihat pembicaraan beliau yang sangat menarik dan berani mengenai krisis pemikiran muslim modern.isnet. dan kemauan seorang reformis. kecenderungan. Pada edisi berikutnya beliau menurunkan tulisan mengenai krisis akhlak muslim modern . dan jiwa yang kritis. Imam Hasan al-Banna. Kedua tulisan tersebut membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang memiliki kejelian berpikir.html (1 of 6)12/12/2005 7:51:40 . Beliau menyatu dengan aturan khusus Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu menghimpun pemudapemuda pilihan serta pernah masuk penjara karena terlibat di dalam salah satu kasus Ikhwanul Muslimin. Dakwah sangat berpengaruh terhadap pola berpikir. sekaligus juga tentang kedalaman pemahaman beliau terhadap agama dan kehidupan serta keberanian dalam menentang apa yang beliau yakini salah. jauh dari asal bunyi dan taklid buta.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. dan mengkritik. apalagi mengenai aturan khusus Ikhwanul Muslimin serta perkembangannya. peran dan jasa beliau sangat besar. Melalui hubungan tersebut beliau berhasil memetik berbagai pengalaman. Orang yang membaca tulisan beliau boleh saja tidak sependapat dengannya. Sejak edisi pertama majalah Al-Muslim al-Mu'ashir --dalam kelahiran majalah ini.

Anda akan merasakan betapa banyak dan jelasnya maksud nash-nash tersebut. memisahkannya dari sababulwurud (sebab muncul)-nya satu hadits.html (2 of 6)12/12/2005 7:51:40 . memisahkannya dari pembicaraan sebelumnya atau dengan konteks pembicaraan. Sementara. Bagaimanapun.isnet. Penulis buku kita ini jeli sekali melihat kedua faktor tadi untuk kemudian beliau mencurahkan perhatian sepenuhnya pada kedua masalah berikut. mencari nash-nash yang muhkamat. Kemudian mengumpulkan nash-nash yang mencerminkan roh Islam ini dan sikapnya terhadap kaum wanita. Mengenai masalah ini cukup banyak contoh. dan berburuk sangka terhadap wanita. Akibatnya. trend yang melanda umat Islam selama berabad-abad cenderung menunjukkan sikap keras. yang sahih.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. Kaum wanita memenuhi undangan untuk menghadiri pertemuan umum di masjid. Anda dapat membaca topik-topik pembahasan dan bagian-bagian yang menghimpun hadits-hadits yang banyak sekali. nash-nash Al-Qur'an sudah dimaklumi oleh semua orang dan sunnah-sunnah hanya tampil dalam beberapa kitab saja. karena ketidaktahuan orang mengenai nash-nash syariat yang mengandung dalil tentang kemudahan dan menentang sikap mempersulit. kaku. dan bagianbagiannya. mereka hanya mengambil dalil dari hadits-hadits dha'if atau maudhu'. Sedangkan di dalam berbagai dawawin (buku-buku besar) yang menghimpun berbagai hadits. Dalam hal ini.Kebebasan Wanita pernah menentang pendapat beliau dalam edisi lanjutan majalah tersebut. Pertama. misalnya dengan meletakkan tidak pada tempatnya.bekerja dengan tangan sendiri dan memberi nafkah (belanja) untuk suami dan anak-anak yatim yang dipeliharanya. Anda pasti tetap salut dan hormat pada pemikiran dan keikhlasannya. sikap keras tersebut terjadi karena dua hal. supaya memberikan kesempatan belajar yang lebih luas lagi bagi mereka. serta mengucilkannya dari hukum-hukum Islam yang lazim dan tujuannya yang menyeluruh sehingga tidak ada kesinkronan antara satu dengan yang lainnya. banyak Anda lihat kaum muslimin tidak mempedulikan hadits-hadits sahih. tidak memahami dengan baik nash-nash yang sudah mereka ketahui. Kedua. dapat saya sebutkan kepada para pembaca beberapa tema dari buku ini sebagai contoh tentang kekuatan pribadi muslimah dan kesadarannya pada tanggung jawab: q q q q q Kaum wanita menuntut Rasulullah saw. Ummu Athiyyah ikut bersama suaminya dalam enam kali peperangan. Pertama. Namun demikian. Orang sibuk membaca kitab-kitab mazhab fiqih saja sehingga tidak sempat lagi menggali kitab-kitab besar yang sarat dengan sunnah. Dalam hal ini. kita tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk menyebutkannya satu persatu. khususnya nash-nash Sunnah Nabi saw. Tampaknya. http://media. Zainab --istri Mas'ud-. khususnya dari haditshadits Nabi saw. ceroboh dalam meng-istinbath hukum darinya. hal-hal seperti itu terlupakan. Buku ini berjalan ke arah memberi kemudahan serta menghilangkan kesulitan dan beban dari pundak wanita muslimah. Zainab binti Jahsy melakukan pekerjaan dengan tangan sendiri dan bersedekah. mengartikannya secara kasar. Jumlah nash-nash tersebut sangat banyak dan dilengkapi dengan keterangan yang jelas. sanad.

Masalah-masalah tersebut dibicarakan oleh seseorang yang berpengalaman dan memahami kondisi zaman serta http://media. Asma binti Syakl mengenyampingkan rasa malu demi mendalami agama. kepada pembaca beliau memutuskan untuk menyuguhkan khazanah yang diambil dari kitab Shahih Bukhari dan Muslim saja. Seorang wanita mempertahankan haknya untuk berpisah dengan suaminya. Ummu Kaltsum binti Uqbah --seorang gadis remaja-. perbuatan. menerangkan. dan ketetapan (taqrir) Nabi saw. Seorang wanita dari Kabilah al-Khats'amiyyah --masih gadis remaja-. atau menerapkannya dalam realita kehidupan. Ummu ad-Darda menyangkal pendapat Abdul malik bin Marwan. Akan tetapi. Hafshah binti Umar meralat kesalahan Abdullah bin Umar. setelah dia masuk Islam. mempertahankan haknya terhadap kesaksian jamaah.html (3 of 6)12/12/2005 7:51:40 . Seorang wanita mempertahankan haknya dalam memilih suami. Beliau berbicara mengenai gejala-gejala sosial baru yang memaksa terjadinya pertemuan wanita dengan laki-laki pada masa sekarang ini. Beliau membacanya dengan tekun dan menyelidikinya secermat mungkin sehingga beliau berhasil mengumpulkan nash yang banyak sekali jumlahnya. Akan tetapi.Kebebasan Wanita q q q q q q q q q q q q q q Ummu Haram mendambakan mati syahid bersama pasukan marinir. Ummu Hani melindungi pelarian perang dan menyesalkan ketidaksetujuan saudara laki-lakinya. Ummu Ya'qub berdialog dengan Abdullah bin Mas'ud. Untuk pembaca budiman. beliau seringkali menyuguhkan nash-nash tersebut tanpa mengomentarinya karena nash-nash itu berbicara sendiri untuk menyampaikan maksud kepada manusia yang satu sama lainnya saling menjelaskan. jika beliau mengomentari nash tersebut dengan menarik kesimpulan. maka beliau menampakkan keluasan wawasan dalam menyampaikan apa yang beliau inginkan.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. dalam tahap ini.isnet. cukup saya tunjukkan satu contoh tentang komentar penulis untuk dibaca dengan tenang dan teliti bab penutup yang sarat dengan kandungan nash mengenai keterlibatan wanita bersama kaum laki-laki dalam kehidupan sosial. Pola dan langkah-langkah awal yang dilakukan dalam penyusunan buku ini adalah membaca sebanyak mungkin buku-buku Sunnah sebab di dalamnya terdapat banyak sekali khazanah ilmiah yang tidak patut diabaikan.bersusah payah menghajikan bapaknya. Hindun binti Utbah mengucapkan selamat kepada Rasulullah saw. Sekarang beliau mempersembahkan kepada kita mutiara-mutiara Nabawi berupa ucapan. istri Umar ibnul Khattab. Zainab binti al-Muhajir berdialog dengan Abu Bakar Siddiq. Subai'ah binti al-Harits mengetahui cara mencari kebenaran hingga sampai ke tingkat yakin. Atikah binti Zaid. menguatkan. Pada bagian tertentu. dalam hal ini.berpisah dengan keluarganya dan ikut hijrah guna menyelamatkan agamanya.

html (4 of 6)12/12/2005 7:51:40 . yang berbunyi: 'Ini." Pada bagian lain Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Aisyah dan orang-orang yang sependapat dengannya memahami targhib (dorongan) untuk melaksanakan haji yang terdapat dalam sabda Nabi saw.isnet. sebenarnya ditujukan kepada istri-istri Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. seolah-olah Umar mengambil sikap tawaqquf (berdiam diri).seorang ahlu fiqih haruslah mampu mengawinkan kewajiban dengan kenyataan. Nash-nash tersebut menegaskan keterlibatan wanita dalam berbagai bidang kehidupan.Kebebasan Wanita perubahan masyarakatnya. pergi ke lapangan yang dikhususkan sebagai tempat penyelenggaraan shalat 'id. penulis berkata: "Dari Abu Sa'id al-Khudri.' Pada ayat: 'Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. misalnya pendapat beliau mengenai firman Allah yang berbunyi: "Dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumahmu" dan hadits yang menggambarkan wanita sebagai makhluk yang kurang akal dan agama. akhirnya Umar mengizinkan mereka (istri-istri Nabi saw.) melaksanakan haji pada akhir masa pemerintahan beliau. menerapkan perintah untuk tetap tinggal di rumah. dan baru diizinkan pergi haji ketika Umar menunaikan hajinya yang terakhir. diperbolehkan menunaikan haji berulangkali. Kemudian. Adapun masalah kedua yang mendapat perhatian dari penulis adalah menjawab pemahaman-pemahaman keliru yang menyebabkan nash melenceng dari jalurnya.' Dengan demikian. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Firman Allah tentang hendaknya kamu (perempuan) tetap di rumahmu. ayat di atas beserta ayat yang sebelum dan sesudahnya ditujukan kepada istri-istri Nabi saw. Namun. kemudian setelah mengetahui kekuatan dasar/alasan Aisyah. Mengapa perintah ini tidak menghalangi mereka keluar rumah untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial? Kami telah menyebutkan ratusan nash yang bersumber dari kitab Shahih Bukhari dan Muslim.' itu pada mulanya. Dalam menjelaskan hadits. dan munculnya hambatan. tidak mungkin memiliki kesimpulan yang benar mengenai kasus-kasus wanita. beliau menarik kesimpulan/hukum yang benar dari nash tersebut. diperkuat dengan dalil yang bahwa Umar ibnul Khattab terus melarang mereka pergi haji.: 'Jihad yang paling baik dan paling indah bagi kalian adalah menunaikan haji. Perintah untuk tetap di rumah hanya diperuntukkan bagi istri-istri Nabi saw. lalu beliau melewati jamaah wanita dan bersabda: http://media. baik secara sengaja ataupun tidak. dan hadits ini mengkhususkan keumuman sabda Nabi saw.agar kita dapat melihat bagaimana wanita-wanita kaum muslimin pada zaman Nabi saw. Kata Imam Ibnul Qayyim --semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya-. coba kita perhatikan nash-nash Sunnah --yang berfungsi menjelaskan Al-Qur'an-. " Jika kita katakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada semua wanita muslimah. dia berkata bahwa pada hari raya Fitri atau Adha Rasulullah saw. Dapat saya katakan bahwa orang yang tidak memahami gejalagejala sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat kita. Pada dasarnya. meskipun dia hapal di luar kepala berbagai macam nash..

yaitu mengenai lebih dominannya kaum wanita --padahal mereka adalah makhluk yang lemah-. hal itu tidak pernah disampaikan secara khusus dalam bentuk taqriri. sudah jelas. hadits di atas disampaikan ketika Nabi saw. sebagai seorang yang berakhlak mulia memejamkan mata ketika menghadapi persoalan wanita. itu mengandung sentuhan atau sindiran halus terhadap kaum wanita? Bukankah itu merupakan permulaan yang apik pada satu bagian dari bagian-bagian nasihat Nabi saw. http://media. Artinya. Hal itu perlu sekali dilakukan guna mengetahui relevansinya dengan karakteristik wanita." Demikianlah permasalahannya. dan jangan kalian pergunakan kekuatan kalian itu kecuali untuk halhal yang baik dan bermanfaat. Mereka adalah jamaah wanita kota Madinah yang mayoritas kaum Anshar.isnet. kalau kalian diberi kekuatan oleh Allah untuk melumpuhkan hati kaum laki-laki yang bersifat tegas... baik dari segi momentum dikeluarkannya hadits tersebut atau dari segi kepada siapa hadits tersebut ditujukan maupun dari segi bentuk dan susunan katanya. aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian'" (HR Muslim) Kita dapat menguraikan hadits di atas dari tiga sisi.html (5 of 6)12/12/2005 7:51:40 . kata-kata di dalam hadits tersebut tidak berbentuk taqriri (ketetapan) kaidah umum atau hukum umum. kekaguman Rasulullah saw. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian?" Dari segi bentuk dan susunan nash. kami temukan bahwa kaum yang lebih dominan adalah kaum wanitanya.Kebebasan Wanita 'Wahai kaum wanita. Mereka digambarkan oleh Umar dalam ucapannya sebagai berikut: "Tatkala kami sampai di Madinah.atas kaum lakilaki yang memiliki sikap tegas. Hadits Nabi saw. terhadap kontradiksi yang terjadi. terhadap hikmah/ kebijaksanaan Allah SWT adalah karena Allah meletakkan kekuatan di tempat yang kita duga lemah dan dia memperlihatkan kelemahan di tempat yang kita duga kuat! Karena itu kita patut bertanya. Artinya. Dari segi momentum. di atas masih memerlukan kajian dan penelitian. dan kalimat "yang kurang akal dan agama" disampaikan hanya satu kali dengan tujuan menarik perhatian sekaligus merupakan pendahuluan yang apik-dan halus dalam menyampaikan nasihat. Lalu wanita-wanita kami meniru adab dan perilaku orang-orang Anshar. baik di hadapan kaum wanita maupun kaum laki-laki. bukankah kata-kata hadits yang terdapat dalam nasihat Nabi saw. di sini kami hanya membahas sisi yang pertama.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. memberikan saran dan nasihat kepada kaum wanita setelah shalat hari raya. meskipun kalian lemah. Akan tetapi. maka takutlah kepada Allah." Hal itu menjelaskan mengapa Rasulullah saw. khususnya terhadap kaum wanita. Mungkinkah Rasulullah saw. kemudian menjatuhkan martabat mereka dan merendahkan nilai kepribadian mereka pada saat yang penuh dengan suka cita itu? Dari segi kepada siapa hadits itu ditujukan.? Seolah-olah beliau ingin mengatakan: "Wahai kaum wanita. tetapi lebih bersifat ungkapan rasa kagum Rasulullah saw. mengatakan: ".

diantaranya. Namun demikian. dan ulasanulasan yang padat telah menambah khazanah kepustakaan Islam. Sebagai penutup. saya katakan bahwa buku yang berisikan nash-nash yang kuat. Semoga Allah menunjuki kita semua jalan yang benar! (sebelum..isnet. pemahaman yang cemerlang.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. Hal itu sesuai dengan ketentuan sunnatullah terhadap manusia. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. bukti-bukti yang hidup.Kebebasan Wanita Penulis berupaya mendiskusikan beberapa masalah fundamental dan sangat penting yang ada kaitannya dengan topik di atas. Saya berdoa kepada Allah semoga para pembaca buku ini dapat memetik manfaat darinya. pendapatpendapat yang benar. hal itu berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Nabi saw. di samping bobot dan orisinilitas yang terkandung di dalamnya. Masalah-masalah tersebut sering dipakai oleh banyak ulama untuk mempersempit ruang gerak wanita. seperti dalam masalah saddudz dzari'ah (pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan). sementara penulisnya diberi ganjaran yang setimpal atas jasa.html (6 of 6)12/12/2005 7:51:40 . Tentu saja. Pada beberapa bagian buku ini mungkin terdapat hal-hal yang berbeda dengan pendapat sebagian orang akibat pengaruh budaya dan lingkungan. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. jerih payah. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. dan tenaga yang telah dikorbankan selama bertahun-tahun demi terwujudnya buku ini. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. semangat dan esensi buku ini dalam menjelaskan sikap Islam terhadap wanita berdasarkan nash-nash yang muhkamat dan petunjuk umum pada masa kenabian tidak dapat ditawar-tawar lagi.

dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. LATAR BELAKANG PENULISAN BUKU Telah sekian tahun penulis bertekad melakukan kajian yang mendalam tentang Sirah http://media. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. I PENDAHULUAN Allah SWT berfirman: "Hai orang-orangyang beriman." (al-Ahzab: 70-71) Buku ini merupakan buah karya hamba Allah yang lemah. Hanya Allah --sebelum dan sesudahnya-tempat kita meminta pertolongan dan kepada-Nya juga penulis bertawakal serta berserah diri." (Ali Imran: 102) "Hai sekalian manusia. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. A. bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Bab. yang berusaha membahas topik permasalahan yang sangat besar dan penting.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan." (an-Nisa': 1) "Hai orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keaduan beragama Islam. dan (peliharalah) hubungan silaturrahlm.isnet.html (1 of 8)12/12/2005 7:51:43 .

Ikhwanul Muslimun. hadits-hadits tersebut --karena vital dan pentingnya-. Namun. Yang mengejutkan itu adalah bahwa hadits-hadits tersebut bertolak belakang sama sekali dengan apa yang penulis pahami dan praktekkan selama ini.Kebebasan Wanita Nabawiyyah (Sejarah Kehidupan Nabi saw. kelompok Salaf.. Di sini penulis kemukakan kepada pembaca apa yang diisyaratkan oleh beberapa hadits dengan harapan pembaca akan menemukan sesuatu yang baru. Karena itu. penulis sempat dikejutkan oleh beberapa hadits yang bersifat praktis dan operasional serta berkaitan dengan masalah wanita dan hubungannya dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. yaitu Rasulullah saw. bahkan dengan apa yang dipahami dan dipraktekkan oleh berbagai kelompok keagamaan yang pernah berhubungan dengan mereka. dan lain-lain. sendiri.) berdasarkan buku-buku Sunnah agar kita memiliki pegangan yang lebih kuat dan mantap.isnet. belum mendapatkan perhatian yang cukup sehingga banyak sanad yang belum ditahqiq (diteliti). Perlu juga penulis sebutkan di sini bahwa kecenderungan untuk mempelajari sirah melalui kitab-kitab Sunnah merupakan akibat hubungan penulis dengan seorang yang alim dan ahli hadits. Wanita muslimah mengunjungi suaminya. untuk kemudian melakukan peninjauan kembali terhadap kenyataan yang sedang kita hadapi sesuai dengan tuntunan hadits-hadits tersebut. Partai Pembebasan Islam. Penulis memulainya dengan mempelajari kitab Shahih Muslim beserta Syarah Imam an-Nawawi. Faktor yang mendorong penulis melakukan pekerjaan ini adalah kenyataan bahwa Sirah Nabawiyyah yang mengetengahkan kehidupan Rasulullah mengandung banyak sekali perkataan.html (2 of 8)12/12/2005 7:51:43 .org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. Wanita muslimah menghadiri shalat Jum'at dan menghapal surat Qaaf langsung dari mulut Rasulullah saw. Penulis pernah belajar kepada beliau dan merasakan bahwa masa tersebut merupakan masa yang indah dan penuh berkah. sehingga dapat ditiru oleh kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Wanita muslimah menghadiri shalat gerhana. Bahkan. sekaligus tertarik. seperti: q q q q q q Wanita muslimah menghadiri shalat isya dan subuh di masjid Rasulullah saw. yang sedang beri'tikaf di masjid. meskipun waktunya panjang. Akibatnya. seperti organisasi asy-Syari'ah. sirah harus diketengahkan kepada kaum muslimin dengan dalil yang lebih kuat sehingga mereka dapat mengikuti petunjuknya dengan perasaan tenang dan mantap melalui keabsahan dalil-dalil yang dijadikan pegangan. perbuatan.telah menarik penulis untuk membenahi persepsi mengenai karakteristik wanita muslimah dan sejauh mana keterlibatannya dalam berbagai bidang kehidupan pada zaman kerasulan Muhammad saw. bersama Rasulullah saw. Wanita muslimah beri'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan di masjid Rasulullah saw. Wanita muslimah memenuhi undangan ke pertemuan umum di masjid yang http://media. Mereka terdiri atas berbagai aliran. dan taqrir (ketetapan) yang masuk ke dalam kategori Sunnah. kelompok Sufi. Bagaimana pun. kisah atau sejarah kehidupan Nabi saw. Syekh Nashiruddin al-Albani. ketika menguraikan dan mengelompokkan hadits-hadits tersebut. masih sangat sulit untuk menentukan mana yang sahih dan mana yang dhaif.

Wanita muslimah menyuruh kaum laki-laki berbuat ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan munkar. Yang mendorong penulis mengerjakan proyek baru ini adalah bahaya besar yang pernah dan masih penulis rasakan. yaitu dominasi visi dan persepsi yang bertolak belakang dengan ajaran agama mengenai emansipasi wanita. Wanita muslimah duduk bersama suaminya dan ikut santap malam bersama tamunya..isnet. Mengatakan yang hak itu hak dalam soal wanita sama pentingnya dengan mengatakan yang hak itu adalah hak dalam aspek mana pun dari aspekaspek syariat karena kedua-duanya sama-sama memperjuangkan agama Allah. Wanita muslimah menghadiri shalat 'id bersama Rasulullah saw. mengobati yang terluka. baik yang bersifat pribadi ataupun umum.supaya keluar menghadiri shalat 'id. baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. dan permohonannya itu dikabulkan oleh Rasulullah saw. tetapi agak menjauh dari mushalla (tempat shalat).html (3 of 8)12/12/2005 7:51:43 . Wanita muslimah melayani tamu laki-laki dalam suatu resepsi perkawinan dan menyuguhkan minuman segar kepada Rasulullah.supaya keluar menghadiri shalat 'id agar dapat menyaksikan suatu pertemuan yang baik dan mengikuti doa orang-orang mukmin. seusai khotbah 'id.. Kondisi wanita muslimah pada masa kenabian memberikan gambaran yang jelas sekali tentang udara kebebasan yang dapat dihirup kaum wanita. sebab kesempatan di masjid lebih banyak dikuasai oleh kaum laki-laki. Karena kuatnya tarikan tersebut. --meskipun masih gadis remaja dan dalam pingitan-. Wanita muslimah menyediakan rumahnya untuk para tamu yang berasal dari kalangan muhajirin gelombang pertama. sikap yang bertolak belakang dengan ajaran agama itu sudah sangat kental terdapat dalam jiwa beberapa kelompok umat Islam yang taat beragama dan antusias sekali menegakkan syariat Islam.Kebebasan Wanita q q q q q q q q q q q q disampaikan oleh muazin Rasulullah saw. untuk meminta fatwa tentang berbagai masalah. Namun http://media. dan kaum wanita mendapatkan wejangan khusus dari Rasulullah saw. Wanita muslimah ikut dalam beberapa peperangan Rasulullah saw. di antara mereka terdapat Rasulullah saw. Tempat mereka adalah di belakang jamaah serta ikut bertakhir dan berdoa bersama mereka. penulis mengubah haluan pengkajian dari proyek penulisan Sirah Nabawiyyah pada proyek pengkajian wanita muslimah pada masa kenabian.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. Wanita muslimah diperintahkan oleh Rasulullah saw. Wanita muslimah diperintahkan oleh Rasulullah saw. Apalagi. Wanita muslimah mendatangi Rasulullah saw. serta mengangkut yang terbunuh dan terluka ke Madinah Wanita muslimah memohon kepada Rasulullah saw. memberikan pelajaran khusus bagi mereka. untuk mendoakan agar dirinya dapat mati syahid bersama pasukan marinir pertama. Wanita muslimah menerima tamu. --meskipun dalam keadaan haid-. bertugas memberi minum para pasukan yang kehausan. Wanita muslimah menuntut Rasulullah saw. dan menghidangkan makanan kepada mereka.

Namun. wanita adalah ibu.html (4 of 8)12/12/2005 7:51:43 . Jika kaum wanita tidak berfungsi berarti separuh kehidupan manusia tidak berfungsi dengan melahirkan generasi mukmin mujahid yang cemerlang atau tidak berfungsi dari berpartisipasi dalam membangun masyarakat. Ulama pertama4 berkata: "Mereka (wanita) paling siap mempelajari agama. Kedua jenis jahiliah tersebut tidak sesuai sama sekali dengan syariat Allah. dan taklid buta yang dimiliki oleh kaum bapak. Rasulullah saw. Bagi seorang muslim. Allah telah memberikan perasaan yang halus kepada wanita sehingga mereka senang beragama asalkan saja mendapatkan pengarahan yang baik dan bijaksana. yang bijaksana dan saleh serta dapat menunjukkan kebenaran dan dengan kebenaran itu dia melakukan perubahanperubahan terhadap wanita. Wanita adalah setengah masyarakat. yang ini kami bantu karena dia teraniaya."3 4." Sementara ulama kedua5 berkata: "Ketika saya bergelut dengan tugas memberikan fatwa melalui radio dan televisi selama bertahun-tahun. keras. Tetapi bagaimana kami membantunya kalau dia yang menganiaya?" Rasulullah saw. dan wanita tidak dapat bebas kecuali bersamaan dengan bebasnya kaum laki-laki. dan jahiliah abad kedua puluh masehi. Wanita muslimah paling sering dijadikan mangsa oleh dua jenis jahiliah: jahiliah abad keempat belas hijrah. saudara perempuan. hal itu tidak menafikan tidak berfungsinya "setengah yang lain" (kaum laki-laki) sampai ke tingkat yang cukup memprihatinkan. Sekian ribu surat yang http://media. laki-laki maupun wanita. Jika keempat status itu dihimpun oleh seorang wanita. Dengan begitu. yaitu jahiliah dalam sikap yang berlebihan. maka manusia manakah yang lebih mulia daripadanya? 2. yang berbunyi: "Bantulah saudaramu yang menganiaya atau yang teraniaya.isnet. itulah pertolongan kepadanya.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan."2 Dan menurut satu riwayat: "Kamu cegah dia dari berbuat aniaya. sebagai pelaksanaan terhadap perintah Nabi saw. memiliki akhlak yang baik dan berbuat kebajikan. dan taklid buta terhadap Barat. yaitu jahiliah yang memamerkan aurat. atau anak perempuan.Kebebasan Wanita demikian. Hal ini mengingatkan penulis pada kata-kata dua orang ulama masa kini yang karyanya pernah penulis baca. membebaskan wanita muslimah sama artinya dengan membebaskan setengah masyarakat muslim. 3. 5." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah. bersabda: "Wanita itu adalah saudara kandung pria. baik dalam bidang sosial maupun politik. Mereka paling siap mendengar dan mengikuti asalkan saja mereka menemukan pembimbing. Selanjutnya kedua kelompok tersebut tidak akan pernah bebas kecuali dengan mengikuti petunjuk Allah. Di balik semua itu. istri. melakukan seks bebas. masalah wanita memiliki urgensi tersendiri karena beberapa pertimbangan berikut: 1." (HR Abu Daud)1 Menolong wanita muslimah berarti menolong insan muslim dengan kedua belah pihaknya. menjawab: "Kalian tahan tangannya. yaitu yang teraniaya dengan menyadarkan dan membersihkannya serta yang menganiaya dengan mengembalikannya ke jalan yang benar dan tidak berbuat aniaya lagi. saya mendapatkan sejumlah catatan penting.

Kebebasan Wanita saya terima itu berasal dari berbagai negara dan dari berbagai kelompok manusia. Sejumlah wanita berkata kepada Nabi saw." (HR Bukhari)7 Lihat pula seorang wanita yang bekerja dengan tangannya sendiri. Juga tidak aneh jika kita melihat banyak gadis remaja dan kaum ibu yang memakai pakaian gaya Barat modern (yang bertentangan dengan tuntunan agama).a. tumbuh dan berkembang. "Adalah Zainab binti Jahasy orang yang paling takwa kepada Allah. kemudian berbuah dan menghasilkan dalam waktu dekat dengan izin Tuhannya. meskipun berbagai upaya dan cara dilakukan oleh musuhmusuh Islam untuk merusak mereka. paling suka menyambung silaturrahim. dan rasa kasih sayang telah membuatnya lebih dekat kepada fitrah/naluri keagamaan dibandingkan dengan kaum laki-laki. dia dapat bebas dari bayang-bayang kehancuran yang senantiasa menghantui hidupnya. Artinya adalah bahwa benih-benih agama yang ada di dalam dada mereka belumlah mati. adalah agama dalam masyarakat kita masih berada di garis terdepan dalam soal memberikan pengarahan dan pengaruh. membuktikan apa yang mereka katakan itu. mendoakannya. Masih banyak kita lihat wanita yang sebelumnya suka bukabukaan. umrah. kemudian bersedekah dengan hasil usahanya itu. Suratsurat tersebut bersifat pribadi dan umum.html (5 of 8)12/12/2005 7:51:43 . sehingga dia berkata: "Wahai Rasulullah. dan rukun-rukun Islam lainnya. tidak heran jika kepedulian wanita terhadap agama lebih besar dan rasa takutnya akan 'hisab' yang jelek lebih kuat.isnet. puasa. kemudian sadar atas kemauan sendiri dan kembali menutup aurat serta mengikuti etika Islam. Dia senang dan mendambakan sekali agar dirinya boleh ikut berjihad." (HR Bukhari dan Muslim)9 Ada lagi sejumlah wanita yang bersedekah dan berkorban lebih banyak daripada kaum laki-laki. kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling afdal. masih hidup sehingga membuatnya tetap konsisten. apa yang dikaruniakan Allah kepada wanita berupa perasaan yang halus. apakah kami boleh ikut berjihad?" (HR Bukhari)6 Selain itu ada Ummu Haram yang ingin mati syahid bersama pasukan marinir. meskipun sedikit. Karena itu. Karena itu tolonglah engkau sediakan harimu untuk kami. tetapi mereka tetap rajin melakukan shalat. sifat santun. tolonglah doakan semoga Allah menjadikanku bersama mereka. yang pertama. paling banyak bersedekah.." Tidak heran jika kedua orang ulama yang mulia itu berkata demikian sebab nash-nash petunjuk Nabi saw. bahwa wanita secara umum lebih peduli terhadap agama dibandingkan dengan laki-laki.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. Sebagai contoh adalah Aisyah r." (HR Muslim)8 Ada pula sejumlah wanita yang meminta dan mengharapkan diberi kesempatan yang lebih luas lagi untuk menimba ilmu pengetahuan dari Nabi saw.: "Kami dikalahkan oleh kaum laki-laki dalam merebut kesempatanmu. http://media. baik di dalam maupun di luar negeri." Lalu Rasulullah saw. Rasa keterpautan dan perhatian pada agama. Kedua. Dengan demikian. dan paling suka mengorbankan dirinya untuk melakukan pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia dapat bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di antara catatan-catatan penting tersebut. Dia berkata: "Wahai Rasulullah. Tampaknya. haji. yang masih remaja dan sudah tua atau dari kalangan laki-laki dan wanita.

Dalam membahas masalah ini mereka disamakan dengan kalangan asing (ajnabi).html (6 of 8)12/12/2005 7:51:43 . bersabda: "Bersedekahlah. dan janganlah menampakkan perhiasannya. bersedekahlah kalian (kaum laki-laki)." (HR Muslim)10 Sebelum masuk Islam. wanita Quraisy adalah orang yang sangat lembut hatinya dan sangat senang mendengarkan Kalamullah. Dari segi matan. "12 Masih berkaitan dengan masalah motivasi. kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka http://media.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. "Dari Aisyah r.isnet. Saya akan mengemukakan dua contoh saja mengenai pendapat ulama terdahulu.. juga tanpa memperhatikan apa yang menyebabkan datangnya riwayat ini. sebab yang sudah banyak bersedekah adalah dari kalangan wanita. baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Lalu datang berduyun-duyun ke tempat itu wanitawanita Quraisy bersama anak-anak mereka karena mereka kagum dengan apa yang dibaca Abu Bakar dan mereka memperhatikan Abu Bakar. kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Pendapat saya sering berbenturan dengan pendapat para ulama yang mulia. dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Dia melaksanakan shalat dan membaca Al-Qur'an di masjid tersebut. ada hadits --yang berfungsi untuk menjelaskan Kitabullah-. Artinya mereka mengkhawatirkan orang-orang kafir karena mereka mengetahui kelembutan hati para istri dan pemuda-pemuda mereka yang mengkhianatinya cenderung pada agama Islam. tanpa meneliti matan riwayat tersebut atau sejauh mana sejalannya dengan Sunnah. perhatian penulis terhadap gagasan ini semakin bertambah setiap membaca tulisan dan artikel atau mendengarkan ceramah tentang wanita dalam Islam. Hadits ini dikutip turun-temurun oleh para penulis umumnya dan mufassir (ahli tafsir) khususnya selama berabad-abad hingga sekarang ini.. yang tidak sejalan dengan apa yang terdapat dalam buku-buku Sunnah yang berisi nash-nash sahih dan tegas (sharih). Sebuah riwayat yang datang dari Ikrimah dan asy-Sya'bi dalam kitab ath-Thabari mengatakan tentang diharamkannya paman dan bibi melihat perhiasan wanita kemenakannya.yang menyebutkan bahwa paman dan bibi sama haknya dengan mahram-mahram lain sebagaimana yang tercantum dalam ayat berikut: ". Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." (HR Bukhari)11 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kejadian itu membuat para pemuka Quraisy takut.Kebebasan Wanita Rasulullah saw. Kejadian itu membuat para pemuka Quraisy takut dan berkata: "Kami khawatir ia memperdaya istri dan anak-anak kami.a. dikatakan bahwa Abu Bakar membangun sebuah masjid di pekarangan rumahnya.

sesungguhnya Aflah.html (7 of 8)12/12/2005 7:51:43 . Aku berkata: 'Aku tidak bisa memberi izin kepadanya sampai aku minta izin pada Nabi saw. sebab dia itu adalah pamanmu.Kebebasan Wanita atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayanpelayan laki-lakiyang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita . dan hal itu tidak jadi masalah bagimu. datang kepadaku. lalu aku katakan padanya: 'Wahai Rasulullah. mengapa dalam ayat tersebut tidak disebutkan paman dan khal?" Jawabannya: "Penyebutan paman dan khal tersebut cukup dalam bentuk isyarat saja.' Kemudian Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. Tetapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama." Adapula yang mengatakan karena paman dan khal dapat menjodohkan keponakan perempuannya itu dengan anak-anak laki-lakinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah dan asy-Sya'bi.isnet.15 http://media.. Tetapi aku enggan memberikan izin kepadanya sebelum aku minta izin terlebih dahulu kepadamu. berikut ini: "Aflah. bukan dia yang menyusukanku. Seperti riwayat yang dikeluarkan oleh ath-Thabari melalui Daud bin Abu Hindun dari Ikrimah dan asy-Sya'bi..'" (HR Bukhari dan Muslim)13 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dengan mengetengahkan hadits ini. tentang dia. Inilah di antara ketelitian yang terdapat dalam bab-bab Shahih Bukhari. lelaki itu. Akan tetapi yang menyusukanku adalah istri Abul Qu'ais. Kepada mereka berdua ada yang bertanya: "Mengapa tidak disebutkan paman dan saudara laki-laki dari ibu (khal) dalam ayat tersebut?" Kedua ulama ini menjawab: "Sebab paman dan khal bisa menjodohkan keponakan perempuannya itu dengan anak-anak laki-lakinya. Akan tetapi yang menyusukanku adalah istri Abul Qu'ais. Sebab paman sama kedudukannya dengan bapak dan khal sama kedudukannya dengan ibu." (an-Nuur: 31) Hadits yang dimaksud adalah hadits Aisyah r. 'Lantas Rasulullah saw.' Lalu Rasulullah saw. saudara Abul Qu'ais. Hadits Aisyah tentang kisah Aflah di atas dapat menjawab pendapat Ikrimah dan asy-Sya'bi ini. saudara Abul Qu'ais minta izin untuk bertemu denganku." Karena itulah Ikrimah dan asy-Sya'bi tidak senang jika seorang perempuan melepaskan kerudungnya di hadapan paman atau khalnya. berkata: 'Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mengizinkan masuk pamanmu sendiri?' Aku jawab: 'Wahai Rasulullah."14 Al-Hafizh ibnu Hajar juga berkata: "Kalau ada yang bertanya. minta izin (untuk bertemu denganku) setelah diturunkannya ayat hijab. bersabda: 'Izinkanlah dia masuk. seolah-olah Bukhari ingin menjawab pendapat orang yang tidak senang ketika seorang wanita melepaskan kerudungnya di depan paman atau saudara laki-laki dari ibu (khal).a. Sesungguhnya saudaranya Abul Qu'ais bukanlah dia yang menyusukanku.

alasannya terasa lemah sekali. Sebab atas dasar motivasi apa paman dan khal menceritakan keponakan perempuannya kepada anak laki-lakinya --kalau hal itu benar-benar mereka lakukan-. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. mengapa harus menyalahi dalil aqli dan naqli? Rasa hormat macam apa lagi yang masih tersisa dalam hati seorang keponakan terhadap paman dan bibinya jika dia sudah khawatir bahwa paman dan bibinya itu akan menghancurkan kehormatannya? (sebelum.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. Kalibata Utara II No. Kalau kita pikirkan secara cermat. mengapa paman dan khal dari pihak bapak termasuk ke dalam larangan sementara perempuan lain yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali tidak dilarang? Kami kira orang yang memiliki hubungan darah pasti memiliki lebih besar kepeduliannya dalam menjaga kehormatan kaum keluarganya."16 Sedangkan pelarangan lebih disebabkan oleh kekhawatiran paman dan khal akan menceritakan kondisi keponakannya kepada anak lakilakinya untuk kemudian menjodohkan mereka. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.selain mendorong mereka untuk kawin? Jika memang itu yang dikhawatirkan. sementara bibi dari ayah dan ibu tidak? Bahkan. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.84 Jakarta 12740 Telp. mengapa larangan itu hanya berlaku untuk paman dan khal dari pihak bapak.html (8 of 8)12/12/2005 7:51:43 . asy-Syaukani berkata: "Tidak disebutkan paman dan khal karena kedudukan mereka sama dengan kedua orang tua.isnet.Kebebasan Wanita Sementara itu. Mengapa berprasangka buruk semacam itu? Mengapa harus berperasaan yang bukan-bukan terhadap kaum keluarga? Selain itu. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.

hlm. dan etika. Kitab: Paksaan. 23. 344. Kitab: Kebajikan. 39. 5 Dr. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 8. Kitab: Jihad. 19. 2329. jilid 15.a. 2 Bukhari.isnet. Bab: Keutamaan orang yang kematian anak lalu ia merasa sedih karenanya. hlm. hubungan kekeluargaan. hlm. Kitab: Ilmu. jilid 7. 7 Ibid.html (1 of 6)12/12/2005 7:51:45 . 206. Ucapan tersebut kami kutip dari desertasi beliau yang berjudul AlAkhlaq al-Hamidah li al-Mar'ah Mu'ashirah. Bab: Tolonglah saudaramu baik yang menganiaya ataupun yang teraniaya. 8 Muslim. hadits no. http://media. hlm. Bab: Keutamaan Aisyah r. hubungan kekeluargaan dan etika. jilid 6. 358.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 1 1 Shahih Al-Jami' ash-Shaghir.org/islam/Wanita/W1/1kaki. Kitab: Kebajikan. 136. Ucapan ini dikutip dari: Mukadimah buku beliau yang berjudul Fatawa Mu'asshirah. Bab: Keutamaan Jihad. jilid 8. 4 Dia adalah Syekh Abdullah bin Zaid al-Mahmud. 6 Shahih Bukhari. Bab: Sumpah seseorang kepada temannya karena takut dibunuh atau seumpamanya. Muslim. Muslim. Bab: Apakah untuk kaum wanita disediakan waktu khusus untuk belajar? jilid 1. hlm. Kepala pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama Qatar. 3 Bukhari. Kitab: Perbuatan-perbuatan zalim. Yusuf Qardhawi. Bab: Membantu saudara yang menganiaya atau teraniaya. 9 Bukhari. hlm. hlm. jilid 6.

Kitab: Nikah. 14 Fathul Bari." Jilid 13. Bab: Firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Bab: Hijrah Nabi saw. Kitab: Tafsir surat al-Ahzab. jilid 10. dan para sahabat beliau ke Madinah jilid 8. ash-Sarakhsi. Bab: Ayat 54-55 jilid 10. Kitab: Persusuan. 23 Lihat pasal keterlibatan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki.Kebebasan Wanita 10 Muslim. hlm. Bab: Apa yang baik bagi wanita. 258. 298. 18 Muslim. Muslim. 24 Pembicaraan mengenai hadits ini terdapat dalam pasal selanjutnya. 245. jilid 4. Tentang keterlibatan wanita di masjid. 233. jilid 11. 17 Al-Mabsuth. 22 Ihya' Ulumiddin. hlm. 20 Lihat pasal mengenai keterlibatan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki.isnet. 16 Fathul Qadir. 13 Bukhari. jilid 3. hlm. hlm.html (2 of 6)12/12/2005 7:51:45 . hlm. hlm. 20. 11 Bukhari. 21 Majma' az-Zawaid. 19 Bukhari. Bab: Keharaman persusuan dari jalur lelaki. 15 Fathul Bari. hlm. jind 4. Bab: Haji Nabi saw. Kitab: Haji. Kitab: Dua hari raya. jilid 4. Bab: Menghajikan orang yang tidak mampu disebabkan sakit-sakitan terus atau tua renta dan semisalnya. jilid 8. 233. Kitab: Manaqib. hlm. Kitab: Haji. http://media. hlm. Muslim.org/islam/Wanita/W1/1kaki. Bab III mengenai adab bergaul dan bagaimana cara lelaki berlindung dari bahaya cemburu. Kitab: Mohon izin. jilid 1. hlm.. 42. 151. jilid 4. hlm. 163. hlm. 151. 12 Fathul Bari. 145-146. Kitab: Nikah. 10. jilid 4. hlm. 255.

jilid 1. 32 Bukhari. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Diriwayatkan oleh adDanmi dengan sanad yang sahih".org/islam/Wanita/W1/1kaki. Bab: Tanda-tanda kenabian. hlm.html (3 of 6)12/12/2005 7:51:45 . 187. Bab: Wanita haid menjauhi mushalla. 28 Bukhari. jilid 1. 445. 37 Shahih Al-Jami'ash-Shaghir. 27 Adab ath-Thalab. hlm. jilid 1. hlm. 62. 30 Shahih Al-Jami'ash-Shaghir. jilid 2. jilid 1. sedangkan Ahmad dan Abu Ya'la dalam kitab musnad mereka. hadits no. hlm 82." 35 Bukhari. Kitab: Shalat dua hari raya. 38 Muslim. Mukaddimah bab: "Orang-orang yang telah mencapai ilmu". Lihat Shahih Al-Jami' ash-Shaghir. hlm. Kitab: Dua hari raya. hlm. 183. 248. Kitab: Manaqib. Muslim. Muhaqqiq. 33 Shahih Sunan Ibnu Majah. hlm. Kitab: Ilmu. 31 Fathul Bari. Kitab: Ilmu. 1870. 36 Atsar ini terdapat dalam Fathul Bari. oleh asy-Syaukani. jilid 8. 2934. Bab: Diperbolehkannya wanita pergi ke mushalla pada dua hari raya.Kebebasan Wanita 25 Pasal selanjutnya. hadits no. 22. 2329. hlm. no. 26 I'lam al-Mawaqqi'in. no. hlm. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Diriwayatkan oleh Bukhari dalam buku Al-'Adab al-Mufrad.isnet. 39 Al-Muwaththa'. hlm. hlm 20. hadits no. Bab: Barangsiapa yang mensunnahkan kebajikan atau keburukan dan barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Kitab: Ilmu Bab: Keluar menuntut ilmu. 34 Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Syekh Nashiruddin al-Albani menyebutkan bahwa Hafizh al-Aila'iy mensahihkan beberapa jalur hadits ini. jilid 3. 29 Hadits ini terdapat dalam buku Misykat al-Mashabih. Bab: Larangan membicarakan masalah qadar. 899. jilid 3. jilid 3. jilid 3. 202. 123. 200. Bab: Seorang lelaki mengajar budak perempuan dan keluarganya. 284. http://media. Kitab: Qadar. jilid 7.

Bab: Keutamaan lemah lembut/ramah. no. jilid 1. 49 Bukhari. 55. qiran. jilid 4. 45 Lihat Silsilah al-Hadits ash-Shahihah. 43 Fathul Bari. jilid 17. Kitab: Kebajikan. Bab: Mengenai orang yang menghalalkan yang haram. Kitab: Ilmu. Muslim. Kitab: Menyadarkan orang-orang yang murtad supaya bertobat.Kebebasan Wanita 40 Bukhari. Bab: Sabda Nabi saw. jilid 17. 48 Muslim. 51 Bukhari. 41 Majma' az-Zawaid. hlm. 47 Bukhari. jilid 15. hlm. lalu bau wanginya masih tertinggal. jilid 8. Kitab: Berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah. Hafizh al-Haitsami berkata: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab Al-Aswath. 22. hlm. 12. hlm. hlm. Bab: Minum sambil berdiri. Muslim.. jilid 8. hlm. hlm. hlm 140-141. Bab: Orang yang memakai wewangian kemudian dia mandi.: "Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kalian". 44 Bukhari. jilid 7. dan haji ifrad bagi orang yang tidak membawa hewan sembelihan.isnet. Kitab: Haji. 183. hlm. jilid 12. Bab: Mengikuti jejak-jejak orang Yahudi dan Nasrani. http://media. 308. hlm. hubungan kekeluargaan dan etika. karangan al-Albani. Bab: Apabila orang kafir dzimmi mengumpat Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/1kaki. Kitab: Salam Bab: Larangan memulai mengucapkan salam kepada Ahli Kitab dan cara menjawab salam mereka. hlm. 52 Fathul Bari. 57.html (4 of 6)12/12/2005 7:51:45 . Semua rijalnya sahih. 4. hlm. 55. jilid 4. 46 Pendahuluan buku mengenai hijab wanita Muslimah. 63. Kitab: Ilmu. hlm. 178. 175. 50 Fathul Bari. Kitab: Minuman. Bab: Tamattu. mengharamkan yang halal atau meninggalkan Sunnah. jilid 17. Kitab: Berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah. Bab: Wewangian bagi orang yang ingin berihram. Kitab: Haji." 42 Bukhari. jilid 12. jilid 4. Muslim. 396. 168. Kitab: Mandi.

jilid 4. Bab: Orang yang mengalungkan kalung pada hewan sembelihannya dengan tangannya sendiri. 56 Bukhari. 63 Muslim. Nash hadits Shafiyyah adalah riwayat Muslim. jilid 4. hlm. jilid 4. 58 Bukhari.isnet. Kitab: Puasa. jilid 4. oleh Ibnu Abdilbarr. Kitab: Haji. Bab: Thawaf dan sa'i yang harus dilakukan oleh orang yang berihram dengan niat haji sesampainya di Mekah. hlm. 48. 176. jilid 4. Muslim. Kitab: Haji. Kitab: Haji. hlm. 324. Bab: Kewajiban melakukan thawaf Wada. Kitab: Haid. hlm. hlm 53. Bab: Sahnya puasa orang yang sudah terbit fajar sementara dia masih dalam keadaan berjunub. 62 Jami' al-Bayan al-'Ilmi wa Fadhlih. 60 Bukhari.org/islam/Wanita/W1/1kaki. Kitab: Haji. hlm. Kitab Haji. 55. Bab: Boleh bertamattu. 61 Muslim. Bab: Apabila wanita kedatangan haid setelah melakukan thawaf Ifadhah. hlm. Kitab: Haji. Bab: Hukum rambut wanita yang dipintal. dan gugurnya kewajiban thawaf Wada' bagi wanita haid. jilid 4. jilid 4. hlm. Bab: Doa dalam shalat malam. http://media. Kitab: Haji. jilid 3. 45.. hlm. 57 Muslim. hlm. 177. Bab: Haji tamattu pada masa Nabi saw. 336. hlm. Bab: Boleh hukumnya bertamattu. Kitab: Shalat orang musafir. 93. 293. jilid 1. Muslim. 179. Kitab: Haji. jilid 4. Kitab: Haji. Bab: Orang puasa yang bangun pada pagi harinya dalam keadaan berjunub. 55 Muslim. jilid 5. Bab: Mengenai haji tamattu. dan ifrad.html (5 of 6)12/12/2005 7:51:45 . 185. qiran.Kebebasan Wanita 53 ibid 54 Bukhari. 46. jilid 4. Muslim. 137. Bab Haji tamattu. hlm. hlm. Muslim. 59 Bukhari. Kitab: Puasa. hlm. jilid 2.

(021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.org/islam/Wanita/W1/1kaki.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.html (6 of 6)12/12/2005 7:51:45 .Kebebasan Wanita (sebelum. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.isnet.

Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Dalam satu referensi dari abad kelima yang mengulas hadits Aisyah berbunyi: "Mereka (kaum wanita) pulang dari menunaikan shalat bersama Rasulullah saw. Untuk itu. Mereka tidak bisa dikenali karena sangat gelapnya malam hari. yang berbunyi [kalimat Arab]."17 Hal itu berarti bahwa kalimat [kalimat Arab] telah menasakh sabda nabi saw. dan mereka berselubung dengan kerudung. Contoh-contoh yang terjadi pada zaman sekarang pun cukup banyak. Sedangkan wanita-wanita muslimin tetap saja menghadiri shalat jamaah di masjid setelah turunnya ayat ini sampai wafatnya Rasulullah saw. Atau mungkin hal itu dilakukan ketika ikutnya kaum wanita melaksanakan shalat berjamaah. Karena itulah kita diharuskan kembali kepada Sunnah Nabi saw. Hanya dengan Sunnah beliau kita memperoleh petunjuk dan dengan Sunnahnya pula kita mengoreksi kesalahankesalahan para tokoh.isnet. akan saya sebutkan sebagiannya tanpa menyebutkan nama pengarang atau penulisnya. dan insya Allah akan saya sebutkan dalam pembahasan selanjutnya. Kalau pada suatu waktu sudah tetap waktu melakukannya ketika hari masih gelap disebabkan alasan bepergian (safar). Kepada mereka saya pernah belajar. saya pun tetap menghormati dan merasa bangga terhadap mereka. dapat dipegang ucapannya bisa juga ditinggal. Dalil-dalil mengenai masalah ini banyak sekali.org/islam/Wanita/W1/Tema. agar tulisan ini tidak merusak nama para tokoh dan ulama terpandang. betapapun tinggi kedudukannya. Tujuan saya menjelaskan masalah ini adalah untuk membuktikan bahwa setiap manusia. http://media. Nabi saw.html (1 of 11)12/12/2005 7:51:48 . Tapi kemudian hal ini sudah dinasakh dengan keluarnya perintah supaya kaum wanita menetap di rumah." disebutkan hal berikut ini: "Yang lazim. menunggu hari agak terang (untuk melakukan shalat subuh). Sedikit sekali orang yang tidak pernah berbuat salah.

sehingga apabila ada dalam masyarakat dua mata yang melotot ke arah seorang perempuan yang keluar dari rumahnya dengan wajah terbuka. Dia adalah anak paman Rasulullah saw. Nabi saw. Kemudian al-Fadhal kembali memandangi wanita-wanita itu. maka hendaknya pada waktu yang sama sudah ada tujuh puluh tangan yang siap mencongkel kedua bola mata itu dari tempatnya. tidak pernah menghukum dengan mencongkel matanya atau memberinya pelajaran dengan satu atau beberapa kali pukulan. ketika beliau melihat seorang pemuda yang memandang seorang gadis remaja. terhadap Fadhal bin Abbas ketika dia mengulangi pandangannya? Bukankah Rasulullah saw..html (2 of 11)12/12/2005 7:51:48 . Lalu al-Fadhal memandangi mereka. segera meletakkan tangannya ke muka al-Fadhal. ketika menjawab pendapat orang yang memperbolehkan wanita membuka wajah berkata: "Sebelum mengatasi masalah hijab (maksudnya memperbolehkan wanita membuka wajah) Anda harus menghimpun kekuatan dan kekuasaan yang dapat melindas setiap kejahatan yang muncul. Rasulullah saw. berjalan ditemani Fadhal.." (HR Muslim)18 Dari Abdullah bin Abbas. Lantas alFadhal memandang wanita itu dan dia kagum terhadap kecantikannya. Rasulullah saw. dia berkata: "Seorang wanita cantik dari Kabilah Khats'am datang kepada Rasulullah saw. menoleh dan pada saat itu al-Fadhal masih memandangi wanita itu. telah mengemukakan beberapa hadits sahih yang menerangkan bolehnya terlihat beberapa jenis perhiasan seperti celak di kedua mata dan inai/pacar pada kedua telapak tangan. melewati beberapa orang wanita yang sedang menunggang unta.org/islam/Wanita/W1/Tema." (HR Bukhari dan Muslim)19 Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. hanya memutar wajah Fadhal ke arah yang lain? Ketika itu Fadhal masih remaja belia. kemudian pemuda itu mengulangi lagi pandangannya! Dari Jabir bin Abdullah. lalu al-Fadhal memalingkan wajahnya ke arah lain. bahkan Fadhal berboncengan bersama Rasulullah saw." Bayangkan. Dari arah lain Rasulullah saw. ketika dalam perjalanan. Seorang ulama terkenal berkata: "Telah tetap bahwa muka bukanlah aurat yang wajib ditutup.isnet. untuk meminta fatwa. Rasulullah saw. Nabi saw. kembali meletakkan tangannya ke muka al-Fadhal sehingga al-Fadhal mengalihkan pandangannya. Rasulullah saw." Padahal pengarang tersebut. Namun demikian kita harus mengaitkan masalah ini dengan perhiasan yang tidak berada di muka dan kedua telapak tangan yang merupakan bagian dari kecantikan. ia berkata: ". di atas unta.Kebebasan Wanita Seorang pengarang ternama. pada beberapa lembar sebelum pernyataanya. betapa dahsyatnya ancaman itu jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. http://media. segera memegang leher al-Fadhal dari belakang dan memutar mukanya sehingga tidak melihat lagi ke arah wanita itu.

hadits tersebut lemah sekali. hadits tersebut jelas sekali bertentangan dengan manhaj (pola) yang dicontohkan oleh sahabiyah pada zaman Nabi saw. Al-Hafizh alHaitsami mengatakan dalam bukunya Majma'uz Zawa'id: "Hadits ini diriwayatkan oleh alBazzar. Adapun dari segi matan (isi). Hal itulah yang tercantum di dalam banyak nash Sunnah yang sebagiannya sudah disebutkan dalam pembukaan buku ini. masyarakat Islam adalah masyarakat perseorangan. dan ini pun masih dipertikaikan para ulama. Kaum laki-laki mempunyai masyarakatnya tersendiri.' Pengarang tersebut berkata: 'Hadits ini diriwayatkan oleh perawi yang empat."20 Seorang pengarang pernah mengemukakan hadits berikut ini: "Rasulullah saw. Ketika itu mereka berperan aktif dalam kehidupan sosial dan bertemu dengan kaum laki-laki dalam berbagai kesempatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Perawi hadits ini sebenarnya adalah al-Bazzar. begitu juga kaum wanita. merangkul putrinya seraya berkata: 'Sebagian manusia adalah satu keturunan dengan sebagian yang lain. Dengan demikian." Dari pendapat dosen tersebut. kita tidak menemukannya sama sekali dalam buku-buku perawi yang empat itu. bukan masyarakat bersama dan kami tegaskan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat tunggal. Meskipun seringkali disampaikan oleh para khatib serta sering ditemukan dalam lembaran-lembaran buku dan majalah. hal itu sampai di batas ini saja."21 Sementara Al-Hafizh al-'Iraqi berkata ketika mengeluarkan hadits ini dalam kitab Ihya' Ulumiddin: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ad-Daruquthni dalam kitab Al-Ifrad dari hadits Ali dengan sanad yang lemah. bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya.' Nabi saw."' Pengarang tersebut mengatakan bahwa hadits ini merupakan dalil tentang wajibnya wanita menetap di rumah. Akan tetapi. Islam memang membolehkan wanita menghadiri shalat 'id. dan ikut pergi berperang dalam keadaan sangat mendesak.html (3 of 11)12/12/2005 7:51:48 . Fathimah r:a. AtTirmidzi berkata: "Hadits ini hasan dan sahih.org/islam/Wanita/W1/Tema. bertanya kepada putrinya. penulis berharap --jika yang dimaksudkannya adalah menentang ikhtilath yang urakan dan tidak mengindahkan ketentuan agama saja-.Kebebasan Wanita Seorang dosen berkata: "Islam memandang ikhtilat (perbauran antara laki-laki dan wanita) sebagai bahaya besar dan cara mengatasinya hanyalah dengan perkawinan. bukan masyarakat pasangan. http://media. Namun. Diperkirakan."22 Demikian jika kita melihat hadits tersebut dari segi sanad.: 'Apa yang terbaik untuk wanita?' Fathimah menjawab: 'Jika wanita tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihatnya.agar dia menjelaskan bahwa Islam membolehkan wanita terlibat dalam kehidupan sosial dan bertemu dengan kaum laki-laki dalam batas-batas serta aturan-aturan yang menjamin murni dan benarnya partisipasi wanita. shalat jamaah. dan di antara sanadnya ada orang yang tidak saya kenal. terdapat lebih dari 300 buah nash dengan sumber kitab Shahih Bukhari dan Muslim yang menerangkan keterlibatan kaum wanita dalam bebagai bidang kehidupan bersamaan dengan kehadiran kaum laki-laki.isnet.

dengan mahasiswamahasiswa lainnya. atau jual beli agar semuanya berjalan dengan baik dan benar pula. Zainab (istri Ibnu Mas'ud).html (4 of 11)12/12/2005 7:51:48 . Padahal Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa pertemuan antara lakilaki dan wanita --yang mereka namakan ikhtilath-. Istrinya memakai hijab seperti yang dianjurkan agama. seperti Asma binti Abu Bakar. " Bayangkan. minum."23 Dalam sebuah majalah Islam terdapat pertanyaan pembaca: "Kami adalah sekelompok mahasiswa muslim yang berdomisili di salah satu negara Eropa. fatwanya pertama kali menetapkan dengan tegas bahwa Islam melarang ikhtilath antara laki-laki dan wanita. Haditshadits tersebut menerangkan bahwa hanya wanita-wanita tua yang ikut shalat bersama Rasulullah saw. Di antara kami ada yang sudah menikah. Pertanyaan kami adalah sejauh mana istri kawan kami itu boleh berbaur --didampingi suaminya tentunya dan bukan berkhalwat-. ar-Ruba'i binti Mu'awwidz. baik yang bersifat umum maupun khusus. tetapi kemudian memperbolehkannya dalam keadaan terpaksa.." Pertanyaan itu dijawab oleh seorang dosen sebagai berikut: "Ikhtilath (berbaurnya laki-laki dengan wanita) pada dasarnya dilarang oleh Islam karena sabda Nabi saw. Akan tetapi dia merasa sendiri dan terasing.isnet. Tetapi hanya dalam batas terpaksa. kaum laki-laki tidak dibenarkan masuk/bertemu dengan kaum wanita. Sunnah Nabi saw.pada dasarnya boleh-boleh saja. Tetapi diperbolehkan sebagai pengecualian dalam keadaan terpaksa menurut syariat. Dia juga telah membuat ketentuan dan aturan mengenai perkawinan.org/islam/Wanita/W1/Tema. Atikah binti Zaid (istri Umar bin Khattab) Fatimah binti Qais." Demikianlah.24 http://media. sebab di sini tidak ada wanita lain yang memakai hijab atau yang dapat berbahasa Arab. Akan tetapi karena terkumpul banyak maka statusnya naik menjadi hasan li ghairihi (hadits dhaif yang naik tingkatnya menjadi hasan karena diperkuat oleh hadits lain yang sama maksudnya). mereka berpegang pada hadits-hadits lemah untuk menguatkan pendapat yang ingin menjauhkan wanita muda dari masjid. hadits-hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menegaskan kehadiran wanita-wanita remaja di masjid. sementara yang muda tidak. mengatakan: "Ingat. Adapun hadits yang dikemukakan oleh dosen kita yang mengeluarkan fatwa tersebut maksudnya adalah larangan bertemu dengan wanita dalam bentuk berkhalwat.Kebebasan Wanita Seorang pengarang berkata: "Al-Haitsami mengemukakan beberapa hadits dalam kitab Majma'uz Zawa'id yang secara keseluruhan derajatnya lemah. Jika Pembuat syariat Yang Maha Bijaksana telah menetapkan aturan tentang keterlibatan wanita agar segala sesuatunya berjalan dengan baik dan benar. Kami berusaha melaksanakan syariat Islam terhadap diri kami sedapat mungkin. Sebaliknya. Ummul Fadhal. makan. telah menetapkan keikutsertaan seorang wanita bersama suaminya dalam menerima dan melayani tamu di samping pertemuan wanita dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. dan banyak lagi yang lainnya.

Kebebasan Wanita

Inilah beberapa buah contoh yang sering dibicarakan oleh para ulama dan penulis yang didorong oleh keinginan untuk menjelaskan hukum-hukum agama. Selain itu, ada lagi contoh lain dari para penulis yang kebarat-baratan dan membuka front permusuhan terhadap agama. Dengan gigihnya mereka melecehkan hukum-hukum agama atau yang mereka anggap sebagai hukum agama, padahal yang mereka duga itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Teman saya bercerita bahwa setiap dia mengemukakan pandangannya untuk menjelaskan hukum agama yang berkaitan dengan salah satu kasus sosial atau politik, teman lainnya --seorang dosen di sebuah universitas terkenal-- berkata: "Inilah sudut pandang Anda sebagai akibat dari latar belakang keilmuan dan pendalaman Anda terhadap pemikiran-pemikiran Barat modern. Dalam hal ini tidak ada penggambaran tentang hakikat hukum agama sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, atau buku-buku fiqih dengan dalil. Banyak sekali ulama Islam yang mengatakan sesuatu berbeda sekali dengan apa yang Anda katakan itu." Menurut pandangan saya, kita harus memberikan keterangan yang jelas sekali kepada orang-orang yang berpemikiran aneh, yang keanehan pemikirannya itu diantaranya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ulama dan penulis terkemuka. Karena itu, dengan metode yang digunakan dalam buku ini, saya berharap, kiranya dapat memudahkan bagi dosen-dosen seperti dalam kasus tadi dalam upaya mendalami hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang asli, bukan dari pendapat manusia yang bisa benar serta mendekatkan dan menjauhkan manusia dari syariat yang penuh toleransi atau kemudahan.

B. TEMA PENULISAN
Pada dasarnya, buku ini merupakan kajian sosial yang bernuansa fiqih mengenai wanita pada zaman kerasulan. Saya mengupayakan agar buku ini memuat semua nash yang mengindikasikan wanita, dari dekat ataupun jauh, dalam hal kehidupannya, baik yang bersifat pribadi maupun umum. Selain itu juga mengindikasikan sifat hubungan sosial wanita dan keanekaragaman kegiatannya. Karena agama Islam mengatur kehidupan perseorangan --laki-laki ataupun wanita-- seperti halnya mengatur tatanan masyarakat, penggabungan antara kajian sosial dan kajian fiqih serta keterkaitan kegiatan sosial dengan dalil-dalil fiqihnya akan menjadi faktor yang sangat membantu dalam penyelidikan yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu muslim. Bagaimanapun, ciri-ciri kajian sosial tidak hanya berpegang pada dalil-dalil dan nash-nash yang qath'i, tetapi juga mengambil nash-nash dan dalil-dalil yang tingkatannya zhanni dengan pertimbangan bahwa penetapan realita sejarah baru bisa terlaksana jika dua dalil tersebut diambil sekaligus. Jika hukum fiqih membutuhkan dalil yang qath'i atau yang rajih untuk menetapkannya, maka dalil yang mungkin dipakai sebagai dalil sudah cukup untuk menguatkannya. Artinya suatu dalil yang dimungkinkan itu dapat dijadikan dalil pendukung bagi dalil asli yang qath'i atau rajih. Pembaca dapat memperhatikan bahwa beberapa nash yang dijadikan dalil untuk sesuatu perkara bersifat dimungkinkan.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (5 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

Sementara kaidah mengatakan bahwa apabila maksud suatu nash yang dijadikan dalil bersifat dimungkinkan (muhtamal), maka hal itu tidak dapat dijadikan dalil. Karena itu, yang dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan hukum hanyalah nash-nash yang dalil/ maksudnya adalah yang qath'i atau rajih. Sedangkan nash-nash yang lain dari itu hanya dapat dijadikan pelengkap kajian sosial. Sesungguhnya setiap perbuatan dari perbuatan-perbuatan orang yang mukallaf mengandung sisi substansi dan formalitas. Sisi substansial tercermin dalam berbagai bentuk penerapan yang dipengaruhi oleh lingkungan, situasi, tempat, dan waktu sehingga sisi ini sangat perlu dipahami. Sesuatu yang mubah harus senantiasa berada dalam kemubahannya; dan sesuatu yang haram, harus terus berada dalam keharamannya. Adapun bentuk-bentuk penerapan yang substantif ini, seperti yang telah kita katakan, terus berkembang. Meskipun terjadi berbagai macam perubahan, semuanya tetap berpegang pada hukum yang substantif tersebut. Pengetahuan atas perbedaan masalah ini penting sekali dan membantu kita dalam menerima dan mengetahui bentuk-bentuk penerapan baru, misalnya dalam masalah pendidikan wanita, tugas wanita, atau kegiatannya dalam bidang sosial dan politik. Semua permasalahan itu mengandung substansi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang mulia. Namun, apakah bentuk-bentuk penerapan yang berlaku pada zaman Nabi saw. mengandung pewajiban bahwa kita harus terpaku pada bentuk penerapan seperti itu dan tidak boleh melangkahinya? Ataukah kita harus mempertimbangkan faktor-faktor baru yang berpengaruh, maksudnya gejala-gejala sosial baru, lalu bentuk-bentuk penerapannya kita format ulang berdasarkan gejala-gejala baru tersebut? Dalam hal ini, penulis sudah berusaha memantau gejala-gejala sosial baru yang berpengaruh terhadap kegiatan wanita dan hubungannya, baik dalam keluarga atau dalam bidang profesi, sosial dan politik. Begitu juga gejala-gejala yang berpengaruh terhadap pakaian wanita dan perhiasannya. Semua itu dimaskudkan agar wanita muslimah dapat menyesuaikan diri secara benar dan dapat bermasyarakat secara modern sambil tetap berpijak pada substansi yang telah digariskan agama. Dengan demikian dia senantiasa konsisten terhadap perintah Allah. Adapun tujuan kajian sosial yang bernuansa fiqih ini --dan yang menerangkan dengan jelas sekali bagaimana keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial pada zaman kerasulan-adalah dalam rangka ikut ambil bagian memberikan gambaran agar wanita-wanita muslimah modern dapat mengikuti langkah-langkah atau aktivitas wanita-wanita zaman kerasulan dengan pedoman petunjuk Nabi saw. Tujuan tersebut mengalihkan perhatian penulis pada sebuah masalah besar dan penting yang menuntut kerjasama serta pengorbanan kalangan ulama dan cendekiawan, yaitu masalah emansipasi atau pembebasan pemikiran muslim modern. Dalam arti membebaskannya dari belenggu raksasa, ukuran-ukuran palsu, dan pemikiran-pemikiran rusak yang telah menguasainya selama beberapa kurun waktu sehingga dia menjadi lemah
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (6 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

dan cacat. Jika pemikiran umat Islam modern sudah bebas dari semua belenggu tersebut, segala aktivitas dan pekerjaannya senantiasa sesuai dengan pancaran hidayah Ilahi. Pembebasan pemikiran umat Islam merupakan jalan satu- satunya menuju kebebasan yang sempurna dan murni bagi wanita dan laki-laki muslim secara sekaligus. Bahkan, hal tersebut merupakan jalan satu-satunya menuju restrukturisasi masyarakat secara keseluruhan berdasarkan sendi yang benar dan kuat. Akal atau pikiran adalah pengarah/ motor bagi gerakan manusia. Jika pemikiran atau akal seseorang bebas dan mendapat petunjuk, dia akan bergerak dengan bebas ke arah yang benar berdasarkan petunjuk dan arahan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Masalah ini merupakan induk dari segala permasalahan. Setiap cacat yang terjadi akan menimbulkan kerusakan yang fatal terhadap pola berpikir seorang muslim yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan umum yang meliputi semua aspek kehidupan.

C. METODE PENULISAN BUKU
Metode yang dipakai dalam penulisan buku ini diawali dengan membaca secara cermat nash-nash Al-Qur'an dan nash-nash hadits yang sahih. Mulai terbetik dalam pikiran untuk mengikuti pola seperti itu sejak saya menggali hadits-hadits sahih Muslim ketika melaksanakan proyek pengkajian Sirah Nabawiyah melalui buku-buku Sunnah seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini. Saya memulainya dari Shahih Bukhari dengan mempelajari nash-nash yang berkaitan dengan wanita mengenai setiap aspek dari berbagai aspek kehidupannya, kemudian Shahih Muslim, dan diteruskan dengan mempelajari kitabkitab sunnah yang banyak beredar, sehingga saya menamatkan sebanyak empat belas kitab, yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan anNasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwaththa Malik, Zawa'id Shahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, Mu'jam ath-Thabrani yang tebal, sedang, dan tipis, Musnad al-Bazzar, serta Musnad Abu Ya'la. Enam buku yang disebutkan terakhir penulis telaah dalam kitab Majma'uz Zawa'id Wa Manba'ul Fawa'id, yaitu satu kitab yang di dalamnya al-Hafizh alHaitsami mengumpulkan nash-nash tambahan yang tidak terdapat dalam enam buku pertama, (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Pembacaan nash Sunnah secara cermat tidak berarti merupakan batasan cukup untuk tidak membaca nash-nash Kitabullah sebab Kalamullah Ta'ala merupakan sumber pertama yang mempunyai keagungan dan kebesaran, serta memiliki kepadatan kandungan yang membuat setiap orang tertegun untuk memikirkan makna setiap ayatnya. Setelah keseluruhan ayat tersebut saya telaah, rasanya tidak hanya cukup satu kali untuk membacanya. Karena itu, saya ulang dan ulang lagi sehingga hasilnya, alhamdulillah, cukup baik. Tekad saya pertama kali adalah agar buku ini mencakup nash-nash yang bersumber dari Kitabullah dan buku-buku Sunnah Rasulullah saw. sebagaimana yang telah saya isyaratkan
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (7 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

sebelumnya. Berdasarkan pemikiran itu, saya membuat beberapa pasal. Namun, kemudian saya memutuskan untuk tahap pertama ini cukup dengan nash-nash dari Kitabullah, Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim saja, karena beberapa pertimbangan berikut: 1. Faktor waktu; alangkah baiknya jika bisa segera mempersembahkan topik penting seperti ini kepada umat. Walaupun menyegera, saya ingat bahwa untuk menghasilkan karya yang memuaskan tentu dibutuhkan tenaga dan waktu yang berlipat ganda, karena sanad hadits-hadits itu pun harus diteliti. 2. Faktor memberi kemudahan bagi pembaca dengan pertimbangan bahwa satu jilid untuk setiap pembahasan dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam satu buku tentu lebih ringan daripada beberapa jilid. 3. Faktor penghargaan dan kepercayaan terhadap apa yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Kedua kitab tersebut mendapat tempat khusus dalam hati setiap insan muslim, karena keduanya mengandung hadits-hadits sahih dan tidak memuat hadits-hadits dha'if. Kedua kitab tersebut merupakan kitab paling dipercaya setelah Kitabullah. Dengan demikian, pembaca dapat meyakini sepenuhnya kesahihan nash-nash yang dimuat dalam buku ini. Singkatnya, saya mengambil keputusan untuk menerbitkan buku ini dalam dua tahap. Tahap pertama --hasilnya seperti yang ada di tangan para pembaca sekarang-- terbatas pada nash-nash tertentu yang bersumber dari Kitabullah serta kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang pembahasan ini keluar juga dari kedua kitab sahih tersebut, tetapi dalam masalah-masalah yang sangat terbatas, misalnya jika dalil-dalil penjelasan untuk masalah tertentu tidak ditemukan di dalam kedua kitab sahih tersebut. Dan kadang-kadang saya juga menyebutkan beberapa alasan yang bersumber dari luar kedua kitab sahih tersebut dengan tujuan untuk lebih memperjelas keterangan. Bersamaan dengan itu saya upayakan sedapat mungkin untuk mengkaji pendapat-pendapat ulama yang pakar dalam bidangnya untuk mengetahui sejauh mana keabsahan sanad nash-nash yang dikutip. Saya lebih mendahulukan nash riwayat Bukhari dalam kondisi riwayat kedua imam hadits ini. Dan dalam kondisi yang terbilang jarang, penulis memilih nash riwayat Muslim karena saya lihat maksudnya yang lebih jelas. Dalam kondisi seperti ini saya tegaskan bahwa riwayat tersebut dikeluarkan oleh Muslim. Pada tahap kedua --insya Allah-- nash-nash dari Kitabullah akan mengambil porsi lebih besar dibandingkan nash-nash dari kitab-kitab Sunnah yang asli. Saya memohon kepada Allah semoga karya ini benar-benar ikhlas karena-Nya, diterima di sisi-Nya, dan bermanfaat bagi pembaca. Allah adalah sebaik-baik tempat memohon dan menyampaikan keinginan. Konsep umum dari buku ini adalah mengetengahkan nash-nash yang dapat dijadikan dalil bagi topik-topik pembahasan sebagai mana telah saya sebutkan sebelumnya. Maksud dan tujuan nash-nash tersebut jelas sekali karena secara umum merupakan nash-nash yang bersifat praktis dan operasional sehingga kita tidak perlu bersusah payah membuang energi
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (8 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

untuk menyimpulkan maksudnya. Setiap orang yang mempunyai sedikit latar belakang ilmu syariat pasti mampu memahami maksudnya. Meskipun demikian, kadang-kadang saya tetap berusaha menyebutkan pendapat beberapa ahli fiqih yang secara umum saya saring dari keterangan al-Hafizh Ibnu Hajar terhadap Shahih Bukhari (Fathul Bari) yang benar-benar merupakan enskilopedia hadits dan fiqih. Pengutipan pendapat dan ucapan para ulama itu bertujuan untuk menetapkan bahwa dalil nash yang saya pahami dan yang merupakan dasar pengelompokan tematis bukanlah sesuatu yang aneh. Hal itu sudah biasa dilakukan oleh ulama-ulama besar sebelumnya. Sehubungan dengan pengutipan pendapat-pendapat ulama tersebut, perlu pula dijelaskan bahwa saya hanya mengutip pendapat satu dari sekian banyak ulama untuk lebih menegaskan pendapat saya mengenai dalil suatu nash. Saya tidak mengutip pendapat semua ulama, baik yang bersifat pro ataupun kontra karena hal itu hanya akan menambah panjangnya permasalahan serta berlawanan dengan konsep penulisan yang saya pilih untuk buku ini. Bahkan tidak mustahii juga hal seperti itu menggiring saya pada konsep lain yang mengarah pada studi perbandingan terhadap pendapat-pendapat ulama, kemudian memilih mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Hal seperti itu menuntut dilakukannya kajian fiqih yang mendalam, bukan kajian sosial yang menghimpun nashnash yang bersumber dari Kitabullah serta Shahih Bukhari dan Muslim. Barangsiapa yang ingin mengetahui lebih luas perbedaan pendapat ahli fiqih, silakan melihat kitab-kitab syarah dan buku-buku fiqih yang tebal. Kemudian perlu pula diketahui bahwa hampir tidak ditemukan suatu masalah dalam fiqih yang tidak diwarnai oleh perbedaan pendapat ulama. Soal perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah furu' sudah merupakan perkara yang lazim dan sudah diakui. Tapi yang penting menurut konsep buku ini adalah menciptakan rasa tenteram bagi pikiran dan hati seorang muslim, yaitu dengan membaca dalil-dalil syariat dalam nashnya yang asli serta menguatkan. Pendapat yang didukung oleh nash-nash syariat adalah pendapat yang bisa dijadikan pegangan dalam kondisi terjadinya perbedaan pendapat. Alhamdulillah, dengan mengikuti konsep ini telah berhasil diwujudkan semacam pengelompokan tematis terhadap nash-nash yang berkaitan dengan wanita dalam AlQur'an serta kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Saya menganggap buku ini sebagai langkah konkret dalam dakwah ke arah pengelompokan baru terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan umat Islam yang terus berkembang. Di antara kebutuhan tersebut adalah bidang humaniora, seperti ilmu jiwa, sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Begitu pula halnya dengan kasus-kasus dan aneka problematika modern seperti kasus-kasus wanita, kesetiakawanan sosial, konsep pembaruan, dan perubahan. Yang lebih penting daripada semua itu adalah pola berpikir muslim. Masalah ini pantas sekali didukung dan mendapat perhatian khusus, sebab hal ini menuju karya sistematis baru yang membantu terwujudnya apa yang dinamakan ijtihad yang dibutuhkan dalam bidang fiqih dan pembaruan yang didambakan untuk kepentingan agama yang dibawa oleh Rasulullah saw.

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (9 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

Berkat karunia Allah, akhir-akhir ini, usaha pengelompokan tematis terhadap nash-nash AlQur'an dan Sunnah banyak mendapat perhatian kalangan ulama. Juga merupakan karunia Allah bagi umat Islam bahwa Dia telah memberikan jaminan akan memelihara Kitab-Nya sebagaimana memelihara Sunnah Nabi-Nya yang merupakan penjelasan bagi Kitabullah yang telah dan akan terus dipelihara pada derajat yang paling tinggi sesuai dengan perlindungan yang diberikan Allah kepadanya, sebagaimana firman-Nya ini: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (al-Hijr: 9) maka Sunnah dengan izin Allah SWT dijaga oleh kaum muslimin dengan penuh perhatian dan mereka korbankan segala tenaga untuk menjaga kemurniannya. Allah mengaruniai mereka ilmu yang sistematis sehingga menjamin terpeliharanya keabsahan sanadnya sepanjang masa. Karunia yang diperuntukkan bagi umat Islam ini sungguh merupakan hikmah yang luar biasa dari Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, kitab-kitab mereka telah mengalami perubahan dan penggantian. Kemudian Sunnatullah menghendaki untuk memilih nabi baru atau menurunkan kitab baru guna meluruskan kembali ajaran-ajaran petunjuk Ilahi. Setelah umat Islam memikul misi agama penutup dan tidak ada lagi nabi setelah Muhammad saw., lantas Allah memelihara pokok-pokok agama ini sehingga manusia kembali kepadanya setiap saat sampai hari kiamat. Hal itu dilakukan jika mereka berminat mengikuti petunjuk Allah yang nyata dan tidak menganggap masalah agama sebagai benda pusaka yang diwarisi secara turun- temurun oleh anak cucu dari orang tua dan nenek moyang mereka sebagaimana adanya serta iidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh umat-umat terdahulu: "... Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka." (az-Zukhruf: 22) Saya kira, umat Islam yang menghargai sepenuhnya karunia Allah berupa pemberian jaminan pemeliharaan pokok-pokok agama mereka, pantas sekali untuk kembali setiap saat pada pokok-pokok agamanya, serta menjadikannya sebagai pedoman dan acuan hukum karena Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (an-Nisa': 59)

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (10 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

Saya berharap kiranya segala tenaga yang dikorbankan melalui buku ini dengan izin Allah dapat membantu umat Islam dalam mengembalikan masalah-masalah wanita pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. (sebelum, sesudah)

Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
Please direct any suggestion to Media Team

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (11 of 11)12/12/2005 7:51:48

Sementara nash-nash yang bercerita tentang sunnah tersebut tinggal di dalam buku-buku agama sebagai goresan tinta belaka. Semoga http://media. b. Sinarnya --sebagaimana yang diinginkan oleh Pembuat syariat-. Tanda-tandanya sudah terkikis atau tertutup di hadapan akal dan hati manusia karena kabut tebal dari penafsiran dan pendapat para tokoh serta ulama. Penerapan konkret terhadap keterlibatan wanita pada zaman Nabi saw. atau bahkan cukup parah. itu merupakan sesuatu yang dituntut dan keharusan dalam upaya meluruskan jalan hidup kita dalam semua aspeknya.sudah tidak ada. dalam aspek keterlibatan wanita dalam kehidupan sosial lebih dituntut dan diharuskan lagi mengingat petunjuk Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Kajian. Munculnya aliran-aliran ekstremis dan sikap berlebihan di kalangan sebagian umat Islam. Sisa adat dan tradisi jahiliah. Hal ini didukung oleh beberapa faktor.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Jika mengikuti petunjuk Nabi saw. dan perilaku mereka tetap terbawa sepanjang masa. Pengaruh ijtihad tersebut semakin besar dan dampaknya semakin jauh karena telah diwarisi secara turuntemurun selama berabad-abad akibat kejumudan dalam berpikir dan taklid buta. bahkan dapat dikatakan hampir sirna sama sekali. hati. mengingat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat serta karena dorongan dan arahan ajaran agama yang mulia. Kemudian adat dan tradisi jahiliah yang sudah melekat di dalam otak. baik jahiliah bangsa Arab maupun jahiliah bangsa-bangsa lain yang masuk ke dalam Islam. justru dalam penerapan konkretnya sekarang ini semakin lemah dan memudar. Saya telah menyediakan pasal khusus untuk menjelaskan sikap mereka yang berlebihan dalam menerapkan kaidah pencegahan atas keburukan (saddu dzari'ah) tersebut.isnet.html (1 of 8)12/12/2005 7:51:51 . Ironisnya sunnah-sunnah yang sebetulnya patut ditiru dan contoh-contoh yang pantas diteladani dalam bentuk penerapan-penerapan baru. diantaranya sebagai berikut: a. seperti sikap ekstrem mereka mengenai masalah mencegah keburukan terhadap godaan wanita. dalam bidang ini seolah-olah mengalami sedikit perubahan yang cukup mendasar. merupakan sunnah yang pantas diikuti dan teladan indah yang patut ditiru. Ijtihad-ijtihad yang salah atau marjuhah (kurang kuat) yang disampaikan oleh sebagian ulama salaf --dan sedikit sekali orang yang tidak pernah berbuat salah.25 c.

Akan tetapi. hal itu tidak mengurangi martabatnya. maka jika kamu lakukan seperti itu. kita tidak perlu mengikuti perkataan dan perbuatan mereka yang keliru tersebut. para ulama mengatakan tentang keharusan mengoreksi pendapat para imam dengan hadits yang sahih.. sebagian besar pengikut mereka tidak mengoreksinya dengan timbangan tersebut. aku pasti http://media." (HR al-Baihaqqi)29 "Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini di permulaan setiap seratus tahun orang yang memperbarui agamanya. Sebab Allah SWT sudah berfirman: 'Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Namun demikian.org/islam/Wanita/W1/Kajian. bukan sebagai orang yang diberi tugas (mukallaf). Ini adalah suatu masalah yang luas dan tidak ada tepinya. Mengenai hal ini Rasulullah saw. baik dari generasi pertama maupun yang berikutnya. kecuali mempunyai perkataan-perkataan dan perbuatanperbuatan yang tidak berlandaskan pada sunnah . Oleh karena itu. sehingga perkara Allah (kiamat) datang. dan pentakwilan orang-orang jahil." (HR Bukhari)28 "Ilmu (agama) ini diemban dalam setiap generasi khalaf (belakangan) oleh orang-orang adil yang menyingkirkan penyimpangan orang-orang yang berlebihan.isnet.. Atau sebagai pemberi tugas (mukallif). bersabda: "Senantiasa dari umatku terdapat suatu umat yang menegakkan agama Allah. Malik. tidak akan memberi mudharat kepada mereka orang yang mengecewakan mereka atau yang menentang mereka.html (2 of 8)12/12/2005 7:51:51 ." (HR Abu Daud)30 d."26 Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada asy-Syaukani yang mengatakan: "Fanatik (kepada seorang imam) dengan menjadikan setiap pendapat yang dia keluarkan dan ijtihad yang dia riwayatkan sebagai pegangan bagimu dan bagi semua hamba. Penelitian sanad-sanad hadits oleh Bukhari dan orang-orang yang setelahnya terjadi setelah imam yang empat membangun mahzab fiqih mereka.."27 Apapun kesalahan dan penyimpangannya. Imam asy-Syafi'i telah berkata dengan jelas: "Diriwayatkan sebuah hadits yang isinya bahwa kaum wanita dibiarkan menghadiri dua hari raya. dan lainnya berkata: "Tidak seorang pun dari makhluk Allah ini kecuali ucapannya dapat dipegang dan dapat pula ditinggalkan kecuali Nabi saw. Selain itu. Mereka telah melanggar wasiat para imam dan menyalahi ketentuan hadits. Kalau hal ini benar. sungguh merupakan karunia dan rahmat Allah bagi kaum muslimin bahwa di tengah-tengah mereka masih terdapat orang-orang yang adil dan melaksanakan perintah Allah. berarti kamu telah menjadikan imam itu sebagai pembuat syariat. bukan pelaksana.Kebebasan Wanita Allah SWT mencurahkan rahmatNya kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyyah yang mengatakan: "Sesungguhnya tidak seorang pun dari para ulama. al-Hukum bin Utaibah. pemalsuan orang-orang yang suka berbuat batil. sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian. maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).'"Mujahid.

HASIL-HASIL KAJIAN 1." (HR Ibnu Majah)33 Dari penulisan buku ini saya berharap telah menyampaikan ucapan Rasulullah saw. tetapi mereka agak menjauh dari mushalla (tempat shalat). hingga kami mengeluarkan wanita haid. semoga Dia memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam membaca dan memahami hadits-hadits yang terdapat dalam buku ini karena hadits-hadits tersebut besar sekali manfaatnya dalam kehidupan mereka."35 Contoh lain adalah perkataan Bisir bin Ubaidillah: "Aku berkendaraan dari kota ke kota untuk mendapatkan sebuah hadits. Karakteristik Wanita q Wanita Muslimah pada zaman Nabi saw.: "Kami memberikannya padamu tanpa apa-apa. al-Baihaqqi berkata: "Hal itu benar. kepada para ahli fiqih dan orang-orang yang lebih ahli dalam bidang ini. dan gadis-gadis pingitan.html (3 of 8)12/12/2005 7:51:51 .isnet. lalu menyampaikannya. Jika kita lihat orang-orang saleh dahulu kala.org/islam/Wanita/W1/Kajian.34 Juga dalam kisah Amir asy-Sya'bi --salah seorang tabi'in-. Adapun wanita haid. Hadits itu diriwayatkan oleh kedua orang syekh hadits --yaitu hadits Ummu Athiyyah-. Selain itu. saya berharap semoga Allah memasukkan saya ke dalam kelompok orang-orang yang diberi kabar gembira sebagaimana dalam hadits tersebut." Mengomentari ucapan asy-Syafi'i ini. hadir bersama jamaah muslimin dan mengikuti khotbah mereka. yang berbunyi: "Semoga Allah memberikan cahaya bagi orang yang mendengarkan ucapanku.yang melakukan perjalanan selama satu bulan ke tempat Abdullah bin Anis untuk mendapatkan sebuah hadits.Kebebasan Wanita mengatakannya. gadis belia.lalu asy-Syafi'i mengatakannya.yang berkata kepada seseorang dari Kabilah Khurasan setelah mengajarkan kepadanya satu hadits Rasulullah saw. padahal dia sudah berkendaraan ke Madinah untuk mendapatkannya."31 Hadits Ummu Athiyyah tersebut berbunyi sebagai berikut: "Kami diperintahkan supaya keluar (pada hari raya). Boleh jadi pengemban fiqih bukan ahli fiqih dan boleh jadi seorang membawa fiqih kepada orang yang lebih ahli daripadanya. Contohnya dapat kita lihat dalam kisah Jabir bin Abdullah --salah seorang sahabat-. mereka mengembara berhari-hari dan bermalam-malam untuk memperoleh sebuah hadits. memahami karakteristiknya sebagaimana yang telah digariskan oleh agama Islam yang murni sehingga dia melalui berbagai http://media."36 Saya mengharapkan cucuran rahmat Allah. D." (HR Bukhari dan Muslim)32 Hal-hal yang membuat saya semakin bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan ini adalah sabda Rasulullah saw.

Kriteria-kriteria di atas membantu wanita untuk lebih bebas bergerak dan memudahkannya dalam mengikuti kegiatan sosial. wanita muslimah memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan masyarakat dan pihak penguasa. 3. baik yang bersifat umum maupun khusus. dan hiburan yang bersih. Dalam bidang politik." (HR Abu Daud)37 Hadits yang mengatakan bahwa wanita itu "kurang akal dan agama" adalah hadits sahih yang dipahami dan diterapkan secara keliru oleh banyak orang.org/islam/Wanita/W1/Kajian. wanita muslimah terlibat dalam beberapa bidang seperti kebudayaan. 2. Dalam bidang sosial misalnya. sehingga yang terlihat hanya kedua bola mata. Wanita ikut dalam kehidupan sosial dan seringkali bertemu dengan kaum laki-laki dalam semua bidang kehidupan. Keterlibatan Wanita dalam Kehidupan Sosial q q q q Sudah tetap/jelas bahwa menetap di rumah dan memakai hijab merupakan kekhususan untuk istri-istri Nabi saw. Karakteristik wanita tersimpul dalam sabda Rasulullah saw. dan pakaian diperbolehkan agama dalam batas-batas yang pantas dilakukan oleh seorang wanita mukminat. dan profesi sesuai dengan kondisi serta kebutuhan hidup pada masa kerasulan. dalam Sunnahnya. pendidikan. Adapun memakai cadar. sehingga mereka menghapus karakteristik wanita yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Kitab-Nya dan diterangkan oleh Rasulullah saw. yang menetapkan dasardasar persamaan antara laki-laki dan wanita dengan sedikit kekhususan dalam beberapa bidang. Yang diwajibkan adalah menutupi badan.html (4 of 8)12/12/2005 7:51:51 . jasa/ pelayanan sosial. Wanita terlibat dalam bidang sosial. Keterlibatan ini tidak ada syaratnya selain beberapa tuntunan dan aturan yang mulia dan sifatnya memelihara. kemudian dia http://media. Berdandan secara wajar pada muka. politik.isnet. guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup yang serius dan untuk memberi kemudahan bagi semua orang mukmin. sebagaimana juga sudah tetap/jelas bahwa sahabat-sahabat wanita (shahabiyat) yang mulia tidak mengikuti perbuatan istri-istri Rasulullah saw.Kebebasan Wanita q q bidang kehidupannya dengan dasar pemahaman tersebut. merupakan salah satu tradisi atau mode/cara berdandan yang menjadi trend pada sebagian wanita sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Sabda Rasulullah saw. kedua telapak tangan. Wanita muslimah menghadapi tekanan dan siksaan. Pakaian dan Perhiasan q q q q Membuka wajah sudah umum dilakukan pada zaman Nabi saw. bukan menghambat. Tidaklah berdosa mengikuti beberapa mode sesuai dengan kondisi cuaca dan lingkungan sosial. Tidak pernah diwajibkan mengikuti satu mode tertentu dalam berpakaian. Kondisi seperti ini merupakan kondisi awalnya. yang dimaksud adalah: "Sebenarnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. baik laki-laki maupun wanita. tersebut.

atau miskin. Pertama. wanita muslimah mempunyai perhatian dan rasa peduli terhadap urusan masyarakat umum.html (5 of 8)12/12/2005 7:51:51 . Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Allah SWT berfirman: ". Di antara hak-hak tersebut adalah hak dicintai. semakin matangnya cara berpikir. Sementara dalam bidang profesi. hak berdandan dan menikmati hubungan seksual. lemah. politik. wanita ikut terlibat dalam bidang pertanian. dan pelayanan rumah tangga. walaupun dia tidak dirugikan oleh suaminya dengan syarat dia mengembalikan apa yang dia ambil dari suaminya dengan ketetapan dari suami atau hakim setelah dibuktikan bahwa dia benar-benar sudah tidak menyukai suaminya.. mewujudkan kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya dalam keadaan suaminya sudah tiada. kebersihan. Kegiatan tersebut membantu wanita mewujudkan dua hal. Di samping itu.. Di antara hasil dari keterlibatan dalam kehidupan sosial tersebut adalah timbulnya kesadaran wanita. Mengingat semakin seriusnya kondisi sosial pada masa kita sekarang yang menuntut semakin ditingkatkannya partisipasi wanita dalam bidang sosial. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya . kerajinan tangan. Menegaskan bahwa wanita berhak memilih suami dan berhak meminta cerai jika dia memang tidak menyukai suaminya.org/islam/Wanita/W1/Kajian. Hak suami istri sama. http://media. Keluarga a. peternakan. Berbagai tanggung jawab pasangan suami istri dan melakukan kerjasama yang baik demi sempurnanya pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Kedua. mencapai kehidupan yang lebih mulia dan terhormat." (al-Baqarah: 228) Derajat atau tingkatan yang dimaksud adalah kepemimpinan suami dalam rumah tangganya atau kelebihan mengalahnya suaminya dari beberapa hak yang harus dia peroleh. mengemukakan pendapat dalam berbagai isu politik. administrasi. c. dan profesi.isnet.. 4. pengobatan. maka kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah digariskan syariat haruslah menjadi pengatur kondisi tersebut sampai akhir zaman. sebab dengan hasil usahanya itu dia mampu bersedekah di jalan Allah.. serta hak untuk bersama-sama dalam kesibukan dan kesusahan seperti yang dialami oleh setiap pihak. dan mampunya wanita melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat.Kebebasan Wanita berhijrah untuk membela dan menyelamatkan keyakinannya itu. dan kadang-kadang bersikap oposisi dalam bidang politik. hak disayangi dan dikasihani. perawatan. b.

baik yang terlihat maupun yang terselubung. Kita perlu meluruskan persepsi kita mengenai masalah ini karena telah dikaburkan oleh pemikiran sufi yang menyimpang dan dilatarbelakangi oleh paham kerahiban (rahbaniyyah) kalangan Kristen serta sebagian agama Timur Kuno. Seks itu halal dan baik.html (6 of 8)12/12/2005 7:51:51 . hanya akan membuat orang semakin jauh dari menaati Allah sehingga semakin dekat pada perbuatan yang tidak terpuji. Hal ini menghasilkan mental yang sehat di kalangan laki-laki dan wanita. Mempermudah proses perkawinan semenjak usia dini merupakan salah satu ciri masyarakat Islam.Kebebasan Wanita d. penulis ingin menekankan bahwa http://media. Seseorang dapat memperoleh pahala karena melakukan aktivitas seksual yang sesuai dengan batas-batas yang digariskan oleh agama. Karena itu tidak ada salahnya jika pada masa sekarang ini ditetapkan suatu aturan yang menjamin dipenuhinya semua syarat dan peraturan. Peranan wanita/istri dalam keluarga merupakan tugas utama dan pertama.isnet. baik dalam kondisi beristri satu atau pun dalam keadaan berpoligami. baik dari segi sifat zuhud dan kesederhanaannya ataupun dari segi kesempurnaannya dalam bergaul dan berhubungan dengan para istri beliau. Kemudian setelah membetulkan persepsi kita mengenai seks secara umum. e. Na'udzabillahi min dzalik! Setelah kita uraikan secara ringkas hasil-hasil kajian ini. bersama para sahabatnya berjalan mengikuti jalur yang menuju arah terwujudnya pendidikan seks yang benar dan pengetahuan seks yang bersih. Dia tentu lebih tahu mengenai ciptaan-Nya. Tumbuhnya kesadaran bermasyarakat dan adanya kerjasama yang erat antara suami dan istri merupakan dua faktor yang sangat penting untuk mengkoordinasikan tugas pertama wanita dengan tugas-tugasnya lain yang dibutuhkan demi kemaslahatan masyarakat muslim sehingga dalam masyarakat terwujud perkembangan dan kemajuan. Rasulullah saw. Perlu kita lenyapkan tembok raksasa yang selama ini menghambat dan menutupi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan seks. kita perlu pula membetulkan persepsi kita mengenai sikap Rasulullah saw. Bidang Seksual q q q q Seks merupakan bagian dari kesenangan di dunia dan di akhirat.org/islam/Wanita/W1/Kajian. 5. Setiap tindakan yang sifatnya mempersulit. Keadaan sebuah keluarga muslim tidak akan berjalan benar kalau salah satu syarat dan peraturan tersebut timpang. bahkan mungkin terjebak ke dalamnya. Tapi hal ini tidak menafikan bahwa wanita juga mempunyai kewajiban-kewajiban lain di tengah masyarakat. Alangkah banyak bentuk kemudahan yang telah digariskan Sunnah dalam masalah ini. Dengan penuh tekad dan semangat kita harus membuka jalan kemudahan bagi proses perkawinan pada masa sekarang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Yang Maha Pencipta. terhadap seks. Syariat telah menentukan syarat-syarat dan peraturan-peraturan mengenai perceraian dan poligami. adalah contoh manusia yang sempurna. Rasulullah saw.

2. rinci. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. tetapi dengan catatan bahwa kajian tersebut harus meliputi seluruh kitab Sunnah. 4.html (7 of 8)12/12/2005 7:51:51 . (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Kalibata Utara II No. 5. dan politik dengan memberikan perhatian khusus terhadap studi lapangan dan statistika untuk dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.. Penerapan-penerapan yang sedang berlaku di tengah masyarakat sekarang ini.org/islam/Wanita/W1/Kajian. misalnya dengan melakukan kajian ilmiah lapangan dan statistik terhadap masalahmasalah ini sebaik mungkin sehingga kita dapat melakukan evaluasi yang benar. 3. Warisan budaya Islam. Nash-nash yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. pendidikan. (sebelum. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota http://media. sosial. yaitu dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dan ijtihadijtihad para ulama serta penerapannya secara konkret selama berabad-abad.isnet. pengetahuan mengenai seks.Kebebasan Wanita kita masih dituntut untuk melakukan sejumlah kajian ilmiah jika kita benar-benar ingin mengulang sajarah keikutsertaan dan dinamika wanita serta membina kembali masyarakat kita di atas fondasi yang kokoh. baik dari kaum modernis ataupun konservatif. Penulis mengusulkan agar kajian tersebut mencakup lima bidang: 1. dan bukan berdasarkan pada perkiraan-perkiraan semata. sehingga kita betul-betul memahami sejauh mana pengaruh sejarah yang panjang ini dalam pemikiran dan realita kehidupan kita. kegiatan profesi. Kita tidak boleh berpegang pada dugaandugaan semata. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Tulisan-tulisan para cendekiawan muslim modern dengan cara menganalisis semua tulisan mereka dengan segala orientasinya agar kita sampai pada suatu kesimpulan yang bermanfaat dari teori-teori dan ijtihad-ijtihad modern. Penelitian-penelitian Barat modern yang berkaitan dengan wanita dalam bidang ilmu jiwa. sehingga kita betul-betul mampu menentukan mana yang patut diambil dan mana yang harus ditinggalkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh suatu bangsa --setelah menimbangnya dengan timbangan agama.84 Jakarta 12740 Telp.

Kebebasan Wanita Please direct any suggestion to Media Team http://media.org/islam/Wanita/W1/Kajian.isnet.html (8 of 8)12/12/2005 7:51:51 .

maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikuti ajakannya itu. dan yang terpenting adalah: 1. tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Dan barangsiapa yang mengajak pada kesesatan. Pengelompokkan semacam ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan memudahkan para pakar mengkaji secara cermat nash-nash yang berhubungan dengan spesialisasi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. dengan membaca nash-nash yang sudah terkelompok tersebut. kesetiakawanan sosial. insya Allah mampu mengikuti jalur yang membawanya pada petunjuk dan kebenaran. Dakwah untuk kembali pada pokok-pokok agama. dan berbagai metodologi penelitian.org/islam/Wanita/W1/Mengajak. maka baginya adalah pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti ajakannya. ekonomi. yaitu Kitab dan Sunnah.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota E. dan perubahan. Ada beberapa hal yang mendorong saya memiliki harapan seperti itu. APAKAH BUKU INI MENGAJAK PADA PETUNJUK? Rasulullah saw. Rasulullah saw. dengan tujuan mengkaji dan mengevaluasi pemahaman-pemahaman dan pandangan-pandangan yang kita warisi dari nenek moyang dalam bidang wanita atau bidang-bidang lainnya adalah dakwah pada petunjuk. ilmu sosial. Atau juga mengenai masalah-masalah kontemporer seperti masalah wanita. Dakwah/ajakan untuk melakukan pengelompokan tematis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. seperti ilmu jiwa. politik. telah bersabda: "Aku tinggalkan padamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat http://media. 2. bersabda: "Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk." (HR Muslim)38 Saya berharap kiranya tulisan yang ada dalam buku ini dapat mengajak pembaca pada petunjuk. tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. pendidikan.isnet. merupakan ajakan pada petunjuk.html (1 of 7)12/12/2005 7:51:54 . Para pakar. konsep-konsep pembaruan.

dan sinar rembulan. Dakwah untuk menyebarluaskan Sunnah di tengah umat manusia. Dakwah untuk menetapkan/mengakui diperbolehkannya wanita membuka wajah dan diperbolehkannya melibatkan diri dalam kehidupan sosial bersama kaum laki-laki dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan agama --setelah diketahui bahwa pembolehan tersebutkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat-. Tujuan dakwah itu adalah agar manusia memahami hukumhukum agama mereka dan pada waktu yang sama memelihara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadits-hadits Nabi saw. dengan hadits Rasulullah saw." (alHajj: 78) Himbauan ini diarahkan pada dua kelompok: Pertama. Lalu orang-orang Mekah berkata kepada ku: 'Kalau begitu hajimu sama dengan haji orang Mekah?'Akhir nya aku pergi menemai Atha untuk meminta fatwa.Kebebasan Wanita selama kamu berpegang pada keduanya.' Lalu Nabi saw. yang dapat menerangi hati dan akal pikiran mereka.org/islam/Wanita/W1/Mengajak. Karena petunjuk Allah itu datang untuk melepaskan manusia dari kesulitan.html (2 of 7)12/12/2005 7:51:54 . Dikatakan bahwa Abu Syihab (Musa bin Nafi') berkata: "Aku tiba diMekah dalam keadaan berhaji tamattu dengan umrah Aku sampai atau masuk Mekah tiga hari sebelum hari tarwiyah (tgl 8 bulan Dzulhijjah). 4. sehingga mereka dapat menikmati petunjuk Allah dengan mudah dan santai seperti halnya mereka menikmati udara. berikut. dengan catatan setiap fatwa didukung oleh dalil yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Nabi saw. kemudian berdiamlah di Mekah dalam keadaan tahallul. Kelompok ini saya himbau supaya mempelajari dengan baik hukum-hukum agama dan waspadalah terhadap peringatan hadits Nabi saw. yaitu." (HR Malik dalam Al-Muwaththa')39 3. adalah dakwah kepada petunjuk. Dia berkata: 'Jabir bin Abdullah r. dan mereka telah membaca talbiyah untuk haji if rad.. kelompok yang mengharamkan membuka wajah dan segala bentuk partisipasi wanita meskipun keadaan membutuhkan dan meskipun wanita mengikuti aturan-aturan agama. pada hari dia menggiring unta korban bersamanya. berikut: http://media..a. Allah SWT berfirman: ".. cahaya mentari. berkata kepada mereka: 'Bertahallullah kalian dari ihram dengan cara melakukan thawaf di Ka'batullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dan bercukurlah. menceritakan kepadaku bahwasanya dia melakukan haji bersama Rasulullah saw. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..isnet. Kitabullah dan Sunnah NabiNya. Mari kita simak jawaban Atha bin Rabah terhadap seseorang yang meminta fatwa. air. sehingga apabila sudah tiba hari tarwiyah. maka ucapkanlah talbiyah untuk haji dan jadikanlah apa yang kamu bawa (binatang ternak) sebagai korban haji tamattu!'" (HR Bukhari)40 Demikianlah nash-nash agama diumumkan sehingga tersebar di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah mengendap di balik pendapat para tokoh.adalah dakwah pada petunjuk.

a.html (3 of 7)12/12/2005 7:51:54 . panutan yang paling tepat menurut hemat saya adalah apa yang pernah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib r. Lalu dia mengambil air. Keikutsertaan wanita memperlancar pelaksanaan kehidupan yang serius dan sejahtera serta membuka jalan bagi kaum wanita untuk beramal saleh. kedua tangan. menetapkan sunnahnya atau bolehnya wanita membuka wajah dan mengikuti kegiatan sosial adalah demi kebaikan umat Islam. kemudian beliau duduk di lapangan Kufah untuk melayani kebutuhan dan keperluan masyarakat hingga datang waktu shalat asar.isnet. saya kira nash-nash tersebut dapat menerangi jalan kita sehingga tidak diombangambingkan oleh hawa natsu. Sementara Rasulullah saw. Mereka akan terjerumus ke dalam berbagai macam kuman penyakit sosial seperti yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat Barat. dan ikhtilath yang bersifat negatif. Apabila orang alim itu khawatir hal itu terjadi. maka hendaklah dia menjelaskan apa yang benar mengenai masalah tersebut. baik hawa nafsu orang-orang fasik maupun hawa nafsu oranghttp://media. dan kedua kakinya. Jika tidak." (HR Bukhari)42 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits Ali tersebut dapat dipetik beberapa pelajaran.. yang menjelaskan kepada manusia wahyu yang turun dari langit. kemudian berkata: "Sesungguhnya orang-orang tidak suka minum dalam keadaan berdiri. memamerkan aurat. Tapi kalau ditanya. sementara Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Mengajak. mulai dari menuntut ilmu. Dia berdiri dan meminum sisanya dalam keadaan berdiri. serta menentang segala bentuk penyimpangan. Untuk menjelaskan syariat Allah kepada kelompok ini. maka hendaklah dia segera memberitahu hukumnya meskipun dia tidak ditanya orang. diantaranya. membantu suami yang lemah dalam mencari nafkah hidup. kelompok yang melanggar syariat Allah dan melakukan tindakan murahan. yaitu dengan menutup apa yang diperintahkan Allah untuk menutupnya dan mematuhi aturan syariat ketika melakukan pertemuan antara laki-laki dan wanita. tunggulah kemarahan dan murka Allah. jelas dia harus menjawabnya. mengajarkannya. apabila seorang alim melihat masyarakat menghindari sesuatu. Dengan mengetengahkan setumpuk nash yang menerangkan pelaksanaan konkret yang sering dilakukan wanita muslimah dan yang berlangsung di bawah naungan wahyu Allah serta bimbingan Rasulullah saw.Kebebasan Wanita "Sesungguhnya orang yang mengharamkan yang halal sama dengan orang yang menghalalkan yang haram. karena membiarkannya berlarut-larut dikhawatirkan akan menyebabkan orang lain menyangkanya haram. sendiri pernah melakukan seperti apa yang aku lakukan ini."41 Artinya kedua hal tersebut sama-sama melangkahi batas syariat Allah."43 Kedua. Saya menyeru mereka untuk menaati Allah dan mengikuti ajaran-ajaran-Nya. Dia pernah melakukan shalat zuhur. lalu membasuh muka. sementara dia tahu bahwa apa yang dihindari masyarakat itu dibolehkan (menurut agama). kepala. kemudian minum. sampai pada ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial yang bermanfaat atau kegiatan politik yang mendukung segala sesuatu yang positif.

Orangorang fasik telah mengikuti sunnah zaman paling modern dari (orang-orang yang sebelum mereka). kaum radikal ini sering sekali menuduh kelompok fasik mengikuti sunnah orangorang yang sebelum mereka dan memasuki lubang biawak. kelompok radikal mengikuti sunnah zaman paling kuno dari (orang-orang yang sebelum mereka) dan zaman pertengahan.html (4 of 7)12/12/2005 7:51:54 . memuliakannya.Kebebasan Wanita orang yang radikal. mereka itulah orang-orang yang beruntung" (al-A'raf: 157) F. sementara mereka tidak sadar akan perbuatan mereka sendiri dengan membelenggu diri dan kaum wanita mereka sendiri. laki-laki maupun wanita. dari belenggu-belenggu tersebut. Ironisnya. dan aktivitas seks bebas. kalian tetap mengikutinya. Islam datang untuk membebaskan orang-orang mukmin. yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.org/islam/Wanita/W1/Mengajak. yaitu peradaban Barat modern dalam hal tidak menutup aurat." Kami bertanya: "Wahai Rasulullah. Allah SWT berfirman: "(Yaitu) orang-orangyang mengikut Rasul. Pada waktu yang sama kita akan terbebas dan bersih dari apa yang diperingatkan oleh Rasulullah saw. ANTARA PERINGATAN ALLAH DAN RASUL-NYA DENGAN PERINGATAN KAWAN-KAWAN Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan http://media. gaya hidup permisivisme. Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. sampai sekalipun mereka memasuki lubang biawak. kepada kita dalam sabda beliau: "Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. yaitu tradisi keras dan kepala batu seperti yang umum berlaku di kalangan Bani Israil pada abadabad kuno dan orang-orang Nasrani beserta gereja mereka pada abad pertengahan.isnet.telah mengikuti sunnah/jejak para pendahulu mereka. Sementara itu. menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an). Patut sekali kita teladani dan ikuti panduan nash-nash tersebut agar kita dapat keluar dari kegelapan ke alam yang terang benderang sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia dan mencabut akar-akar jahiliah dari dalam diri kita sebagaimana mereka mencabut akar-akar jahiliah dari dalam diri mereka. apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab: "Siapa lagi (kalau bukan mereka)?" (HR Bukhari dan Muslim)44 Yang membuat kita prihatin. kedua kelompok tersebut --kelompok fasik dan kelompok radikal-. kemudian ikut pula masuk ke dalam lubang biawak. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta.

tidak boleh disembunyikan dan ditutupi dari manusia dengan alasan bahwa zaman sudah rusak dan lain sebagainya. Sebab tindakannya itu tidak akan mendekatkan ajal dan tidak akan menjauhkannya dari rezeki. Mereka terbagi dalam dua kelompok. Kalangan teman-teman itu terbagi dalam dua kelompok. Namun demikian mereka berpendapat bahwa pernyataan semacam ini tidak perlu disebarluaskan mengingat sudah begitu rusaknya keadaan zaman sekarang ini dengan tujuan saddudz dzari'ah (mencegah keburukan). sebagaimana firman-Nya ini: "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk." (al-Baqarah: 159) Rasulullah saw. kelompok yang sependapat dengan kami bahwa wajah wanita bukan aurat. Pertama.org/islam/Wanita/W1/Mengajak.meskipun mereka kagum pada buku tersebut.Kebebasan Wanita ilmu. menyaksikannya. pun bersabda: "Janganlah sekali-kali wibawa manusia sampai menghalangi seseorang untuk mengatakan sesuatu yang hak jika ia mengetahuinya. Kepada kelompok ini saya katakan bahwa pengisian zaman secara keliru tidak harus menghambat kita dari menerangkan syariat Allah kepada seluruh manusia.. setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab. seperti firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah: 159 dan sabda Nabi saw. kelompok yang mengingatkan adanya kerusakan zaman dan penggunaan nash-nash secara keliru oleh sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu dan meletakkan nash-nash itu tidak pada tempatnya. tampaknya tidak puas dengan pernyataan yang terdapat dalam buku itu bahwa wajah wanita bukanlah aurat. Dia berkata: "Sebagian ahli ilmu dan pencari ilmu --apalagi yang bersifat taqlid-. karena umumnya dalil mengatakan haramnya menyembunyikan ilmu." (HR Ahmad) 45 Adapun tanggapan teman-teman yang pernah membaca beberapa buku pokok tentang kegiatan ilmiah semacam ini dan menyebarluaskannya di tengah masyarakat akan saya jelaskan berikut ini. mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati. Kepada mereka ini kami katakan bahwa hukum syariat yang sudah tetap di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.isnet. ini: http://media. Kedua.html (5 of 7)12/12/2005 7:51:54 . mereka sering mengemukakan nash-nash yang mempermudah pertemuan laki-laki dan wanita tanpa harus memperhatikan aturan dan etika pertemuan tersebut. kelompok yang masih berpendapat bahwa wajah wanita adalah aurat. Para penegak kebenaran harus bekerjasama untuk menangkis serangan para penyebar kebatilan dan mengantisipasi makar mereka setiap kali mereka melakukannya. Contohnya.. atau mendengarnya. Pertama. Tanggapan itu mengingatkan saya pada tanggapan serupa yang disampaikan oleh Syekh Nashiruddin al-Albani sehubungan dengan bukunya tentang hijab wanita muslimah.

http://media. kelompok lain yang mengingatkan saya pada serangan keras dari orang-orang yang menentang beberapa pendapat yang terdapat dalam buku ini dan bertentangan dengan apa yang sudah berlaku dalam masyarakat. maka seorang yang berakal --saya berharap demikian-.Kebebasan Wanita "Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu.harus memetik manfaat dari kritikan tersebut guna mengoreksi kesalahannya.org/islam/Wanita/W1/Mengajak." (HR Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau. Tapi saya yakin hal ini tidak mungkin dia lakukan sama sekali.html (6 of 7)12/12/2005 7:51:54 . tidak boleh disembunyikan. Tidak akan sukses suatu kaum yang tidak mampu berlapang dada dalam menerima perbedaan pendapat." (HR Muslim)48 Ketika menyusun buku ini saya berusaha memulainya dengan dialog dengan para penentang tersebut dan mendiskusikan dalil-dalil mereka. atau menjawab argumentasi dengan argumentasi. Jika dalam pergesekan tersebut seseorang merasakan sesuatu yang keras. Al Hakim dan adz-Dzahabi berpendapat bahwa hadits ini sahih) Jika pendapat bahwa wajah wanita itu bukan aurat merupakan hukum yang sudah tetap dalam agama --sebagaimana yang kita yakini-. sopan dan lemah lembut lebih baik bagi seorang muslim dalam semua urusannya. apalagi dia tahu bahwa setiap akal manusia pasti mengandung kelemahan dan kekurangan. Tetapi tidak ada jalan untuk mencapai kebenaran kecuali dengan bertemunya beberapa pemikiran atau bahkan dengan pergesekan pemikiran. sehingga kadang-kadang dia salah langkah meskipun dia bertujuan kebenaran itu. Dia menyukai kelemahlembutan dalam segala perkara. ampunanilah kami! Jika orang yang berpendapat bahwa syariat telah menetapkan bahwa wajah wanita bukan aurat kemudian menganggap tidak perlu mengamalkannya demi kaidah saddudz dzari'ah (mencegah keburukan) diminta supaya memberitahukan pendapatnya ini kepada masyarakat." (HR Bukhari dan Muslim)47 "Sesungguhnya kelemahlembutan itu tidak terdapat pada sesuatu kecuali dia memperindahnya. Dia harus memiliki keyakinan bahwa di balik kepahitan itu ada penyembuhan atas kekurangan dan kelemahan dalam pemahaman. Juga diriwayatkan oleh al-Hakim. Namun demikian. pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah itu lemah lembut.menyampaikan kritik ilmiah untuk mengoreksi kesalahankesalahan.isnet. akan dikendali mulutnya oleh Allah pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Kepada kelompok ini saya katakan: "Jika para penentang itu --meskipun keras-.mengapa kita meyembunyikan ilmu tersebut kepada orang banyak? Ya Allah. kemudian sebutkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Hal itu terlihat jelas dalam beberapa pasal yang sengaja saya khususkan untuk dialog dengan penentang peranan wanita muslimah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan penentang terbukanya wajah wanita muslimah."46 Kedua. dia harus sabar menahannya seperti halnya dia menahan pahitnya obat. sebab Rasulullah saw.

Kalibata Utara II No."49 Tepat sekali apa yang dikatakan oleh al-Muhallab ketika mengomentari bab Bukhari ini: "Maksud Bukhari bahwa seorang alim apabila dia berbicara dengan menggunakan nash.84 Jakarta 12740 Telp."50 (sebelum. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. pantas pula jika saya memperhatikan peringatan Allah SWT dan peringatan Rasul-Nya tentang bahaya menyembunyikan ilmu. baik lakilaki maupun wanita.dapat meredam rasa khawatir teman-teman saya.org/islam/Wanita/W1/Mengajak.isnet. serta memperlihatkan kepada kita bahwa yang batil itu adalah batil dan memberi kemudahan bagi kita untuk menghindarinya. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. apa yang diajarkan Allah kepadanya tanpa menggunakan pendapat atau pemisalan. dan para sahabat beliau yang mulia.Kebebasan Wanita Setelah menjelaskan sikap terhadap peringatan teman-teman tersebut. Sementara dari sisi lain. Contohnya. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. yaitu Rasulullah saw. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. saya kira bahwa pola yang saya pakai dalam penulisan buku ini --yaitu mengumpulkan nash-nash yang bersifat operasional dan praktis-. Saya berdoa semoga Allah SWT memperlihatkan kepada kita bahwa yang hak itu adalah hak dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikutinya. Ini dari satu sisi. Imam Bukhari --yang dikenal kealiman dan kefaqihannya-. tidak perlu lagi berbicara berdasarkan pendapat dan qiyasnya (analogi).html (7 of 7)12/12/2005 7:51:54 . mengajarkan kepada umat-nya.melalui tarajim (bab-bab yang terdapat dalam kitab sahihnya) menjuduli salah satu dari sekian bab dalam kitab "Berpegang Teguh pada Kitab dan Sunnah" dia beri judul [kalimat Arab] yang artinya: "Nabi saw. Apalagi dalam mengikuti pola ini saya mempunyai panutan yang tepat dan baik. Disamping itu kita juga memohon semoga Allah memberikan kesajahteraan bagi kita di dunia dan di akhirat.

Dia berkata: 'Aisyah mengatakan tidak mengapa memakai wewangian sewaktu mau berihram. Aisyah Menolak Pandangan Umar dan Ibnu Umar Muhammad ibnul al-Muntasyir berkata: "Aku bertanya kepada Aisyah tentang apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Umar (sebagai berikut): 'Saya tidak suka kalau ingin berihram dan pada hari-hari memakai wewangian. padahal aku sudah tahu ucapan Aisyah.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Mari kita lihat contoh-contoh tentang bagaimana para sahabat yang mulia berbicara dengan nash-nash Sunnah dan menolak pendapat orang yang berbicara dengan pandangannya sendiri. kita tidak lagi memerlukan pendapat tokoh-tokoh Di dalam sunnah terdapat sesuatu yang http://media. Ibnu Uyainah berkata bahwa Umar bin Dinar menceritakan Salim kepada kami bahwa dia nmenyebutkan perkataan Umar mengenai wewangian. Said berkata: "Lalu aku panggil seorang lelaki.' Aisyah menjawab: 'Aku pernah memberi Rasulullah saw. Kemudian dia berkata: 'Aisyah berkata (lantas dia menyebutkan hadits tadi). Ketika itu aku sedang duduk di samping Ibnu Umar. Kemudian beliau mengunjungi para istri beliau. 1. Lantas utusanku datang.' Dalam riwayat Muslim disebutkan: 'Dicat dengan lumpur lebih aku sukai daripada melakukan hal itu. Lelaki itu aku utus kepada Aisyah. wewangian.org/islam/Wanita/W1/Contoh.isnet.'"52 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits tersebut dapat diambil pelajaran bahwa orang yang masih bimbang hendaklah kembali kepada Sunnah. Begitu pula halnya Salim bin Abdullah bin Umar. Aku akan buang pendapatmu. Dengan adanya sunnah.'" (HR Bukhari dan Muslim)51 Dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa Said bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Abdullah bin Umar bahwa Aisyah pernah mengatakan tidak mengapa jika dia menyentuh wewangian sewaktu mau melakukan ihram. Dia menentang bapak dan kakeknya dalam masalah ini karena hadits Aisyah.' Salim berkata: 'Sunnah Rasulullah saw. dan pada paginya memakai ihram (dalam keadaan pakai wewangian).' Said berkata bahwa Ibnu Umar terdiam mendengarkan ucapan laki-laki itu. Cuma saja aku ingin hal itu juga didengar oleh bapakku. lebih berhak untuk diikuti.html (1 of 8)12/12/2005 7:51:57 .

yaitu Umar dan Abdullah bin Umar.tidak ada 'ishmah (jaminan terbebas dari kesalahan) bagi seseorang selain Rasulullah saw. dengan tanganku. Abu Hurairah berkata: 'Hal itu aku dengar dari Fadhal dan aku tidak pernah mendengarnya dari Rasulullah saw." Lalu ucapan Abu Hurairah itu aku sampaikan kepada Abdurrahman ibnul Harits.a.org/islam/Wanita/W1/Contoh. Kemudian Abdurrahman menanyakan masalah tersebut kepada kedua wanita itu. Aisyah dan Ummu Salamah Menolak Pandangan Abu Hurairah dan alFadhal bin Abbas Abu Bakar bin Abdurrahman ibnul al-Harits berkata: 'Aku pernah mendengar Abu Hurairah r. Aisyah berkata: 'Aneh sekali Ibnu Amru ini. Aisyah Menentang Pandangan Ibnu Abbas Aisyah berkata bahwa Ziyad bin Abi Sufyan menulis sepucuk surat kepada Aisyah r.'Akhirnya kami kembali menemui Abu Hurairah (dan menyampaikan kata-kata Aisyah dan Ummu Salamah itu). pernah bangun pagi hari dalam keadaan junub bukan karena bermimpi. Aku pernah memintal kalung hewan sembelihan Rasulullah saw. maka sebaiknya dia tidak berpuasa.' Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu berdasarkan pendapat Fadhal ibnul Abbas. Ternyata Abdurrahman tidak sependapat. Dia menyuruh kaum wanita supaya menguraikan jalinan rambutnya ketika mandi. sendiri yang mengalungi http://media. Namun --Maha Suci Allah-. Aku dan Abdurrahman berangkat menemui Aisyah dan Ummu Salamah r.' Abu Hurairah lalu berkata: 'Kedua wanita itu lebih tahu (daripada aku).. (yang isinya) bahwa Abdullah bin Abbas berkata: "Barangsiapa yang membawa hewan sembelihan maka haram atasnya apa yang diharamkan atas orang yang melaksanakan haji hingga dia mengurbankan/menyembelih hewannya tersebut. Kemudian Rasulullah saw.a. Keduanya sudah dikenal dengan ilmu dan kelebihannya. 2." Lalu Aisyah berkata: "Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mengapa tidak menyuruh mereka mencukur rambutnya saja sekalian? Aku sendiri pernah mandi bersama Rasulullah saw. dari satu wadah dan aku tidak menyiram kepalaku lebih dari tiga kali siraman. Aisyah Menentang Pandangan Abdullah bin Amru Ubaid bin Umar berkata: "Aisyah pernah mendengar bahwa Abdullah bin Amru memerintahkan orang-orang perempuan agar mengurai jalinan rambutnya apabila mereka mandi.Kebebasan Wanita memuaskan.'" (HR Bukhari dan Muslim)54 3.a. berkata: "Barangsiapa yang pagi-pagi masih dalam keadaan junub. lalu beliau berpuasa.html (2 of 8)12/12/2005 7:51:57 .' Abu Hurairah bertanya: 'Apakah kedua wanita itu yang mengatakannya kepadamu?' Abdurrahman menjawab: 'Ya.'" (HR Muslim)55 4.'Abdurrahman berkata: 'Akhirnya Abu Hurairah menarik kembali apa yang pernah diucapkannya itu. Kedua wanita itu berkata: 'Nabi saw.isnet."53 Di sini dapat pembaca perhatikan tokoh-tokohnya.

" Ibnu Abbas berkata: "Apabila kalian sampai di Madinah. Apakah dengan perkataan Rasulullah saw. Kemudian beliau mengirimkannya bersama bapakku. kemudian dia haid. dia berkata bahwa Ali dan Utsman berbeda pendapat mengenai tamattu'. memerintahkannya kepada kami. kemudian dia haid. lantas mereka menanyakannya. tanyakanlah masalah ini. kamu lebih berhak berpegang ataukah dengan perkataan Ibnu Abbas jika kamu benar?' Menurut satu riwayat: 'Sunnatullah dan Sunnah Rasul-Nya lebih patut kamu ikuti daripada sunnah si fulan jika kamu memang benar.html (3 of 8)12/12/2005 7:51:57 . Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dan berkata: 'Bolehkah aku melakukan thawaf di Baitullah sebelum mendatangi tempat wuquf (Arafah)?' Ibnu Umar menjawab: 'Boleh. juga tidak pernah melarangnya sampai beliau wafat." Mereka berkata: "Kami tidak mengambil pendapatmu dan membiarkan perkataan Zaid. Ali bin Abi Thalib Menentang Pendapat Utsman bin Affan Dari Sa'id ibnul Musayyab. Ummu Sulaim menjawabnya dengan hadits Shafiyyah bahwasanya Shafiyyah telah ifadhah dan melakukan thawaf di Baitullah. tidak ada satu ayat pun yang turun untuk menasakh ayat mut'ah haji dan Rasulullah saw. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Zaid bin Tsabit Dari Ikrimah dikatakan bahwa warga Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang sudah selesai mengerjakan thawaf ifadhah." Tatkala mereka sampai di Madinah.org/islam/Wanita/W1/Contoh. Rasulullah saw. dia berkata: "Aku pernah duduk di samping Ibnu Umar. dia berkata: "Setelah ayat Al-Qur'an tentang mut'ah turun (yaitu mut'ah dalam ibadah haji). Setelah itu." (HR Bukhari)56 5.' Laki-laki itu berkata: 'Tetapi Ibnu Abbas pernah mengatakan: "Janganlah kamu thawaf di Baitullah sebelum kamu mendatangi tempat wuquf!" Ibnu Umar lalu menjelaskan: 'Sesungguhnya Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)59 8. Tetapi ternyata sesudah itu orang yang berkomentar berdasarkan pendapatnya sendiri. Ibnu Abbas berkata pada mereka: "Pergilah dia (ke Mekah bersama orang-orang).isnet. sesuatu yang dihalalkan Allah hingga beliau menyembelih hewan sembelihannya.Kebebasan Wanita hewannya dengan tangannya.'" (HR Muslim)57 6. pernah menunaikan ibadah haji. Ibnu Umar Menentang Pandangan Ibnu Abbas Dari Wabarah. Tidak pernah diharamkan atas Rasulullah saw. berkata: "Berangkatlah kamu bersama yang lainnya!" (HR Bukhari dan Muslim)58 7. Imran bin Hushain Menentang Pendapat Umar ibnul Khattab Dari Imran bin Hushain. Lalu Rasulullah saw. Pada saat itu keduanya sedang berada di Asfan. Ali berkata kepada Utsman: http://media. lalu melakukan thawaf di Baitullah sebelum beliau mendatangi tempat wuquf. Di antara orang yang mereka tanya adalah Ummu Sulaim.

a. Qardhawi pun berkenan memberikan pengantar pada buku ini untuk segenap pembaca.html (4 of 8)12/12/2005 7:51:57 .Kebebasan Wanita "Tidak ada yang kamu inginkan selain melarang suatu perkara yang Nabi saw. Ternyata dia memperbolehkannya. tentang haji tamattu. Melihat Utsman tetap pada pendapatnya. karena perkataan seseorang. Kemudian dia melakukan perjalanan dengan menunggangi hewan tersebut. Karena itu. Yusuf Qardhawi yang telah bersedia membaca beberapa pasal buku ini setiap selesai saya kerjakan. dari Abus Samh. sendiri melakukannya. Saya merasa bahagia sekali dengan adanya catatan-catatan yang sangat bermanfaat dari dia. Dengan taufiq Allah semoga tulisan ini seiring dan sejalan dengan harapan oranghttp://media. memperbolehkannya. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Ibnuz Zubair Dari Muslim al-Qurri. G. Sementara Ibnuz Zubair pernah melarangnya.mengarah pada memberi kemudahan bagi orangorang mukmin dan menolak sikap mempersulit. Namun tidak dia dapatkan selain orang yang berfatwa berdasarkan dugaan/perkiraannya belaka. temuilah ibu Ibnuz Zubair dan tanyakanlah kepadanya masalah ini. sehingga hewan itu kurus karena berjalan dalam upaya mendapatkan fatwa yang berdasarkan Sunnah."62 Yang mengundang perhatian kita mengenai ketinggian dan keutamaan syariat Allah adalah bahwa semua nash yang telah disebutkan sebelumnya --yang sekaligus menjadi jawaban terhadap pendapat para tokoh tersebut-. Ternyata dia adalah seorang wanita yang berbadan gemuk dan matanya buta. memang membolehkannya.org/islam/Wanita/W1/Contoh. Ibu Ibnuz Zubair mengatakan bahwa Rasulullah saw. Alhamdulillah mereka telah berkenan memberikan catatan-catatan yang sangat berharga sehingga membantu saya dalam menyaring dan merapikan apa yang sudah selesai ditulis. akhirnya Ali berihram untuk haji dan umrah sekaligus.' Lalu aku pergi menemui ibu Ibnu Zubair. Dalam kata pengantarnya dia menyebutkan beberapa contoh krisis yang sedang dihadapi oleh wanita muslimah modern." (HR Muslim)61 Ibnu Abdilbarr meriwayatkan dalam kitab Jami' Bayan il-'Ilmi. Dr. dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas r. saya selalu berusaha memperlihatkan dahulu apa yang telah selesai dikerjakan satu persatu kepada teman-teman yang saya anggap alim dengan tujuan menimba dan memanfaatkan ilmu mereka. Ibnu Abbas berkata: 'Ini. Di antara teman-teman tersebut adalah Dr. dia berkata: "Akan datang suatu zaman ketika seseorang mempergemuk hewan tunggangannya. UCAPAN TERIMA KASIH Sejak penyusunan buku ini dimulai.isnet." (HR Bukhari dan Muslim)60 9. ibunya Ibnuz Zubair sendiri yang bercerita bahwa sesungguhnya Rasulullah saw." Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Ali berkata: "Aku tidak akan pernah meninggalkan sunnah Nabi saw.

DOA DAN PERMOHONAN MAAF http://media.html (5 of 8)12/12/2005 7:51:57 . H. Muhammad al-Mahdi al-Badri Profesor Thariq al-Bisyri (dari Mesir) Dr. Ahmad Kamal Abul Majdi Dr. Adapun mitra setia saya sampai buku ini rampung adalah istri tercinta yang menjadi pendamping hidup. Di samping itu dia ikut membantu dalam mengumpulkan riwayat-riwayat Bukhari tentang satu hadits atau dalam mencari arti kalimat-kalimat yang aneh. teman-teman yang ikut menelaah sebagian pasal-pasal buku ini banyak sekali dan berasal dari berbagai bagian negara Arab.Kebebasan Wanita orang yang berprasangka baik terhadap saya. seperti membuat catatan kaki dan yang seumpamanya. Bantuannya lebih dari sekadar menciptakan suasana kondusif demi lancarnya penelitian dan penyusunan buku ini.org/islam/Wanita/W1/Contoh. agar pikiran saya betul-betul tenang dan terkonsentrasi untuk menulis tanpa ada suatu hal apa pun yang mengganggu. Kamil Zaghmut (dari Palesiina) Profesor Rasyid Al-Ghanusyi (dari Tunisia) Profesor Ahmad ar-Raisuni (dari Maghribi) Mereka itu telah memberikan sumbangan yang sangat mulia dan dapat membantu meluruskan beberapa pokok pikiran dan memperbaiki bahasa penyampaiannya. Perlu penulis sebutkan di sini diantaranya adalah: q q q q q q q q q q q q q Yang mulia guru penulis. Ibu Malikah Zainuddin. Selain itu. bahkan tidak jarang dia mengalahkan perasaannya guna mendampingi saya melakukan perjalanan panjang yang lama dan jauh dari rumah dan anak-anak. bahkan seringkali menyempurnakan hal-hal yang masih kurang. Lebih dari itu semua. juga berkenan menyumbangkan kata pengantar. Muhammad al-Asyqar Dr. Syeikh Muhammad al-Ghazali yang telah menelaah sebagian besar buku ini. memberinya kesehatan dan kesejahteraan. Ja'far Syekh Idris Profesor Zainul Abidin ar-Rikabi (dari Sudan) Dr. serta membalasi segala kebaikannya terhadap saya dan terhadap kaum muslimin dengan balasan yang setimpal. 'Izzuddin Ibrahim Profesor Muhyiddin Athiyyah Dr. Ditambah lagi dengan masukan-masukan pendapat yang sangat berguna dalam dialog antara kami berdua mengenai beberapa masalah yang ada kaitannya dengan tulisan ini. Tak ada yang dapat saya ucapkan kepada mereka selain memanjatkan doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa baik mereka. Dr. Semoga Allah memeliharanya. dia ikut merapikan konsep-konsep yang ada.isnet. Yusuf Abdul Mu'thi Dr.

mengingat semua ini masih bersifat usaha perseorangan yang bisa jadi hanya menyentuh satu sisi dari suatu topik yang sangat besar dan penting. lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. di samping mengetahui yang benar dalam memahami nash-nash tersebut secara keseluruhan. Bimbinglah aku pada kebenaran dari apa yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Begitu pula pandangan dan pengamatan saya mengenai maksud dari sebagian nash-nash tersebut merupakan bagian yang sangat kecil jika dibandingkan dengan maksudmaksud dan petunjuk-petunjuk yang dikandung oleh nash-nash tersebut.org/islam/Wanita/W1/Contoh.isnet. Pertama.Kebebasan Wanita Mengenai doa. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Engkaulah yang memutuskan di antara hambahamba-Mu tentang apa yang mereka perselisihkan.s. sadarlah saya betapa afdalnya kalau intan permata Ilahi nan amat berharga ini ditangani oleh tangan-tangan terampil yang mampu menampilkan kecantikan dan keindahannya dalam satu jalinan yang menawan. serius. Yang Maha Mengetahui sesuatu yang gaib dan nyata. baik laki-laki maupun wanita. Buku ini secara umum merupakan suatu usaha yang mempunyai dua cabang. dan berkesinambungan yang dilakukan oleh sederetan panjang peneliti. disamping boleh jadi terjadi kesalahan di sana-sini. Tidak ada jalan untuk menggapai semua aspek dan penafsirannya serta tidak ada cara untuk menyerap petunjuknya yang nyata. Setelah bergelut sekian lama dengan nash-nash petunjuk Allah." (HR Muslim)63 Permohonan maaf saya adalah permohonan maaf orang yang lemah karena kelemahannya terhadap suatu tugas besar dan pekerjaan yang sangat peka. supaya mereka mengerti perkataanku!" (Thaha: 25-28) Saya iringi dengan doa Nabi Muhammad saw. Hendaklah mereka curahkan segala ilmu dan kemampuan akal pikiran yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka untuk kepentingan ini. serta boleh jadi menafsirkan satu aspek saja dari berbagai aspeknya. usaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin nash dari Kitab dan Sunnah. usaha untuk mempelajari dan meneliti maksud dari nash-nash tersebut agar pengelompokannya berdasarkan masalah ini. Kepada Allah jua saya mengadukan lemahnya daya. kurangnya siasat. memaafkan semua kelalaian saya. Kedua.: "Ya Allah Yang Maha Pencipta langit dan bumi. dan tumpulnya mata penaku. dan menyiapkan orang-orang http://media. saya mulai dengan doa nabiyullah Musa a. "Ya Tuhanku. Tidak ada jalan untuk semua itu tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh.html (6 of 8)12/12/2005 7:51:57 . Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Penulis bermohon semoga Allah Yang Maha Suci menutupi segala kekurangan saya. Kedua usaha itu perlu sekali mendapatkan pemantauan dari para peneliti.

baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Kalibata Utara II No. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. HIMBAUAN KEPADA PEMBACA Allah adalah pihak yang mengeluarkan perintah dan membuat syariat. I. Demikian saja. dan catatan-catatan dan para pembaca yang budiman. akal yang cemerlang dan mata pena yang tajam. kritik.isnet.-. maka pembaca sendiri --yang sudah mengetahui dengan jelas perintah Allah dan keterangan Rasulullah saw.Kebebasan Wanita yang memiliki hati yang beriman. supaya mereka mulai berbuat dan menyampaikan Kalimatullah kepada seluruh umat manusia. dan saya sangat mengharapkan saran. untuk kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh nash itu sendiri. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. perintah-perintah Allah SWT dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah saw.html (7 of 8)12/12/2005 7:51:57 .org/islam/Wanita/W1/Contoh. sementara saya tidak lebih dari sekadar pihak pengutip. Abdul Halim Muhammad Ahmad Abu Syuqqah (sebelum. Seandainya saya mempunyai pendapat mengenai pengelompokan suatu nash atau mengomentarinya.berhak menerima atau menolaknya berdasarkan ilmu dan keyakinan yang pembaca miliki. serta memberi keterangan. Dengan izin dan inayah Allah. Bahkan pembaca berhak mengesampingkan setiap kata yang saya ucapkan.84 Jakarta 12740 Telp. nash-nash tersebut akan menjadi cahaya penerang bagi jalan orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran dan petunjuk. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Rasul-Nya adalah pihak yang menyampaikan.

Kebebasan Wanita http://media.org/islam/Wanita/W1/Contoh.html (8 of 8)12/12/2005 7:51:57 .isnet.

sudah banyak sekali tulisan yang mengupas masalah itu. Kedua. PENDAHULUAN Kita tidak perlu panjang-lebar membahas karakteristik wanita sebelum Islam. hingga sampai ke tingkat yang paling rendah seperti yang terjadi pada permulaan abad keempat belas Hijriah. seiring dengan pergantian zaman dan perputaran waktu.html (1 of 9)12/12/2005 7:52:01 . Dalam buku saya ini juga akan kita temukan beberapa gambaran sepintas mengenai kedudukan wanita di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sebagian Karakteristik Wanita A. seperti buku Qishatul Hadharah (Sejarah Peradaban Manusia) karangan Durant. mulai dari kedudukannya yang terhormat. Pertama. http://media. Namun demikian. setiap arus kembali mengevaluasi dan meninjau kembali beberapa sikapnya terhadap karakteristik wanita. II KARAKTERISTIK WANITA DALAM AL-QUR'AN Pasal 1. sampai pada peluang-peluang yang diberikan agama kepada wanita agar mampu berpartisipasi secara sungguh-sungguh dan bermanfaat di dalam masyarakat. serta desakan dan himpitan yang dialaminya. tanggung jawab besar yang dipikulnya baik di dalam maupun di luar rumah. Yang penting bagi kita dalam buku ini adalah tentang apa yang telah ditetapkan Islam sebagai karakteristik wanita. aliran yang menutup mata secara total untuk kemudian hanya mau mengikuti warisan yang ditinggal para leluhur mereka tanpa melihat manfaat dan ketidakmanfaatannya. aliran yang terpengaruh dan silau ketika melihat peradaban Barat sehingga menerima saja bulat-bulat manis pahit dan baik buruknya peradaban tersebut.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Bab.isnet. kedudukan wanita mengalami sedikit pergeseran. Setelah pengaruh benturan tersebut berakhir. Sebab. antara lain ditandai dengan munculnya dua aliran yang kontradiktif. baik di tengah bangsa Arab ataupun di tengah bangsa-bangsa dunia lainnya. terjadi pula benturan keras antara peradaban Barat dan masyarakat Islam yang menimbulkan berbagai dampak sampingan. kedudukannya yang dipandang lebih rendah.org/islam/Wanita/W1/Karakter. meskipun dalam kadar yang berbeda. Kemudian dengan bermulanya era penjajahan modern.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. TANGGUNG JAWAB KEMANUSIAAN SEORANG WANITA Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. adapun perbedaan terletak pada pengecualian dari yang pokok. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. namun telah ditetapkan dengan terang dan jelas oleh Allah.Kebebasan Wanita Akibatnya. kita berharap supaya sikap istiqamah semakin bertambah sehingga karakteristik wanita sampai pada posisi yang telah ditetapkan oleh Islam dan masyarakat Islam kembali hidup makmur serta sejahtera menuju kebangkitan yang didambakan. telah menyimpang dari syariat Allah. Imam Ibnu Rusyd berkata sebagai berikut: "Yang asal adalah bahwa hukum keduanya (laki-laki dan wanita) itu sama. sesungguhnya kami mendengar seruan yang http://media. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang yang berakal. Mengenai ketetapan persamaan antara laki-laki dan wanita. mulai dari penetapan martabat manusia sampai pada tanggung jawabnya dalam bidang pidana. maka sungguh telah Engkau hinakan ia. LAKI-LAKI DAN WANITA DARI ASAL YANG SAMA Allah SWT berfirman: "Hai sekalian manusia. Ya Tuhan kami. sedikit atau banyak. Dengan catatan. Bersamaan dengan berlanjutnya upaya para ulama yang ikhlas." (an-Nisa': 1) C. Pokok dari semuanya adalah persamaan. Pada dasarnya. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. B. kecuali ada ketetapan tentang perbedaan yang sesuai dengan syariat. dalam masyarakat Islam tampil beberapa model yang sebagiannya memiliki kadar keistiqamahan tertentu terhadap syariat Allah. dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.html (2 of 9)12/12/2005 7:52:01 . maka peliharalah kami dari siksa neraka. sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Maha Suci Engkau. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami. masalah khithab (ajakan atau seruan) dialamatkan kepada laki-laki dan wanita secara sama.isnet. baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. dan dari padanya Allah menciptakan istrinya."1 Kadang-kadang dalam satu ajakan atau seruan laki-laki dan wanita disebutkan bersamaan. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 'Ya Tuhan kami. Hal itu merupakan karunia Allah sebagai penegasan tentang persamaan laki-laki dengan wanita. dan sebagiannya lagi. Setiap upaya yang mengarah pada penghapusan yang pokok merupakan kekeliruan besar yang berlawanan dengan syariat. adanya beberapa perbedaan yang sifatnya terbatas.org/islam/Wanita/W1/Karakter.

maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. diantaranya. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. Dalam hal ini. pemeliharaan wanita sebagai makhluk yang hina. mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab." (an-Nisa': 124) "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh." (Ali Imran: 190-195) "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh. berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. ampunilah bagi kami kesalahankesalahan kami.html (3 of 9)12/12/2005 7:52:01 . Allah SWT berfirman: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak http://media. maka mereka akan masuk surga.Kebebasan Wanita menyeru kepada iman. (karena) sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain.' Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 'Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman. yang disakiti pada jalan-Ku. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". adalah orang tua merasa susah dan senantiasa murung jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan. atau penguburan hidup-hidup bayi wanita karena merasa malu dan takut miskin. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ya Tuhan kami. Maka orang-orang yang berhijrah. maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. PEMBEBASAN WANITA DARI KEZALIMAN JAHILIAH Kezaliman-kezaliman ala jahiliah yang kerap menimpa wanita.org/islam/Wanita/W1/Karakter. dan barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman." (al-Mu'min: 40) D. pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala dari sisi Allah. maka kami pun beriman.isnet. baik laki-laki atau perempuan. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. yang diusir dari kampung halamannya. Ya Tuhan kami. yang berperang dan yang dibunuh." (an-Nahl: 97) "Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat.

Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. anakhttp://media. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. hitamlah (merah padamlah) mukanya. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Dan bergaullah dengan mereka secara patut.org/islam/Wanita/W1/Karakter. SERTA PENYEMPITAN KEBEBASAN DALAM PERKAWINAN Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman. alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.html (4 of 9)12/12/2005 7:52:01 . maka laki-laki dan wanita sama-sama boleh memakannya. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk (jalan yang ditempuh). padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.isnet." (al-Isra': 31) "Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh. BURUKNYA HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKIBAT PERKAWINAN Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. PEMBEBASAN WANITA DARI PENGHARAMAN HAL YANG BAIK Allah SWT berfirman: "Dan mereka mengatakan: 'Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk laki-laki kami dan diharamkan atas wanita kami. dan dia sangat marah." (an-Nahl: 58-59) "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.' dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati." (al-An'aam: 139) F. terkecuali pada masa yang telah lampau.Kebebasan Wanita perempuan." (an-Nisa': 19) G." (at-Takwir: 8-9) E. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu. WANITA DIJADIKAN HARTA WARIS DAN BENDA.

Kebebasan Wanita anakmu yang perempuan." (HR Bukhari dan Muslim)2 H. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Maka http://media. tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya. dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.html (5 of 9)12/12/2005 7:52:01 . dan penciptaan laki-laki dan perempuan. 'Hai Adam. saudara perempuan sepersusuan. saudara-saudara ibumu yang perempuan. anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan kamu dari istri yang telah kamu campuri. (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu). ibu-ibumu yang menyusui kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga.' Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya." (al-Lail: 1-4) "Maka Kami berkata: 'HaiAdam. kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang lelaki. PENEGASAN TENTANG KARAKTERISTIK WANITA Allah SWT menyebutkan wanita disamping keberadaan laki-laki. juga tidak boleh antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. ibu-ibu istrimu (mertua). sebagaimana firman-Nya ini: "Demi malam apabila menutupi (cahaya siang) dan siang apabila terang benderang.isnet. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daundaun (yang ada di) surga. Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?' Maka keduanya memakan dari buah pohon itu." (an-Nisa': 2223) Dalam Sunnah Nabi saw. sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. yang menyebabkan kamu menjadi celaka. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Allah berfirman: 'Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. saudara-saudara bapakmu yang perempuan. dengan berkata. disebutkan: "Tidak boleh dihimpunkan (dalam perkawinan) antara seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya.org/islam/Wanita/W1/Karakter.

Kebebasan Wanita jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku. dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. bagi perempuan yang mukmin.isnet." (al-Ahzab: 36) "Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)-nya. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. tentulah Kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. dan barangsiapa yang tidak bertobat. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmat-Nya. bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan.'" (Thaha: 117-123) Merupakan karunia Allah bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang membebaskan Hawwa dan tuduhan telah mendorong pelanggaran atas diri Adam sebagaimana dugaan kebanyakan orang." (an-Nisa': 32) "Hai orang-orangyang beriman. Dan barangsiapa mendurhakaiAllah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat. janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan)." (al-Hujurat: 11) "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula.html (6 of 9)12/12/2005 7:52:01 ." (al-Fath: 25) "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari http://media. Sekiranya mereka tidak bercampur baur. ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.org/islam/Wanita/W1/Karakter. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui. dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. sesat yang nyata. lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku. Seburuk buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman.

org/islam/Wanita/W1/Karakter. ibu bapakku." (Muhammad: 19) "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. laki-laki dan perempuan.Kebebasan Wanita golongan kamu juga. dan bagi mereka pahala yang banyak. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan yang http://media.'" (an-Nur: 11-12) "Ya Tuhanku. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. laki-laki dan perempuan yang benar. laki-laki dan perempuan yang mukmin. bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orangorang mukmin. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar: itu adalah keberuntungan yang besar." (al-Hadid: 18) "Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. kekal mereka di dalamaya dan (mendapat) tempat-tempatyang bagus di surga 'Adn. dan (mengapa tidak) berkata: 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (al-Ahzab: 35) "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka." (at-Taubah: 72) "Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. laki-laki dan perempuan yang khusyu. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.isnet. laki-laki dan perempuan yang sabar. laki-laki dan perempuan yang bersedekah. laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. laki-laki dan perempuan yang puasa. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya.html (7 of 9)12/12/2005 7:52:01 . laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya." (Nuh: 28) "Maka ketahuilah. orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. ampunilah aku. bahkan ia adalah baik bagimu. laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.

Itulah keberuntungan yang banyak. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (neraka Jahanam) itulah sajahat-jahat tempat kembali." (at-Taubah: 67-68) "Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. yang di lehernya ada tali dari sabut. maka Allah melupakan mereka. sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahanam." (al-Fath: 5) "(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan. (dikatakan kepada mereka): 'Pada hari ini ada berita gembira untukmu. Mereka telah lupa kepada Allah.'" (al-Hadid: 12) "Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Mereka kekal di dalamnya." (al-Fath: 6) "Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan. mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya." (al-Hadid: 13) "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Cukuplah neraka itu bagi mereka.Kebebasan Wanita demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. pembawa kayu bakar. dan Allah melaknati mereka. 'Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu." (al-Ahzab: 73) "Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang yang mukmin.org/islam/Wanita/W1/Karakter. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.isnet. dan bagi mereka azab yang kekal. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa." (al- http://media. laki-laki dan perempuan. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan.' Dikatakan (kepada mereka): 'Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu). 'Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu.html (8 of 9)12/12/2005 7:52:01 . Dan (begitu pula) istrinya.

(021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.html (9 of 9)12/12/2005 7:52:01 .Kebebasan Wanita Lahab: 1-5) (sebelum.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.isnet.org/islam/Wanita/W1/Karakter. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Kalibata Utara II No. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.

hlm. surat Ali-lmran. Bab: jika seorang anak masuk Islam.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 2 1 Bidayah al-Mujtahid. 5 lihat Fathul Bari. 280. 4 Lihat Fathul Bari. 262. 11 Bukhari. hlm. 172. Kitab: Jenazah. 8 ibid 9 Lihat pendapat-pendapat para Ulama mengenai kesaksian wanita. Bab: Firman Allah: "Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. hlm. hlm. Bab: Urusan Anshar kepada Nabi saw. hlm. hlm. jilid 3.org/islam/Wanita/W1/2kaki. Kitab Keutamaan-keutamaan. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. lalu mati. Bab: Pengharaman menghimpunkan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya dalam perkawinan.isnet. 464. Bab: Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur'an. apakah dishalati jenazahnya dan apakah kepada anak itu ditawarkan Islam? jilid 3. Muslim. jilid 7. jilid 8.html (1 of 2)12/12/2005 7:52:02 . Kitab: Manaqib. hlm.. jilid 1. ayat 61. 222. 2 Bukhari. 425. 6 Bukhari. jilid 4. hlm. 10 Bukhari. 7 Lihat tafsir Ibnu Katsir. Kitab: Nikah. 3 Bukhari." jilid 7. jilid 10. 135. Bab: http://media. 208.

(021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.a. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah r. Bab: "Ingatlah ketika Malaikat berkata: 'Hai Maryam.. Muslim. 283. hlm. hlm.' jilid 7.s. hlm.. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. 12 Bukhari.html (2 of 2)12/12/2005 7:52:02 ..isnet. Kalibata Utara II No. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat.Kebebasan Wanita Keutamaan-keutamaan Isa a. (sebelum. Riwayat ini menurut versi Muslim.org/islam/Wanita/W1/2kaki.. sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat . 133.. 96.84 Jakarta 12740 Telp. jilid 7. jilid 7. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.

Wanita adalah Ketenteraman bagi Laki-laki Allah SWT berfirman: "Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN WANITA UNTUK MEMILIH ANTARA IMAN DAN KUFUR Allah SWT berfirman: "Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir.org/islam/Wanita/W1/Mandiri.' Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah.' Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA 1. bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota I. dan adalah dia termasuk orangorang yang taat. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami. dan dikatakan (kepada keduanya): 'Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka).html (1 of 7)12/12/2005 7:52:06 ." (at-Tahrim: 10-12) J.isnet. dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang." (ar-Rum:21) http://media. lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. ketika ia berkata: 'Ya Tuhanku. maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. dan dia membenarkan kalimatkalimat Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya.

maka (kawinilah) seorang saja. Berdandan dan Melemah ketika Perdebatan adalah Bagian dari Ciri Wanita Allah SWT berfirman: "Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran." (az-Zukhruf: 18) 5. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Kepemimpinan di Tangan Laki-laki Allah SWT berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian jika kami takut tidak akan dapat berlaku adil.Kebebasan Wanita 2.. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Istri Allah SWT berfirman: "." (an-Nisa': 34) 3." (an-Nisa': 3) http://media. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. tiga. oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. atau budak-budak yang kamu miliki. Pengaturan Poligami Allah SWT berfirman: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi: dua. dan pukullah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.html (2 of 7)12/12/2005 7:52:06 ." (al-Baqarah: 228) 4. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). atau empat. maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.isnet. Akan tetapi.org/islam/Wanita/W1/Mandiri.. para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

" (ath-Thalaq: 1-3) 7. Hak Wanita yang Ditalak dan Janda http://media. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Allah SWT berfirman: "Hai Nabi. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.html (3 of 7)12/12/2005 7:52:06 . Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah.Kebebasan Wanita "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu). maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.isnet. apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya yang wajar. maka janganlah kamu melanggarnya. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik." (an-Nisa': 129) 6. dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Itulah hukum-hukum Allah. maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya. Jika kamu khawatir keduanya (suami istri) tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatur-katung. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Pengaturan Talak Allah SWT berfirman: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah. niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.org/islam/Wanita/W1/Mandiri." (al-Baqarah: 229) Pada ayat lain.

Hak Menyusui Anak dari Suami yang Menalaknya Allah SWT berfirman: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut." (alBaqarah: 233) c." (al-Baqarah: 232) b. yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. lalu habis 'iddahnya. dan waris pun berkewajiban demikian. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan (bekas/bakal) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.Kebebasan Wanita a.html (4 of 7)12/12/2005 7:52:06 . Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.org/islam/Wanita/W1/Mandiri. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Hak Menentukan Penyapihan Anaknya dengan Bermusyawarah Bersama Suami yang Menalaknya Allah SWT berfirman: "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain.isnet. Hak Kembali kepada Suami Sesudah Ditalak Allah SWT berfirman: "Apabila kamu menalak istri-istrimu. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." (al-Baqarah: 233) d. Hak Berdandan dan Menerima Peminang setelah Berakhir Masa 'Iddahnya Allah SWT berfirman: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istriistri (hendaklah para istri itu) menanggalkan dirinya (ber'iddah) empat bulan http://media. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MASALAH WARISAN 1. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Persamaan Suami dengan Istri dalam Hal Bebas dari Tuduhan dan Kekuatan Sumpah Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina).org/islam/Wanita/W1/Mandiri. maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak http://media. Penetapan Prinsip Keikutsertaan Allah SWT berfirman: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya.isnet. maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknatAllah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.Kebebasan Wanita sepuluh hari." e.html (5 of 7)12/12/2005 7:52:06 . Kemudian apabila telah habis 'iddahnya. dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya. baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknatAllah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." (an-Nur: 6-9) K." (al-Baqarah: 234) Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebutkan anjuran untuk "membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka. dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua." (an-Nisa': 7) 2. maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Bagian Anak Laki laki dan Perempuan Allah SWT berfirman: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. artinya seperti berdandan dan menerima peminang. sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

Bagian Suami dan Istri Allah SWT berfirman: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istriistrimu. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan).Kebebasan Wanita perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separah harta . maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Bagian Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan Allah SWT berfirman: ".." (an-Nisa': 11) 4. maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat http://media.org/islam/Wanita/W1/Mandiri.html (6 of 7)12/12/2005 7:52:06 .. jika mereka tidak mempunyai anak. Bagian Bapak dan Ibu Allah SWT berfirman: "Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan.. baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak. jika yang meninggal itu mempunyai anak.. tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu." (an-Nisa': 12) 5. Ini adalah ketetapan dari Allah.. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiatyang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang.isnet. maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Jika kamu mempunyai anak. sesudah dibayar hutangnya. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja). Jika seseorang mati. maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (anNisa': 11) 3. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu.

org/islam/Wanita/W1/Mandiri. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah.isnet. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.Kebebasan Wanita olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Kalibata Utara II No. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.html (7 of 7)12/12/2005 7:52:06 . As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln." (an-Nisa': 12) (sebelum. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.84 Jakarta 12740 Telp.

aku dari kalangan anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita. niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. KEIKUTSERTAAN WANITA BERHIJRAH KE MADINAH Allah SWT berfirman: http://media. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (HR Bukhari) 3 Az-Al-Zain ibnul Munir berkata: "Ayat di atas tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa wanita itu lemah. mereka itu. Barangsiapa berhijrah di jalan Allah. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (kepada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab: 'Adalah kami orangorang yang tertindas di negeri (Mekah).Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota L.' Para malaikat berkata: 'Bukankah bumi Allah itu luas." (an-Nisa': 97-100) Dalam riwayatnya."4 M.org/islam/Wanita/W1/Ikut. Ibnu Abbas mengatakan: "Aku dan ibuku pernah menjadi orang-orang yang tertindas. dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. mudah-mudahan Allah memaafkannya. Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk) hijrah. tetapi menunjukkan persamaan. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEWAJIBAN BERHIJRAH DARI NEGERI KUFUR (JIKA DIA BUKAN DARI KALANGAN TERTINDAS) Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju) maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah.html (1 of 6)12/12/2005 7:52:08 .isnet. sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?' Orangorang itu tempatnya neraka Jahanam.

tidak akan berdusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian. anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu." (al-Ahzab: 50) "Hai orang orangyang beriman. tidak akan berzina. dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersama kamu. apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka .isnet. anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. tidak akan mencuri. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM TOLONG-MENOLONG DAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR Allah SWT berfirman: http://media. tidak akan mencuri.. Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. serta janganlah kalian menentang aku dalam urusan yang baik. KEIKUTSERTAAN WANITA MEMBA'IAT RASULULLAH SAW. sementara beliau dikelilingi oleh sekumpulan para sahabat: "Mari. berkata. Menguji keimanan kaum wanita yang ikut hijrah cukup dengan menyuruhnya mengucapkan sumpah: "Demi Allah aku bersumpah bahwa aku tidak ikut keluar (berhijrah) kecuali karena keinginanku pada Islam serta rasa cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya. tidak akan membunuh anak-anaknya. apabila datang kepadamu perempuanperempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia (bai'at) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah." (HR Bukhari)6 O. Allah SWT berfirman: "Hai Nabi." (alMumtahanah: 12) Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa kadang-kadang waktu pelaksanaan bai'at kaum laki-laki itu sama dengan bai'at kaum wanita." Setelah itu dia maju untuk dibai'at. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (al-Mumtahanah: 10).org/islam/Wanita/W1/Ikut.Kebebasan Wanita "Hai Nabi. tidak akan berzina.5 N.html (2 of 6)12/12/2005 7:52:08 .. tidak akan membunuh anak-anak kalian. bai'atlah aku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah. tidak akan berdusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik maka terimalah janji setia mereka dan mohonlah ampunan kepada Allah untuk mereka. sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara lakilaki bapakmu.

Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf.org/islam/Wanita/W1/Ikut. karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: 'Ya Tuhan kami." (al-Ahzab: 58) "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orangorang yang lemah baik laki-laki. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. kemudian Allah berfirman kepadanya: 'Jadilah (seorang manusia). sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu). yang datang dari Tuhanmu. laki-laki dan perempuan. lelaki dan perempuan. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. itulah yang benar.html (3 of 6)12/12/2005 7:52:08 .isnet. menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. MENYERTAI SUAMI DALAM BERMUBAHALAH Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah. maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. adalah seperti (penciptaan) Adam dari tanah. maka katakanlah kepadanya: 'Marilah kita memanggil anak-anak http://media." (at-Taubah: 71) P. sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mendirikan shalat. BERSAMA KAUM LAKI-LAKI MENGHADAPI KESULITAN DAN BENCANA Allah SWT berfirman: "Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. kemudian mereka tidak bertobat.' maka jadilah dia." (al-Buruj: 4-10) "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. (Apa yang telah Kami ceritakan itu). sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang orang yang beriman. dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.Kebebasan Wanita "Dan orang-orangyang beriman. keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau. mencegah dari yang munkar.'" (an-Nisa': 75) Q. Sesungguhnya orang orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin.

html (4 of 6)12/12/2005 7:52:08 .'" (Ali Imran: 59-61) Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa firman Allah: "Maka katakanlah kepadanya: 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. membimbing tangan Ali. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. WANITA BERHAK MENJADI SAKSI DAN KESAKSIANNYA SETENGAH DARI KESAKSIAN LAKI-LAKI9 Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman. istri-istri kami dan istri-istri kamu. Dan http://media. diri kami dan diri kamu.7 Disebutkan pula bahwa al-'Aqib dan ath-Thayyib datang menemui Nabi saw. mengajak mereka bermula'anah/mubahalah. hendaklah kamu menuliskannya. Lalu pada keesokan harinya Rasulullah saw.Kebebasan Wanita kami dan anak-anak kamu. Mereka adalah tokoh-tokoh utusan Najran dari kaum Nasrani. diri kami dan diri kamu. kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. keesokan harinya.'" artinya adalah mari kita hadirkan mereka semua untuk melakukan mubahalah (mendoakan) supaya orang yang berbohong terkena laknat. Kemudian Rasulullah saw. jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. TANGGUNG JAWAB WANITA MENYANGKUT MASALAH PIDANA Allah SWT berfirman: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. maka deralah masingmasing dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. karena ke duanya tidak mempercayai bahwa Isa Al masih menyembah Allah SWT. dan Husain menemui mereka untuk melakukan mula'anah tersebut." (al-Ma'idah: 38) S. Mereka menjanjikan akan melakukan mula'anah itu bersama Nabi saw.isnet. tetapi mereka menolak .. Lalu Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Ikut. Hasan.8 R. menyuruh mereka datang. istri-istri kami dan istri-istri kamu. Fatimah. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (an-Nur: 2) "Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri.

DAHSYATNYA FITNAH YANG TERJADI ANTARA LAKI-LAKI DAN WANITA Allah SWT berfirman: "Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata: 'Marilah ke sini. tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. mereka kena laknat di dunia dan akhirat.' Yusuf berkata: 'Aku berlindung kepada Allah. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya. maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan tahulah mereka bahwa Allah lah Yang Benar lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya). Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki. maka hendaklah ia menulis. maka seorang lagi mengingatkannya. maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya." (anNur: 4-5) "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman (berbuat zina). sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." (al-Baqarah: 282) T. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. MENJAGA CITRA DAN MARTABAT (NAMA BAIK) WANITA Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi. kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki (dirinya). supaya jika seorang lupa. maka hendaklah walinya mengimlakannya dengan jujur. Pada hari (ketika) lidah.Kebebasan Wanita janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.' Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.org/islam/Wanita/W1/Ikut." (an-Nur: 23-25) U. dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya." (Yusuf: 23) http://media. dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya.isnet.html (5 of 6)12/12/2005 7:52:08 . maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. dan bagi mereka azab yang besar. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya.

agar Kami memalingkan daripadanya kemunkaran dan kekejian.'" (Yusuf: 33) (sebelum.html (6 of 6)12/12/2005 7:52:08 .84 Jakarta 12740 Telp. ini bukanlah manusia. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.'" (Yusuf: 31) "Yusuf berkata: 'Wahai Tuhanku. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Kalibata Utara II No. tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya (Yusuf).org/islam/Wanita/W1/Ikut.Kebebasan Wanita "Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf..isnet. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku.. Demikianlah. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.'" (Yusuf: 30) "." (Yusuf: 24) "Dan wanita-wanita di kota berkata: 'Istri al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya). mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: 'Maha sempurna Allah.

Kemudian mereka mengirimkan utusan pengundang keluarga mereka untuk tinggal bersamasama di tempat itu . Demikianlah keadaannya hingga datang rombongan dari Kabilah Jurhum .' Mereka berkata: 'Baik.isnet. maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan." (Ibrahim: 37) Dalam sunnah/hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan: ". Allah SWT berfirman: "Ya Tuhan kami. Akhirnya mereka tinggal di situ. Mereka bertanya: 'Apakah engkau izinkan kami tinggal di tempat ini?' Ibu Ismail menjawab: 'Boleh. ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. mereka mengucapkan: http://media. Mereka datang. Apalagi dia senang berteman...s. kemudian Ibrahim datang membawa Hajar dan Ismail anaknya yang sedang menyusui.org/islam/Wanita/W1/Sosial. sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman didekat rumah Engkau (baitullah) yang dihormati. mudah-mudahan mereka bersyubur. sedangkan ibu Ismail berada di dekat air (zamzam)... Pada Zaman Ibrahim a.." (HR Bukhari)10 Allah SWT berfirman: "Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota V. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERTEMU DENGAN KAUM LAKI-LAKI 1. tetapi kalian tidak berhak atas air ini...html (1 of 7)12/12/2005 7:52:10 .. lalu menempatkan keduanya di samping Baitullah ..' Jawaban mereka itu membuat ibu Ismail merasa dekat.

org/islam/Wanita/W1/Sosial.s. sedang bapak kami adalah seorang tua yang telah lanjut usianya. http://media. Pada Zaman Sulaiman a.'" (Hud: 69-73) Dalam kitab tafsir ath-Thabari. Musa berkata: 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab: 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya). Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka.' Para malaikat berkata: 'Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatanNya. sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth. melayani para tamu. dicurahkan atas kamu.' Ibrahim menjawab: 'Salamun (selamatlah).html (2 of 7)12/12/2005 7:52:10 . padahal aku adalah seorang perempuan tua.Kebebasan Wanita 'Salaman (selamat).' Dan istrinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum. dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benarbenar suatu yang sangat aneh.'" (al-Qashash: 23 -25) 3. dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya).isnet. Malaikat itu berkata: 'Jangan kamu takut. Syu'aib berkata: 'Janganlah kamu takut. demikian pula al-Qurthubi. disebutkan bahwa istri Nabi Ibrahim a.' Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan.' Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya.s.' maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. 2. kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: 'Ya Tuhanku. ia berkata: 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia bisa memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami. Istrinya berkata: 'Sungguh mengherankan apakah aku akan melahirkan anak.' Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya). Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. Allah SWT berfirman: "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya) dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu. Pada Zaman Musa a. sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. sedangkan suaminya (Ibrahim) duduk bersama mereka.s. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan dari Ishaq (akan lahir putranya) Yaqub. hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.

karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya).'" (an-Naml: 42-44) 4.' Maka tatkala dia melihat lantai istana itu.' Berkatalah Balqis: 'Ya Tuhanku.. Menutup Seluruh Tubuh Selain Wajah dan Kedua Telapak Tangan Allah SWT berfirman: http://media. sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah. Pada Zaman Muhammad saw. Menahan Pandangan Allah SWT berfirman: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya." (al-Mujaadilah: 1) W. Berkatalah Sulaiman: 'Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. kami telah diberi tahu sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka.org/islam/Wanita/W1/Sosial.isnet. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Tuhan semesta alam. dan mengadukan (halnya) kepada Allah.'" (an-Nur: 30-31) 2.Kebebasan Wanita Allah SWT berfirman: "Dan ketika Balqis datang. dan mengadukan suaminya. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. ETIKA BERTEMU DENGAN KAUM LAKI LAKI 1. dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke dalam istana..html (3 of 7)12/12/2005 7:52:10 .' Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah. ditanyakanlah kepadanya: 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia menjawab: 'Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat ' Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya .

..html (4 of 7)12/12/2005 7:52:10 . Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orangorang yang bersalah..isnet.Kebebasan Wanita ". karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu.S. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah).' sedang mereka tiada menyadari Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa." (al-Ahzab: 32) Pasal 2.. Dan janganlah mereka (wanita-wanita mukmin) menampilkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padangan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya . dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul. Janganlah kamu membunuhnya." (an-Nur: 31) 3. dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Sikap-sikap yang Baik dalam Al-Qur'an A.. mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak.. SAUDARA PEREMPUAN MUSA A. sedang mereka tidak mengetahuinya." (al-Qashash: 7-10) B. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan berkatalah istri Fir'aun: '(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Serius dan Sopan dalam Berbicara Allah SWT berfirman: ".' maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh. DAN KEHEBATAN SIASATNYA Allah SWT berfirman: "Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: 'Ikutlah dia..org/islam/Wanita/W1/Sosial. seandainya tidak Kami teguhkan hatinya..' Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati." (al-Ahzab: 32) 4. dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu: maka http://media. Tenang dan Terhormat dalam Gerak-Gerik Allah SWT berfirman: ". IBU MUSA DAN KEPATUHANNYA TERHADAP PERINTAH ALLAH Allah SWT berfirman: "Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: 'Susuilah dia.

supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar.isnet. bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). GADIS KOTA MADYAN DAN KEKUATAN FIRASATNYA Allah SWT berfirman: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata. karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (alQashash: 11-13) C. sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis).'" (al-Qashash: 26) D.html (5 of 7)12/12/2005 7:52:10 . Karena itu terimalah (nazar) itu dariku.'" (Ali-Imran: 35) F. ISTRI FIR'AUN ADALAH PERUMPAMAAN DALAM KEIMANAN Allah SWT berfirman: "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah mendengar soal jawab antara http://media. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah. 'Ya bapakku. ketika ia berkata: 'Ya Tuhanhu.'" (at-Tahrim: 11) E.Kebebasan Wanita berkatalah saudara Musa: 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?' Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.org/islam/Wanita/W1/Sosial. ISTRI IMRAN MENAZARKAN BAYI YANG ADA DALAM RAHIMNYA UNTUK KEPENTINGAN AGAMA ALLAH Allah SWT berfirman: "(Ingatlah) ketika istri Imran berkata: 'Ya Tuhanku. KHAULAH BINTI TSA'LABAH MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA RASULULLAH SAW.

maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (al-Mujadilah: 14) Ayat ini turun sehubungan dengan kasus antara Aus bin Shamit dengan istrinya. Orang-orang yang menzhihar istri mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Kalibata Utara II No.. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka turunlah ayat-ayat tersebut yang sekaligus merupakan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh Khaulah dan suaminya. dan itulah hukum-hukum Allah.org/islam/Wanita/W1/Sosial. aku mengadukan kepadamu betapa gundahnya batinku dan alangkah beratnya bagiku berpisah dengannya.isnet.. (sebelum." Pada zaman jahiliah. turunkanlah melalui lidah Nabi-Mu suatu pemecahan terhadap masalah yang kami hadapi ini.Kebebasan Wanita kamu berdua. Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak). apabila seorang laki-laki mengucapkan kata-kata seperti ini kepada istrinya berarti dia sudah mengharamkan istrinya bagi dirinya (menalaknya). untuk mengajukan gugatan mengenai perkara dengan suaminya ini.html (6 of 7)12/12/2005 7:52:10 . Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. dia (Aus) tidak pernah menyebut kata-kata talak . (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang http://media. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. ketika Aus berkata kepada istrinya: "Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku. Dia berkata: "Demi Yang menurunkan Al-Kitab kepadamu. Ya Allah. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Khaulah binti Tsa'labah. Ya Allah. Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.84 Jakarta 12740 Telp. Karena itulah Khaulah pergi menemui Rasulullah saw. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka.

html (7 of 7)12/12/2005 7:52:10 .org/islam/Wanita/W1/Sosial.Kebebasan Wanita ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.isnet.

isnet. Tuhan yang mempunyai 'Arasy yang besar. apa kamu benar. Pergilah dengan http://media. Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia. ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. KEPRIBADIAN TOKOH-TOKOH WANITA 1. apakah dia termasuk yang tidak hadir. Memimpin Kerajaan yang Luas dan Kaya Allah SWT berfirman: "Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: 'Mengapa aku tidak melihat hud-hud. ' (an-Naml: 20-26) b. agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.' Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud) lalu ia berkata.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota G.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. selain Allah. Sungguh aku benarbenar akan mengazabnya dengan azab yang keras. Suka Bermusyawarah dengan Para Petinggi Negara Allah SWT berfirman: "Berkata Sulaiman: 'Akan kami lihat.html (1 of 10)12/12/2005 7:52:12 . 'Aku telah megetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Balqis Ratu Saba' a. dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah) sehingga mereka tidak dapat petunjuk. dan kubawa kepadamu dari negeri Saba' suatu berita penting yang diyakini. dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Sulaiman berkata: 'Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman. dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba') dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina. Memahami Risiko yang Terjadi dan Kebijaksanaan Politiknya Allah SWT berfirman: "Dia berkata: 'Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang. sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar. berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku).' Berkata Sulaiman: 'Hai pembesar-pembesar.'" (an-Naml: 27-33) c. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.Kebebasan Wanita (membawa) suratku ini.' Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya.' Mereka menjawab: 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan) dan keputusan berada di tanganmu. iapun berkata: 'Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya).isnet. lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Berkata dia (Balqis): 'Hai para pembesar. Kembalilah kepada mereka. sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya ' Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab: 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. lalu jatuhkanlah kepada mereka. bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. kemudian berpalinglah dari mereka. niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina.html (2 of 10)12/12/2005 7:52:12 .' Berkata ia (Balqis): 'Hai pembesar-pembesar.' Berkata Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: 'Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya. dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.'" (an-Naml: 34-40) http://media.

http://media. yaitu Baitul Maqdis. Hal itu ia katakan untuk minta maaf kepada Tuhan karena dia tidak bisa menepati janjinya. sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis).html (3 of 10)12/12/2005 7:52:12 .org/islam/Wanita/W1/Pribadi. sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. meninggal dunia ketika dia dalam keadaan mengandung. Dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke dalam istana.' Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya. Tiadalah sama anak lelaki yang kuminta dengan anak perempuan yang Engkau berikan. Berkatalah Sulaiman: 'Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. dibebaskan dari segala kesibukan duniawi.' Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya).' Dan ketika Balqis datang. maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal(nya). sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Ketika dia melahirkan bayi perempuannya --padahal sebenarnya dia berharap bayi lelaki.'" (an-Naml: 41-44) 2.isnet. ditanyakanlah kepadanya: 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia menjawab: 'Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. dia pun berkata: 'Ya Tuhanku. Cepat Tanggap Terhadap Kebenaran Allah SWT berfirman: "Dia berkata: 'Ubahlah baginya singgasananya.Kebebasan Wanita d.ia berkata: "Ya Tuhanku. dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Suaminya. sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. sementara anak perempuan tidak cocok. Imran.' Maka tatkala dia melihat lantai istana itu. dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Anak lelaki dimaksudkan untuk berkhidmat. kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Maryam Putri Imran a. karena lemah.' Berkatalah Balqis: 'Ya Tuhan.'" (Ali Imran: 35-36) Istri Imran telah bernazar bahwa dia akan menjadikan anak yang ada dalam kandungannya semata-mata untuk berkhidmat di Baitullah. dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Dinazarkan kepada Allah ketika Masih dalam Perut Ibunya Allah SWT berfirman: "(Ingatlah) ketika istri Imran berkata: 'Ya Tuhanku. Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk. sebab yang dinazarkan untuk Baitullah hanyalah anak laki-laki-.

Kebebasan Wanita Akan tetapi.html (4 of 10)12/12/2005 7:52:12 ." (HR Bukhari dan Muslim)11 b.isnet. Maryam Mengandung Nabi Isa Tanpa Bapak Sebagai Tanda (Kebesaran Allah) Bagi Manusia Allah SWT berfirman: "Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam AlQur'an. hampir melebihi kaum laki-laki dalam soal ketekunan beribadah." c. Maryam berkata: http://media. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur. juga telah diperkenankan oleh Allah SWT.s. maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab: 'Makanan itu dari sisi Allah.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. dan keturunannya terpelihara dari godaan setan. Sementara permohonan perlindungan kepada Allah (taawwudz) agar putrinya. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. atau setidaknya. dari mana kamu peroleh (makanan) ini?" Kemudian martabat dan kemuliaan yang diberikan Allah itu mendorong Zakariya a. berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Allah SWT Yang Menciptakan laki-laki dan perempuan menenangkan hati si ibu ini dengan cara menerima anak perempuannya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. ia dapati makanan di sisinya. untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar dia juga dikaruniai keturunan yang serupa itu: "Ya Tuhanku. berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Maka jadilah Maryam sebagai hamba wanita yang sangat tekun beribadah dan jujur serta melebihi. Zakariya berkata: 'Hai Maryam.' Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka: lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya. Maryam.'" (Ali Imran: 37-38) Sampai demikian besar ketinggian martabat seorang wanita sehingga Zakariya sendiri sebagai seorang nabiyullah merasa kagum dan berkata: "Hai Maryam. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. ini: "Setiap anak Adam akan disentuh oleh setan pada hari ia dilahirkan oleh ibunya kecuali Maryam dan anak laki-lakinya (Isa). Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: 'Ya Tuhanku. Allah Menerimanya dengan Baik Allah SWT berfirman: "Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya.

karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. alangkah baiknya aku mati sebelum ini.' Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. maka makan. Hai saudara perempuan Harun. Allah SWT Memilih Maryam atas Segala Wanita di Dunia http://media.'" Maka Maryam mengandungnya. dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Dia berkata: 'Aduhai." (an-Nisa': 155-156) e. manusia pun pada hari ini.Kebebasan Wanita 'Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Mereka berkata: 'Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah.' Ia (Jibril) berkata: 'Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu. untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.isnet. jika kamu seorang yang bertakwa. Jika kamu melihat seorang manusia.' Maryam berkata: 'Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!' Jibril berkata: "Demikianlah Tuhanmu berfirman: 'Hal itu adalah mudah bagi-Ku.' Maka Maryam menunjuk kepada anaknya.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar.' Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati. Dia memberi Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabinabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: 'Hati kami tertutup. ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.html (5 of 10)12/12/2005 7:52:12 . minum dan bersenang. Tuduhan Bohong Kaum Yahudi terhadap Maryam yang Suci Allah SWT berfirman: "Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan) disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa). hatilah kamu. sesungguhnya Tuhamu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. maka katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah. maka aku tidak akan berbicara dengan seorang. dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina). niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Kaumnya berkata: 'Hai Maryam. lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami.'" Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma.'" (Maryam: 16-30) d.

bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dan kaum yang zalim." (HR Bukhari dan Muslim)12 f." (HR Bukhari)3 A. Bersama Laki-laki Wanita Menerima Seruan Allah Sejak Hari Pertama http://media.Kebebasan Wanita Allah SWT berfirman: "Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: 'Hai Maryam sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Beberapa Karakteristik Wanita Muslimah Rasulullah saw. KEMANDIRIAN KARAKTER WANITA 1.isnet. bersabda: "Sebenarnya wanita itu adalah saudara K kandung lakilaki. ketika ia berkata: 'Ya Tuhanku." (HR Bukhari dan Muslim)2 Dalam riwayat lain Umar berkata: "Pada zaman jahiliah kami tidak menghargai wanita sedikit pun. Allah SWT Menjadikan Maryam sebagai Teladan (dalam perjalanan hidup dan kemuliaan sifat-sifatnya) Allah SWT berfirman: "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman." (at-Tahrim: 11-12) Bab. taatlah kepada Tuhanmu. Benar sekali sabda Rasul kita yang berbunyi: "Tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita selain Maryam binti Imran dan Asiah istri Fir'aun. maka Kami tiupkan kedalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami.html (6 of 10)12/12/2005 7:52:12 . Tetapi tatkala Islam datang dan Allah menyebut-nyebut tentang mereka. Hai Maryam. menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa. Sebagaimana halnya terhadap hamba-hambanya yang lelaki.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. sujud dan ruku'lah bersama orangorang yang ruku.' dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. III KARAKTERISTIK WANITA DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI DAN MUSLIM Pasal 1.'" (Ali Imran: 42-43) Demikianlah Allah mengangkat derajat dan martabat wanita setinggi-tingginya. dengan kamu)." (HR Abu Daud)1 Umar ibnul Khattab berkata: "Demi Allah. Allah juga memilih hambahambanya yang perempuan. pada zaman jahiliah kami menganggap wanita itu tidak ada artinya sampai turun ayat Allah mengenai wanita dan memberinya bagian tertentu. barulah kami sadar bahwa mereka mempunyai hak pada kami. dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat.

menyuruhku menaiki tunggangan di hadapan beliau." Lantas Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Abu Hurairah berkata: "Ketika Allah menurunkan ayat Wa andzir 'asyiaratakatul aqrabin (peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat). kemudian melakukan shalat subuh bersama kami. terbangun. menyuruhnya melakukan tayamum dengan tanah/debu yang suci. Biasanya tidak ada yang berani membangunkan Rasulullah saw. Kemudian Umar terbangun dan Abu Bakar duduk di dekat kepala Rasulullah saw. mintalah sesukamu uang/ hartaku. bertanya: "Hai fulan. Aku dari kalangan anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita. bersama ibunya termasuk di antara orang-orang yang lemah/tertindas. Tibatiba di tengah perjalanan kami bertemu dengan seorang wanita yang kedua kakinya terjuntai di antara dua girbah (gentong dari kulit) air besar (di atas tunggangannya). Rasulullah saw. Mereka tertidur lelap sampai matahari sudah naik. Ketika itu kami sudah merasa haus sekali.a. aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikit pun. Setelah itu Rasulullah saw. Dia tidak ikut bersama ayahnya dalam menganut agama kaumnya. Wahai Shafiyyah. apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut shalat bersama kami?" Laki-laki itu menjawab: "Aku dalam keadaan junub. Namun pendapat ini masih dipertikaikan oleh para ulama." (HR Bukhari)5 Dalam menguraikan bab ini Bukhari berkata: "Ibnu Abbas r." Wallahu a'lam. segera turun. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Suaminya Abdullah bin Abbas berkata: "Aku dan ibuku termasuk golongan orang lemah/tertindas. berdiri lalu berkata: 'Hai orang-orang Quraisy. Kami http://media. Salah seorang dari kaum/jamaah menghindarkan diri dan tidak ikut shalat bersama kami. Yang benar adalah bahwa Abbas berhijrah pada awal tahun penaklukan Kota Mekah. Orang yang pertama kali bangun dari tidurnya adalah Abu Bakar. Setelah mendekati subuh mereka kelelahan dan istirahat." Sementara Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan hadits tersebut sebagai berikut: "Nama ibunya Lubabah binti al-Harits al-Hilaliah (diberi gelar Ummul Fadhal. Dia datang bersama Nabi saw. karena alFadhal adalah anak tertua dari keluarga Abbas). aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikit pun..6 3.'" (HR Bukhari dan Muslim)4 2. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah saw.html (7 of 10)12/12/2005 7:52:12 . lalu ikut serta dalam penaklukkan tersebut. tetapi aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun. aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun. Wanita yang Mengajak Kaumnya Beriman Imran bin Hushain berkata bahwa mereka pernah bersama Nabi saw. Dia mengucapkan takbir dengan suara yang agak keras sehingga Rasulullah saw. Kata-kata: 'Dia tidak ikut bersama ayahnya dalam menganut agama kaumnya. Wahai Fatimah binti Muhammad. aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun. bibi Rasulullah. Hai Bani Abdi Manaf. dari tidurnya sampai beliau bangun sendiri. dalam suatu perjalanan. Selesai shalat. belilah diri kalian. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai malam hari.' adalah perkataan pengarang berdasarkan pengamatannya sebab Abbas masuk Islam setelah terjadinya Perang Badar.isnet. Kemudian laki-laki itu mengerjakan shalat. Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Pribadi.

bersabda: "Barang siapa yang diuji dalam urusan anak-anak perempuan ini. setelah peristiwa itu." (HR Bukhari dan Muslim)9 Perbuatan ihsan yang mana yang lebih besar nilainya untuk anak-anak wanita dibandingkan dengan ihsan mengajar dan mendidik mereka? Abu Burdah." Kami berkata: "Kalau begitu." Dalam satu riwayat7 disebutkan: "Adalah kaum muslimin. menyerang orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya. atau dia itu adalah seorang nabi sebagaimana yang mereka katakan. lalu dia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik kemudian memerdekakannya dan mengawininya. bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai budak perempuan." Kami bertanya lagi: "Berapa jauh jarak antara keluargamu dengan air?" Dia menjawab: "Satu hari satu malam (perjalanan). berkata bahwa Rasulullah saw. pergilah temui Rasulullah saw. Bahkan semua girbah dan bejana yang ada kami isi penuh dengan air. memerintahkan untuk mengambil kedua girbah airnya yang masih kosong." Lalu Allah memberi petunjuk (hidayah) kepada kaum itu dengan (perantara) wanita tersebut." Akhirnya terkumpullah untuk wanita itu beberapa potong roti dan kurma hingga bisa dia bawa kepada keluarganya. Akhirnya kami yang kehausan berjumlah empat puluh orang bisa minum sepuas-puasaya. berkata: "Kemarikanlah apa yang ada pada kalian. Pada suatu hari. maka mereka akan menjadi tirai baginya dari neraka. HAK WANITA MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (SAMPAI KE TINGKAT YANG BISA MEMBANTUNYA MENUNAIKAN TANGGUNG JAWAB) Aisyah r. tetapi mereka tidak mengenai/menyerang kaum dari mana wanita itu berasal.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. akhirnya wanita itu kami bawa menghadap Rasulullah saw. wanita itu berkata kepada kaumnya: "Saya tidak melihat kaum itu meninggalkan kalian dengan sengaja. Cuma saja dia menambahkan bahwa dia menanggung beberapa anak yatim yang masih kecil-kecil. dari ayahnya.a. Akhirnya wanita itu dan kaumnya masuk Islam. Kemudian Rasulullah saw. Ketika ditanya oleh Nabi saw.Kebebasan Wanita bertanya kepadanya: "Dimana ada air?" Dia menjawab: "Aduh." (HR Bukhari dan Muslim)8 B. Lalu Nabi saw. Maka apakah kalian mau masuk Islam?" Lalu mereka mentaatinya. Wanita itu bercerita (kepada kaumnya): "Aku bertemu dengan orang yang paling hebat sihirnya. berkata bahwa Rasulullah saw. lalu dia berbuat ihsan (baik) kepada mereka. tidak ada air. jawabannya sama seperti apa yang dia katakan kepada kami sebelumnya. kemudian mereka masuk Islam. Sedangkan girbah-girbah air tersebut seakan mau meledak karena kepenuhan.isnet.html (8 of 10)12/12/2005 7:52:12 .!" Wanita itu bertanya: "Apa itu Rasulullah?" Karena susah untuk menjelaskannya. maka baginya http://media. kemudian mengusap mulut kedua girbah air tersebut. Hanya unta yang tidak kami beri minum.

Ibnu Juraij berkata: "Apakah seorang imam (pada masa sekarang ini) berhak melakukan yang demikian itu dalam memberikan peringatan kepada kaum wanita?" Atha berkata: "Hal itu adalah hak mereka. maka mengajar dan mendidik putrinya sendiri dengan baik tentu lebih wajib dan lebih utama. kemudian mendatangi jamaah wanita." Dalam hal tanggung jawab ini. Selesai berkhotbah beliau turun. Jadi mengapa mereka tidak boleh melakukannya?" (HR Bukhari)12 Ketika Rasulullah saw.. setelah itu baru khotbah. maka perkara tersebut (hukumnya juga) wajib." (HR Bukhari)10 Jika seorang muslim dihimbau untuk mengajar dan mendidik budak perempuannya dengan baik. Sambil bersandar pada tangan Bilal. beliau menyampaikan nasihat kepada kaum wanita. lantas kaum wanita menjatuhkan sedekah mereka ke atas kain tersebut. Dimulai dengan shalat.html (9 of 10)12/12/2005 7:52:12 .isnet. tentu hukumnya sunnah/mandub. Sebaik-baik hal yang dijadikan bekal hidup adalah akhlak yang baik dan ilmu yang bermanfaat. berdiri pada hari raya Fitri. merasa bahwa dirinya belum memperdengarkan (nasihat yang beliau sampaikan) kepada kaum wanita --mengingat banyaknya jamaah yang hadir. sementara shaf kaum wanita berada di belakang shaf kaum laki-laki-. maka perkara itu wajib kecuali dengannya.) merasa belum memperdengarkan kepada kaum wanita (nasihat yang beliau sampaikan). http://media. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Atha yang berpendapat mengenai wajibnya memberi peringatan dan mengajar kaum wanita serta menentang kelalaian tokoh-tokoh pada zamannya dalam menunaikan kewajiban ini. masih ada kaidah ushul fiqih yang mengatakan yang artinya: "Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu perkara. lalu shalat. dikatakan bahwa ilmu yang bermanfaat akan mengalami perbedaan jenis dan kadarnya. beliau (Nabi saw. Sementara Bilal menggelar/ membentangkan kainnya.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. Menurut satu riwayat11 dari Ibnu Abbas.Kebebasan Wanita dua ganjaran . maka beliau pergi kepada kaum wanita untuk memberi mereka nasihat dan menyuruh mereka bersedekah.. Di samping nash-nash ini. dari Atha dan dari Jabir bin Abdullah. jika akhlak yang baik sudah merupakan sesuatu yang tetap dan baku. berkata: "Nabi saw. yang menegaskan hak-hak wanita mengenai pendidikan dan pengajaran agar wanita mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dari waktu ke waktu. Ibnu Juraij.lalu beliau mendatangi kaum wanita untuk memberikan nasihat kepada mereka guna menunaikan hak mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran. jika pelaksanaannya tidak wajib.

isnet. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Kalibata Utara II No. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.84 Jakarta 12740 Telp.html (10 of 10)12/12/2005 7:52:12 .Kebebasan Wanita (sebelum. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.

aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikit pun." (HR Bukhari)3 A. berdiri lalu berkata: 'Hai orang-orang Quraisy. belilah diri kalian. mintalah sesukamu uang/hartaku. Rasulullah saw. III KARAKTERISTIK WANITA DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI DAN MUSLIM Pasal 1.org/islam/Wanita/W1/Bab3. Hai Bani Abdi Manaf. bibi Rasulullah. aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Fatimah binti Muhammad. Beberapa Karakteristik Wanita Muslimah Rasulullah saw. barulah kami sadar bahwa mereka mempunyai hak pada kami.'" (HR Bukhari dan Muslim)4 http://media. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib." (HR Bukhari dan Muslim)2 Dalam riwayat lain Umar berkata: "Pada zaman jahiliah kami tidak menghargai wanita sedikit pun. tetapi aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun.html (1 of 12)12/12/2005 7:52:16 . aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun. Tetapi tatkala Islam datang dan Allah menyebut-nyebut tentang mereka.isnet." (HR Abu Daud)1 Umar ibnul Khattab berkata: "Demi Allah. Bersama Laki-laki Wanita Menerima Seruan Allah Sejak Hari Pertama Abu Hurairah berkata: "Ketika Allah menurunkan ayat Wa andzir 'asyiaratakatul aqrabin (peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat). bersabda: "Sebenarnya wanita itu adalah saudara Kandung laki-laki. KEMANDIRIAN KARAKTER WANITA 1. pada zaman jahiliah kami menganggap wanita itu tidak ada artinya sampai turun ayat Allah mengenai wanita dan memberinya bagian tertentu. Wahai Shafiyyah.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Bab. aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun.

Salah seorang dari kaum/jamaah menghindarkan diri dan tidak ikut shalat bersama kami. tidak ada air. Ketika itu kami sudah merasa haus sekali.a." Lantas Rasulullah saw.isnet. Dia mengucapkan takbir dengan suara yang agak keras sehingga Rasulullah saw. Yang benar adalah bahwa Abbas berhijrah pada awal tahun penaklukan Kota Mekah.org/islam/Wanita/W1/Bab3. Setelah mendekati subuh mereka kelelahan dan istirahat. Selesai shalat. Kemudian Umar terbangun dan Abu Bakar duduk di dekat kepala Rasulullah saw. Aku dari kalangan anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita. Rasulullah saw.6 3.!" Wanita itu bertanya: "Apa itu Rasulullah?" Karena susah untuk menjelaskannya. Rasulullah saw.' adalah perkataan pengarang berdasarkan pengamatannya sebab Abbas masuk Islam setelah terjadinya Perang Badar. dalam suatu perjalanan. Kemudian laki-laki itu mengerjakan shalat. bertanya: "Hai fulan. Biasanya tidak ada yang berani membangunkan Rasulullah saw. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Suaminya Abdullah bin Abbas berkata: "Aku dan ibuku termasuk golongan orang lemah/tertindas. pergilah temui Rasulullah saw. Orang yang pertama kali bangun dari tidurnya adalah Abu Bakar. Kami bertanya kepadanya: "Dimana ada air?" Dia menjawab: "Aduh. Mereka tertidur lelap sampai matahari sudah naik. karena al-Fadhal adalah anak tertua dari keluarga Abbas)." Kami berkata: "Kalau begitu. Wanita yang Mengajak Kaumnya Beriman Imran bin Hushain berkata bahwa mereka pernah bersama Nabi saw. Dia datang bersama Nabi saw.Kebebasan Wanita 2." Sementara Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan hadits tersebut sebagai berikut: "Nama ibunya Lubabah binti al-Harits al-Hilaliah (diberi gelar Ummul Fadhal. terbangun. bersama ibunya termasuk di antara orang-orang yang lemah/ tertindas. kemudian melakukan shalat subuh bersama kami. Tiba-tiba di tengah perjalanan kami bertemu dengan seorang wanita yang kedua kakinya terjuntai di antara dua girbah (gentong dari kulit) air besar (di atas tunggangannya)." Kami bertanya lagi: "Berapa jauh jarak antara keluargamu dengan air?" Dia menjawab: "Satu hari satu malam (perjalanan).html (2 of 12)12/12/2005 7:52:16 .. segera turun." Wallahu a'lam. Dia tidak ikut bersama ayahnya dalam menganut agama kaumnya. lalu ikut serta dalam penaklukkan tersebut." (HR Bukhari)5 Dalam menguraikan bab ini Bukhari berkata: "Ibnu Abbas r. Setelah itu Rasulullah saw. akhirnya wanita itu kami bawa menghadap http://media. menyuruhku menaiki tunggangan di hadapan beliau. apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut shalat bersama kami?" Laki-laki itu menjawab: "Aku dalam keadaan junub. Namun pendapat ini masih dipertikaikan oleh para ulama. menyuruhnya melakukan tayamum dengan tanah/debu yang suci. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai malam hari. Kata-kata: 'Dia tidak ikut bersama ayahnya dalam menganut agama kaumnya. dari tidurnya sampai beliau bangun sendiri.

maka baginya dua ganjaran . bersabda: "Barang siapa yang diuji dalam urusan anak-anak perempuan ini." Dalam satu riwayat7 disebutkan: "Adalah kaum muslimin. Lalu Nabi saw. Pada suatu hari. Bahkan semua girbah dan bejana yang ada kami isi penuh dengan air." (HR Bukhari dan Muslim)9 Perbuatan ihsan yang mana yang lebih besar nilainya untuk anak-anak wanita dibandingkan dengan ihsan mengajar dan mendidik mereka? Abu Burdah.. Hanya unta yang tidak kami beri minum. wanita itu berkata kepada kaumnya: "Saya tidak melihat kaum itu meninggalkan kalian dengan sengaja.html (3 of 12)12/12/2005 7:52:16 ." Lalu Allah memberi petunjuk (hidayah) kepada kaum itu dengan (perantara) wanita tersebut. berkata: "Kemarikanlah apa yang ada pada kalian. Akhirnya kami yang kehausan berjumlah empat puluh orang bisa minum sepuaspuasaya." (HR Bukhari dan Muslim)8 B. berkata bahwa Rasulullah saw. Ketika ditanya oleh Nabi saw. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengambil kedua girbah airnya yang masih kosong." (HR Bukhari)10 http://media. Cuma saja dia menambahkan bahwa dia menanggung beberapa anak yatim yang masih kecil-kecil. menyerang orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya. lalu dia berbuat ihsan (baik) kepada mereka. atau dia itu adalah seorang nabi sebagaimana yang mereka katakan. dari ayahnya.a.Kebebasan Wanita Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai budak perempuan. Wanita itu bercerita (kepada kaumnya): "Aku bertemu dengan orang yang paling hebat sihirnya. maka mereka akan menjadi tirai baginya dari neraka. Maka apakah kalian mau masuk Islam?" Lalu mereka mentaatinya.." Akhirnya terkumpullah untuk wanita itu beberapa potong roti dan kurma hingga bisa dia bawa kepada keluarganya.isnet. Akhirnya wanita itu dan kaumnya masuk Islam. kemudian mereka masuk Islam. berkata bahwa Rasulullah saw. tetapi mereka tidak mengenai/menyerang kaum dari mana wanita itu berasal. setelah peristiwa itu. HAK WANITA MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (SAMPAI KE TINGKAT YANG BISA MEMBANTUNYA MENUNAIKAN TANGGUNG JAWAB) Aisyah r. jawabannya sama seperti apa yang dia katakan kepada kami sebelumnya.org/islam/Wanita/W1/Bab3. lalu dia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik kemudian memerdekakannya dan mengawininya. kemudian mengusap mulut kedua girbah air tersebut. Sedangkan girbah-girbah air tersebut seakan mau meledak karena kepenuhan.

Dari waktu ke waktu." Dalam hal tanggung jawab ini.html (4 of 12)12/12/2005 7:52:16 . maka perkara itu wajib kecuali dengannya. Menurut satu riwayat11 dari Ibnu Abbas. berdiri pada hari raya Fitri. Di samping nash-nash ini. lalu shalat. Dimulai dengan shalat. maka beliau pergi kepada kaum wanita untuk memberi mereka nasihat dan menyuruh mereka bersedekah.) merasa belum memperdengarkan kepada kaum wanita (nasihat yang beliau sampaikan). Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Atha yang berpendapat mengenai wajibnya memberi peringatan dan mengajar kaum wanita serta menentang kelalaian tokoh-tokoh pada zamannya dalam menunaikan kewajiban ini. Sebaik-baik hal yang dijadikan bekal hidup adalah akhlak yang baik dan ilmu yang bermanfaat.Kebebasan Wanita Jika seorang muslim dihimbau untuk mengajar dan mendidik budak perempuannya dengan baik. sementara shaf kaum wanita berada di belakang shaf kaum laki-laki-.lalu beliau mendatangi kaum wanita untuk memberikan nasihat kepada mereka guna menunaikan hak mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran.org/islam/Wanita/W1/Bab3. setelah itu baru khotbah. Ibnu Juraij berkata: "Apakah seorang imam (pada masa sekarang ini) berhak melakukan yang demikian itu dalam memberikan peringatan kepada kaum wanita?" Atha berkata: "Hal itu adalah hak mereka. yang menegaskan hak-hak wanita mengenai pendidikan dan pengajaran agar wanita mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. lantas kaum wanita menjatuhkan sedekah mereka ke atas kain tersebut. merasa bahwa dirinya belum memperdengarkan (nasihat yang beliau sampaikan) kepada kaum wanita --mengingat banyaknya jamaah yang hadir. tentu hukumnya sunnah/mandub. kemudian mendatangi jamaah wanita. Sementara Bilal menggelar/membentangkan kainnya. jika akhlak yang baik sudah merupakan sesuatu yang tetap dan baku. beliau (Nabi saw. dari Atha dan dari Jabir bin Abdullah. beliau menyampaikan nasihat kepada kaum wanita. Sambil bersandar pada tangan Bilal. maka perkara tersebut (hukumnya juga) wajib. C. berkata: "Nabi saw. dikatakan bahwa ilmu yang bermanfaat akan mengalami perbedaan jenis dan kadarnya. Jadi mengapa mereka tidak boleh melakukannya?" (HR Bukhari)12 Ketika Rasulullah saw. jika pelaksanaannya tidak wajib. Selesai berkhotbah beliau turun. maka mengajar dan mendidik putrinya sendiri dengan baik tentu lebih wajib dan lebih utama. masih ada kaidah ushul fiqih yang mengatakan yang artinya: "Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu perkara. Ibnu Juraij. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MERIWAYATKAN SUNNAH DAN MENGAJARKANNYA Al-Hafizh adz-Dzahabi berkata: "Belum ditemukan pada wanita bahwa dia berdusta dalam http://media.isnet.

mendengar pertengkaran di depan pintu kamar beliau. aku tidak mau melakukan hal itu. Dalam hal ini. berkata bahwa Rasulullah saw.' Maka Rasulullah saw. menata rambut."14 Aisyah r. yang tidak kami perintahkan. mau mengambilnya atau membiarkannya." (HR Bukhari dan Muslim)19 http://media. Setelah itu beliau jadi biasa melakukannya dalam posisi duduk. Jadi terserah dia. lalu berkata: 'Mana orang yang bersumpah berlebihan dengan nama Allah bahwa dia tidak akan berbuat baik?' Orang itu berkata: 'Saya. lalu aku mengeluarkan keputusan yang menguntungkannya."13 Berkata pula asy-Syaukani: "Tidak pernah diriwayatkan dari salah seorang ulama bahwa dia menolak riwayat seorang wanita karena dia wanita. maka hal itu ditolak. dan terkadang sampai lama sekali. Beliau selalu membaca surat secara tartil. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar dari sebagian yang lain (dalam berhujjah) sehingga aku mengira dialah yang benar. Terkadang datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. suara mereka keras sekali. Tiba-tiba salah seorang dari mereka meminta kepada yang lain agar membebaskan sebagian utangnya dan bersikap lunak. dan berkata: "Aku hanyalah seorang manusia. maka hal itu sebenarnya tidak lain adalah sepotong api neraka.html (5 of 12)12/12/2005 7:52:16 . melakukan shalat sunnat dalam keadaan duduk sampai satu tahun sebelum beliau wafat. Karena itu. keluar. Betapa banyak sunnah yang sampai kepada umat ini diterima dari salah seorang istri sahabat." (HR Bukhari dan Muslim)15 Aisyah juga berkata bahwa Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)17 Hafshah berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang lain. Yang lain itu berkata: 'Demi Allah. (HR Bukhari dan Muslim)16 Aisyah berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita ini. bersuci.a. wahai Rasulullah!' Tetapi sekarang dia boleh memilih mana yang lebih disukainya (antara pembebasan sebagian utangnya atau sikap lunak dalam berperkara).isnet. senang mendahulukan yang kanan ketika ingin memakai sandal. betapapun rendah pengetahuannya tentang sunnah. Lalu beliau keluar menemui mereka. belum seorang pun yang menyangkal. dan dalam semua urusannya.Kebebasan Wanita (meriwayatkan) suatu hadits.org/islam/Wanita/W1/Bab3. pernah mendengar suara orang bertengkar di pintu." (HR Muslim)18 Ummu Salamah berkata bahwa Rasulull ah saw.

Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj terbuka sekian. dan dengan puji-Nya yang sebanyak jumlah makhlukNya. pagi-pagi sekali selesai shalat subuh keluar dari tempatnya. bapakku Abu Sufyan. dan sebanyak kalimat-kalimat-Nya. Lalu Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Bab3. Seandainya kamu mau bermohon kepada Allah supaya Dia berkenan melindungimu dari siksa neraka." (HR Bukhari dan Muslim)20 Ummu Habibah berkata: "Ya Allah. Keduanya mengucapkan salam kepada Rasulullah saw. hingga ketika sampai di masjid di dekat pintu Ummu Salamah. Zainab berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah. berkata: "Itu artinya kamu memohon kepada Allah tentang ajal-ajal yang sudah ditentukan. kembali.' Nabi saw." (HR Muslim)21 Juwairiyyah berkata: "Bahwa Nabi saw. lalu berkata: "La Ilaaha Illallah! Celakalah bangsa Arab dari petaka yang telah dekat. niscaya hal itu lebih baik dan lebih utama.. atau dari siksa kubur. maka akan lebih berat timbangannya apa yang aku baca itu: yaitu Maha Suci Allah. Setelah berbicara secukupnya dengan Rasulullah saw. keagungan Arasy-Nya. sementara dia masih tetap duduk di tempat shalatnya. berdiri pula bersamanya untuk me-ngantarkannya. ketika itu dia berada di tempat shalatnya. hari-hari yang sudah dihitung.Kebebasan Wanita Zainab binti Jahasy bercerita bahwa Nabi saw. bertanya: 'Kamu belum juga beranjak dari tempatmu itu sejak tadi?' Juwairiyyah menjawab: 'Benar.' Lantas Rasulullah saw. sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang yang saleh?' Nabi saw. Kera dan babi sudah ada sebelum itu." Beliau membuat lingkaran dengan jari jempol dan telunjuknya. Nabi saw. dan saudaraku Mu'awiyah. yang sedang melakukan i'tikaf di masjid pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan seandainya ia ditimbang dan dibandingkan dengan apa yang telah kamu katakan sejak hari ini.'" (HR Muslim)22 Shafiyyah binti Huyay berkata: "Bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah saw. suatu ketika datang menemuinya dalam keadaan ketakutan. menjawab: "Ya jika kemaksiatan dan kejahatan sudah banyak." Dia berkata: "Dan aku menyebut tentang kera di hadapan Rasulullah saw." Mis'ar (salah seorang perawi) berkata: "Kelihatannya dia berkata: 'Dan babi termasuk jelmaan. Memasuki waktu dhuha. ridha diriNya.. dan rezeki-rezeki yang sudah dibagi. http://media. berkata: 'Tadi aku membaca empat kalimat sebanyak tiga kali. Lalu Nabi saw. Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan keturunan bagi jelmaan. apakah kami akan binasa. dia berdiri untuk pulang." Mendengar itu Nabi saw. bahagiakanlah aku dengan panjangnya usia suamiku. tiba-tiba lewat dua orang laki-laki Anshar. Sedikit pun tidak akan dimajukan dari waktunya dan juga tidak ditangguhkan dari waktunya. Rasulullah saw.isnet.html (6 of 12)12/12/2005 7:52:16 .

janganlah dia menyentuh http://media. dan apabila duduk. pernah mendatangi rumahnya." Mereka berkata: "Maha suci Allah. lalu Nabi saw. berkata: "Sesungguhnya setan itu mencapai diri manusia sejauh yang bisa dicapai oleh darah." (HR Bukhari dan Muslim)23 Maimunah berkata: "Apabila Rasulullah saw. Akulah yang membuat makanan untuk mereka. Aku selalu ditempatkan di bagian belakang pasukan. lalu tidur siang (istirahat) di rumahnya. Ketika itu beliau banyak sekali mengucurkan keringat. sedang melakukan sujud." Dan menurut satu riwayat: "Nabi saw. bersabda: "Aku berada di atas telaga sehingga aku dapat melihat siapa diantara kalian yang datang kepadaku. lalu aku berkata: 'Wahai Tuhanhu. berkata bahwa Nabi saw. mereka kembali pada kekafiran sepeninggalmu." (HR Muslim)24 Asma binti Abu Bakar r. berkata: "Rasulullah saw. dan menolong yang sakit. memerintahkan orang supaya memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari. sebanyak tujuh kali peperangan. tidur (siang) di atasnya. Lalu dijawab: 'Apakah engkau tahu apa yang mereka perbuat sesudahmu? Demi Allah." (HR Bukhari)26 Ummu Sulaim berkata: "Sesungguhnya Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Bab3. mereka bagian dariku dan termasuk umatku?.a." (HR Muslim)28 Zainab. bertanya: 'Ummu Sulaim. apa ini?' Ummu Sulaim menjawab: 'Keringatmu. istri Abdullah bin Mas'ud. berkata kepada kami: 'Apabila ada salah seorang dari kalian yang ingin pergi ke masjid. kemudian memasukkannya ke dalam botol-botol kecil. Lalu Nabi saw. Kemudian Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)25 Juga dari Asma dikatakan: "Ketika terjadi gerhana bulan Kami diperintahkan memerdekakan budak. ya Rasulullah!" Dan hal itu dirasakan berat oleh mereka berdua karena mungkin dianggap curiga. Lalu Ummu Sulaim mengumpulkannya dan mencampurnya dengan minyak wangi.'" (HR Muslim)27 Ummu Athiyyah berkata: "Aku ikut berperang bersama Rasulullah saw. Dia ini adalah Shafiyyah binti Huyay.isnet.Kebebasan Wanita berkata kepada keduanya: "Perlahan-lahanlah kalian. beliau duduk dengan penekanan di atas paha beliau yang kiri. aku campur dengan minyak wangiku. mengobati yang luka-luka. beliau merenggangkan kedua lengan beliau sampai putihnya ketiak beliau bisa dilihat dari belakang. Ummu Sulaim lalu menggelarkan selembar hamparan dari kulit. Dan orang-orang yang dibawahku akan dihukum. dan aku khawatir bahwa setan itu melemparkan sesuatu ke dalam hatimu berdua.html (7 of 12)12/12/2005 7:52:16 .

Rasulullah saw. sedangkan aku pernah mendengar hadits bahwa Rasulullah saw." Ummu Hushain berkata bahwa Rasulullah berbicara (berkhotbah) panjang sekali.'" (HR Muslim)31 Ummu Hushain berkata: "Aku ikut bersama Rasulullah saw. lalu beliau bersabda: 'Sekalipun dijadikan pemimpin atas kalian seorang budak yang cacat hidungnya --rasanya dia juga mengatakan hitam-.'" (HR Muslim)35 Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man berkata: "Aku tidak hafal surat Qaaf kecuali dari mulut Rasulullah saw.html (8 of 12)12/12/2005 7:52:16 .'" (HR Muslim)29 Ummu Syarik berkata: "Bahwa Nabi saw. Aku mengucapkan salam kepada beliau. berusaha menutupi beliau dengan kain.. bersabda: 'Barangsiapa singgah di suatu rumah kemudian membaca doa: "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya. mengutus orang-orang pada pagi hari Asyura untuk memberi tahu penduduk perkampungan kaum Anshar: http://media. lalu dia mengembangkan kebaikan atau mengatakan yang baik. membicarakan masalah itu padaku." (HR Bukhari dan Muslim)30 Khaulah binti Hakim berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw.Kebebasan Wanita (memakai) wewangian. maka kalian harus mendengarkan katanya dan menaati perintahnya.' Beliau berkata: 'Selamat datang Ummu Hani. Namun dia gugur pada jihad yang pertama bersama Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Bab3. maka nikahkanlah aku dengan siapa yang engkau inginkan . memerintahkannya membunuh cecak. seorang pemuda Quraisy terbaik. sewaktu melakukan haji wada'. sendiri yang melamarku untuk budaknya (cucu angkat beliau).' Ketika Rasulullah saw. lalu melakukan shalat sebanyak delapan rakaat dengan hanya memakai sehelai kain. aku berkata: 'Perkaraku ada di tangan engkau.' Setelah selesai mandi beliau berdiri.lalu dia menuntun kalian dengan Kitabullah.'" (HR Bukhari dan Muslim)33 Dari Ummu Hani. bersabda: 'Barangsiapa yang mencintai aku. adalah satu. Usamah bin Zaid. sementara Fathimah. hendaklah dia pula mencintai Usamah." (HR Bukhari dan Muslim)34 Fathimah binti Qais berkata: "Aku menikah dengan putranya Mughirah. maka tidak ada sesuatu apa pun yang akan mengganggunya. Ketika aku hidup menjanda. aku dilamar oleh Abdurrahman bin Auf di hadapan sekelompok sahabat Rasulullah saw. Aku dapati beliau sedang mandi.' (HR Muslim)32 Ummu Kaltsum binti Uqbah berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. dia berkata: "Aku pergi menemui Rasulullah saw. Beliau bertanya: 'Siapa itu?'Aku menjawab: 'Aku Ummu Hani binti Abi Thalib. yang selalu berkhotbah dengan membacanya pada setiap hari Jum'at.'" (HR Muslim)36 Ar-Rubai' binti Mu'awwidz berkata bahwa Rasulullah saw.. sampai dia pergi dari rumah tersebut. putri beliau. pada tahun penaklukan kota Mekah. bersabda: 'Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia.isnet. Ummu Hisyam berkata lagi: 'Dapur kami dan dapur Rasulullah saw.

istri Nabi saw..isnet. pada saat terjadi gerhana matahari. Shalat Gerhana Asma binti Abu Bakar r. bahkan kami menyuruh anak-anak kami berpuasa.html (9 of 12)12/12/2005 7:52:16 . untuk melaksanakan shalat subuh dengan menyelimutkan pakaian-pakaian mereka. maka hendaklah dia menyempurnakan (berpuasa) pada sisa harinya." (HR Bukhari dan Muslim)39 3." Kami berpuasa pada hari tersebut. Shalat Jenazah Aisyah r. dan barangsiapa yang pada pagi harinya sudah berpuasa.. Kami membuatkan untuk mereka mainan yang terbuat dari bulu biri-biri yang sudah dicat.a.a." (HR Muslim))40 Demikian pula." (HR Bukhari dan Muslim)38 2. Aku bertanya: 'Mengapa orang-orang (melakukan shalat)?' Aisyah memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit dan berkata: 'Subhanallah (Maha Suci Allah). berkata: "Perempuan-perempuan mukmin ikut hadir bersama Rasulullah saw. secara http://media. dan Aisyah juga sedang melakukan shalat. Shalat Fardu Aisyah r.Kebebasan Wanita "Barangsiapa yang pada pagi hari ini berbuka. maka kami berikan kepadanya mainan tersebut sampai tiba waktu berbuka. menyuruh agar jenazahnya dilewatkan di dalam masjid agar mereka juga bisa menyalatinya.. Setelah selesai shalat Rasulullah saw. kaum wanita ikut menyalati jenazah Rasulullah saw. mengucapkan puja-puji kepada Allah SWT.. para istri Nabi saw.a. AlImam an-Nawawi berkata: "Pendapat yang sahih menurut jumhur (mayoritas) ulama adalah bahwa mereka menyalati Rasulullah saw. berkata bahwa dia berkata: "Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal dunia. (HR Bukhari dan Muslim)37 D. sehingga mereka bisa menyalatinya . sedangkan orang-orang sedang melakukan shalat..' Aku bertanya: 'Apakah itu tanda kebesaran (ayat) Allah?' Dia memberi isyarat: 'ya.org/islam/Wanita/W1/Bab3.'Aku pun kemudian ikut shalat sehingga hampir saja aku pingsan (karena lamanya shalat itu). kemudian berkata . Jenazah Sa'ad dihentikan pada kamar-kamar para istri Nabi saw. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN IBADAH YANG DILAKUKAN SECARA BERJAMAAH 1. sementara tidak seorang pun yang bisa mengenali mereka karena gelapnya suasana. Jika ada di antara mereka yang menangis minta makan. Lalu orang-orang melaksanakannya. berkata: "Aku datang menemui Aisyah. maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Lalu aku kucurkan air ke atas kepalaku. Kemudian mereka kembali ke rumahnya setelah mengerjakan shalat.

sewaktu melakukan haji wada." (HR Bukhari http://media. berkata: "Aku mengeluh karena sakit kepada Rasulullah saw... Sebagian mereka mengatakan bahwa beliau berpuasa. Pesta Perkawinan Anas r. lalu mereka shalat sendirisendiri.a.' Kemudian aku thawaf dan pada saat itu Rasulullah saw.a.'" (HR Muslim)45 E. dari neneknya.Kebebasan Wanita sendiri-sendiri. kalian termasuk orang-orang yang paling aku senangi. (HR Bukhari dan Muslim)44 Yahya bin Hushain. dan beliau meminumnya..a. (HR Bukhari)42 5. Akhirnya aku kirimkan semangkuk susu kepada Nabi saw. berkata: "Nabi saw. berpuasa pada hari itu.isnet. masuk satu rombongan. lalu shalat seperti tadi..a. melihat beberapa orang perempuan dan anakanak datang dari suatu pesta perkawinan."41 4. sementara yang sebagian lagi mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Sementara wanita masuk setelah kaum laki-laki selesai." (HR Bukhari dan Muslim)43 Ummul Fadhal binti al-Harits r. Dan beliau bersabda: 'Lakukanlah thawaf di belakang orang-orang dengan menaiki kendaraan. Artinya. yang sedang melakukan wukuf di atas untanya. berkata: "Aku pernah mendengar nenekku mengatakan: 'Aku ikut bersama Rasulullah saw. Kemudian para istri beliau tetap melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM PERAYAAN UMUM 1. berkata bahwa Nabi saw. istri Nabi saw. Kemudian keluar.html (10 of 12)12/12/2005 7:52:16 . melakukan i'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan sampai beliau dipanggil oleh Allah SWT.org/islam/Wanita/W1/Bab3. tengah shalat di samping Baitullah dengan membaca surat ath-Thuur wa Kitaabin Masthur. berkata bahwa sesungguhnya ada beberapa orang yang berselisih pendapat di dekatnya pada hari Arafah mengenai apakah Nabi saw. Ummu al-Hushain r..a. Setelah itu masuk pula rombongan yang lain. Aku melihat beliau ketika melontar jumrah Aqabah lalu beliau pergi . lalu beliau memaksakan diri berdiri dan berkata: 'Ya Allah.' Ucapan tersebut beliau ucapkan sebanyak tiga kali. Haji Ummu Salamah r. Selanjutnya anak-anak. I'tikaf Aisyah r.

lalu kaum laki-laki dan wanita naik ke atas rumah-rumah mereka. pergilah!'" (HR Bukhari dan Muslim) 50 3.a.'" (HR Muslim)51 http://media. sehingga kami mengeluarkan gadis-gadis perawan dari pingitannya dan mengeluarkan wanita-wanita haid. lalu menuangkannya khusus untuk Nabi saw.." (HR Bukhari dan Muslim)47 2.isnet. Ummu Usaid mengaduk kurma tersebut hingga hancur. Entah aku yang meminta atau barangkali Nabi sendiri yang berkata padaku: 'Apakah engkau ingin melihatnya?' Aku jawab: 'Ya. Beliau berkata... berkata: 'Kalau begitu.a. dan pipiku menempel pada pipi beliau. berkata: "Kami tiba di Madinah pada malam hari hijrah .. Mereka berada di belakang orang banyak.. beserta sahabat-sahabat beliau..' Nabi saw. Pada hari raya orang-orang berkulit hitam bermain perisai dan tombak.' Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya. dia mengundang Nabi saw. Pesta Penyambutan Abu Bakar ash-Shiddiq r. berkata: ". selesai makan. wahai Muhammad Rasulullah. Pesta Hari Raya Athiyyah r. "Minggirlah. berkata: 'Bagaimana. Nabi saw. sedangkan anak-anak dan para pelayan bertebaran di jalan-jalan sambil berseru: 'Wahai Muhammad Rasulullah. sebagai penghormatan bagi beliau. berkata: ". ikut bertakbir dan berdoa bersama yang lainnya karena mengharapkan berkah dan kesucian han tersebut.Kebebasan Wanita dan Muslim)46 Sahal r.a.html (11 of 12)12/12/2005 7:52:16 . Ummu Usaid." Menurut satu nwayat48: "Supaya mereka bisa ikut menyaksikan kebaikan dan mendengarkan seruan (dakwah) orangorang mukmin. Dia telah merendam beberapa biji kurma dalam satu bejana yang terbuat dan batu pada malam harinya.a. Tidak ada yang membuat makanan dan menghidangkannya kepada mereka selain istrinya. Setelah Nabi saw. sudah cukup?'Aku jawab: 'Ya.org/islam/Wanita/W1/Bab3. kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya. wahai Bani Arfidah!' Akhirnya aku bosan menonton. berkata: "Ketika Abu Usaid as-Sa'idiy menjadi pengantin." (HR Bukhari dan Muslim)49 Aisyah r.

Kalibata Utara II No.org/islam/Wanita/W1/Bab3.isnet. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.html (12 of 12)12/12/2005 7:52:16 .84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.Kebebasan Wanita (sebelum.

Kitab: Kebajikan. 464. jilid 12.. Bab: Mengqadha shalat yang tertinggal. Kitab: Thalak. jilid 3. Kitab: Pakaian. hadits no. jilid 13. Kitab: Jenazah. hlm. 33. lalu dia mati.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. hubungan kekeluargaan dan etika. 4 Bukhari. hlm. 190. hlm. Kitab: Tafsir surat asy-Syu'ara'. 5 Bukhari. 6 Fathul Bari. 7 Bukhari. hlm. 2329. 2 Bukhari. 392. jilid 1. Kitab: Tayammum. 8 Bukhari. 418. Kitab: Adab. Kitab: Iman. 133. Kitab: Tafsir surat at-Tahrim. hlm. jilid 7. Bab: Masalah ila' dan menjauhi istri. Bab: Keutamaan http://media. 470. jilid 1. Muslim. 120.isnet. Bab: Menyayangi anak. Bab: Ayat "Kamu mencari kesenangan hati istriistrimu. 3 Bukhari. Kitab: Masjid dan tempat-tempat shalat. Muslim. Muslim. Muslim." jilid 10." jilid 10. jilid 4. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 1 Shahih al-Jami' ash-Shaghir. apakah perlu dishalatkan? jilid 3 hlm. Bab: Tanah yang suci. Bab: Apabila seorang anak masuk Islam. Bab: Ayat "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu. hlm. Bab: Ayat "Dan berilah peringatan kepada ke-rabat-kerabatmu yang terdekat. hlm. 9 Bukhari. jilid 2. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. hlm. 462. hlm 283.html (1 of 9)12/12/2005 7:52:19 . Bab: Pakaian yang diperkenankan oleh Nabi saw. hlm. 140. mencium dan merangkulnya.

81. Bab: Hampir tibanya bencana. Bab: Imam memberikan nasihat dan pelajaran kepada kaum wanita. jilid II. 230. 21 Muslim. 280. Kitab: Perdamaian. Bab Apakah imam boleh meng-isyaratkan perdamaian? jilid 6. Kitab: Kasus-kasus pengadilan. hlm. Bab: Boleh melakukan shalat sunnat dalam keadaan berdiri dan duduk. jilid I. 17 Bukhari. jilid 8. jilid 1. jilid 2. Kitab: shalat dua hari raya. rezeki. Kitab: Perbuatan aniaya. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. Muslim. 30. Bab: Membatalkan keputusan-keputusan yang cacat. hlm. Bab: Putusan hukum menurut yang zahir dan kepintaran berargumentasi. Kitab: Shalat dua hari raya. 16 Bukhari. Kitab: Jual beli. hlm. Kitab: Perdamaian. 122. hlm. jilid 5. jilid 1. dan lain-lain tidak akan http://media. 132. 203. jilid 3. Bab: Mendahulukan yang kanan ketika berwudhu dan mandi. 11 Bukhari. Muslim. hlm. hlm. hlm. Kitab: Bersuci. Bab: Dan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. jilid 8. hlm. 20 Bukhari. 203. 15 Bukhari. 129. 195. Muslim. hlm. Bab: Anjuran membebaskan uang. Bab: Nasihat imam kepada kaum wanita pada hari raya. Kitab: Nikah. 19 Bukhari. Tahqiq Abu Fadhal Ibrahim. jilid 6. 12 Bukhari. jilid 3. Muslim. jilid 6. Bab: Keterangan bahwa ajal. 31. 38. hlm. 18 Muslim. 194. Bab: Dosa orang yang berselisih dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya. 14 Nail al-Authar. hlm. 18. jilid 5. 156. jilid 8. 236. jilid 5. hlm. hlm. 166.Kebebasan Wanita berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Muslim.isnet. Kitab: Wudhu. Kitab: Shalat orang musafir. 10 Bukhari. hlm. hlm. jilid 3. Muslim. hlm. 28. Bab: Apabila perdamaian atas dasar kezaliman maka perdamaian semacam itu harus ditolak. hlm. jilid 7. hlm. Kitab: Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat. Bab: Mendahulukan yang kanan ketika bersuci dan lainnya.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. Bab: Mengambil budak-budak perempuan dan orang yang memerdekakan budak perempuan lalu mengawininya. Kitab: Takdir. Muslim. Kitab: Kasus-kasus pengadilan. Kitab: Dua hari raya. 13 Muqaddimah al-Mizan oleh adz-Dzahabi. Kitab Ilmu.html (2 of 9)12/12/2005 7:52:19 .

dan mengambil berkah darinya. 76. 76. 24 Muslim. Kitab: Jihad. 23 Bukhari. jilid 8. dari mendapatkan celaka dan lainnya. Bab: Mengenai mohon perlindungan dan takdir yang buruk. 30 Bukhari. 182. jilid 6. Bab: Kewajiban mentaati para penguasa selama tidak menyangkut maksiat. Kitab: Keutamaan-keutamaan. sedangkan wanita itu adalah istri atau mahramnya. hlm. 199. Bab: Mengenai telaga dan firman Allah SWT "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. hlm. dan istighfar. jilid 7. hlm.. Kitab: I'tikaf. Muslim. Kitab: Dzikr. Kitab: Memerdekakan budak dan keutamaannya. jilid 2. Kitab: Shalat. hlm. hlm. 275. hlm. 15. Bab: Harumnya keringat Nabi saw. maka dianjurkan kepadanya supaya mengatakan: "Ini si anu. hlm. doa. 29 Muslim. 42. Kitab: Shalat. hlm." jilid 14. Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang digembalakan di celah-celah bukit. Bab: Apakah orang yang sedang melakukan i'tikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk menunaikan sesuatu keperluan? jilid 5. Kitab: Doa-doa. Muslim. jilid 7. Bab: Membaca tasbih di awal siang dan ketika hendak tidur. hlm. hubungan kekeluargaan dan http://media. Bab: Anjuran membunuh cicak. tobat. Muslim Kitab: Salam. Muslim. Bab: Disunnahkan memerdekakan budak di saat terjadi gerhana. 31 Muslim. Kitab. Kitab: Dzikir dan doa. hlm. 25 Bukhari. jilid 8. Kitab: Salam. 27 Muslim. Kitab: Perdamaian. Kitab: Kebajikan. jilid 5. Bab: Wanita yang ikut berperang diberi bagian. 55. 83. 22 Muslim. 228. Bab: Hal-hal yang berhubungan dengan sifat shalat yang digunakan untuk memulai dan mengakhirinya. jilid 8.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. Bab: Keterangan bahwa seorang yang terlihat berkhulwat dengan seorang wanita. jilid 7. hlm. 32 Muslim. 82. 28 Muslim." jilid 7. hlm. 66. Bab: Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. jilid 7.html (3 of 9)12/12/2005 7:52:19 . hlm. 163. Kepemimpinan. 31-32. hlm.isnet. bab: Perginya wanita ke masjid. jilid 6. Kitab: Permulaan makhluk. hlm. 33 Bukhari. Bab: Tentang adanya telaga Nabi saw. jilid 2.Kebebasan Wanita ditambah atau dikurangi dari yang telah ditetapkan dalam takdir. Kitab: Keutamaan-keutamaan. 8. jilid 6. 26 Bukhari. hlm 54.

hlm. Kitab: Jum'at. Bab: "I'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.Kebebasan Wanita etika. 39 Bukhari. 36 Muslim. ketika shalat gerhana. 45 Muslim. Muslim.html (4 of 9)12/12/2005 7:52:19 . hlm. Bab: Barangsiapa yang terlanjur makan pada hari Asyura. 103. Bab: Keluarnya dajjal dan menetapnya di bumi. jilid 3. hlm. 43 Bukhari. hlm. jilid 5. hlm. 38 Bukhari. Bab: Anjuran melakukan shalat dhuha sekurang-kurangnya dua rakaat. Bab: Puasa anak-anak. 44 Bukhari. Kitab: Jenazah. Kitab: Shalat. hlm. 34 Bukhari. 118. 152. hlm. Kitab: Shalat gerhana. 145. 68. 177.isnet. hlm. 203. jilid 4. Kitab: Haji. Muslim. Bab: Waktu shalat fajar. hlm. Muslim. 35 Muslim. Bab: Anjuran supaya berbuka bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji di Arafah pada hari Arafah. http://media. Kitab: Puasa. Kitab: Haji. 40 Muslim. Kitab: Puasa. Kitab: Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat. jilid 4. 195. jilid 1. 32-33. jilid 8. hlm. Bab: Orang yang tidak mengulangi wudhu kecuali setelah tertidur nyenyak." jilid 5. Bab: Haram hukumnya berbohong dan bohong yang diperbolehkan. hlm. jilid 3. Bab: Menjamin kaum wanita jilid 7. Kitab: Kewajiban membayarkan seperlima. hlm. 42 Bukhari. 83. 79. hlm. 158. Kitab: Puasa. 104. Kitab: Masjid dan tempat-tempat shalat. Kitab: Wudhu. jilid 2. 37 Bukhari. hlm. 259. jilid 8. hlm. hlm. hlm. jilid 3. Muslim. Kitab: Puasa. 36. jilid 7. Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. jilid 2. hlm. hlm. Bab: Menyederhanakan shalat dan khotbah. jilid 2. Bab: Diperbolehkan thawaf dengan berunta atau lainnya. 300. Bab: Menyalatkan jenazah di masjid. jilid 3. Muslim. Kitab Shalat orang musafir dan mengqasharnya. 28. Muslim.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. jilid 3. Bab: Anjuran melakukan shalat subuh sedini mungkin jilid 2. 13. Bab: Memasukkan unta ke dalam masjid karena ada sebab. 41 Syarh an-Nawawi 'Ala Shahih Muslim. Bab: Anjuran melontar jumrah Aqabah pada hari nahar (korban). 63. Kitab: Haji. jilid 4. maka hendaklah dia menahan sisa harinya. Kitab: Shalat. Bab: Melakukan wuquf di atas tunggangan/kendaraan di Arafah.

Kitab: Jihad. 57 Muslim. 51 Muslim. Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam jilid 6. jilid 8. Bab: tombak dan tameng pada hari raya. jilid 3. Bab: Diperbolehkannya wanita keluar pada hari raya jilid 3. hlm. Bab: Hadits hijrah. jilid 7. hlm. Kitab: Dua hari raya. Kitab: Keutamaankeutamaan. Kitab: Shalat dua hari raya. 54 Bukhari. hlm. Bab: Wanita haid menghadiri dua hari raya. hlm. hlm. dan para sahabatnya di Madinah. jilid 3. 241. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Kepemimpinan. 20. Bab: Ucapan Nabi saw. Bab: Kaum wanita mengembalikan pasukan yang terbunuh dan http://media. 174. 52 Bukhari. hlm. Kitab: Syarat-syarat. jilid 6. hlm. Bab. Kitab: Dua hari raya. Kitab: Nikah. keutamaan dan anjuran untuk melakukannya. Bab: Menunjuk khalifah dan membiarkan masalah itu.Kebebasan Wanita 46 Bukhari. 47 Bukhari. jilid 7. 58 Bukhari. 55 Bukhari. 95. Muslim.html (5 of 9)12/12/2005 7:52:19 . Bab: Kedatangan Nabi saw. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 53 Muslim.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. hlm. 439. Bab: Meminjamkan untuk pengantin pada malam membina. Kitab: Minuman. 56 Muslim. Kitab: Zuhud dan kelemahlembutan. 114. Kitab: Haid. 48 Bukhari. hlm. Bab: Takbir pada hari-hari Mina. hlm. 22. Kitab: Shalat dua hari raya. jilid 3. jilid 8. Bab: Seorang wanita melayani tetamu laki-laki sendirian pada acara perkawinannya. Kitab: Manaqib. jilid 6. jilid 11. Bab: Diperbolehkan melakukan yang tidak mengandung maksiat. Kitab: Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat." jilid 8. hlm. Boleh meminum nabidz yang belum menjadi keras. 5. 203. jilid 6. Bab: Di antara keutamaan orang Anshar. jilid 8. Muslim. 169. 115.isnet. 237. Muslim. Muslim. kepada orang Anshar: "Kalian adalah termasuk dari orang yang paling aku cintai. 50 Bukhari. 190. hlm. Bab: Mengenai Tsaqif yang tukang dusta dan perusak. hlm. hlm 103. hlm. Bab: Keluarnya dajjal dan menetapnya di bumi. 49 Bukhari. Kitab: Pemberian. 160. 266. hlm. jilid 1.

. hlm.Kebebasan Wanita luka. Bab: "Taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri (para pemimpin)mu. jilid 12. Kitab: Jihad dan peperangan. jilid 5. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil.' jilid 11. 140. hlm.. 63 Fathul Bari. jilid 6. 229. jilid 6. Bab: Wanita yang ikut berperang diberi bagian . Kitab: Nikah. Bab: Bolehnya memerangi orang yang melanggar perjanjian. hlm. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil. 163. 68 Bukhari. jilid 8. 66 Bukhari. 160. 8. Kitab: Nikah. Kitab: Nikah. 59 Muslim. jilid 4. Muslim. Bab: Bapak atau lainnya tidak boleh menikahkan anak gadisnya atau janda kecuali dengan persetujuannya. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. 200. 416. hlm. 163. hlm. Bab: Haji Nabi saw. Kitab Hukum-hukum. Kitab: Thalak. jilid 4. 61 Bukhari. 41.. hlm." jilid 10. Kitab: Tafsir.isnet. 64 Muslim. jilid 4. hlm. Muslim. Bab: "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" jilid 11. Muslim. Bab: Wanita yang menjalani 'iddah karena ditalak ba'in boleh keluar rumah. Kitab: Peperangan. 70 Bukhari.. http://media. hlm. hlm. Kitab: Jihad. 178. Bab: Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang saleh. jilid 11. jilid 6. jilid 8. hlm. Muslim. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil. dari peperangan Ahzab. hlm. 69 Bukhari. jilid 5. Kitab." jilid 16. 62 Bukhari. Kitab: Nikah. Bab: Sembelihan wanita dan budak perempuan. Bab: "Peliharalah dirimu dan keluargamu dan api neraka. 8. jilid 6. jilid 4. 60 Muslim. 51. hlm. 65 Bukhari. Kitab: Kepemimpinan. Kitab: Sembelihan dan binatang buruan.html (6 of 9)12/12/2005 7:52:19 . 8. hlm. 420. hlm. Bab: Kembalinya Nabi saw. Muslim. Kitab: Nikah. 415. Bab: Persetujuan wanita dalam pernikahan adalah dengan ucapan dan gadis dengan diam saja. Haji. hlm. hlm. 96. hlm. 199. Bab: "Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. 67 Muslim. Kitab: Kepemimpinan. Kitab: Kepemimpinan.

hlm. 83 Muslim. Kitab: Thalak. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. 192. 190. 76 Fathul Bari. jilid 11. 79 Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. jilid 7. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin. 139.Kebebasan Wanita 283. jilid 3 hlm. Bab: Keutamaan Khadijah Ummul Mukminin. 50. Bab: Khulu'. Kitab: Manaqib orang Anshar. hlm. maka dia keluar. jilid 11. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. 440. Bab: Masalah ila'. Kitab: Adzan. 141. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 77 Bukhari.isnet. jilid 2. 75 Bukhari. jilid 4. jilid 7. jilid 2. hlm. jilid 3. Bab: Nasihat seorang bapak kepada anak perempuannya karena keadaan suaminya. 203. 65. 72 Fathul Bari. 68. Bab: Larangan berpuasa setahun penuh. hlm.. hlm. hlm. jilid 13. jilid 8. 202. 70. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw. hlm. jilid 7. Bab: Keutamaan Aisyah r. Muslim.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. 319. 138.html (7 of 9)12/12/2005 7:52:19 . 73 Bukhari. Kitab: Manaqib orang Anshar. http://media.a. jilid 7. Bab: Perkawinan Nabi saw. Muslim. 163. jilid 8. Kitab: Jenazah. hlm. hlm. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. 82 Bukhari. Kitab: Nikah. 81 Bukhari. Bab: Masalah ila' dan menjauhi istri. hlm. 84 Bukhari. 78 Fathul Bari. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. Bab: Orang yang sedang mengerjakan urusan keluarganya lalu iqamah dikumandangkan. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam. Kitab: Puasa. hlm.. Bab: Perkawinan Nabi saw. jilid 11. Muslim. hlm. Kitab: Thalak. jilid 4. jilid 11. hlm. Muslim. Kitab: Thalak. 71 Bukhari. Muslim. 136. Bab: Berzakat kepada karib kerabat. 144. Bab: Permintaan izin Nabi saw. 107. 80 Bukhari. 320. hlm. Kitab: Zakat. kepada Tuhan untuk menziarahi kubur ibunya. 190. jilid 8. hlm.a. jilid 4. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. 74 Muslim. hlm.

Muslim. Bab: Orang muhajirin mengembalikan kepada orang Anshar pemberian mereka. dan tidak diragukan lagi. jilid 7. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat." jilid 8. hlm. Kitab: Jihad. 163. 137. jilid 13. jilid 8. Bab: Apabila seseorang memanggul gadis kecil di pundaknya waktu shalat. Dia berkata: "Diriwayatkan oleh Khuzaimah melalui jalur Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah. Kitab: Adab. hlm. 114. hlm. 54. putri Nabi saw. jilid 2.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. apakah dia seorang tabi'in atau tabi tabi'in.. 99. hlm. Kitab: Shalat. hlm. 353. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah. Kitab: Mohon izin." Diriwayatkan oleh Baihaqqi dengan isnad hasan dari hadits Ibnu Buraidah dari bapaknya dan dia sebut namanya Ummu Muhajjan. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. http://media.html (8 of 9)12/12/2005 7:52:19 . tetapi hadits ini tidak ditemukan dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. hlm. Kitab: Shalat. no. 94 Bukhari. jilid 7. hlm. 92 ibid 93 Hafizh Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa keraguan dalam hadits itu bersumber dari salah seorang perawi sanad. Muslim. (Lihat Fathul Bari. Bab: Ucapan Nabi saw. 80. jilid 3. Kitab: masjid dan tempat-tempat shalat.isnet. 141. hlm. hlm.Kebebasan Wanita 85 Bukhari. dia berkata: "Dia adalah seorang wanita hitam. Kitab: Jenazah. 87 Bukhari. Bab: Menyapu masjid. Ada riwayat yang lebih kuat mengatakan bakwa dia adalah seorang wanita. 90 Sunan Abu Daud. hlm. Bab: Orang yang berbisik-bisik di hadapan orang banyak dan tidak mau memberitahu rahasia temannya.. 73. 89 Bukhari. Bab: Manaqib kerabat Nabi saw. 99). Kitab: Keutamaankeutamaan para sahabat. 322. Muslim. Bab: Kembalinya Nabi saw. jilid 8. Kitab: Manaqib. Kitab: Peperangan. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah. Bab: Shalat di atas kubur. 86 Bukhari. 174. Kitab: Manaqib. Bab: Mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua. hlm. duri. Bab: Diperbolehkan memanggul anak-anak waktu shalat. jilid 5. putri Nabi saw. Muslim. 5144 . 414. kepada orang Anshar: "Kalian adalah termasuk orang yang paling aku cintai. 139. dari Perang Ahzab. Bab: Di antara keutamaan orang Anshar jilid 7. memungut sobekan kain.jilid 5.. dan ranting kayu. Muslim. hlm. jilid 2. 91 Bukhari. jilid 2. 88 Fathul Bari. Muslim. hlm. jilid 2. jilid 2. hlm. 142.

org/islam/Wanita/W1/3kaki1. hadits no. Kitab: Nikah. 178.Kebebasan Wanita 95 Bukhari. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. 5248. hadits no. jilid 4. hlm. mencium. Bab: Mempergauli wanita secara baik. (sebelum. dan merangkulnya. Kitab: Kebajikan. Juga lihat Shahih Ibnu Majah hadits no. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Bab: Orang yang paling berhak untuk diperlakukan secara baik. hlm. Kitab: Adab.isnet. jilid 13. Bab: Keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan. Kitab: Adab. Berwasiat kepada wanita. Kitab: Kebajikan. 33. Kitab: Nikah. 96 Diriwayatkan oleh Baihaqqi mengenai cabang-cabang iman. hubungan kekeluargaan dan etika. Bab: Berbuat baik kepada kedua orang tua dan merekalah yang paling pantas untuk itu. Bab: "Berwasiat kepada wanita. Kitab: Penyusuan. Muslim. hlm.84 Jakarta 12740 Telp. 97 Bukhari. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Bab." jilid II. jilid 8. 99 Bukhari. hlm. hubungan kekeluargaan. 4. 162. hlm. Kalibata Utara II No. jilid 13. Bab: Menyayangi anak. 1977. jilid 8. hlm. 38. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. 98 Sunan Ibnu Majah. 100 Muslim. Muslim.html (9 of 9)12/12/2005 7:52:19 . dan etika. 2. 1608 dan Shahih al-Jami' ash-Shaghir. 3309. Silakan lihat Shahih alJami' ash-Shaghir no.

Ketika itu dia memakai baju yang terbuat dari katun... Bekerjasama dalam Perayaan Abdul Wahid bin Aiman berkata: "Ayahku bercerita padaku. Berkiprah dalam Pelayanan Masyarakat Ummul Ala berkata: ".. Pada zaman Rasulullah saw..a."" (HR Bukhari)52 2. Dan Ummu Syauraik adalah seorang wanita kaya kaum Anshar.. Dia membelanjakan hartanya banyak sekali untuk kepentingan agama Allah. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MELAYANI MASYARAKAT (DENGAN MENGIKUTI BERBAGAI MACAM KEGIATAN SOSIAL) 1. Menyediakan Tempat dan Makanan bagi Para Tamu Fathimah binti Qais berkata: ". Dia berkata: 'Coba arahkan pandanganmu kepada pembantu perempuanku itu." (HR Bukhari)54 G.html (1 of 7)12/12/2005 7:52:22 . KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MENJAGA MASYARAKAT DAN MELURUSKAN JALANNYA (DENGAN MENGIKUTI KEGIATAN POLITIK) 1.isnet. dan rumahnya sering sekali disinggahi oleh para tamu .Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota F. bagaimana dia merasa menolak memakai pakaian itu di rumah.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. dahulu baju ini sering sekali dipinjam oleh wanita-wanita Madinah untuk digunakan berdandan. lalu Utsman bin Mazh'un sakit di rumah kami dan aku merawatnya hingga dia meninggal dunia.. katanya: 'Suatu hari aku menemui Aisyah r. Meninggalkan Kampung Halaman untuk Menjauhkan Diri dari Masyarakat Kafir http://media." (HR Muslim)53 3.. harganya lima dirham.

Bekerja dalam Bidang Konsumsi. Dia berkata kepadaku: 'Apakah kamu sudah tahu bahwa bapakmu tidak menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah?'Aku jawab: 'Memang.. sementara dia telah merusak akhiratmu ..'" (HR Muslim)56 3... Kami bertugas memberi minum pasukan dan melayani mereka serta memulangkan orang-orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah. Usaha Memilih Pengganti Penguasa (untuk menjaga keamanan negara pada saat negara mengalami krisis) Ibnu Umar berkata: "Aku pergi menemui Hafshah. dan rasanya dia tidak mungkin melakukan hal itu. pada saat itu.' Hafshah berkata: 'Tetapi dia harus melakukannya. al-Hajjaj berdiri meninggalkan Asma tanpa melanjutkan lagi dialognya.. Ketika itu." (HR Bukhari)55 2. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM ANGKATAN BERSENJATA (DENGAN MENGlKUTI KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN KODRATNYA) 1. dan bahwasanya Rasulullah saw.isnet. al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi pergi menemui Asma binti Abu Bakar.'" (HR Muslim)57 H....html (2 of 7)12/12/2005 7:52:22 . Tetapi Nabi saw.' Ibnu Umar berkata: 'Lalu aku bersumpah bahwa aku akan membicarakan hal itu kepada bapakku . aku kira kamulah orangnya. lalu berkata: 'Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang telah aku lakukan terhadap musuh Allah itu?' Asma berkata: 'Aku berpendapat bahwa kamu telah merusak dunianya. dia sudah menjadi gadis dewasa.' Abu Naufal berkata: 'Mendengar itu. agar beliau mengembalikan Ummu Kaltsum kepada mereka. dan Transportasi Ruba'i binti Mu'awwidz berkata: "Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah saw. sedangkan perusak (tirani). menolak mengembalikannya kepada mereka . Pembohong itu sudah kita lihat.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair." (HR Bukhari)58 http://media. Maka datanglah keluarganya untuk meminta kepada Nabi saw.Kebebasan Wanita Marwan dan Miswar bin Makhramah berkata: "Pada suatu hari datanglah berhijrah beberapa orang wanita mukminat dan Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith di antara orang-orang yang pergi kepada Rasulullah saw. Menentang Penguasa yang Zalim Abu Naufal berkata: ". Kesehatan. pernah menceritakan kepada kami bahwa di antara kaum Tsaqif itu ada seorang pembohong dan seorang perusak (tirani).

Bekerja dalam Bidang Pertanian Jabir bin Abdullah berkata: "Bibiku dicerai dan dia bermaksud hendak mengambil buah kurma pada masa 'iddahnya. menempatkan Sa'ad di tenda Rufaidah di samping masjid beliau. ada seorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar dan rumahnya.html (3 of 7)12/12/2005 7:52:22 . mengobati yang luka-luka. Namun. beliau menjawab: "Makan saja kambing itu. Lalu Nabi saw. Barangkali dengan begitu kamu bisa bersedekah atau melakukan sesuatu kebajikan.. agar beliau bisa menjenguk Sa'ad dari dekat . Aku selalu ditempatkan di bagian belakang pasukan.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. mendirikan tenda dalam masjid. dan Rasulullah saw. kemudian menyembelih kambing tersebut dengan pecahan batu itu. dan membantu yang sakit. berkata: 'Tempatkanlah Sa'ad di tenda Rufaidah agar aku dekat menjenguknya.. yang mau mati. Lantas Nabi saw.'"63 http://media.. Lalu bibiku pergi menemui Rasulullah saw.. Tiba-tiba ada seekor kambing. Lalu budak perempuan itu mengambil pecahan batu." (HR Bukhari)61 3.Kebebasan Wanita 2.'" (HR Muslim)60 2. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN PROFESI (YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA) 1. potonglah buah kurmamu. Bekerja dalam Bidang Peternakan Sa'ad bin Mu'adz berkata bahwa seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Malik pada suatu hari menggembalakan kambing di daerah Sal'i (kawasan perbukitan di Madinah)..isnet. Rufaidah adalah seorang wanita yang sudah biasa merawat orang-orang yang terluka. Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi saw. Akulah yang membuatkan makanan untuk mereka. berkata: "Sa'ad terluka pada saat Perang Khandaq.a.." (HR Bukhari dan Muslim)62 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: ". berkata: 'Tidak apa-apa." (HR Muslim)59 I. Bekerja dalam Bidang Perawatan Aisyah r.. (untuk menanyakan masalah). Bekerja di Bagian Belakang Garis Pertempuran dalam Bidang Konsumsi dan Perawatan Ummu Athiyyah al-Anshariyyah berkata: "Aku ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak tujuh kali peperangan. Nabi saw.

dan wanita/istri adalah pemimpin atas penghuni rumah suaminya dan anaknya. Dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Nabi saw. memimpin keluarga. Tanggung Jawab Wanita Pertama." (HR Bukhari dan Muslim)66 Kedua.isnet. KEDUDUKAN WANITA Dl TENGAH KELUARGA (ISTRI SALEHAH ADALAH PERHIASAN DUNIA YANG TERBAIK) Dari Abdullah bin Umar dikatakan bahwa Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. HAK WANITA UNTUK MEMILIH PASANGAN Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi saw.. TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA 1. bersabda: "Dan kewajiban kalian (suami-suami) memberi mereka (istri-istri) makan dan pakaian menurut yang wajar (ma'ruf). memelihara dan mendidik anak-anak. Dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Rasulullah saw. dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah ." (HR Bukhari dan Muslim)69 M." (HR Muslim)64 K. bersabda: ". dan dia bertanggung jawab terhadap mereka. dan dia harus bertanggung jawab.Kebebasan Wanita J. Dari Ibnu Umar.." (HR Bukhari dan Muslim) 67 2. bersabda: "Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai persetujuan. KERJASAMA SUAMI DENGAN ISTRI (AGAR TANGGUNG JAWAB http://media. bersabda: "." (HR Bukhari dan Muslim)68 Kedua." (HR Bukhari dan Muslim)65 L....html (4 of 7)12/12/2005 7:52:22 .. mengatur urusan rumah tangga. bersabda: ". Jabir berkata bahwa Rasulullah saw.. memberi nafkah keluarga. bersabda: "Dunia itu adalah perhiasan.. Tanggung Jawab Laki-laki Pertama. dan dia bertanggung jawab . dan wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. dikatakan bahwa Rasulullah saw.

pada zaman jahiliah kami menganggap wanita sesuatu yang tidak berarti sama sekali sampai turun ayat Allah mengenai wanita dan memberinya bagian khusus."72 2.html (5 of 7)12/12/2005 7:52:22 .isnet. Nabi saw.'Aku lalu bertanya kepadanya dengan nada heran: 'Mengapa kamu menghalangi apa yang aku kehendaki?' Istriku berkata: 'Heran aku terhadap kamu ini. sendiri meniru sikap orang-orang Anshar dalam memperlakukan wanita mereka dan menanggalkan sikap kaum beliau sendiri.'" (HR Bukhari dan Muslim)70 Umar ibnul Khattab berkata: "Kami orang-orang Quraisy sudah terbiasa menguasai wanita. kami malah mendapatkan orang-orang Anshar dikuasai oleh wanita mereka.'" (HR Bukhari dan Muslim)71 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits tersebut dapat diambil pelajaran bahwa terlalu keras terhadap istri-istri bukanlah sikap yang terpuji. sehingga sehari penuh beliau murung. Sebab. tiba-tiba istriku berkata kepadaku: 'Cobalah kamu lakukan begini dan begini. Kerjasama dalam Memimpin (melalui introspeksi dan musyawarah) Umar ibnul Khattab berkata: "Demi Allah. bersabda kepada Zainab. Bahkan ada salah seorang dari mereka pernah mendiamkan (tidak berbicara dengan) beliau selama sehari semalam sehingga aku takut karenanya. Karena itu aku marah-marah pada istriku." (HR Bukhari)73 3. Tetapi tatkala tiba di Madinah. Kamu tidak mau dikoreksi. Kerjasama dalam Mengasuh dan Mendidik Anak anak Abdullah bin Umar ibnul Ash bercerita bahwa Nabi saw.Kebebasan Wanita TERTUNAIKAN) 1. Tetapi dia malah membantahku. bersabda kepadanya: "Dan bahwa sesungguhnya anakmu mempunyai hak http://media. Kerjasama dalam Memberi Nafkah Abu Sa'id al-Khuduri berkata bahwa Nabi saw. ketika aku sedang berintrospeksi. Namun dia malah membela diri dengan mengatakan: 'Mengapa kamu tidak bisa menerima jika aku membantahmu? Demi Allah. istri Abdullah bin Mas'ud: "Suamimu dan anakmu adalah lebih berhak untuk kamu berikan sedekahmu kepada mereka. Tetapi pada suatu hari. istri-istri Nabi saja pernah membantah beliau. Maka sejak itu wanitawanita kami mulai meniru etika wanita-wanita Anshar tersebut.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. wahai ibnul Khattab. Hal itu tentu saja tidak bisa aku terima. sedangkan putrimu (Hafshah) telah membuat ulah kepada Rasulullah saw.

bertanya: 'Lalu. menyuruh Tsabit untuk menceraikan istrinya. tidak bahwa disyaratkan keretakan itu terjadi pada kedua belah pihak. al-Qadhi Ibnu Rusyd berkata: "Mengingat di tangan laki-laki ada hak talak bila dia sudah tidak menyenangi istrinya lagi."78 Ditambahkan lagi: "Jika perceraian itu tidak akan menimbulkan mudharat bagi istrinya.html (6 of 7)12/12/2005 7:52:22 ."76 5." (HR Muslim)74 4. dan mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki di rumah mereka. beliau pergi untuk mengerjakan shalat. Akan tetapi. Hak Wanita Meminta Cerai kepada Suami Dari Ibnu Abbas.isnet. Aisyah berkata: 'Beliau (Nabi saw. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah." (HR Bukhari)77 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran. Selain itu. Aisyah mengatakan: 'Beliau biasanya suka membantu urusan keluarganya. dan tidak melihat adanya sesuatu hal yang mengharuskannya untuk menceraikan istrinya. dia berkata: "Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw.' Rasulullah saw." Sementara itu. aku tidak mencela Tsabit mengenai agama atau akhlaknya. meskipun si suami tidak membencinya.) yang menjahit kainnya.. Lalu bila waktu shalat tiba. maka diperbolehkan baginya mengajukan khulu dan membayar fidyah. apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Wanita itu menjawab: 'Ya."79 http://media.' Lantas dia mengembalikan kebunnya kepada Tsabit dan Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. dia berkata: "Aku bertanya kepada Aisyah mengenai apa yang dilakukan oleh Nabi saw.Kebebasan Wanita atasmu. menjahit sepatunya. aku khawatir akan berbuat kekufuran (karena kurang menyukainya). Hal itu diperbolehkan agama apabila si istri sudah tidak suka lagi bergaul dengan suaminya. di antaranya bahwa apabila keretakan rumah tangga terjadi dari pihak perempuan saja. di rumah beliau.'" (HR Bukhari)75 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Di dalam hadits Aisyah lainnya yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Sa'ad serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. maka di tangan perempuan pun ada hak khulu bila dia sudah tidak menyenangi suaminya lagi. Kerjasama dalam Menangani Urusan Rumah Tangga Dari al-Aswad.

(021) 7984391-7984392-7988593 Fax. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.84 Jakarta 12740 Telp.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Kalibata Utara II No.html (7 of 7)12/12/2005 7:52:22 .isnet.Kebebasan Wanita (sebelum.

maka ucapkanlah salam atasnya dan Tuhannya dan dariku .a. lalu beliau berkata: 'Aku memohon izin kepada http://media. Ibunda Nabi saw. KEMULIAAN ALLAH UNTUK WANITA 1.a. berkata: "Jibril datang kepada Nabi saw. ini adalah Khadijah.org/islam/Wanita/W1/Mulia... berkata: 'Wahai Aisyah. pernah berziarah ke kuburan ibunya.isnet. berkata: "Rasulullah saw.a. Beliau menangis sehingga membuat orang yang di sekeliling beliau juga turut menangis..'" (HR Muslim)81 2." (HR Bukhari dan Muslim)80 b. Aisyah binti Abu Bakar Aisyah r.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota N. ini Jibril mengucapkan salam kepadamu.html (1 of 8)12/12/2005 7:52:24 . Abu Hurairah r. berkata: "Rasulullah saw. sebagai Anak Perempuan Aisyah berkata bahwa Nabi saw. Kemuliaan Allah kepada Fathimah binti Rasulullah saw. Kemuliaan Allah untuk Wanita Sebagai Istri a. Jika ia datang kepadamu. lalu berkata: Wahai Rasulullah. bersabda kepada Fathimah: "Apakah kamu tidak suka bila kamu menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga atau wanita-wanita mukmin?" (HR Bukhari)82 O. KEMULIAAN YANG DIBERIKAN RASULULLAH SAW. KEPADA WANITA 1. Khadijah binti Khuwailid Abu Hurairah r.

Menurut keterangan Abul 'Ash bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Dan ketika aku memohon izin kepada-Nya untuk berziarah ke kuburan ibuku Dia memberiku izin. Umamah diletakkannya.' Beliau menjawab: 'Khadijah itu adalah seorang wanita yang utama. lalu Fathimah datang. Lalu Nabi saw. bersabda: "Fathimah itu adalah bagian dari diriku. Aisyah r..a. pernah melakukan shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah saw.. Miswar bin Makhramah berkata bahwa Nabi saw. berkata: "Saya tidak pernah cemburu terhadap salah seorang dari para istri Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)86 4. Putri Nabi saw. jika Rasulullah saw. berarti dia menjadikan aku marah. Terkadang beliau menyembelih kambing.Kebebasan Wanita Tuhanku untuk memintakan ampun bagi ibuku. lalu memotongmotongnya menjadi beberapa bagian. (HR Bukhari dan Muslim)87 Benar sekali apayang dikatakan oleh ulama besar al-Fakhani: "Tampaknya.org/islam/Wanita/W1/Mulia. tetapi Nabi saw. dan jika beliau berdiri.. meninggalkan kebiasaan mereka meskipun dalam shalat untuk lebih tegas menentang kebiasaan mereka. rahasia mengapa Rasulullah saw. kemudian mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah. Karena itu.isnet. Cucu Wanita Nabi saw. Istri Nabi saw. Terkadang aku berkata kepada beliau: 'Seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah.' Kemudian beliau menyuruhnya duduk di samping kanan atau di samping kiri beliau ..'" (HR Muslim)83 2. berkata: ". sujud. bijaksana." (HR Bukhari dan Muslim)85 Aisyah r. Keterangan dengan perbuatan lebih kuat http://media. Abu Qatadah al-Anshari berkata bahwa Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)84 3.a. Umamah digendongnya. berziarahlah kalian ke kuburan. Saya tidak pernah melihatnya. melihatnya beliau menyambutnya seraya berkata: 'Selamat datang putriku.html (2 of 8)12/12/2005 7:52:24 . sering sekali menyebut-nyebut namanya. tatkala Rasulullah saw. menggendong Umamah dalam shalat adalah untuk mengubah kebiasaan dan tradisi orang Arab yang tidak suka pada anak perempuan dan tidak mau menggendongnya. tapi Dia tidak memberiku izin. dan darinya aku dikaruniai anak. sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah. Barangsiapa yang menjadikannya marah... sebab hal itu bisa mengingatkan kepada kematian.

Sementara Nabi saw.' Beliau mengulangi ucapannya dua kali. sambil menggendong bayinya.a. melihat beberapa orang perempuan dan anakanak datang dari suatu pesta perkawinan. kepada Ummu Aiman mengingatkan kita pada kemuliaan yang beliau berikan kepada wanita yang pernah menyusukan beliau. sedang membagi-bagikan daging di Ji'ranah. kalian adalah orang-orang yang yang paling aku cintai.sepuluh kali lipat. Anas berkata bahwa seseorang pernah menyerahkan kepada Nabi saw. Ibu Pengasuh Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)91 Anas bin Malik berkata: "Seorang wanita kaum Anshar datang menemui Rasulullah saw. lalu beliau berdiri menyambut kedatangan mereka. kalau semua itu sudah beliau berikan kepadaku."88 5. hasil dari beberapa batang pohon kurma miliknya. Aku bertanya: 'Siapa wanita itu?' Para sahabat menjawab: 'Dia ini adalah ibu yang telah menyusui beliau. guna meminta apa yang pernah mereka berikan kepada beliau atau sebagiannya. Dia langsung mendekati Nabi saw." Sehingga Nabi saw. Kaum Wanita Secara Umum Anas r. Nabi saw..a. kalian adalah termasuk golongan manusia yang paling aku senangi. yaitu Halimah as-Sa'diyah r. tidak bisa. berusaha membujuk Ummu Aiman: "Untukmu sebanyak ini." (HR Bukhari dan Muslim)89 Kemuliaan yang diberikan Rasulullah saw.' Ucapan tersebut beliau katakan sebanyak tiga kali. memberikan apa yang beliau janjikan --saya kira-. berbincangbincang dengannya.'"90 6. Dia meletakkan kain di leherku seraya berkata: "Tidak. Abu Daud mengeluarkan satu riwayat yang bersumber dari Abu Thufail bahwa dia berkata: "Aku pernah melihat Nabi saw. Lantas wanita itu duduk di atasnya. Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Mulia. bagaimana mungkin beliau memberikannya kepadamu. Beliau berkata: 'YaAllah.Kebebasan Wanita daripada keterangan dengan perkataan. membentangkan semiri/selendang beliau untuk wanita itu. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Lalu Ummu Aiman datang. kemudian berkata: 'Demi yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya." Nabi saw.isnet. berkata: "Nabi saw. sampai Bani Quraizhah dan Bani Nadhir berhasil ditaklukkan." (HR Bukhari dan Muslim)92 http://media. Setelah itu keluargaku menyuruhku menemui Nabi saw.html (3 of 8)12/12/2005 7:52:24 . demi yang tidak ada tuhan selain-Nya. sendiri telah memberikan apa yang beliau terima itu kepada Ummu Aiman (pengasuh beliau)." Ummu Aiman tetap ngotot dan berkata: "Demi Allah.

tunjukkanlah kepadaku sekarang di mana kuburannya." (HR Bukhari dan Muslim)94 P."93 Kemudian petugas kebersihan masjid itu meninggal. kecuali mereka itu akan menjadi tirai pencegah baginya dari api neraka. Para sahabat menjawab: "Dia sudah meninggal.'" (HR Bukhari dan Muslim)95 2. menjawab: 'Ibumu. Menjaga Ibu Abu Hurairah r." (HR Baihaqqi)96 3." (HR Ibnu Majah)98 4.a. menanyakannya. dan aku adalah orang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Tidak seorang pun dari umatku yang menanggung tiga orang anak perempuan atau tiga orang saudara perempuan. berkata bahwa Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Mulia.. bersabda: '. berkata: "Mengapa tidak kalian beritahukan kepadaku perihal meninggalkanya? Jika begitu. Nabi saw.' Sekali lagi lelaki itu bertanya: 'Kemudian siapa?' Nabi saw.a. mendatangi kuburan petugas kebersihan itu dan melakukan shalat di situ. Menjaga Anak Perempuan http://media.'" (HR Bukhari dan Muslim) 97 Hal itu diperkuat lagi dengan sabda Nabi saw. lalu dia perlakukan mereka secara baik." Nabi saw. Setelah diberitahu..' Lelaki itu terus bertanya: 'Kemudian siapa?' Nabi saw.isnet.Kebebasan Wanita Abu Hurairah berkata bahwa sesungguhnya seorang laki-laki hitam atau seorang wanita hitam pernah menjadi petugas kebersihan masjid. Menurut riwayat Bukhari: "Aku tidak melihatnya selain wanita. Pada suatu hari Nabi saw. ISLAM MENGANJURKAN PENJAGAAN TERHADAP WANITA SEBAIK MUNGKIN 1.. menjawab: 'Ibumu. sampaikan oleh kalian nasihat kepada kaum wanita secara baik . siapakah orang yang paling berhak untuk aku hormati?' Beliau menjawab: 'Ibumu.html (4 of 8)12/12/2005 7:52:24 . menjawab: 'Kemudian bapakmu. Menjaga Saudara Wanita Aisyah r. berkata: "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah..a.. Menjaga Istri Abu Hurairah r. yang berbunyi: "Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu terhadap keluarganya.' Lelaki itu kembali bertanya 'Kemudian siapa?' Nabi saw.

lalu berbuat baik kepada mereka...html (5 of 8)12/12/2005 7:52:24 .'" (HR Bukhari dan Muslim)102 "Halah binti Khuwailid..a. yaitu tentang beberapa nash hadits yang di dalamnya disebutkan nama. Menjaga Budak Perempuan Abu Burdah. Mungkin ada pembaca yang bertanya. minta izin untuk http://media.." (HR Bukhari)101 Setelah mengetengahkan nash-nash hadits Nabi saw. Lantas wanita tersebut membagi dua kurma tadi dan diberikannya kepada anak perempuannya. berkata kepada kedua laki-laki itu: 'Pelan-pelan sajalah kalian. Dalam hal ini mereka merasa sangat risih menyebut nama dan menceritakan rupa serta berbagai hal mengenai wanita. rupa. Setelah itu dia berdiri dan pergi.org/islam/Wanita/W1/Mulia. bersabda: "Lelaki mana saja yang mempunyai budak perempuan lalu dia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik. maka pada hari kiamat aku dan dia . MENYEBUTKAN NAMA WANITA "." Q." sambil merapatkan jari-jarinya. maka mereka akan menjadi tirai pencegah baginya dari api neraka. bersabda: "Barangsiapa yang menanggung dua anak perempuan. Keduanya mengucapkan salam kepada Rasulullah saw.. bersabda: "Barangsiapa yang memelihara dua orang anak perempuan sampai semua balig. datang dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. Nabi saw. saya ingin menambahkan satu hal lagi yang tampaknya agak lucu dan aneh. berkata bahwa Rasulullah saw. Kemudian Nabi saw. Mendengar ceritaAisyah. dari ayahnya. Tetapi dia tidak memiliki apa-apa selain sebiji kurma. Mereka menganggap semua itu sebagai bagian dari aurat wanita yang harus ditutupi dan meyakininya bahwa hal itu bagian dari etika Islam.Kebebasan Wanita Urwah bin Zubair berkata bahwa Aisyah pernah bercerita kepadanya bahwa seorang wanita dengan membawa dua orang anak perempuan datang kepadanya meminta-minta. yang menjelaskan beberapa karakteristik wanita muslimah. Aisyah memberikan kurma itu kepada wanita tersebut. maka baginya dua ganjaran. dan hal ini ada benarnya: "Apa hubungannya cerita ini dengan karakteristik wanita?" Saya jawab: "Maksud saya mengetengahkan nash-nash tersebut adalah untuk menanggapi pemahaman yang berkembang di kalangan sebagian umat Islam selama berabad-abad. dan berbagai cerita mengenai wanita.isnet. kemudian memerdekakannya dan mengawininya. Dia ini hanyalah Shafiyyah binti Huyay. (HR Muslim)100 5." (HR Bukhari)99 Anas bin Malik r. saudara perempuan Khadijah. Tiba-tiba lewat dua orang laki-laki Anshar. berkata bahwa Rasulullah saw. Lalu Nabi saw.

tidak menyalatkan (jenazah) http://media. (rupanya) Halah binti Khuwailid. Lalu Umar masuk menemui Hafshah. seorang wanita Anshar dan Zainab." (HR Bukhari dan Muslim)111 Yang lebih jauh lagi dari sekadar menyebutkan nama seorang wanita adalah menisbahkan anak laki-laki kadang-kadang kepada ibunya.' Rasulullah saw...org/islam/Wanita/W1/Mulia. bertanya: 'Zainab yang mana?' Bilal menjawab: 'Istrinya Abdullah (bin Mas'ud).. dan para sahabat beliau yang mulia. Saudara kandung wanitanya.isnet. cuma saja Nasibah mengirim kembali kepada kita sebagian dari kambing yang engkau kirimkan kepadanya.. beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu?" Aisyah menjawab: "Tidak ada. Permintaan izin/salam Halah tersebut mengingatkan beliau pada salamnya Khadijah sehingga beliau agak gemetar karenanya. datang kepada Aisyah. sementara di samping Hafshah ada Asma.. "Rasulullah saw. berkata: 'Aku tidak bisa mengenali saudaraku itu lagi kecuali melalui ujung jari-jemarinya.html (6 of 8)12/12/2005 7:52:24 . yaitu bibiku Rubayyi binti Nadhar. dan panah.'" (HR Bukhari dan Muslim)106 ". tikaman. Kemudian suaminya wafat. (HR Bukhari dan Muslim)108 "Lalu dia (Anas bin Nadhar) memerangi mereka sehingga dia sendiri terbunuh. bukan kepada bapaknya. Pada sekujur tubuhnya ditemukan delapan puluh lebih bekas terkena pukulan pedang. sementara dia dalam keadaan hamil .." (HR Bukhari)110 "Bahwasanya Arwa binti Umais mengaku-ngaku bahwa Sa'id bin Zaid telah mengambil sebagian tanahnya.. (HR Bukhari dan Muslim)104 Tatkala Rasulullah saw. bercerita bahwa seorang wanita dari Bani Aslam bernama Subaiah masih tetap di bawah tanggungan suaminya. dan hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Umar bertanya: 'Siapa wanita ini?' Dia menjawab: 'Asma binti Umais.'" (HR Muslim)109 "Seorang wanita dari keluarga Ahmas datang menemui Abu Bakar. namanya Zainab binti al-Muhajir. untuk menikmati makanan yang dia buat. istri Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)103 Anas bin Malik berkata bahwa neneknya Malikah mengundang Rasulullah saw. lalu beliau berkata: 'Ya Allah." (HR Muslim)105 "Lalu (Bilal) berkata: '.Kebebasan Wanita menemui Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)107 Ummu Salamah.

"118 http://media. Yang lebih aneh lagi dalam pengamatanku mengenai masalah ini nama Muhammad bin Syaraf al-Qairawani adalah seorang sastrawan dan penyair terkenal. pengarang buku AlMuhabbar fil Mu'talaf wal Mukhtalaf fi Qaba'ilil 'Arab. Aliyyah adalah ibu Ismail. tolong beritahu aku yang mana Abu jahal!' Aku berkata: 'Wahai keponakanku. Abdurrahman berkata: 'Aku merasa tidak tenang karena berada di antara kedua anak itu.. bukan bapaknya. apa yang akan kamu lakukan terhadapnya?' Dia menjawab: 'Aku telah berjanji kepada Allah. jika aku melihatnya.org/islam/Wanita/W1/Mulia. Mereka segera memburu Abu Jahal bagaikan dua ekor elang sehingga mereka berhasil memukul Abu Jahal." (HR Muslim)115 Abdullah bin Malik bin Buhainah r. Dia dinisbahkan kepada ibunya. sementara bapaknya bernama Malik ibnul Qasyab. apabila mengerjakan shalat. (HR Bukhari dan Muslim) 116 Ibnu Daqiqil 'Id berkata: "Abdullah bin Malik bin Buhainah.Kebebasan Wanita Suhail ibnul Baidha kecuali di masjid.." Syu'bah berkata: "Ismail bin Aliyyah adalah aroma kalangan fuqaha dan pemimpin kalangan muhadditsin." (HR Muslim)112 Abdurrahman bin Auf berkata: "Aku berada dalam satu barisan ketika Perang Badar. berkata bahwa Nabi saw. seolah-olah aku tidak aman berada di tempat mereka berdua.html (7 of 8)12/12/2005 7:52:24 .' Temannya yang satu lagi juga berkata seperti itu kepadaku. Karena salah seorang dari mereka bertanya kepadaku: 'Wahai paman.isnet. aku akan membunuhnya atau aku mati melawannya."117 Imam an-Nawawi dalam buku syarahnya terhadap Shahih Muslim berkata: "Ismail menceritakan kepada kami dan Ismail adalah putra Aliyyah. Ketika menoleh. tiba-tiba aku lihat di sebelah kanan dan kiriku ada dua pemuda yang masih muda usianya. Abdullah adalah salah seorang yang dinisbahkan kepada ibunya. Syaraf. sementara bapaknya adalah Ibrahim bin Sahm asAsadiy . Lalu aku tunjukkan kepada mereka keberadaan Abu Jahal.. Banyak sekali perbandingannya.'" (HR Bukhari)113 Ibnu Mas'ud berkata: "Apakah kamu mengira keluarga putra Ummu Abdi adalah orang-orang yang lalai?" (HR Muslim)114 "Rasulullah saw. Keduanya adalah putra Afra. melebarkan kedua tangannya. sama seperti Muhammad bin Hubaib al-Lughawi. berkata: "Pindahlah kamu ke rumah putra Ummu Maktum. Hubaib itu adalah ibunya. dan Buhainah itu adalah ibunya. Kalau Anda telusuri akan banyak sekali Anda temukan hal seperti ini.a.

html (8 of 8)12/12/2005 7:52:24 . (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.org/islam/Wanita/W1/Mulia. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.Kebebasan Wanita (sebelum.isnet.

org/islam/Wanita/W1/3kaki2. jilid 4. Kitab: Nikah. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 101 Bukhari. sedangkan wanita adalah istri atau mahramnya. hlm. jilid 8. hlm. Kitab: Shalat. 24. jilid 2. 104 Bukhari. 102 Bukhari. Muslim. 182. hlm. 105 Muslim.isnet. 134. Bab: Mengambil budak-budak perempuan dan barangsiapa yang memerdekakan budak perempuan lalu mengawininya.html (1 of 9)12/12/2005 7:52:27 . jilid 7.. 140. jilid 11. hlm. Muslim. Kitab: Zakat. Kitab: Masjid. Kitab: Zakat. 103 Bukhari. Bab: Diperbolehkan melakukan shalat sunnat secara berjamaah. 38. Bab: Perkawinan Nabi saw. 8. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. Muslim. hlm. hlm. 35. Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat dan suami. maka dianjurkan kepadanya supaya mengatakan: "Ini si anu. jilid 3. Kitab: Peperangan. Kitab: I'tikaf. 120. Bab: Apakah orang yang sedang melakukan i'tikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk menunaikan sesuatu keperluan? jilid 5. hlm. Bab: Berzakat kepada suami dan anak-anak yatim yang dia pelihara. jilid 3. hlm. hlm. jilid 6. Muslim. Kitab: Keutamaan para sahabat. 172. Kitab: Salam. Bab: Shalat di atas tikar. Bab: Di antara keutamaan-keutamaan Ja'far bin Abu Thalib dan Asma binti Umais. hlm. Bab: Keterangan bahwa seorang yang terlihat berkhulwat dengan seorang wanita. hlm. Muslim. Bab: Boleh memberikan hadiah kepada Nabi saw. Kitab: Manaqib. 107 Bukhari. jilid 2. Bab: Perang Khaibar. 127. http://media. Kitab: Zakat. jilid 7. 106 Bukhari. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 80." jilid 7. 70.

Kebebasan Wanita 108 Bukhari. jilid 13. hlm. 109 Muslim. hlm. jilid 8. 42. 118 ibid 119 Bukhari. jilid 11. jilid 6. 115 Muslim. hlm. jilid 3. hlm. Kitab: Jual-beli. hlm. Muslim. 104. 316. merampas tanah. jilid 2. 114 Muslim. Muslim. 117 Kitab Ihkam al-Ahkam. Bab: Tetapnya surga bagi orang yang mati syahid. Kitab: Keutamaan-keutamaan. 79. Bab: Hal-hal yang berhubungan dengan sifat shalat. http://media. jilid 8. Bab: cerita mengenai tujuh lapis bumi. jilid 7. 162. Kitab: Keutamaankeutamaan. Kitab: Shalat. hlm. dan memerdekakannya. Bab: Masa-masa jahiliah. Kitab: Shalat. hlm. jilid 7. Bab: Tentang kasih sayang Nabi saw terhadap istri-istrinya. 148. jilid 2. Muslim. Kitab: Thalak. hlm. jilid 5. 58.html (2 of 9)12/12/2005 7:52:27 . 46. jilid 4. 98. Kitab: Musaqat. hlm. hlm. Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. Bab: Menampakkan ketiak dan merenggangkan kedua tangan dari tubuh sewaktu sujud. Kitab: Shalat orang musafir. Kitab: Kepemimpinan. Bab: Membeli budak dari orang kafir yang harus diperangi. Bab: Berakhirnya masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dengan melahirkan kandungannya. Bab: Abdullah bin Muhammad al. jilid 2. jilid 7.Ja'fi menceritakan kepadaku. jilid 4. hlm. 395. 201. Bab: Keharaman berbuat zalim. 111 Bukhari. hlm. Bab: Membaca Al-Qur'an secara perlahan dan tidak tergesa-gesa. Syarh 'Umdat al-Ahkam. hlm. 310. 113 Bukhari. Kitab: Permulaan makhluk. Kitab: Adab. 197. Bab: Di antara keutamaan Ibrahim a. 205. Muslim. Muslim.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. Kitab: Manaqib. 120 Bukhari. rajaz. hlm. hlm.isnet. 66. hlm.. Bab: Bentuk syair. Bab: Menyalatkan jenazah di masjid. dan lain-lain. jilid 1. Bab: Wanita-wanita yang sedang mengandung. 116 Bukhari. hlm. Kitab: Peperangan. jilid 5. 62. 112 Muslim' Kitab: Jenazah. dan huda' yang diperbolehkan. 53. 110 Bukhari. Thalak. Kitab. menghibahkan. Kitab: Thalak.s.

193. Kitab: Tentang kasih sayang Nabi saw. hlm. jilid 3. hlm. jilid 11. Kitab: Jihad. Kitab: Salam.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. 123 Muslim. jilid 7. 150. Kehidupan dan Jejaknya. jilid 13. hlm. 259. Kitab: Peperangan. 130 Bukhari. Kitab: Adab. 418. Kitab: Dua hari raya. Muslim. hlm. Bab: Masalah ila'. 126 Bukhari. hlm. 134 Muslim. Bab: Nasihat seorang bapak kepada anak perempuannya karena keadaan suaminya. 122 Lihat buku Ibnu Badis. 124 Bukhari. Bab: Di antara keutamaan Abu Sufyan bin Harb. hlm. 78. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat r. jilid 5. Bab: Keluarnya wanita untuk membuang hajat besar. jilid 7. hlm. hlm. Muslim. Kitab: Wudhu. Kitab: Nikah. 6. terhadap istri-istrinya. hlm.html (3 of 9)12/12/2005 7:52:27 . menjauhi dan memberikan pilihan kepada istri.isnet. 7. http://media. 147. Kitab: Jihad dan peperangan. Kitab: Thalak. Bab: Pemberian dan menebus orang-orang Islam dengan tawanan. jilid 4. 193. hlm. Kitab: Nikah. 56. hlm. Kitab: Thalak. Kitab: Shalat. jilid 1. 125 Muslim. 128 Muslim. jilid 4. 133 Muslim. jilid 6. Bab: Perang Uhud. Muslim. jilid 3. hlm. Bab: Wanita berperang bersama kaum lakilaki. jilid 5. 131 Bukhari. hlm. jilid 7.a. jilid 3. 191. 127 Muslim. jilid 4. menjauhkan dan memberikan pilihan kepada istri.150. hlm. Kitab: Jihad. 99. jilid 2. Bab: Wanita ikut berperang dan bertempur bersama kaum laki laki. Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian mengawininya. Kitab: Salam. Muslim. 196. jilid 7. Bab: Diperbolehkannya wanita keluar rumah untuk menunaikan hajat-nya. Bab: Diperbolehkanya wanita keluar rumah untuk menunaikan hajatnya. hlm. Bab: Menyapu masjid. 216.Kebebasan Wanita 121 Bukhari. hlm. jilid 8. 149 . Kitab: Jenazah. 19. jilid 2. Bab: Menyalatkan jenazah di masjid. Bab: Shalat di atas kubur.. 63. Muslim. Kitab: Jenazah. 129 Bukhari. hlm. 132 Muslim. 171. 353. Bab: Masalah ila'. Bab: Berkias (sindiran) itu lepas dari kebohongan. hlm.

136 Muslim. Muslim. hlm. hlm. Kitab: Haji. Kitab: Nikah. Bab: Mengenai hadits Ummu Zara'. Bab: Mempergauli keluarga dengan baik. Kitab: Nikah.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. Kitab: Nikah.a. 173. 137 Bukhari. 139 Muslim. dan anjuran untuk melakukannya Bab: Orang yang memberikan hadiah kepada temannya. hlm. jilid 7. Muslim. Kitab: Nikah. 140 Bukhari. Bab: Kisah Ashabul Ukhdud dengan tukang sihir dan pendeta. 141 Bukhari. hlm. jilid 8. Kitab: Kebajikan. 144 Bukhari. http://media. Bab: Menggilir di antara para istri. jilid 7. hlm. 229.html (4 of 9)12/12/2005 7:52:27 . Bab: Sifat Iblis dan bala tentaranya. hubungan kekeluargaan. 139. Kitab: Musibah sakit. jilid 7.hlm. jilid 11. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat.. jilid 7. hlm. Kitab: Thalak. 133. 164. jilid 7. jilid 11. hlm. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. Kitab: Permulaan makhluk. jilid 11. 176. Bab: Keutamaan orang yang menemui ajalnya karena epilepsi. hlm. hlm. 115. hlm. 16. 135. 55. Muslim.Kebebasan Wanita 135 Bukhari. 139. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat.a. jilid 6. 143 Muslim. hlm. Bab: Ghirah (cemburu). Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Penjelasan bahwa memberikan pilihan kepada istri itu bukan berarti menceraikan tanpa niat. jilid 4. keutamaan. 186. hlm. Bab: Mempergauli keluarga dengan baik. 138. Muslim. 187. jilid 4. jilid 11. jilid 11. dan etika.. Muslim. hlm. 146 Muslim. hlm. hlm. jilid 12. Kitab: Hibah (pemberian).isnet. 223. Kitab: Zuhud dan kelemahlembutan. Bab: Keutamaan-keutamaan Aisyah r. hlm. Muslim. 152.a. 145 Bukhari. 218. Bab: Mengundi di antara para istri apabila beliau ingin melakukan perjalanan. hlm. Bab: Mengenai haji tamattu'. Bab: Mengenai hadits Ummu Zara'. 142 Bukhari. jilid 8. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 4. Bab: Pahala orang mukmin yang terkena musibah. jilid 7. 138 Fathul Bari. Kitab: Nikah. Bab: Di antara keutamaan Umar r.. 237.

hlm. jilid 8. Bab: Orang yang bernazar akan berjalan ke Ka'bah. http://media. hlm. Muslim. Bab: Boleh mengajak orang lain. hlm. 159 Fathul Bari. 436. jilid 3. 451. 395 151 Bukhari. Kitab: Tahajjud. hlm. 109.. Kitab: Haji. Kitab: Dua hari raya. Kitab: Shalat dua hari raya. Kitab: Sumpah dan nazar. hlm. jilid 5. 401. hlm. Kitab: Peperangan. 156. Bab: Agama/amal yang disenangi Allah adalah yang berkesinambungan. hlm. jilid 4. hlm. jilid 14. Bab: Masalah orang yang mengantuk dalam shalatnya. Muslim.isnet. jilid 2. hlm. jilid 3. jilid 3. 121. 20. hlm. Bab: Keutamaan orang yang menemui ajalnya karena terserang epilepsi. Kitab: Dua hari raya. hlm. hubungan kekeluargaan. 98. 398. jilid 3. hlm. jilid 8. 156 Bukhari.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. dan etika. hlm. 79. 148 Bukhari. 149 Bukhari. Kitab: Shalat orang musafir dan mengqasharnya. 16. 152 Muslim. Muslim. jilid 4. Kitab: Puasa. Kitab: Puasa. jilid 8. Bab: Pahala orang mukmin yang terkena musibah. Kitab: Mengqadha puasa orang yang sudah meninggal. 278. jilid 3. Kitab: Kebajikan. 150 Bukhari. 117. hlm. Kitab: Shalat orang musafir dan mengqasharnya. Kitab: Puasa. 156.. Bab: Orang yang mati sedangkan dia mempunyzi nazar. 154 Fathul Bari. 189. jilid 3. Bab: Masalah orang yang mengantuk dalam shalatnya. 20. Kitab: Iman. jilid 2. jilid 12. 218. 189. 155 Muslim.. hlm. 120. Kitab: Haji. Kitab: Nazar.Kebebasan Wanita 147 Bukhari. Bab: Nasihat imam kepada kaum wanita pada hari raya. 153 Bukhari. hlm. jilid 3. hlm. Bab: Perang Khandaq atau Ahzab. Kitab: Minuman.html (5 of 9)12/12/2005 7:52:27 . Muslim. jilid 5. hlm. bab: Mengqadha puasa orang yang sudah meninggal dunia. Bab: Orang yang meninggal sementara dia punya utang puasa. Muslim. Muslim. Kitab: Musibah sakit. jilid 1. Bab: Orang yang bernazar akan berjalan ke Ka'bah. hlm. Muslim. 157 Bukhari. hlm. Bab: Apa yang dimakruhkan menyangkut berlebihan dalam beribadah. Bab: Haji dan nazar orang yang telah meninggal dunia. jilid 6. 158 Bukhari.

Kitab: Jual-beli. 162 Muslim. Kitab: zikir.Kebebasan Wanita 160 Bukhari. 306. Bab: Nabi saw. hlm. Kitab: Peperangan. tobat. jilid 5. Kitab: Tafsir. 366. apa yang diajarkan Allah kepadanya tanpa penggunaan pendapat penyerupaan. Bab: Firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. jilid 9. hlm. jilid 17. 165 Bukhari. 67. jilid 1. Kitab: Hudud. 170 Bukhari. Bab: Orang yang mengaku dirinya telah berbuat zina. 169 Bukhari. 120.html (6 of 9)12/12/2005 7:52:27 . jilid 5. Kitab: Hudud Bab: Orang yang mengaku dirinya telah berbuat zina. 167 Muslim. hlm. jilid 8. 55. 39. Kitab: Ilmu. hlm. 89. 203. jilid 15. jilid 5. hlm. hlm. mengajarkan kepada umatnya. jilid 8. Bab: Orang yang terkena panah nyasar yang membawa kematiannya. Bab: Berbuat baik kepada anak-anak perempuan. 280. Muslim. lalu dia rela. jilid 8. Muslim. 206. Kitab: Hudud.isnet. Bab: Apakah disediakan untuk wanita hari tersendiri. hlm. hlm. Muslim. dan sifat-sifatnya. hlm. hubungan kekeluargaan. 313. Kitab: Keutamaan-keutamaan. 121. tobat. dan etika. Kitab: Jihad. Kitab: Kebajikan.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat". dan istighfar. http://media. baik laki-laki maupun wanita. hlm. Bab: Kisah mengenai tiga orang di dalam gua dan bertawassul dengan amalan-amalan saleh. jilid 5. 120. 163 Bukhari. 168 Muslim. hlm. hlm. 161 Bukhari. Bab: Orang yang mengaku dirinya telah berbuat zina. hlm. 164 Bukhari. 166 Muslim. jilid 8. Bab: Keutamaan orang yang mengikuti Perang Badar. Bab: Apabila membeli sesuatu untuk orang lain tanpa seizinnya. Kitab: zikir. Bab: Apakah imam boleh menyuruh seseorang melaksanakan had meskipun tanpa keberadaannya. dan istighfar. Kitab: Berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah. jilid 6. 89. Bab: Penetapan tentang adanya telaga Nabi saw. Kitab: Hudud. hlm. jilid 7. Bab: Kisah penghuni gua.

182 Fathul Bari. jilid 2. 184 Syarah 'Umdat al-Ahkam. jilid 11. 373. Bab: Anjuran menggunakan kapas yang diberi minyak wangi pada tempat yang terkena darah bagi wanita haid ketika mandi. jilid 1. Bab: Masalah maskawin yang boleh dalam bentuk mengajarkan AlQu'ran. Muslim. 172 Muslim.isnet. Kitab: Nikah. Bab: Abdullah bin Muhammad al. 175 Bukhari. 179. Kitab: Nikah. 313. jilid 11. 334-335. hlm. jilid 4. 177 Bukhari. jilid 11. 180 Bukhari. Kitab: Nikah. jilid 15. 181 Bukhari.. Bab: Seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang pria yang saleh. 176 Bukhari. Bab: Seorang perempuan menghajikan seorang laki-laki jilid 4. Kitab: Siasat. hlm. 440. 245. jilid 11. 201. 79. Kitab: Thalak' Bab: Berakhirnya masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau lainnya dengan melahirkan.Ja'fi menceritakan kepadaku. Kitab: Memerdekakan budak. 86. untuk suami Barirah. hlm. Bab: Mengenai nikah. 143. hlm. hlm. 215. 173 Bukhari.. Kitab: Minta izin. jilid 11. Kitab: Haid. jilid 13. jilid 4. Bukhari. 178 Bukhari. Bab: Syafaat (bantuan) Nabi saw. Kitab: Thalak. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. jilid 11. 323. him 122. jilid 4. 183 Fathul Bari. jilid 1. Muslim.html (7 of 9)12/12/2005 7:52:27 . Kitab: Thalak. 400-401. hlm. Kitab: Haji Bab: Menghajikan orang yang lemah karena sakit-sakitan atau tua renta. jilid 11. 328. 174 Fathul Bari. Bab: Menyandarkan hak wala' kepada orang yang memerdekakan. hlm. 79. 207. hlm. Bab: Firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman. jilid 4.Kebebasan Wanita 171 Fathul Bari. hlm. Muslim. jilid 8. hlm. Kitab: Haji. Bab: Melihat wanita sebelum dikawini. Kitab: Peperangan.". hlm. http://media. Bab: Tidak boleh penjualan budak perempuan sebagai talak. hlm. hlm. hlm. janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu . hlm. Muslim. 179 Fathul Bari. 101. jilid 11. hlm. hlm. 201.

hlm. Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam. 71. hlm. 205. jilid 6. lalu menggaulinya. jilid 7. Kitab: Nikah. Muslim. 313. Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat. 187 Fathul Bari. maka dianjurkan supaya segera menemui istri atau budak perempuannya. Kitab: Jum'at. Bab: Anjuran melakukan shalat dhuha. 443. Kitab: Kewajiban seperlima. hlm. Kitab Kasus kasus pengadilan. Bab: Mengenai keluarnya dajjal. Bab: Barangsiapa yang melihat seorang wanita. Bab: Cerita mengenai Hindun binti Utbah. Bab: Keutamaan berperang di laut. jilid 5.Kebebasan Wanita 185 Bukhari. 83. hlm. 191 Bukhari. Muslim. jilid 3. Kitab Manaqib. 197 Bukhari. jilid 6. 192 Muslim. 34.isnet. 194 Bukhari. hlm. hlm. Muslim. hlm. Bab: Orang yang mengunjungi satu kaum. hlm. jilid 8. Bab: Kisah mengenai peperangan dengan Romawi. hlm. jilid 7. Kitab: Shalat orang musafir. hlm. 158. 188 Muslim. 190 Fathul Bari. 193 Bukhari.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. jilid 6. hlm. Kitab: Syarat-syarat. Bab: Khulu'. jilid 4. 129. hlm 141. him 241. bab Kasus Hindun. jilid 13. 144. anak-anak dan lainnya harus mandi? jilid 3. hlm. http://media. 186 Bukhari. 50. lalu tidur (siang) di tempatnya. Kitab: Mohon izin. 34. 80. Bab: Di antara keutamaan Zainab Ummul Mukminin. 189 Muslim. Kitab: Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat. Kitab: Kepemimpinan. lalu dia tergiur dengannya. Bab: Menjamin keamanan kaum wanita dan para tetangganya. Kitab: Thalak. jilid 2. jilid 3. Kitab: Zakat. jilid 4. Bab: Apakah orang yang ingin menghadiri shalat Jum'at dari kalangan wanita. hlm. jilid 4. hlm. 196 Bukhari. jilid 8. Kitab: Zakat. 130. Bab: Berzakat kepada suami dan anak-anak yatim yang dipelihara. 319. Kitab: Jihad. jilid 11. Muslim. 29-30. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. 195 Bukhari.html (8 of 9)12/12/2005 7:52:27 .

(021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.. 199 Muslim. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Kitab Keutamaan-keutamaan para sahabat. 148.html (9 of 9)12/12/2005 7:52:27 . Bab: Masa-masa jahiliah. Kitab Manaqib.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. hlm. jilid 7. Bab: di antara keutamaan Ummu Aiman r a. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. jilid 8. hlm. jilid 8 hlm.Kebebasan Wanita 198 Fathul Bari.isnet.84 Jakarta 12740 Telp. Kalibata Utara II No. 182. 200 Bukhari. 144. (sebelum.

org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Sikap keras dan kaku tersebut membuat mereka menjauh dari mengucapkan kata-kata yang mensifati kaum wanita. Yang menjadi penuntun kendaraan mereka (beberapa orang istri Nabi saw.html (1 of 14)12/12/2005 7:52:34 . mengucapkan satu perkataan yang andaikata diucapkan oleh sebagian kalian.'" Dan menurut riwayat Muslim123 Umar http://media. dan tidak bermaksud jahat. Kemudian beliau jelaskan kepada mereka bahwa kata-kata tersebut dan yang semisalnya adalah bukan karena tidak mengandung unsur keburukan." (HR Bukhari dan Muslim)121 Syekh Ibnu Badis berkata: "Abu Qilabah (seorang imam terkenal dari kalangan fuqaha tabi'in) tahu sikap keras dan kaku orang-orang yang kepada mereka beliau ceritakan hadits ini.. dan Ummu Sulaim) adalah seorang budak yang bernama Anjasyah. Nabi saw. kekejian. dari Anas r. Ketika kalimat itu diucapkan oleh salah seorang dari mereka.isnet. Sikap mereka ini dijawab oleh Abu Qilabah dengan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi saw. pelan-pelan saja membawa botol-botol kaca ini (maksudnya kaum wanita).s hijrah bersama Sarah. berkata kepada Anjasyah: "Wahai Anjasyah." (HR Bukhari dan Muslim)119 Abu Qilabah. MENYEBUTKAN RUPA ATAU BENTUK WANITA Rasulullah saw. tentulah kalian mencelanya karena mengucapkan perkataan tersebut. Lalu tersebar berita bahwa Ibrahim datang bersama seorang wanita yang paling cantik.a."122 "Umar berkata kepada Hafshah: 'Janganlah kamu sampai terpedaya jika tetanggamu lebih cantik darimu. berkata bahwa Nabi saw. Dia memasuki suatu negeri yang dikuasai oleh seorang raja atau tirani.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota R. tentu yang lainnya akan mencelanya." Menurut satu riwayat120 Abu Qilabah berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Ibrahim a. pernah melakukan suatu perjalanan.

yaitu Ummu Habibah binti Abu Sufyan." (HR Muslim)127 "Kemudian Rasulullah saw. Mereka menyingsingkan kainnya sehingga terlihat olehku gelang-gelang kaki mereka." (HR Bukhari dan Muslim)124 "Lalu keluar Saudah binti Zam'ah.. Saudah adalah seorang wanita yang tinggi." (HR Bukhari)131 "Dan Allah mengalahkan mereka (maksudnya penduduk Khaibar) .. janganlah kamu sampai terpedaya oleh wanita ini (Aisyah) yang merasa kagum dengan kecantikannya.isnet. mereka pun berhenti dan tidak jadi mendaki. berikut anak gadisnya yang merupakan gadis Arab paling cantik.. Kemudian Rasulullah saw. aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim.. Al-Baidha adalah julukan untuk Da'ad binti http://media. Mereka berhasil aku ringkus dan aku giring. istri Nabi saw.." Menurut satu riwayat125: "Sangat besar.." (HR Muslim)132 "Aku pernah ikut berperang di daerah Fazarah .. Begitu mereka melihat anak panah melesat ke arah mereka." (HR Bukhari dan Muslim) 129 "Ketika terjadi Perang Uhud ..." dan menurut satu riwayat lagi: "Melebihi wanita lain dalam segi besar tubuhnya. lalu beliau menyampaikan nasihat kepada mereka. termasuk diantaranya seorang wanita dari Bani Fazarah yang mengenakan tutup kepala dari bahan kulit yang sudah lusuh." (HR Muslim)133 "Rasulullah saw. mendatangi kuburannya dan menyalatinya. Tiba-tiba dari tengah-tengah mereka berdiri seorang wanita rupawan yang kedua pipinya agak hitam kemerah-merahan.: "Aku memiliki orang Arab yang paling baik dan paling cantik. berjalan hingga sampai ke tempat kelompok wanita.org/islam/Wanita/W1/Bentuk." (HR Muslim)128 "Bahwa seorang wanita hitam pernah menjadi petugas kebersihan masjid .html (2 of 14)12/12/2005 7:52:34 ." (HR Bukhari dan Muslim)126 Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah saw. Aku akan mengawinkanmu dengannya. tidak menyalatkan (jenazah) Suhail. pada suatu malam di waktu isya.Kebebasan Wanita berkata: "Wahai putriku." (HR Bukhari dan Muslim)130 "Tatkala kami bertemu (orang-orang musyrik pada Perang Uhud) mereka lari pontangpanting sehingga aku melihat wanita-wanita mereka berlompatan di bukit itu sambil mengangkat kain betis mereka sehingga kelihatan nyata gelanggelang kaki mereka.. Seorang tawanan wanita yang sangat cantik jatuh ke tangan Dahyah. putra si wanita putih kecuali di ruangan masjid.

" (HR Bukhari dan Muslim)135 "Ini ibunya az-Zubair. Tampaknya beliau sedang bersedih. Mereka mempermainkan buah delima dari bawah pinggang ibunya tersebut (yang dimaksud dengan buah delima dalam hadits ini adalah payudara ibu kedua anak tersebut).html (3 of 14)12/12/2005 7:52:34 ." (HR Muslim)136 "Wanita yang kesebelas mengatakan: "Suamiku bernama Abu Zara. Tahukah kamu siapa Abu Zara itu? Dialah yang memenuhi telingaku dengan perhiasan dan menggemukkan lenganku. Umar bermaksud mengatakan sesuatu yang http://media. tahukah kamu siapa putri Abu Zara itu? Dia adalah seorang anak yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya dan tubuhnya gempal . Belum seorang pun dari mereka yang diizinkan masuk. Kemudian datang pula Umar. si wanita hitam ini orangnya." (HR Bukhari dan Muslim)137 Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas al-Hafizh Ibnu Hajar yang berkata ketika menjelaskan hadits Ummu Zara ini: "Dalam hadits ini terdapat dalil mengenai bolehnya menyebutkan masalah kecantikan wanita kepada laki-laki."138 S. mengizinkan Abu Bakar masuk. Putri Abu Zara. Dia bertemu dengan seorang wanita dengan dua anaknya yang laksana dua ekor macan kumbang. MENYEBUTKAN BERBAGAI KISAH NYATA WANITA Jabir bin Abdullah berkata: "Pada suatu hari Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah saw. Lalu kami pergi menemuinya.isnet. Melihat suasana yang dingin itu. sedang duduk diam membisu. Ternyata dia adalah seorang wanita yang sangat gemuk dan buta..org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Umar mendapati Rasulullah saw. Sesampainya di dalam.. Dia menjumpai beberapa orang sedang duduk di dekat pintu rumah Rasulullah saw. Sementara di sekeliling beliau duduk istri-istri beliau. memperbolehkannya (maksudnya melaksanakan haji mut'ah). Dia pernah menceritakan bahwa Rasulullah saw." Ibnu Abbas berkata: "Ini.Kebebasan Wanita Jahdam. Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. Pada suatu hari Abu Zara keluar dengan membawa bekal bejana terbuat dari kulit yang sudah diisi penuh dengan susu." (HR Muslim)134 "Ibnu Abbas berkata padaku: "Maukah kamu aku beritahu tentang seorang wanita yang menjadi calon ahli surga?" Aku jawab: "Tentu saja mau. Yang tidak diperbolehkan adalah menyebutkan perihal wanita yang bersangkutan di hadapan lelaki atau menyebutkan sesuatu tentang dirinya yang tidak boleh dilihat dengan cara sengaja oleh lelaki. Dia minta izin untuk masuk dan diberi izin. apabila wanita itu tidak dikenal. Maka masuklah Abu Bakar. Karena itu temuilah dia dan tanyakanlah masalah itu langsung kepadanya.

dan mereka banyak sekali mengajukan pertanyaan. dia berkata: "Pada suatu hari Umar minta izin untuk masuk kepada Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)140 Dari Aisyah r. Rasulullah saw. jika ingin bepergian. Kemudian beliau berkata: 'Mereka ini berada di sekitarku sebagaimana kamu lihat sendiri.a. sementara Umar berdiri menuju Hafshah dengan niat mencekik leher putri-putri masingmasing. kecuali dia pasti akan mencari jalan lain selain jalan yang kamu lalui itu.." Maka Aisyah naik unta Hafshah dan Hafshah menaiki unta Aisyah. Pada hari yang lain Hafshah berkata kepada Aisyah: "Maukah kamu nanti malam mengendarai untaku dan aku mengendarai untamu. berjalan bersama Aisyah dan bercakap-cakap dengannya."' (HR Muslim) 139 Dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Setelah itu datang Rasulullah menuju unta Aisyah yang ketika itu ditunggangi oleh Hafshah. Kemudian berhenti di suatu tempat.' Rasulullah saw. engkaulah sebenarnya. bersabda: 'Demi yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. Kebetulan waktu itu ada beberapa orang wanita Quraisy sedang berbicara dengan beliau dengan suara yang cukup keras.' Rasulullah saw. Begitu mendengar suaramu. Rasulullah saw. Melihat Rasulullah tertawa Umar berkata: 'Semoga Allah membuatmu tetap dalam keadaan senang dan gembira. sambil tertawa mengizinkan Umar masuk. dikatakan bahwa Rasulullah saw.' Selanjutnya Umar berkata: 'Wahai wanita-wanita yang menjadi musuh dirinya sendiri. lantaran kamu lebih keras dan lebih kasar ketimbang Rasulullah saw. wahai Rasulullah!' Rasulullah saw. apakah kalian segan kepadaku sementara tidak segan kepada Rasulullah saw. Mendengar Umar minta izin masuk mereka bergegas berlari menuju balik tabir. Ketika malam tiba.' Abu Bakar bergegas berdiri menuju Aisyah. berkata: 'Aku merasa heran dengan ulah wanita-wanita yang berada di sampingku tadi. wahai Rasulullah saw. juga untuk menuntut belanja kepadaku. Maka merekalah yang ikut bersama Rasulullah saw. Setelah mengucapkan salam. niscaya aku akan bangun dan mencekik lehernya. Suatu ketika yang beruntung mendapatkan undian adalah Aisyah dan Hafshah. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah seandainya aku lihat putri Kharijah menuntut belanja kepadaku. sesuatu yang tidak beliau miliki?' Mereka menjawab: 'Demi Allah.isnet. yang lebih pantas untuk mereka segani.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. beliau mengundi istri-istrinya. dan kita saling mengawasi?" Aisyah menjawab: "Tentu saja mau. kami tidak meminta dari beliau sesuatu yang tidak beliau miliki. tertawa.html (4 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Aisyah kehilangan http://media. lalu tertawa mendengarkan kata-kata Umar itu. berjalan bersama.Kebebasan Wanita dapat membuat Nabi saw. Keduanya berkata: 'Apakah kalian menuntut dari Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. mereka bergegas menuju balik tabir. tidak akan pernah setan menemuimu di satu jalan yang kamu lalui.' Mereka menjawab: 'Ya.' Umar menjawab: 'Bagaimanapun juga.

berada.' Lalu Nabi saw. Lalu dia menginjakkan kakinya di antara rerumputan liar yang harum baunya.isnet. selesai menunaikan shalat. Setiap malam mereka berkumpul di rumah istri yang akan beliau datangi. ketika beliau http://media. kepada Aisyah." (HR Bukhari dan Muslim)141 Anas berkata: "Pada suatu saat Nabi saw. Kelompok pertama terdiri atas Aisyah. maka mereka semua akan kebagian..html (5 of 14)12/12/2005 7:52:34 . maka datanglah Zainab dan beliau mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang tadinya berada dalam piring yang pecah itu.Kebebasan Wanita jejak mereka. Beliau berkata: 'Ibumu cemburu. memiliki sembilan orang istri. memukul tangan pelayan yang membawa piring makanan itu sehingga piringnya jatuh dan pecah. Sementara kelompok kedua terdiri atas Ummu Salamah dan istri-istri Rasulullah saw.a. Aisyah merasa agak sedikit kecewa dan merasa terganggu dengan sikap ayahnya tersebut. beliau berada di rumah Aisyah. sedang berada di rumah Aisyah. Suatu hari ada seorang sahabat yang mengirimkan hadiah kepada Rasulullah saw. Aisyah berkata: 'Ini Zainab. Beberapa saat kemudian mereka berdua bertengkar dengan suara keras dan ucapan yang kotor. menahan tangannya. Apabila beliau menggilir. Terdengar suara iqamatushashalat. Pada suatu malam. salah seorang ummul mukminin mengirimkan satu piring makanan.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Aisyah merasa cemburu. semoga ada kala atau ular yang menggigitku. Abu Bakar lewat di rumah itu dan mendengar suara mereka berdua. Apabila ada salah seorang sahabat yang mempunyai hadiah yang akan dia berikan kepada Rasulullah saw. Lalu Nabi saw." (HR Bukhari)142 Anas berkata: "Nabi saw. Aku tidak kuasa mengatakan sesuatu apa pun kepadanya. lalu keluar. Tiba-tiba istri yang di rumahnya Nabi saw. berada di samping beberapa orang istri beliau. sampai Rasulullah saw. terbagi menjadi dua kelompok. Abu Bakar pergi menemui Aisyah dan melontarkan kata-kata yang keras: 'Apa layak kamu melakukan ini?' (HR Muslim)143 Aisyah r. Hafshah. Semua kaum muslimin sudah sama-sama tahu betapa cintanya Rasulullah saw. dan Saudah. yang lain. maka biasanya dia akan menangguhkan pemberian tersebut. Piring yang utuh itu beliau serahkan kepada istri yang piringnya pecah dan beliau menahan piring yang sudah pecah di rumah istri beliau yang telah memecahkan piring tadi.' Beliau menahan pelayan tadi sampai beliau memberikan piring dari istri yang di rumahnya beliau berada. Abu Bakar lalu berkata: 'Keluarlah wahai Rasulullah untuk menunaikan shalat dan sumpal saja mulut mereka dengan pasir!' Rasulullah saw. Setelah Rasulullah saw. berkata bahwa istri-istri Rasulullah saw. seraya berkata: "Ya Tuhan. Mengetahui mereka berhenti di satu tempat.

Sesungguhnya wahyu tidak turun kepadaku ketika aku berada dalam kain seorang wanita (istri) kecuali Aisyah. Mereka berkata kepada Ummu Salamah: "Kamu bicaralah kepada Rasulullah saw. Akhirnya Aisyah memang terpaksa berbicara untuk menangkis ucapan Zainab. akhirnya Zainab mau juga menemui Rasulullah saw. Mereka mendesak supaya Ummu Salamah mencobanya lagi. tersebut. dan berkata: 'Sesungguhnya istri-istrimu mendambakanmu supaya berlaku adil dalam memperlakukan putri Abu Quhafah. Ketika mereka membujuk Fathimah supaya balik lagi menghadap Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Bentuk.'" (HR Bukhari dan Muslim)144 http://media. Selanjutnya Rasulullah saw. Untuk ketiga kalinya Ummu Salamah nmenyampaikan hal itu kepada Rasulullah saw. di saat beliau tengah berada di rumahnya. mau menanggapi. Ummu Salamah menurut saja. wahai Rasulullah. Ketika hal itu disampaikan kepada mereka. Meski dengan terpaksa. Akan tetapi beliau tidak menanggapi apa yang disampaikan Ummu Salamah itu sedikit pun. supaya beliau mau menasihati para sahabatnya: 'Barangsiapa yang bermaksud memberikan hadiah kepada beliau. Rupanya hal itu diketahui oleh kelompok Ummu Salamah. dia menolak. Mereka mengutus Fathimah supaya menyampaikan pesan kepada Rasulullah saw. Dan kali ini rupanya Rasulullah saw.Kebebasan Wanita sedang berada di rumah Aisyah. berkata: 'Wahai putriku.. pada saat beliau berada di rumahnya. Namun Rasulullah saw.html (6 of 14)12/12/2005 7:52:34 .' Zainab mengucapkan katakatanya itu dengan suara yang agak keras.' Mendengar pesan yang disampaikan putrinya itu Rasulullah saw.' Kemudian anggota kelompok Ummu Salamah tersebut memanggil Fathimah putri Rasulullah saw. yang isinya: 'Sesungguhnya istri-istrimu mendambakan supaya berlaku adil khususnya menyangkut putri Abu Bakar. Aisyah sempat mencaci maki dalam hati. apakah kamu tidak menyenangi akan apa yang aku senangi?' Fathimah menjawab: 'Tentu saja ayah. Kemudian Rasulullah saw. Beliau berkata kepada Ummu Salamah: 'Jangan kamu sakiti aku tentang Aisyah. Sekali lagi dia sampaikan usulan kelompoknya itu kepada Rasulullah saw. sehingga terdengar oleh Aisyah yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat itu. Salanjutnya mereka mendesak Zainab binti Jahasy. mereka tidak berputus asa. Mereka tetap membujuk Ummu Salamah agar mau melakukannya sekali lagi. sehingga Zainab terdiam dibuatnya. supaya dia berikan saja di rumah istri mana pun beliau berada.' Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah saw apa yang diusulkan oleh kelompoknya itu. Dan lagi-lagi Ummu Salamah menuruti kehendak mereka. sejenak memandang Aisyah barangkali dia akan berbicara.isnet.' Seketika itulah Ummu Salamah berkata: 'Aku bertobat kepada Allah karena telah menyakitimu. juga tidak menanggapinya sedikit pun. Kelompok Ummu Salamah masih juga belum berputus asa.' Fathimah lalu pulang dan menceritakan kepada mereka tanggapan Rasulullah saw. kembali memandangi Aisyah dan berkata: 'Sesungguhnya dia adalah putri Abu Bakar.

Kebebasan Wanita Dari Aisyah.' Wanita ketujuh berkata: 'Suamiku adalah orang yang emosional. Apa itu malik? Malik artinya memiliki kebaikan melebihi apa dapat diungkapkan. tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. dan aku bisa minum sampai puas. Dia sangat pemurah dan tidak suka menyelidiki berkurangnya uang. Dia tidak untuk didaki dan tidak pula gemuk.' Wanita kelima berkata: 'Suamiku apabila sudah masuk rumah bagaikan kumbang yang lembut.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Dia tahu aku dari keluarga yang tidak mampu. Dia suka menyanjung-nyanjungku sehingga aku merasa senang. dan rumahnya dekat dengan balai pertemuan. Semua cacat (aib) semua orang ada pada orang itu. tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. dan apabila minum.' Wanita kedua berkata: 'Maaf. Jika sampai aku lakukan hal itu.' Wanita keempat berkata: 'Suamiku laksana cuaca malam hari di wilayah Tihamah. suka sekali menjamu tamu. karena takut mengetahui kesudahan istrinya.' Wanita kesepuluh berkata: 'Suamiku bernama Malik. dan tidak banyak gangguannya dan apabila keluar rumah. tahukah kamu siapa dia? Dia memiliki simpanan bahan pokok berkarung-karung dan rumahnya http://media. Aku khawatir tidak bisa melakukan hal itu. maka dia akan menceraikanku. aku terpaksa tidak bisa menuturkan secara rinci mengenai keadaannya.html (7 of 14)12/12/2005 7:52:34 . sama artinya dengan mengungkapkan selurah aibnya.' Wanita keenam berkata: 'Suamiku apabila makan. dan jika aku diamkan.' Wanita kesembilan berkata: 'Suamiku berkedudukan tinggi.' Dan wanita yang kesebelas berkata: 'Suamiku bernama Abu Zara.isnet. Namun demikian dia suka melukai kepala atau melukai tubuhmu. Unta-unta tersebut bila mendengar suara kecapi.' Wanita kedelapan berkata: 'Suamiku memiliki sentuhan khusus bagaikan sentuhan kelinci dan mempunyai aroma khusus bagaikan aroma bunga wangi. maka semua minuman akan diteguknya. Lalu Ummu Abu Zara. Wanita pertama mengatakan: 'Suamiku adalah ibarat unta kurus yang berada di puncak gunung. Namun dia tidak mau memasukkan telapak tangannya. Jika aku ceritakan halnya. dia menyendiri (mengabaikan istrinya). Setiap tidur aku bisa tidur pulas sampai pagi. Dia banyak sekali memiliki unta. bertubuh tinggi.' Wanita ketiga berkata: 'Suamiku berpostur tinggi. dia ibarat singa yang garang. pemalu. Dia tidak pernah meremehkan ucapanku. kebanyakan unta-unta itu dibiarkan saja menderum di halaman rumah (agar mudah diperah susunya oleh tamu-tamu) dan banyak dipinjam untuk angkutan. Apabila tidur. sehingga tidak ada yang berkeinginan untuk pindah kepadanya. Tahukah kamu siapa Abu Zara' itu? Dialah yang memberiku makanan-makanan berlemak sehingga aku kelihatan gemuk. mereka sudah tahu bahwa sebentar lagi akan disembelih. namun dia mau menerimaku di tengah keluarganya yang cukup kaya. dia juga akan membuatku terkatung-katung. maka semua makanan akan dilahapnya. Mereka saling sepakat dan berjanji untuk tidak akan menyembunyikan sedikit pun perihal suami mereka masing-masing. dia berkata: "Pada suatu hari sebelas orang wanita berkumpul di satu tempat. atau melakukan kedua-duanya sekaligus.

' Aisyah berkata: "Rasulullah saw. dan kambing. terlebih dahulu dia menemui pendeta untuk kemudian mendengarkan ajarannya. A. Pelayan putri Abu Zara. Ibnu Abi Zara. bersabda bahwa dahulu kala ada seorang raja mempunyai tukang sihir. Setelah berusia lanjut.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Tahukah kamu siapa dia? Dia tidak pernah menyebarluaskan berita-berita. Selanjutnya Ummu Zara mengatakan: 'Pada suatu hari Abu Zara keluar dengan membawa bekal bejana terbuat dari kulit yang sudah diisi penuh dengan susu. Kalau aku kumpulkan semua pemberiannya. Dia menikahi wanita tersebut dan aku diceraikannya. jika bertemu dengan tukang sihir. Beberapa Sikap Mulia Wanita Dalam bagian ini akan saya ketengahkan beberapa sikap wanita berkaitan dengan masalah bagaimana wanita yang telah dibebaskan oleh Islam mencapai keutamaan derajat yang sangat tinggi serta mewujudkan banyak sekali sifat dan teladan yang mulia. Tahukah kamu siapa dia? Dia memiliki tempat tidur laksana irisan pelepah kurma. berkata padaku: 'Aku terhadapmu adalah seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Dan dia orang yang sangat rajin bekerja dan tidak pernah membiarkan rumahku kotor. Tahukah kamu siapa dia? Ia adalah seorang yang amat patuh terhadap kedua orang tuanya. Dia bertemu dengan seorang wanita dengan dua orang anaknya yang laksana dua ekor macan kumbang. Dia juga memperlihatkan kepadaku sebuah kandang ternak yang penuh dengan unta. Hal itu diadukannya pada pendeta. Tubuhnya gempal dan dia adalah seorang yang sangat dermawan.Kebebasan Wanita sangat luas. Dia sudah merasa kenyang dengan hanya memakan sebelah kaki seekor kambing. Setelah itu aku menikah lagi dengan seorang laki-laki yang cukup budiman dan cukup kaya. Dia sangat jujur sekalipun mengenai soal makanan.isnet." Raja mengirim seorang pemuda kepadanya. sapi. maka pendeta berkata: "Apabila kamu khawatir dimarahi tukang sihir. katakan bahwa keluargamu http://media. pemuda tersebut dipukuli. kirimkanlah seorang pemuda kepada saya untuk saya ajari ilmu sihir. Mereka mempermainkan buah delima dari bawah pinggang ibunya tersebut. Di tengah perjalanan pemuda tersebut bertemu dengan seorang pendeta lalu dia duduk untuk mendengarkan ajaran pendeta. Putri Abu Zara.'" (HR Bukhari dan Muslim)145 Pasal 2. BERKORBAN DI JALAN ALLAH Bersumber dari Shuhaib dikatakan bahwa Rasulullah saw. Akibatnya. maka belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah diberikan Abu Zara kepadaku.html (8 of 14)12/12/2005 7:52:34 . dia berkata kepada raja: "Sekarang saya sudah tua. Setiap hendak mendatangi tukang sihir. dan dia sangat menyenangi ajaran tersebut. Tunggangannya adalah seekor kuda pilihan. Aku disuruhnya menikmati semua itu.

(bawalah kembali). orang yang sakit kusta. maka dia diserahkan kepada sekelompok pengikut raja. sakit kusta. Sang raja bertanya kepadanya: 'Siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu?' Menteri menjawab: 'Tuhan saya. Kemudian si pemuda dihadapkan. tetapi kalau tidak mau. lalu dikatakan kepadanya: 'Keluarlah dari agamamu!' Pendeta menolak. bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa lewat.' Lalu binatang tersebut dilemparnya dengan batu. lantas dibelahnya tubuh pendeta sampai pinggangnya.' Maka dia ditangkap dan disiksa terus sampai akhirnya dia menunjuk kepada pemuda. Jika engkau mau beriman kepada Allah. jagalah aku dari kejahatan http://media. kamu bisa menyembahkan orang buta.Kebebasan Wanita menghalang-halangimu. Setelah itu menteri dipanggil. lalu dikatakan kepadanya: 'Keluarlah dari agamamu!' Pemuda itu menolak. Setelah itu dia pergi menemui pendeta dan menceritakan kejadian tadi. dan kalau kamu khawatir dimarahi keluargamu. dan segala penyakit. hari ini kamu lebih mulia daripada aku. Kemudian dia berkata: 'Hari ini aku akan tahu. kemudian raja berkata: 'Bawalah dia ke gunung. tukang sihir atau pendeta. maka janganlah kamu tunjukkan aku.' Dalam keadaan seperti itu. Kalau kamu diuji. maka apa yang ada di sini aku berikan kepadamu. Kemudian dia menghadap raja dan ikut bersidang seperti biasanya. kemudian dikatakan kepadanya: 'Keluarlah dari agamamu!' tetapi menteri menolak.' Maka dia ditangkap lalu disiksa terus-menerus sehingga akhirnya dia menunjuk pendeta. Kini aku mengetahui apa yang telah kamu ucapkan dan kamu akan diuji.' Raja bertanya: 'Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?' Menteri menjawab.' Kemudian dia mengambil batu seraya berkata: 'Ya Allah. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. Maka dia pun dibelah sampai pinggangnya. Maka pendeta dihadapkan. Maka dia dipanggil dan akan diberi banyak hadiah. Menteri itu berkata: 'Jika kamu dapat menyembuhkan aku. Keahliannya itu terdengar oleh seorang menteri yang buta.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. maka jika dia mau keluar dari agamanya.' Pemuda itu berkata: 'Sesungguhnya saya tidak dapat menyembahkan siapa pun. lemparkanlah dia!' Lantas mereka membawa pemuda itu ke puncak gunung. Maka pemuda itu berdoa: 'Wahai Allah. lalu raja berkata kepadanya: 'Hai anakku.' Pemuda tersebut berkata: 'Aku tidak dapat menyembuhkan siapa pun. lalu diletakkan di tengahtengah kepala sang pendeta. dia melihat ada binatang raksasa yang merintangi jalan orang-orang. aku akan berdoa agar Dia menyembuhkanmu. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah.isnet. Pendeta berkata 'Wahai anakku. Apabila kamu sudah sampai ke puncaknya.' Menteri mau beriman dan Allah menyembuhkannya. katakan bahwa kamu dihalang-halangi tukang sihir.' Selanjutnya pemuda tadi dapat menyembuhkan orang buta. dan lain-lainnya. maka matilah binatang itu kaum orang-orang pun bisa lewat lagi.html (9 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Kemudian si pemuda diperintahkan menghadap. 'Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. jika ajaran pendeta itu lebih Engkau sukai daripada ajaran tukang sihir. maka raja meminta gergaji. aku telah mendengar bahwa dengan sihirmu. ajaran siapakah yang lebih utama.

lalu raja bertanya: 'Apa yang terjadi dengan orangorang yang membawa kamu tadi?' Si pemuda menjawab: 'Allah melindungi aku dari kejahatan mereka.' Setelah kejadian itu raja ditanya: 'Bagaimana pendapatmu tentang apa yang kamu khawatirkan' Sungguh telah terjadi apa yang pernah kamu khawatirkan. Kalau dia mau keluar dari agamanya. Kemudian pemuda itu berdoa: 'Ya Allah. kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. lalu raja berkata: 'Bawalah dia dengan perahu ke tengah laut. kemudian letakkan di tengah-tengah busur. Tetapi jika dia tidak mau. Dia tetap berdiri di tempatnya lantaran takut terjun ke dalam api. kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. maka lemparkanlah dia ke tengah laut!' Lantas mereka membawa pemuda tersebut. tabahlah. lalu bacalah: bismillahi rabbilghulam (Dengan nama Allah. lalu dia berkata kepada para pengikutnya: 'Barangsiapa yang tidak mau keluar dari agamanya. Setelah itu diambilnya sebatang panah dari tahungnya.' Raja bertanya: 'Apa perintahmu?' Si pemuda berkata: 'Kumpulkanlah orang-orang di suatu tempat yang tinggi. Jika kamu mau mengerjakan perintahku itu. maka bawalah dia pulang. Raja bertanya: 'Apa yang terjadi dengan orang-orang yang membawa kamu tadi?' Si pemuda menjawab: 'Allah melindungi aku dari kejahatan mereka. Dia lebih mengutamakan agama Allah http://media. Sesungguhnya kamu tidak dapat membunuhku kecuali jika kamu mau melakukan apa yang aku perintahkan. lalu saliblah aku pada sebatang kayu. lalu meninggal. Setelah itu baru panahlah aku.html (10 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Setelah itu ambil anak panah dari tahung anak panahku. jagalah aku dari kejahatan mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. lemparkan ke dalam api itu (atau dikatakan kepada orang tersebut: Terjunlah ke dalamnya).Kebebasan Wanita mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Orang-orang telah beriman. Tuhan si pemuda).' Mendengar itu raja memerintahkan supaya dibuatkan parit di mulut jalan yang di dalamnya dinyalakan api. lalu pemuda itu disalib. Kemudian pemuda itu pergi menemui raja. karena kamu berada di pihak yang benar!"' (HR Muslim)146 Demikianlah halnya wanita yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sebelum masa diutusnya Nabi Muhammad saw. Si pemuda meletakkan tangannya di pelipisnya yang terkena panah itu. Maka bayinya itu berkata: 'Ibu. maka kamu dapat membunuhku. kemudian diletakkannya di tengah-tengah busur.org/islam/Wanita/W1/Bentuk.' Maka pemuda itu diserahkan kepada sekelompok yang lain. Maka orang-orang berkata: 'Kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu.' Maka perahu yang mereka naiki itu terbalik dan mereka tenggelam. Kemudian si pemuda menemui raja.' Mendadak gunung itu bergetar dan bergoncang dengan hebat sehingga mereka jatuh dan mati.' Raja bersedia melaksanakan perintah pemuda tersebut Orangorang dikumpulkan di suatu dataran tinggi. lalu dibacalah bismillahi rabbilghulam. Pemuda itu dipanah tepat pada pelipisnya.' Para pengikut itu melaksanakan perintahnya sampai akhirnya tiba giliran seorang wanita yang membawa seorang bayi.isnet.

html (11 of 14)12/12/2005 7:52:34 .' Nabi saw. sementara aku tidak sadar.' Nabi saw. Kalau sudah merasa lelah. Karena itu. tetapi dia sudah meninggal (sebelum sempat melaksanakan nazarnya).' Setelah itu wanita itu berkata lagi: 'Tetapi aku khawatir auratku terbuka.' Ibu Abbas berkata: 'Ini.' Wanita itu berkata: 'Saya akan coba sabar. berkata: 'Cukup. berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Nabi saw.isnet. maka hendaklah dia shalat dalam keadaan duduk. lepaskan tali itu. aku juga bisa mendoakannya kepada Allah agar Dia berkenan menyembuhkanmu. berkata: 'Tidak. mendoakannya.' (HR Bukhari dan Muslim)149 Ibnu Abbas r. berkata: "Nabi saw. Nabi saw. dan berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya saudara perempuanku bernazar akan melaksanakan ibadah haji. datang menemui Aisyah.a.' Lantas Nabi saw." Nabi saw.' Nabi http://media. Beliau bertanya: 'Tali apa ini?' Para sahabat menjawab: 'Ini adalah tali milik Zainab. bagimu adalah surga. Tiba-tiba beliau lihat ada tali yang terbentang antara dua tiang masjid. Ketika itu di samping Aisyah ada seorang wanita.' Nabi saw. Demi Allah. B. dan berkata: "Sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan. apakah kamu akan membayarnya?' Lelaki itu menjawab: 'Ya.' Menurut riwayat Muslim: 'Mereka menduga bahwa wanita itu tidak tidur pada malam harinya. Maka tolonglah doakan pada Allah agar aku sembuh. Allah tidak pernah bosan sampai kamu merasa bosan sendiri.'" (HR Bukhari dan Muslim)148 Aisyah Berkata: "Nabi saw.a." (HR Bukhari dan Muslim)147 C.Kebebasan Wanita yang hak atas segala-galanya dan dia mengorbankan jiwa raganya dengan harga yang murah sekali demi kepentingan agama Allah.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. tapi kalau kamu menginginkan kesembuhan. bertanya: 'Siapa wanita ini?' 'Si Fulanah yang sering disebut-sebut mengenai shalatnya. SANGAT MENDAMBAKAN KESEMPURNAAN Atha bin Rabah berkata: "Ibnu Abbas bertanya kepadaku: 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu seorang wanita calon ahli surga?' Aku jawab: 'Tentu saja. masuk masjid. berkata: 'Andaikan dia mempunyai hutang. laksanakanlah ibadah semampumu. doakanlah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. berkata: 'Jika kamu bisa sabar menghadapinya. Hendaklah salah seorang dari kalian melaksanakan shalatnya dalam keadaan segar. Apabila dia sudah merasa lelah (beribadah) maka dia akan bergantung pada tali itu. wanita berkulit hitam ini pernah datang kepada Nabi saw. dan aku khawatir auratku terbuka. SENANG BERIBADAH Anas bin Malik r.

Dia menyuruhku meminta fatwa kepada Rasulullah saw. Beliau berkata: 'Hendaklah dia berjalan dan berkendaraan. Setelah menyelesaikan shalat dan mengucapkan salam. dan lain-lain. (HR Muslim)152 Ibnu Abbas r.'" (HR Bukhari dan Muslim)151 Hadits-hadits tersebut menunjukkan betapa senangnya kaum wanita melaksanakan ibadah dan itu merupakan sifat yang terpuji.org/islam/Wanita/W1/Bentuk.tidak menyenangi sikap berlebihan seperti yang terlihat dalam beberapa hadits di atas. sehingga mereka tetap rajin beribadah.html (12 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Namun Rasulullah saw. karena sesungguhnya Dia lebih berhak untuk dibayar!'" (HR Bukhari)150 Uqbah bin Amir berkata: "Saudara perempuanku bernazar akan berjalan ke Baitullah. sementara kondisi keuangan mereka di kala itu sangat sulit. beliau berdiri menghadap kaum muslimin yang sedang duduk di tempat shalat mereka masing-masing. Begitu juga halnya dengan kaum laki-laki. tetapi tidak berlebihan. maka beliau memerintahkannya kepada kaum muslimin. bersedekahlah kalian!" Ternyata yang paling banyak memberikan sedekah adalah kaum wanita.isnet. Kami kira kaum wanita telah mematuhi pengarahan Rasulullah saw. Kemudian beliau datang membelah kerumunan mereka menuju ke tempat jamaah wanita. D. --sebagai pembimbing manusia ke jalan kebaikan-. sebagaimana beliau juga tidak menyenangi hal itu terjadi pada kaum laki-laki seperti kasus Abdullah bin Umar ibnul Ash.' Kemudian berkata: 'Marilah. BERSEDEKAH DAN BERINFAK Abu Sa'id al-Khudari berkata bahwa Rasulullah saw. Beliau memulai dengan shalat. demi bapak ibuku sebagai tebusan kalian!' Mereka segera menjatuhkan gelang-gelang dan cincin-cincin ke atas pakaian Bilal tadi. menunjukkan betapa tingginya tingkat keimanan http://media. Maka aku pun meminta fatwa kepada beliau.Kebebasan Wanita saw." (HR Bukhari dan Muslim)153 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Bersegeranya wanita bersedekah meskipun perhiasan mereka itu mahal harganya. beliau tuturkan hajatnya itu kepada kaum muslimin. berkata: "Aku pernah mengikuti shalat Idul Fitri bersama Nabi saw. bersedekahlah kalian.a. Jika beliau mempunyai hajat yang perlu disampaikan. Beliau disertai Bilal kemudian beliau bersabda: 'Bersedekahlah kalian (hai kaum wanita). mengenai masalahnya ini. berkata: 'Bayarkanlah (tunaikanlah nazarnya) kepada Allah. Abu Darda. Beliau pernah bersabda (dalam khotbahnya): "Bersedekahlah kalian. baik kepada kaum laki-laki maupun wanita. selalu keluar pada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Atau kalau ada keperluan lain. Lalu Bilal membentangkan pakaiannya. Semoga Allah melimpahkan ridhanya bagi kita semua.

kamulah yang harus membayarnya?" Maka bayarkanlah hutangnya kepada Allah. menjawab: "Ya. Apakah aku boleh berpuasa menggantikannya?" Rasulullah saw.Kebebasan Wanita mereka dan betapa besarnya keimanan mereka untuk mentaati perintah Rasulullah saw. laksanakanlah ibadah haji untuk menggantikannya!" (HR Muslim)155 Ibnu Abbas r. menjawab: 'Bagaimana pendapatmu jika ibumu itu mempunyai hutang kepada seseorang.. Apakah aku boleh melaksanakan haji untuk menggantikannya?" Nabi saw." (HR Bukhari)157 http://media. berkata: "Ketika aku sedang duduk di dekat Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Semoga Allah meridhai mereka semua. dari ayahnya. namun dia belum sempat melaksanakannya sampai dia meninggal dunia. berkata: "Ya lakukanlah haji untuk menggantikannya. dan berkata: 'Wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. lalu berkata: "Sesungguhnya ibuku bernazar akan menunaikan ibadah haji."154 E.. berpuasalah kamu menggantikannya!" Perempuan itu bertanya lagi: "Sesungguhnya ibuku itu belum pernah menunaikan ibadah haji. BERBUAT BAIK KEPADA ORANG TUA (SELAGI MEREKA HIDUP DAN SETELAH MEREKA WAFAT) Abdullah bin Buraidah. Rasulullah saw. menjawab: "Ya. berkata: "Kamu berhak memperoleh pahala dan ambil kembali budak perempuan itu untukmu sebagai warisan. Apakah aku bisa menggantikannya?" Rasulullah saw.a. sebab hutang kepada Allah itu adalah yang paling utama untuk dibayar. lalu kamu membayarnya.' Lalu Nabi saw. Apakah aku boleh berpuasa menggantikannya?' Rasulullah saw. tiba-tiba muncul seorang perempuan menghampiri beliau dan berkata: 'Sesungguhnya aku telah menyedekahkan seorang budak perempuan untuk ibuku dan kini ibuku telah wafat. sesungguhnya ibuku itu masih mempunyai tanggungan hutang puasa sebulan. berkata: "Seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah saw. bukankah yang demikian itu berarti kamu telah melunasi hutangnya?' Perempuan itu menjawab: 'Ya.html (13 of 14)12/12/2005 7:52:34 ." Perempuan itu bertanya: "Wahai Rasulullah. sementara dia masih mempunyai hutang puasa nazar. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang. berkata: 'Maka berpuasalah kamu untuk menggantikan ibumu!'" (HR Bukhari dan Muslim)156 Ibnu Abbas berkata bahwa seorang perempuan dari keluarga Juhainah datang menemui Nabi saw.isnet.

html (14 of 14)12/12/2005 7:52:34 . sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.Kebebasan Wanita (sebelum. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.isnet.

Apakah kamu mempunyau sesuatu (untuk dimakan)?' Istriku menjawab: 'Aku mempunyai gandum dan seekor kambing betina. Nabi saw. dan lainnya.' Beliau bertanya: 'Berapa banyak (makananmu)? Aku sebutkan jumlah atau banyaknya kepada beliau.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. Nabi saw. ya Rasulullah dan ajaklah makan satu atau dua orang.' Lalu aku menyembelih kambing itu. Para sahabat pergi menemui Rasulullah saw. berkata: "Sesungguhnya kami pada hari terjadinya Perang Khandaq bekerja menggali parit. Lalu terhalang oleh sebongkah tanah yang sangat keras. Ketika adonan sudah lunak dan masakan di kuali yang terletak diatas tungku sudah hampir matang.' Setelah itu beliau berkata: 'Berdirilah kalian!' Maka orang-orang Anshar dan Muhajirin berdiri. berkata: 'Aku akan turun tangan. Ketika Jabir masuk menemui istrinya.' Kemudian beliau berkata: 'Katakanlah kepada istrimu agar jangan menurunkan kuali dan roti dari dapurnya sampai aku datang. mengambil cangkul. sudah. dia berkata: 'Kasihan kamu. Beliau berkata: 'Oh banyak. sedangkan ikat perutnya diganjal dengan batu. sedangkan istriku bertugas menggiling gandum. maka berdirilah. Kami tinggal di sana selama tiga hari tanpa pernah memakan apa pun. PENUH TAWAKAL KEPADA ALLAH Jabir r. yang membuatku tidak tahan. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah. untuk menyampaikan hal tersebut kepada beliau.' Istrinya bertanya: 'Apakah beliau sudah bertanya padamu?' Jabir menjawab: 'Ya. Anshar. sampai kami menaruh daging di dalam kuali. datang dengan orang-orang Muhajirin.' Kemudian beliau berkata: 'Masuklah kalian semua dan jangan berdesak-desakan!'" (HR Bukhari dan Muslim)158 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Nash hadits (istri Jabir bertanya: 'Apakah http://media. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah saw.' Kemudian beliau berdiri. kemudian mencangkul tanah yang keras itu. bagus. Akhirnya tanah itu hancur menjadi pasir. Lalu aku bertanya kepada istriku: 'Aku telah melihat sesuatu pada Rasulullah saw. Nabi saw. izinkanlah aku kembali ke rumah.a.isnet.html (1 of 12)12/12/2005 7:52:41 . aku berkata: 'Ini adalah sedikit makanan dariku.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota F.

Lalu mereka masuk ke dalam satu gua yang terdapat di sebuah gunung.. sesungguhnya aku dahulu mempunyai ibu bapak yang sudah tua sekali. KONSISTEN MENJAGA KEHORMATAN DIRI Ibnu Umar r. sedangkan Haritsah berada di surga Firdaus. berkata bahwa beliau bersabda: "Ada tiga orang laki-laki sedang berjalan-jalan dan tiba-tiba turun hujan lebat. aku akan berusaha memperjuangkannya dengan tangis.Kebebasan Wanita beliau sudah bertanya kepadamu?' Jabir menjawab: 'Ya. lalu susu itu aku bawa pulang http://media. Setiap aku keluar untuk menggembala. sedangkan dia masih muda belia." Ucapan istriku itu betul-betul mengikis habis perasaan risau luar biasa yang menghantui benakku."159 G. ataukah kamu kira bahwa surga itu hanya satu? Sesungguhnya surga itu banyak sekali. Lalu ibunya datang kepada Nabi saw. berkata: 'Kasihan kamu. Dalam hati aku berkata: "Semua makhluk datang untuk memakan hidangan yang hanya terdiri atas segantang gandum dan seekor anak kambing betina. Seandainya dia masuk surga.' Lalu beliau berkata: 'Masuklah kalian semua!') merupakan sejenis ringkasan.a..'160 Rasulullah saw. dia berkata: "Haritsah terbunuh pada hari Perang Badar.a." Istriku berkata: "Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui. penjelasannya dapat ditemukan dalam riwayat Yunus bin Bakir dalam kitab Ziyadatul Maghazi. aku biasanya memerah susu." Istriku bertanya: "Apakah beliau sudah bertanya kepadamu mengenai berapa banyak makananmu?" Aku jawab: "Ya. sudah.html (2 of 12)12/12/2005 7:52:41 .isnet.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. bersabda: "Lalu masing-masing berkata kepada yang lain: 'Berdoalah dengan amal terbaik yang pernah kalian kerjakan!' Maka berdoalah salah seorang dari mereka seraya berkata: 'Ya Allah. SABAR DALAM MENGHADAPI COBAAN Dari Anas r. Bunyi kitab itu adalah Jabir berkata: 'Aku merasa malu yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah.'" (HR Bukhari)161 H." Selanjutnya al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hal itu menunjukkan betapa sempurnanya akal dan keutamaan istri Jabir. dan berkata: 'Wahai Rasulullah. dari Nabi saw. maka aku akan bersabar dan mengharap pahala. apa gerangan yang harus aku perbuat? --Dalam satu riwayat disebutkan: 'Dan seandainya tidak seperti itu. sungguh engkau sudah tahu bagaimana kedudukan Haritsah dengan diriku.. Tugas kita sekadar memberitahu apa yang ada pada kita." Nabi saw. Sementara itu. apakah kamu sudah kehilangan akal dan pikiran (panik). akan datang ke rumahmu dengan membawa semua pasukan Khandaq. Tetapi seandainya di tempat lain. Tiba-tiba jatuh batu besar sehingga menutup jalan keluar mereka." Lalu aku pergi menemui istriku dan aku katakan kepadanya: "Aku merasa malu sekali sebab Rasulullah saw.

Laki-laki yang ketiga berdoa: 'Ya Allah. Tetapi setelah aku serahkan upah itu. keluarga. seandainya Engkau mengetahui bahwa aku pernah mempekerjakan seseorang dengan upah satu gantang jagung.isnet. Susu itu juga aku berikan kepada anak-anak. seandainya Engkau tahu bahwa apa yang aku lakukan itu semata-mata untuk mencari ridha-Mu. Orang kedua berdoa: 'Ya Allah. maka setelah itu akan datang kepadaku.Kebebasan Wanita dan aku berikan kepada kedua orang tuaku dan mereka meminumnya. Tetapi dia tidak mau sampai aku bersedia menahan diri selama satu tahun lamanya. jika Engkau mengetahui bahwa apa yang aku lakukan itu semata-mata karena mencari ridha-Mu. Maka tatkala aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Pada suatu hari aku pulang terlambat dan orang tuaku sudah tidur.'Aku bilang: 'Pergilah menuju sapi itu dan penggembalanya.' Lalu Allah membebaskan mereka. Ya Allah. dan Zaid bin Khalid al-Jahmi berkata: "Seorang lelaki datang menemui Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)163 I. Kemudian orang tadi datang kepadaku dan berkata: 'Wahai hamba Allah.Anak gadis pamanku itu berkata: 'Engkau tidak bakal merenggut kegadisanku sehingga engkau bersedia memberiku seratus dinar. aku tidak mengharapkan apa-apa selain mengharapmu bersedia memutuskan perkara kami berdasarkan Kitabullah. sehingga akhirnya dengan hasil panen jagung itu aku bisa membeli seekor sapi dan penggembalanya.' Maka Allah membebaskan mereka dari hambatan batu itu dua pertiganya. CEPAT MENGAKUI DOSA ATAU KESALAHAN Abu Hurairah r. lalu menanamnya.' Aku pun berusaha mendapatkannya sehingga uang tersebut bisa kukumpulkan. Aku tidak suka membangunkan mereka. dia tidak mau mengambilnya. seandainya Engkau mengetahui bahwa apa yang aku lakukan itu semata-mata karena mencari ridhaMu. maka bebaskanlah kami sehingga kami bisa melihat langit. dan istriku. Tetapi semua itu benar-benar aku serahkan untukmu.. Sementara anak-anak merengek dan menangis kelaparan di dekat kedua kakiku.' Kemudian batu bergeser sepertiganya.' Orang itu berkata: 'Apakah kamu mempermainkanku?' Aku jawab: 'Aku sama sekali tidak mempermainkanmu. lalu berkata: 'Demi Allah. Ya Allah. Ya Allah. sekarang berikanlah hakku kepadaku. maka bebaskanlah kami. seandainya Engkau tahu bahwa aku dahulu pernah mencintai salah seorang anak gadis pamanku sebagaimana cinta yang sangat mendalam dan seorang laki-laki terhadap seorang wanita --menurut riwayat Muslim: 'Aku minta supaya dia mau melayani kemauan nafsuku. Keduanya menjadi milikmu. Hal itu terjadi pada diriku dan pada diri mereka berdua sampai terbit fajar.html (3 of 12)12/12/2005 7:52:41 . Akhirnya aku mengambil jagung itu kembali.'162-.' Lalu lawan perkaranya berdiri --tampaknya http://media.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. maka bebaskanlah kami.a. dia berkata: 'Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu merusak mahkota kegadisanku kecuali dengan cara yang benar!' Aku segera berdiri dan meninggalkannya.

menolak pengakuan Ma'iz. wahai Rasulullah." Untuk kedua kalinya Rasulullah saw.'" (HR Bukhari)165 J. dari bapaknya. menolak permintaannya itu. dan berkata: "Wahai Rasulullah. bersabda: 'Seandainya semua dakwaan manusia dikabulkan." (HR Bukhari dan Muslim)164 Ibnu Abi Malikah mengatakan ada dua orang wanita sedang menjahit di sebuah rumah. maka rajamlah dia. berilah kami putusan berdasarkan Kitabullah dan berilah aku izin.' Nabi saw. MINTA DIRAJAM DEMI MENYUCIKAN DIRI Buraidah.' Maiz datang lagi menghadap http://media. sungguh aku memberikan putusan mengenai perkara kalian ini berdasarkan Kitabullah. Wahai Anis.seraya berkata: "Benar. Mereka memberikan jawaban bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun.isnet. lalu anakku itu berbuat zina dengan istrinya. sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Lantas aku menebus perbuatan anakku itu dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan. lalu tanyailah dia. berkata: 'Katakanlah!' Orang itu berkata: 'Sesungguhnya anak lelakiku jadi pekerja di rumah keluarga saudara ini." Tetapi Rasulullah saw.html (4 of 12)12/12/2005 7:52:41 . dan seterusnya. Lalu salah seorang dari wanita yang menjahit tadi keluar dalam keadaan telapak tangannya tertusuk oleh jarum jahitnya. Karena itu cobalah kalian ingatkan/sadarkan wanita itu dan bacakan kepadanya ayat Allah tentang sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah . Dia mendakwa temannya yang satu lagi sebagai penyebab kejadian itu. Aku telah melakukan perbuatan zina. Sementara di dalam kamar ada orang-orang yang berbicara.Kebebasan Wanita dia lebih pintar daripada yang pertama-. niscaya akan habislah darah suatu kaum dan harta benda mereka. berkata bahwa sesungguhnya Ma'iz bin Malik al-Aslami datang menghadap Rasulullah saw. Jika dia mengaku. lalu dia dirajam. Keesokan harinya. Dan sesungguhnya aku sudah bertanya kepada beberapa orang alim. dan berkata: "Wahai Rasulullah.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. pergilah kepada istri lelaki ini. dan istri lelaki ini harus dirajam. Akhirnya kasus ini diajukan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah saw. Mereka segera mengingatkan wanita itu kepada Allah sesuai dengan perintah Ibnu Abbas." Ternyata istri lelaki itu mengaku.. dan anakmu mendapatkan hukuman dera seratus kali serta diasingkan satu tahun." Lantas Nabi saw. akalnya tidak terganggu dan kami melihatnya sebagai orang baik-baik. Seratus kambing beserta pelayan dikembalikan kepadamu. menjawab: 'Demi yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya.. Akhirnya wanita itu sadar dan mengakui kesalahannya. Beliau lalu mengirim seseorang kepada kaum Ma'iz untuk menanyakan: 'Apakah kalian tahu bahwa dalam akal Ma'iz tidak beres dan tidak bisa kalian terima?' Mereka menjawab: 'Sepanjang yang kami ketahui. sesungguhnya aku telah berbuat zina. dan aku berharap semoga engkau bersedia menyucikan diriku ini. Maiz datang lagi menghadap Rasulullah saw.

Maka Rasulullah saw. membawa bayinya. 'Inilah bayi yang telah kulahirkan. niscaya dia akan diampuni. Aku telah menyapih bayiku dan dia sudah bisa memakan makanan. sehingga Khalid mencela perempuan itu. perempuan itu datang lagi menemui Rasulullah saw. lalu menguburkannya. dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Buraidah berkata: 'Suatu ketika. kenapa engkau tolak pengakuanku? Mungkin alasan engkau menolak pengakuanku sama seperti ketika engkau menolak pengakuan Ma'iz. memerintahkan supaya digalikan lobang untuk pelaksanaan hukuman rajam atas diri Ma'iz. sesungguhnya perempuan ini telah bertobat dengan tobat yang apabila dilakukan oleh seorang penarik pajak secara kejam. wahai Nabiyullah. Rasulullah saw. untuk yang ketiga kali. Di tangan bayi itu ada sepotong roti.' Rasulullah saw. Demi Allah. kemudian beliau mengeluarkan perintah supaya dilaksanakan hukuman terhadap perempuan itu. menyuruh orang-orang untuk melemparinya dengan batu. dan melempar perempuan itu tepat pada kepalanya. berkata: 'Mungkin juga tidak. menyerahkan bayi tersebut kepada salah seorang sahabat. berkata: 'Pulanglah kamu dulu dan susukanlah dia sampai kamu menyapihnya. Perempuan itu lalu ditanam sebatas dada.' Akhirnya Nabi saw. Keesokan harinya dia datang lagi dan berkata: "Wahai Rasulullah.isnet. Lalu datang Khalid binWalid membawa sebuah batu.html (5 of 12)12/12/2005 7:52:41 . Kemudian kembali mengirim utusan kepada kaum Ma'iz untuk menanyakan masalahnya. sesungguhnya aku ini sedang hamil. Dia berkata.org/islam/Wanita/W1/Tawakal.' Setelah melahirkan. berkata: 'Tenanglah wahai Khalid. Mereka kembali menjawab bahwa tidak ada masalah apa-apa dengan diri dan pikiran Ma'iz. Jika nanti dia sudah melahirkan. memerintahkan untuk mengurus mayit perempuan ini dan beliau menyalatinya.Kebebasan Wanita Rasulullah saw. ada seorang perempuan dari keluarga Ghamidi datang kepada Rasulullah saw. Perintah Rasulullah saw." Rasulullah saw. sambil membawa bayi laki-lakinya yang dibungkus dengan secarik kain. itu segera dilaksanakan. Kemudian Rasulullah saw. Selanjutnya Nabi saw." Tetapi Rasulullah saw. sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina." (HR Muslim)166 Dari Imran bin Hushain dikatakan bahwa seorang wanita dari keluarga Juhainah datang kepada Rasulullah saw.' Setelah tiba masa menyapih. Darah dari kepala perempuan itu muncrat sehingga mengenai muka Khalid. Sekarang pulanglah dulu sampai kamu melahirkan. menolak pengakuan perempuan ini. Rasulullah saw. maka tolonglah sucikan diriku." Nabi saw. aku telah melakukan suatu perbuatan yang harus dihukum. dan berkata: "Wahai Rasulullah. Dia berkata: 'Ini. Maka laksanakanlah hukuman itu terhadapku. masih menolak pengakuannya. maka bawalah http://media. Tetapi ketika Ma'iz datang untuk keempat kalinya dengan maksud yang sama. Perempuan itu berkata: "Wahai Nabiyullah. memanggil wali wanita itu dan berkata: "Berbuat baiklah kepadanya. perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah saw. Demi yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya.

Kebebasan Wanita dia kepadaku!" Wali perempuan itu melaksanakan pesan Rasulullah saw. ya Nabiyullah. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah.: "Kaum lelaki mengalahkan kami untuk dapat bersamamu" --Karena itu sediakanlah olehmu satu hari untuk kami yang pada hari itu kami datang menemuimu sehingga engkau bisa mengajarkan kepada kami apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. KAUM WANITA MENUNTUT KESEMPATAN BELAJAR Abu Sa'id berkata: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh. Seandainya tobat wanita ini dibagi-bagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah. menjawab: 'Berkumpullah kalian pada hari ini dan ini.'" (HR Bukhari dan Muslim)170 http://media. beliau menyalatinya. Selanjutnya beliau bersabda: 'Tidak seorang pun dari kalian yang didahului meninggal dunia oleh tiga orang anaknya kecuali mereka itu akan menjadi dinding pencegah baginya dari api neraka.isnet. maka hal itu masih cukup. Umar ibnul Khattab bertanya: "Apakah engkau menyalatinya. berkata: "Wahai sekalian manusia!" Ummu Salamah berkata kepada tukang sisirnya: "Coba tinggalkan aku dahulu!" Tukang sisir itu berkata: "Beliau hanya memanggil kaum laki-laki. dan dua." Ummu Salamah berkata: "Aku juga termasuk manusia. menyuruh untuk mengikat perempuan itu dengan kain dan segera dihukum rajam. Setelah melahirkan.' Mereka pun berkumpul. kaum lelaki bisa berangkat mendengarkan ucapanmu --menurut satu riwayat169: 'Kaum wanita berkata kepada Nabi saw. dengan baik. Padahal dia telah berbuat zina?" Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Tawakal.html (6 of 12)12/12/2005 7:52:41 . dan dua. Setelah meninggal dunia. Dengan jujur dia menyerahkan dirinya supaya dilaksanakan hakuman Allah atasnya?" (HR Muslim)167 Pasal 3." (HR Muslim)168 A. dia pun membawanya kepada beliau. Maka datanglah Rasulullah saw. dan dua. menjawab: 'Ya.' Rasulullah saw. Kekuatan Pribadi Muslimah serta Kesadarannya akan Hak dan Kewajiban Ummu Salamah pernah bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah saw..' Lalu Rasulullah saw. ke tempat mereka.' Lalu salah seorang dari kaum wanita itu bertanya: 'Kalau hanya dua orang?' Abu Sa'id berkata: 'Pertanyaan ini diulangnya dua kali. lalu mengajarkan kepada mereka apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau. Selanjutnya Rasulullah saw. Pernahkah kamu menemukan tobat yang lebih baik dibandingkan apa yang dilakukan perempuan ini. bukan kaum wanita.

kamu sebenarnya belum boleh kawin sampai kamu melewati empat bulan sepuluh hari."171 Benar. Beliau bersabda: "Salah seorang di antara kamu hendaklah mengambil air dan kapas atau secarik kain. Kemudian siramkan air ke badan. Kemudian tuangkanlah air ke kepala dan gosoklah sampai ke pangkal rambut. B. Dia termasuk salah seorang yang ikut pada Perang Badar. kamu pakai kapas itu untuk bersuci. mereka betul-betul antusias. Kemudian dia wafat pada waktu haji Wada'. menjawab: "Subhanallah. Tidak lama kemudian dia melahirkan. Bahkan mereka menuntut disediakannya waktu belajar khusus. ASMA BINTI SYAKL MENGESAMPINGKAN RASA MALU Aisyah r. Mereka tidak terhalang oleh rasa malu dalam mendalami masalah agama.html (7 of 12)12/12/2005 7:52:41 . Kemudian sikap antusias mereka ini mendapat restu serta sambutan baik dan segera dari Rasulullah saw. lalu pergunakanlah untuk bersuci dengannya!" Asma bertanya: "Bagaimana cara bersuci dengan kapas itu?" Nabi saw. lalu aku pergi menemui Rasulullah saw. dia mulai berdandan untuk orang-orang yang berminat meminangnya. maka aku segera mengumpulkan pakaianku pada sore harinya." Subai'ah berkata: "Setelah berkata demikian kepadaku. SUBAI'AH BINTI AL HARITS BERUSAHA MENEMUKAN KEYAKINAN Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyyah mengatakan bahwa dia ketika itu masih di bawah tanggungan (istri) Sa'ad bin Khaulah yang berasal dari Bani Amir bil Lu'ay.a. Tatkala masa nifasnya sudah berhenti. Lalu datang menemuinya Abul Basnabil bin Ba'kak --seorang laki-laki dari Bani Abdid Daar-. berkata bahwa Asma binti Syakl bertanya kepada Nabi saw.isnet. Selanjutnya siramkanlah air ke badanmu dan ambillah kapas yang sudah diberi misk/minyak wangi. untuk menanyakan masalah tersebut kepada beliau." Asma bertanya lagi tentang mandi jinabah/junub. Lalu beliau memberiku fatwa http://media. mengenai mandi sehabis haid. sementara Subai'ah ketika itu sedang hamil.Kebebasan Wanita Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits tersebut menunjukkan betapa antusiasnya istri-istri para sahabat untuk mempelajari masalah-masalah agama.yang berkata kepada Subai'ah: "Mengapa aku melihatmu sudah mulai berdandan untuk para peminang? Apakah kamu sudah ingin kawin? Demi Allah." (HR Muslim)172 C." Kemudian Aisyah berkata dengan suara yang agak dipelankan: "Kamu pergunakan kapas itu untuk menyeka bekas darah. tidak merasa cukup dengan hanya mendengarkan hadits-hadits bersama kaum laki-laki di masjid. lalu bersuci dan membaguskan penyuciannya Kemudian tuangkanlah air ke kepala dan gosoklah dengan keras sampai ke pangkal rambut." Aisyah berkata: "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. Beliau menjawab: "Ambillah air. lalu bersucilah dengan baik atau sebaik mungkin.

memboncengkan Fadhal bin Abbas di bagian belakang untanya pada hari-hari kurban. walaupun menyangkut masalah yang dia mungkin merasa malu bila diketahui oleh orang lain. bahwa seorang wanita boleh menanyakan langsung masalah yang dihadapinya.isnet.html (8 of 12)12/12/2005 7:52:41 . Kedua orang tua itu adalah Abdurrahman dan Mujamma' putra-putra Jariyah. Lalu datang seorang wanita dari keluarga Khats'am yang cantik sekali dan meminta fatwa kepada Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK PEMILIHAN SUAMI 1. lalu hal itu ditolak oleh Nabi saw. Barirah Mempertahankan Haknya Meskipun Ada Syafaat Nabi saw."174 D. sesungguhnya kewajiban Allah atas hambanya untuk melakukan haji datang pada saat bapakku sudah tua dan tidak mampu lagi duduk tegak di atas kendaraan. Begitulah seharusnya yang dilakukan oleh orang yang merasa ragu mengenai fatwa yang disampaikan seseorang kepadanya. selama masalah itu masih bisa diijtihadkan. http://media. dan beliau menyuruhku kawin jika aku telah menemukan jodoh yang cocok bagiku.'" (HR Bukhari)176 2. SEORANG WANITA KHATS'AM MEMIKIRKAN HUKUM MENGHAJIKAN BAPAKNYA Abdullah bin Abbas berkata: "Nabi saw. padahal dia tidak senang. menjawab: 'Ya. Diantaranya tentang kecerdasan dan kepintaran Subai'ah. padahal dia tidak suka. Wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah. sesungguhnya Khansa' binti Khidam pernah dikawinkan oleh bapaknya. Kesimpulan lain. Dia terus memikirkan fatwa yang disampaikan kepadanya hingga akhirnya dia membawa masalah tersebut kepada Rasulullah saw. untuk mendapatkan penjelasan yang benar mengenai hukumnya. Dia harus mencari nash yang jelas mengenai masalah itu.Kebebasan Wanita bahwa aku sudah boleh kawin karena aku sudah melahirkan kandunganku. boleh. Mereka menjawab: "Kamu tidak usah khawatir. Lalu dia mengirim utusan kepada dua orang tua dari kalangan Anshar untuk menanyakan masalah itu.'" (HR Bukhari dan Muslim)175 E. Khansa binti Khidam Mengadu karena Dikawinkan Padahal Dia Tidak Suka Qasim mengatakan bahwa seorang perempuan dari putra Ja'far merasa khawatir akan dikawinkan oleh walinya. Apakah aku boleh melaksanakan haji untuk menggantikannya?' Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)173 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari kisah Subai'ah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan.

" Barirah berkata: "Aku sudah tidak butuh lagi padanya. Juga tidak boleh mengata-ngatai atau memarahi orang yang tidak menerima masukan pendapat seseorang." (HR Bukhari dan Muslim)177 Ibnu Abbas mengatakan bahwa suami Barirah adalah seorang hamba/budak yang bernama Mughits." Tatkala wanita itu melihat Rasulullah saw. itu perintah sehingga harus ditururi. betapapun tingginya kedudukan orang yang memberi masukan pendapat tersebut.isnet.html (9 of 12)12/12/2005 7:52:41 . menyampaikan tawaran tadi kepada Barirah.. menjawab: "Aku sekadar memberi syafaat (untuk suamimu). Lalu Nabi saw. Aku seolah-olah melihat Mughits bertawaf di belakang Barirah sambil menangis dan air matanya mengalir sampai ke jenggotnya." Al-Hafizh Ibnu Hajar menambahkan: "Dari hadits itu dapat pula disimpulkan mengenai bolehnya tidak menerima masukan pendapat seseorang selama hal itu tidak menyangkut sesuatu yang wajib. tidak memutuskan sesuatu terhadap tawarannya itu... Hadits itu juga menunjukkan sopannya sikap Barirah.Kebebasan Wanita Aisyah. atau cuma masukan pendapat yang bisa dia pilih. lalu berkata: "Wahai Rasulullah. tidakkah kamu heran melihat kecintaan Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughits?" Selanjutnya Nabi saw. Seorang Wanita Memilih Laki-laki yang Paling Mulia dan Menawarkan Diri kepadanya Sahal bin Sa'ad mengatakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. apakah ini perintah buatku?" Nabi saw. Juga terdapat anjuran kepada hakim untuk memberikan syafaat (pertolongan) kepada lawan perkara. Karena itulah ketika Nabi saw. lantas dia duduk.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. setelah dia dimerdekakan. itu wajib dituruti.' dapat disimpulkan bahwa Barirah tahu bahwa Nabi saw.. (HR Bukhari dan Muslim)180 http://media. lalu dia bebas memilih suaminya . Tetapi pertolongan itu jangan sampai menimbulkan mudarat atau berbentuk paksaan. aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Dia cuma berkata: "Aku sudah tidak butuh lagi padanya. Pertama. Dia tidak terangterangan menolak syafaat yang diajukan Nabi saw." (maksudnya Mughits)179 3." (HR Bukhari)178 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari kata-kata Barirah: 'Apakah ini perintah untukku. berkata kepada Barirah: "Bagaimana kalau kamu ruju' padanya?" Barirah menjawab: "Wahai Rasulullah. Barirah minta kejelasan apakah tawaran Nabi saw. berkata: "Mengenai Barirah terdapat tiga sunnah (hukum). istri Nabi saw. berkata kepada Abbas: "Wahai Abbas.

"183 Kemudian Ibnu Daqiq al-'Id berkata pula: "Hadits tersebut bisa dijadikan dalil mengenai bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada seseorang yang diharapkan keberkahannya. Boleh jadi karena kelebihan agama laki-laki yang mau dilamar atau karena keinginan dan hawa nafsu yang apabila didiamkan saja dikhawatirkan dia bisa terjebak ke dalam sesuatu yang dilarang agama. Apalagi kalau tujuannya baik dan maksudnya benar. hal itu saya ulang kembali guna lebih menegaskan masalah hak wanita yang banyak ditentang orang. untuk menawarkan dirinya kepada beliau.. Namun. bahwa seorang wanita diperbolehkan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang saleh karena tertarik oleh kesalehannya." Anas berkata: "Dia lebih baik daripadamu.html (10 of 12)12/12/2005 7:52:41 . Insya Allah. Sementara dalam Kitab Fathul Bari disebutkan: "Ibnul Munir berkata dalam kitab Al-Hasyiah: "Di antara kehebatan Bukhari bahwa ketika dia tahu ada khushushiah/ kekhususan dalam kisah seorang wanita yang menyerahkan dirinya ini.isnet. yaitu hak untuk memilih calon suaminya. itu dapat diambil kesimpulan bahwa seorang wanita yang ingin kawin dengan laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya tidaklah aib sama sekali.Kebebasan Wanita Tsabit al-Bannani berkata: "Pada suatu hari aku duduk di dekat Anas. Di sampingnya ada putrinya. Betul-betul buruk."184 F. Wanita itu berkata "Wahai Rasulullah. apakah engkau berminat padaku?" Lalu putri Anas menimpali: "Alangkah sedikitnya rasa malu perempuan itu. Istri Tsabit bin Qais Mempertahankan Hak Perceraian http://media. Dia senang kepada Nabi saw. Maka hal itu diperbolehkan. dia mencoba meng-istinbath hadits tersebut untuk perkara yang bukan khushushiah. Adapun penjelasan rinci mengenai kedua hak tersebut akan saya ketengahkan dalam pembahasan masalah keluarga. 1. lalu dia menawarkan dirinya kepada beliau. betul-betul buruk."182 Sementara al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits mengenai seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah saw."" (HR Bukhari)181 Al-Bukhari mengemukakan hadits ini dalam bab seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang saleh. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK BERPISAH DENGAN SUAMINYA Hadits yang membicarakan kedudukan wanita dalam keluarga telah disebutkan sebelumnya. Artinya. Lalu Anas berkata: 'Seorang wanita datang kepada Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Tawakal.

Cuma saja aku khawatir akan berbuat kufur (mengkufuri kenikmatan pergaulan dengan suami). dia berkata: '. dan setelah itu Nabi saw. yang berbunyi: 'Janganlah kalian mencegah hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjidmasjid Allah. datang menemui istri beliau. yang kebetulan waktu itu sedang menyamak kulit .'" (HR Bukhari)186 Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Abdurrazzaq bin Mu'ammar meriwayatkan dari az-Zuhri. ketika peristiwa Umar ditusuk. (HR Muslim)189 AlHafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Al-Fath bahwa al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak --dia berkata menurut syarath Muslim-. ternyata yang terpanjang tangannya di antara kami adalah Zainab sebab dia sudah biasa berusaha dengan tangannya sendiri dan bersedekah. Zainab binti Jahsy Berkarya dengan Keterampilan Tangannya Sendiri dan Bersedekah Aisyah r...isnet.html (11 of 12)12/12/2005 7:52:41 . berkata: ".' Lalu istri Tsabit mengembalikan kebun milik Tsabit.a."190 http://media.' Lalu Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Ibnu Abbas berkata: "Istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi saw..'"187 G. menyuruh Tsabit menceraikan istrinya. aku tidak mencela Tsabit menyangkut akhlak atau agamanya. Atikah binti Zaid Mempertahankan Hak Menghadiri Shalat Jamaah Ibnu Umar berkata: "Adalah istri Umar ibnul Khattab senantiasa mengikuti shalat subuh dan isya secara berjamaah di masjid. Dia ahli menyamak dan menjahit kulit dan dengan hasil usahanya itu dia bersedekah pada jalan Allah." (HR Bukhari)185 2.. SEORANG WANITA BERKARYA UNTUK MENDAPATKAN UANG 1. berkata: 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Dia menjawab: 'Ya.org/islam/Wanita/W1/Tawakal." (HR Muslim)188 Jabir mengatakan bahwa Nabi saw. Atikah sedang berada di masjid. Zainab...bahwa Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita perajin. Salah seorang sahabat bertanya kepadanya: 'Mengapa kamu keluar juga padahal kamu tahu bahwa Umar tidak suka hal itu dan dia akan merasa cemburu?' Istri Umar menjawab: 'Lalu apa yang menghalangi Umar sehingga dia tidak mau melarangku?' Sahabat itu menjawab: 'Yang menghalangi Umar sehingga dia tidak berani melarangmu adalah sabda Nabi saw. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah.

Zainab berkata: 'Lalu aku pergi menemui Nabi saw. tanyakanlah pada Nabi saw. Zainab Istri Ibnu Mas'ud Berusaha Sendiri serta Menafkahi Suami dan Anak Yatim Zainab. Aku temukan seorang wanita Anshar berada di dekat pintu masuk rumah Nabi saw.html (12 of 12)12/12/2005 7:52:41 . Kalibata Utara II No. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. istri Abdullah bin Mas'ud.Kebebasan Wanita 2..'" (HR Bukhari dan Musliml) 191 (sebelum. dan kami berkata kepadanya: "(Hai Bilal).org/islam/Wanita/W1/Tawakal. dan baginya dua pahala: pahala kerabat dan pahala bersedekah.isnet.84 Jakarta 12740 Telp. dan keperluarmya sama dengan keperluanku. Beliau bersabda: 'Bersedekahlah kalian (hai kaum wanita) meskipun dengan perhiasan kalian!' Sedangkan Zainab sendirilah yang memberi nafkah (suaminya) Abdullah dan anak-anak yatim yang dia pelihara. apakah sah bila aku memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak yatim yang aku pelihara?" Bilal pun masuk dan menyampaikan pertanyaan aku itu kepada Nabi saw. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Beliau menjawab: 'Ya. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. berkata: "Pada suatu waktu aku berada di masjid. Lalu lewat Bilal dekat kami. sah. lalu aku melihat Nabi saw. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

mampir ke rumah Ummu Haram dan menjamu beliau. Akan tetapi. setiap pergi ke Quba' selalu mampir di rumah Ummu Haram binti Milhan. KAUM WANITA MENGHADIRI PERTEMUAN UMUM DI MASJID Fathimah binti Qais. Lalu datang keluarganya meminta kepada Nabi saw. Ummu Haram berkata: 'Apa yang membuatmu tersenyum... Ummu Kaltsum binti Abu Mu'ith Berhijrah untuk Menyelamatkan Agama Marwan dan Miswar bin Makhramah. Beliau tidur di sana." (HR Bukhari)193 2.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota H. Ketika itu aku berada pada barisan terdepan dari kaum wanita. Ketika itu Ummu Kaltsum masih muda belia. mengatakan bahwa wanita-wanita mukminat yang berhijrah ke Madinah sudah tiba dan Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith adalah di antara mereka bergabung bersama Rasulullah saw. Pada suatu hari Rasulullah saw.' Ummu Haram berkata: '(Ya Rasulullah).org/islam/Wanita/W1/Hadir. Ketika itu dia adalah istri Ubadah bin Shamit. yaitu persis setelah barisan terakhir dari kaum laki-laki. Ummu Haram Memohon Mati Syahid Bersama Pasukan Marinir Anas bin Malik berkata: "Rasulullah saw. permohonan mereka itu ditolak oleh Rasulullah saw. dia berkata: "Muadzin mengumandangkan seruan ashshalatu jami'ah (kalimat ini disamping untuk memanggil orang untuk shalat." (HR Muslim)192 1. juga digunakan untuk memanggil orang-orang supaya berkumpul). http://media. supaya beliau mengembalikan Ummu Kaltsum kepada mereka. dari sahabat-sahabat Rasulullah saw. Mereka mengarungi lautan ini bagaikan raja-raja di atas singgasananya . wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Beberapa orang dan umatku diperlihatkan kepadaku sedang berperang di jalan Allah.isnet. beliau tersenyum.html (1 of 8)12/12/2005 7:52:48 . Ummu Haram pun menjamu Rasulullah saw. Aku pun ikut berangkat bersama orang-orang lain. Kemudian ketika bangun..

Beliau menjawab: 'Selamat datang Ummu Hani.' Nabi saw. Setelah Dia Masuk Islam Aisyah berkata: "Hindun binti Utbah datang."198 5. Kemudian beliau menyandarkan kepalanya. menjawab: 'Kamu termasuk di antara para pendahulunya. saudaraku Ali (bin Abu Thalib) mengaku bahwa dia sedang memburu (memerangi) laki-laki yang telah aku lindungi keselamatannya. wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Beberapa orang dari umatku diperlihatk-an kepadaku sedang berperang di jalan Allah. dan tertidur kembali. Hindun binti Utbah Mengucapkan Selamat kepada Rasulullah saw. Ketika bangun beliau kembali tersenyum. dahulu tidak ada di permukaan bumi ini penghuni tenda (rumah) yang sangat aku harapkan supaya dia hina melebihi penghuni tendamu. Ummu Hani Melindungi Prajurit dan Mengadukan Pencegahan oleh Saudara Laki-lakinya Ummu Hani binti Abu Thalib berkata: "Aku pergi menemui Rasulullah saw.. menjawab: 'Akulah yang akan melindungi orang yang kamu lindungi..Aku berkata: '(Ya Rasulullah).' Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)195 3. http://media.'" (HR Bukhari dan Muslim)197 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits tersebut menunjukkan betapa sempurnanya akal Hindun dan betapa hebatnya dia bertutur kata. semoga Allah mengampuni mereka.. Tetapi saat ini malah tidak ada di permukaan bumi ini penghuni tenda yang sangat aku dambakan supaya dia mulia melebihi penghuni tendamu. yaitu fulan bin Hubairah. menjawab: 'Demi yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya semoga kamu begitu pula . wahai Ummu Hani. doakanlah kepada Allah supaya Dia jadikan aku di antara mereka.html (2 of 8)12/12/2005 7:52:48 .' Rasulullah saw. Ummu Haram bertanya: 'Apa yang membuatmu tersenyum. pada tahun penaklukan kota Mekah. Ummu Aiman Gelisah dan Sedih karena Putusnya Wahyu dengan Wafatnya Nabi saw. lalu aku mengucapkan salam kepada beliau .. Ketika mendarat dari laut dia terjatuh dari tunggangannya sehingga dia meninggal dunia.' Kemudian Ummu Haram mengarungi lautan pada masa Mu'awiyah berkuasa.org/islam/Wanita/W1/Hadir."' (HR Bukhari dan Muslim)196 4.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah.Kebebasan Wanita doakanlah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku di antara mereka.' --Menurut satu riwayat194: 'Pasukan pertama dari umatku yang menggempur kota Kaisar.isnet..'-. lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah.' Lalu beliau mendoakannya.

Yang membuatku menangis ialah bahwa wahyu kini sudah terputus dari langit.isnet.' Wanita itu masih bertanya: 'Siapakah yang dikatakan para pemimpin itu?' Abu Bakar menjawab: 'Bukankah kaummu memiliki para pembesar dan tokoh yang apabila mereka memerintahkan sesuatu. Kemudian Ibnu Umar pergi ke rumah Hafshah yang telah mendengar kejadian itu.' Wanita itu bertanya: 'Orang Muhajirin yang mana?' Abu Bakar menjawab: 'Dari Kabilah Quraisy.' Ummu Aiman menjawab: 'Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasul-Nya.org/islam/Wanita/W1/Hadir. kemudian Ibnu Umar mengeluarkan satu kata yang membuat Ibnu Sha'id marah sejadi-jadinya.: 'Ayo kita berangkat ke rumah Ummu Aiman untuk menziarahinya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw.' Jawaban Ummu Aiman itu mengguncang batin Abu Bakar dan Umar sehingga keduanya ikut pula menangis bersama Ummu Aiman. dia menangis. Apa yang kamu kehendaki dari Ibnu http://media. lalu kaumnya menaatinya?' Wanita itu menjawab: 'Ya. Abu Bakar melihat wanita itu tidak mau berbicara.' Wanita itu terus bertanya: 'Apa yang bisa membuat kami tetap pada perkara/jalan yang benar yang didatangkan oleh Allah sesudah zaman jahiliah ini?' Abu Bakar menjawab: 'Yang bisa membuat kalian tetap padanya ialah selagi para pemimpin kalian (konsisten pada jalan yang benar) bersama kalian. Aku adalah Abu Bakar. benar.Kebebasan Wanita Anas berkata: "Abu Bakar berkata kepada Umar sesudah wafatnya Rasulullah saw.' Lalu wanita itu berbicara dengan bertanya: 'Siapa engkau?' Abu Bakar menjawab: 'Salah seorang dari kaum Muhajirin.' Abu Bakar berkata: 'Mereka itulah pemimpin bagi semua orang. Hafshah berkata kepada Ibnu Umar: 'Semoga Allah memberimu rahmat.' Sesampainya kami di sana. lalu Abu Bakar bertanya: 'Mengapa dia tidak mau berbicara?' Mereka menjawab: 'Dia bernazar melakukan haji secara membisu.'Wanita itu terus bertanya: 'Dari Kabilah Quraisy yang mana kamu?' Abu Bakar menjawab: 'Kamu ini banyak tanya.html (3 of 8)12/12/2005 7:52:48 . Zainab binti al-Muhajir Berdialog dengan Abu Bakar Qais bin Abi Hazim berkata: "Abu Bakar bertemu dengan seorang wanita dari Kabilah Ahmas. Keduanya berkata kepada Ummu Aiman: 'Apa yang membuatmu menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasul-Nya. dahulu.' Abu Bakar berkata kepada wanita itu: 'Berbicaralah! Perbuatanmu seperti ini tidak boleh."' (HR Bukhari)200 7." (HR Muslim)199 6. itu adalah perbuatan jahiliah. Hafshah binti Umar Menyadarkan Abdullah bin Umar Nafi berkata: "Ibnu Umar bertemu dengan Ibnu Sha'id di suatu jalan di Madinah. namanya Zainab binti al-Muhajir.

html (4 of 8)12/12/2005 7:52:48 . namun aku tidak menemukan apa yang kamu katakan itu." Abdullah bin Mas'ud berkata: "Mengapa aku tidak boleh melaknati orang yang dilaknati Rasulullah saw. serta wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Ummu Ya'qub berkata: "Tetapi aku melihat keluargamu melakukannya.org/islam/Wanita/W1/Hadir. Ummu Darda Menentang Beberapa Perilaku Khalifah Abdul Malik bin Marwan Zaid bin Aslam mengatakan bahwa sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan http://media. para wanita yang menggerinda giginya untuk tujuan kecantikan." (HR Bukhari dan Muslim)203 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ada yang mengatakan bahwa Ummu Ya'qub memang pernah melihat istri Abdullah melakukannya." Akhirnya Ummu Ya'qub pergi dan melihat langsung keluarga Abdullah bin Mas'ud. (Ketika itu dia sedang membaca Al-Qur'an)202 Lalu dia datang menemui Abdullah bin Mas'ud dan berkata: "Telah sampai kepadaku berita bahwa kamu melaknati yang begini dan yang begini.isnet.Kebebasan Wanita Sha'id? Bukankah kamu tahu bahwa Rasulullah saw. namanya Ummu Ya'qub." Abdullah bin Mas'ud berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. dia tidak melihat lagi apa yang pernah dia lihat sebelumnya. pasti kamu sudah menemukannya. para wanita yang mencabuti alis mata. tetapi dia tidak melihat sedikit pun apa yang dia inginkan."204 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata pula: "Koreksi Ummu Ya'qub terhadap Abdullah bin Mas'ud dengan menyebut keluarganya menunjukkan bahwa dia menyadari kesalahannya. melarang perbuatan tersebut. pernah berkata: 'Dia hanya keluar untuk melepaskan marah yang melandanya?'" (HR Muslim)201 8. Karena itulah ketika Ummu Ya'qub datang lagi untuk melihatnya. aku sudah membacanya. tinggalkanlah?"' Ummu Ya'qub berkata: "Ya. dan apa yang dilarangnya bagimu." Ucapan Abdullah bin Ma'sud itu sampai ke telinga seorang wanita dari Bani Asad. dan orang yang terdapat sebutannya dalam Kitabullah?" Ummu Ya'qub berkata: "Sungguh aku telah membaca Kitabullah dari awal sampai ujungnya. Akan tetapi karena Abdullah bin Mas'ud tidak suka."205 9." Abdullah bin Mas'ud berkata: "Seandainya kamu membaca Kitabullah dengan baik. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud berkata: "Seandainya keluargaku melakukan hal itu." Abdullah bin Mas'ud menjawab: "Pergilah dan lihat sendiri (bagaimana keluargaku). Tidakkah kamu pernah membaca: 'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Ummu Ya'qub Berdialog dengan Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud berkata: "Allah melaknati para wanita pembuat tato dan para wanita yang minta dibuatkan tato. pasti aku tidak mau berkumpul dengannya. maka dia lantas menghilangkannya.

Abdul Malik terbangun. Aku pernah mendengar Abu Darda mengatakan bahwa Rasulullah saw. Perhatian Hafshah binti Umar terhadap krisis kekhalifahan setelah kematian ayahnya. banyak ditemukan kisah-kisah para sahabat wanita yang mulia di samping kepribadian dua orang wanita terpandang dari zaman Ibrahim a. Pada suatu malam. Ketegaran Ummu Sulaim ketika memberitakan kematian putranya kepada suaminya.Kebebasan Wanita mengirim beberapa peralatan rumah tangga kepada Ummu Darda. Saya kira kisah-kisah mengenai para wanita suci ini akan lebih memperjelas keterangan tentang kepribadian wanita muslimah yang telah dibebaskan dan diangkat kedudukannya http://media. Contoh-contoh tersebut tersebar dalam berbagai pasal buku ini. Pada pagi besoknya. mengajukan pendapat mereka kepada beliau. berkata: 'Orangorang yang biasa mengutuk tidak bisa mendapat syafaat dan tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat. pada peristiwa Hudaibiah.html (5 of 8)12/12/2005 7:52:48 . Asma binti Umais menentang Umar ibnul Khattab yang menganggap kecil nilai hijrah warga perahu.s. Fathimah binti Qais meluruskan pendapat yang mengatakan wajibnya wanita yang sudah ditalak tiga tinggal di rumah suaminya selama menjalani masa 'iddah. Ummu Darda berkata: "Aku dengar semalam kamu mengutuki pelayanmu ketika kamu memanggilnya. Keikutsertaan Asma binti Abu Bakar dalam shalat gerhana bersama wanita-wanita lainnya sehingga dia hampir pingsan.'" (HR Muslim)206 Masih banyak lagi contoh lain yang menunjukkan kekuatan kepribadian wanita muslimah dan kesadarannya akan hak dan kewajibannya.. Dapat kami sebutkan beberapa contohnya sebagai berikut: q q q q q q q q q q q Ummu Salamah memberikan masukan pendapat yang sangat berharga kepada Rasulullah saw. Ummu Salamah menentang Umar ibnul Khattab yang tidak menyenangi istri-istri Nabi saw. Begitu pula halnya dalam Sunnah. Pasal Keempat. Kepribadian Wanita Di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa kepribadian wanita yang mempunyai kedudukan terpandang. Pelurusan pemahaman oleh Aisyah terhadap para sahabat. Mereka terkenal pada masa nabi-nabi terdahulu. Abdul Malik memakimakinya.org/islam/Wanita/W1/Hadir. Asma binti Abu bakar menentang keangkuhan al-Hajjaj.isnet. lalu dia memanggil pelayannya. Kesiapan Ummu Sulaim menghadapi berbagai risiko dan bahaya keikutsertaannya dalam berjihad. mengenai suaminya yang menzhiharnya. Pasal 4. Karena pelayan itu terlambat menyahut panggilannya. Perdebatan Khaulah binti Tsa'labah dengan Rasulullah saw.

Sarah berkata: "Ya Allah. Penuh Tawakal kepada Allah Lanjutan hadits di atas. bersabda: 'Ibrahim a. Dia memasuki satu desa yang dikuasai oleh seorang raja yang tergolong tirani." Kemudian Ibrahim menemui Sarah dan berkata: "Ucapanmu jangan berbeda dengan ucapanku." Kemudian raja berdiri menghampiri Sarah." (HR Bukhari dan Muslim)208 2. Sarah berdoa: "Ya Allah.s. kecuali terhadap suamiku.isnet. berkata: "Rasulullah saw. Tenang Menghadapi Cobaan Hadits berikut ini merupakan lanjutan hadits di atas. Kecantikan yang Luar Biasa Abu Hurairah r. 3. Dikabarkan kepadanya bahwa Ibrahim datang bersama seorang wanita yang sangat cantik. A.html (6 of 8)12/12/2005 7:52:48 . seandainya aku beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu. Lalu raja itu menyuruhnya datang menghadap.S. kemudian berdoa: "Ya Allah. maka janganlah Engkau kuasakan orang kafir ini atas http://media.org/islam/Wanita/W1/Hadir. Lalu raja berdiri ke dekat Sarah. siapakah perempuan yang bersamamu ini?" Ibrahim menjawab: "Saudaraku. 4. Demi Allah (aku terpaksa berdusta) karena di sini tidak ada orang mukmin selain aku dan kamu. hijrah bersama Sarah. jika dia mati. seandainya aku beriman pada-Mu dan pada Rasul-Mu dan Engkau menjaga kemaluanku.' Maka sadarkanlah dia.Kebebasan Wanita oleh Islam sehingga banyak dari mereka yang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang sangat tinggi." Raja seperti orang sekarat dengan mengeluarkan suara seperti orang mendengkur dan kakinya bergerak-gerak. 1. lalu shalat.a. maka orang akan berkata: 'Dialah yang telah membunuhnya. maka janganlah Engkau kuasakan orang kafir atas diriku. dan Sarah juga berdiri untuk berwudhu dan shalat. dan Engkau menjaga kemaluanku kecuali terhadap suamiku. Utusan itu bertanya: "Wahai Ibrahim." Kemudian raja mengirim utusan untuk membawa Sarah. sebab aku telah memberitahu mereka bahwa kamu adalah saudara perempuanku.207 Lalu raja itu memanggilnya. kemudian raja mengirim utusan kepada Ibrahim untuk membawa Sarah. Pintar dan Memahami Risiko yang Dihadapi Lanjutan hadits di atas. SARAH ISTRI IBRAHIM A. sementara Sarah berdiri untuk berwudhu.

maka orang akan berkata: 'Sarah telah membunuhnya. (melihat keadaan dirinya) raja berkata: "Demi Allah. dan menggerakgerakkan kakinya. dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benarbenar suatu yang sangat aneh. sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth." Lalu Sarah kembali kepada Ibrahim a.'" (Hud: 69-73) http://media.isnet.'" Maka sadarkanlah dia untuk kedua dan ketiga kalinya. 5. maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Allah Memuliakan Sarah Lanjutan hadits di atas. 'Para malaikat ini berkata: 'Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Ini adalah) rahmatAllah dan keberkatan-Nya. 'Dan istrinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum.s. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. mendengkur. Kembalikanlah dia kepada Ibrahim dan berikanlah Hajar kepadanya. apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua. Kemudian Sarah berkata: "Ya Allah.org/islam/Wanita/W1/Hadir. Istrinya berkata: 'Sungguh mengherankan. seraya berkata: "Tahukah kamu bagaimana Allah menghinakan si kafir itu dan memberi kita seorang pelayan?" (HR Bukhari dan Muslim)209 6. Ikut Menerima Tamu dan Berita Gembira dari Para Malaikat Allah SWT berfirman: "Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Ihrahim memandang aneh perbuatan mereka.Kebebasan Wanita diriku. yang kalian kirim kepadaku ini hanyalah setan." Raja kembali seperti orang sakarat. hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.html (7 of 8)12/12/2005 7:52:48 .' Ibrahim menjawab: 'Salamun (selamat)'. jika dia mati. dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: 'Jangan kamu takut. dicurahkan atas kamu. mereka mengucapkan: 'Salaman (selamat). Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir putranya) Ya'qub.

sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.isnet.html (8 of 8)12/12/2005 7:52:48 .org/islam/Wanita/W1/Hadir. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Kalibata Utara II No.Kebebasan Wanita (sebelum.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

Kitab: Keutamaankeutamaan. jilid 5. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. 496.. hadits no. menghibahkan dan memerdekakannya.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 201 Muslim. 98. hubungan kekeluargaan.hlm. Bab: Diharamkan perbuatan menyambung dan minta disambungkan rambut. 206 Muslim. Maksudnya Sarah. Lihat Shahih al-Jami' ash-Shaghir. dan etika. jilid 12.isnet. jilid 7. jilid 8. 254. 166. jilid 8. hlm. 194. hlm. Bab: Keutamaan Ibrahim a. 209 ibid 210 Bukhari. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. Bab: Membeli budak dari orang kafir yang harus diperangi. Muslim. hlm. 208 Bukhari. Muslim. 205 Fathul Bari. Kitab: Kebajikan." jilid 10. Bab: Firman Allah: "Dan Allah http://media. maka terimalah dia. hlm. Bab Kisah Ibnu Shayyad. yang berbunyi: Yusuf (dan ibunya) diberi sebagian kecantikan.s. 202 Nash ini menurut versi Muslim. Kitab Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat. hlm. Kitab: Talsir surat al-Hasyr. jilid 10. 207 Gambaran tentang kecantikan Sarah terdapat dalam sabda Nabi saw. 24. 316. 255. 204 Fathul Bari. 1074. 203 Bukhari. hlm. jilid 6. Kitab: Pakaian dan perhiasan. Bab: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu.html (1 of 9)12/12/2005 7:52:50 . Bab: Larangan mencaci maki binatang ternak dan lainnya. Kitab: Jual beli.

214 Bukhari. jilid 7. Bab: PermulaanWahyu kepada Nabi saw. 97. 220 Muslim. 208 . 134. 136. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. 212 ibid 213 Bukhari. jilid 7. 211 ibid. jilid 1. Bab: Perkawinan Nabi saw. Bab: Yahya bin Bakar menceritakan kepada kami.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. hlm. 137.Kebebasan Wanita mengambil Ibrahim sebagai kekasih. 137. Bab: Yahya bin Bakar menceritakan kepada kami. jilid 8. jilid 1.. hlm. hlm. hlm. jilid 8. hlm. hlm.. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. Kitab: Permulaan wahyu." jilid 7. Bab: Permulaan wahyu kepada Rasulullah saw. jilid 1. 141. 24. Kitab: Manaqib orang Anshar. 216. Bab: Keutamaankeutamaan Khadijah Ummul Mukminin. hlm. 217 Disadur dari Fathul Bari. jilid 8. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm.212. jilid 8. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin.. jilid 7. Kitab: Permulaan wahyu. sesungguhnya Allah telah memilih kamu . hlm. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. Muslim. 97. hlm. 219 Disadur dari Fathul Bari. 218 Bukhari. hlm. 132. Bab: Perkawinan Nabi saw. http://media. jilid 1. 281-282. hlm. hlm. 221 ibid 222 Bukhari. Muslim. hlm.html (2 of 9)12/12/2005 7:52:50 . Muslim. 24. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 223 ibid 224 Fathul Bari.. 215 ibid 216 Bukhari. jilid 8. 137. 134. jilid 7. Kitab: Manaqib orang Anshar..isnet. Kitab: Iman. hlm. Bab: "Dan (ingatlah) ketika malukat (Jibril) berkata: Hai Maryam. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Iman. Muslim.

hlm. Bab: Keutamaan-keutamaan anggota keluarga Nabi saw. Kitab: Managib orang Anshar. 85. 179. Kitab: Jihad. Kitab: Kewajiban seperlima. 322.. hlm. Muslim. 130. hlm. 227 Bukhari. 230 Fathul Bari. 141. 229 Bukhari. Bab: Kisah mengenai semenda Nabi saw. Kitab Keutamaan-keutamaan para sahabat. dan istigfar. Muslim. Bab: Perkawinan Nabi saw. putri Nabi saw. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Shalat. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. 226 Bukhari. jilid 7. dan pedang Nabi saw. hlm. Kitab Kewajiban seperlima. 433. Bab: Seorang wanita membuang dari mushalla sesuatu yang bisa mengganggu.Bab: Apa yang disebutkan mengenai baju besi. Kitab: Manaqib. 138. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah. doa. hlm.isnet. Kitab: Minta izin. Kitab. hlm. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw. tongkat. jilid 7. hlm. Muslim. hlm. tobat. jilid 8. 3. 440. jilid 5. Bab: Memakai topi baja jilid 60 hlm. 366.. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Orang yang berbisik di hadapan orang banyak dan orang yang tidak mau menceritakan rahasia temannya. 437. 133. 22. http://media. hlm. Muslim. 235 Bukhari. jilid 11. hlm. jilid 7. jilid 8. Kitab: Nafkah dan keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. jilid 2. Kitab: Minuman. jilid 13. 142. Bab: Perang Uhud. hlm. hlm.. 142. jilid 3.. di antara mereka adalah Abu al-Ash bin Rabi. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. jilid 5. jilid 7. hlm. 231 Bukhari. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. Bab: Pertama. dari orang-orang musyrik dan munafik.html (3 of 9)12/12/2005 7:52:50 . jilid 13. 234 Bukhari. jilid 6. 233 Muslim. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam. Bab: Gangguan yang diterima Nabi saw. jilid 7. Kitab: Dzikir. hlm. jilid 7. 178. hlm. jilid 8. Bab: Bekerjanya seorang wanita di rumah suaminya. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin. Bab: Pengharaman khamar. Bab: Tasbih di permulaan siang dan di waktu mau tidur. Muslim. 232 Bukhari.Kebebasan Wanita 225 Bukhari. 87.. 84. Kitab: Jihad dan peperangan. Muslim. Kitab: Jihad. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Muslim. 228 Bukhari.

Bab: Sabda Nabi saw. 244 Muslim. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw. 244 Fathul Bari. jilid 8. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. dengan Aisyah. jilid 9. 109. 240 Bukhari. hlm.: "Seandainya aku mengambil seorang kekasih. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw. Bab: Diantara keutamaan Abu Bakar Shiddiq r. jilid 7.a. Bab: Hijrah Nabi saw dan para sahabat ke Madinah.. Kitab: Manaqib. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat.. 235. hlm. Bab: Manaqib Hasan bin Husain. hlm. hlm. hlm.Kebebasan Wanita 236 Fathul Bari. 239 Bukhari. hlm. 241 ibid 242 Bukhari. Bab: Melihat wanita sebelum dikawini.a. Bab: Tanda-tanda kenabian. jilid 8. jilid 11. Muslim. 85. jilid 8. 440. dan merangkulnya. hlm.html (4 of 9)12/12/2005 7:52:50 . jilid 5. jilid 7. Kitab: Manaqib. 130. mencium. 245 Bukhari. 246 Disadur dari Fathul Bari. Bab: Perkawinan Nabi saw. hlm. 134. hlm. 248 Muslim. hlm. hlm. http://media. 231-236. hlm. 32. bab: Tanda-tanda kenabian. Muslim. 97. Bab: Keutamaan Aisyah. 225. 200. jilid 8. 249 Bukhari. jilid 7. Kitab: Keutamaan-Keutamaan para sahabat. jilid 7. hlm. Muslim. jilid 7. jilid 7. Bab: keutamaan Aisyah r.. Bab: Keutamaan-keutamaan Hasan dan Husain r. jilid 8.a. Kitab: Adab. Kitab: Jual beli. Bab: Apa yang disebutkan mengenai pasar. 134. 142. jilid 7. hlm.isnet. Kitab: Nikah. Bab: Menyayangi anak. jilid 13. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw.. hlm. 243 Bukhari. hlm. Kitab: Manaqib orang Anshar. 237 Bukhari. Kitab: Keutamaankeutamaan para sahabat. Kitab: keutamaan-keutamaan para sahabat. 247 Bukhari." jilid 8. 238 Bukhari. 22. Kitab: Manaqib. hlm. 106-107. 440.org/islam/Wanita/W1/3kaki3.

Muslim. jilid 1. Muslim. 229. 187. dan penghuninya. Muslim. 224. lalu mengulanginya sehingga mengetahuinya secara sempurna. jilid 14. niscaya Allah ingin bertemu dengannya. 144.isnet. Kitab: Haji Bab: Membongkar Ka'bah dan pemugarannya. jilid 8. http://media. 44. dan istigfar. Bab: Bagaimana pengumpulan manusia. surga dan neraka. dan keadaan bumi pada hari kiamat. Bab: Keutamaan Mekah dan bangunannya. jilid 15 hlm. hlm. Bab: Makna firman Allah (Dan sesungguhnya Muhammad telah melihatnya lagi pada waktu yang lain). Bab: Kehancuran dunia dan penghimpunan manusia pada hari kiamat. Muslim. Kitab: Iman. Kitab: Ilmu. jilid 5. 207. hlm. 256 Bukhari. 8. 257 Muslim. 176. tobat. 181. Kitab: Kalimat-kalimat yang melunakkan hati. Kitab: Manaqib. Bab: Gangguan yang diterima Nabi saw dari orang-orang musyrik dan munafik. Ia merupakan sedekah. Kitab: Dzikir. jilid 8. hlm. Muslim Kitab: Surga. hlm. hari kiamat. hlm. jilid 4. jilid 4. hlm. niscaya Allah ingin bertemu dengannya. Bab: Ilmu akan diangkat dan diambil. 65.: "Peninggalanku tidak dapat diwariskan. Kitab: Kalimat-kalimat yang melunakkan hati.: "Peninggalanku tidak dapat diwariskan. jilid 8. Bab: Apa yang disebutkan mengenai mencela pendapat. 141. Kitab: Berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah. Kitab: Tafsir. Kitab: Faraid. Bab: Sabda Nabi saw. 60. hlm. dengan Aisyah.org/islam/Wanita/W1/3kaki3." jilid 5. jilid 8. jilid 10. 110. Bab: Tentang kebangkitan dari kubur. Kitab: Haji. hlm. kenikmatan. 153. jilid 14. jilid 1. hlm. Bab: Surat an-Najm. Muslim. Bab: Perkawinan Nabi saw. 252 Bukhari. Kitab: Jihad. Bab: Barangsiapa yang ingin bertemu Allah. hlm. 99. jilid 17. Ia merupakan sedekah". hlm. doa. Kitab: Gambaran mengenai hari kiamat. Kitab: Ilmu. hlm. jilid 7. 253 Bukhari.Kebebasan Wanita 250 Bukhari. Muslim. jilid 4. Bab: Barangsiapa yang ingin bertemu Allah. 156. Kitab: Nikah. 259 Bukhari. 254 Bukhari. Bab: Sabda Nabi saw. 251 Bukhari. hlm. 255 Bukhari. Bab: Orang yang mendengarkan sesuatu. Kitab: Jihad. Muslim. 123. kedatangan Aisyah di Madinah. Kitab: Permulaan makhluk. 258 Bukhari. Bab: Cerita mengenai malaikat. membina rumah tangga dengannya di Madinah. jilid 8. hlm. hlm.html (5 of 9)12/12/2005 7:52:50 . hlm. hlm. Bab: Seorang bapak mengawinkan anak gadis perawannya yang masih kecil. 127. dan Nabi saw.

hlm. hlm. Kitab: Peperangan. http://media. hlm.html (6 of 9)12/12/2005 7:52:50 . Kitab: Keutamaan-keutamaan Al-Qur'an.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. jilid 3. 68. jilid 8. Bab: Keutamaan menyalatkan jenazah dan mengiringinya. 179. doa. jilid 1. 168. jilid 10. Allah pun tidak ingin bertemu dengannya. dan istigfar.Kebebasan Wanita 260 Bukhari. hlm. 66. jilid 4. hlm. Kitab Jenazah. hlm. jilid 4. Bab: Keutamaan-keutamaan Hasan bin Tsabit r. Bab: Mengenai wuquf dan firman Allah: "Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang banyak". Muslim.isnet. hlm. 314. jilid 8. hlm. 263 Bukhari. 444. 7 268 Bukhari. Kitab: Shalat. 262 Muslim. Bab: Keutamaan mengiringi jenazah. Bab: Kewajiban sa'i antara Shafa dan Marwah dan dijadikan sebagian dari syiar Allah. hlm. Kitab: Haji. 267 Muslim. tobat. Kitab: Haidh. Muslim. 230. 253. Bab Berita bohong. 270 Muslim. Kitab: Shalat orang musafir. Bab: Hukum rambut wanita yang dipintal. hlm. Kitab: Kepemimpinan. Kitab: Haji. jilid 4. hlm. Bab: Firman Allah: "Sesungguhnya ada beberapa tanda (kekuasaan Allah) pada Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orangorang yang bertanya". Bab: Keterangan balhwa sa'i antara Shafa dan Marwah adalah rukun. 43. 264 Bukhari. Bab: Firman Allah: "Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang banyak. hlm.a. Bab: Mengenai Shalat malam dan orang yang tidur atau sakit sehingga tidak bisa melakukannya. Kitab: Dzihr. hlm. 261 Bukhari." jilid 9. Kitab: Shalat. hlm. niscaya Allah ingin bertemu dengannya dan barangsiapa yang tidak ingin bertemu Allah. Kitab: Tafsir. jilid 3. jilid 2. hlm. Bab: Seseorang itu diangkat untuk menjadi imam untuk diikuti. Muslim. 266 Muslim. jilid 6. 269 Bukhari. 436. Muslim. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil dan hukaman pemimpin yang zalim.. jilid 2. jilid 2. 163. Bab: Barangsiapa yang ingin bertemu Allah. Kitab: Haji. jilid 7. Bab: Seorang imam menunjuk penggantinya apabila dia berhalangan. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 244. 265 Bukhari. hlm. 414. jilid 7. 52. Bab: Penyusunan Al-Qur'an. 20. Kitab: Jenazah. Muslim.

210. Kitab: Mandi. Kitab: Umrah. Halaman: 167. jilid 4. Bab: Mayit bisa disiksa karena ratapan keluarganya. hlm. Kitab: Thaharah. hlm. 282 Bukhari. Bab: Ketentuan waktu mengusap sepatu. jilid 4. jilid 12. 272 Bukhari. 278 ibid 279 Muslim. Kitab: Jihad. 160. Kitab: Jenazah.isnet. umrah? jilid 4. mengenai meletakkan tuak dalam bejana dan kantong setelah adanya pelarangan. Bab: Sabda Nabi saw. 293 294. jilid 7. Kitab: Minuman. Kitab: Haji. hlm. Bab: Kaum wanita berperang dan bertempur bersama kaum pria. 418. Bab: Kaum wanita berperang bersama kaum http://media. 43. Muslim. sementara dia dalam keadaan shalat. Muslim. jilid 4. hlm. hlm.. hlm. hlm. 161. Bab: Keringanan dari Nabi saw. Kitab: Haji. Kitab: Shalat orang musafir dan mengqasharnya. jilid 2. 401. Kitab: Manaqib. jilid 1. jilid 7. hlm. hlm. 347. Bab: Keterangan mengenai jumlah umrah Nabi saw. 273 Bukhari. 396. 389. jilid 3. Muslim. Bab: Anjuran mengirim hewan kurban ke tanah Haram bagi orang yang tidak ingin pergi sendiri. Bab: Mengetahui dua rakaat yang dilakukan Nabi saw. dan waktunya. Kitab: Manaqib. 275 Bukhari. 276 Bukhari. Bab: Berapa kali Nabi saw.Kebebasan Wanita 271 Bukhari. Kitab: Haji. Muslim. Kitab: Jihad. 277 Lihat htab Al-Ijabah li Iradi Istidrakat Aisyah ala ash-Shabah: 31-32. Muslim. hlm. Bab: Wewangian bagi orang yang ingin memakai ihram. Kitab: Jenazah. jilid 6. Bab: Sifat Nabi saw.a. Kitab: Muslim. 281 Bukhari. hlm. 61 274 Bukhari. hlm. 349. hlm . sementara bekas wewangiannya masih tinggal. 12. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 7. 90." jilid 3. Bab: Orang yang mengalungkan kalung pada hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Muslim. Muslim. 389. 280 Bukhari.: "Mayit itu bisa disiksa karena sebagian tangis keluarganya.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. Kitab: Bab-bab amalan dalam shalat. jilid 1. Bab: Keutamaan-keutamaan Abu Hurairah r. hlm.. Bab: Sifat Nabi saw. jilid 3. maka hendaklah dia memberi isyarat dengan tangannya dan mendengarkan. Bab: Orang yang memakai wewangian kemudian dia mandi. jilid 4. Bab: Apabila ada yang mengajak bicara. seusai shalat asar. Kitab: Haji.html (7 of 9)12/12/2005 7:52:50 . hlm.

445. Kitab: Tobat.. hlm. Bab: Apa yang disebutkan mengenai kubur Nabi saw. http://media. hlm. 284 Bukhari. 288 Bukhari. hlm. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw. Muslim. 501. Kitab: Hadits-hadits mengenai para Nabi. jilid 7. Kitab: Haji. Bab: Keutamaan Khadijah Ummul Mukminin. Kitab: Haji. hlm. Bab: Berita bohong. Muslim. 287 Bukhari. jilid 5. jilid 7. 293 Bukhari. Bab: Keutamaan Aisyah r. 286 Bukhari. hlm. 364. 291 Bukhari. 344.a. 196. jilid 4. hlm. bab: pahala umrah menurut kesusahan yang dihadapi. 292 Bukhari. hlm.html (8 of 9)12/12/2005 7:52:50 . Muslim. 34. 31. jilid 7. hlm 135. Kitab: Haji. jilid 4. Bab: Keterangan mengenai macam-macam ihram. 289 Muslim. dan Umar r. Bab: Orang yang mengerjakan umrah apabila dia thawaf untuk umrah. hlm. jilid 7. Bab: Keutamaan-keutamaan Hasan bin Tsabit r. Kitab: haji. 136. 163.isnet. jilid 4. 360. jilid 4.l34. Bab: Haji kaum wanita. 294 Bukhari. Bab: Perkawinan Nabi saw. 32. jilid 8. jilid 6. Muslim. Kitab: Jenazah. hlm. Bab: Keutamaan berjihad dan berperang. hlm. Kitab: Haji. jilid 3. jilid 8. Kitab: Jihad.a. hlm. Kitab: Peperangan. hlm. jilid 4. hlm.Kebebasan Wanita pria. 118. 285 Muslim. hlm. jilid 8. 290 Bukhari. Bab: Keterangan mengenai macam-macam ihram. hlm.. Kitab: Adab. Bab: manaqib orang Quraisy. Bab berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh. 283 Bukhari. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. Kitab: Haji. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 4. Bab: Tidak bertegur sapa dan sabda Nabi saw.." jilid 13. jilid 7.: "Tiada halal bagi orang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan temannya lebih dari tiga hari. hlm. hlm. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 104.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. Muslim. 361. 347.a. Abu Bakar. 437. Bab: Orang yang tidak ingin keturunannya dimaki. Kitab Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Keterangan mengenai macam-macam ihram.

Bab: Utsman bin Haitsam menceritakan kepada kami. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. hlm.84 Jakarta 12740 Telp. (sebelum.'. jilid 10. bab: Firman Allah SWT: "Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. 188. 64. 298 Muslim. 100. Kalibata Utara II No. no. 297 Lihat Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah. hlm.Kebebasan Wanita 295 Bukhari. jilid 17. Bab: Yang diucapkan ketika masuk ke kuburan mendoakan penghuninya. Kitab: Jenazah. 300 Muslim. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. hlm. jilid 4. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. 67.html (9 of 9)12/12/2005 7:52:50 .org/islam/Wanita/W1/3kaki3. Kitab: Bencana. jilid 3. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.isnet. Kitab: Berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah. hlm. Kitab: Thalak. Kitab: Tafsir. hlm. 167. jilid 16. mengenai kesepakatan para ilmuwan. Bab: Apa yang disebutkan secara khusus oleh Nabi saw. 296 Bukhari. 69. Bab: Masalah ila'dan menjauhi istri. 299 Bukhari.

' Hajar berkata: 'Aku pasrah kepada Allah. kepada siapa engkau tinggalkan kami?' Ibrahim menjawab: 'Kepada Allah. Lalu Hajar bertanya lagi: 'Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan perbuatan ini?' Ibrahim menjawab: 'Ya. Penuh Tawakal Kepada Allah Ibnu Abbas berkata: "Wanita pertama yang memakai ikat pinggang adalah ibu Ismail. Ibrahim menghadapkan mukanya ke arah Baitullah. Tetap Tenang Meskipun Berada di Daerah Terpencil Lanjutan hadits di atas. sementara Ibrahim tidak menoleh kepadanya sama sekali. Kemudian Ibrahim pulang (ke Syam). juga tidak ada air.'" (HR Bukhari)211 2. HAJAR IBU ISMAIL A. Ibrahim meletakkan di samping mereka satu kantong kurma dan satu tong air. sambil mengangkat kedua tangan dia berkata: "Wahai Tuhan kami. tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Menurut satu riwayat210: 'Wahai Ibrahim. Dia memakai ikat pinggang untuk menutupi tanda hamilnya di hadapan Sarah.html (1 of 10)12/12/2005 7:52:54 .S.' Hajar berkata: 'Kalau demikian halnya.org/islam/Wanita/W1/Hajar.lalu menempatkannya di samping Baitullah dekat pohon besar di atas zamzam dan bagian atas masjid. 1.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota B. Kemudian Ibrahim membawa Hajar dan Ismail --ketika itu Hajar sedang menyusukan Ismail-. Wahai http://media. lalu memanjatkan doa. sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman.isnet. Ibu Ismail segera membuntutinya dan berkata: 'Hai Ibrahim.' Kemudian Hajar kembali (ke Baitullah). lalu Ibrahim berangkat hingga ketika sampai di Tsaniyyah dan mereka sudah tidak melihatnya lagi. Di sanalah Ibrahim menempatkan mereka. Ketika itu belum ada seorang pun tinggal di Mekah. di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. pergi kemana engkau dan engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan apa-apanya ini?' Hajar menyampaikan pertanyaan itu kepada Ibrahim berulang kali.

" 4.' Tiba-tiba malaikat (Jibril) muncul tepat pada tempat zamzam. Allah Memuliakan Hajar Lanjutan hadits di atas. Lalu dia turun dari bukit Shafa hingga sampai ke lembah tersebut. lalu dia berkata: 'Engkau telah memperdengarkannya. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka buah-buahan." Selanjutnya. karena sesungguhnya di sinilah Baitullah itu di mana anak ini dan ayahnya akan membangunnya kelak. Ternyata dia mendengarkan suara itu lagi. maka tolonglah aku. lalu berlari sebagai larinya orang yang sangat kepayahan. Kemudian dia sampai ke Marwah. dia mendengar suara. Ketika air yang dalam tong itu habis. bersabda: "Semoga Allah menyayangi Ibu Ismail. Jibril menggali dengan tumitnya --atau berkata: 'Dengan sayapnya'-. Jika kamu ingin memberi pertolongan. selanjutnya menciduk air tersebut dan memasukkannya ke dalam tong. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah saw. dan begitu pula anaknya. lalu dia berkata kepada dirinya sendiri: 'Diamlah kamu.Kebebasan Wanita Tuhan kami.' Dia tekun mendengarkan suara itu. Menggeluti Kehidupan dan Arif dalam Berbuat http://media. berkata: "Demikianlah halnya sa'i yang dilakukan manusia antara kedua bukit tersebut. Lalu Hajar membuat kubangan kecil dengan tangannya seperti ini. Karena tidak tahan melihat anaknya begitu. Ibu Ismail menyusukan Ismail dan dia sendiri minum dari air (yang ditinggalkan Ibrahim dalam tong tadi). sehingga dia berhasil menembus lembah itu." Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi saw. Dan Allah tidak akan menyianyiakan keluarganya. mudah-mudahan mereka bersyukur.hingga keluarlah air.html (2 of 10)12/12/2005 7:52:54 . Hajar pun berangkat (untuk mencari air) Dia melihat bahwa Shafa adalah bukit yang terdekat dari tempat itu. Namun dia tidak melihat seorang pun berada di sana. Ternyata tidak ada seorang pun di sana." 3. Malaikat (Jibril) berkata kepada Hajar: "Janganlah kamu takut tersia-sia. Hajar berdiri di atas bukit itu dengan menghadap ke arah lembah untuk melihat apakah di sana ada orang." Beliau bersabda: "Lalu Hajar minum dan menyusukan anaknya. Seandainya dia meninggalkan zamzam --atau beliau bersabda: 'Seandainya dia tidak menciduk air itu'-niscaya zamzam itu sudah menjadi mata air yang mengalir terus ke permukaan buini. Sedangkan air itu terus memancar setelah diciduk.org/islam/Wanita/W1/Hajar.isnet. lalu berdiri di atasnya dan melihat-lihat apakah ada seseorang di sana. "Tatkala Hajar sampai ke atas Marwah. Dia mengangkat ujung bajunya. dia kehausan. Dia melakukan hal itu (berlari dari Shafa ke Marwah) sebanyak tujuh kali. (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. Hajar melihat anaknya merintih kehausan.

' Mereka berkata: 'Apakah kamu mengizinkan kami singgah di tempatmu ini?' Ibu Ismail menjawab: 'Boleh. Apabila banjir datang. Setelah beberapa hari. Nabi saw. Mereka melihat burung-burung melayang-layang mengitari tempat itu. Untuk itu beliau membawa bekal. Akhirnya semua anggota keluarga mereka tinggal di tempat itu." (HR Bukhari dan Muslim)213 1. lalu singgah di (satu tempat) di bawah Mekah. berkata: "Mula pertama Rasulullah saw. asal kalian tidak punya hak atas air ini. Lalu mereka tinggal di situ. Selanjutnya Ismail tumbuh menjadi dewasa. maka dia akan lewat di sebelah kanan dan sebelah kirinya. menerima wahyu adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Hal itu terus beliau lakukan hingga datang kepada beliau kebenaran (wahyu) ketika beliau sedang berada di dalam Gua Hira.' Lalu mereka mengirim satu atau dua orang utusan yang berlari cepat. lalu mereka berkata: 'Burung itu pasti berputar-putar di atas air. Ketika dia sudah akil balig. "Adalah Baitullah ketika itu agak tinggi letaknya bagaikan bukit kecil. Ali bin Abu Thalib berkata bahwa Rasulullah saw.html (3 of 10)12/12/2005 7:52:54 .isnet. Kita kenal betul dengan tempat ini dan biasanya tidak ada air." (HR Bukhari)212 C.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Sejak itu beliau menyepi di Gua Hira untuk beribadah selama bermalam-malam sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Ummul Mukminin. Ketika itu beliau tidak melihat mimpinya kecuali datang bagaikan cahaya subuh. beliau pulang kepada Khadijah mengambil bekal lagi untuk beberapa malam. Ternyata mereka menemukan air. bersabda: "Sebaik-baik wanita (pada zaman)nya adalah Maryam putri Imran dan sebaik-baik wanita (dari umat)nya adalah Khadijah. berkata: 'Ketika itu ibu Ismail berada dekat air itu. Bergaul Baik dengan Suami Aisyah. Mereka datang dari daerah Kada. lalu belajar bahasa Arab dari mereka. KHADIJAH BINTI KHUWALID ISTRI RASULULLAH SAW. kami setuju.' Ibnu Abbas berkata: "Lalu Nabi saw."214 http://media. Kemudian mereka mengajak keluarga mereka untuk tinggal di tempat itu.Kebebasan Wanita Lanjutan hadits di atas. mereka mengawinkannya dengan salah seorang gadis mereka. Demikianlah keadaannya hingga lewat dekat mereka rombongan dari Kabilah Jurhum atau Keluarga Jurhum. berkata: 'Rombongan itu tahu bahwa ibu Ismail merasa senang mendapatkan teman. Lalu utusan itu kembali dan memberitahu Kabilah Jurhum bahwa disitu ada air Kemudian mereka mendatangi tempat air itu. Mereka sangat sayang kepada Ismail dan merasa kagum kepadanya setelah dia dewasa.' Mereka berkata: 'Ya.

: "Ini adalah Namus (Jibril) yang telah diturunkan oleh Allah kepada Musa. pulang membawa ayat tersebut. dan cukup banyak menulis dari Injil dengan tulisan Ibrani. Penuh Kasih Sayang dan Perhatian terhadap Suami Kemudian Khadijah mengajak Nabi saw. Oh.' Dia memeluk dan mendekapku untuk ketiga kalinya sehingga aku merasa kepayahan. sementara hati beliau gemetar sekali.'"215 3.s. bergembiralah! Demi Allah. tentu aku akan membelamu mati-matian. seraya berkata: 'Selimutilah aku.' Lalu dia menyelimuti Nabi saw. Jika harimu itu sempat aku alami. hingga beliau masuk ke rumah Khadijah binti Khuwailid r.' Beliau berkata: 'Lalu malaikat itu memeluk dan mendekapku erat-erat sehingga aku merasa kepayahan. Bacalah. engkau suka memenuhi kebutuhan orang tak punya. setiap orang yang datang dengan mengemban tugas sepertimu. dan engkau senantiasa membela kebenaran.' Lalu dia melepaskanku dan berkata: 'Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian beliau menceritakan apa-apa yang telah beliau alami kepada Khadijah seraya berkata: 'Aku sungguh khawatir sekali akan keselamatan diriku. Dia sudah terbiasa menulis dengan tulisan Ibrani.Kebebasan Wanita 2.a. bertanya: "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab: "Ya. Lalu Waraqah berkata kepada Rasulullah saw.isnet. kalau saja aku pada masa kenabianmu kelak masih muda belia.' Dia memeluk dan mendekapku untuk yang kedua kali hingga aku merasa kepayahan. sehingga hilang rasa takut beliau. dan Tuhanmulah yang paling Pemurah.: "Wahai anak saudaraku. apa yang engkau alami?" Rasulullah saw. dengarkanlah cerita anak saudaramu ini!" Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi saw. datang dan berkata: 'Bacalah!' Beliau menjawab: 'Aku tidak bisa membaca. Kemudian dia melepaskanku sambil berkata: 'Bacalah!' Aku jawab: 'Aku tidak bisa membaca.org/islam/Wanita/W1/Hajar. kalau saja aku masih hidup pada saat engkau diusir oleh kaummu. Khadijah berkata kepadanya: "Wahai anak pamanku. Oh. Allah tidak bakal mengecewakanmu selamanya. pasti dimusuhi. saudara misan Khadijah. engkau suka memikul beban orang lain." (HR Bukhari dan Muslim) http://media. pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad ibnul Uzza. engkau suka memuliakan tamu. Sesungguhnya engkau telah menyambung tali persaudaraan. selimutilah aku. menceritakan kepada Waraqah segala sesuatu yang telah beliau alami." Rasulullah saw. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ketika itu dia sudah tua dan buta.' Khadijah berkata: 'Jangan begitu.' Lalu ia melepaskanku seraya berkata: 'Bacalah!' Aku menjawab: 'Aku tidak bisa membaca. Sangat Cerdas dan Tawakal Lalu Malaikat Jibril a.' Rasulullah saw.html (4 of 10)12/12/2005 7:52:54 . Waraqah bin Naufal telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliah.

'" (HR Muslim)220 6. minta izin untuk menemui Rasulullah saw.Kebebasan Wanita 216 Dalam satu riwayat menurut versi Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah saw.: 'Seolah-olah tidak ada di dunia ini wanita selain Khadijah?' Beliau berkata: 'Sesungguhnya dia (adalah wanita yang utama) dan dia (adalah wanita yang bijaksana) dan dari dialah aku mendapatkan anak. Senantiasa Mengingat Khadijah r."217 4. Rasulullah saw."219 5. Aisyah berkata: "Nabi saw. berkata: "(Khadijah) beriman ketika orang-orang kafir kepadaku. tidak mengawini selain Khadijah sampai dia (Khadijah) meninggal dunia. Aisyah berkata: "Rasulullah saw. Melahirkan Keturunan yang Saleh Aisyah berkata: "Terkadang aku berkata kepada Rasulullah saw. saudara perempuan Khadijah. sehingga beliau agak terperanjat. dia berkata: "Halah binti Khuwailid. lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. kemudian mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah. Aisyah berkata: "Tidak ada rasa cemburuku terhadap salah seorang dari istriistri Nabi saw. Bahkan beliau sering menyembelih seekor kambing. Rasulullah saw. Memuliakan Khadijah r. Akan tetapi (rasa cemburuku itu timbul karena) Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)222 Dari Aisyah.'" (HR Bukhari)218 Di dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Nabi saw. dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku.html (5 of 10)12/12/2005 7:52:54 . berkata: "Allah mengaruniaiku anak darinya ketika Dia tidak memberiku anak dari istriistriku yang lain. http://media. seringkali menyebut-nyebutnya.a. padahal aku tidak pernah melihat (bertemu dengan)nya.isnet. bersabda: 'Sesungguhnya aku telah diberi karunia dengan cintanya Khadijah kepadaku. Rasulullah saw. Hal itu mengingatkan beliau kepada cara minta izinnya Khadijah.a." (HR Muslim)221 7. sangat Mencintai Khadijah r.a.org/islam/Wanita/W1/Hajar. dan dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang memblokade. yang melebihi rasa cemburuku terhadap Khadijah.

Apabila dia datang kepadamu. sementara mereka tertawa terbahak-bahak sampai mereka miring satu sama lainnya.' Lalu aku berkata: 'Apa yang membuatmu selalu teringat kepada salah seorang nenek dari nenek-nenek Kabilah Quraisy itu? Dia sudah tua renta dan telah habis ditelan masa? Bukankah Allah sudah memberimu pengganti yang lebih baik daripadanya?'" (HR Bukhari dan Muslim)223 Dalam salah satu riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah saw. Penuh Perhatian terhadap Ayah Tentang cerita masa kecilnya. maka letakkanlah kotoran tersebut di atas pundaknya. Dia segera berlari ke tempat Nabi saw. 1.' Aisyah berkata: 'Aku merasa cemburu sekali. tengah melaksanakan shalat di dekat Ka'bah dan di sana ada sekumpulan orang Quraisy sedang duduk-duduk. Maka berangkatlah orang yang paling celaka di antara mereka (yaitu Uqbah bin Abi Mu'ith) untuk mengambil kotoran tersebut.a. sedang sujud. shalat. dan ari-ari (hewan tersebut yang telah mereka potong sebelumnya)? Bawa semua kotoran itu ke sini dan tunggu sebentar. lalu mengambil kotoran. maka sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya dan dariku dan beri kabar gembiralah kepadanya tentang sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara di mana di dalamnya tidak ada keributan dan kesusahan. Abu Hurairah berkata: "Jibril datang kepada Nabi saw.Kebebasan Wanita Kemudian beliau berkata: 'Ya Tuhan. FATHIMAH AZ-ZAHRA PUTRI RASULULLAH SAW. Nabi saw. Apabila dia telah sujud.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Tatkala Rasulullah saw.isnet. rupanya si Halah. Fathimah ketika itu sudah gadis remaja. dan berkata: 'Wahai Rasulullah.html (6 of 10)12/12/2005 7:52:54 . tetap saja sujud. darah. menjawab: "Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik daripada dia. Abdullah berkata: "Suatu ketika Rasulullah saw. Allah Memuliakan Khadijah r. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata: 'Apakah kalian tidak melihat orang yang suka mencari muka itu? Siapa di antara kalian yang mau pergi ke tempat unta keluarga si fulan. Lalu ada seseorang yang berangkat untuk memberitahu Fathimah. Beliau masih tetap dalam keadaan sujud hingga Fathimah membuang kotoran tersebut dari pundak beliau.'" (HR Bukhari dan Muslim)225 D. dia meletakkan kotoran tersebut ke atas pundak Nabi saw."224 8. ini Khadijah datang kepadamu dengan membawa bejana berisikan lauk pauk atau makanan atau minuman. Setelah itu Fathimah memaki-maki orang-orang Quraisy http://media.

" (HR Bukhari dan Muslim)228 3." Beliau lalu duduk di antara kami. Kemudian beliau berkata: "Maukah kalian aku beritahu mengenai sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Apabila kalian sudah siap di tempat tidur kalian.html (7 of 10)12/12/2005 7:52:54 ." Di dalam riwayat Abu Daud yang lain http://media. Dia mendengar bahwa ada seorang budak datang kepada Nabi saw. berada di dekatku. maka dia berkata: "Wajah Nabi saw.." (HR Bukhari dan Muslim)226 Tentang cerita masa dewasanya. Lalu Fathimah membasuh darah (luka beliau) sementara Ali memegangi." (HR Bukhari dan Muslim)227 2. dia memanggul girbah air hingga lecet pundaknya. putri Rasulullah saw. Waktu itu kami sudah berada di tempat pembaringan. Kami bangun menemui beliau. Nabi saw. Beliau berkata: "Tetaplah di tempat kalian. dan topi baja yang ada di atas kepala beliau pecah tertembus panah. Saat itu aku merasakan betapa dinginnya telapak kaki beliau yang menyentuh perutku. kemudian menempelkannya ke tempat luka sehingga darah berhenti mengalir." (HR Bukhari dan Muslim)229 Menurut riwayat Abu Daud.a. gigi geraham beliau patah. dikatakan bahwa dia ditanyai tentang luka Nabi saw.a. Hal itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan. lalu membakarnya sehingga menjadi abu.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Menikah dengan Ali bin Abu Thalib Ali bin Abi Thalib r. Setelah Nabi saw.isnet. datang. Sabar dan Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Ali mengatakan bahwa Fathimah r. untuk mengadukan tangannya yang lecet akibat gilingan miliknya. dan dia menyapu rumah sehingga berdebu pakaiannya. Ketika Fathimah melihat darah luka itu semakin banyak mengalir. berkata: "Ketika aku hendak membina rumah tangga dengan Fathimah. tahmid tiga puluh tiga kali. aku mengikat janji (bersepakat) dengan seorang pandai emas dari Bani Qainuqa untuk pergi bersamaku mengambil kayu idzkhir (yang harum aromanya) yang akan kujual kepada para pandai emas sehingga uangnya dapat kupergunakan buat penyelenggaraan pesta perkawinanku.a.. maka hendaklah kalian baca tasbih tiga puluh tiga kali. terluka. dan takhir tiga puluh empat kali.Kebebasan Wanita tersebut. ketika itu Fathimah tidak menemukan Nabi saw. sehingga masalah itu akhirnya dia ceritakan kepada Aisyah. lalu menemui kami. Aisyah menyampaikan cerita Fathimah tadi kepada beliau. dia mengambil tikar. Dia memutar gilingan hingga lecet tangannya. pada hari peperangan Uhud. dari Sahal r. datang kepada Nabi saw. Tetapi. Ali berkata: "Suatu ketika Fathimah putri Nabi saw.

Kebebasan Wanita dikatakan: "Fathimah membuat roti sehingga warna mukanya berubah (terkena arang).' Mendengar berita itu.uhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kalian.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Datang al-Hasan bin Ali.'" (HR Muslim)233 Aisyah. Kemudian beliau membacakan firman Allah: 'Sesungg. Ummul Mukminin berkata: "Pada waktu Rasulullah sakit kami para istri Nabi saw.' Kemudian beliau menyuruh putrinya itu duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau.' --Menurut satu riwayat: 'Dan sesungguhnya aku merasa khawatir jika agamanya sampai terfitnah . dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. hai ahlal bait. Kemudian datang pula Ali dan beliau pun mengajaknya masuk. sehingga Fathimah tersenyum. keluar dengan memakai pakaian yang tidak dijahit terbuat dari bahan bulu berwarna hitam. Kemarahan Rasulullah saw. Berita itu sampai kepada Fathimah. Begitu melihat Fathimah. dia mau kawin dengan putri Abu Jahal. Kemudian saya mendengar beliau membaca syahadat dan bersabda: 'Sesungguhnya aku telah menikahkan Abul Ash bin ar-Rabi. Rasulullah saw. lalu Fathimah menangis tersedu-sedu.. demi Allah. dan berkata: '(Wahai Rasulullah). Suami. Itulah Ali. Lalu datang Fathimah ."230 4.isnet. Setelah berbicara sejenak secara berbisik-bisik. dan aku tidak suka kalau ada sesuatu yang menyakitinya. tidak mungkin berkumpul putri Rasulullah saw. kaummu menduga bahwa kamu tidak akan pernah marah untuk membela putri-putrimu. Lalu dia pergi menemui Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)232 5. Kemudian kamu menangis.'--231 Akhirnya Ali membatalkan pinangannya tersebut. berdiri. berkumpul bersama beliau. Aku berkata kepada Fathimah: 'Aku adalah salah satu dari istriistri beliau Tetapi Rasulullah saw. lalu mempercayai aku. Memuliakan Fathimah. dan Kedua Putranya Aisyah berkata: "Pagi-pagi Nabi saw. Tidak seorang pun dari kami yang pergi meninggalkan tempat.. pergi. Melihat kesedihan yang dialami putrinya itu. dengan putri musuh Allah sama sekali. Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku. Nabi saw. beliau menyambutnya seraya berkata..' Ketika Rasulullah saw. Akan tetapi. Aku tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram. dalam Membela Fathimah Miswar bin Makhramah berkata: "Ali meminang putri Abu Jahal. beliau berbicara secara berbisik-bisik sekali lagi. Kemudian datang al-Husain dan masuk bersamanya.. 'Selamat datang putriku. lalu beliau mengajaknya masuk.html (8 of 10)12/12/2005 7:52:54 . hanya memilih berbisik dengan kamu di antara kita semua. http://media. Kemudian datang Fathimah dan beliau mengajaknya masuk.

Tatkala Nabi saw.html (9 of 10)12/12/2005 7:52:54 . Itu menurutku menunjukkan sudah dekatnya ajalku. Fathimah datang untuk menemui beliau. Beliau tidak berbicara denganku dan aku juga tidak berbicara dengan beliau hingga sampai ke pasar Bani Qainuqa.. Lalu Hasan datang bergegas sehingga Rasulullah saw. Saya kira Fathimah memasangkan kalung (yang terbuat dari bahan yang harum baunya) kepada Hasan atau memandikannya. Sebaliknya Fathimah juga melakukan hal yang sama apabila Nabi saw. Karena itu (kata beliau padaku) hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bersabar.'" (HR Bukhari)238 6.. berkata: "Nabi saw. Beliau berkata: 'Wahai Fathimah.. cintailah ia dan cintailah orang yang mencintainya. keluar sesaat di siang hari. menciumnya. kepadamu. aku mendengar Rasulullah saw. aku kembali menanyai Fathimah: 'Aku sengaja menemuimu untuk menanyakan apa sebenarnya yang dibisikkan Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)237 Dari Ibnu Umar. at-Tirmidzi.isnet. Dan pada tahun ini hal itu dilakukan sampai dua kali. Sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah aku terhadapmu."236 Abu Hurairah ad-Dausi r. datang untuk menemuinya. Tatkala melihat kesedihanku itulah beliau berbicara kepadaku secara rahasia untuk kedua kalinya.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Beliau bertanya: 'Apakah di sana ada Luka (nama kecil alHasan bin Ali)?' Fathimah menahan Hasan sebentar. lalu memeluk dan menciumnya.' Lalu Fathimah menceritakannya kepadaku sebagai berikut: 'Pembicaraan beliau yang pertama kali adalah mengenai Jibril yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an oleh beliau setiap tahun satu kali. dia berkata: ". Mirip Fathimah dan Putranya http://media.. sakit. beliau berdiri menghampiri Fathimah.'" (HR Bukhari dan Muslim)235 Dalam satu riwayat menurut Abu Daud. sebab dahulu kamu tidak mau menceritakannya kepadaku.a. dan an-Nasa'i disebutkan: ". merangkul dan menciumnya seraya berkata: 'Ya Allah. apabila Fathimah datang untuk menemui Nabi saw.' Setelah Rasulullah saw. dan menyuruhnya duduk di tempat duduk beliau.' Fathimah berkata: 'Sekarang baiklah akan aku ceritakan kepadamu. apakah kamu tidak merasa senang apabila kamu menjadi pemimpin wanita-wanita mukmin atau sebagai pemimpin umat ini?' Di dalam satu riwayat disebutkan234: 'Ucapan beliau tersebut membuat Fathimah tertawa. Lalu beliau duduk di pekarangan rumah Fathimah.Kebebasan Wanita aku langsung bertanya kepada Fathimah: 'Masalah apa yang dibisikkan beliau kepadamu?' Fathimah menjawab: 'Aku tidak mungkin mengungkapkan rahasia Rasulullah saw. bersabda: 'Keduanya (Hasan dan Husain) adalah sekuntum bunga dunia dan akhirat untukku. (Fathimah berkata) karena itulah aku menangis seperti yang engkau lihat. wafat.

84 Jakarta 12740 Telp. Kalibata Utara II No.org/islam/Wanita/W1/Hajar. dan an-Nasa'i: "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih minp rupa.. dibandingkan dengan Hasan bin Ali. dia berkata: "Tidak ada seseorang yang lebih mirip rupanya dengan Nabi saw. Cara berjalannya mirip sekali dengan berjalannya Nabi saw. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. gaya." (HR Bukhari)240 Menurut riwayat Abu Daud.isnet. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. mengatakan bahwa Rasulullah saw..html (10 of 10)12/12/2005 7:52:54 . at-Tirmidzi. Allah Memuliakan Fathimah Aisyah r. dalam cara berdiri dan duduk seperti Fathimah." (HR Bukhari dan Muslim)239 Dari Anas."241 7. dan pembawaannya dengan Rasulullah saw.a. berkata kepada Fathimah: "Apakah kamu tidak senang apabila kamu menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga?" (HR Bukhari)242 (sebelum.Kebebasan Wanita Aisyah berkata: ". lalu Fathimah datang dengan berjalan kaki. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.

pemimpin Kabilah Qarah. berkata: "Aku tidak menyadari kenyataan bahwa kedua orang tuaku telah memeluk agama Islam. tidak mungkin keluar dan tidak mungkin dikeluarkan. Kembalilah dan beribadahlah kepada Tuhanmu di negerimu.' Ibnu Daghinah berkata: 'Orang sepertimu ini.html (1 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Dibesarkan Urwah bin Zubair mengatakan bahwa Aisyah. suka menjalin hubungan kekeluargaan. Apakah kalian mengeluarkan seseorang yang suka mencukupi kebutuhan orang yang tidak punya. Sebab engkau suka memenuhi kebutuhan orang yang tidak punya. istri Nabi saw. Lingkungan Khusus Tempat Aisyah r. dan tiada hari yang mereka lewati kecuali Rasulullah datang ke rumah kamu baik siang maupun malam hari.a. karena itu aku akan mengembara di muka bumi sehingga aku bisa beribadah kepada Tuhanku. AISYAH UMMUL MUKMININ "Dari Umar ibnul Ash dikatakan bahwa dia bertanya kepada Nabi saw. Kemudian Ibnu Daghinah berkeliling menemui tokoh-tokoh Quraisy pada sore harinya. Abu Bakar keluar untuk berhijrah dengan tujuan negeri Habasyah. 'Bapaknya. Ketika dia sampai di Barkal Ghimad (Yaman). Saya siap menjadi penanggunganmu.' Aku bertanya lagi: 'Dari kalangan pria?' Beliau menjawab. dia bertemu dengan Ibnu Daghinah. suka memikul beban orang lain. suka memuliakan tamu.'" (HR Bukhari dan Muslim)243 1. Ibnu Daghinah berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya orang yang seperti Abu Bakar tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan. dan Ibnu Daghinah ikut berangkat bersama Abu Bakar. suka memuliakan http://media. Dia bertanya: 'Mau kemana kamu.isnet. wahai Abu Bakar. suka memikul beban orang lain. dan suka membantu para penegak kebenaran.' Akhirnya Abu Bakar kembali.: 'Siapa orang yang paling engkau cintai?' Beliau menjawab: 'Aisyah.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota E. suka menyambung tali persaudaraan. Kemudian ketika kaum muslimin mendapat cobaan. wahai Abu Bakar?' Abu Bakar menjawab: 'Kaumku telah mengusirku.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.

Mendengar kata-kata itu mereka berkata kepada Ibnu Daghinah: 'Suruhlah Abu Bakar beribadah kepada Tuhannya di rumahnya saja. Maka datanglah Ibnu Daghinah. Sekarang kamu pilih. Beliau berkata kepada umat Islam: 'Telah diperlihatkan Allah kepadaku tempat hijrah kalian. di samping kami juga tidak bisa menerima perbuatan Abu Bakar itu terus berlanjut.Kebebasan Wanita tamu. Satu tempat yang kaya kurma.' Aisyah berkata bahwa kemudian Ibnu Daghinah pergi menemui Abu Bakar. Kami khawatir sekali perbuatannya itu akan memperdaya istri-istri dan anak-anak kami. Dia tidak kuasa membendung air matanya kalau sudah mulai membaca Al-Qur'an. Dia memperlihatkan shalatnya dan membaca Al-Qur'an di situ.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. Mereka berkata: 'Kami telah memperbolehkan Abu Bakar untuk melakukan ibadah di rumahnya dengan jaminan keamanan darimu. dan berkata: 'Kamu sudah tahu apa yang aku janjikan padamu.' Pernyataan orang Quraisy itu disampaikan oleh Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar. masih berada di Mekah. Tetapi dia telah melanggar syarat yang kami tentukan.html (2 of 17)12/12/2005 7:52:59 . apakah menerima syarat perjanjian kita atau kamu mengembalikan jaminan perlindungan yang telah kuberikan padamu. Semenjak itu Abu Bakar beribadah kepada Tuhannya di rumahnya. Kami tidak mau mengkhianati. Abu Bakar adalah seorang yang mudah menangis. Kalau dia bersedia melakukan ibadah di rumahnya saja. lalu niatnya itu dia laksanakan. Demikian pula halnya orang-orang yang sudah berhijrah ke Habsyah. Tapi jangan sampai mengganggu kami dan jangan melakukannya secara terang-terangan. maka hijrahlah orang-orang menuju Madinah. sebab kami khawatir hal itu memperdaya para istri dan anak-anak kami. Kemudian terlintas dalam benak Abu Bakar untuk membangun masjid di pekarangan rumahnya.' Ketika itu Nabi saw. Karena itu cobalah engkau larang dia. umumnya mereka kembali ke Madinah. Maka berdatanganlah ke tempat itu wanita-wanita kaum musyrik dan anak-anak mereka yang kagum melihat apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar. Hal tersebut membuat para pemuka Quraisy merasa khawatir. maka lakukanlah. Sebab aku tidak ingin orangorang Arab mendengar bahwa aku mengkhianati janji terhadap seseorang yang telah aku buat perjanjian dengannya. Di situlah Abu Bakar shalat dan membaca Al-Qur'an.isnet. tidak memperlihatkan shalat dan tidak membaca apa-apa kecuali di rumahnya. terletak di antara dua daerah yang berbatu hitam. Dia telah membangun sebuah masjid di pekarangan rumahnya. maka mintalah dia supaya mengembalikan kepadamu jaminan keamanan yang telah kamu berikan kepadanya.' Abu Bakar berkata: 'Sekarang akan aku kembalikan jaminanmu dan aku ridha dengan jaminan keamanan dari Allah SWT. Lalu mereka mengirim utusan untuk memanggil Ibnu Daghinah. Silakan dia shalat dan membaca apa yang dia inginkan. dan senantiasa membantu para pembela kebenaran?' Biasanya orang Quraisy tidak pernah menyepelekan orang yang dilindungi oleh Ibnu Daghinah. Tapi kalau dia keberatan dan tetap bersikeras untuk melanjutkan perbuatannya itu. Abu Bakar pun sudah bersiap-siap untuk hijrah http://media.

ambillah salah satu dari kedua untukku ini. wahai Rasulullah?' Rasulullah saw. Kami buatkan bekal untuk mereka berdua dalam kantong. Sementara Aisyah wafat pada zaman khalifah Mu'awiyah. Selanjutnya Abu Bakar menyiapkan dua ekor unta dan memberi makan untanya dengan daun samur selama empat bulan. bersabda: "Aku melihat dirimu dalam mimpi --dua kali247 atau tiga malam. datang dengan bertudung kepala.' Lalu Rasulullah saw. Demi Allah. wahai Rasulullah.'" Aisyah berkata: "Lalu kami mempersiapkan kedua unta itu secepat mungkin.isnet. Nabi saw. Asma binti Abu Bakar memotong kain ikat pinggangnya untuk dijadikan pengikat mulut kantong tersebut." (HR Bukhari)245 Dalam kitab Fathul Bari disebutkan: "Aisyah adalah ash-Shiddiqah binti ashShiddiq (gadis jujur.' Aisyah berkata bahwa kemudian Rasulullah saw.' Abu Bakar berkata: 'Demi bapakku. Beliau berkata kepada Abu Bakar: 'Suruhlah keluar orang-orang yang ada bersamamu!' --Menurut riwayat Musa bin Uqbah. beliau tidak akan datang pada saat seperti ini kecuali untuk sesuatu urusan yang sangat penting.. yaitu tahun 58. menjawab: 'Ya.' Nabi saw. berkata: 'Sesungguhnya Allah telah mengizinkan untuk keluar (hijrah). kemudian minta izin dan Abu Bakar pun mengizinkannya masuk. agar dia bisa menemani beliau nantinya. datang. berkata: '(Tetapi harus) dengan harga. lalu Abu Bakar berkata: 'Ayah ibuku tebusannya.Kebebasan Wanita ke Madinah. Aku juga berharap semoga Allah mengizinkanku (berhijrah). Aisyah berkata bahwa ketika itu tidak ada orang yang bersama Abu Bakar kecuali aku sendiri dan Asma244-.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. Aisyah lahir dalam era Islam.' Aisyah berkata bahwa pada suatu hari. Allah Memilih Aisyah r.Abu Bakar menjawab: 'Demi bapakku. sebagai Istri Rasulullah saw. ketika sedang duduk-duduk di siang hari yang sangat panas. tiba-tiba ada seseorang berkata kepada Abu Bakar: 'Ini Rasulullah saw. kalau begitu. putri seorang yang jujur).248 Malaikat datang kepadaku http://media. dan Abu Bakar berangkat menuju gua di Bukit Tsur. Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw.' Lalu Abu Bakar menahan dirinya demi Rasulullah saw. Ibunya bernama Ummu Ruman." Selanjutnya Aisyah berkata: "Kemudian Rasulullah saw.' Rasulullah saw. Karena itulah Asma dijuluki dengan dzatun nithaq (wanita berikat pinggang).' Abu Bakar berkata: 'Apakah aku boleh menemanimu.' Abu Bakar bertanya: 'Apakah engkau juga berharap demikian (wahai Rasulullah)?' Rasulullah saw. berkata: 'Ya.html (3 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Sebelumnya beliau tidak pernah berkunjung pada saat seperti ini. atau tahun berikutnya. delapan tahun sebelum peristiwa hijrah (atau sekitar waktu tersebut). sebenarnya mereka adalah keluargamu."246 2. berkata kepadanya: 'Sabarlah dulu Abu Bakar.a. wafat ketika Aisyah berusia delapan belas tahun.

Kami berangkat ke Madinah. maka dia akan binasa. Setelah perasaanku agak tenang. Aisyah r.: "Apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada hari Perang Uhud?" Nabi saw.html (4 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku.a. dalam Bidang Keilmuan a. menjawab: "Ya. Kedudukan Aisyah r. kecuali dia mengulanginya (menanyakannya kembali) sehingga dia paham betul. datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. maka pasti akan terlaksana. istri Nabi saw. ibuku mengambil sedikit air. menjawab: "Itu adalah kemudahan ketika diajukan ke timbangan (perhitungan).Kebebasan Wanita membawamu dalam selembar kain sutera seraya berkata: 'Inilah istrimu. lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut. kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu.a. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Kemudian aku terserang yenyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok. Kemudian ibuku.a. Ummu Ruman. menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun. berkata: "Nabi saw.' Ketika kain yang menutupi wajahmu itu aku singkapkan ternyata kamu. Mereka menyambutku seraya berkata: 'Selamat. Antusias Menuntut Ilmu Abu Malikah berkata bahwa Aisyah tidak pernah mendengar sesuatu yang belum dipahaminya.'" (HR Bukhari dan Muslim)249 3.. sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku. dan aku memenuhi panggilannya. maka dia akan diazab. pernah bersabda: "Barangsiapa yang dihisab. yaitu apa yang aku http://media. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Kami tinggal di tempat Bani Harits bin Khazraj.' Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka." (HR Bukhari)251 Aisyah r.isnet. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah.. Dia memanggilku. Resepsi Perkawinan Aisyah r. Lalu aku berkata: 'Kalau itu memang datang dari sisi Allah. Tetapi barangsiapa yang diteliti timbangannya dengan berkelit-kelit." Aisyah berkata: "Lalu aku bertanya: 'Bukankah Allah SWT berfirman: "Ia akan dihisab (diperhitungkan) dengan perhitungan yang mudah?" Aisyah berkata bahwa Nabi saw. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau.a. dan bahwa Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)250 4. semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar. sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. mengatakan bahwa dirinya bertanya kepada Nabi saw.

lalu berkata: 'Wahai Muhammad. mengenai dinding Ka'bah. Ketika aku perhatikan dengan cermat. Dia tidak menyambutku seperti yang kuinginkan.org/islam/Wanita/W1/Aisyah." Aku bertanya: "Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Baitullah?" Beliau menjawab: "Karena kaummu kekurangan dana. maka benar-benar besar kebohongannya atas Allah. (HR Bukhari dan Muslim)253 Masruq berkata: "Aku sedang bersandar di rumah Aisyah. yaitu ketika aku memperkenalkan diriku kepada Ibnu Abdi Ya Lail bin Abdi Kulal. Aku tidak sadar kemana arah yang dituju. melihat Tuhannya. niscaya aku akan memasukkan tembok itu ke dalam Baitullah dan akan aku letakkan temboknya di bagian bawah saja. Ternyata ada segumpal awan yang menaungiku. Kalau tidaklah karena pertimbangan bahwa kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliah dan tidak merasa khawatir jika mereka akan mengingkarinya."' (HR Bukhari dan Muslim)252 Aisyah berkata: "Aku pernah bertanya kepada Nabi saw. apakah itu termasuk Baitullah?" Beliau menjawab: "Ya. maka kemarilah kamu untuk memperlihatkan kepada mereka apa yang perlu dipugar. menjawab: 'Jangan. dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Ternyata aku sudah sampai di suatu daerah yang bernama Qarnu ast-Tsa'alib (yang berjarak tempuh satu hari satu malam dari Mekah). maka benar-benar besar kedustaannya atas Allah. Allah telah mengutus malaikat penunggu gunung kepadamu untuk kamu perintahkan melakukan apa yang kamu inginkan terhadap mereka.' Tidak lama kemudian malaikat penunggu gunung memanggil-manggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Dan yang paling berat aku temukan dari mereka adalah pada hari Aqabah.' Aku bertanya: 'Apa yang tiga hal itu?' Aisyah berkata: '(Pertama) barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad saw. ada tiga hal yang barangsiapa membicarakan salah satu diantaranya." Selanjutnya Nabi saw.isnet." Aku bertanya: "Mengapa pintunya agak tinggi?" Beliau menjawab: "Mereka merancangnya seperti itu supaya mereka bisa memasukkan orang yang mereka kehendaki dan mencegah orang yang tidak mereka kehendaki. memperlihatkan kepada Aisyah kurang lebih sekitar tujuh hasta.Kebebasan Wanita temukan dari kaummu. Lalu aku mengangkat kepalaku ke arah langit." Menurut riwayat Muslim: "Jika sepeninggalku nanti mereka mempunyai gagasan untuk memugarnya. lalu dia berkata: 'Hai Abu Aisyah (Masruq). apa yang engkau inginkan? Apakah engkau menginginkan supaya aku menjepitkan kedua gunung itu terhadap mereka?' Nabi saw.' Aku yang semula http://media. Akhirnya aku pergi dengan perasaan sedih sekali. ternyata dalam awan itu ada Jibril yang memanggilku seraya berkata: 'Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan jawaban mereka terhadapmu.html (5 of 17)12/12/2005 7:52:59 . aku berharap mudah-mudahan Allah berkenan melahirkan dari tulang rusuk mereka orang yang mau menyembah Allah.

org/islam/Wanita/W1/Aisyah.' Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah.' Selanjutnya Aisyah berkata: '(Kedua) barangsiapa beranggapan bahwa Rasulullah saw. sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.'" (HR Bukhari dan Muslim)254 Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah saw. dan Allah pun suka bertemu dengannya. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya). maka benar-benar besar kedustaannya atas Allah. tunggu dulu. kecuali Allah). Beliau bersabda: 'Itu adalah Jibril.' Kemudian Aisyah berkata: 'Apakah kamu belum mendengar Allah berfirman: (Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Allah telah berfirman: (Katakanlah: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib. Dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah. telanjang.html (6 of 17)12/12/2005 7:52:59 . apakah maksudnya membenci kematian? Setiap kita pasti senang pada kematian?" Beliau menjawab: "Bukan begitu. dan belum berkhitan. bersabda: '(Pada hari kiamat) manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki.Kebebasan Wanita bersandar lalu duduk seraya berkata: 'Wahai Ummul Mukminin. maka tidak akan suka bertemu Allah. apabila diberi kabar gembira dengan rahmat Allah. sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan: dan dialah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui).isnet. akan tetapi seorang mukmin. Bukankah Allah telah berfirman (Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat-Nya di ufuk yang terang) dan (Sesungguhnya Muhammad telah melihat-Nya pada waktu yang lain)?' Aisyah berkata: 'Aku adalah orang pertama dari umat ini yang menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Aku melihatnya turun dari langit. maka benar-benar besar kedustaannya atas Allah." Aku bertanya: "Wahai Nabiyallah. apakah antara kaum http://media. maka Allah juga suka bertemu dengannya. Dan sesungguhnya orang kafir. maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. menyembunyikan sesuatu dari Kitab Allah. dan surga-Nya maka dia pasti suka untuk bertemu dengan Allah. dan Allah pun juga tidak suka bertemu dengannya. apabila diberitahu dengan adanya siksa dan murka Allah. Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Allah SWT berfirman: (Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata dengannya kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir bisa mendengar suara-Nya tapi tidak bisa melihat-Nya) atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah apa yang Dia kehendaki. pernah bersabda: "Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah. (ketiga) barangsiapa yang menyatakan bahwa dia bisa menceritakan apa yang bakal terjadi besok. Aku tidak melihatnya dalam bentuk aslinya kecuali dua kali ini." (HR Bukhari dan Muslim)255 Aisyah berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. keridhaan. Sesungguhnya dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana). Allah telah berfirman: (Hai Rasulullah. Kebesaran bentuknya menutupi ruang antara langit dan bumi. jangan terburu-buru.

. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dari mereka dengan cara mencabut (nyawa) para ulama berikut ilmu mereka.isnet.. (tulisan Arab)?" Aisyah berkata: "Yang benar mereka (para rasul) telah didustakan oleh kaum mereka." (HR Muslim)257 Urwah berkata. pernah bersabda: "Peninggalanku tidak dapat diwarisi.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. Buktikanlah kepadaku dari Abdullah mengenai apa yang pernah kamu ceritakan kepadaku. istri-istri beliau mengutus Utsman menemui Abu Bakar untuk menanyakan bagian warisan peninggalan mereka dan Nabi saw. Urwah mengatakan bahwa dirinya bertanya kepada Aisyah r.a. Setelah itu Abdullah bin Amru kembali melaksanakan ibadah haji. mereka berfatwa berdasarkan pendapatnya. istri Nabi saw. itu adalah sedekah. maka di manakah manusia berada ketika itu. Aisyah merasa kagum dan berkata: 'Demi Allah. mereka (para rasul) memang sudah meyakini bahwa kaum merekalah yang telah mendustakan mereka. wafat. mengenai firman Allah: (Yaitu pada hari bumi diganti dengan bumi lain dan demikian pula langit). sehingga mereka menyesatkan (orang lain) dan dirinya sendiri.'" (HR Bukhari dan Muslim)259 b." Lalu aku menceritakan apa yang disampaikan Abdullah itu kepada Aisyah. pergilah temui Abdullah. Abdullah bin Amru benar-benar hafal. Lalu Aisyah berkata kepada mereka: 'Bukankah Rasulullah saw. Abdullah kembali bercerita kepadaku seperti ceritanya yang terdahulu. Lalu aku mendengar dia berkata: 'Aku pernah mendengar Rasulullah saw.' Lalu Aisyah berkata: 'Wahai keponakanku. Akhirnya aku kembali kepada Aisyah untuk menyampaikan hal tersebut. keadaan pada saat itu lebih penting daripada saling melihat antara yang satu dengan yang lainnya. dan bukan sekadar dugaan.. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu setelah Allah memberikannya kepada kalian.a. istri Nabi saw. ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Di atas shirath (titian). Yang tinggal adalah orang-orang bodoh yang jika diminta fatwanya." Aku berkata: "Demi Allah.html (7 of 17)12/12/2005 7:52:59 .'" (HR Bukhari dan Muslim)256 Aisyah berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah saw. Bukti atau Dalil tentang Ilmu Aisyah r. "Abdullah bin Amru lewat ke tempat kami ketika dia hendak melaksanakan ibadah haji.' Lalu aku pergi menemuinya untuk menanyakan masalah tersebut." Aisyah berkata: "Wahai Urayyah (panggilan sayang http://media.: "Bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah: ."' (HR Bukhari dan Muslim)258 Aisyah berkata: "Ketika Rasulullah saw.Kebebasan Wanita laki-laki dan kaum wanita saling melihat satu sama lainnya?' Beliau menjawab: '(Wahai Aisyah).

" Aku berkata: "Kalau ayat ini (dzal pakai tasydid) apa maksudnya?" Aisyah berkata: "Mereka adalah pengikut-pengikut para rasul yang telah beriman kepada Tuhan mereka. niscaya tidak ada halangan bagi orang yang tidak melakukan sa'i antara keduanya.a. tidak ada halangan bagi seseorang apabila dia tidak mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah!' Aisyah berkata: 'Alangkah jeleknya apa yang kamu katakan itu. dari Abu Hurairah.Kebebasan Wanita untuk Urwah).: 'Apakah kamu mempunyai pendapat mengenai firman Allah: (Sesungguhnya ash-Shafa dan al-Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. membenarkan kerasulan mereka.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.html (8 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Sebelum masuk Islam mereka membaca talbiyah untuk Manat. maka pada saat itu turunlah pertolongan dari Allah. bersabda: "Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah. Aisyah r. mengenai hal itu: 'Wahai Rasulullah.a. dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah.'" (Az-Zuhri. berhala yang mereka sembah di Musyallal.isnet. tidak mungkin para rasul mempunyai dugaan seperti itu terhadap Tuhannya.'" (HR Bukhari dan Muslim)261 Syuraih bin Hani. maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah. namun pertolongan Tuhan belum juga tiba. telah mensunnahkan melakukan sa'i antara keduanya. maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Dia berkata: 'Sesungguhnya masalah ini benar-benar suatu pengetahuan yang belum pernah aku dengar. mereka memang meyakini hal yang demikian itu. sehingga ketika para rasul sudah mulai merasa putus asa terhadap orang-orang yang mendustakan mereka dari kaum mereka sendiri dan mereka yakin bahwa para pengikut mereka telah mendustakan mereka. Barangsiapa diantara mereka yang telah membaca talbiyah. sesunggulmya kami dahulu merasa berdosa untuk mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah?' Lalu Allah SWT menurunkan ayat "(tulisan Arab)". maka Allah pun suka bertemu dengannya. Karena itu tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan sa'i antara keduanya. wahai anak saudara perempuanku! Sesungguhnya ayat ini kalau seperti yang kamu takwilkan itu." Aku berkata: "Atau barangkali huruf dzal-nya tanpa tasydid (kudzibu yang berarti 'mereka merasa didustakan Tuhan mereka')?" Aisyah berkata: "A'udzabillah. Akan tetapi." Syuraih berkata: "Pada suatu hari aku menemui Aisyah dan berkata: 'Wahai Ummul Mukminin. aku pernah mendengar Abu Hurairah menuturkan sebuah hadits dari Rasulullah http://media. maka dia merasa berdosa untuk mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Telah lama mereka menghadapi cobaan. ayat tersebut diturunkan mengenai orang Anshar. Ketika mereka telah masuk Islam mereka bertanya kepada Rasulullah saw. berkata: Rasulullah saw. berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah saw. seorang perawi hadits berkata): "Perbedaan pendapat antara aku dan Aisyah ini aku sampaikan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. tidak ada dosa atasnya mengerjakan sa'i antara keduanya)? Demi Allah." (HR Bukhari)260 Urwah berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.

dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah. Tiba-tiba muncul Khabbab. maka dia mendapatkan pahala sebesar Gunung Uhud. maka orang itu mendapat pahala dua qirath. Yang demikian itu sesuai dengan firman-Allah SWT: 'Kemudian kalian bertolaklah dari tempat bertolaknya orang banyak. Maksudnya adalah apabila pandangan mata sudah kabur. dari ayahnya. maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Tidak lama kemudian utusan datang dan memberitahukan: 'Aisyah berkata: "Abu Hurairah benar. Kerikil itu dia main-mainkan dalam tangannya.'" (HR Muslim)262 Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash. kemudian mengiringinya sampai dikuburkan. mengatakan bahwa dia sedang duduk di dekat Ibnu Umar." Aisyah berkata: "Apa yang disabdakan Rasulullah saw. bersabda: 'Barangsiapa keluar bersama jenazah dari rumahnya dan menyalatinya. Allah menyuruh Nabi-Nya menuju ke Arafah dan mengerjakan wuquf di sana.Kebebasan Wanita saw.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah.'" Aisyah bertanya: "Sesungguhnya ada orang yang celaka karena sabda Rasulullah saw. Padahal semua orang Arab ketika itu wuquf di Arafah. Dia berkata: "Hai Abdullah bin Umar. pemilik rumah. maka Allah pun suka bertemu dengannya. itu bukan seperti pendapatmu itu. yang kalau demikian halnya maka celakalah kita semua. tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Dia mendengar Rasulullah saw. kulit sudah terasa merinding. lalu bertolak dari situ. Sementara menunggu utusan kembali.'" (HR Bukhari dan Muslim)264 Yusuf bin Malik berkata: "Sesungguhnya aku berada di samping Aisyah http://media. Apa itu maksudnya?" Aku jelaskan: "Rasulullah saw. dan jari-jemari sudah terasa kaku semua. kemudian kembali. Ketika Islam datang.a. berkata: "Pada zaman dahulu orang-orang Quraisy dan orangorang yang mengikuti agamanya sudah biasa wuquf di Muzdalifah. maka pada saat itulah berlakunya hadits: 'Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah. Dan barangsiapa yang menyalatinya. maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya.' Lalu Ibnu Umar mengirim Khabab untuk menemui Aisyah guna menanyakan perkataan Abu Hurairah itu. dada sudah terasa tersengal-sengal. dan diharapkan kembali dengan membawa pernyataan dari Aisyah. Setiap qirath sama dengan Gunung Uhud." (HR Bukhari dan Muslim)263 Aisyah r. maka Allah pun suka bertemu dengannya.html (9 of 17)12/12/2005 7:52:59 ."' Ibnu Umar membanting kerikil yang ada di tangannya seraya berkata: "Aku benar-benar telah menyia-nyiakan banyak qirath. Mereka disebut al-Hums.' sedangkan tidak seorang pun dari kita ini yang suka mati. bersabda: 'Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah. Ibnu Umar mengambil segenggam kerikil masjid.isnet.

Temuilah dia dan tanyakanlah masalah itu kepadanya. dia bertemu dengan beberapa orang dari penduduk setempat. melarang mereka.?" Sa'ad menjawab: "Siapa?" Ibnu Abbas berkata. Akhirnya dia memutuskan untuk rujuk (pulang) kepada istrinya. Dia pergi ke Madinah dengan maksud menjual tanah pekarangannya yang ada di kota itu yang uangnya akan digunakan untuk membeli senjata dan kuda. Sedangkan Sa'ad ketika itu sudah menceraikan istrinya. akhirnya Sa'ad pulang menemui istrinya.'" (Seorang perawi hadits) berkata: "Lalu Aisyah mengeluarkan mushhaf dan mendiktekan/membacakannya kepada warga Irak itu. niscaya mereka akan berkata: "Kami tidak akan meninggalkan zina selamalamanya.ayat: "Sebenarya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ketika tiba di Madinah. lalu bersabda: "Bukankah aku suri teladan bagi kalian semua?" Setelah mereka menceritakan hal tersebut.a. karena orang sering membacanya tidak tersusun." Sesungguhnya telah turun di Mekah kepada Nabi saw. Kalau seandainya yang pertama kali turun adalah ayat "dan janganlah kamu meminum arak" niscaya mereka akan berkata: "Kami tidak akan meninggalkan arak selama-lamanya".isnet. Kemudian temui aku kembali dan http://media. dan seandainya yang pertama kali turun ayat "janganlah kamu berzina".Kebebasan Wanita ketika datang menemuinya seorang warga Irak yang kemudian: 'Pembungkus apa yang lebih baik?'Aisyah berkata: 'Aduh kasihan. Mereka melarang Sa'ad bin Hisyam melaksanakan keinginannya tersebut dengan alasan bahwa pada masa hidup Nabi saw.'Aisyah bertanya: 'Untuk apa?' Warga Irak itu menjawab: 'Barangkali saya bisa menyusun Al-Qur'an. Setelah itu Sa'ad pergi menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan mengenai witir Rasulullah saw. maka turunlah ayat mengenai perkara yang halal dan haram. ada apa denganmu?' Warga Irak itu berkata: 'Wahai Ummul Mukminin.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. Zurarah menyebutkan bahwa Sa'ad bin Hisyam bin Amir bermaksud ikut berperang di jalan Allah. "Aisyah. juga ada enam orang sahabat yang mempunysi keinginan seperti keinginan Sa'ad tersebut." Ketika turun surat al-Baqarah dan an-Nisa' aku juga berada di samping Nabi saw. --ketika itu aku masih gadis kecil dan sedang bermain-main-. sehingga dia bisa berjihad melawan bangsa Romawi sampai gugur.' Aisyah berkata: 'Apa masalahnya denganmu? Ayat apa saja yang pernah kamu baca sebelumnya? Sesungguhnya yang pertama sekali turun dari Al-Qur'an adalah surat yang menjelaskan berita mengenai surga dan neraka. Ibnu Abbas berkata: "Maukah kamu aku tunjukkan seseorang yang paling tahu dari penghuni bumi ini mengenai witir Rasulullah saw. hingga ketika orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Majelis Taklim di Rumah Aisyah r. tetapi Nabi saw. perlihatkanlah kepadaku mushhafmu." (HR Bukhari)265 c.html (10 of 17)12/12/2005 7:52:59 .

Setelah minta izin dan Aisyah memberi izin." Setelah Aisyah mendoakan supaya dicurahkan rahmat atas Hakim dan menerima baik kedatangannya --Hakim berkata: "Dia meninggal dalam Perang Uhud." Aisyah berkata: "Bukankah kamu sudah biasa membaca Al-Qur'an?" Aku jawab: "Ya." Sa'ad bin Hisyam berkata: "Aku bersumpah supaya Hakim bin Aflah bersedia menemaniku. Hakim bin Aflah berkata: "Aku tidak begitu akrab dengannya. dan berdoa kepada Allah. bertahmid. Aku bertanya: "Wahai Ummul Mukminin. kemudian mengucapkan salam yang kedengaran olehku. lalu meneruskan rakaat yang kesembilan. Akhirnya shalat malam menjadi ibadah sunnah setelah sebelumnya merupakan ibadah wajib. beliau lalu melaksanakan shalat sebanyak sembilan rakaat. Kemudian beliau berdiri." Sa'ad bin Hisyam berkata: 'Waktu itu aku sudah hendak berdiri untuk pamitan.html (11 of 17)12/12/2005 7:52:59 . lantas kami masuk. Karena itu. ceritakanlah kepadaku mengenai witirnya Rasulullah saw. Tetapi dia tidak menerima saranku dan terus melaksanakan keinginannya. http://media. selama satu tahun Nabi saw. Setelah bersiwak dan berwudhu." Aisyah menjawab: "Bukankah kamu pernah membaca firman Allah (Wahai orang yang berselimut)? Aku menjawab: "Benar. dan para sahabat beliau melakukan shalat malam." Aku bertanya: "Wahai Ummul Mukminin. lalu aku buru-buru mengajukan pertanyaan: "Tolong terangkan kepadaku mengenai shalat malamnya Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. beliau bangkit dan tidak salam. Atas kehendak Allah beliau senantiasa bangun di malam hari. adalah Al-Qur'an." Aisyah berkata: "Sesungguhnya akhlak Nabi saw." Aisyah bertanya lagi: "Hisyam siapa?" Hakim menjawab: "Putranya Amir. Aisyah berkata: "Kamu ini Hakim?" (Ternyata Aisyah mengenalnya) Hakim menjawab: "Ya.isnet. Aku memintanya supaya bersedia menemaniku untuk menemui Aisyah. benar. sehingga akhirnya Allah menurunkan dalam surat ini keringanan. dan aku bertekad untuk tidak bertanya lagi kepada siapa pun tentang apa saja sampai aku meninggal dunia. sebab aku pernah melarang Aisyah untuk tidak ikut berkomentar sedikit pun terhadap kedua kelompok ini. Kemudian beliau melakukan shalat dua rakaat setelah beliau mengucapkan salam. Lalu kami berangkat ke tempat Aisyah.Kebebasan Wanita ceritakan padaku apa jawaban yang diberikan kepadamu!" Akhirnya aku berangkat menuju rumah Aisyah." Aisyah berkata: "Aku biasanya menyediakan siwak (kayu lembut dipergunakan untuk menggosok gigi) dan air wudhu untuk beliau. dan beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan. ceritakanlah kepadaku mengenai akhlak Rasulullah saw." Aisyah bertanya: "Siapa yang bersamamu ini?" Hakim menjawab: "Sa'ad bin Hisyam. Namun mendadak aku teringat sesuatu. dan berdoa kepada Allah. bertahmid. Kemudian beliau duduk seraya berzikir. dan selama dua belas bulan penutup/ ujung ayat tersebut ditahan oleh Allah di langit. Tapi sebelumnya aku pergi menemui Hakim bin Aflah." Akhirnya dia mengabulkan permintaanku." Aisyah berkata: "Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah mewajibkan shalat malam pada awal surat ini. Setelah berzikir.

Namun aku ingin memberitahukan kepadamu sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw. Hasan berkata: '(Aisyah) adalah wanita suci dan menjaga kehormatan diri. melakukan shalat semalam suntuk sampai subuh. lalu dia menyusahkan mereka. Biasanya Nabi saw. Seandainya aku dekat dengannya atau aku boleh menemuinya.. membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu malam. wahai anakku.Kebebasan Wanita Sementara beliau masih dalam posisi duduk.'" (HR Muslim)267 Masruq berkata: "Aku menemui Aisyah r. Muhammad bin Abu Bakar.'" (HR Muslim)266 Abdurrahman bin Syamasah berkata: "Aku menemui Aisyah untuk menanyakan sesuatu kepadanya. apabila melakukan shalat. Beliau juga tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. Bahkan dia tidak segan-segan memberikan bantuan nafkah kepada yang memerlukan. beliau melakukan shalat witir sebanyak tujuh rakaat saja. Jadi semuanya berjumlah sebelas rakaat. barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku dalam bidang apa pun.. Apabila beliau tertidur atau sakit sehingga tidak melakukan shalat malam. maka beliau shalat pada siang harinya sebanyak dua belas rakaat.' Pada suatu hari di rumahku ini beliau pernah bersabda: "Ya Allah.isnet. wahai anakku. Dan barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku ini dalam bidang apa pun.a. Aku tidak pernah tahu Nabi saw." Lalu Ibnu Abbas berkata: "Aisyah benar. sudah beranjak tua dan semakin gemuk. lalu dia berlaku belas kasih kepada mereka. Aisyah bertanya kepadaku: 'Siapa kamu ini?' Aku menjawab: 'Aku adalah orang Mesir.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. Jadi jumlah semuanya sembilan rakaat. dan kebetulan di sampingnya ada Hassan bin Tsabit yang sedang melantunkan bait-bait syair pujian kepada Aisyah. Beliau lakukan di dalam dua rakaat itu seperti yang beliau lakukan pada yang pertama." Sa'ad bin Hisyam berkata: "Lalu aku berangkat pulang menemui Ibnu Abbas dan menceritakan kepadanya apa-apa yang telah diceritakan Aisyah kepadaku. Apabila ada seorang di antara kami yang mati unta atau budaknya. tidak pernah berbuat sesuatu yang mencurigakan. niscaya aku akan datang sehingga dia bisa menceritakannya secara langsung kepadaku. lapar (kosong) dari menggunjing wanita-wanita yang lengah (syair itu mengatakan bahwa Aisyah adalah seorang wanita yang suci dan http://media. Aisyah bertanya: 'Bagaimana sikap pemimpinmu di negerimu sana?' Aku jawab: 'Kami tidak melihat darinya sesuatu yang buruk. Namun ketika usia Nabi saw. berakal sempurna. suka melakukannya secara terus-menerus. maka dia segera memberi ganti. dan aku juga tidak pernah tahu Nabi saw." Sa'ad bin Hisyam berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Abbas: 'Kalau aku tahu kamu tidak boleh bertemu dengannya. maka belas kasihilah kepadanya. tentu tidak aku ceritakan kepadamu ceritanya tersebut.html (12 of 17)12/12/2005 7:52:59 . maka susahkanlah dia.' Aisyah berkata: 'Aku tidak perduli terhadap apa yang telah dilakukan kepada saudaraku sendiri.

Kemudian Rasulullah saw. Setelah siuman beliau bertanya: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami jawab: "Belum." Aisyah berkata: "Kami segera melaksanakan perintah beliau itu.' Ubaidillah berkata: 'Lantas Abu Bakar shalat dengan berimamkan kepada Nabi saw. Maka Nabi saw. untuk shalat isya yang terakhir." Hal itu terulang sampai tiga kali." Lalu mereka mendudukkan Nabi saw. dia bergerak untuk mundur.isnet." Akhirnya Abu Bakar shalat bersama orang-orang (menjadi imam) selama beberapa hari. salah seorangnya Abbas." Abu Bakar berkata --beliau adalah seorang yang lembut: "Wahai Umar. utusan itu berkata: "Rasulullah saw. sedangkan Nabi saw. shalat dalam posisi duduk. sementara orang-orang shalat berimamkan kepada Abu Bakar." Umar berkata kepada Abu Bakar: "Kamulah yang lebih berhak untuk itu." Sementara itu orang-orang berkumpul di masjid menunggu Rasulullah saw. di samping Abu Bakar. Lalu beliau keluar dengan dipapah oleh dua orang. wahai Rasulullalm mereka menunggumu. merasa badannya sudah agak sehat. Kemudian beliau berkata kepada kedua orang yang memapahnya: "Dudukkan aku di sampingnya. lalu berkata: 'Maukah kamu menceritakan kepadaku mengenai sakitnya Rasulullah saw." Beliau berkata: "Tuangkanlah air untukku ke dalam bak itu. sebab dia tidak pernah memakan daging orang lain). memberikan isyarat kepadanya supaya tidak mundur. tetapi kemudian pingsan. Karena itulah Aisyah dikatakan lapar. beliau berkata: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami jawab: "Belum. untuk menunaikan shalat zuhur. mereka masih menunggumu. sedangkan Allah telah berfirman: (Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam menyiarkan berita bohong itu. Sesampainya di tempat Abu Bakar. wahai Rasulullah.' Aku lalu menyahut: 'Lalu mengapa kamu izinkan Hassan menemuimu. Setelah itu beliau bergerak akan bangkit..Kebebasan Wanita terhormat. Sebab bergunjing itu sama artinya dengan memakan daging orang yang dipergunjingkan. lalu beliau mandi.. dengan syairnya. shalatlah bersama orang-orang. Dia tidak pernah mempergunjingkan wanita-wanita lain.' Ubaidillah berkata: 'Aku mendatangi Abdullah bin Abbas. Ketika beliau sudah sakit berat. Sementara Abu Bakar ketika itu sedang shalat bersama orang-orang. lalu berkata kepadanya: "Maukah kamu aku ceritakan sesuatu yang telah diceritakan Aisyah kepadaku mengenai sakitnya Rasulullah saw. menyuruhmu agar shalat bersama orang-orang.?' Dia berkata: 'Tentu saja. maka baginya azab yang besar)? Aisyah berkata: 'Adakah siksa yang lebih berat daripada kebutaan? Sesungguhnya Hassan pernah membela atau melindungi Rasulullah saw. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar agar dia mengimami shalat jamaah.?'" Ibnu Abbas berkata: http://media.' Aisyah berkata kepada Hassan: 'Tetapi kamu tidaklah demikian.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.html (13 of 17)12/12/2005 7:52:59 .'" (HR Bukhari dan Muslim)268 Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah berkata: "Aku pergi menemui Aisyah. Ketika dia melihat Rasulullah saw.

Kemudian Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)271 Muhammad ibnul Muntasyir berkata: "Aku menemui Aisyah r. untuk menanyakan perkataan Ibnu Umar yang isinya: 'Aku tidak suka disemproti minyak wangi kalau esok pagi aku mau melakukan ihram --menurut riwayat Muslim: "Seandainya aku dilumuri dengan lumpur akan lebih kusenangi daripada melakukan hal tersebut. Ibnu Abbas tidak menyangkalnya dan bertanya: 'Apakah Aisyah menyebutkan kepadamu nama laki-laki yang bersama dengan Abbas itu?' Aku jawab: 'Tidak. mengalungkannya dengan kedua tangan beliau untuk selanjutnya beliau kirim bersama bapakku. yang isinya mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas berkata: 'Barangsiapa yang ingin memberikan hadyu dengan seekor binatang hadyu.a. Namun tidak haram atas Rasulullah saw. lalu pada pagi harinya beliau berihram.a. Dia menyuruh kaum wanita supaya menguraikan rambutnya ketika mandi. kemudian beliau mengunjungi istri-istrinya. Mengapa tidak menyuruh mencukur rambut mereka saja sekalian? Sungguh aku pernah mandi bersama-sama Rasulullah saw. Salah satunya http://media. terhadap Para Sahabat Ubaidillah bin Umair berkata: "Aisyah mendengar bahwa Abdullah bin Amru memerintahkan kaum wanita menguraikan rambutnya apabila mereka mandi. dari satu wadah.'" (HR Bukhari dan Muslim)272 Mujahid berkata: "Aku dan Urwah bin Zubair memasuki masjid.a.'" (HR Muslim)270 Dari Amrah binti Abdurrahman. dengan kedua tanganku ini. sedang dudukduduk.' Aisyah berkata: 'Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.a.' Kemudian Urwah bin Zubair bertanya kepadanya: 'Berapa kali Rasulullah saw. dia berkata bahwa Ziyad bin Abi Sufyan menulis sepucuk surat kepada Aisyah r. Aku pernah memintal tali-tali kalung binatang hadyu Rasulullah saw. sementara di masjid ada beberapa orang sedang melakukan shalat dhuha. Tanggapan Aisyah r. maka haram atasnya apa yang diharamkan atas orang yang melakukan haji sampai dia menyembelih hadyanya. Ternyata di dekat kamar Aisyah r. Maka Aisyah berkata: 'Aneh sekali Amru ini. melaksanakan umrah?' Dia menjawab: 'Empat kali.' Ibnu Abbas berkata: 'Dia adalah Ali."'Aisyah berkata: 'Aku pernah memberi Rasulullah saw.' Dia menjawab: 'Itu adalah bid'ah. minyak wangi.Kebebasan Wanita 'Ceritakanlah!' Maka aku ceritakan kepadanya cerita Aisyah itu.a.'" (HR Bukhari dan Muslim)269 d. sesuatu yang telah dihalalkan Allah sampai binatang hadyu itu disembelih.html (14 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Mujahid berkata: 'Lalu kami menanyakan mengenai shalat yang mereka lakukan itu kepada Abdullah.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.isnet. dan aku tidak menyiram kepalaku lebih dari tiga kali siraman. sudah ada Abdullah bin Umar r.

Kebebasan Wanita

beliau lakukan pada bulan Rajab.' (Sebenarnya kami merasa kejanggalan atas jawabannya itu) tetapi kami tidak ingin mengulasnya. Mujahid berkata: 'Waktu itu kami mendengar Aisyah Ummul Mukminin sedang menggosok gigi di dalam kamarnya.' Lalu Urwah berkata: 'Hai Ummi, hai Ummul Mukminin, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman itu?' Aisyah bertanya: 'Apa yang dia katakan?' Urwah berkata: 'Dia bilang bahwa Rasulullah saw. telah melaksanakan umrah sebanyak empat kali dan salah satunya beliau lakukan pada bulan Rajab.' Aisyah berkata: 'Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Padahal Nabi saw. tidak pernah umrah kecuali dia menyaksikannya, dan Nabi saw. itu tidak pernah sama sekali mengerjakan umrah pada bulan Rajab.'" (HR Bukhari dan Muslim)273 Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Malikah berkata: "Anak Utsman bin Affan meninggal dunia di Mekah. Kami datang melayatnya. Hadir pula antara lain Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Aku duduk di antara mereka berdua --atau dia berkata: 'Aku duduk ke dekat salah satu dari keduanya. Kemudian datang yang satu lagi, lalu duduk di sampingku-'" Lalu Abdullah bin Umar r.a. berkata kepada Amr bin Utsman: "Tidakkah kamu melarang (orang-orang) menangis?" Sebab Rasulullah saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya mayit itu bisa disiksa karena tangisan (ratapan) keluarganya." Ibnu Abbas r.a. berkata: "Dahulu Umar pernah mengatakan semacam itu." Selanjutnya Ibnu Abbas berkata: "Setelah Umar meninggal dunia, lalu aku menceritakan masalah tersebut kepada Aisyah r.a.." Aisyah berkata: "Semoga Allah memberikan rahmat kepada Umar. Demi Allah, Rasulullah saw. tidak pernah mengatakan: 'Sesungguhnya Allah akan menyiksa seorang mukmin karena tangisan keluarga untuknya.' Rasulullah saw. hanya bersabda: 'Sesungguhnya Allah menambah siksa orang kafir karena ratapan keluarganya.'" Aisyah berkata pula: "Kiranya cukuplah kalian memegang ayat Al-Qur'an: (Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain)." Pada saat itu Ibnu Abbas berkata: "Allah-lah yang membuat (seseorang) tertawa dan menangis." (HR Bukhari dan Muslim)274 Dari Aisyah dikatakan bahwa dia berkata: "Apakah kamu tidak merasa kagum terhadap bapak si fulan (maksudnya Abu Hurairah)? Dia datang, lalu duduk di sebelah kamarku seraya menceritakan hadits Nabi saw. Sengaja dia memperdengarkan hal itu kepadaku. Saat itu aku sedang bertasbih. Dia berdiri meninggalkan tempat itu sebelum aku selesai bertasbih. Seandainya aku sempat mendapatinya waktu itu, maka akan aku katakan kepadanya berulang-ulang: 'Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak pernah menyampaikan hadits demikian cepatnya seperti yang kalian lakukan.'" Menurut satu riwayat275: "Nabi saw. biasanya menyampaikan hadits yang apabila ada yang mau menghitungnya, niscaya dia bisa menghitungnya." (HR Bukhari
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.html (15 of 17)12/12/2005 7:52:59

Kebebasan Wanita

dan Muslim)276 Badruddin az-Zarkasyi menulis satu buku yang dibatasi untuk satu pembahasan saja, yaitu tanggapan-tanggapan Aisyah terhadap para sahabat. Buku ini beliau beri judul: Al-Ijabah Li Iradi ma Istadrakathu A'isyah 'ala ash-Shahabah (Jawaban untuk Mengetengahkan Tanggapan Aisyah terhadap Para Sahabat). Dalam pendahuluan buku itu, penulisnya berkata: "Buku ini menghimpun berbagai keistimewaan ash-Shiddiqah (Aisyah r.a.); perbedaan pendapatnya dengan orang lain, baik berdasarkan pendapatnya sendiri ataupun Sunnah yang jelas; tambahan pengetahuan yang bermanfaat; sanggahannya terhadap pendapat para ulama pada zamannya; pendapatnya yang dijadikan referensi oleh orang-orang terkemuka pada waktu itu; serta fatwa yang dia keluarkan atau ijtihadnya berdasarkan pendapat yang dia pandang lebih kuat "277 Az-Zarkasyi mengemukakan tanggapan Aisyah terhadap dua puluh tiga sahabat terkemuka, seperti Umar ibnul Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Abbas, mencapai lima puluh sembilan pelurusan. Ustadz Sa'id al-Afghani, peneliti buku Al-Ijabah, berkata: "Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan kajian mengenai Aisyah. Aku seolah-olah berhadapan dengan suatu mukjizat yang tidak ada cara pun untuk bisa menggambarkannya dengan tulisan. Yang akan membuat Anda kagum, khususnya, adalah ilmunya yang luas bagaikan samudera yang dalam dengan ombaknya yang berdebur, luasnya sejauh mata memandang, dan warnanya beraneka ragam. Apapun bidang yang ingin Anda tekuni, baik fiqih, hadits, tafsir, ilmu syariat, etika, syair, kisah-kisah, masalah keturunan, sifat-sifat terpuji, kedokteran, atau sejarah pasti Anda akan terpesona mendapatkaumya dari sosok wanita yang satu ini. Rasa kagum Anda tidak akan pernah habis membaca semua kehebatannya itu, padahal umur Aisyah ketika itu tidak lebih dari delapan belas tahun."278

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.html (16 of 17)12/12/2005 7:52:59

Kebebasan Wanita

(sebelum, sesudah)

Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
Please direct any suggestion to Media Team

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.html (17 of 17)12/12/2005 7:52:59

Kebebasan Wanita

Kebebasan Wanita
oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota 5. Sikap Rendah Hati dan Tanggung Jawab Ilmiah Aisyah r.a. Syuraih bin Hani berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang mengusap sepatu ketika berwudhu. Aisyah berkata: 'Datanglah kepada Ali, sebab dia lebih tahu daripadaku mengenai masalah itu.' Menurut satu riwayat: 'Sebab dia pernah bepergian bersama Rasulullah saw.' Lalu aku mendatangi Ali. Ali menceritakan dari Nabi saw. bahwa tiga hari tiga malam untuk orang yang musafir dan satu hari satu malam untuk orang yang mukim ..." (HR Muslim)279 Dari Kuraib dikatakan bahwa Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah, dan Abdurrahman bin Azhar r.a. menyuruhnya menemui Aisyah r.a.. Mereka berkata: "Sampaikanlah salam kami kepadanya, dan tanyakan kepadanya mengenai dua rakaat shalat sesudah asar serta katakan kepadanya bahwa kami mendengar kabar kalau engkau (Aisyah) juga melakukannya, padahal kami dengar Rasulullah saw. melarangnya." Ibnu Abbas berkata: "Waktu itu aku sedang bersama Umar ibnul Khattab segera beranjak meninggalkan tempat untuk menjauh." Selanjutnya Kuraib berkata: "Aku pergi menemui Aisyah r.a. dan menyampaikan apa yang mereka pesankan kepadaku. Aisyah berkata: 'Kamu tanyakan saja kepada Ummu Salamah.' Lalu aku pulang menemui orangorang yang menyuruhku tadi dan aku beritahu apa jawaban Aisyah. Mereka kemudian kembali menyuruhku menemui Ummu Salamah r.a. guna menanyakan hal yang sama. Ummu Salamah berkata r.a.: 'Aku memang pernah mendengar Rasulullah saw. melarangnya. Namun kemudian aku juga pernah melihat beliau melakukannya setelah shalat asar. Setelah itu beliau masuk ke rumah yang pada saat itu aku sedang bersama beberapa wanita Bani Haram dari kalangan Anshar Lalu aku mengutus seorang budak perempuan kepada Rasulullah saw.' Kepadanya aku katakan: 'Berdirilah kamu di samping beliau dan katakanlah kepada beliau seperti ini: "Ummu Salamah berkata padamu, wahai Rasulullah: 'Aku pernah mendengarmu
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.html (1 of 16)12/12/2005 7:53:06

Kebebasan Wanita

melarang mengerjakan yang dua rakaat ini, tetapi aku lihat engkau sendiri melakukannya? Seandainya beliau memberi isyarat dengan tangannya maka tunggulah dulu." Lalu budak perempuan itu melaksanakan apa yang kuperintahkan, dan ternyata beliau memberi isyarat dengan tangannya, maka budak perempuan itu mundur. Kemudian setelah beliau selesai mengerjakan shalat dua rakaat itu beliau berkata: 'Wahai putri Abu Umayyah, kamu pasti ingin menanyakan shalat dua rakaat yang sesudah asar itu. Ketahuilah bahwa tadi ada beberapa orang dari Suku Abdul Qais datang kepadaku. Aku sibuk melayani mereka sehingga tidak sempat melakukan shalat dua rakaat setelah zuhur. Maka dua rakaat yang aku kerjakan sekarang adalah pengganti dua rakaat setelah zuhur yang ketinggalan itu.'" (HR Bukhari dan Muslim)280 Ibrahim berkata: "Aku berkata pada al-Aswad: 'Apakah kamu sudah pernah menanyakan kepada Aisyah mengenai bejana apa yang tidak baik digunakan sebagai tempat penyimpanan anggur?'" Aswad berkata: "Pernah. Aku bertanya padanya seperti ini: 'Wahai Ummul Mukminin, tempat apakah yang dilarang Nabi saw. menyimpan anggur?' Aisyah menjawab: "Sama seperti larangan yang beliau berlakukan terhadap kami ahlul bait (keluarga Nabi saw.), yaitu bejana dari labu air dan bejana yang dicat dengan ter (galagala)." Aku bertanya: "Mengapa kamu tidak menyebutkan bejana tempayan dan yang sejenisnya?" Dia menjawab: "Aku hanya mau menceritakan kepadamu apa yang pernah aku dengar. Apakah aku harus menceritakan apa yang belum pernah aku dengar?" (HR Bukhari)281 6. Minat Aisyah untuk Mencapai Ketinggian Derajat a. Sebelum Ayat Hijab Diturunkan Anas r.a. berkata: "Ketika terjadi tragedi dalam Perang Uhud, banyak prajurit Islam yang lari meninggalkan Nabi saw. Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim sibuk sekali melayani pasukan. Mereka menyingsingkan pakaian sehingga kelihatan olehku gelang-gelang kaki mereka. Dengan langkah cepat mereka mengangkat girbah air di atas punggung mereka untuk memberi minum pasukan Islam. Kemudian pergi lagi mengisi girbah air tersebut, lalu datang lagi untuk memberi minum pasukan sampai isi girbah itu kosong ..." (HR Bukhari dan Muslih)282 b. Setelah Ayat Hijab Diturunkan Aisyah r.a. berkata: "Wahai Rasulullah, kami melihat bahwa jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Apakah kami tidak boleh ikut berjihad?" Nabi saw. menjawab: "Kalian mempunyai jihadyang paling afdal, yaitu haji
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.html (2 of 16)12/12/2005 7:53:06

Kebebasan Wanita

mabrur." Menurut satu riwayat:283 "Apakah kami tidak boleh berperang dan berjihad bersamamu?" Lalu Nabi saw. menjawab: "Tetapi jihad yang lebih baik dan lebih indah bagi kalian adalah haji, yaitu haji mabrur." Selanjutnya Aisyah berkata: "Setelah mendengar apa yang dikatakan Rasulullah saw. ini aku tidak pernah lagi meninggalkan haji." (HR Bukhari)284 Aisyah r.a. berkata: "Aku pernah bepergian bersama Rasulullah saw. dengan mengenakan ihram untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haji dan pada musim kaji. Sesampainya di desa Saraf (yang terletak sekitar 10 km dari Mekah), Nabi saw. berkata kepada para sahabatnya: 'Barangsiapa di antara kalian yang tidak membawa hewan sembelihan, maka tidak boleh.' Ketika itu bersama Nabi saw. ada beberapa orang sahabat beliau yang mempunyai hewan sembelihan, tetapi mereka tidak melakukan umrah. Lantas Nabi saw. menemuiku, sementara aku ketika itu sedang menangis. Beliau bertanya: 'Mengapa kamu menangis?' Aku menjawab: 'Aku mendengarmu berkata kepada para sahabatmu apa yang telah kamu katakan itu, ketika kamu melarang mengerjakan umrah.'" Menurut satu riwayat disebutkan bahwa Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, apakah orang-orang kembali dengan dua pahala, sementara aku hanya dengan satu pahala?"285 Menurut satu riwayat lagi Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, orang-orang mengerjakan dua ibadah, sementara aku cuma satu ibadah?"286 Nabi saw. berkata: "Memangnya ada apa denganmu?" Aisyah menjawab: "Aku sedang tidak boleh shalat." Nabi saw. berkata: "Itu tidak jadi soal bagimu dan tidak ada hubungannya dengan masalah putri-putri Adam yang lain. Allah mencatat pahala untukmu seperti yang Dia catat untuk mereka. Karena itu, teruskanlah hajimu. Mudah-mudahan saja Allah memberimu pahala yang penuh." Aisyah berkata: "Akhirnya aku meneruskan hajiku sampai aku mengerjakan nafar di Mina. Kemudian kami singgah di Muhashshab (oase dekat Mina). Kemudian Nabi saw. memanggil Abdurrahman dan berkata: "Bawalah saudara perempuanmu ini ke tanah Haram dan berihramlah untuk umrah!" (HR Bukhari dan Muslim)287 7. Penuturan Aisyah r.a. tentang Kelebihan Keluarga Rasulullah saw. Aisyah berkata: "Tidak ada rasa cemburuku terhadap salah seorang istri-istri Nabi saw. yang melebihi rasa cemburuku terhadap Khadijah, padahal aku tidak pernah melihat (bertemu dengan)nya. Akan tetapi (rasa cemburuku itu timbul karena) Nabi saw. seringkali menyebut-nyebutnya. Bahkan beliau sering menyembelih seekor kambing, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah." Terkadang aku berkata kepada Rasulullah saw.: 'Seolah-olah tidak ada di dunia ini wanita selain Khadijah?' Beliau berkata: 'Sesungguhnya dia (adalah
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.html (3 of 16)12/12/2005 7:53:06

Kebebasan Wanita

wanita yang utama), dan dia (adalah wanita yang bijaksana) dan darinyalah aku mendapatkan anak.'" (HR Bukhari dan Muslim)288 Aisyah berkata: "... lalu istri-istri Nabi saw. menyuruh Zainab binti Jahasy, istri Nabi saw. Dialah yang selalu bersaing denganku untuk mengambil tempat di hati Rasulullah saw. Dia memang wanita yang pandai dalam soal agama, sangat takut kepada Allah, bicaranya sangat jujur, suka melakukan silaturrahim, senang memberikan sedekah, serta tidak segan-segan mengorbankan tenaganya untuk amal sedekah dan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Hanya sayangnya, dia adalah wanita yang lekas marah apabila ada sesuatu yang mengganjalnya. Akan tetapi dia cepat pula memaafkan." (HR Muslim)289 Hisyam, dari ayahnya, mengatakan bahwa Hassan bin Tsabit termasuk orang yang berlebihan terhadap Aisyah (menyangkut kasus berita bohong). Ketika aku mencaci maki dia, Aisyah menegurku seraya berkata: "Biarkan saja dia, wahai keponakanku. Sesungguhnya dia adalah orang yang pernah membela Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)290 Urwah bin Zubair berkata: "... Aisyah tidak suka kalau Hassan bin Tsabit (yang terlibat dalam kasus berita bohong) dicaci maki di hadapanku, dan dia berkata bahwa Hassanlah yang pernah berkata: 'Sesungguhnya ayahku, orang tua ayahku, dan kehormatanku ... siap menjaga kehormatan Muhammad dari serangan kalian.'" (HR Bukhari dan Muslim)291 8. Sifat Zuhud dan Pemurah Aisyah r.a. Auf bin Thufail, kemenakan Aisyah dari jalur ibu, mengatakan bahwa ada yang bercerita kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Zubair berkata mengenai jual beli atau suatu pemberian yang diberikan Aisyah: "Demi Allah, hendaklah Aisyah berhenti melakukannya atau dia akan aku diamkan (tidak aku sapa) selama-lamanya." Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Zubair adalah orang yang paling disenangi Aisyah setelah Nabi saw. dan Abu Bakar. Abdullah bin Zubair adalah orang yang paling baik terhadap Aisyah. Aisyah tidak pernah menahan rezeki Allah yang datang kepadanya kecuali dia sedekahkan.292 Aisyah berkata: "Benarkah Abdullah bin Zubair mengucapkan kata-kata itu?" Para sahabat menjawab: "Benar." Aisyah berkata: "Demi Allah, aku bernazar tidak akan berbicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya." Akhirnya Ibnu Zubair meminta bantuan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya dengan Aisyah. Aisyah berkata: "Demi Allah, aku tidak menerima bantuan seseorang untuk menengahi kasus Ibnu Zubair ini dan aku tidak mau melanggar nazarku." Karena Ibnu Zubair merasa sudah lama
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.html (4 of 16)12/12/2005 7:53:06

Umar bertanya kepada Abdullah: 'Apa berita yang kamu bawa?' Abdullah bin Umar menjawab: 'Wahai Amirul Mukminin." (HR Bukhari)293 9.. dan katakanlah kepadanya bahwa Umar ibnul Khattab menyampaikan salam. dan Abu Bakar).Kebebasan Wanita sekali tidak bertegur sapa dengan Aisyah. apakah kami boleh masuk?" Aisyah menjawab: "Silakan!" Mereka bertanya: "Apakah semua kami?" Aisyah menjawab: "Ya. akhirnya dia mencoba berbicara dengan Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman ibnul Aswad bin Abdi Yaghuts. Setelah memakai jubah mereka berangkat menuju rumah Aisyah.isnet. dan tidaklah halal (boleh) bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Ibnu Zubair berkata kepada mereka: "Demi Allah. seperti yang kalian ketahui. Ketika ingat akan nazarnya itu setelah kejadian tersebut. sebab tidaklah halal (baik) baginya bernazar untuk memutuskan hubungan denganku.a. berkata: 'Wahai Abdullah bin Umar. Apabila nyawaku sudah dicabut. dia memerdekakan empat puluh orang budak..a.a. Keduanya adalah dari Bani Zuhrah. akhirnya sambil menangis Aisyah berkata: "Sesungguhnya aku sudah bernazar dan nazarku itu sangat berat. Sifat Wara Aisyah r. Tetapi hari ini biarlah aku mengalah untuk mengabulkan permintaan Umar.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. maka kalian bawalah aku kepada Aisyah dan ucapkanlah salam kepadanya.' Aisyah berkata: 'Sebenarnya aku ingin tempat itu untukku. Aisyah r. Amr bin Maimun al-Audi berkata: "Aku melihat Umar ibnul Khattab r. silakan masuk semuanya!" Sementara Aisyah tidak tahu bahwa bersama mereka ada Ibnu Zubair.html (5 of 16)12/12/2005 7:53:06 . Aisyah mengizinkannya untukmu." Mereka menerima permintaan Ibnu Zubair. kemudian tanyakan kepadanya bagaimana kalau aku dimakamkan bersama kedua sahabatku (yakni Rasulullah saw. Ibnu Zubair segera masuk menembus hijab pembatas dan langsung mendekati Aisyah. pergilah ke tempat Ummul Mukminin. dan mereka mengatakan bahwa Nabi saw. aku betul-betul berharap agar kalian bersedia membawaku menemui Aisyah. Demikian pula halnya dengan Miswar dan Abdurrahman." Tetapi mereka tetap bersikeras meminta dan mendesak Aisyah sehingga akhirnya Aisyah bersedia berbicara dengan Ibnu Zubair. Aisyah menangis sehingga air matanya bercucuran membasahi kerudungnya." Umar ibnul Khattab berkata: "Tidak satu pun yang lebih penting bagiku sekarang selain tempat berbaring di dekat kedua sahabatku itu. Mereka terus memohon Aisyah agar mau berbicara dan menerima kedatangan Ibnu Zubair. Sampai di situ mereka mengucapkan: "Assalamu'alaikom warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menebus nazarnya itu. Setelah mereka berbicara panjang lebar untuk mengingatkan dan mendesak Aisyah.' Setelah kembali kepada ayahnya. melarang pemutusan tegur sapa. dan sambil menangis dia meminta Aisyah memaafkannya. kemudian katakan: http://media. Setelah mereka masuk.

maka bawalah aku kembali ke pemakaman kaum muslimin. lalu dia memujiku. kamu sudah terlalu banyak berbicara kepadanya.'" (HR Bukhari)295 Dari Aisyah dikatakan bahwa dia berkata kepada Ibnu Zubair: "Kuburkanlah aku bersama sahabat-sahabatku (istri-istri Rasulullah saw.. Ketika menoleh. Thalhah berkata: "Wahai Umar. Lalu Aisyah berkata: 'Ibnu Abbas masuk. Aisyah berkata: "Pada hari terjadinya Perang Khandaq. Tiba-tiba aku mendengar deru suara hentakan kaki di bumi. Ujung-ujung baju besinya terlihat terlepas." (HR Bukhari)296 10. Ternyata di situ sudah ada sekumpulan orang Islam. Keberanian Aisyah Jika sikap Aisyah ketika Perang Uhud yang ketika itu dia ikut melayani pasukan. memanggul girbah air di atas punggungnya. sebab aku tidak suka kalau diriku dipujipuji. Alangkah indahnya bila tiba ajal Aku berdiri. Kemana lagi mau pergi atau lari selain kepada Allah Yang Maha Agung lagi Maha http://media. Rupanya dia adalah Thalhah bin Ubaidillah.Kebebasan Wanita 'Umar ibnul Khattab meminta izin dan seandainya dia (Aisyah) mengizinkan. sehingga aku berharap kiranya bumi ini terbelah. Umar berkata kepadaku: 'Mengapa kamu datang ke sini? Astaghfirullah. aku keluar mengikuti jejak pasukan Islam. lalu bergegas masuk taman.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.html (6 of 16)12/12/2005 7:53:06 . dan jika tidak.' Berikutnya masuk Ibnu Zubair. di antaranya Umar ibnul Khattab. Aisyah berkata: 'Aku khawatir kalau aku dipuji . Maka lewatlah Sa'ad yang ketika itu memakai baju besi.. Siapa yang bisa melindungimu kalau tiba bencana atau tempat ini tiba-tiba berubah menjadi kancah peperangan?'"Aisyah berkata: "Umar terus mengata-ngataiku. dan janganlah aku dikuburkan bersama Nabi saw.. dan salah seorang dari mereka adalah laki-laki yang memakai topi baja.. yaitu ketika Aisyah sedang sekarat. ternyata aku melihat ada Sa'ad bin Mu'adz datang bersama keponakannya. lalu aku terperosok ke dalamnya.). sedangkan waktu itu dia baru berusia sebelas tahun.'" (HR Bukhari)294 Ibnu Abi Malikah berkata: "Ibnu Abbas meminta izin menjenguk Aisyah sebelum dia meninggal dunia." Selanjutnya Aisyah berkata: "Lalu lakilaki yang memakai topi baja tadi mengangkat topi baja yang menutupi mukanya.. Harits bin Aus yang memakai perisai. maka sekarang mari kita perhatikan pula bagaimana sikapnya pada waktu terjadinya Perang Khandaq setelah dia berusia dua belas tahun. Sambil berjalan Sa'ad melantunkan syair rajaz yang bunyinya seperti berikut: Semoga untukku merasakan sedikit bagaimana rasanya perang. maka kuburkanlah aku di sana. Sebenarnya aku ingin menjadi orang yang dilupakan dan terlupakan. Aku segera duduk di tanah. kamu ini betulbetul nekad.isnet.

Kemudian Umar menemui Aisyah dan berkata: "Wahai putri Abu Bakar. sesungguhnya kamu sudah membuat ulah terhadap Rasulullah sehingga membuat beliau murung seharian." (HR Muslim)298 Abu Maryam (yaitu) Abdullah Ibnu Ziyad al-Asadi berkata: "Ketika Thalhah.. melepaskan kedua terompahnya. Tidak http://media.." Aku (Umar) berkata: "Bukankah kamu sudah tahu bahwa aku pernah memperingatkanmu dari siksa Allah dan murka Rasulullah? ." Hafshah berkata: "Memang benar. beliau berbalik untuk meletakkan selendangnya. Setelah itu Allah SWT mengirimkan angin topan ke arah orang-orang musyrik. Lalu kedua orang ini datang kepada kami di Kufah. membidik Sa'ad dengan anak panahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kami berkumpul ke tempat Hasan. sudah cukupkah kamu dalam menyakiti Rasulullah?" Aisyah menjawab: "Apa urusanmu denganku.isnet. dia adalah istri Nabi kalian baik di dunia maupun di akhirat.. Lalu aku mendengar Ammar berkata: 'Sesungguhnya Aisyah sudah berangkat ke Bashrah. Akan tetapi Allah SWT menguji kalian apakah kepada-Nya kalian taat atau kepada Aisyah. "Lalu salah seorang laki-laki musyrik dari kalangan Quraisy. lalu beliau tidur-tiduran. sementara Ammar berdiri di tempat yang lebih rendah daripada Hasan.?" Kami menjawab: "Tentu saja."' (HR Bukhari)299 11. wahai putra al-Khattab? Urus sajalah aibmu sendiri (maksudnya aib putrimu sendiri). az-Zubair. Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali." Aisyah berkata. "Mereka dahulunya adalah sekutu pada zaman jahiliah." Ibnul Irqah membidik tepat pada lengan Sa'ad sehingga memutuskan urat nadinya. dan Aisyah berangkat menuju Bashrah.Kebebasan Wanita Mulia?" Aisyah berkata. lalu berkata: "Wahai putriku. kami telah membuat ulah terhadap Rasulullah saw. Selanjutnya beliau bentangkan ujung kainnya." (HR Ahmad)297 Umar ibnul Khattab berkata bahwa dia datang menemui Hafshah. lalu keduanya naik mimbar. Hasan bin Ali berada di mimbar paling atas. Benar dalam Meriwayatkan Hadits Aisyah berkata: "Tidakkah kalian berminat mendengar ceritaku mengenai aku dan mengenai Rasulullah saw." Kemudian Aisyah berkata.html (7 of 16)12/12/2005 7:53:06 . janganlah Engkau matikan aku hingga hatiku senang membalas Bani Quraizhah. dan meletakkannya di samping kedua kakinya. sehingga orang-orang mukmin memenangkan peperangan tersebut. "Kemudian darah luka Sa'ad berhenti mengalir. Lantas Aisyah bercerita: "Pada malam ketika Rasulullah saw. berada di tempatku. Ibnul Irqah berkata kepada Sa'ad: "Terimalah ini olehmu. Lantas Sa'ad memanjatkan doa kepada Allah SWT seraya memohon: "Ya Allah.".org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. Aku adalah Ibnul Irqah. dan demi Allah.. namanya Ibnul Irqah.

itu senang madu dan sesuatu yang manis-manis. Akhirnya aku lebih dahulu sampai dan masuk rumah. Memang benar demikian. sehingga aku merasa cemburu. wahai Aisyah?' Aku menjawab: 'Tidak apa-apa. menjawab: 'Ucapkanlah . memakai terompah pelan-pelan. aku juga lebih cepat lagi.' Aisyah bertanya: 'Bagaimana aku mengucapkan untuk mereka. menceritakan: 'Jibril datang kepadaku ketika engkau melihat. Allah pasti mengetahuinya. beliau berdiri lama. beliau masuk. Begitu aku berbaring. lalu beliau membuka pintu dan keluar.' Selanjutnya Rasulullah saw. Semoga keselamatan tetap atas kalian. Aku berkata dalam hati: 'Tunggu.. Aku memasang pakaianku di kepala. dan mengenakan kainku. Dia tidak mau masuk.' Lalu aku memberitahu beliau apa yang terjadi.' Dia (Jibril) berkata: 'Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu untuk datang kepada ahli Baqi' dan memintakan ampun untuk mereka. tetapi baunya tidak sedap)? Beliau pasti akan http://media. Kemudian beliau bertanya: 'Apakah engkau menyangka bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menzhalimi kamu?' Aisyah menjawab: 'Betapapun manusia berusaha menyembunyikan.' Beliau berkata: '(Silakan pilih) kamu sendiri yang memberitahuku atau Allah Yang Maha Lembut lagi Maha Tahu yang akan memberitahuku?' Aisyah berkata: 'Ya Rasulullah. beliau lama sekali berada di sisinya.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.' Beliau bertanya: 'Jadi engkaukah sosok hitam yang aku lihat di depanku tadi?' aku jawab: 'Ya. kemudian menutupnya pelan-pelan. ketika beliau menyangka aku telah tidur.a. Bila beliau sudah berada di tempatmu. maka katakanlah kepada beliau: 'Apakah engkau habis makan maghafir (getah kayu yang dijadikan bahan perekat. Rasanya manis.'" (HR Muslim)300 Aisyah r. ada seseorangg yang menjelaskan bahwa Hafshah mendapat hadiah semangkuk madu dari salah seorang perempuan dari kaumnya. demi ibu bapakku.' Lalu beliau menyodok dadaku hingga membuatku kesakitan. Ketika beliau mempercepat langkahnya. Beliau bertanya: 'Mengapa nafasmu naik turun.. aku juga mempercepat langkahku. Beliau lebih cepat lagi. Setiap kali selesai melakukan shalat asar beliau biasanya menemui istri-istrinya. Kemudian beliau berlalu. lalu aku menyangka engkau telah tidur.'" Lalu aku katakan kepada Saudah binti Zam'ah: "Beliau akan datang ke tempatmu. penghuni perkampungan dari kaum mukminin dan muslimin dan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami dan yang kemudian. Ketika beliau sampai di Baqi'. memakai kerudung. Ketika datang giliran Hafshah. Ketika hal itu aku tanyakan. karena engkau telah melepas pakaianmu. beliau mengambil selendangnya pelan-pelan. lalu mengangkat tangan tiga kali. Akupun menjawabnya secara rahasia pula. berkata: "Rasulullah saw. Haishah menyuguhkan sebagian dari madu itu kepada Rasulullah saw. aku pun ikut berlalu. Dia memanggilku dengan menyembunyikannya (merahasiakannya) darimu. ya Rasulullah?' Rasulullah saw. Aku tidak ingin membangunkanmu dan aku khawatir engkau akan merasa kelelahan. akan aku lakukan suatu siasat untuk beliau. aku akan memberitahumu.Kebebasan Wanita berapa lama kemudian. Dan kami Insya Allah akan menyusul.html (8 of 16)12/12/2005 7:53:06 . Kemudian aku berangkat mengikuti beliau.

html (9 of 16)12/12/2005 7:53:06 . apakah engkau mau aku suguhkan kembali minuman madu untukmu?" Beliau berkata: "Aku sudah tidak menginginkannya lagi. apabila dia menempati tempatmu. begitu beliau sudah berdiri di pintu masuk." Dalam satu riwayat302 disebutkan: "Aisyah berkata: 'Sungguh aku telah meminta pertimbangan kepada Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. berarti kita sudah mengharamkannya. bersabda ketika sewaktu beliau sakit: "Suruhlah Abu Bakar shalat bersama orang-orang. barangkali lebahnya bersarang di pohon urfuth.Kebebasan Wanita bilang: 'Tidak." Aisyah berkata bahwa Saudah berkata: "Demi Allah. Dan tidak ada yang mendorongku untuk sering minta pertimbangan beliau selain karena aku merasa bahwa orang-orang sesudah beliau tidak menyukai seseorang yang menggantikan kedudukan beliau selamanya . aku ingin memulai apa yang kamu perintahkan itu karena aku takut kepadamu. menghampiri Saudah. Hafshah berkata. berkata: "Sudahlah." Ketika beliau datang ke rumahku. dia tidak dapat memperdengarkan suaranya kepada orang-orang karena dia suka menangis. Ketika beliau datang ke rumah Shafiyyah. Kemudian ketika tiba giliran beliau ke rumah Hafhsah kembali.'" Aisyah berkata: "Akhirnya aku berkata kepada Hafshah: 'Katakanlah kepada beliau bahwa sesungguhnya Abu Bakar itu orangnya sangat mudah sedih. dan aku pun berpendapat bahwa tidak seorang pun yang menempati kedudukan beliau melainkan orang-orang merasa http://media." Aku (Saudah) berkata: "Oh." Aisyah berkata bahwa Saudah berkata: "Sungguh. apakah engkau habis makan maghafir?" Beliau menjawab: "Tidak. barangkali lebahnya bersarang di pohon urfuth (nama kayu yang menghasilkan getah maghafir). mengenai hal itu (dijadikannya Abu Bakar sebagai imam). pertanyaan tersebut aku sampaikan kepada beliau. Ummul Mukminin. Suruh saja Abu Bakar supaya shalat bersama orang-orang!" Hafshah berkata kepada Aisyah: "Maaf. Apabila dia berdiri menempati tempatmu.' Lalu kamu katakan pada beliau: 'Bau apa ini yang aku cium darimu?' Beliau pasti akan menjawab: 'Hafshah menyuguhkan minuman madu untukku. Namun beliau tetap berkata: 'Suruhlah Abu Bakar shalat bersama orang-orang. Shafiyyah juga menyampaikan pertanyaan serupa.isnet.'" Lalu Hafshah menyampaikan usulan Aisyah kepada Rasulullah saw. kalian ini benar-benar temannya Yusuf." Tatkala Rasulullah saw." Saudah berkata: "Lalu bau apa yang kucium darimu ini?" Beliau menjawab: "Aku baru saja disuguhi minuman madu oleh Hafshah." Aku berkata: "Sudah. Saudah langsung berkata pada beliau: "Wahai Rasulullah. "Wahai Rasulullah." Aisyah berkata: "Sesungguhnya Abu Bakar.' Hal semacam ini juga akan aku sarankan kepada Shafiyyah untuk melakukannya. mengatakan bahwa Rasulullah saw. diam kamu!" (HR Bukhari dan Muslim)301 Aisyah. dia tidak akan bisa memperdengarkan suaranya kepada orang-orang karena menangis. aku tidak bisa melaksanakan perintahmu dengan baik.' Lalu katakan kepada beliau: 'Oh. Karena itu sebaiknya suruh saja Umar shalat bersama orang-orang. Sebaiknya suruh saja Umar shalat bersama orang-orang. Rasulullah saw.

Berat badan wanita ketika itu tidak terlalu berat karena mereka kurus. Aku pergi menuju ke tempat persinggahan semula. sebab dia pernah melihatku sebelum turunnya ayat hijab. tidak dibalut daging. Aku kembali untuk mencari kalungku itu sehingga waktuku banyak habis untuk mencarinya. Barangsiapa yang nomor undiannya keluar. lalu mereka akan kembali mencariku di tempat itu. Dia turun. lalu menderumkan untanya. kami tidak berbicara sepatah kata pun dan aku tidak mendengar satu kata pun yang dia ucapkan selain ucapan inna lillah tersebut. berkata: "Apabila akan bepergian. dialah yang akan ikut berangkat bersama Rasulullah saw. Setelah selesai menunaikan hajat aku kembali ke tempat barang bawaanku. sehingga mereka tidak merasakan ringannya sekedup di saat mengangkat dan menaikkannya (ke atas untukku). Akhirnya aku berangkat bersama Rasulullah saw. dia langsung mengenaliku. maka beliau mengumumkan pemberangkatan pada malam hari. mereka langsung menaikkan sekedupku dan memberangkatkannya dengan unta yang tadinya aku kendarai. Lalu mereka membangunkan untuku dan mereka pun berjalan. Aku bergegas menutupi wajahku dengan jilbabku. Lalu ia menuntun untanya hingga kami sampai ke tempat para prajurit yang sedang berhenti untuk istirahat pada siang hari yang sangat terik. Ketika aku raba dadaku. mataku mengantuk. Ternyata nomorku yang keluar." Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw. Kemudian dia menginjak kaki depan untanya. dan aku mengira bahwa mereka akan kehilanganku. Aku diangkut dan ditempatkan di dalam sekedup.a.Kebebasan Wanita pesimis terhadapnya. mengadakan undian di antara istri-istri beliau. Pada saat aku duduk di tempat persinggahanku. lalu kami berangkat.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. Orang yang merekayasa berita bohong itu http://media. Aku lekas bangkit dan naik ke atas untanya. Aku datang ke tempat persinggahan mereka." Aisyah berkata: "Lalu datang orang-orang yang tadinya membawaku pergi.isnet. sudah selesai dan kembali dari peperangan itu. dan ketika itu kami sudah mendekati kota Madinah untuk kembali. dan hanya makan sedikit. Apalagi aku pada saat itu masih kecil dan muda belia. Demi Allah. Dia melihat sosok hitam seseorang yang sedang tidur. Aku terbangun ketika dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un begitu dia mengenaliku. Begitu melihatku. Ternyata Shafwan bin Mu'attal as-Sulami kemudian Dzakwani berada di belakang para serdadu. Ujian Berat dan Kasus Berita Bohong Aisyah r. Aku berdiri pada saat mereka mengumumkan pemberangkatan.html (10 of 16)12/12/2005 7:53:06 . lalu tertidur. lalu aku berjalan sehingga melewati para prajurit. biasanya Rasulullah saw. Mereka mengira bahwa aku ada di dalam sekedup itu." (HR Bukhari dan Muslim)303 12." Aisyah berkata: "Binasalah orang yang binasa. Sementara aku baru menemukan kalungku setelah para prajurit berlalu. mengadakan undian di antara kami pada suatu peperangan yang beliau ikuti. ternyata kalungku yang terbuat dari manik-manik zhifar (Zhifar adalah nama sebuah kota yang terletak di belahan paling timur Yaman) putus. namun di sana tidak seorang pun yang memanggil dan menjawab. Hingga ketika Rasulullah saw. setelah turunnya ayat hijab. Pada pagi harinya dia sampai di tempat persinggahanku. Oleh karena itulah aku ingin agar beliau membatalkan pilihan beliau untuk Abu Bakar.

dan Hamnah binti Jahsy serta lainnya yang tidak kuketahui selain bahwa mereka itu adalah sekelompok orang sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala. Hal itu kami lakukan sebelum kami membuat tempat buang air di dekat rumah kami masing-masing." Aisyah berkata: "Aku pergi bersama Ummu Misthah. Aku keluar bersama Ummu Misthah ke daerah Manashi' (yang terletak di luar kota Madinah). Apakah kamu mencerca seseorang yang pernah ikut serta pada Perang Badar?" Ummu Misthah berkata: 'Aisyah." Urwah berkata: "Aisyah tidak suka Hassan dicerca di hadapannya dan Aisyah mengatakan bahwa Hassan adalah orang yang pernah berkata: 'Sesungguhnya ayahku. Ketika masuk menemuiku.. Kemudian Ummu Misthah tersandung baju bulunya.. mengizinkanku pergi.html (11 of 16)12/12/2005 7:53:06 . apakah yang sedang diperbincangkan orang-orang." Selanjutnya Urwah berkata: "Para pembawa berita bohong itu tidak ada yang disebutkan namanya selain Hassan bin Tsabit. paman Abu Bakar dari garis ibu. sementara ibunya adalah putri Shakhr bin Amir. mendengarkan." Aisyah berkata: "Akhirnya sakitku bertambah parah. sehingga ketika sembuh dari sakit.' lalu beliau berpaling.Kebebasan Wanita adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Aisyah! Apakah kamu belum mendengar apa yang dia katakan?'Aisyah berkata: 'Memang apa yang dia katakan?' Lalu Ummu Misthah menceritakan apa yang diperkatakan oleh para pembawa berita bohong itu kepadaku.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. Sementara orang-orang terpengaruh dengan ucapan para pembawa berita bohong itu. Kami buang air di tempat itu.'" Aisyah berkata: "Tata cara hidup kami menyangkut buang air sama dengan orang-orang Arab Kuno yang tinggal di pedesaan. masuk ke tempatku. seperti yang pernah aku lihat ketika aku sakit. Kami merasa agak terganggu/kurang enak kalau tempat buang air itu dibuat di dekat rumah. Lalu dia mengakui. Misthah bin Utsatsah. beliau hanya mengucapkan salam lalu bertanya: 'Bagaimana keadaanmu. siap menjaga kehormatan Muhammad dari serangan kalian. Ketika aku kembali ke rumah." Urwah berkata: "Saya diberitahu bahwa berita bohong itu disiarkan dan dibicarakan di dekatnya (Ibnu Ubay bin Salul). dan membahasnya.isnet. dan kehormatanku . Lalu aku bertanya kepada ibuku: 'Wahai ibuku. Setelah beliau mengucapkan salam. Rasulullah saw. Sedangkan putranya adalah Misthah bin Utsatsah Abbad ibnul Muttalib. Hal itulah yang membuatku mulai curiga. Namun aku belum tahu berita buruk yang sedang berkembang. Sedangkan aku tidak tahu sedikit pun mengenai semua itu. Aku ditimpa sakit sesampainya di Madinah selama satu bulan. Dia adalah putri Abu Rahm ibnul Muttalib bin Abdi Manaf. lalu dia berkata: 'Celakalah Misthah.' Aku berkata padanya: 'Buruk sekali apa yang kamu ucapkan. Lalu aku dan Ummu Misthah kembali ke rumahku setelah kami selesai menunaikan hajat.'" Selanjutnya Aisyah berkata: "Rasulullah saw. Hal yang mulai membuatku curiga adalah bahwa aku tidak melihat lagi kelemah-lembutan Rasulullah saw. Kami tidak keluar kecuali dari satu malam ke malam berikutnya.' Aisyah berkata: "Lalu kami tiba di Madinah. aku langsung saja keluar. orang tua ayahku.' Ibuku http://media. aku bertanya: 'Apakah engkau mengizinkan aku mengunjungi kedua orang tuaku?' Aisyah menambahkan: 'Aku ingin mengetahui kebenaran berita itu dari mereka berdua.

Dari atas mimbar beliau berkata: 'Wahai kaum muslimin. kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. bangkit pada hari itu untuk meminta pembuktian dari Abdullah bin Ubay bin Salul.Kebebasan Wanita menjawab: 'Wahai anakku.'"Aisyah berkata: "Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. sedangkan laki-laki itu mempunyai beberapa orang istri. dan Ummu Hisan adalah putri paman orang tersebut. pasti kamu tidak suka dia dibunuh. tidak kami ketahui dia selain sebagai orang yang baik dan bersih. aku tidak mengetahui sesuatu mengenai keluargaku selain kebaikan.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.'" Lalu Usaid bin Hudhair --saudara sepupu Sa'ad bin Mu'adz-. apakah engkau pernah melihat sesuatu yang membuatmu curiga tentang Aisyah?" Barirah menjawab: "Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran! Jika aku melihat sesuatu padanya. dia memberi isyarat kepada Rasulullah saw. demi Allah sesungguhnya sedikit sekali ada seorang wanita cantik jelita di samping seorang laki-laki yang mencintainya." Sementara Ali berkata: "Wahai Rasulullah.html (12 of 16)12/12/2005 7:53:06 . kami pasti akan membunuhnya.' Aisyah berkata: 'Subhanallah." Aisyah berkata: "Maka berdirilah seseorang dari kalangan Khazraj. tenanglah. Akan tetapi dia terdorong oleh panggilan kesukuan dan kejahilan sehingga dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz: 'Engkau bohong! Demi Allah. Laki-laki tersebut adalah Sa'ad bin Ubadah. benarkah orang-orang mempergunjingkan masalah ini?'" Aisyah berkata: "Akhirnya aku menangis malam itu sampai pagi. wahai Rasulullah. Jika orang itu berasal dari saudara-saudara kami dari suku Aus akan aku penggal lehernya dan jika dari kalangan Khazraj. Kamu adalah orang munafik yang memperdebatkan tentang orang-orang http://media." Dia berkata: "Aku siap menolongmu. pemimpin Suku Khazra. Demi Allah. Kemudian beliau bertanya kepadanya: "Hai Barirah. Kemudian pada pagi harinya aku masih menangis. Seandainya dia berasal dari kelompokmu. Orang-orang juga telah menyebut-nyebut seseorang yang kuketahui baik dan tidak pernah masuk menemui keluargaku (istriku) kecuali bersamaku. tentu dia akan memberimu keterangan yang benar." Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw. dan kami siap melaksanakannya. Jika engkau bertanya kepada budak perempuan itu. sesuai dengan apa yang dia ketahui mengenai kebersihan diri Aisyah dan apa yang dia ketahui dalam dirinya mengenai para penuduh tersebut." Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw. Beliau bertanya dan minta pendapat dari mereka berdua tentang masalah jika beliau menceraikan istrinya.isnet." Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw. memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid pada saat wahyu terlambat turun. Air mataku tidak bisa berhenti mengalir dan aku tidak bisa tidur." Usamah berkata: "Mengenai istrimu. saudara Bani Abdul Asyhal. ada seorang laki-laki saleh. memanggil Barirah.berdiri dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah: "Engkau bohong. dan wanita selain dia banyak sekali. lalu datang kambing untuk memakannya." Aisyah berkata: "Adapun Usamah." Aisyah berkata: "Sebelum kejadian itu. Allah tidak membuat kesempitan atasmu. maka perintahkanlah kami. tentu aku tidak akan menyembunyikannya. kecuali para istrinya itu akan mempergunjingkan istrinya yang cantik itu. siapakah yang bisa memberi penjelasan kepadaku dan menolongku dari orang yang aku dengar telah mengganggu keluargaku? Demi Allah. Dia tidak lebih dari seorang gadis muda yang tertidur di samping adonan roti keluarganya.

html (13 of 16)12/12/2005 7:53:06 . berusaha terus menenangkan mereka." Aisyah berkata: "Setelah Rasulullah saw. masuk ke tempat kami." Lalu aku berkata --ketika itu aku adalah seorang yang muda usia dan aku belum banyak membaca Al-Qur'an--: "Demi Allah." Aisyah berkata: "Rasulullah saw. barulah Rasulullah saw. Ketika kedua orang tuaku duduk di sampingku dan aku masih menangis. kemudian duduk. Hampir sebulan lamanya tidak sedikit pun wahyu turun mengenai masalahku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kalian ceritakan.Kebebasan Wanita munafik." Aisyah berkata: "Pada pagi harinya kedua orang tuaku berada di sampingku.' Kemudian aku berpindah dan berbaring di tempat tidurku. dan aku sudah menangis selama dua malam satu hari. sesungguhnya telah sampai kepadaku berbagai macam perkataan tentang dirimu. ketika itu masih berdiri di atas mimbar. Setelah mereka diam. Dan kalau aku mengakui sesuatu perkara kepada kalian." Aisyah berkata: "Maka terjadilah pertengkaran sengit antara golongan Aus dan Khazraj sehingga hampir saja mereka saling membunuh." Aisyah berkata: "Rasulullah saw. Demi Allah. Selama itu pula air mataku tidak berhenti mengalir dan mataku tidak bisa tidur. berhenti berbicara air mataku berhenti mengalir sehingga tidak ada setetes pun lagi yang aku rasakan.isnet. Cuma saja aku berharap semoga Rasulullah saw. mengucapkan syahadat ketika beliau duduk. Kemudian beliau berkata: 'Amma ba'du (selanjutnya). sedangkan Allah mengetahui bahwa aku bersih. Tetapi kalau engkau bersalah. aku tidak pernah menduga bahwa Allah akan menurunkan wahyu yang akan selalu dibaca mengenai masalahku ini. Aku kira persoalanku terlalu remeh untuk dibicarakan oleh Allah 'Azza Wa Jalla dengan wahyu yang diturunkan-Nya.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. Wahai Aisyah. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku ini bersih. aku tahu benar bahwa kalian telah mendengar semua ini sehingga kalian mengakuinya dan membenarkannya. Dia ikut pula menangis bersamaku. Akan tetapi. pasti kalian tidak mempercayaiku. melihat dalam mimpi Allah membersihkan diriku dari http://media. maka Allah akan menerima tobatnya. tiba-tiba seorang wanita Anshar datang meminta izin kepadaku. maka mohonkanlah ampunan dari Allah dan bertobatlah kepada-Nya! Sesungguhnya seorang hamba. tentu kalian akan mempercayaiku. Allah pasti akan membersihkanmu. Demi Allah. kemudian dia bertobat. Dia tabu bahwa diriku saat itu bersih dan Allah akan membuktikan kebersihanku. demi Allah." Lalu aku berkata kepada ibuku: "Jawabkanlah untukku kepada Rasulullah mengenai apa yang beliau katakan itu!" Ibuku juga berkata: "Demi Allah.'" Ayahku berkata: "Demi Allah. Jika engkau memang bersih." Aisyah berkata: "Beliau belum pernah di sampingku semenjak munculnya peristiwa yang dipergunjingkan orang-orang itu. sehingga aku mengira bahwa tangisanku itu akan membelah hatiku." Aisyah berkata: "Sementara itu aku terus menangis sepanjang hari. Lalu aku berkata kepada ayahku: 'Jawabkanlah untukku kepada Rasulullah saw. Beliau mengucapkan salam. Aku pun memberinya izin. diam pula. aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah saw. kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf: 'Kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku. aku pun tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. padahal Rasulullah saw." Aisyah berkata: "Ketika kami dalam keadaan demikian. Air mataku tidak mau berhenti mengalir dan mataku tidak bisa tidur. aku tidak menemukan perumpamaan yang tepat bagiku dan bagi kalian. tiba-tiba Rasulullah saw. apabila dia mengakui kesalahannya. mengenai apa yang beliau katakan itu.

ini adalah dusta yang besar.. sambil tersenyum perkataan yang pertama sekali beliau ucapkan adalah: 'Wahai Aisyah. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. baginya azab yang besar. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu. (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar). Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat.'" Aisyah berkata: "Allah menurunkan ayat-ayat berikut: "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. hingga keringat beliau menetes bagaikan mutiara (saat itu musim dingin) lantaran hebatnya firman yang diturunkan kepada beliau. aku tidak akan bangun ke tempat beliau. Demi Allah. Tampak Rasulullah saw. maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan http://media. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu: 'Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami). bahkan ia adalah baik bagi kamu.Kebebasan Wanita fitnah itu.html (14 of 16)12/12/2005 7:53:06 . dan (mengapa tidak) berkata: 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.isnet. merasa kepayahan seperti biasanya setiap beliau menerima wahyu. 'Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya.' Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi. dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Aku tidak akan memanjatkan puji syukur selain kepada Allah 'Azza Wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang sama keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua." Aisyah berkata: "Setelah keadaan seperti itu berlalu dari diri Rasulullah saw. maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Rasulullah saw. jika kamu orang-orang yang beriman. bergembiralah. karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. belum lagi meninggalkan tempat duduknya dan tidak seorang pun dari isi rumah yang sudah keluar. (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Allah sudah menurunkan wahyu kepada beliau. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Mengapa di waktu kamu mendengarkan berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. niscaya kamu ditimpa azab yang besar. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. sesungguhnya Allah telah membersihkanmu!'" Aisyah berkata: "Lalu ibuku berkata kepadaku: 'Bangunlah dan pergilah ke tempat beliau!' Aku berkata: 'Demi Allah. Hai orangorangyang beriman.

dan bagi mereka azab yang besar. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsy mengenai persoalanku ini.' Sebagai teguran atas ucapan itu Allah menurunkan ayat berikut: "Dan janganlah orang-orangyang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat mereka. dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). tentu saja aku ingin sekali ampunan dari Allah. niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (nya)." Lalu Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada Misthah seperti sediakalanya. tangan. demi Allah.html (15 of 16)12/12/2005 7:53:06 . orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Abu Bakar yang semula selalu memberi nafkah kepada Misthah karena kekerabatan dan kemiskinannya." (an-Nur: 11-26) Allah menurunkan ayat-ayat yang menyatakan kebersihanku. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. orangorang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian?" Abu Bakar menjawab: "Tentu. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. mereka kena laknat di dunia dan akhirat. tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki-Nya.isnet. yang lengah lagi beriman (berbuat zina). pada saat itu mengatakan: 'Demi Allah. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian. dan tabulah mereka bahwa Allah yang Maha Benar lagi yang (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)." Aisyah berkata: "Rasulullah saw. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. Dia berkata: "Aku tidak akan berhenti memberinya nafkah selama-lamanya. aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Misthah sedikit pun selamanya sesudah apa yang dia katakan terhadap Aisyah. Beliau berkata kepada Zainab: 'Apa yang engkau http://media. dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. pada hari (ketika) lidah. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Kebebasan Wanita yang munkar.

" Aisyah berkata: "Padahal Zainab adalah seorang di antara para istri Rasulullah saw. aku sama sekali belum pernah membuka pakaian wanita. sesungguhnya lelaki yang dituduh berbuat macam-macam itu hanya berkata: 'Subhanallah.'" Zainab berkata: "Ya Rasulullah. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.84 Jakarta 12740 Telp. Demi Allah." (HR Bukhari dan Muslim)304 (sebelum. aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln." Aisyah berkata: "Demi Allah. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Hamnah. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.isnet. Kalibata Utara II No.Kebebasan Wanita ketahui' atau 'yang engkau lihat. bertolak belakang dengannya. demi yang jiwaku berada dalam genggamanNya. Dia ikut menyebarkan berita bohong itu. Tetapi Allah telah menjaganya dengan sifat wara (jauh dari maksiat). yang selalu berlomba denganku untuk merebut hati Rasulullah saw.html (16 of 16)12/12/2005 7:53:06 .'" Aisyah berkata: "Akhirnya sesudah peristiwa itu dia mati syahid karena berperang di jalan Allah." Aisyah berkata: "Sementara saudara perempuannya. sehingga dia celaka bersama orang-orang yang celaka. tiada yang kuketahui selain yang baik saja.

hlm. 303 Bukhari.isnet. 436. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 304 Bukhari.. jilid 2. jilid 9. hlm. hlm 22.. 302 Bukhari. Bab: Wajib membayar kafarat bagi orang yang mengharamkan istrinya. Muslim. jilid 7. hlm.. jilid 4. dengan Aisyah dan kedatangan Aisyah di Madinah. Muslim. Bab: Utsman bin Haitsam menceritakan kepada kami jilid http://media. Kitab: Permulaan makhluk. Kitab: Shalat. 307 Bukhari.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 301 Bukhari. Kitab: Peperangan. Kitab: Manaqib. 308 Bukhari. 295. jilid 8. 185. jilid 8. Muslim. bab: Mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu. jilid 7. jilid 7. Kitab: Bab-bab azan. Bab: Cerita mengenai malaikat. 134. jilid 2. Muslim.a. 225. hlm. jilid X. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. Bab: Sakitnya Nabi saw. jilid 2. Bab: berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh. Kitab: Shalat Bab: Penunjukan imam terhadap seseorang apabila dia berhalangan. jilid 8. 112. Bab: Perkawinan Nabi saw. 306 Bukhari. Kitab: Bencana. hlm. hlm. Kitab: Manaqib. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. a. hlm. 348. Bab: Penunjukan imam terhadap seseorang apabila dia berhalangan. Muslim. hlm. Bab: Keutamaan Aisyah r. namun dia tidak berminat menceraikannya. hlm. Kitab: Peperangan. 118. 207. Bab: Berita bohong. Kitab: Tobat. 305 Bukhari. 110. Bab: Apabila imam menangis dalam shalat. Kitab: Thalak. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. 22. 139.a. Muslim. Kitab: Thalak. hlm. jilid 11..html (1 of 10)12/12/2005 7:53:09 . Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat.

309 Bukhari. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. Bab: Keutamaankeutamaan Aisyah r. Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. hlm. jilid 6. jilid 1.. 317 Muslim. 137. Bab: Tayammum. jilid 6. hlm. Muslim. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. 316 Muslim. jilid 1. Muslim. 315 Bukhari. Muslim. 210. Bab: Tentang menutup mata mayit dan mendoakan ketika dipersiapkan. jilid 9. Kitab: Jenazah. 189. Kitab: Hibah. 135. 135. 108.a. 38.a. 133. Bab: Orang yang memberi hadiah kepada sahabatnya dan memilih salah seorang di antara istri-istrinya. hlm. Kitab: Peperangan. Kitab: Manaqib. Bab: Mengena keutamaan Aisyah r. jilid 8..a. Muslim Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw.Kebebasan Wanita 16. 313 Bukhari. 169. jilid 3. keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya. Bab: Keutamaan Aisyah r. jilid 7. Kitab: haidh.a.a.. hlm. 108. Bab: Firman Allah: Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu. 100. 37. hlm.. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r.html (2 of 10)12/12/2005 7:53:09 . Bab: Sakitnya Nabi saw." jilid 10. jilid 8. Kitab: Tafsir.a. 138. Kitab: Jenazah. 314 Bukhari. jilid 3. 311 Bukhari. 312 Bukhari. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 318 Muslim. Kitab: Manaqib.isnet. 192.. 134. Bab: Orang yang memberikan hadiah kepada sahabatnya dan memilih salah seorang di antara istriistrinya. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. hlm. 39. Bab: Mengurusi Jenazah. Kitab: Hibah. hlm. Kitab: Jenazah. hlm. jilid 1. 310 Bukhari.. Bab: Apa yang diucapkan ketika terjadi musibah. Keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya. hlm. dan kematian beliau.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. bab: Hijrah ke Habsyah. 319 ibid. jilid 3. jilid 7 hlm. Muslim. http://media. hlm. hlm. jilid 8.

Bab: Wajib hukumnya mengingkari perintah pemimpin yang menyalahi ajaran agama. hlm. Muslim. jilid 6. Kitab: Puasa. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sababat. Kitab: Nafkah. Kitab: Keutamaan-keutamaan. Bab: Di antara keutamaan Ummu Salamah Ummul Mukminin. Bab: Kembalinya Nabi saw. 274 327 Bukhari. Kitab: Syarat. hlm. hlm. Bab: Sahnya puasa orang yang mendapati pagi dalam keadaan junub. jilid 7. 411. Kitab: Kepemimpinan. 329 Bukhari. jilid 3. Kitab: Thalak. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam. 80. dan sifatsifatnya. namun tidak boleh selama mereka mengerjakan shalat. hlm. 190. Kitab: Puasa. hlm.. jilid 7. Kitab: Tafsir surat at-Tahrim. Kitab: Zakat. 203.html (3 of 10)12/12/2005 7:53:09 . 67.Kebebasan Wanita 320 Muslim. jilid 6. 328 Muslim. 138. 442. jilid 3. Bab: Berapa lama harus tinggal bersama istri yang baru saja dinikahi sebelum diboyong. jilid 7. 324 Bukhari. 326 Bukhari. Bab: Wanita yang ditinggal mati suaminya berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Bab: "Dan bagi pewaris juga seperti itu. hlm. 321 Muslim. hlm. jilid 4. hlm. Kitab: Nikah. 323 Bukhari. Muslim. jilid 8.isnet. jilid 3. 443. Bab: Masalah ila' dan menjauhi istri. Muslim. jilid 11. 322 Bukhari. menghindar dari istri-istrinya di selain rumah mereka. baik istri yang perawan ataupun yang janda? jilid 4. 325 Bukhari. 413. 213. Bab: Penetap telaga Nabi saw. Bab: Kewajiban berkabung selama masa 'iddah karena ditinggal mati dan haram hukumnya tanpa alasan tersebut kecuali hanya tiga hari. jilid 11. 330 Muslim. dari Ahzab." jilid 11. hlm. hlm. Muslim. hlm. Bab: Sesungguhnya satu bulan itu ada yang dua puluh sembilan hari. Kitab: Persusuan. hlm. jilid 4. bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat. suami dan anak-anak. 173.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. Kitab: Peperangan. 283. 126. hlm. meskipun mereka musyrik. Bab: Syarat-syarat berjihad dan berdamai dengan musuh perang dan penulisan syarat-syarat tersebut. Kitab: Thalak. Kitab: Thalak. hlm." jilid 10. http://media. hlm 144. 23. hlm. Kitab: Manaqib. Bab: Firman Allah "Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Muslim. Bab: Nabi saw.

Muslim. jilid 10. Kitab: Bencana dan tanda-tanda kiamat.Kebebasan Wanita 331 Bukhari. hlm. Kitab: Nikah. Kitab: Nikah Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy. 334 Muslim. 199.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. Bab: Menjampi orang yang terserang 'ain. kecuali bila kamu diizinkan". jilid 8. dengan Zainab binti Jahasy. 341 Bukhari. Kitab: Tafsir. Bab: Kiamat tidak akan terjadi sampai ada seseorang melewati kubur orang lain. jilid 8. 150. hlm. Bab: Perang Thaif pada bulan Syawal tahun 8 H. jilid 11. 149. 149. Bab: Hadiah untuk pengantin lelaki. jilid 12. Bab: diizinkan menjampi orang yang terkena ain.isnet. jilid 4. 340 Fathul Bari. Bab: Pembenaman tentara yang menyerbu Ka'bah. 335 Muslim. 337 Bukhari. hlm. 149. 142. hlm. jilid 4. 333 Bukhari. hlm.html (4 of 10)12/12/2005 7:53:09 . hlm. Bab: Resepsi perkawinan meskipun hanya dengan seekor kambing. Bab: Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk minum dan sebagainya. Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy. luka lambung. 149. Kitab: Kedokteran. jilid 9. hlm. jilid 11. 135. hlm. Bab: Bejana perak. 338 Bukhari. 166. Kitab: Tafsir. dan pandangan orang hasad. hlm. jilid 11. Muslim. Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy turunnya ayat hijab. 18. Muslim. K:itab: Nikah. 110. hlm. http://media. 105. hlm. hlm. jilid 4. 311. Muslim. 134. hlm. hlm. 134. Bab: Perkawinan Nabi saw. Bab: Firman Allah SWT: "Janganlah kamu memasuki rumahrumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan". turunnya ayat hijab dan ditetapkannya resepsi perkawinan. Kitab: Salam. Kitab: Nikah. hlm. Kitab: Bencana dan tanda-tanda kiamat. jilid 7. lalu dia ingin menggantikan mayit itu lantaran beratnya cobaan dunia. jilid 1. Kitab: pakaian dan perhiasan. Bab: Firman Allah: "Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi saw. 336 Muslim. hlm. jilid 6. hlm. Kitab: Nikah. Muslim. Kitab: Nikah. 148. Muslim. Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy. 332 Bukhari. jilid 12. jilid 4. Kitab: Peperangan. jilid 8. jilid 4. 148. 186. terkena racun. Bab: Larangan bagi lelaki banci masuk ke tempat wanita ajnabi. Muslim. Kitab: Minuman. Kitab: Salam. 339 Bukhari. hlm. Kitab: Nikah.

Kitab. Muslim. 175. 344 Bukhari. hlm. jilid 7. Bab: Berita bohong. Kitab: Tobat. jilid 8. jilid 3.. hlm. 351 Bukhari. Kitab: Manaqib." jilid 17. jilid 7. Bab: Keutamaan orang yang mempersiapkan orang yang hendak berperang atau menggantikannya (di rumah) dengan baik. 136. Bab: Orang yang tidak terlihat sedihnya ketika ditimpa musibah. 145. jilid 5. 703. 144.isnet. Bab: Memberi nama anak pada pagi hari dia dilahirkan. 128. Bab: Meminta minum air tawar. Muslim. 112. jilid 7. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. hlm. jilid 8.a. 145. Bab: Pertempuran kaum wanita bersama kaum pria. hlm. Bab: di antara keutamaan Ummu http://media. Kitab: Jihad dan peperangan.Bab: "Dan adalahArasy-Nya di atas air.. jilid 6 hlm. 112. Kitab: Nikah. Kitab: Minuman. Kitab: keutamaan-keutamaan para sahabat. 112.. Bab: Perkawinan dalam Islam. jilid 12. 3133. Bab: Diantara keutamaan Zainab Ummul Mukminin r. hlm. 79. Kitab: Aqiqah. Bab: Keutamaan Aisyah r. Bab: Berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh.html (5 of 10)12/12/2005 7:53:09 . jilid 2. 184. 345 Bukhari. hlm. Kitab: Peperangan. hlm. Bab: Di antara keutamaan Ummu Sulaim ibunya Anas dan Bilal r. jilid 3. 346 Bukhari. Kitab: Peperangan. jilid 8 hlm.Kebebasan Wanita 342 Bukhari. 353 Bukhari. Kitab: Zakat. hlm. jilid 7. Bab: Berita bohong. hlm.a. Muslim. hlm. Kitab: Jihad. jilid 12. hlm 6. jilid 8. hadits no. Bab: Sedekah apa yang lebih afdal? jilid 4. Muslim. Kitab: Jenazah. 350 Shahih Sunan an-Nasa'i. 196 352 Bukhari. Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat dan suami. Muslim. hlm. Kitab: Tauhid.a. 28. 348 ibid 349 Yang terdapat di dalam kurung diambil dari hadits no. Bab: Manaqib Thalhah r. hlm. 354 Bukhari. 347 Muslim. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 412. Bab: berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh. 112. Kitab: Tobat. Kitab: Zakat. Muslim.a. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Di antara keutamaan Abu Thalhah al-Anshari. hlm. hlm. 148. 390 Muslim. jilid 8. 343 Muslim.org/islam/Wanita/W1/3kaki4.

hlm. hlm 145. jilid 6.a. Kitab: Shalat.. 366 Muslim. hlm. Kitab: Hibah. Bab: Di antara keutamaan Anas bin Malik r. Bab: Di antara keutamaan Anas bin Malik r. 355 Bukhari. 134. hlm. 162. Kitab: Nikah. Kitab: Nikah.isnet. 358 Bukhari. jilid 11. 134. Muslim. 81. Kitab: Jihad. jilid 6. hlm. Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian mengawininya. hlm. ibunya Anas bin Malik. 150. jilid 4. 131. jilid 4. 363 Bukhari. Bab: Keutamaan pemberian. 120. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Wanginya keringat Nabi saw. tetapi tidak berbuka di tempat mereka. 356 Bukhari. Kitab: Adab. http://media. Bab: Apa yang disebutkan mengenai paha. hlm.. jilid 2. Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian mengawininya. jilid 7. hlm. 204. Bab: Kunyah (gelar) untuk anak kecil dan lelaki yang belum punya anak.a. Kitab: Keutamaan-keutamaan.Kebebasan Wanita Sulaim. Bab: Orang yang berziarah ke tempat suatu-kaum. 147. 362 Muslim. 25. Muslim. Bab: Orang-orang Muhajirin mengembalikan kepada orang-orang Anshar pemberian mereka. jilid 7. 364 Muslim. jilid 4. 361 Bukhari. hlm. Bab: Resepsi perhwinan itu adalah hak (benar). Kitab: Nikah. 138. 359 Bukhari. Bab: Hadiah untuk pengantin lelaki. Bab: Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini tidak akan merasa keberatan akan hal itu.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. hlm. Muslim. hlm. jilid 13. Bab: Hadiah untuk pengantin lelaki. Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy. Kitab: Minuman. Kitab: Nikah. hlm. hlm. Kitab: Nikah. jilid 7. jilid 7. 365 Bukhari. Riwayat ini menurut versi Muslim. 171. jilid 5. 159. Kitab: Nikah. jilid 11. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 145. Kitab: Puasa. 357 Muslim. jilid 11. dan mencari berkah padanya. hlm. 160. hlm. jilid 5. 360 Muslim.html (6 of 10)12/12/2005 7:53:09 .

Bab: Kewajiban mandi atas wanita tersebut.Kebebasan Wanita 367 Bukhari. 378 Bukhari. jilid 1. 374 ibid.. hlm. Bab: Di antara keutamaan http://media. 196. jilid 3. 393. Bab: Larangan keras meratap. 172. 379 Bukhari.Kitab: Nikah. hlm. jilid 3. 377 Bukhari. Kitab: Manaqib. 372 Hadits mengenai keikutsertaan Ummu Sulaim pada Perang Khaibar sudah disebutkan sebelumnya dimana Ummu Sulaim mempersiapkan Shafiyyah untuk Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. hlm. 145. 234. 180. ketika mereka dalam perjalanan pulang. Kitab: Manaqib orang Anshar. Kitab: Manaqib.. 375 Bukhari.a. Muslim. hlm. 82. 180. Kitab: Jihad Bab: Kaum wanita ikut berperang bersama kaum pria. jilid 7. Muslim. 420. Kitab: Manaqib. Kitab: Haid. Kitab: Jihad dan peperangan. hlm. Kitab: Haid. hlm.a. Muslim. 368 Bukhari. jilid 6. Kitab: Salam. Bab: Hal yang terlarang mengenai meratap dan menangis dan bolehnya membentak karena perbuatan tersebut. jilid 6. Bab: Boleh memboncengkan wanita ajnabi yang kepayahan di jalan. jilid 11. hlm. hlm. 373 Muslim. Kitab: Minuman. hlm. Bab: Cemburu.html (7 of 10)12/12/2005 7:53:09 . 371 Bukhari. jilid 1. Muslim. Muslim. Bab: Di antara keutamaan Abu Thalhah dan Zubair r.isnet. jilid 1. Kitab: Jihad dan peperangan. Muslim. Kitab: Jenazah. Kitab: Jenazah. hlm. 196. hlm. Muslim. jilid 8. 376 Fathul Bari. 239. Bab: Malu dalam menuntut ilmu. 370 Muslim. Bab: Manaqib Abu Thalhah r. jilid 7. Bab: hadits Zaid bin Umar bin Nufail. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Ilmu. 46. 118. hlm. jilid 8. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam. hlm. hlm. jilid 8. Bab: Kaum wanita ikut berperang bersama kaum pria. Bab: Manaqib Zubair bin Awwam. jilid 8. 11. Bab: Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini tidak akan merasa keberatan akan hal itu. jilid 5. 369 Bukhari. hlm. 128. 399. 235. Bab: Keutamaan pasukan pendahulu. jilid 5. Bab: Anjuran menggunakan kapas yang diberi minyak wangi pada tempat yang terkena darah bagi wanita haid ketika mandi. hlm. jilid 7. hlm.

hlm. jilid 3. hlm. jilid 3. 32. Bab: Cemburu. dan para sahabatnya ke Madinah. 388 ibid. Bab: Disunnahkan mentahkik bayi yang baru lahir dan membawanya kepada orang saleh untuk melakukan hal itu. Kitab: Pakaian dan perhiasan. 131-140. hlm. Musum. Kitab: Shalat gerhana.Kebebasan Wanita Thalhah dan Zubair. jilid 7. Kitab: Hibah. 387 Muslim. 127.isnet. 55. Kitab: Salam. jilid 6. Bab: Mengenai bermut'ah dalam haji jilid 4. jilid 7. hlm. Bab: Boleh memboncengkan wanita ajnabi yang kepayahan di jalan. hlm. Kitab: Salam. 389 Bukhari. 11 382 ibid. Muslim. Kitab: Haji. hlm. Bab: Orang yang menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. 12.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. Bab: Anjuran memberikan nafkah dan makruh menghitung-hitung. hlm. hlm. 380 Bukhari. 234. 385 Bukhari. mengenai masalah surga dan neraka sewaktu melakukan shalat gerhana. Bab: Hijrah Nabi saw. 249. keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya. hlm. haram cincin emas dan sutera bagi pria tetapi boleh bagi wanita. hlm. Muslim. Bab: Keutaman memberikan natkah dan sedekah kepada karib kerabat. jilid 3. Kitab: Zakat. Bab: Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak bagi pria dan wanita.html (8 of 10)12/12/2005 7:53:09 . hlm 30. Kitab: Ilmu. Bab: Boleh memboncengkan wanita ajnabi yang kepayahan di jalan. Kitab: Zakat. Muslim. Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. jilid 6. Bab: Hadiah untuk orang musyrik. keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya. hlm. http://media. Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. jilid 1. Kitab: Manaqib. Kitab: Adab. jilid 3. 390 Muslim. 81. Kitab: Salam. 386 Muslim. 384 Bukhari. hlm. 32. 391 Muslim. 381 Bukhari. 161. 92. Kitab: Shalat gerhana. mengenai masalah surga dan neraka sewaktu melaksanakan shalat gerhana. jilid 3. jilid 6. Bab: Boleh memboncengkan wanita ajnabi yang kepayahan di jalan. 145. hlm. Kitab: Hibah. Muslim. 383 Muslim. jilid 8. jilid 6. hlm. Bab: Hibah seorang wanita kepada selain suaminya. jilid 7. Kitab: Nikah. hlm. 192. 175. jilid 11. 12. jilid 7. hlm.

hlm.Kebebasan Wanita 392 Muslim. terkena racun.html (9 of 10)12/12/2005 7:53:09 .org/islam/Wanita/W1/3kaki4. 394 Bukhari. Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib. Kitab: Tafsir. jilid 4. Bab: Keutamaan Ja'far bin Abu Thalib. jilid 10 hlm. hlm. jilid 9. 26. Hafizh al-Haitsami berkata: "Semua rijal hadits tersebut sahih. 24. (021) 7984388 http://media. 170. 395 Muslim. bab: Ihram wanita bersalin dan sunnah hukumnya mandi untuk ihram. hlm. jilid 7. 172. hlm.84 Jakarta 12740 Telp. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat." 398 Muslim. 8. Kitab: Peperangan. 262. jilid 7. 27. 18. hlm. Kitab: Peperangan. hlm. 190. no. 399 Lihat Shahih al-Jami' ash-Shaghir.isnet. Asma binti Umais dan warga sampan. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. jilid 7. 2760. jilid 9 hlm. 172. hlm. jilid 7. (sebelum. demikian pula bagi wanita haid. luka lambung. Bab: Diperbolehkan menjampi orang yang terkena 'ain. jilid 5. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Salam. Bab: Perang Khaibar. Muslim. 397 Lihat Majma' az-Zawa'id. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Kitab: Salam. 396 Muslim. Kalibata Utara II No. 400 Bukhari. Bab: Perang Khaibar. dan pandangan orang yang hasad. Bab: Pengharaman berkhulwat dan menemui wanita ajnabi. Muslim. jilid 7. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: "Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berba'at". Bab: Mengenai Tsaqif yang tukang dusta dan perusak. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Kitab: Haji. 393 Bukhari. hlm.

isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki4.html (10 of 10)12/12/2005 7:53:09 .Kebebasan Wanita Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

Anas mengatakan bahwa Nabi saw." (HR Bukhari)307 Ammar bin Yasir berkata: "Demi Allah. dia (Aisyah) adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat." (HR Bukhari dan Muslim)306 Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah saw. Kemuliaan dari Rasulullah saw. Kemuliaan dari Allah untuk Aisyah r." (HR Bukhari)308 14.' Lalu aku singkapkan kain itu. Lalu aku berkata: 'Kalau itu memang datang dari sisi Allah.isnet. berkata: "Wahai Ummu Salamah . ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. bersabda kepada Fathimah: "Wahai anakku.a. Aisyah r. Ternyata memang kamu yang berada di dalamnya. maka pasti akan terlaksana.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota 13. demi Allah." Lalu Aisyah menjawabnya dengan mengatakan: "Wa 'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. bersabda: "Kelebihan Aisyah dari wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan roti yang telah diberi kuah atas makanan-makananyang lain.a.html (1 of 9)12/12/2005 7:53:12 .." (HR Bukhari dan Muslim)309 Aisyah berkata: "Rasulullah saw. sesungguhnya tidak pernah wahyu turun atasku ketika aku berada dalam selimut bersama salah seorang dari kalian selain dengannya (maksudnya Aisyah). berkata kepadanya: "Wahai Aisyah.a..'" (HR Bukhari dan Muslim)305 Aisyah r. berkata bahwa Nabi saw. mengatakan bahwa Nabi saw. bukankah kamu menyenangi apa yang aku senangi?" Fathimah http://media. Malaikat berkata 'Inilah istrimu.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3. berkata kepadanya: "Aku melihat dirimu dalam mimpi dua kali. Aku melihatmu berada dalam selembar kain sutera.a. untuk Aisyah r.

Ketika mereka datang kepada Nabi saw. Kemuliaan dari Para Sahabat untuk Aisyah r. mengatakan bahwa dia meminjam kalung dari Asma.a.'" (HR Bukhari dan Muslim)310 Aisyah r." (HR Bukhari dan Muslim)311 15. maka mereka mengadukan hal itu kepada beliau. Demi Allah. yaitu di rumahku." Ibnu Abbas berkata: "Engkau akan baik-baik saja insya Allah.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. Lalu istri-istri beliau memberi izin kepada beliau untuk tinggal di mana saja yang beliau inginkan. dan di antara orang-orang yang terpandang dari kalangan umat Islam.html (2 of 9)12/12/2005 7:53:12 . Di tengah perjalanan waktu shalat tiba dan mereka mengerjakan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu. Akhirnya turunlah ayat yang memperbolehkan bertayamum. bertanya ketika sakit yang membawa pada kematian beliau: "Di mana aku besok. berkata: 'Maka senangilah wanita ini (maksudnya Aisyah). di mana aku besok?" Yang beliau maksud adalah hari giliran Aisyah." Dalam satu riwayat313 disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata: "Wahai Ummul Mukminin. Beliau tidak pernah mengawini gadis perawan selain engkau dan alasan yang membersihkan dirimu turun dari langit. wahai istri Rasulullah saw. Allah mencabut nyawa beliau pada saat kepala beliau berada di antara dada dan leherku (bersandar di atas dada Aisyah). yaitu Rasulullah saw. mengirim beberapa orang sahabat beliau untuk mencarinya. Usaid bin Hudhair berkata (kepada Aisyah): "Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Kemudian kalung itu hilang dan Rasulullah saw. Aku takut dikatakan orang sebagai sepupu Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)312 Ibnu Abi Malikah berkata: "Ibnu Abbas minta izin kepadaAisyah sebelum dia meninggal dunia.a.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3." Aisyah berkata: "Izinkanlah dia masuk!" Ibnu Abbas bertanya: "Bagaimana yang kamu rasakan?" Aisyah menjawab: "Baik-baik saja selama aku masih bertakwa.isnet.. tidak satu pun perkara yang terjadi atas dirimu. Aisyah r. kecuali Allah memberikan jalan keluarnya untukmu dan menjadikannya sebagai berkah bagi kaum muslimin. dan Abu Bakar." (HR Bukhari)314 F. UMMU SALAMAH UMMUL MUKMININ http://media. kamu akan mendatangi orang-orang mulia yang lebih dahulu darimu. Aisyah berkata: "Lalu beliau meninggal dunia tepat pada hari giliran beliau mendatangiku.Kebebasan Wanita menjawab: 'Tentu saja ayah.' Lalu Nabi saw. Ternyata beliau memilih rumah Aisyah sampai beliau meninggal dunia di samping Aisyah.

Maka aku pun berhenti dan tidak menangis lagi" (HR Muslim)317 4. mereka membangun sebuah tempat ibadah di atas kuburannya dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar seperti itu. menyambut kedatangannya dan berkata: 'Apakah engkau ingin memasukkan setan ke dalam rumah yang darinya setan telah diusir oleh Allah?' Beliau mengucapkan kalimat itu dua kali.' Aku menangisinya sambil menyebut-nyebut kebaikannya. itu anggota keluarga Abu Salamah menjerit-jerit. Lalu mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi saw. Bersabar Demi Mematuhi Perintah Rasulullah saw. Karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.' Mendengar ucapan Rasulullah saw.html (3 of 9)12/12/2005 7:53:12 .' Kemudian beliau mendoakan Abu Salamah seraya berkata: 'Ya Allah.isnet. aku berkata: 'Dia orang asing dan mati di bumi perantauan. Rasulullah saw. Ampunilah kami dan dia. Nabi saw. Maka Rasulullah saw. Memuliakan Suami Ummu Salamah (Abu Salamah) Ummu Salamah berkata: "Rasulullah saw. apabila ada salah seorang laki-laki saleh di antara mereka yang meninggal. Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya apabila roh itu dicabut.'" (HR Muslim)316 3. bersabda: 'Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan kebaikan. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat." (HR Bukhari)315 2. Angkatlah derajatnya di tengah orang-orang yang mendapatkan hidayah-Mu. berkata: "Mereka itu. Rasulullah saw. Ketika itu ada seorang wanita datang dari daerah Sha'id (kawasan dusun Madinah) ingin membahagiakanku dengan cara ikut menangis dan meratap. Lapangkanlah dia di dalam kuburnya dan terangilah dia di sana. Aku benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menangisinya. masuk ke rumah Abu Salamah. mata akan mengikutinya. wahai Rabb sekalian alam.Kebebasan Wanita 1. ampunilah Abu Salamah. Lalu beliau menutupkannya. Ummu Salamah berkata: "Tatkala Abu Salamah meninggal dunia. Jadikanlah penggantinya pada keturunannya yang masih tinggal. Kesetiaan Ummu Salamah kepada Suaminya (Abu Salamah) http://media. Ummu Salamah Hijrah ke Habasyah Aisyah mengatakan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan tentang sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah. dan ternyata mata Abu Salamah masih terbuka.

" (HR Muslim)319 Ummu Salamah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw." Kemudian aku berpaling." Lalu Rasulullah saw." (HR Muslim)318 5. berkhotbah dari atas mimbar: 'Wahai sekalian manusia. berkata: "Aku pernah mendengar beberapa orang menyebut-nyebut masalah telaga. berkata: "Ada pun anak perempuannya itu akan aku doakan kepada Allah agar tidak terlalu tergantung kepadanya. Dan jika itu yang kamu mau. mengatakan bahwa Nabi saw. Aku berkata: "Aku mempunyai seorang anak perempuan dan aku adalah seorang wanita pencemburu. Dan jika kamu menginginkan tiga hari. aku berkata sendiri: "Siapakah di antara orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia adalah Ahlul Bait pertama yang hijrah kepada Rasulullah saw. Ternyata Allah memberiku Rasulullah saw..' http://media. istri Nabi saw. sebagai penggantinya. Ambillah hakmu secara penuh. bersabda: 'Setiap muslim yang terkena musibah.isnet. Kepedulian Ummu Salamah terhadap Masalah Umum dan Keseriusannya dalam Mendengarkan Pidato Pemimpin Islam Ummu Salamah. Kalau kamu mau aku akan tinggal bersamamu selama tujuh hari. mengutus Hathib bin Abi Balta'ah untuk melamarku.Kebebasan Wanita Ummu Salamah berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. ketika menikahi Ummu Salamah. maka aku pun harus berbuat yang sama terhadap istri-istriku yang lain. dan berkata: "Tiga hari saja. Perkawinan Ummu Salamah dengan Rasulullah saw. tinggal di sisinya selama tiga hari. lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya: "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pasti kembali kepadaNya..' Ummu Salamah berkata: 'Ketika Abu Salamah meninggal.' Aku berkata: 'Aku pun termasuk manusia.' Mendengar itu aku berkata kepada pelayanku: 'Tinggalkan aku dulu!' Pelayanku menjawab: 'Beliau hanya memanggil kaum laki-laki dan membiarkan kaum wanita."' Kemudian aku mengucapkan kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi saw. Pada suatu hari ketika seorang pelayan perempuan menyisir rambutku. Ya Allah. Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (4 of 9)12/12/2005 7:53:12 . Beliau berkata: "Kamu tidak usah merasa rikuh terhadap keluargamu." pasti Allah akan memberinya ganti yang lebih baik daripadanya. aku akan tinggal bersamamu tiga hari. berilah aku pahalanya dalam musibahku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya." (HR Muslim)320 6. padahal aku sendiri belum pernah mendengar hal tersebut dari Rasulullah saw. tersebut. dan aku akan berdoa kepada Allah agar berkenan menghilangkan sifat cemburu itu. aku dengar Rasulullah saw.

Kebebasan Wanita

Kemudian Rasulullah saw. bersabda: 'Aku mendahului kalian berada di telaga itu, datangilah aku, janganlah salah seorang di antara kalian datang, lalu dijauhkan dari aku seperti menjauhnya seekor unta yang sesat sehingga aku bertanya: 'Mengapa dia?' Kemudian dikatakan: 'Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu.' Aku berkata: 'Menjauhlah kalian.'" (HR Muslim)321 Usamah bin Zaid mengatakan bahwa sesungguhnya Jibril a.s. datang kepada Nabi saw. yang ketika itu berada di samping Ummu Salamah. Setelah berbincang-bincang dengan Nabi saw., Jibril pun berdiri dan pergi. Setelah itu Nabi saw. bertanya kepada Ummu Salamah: "Siapakah orang itu?" Ummu Salamah menjawab: "Dia adalah Dihyah." Selanjutnya Ummu Salamah berkata: "Demi Allah, aku tidak mengiranya selain Dihyah, sampai aku mendengar khotbah Rasulullah saw. yang menceritakan bahwa orang itu adalah Jibril." (HR Bukhari dan Muslim)322 Demikianlah uraian singkat yang berkaitan dengan riwayat Ummu Salamah. Aisyah telah menjelaskan apa yang diperbincangkan Jibril dengan Nabi saw. ketika itu sebagaimana yang kemudian beliau jelaskan dalam khotbahnya. Aisyah berkata: "Jibril datang kepada Nabi saw. --peristiwa ini terjadi sekembalinya Nabi saw. dari Perang Ahzab-- lalu berkata: 'Engkau sudah meletakkan senjata? Demi Allah, kita belum boleh meletakkannya. Sekarang pergilah kepada mereka!' Nabi saw. bertanya: 'Kemana?' Jibril menjawab: 'Ini, ke situ.' Jibril menunjuk ke arah Bani Quraizhah."323 7. Keberanian Ummu Salamah Umar ibnul Khattab mengatakan bahwa dia masuk menemui Hafshah, lalu berkata: "Wahai putriku, engkau telah membuat ulah terhadap Rasulullah saw. sehingga beliau murung seharian." Hafshah berkata: "Demi Allah, kami memang telah membuat ulah terhadap beliau." Lalu aku berkata: "Bukankah kamu sudah tahu bahwa aku sudah pernah memperingatkanmu dari siksa Allah dan murka Rasulullah saw.?" Kemudian Umar berkata: "Setelah itu aku keluar dan pergi menemui Ummu Salamah karena dia masih mempunyai hubungan keluarga denganku. Setelah masalah itu aku ceritakan kepadanya, dia berkata: 'Sungguh aneh kamu ini, wahai putra al-Khattab! Kamu ingin mencampuri segala sesuatunya, sampai-sampai kamu ingin mencampuri masalah keluarga Rasulullah saw. dengan para istri beliau.' Demi Allah, hatiku benar-benar terketok oleh ucapan Ummu Salamah itu, dan akhirnya aku keluar meninggalkannya ..." (HR Bukhari dan Muslim)324 8. Ummu Salamah Penuh Perhatian terhadap Anak-anaknya
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (5 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

Ummu Salamah berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah saw.: 'Wahai Rasulullah, apakah aku akan memperoleh pahala seandainya aku memberi nafkah kepada Bani Abu Salamah, padahal aku bukanlah orang yang mewarisi mereka sekian dan sekian, sebab mereka itu sendiri adalah keturunanku (anak-anakku)?'" Rasulullah saw. menjawab: "Tentu, kamu mendapat pahala dari apa yang kamu nafkahkah kepada mereka." (HR Bukhari dan Muslim)325 9. Ummu Salamah Memiliki Akal Cerdas dan Saran yang Bermanfaat Miswar bin Makhramah dan Marwan berkata: "Rasulullah saw. keluar pada waktu peristiwa Hudaibiyah ... Setelah mengurus masalah naskah perjanjian (damai dengan orang Quraisy) Rasulullah saw. berkata kepada para sahabatnya: 'Bangkitlah kalian untuk menyembelih kurban, kemudian bercukurlah.' Miswar berkata: 'Demi Allah, ternyata seruan Rasulullah saw. itu tidak diperhatikan oleh seorang pun dari mereka, kendatipun beliau sudah mengulang-ulang seruannya itu sampai tiga kali.' Dengan perasaan kesal, Rasulullah saw. menemui istrinya, Ummu Salamah, untuk menceritakan masalah tersebut. Dengan sabar Ummu Salamah mengatakan: 'Wahai Nabiyallah, maukah engkau menerima saranku? Sebaiknya engkau keluar sendirian tanpa perlu berbicara sepatah kata pun kepada seorang pun dari mereka. Engkau sembelih sendiri hewan kurbanmu, kemudian panggillah tukang cukur untuk mencukur rambutmu.' (Saran itu dituruti oleh Rasulullah saw.). Beliau keluar tanpa berbicara sepatah kata pun dengan salah seorang dari mereka, sampai beliau melakukan apa yang disarankan Ummu Salamah. Beliau menyembelih hewan kurbannya, lalu memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Melihat Rasulullah saw. melakukan yang demikian, akhirnya para sahabat bergegas bangkit untuk menyembelih hewan kurbannya, kemudian mereka mencukur rambut satu sama lainnya ..." (HR Bukhari)326 10. Ummu Salamah Meriwayatkan Hadits Ummu Salamah r.a. memberitahu bahwa Nabi saw. bersumpah untuk tidak berkumpul dengan sebagian istrinya selama satu bulan. Setelah berjalan dua puluh sembilan hari, beliau datang atau pergi menemui istri-istrinya tersebut. Lantas beliau ditanya seseorang: "Wahai Nabiyallah, engkau telah bersumpah untuk tidak berkumpul dengan mereka selama satu bulan." Beliau menjawab: "Sesungguhnya satu bulan itu ada yang dua puluh sembilan hari." (HR Bukhari dan Muslim)327 Abu Bakar bin Abdurrahman mengatakan bahwa Marwan menyuruhnya
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (6 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

menemui Ummu Salamah r.a., untuk menanyakan masalah seorang laki-laki yang pada pagi hari bulan Ramadhan masih dalam keadaan junub: apakah dia boleh berpuasa? Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah saw. pernah sampai pagi hari bulan Ramadhan dalam keadaan junub karena bersetubuh, dan bukan karena mimpi, lalu beliau tidak berbuka dan juga tidak mengqadha (mengganti) puasanya itu. (HR Muslim)328 Ummu Salamah mengatakan bahwa ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah saw., lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putriku baru saja ditinggal mati oleh suaminya, dan kini dia sakit mata. Apakah aku boleh memberinya celak?', Rasulullah saw. menjawab: "Tidak (dua atau tiga kali)." Setelah itu beliau bersabda: "Dia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari, dan kalian tidak perlu meniru kebiasaan wanita jahiliah yang suka memperlama masa 'iddah dan dilempar dengan kotoran unta pada perputaran awal tahun (pada zaman jahiliah, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya biasanya ditempatkan di rumah kecil dan jelek, memakai pakaian yang paling jelek, serta tidak boleh memakai wewangian. Setelah lewat satu tahun, dicarilah seekor burung, lalu diusapkan ke kulit wanita itu. Jarang sekali burung yang tidak mati setelah menyentuh kulit wanita seperti itu. Setelah itu baru wanita itu dikeluarkan dari rumah tadi, kemudian dia dilempari dengan kotoran hewan dari belakang. Setelah itu barulah dia boleh memakai wewangian)." (HR Bukhari dan Muslim)329 Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bakal muncul para pemimpin yang sebagian perbuatannya kamu sukai dan sebagiannya lagi kamu benci. Barangsiapa mengetahui keburukan mereka, dia akan bebas (dari dosa) dan barangsiapa mengingkari keburukan mereka maka dia akan selamat. Tetapi, barangsiapa rela dan mengikutinya, maka dia tidak selamat." Para sahabat bertanya: "Apakah kami boleh memerangi mereka?" Rasulullah saw. menjawab: "Tidak boleh, selama mereka masih melaksanakan shalat." (HR Muslim)330 Ummu Salamah, istri Nabi saw., mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari perak, berarti dia menggelegakkan dalam perutnya api neraka Jahannam." (HR Bukhari dan Muslim)331 Ummu Salamah r.a., berkata: "Nabi saw. masuk ke tempatku. Ketika itu di sampingku ada seorang banci. Lalu aku dengar dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah: "Wahai Abdullah, jika Allah kelak menaklukkan kota Tha'if untuk kamu, maka carilah putri Ghilan, karena dia bertubuh gemuk." Lalu Nabi saw. bersabda: "Dia (banci itu) jangan sampai masuk ke tempat
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (7 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

kalian." (HR Bukhari dan Muslim)332 Ummu.Salamah r.a. mengatakan bahwa Nabi saw. melihat di rumahnya seorang pelayan perempuan yang wajahnya merah kehitam-hitaman. Beliau bersabda: "Jampilah wanita itu sebab dia terkena ketajaman mata orang yang hasad (iri)." (HR Muslim)333 Ubaidillah bin al-Qibthiyyah berkata: "Al-Harits bin Abi Rabi'ah, Abdullah bin Shaiwan, dan aku ikut bersama mereka berdua menemui Ummu Salamah. Mereka bertanya kepada Ummu Salamah mengenai tentara yang dibenamkan ke bumi, dan hal itu terjadi pada masa Ibnu Zubair." Ummu Salamah menjawab: "Rasulullah saw. pernah bersabda: 'Ada orang yang berlindung di Baitullah, kemudian sepasukan tentara dikirim untuk menangkapnya. Ketika tentara itu sampai di suatu tanah kosong, mereka dibenamkan.'" Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak suka atas perbuatan mereka?" Beliau menjawab: "Ikut dibenamkan bersama mereka, tetapi dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya." Abu Ja'far berkata: "Tanah kosong itu adalah tanah kosong Madinah (terletak antara Madinah dan Mekah, sebelum Dzul Hulaifah)." (HR Muslim)
334

Ummu Salamah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Ammar: "Kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak" (HR Muslim)335 (sebelum, sesudah)

Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (8 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

Please direct any suggestion to Media Team

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (9 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

Kebebasan Wanita
oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota G. ZAINAB BINTI JAHSYI UMMUL MUKMININ 1. Perkawinan Zainab dengan Rasulullah saw. Berdasarkan Perintah Allah SWT Allah SWT berfirman: "Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) memberi nikmat kepadanya: 'Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,' sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istriistri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istri-istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.'" (al-Ahzab: 37) 2. Sangat Rajin Mengerjakan Shalat Istikharah Anas r.a. berkata bahwa ketika masa 'iddah Zainab sudah berakhir, Rasulullah saw. bersabda kepada Zaid: "Lamarkanlah aku kepadanya." Zaid segera berangkat menemui Zainab yang waktu itu sedang membuat adonan roti. Selanjutnya Zaid menuturkan: "Begitu aku melihatnya, dadaku bergetar keras, sampai-sampai aku tidak kuasa untuk memandangnya, apalagi untuk menyampaikan lamaran Rasulullah saw. Dengan perasaan tidak karuan dan sambil membelakang, aku paksakan berbicara: 'Wahai Zainab, Rasulullah saw. mengutusku untuk melamarmu.'" Zainab berkata: "Aku tidak bisa berbuat sesuatu sebelum aku shalat istikharah kepada Tuhanku." Lalu Zainab berdiri menuju masjidnya. Ayat Al-Qur'an turun, berbunyi: "Dan
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Zainab.html (1 of 10)12/12/2005 7:53:15

Kebebasan Wanita

(ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya." Sesaat kemudian datanglah Rasulullah saw., lalu langsung menemuinya tanpa izin ... (HR Muslim)336 3. Keistimewaan Walimah Perkawinan Zainab Anas r.a. berkata: "Nabi saw. tidak pernah melakukan sesuatu dalam walimah perkawinan dengan istri-istri beliau seperti yang beliau lakukan dalam walimah perkawinan beliau dengan Zainab. Beliau meramaikan walimahnya dengan memotong seekor kambing." (HR Bukhari dan Muslim)
337

Anas r.a. berkata: "Pada acara perkawinan Nabi saw. dengan Zainab dihidangkan roti dan daging. Aku disuruh mengundang orang-orang makan ke rumah Nabi saw. Maka datanglah satu rombongan. Mereka lalu makan, kemudian keluar. Berikutnya datang lagi rombongan lain. Mereka makan, kemudian keluar. Aku terus mengundang orang makan sehingga tidak ada lagi seorang pun yang tidak aku undang ..." (HR Bukhari dan Muslim)338 Anas bin Malik r.a. berkata: "Nabi saw. menjadi pengantin bagi Zainab, lalu Ummu Sulaim berkata kepadaku: 'Bagaimana kalau kami memberikan suatu hadiah untuk Rasulullah saw.?' Aku jawab: 'Lakukanlah!' Lalu Ummu Sulaim mengambil kurma, minyak samin, dan keju (haisah), kemudian diaduknya dan ditaruh ke periuk. Ummu Sulaim menyuruhku mengantarkan bubur (haisah) itu kepada Nabi saw. Lalu aku berangkat membawanya kepada Nabi saw. Beliau berkata kepadaku: "Letakkanlah haisah itu dahulu!" Kemudian beliau menyuruhku dengan kata-kata: "Panggilah beberapa orang laki-laki ke sini (beliau menyebutkan nama-nama mereka) dan panggillah (undanglah) ke sini siapa saja yang kamu temui!" Anas berkata: "Aku segera melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi saw. kepadaku. Setelah itu aku kembali dan ternyata di rumah sudah penuh sesak oleh para undangan. Aku melihat Nabi saw. meletakkan kedua belah tangan beliau ke atas haisah tersebut sambil membacakan sesuatu (berdoa). Kemudian beliau memanggil para undangan sepuluh orang sepuluh orang untuk makan dan beliau berkata kepada mereka: 'Bacalah bismillah dan setiap orang hendaklah memakan apa yang didekatnya!'" (HR Bukhari dan Muslim)339 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Haisah itu dihidangkan bertepatan waktunya dengan dihidangkannya roti dan daging tadi, sehingga semua undangan bisa menikmati semua jenis hidangan tersebut."340

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Zainab.html (2 of 10)12/12/2005 7:53:15

isnet.a. senang memberikan sedekah. Beliau menghidangkan roti dan daging kepada para tamunya. Akhirnya beliau kembali dan masuk ke rumahnya." Aisyah berkata: "Allah telah menjaganya dengan sifat wara. Ayat Hijab Turun pada Pagi Hari Walimah Perkawinan Zainab Anas r. Sesampainya di kamar-kamar mereka.html (3 of 10)12/12/2005 7:53:15 .org/islam/Wanita/W1/Zainab." (HR Bukhari dan Muslim)342 6. Setelah itu beliau membentangkan tirai antara aku dan beliau. Ketika melihat kedua laki-laki itu. berkata: "Aku belum pernah sama sekali melihat wanita yang hebat dalam soal agama melebihi Zainab. Nabi saw. (untuk mendapat tempat di hati beliau). Ketika beliau kembali ke rumahnya. berkata: "Rasulullah saw. pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsy mengenai persoalanku ini (mengenai berita bohong). tiada yang aku ketahui selain yang baik saja. serta tidak segan-segan mengorbankan tenaganya demi amal perbuatan yang dia anggap baik dan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku. berputar arah meninggalkan rumahnya. Ketika kedua laki-laki itu melihat Nabi saw. beliau melihat masih ada dua orang laki-laki yang masih terus berbicara. mengadakan walimah perkawinan ketika beliau membina rumah tangga dengan Zainab binti Jahsy. Beliau bertanya kepada Zainab: "Apa yang engkau ketahui atau engkau lihat?" Zainab berkata: "Ya Rasulullah. Kedudukan Zainab di Sisi Rasulullah saw. mereka segera melompat pergi. Demi Allah. berbalik arah meninggalkan rumahnya. suka menyambung silaturahmi. Sebaliknya mereka pun mengucapkan salam dan mendoakan Nabi saw. Memiliki Banyak Keutamaan Aisyah r. dia sangat takut kepada Allah. Saya tidak ingat lagi apakah saya yang memberitahu beliau bahwa mereka sudah keluar atau ada orang lain yang memberitahu beliau." (HR Muslim)343 Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)344 http://media.Kebebasan Wanita 4. bicaranya sangat jujur.a. dan turunlah ayat hijab. Aisyah berkata: "Dialah (maksudnya Zainab binti Jahsy) yang selalu bersaing denganku di antara istri-istri Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)341 5. beliau mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Kemudian beliau pergi ke kamar-kamar seluruh ummul mukminin sebagaimana yang sudah biasa beliau lakukan pada pagi hari beliau membina rumah tangga dengan Zainab.

"' (HR Muslim)347 1." (HR Muslim)348 Dalam perkawinannya dengan Abu Thalhah terdapat kisah yang menunjukkan kekuatan iman dan harga dirinya.isnet.org/islam/Wanita/W1/Zainab. bersabda: "Diperlihatkan kepadaku surga. lalu aku melihat istrinya Abu Thalhah." (HR an-Nasa'i)350 Tepat sekali pilihan Ummu Sulaim. sementara aku dikawinkan oleh Allah SWT dari atas langit yang tujuh . Tidak halal bagiku kawin denganmu. sementara aku adalah wanita muslimah." (HR Bukhari)345 8. dia berkata: "Abu Thalhah meminang/melamar Ummu Sulaim. Kebanggaan Diri Zainab atas Istri istri Nabi saw. Cuma sayangnya kamu masih kafir. Aisyah mengatakan bahwa beberapa orang istri Nabi saw." Lalu mereka mengambil tongkat untuk mengukur panjang hasta/tangan mereka. wahai Abu Thalhah. orang seperti kamu ini. maka itulah maskawinku. dari Anas. Ummu Sulaim berkata: 'Demi Allah. Aku bertanya: 'Siapa itu?' Mereka (para malaikat) menjawab: 'Dia adalah al-Ghumaisha (wanita yang mudah menangis) putri Milhan.. lalu aku mendengar suara langkah orang berjalan." (HR Bukhari dan Muslim)346 H. tangan itu adalah yang paling banyak sedekahnya.: "Siapa di antara kami yang paling cepat menyusulmu?" Beliau menjawab: "Orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Dari Tsabit al-Banani. bersabda: "Aku masuk ke dalam surga. Ternyata Saudah yang paling panjang tangannya. yang lain. bertanya kepada Nabi saw. Paling Cepat Menyusul Nabi saw. Zainab adalah orang yang paling suka bersedekah. Dia berkata: 'Kalian dikawinkan oleh keluarga kalian. Maka tahulah kami setelah itu (setelah wafatnya Zainab) bahwa yang dimaksud dengan panjang.349 Akhirnya dia masuk Islam dan itulah yang dia jadikan mahar untuk mengawini Ummu Sulaim. Perkawinan Ummu Sulaim Sangat Istimewa Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah saw. UMMU SULAIM AL-GHUMAISHA BINTI MILHAN Rasulullah saw.Kebebasan Wanita 7." Tsabit al-Banani berkata: "Aku belum pernah melihat seorang wanita sama sekali yang lebih mulia maskawinnya dibandingkan dengan maskawin Ummu Sulaim. Anas berkata: "Zainab merasa bangga di atas istri-istri Nabi saw. Dan adalah Zainab orang yang paling cepat di antara kami menyusul Rasulullah saw. tidak mungkin ditolak. Tetapi jika kamu mau masuk Islam. dan aku tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu (padahal Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling kaya karena kebun kurmanya di Madinah)..html (4 of 10)12/12/2005 7:53:15 . Abu http://media.

" Abu Thalhah berusaha menemui Rasulullah saw. Menurutku." (HR Bukhari dan Muslim)351 Anas bin Malik berkata: "Abu Thalhah adalah seorang sahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah berupa pohon kurma.." Anas berkata: bahwa ketika turun firman Allah yang berbunyi: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Lalu Abu Thalhah berkata: 'Wahai Nabiyullah. sesungguhnya Allah telah berfirman: 'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Pada waktu itu Abu Thalhah membawa dua atau tiga busur sekaligus. Tetapi. jangan engkau lakukan itu. demi bapak dan ibuku. Lakukanlah sesuatu. berkata: "Wah. berkata: "Ketika terjadi Perang Uhud. pahlawan yang sangat berani dan sangat pemurah berkorban di jalan Allah. Beruntung pada saat itu ada yang memberinya anak-anak panah. wahai Rasulullah." Abu Thalhah berkata: "Akan aku laksanakan.a. biar leher saya saja yang terkena.' Harta yang paling aku cintai adalah taman Bairuha' dan aku ingin menyedekahkannya untuk Allah dengan harapan aku bisa memperoleh kebajikan-Nya dan menjadi simpanan di sisi Allah. Namun sayang dia kehabisan anak panah. dengan sebuah tameng miliknya.isnet.. terhadap taman itu sesuai dengan yang diridhai Allah. 2. yang paling menonjol. Abu Thalhah tetap bersama Nabi saw." (Abdullah ragu): "Dan aku telah mendengar dan paham apa yang baru kamu katakan.html (5 of 10)12/12/2005 7:53:15 . sebaiknya kamu berikan saja kepada anggota keluargamu yang terdekat." (HR Bukhari dan Muslim)352 http://media. dan juga kepada keponakankeponakannya.org/islam/Wanita/W1/Zainab. Hartanya yang paling dia senangi adalah taman Bairuha' yang letaknya menghadap ke masjid." Rasulullah saw. dan dia melindungi nabi saw." Lalu Abu Thalhah membagi-bagikan harta yang paling dicintainya itu kepada kaum kerabatnya yang terdekat. menengok ke luar untuk melihat keadaan pasukannya yang porak poranda.' Pedang sempat jatuh dari kedua tangan Abu Thalhah dua atau tiga kali. dan berkata: "Wahai Rasulullah. harta itu banyak mengalirkan pahala kepada pemiliknya atau banyak menghasilkan untung. Abu Thalhah terkenal sebagai seseorang yang mahir dalam urusan memanah dan juga sangat pemberani.Kebebasan Wanita Thalhah akhirnya menjadi salah seorang sahabat Rasulullah saw. wahai Rasulullah. Keutamaan Suami Ummu Sulaim Anas r. Saya tidak ingin engkau menjadi sasaran anak panah musuh. Sementara itu Nabi saw. Rasulullah saw. biasa memasuki taman itu dan meminum airnya yang bagus. asal jangan leher engkau . banyak pasukan Islam yang lari meninggalkan Nabi saw.

isnet." Ummu Sulaim berkata: "Wahai Abu Thalhah. dia berkata: "Kamu biarkan aku menikmati pelayananmu. Pada suatu hari Rasulullah saw. apakah keluarga tersebut berhak menolaknya?" Abu Thalhah menjawab: "Tidak. Sementara itu Rasulullah saw. Rasulullah saw. Engkau tahu sendiri bahwa aku senang sekali bisa selalu bersama Rasulullah saw. Ummu Sulaim pergi ke kamar untuk bersolek secantik mungkin." Abu Thalhah menjadi marah. Saat mereka sudah dekat ke Madinah. Ummu Sulaim menghidangkan santap malam kepadanya. Ummu Sulaim mulai berkata: "Wahai Abu Thalhah." Ummu Sulaim kemudian hamil. tabahkanlah hatimu dengan kematian anakmu. Abu Thalhah bangkit nafsu birahinya sehingga dia lalu menggaulinya. Ibuku berkata kepadaku: "Wahai Anas. Begitu melihatku beliau bertanya: "Barangkali saja Ummu Sulaim sudah melahirkan?" Aku jawab: "Benar. bagaimana menurutmu jika ada satu kaum meminjamkan barangnya kepada suatu keluarga misalnya. bersabda: "Mudah-mudahan Allah memberi berkah pada malam yang telah kalian lewati dengan manis itu. siapa pun tidak boleh menyusukannya sebelum kamu membawanya kepada Rasulullah saw. biasanya tidak melakukannya di malam hari sehingga harus mengetuk-ngetuk pintu rumah segala. Abu Thalhah berusaha menolongnya dan menyuruhnya supaya sabar. bepergian dan kebetulan Ummu Sulaim ikut bersama beliau. kembali Ummu Sulaim merasa sakit seperti mau melahirkan. Rasulullah saw. Biar aku sendiri yang akan bercerita kepadanya.org/islam/Wanita/W1/Zainab. Aku sudah berusaha sabar seperti yang Engkau tahu. rasanya aku tidak mendapati sesuatu yang biasa aku dapati. Setelah melihat Abu Thalhah kenyang dan kebutuhan biologisnya telah terpuaskan." Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah saw. kemudian minta diambilkan sebutir kurma Madinah. Penuh Perhatian dan Kesabaran terhadap Suami Anas mengatakan bahwa anak Abu Thalhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. dan menceritakan apa yang telah terjadi. terus saja berjalan." Pagi-pagi sekali aku bawa anak itu kepada Rasulullah saw.html (6 of 10)12/12/2005 7:53:15 . Rasulullah saw. tiba-tiba Ummu Sulaim merasa sakit karena sudah dekat melahirkan. Ternyata dia memang melahirkan seorang anak laki-laki. Apabila memasuki kota Madinah. Abu Thalhah berkata sendiri: "Ya Tuhan." Ummu Sulaim berkata: "Kalau begitu.Kebebasan Wanita 3." Beliau meletakkan besi penyelar tersebut. Berangkat sajalah kamu!" Sepeninggalnya. lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya: "Jangan kalian ceritakan kepada Abu Thalhah perihal anaknya itu. kemudian baru kamu beritahukan kepadaku tentang anakku. Beliau kunyah kurma http://media. Kebetulan waktu itu aku mendapati beliau sedang membawa besi penyelar (penanda). Setelah Abu Thalhah makan dan minum dengan puas. Aku bawa anak itu." Anas berkata: "Ketika Abu Thalhah datang. kemudian mereka memintanya kembali barang yang dipinjamkan tersebut. lalu aku letakkan di pangkuan beliau.

terhadap Ummu Sulaim Anas bin Malik r. Kemudian Rasulullah saw. Anak tersebut mengecapnya." Rasulullah saw. beliau menjawab: 'Aku merasa kasihan kepadanya karena saudaranya terbunuh sewaktu bersamaku. di atas tempat tidurmu.a berkata: "Sesungguhnya Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)354 Anas r. dia melihat beliau http://media." (HR Bukhari)356 Anas bin Malik berkata: "Nabi saw. Beliau memanjatkan doa untuk Ummu Sulaim dan anggota keluarganya. tidak pernah masuk suatu rumah di Madinah (secara terus menerus) selain rumah Ummu Sulaim. Ketika hal itu ditanyakan. lalu melaksanakan shalat bukan fardu.Kebebasan Wanita tersebut di mulutnya sampai hancur. berkata: "Apa itu?" Ummu Sulaim berkata: "Pembantumu si Anas. Kemudian Ummu Sulaim ditemui oleh seorang sahabat dan diberitahu: 'Nabi saw. berkata: "Kembalikanlah minyak samin dan kurmamu ke tempatnya masing-masing sebab aku sedang berpuasa. aku meminta sesuatu yang agak khusus. beliau singgah menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya.'" (Anas berkata): "Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang Anshar yang paling banyak memiliki harta dan putriku Umainah (Aminah) menceritakan kepadaku bahwa anak cucuku yang telah dikaburkan sewaktu kedatangan Hajjaj ke Bashrah lebih dari seratus dua puluh orang. Lantas Ummu Sulaim menghidangkan kurma dan minyak samin kepada beliau. mengatakan bahwa Nabi saw. kemudian beliau suapkan ke mulut anak tersebut. Kemudian beliau pergi ke salah satu pojok rumah. datang mengunjungi Ummu Sulaim.html (7 of 10)12/12/2005 7:53:15 . berkata: "Adalah Nabi saw.a. bersabda: "Lihatlah.isnet." (HR Bukhari)355 Anas r. kecuali dia berdoa untukku: 'Ya Allah. Saat itu Ummu Sulaim tidak ada di rumahnya. kecuali ke rumah para istri beliau. beri rezekilah dia harta dan anak yang banyak dan berkahilah dia. Nabi saw. sedang tidur di rumahmu." Lalu Ummu Sulaim berkata: "Wahai Rasulullah. betapa sukanya orang-orang Anshar pada kurma. pernah datang ke rumah Ummu Sulaim dan beristirahat tidur di atas tempat tidurnya. Tidak satu pun yang tinggal dari kebaikan akhirat.org/islam/Wanita/W1/Zainab. begitu pula dunia. apabila lewat di dekat Ummu Sulaim.a. Pada hari yang lain beliau juga datang lagi dan beristirahat tidur di tempat tidurnya Ummu Sulaim. Perhatian Rasulullah saw." Setelah itu beliau mengusap wajah anak tersebut dan memberinya nama Abdullah." (HR Bukhari dan Muslim)353 4.' Ummu Sulaim segera pulang.

sungguh hartaku sangat banyak." (HR Bukhari dan Muslim)359 Anas berkata: "Aku diajak oleh ibuku menemui Rasulullah saw. Anas bin Malik berkata: "Ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah dari Mekah. Separuh selendangnya dikenakannya kepadaku sebagai sarung dan separuh lagi sebagai selempang. Maka beliau meminta diambilkan hamparan yang diduduki oleh Abu Umair.'" (HR Muslim)357 Anas berkata: "Nabi saw. beliau selalu bertanya: 'Hai Abu Umair." (HR Bukhari)358 5. berkata bahwa dia baru berumur sepuluh tahun ketika Rasulullah saw. kemudian disapu dan disiram sedikit dengan air.' Rasulullah saw. apa yang dilakukan burung pipit yang selalu dimainkan Abu Umair?' Kadang-kadang datang waktu shalat sewaktu beliau berada di rumah kami. Ibuku berkata: 'Wahai Rasulullah.Kebebasan Wanita berkeringat.a. dan Nabi saw. Dia kemudian menyeka keringat tersebut dengan sebuah handuk dan memerasnya ke dalam kotak kecil tadi. terbangun. datang ke Madinah: "Ibu menasihatiku supaya terusmenerus dan tabah melayani Rasulullah saw. Sementara itu orang-orang Anshar banyak memiliki tanah dan pekarangan. Orang-orang Anshar kemudian membagikan tanah atau pekarangan kepada saudara-saudaranya dan mereka memperoleh bagi hasil sebanyak separuh setiap tahunnya. Maka panjatkanlah doa kepada Allah untuknya. wahai Ummu Sulaim?' Dia menjawab: 'Wahai Rasulullah.org/islam/Wanita/W1/Zainab. adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Setelah itu beliau berdiri untuk melakukan shalat dan kami pun berdiri di belakang beliau. Nabi saw. Ibu Anas bin Malik (yaitu Ummu Sulaim) memberikan pohon kurmanya kepada Rasulullah saw.' Rasulullah saw.isnet. perbanyaklah harta dan anaknya. lalu bertanya: 'Apa yang sedang kamu kerjakan ini. pun berdoa seraya berkata: 'Ya Allah. dan aku mempunyai seorang saudara yang bernama Abu Umair.html (8 of 10)12/12/2005 7:53:15 . Dia berkata: 'Aku mengiranya seusia anak sapihan. dan keringat beliau terkumpul pada sehelai hamparan kulit yang terdapat di atas tempat tidur. Pekerjaan dan biaya penggarapannya juga sudah mereka cukupi. meninggal dunia ketika aku berusia http://media.' Setiap beliau datang. si kecil Anas ini adalah putraku. Perhatian Ummu Sulaim dan Keluarganya terhadap Rasulullah saw. berkata: 'Kamu benar. mereka tidak memiliki apa-apa. Kemudian beliau shalat bersama kami. Ummu Sulaim lalu membuka kotak kecil miliknya. aku berharap mencari berkahnya untuk anakanakku. sedangkan anak cucuku sudah lebih dari seratus orang sekarang ini. Aku sempat melayani beliau selama sepuluh tahun.'Anas berkata: 'Demi Allah. Aku serahkan dia kepadamu untuk melayanimu.'" (HR Bukhari)360 Anas bin Malik r.

" Nabi saw. wahai Rasulullah!" Nabi saw." Ketika http://media. dan katakan: "Ibuku menyuruhku mengantarkan makanan ini kepadamu. kemudian mengawininya . kemudian beliau menyuruhku untuk mengerjakan suatu keperluan. wahai Tsabit.html (9 of 10)12/12/2005 7:53:15 . kepada siapa pun!' Anas berkata: 'Demi Allah. si fulan. berkata kepada Dahyah: "Kamu ambil tawanan wanita yang lain saja!" Anas berkata: "Lantas Nabi saw. aku berkata: 'Ibuku mengucapkan salam untukmu dan dia berkata: "Ini ada sedikit makanan dari kami untukmu. prajurit lainnya bergegas melapor kepada Nabi saw. berkata: "Panggil Dahyah bersama wanita itu ke sini!" Lalu Dahyah datang bersama wanita itu. Hal itu membuat aku terlambat pulang kepada ibuku.. wahai Rasulullah.org/islam/Wanita/W1/Zainab. lalu dia berkata kepadaku: 'Hai Anas. dan minyak samin). menemui istrinya." Melihat hal itu. Begitu aku datang....Kebebasan Wanita dua puluh tahun. si fulan. ibuku bertanya: 'Apa yang membuatmu terlambat?' Aku menjawab: 'Aku disuruh oleh Rasulullah saw. dan orang-orang yang kamu temui . Rasulullah saw. jangan kamu ceritakan rahasia Rasulullah saw.. Sementara itu ibuku Ummu Sulaim membuatkan sebaki makanan haisah (yang terbuat dari keju.'" (HR Bukhari dan Muslim)363 Anas berkata bahwa Rasulullah saw. tentu aku telah menceritakannya kepadamu. untuk suatu keperluan. bawalah makanan ini kepada Rasulullah saw. Beliau mengucapkan salam kepada kami. berkata: "Pergilah ambil seorang!" Anas berkata: "Lalu Dahyah mengambil tawanan wanita yang bernama Shafiyyah binti Huyay.. apakah engkau berikan kepada Dahyah." (HR Bukhari)361 Anas berkata: "Rasulullah saw. wahai Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang bernama Dahyah. memerdekakan Shafiyyah binti Huyay. andaikata aku boleh menceritakannya kepada seseorang. berkata: 'Letakkanlah dulu makanan itu!' Kemudian beliau berkata: 'Pergilah kamu memanggil si fulan. dan kami menaklukkannya dengan pertempuran yang dahsyat. Setelah melihat wanita itu sejenak.isnet. Nabi saw..' Ibuku bertanya: 'Apa keperluan beliau itu?' Aku jawab: 'Itu rahasia.: "Wahai Nabiyullah. Dia berkata: "Wahai Nabiyallah.' Ibuku berkata: 'Kalau begitu. Kami mengumpulkan para tawanan. berilah aku seorang tawanan wanita. menyerang Khaibar . seorang pemuka Bani Quraizhah dan an-Nadhir? Dia itu sama sekali tidak pantas kecuali untukmu. Sesampainya di tempat beliau. kurma."' Anas berkata: "Lalu aku pergi membawa makanan itu kepada Rasulullah saw. dan dia mengucapkan salam kepadamu.'" (HR Muslim)362 Anas bin Malik berkata: "Setelah melakukan akad nikah."' Nabi saw. Shafiyyah binti Huyay. pernah menemuiku ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa anak sebayaku." Kemudian katakan kepada beliau: "Ini ada sedikit makanan dari kami untukmu.

84 Jakarta 12740 Telp. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.html (10 of 10)12/12/2005 7:53:15 . (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Kalibata Utara II No. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Kemudian pada suatu malam Ummu Sulaim menyerahkan Shafiyyah kepada Nabi saw.isnet.org/islam/Wanita/W1/Zainab.Kebebasan Wanita sampai di tengah perjalanan. Menurut riwayat Muslim364: "Kemudian beliau menyerahkannya kepada Ummu Sulaim dan diperindah." (HR Bukhari dan Muslim)365 (sebelum. Ummu Sulaim mempersiapkan dan mendandani Shafiyyah. dan diadakanlah acara perkawinan. Shafiyyah disuruh menunggu di rumah Ummu Sulaim selama masa 'iddah.

berangkat bersama mereka." Anas berkata: "Lalu aku pergi membawa roti tersebut. kembali memerintahkan: 'Persilakan masuk sepuluh orang lagi.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. Aku temukan Rasulullah saw. Rasulullah saw. Maka berkatalah Abu Thalhah: 'Wahai Ummu Sulaim. bertanya lagi: 'Membawa makanan?' Aku menjawab: 'Ya. datang dan masuk bersama Abu Thalhah. Setelah itu Rasulullah saw. Kemudian dia mengambil kerudungnya dan membungkus roti dengan sebagian kerudung itu.' Rasulullah saw.' Setelah diizinkan. kemudian pergi.html (1 of 9)12/12/2005 7:53:18 . Aku tahu beliau lapar. mereka pun masuk dan makan sampai kenyang. tetapi kita tidak mempunyai makanan yang cukup untuk dihidangkan kepada mereka.' Lalu Abu Thalhah menyongsong Rasulullah saw. mendoakan makanan itu.' Lalu Rasulullah saw. Setelah itu Rasulullah saw. berkata: 'Bawa ke sini apa yang ada padamu. Rasulullah saw. berkata kembali: 'Persilakan masuk sepuluh orang lagi. Lalu memeras minyak saminnya untuk lauk pauk roti. sementara aku berada di hadapan mereka untuk segera memberitahu Abu Thalhah. wahai Ummu Sulaim!' Ummu Sulaim datang memberi roti tersebut. telah datang bersama orang banyak. sedangkan sebagian kerudung dia selendangkan ke kepalaku. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang yang bersama beliau: 'Bangunlah kalian semua!' Lalu Rasulullah saw.' Ummu Sulaim berkata: 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Cerdas dan Penuh Tawakkal kepada Allah Anas bin Malik berkata bahwa Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim: "Aku mendengar suara Rasulullah saw. bertanya kepadaku: 'Apakah Abu Thalhah menyuruhmu?'Aku jawab: 'Ya.isnet.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota 6.' Setelah diizinkan. Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Ummu Sulaim menjawab: "Ya. Aku menghampiri mereka. kemudian keluar. Rasulullah saw. Setelah itu beliau berkata: 'Persilakanlah sepuluh orang masuk!' Setelah diizinkan masuk mereka makan sampai kenyang. Kemudian dia menyuruhku pergi ke tempat Rasulullah saw. demikian lemah. http://media. lalu dia sisipkan di bawah bajuku. benar. sedang duduk di masjid bersama orang banyak." Lalu Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa potong roti dari gandum. Rasulullah saw.

dan dua orang wanita lagi." (HR Bukhari dan Muslim)371 Anas bin Malik berkata: "Pernah Rasulullah saw. Tugas wanita-wanita Anshar itu adalah memberi minum dan mengobati pasukan yang terluka (di antara peperangan yang http://media. Dengan langkah cepat mereka mengangkat girbah air di atas punggung mereka untuk memberi minum pasukan Islam. Ummu al-'Ala'. lalu datang lagi untuk memberi minum pasukan sampai isi girbah itu kosong.html (2 of 9)12/12/2005 7:53:18 . Mereka menyingsingkan pakaian sehingga kelihatan olehku gelang-gelang kaki mereka. Semua orang makan sampai kenyang hingga jumlah mereka mencapai tujuh puluh atau delapan puluh orang.Kebebasan Wanita mereka pun masuk dan makan sampai kenyang. Ummu Sulaim. Tidak ada wanita yang menepati bai'at (janji)nya kecuali lima orang saja. Ikut Berbai'at dan Menepati Janji Ummu Athiyyah r. Mereka tidak dihalangi oleh rasa malu dalam mendalami masalah agama. berkata: "Ketika melakukan bai'at.a. yaitu: Ummu Sulaim. Ternyata masih tersisa. Apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi (bersetubuh)?" Nabi saw. Memiliki Sifat Malu yang Positif Ummu Salamah berkata bahwa Ummu Sulaim datang kepada Nabi saw. dan Anas bin Malik." (HR Muslim)370 9.' Dan menurut riwayat Muslim366: "Kemudian Rasulullah saw. istri Mu'adz. Ummul Mukminin.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. berkata: "Ketika terjadi Perang Uhud. berperang dengan mengajak Ummu Sulaim. banyak pasukan Islam yang lari meninggalkan Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)369 Benar sekali Aisyah. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah. Ikut Serta dalam Berjihad Anas r.isnet. Nabi saw. Bahkan.a. yang berkata: "Sebaik-baik kaum wanita adalah kaum wanita Anshar. makan bersama Abu Thalhah.. Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim sibuk sekali melayani pasukan." (HR Bukhari dan Muslim)367 7." (HR Bukhari dan Muslim) 368 8. beberapa wanita Anshar juga pernah ikut berperang bersama beliau. putri Abu Sabrah. Kemudian pergi lagi mengisi girbah air tersebut. menuntut kami untuk tidak meratap. sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. maka kami memberikannya kepada tetangga-tetangga kami. menjawab: "Apabila wanita itu melihat air (mani).

Zaid bin Amru menyelamatkan bayi-bayi perempuan yang biasanya dikubur hidup-hidup. ASMA BINTI ABU BAKAR PEMlLIK DUA IKAT PINGGANG 1. Dia berkata: 'Wahai orang-orang Quraisy." Mendengar jawaban Ummu Sulaim itu Rasulullah saw." Rasulullah saw.' Lalu dia mengambil anak perempuan itu. Islam mereka masih lemah. Dia membawa sebilah parang. Zaid bin Amru berkata kepada ayah perempuan itu: 'Kalau kamu mau. lihat Ummu Sulaim itu. Ketika Abu Thalhah melihatnya.'" (HR Bukhari)375 2. berkata: "Aku melihat Zaid bin Amru bin Nufail sedang berdiri sambil menyandarkan punggungnya ke Ka'bah. lalu bertanya kepada Ummu Sulaim: "Untuk apa parang itu?" Ummu Sulaim menjawab: "Untuk aku gunakan sebagai alat berperang. Begitu ada salah seorang pasukan musyrik yang mendekatiku." Rasulullah saw. dia melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah. datang mengunjungi kami sewaktu berada di Mekah dua kali setiap hari. bunuhlah orang-orang Thulaqa' (Thulaqa' adalah penduduk Mekah yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. akan aku serahkan putrimu ini kepadamu. Ummu Sulaim terlihat membawa sebilah parang. tersenyum. yaitu pada waktu pagi dan sore hari.)372 (HR Muslim)373 Anas mengatakan bahwa pada Perang Hunain."376 http://media. dan kalau kamu ingin aku terus mengasuhnya maka akan aku lakukan.html (3 of 9)12/12/2005 7:53:18 . Ummu Sulaim lalu berkata: "Wahai Rasulullah. kini mereka lari darimu. demi Allah. Ketika peristiwa ini terjadi.' Dia berkata kepada orang yang hendak membunuh anak perempuannya: 'Janganlah kamu bunuh dia. Sejak Kecil Peduli terhadap Masalah Umum Asma binti Abu Bakar r." (HR Muslim)374 I. akan aku tikam perutnya. Setelah anak perempuan itu tumbuh remaja.Kebebasan Wanita diikuti oleh Ummu Sulaim adalah Perang Khaibar. Dinamakan thulaqa' atau orang-orang bebas karena Nabi saw. karena mereka lari dari peperangan) yang setelah kamu bebaskan. Biarlah aku yang akan mengasuhnya. Berkembang dengan Baik Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa di dalam satu hadits Asma binti Abu Bakar menurut ath-Thabrani disebutkan: "Adalah Nabi saw.a. sehingga Ummu Sulaim menduga mereka orang-orang munafik yang pantas dibunuh.isnet.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. sesungguhnya Allah telah berlaku cukup dan berbuat baik. tidak ada seorang pun dari kalian yang memeluk agama Ibrahim selain diriku. membebaskan mereka dengan mengatakan: antumuth thulaqa'. berkata: "Wahai Ummu Sulaim.

Aku sudah biasa mengangkut biji kurma dari lahan milik az-Zubair --pemberian Rasulullah saw. dia berkata: "Nabi saw. lalu kurma itu beliau kunyah. Selanjutnya beliau menggosokkan kurma tadi ke tenggorokan bayiku.a. Hijrah dan Melahirkan Anak Pertama bagi Kaum Muhajirin Asma r.' Kemudian beliau kembali bertanya: 'Siapakah yang akan membawa berita kaum itu kepadaku?' Az-Zubair pun kembali menjawab: 'Saya. hamba.di atas kepalaku.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. sementara di dunia ini dia tidak memiliki harta. aku singgah di Quba' dan melahirkan di sana.isnet. menjahit girbah air yang terbuat dari kulit. Yang biasanya membuatkan roti untukku adalah tetangga-tetanggaku. Itulah bayi pertama yang dilahirkan dalam Islam (di Madinah dari kaum Muhajirin). dia: "Aku pergi pada saat sudah dekat waktu melahirkan." (HR Bukhari dan Muslim)381 http://media. Ketika aku kembali Rasulullah saw. Jarak tanah az-Zubair itu dari tempatku dua pertiga farsakh (1 farsakh = 3 mil atau 5 km). bertanya: 'Siapakah yang akan membawa berita kaum itu kepadaku (pada hari Ahzab ini)?' Zubair menjawab: 'Saya. dan pendukung setiaku adalah az-Zubair. Kemudian beliau mendoakan dan memberkatinya.a. Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Asma binti Abu Bakar r. Beliau mengambilnya dan meletakkannya di pangkuan beliau. Sesampainya di Madinah. wahai Rasulullah. mengatakan bahwa ketika mengandung Abdullah ibnu Zubair." (HR Bukhari dan Muslim)377 Dari Jabir. Asma binti Abu Bakar berkata: "Az-Zubair mengawiniku .' Setelah itu Nabi saw." Lalu az-Zubair berkata: "Tebusanmu adalah ayah dan ibuku. kemudian beliau ludahkan ke dalam mulut bayiku. atau sesuatu pun selain seekor unta pengangkut air dan seekor kuda. Tetapi aku tidak bisa membuat roti dengan baik. dan membuat adonan roti. Kemudian aku membawa bayiku itu kepada Rasulullah saw. sehingga yang pertama sekali masuk ke dalam perut bayiku adalah air liur Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)379 4.html (4 of 9)12/12/2005 7:53:18 . bersabda: 'Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai seorang pendukung yang setia.378 Zubair berkata: "Lalu aku berangkat. berkata: "Az-Zubair mengawiniku.. Akulah yang memberi makan kudanya.Kebebasan Wanita 3. menimba air. telah mengumpulkan untukku kedua orang tuanya. Perkawinan Asma dengan Pendukung Setia Rasulullah saw. Kemudian beliau minta kurma. wanita Anshar." (HR Bukhari dan Muslim)380 5.-. Mereka adalah wanita-wanita yang jujur dan tulus.'" Dalam riwayat dari Abdullah ibnu Zubair..

(ucapan untuk membuat unta menderum). Apakah aku boleh menyedekahkannya?'" Nabi saw.' Orang itu mengikuti katakata Asma. yang diiringi beberapa orang sahabat beliau dari kalangan Anshar.. tetapi aku merasa malu kepada beliau dan aku juga tabu sifat cemburumu.html (5 of 9)12/12/2005 7:53:18 . Lalu aku bertemu dengan Rasulullah saw.. berkata: "Pada suatu hari aku datang dengan biji kurma di atas kepalaku. Beliau menderumkan untanya untuk aku tunggangi.isnet.. Dan bersama beliau ada beberapa orang sahabatnya. sehingga beliau berlalu meninggalkanku..org/islam/Wanita/W1/Sulaim. Beliau memanggilku lalu mengucapkan: 'Ikh .. Aku merasa malu berjalan bersama kaum laki-laki. Aku berkata: 'Rasulullah saw. tahu bahwa aku merasa malu.' Mendengar penuturan Asma itu az-Zubair berkata: 'Demi Allah." (HR Bukhari dan Muslim)384 http://media. ikh . sehingga aku tidak repot-repot lagi mengurusi kuda dan seakan-akan Abu Bakar telah membebaskan aku dari berbagai macam urusan." (HR Bukhari dan Muslim)382 Asma berkata: "Seorang laki-laki datang kepadaku. sementara di atas kepalaku ada biji kurma. lalu berkata: 'Wahai Ummu Abdillah. engkau mengangkat biji kurma di atas kepalamu itu lebih berat bagiku daripada kamu menunggang kendaraan bersama beliau. dan aku teringat azZubair dan sifat cemburunya. Lalu aku datang kepada az-Zubair.a. aku khawatir az-Zubair menolaknya. Bergaul Harmonis dengan Suami Asma binti Abu Bakar r. Aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu ini. Karena itu ikutilah aku dan ajukanlah permintaanmu itu kepadaku di hadapan az-Zubair. menemuiku. bersabda: "Bersedekahlah kamu kikir dan menyimpan harta dalam wadah sehingga Allah pun tidak mau memberikan tambahan karunia rezeki-Nya kepadamu. Dia adalah orang yang paling cemburu.a. berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah.' Beliau bermaksud memboncengkan aku di belakang beliau.' Asma berkata: 'Apakah kamu tidak menemukan rumah lain di Madinah ini selain rumahku?' Mendengar pertanyaanAsma itu. aku adalah seseorang yang miskin Aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu ini.Kebebasan Wanita 6.. az-Zubair berkata kepada Asma: 'Mengapa kamu melarang orang miskin berjualan?' Akhirnya orang itu berjualan (di tempat Asma) sehingga dia memperoleh keuntungan . aku adalah seorang yang miskin. Sifat Wara' dan Keinginannya untuk Melaksanakan Syari'at Allah Asma r. (Di hadapan az-Zubair) orang itu berkata: 'Wahai Ummu Abdullah." (HR Muslim)383 7. Rupanya Rasulullah saw.' Asma berkata: 'Kalau aku izinkan kepadamu. aku tidak memiliki harta selain apa yang diberikan az-Zubair kepadaku.'" Asma berkata: "Sesudah peristiwa itu Abu Bakar mengirimkan seorang pelayan untukku.

lalu dia berkata. mengerjakan shalat bersama para sahabat.' Menurut riwayat Muslim yang lain388 dari Asma: 'Beliau berdiri sangat lama.'" (HR Muslim)386 9. berkata: 'Ya..' Asma berkata: 'Sesungguhnya aku telah menyedekahkan uang itu. Rasulullah saw.' . sampai-sampai terpikir olehku untuk duduk saja.isnet. padahal dia masih dalam keadaan musyrik pada masa Rasulullah saw. Aku bertanya: '(Wahai Rasulullah). Aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu. Setelah itu beliau mengangkat kepala dan kembali berdiri lama. Maka az-Zubair berkata kepadaku: 'Berikanlah uang itu kepadaku. belum ruku'.. ibuku datang kepadaku menginginkan (aku berbuat baik kepadanya). berkata: "Ibuku datang kepadaku. Lalu aku bertanya: 'Ada apa dengan orang-orang?' Aisyah memberi isyarat ke arah langit --rupanya orang-orang sedang melakukan shalat-. Lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah saw.. Beliau berdiri lama sekali. Rajin Beribadah dan Menuntut Ilmu Asma binti Abu Bakar berkata: "Aku datang menemui Aisyah dan kebetulan dia sedang shalat.' Akhirnya aku pun ikut berdiri (shalat) sampai aku hampir jatuh pingsan. lalu berkata: 'Wahai Ummu Abdillah. jalinlah hubungan dengannya!'" (HR Bukhari dan Muslim)385 8. berkotbah. Kemudian aku menoleh ke arah seorang perempuan yang sangat lemah. beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya. Kemudian berkata: 'Tidak satu pun yang pernah aku lihat sebelumnya kecuali telah diperlihatkan kepadaku di tempat ini. 'Subhanallah!' Aku bertanya: 'Apakah itu tanda kebesaran Allah?' Aisyah kembali memberi isyarat dengan kepalanya yang maksudnya 'Ya. Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan menerima cobaan di dalam kubur seperti -atau hampir-seperti cobaan Almasih adhttp://media." Akhirnya aku memutuskan untuk terus berdiri. Kemudian Rasulullah saw.html (6 of 9)12/12/2005 7:53:18 . Ketika az-Zubair masuk menemuiku. sampai surga dan neraka. sehingga banyak yang jatuh (karena lemah) . apakah aku boleh berhubungan dengannya?' Rasulullah saw. aku adalah seorang yang miskin. ruku dan ruku lama sekali. Pengorbanan Asma pada Jalan Allah Asma berkata: "Seorang laki-laki datang kepadaku.org/islam/Wanita/W1/Sulaim.Kebebasan Wanita Asma binti Abu Bakar r. mengenai masalah ini. Selanjutnya seusai shalat Rasulullah saw.a. sehingga jika ada orang yang datang. Akhirnya orang itu berjualan sehingga dia mendapatkan keuntungan.. uang penjualan budak perempuan itu ada di tanganku. pasti dia menyangka bahwa Rasulullah saw. Lalu aku menjual seorang budak perempuan kepadanya.' Menurut riwayat387 Muslim dari Jabir: 'Pada suatu hari yang sangat panas. Lalu aku menyiramkan air ke atas kepalaku. Aku berkata dalam hati: "Wanita ini lebih lemah daripadaku.

lalu aku menceritakan jawaban Abdullah bin Umar.a. Ternyata dia adalah seorang wanita yang berbadan gemuk dan buta matanya. Tenyata Ibnu Abbas r.' Sementara orang munafik ragu-ragu akan menjawab: 'Aku tidak tahu.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. memang memperbolehkan. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut pula mengatakan. Karena itu temuilah ibu Ibnu Zubair dan tanyakanlah masalah ini kepadanya!' Muslim al-Qurri berkata: 'Akhirnya kami pergi menemui ibu Ibnu Zubair. dan puasa bulan Rajab seluruhnya. aku mengambilnya. wahai orang saleh. Adapun lukisan pada kain. memperbolehkannya.' seraya mengeluarkan dan menunjukkan kepadaku jubah kekaisaran bewarna hijau yang berkerah (leher baju) sutera.' Kepadanya akan dikatakan: 'Apa yang kamu ketahui mengenai lakilaki ini?' Seorang yang beriman atau yang berkeyakinan (memiliki akidah) akan menjawab: 'Dia adalah Muhammad. Kedua sisi jubah itu disulami dengan benang sutera. mengenai masalah mut'ah ketika orang tengah menunaikan ibadah haji.isnet. berkata: "Asma menyuruhku menemui Abdullah bin Umar untuk menyampaikan pesan beliau: 'Telah sampai kepadaku berita bahwa kamu mengharamkan tiga perkara: lukisan pada kain (sulaman sutera). Setelah itu kembali menemuia Asma. Ibnu Abbas berkata: 'Ibunya Ibnu Zubair sendiri yang bercerita bahwa sesungguhnya Rasullullah saw. padahal Ibnu Zubair pernah melarangnya.' Dia berkata: 'Rasulullah saw. lalu kami memenuhi panggilan Muhammad dan mematuhi perintahnya. bantal bewarna ungu. aku pernah mendengar Umar ibnul Khattab berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. sering http://media. Setelah mendengarkan penjelasanku itu Asma berkata: 'Ini jubah Rasulullah saw. Sedangkan bantal bewarna merah tua..' Asma berkata: 'Jubah ini dahulunya berada di tangan Aisyah sampai dia meninggal dunia. memperbolehkannya. Karena itu.'" (HR Bukhari dan Muslim)389 10. Rasulullah yang datang membawa keterangan-keterangan dan petunjuk. Kami memang sudah tahu bahwa kamu yakin (beriman) kepadanya. bersabda bahwa sesungguhnya yang memakai sutera itu hanyalah orang yang tidak akan mendapat bagian kebaikan kelak di surga. Ilmu dan Kealiman Asma Muslim al-Qurri. Kemudian dikatakan kepadanya: 'Tidurlah kamu dengan tenang.' Ternyata bantal itu bewarna merah tua.' Abdullah bin Umar berkata kepadaku: 'Adapun mengenai puasa bulan Rajab.Kebebasan Wanita Dajjal. Dan dulu Nabi saw. coba lihat ini bantal Abdullah.' (Jawaban ini dia ulang tiga kali). maka bagaimana dengan seorang yang puasa sepanjang masa." Jadi aku kawatir lukisan pada kain itu termasuk daripadanya. budak Asma binti Abu Bakar dan dia adalah paman anak Atha.a.'" (HR Muslim)390 Abdullah.html (7 of 9)12/12/2005 7:53:18 . Setelah meninggal dunia. dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas r.

aku telah melarangmu dari ini. Keselamatan atasmu. Sementara si 'perusak/pembunuh' aku kira tidak ada orang lain selain engkau. Demi Allah. Lantas Hajjaj mengirim seseorang kepada Abdullah bin Zubair untuk menurunkannya dari tiang gantungan dan melemparkannya ke tempat pemakaman orang-orang Yahudi. aku tidak akan datang menghadapmu.' Tetapi Asma tetap saja tidak mau menemuinya. Demi Allah. demi Allah. dan Abu Bakar ke kendaraan mereka. Kami mencucinya untuk orang sakit dan menjadikannya sebagai alat penyembuh baginya.'" (HR Muslim)391 11. Kemudian. Dia berkata kepada Asma: 'Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang telah aku lakukan terhadap musuh Allah?' Asma berkata: 'Aku berpendapat bahwa kamu telah merusak dunianya. Dia berkata: 'Demi Allah. Asma binti Abu Bakar. demi Allah. Keberanian dan Ketegasan Asma dalam Memberikan Penjelasan Abu Naufal berkata: "Suatu hari aku melihat Abdullah bin Zubair berada di jalan masuk kota Mekah dalam keadaan disalib. Rasulullah saw.html (8 of 9)12/12/2005 7:53:18 .'" (HR Muslim)392 http://media. aku telah melarangmu dari ini. memang mempunyai dua ikat pinggang. sangat rajin shalat malam. sementara dia telah menghancurkan akhiratmu. Tetapi Asma tidak mau menemui Hajjaj. Al-Hajjaj kembali mengutus pembantunya sambil disertai ancaman: 'Kamu datang menghadapku atau akan aku perintahkan seseorang untuk menyeret rambutmu.org/islam/Wanita/W1/Sulaim.' Mendengar jawaban Asma itu Hajjaj berkata: 'Bawa ke sini sandalku. jika dugaanku ternyata benar bahwa kamu adalah orang yang sangat rajin berpuasa. Yang satu lagi aku gunakan sebagai ikat pinggang yang tidak mungkin lepas dari seorang wanita. dan suka melakukan silaturrahim. Setelah itu Hajjaj mengutus seseorang untuk menjemput ibunya.Kebebasan Wanita memakainya. Telah sampai berita kepadaku bahwa kamu berkata kepadanya: "Wahai putra wanita empunya dua ikat pinggang. wahai Abu Khubaib.' Setelah itu Abdullah bin Umar berlalu. Salah satunya aku pergunakan untuk mengikat makanan Rasulullah saw. demi Allah. Adapun yang beliau katakan 'si pendusta' (yang beliau maksud si pendusta itu adalah Mukhtar bin Abu Ubaid ats-Tsaqafi yang mengaku sebagai nabi) telah kami lihat orangnya. pernah menceritakan kepada kami bahwa ada seorang pendusta dan seorang perusak.' Abu Naufal berkata: 'Mendengar jawaban Asma itu Hajjaj segera pergi meninggalkannya tanpa mengemukakan bantahan. Sikap dan ucapan Abdullah bin Umar itu terdengar oleh Hajjaj. aku telah melarangmu dari ini.' Hajjaj mengenakan sandalnya lalu berangkat bergegas sampai bertemu dengan Asma." Abu Naufah berkata: "Tibatiba beberapa orang Quraisy dan lainnya lewat di situ dan berkata: 'Keselamatan atasmu. wahai Abu Khubaib. demi Allah sungguh suatu umat di mana engkau adalah yang terburuk dari suatu umat yang terbaik. Silakan kamu menyuruh orang-orangmu untuk menyeret rambutku." saya.isnet.

As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.Kebebasan Wanita (sebelum.html (9 of 9)12/12/2005 7:53:18 .org/islam/Wanita/W1/Sulaim.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.isnet. Kalibata Utara II No.

Beliau memberi makan orang yang lapar di antara kalian dan menasihati orang yang http://media. Akhirnya kami bertemu dengan Ja'far bin Abu Thalib.' Umar bertanya: 'Ini yang hijrah ke Habasyah? Ini yang mengarungi lautan?' Asma menjawab: 'Ya. ketika kami sedang berada di Yaman. Keberanian Moralitas Abu Burdah. dan perahu itu mengantarkan kami kepada Raja Najasyi di Habasyah..' Asma binti Umais --salah seorang anggota rombongan yang datang bersama kami-.a. di tengah-tengah lima puluh tiga atau lima puluh dua orang laki-laki dari kaumku.. dari Abu Musa r. Lalu kami naik perahu.org/islam/Wanita/W1/Asma. istri Nabi saw. Masuk Islam Sejak Dini dan Hijrah ke Habasyah Abu Musa r.' Umar berkata: 'Kami lebih dahulu berhijrah daripada kalian Karena itu kami lebih berhak daripada kalian terhadap Rasulullah saw. Lantas ada sejumlah orang yang berkata kepada kami (yaitu para penumpang perahu): 'Kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. berkata: "Sampai kepada kami berita mengenai hijrahnya Nabi saw. Ketika melihat Asma di sana Umar langsung bertanya: 'Siapa wanita ini?' Asma menjawab: 'Asma binti Umais. 'Asma marah (mendengar ucapan Umar itu) dan berkata: 'Tidak demi Allah.isnet. Akulah yang paling kecil dari mereka.. Asma binti Umais ikut hijrah ke Najasyi bersama orang-orang yang hijrah . yaitu aku dan dua orang saudara lakilakiku. Setelah itu datang pula Umar menemui Hafshah. Kalian bersama Rasulullah saw..html (1 of 8)12/12/2005 7:53:21 . Lalu kami pergi berhijrah kepada beliau...Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota J.masuk menemui Hafshah." (HR Bukhari dan Muslim)393 2.a. Kemudian kami bertemu dengan Nabi saw. ASMA BINTI UMAIS ISTRI TIGA SAHABAT YANG DIJAMIN MASUK SURGA 1. berkata: ". Salah satu dari kedua saudara laki-lakiku itu (bernama) Abu Burdah dan yang satu lagi Abu Ruhm. Lalu kami tinggal bersama sampai semua tiba. sementara Asma berada di samping Hafshah. ketika beliau menaklukkan Khaibar. sebagai tamu.

Dia berkata: "Kami masuk menemui Abu Bakar r.html (2 of 8)12/12/2005 7:53:21 . sesungguhnya Umar mengatakan begini. dapat kita lihat dalam riwayat Thabrani dari Qais bin Abu Hazim. berkata: "Asma binti Umais istri Muhammad bin Abu Bakar melahirkan di dekat sebuah pohon.Kebebasan Wanita bodoh di antara kalian. Asma binti Umais berkata: 'Wahai Nabiyullah. berkata: 'Tiadalah dia lebih berhak terhadapku daripada kamu. Dia http://media. Kami selalu diganggu dan ditakut-takuti. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang membuat diri mereka lebih merasa bahagia dan bangga dibandingkan dengan apa yang dikatakan kepada mereka itu oleh Nabi saw. Kemudian Rasulullah saw menyuruh Abu Bakar supaya dia menyuruhnya mandi dan ihram.' Abu Burdah (perawi hadits) menerangkan bahwa Asma berkata: 'Sungguh aku melihat Abu Musa memintaku mengulangi hadits tersebut.org/islam/Wanita/W1/Asma. Demi Allah. dan aku akan menuturkan hal tersebut serta menanyakannya kepada Nabi saw. Adapun perhatiannya terhadap suami.a. wahai para penumpang perahu. Dia dan temantemannya hanya mempunyai satu hijrah. Nabi saw. Lalu aku melihat seorang wanita berkulit putih dan pada kedua tangannya ada tato. mempunyai dua hijrah. Tetapi beliau berkata: 'Jampilah mereka olehmu!'" (HR Muslim)396 Uraian di atas berkaitan dengan perhatiannya terhadap anak-anaknya. Penuh Perhatian terhadap Anak dan Suami Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Asma binti Umais: "Mengapa aku melihat badan anak-anak saudaraku (Ja'far) kurus-kurus dan lemah? Apakah mereka kelaparan?" Asma menjawab: "Tidak.a. Sedangkan kalian. aku tidak akan makan atau minum hingga aku sampaikan apa-apa yang kamu ucapkan itu kepada Rasulullah saw.isnet." (HR Muslim)395 4. begini. Semua itu kami lakukan demi mencari ridha Allah dan Rasul-Nya. Melaksanakan Haji ketika Hamil Tua Aisyah r. Sementara kami berada di suatu negeri yang jauh dan penuh kebencian terhadap Islam di Habasyah. datang. begini.' (HR Bukhari dan Muslim)394 3. Demi Allah. bertanya: 'Lalu apa katamu kepadanya?' Asma menjawab: 'Aku bilang begini.' Nabi saw." Nabi saw. ketika beliau sedang sakit. berkata: "Jampilah mereka!" Asma berkata: "Aku menawarkan kepada beliau untuk menjampinya.' Asma berkata: 'Sungguh aku melihat Abu Musa dan para penumpang perahu datang kepadaku berbondong-bondong untuk menanyakan hadits ini kepadaku. tidak menyimpang dan tidak akan menambahnambahnya.' Setelah Nabi saw. cuma saja mereka terkena 'ain (ketajaman mata orang yang dengki).' Mendengar keterangan Asma itu. aku tidak berdusta.

' Nabi saw. Ummul Fadhal." Kemudian Rasulullah saw. dan menambahkan: "Memang aku tidak melihat kecuali kebaikan. Aku ingin membalasnya. Lewat sabdanya ini: "Saudara-saudara perempuan yang berempat. Kesaksian Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Asma."397 5.'" (HR Bukhari)400 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Jawaban yang paling dekat adalah bahwa meratap itu dahulunya diperbolehkan. Ummu Athiyyah berkata bahwa Nabi saw. Lalu masuk Abu Bakar. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memaafkannya dari perbuatan tersebut.. Wallahu a'lam. Lantas seorang wanita menggenggam tangannya sendiri seraya berkata: 'Si fulanah telah membuatku bahagia (karena ikut meratap bersamanya). Ikut Berbai'at Ummu Athiyyah berkata: "Kami melaan ayat bai'at kepada kami (yaitu alla yusrikna billahi syai'aa) dan beliau melarang kami dari meratap. kemudian dimakruhkan." Rasulullah saw. Pertama makruhnya bersifat tanzih (pembersihan). Salma. UMMU ATHIYYAH AL ANSHARIYYAH 1." (HR Muslim)398 Kesaksian itu mengingatkan kita pada kesaksian Rasulullah saw. Hal itu beliau tuturkan kepada Nabi saw. Ketika Abu Bakar melihat orang-orang Bani Hasyim itu. terhadap Asma Abdullah bin Amru ibnul Ash menceritakan bahwa sekelompok orang Bani Hasyim datang menemui Asma binti Umais.html (3 of 8)12/12/2005 7:53:21 .isnet. kecuali dia bersama seorang atau dua orang lelaki. kemudian berubah menjadi tahrim (pengharaman). yaitu Maimunah. Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Rasulullah saw. membai'atnya.Kebebasan Wanita sedang menghalau lalat dari Abu Bakar dan dia adalah Asma binti Umais. Lalu wanita itu pergi. dia merasa tidak suka. Ketika itu Asma menjadi istri Abu Bakar. tidak mengatakan apa-apa kepadanya. dan Asma binti Umais --saudara perempuan mereka dari garis ibu-."399 K. seorang laki-laki tidak boleh memasuki rumah wanita yang suaminya tidak ada.a. masuk menemui Aisyah r. lalu berkata: "Apakah kalian mempunyai sesuatu?" Aisyah menjawab: "Tidak ada selain sedikit dari Ummu Athiyyah dari kambing yang engkau kirimkan http://media. berdiri di atas mimbar dan bersabda: "Sesudah hari ini.adalah wanita-wanita mukminat."401 2. dan Nabi saw. kemudian kembali lagi.

sebanyak tujuh kali."' (HR Bukhari dan Muslim)403 3.a. Ikut Berjihad Hafshah binti Sirin berkata: "..a. mengobati yang terluka. Sementara saudara perempuannya (Ummu Athiyyah) ikut bersamanya dalam enam kali peperangan. Akulah yang membuat makanan untuk mereka. aku tanyakan kepadanya: 'Apakah kamu pernah mendengar Nabi saw." (HR Bukhari)404 Dari Hatshah binti Sirin.. Beliau berkata: 'Mandikanlah tiga kali." (HR Muslim)405 Demikianlah." (HR Bukhari dan Musim)402 Ummu Athiyyah r. dari Ummu Athiyyah al-Anshariyyah.org/islam/Wanita/W1/Asma. dan merawat yang sakit. Aku selalu ditempatkan di bagian belakang. dan terakhir berilah kapur barus. dia berkata: "Aku ikut berperang bersama Rasulullah saw. Memahami Sunnah Hafshah r.. Ummu Athiyyah ikut berperang sebanyak tujuh kali bersama Rasulullah saw.. masuk kepada kami ketika kami sedang memandikan putri beliau yang wafat. berkata: "Kambing itu telah mencapai kehalalannya (hukum sedekah hilang darinya dan menjadi halal bagi saya).isnet.. Ketika aku datang kepada Ummu Athiyyah. Ketika Ummu Athiyyah datang.Kebebasan Wanita kepadanya sebagai sedekah. dan enam kali diantaranya ditemani suaminya. (memperbolehkan anak-anak gadis pergi menghadiri dua hari raya)?' Ummu Athiyyah menjawab: 'Demi bapakku. beliau berkata: 'Mulailah memandikannya dengan anggota-anggota badannya yang bagian kanan dan anggota-anggota wudhunya.html (4 of 8)12/12/2005 7:53:21 . Dia mengatakan: 'Kami bertugas merawat orang-orang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka. berkata: "Kami biasanya melarang anak-anak gadis kami keluar menghadiri kedua shalat hari raya ." Nabi saw. Wanita itu menceritakan kepadaku bahwa suami saudara perempuannya --Ummu Athiyyah-. sebanyak dua belas kali. atau lebih dari itu dengan air dan daun bidara. benar...ikut berperang bersama Nabi saw. berkata: "Rasulullah saw.. Setelah kalian selesai. aku langsung menanyakannya . aku pernah mendengar http://media. beri tahulah aku!' Ketika kami telah selesai. lima kali. Lalu beliau memberikan kain beliau seraya berkata: 'Pakaikanlah kepadanya (lapisan dalam yang langsung membalut tubuhnya untuk mendapatkan berkahnya)!' Dalam satu riwayat.406 4.'. lalu datang seorang wanita yang singgah di istana Bani Khalaf dan aku datang menemuinya. kami memberitahu beliau.

.html (5 of 8)12/12/2005 7:53:21 .'" Hafshah berkata: 'Aku bertanya apakah wanita haid (juga boleh)?' Ummu Athiyyah berkata: 'Bukankah (wanita haid) boleh menghadiri Arafah. --seorang wanita Anshar yang ikut berbaiat kepada Nabi saw.isnet."413 1. Fathimah binti Qais berkata: ". Menurut sebuah riwayat409: 'Putra Ummu Athiyyah meninggal dunia. Tapi sayang. dengan Kalimat Khusus Hafshah binti Sirin berkata: "Setiap Ummu Athiyyah berbicara dengan Rasulullah saw. lalu dia usapkan ke tubuhnya. perempuanperempuan yang dipingit.-. Dia berkata: "Kita (kaum wanita) dilarang berkabung lebih dari tiga hari." (HR Bukhari)412 L. dia selalu memulai dengan mengatakan demi bapakku. kemudian dia datang ke Bashrah. Memuliakan Rasulullah saw. Menikah Atas Saran Rasulullah saw. putranya meninggal dunia sebelum dia sempat menemuinya. tetapi dia tidak menemukannya . ini dan itu?"' (HR Bukhari)407 Dari Ummu Athiyyah r. Setelah tiga hari.. Konon putra Ummu Athiyyah ini sedang sakit.. Dia datang ke Bashrah untuk menjumpai anaknya.. aku dilamar oleh http://media.. dia meminta wewangian yang berwarna kuning. Orangnya pintar dan cantik.'" (HR Bukhari)410 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Putra Ummu Athiyyah ini tidak aku kenal namanya.org/islam/Wanita/W1/Asma. Dalam Kesedihan Tetap Mematuhi Syariat Ibnu Sirin berkata: "Ummu Athiyyah r. tetapi larangannya tidak tegas. kecuali terhadap suami. Ketika aku menjanda. Akhirnya Ummu Athiyyah segera berangkat untuk menemuinya. Tampaknya dia ikut berperang. dia berkata: "Kami dilarang mengiringi jenazah.." (HR Bukhari dan Muslim)408 5.Kebebasan Wanita hal itu dari Nabi saw.a. Tetapi wanita haid harus menghindari tempat shalat. ketika beliau bersabda: "Anak-anak gadis.datang (dari Madinah). dan wanita haid boleh keluar serta hendaklah mereka menyaksikan (hari) baik dan khotbah nasihat kaum muslimin."411 6.a. FATHIMAH BINTI QAIS Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dia termasuk di antara wanita-wanita yang hijrah pada gelombang pertama. Berita kedatangannya ke Bashrah ini didengar oleh Ummu Athiyyah yang ketika itu berada di Madinah.

' Dan dalam riwayat lain416: 'Akhirnya aku menikah dengannya. Begitu dia datang untuk meminta nafkah." Akhirnya Fathimah meminta izin pindah kepada Rasulullah saw. Sambil mengisyaratkan tangannya dia berkata: 'Usamah .html (6 of 8)12/12/2005 7:53:21 . dari rumah suaminya. Maka nikahkanlah aku dengan siapa yang engkau kehendaki. Rasulullah saw. Usamah bin Zaid . menjawab: "Ke rumah putra Ummi http://media.' Ketika Rasulullah saw." Lantas wanita itu mendatangi Rasulullah saw. Fathimah binti Qais bertanya: "Kemana. membicarakan masalah itu kepadaku. Sedangkan Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang ringan tangan dan suka memukul istri. untuk Abdurrahman bin Auf. dan Usamah bin Zaid.Kebebasan Wanita kelompok sahabat Rasulullah saw. Usamah (maksudnya dia tidak suka pada Usamah lantaran Usamah dari kalangan budak.'" (HR Muslim)417 2.org/islam/Wanita/W1/Asma. Lalu Allah memberiku kehormatan dengan putra Zaid dan Allah memuliakanku dengan putra Zaid. Lantas datang melamarku Muawiyah bin Abi Sufyan. sementara Rasulullah saw.isnet. dan menyampaikan ucapan kedua orang itu kepadanya. Akan tetapi.' Setelah masa 'iddahku habis. maka hendaklah dia juga mencintai Usamah. bersabda "Memang tidak ada nafkah untukmu. aku berkata: 'Urusanku berada di tanganmu. Lalu Allah menjadikan pernikahanku dengannya berjalan dengan baik dan aku merasa bahagia sekali. mereka berkata kepadanya "Demi Allah.' Fathimah langsung menyela ucapan Rasulullah saw. wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. dia seorang laki-laki miskin yang tidak mempunyai harta sama sekali.' Rasulullah saw. Rasulullah saw. Memahami AI-Qur'an dan Sunnah serta Memprotes Pendapat Beberapa Tokoh Ubaidillah bin Utbah mengatakan bahwa Abu Amru bin Hafsh ibnul Mughirah pergi bersama Ali bin Abi Thalib ke Yaman. berkata: 'Mengenai Mu'awiyah. Fathimah binti Qais. Usamah bin Zaid. Beliaupun mengizinkannya. Selanjutnya dia menyuruh al-Harits bin Hisyam dan Ayyasy bin Abu Rabi'ah untuk mengatasi mantan istrinya itu apabila dia datang meminta nafkah.' Fathimah berkata: 'Akhirnya aku kawin dengan Usamah dan aku merasa bahagia sekali. aku langsung memberitahu Rasulullah saw. tolong beritahu aku.. berkata kepada Fathimah: 'Menaati Allah dan Rasul-Nya lebih baik bagimu. sementara dia seorang wanita Quraisy dari kalangan terpandang). kamu tidak berhak mendapat nafkah kecuali jika kamu hamil. Dia mengutus seseorang untuk menjatuhkan talak satu kali lagi sehingga genap tiga kali talak kepada istrinya.. Dan aku pernah mendengar hadits Rasulullah saw... berkata kepadaku: 'Apabila masa 'iddahmu sudah berakhir.' Dalam satu riwayat415 dikatakan: 'Akhirnya aku kawin dengannya. sendiri melamar aku untuk budaknya.'" Dalam satu riwayat414 dikatakan: "Rasulullah saw. Abu Jahm. yang berbunyi: 'Barangsiapa yang mencintai aku.

sehingga Fathimah bisa melepaskan pakaiannya tanpa takut dilihatnya..' (ath-Thalaq: 1) Fathimah berkata: 'Ayat di atas berlaku untuk wanita yang masih bisa rujuk (kembali) kepada suaminya. Pada suatu hari Marwan mengutus Qabishah bin Dzuaib untuk menemui Fathimah guna menanyakan hadits tersebut kepadanya. mengizinkan aku menghabiskan masa 'iddahku di rumah keluargaku. Sadyu. dia berkata: "Sekarang yang menjadi hakim antara aku dan kamu adalah firman Allah yang berbunyi: '. dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah." Dia adalah seorang tuna netra. Tapi apa urusannya dengan wanita yang sudah ditalak tiga? Apa gunanya kalian mengatakan (bahwa wanita yang sudah ditalak tiga) tidak berhak lagi mendapatkan nafkah jika dia tidak hamil. Karena itu akan aku teliti kembali kemudian mengikuti apa yang dilakukan orang banyak.isnet."419 3." (HR muslim)420 4. Fathimah menjelaskannya. Kamu tidak mengetahui.html (7 of 8)12/12/2005 7:53:21 . lalu Nabi saw. dan Dhahhak. Daud. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Ishaq. dan para pengikut mereka. dan berkata seperti yang dikatakan oleh Fathimah Ahmad." Ketika ucapan Marwan itu sampai ke telinga Fathimah. Atas dasar apa kalian menahannya (di rumah)?' (HR Muslim)418 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kami sepakat dengan Fathimah bahwa yang dimaksud firman Allah (barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru) adalah rujuknya Qatadah. Abu Tsaur.org/islam/Wanita/W1/Asma.. Fathimah berkata: 'Aku ditalak tiga oleh suamiku... di mana dia melalui masa 'iddahnya. lalu dia berkata: "Hadits ini tidak pernah aku dengar kecuali dari seorang wanita. Rasulullah saw. menikahkannya dengan Usamah bin Zaid. Lalu aku menanyakan kepadanya mengenai wanita yang sudah ditalak tiga. Setelah berakhir masa 'iddahnya. Peduli terhadap Urusan Umat Islam http://media. tetapi Marwan belum puas. Lalu dia menghidangkan kepadaku kurma Ibnu Thab (kurma Madinah) dan minuman Suwaiq Sult (yang terbuat dari biji gandum). Hasan. Itulah hukum-hukum Allah.Kebebasan Wanita Maktum. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Pemurah kepada Tamu Asy-Sya'biy berkata: "Aku menemui Fathimah binti Qais. barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.

"Tahukah kalian mengapa kalian aku kumpulkan?" Mereka menjawab: "Allah dan RasulNya lebih tahu. saudara perempuan Dhahhak bin Qais yang termasuk di antara wanita-wanita muhajir pertama.html (8 of 8)12/12/2005 7:53:21 ." (HR Muslim)421 (sebelum. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.Kebebasan Wanita Amir bin Syarahil asy-Sya'biy menceritakan bahwa dia bertanya kepada Fathimah binti Qais. Setelah Rasulullah saw. berseru: 'Ash-shalatu jami'ah." Beliau bersabda: "Demi Allah. akan aku lakukan.84 Jakarta 12740 Telp. aku mendengar penyeru Rasulullah saw. Aku segera pergi ke masjid dan shalat bersama Rasulullah saw." Amir berkata: "Ya tentu. Aku berada di shaf wanita sesudah shaf belakang kaum lakilaki. Kalibata Utara II No. ceritakanlah!" Lalu Fathimah berkata: "Setelah masa 'iddahku berakhir. Kepadaku dia menceritakan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Almasih ad-Dajjal." Fathimah menjawab: "Kalau memang kamu menginginkan yang demikian.org/islam/Wanita/W1/Asma. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs." Kemudian beliau bertanya. Amir berkata: "Ceritakanlah kepadaku suatu hadits yang kamu dengar dari Rasulullah saw. dan yang tidak kamu isnadkan kepada seseorang selain beliau.isnet. Sambil tersenyum beliau berkata: "Hendaklah semua orang tetap di tempat shalatnya. sesungguhnya aku kumpulkan kalian bukan untuk suatu kegembiraan atau ketakutan.'" (Kalimat ini juga dipergunakan untuk memanggil orang ke pertemuan umum). menyelesaikan shalatnya beliau duduk di atas mimbar. Aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dariy yang dahulunya seorang Nasrani telah datang untuk berbai'at dan masuk Islam.

407 Bukhari Kitab: Haid. Muslim. hlm. jilid 10.html (1 of 10)12/12/2005 7:53:24 . hlm. Bab: Menerima hadiah. 131. Kitab: Jihad dan peperangan. jilid 1. Kitab: Dua hari raya. hlm. jilid 3. Sementara riwayat Muslim. jilid 3.isnet. 402 Bukhari.org/islam/Wanita/W1/3kaki5. 122. jilid 3. Bab: Apabila seorang wanita tidak mempunyai baju kurung pada hari raya. Muslim. Bab: Mengenai memandikan mayit. keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya. tetapi agak menjauh dari tempat shalat. 263. 439. hlm. hlm. 47. jilid 1. Kitab: Jenazah. 387. jilid 6. Kitab: Zakat. bab: Larangan bagi wanita mengiringi jenazah. 372. Muslim. hlm. hlm. jilid 3. Kitab: Jenazah.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 401 Fathul Bari. Bab: Diperbolehkan memberikan hadiah kepada Nabi saw. mengenai wanita yang tidak memiliki baju kurung tersebut. Kitab: Hibah. 47. Kitab: Jenazah. 199. menetapkan bahwa Ummu Athiyyah-lah yang menyodorkan pertanyaan tersebut. hlm. 120. Bab: Wanita haid ikut menyaksikan acara shalat id dan doa kaum muslimin. 21. Bab: Wanita-wanita yang ikut berperang diberi bagian dari ghanimah. Bab: Wanita mengiringi jenazah jilid 3. 406 Riwayat Bukhari yang lengkap menetapkan bahwa saudara perempuan dari wanita yang singgah di istana Bani Khalaf itulah yang bertanya kepada Rasulullah saw. 408 Bukhari. Kitab: Jenazah.. hlm. 404 Bukhari. 403 Bukhari. jilid 3. hlm. Bab: Apa yang disunnatkan membasuhnya dengan hitungan ganjil. 405 Muslim. hlm. http://media. jilid 5.

hlm. hlm. jilid 3. 419 Fathul Bari. 411 Fathul Bari. Kitab: Thalak. Bab: Shalat gerhana secara berjamaah. 415 ibid.html (2 of 10)12/12/2005 7:53:24 . Bab: Seorang wanita berkabung untuk selain suaminya jilid 3. Kitab: Haid. jilid 3. Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafkah. hlm. 197. jilid 3. Kitab: Bab-bab gerhana. 413 Fathul Bari. Muslim. ketika mengerjakan shalat gerhana. hlm. jilid 4. Bab: mengenai keluarnya Dajjal. 203. 198. 423 Fathul Bari. jilid 11. Kitab: Thalak. Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat. 422 Bukhari. 406. Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafkah. http://media. hlm.isnet. 418 Muslim. jilid 4. hlm. 402. jilid 8. Kitab: Jenazah. 439.Kebebasan Wanita 409 Bukhari. 414 Muslim. 194. jilid 1. Bab: Wanita haid ikut menyaksikan acara shalat 'id dan doa kaum muslimin. 203. 420 Muslim. kemudian turunnya Isa dan pembunuhannya terhadap dajjal. 388. hlm. Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat. 410 Bukhari. Bab: Bagaimana cara memberi pakaian mayit yang bagian dalam. Bab: Mengenai keluarnya dajjal dan menetapnya di bumi. Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. 375. Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/3kaki5. hlm. 199. 370. hlm. jilid 3. jilid 4. 33. hlm. 417 Muslim. tetapi agak menjauh dari tempat shalat. Kitab: Shalat istisqa'. hlm. Kitab: Thalak. jilid 8. 421 Muslim. Kitab: Jenazah. hlm. 412 Bukhari. jilid 3. hlm. 416 ibid. hlm 196. jilid 11.

Kitab: Haidh. hlm. 164. hlm. jilid 11. 61. Bab: Wanita haidh meninggalkan puasa. Bab: Kebanyakan penghuni surga dari kalangan fakir miskin. Bab: Wanita haidh meninggalkan puasa. hlm. 88. hlm. 161. 8. jilid 8. hlm. Bab: Wanita haidh meninggalkan puasa. hlm. hlm. Muhammad Jamil Ghazi. 429 Bukhari. Muslim. jilid 1. 61. hlm. 433 Al-Muhalla. Saudi Arabia. 437 ibid. 421. Jedah. 421. 402. Kitab: Kalimat-kalimat yang melunakkan hati. 422. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil. pengantar dan tahqiq oleh Dr. Kitab: Hukum-hukum. 165. Bab: Keutamaan fakir. dan lihat hadits Bukhari Kitab: Haidh. 428 Bukhari.org/islam/Wanita/W1/3kaki5. 395-396. hlm. 431 Fathul Bari. 57. 434 Al-Muhalla. 427 Bukhari. hlm. http://media. 436 ibid. Kitab: Nikah. Kitab: Haidh. Muslim. Bab: Keterangan mengenai berkurangnya iman bersamaan dengan berkurangnya ketaatan. hlm. jilid 1. jilid 9. 190. Bab: Keterangan mengenai berkurangnya iman bersamaan dengan berkurangnya ketaatan. hlm. 426 Fathul Bari.html (3 of 10)12/12/2005 7:53:24 . Muslim. 162.Kebebasan Wanita 424 Bukhari. Kitab: Kepemimpinan. Kitab: Iman. 425 Bukhari.isnet. jilid 6. jilid 1. 348. jilid 2 hlm. 171. hlm. Bab: Firman Allah "Taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Bab: Nasihat seorang lelaki kepada anak perempuannya. jilid 1 hlm. hlm. 147. 421. jilid 1. jilid 9. Kitab: Kalimat-kalimat yang melunakkan hati." jilid 16. 435 Kitab Ath-Thuruq al-Hukmiyyah. jilid 1. jilid 6. 229. hlm. 164. hlm. Kitab: Iman. Muslim. jilid 14. 430 Iqtidha'ash-Shirath al-Mustaqim Mukhalifat Ash-hab al-Jahim. cetakan Daar Al-Madani. 432 Bidayah al-Mujtahid. hlm.

361. Silahkan baca I'Lam al-Muwaqqi'in. 441 Bukhari. jilid 4. tidak melarang wanita haid dari membaca Al-Qur'an. karangan Gilford.org/islam/Wanita/W1/3kaki5. 31. Kitab: Haji. no. 1033." tidak sahih. Kitab: Haji. 422. 23. Bab: Haji kaum wanita. hlm. 178 dalam kitab Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah. Muslim. dan Dr. Muassasah Franklin Li ath-Thiba'ah wa anNasyr. 430. jilid 4. hlm. hlm. Bab: Penjelasan macammacam ihram. 445. Bab: Orang yang melaksanakan umrah apabila dia melakukan thawaf untuk umrah. jilid 4. jilid 3. jilid 4. no.html (4 of 10)12/12/2005 7:53:24 . hlm. Bab: Keutamaan haji mabrur. 452 Dha'if al-Jami' ash-Shaghir no. 449 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah. no. hlm. 233. jilid 2. 439 Mayadin 'Ilm an-Nafs. 443 Muslim. 444 Bukhari. Yusuf a-lQardhawi dalam bukunya Fatawa Mutashirah. 125. 56. Bab: Penjelasan macam-macam ihram. hlm. 602-610. diterjemahkan oleh Yusuf Murad. jilid 2. no. 436. 445 Fathul Bari. hlm. 447 Lihat hadits no. seri kedua. 435. tetapi ma'lul (cacat) menurut kesepakatan para ulama hadits. Kitab: Haji. 451 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah. hlm. 442 Bukhari. 446 Al-I'tisham oleh Asy-Syathibi. 440 Imam Ibnu al-Qayyim berkata: "Wanita haid boleh membaca Al-Qur'an menurut Malik dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad dan salah satu dan dua pendapat S'afi'i. Nabi saw. 261-263. Kitab: Haji. jilid 2. Adapun hadits: "Wanita haid dan orang junub tidak boleh sedikit pun membaca Al-Qur'an. jilid 1. http://media.Kebebasan Wanita 438 Diantaranya Syekh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya Miatu Sual 'An al-Islam. 448 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah. Kitab: Haji.isnet. hlm. jilid 4. 450 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah. hlm. Kairo 1977. 34.

Kebebasan Wanita

453 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah, no. 430. 454 Bukhari, Kitab Hadits-hadits mengenai para nabi, Bab: Penciptaan Adam dan keturunannya, jilid 7, hlm. 177. Muslim, Kitab: Persusuan, Bab Wasiat kepada wanita, jilid 4, hlm. 178. 455 Muslim, Kitab. Persusuan, Bab: Wasiat kepada wanita, jilid 4, hlm. 178. 456 Fathul Bari, jilid 7, hlm. 177. 457 Kitab Khashaish al-Unutsah, Muhammad Salamah Jabr, hlm. 53, Daar Al-Buhuts al-'Ilmiyyah, Kuwait, 1980. 458 Muslim, Kitab: Persusuan, Bab: Wasiat kepada wanita, jilid 4, hlm. 178. 459 Lihat pendapat ath-Thibi dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 7, hlm. 177. 460 Bukhari, Kitab: Hibah, keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Pemberian seorang perempuan kepada selain suaminya, jilid 6, hlm. 146. 461 Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy dan turunnya ayat hijab serta ditetapkannya resepsi perkawinan, jilid 4, hlm. 150. 462 Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9 hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib, Asma binti Umais dan warga sampan, jilid 7, hlm. 172. 463 Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diperbolehkan membonceng wanita ajnabi, jilid 7, hlm. 12. 464 Bukhari, Kitab: Jumat, Bab: Apakah orang yang ingin menghadiri Jum'at, baik wanita, anak-anak atau lainnya, harus mandi? jilid 3, hlm. 34. 465 Fathul Bari, jilid 3, hlm. 34. 466 Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Cerita Hindun binti Utbah, jilid 8, hlm. 141. Muslim, Kitab: Kasus-kasus, Bab: Kasus Hindun, jilid 5, hlm. 130. 467 Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Tidak sah nikah kecuali dengan wali, jilid 11, hlm.92.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (5 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

468 Bukhari, Kitab: Thalak, Bab: "Dan suaminya lebih berhak mengembalikan istri-istri mereka" dalam 'iddah dan bagaimana merujuk istri jika dia sudah menalaknya satu kali atau dua kali, dan firman Allah: "Maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka," jilid 11, hlm. 408. 469 Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Apabila seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya, sedangkan anaknya tidak suka, maka nikahnya ditalak, jilid 11, hlm. 100. 470 Muslim, Kitab: Thalak, Bab: Wanita yang sedang menjalani 'iddah karena ditalak ba'in boleh keluar rumah, jilid 4, hlm. 200. 471 Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Takbir pada hari-hari Mina, jilid 3, hlm. 115. Muslim, Kitab: Dua hari raya Bab: Diperbolehkannya wanita keluar ke tempat shalat pada hari raya, jilid 3, hlm. 21. 472 Bukhari, Kitab: Wanita haid menyaksikan dua hari raya dan doa kaum muslimin tetapi agak menjauh dari tempat shalat jilid 1, hlm. 439. 473 Bukhari, Kitab: Nafkah, Bab: Apabila suami tidak memberikan nafkah, maka istri boleh mengambil uang suaminya seperlunya untuk memenuhi kebutuhan dia dan anaknya dengan cara yang baik, jilid 11, hlm. 435. Muslim, Kitab: Kasus-kasus, Bab: Kasus Hindun, jilid 5, hlm. 129. 474 Bukhari, Kitab: Nafkah, Bab: Nasihat seorang bapak kepada anak perempuannya mengenai keadaan suaminya, jilid 11, hlm. 191. Muslim, Kitab: Thalak, Bab: Mengenai ila', menjauhi istri, dan memberikan pilihan kepadanya, jilid 4, hlm. 194. 475 Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: "Kamu menginginkan kesenangan istri-istrimu," jilid 10, hlm. 283. Muslim, Kitab: Thalak, Bab: Mengenai ila', menjauhi istri, dan memberikan pilihan kepadanya, jilid 4, hlm. 190. 476 Bukhari, Kitab: Kewajiban seperlima, Bab: Apa yang diceritakan mengenai baju besi Nabi saw., jilid 7, hlm. 72. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutaman para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw., jilid 7, hlm. 141. 477 Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Mengenai para semenda Rasulullah saw., jilid 8, hlm. 87. Muslim, Kitab: keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw., jilid 7, hlm. 142. 478 ibid.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (6 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

479 Muslim, Kitab: shalat, Bab: Perginya wanita ke masjid bila hal itu tidak sampai menimbulkan fitnah, jilid 2, hlm. 32. 480 Bukhari, Kitab: pakaian, Bab: Lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki, jilid 12, hlm. 452. 481 Bukhari, Kitab: Orang-orang yang diperangi dari kalangan orang kafir dan murtad, Bab: Menentang para pelaku maksiat dan orang yang kebanci-bancian, jilid 15, hlm. 173. 482 Al-Haltsmai menyeburkannya dalam kitab Majma' az-Zawa'id jilid 8, hlm. 102. Dia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Hudzali. Aku belum mengenalinya. Sementara rijalnya yang lain semuanya tsiqah. Juga diriwayatkan oleh Thabrani secara ringkas. Dia meninggalkan Hudzali yang belum jelas siapa orangnya. Dengan demikian semua rijal hadits Thabrani sahih. 483 Sunan Abu Daud, Kitab: Pakaian, Bab: Pakaian wanita, jilid 4, hlm. 355. Mengenai hadits ini Syaukani berkata dalam kitab Nail al-Authar: "Semua rijal sanadnya sahih. Silakan lihat Sahih Sunan Abu Daud, hadits nomor. 3454. 484 Diriwayatkan oleh Abu Daud. Lihat Shahih al-Jami' ash-Shaghir, hadits no. 2329. 485 Lihat Bab. III Pasal 5. Salah Paham atas Hadits-hadits Sahih tentang Karakter Wanita. 486 Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Surat Asy-Syu'ara': "Dan berilah peringatan kepada karibkerabatmu," jilid 10, hlm. 120. Muslim, Kitab: Iman, Bab: Firman Allah: "Dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu," jilid 1, hlm. 133. 487 Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Seorang bapak atau lainnya tidak boleh menikahkan perawan atau janda kecuali dengan persetujuannya, jilid 11, hlm. 96. Muslim, Kitab: nikah, Bab: Persetujuan janda dalam pernikahan dengan ucapan dan persetujuan perawan cukup dengan diam saja, jilid 4, hlm. 140. 488 Bukhari, Kitab: Thalak, Bab: Khulu', jilid 11, hlm. 319. 489 Bukhari, Kitab: Hukum-hukum, Bab: Firman Allah: "Taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu," jilid 16, hlm. 229. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan pemimpin yang adil, jilid 6, hlm. 8. 490 Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, Bab: Orang yang sedang mengerjakan pekerjaan
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (7 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

keluarganya, lalu shalat didirikan, maka dia keluar, jilid 2, hlm. 203. 491 Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Berita bohong, jilid 8 hlm. 436. Muslim, Kitab: Tobat, Bab: Mengenai berita bohong, jilid 8, hlm. 112. 492 Bukhari, Kitab: Bab-bab i'tikaf, Bab: Seorang istri mengunjungi suaminya yang sedang melakukan i'tikaf, jilid 5, hlm. 186. 493 Bukhari, Kitab: Bab-bab i'tikaf, Bab: Apakah orang yang sedang melakukan i'tikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk menunaikan keperluannya? jilid 5, hlm. 186. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Menerangkan bahwa orang yang terlihat berduaan saja dengan seorang perempuan sedangkan perempuan itu adalah istri atau mahramnya, maka hendaklah dia mengatakan: "Wanita ini adalah si anu," jilid 7, hlm. 8. 494 Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Apa yang dilakukan oleh tamu apabila dia diikuti oleh orang yang tidak diundang oleh yang empunya hidangan, jilid 6, hlm. 115. 495 Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9, hlm. 20. 496 Bukhari, Kitab: dua hari raya, Bab: Lembing dan perisai pada hari raya, jilid 3, hlm. 95. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Diperbolehkan permainan yang tidak mengandung maksiat pada hari raya, jilid 3, hlm. 22. 497 Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam, jilid 7, hlm. 440. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw., jilid 7, hlm. 143. 498 Fathul Bari, jilid 9, hlm. 200. 499 Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, Bab: Orang yang meringankan shalatnya ketika mendengar tangisan bayi, jilid 2, hlm. 344. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Perintah kepada imam agar mempercepat shalat asal tetap sempurna, jilid 2, hlm. 44. 500 Bukhari, Kitab: Bab-bab sifat shalat, Bab: Salam, jilid 2, hlm. 467. 501 Bukhari, Kitab: Haid, Bab: Wanita haid menyaksikan dua hari raya, jilid 1, hlm. 440. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Mengenai diperbolehkannya kaum wanita pergi ke tempat shalat pada hari raya, jilid 3, hlm 20. 502 Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Manaqib Utsman bin Affan, jilid 8, hlm. 60.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (8 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

503 Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Haji kaum wanita, jilid 4, hlm. 448. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Seorang wanita yang bepergian bersama mahramnya untuk mclaksanakan haji atau lainnya, jilid 4, hlm. 102. 504 Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Menjadi pelayan masjid, jilid 2, hlm. 100. 505 Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Menyapu masjid dan memungut perca kain, jilid 2, hlm. 99. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Shalat.di atas kubur, jilid 3, hlm. 56. 506 Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits tersebut hasan sahih gharib dari hadits Buraidah," Kitab: Manaqib Bab: "Sesungguhnya setan takut kepadamu, wahai Umar." Hadits nomor 3691. Lihat Sanih Sunan at-Tirmidzi no. 2913. 507 Bukhari, Kitab: Tafsir surat adh-Dhuha, Bab: "Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu," jilid 10, hlm. 339. Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Gangguan yang ditemui Nabi saw. dari orang-orang musyrik dan munafik, jilid 5, hlm. 182. 508 Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Abu Dzar, r.a., jilid 7, hlm 153. 509 Bukhari, Kitab: Tayammum, Bab: Tanah yang suci adalah pengganti wudhu seorang muslim, jilid 1, hlm. 464. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Mengqadha shalat yang tinggal, jilid 2, hlm. 140. 510 Bukhari, Kitab: Hibah, Bab: Hadiah dari orang musyrik, jilid 6, hlm. 159. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Racun, jilid 7, hlm. 14. 511 Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Membunuh wanita dalam peperangan, jilid6, hlm. 489. Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Jihad dan peperangan, Bab: Larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, jilid 5, hlm. 144 512 Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Diantara keutamaan Abu Hurairah ad-Dausi r.a., jilid 7, hlm. 165. 513 Bukhari, Kitab: Hadits-hadits Mengenai para nabi, Bab: Firman Allah: "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman," jilid 7, hlm. 258. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan Khadijah Ummul Mukminin r.a., jilid 7, hlm. 132. 514 Yang terdapat dalam kurung bersumber dari Fathul Bari, jilid 7, hlm. 281.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (9 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

515 Fathul Bari, jilid 7, hlm. 258 - 259. (sebelum, selesai Jilid 1)

Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
Please direct any suggestion to Media Team

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (10 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

Kebebasan Wanita
oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Pasal 5. Salah Paham atas Hadits-hadits Sahih tentang Karakter Wanita
A. HADITS PERTAMA Abdullah bin Abbas berkata: "Terjadi gerhana matahari... Lalu Rasulullah saw. melaksanakan shalat. Beliau berdiri lama sekali... selesai beliau shalat, matahari terlihat sudah muncul. Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana lantaran kematian seseorang ataupun karena kelahirannya. Oleh sebab itu, apabila kalian melihat gerhana itu, maka ingatlah kepada Allah!' Kaum muslimin bertanya: 'Wahai Rasulullah, kami melihatmu seakan-akan memetik sesuatu pada tempatmu ini. Kemudian kami melihatmu pula agak tertegun?' Rasulullah saw. bersabda: 'Aku melihat surga. Lalu aku mencoba memetik anggur darinya. Seandainya aku dapat mengambilnya, tentu kalian dapat memakannya selama dunia masih ada. Dan aku melihat neraka Aku sama sekali belum pernah melihat pemandangan yang lebih seram seperti yang aku lihat hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita.' Kaum muslimin bertanya: 'Apa sebabnya, ya Rasulullah?' Rasulullah saw. bersabda: 'Sebab kekafiran mereka.' Ada yang bertanya: 'Apakah karena mereka mengkufuri Allah?' Rasulullah saw. bersabda: 'Sebab mengkufuri kenikmatan berkeluarga dan kebaikan (orang kepadanya). Kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang tahun, kemudian dia melihat satu kesalahan kecil padamu, maka akan dia berkata: "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali.'" (HR Bukhari dan Muslim)422 Dalam hadits ini ada dua hal yang
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Pasal5.html (1 of 8)12/12/2005 7:53:26

manfaat apa yang dapat kita ambil sebagai umat Islam. ketika mereka digoda oleh setan.html (2 of 8)12/12/2005 7:53:26 . seperti ketidakpatuhan mereka kepada keluarga/suami. dia bakhil. kikir. mereka ngotot dan minta banyak. Benar sekali apa yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar berikut ini: "Dalam hadits Jabir terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang terlihat di dalam neraka itu adalah wanita-wanita yang memiliki sifat-sifat tercela seperti dalam hadits berikut: 'Orang yang paling banyak aku lihat di dalamnya (neraka) dari kalangan wanita yang apabila diberi kepercayaan menyimpan rahasia. sementara pada diri laki-laki tidak demikian? Jika ternyata hal itu bukan hanya terdapat dalam diri wanita. Bagaimana pula caranya agar wanita dapat menjauhkan diri dari sikap durhaka terhadap keluarga tersebut? Jawabnya.'424 Lantas apa yang membuat jumlah orang kaya di surga cenderung sedikit? Jawabannya tidak lain karena banyak di antara mereka yang melakukan kemaksiatan dengan ulah mereka sendiri.Kebebasan Wanita patut kita bahas dan kita renungkan: Pertama apa maksud hadits tersebut? Apakah wanita lebih banyak menghuni neraka karena kejahatan lebih dominan menguasai fitrah mereka. serta apabila diberi. Kedua. manfaat terbesar yang dapat kita petik dari hadits ini adalah amalan atau upaya kita semua untuk menghindarkan diri dari api neraka.: 'Aku lihat ke dalam surga. mulailah melalui pendidikan dan pengarahan guna mempertebal rasa takwa dan taat kepada Allah di dalam hatinya. sehingga terjebak ke dalam perbuatan maksiat. lalu aku lihat kebanyakan penghuninya dari kalangan fakir miskin. Tidak ada tujuan disebutkan neraka dan keadaannya kecuali untuk menghindarkan diri darinya.423 Hadits ini mengingatkan kita pada sabda Rasulullah saw. Namun. apabila mereka yang meminta.org/islam/Wanita/W1/Pasal5. mereka tidak pandai berterima kasih. apabila diminta sesuatu kepadanya. jika ternyata mereka kalah. dari hadits ini? Menurut hemat saya. Lalu bagaimana cara kaum wanita menghindarkan dirinya dari api neraka? Di antara caranya adalah dengan meninggalkan sikap durhaka terhadap keluarga/suami. Kemudian dilakukan juga dengan mengingat pesan dan nasihat Rasulullah saw. dan tidak mau menyumbangkannya pada jalan-jalan yang baik. membelanjakannya untuk sesuatu yang haram. maka mereka harus segera beristighfar (mohon ampunan dari Allah) dan memberikan sedekah http://media. baik laki-laki maupun wanita. dia bocorkan.isnet. seperti mengambil harta haram. Hadits tersebut menetapkan bahwa mereka bertanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka sendiri. tentu mereka tidak dimintai pertanggungjawaban karena berbuat kejahatan.

wahai Rasulullah?" Rasulullah saw.. sebab nasihat dapat menghilangkan sifat tercela tersebut serta sedekah itu dapat menghindarkan azab dan mungkin dapat juga menghapuskan dosa yang terjadi antara para makhluk. HADITS KEDUA Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)427 B. para istri. Di antaranya dengan menyediakan peluang yang cukup untuk memberi pelajaran dan nasihat yang berkesan serta ibadah yang dilakukan secara berjamaah." (anNisa': 34) "Hai orang-orang yang beriman. beramar ma'ruf nahi munkar.org/islam/Wanita/W1/Pasal5.Kebebasan Wanita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)425 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits ini dapat diambil beberapa pelajaran. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. shalat dua hari raya. Di antara kewajiban kaum laki-laki adalah memelihara ibu-ibu mereka. atau tarawih sehingga hati mereka dipenuhi oleh nilai-nilai iman dan takwa.isnet.. Hal-hal seperti itu merupakan sifat kepemimpinan yang baik dan diwajibkan oleh Allah SWT atas kaum laki-laki. serta mengajak manusia menuju kebaikan. dalam sabda beliau berikut: "Seorang lelaki/suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai mereka. bersedekahlah kalian (dalam riwayat Muslim: 'Dan perbanyaklah istighfar'). diantaranya: anjuran menyampaikan nasihat. pergi ke tempat shalat pada http://media. Allah SWT telah berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita . seperti shalat Jum'at. saudara-saudara perempuan. karena aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang terbanyak. dalam hadits berikut: "Wahai kaum wanita." (at-Tahrim: 6) Juga termasuk kepemimpinan yang baik seperti apa yang dikatakan Rasulullah saw." Kaum wanita bertanya: "Apa sebabnya. dan anak-anak perempuan mereka dengan baik..."426 Kemudian bagaimana pula kaum laki-laki menjaga dirinya dari api neraka? Caranya adalah dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang haram dan menunaikan semua kewajibannya. Demikian pula halnya dengan memberikan peluang yang cukup agar mereka dapat mengerjakan amal saleh seperti bersedekah.html (3 of 8)12/12/2005 7:53:26 . bersabda: "Karena kalian banyak mengutuk dan mengingkari budi baik suami.

aku tidak pernah melihat orang-orang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang lakilaki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian. menjawab: 'Bukankah persaksian seorang wanita sama seperti setengah persaksian seorang laki-laki?' Mereka menjawab: 'Benar." Adapun dari segi bentuk dan susunan kata hadits. Selanjutnya beliau melewati jamaah wanita.' (Kemudian beliau bertanya): 'Bukankah wanita itu. Pengertian Umum Nabi saw...org/islam/Wanita/W1/Pasal5. memberikan saran dan nasihat kepada kaum wanita pada suatu hari raya. maupun dari segi bentuk dan susunan katanya. menjatuhkan martabat mereka." memerlukan kajian dan penelitian. lalu bersabda: 'Wahai kaum wanita .' Rasulullah saw.Kebebasan Wanita hari raya Adha atau hari raya Fitri. hadits di atas disampaikan ketika Nabi saw. baik segi momentum dikeluarkannya hadits tersebut atau dari segi kepada siapa hadits tersebut ditujukan. atau merendahkan nilai kepribadian mereka pada saat yang penuh dengan suka cita itu? Dari segi kepada siapa hadits itu ditujukan.' Rasulullah saw.isnet.. bersabda: 'Maka di situlah letak kurang akalnya. Hal ini perlu sekali dilakukan untuk mengetahui relevansinya dengan karakteristik wanita. sebagai seorang yang berakhlak mulia memejamkan mata terhadap persoalan wanita. Lalu wanita-wanita kami meniru adab dan perilaku orang-orang Anshar.. ketika haid tidak boleh shalat dan tidak boleh puasa?' Mereka menjawab: 'Benar. Mereka digambarkan oleh Umar dalam ucapannya sebagai berikut: "Tatkala kami tiba di kota Madinah.html (4 of 8)12/12/2005 7:53:26 .'" (HR Bukhari dan Muslim)428 Kita akan menguraikan hadits ini dari tiga sudut. bersabda: "."429 Hal itu dapat menjelaskan mengapa Rasulullah saw. Aku tidak pernah melihat orang-orang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian. kami menemukan bahwa yang lebih dominan adalah kaum wanitanya. bersabda: 'Maka di situlah letak kurang agamanya. Mereka adalah jamaah wanita kota Madinah yang mayoritas kaum Anshar. ya Rasulullah?' Rasulullah saw. dapat dikatakan bahwa kata-katanya http://media. 1. sudah jelas.' Mereka (kaum wanita) bertanya: 'Apa kekurangan akal dan agama kami. Mungkinkah Rasulullah saw. mengatakan: "Aku tidak pernah melihat orang-orang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian. Dari segi momentum.

seperti ketika datang waktu haid. guna menarik perhatian. 2. yaitu mengenai lebih dominannya kaum wanita --padahal mereka adalah makhluk yang lemah-. tetapi lebih bersifat ungkapan rasa kagum Rasulullah saw. maka takutlah kepada Allah dan janganlah kalian menggunakan kekuatan kalian tersebut kecuali untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat!" Demikianlah permasalahannya. Sesungguhnya contoh Rasulullah saw. dan daya nalar. terhadap hikmah dan rahasia kebijaksanaan Allah meletakkan kekuatan di tempat yang kita duga lemah dan Dia memperlihatkan kelemahan di tempat yang kita duga kuat! Karena itu. dan kalimat "orangorang kurang akal dan agama" itu disampaikan hanya satu kali. Kekurangan insidental dalam bidang tertentu yang berjangka panjang. artinya dalam beberapa kemampuan akal khusus. seperti dalam berhitung. 2. Pengertian Khusus Ada beberapa kemungkinan mengenai makna kurang akal dari hadits tersebut. tidak pernah meninggalkannya sehingga terputus sama sekali dengan dunia luar.org/islam/Wanita/W1/Pasal5. kita patut bertanya: "Bukankah hadits yang terdapat dalam nasihat Nabi saw. terhadap kontradiksi yang terjadi. daya imajinasi. Kekurangan insidental dalam jenis tertentu yang berjangka pendek. antara lain adalah: 1. menyusukan anak. melahirkan. kaidah. Namun demikian. seperti sibuk terus dengan masalah kehamilan. hal itu tidak akan merusak kekuatan akal atau kemampuan wanita dalam memikul segala tanggung jawabnya yang utama. masa nifas. Kekurangan alamiah dalam jenis tertentu.?" Seolah-olah beliau ingin mengatakan: "Wahai kaum wanita. khususnya terhadap kaum wanita. Artinya. Hal itu pun merupakan pendahuluan yang baik dan halus dalam menyampaikan nasihat. baik di hadapan kaum wanita maupun kaum laki-laki. kalau kalian diberi kekuatan oleh Allah untuk melumpuhkan hati kaum laki-laki yang tegas. Kekurangan semacam ini terjadi atas fitrah manusia sementara waktu akibat faktor yang bersifat insidental. Sebagian dari tanggung jawab tersebut http://media. artinya tingkat kecerdasannya menengah saja. bagi wanita mengenai kurang akal tersebut dapat membantu memperkuat alasan mengenai kekurangan jenis tertentu. itu mengandung sentuhan atau sindiran halus terhadap kaum wanita? Bukankah hal ini merupakan permulaan yang baik pada satu bagian dari nasihat Nabi saw. Artinya.isnet. Hari-harinya dilewatkan di bawah atap rumah saja.Kebebasan Wanita tidak berbentuk taqrir (ketetapan). hal itu tidak pernah disampaikan secara tersendiri dalam bentuk taqrir. 4.atas kaum laki-laki yang memiliki sikap tegas. Hal ini membuat mereka semakin tidak memahami berbagai bidang kehidupan serta daya tangkapnya semakin lemah atas masalah-masalah keuangan atau lainnya. apapun bidang kekurangannya. atau masa-masa kehamilan. atau hukum umum. 3. baik yang bersifat fitrah/alamiah maupun yang bersifat insidental. Kekurangan fitrah/alamiah yang bersifat umum. dan memeliharanya. meskipun kalian lemah. kekaguman Rasulullah saw. Kekurangan semacam itu dapat terjadi karena berbagai kondisi kehidupan khusus.html (5 of 8)12/12/2005 7:53:26 .

Di antara gejala interaksi tersebut dapat kita identifikasikan seperti apa yang terjadi ketika wanita memberikan kesaksian --ketika dia dipengaruhi oleh perasaannya-.. Tanggung jawab kemanusiaan. 3. Masalah itu sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Hal ini dibenarkan oleh para fuqaha umumnya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.. dan kita sebagai kaum bapak tidak mungkin mempercayakan putra-putri kita ke dalam naungan manusia yang rusak akal dan agamanya. dari satu sisi. membuat kontrak/perjanjian. hal itu bersamaan dengan sempurnanya organ seks yang diiringi proses kehamilan. artinya manusia memikul tanggung jawab apa yang dia kerjakan dan akan diperhitungkan di akhirat kelak. 2. Tanggung jawab menentukan keputusan mengenai harta. Tanggung jawab pidana dan memikul hukuman pembalasan di dunia karena perilaku yang menyimpang.maka kekurangan seperti ini. seperti penguasaan masalah keuangan dan angka-angka --yaitu suatu kemampuan yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an: ". Tanggung jawab meriwayatkan Sunnah yang menerangkan Al-Qur'an. maka ia merupakan sesuatu yang alamiah atau semi-alamiah pada masa setelah usia balig akibat pengaruh perkembangan yang berkaitan dengan organ seks pada masa perkawinan dan setelah menjadi ibu. tidak ada kontradiksi diantaranya. maka tiga kemungkinan terakhir mengenai makna kekurangan akal tersebut dapat saja terjadi. melahirkan. dan bersamaan dengan sempurnanya kehidupan sosial tertentu bagi wanita dari sisi lain. supaya jika seorang (perempuan) lupa maka seorang lagi mengingatkannya .isnet. jika bukan merupakan sesuatu yang alamiah/bawaan sejak lahir dan sebagai pembeda antara wanita dan laki-laki sebagaimana adanya perbedaan dalam beberapa anggota tubuh. Hal ini disepakati oleh semua ulama kaum muslimin..Kebebasan Wanita ada yang lebih dikhususkan untuk wanita. atau ketika http://media. 5. Dari segi adanya kekurangan alamiah dalam beberapa jenis kemampuan khusus akal. Masalah ini juga ditetapkan dalam Al-Qur'an.atau ketika menjalani masa-masa yang kurang menyenangkan seperti waktu haid. hak mengelola harta. Hal ini ditetapkan/diakui oleh Abu Hanifah.html (6 of 8)12/12/2005 7:53:26 . Tugas semacam itu tidak mungkin diserahkan Allah kecuali kepada makhluk yang normal. seperti menjaga anak-anak. Yang mendorong kami untuk memegang pendapat ini adalah interaksi yang biasa kita saksikan antara kehidupan biologis dan sosial pada satu sisi dan kehidupan akal pada sisi lain. Di antara tanggung jawab yang di dalamnya ikut terlibat wanita bersama laki-laki adalah seperti dalam urusan-urusan berikut: 1.. Artinya. dan menyusukan anak. 4. Tanggung jawab sipil. serta membendung/menguasai suatu permasalahan." (al-Baqarah: 282)-. bahkan satu sama lainnya saling mempengaruhi. Jika ternyata pengertian yang lebih kuat adalah kekurangan dalam jenis/bidang tertentu..org/islam/Wanita/W1/Pasal5.

Seolah-olah masalah penetapan masanya itu sengaja ditinggalkan agar manusia dapat melakukan ijtihad dan penelitian ilmiah. itu pun mengisyaratkan kekurangan yang dimiliki wanita. Apabila kekurangan jenis yang alami atau insidental itu terjadi karena fungsi beberapa anggota badan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah atas anak cucu Adam yang wanita --hal itu merupakan sesuatu yang baik dan dapat membantu lakilaki dan wanita melaksanakan perannya dalam kehidupan-. Bahaya tersebut berakibat pada hilangnya akal wanita secara keseluruhan.maka kehidupan yang monoton dan senantiasa terisolasi di balik tembok rumah adalah sesuatu yang membahayakan kehidupan wanita. meskipun kadang-kadang beberapa orang warga desa lebih unggul daripada kebanyakan orang kota. 2. tetapi dengan tidak menentukan masanya. warga perkotaan lebih unggul daripada warga pedesaan.isnet. di samping mengurus pekerjaan rumah tangga. yaitu: 1. Namun demikian.dalam bidang-bidang tadi. dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. tidak memiliki gairah sama sekali. http://media. Bahkan tidak mustahil wanita-wanita tersebut lebih unggul daripada laki-laki --sebagian besarnya.Kebebasan Wanita dia menghadapi keadaan berat seperti masa-masa kehamilan. dalam masalah ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Bersamaan dengan itu perannya dalam mendidik anak-anak akan lemah dan semangatnya untuk membangun masyarakat dengan kegiatan sosial dan politik akan memudar. pada dasarnya. Kekurangan jenis dalam salah satu kemampuan khusus mungkin saja diimbangi oleh kelebihan dalam satu atau beberapa kemampuan yang lain. bahkan kadang-kadang luar biasa dalam bidang-bidang yang biasanya kaum wanita secara umum lemah dalam bidang-bidang tersebut. serta tidak peduli sedikit pun dengan apa yang terjadi di sekitarnya.html (7 of 8)12/12/2005 7:53:26 . Tetapi hal ini bukan berarti tidak adanya beberapa wanita yang dikaruniai Allah kemampuan yang tinggi.org/islam/Wanita/W1/Pasal5. kehidupan keluarga. Barangkali budak hitam dari Habasyah lebih unggul menurut Allah daripada bangsa Quraisy. dan memelihara anak. bahkan bisa jadi membuatnya sebagai seorang pemalas dan orang yang bosan hidup. Hadits Nabi saw." Pada bagian lain beliau mengatakan: "Tetapi. menyusukan.. Ibnu Taimiyyah pernah berkata: "Kelebihan jenis (ras) tidak harus berarti kelebihan seseorang. Kekurangan di sini berkaitan dengan kaum wanita secara umum."430 3.

org/islam/Wanita/W1/Pasal5.84 Jakarta 12740 Telp.html (8 of 8)12/12/2005 7:53:26 . (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.Kebebasan Wanita (sebelum. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.isnet. Kalibata Utara II No.

Dalam kitab Fathul Bari disebutkan: (Ibnu al-Mundzir berkata): "Berdasarkan zahir ayat: 'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu.isnet. Jika tak ada dua orang laki-laki. dan memerdekakan budak. melahirkan." Sementara Malik tidak menerimanya untuk suatu hukum dari hukum-hukum badan. ada baiknya juga jika di sini kita mengutip beberapa pendapat ahli fiqih mengenai persaksian wanita. serta aib (kelemahan) kaum wanita.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. istihlal. Mereka berpendapat tidak sah kesaksian wanita menyangkut masalah hudud dan qishash. talak. dan wali.html (1 of 11)12/12/2005 7:53:30 . sementara mereka berbeda pendapat jika kesaksian tersebut berkaitan dengan masalah nikah. Yang memperbolehkannya hanyalah ulama-ulama Kufah.431 Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd disebutkan bahwa pendapat yang dipegang jumhur ulama adalah bahwa kesaksian wanita tidak diterima menyangkut masalah hudud. seperti masalah melahirkan. artinya wanita saja tanpa laki-laki. seperti: talak. Jumhur ulama mengkhususkan hal tersebut untuk masalah hutang-piutang dan harta. Jumhur ulama tidak memperbolehkannya. keturunan." Abu Hanifah berkata: "Bisa diterima menyangkut masalah harta dan selain hudud dari hukuman badan. dan aib kaum wanita. Pengikut Daud azh-Zhahiri mengatakan: "Kesaksian mereka bisa diterima bila bersama mereka ada seorang laki-laki dan perempuan yang lebih dari seorang dalam setiap kasus. Tidak ada perbedaan mengenai masalah ini kecuali menyangkut masalah penyusuan. rujuk nikah. seperti masalah haid. dan mereka berbeda pendapat menyangkut masalah penyusuan.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Mengingat hadits tersebut mengisyaratkan akan adanya kekurangan persaksian. maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Adapun kesaksian wanita sendiri.432 http://media. diterima oleh jumhur ulama menyangkut hak-hak badan yang tidak dilihat oleh kaum laki-laki biasanya. sesuai dengan zahir ayat tersebut. istihlal (waktu bayi pertama sekali lahir dan menangis).' para ulama sepakat memperbolehkan persaksian kaum wanita bersama kaum laki-laki. Kemudian para ulama sepakat menerima kesaksian wanita secara sendiri-sendiri pada masalahmasalah yang tidak dilihat oleh kaum laki-laki.

Gunanya supaya wanita yang kedua bisa mengingatkan wanita pertama jika ternyata dia sesat. Begitulah selanjutnya. Dan tidak diterima dalam seluruh hak yang menyangkut hudud. darah.' Hadits tersebut menjelaskan bahwa pembagian kesaksian wanita seperti itu disebahkan oleh kelemahan akal mereka. begitu pula qishah. Dengan demikian. berkata: "Maka kesaksian dua orang perempuan itu sepadan dengan kesaksian seorang laki-laki. serta tidak tergantung pada akal. atau dia sentuh dengan tangannya. Berdasarkan hal itu.Kebebasan Wanita Dalam kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm disebutkan: "Tidak dapat diterima menyangkut masalah zina kurang dari empat saksi yang terdiri atas laki-laki yang adil dan muslim." Beliau berkata: "Dalam ayat tersebut terdapat dalil mengenai kesaksian dua orang wanita menempati seorang laki-laki. atau pengganti setiap lelaki dua orang wanita muslimah dan adil. wahai Rasulullah. para saksi itu terdiri atas tiga laki-laki dan dua orang wanita. dapat diterima dalam semua masalah tersebut selain masalah hudud kesaksian seorang laki-laki yang adil atau dua orang perempuan beserta sumpah si penuntut. http://media. sendiri. sebagaimana yang kita lihat dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah saw. Yang dimaksud dengan sesat di sini mencakup sesat dalam hal yang biasa. maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang wanita sesat maka seorang lagi mengingatkannya. bukan karena kelemahan agama." Kemudian melalui jalur Bukhari dari Abu Sa'id alKhudari dikatakan bahwa Rasulullah saw. atau dua orang lakilaki dan empat orang wanita. nikah." Dengan demikian Rasulullah saw. talak. Berdasarkan ini pula sudah pasti tidak bisa diterima seperti diterimanya kesaksian seorang laki-laki kecuali kesaksian dua orang wanita. hanya kapasitas akal mereka saja yang agak kurang. maka kesaksian-kesaksian yang tidak dikhawatirkan akan terjadi kesesatan di dalamnya tidak berarti bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. dan rujuk kecuali kesaksian dua orang laki-laki yang muslim dan adil. atau empat orang perempuan. mengatakan dalam hadits beliau: "Bukankah kesaksian seorang wanita itu seperti setengah kesaksian seorang laki-laki?" Para sahabat menjawab: "Benar.html (2 of 11)12/12/2005 7:53:30 . atau delapan orang perempuan saja.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. Kesaksian seorang perempuan yang adil atau seorang lelaki yang adil hanya dapat diterima dalam soal persusuan. seperti: melahirkan. Pengertian inilah yang dimaksud oleh Nabi saw. atau dia dengar dengan telinganya sendiri. Selain itu.isnet. atau satu orang laki-laki dan enam orang wanita.434 Dalam kitab Ath-Thuruq al-Hukmiyyah karangan Ibnul Qayyim disebutkan pula bahwa Syekh Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengulas firman Allah SWT yang berbunyi: "Dan jika tidak ada dua orang laki-laki.433 Nabi saw. dalam sabda beliau yang berbunyi: 'Adapun kekurangan akal mereka adalah karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. telah memutuskan bahwa kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. misalnya lupa atau tidak akurat dalam menjelaskan sesuatu. dapat diketahui bahwa keadilan wanita sama tingginya dengan keadilan laki-laki. atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.. Kesaksian sendiri-sendiri yang diterima dari mereka hanyalah dalam perkara-perkara yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan demikian.

haid.436 Ibnul Qayyim berkata: "Wanita yang adil sama dengan laki-laki dalam soal kejujuran. amanah.. dapat kita katakan bahwa kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita dapat diterima di setiap tempat yang diterima padanya kesaksian seorang laki-laki dan sumpah si penuntut. berapa derajatnya. Ketika melakukan penelitian ilmiah di lapangan itu kita tidak mencukupkan dengan menyitir sejumlah kemungkinan mengenai makna suatu nash. Dengan demikian.. Cara seperti itu membuatnya lebih kuat daripada seorang laki-laki dan yang sejenisnya. misalnya dengan melakukan penelitian ilmiah di lapangan guna membantu lebih memperjelas maksud beberapa nash hadits. kita dapat mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga bagi Sunnah Rasulullah saw. kapan waktu kemunculannya. yang patut dilakukan oleh kita yang berada pada abad ke-15 Hijriah dan ke-20 Masehi ini adalah ikut ambil bagian dalam penelitian ilmiah yang sedang berlangsung untuk menetapkan kemampuan wanita dan mengetahui secara akurat apa bidang kekurangannya. Dapat saja makna tersebut belum terlintas sama sekali dalam benak kita ketika kita melakukan penelitian teoretis. Begitu juga dalam kasus-kasus pidana yang mewajibkan denda harta menurut salah satu dari dua riwayat tersebut.Kebebasan Wanita istihlal. Akan tetapi. Hal itu diriwayatkan dari Jabir bin Zaid. dan agama.isnet. berapa derajatnya. maka kita juga dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan zaman kita sekarang ini. sehingga pendapatnya harus diperkuat dengan pendapat wanita lain yang sama dengannya.html (3 of 11)12/12/2005 7:53:30 . dan kapan masa munculnya. Lain halnya dengan tujuan/makna ucapan-ucapan yang dia dengar mengenai penetapan masalah utang dan yang sejenisnya karena makna ucapan-ucapan seperti itu membutuhkan akal atau logika untuk memahaminya dengan baik. Iyas bin Mu'awiyah.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. Dan menurut pendapat kami keputusan dapat diambil dengan kesaksian semacam ini dalam perkara nikah dan memerdekakan budak berdasarkan salah satu dari dua riwayat. Hanya saja dikhawatirkan khilaf dan lupa. Jika ulamaulama kita yang terdahulu dapat menemukan ilmu mushthalahul hadits untuk mengetahui perbedaan hadits sahih dengan hadits dha'if (lemah). dan ats-Tsauri. Kemudian perlu juga kita ketahui bidang kelebihannya. "437 Dari kalangan ulama modern pun ada yang sama pendapatnya dengan pendapat Ibnu Hazm mengenai kesaksian wanita. atau aib (kekurangan/cacat) yang tersembunyi di balik pakaian.438 Terakhir. lalu memilih mana yang terkuat diantaranya dengan bersandarkan pada persepsi-persepsi pribadi yang dangkal dan dugaan-dugaan semata. hal-hal seperti itu biasanya tidak mungkin lupa dan untuk mengetahuinya tidak perlu mempergunakan akal. asy-Sya'bi. dan berapa persentase keberadaannya di kalangan wanita. Dan tidak diragukan lagi bahwa kepercayaan kita pada kesaksian orang seperti Ummu Darda dan Ummu Athiyyah jelas lebih kuat daripada rasa percaya kita terhadap seorang lelaki . http://media. Atha dan Hamad bin Abi Sulaiman berkata: "Kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita diterima dalam masalah hudud dan qishash. kita kemukakan juga maknanya yang diperkuat dan didukung oleh hasil penelitian ilmiah lapangan.435 Apabila hal di atas sudah disepakati. menyusukan.

kita tidak akan menghapuskan sama sekali sarana untuk memetik keuntungan parsial dari perbedaan tersebut. Kesimpulannya. Ketiga. Karena itu. Namun demikian. ada baiknya saya kemukakan beberapa penggal kalimat dari sumber modern mengenai ilmu jiwa439 yang barangkali dapat memberi sedikit penerangan terhadap pembahasan ini. barangkali bermanfaat bagi kita jika kita melakukan penelitian atas perbedaanperbedaan jenis dalam kemampuan-kemampuan khusus tersebut. Untuk itu. perbedaan antara kedua jenis hanya cocok untuk masyarakat yang di dalamnya terdapat penerapan penelitian ini sesuai dengan kondisi khusus masyarakat yang bersangkutan. tetapi jelas pada kemampuankemampuan khusus. Dengan demikian. khususnya dalam masalah berhitung. setiap tes kecerdasan yang terdiri atas berbagai macam pertanyaan yang tidak sejenis.isnet. sudah ada kalangan umat Islam yang melakukan penelitian ilmiah sehingga betul-betul dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui kriteria-kriteria akal dan kejiwaan dalam diri laki-laki dan wanita. tes kecerdasan semata. sebab kaum wanita memiliki keunggulan dalam beberapa bidang kemampuan dan kaum laki-laki memiliki keunggulan dalam beberapa bidang kemampuan lain. Kelima. setiap perbandingan antara kedua jenis yang hanya berdasarkan pada hasil umum tes kecerdasan diperkirakan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak jelas. perbedaan tersebut tidak cocok diterapkan secara umum. Ketika tes Alfred Binet diterapkan terlihat bahwa anak laki-laki terlihat lebih menonjol. banyak penelitian yang menggunakan standard penilaian pribadi terhadap watak http://media. Pertama.Kebebasan Wanita Hingga sekarang. Dengan demikian. kenyataannya. anak laki-laki lebih menonjol dalam tes-tes bilangan yang memerlukan dalil. bilangan. Keempat. kita tidak akan mampu melahirkan kesimpulan apa-apa. dapat kita perkirakan sejak awal bahwa keunggulan pada satu sisi akan diimbangi oleh kelemahan pada sisi yang lain. Dalam hal ini kita dapat menyimak beberapa informasi penting dari analisis hasil-hasil tes cabang tertentu yang darinya akan lahir sejumlah besar tes kecerdasan.html (4 of 11)12/12/2005 7:53:30 . yaitu membandingkan kedua jenis tersebut dalam beberapa kemampuan khusus. akan terkumpul sejumlah besar fakta dalam berbagai macam penelitian yang menggunakan standard lafal.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. Kemudian. tempat. Hal yang penting dicatat dalam konteks ini adalah bahwa perbedaan-perbedaan antara kedua jenis dalam aspek-aspek itu lebih terlambat munculnya daripada kemampuan-kemampuan yang lain. Dengan mengikuti cara pertama. Kedua. perbedaan-perbedaan antara lakilaki dan wanita tidak jelas pada tingkat kecerdasan umum. dan kemampuan-kemampuan lain yang relatif lebih mandiri. maksudnya nilai rata-rata yang diperoleh individu-individu dalam tes ini tidak dapat dijadikan hukum atau patokan untuk membedakan laki-laki dengan wanita. Perbedaan-perbedaan ini belum kentara dengan jelas kecuali tahap pertama dari pendidikan selesai.

Data dikumpulkan dari sekian ratus individu yang diantaranya berasal dari siswa sekolah dasar. Dengan demikian. Pertanyaan-pertanyaannya disaring dengan ketat dan standard tersebut mencakup pertanyaan-pertanyaan yang menerangkan dengan jelas sekali tentang adanya beberapa perbedaan di antara kedua jenis yang hidup di dalam masyarakat Amerika. orang-orang dewasa yang menyimpang dalam perilaku seksual.html (5 of 11)12/12/2005 7:53:30 . dan agama. Sementara yang dijadikan sampel juga mencakup beberapa kelompok yang dipilih dari kalangan remaja gelandangan. perbedaan tradisi kedua jenis kelamin. Wajar sekali jika kesimpulan ini ditafsirkan sesuai dengan kondisi lingkungan. ataupun dalam bentuk-bentuk karakter/watak seseorang seperti masalah emosi.isnet. kecantikan. dan para olahragawan.Kebebasan Wanita seseorang. serta tamatan perguruan tinggi. Di antara hasil penerapan suatu penelitian membuktikan bahwa emosi kaum laki-laki jauh lebih stabil daripada wanita dan mereka lebih sedikit menghadapi stres. baik dalam beberapa jenis kemampuan akal seperti berhitung. Pada waktu yang bersamaan juga ditemukan bahwa tempat-tempat bekerja kaum laki-laki dan wanita berkaitan erat dengan faktor pengalaman yang diperoleh dari pendidikan di rumah ataupun di tempat kerja. yang diterapkan terhadap sejumlah laki-laki dan wanita usia dewasa. Arti semua itu adalah bahwa pendidikan. menunjukkan adanya perbedaan kedua jenis dalam segi emosi. ditemukan juga bahwa pengaruh faktor-faktor ini lebih kuat daripada pengaruh faktorfaktor jasmaniah. dan standard yang mereka capai untuk menganalisis kecenderungan dan orientasi. menengah dan lanjutan atas. baik yang terpelajar ataupun tidak. seolah-olah mereka mendekati kelaki-lakian. pelajaran. dan http://media. Ada pula yang berasal dari orang-orang dewasa. dan apa yang diharapkan masyarakat dari kedua golongan tersebut. teori. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa beberapa perbedaan antara kedua jenis kelamin baru muncul setelah usia balig. sementara terlihat jelas sekali perhatian anak laki-laki terhadap kecenderungan ekonomi. Yang menarik perhatian adalah bahwa tes kesiapan dan kecenderungan saraf kalangan usia muda membuktikan tidak adanya perbedaan antara kedua jenis kelamin yang usianya masih di bawah empat belas tahun. dan politik. di antara penelitian yang cukup komplet mengenai problem perbedaan kedua jenis tentang ciri-ciri karakternya adalah penelitian Turman dan Mailez. Standard Turman dan Mailez ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang disusun untuk mengetahui sajauh mana perbedaan antara berbagai kecenderungan umum dalam jawaban laki-laki dan wanita terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam hal ini. Ketujuh. Juga terlihat jelas bahwa wanita terpelajar dan mengenyam pendidikan tinggi memiliki wawasan yang luas dan dalam standard ini memperoleh nilai lebih tinggi daripada nilai rata-rata yang diperoleh wanita lainnya. Setiap kelompok memiliki pengaruh dalam membuktikan bahwa standard tersebut telah mencatat sukses luar biasa dalam membedakan jawaban laki-laki dan jawaban wanita dalam masyarakat Amerika. Keenam. Jawaban-jawaban tersebut merupakan standard sejauh mana kemaskulinan dan kefemininan seseorang bisa dilihat. Standard ini dibangun atas dasar kajian yang cukup lama dan mengacu pada sasaran.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. bahkan juga dari kalangan berbagai jenis profesi. penelitian ini menunjukkan bahwa anak perempuan mendapatkan nilai sedang yang paling tinggi dalam setiap kecenderungan sosial.

Artinya. seperti derajat panas yang relatif stabil. yaitu mengenai tetapnya sebagian besar fungsi tubuh. Kesepuluh. dan yang sejenis dengan itu. dan bahkan lebih besar daripada pengaruh faktor-faktor jasmaniah. HADITS KETIGA 1. Yang jelas. kaum laki-laki cenderung lebih stabil dan memiliki beberapa sifat penting yang membuat mereka berbeda. C. tidak diragukan lagi bahwa dasar dari kebanyakan perbedaan antara laki-laki dan wanita tersebut bersumber pada faktor-faktor biologi sekaligus budaya. Wanita dan laki-laki juga berbeda dalam soal fungsi fisiologi dan unsur kimiawi beberapa cairan yang terdapat di dalam tubuhnya. Dapat dipastikan bahwa faktor-faktor biologi saja sudah dapat menimbulkan berbagai perbedaan dalam sifat-sifat psikologis. tingginya frekuensi beberapa fungsi jasmani di kalangan wanita jika dibandingkan dengan laki-laki dapat mempengaruhi pertumbuhan beberapa perbedaan tersebut.html (6 of 11)12/12/2005 7:53:30 . Pengertian Khusus Hadits http://media. sekarang mari kita kembali pada hadits Nabi saw. Setelah kita mengutip beberapa penggal kata dari referensi modern mengenai ilmu jiwa. Pada waktu yang sama perlu pula kita perhatikan tentang kemungkinannya faktor-faktor lingkungan dapat memberikan pengaruh yang bertolak belakang sama sekali dengan pengaruh faktor-faktor biologi. ternyata ada perbedaan besar antara wanita dan laki-laki pada sebagian besar sifat-sifat jasmaniah. Kedelapan. Mungkin dapat dikatakan bahwa beberapa perbedaan kondisi psikologis antara keduanya bersumber dari perbedaan-perbedaan jasmaniah tersebut.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. Kaum laki-laki secara umum lebih sedikit daripada kaum wanita mengalami perubahan-perubahan yang dapat mengganggu keseimbangan anggota tubuh bagian dalam. Kesembilan. bahkan sekalipun semua syarat lingkungannya sama. keseimbangan antara proses penghancuran dan pembangunan kestabilan yang relatif stabil antara zat asam dan zat alkalin dalam darah.Kebebasan Wanita pengalaman yang dilalui seseorang dapat memperdekat jarak sudut pandang antara mereka dan memperkecil perbedaan sifat-sifat bawaan antara kedua jenis kelamin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan dan faktor sosial jelas sekali pengaruhnya. ada lagi perbedaan lain antara kedua jenis kelamin. perilaku mental. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan-perbedaan anggota tubuh laki-laki dan wanita besar sekali dan hal itu jelas berpengaruh terhadap aspek kejiwaan selama belum dimasuki oleh faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar atau menimbulkan pengaruh yang bertolak belakang. selain juga mempengaruhi aspek emosi. diantaranya struktur tubuh yang termasuk di dalamnya kerangka tulang.isnet. susunan otot secara umum baik otot besar maupun otot kecil. demikian pula kadar gula dalam darah.

yaitu haji. Allah akan memberikan pahala atas kesabaran dan kerelaannya tersebut. apakah orang-orang kembali dengan membawa dua pahala sementara aku kembali hanya membawa satu pahala?"443-. kemudian memohon ampunan dari Allah. ketika ditanya mengenai maksud 'kurang agama' dalam penggalan hadits di atas. Dari Aisyah r. Jenis penggantian yang tidak menyegera ini mengingatkan kita pada kebiasaan Aisyah menggganti umrah yang belum sempat dia lakukan karena haid. Kekurangan pada sisi kedua adalah kekurangan sementara. yaitu kurang shalat dan puasa pada hari-hari ketika kaum wanita mengalami haid dan nifas.Kebebasan Wanita Sesungguhnya Rasulullah saw. beliau menyebutkan perkara yang jelas sekali. apakah kami tidak boleh ikut berperang dan berjihad bersamamu?" --Dalam satu riwayat dikatakan: "Kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling afdal"441-.org/islam/Wanita/W1/Ketiga." --Dalam satu riwayat. Terakhir. seperti membaca Al-Qur'an440. Ketika itu aku sedang menangis. bukan selama hidup seorang wanita. haji mabrur. Aisyah berkata: "Nabi saw. berdoa dan berdzikir dengan khusyu. Maka kesenangannya melaksanakan ibadah haji dijadikan sebagai pengganti bagi kewajiban jihad yang sudah tidak bisa lagi dilakukannya. kemudian ibadah.a. Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah. Untuk itu. kemudian akhlak dan mu'amalah.isnet. Bagaimanapun. Setelah itu haid akan berhenti karena terjadinya kehamilan --yaitu sekitar sembilan bulan-. kekurangan tersebut bukanlah sesuatu yang diusahakan wanita untuk memperolehnya. Jadi kekurangan tersebut terdapat pada satu sisi. Agama yang benar adalah iman dan takwa itu mengikuti iman.a. sebab aku mendengar ini langsung dari Rasulullah saw. Seorang wanita mukmin mungkin merasa kecewa karena meninggalkan shalat dan puasa. menyucikan. datang menemuiku.Rasulullah saw." Beliau bertanya: "Apa yang menyebabkanmu menangis?" Aku menjawab: "Aku terlarang melakukan umrah. memuji. bertanya: "Ada apa denganmu?" Aku menjawab: "Aku http://media. dan membesarkan-Nya. atau bahkan dalam beberapa syi'ar saja. bukan merupakan sesuatu yang menjadi pilihannya. Jenis penggantian ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh Aisyah r."442 Penggantian tidak menyegera dengan memperbanyak mengerjakan shalat sunnah setelah suci dari haid. wanita haid atau nifas masih dapat melakukan manasik haji secara keseluruhan selain thawaf di Baitullah.dan haid akan berhenti sama sekali pada usia lanjut. Wanita mukminah dapat melakukan dua jenis amalan untuk mengganti shalat-shalatnya yang hilang tersebut. Lantas mereka dilarang mengikuti jihad yang merupakan amalan yang paling afdal.Rasulullah saw. Hal itu hanya terjadi dalam masa yang pendek. yaitu kekurangan parsial yang terbatas dalam ibadah. misalnya: Penggantian segera dengan ibadah-ibadah lain. dia berkata: "Wahai Rasulullah. Di samping itu dia juga tidak perlu meninggalkan dzikrullah." Aisyah berkata: "Setelah itu aku tidak pernah lagi meninggalkan ibadah haji.html (7 of 11)12/12/2005 7:53:30 .. ketika diwajibkan hijab atas sekalian ummul mukminin. Akan tetapi dia rela dan sabar menghadapi suatu perkara yang telah ditakdirkan Allah atas dirinya. bersabda: "Untuk kalian ada jihad yang paling baik.

Hal ini merupakan sesuatu yang sudah tetap dan http://media. kesimpulan mengenai kurang akal dan agama ini adalah bahwa kurang akal menyebabkan seseorang mengalami salah satu dari dua hal berikut ini: 1. Allah telah mentakdirkan atasmu seperti Dia takdirkan atas mereka. Lalu Rasulullah saw. kemudian berihramlah untuk umrah!" (HR Bukhari dan Muslim)444 Dalam kitab Fathul Bari dipertanyakan hal seperti berikut: "Apakah wanita haid diberi pahala karena meninggalkan shalat lantaran shalat itu diwajibkan atasnya. tetapi karena sakit dia tidak bisa lagi melakukannya? Ataukah di sini ada perbedaan. khususnya ketika tidak ada penggantinya. seolah-olah dia mendapat keringanan dari melakukan suatu kewajiban yang dia anggap berat. Jadi. artinya kurangnya hasil kerja akal akibat berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan akal. Sikap semacam ini menjauhkan dia dari pahala. Barangkali Allah ingin memberimu rezeki dua pahala. 2. yaitu perasaan wanita yang sangat halus." Beliau berkata: "Itu tidak menjadi soal bagimu. masalah tentang harus adanya perbedaan karena wanita haid itu tidak diberi pahala. sementara wanita haid tidak demikian? Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Menurut pendapatku. artinya adanya kekurangan dalam penciptaan akal. Ada lagi kurangnya kekuatan untuk mengalahkan yang munkar. Hal itu dapat kita lihat dari berbagai kekurangan wanita dalam masalah agama yang terjadi melalui bentuk-bentuk berikut: 1. 2. Dengan demikian.Kebebasan Wanita sedang tidak boleh shalat.adalah sesuatu yang mungkin muhtamal (bisa saja diberi). seperti halnya orang sakit yang diberi pahala atas shalat-shalat sunnah yang selalu dia kerjakan sewaktu masih sehat. Kurangnya kemampuan akal. masih tawaqquf. baik faktor biologi atau sosial maupun kejiwaan."445 Artinya masalah pahala itu --menurut al-Hafizh Ibnu Hajar-." Aisyah berkata: "Akhirnya aku terus melaksanakan ibadah hajiku hingga kami berangkat dari Mina. Kamu sama dengan anak-anak perempuan Adam lainnya.html (8 of 11)12/12/2005 7:53:30 . Kemudian kami singgah di Muhashshab. coba perhatikan. Apabila penggantian dengan ibadah-ibadah lain tidak dilaksanakan. Kekurangan yang terjadi karena tidak melakukan shalat tidak berkaitan dengan masalah pahala saja. karena orang sakit itu telah memasang niat sejak sebelumnya akan terus melakukan shalat sunnah dan dia memang berhak untuk melakukan itu. 3. Beliau berkata: "Pergilah kamu bersama saudara perempuan itu ke Haram. Karena itu tetaplah kamu dalam ibadah hajimu. memanggil Abdurrahman. Kurangnya kegiatan akal. sudah pasti akan terjadi kekurangan. tetapi berkaitan dengan khusyunya hati seorang mukmin karena dia tidak dapat tampil di hadapan Allah. bagaimana seorang wanita haid mungkin saja diberi pahala meskipun dia meninggalkan shalat. sebab shalat itu mencegah seseorang dari hal-hal yang keji dan munkar. Dalam hal ini terdapat faktor kejiwaan yang sifatnya permanen.isnet.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. Mungkin saja wanita yang lemah imannya merasa gembira karena tidak melakukan shalat.

Kurangnya apa-apa yang diwajibkan Allah SWT atas manusia berupa amal-amal fardu. tidak melampauinya. menghindari shalat dan puasa pada beberapa hari tertentu. baik yang berbentuk mutasyabih haqiqi --seperti lafaz-lafaz yang mujmal dan yang tampaknya ada kesamaan-. Hadits di sini mengambil dalil mengenai kekurangan yang terjadi berdasarkan ketentuan Allah atas wanita. Allah SWT telah memperingatkan kita akan hal itu dalam firman-Nya: ". Berdasarkan uraian di atas kita sudah semestinya berhenti sampai di batas penafsiran Rasulullah saw. yaitu suatu ayat yang untuk menjelaskan makna yang sebenarnya memerlukan dalil dari luar. Selanjutnya. meskipun http://media.atau yang berbentuk mutasyabih idhafi. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Kurangnya keberagaman seseorang. artinya kurangnya rasa takwa dan taat kepada Allah SWT.. kita akan terjebak ke dalam perangkap berbagai macam perkiraan dan dugaan semata. Sementara pembicaraan kita di sini berkisar pada kekurangan yang berkaitan dengan kegiatan akal sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah: "Supaya jika seorang lupa.. tidak pada semuanya." (Ali Imran: 7) Asy-Syaukani berkata: "Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat. tentang masalah kurang agama.. yaitu. Hal semacam ini diperkirakan bisa saja terjadi pada sebagian wanita. maka seorang lagi mengingatkannya. 2. bukan akibat kelalaian dirinya.isnet. Hal-hal yang berkaitan dengan syubhat. terhadap makna kekurangan yang dimaksud. di samping terdapat dalam Al-Qur'an. maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Makna mutasyabihat/mutasyabih itu adalah apa yang musykil/sulit maknanya dan tidak jelas maksudnya. Artinya berkurangnya kegiatan ibadah yang dilakukan seseorang. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah .org/islam/Wanita/W1/Ketiga..html (9 of 11)12/12/2005 7:53:30 ." Tetapi tentang hal yang berkaitan dengan adanya kekurangan ciptaan (dalam kelengkapan akal) di balik kurangnya kegiatan akal seorang wanita tidak disinggung dalam hadits yang sedang kita bicarakan ini. Pada saat yang sama kita sudah tercebur ke dalam larangan mengikuti hal-hal yang syubhat.dapat mengakibatkan berkurangnya rasa takwa wanita yang bersangkutan kepada Allah. Kekurangan semacam ini --artinya berkurangnya apa yang difardukan Allah atas wanita-.. Rujukan masalah ini adalah penelitian ilmiah yang dapat dipercaya. Jika melewati batas-batas yang telah digariskan Rasulullah saw.Kebebasan Wanita permanen dalam sifat kaum wanita umumnya. hal itu menyebabkan seseorang mengalami salah satu dari dua hal berikut ini: 1. juga terdapat dalam Sunnah Nabi saw. sebagaimana yang telah kita bahas tadi. melainkan sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT.

pemahaman semacam itu masih tersebar luas akibat banyak di antara umat Islam yang melampaui batas-batas penafsiran yang telah digariskan oleh Rasulullah saw."446 Adapun hadits-hadits maudhu' dan dha'if yang menimbulkan keraguan tentang akal dan agama wanita tidak lebih dari pengaruh dugaan-dugaan yang tidak beralasan.html (10 of 11)12/12/2005 7:53:30 ."451 "Musuh kamu yang paling berat adalah istrimu. karena dalam menentang pendapatnya itu ada berkah."453 http://media. Sumber dari dugaan itu adalah sisa-sisa pemahaman jahiliah kuno yang seharusnya sudah ditinggalkan oleh umat Islam. sebagai berikut ini: "Celakalah kaum laki-laki ketika menaati kaum wanita.org/islam/Wanita/W1/Ketiga.Kebebasan Wanita bagi orang yang berpikir sederhana maknanya sudah jelas.isnet."449 "Bermusyawarahlah kalian (lelaki) dengan mereka (wanita) dan tentanglah mereka. mengenai maksud kurang akal dan agama tersebut. Namun sangat disayangkan."450 Selain itu ada juga beberapa hadits dan atsar dha'if (lemah). niscaya Allah sudah disembah dengan sebenarbenarnya. Di antara hadits-hadits maudhu' (palsu) tersebut adalah sebagai berikut "Janganlah mereka (wanita) diajari menulis dan jangan biarkan mereka tinggal dalam kamar!"447 "Mematuhi wanita berarti penyesalan."448 "Kalau bukan karena wanita."452 Kemudian ada juga atsar mauquf dari Umar ibnul Khattab yang berbunyi: "Tentanglah olehmu pendapat kaum wanita.

(021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Kalibata Utara II No. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.Kebebasan Wanita (sebelum. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.org/islam/Wanita/W1/Ketiga.html (11 of 11)12/12/2005 7:53:30 . As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.84 Jakarta 12740 Telp.isnet.

dan mematahkannya berarti menceraikannya. maka dia tetap bengkok. Jika kamu berusaha meluruskannya." (HR Muslim)455 Hadits tersebut mengandung beberapa hal berikut: 1.: http://media. Huruf ba dalam hadits itu adalah ba ta'adiyah dan istif'aal [tulisan Arab] dalam hadits sama dengan [tulisan Arab] seperti halnya [tulisan Arab] yang berarti [tulisan Arab]. maka kamu bisa bersenang-senang dengannya dalam keadaan tetap bengkok. dia berkata bahwa Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota D. Karena itu berwasiatlah kepada wanita dengan baik. karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. maka kamu harus mematahkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah [tulisan Arab] yang artinya saling memberi wasiatlah kalian dengan mereka. bersabda: "Berwasiatlah kalian kepada wanita." (HR Bukhari Muslim)454 Dari Abu Hurairah.456 2. Bagian yong paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling atasaya. Memberikan wasiat umum kepada wanita dalam sabda Rasulullah saw. maka itu berarti kamu harus mematahkannya.org/islam/Wanita/W1/Keempat. [tulisan Arab]. Jika kamu ingin bersenang-senang dengannya. dan apabila kamu biarkan saja.html (1 of 4)12/12/2005 7:53:32 . dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dimana kamu tidak akan dapat meluruskannya dengan hanya mengndalkan satu cara. Dan jika kamu ingin meluruskannya.isnet. Kaitan wasiat ini dengan masalah yang ada hubungannya dengan penciptaan wanita dalam sabda Rasulullah saw. HADITS KEEMPAT Dari Abu Hurairah.

artinya suka berbohong dan mengelabui. Karena itu seorang laki-laki hendaklah sabar menghadapinya dan bersifat pemaaf. maka cepat dan sangat emosional dapat diartikan bengkok. tidak menjelaskan bidang dan sejauh mana tingkat kebengkokan benda tersebut. Kemudian pendapat itu juga tidak sejalan dengan kenyataan yang kita lihat pada ibu-ibu kita." Sikap dan bawaan wanita yang berubahubah itulah yang sering mengusik pikiran kaum laki-laki dan memancing marahnya." Perilaku semacam ini biasanya sering terjadi ketika marah karena terlalu cepat emosi dan berlebihan. yaitu pada diri wanita ada beberapa hal yang bengkok.html (2 of 4)12/12/2005 7:53:32 . Jika keseimbangan dan kestabilan emosi berarti lurus.org/islam/Wanita/W1/Keempat. Hal itu sudah merupakan takdir Allah atas wanita dengan memberinya sifat khusus berupa cepat emosi dan berlebihan.isnet. Hal itu bertolak belakang dengan banyak sekali nash yang memaparkan kehidupan shahabiyyat (sahabat-sahabat wanita). mampukah kita segera menafsirkan bahwa arti bengkok itu adalah cepat emosi. ketika beliau memberikan nasihat kepada kaum wanita: [tulisan Arab] yang artinya "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari jasa (kebaikan) suami. dan istri kita. Adapun jika ada sebagian orang yang ingin menafsirkan kalimat bengkok itu dengan mengatakan bahwa wanita itu mempunyai sifat yang berbelit-belit atau licik457. khususnya." Kaum laki-laki harus ingat bahwa wanita tidaklah dengan sengaja memiliki perilaku semacam itu dengan tujuan untuk merepotkan dan menyusahkan mereka. dan licik. Akibat cepat emosi tersebut perasaan wanita sering berubahubah. Perlu pula dia ketahui bahwa sifat ini merupakan salah satu ciri atau keistimewaan http://media. mengelabui. dan mematahkannya berarti menceraikannya. Dan jika seseorang dapat mengontrol perasaannya diartikan lurus. maka itu berarti kamu harus mematahkannya. dan perasaan yang suka berubah-ubah? Bengkok itu pada dasarnya adalah lawan dari lurus. wanita pertama kali berbeda dengan laki-laki dari segi penciptaan. Nash-nash tersebut menunjukkan kebersihan mereka dari sifat berbohong. Wanita.: "Kamu tidak akan dapat meluruskannya dengan mengandalkan satu cara. Beliau hanya mengisyaratkan pengaruh ciptaan yang bengkok itu terhadap beberapa perilaku wanita yang mungkin merepotkan kaum laki-laki. maka penafsiran ini menurut pendapat kami terlalu jauh dan sangat berlebihan serta bisa melukai hati banyak wanita. Benar sekali apa yang disabdakan Rasulullah saw. Dalam hadits tersebut terdapat pengarahan kepada kaum laki-laki supaya bersikap sabar dalam menghadapi perilaku yang timbul dari kaum wanita yang diakibatkan oleh sesuatu yang bengkok tersebut. Logiskah kalau kita menyerahkan urusan pendidikan anak-anak kita kepada orang yang mempunyai sifat licik? 3. sangat sensitif. Penafsiran ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. saudarasaudara perempuan. atau darinya muncul ucapan dan perbuatan yang tidak patut. Rasulullah saw.Kebebasan Wanita [tulisan Arab] Dengan demikian. mudah dikalahkan oleh perasaannya sehingga mereka banyak yang kehilangan sikap bijaksananya dalam mengambil suatu keputusan. yang berbunyi: [tulisan Arab] yang artinya: "Dan jika kamu ingin meluruskannya. Berdasarkan kenyataan yang dapat dilihat. maka orang yang dikalahkan oleh perasaannya juga dapat diartikan bengkok. Pengarahan tersebut terdapat dalam sabda Rasulullah saw.

Terakhir seorang laki-laki harus ingat bahwa seorang istri pasti mempunyai kelebihan-kelebihan dan hal-hal yang baik sebagai pengganti kekurangannya tersebut.html (3 of 4)12/12/2005 7:53:32 . seperti mengandung. tugas itu membutuhkan perasaan yang halus dan rasa sensitivitas yang tinggi. kembali kami tegaskan di sini tentang perlunya melakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui bidang yang bengkok pada wanita dan seberapa besar kebengkokannya. bersikap lunaklah kalian terhadap mereka dan pergaulilah mereka secara baik.lalu menghukum dan mencacimakinya. Rasulullah saw. maka dia akan menyukai akhlak-akhlak lain yang ada pada diri istrinya. Untuk menjelaskan ucapan Rasulullah saw. kemudian berakhir dengan perpisahan dan perceraian."459 Terakhir sekali sebagaimana yang telah kami kemukakan ketika mengulas hadits [tulisan Arab] mengenai perlunya melakukan penelitian ilmiah di lapangan untuk mengetahui sisisisi kekurangan tersebut dan seberapa besarnya. dalam sabda beliau yang sangat bijaksana telah memberikan resep untuk menghadapi setiap ulah yang muncul dari wanita.org/islam/Wanita/W1/Keempat." Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Pendapat yang terakhir ini adalah yang paling tepat menurutku. mengakhiri hadits beliau dengan ucapan [tulisan Arab] persis seperti ucapan beliau pada permulaan hadits." (HR Muslim)458 4. seperti berikut: "Seorang laki-laki mukmin tidak pantas membenci seorang istri mukminah dan jika dia tidak menyukai akhlaknya. ini ath-Thibi berkata: "Huruf sin dalam kalimat [tulisan Arab] adalah [tulisan Arab] yang juga berarti [tulisan Arab] yang berarti: "Mintalah olehmu wasiat dari dirimu untuk membayarkan hak wanita atau mintalah wasiat dari orang selain kamu untuk wanita. Bagaimanapun.isnet. menyusukan.Kebebasan Wanita wanita yang bisa saja mempunyai pengaruh yang baik sehingga wanita mampu melaksanakan fungsinya yang utama. ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah [tulisan Arab] yang artinya: "Terimalah wasiatku mengenai mereka dan laksanakanlah wasiat itu. Kemudian perlu juga diketahui oleh seorang laki-laki bahwa apabila dia mempersoalkan setiap kesalahan istrinya --yang timbul akibat emosinya yang berlebihan-. dan memelihara anak-anak. Untuk menegaskan perlunya bersikap lunak terhadap kaum wanita Rasulullah saw. dan pendapat ini tidak berlawanan dengan pendapat ath-Thibi. http://media. maka hal itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain menambah keretakan dan perpecahan hubungan keluarga." Selain itu.

(021) 7984391-7984392-7988593 Fax. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.html (4 of 4)12/12/2005 7:53:32 .Kebebasan Wanita (sebelum. Kalibata Utara II No.org/islam/Wanita/W1/Keempat.isnet.84 Jakarta 12740 Telp. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.

Kuraib. berkata: "Padahal kalau kamu berikan budak perempuan itu kepada bibi-bibimu. Maimunah..isnet. Pada hari giliran Nabi saw. "Apakah hal itu sudah kamu lakukan?" Maimunah menjawab: "Ya. ummul mukminin. Semua itu dia lakukan tanpa berlindung di balik wali atau suaminya. balik bertanya. dan keluar rumah untuk bekerja di lahannya sendiri. serta mengakui kebebasannya dalam mengelola hak miliknya. budak Ibnu Abbas mengatakan bahwa Maimunah binti al-Harits r. bersedekah dengan harta yang dicarinya sendiri. KEBEBASAN KEPRIBADIAN WANITA Islam datang dan memberikan hak kepada wanita. martabat kemanusiaan.html (1 of 8)12/12/2005 7:53:34 . Beberapa Komentar tentang Kepribadian Wanita Muslimah A. wahai Rasulullah bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku?" Nabi saw. dia berkata: "Apakah engkau sudah tahu. a." (HR Bukhari)460 http://media. memberikan hadiah kepada orang yang dia cintai. berada di rumahnya. memerdekakan budak perempuan tanpa sepengetahuan Rasulullah saw." Nabi saw. Kembali di sini kami sebutkan beberapa contoh berikut ini. menetapkan kebebasan dalam kepribadiannya.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Pasal 6. Seperti sudah diketahui bahwa beberapa nash jelas sekali dalilnya mengenai perbuatan wanita yang lepas dari pengaruh orang tua dan suaminya. Namun yang penting untuk kita tetapkan di sini adalah bahwa wanita sudah pernah melaksanakan dan menunaikan perannya dengan kebebasan kepribadian dan kemanannya yang penuh. tentu lebih besar pahalanya bagimu. Dia berbicara untuk menuntut dan membela hak-haknya. memberitahukan kepadanya bahwa dia memerdekakan seorang budak perempuan tanpa memohon izin terlebih dahulu dari Nabi saw. Sebelumnya telah kita kemukakan banyak sekali contoh dari masa kenabian yang menerangkan sejauh mana kebebasan kepribadian seorang wanita. 1. Sebagian lagi melalui musyawarah dengan salah satu dari keduanya.org/islam/Wanita/W1/Pasal6.

(Namun kami tetap melakukan hijrah)." Asma berkata: "Sungguh aku nmelihat Abu Musa dan warga sampan. aku tidak akan memakan makanan dan tidak akan meminum minuman sampai aku menceritakan apa yang kamu ucapkan ini kepada Rasulullah saw. yang berbunyi: 'Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang perempuan (pergi) ke masjid-masjid Allah!'" (HR Bukhari)464 Dalam satu riwayat oleh Abdurrazzaq disebutkan bahwa Atikah berkata kepada Umar: "Demi Allah. kemudian dengan Rasulullah saw. Semua itu kami lakukan demi mendapatkan ridha Allah dan RasulNya. Demi Allah. berkata kepada Asma: "Dia tidak lebih berhak terhadapku daripada kalian. Ibnu Umar berkata kepada Atikah: "Mengapa kamu tetap keluar (untuk melakukan shalat subuh dan isya) padahal kamu tahu bahwa Umar tidak suka dan merasa cemburu?" Atikah bertanya: "(Kalau demikian) apa yang menghambat Umar sehingga tidak melarangku?" Ibnu Umar berkata: "Yang menghambatnya adalah sabda Rasulullah saw.isnet... aku tidak akan berhenti sampai kamu melarangku. Ummu Sulaim berkata: "Wahai Anas. Asma binti Umais berdialog dengan Umar ibnul Khattab. kalian bersama Rasulullah saw. warga sampan.org/islam/Wanita/W1/Pasal6..'" (HR Muslim)463 5.. Ketika itu uang hasil penjualan budak perempuan itu ada di kamarku. lalu dia berkata: "Tidak demi Allah. atas namanya sendiri. datang kepadaku secara berbondong-bondong untuk menanyakan kepadaku mengenai hadits ini. dan katakan kepadanya: 'Ibuku mengirimku untuk membawa ini kepadamu dan dia menyampaikan salam kepadamu.' Kemudian katakan: 'Ini ada sedikit dari kami untukmu. Kemungkinan besar.' Aku jawab: 'Uang itu telah aku sedekahkan. bawalah (makanan) ini kepada Rasulullah saw. Asma binti Abu Bakar menyedekahkan uang hasil penjualan budak perempuannya tanpa sepengetahuan suaminya." Rasulullah saw." Az-Zuhri berkata: "Umar ditusuk."(HR Muslim)461 3. Sementara kami berada di bumi yang jauh (dari segi keturunan) dan benci (kepada Islam yang dibawa Muhammad) yaitu di Habsyah. Atikah binti Zaid mempertahankan haknya untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid tanpa restu suaminya. suaminya baru hadir pada tahap terakhir saja. Umar berkata kepada Asma: "Kami lebih dahulu hijrah daripada kalian.Kebebasan Wanita 2."465 http://media. Bagi dia dan teman-temannya hanya satu hijrah. Asma berkata: "Aku menjual budak perempuanku. wahai Rasulullah . selanjutnya dia menceritakan kisah dialog tersebut kepada teman-temannya yang sama melakukan hijrah dengannya tanpa kehadiran suaminya. Az-Zubair berkata kepadaku: 'Berikan uang itu kepadaku. sedangkan bagi kalian." Asma kesal sekali mendengarkannya. Ummu Sulaim binti Milhan memberikan hadiah kepada Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)462 4. Beliau memberi makan orang yang lapar di antara kalian dan memberikan nasihat kepada orang yang bodoh di antara kalian.. dua hijrah.html (2 of 8)12/12/2005 7:53:34 . bukan atas nama suaminya ketika acara perkawinan Rasulullah saw. Lalu azZubair datang menemuiku. Atikah sedang berada di masjid.

isnet... dalam ungkapan yang sangat indah tanpa perantaraan suaminya. Akan tetapi. maka keadaan yang memerintah dan yang diperintah akan tetap dan benar.. Pada waktu itulah bahtera keluarga berlayar dengan tenang. Allah SWT telah berfirman: ".html (3 of 8)12/12/2005 7:53:34 . http://media. dan menetapkan kewajiban taat atas seorang wanita terhadap wali atau suaminya menyangkut hal-hal yang baik --yang semuanya bertujuan untuk memperkukuh hubungan sosial dan menjaga keutuhan dan kesatuan keluarga-." (an-Nisa': 59) Selama ketaatan itu dilakukan dalam rangka perkara-perkara yang baik. unmat Islam bangkit. instansi-instansi masyarakat mencapai sukses." (asy-Syura: 38) Bahkan para penguasa kaum muslimin dituntut untuk melakukan musyawarah dengan umat sebagaimana firman Allah: ". musyawarah itu sendiri merupakan tindakan yang terpuji dan dihimbaukan kepada seluruh kaum laki-laki dan wanita supaya melakukannya. sehingga dia harus meminta pesan kepada wali atau suaminya..maka musyawarah dan taat dalam hal-hal yang baik itu tidak berarti bahwa wanita adalah makhluk yang kurang.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. Hindun berkata: "Wahai Rasulullah. apabila para wali dan suami memaksakan sesuatu tidak pada jalan yang baik... Dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusan itu .Kebebasan Wanita 6.." (HR Bukhari dan Muslim)466 Jika syariat menetapkan hak para wali dan suami untuk bermusyawarah. umat ini secara keseluruhan dihimbau untuk menaati para penguasa. sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka . dan semua laki-laki dan wanita dari umat ini dihimbau untuk bersifat taat dengan ketaatan yang tepat (pada tempatnya)." (Ali Imran: 159) Demikian pula halnya ketaatan yang merupakan sesuatu yang terpuji... tidak ada di atas permukaan bumi ini penghuni tenda (rumah) yang aku inginkan agar dia hina melebihi penghuni tendamu. tetapi sekarang tidak ada di atas permukaan bumi ini penghuni tenda yang aku inginkan agar dia mulia melebihi penghuni tendamu. Akan tetapi..... Hindun binti Utbah menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah saw. Bahkan. Ailah SWT telah berfirman: ". maka keadaan akan memburuk dan berakhir dengan kesengsaraan Karena itu sudah seharusnya mereka dikembalikan pada yang ma'rut berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasulullah saw. serta bangsa akan cerdas dan maju. Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu .

Ma'qil menghalangi maksud lelaki itu dengan keras. untuk menanyakan masalah itu. Rasulullah saw. apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. menolak perkawinannya itu. dia menceritakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya. Lantas dia mendatangi Rasulullah saw. Kemudian dia ingin melamarnya lagi!" Lantas Ma'qil menghalangi laki-laki itu dari saudara perempuannya (dalam satu riwayat467 disebutkan: "Lelaki itu tidak ada masalah dengannya dan si perempuan juga ingin rujuk kepada suaminya"). Dari Jabir bin Abdullah.isnet. Maka turunlah firman Allah yang berbunyi: "Apabila kamu menalak istri-istrimu. seorang laki-laki melarangnya keluar rumah. Dia tidak suka dengan perkawinan itu. Lalu bibiku pergi menemui Nabi saw. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Pada suatu hari ketika dia hendak memotong buah kurmanya. Lantas muncul seorang sahabat wanita yang mulia untuk menyangkal pendapat mereka dan http://media. aku bertanya kepadanya: 'Apakah kamu pernah mendengar Nabi saw. padahal dia sudah janda. Itulah yang dinasihathan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. potonglah buah kurmamu. lalu Ma'qil berkata: "Dia telah membiarkan istrinya. (untuk mengadukan hal tersebut). dia berkata: "Bibiku dicerai suaminya. dia berkata: "Dahulunya kami melarang anak-anak gadis kami keluar rumah pada hari raya. Barangkali dengan itu kamu akan bersedekah atau akan melakukan sesuatu yang ma'ruf. beliau bersabda: 'Baik." (HR Bukhari)472 Dalam masalah ini ada sebagian ulama tabi'in yang menerapkan sesuatu yang tidak ma'ruf.'" Dalam satu riwayat471 disebutkan: "Kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya sehingga kami mengeluarkan gadis-gadis perawan dari pingitannya. (HR Bukhari)468 2. padahal dia mampu kembali kepada istrinya.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. memanggil Ma'qil dan membacakan ayat tersebut kepadanya. Setelah itu Ma'qil meninggalkan sikap kerasnya dan mengikuti perintah Allah. Dari Khansa binti Khidzam al-Anshariyyah.Kebebasan Wanita Berikut ini terdapat beberapa contoh mengenai para wali yang dikembalikan pada yang ma'ruf." (al-Baqarah: 232) Rasulullah saw. Dari al-Hasan dikatakan bahwa Ma'qil bin Yasar mempunyai saudara perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki yang kemudian menalaknya.'" (HR Muslim)470 4. lalu habis 'iddahnya. Orang itu membiarkannya sampai masa 'iddahnya habis' lalu dia melamarnya kembali. Dari Hafshah binti Sirin.html (4 of 8)12/12/2005 7:53:34 . (memperbolehkannya)?'" Ummu Athiyyah berkata: "Ya. (HR Bukhari)469 3. 1. aku pernah mendengar beliau bersabda: 'Anak-anak gadis dan wanita-wanita yang dipingit boleh keluar. Tatkala datang Ummu Athiyyah.

sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat kikir. bangkit dan berkata: "Amma ba'du.'" Dalam satu riwayat474 istri Umar berkata: "Mengapa kamu menentangku untuk mengusulkan sesuatu kepadamu? Demi Allah. http://media.. ini Ali ingin kawin dengan putri Abu Jahal!" Rasulullah saw.' Aku berkata kepadanya: 'Ada apa denganmu? Mengapa kamu berada di sini? Apa hubungannya denganmu masalah yang aku inginkan?' Istriku menjawab: 'Aneh kamu ini. untuk mengadukan hal itu. Dengan demikian kaum laki-laki tersebut telah dikembalikan pada yang ma'ruf. ketika aku sedang memikirkan sesuatu. melarang mereka supaya tidak menghalang-halangi wanita pergi ke masjid." (HR Bukhari dan Muslim)475 Dalam kasus ini Umar dikembalikan kepada yang ma'ruf berdasarkan bimbingan yang diberikan Rasulullah saw.isnet. istri-istri Rasulullah saw. Dari Miswar. untuk mengusulkan sesuatu. bersabda: "Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang perempuan (pergi) ke masjid-masjid Allah. Dari Aisyah dikatakan bahwa Hindun binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah. dia berkata: ". (HR Bukhari dan Muslim)477 4. tiba-tiba istriku berkata kepadaku: 'Cobalah kamu lakukan ini dan ini. Dia tidak memberiku sesuatu yang cukup untuk menutupi keperluanku dan anakku kecuali apa yang aku ambil sendiri tanpa sepengetahuannya." (HR Bukhari dan Muslim)478 Dari nash ini dapat dipahami bahwa sudah pernah terjadi beberapa orang laki-laki melarang istri-istri mereka pergi ke masjid. apakah kamu tidak suka aku menemuimu untuk mengusulkan sesuatu? Putrimu saja menemui Rasulullah saw." Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)473 2. Dia bercerita denganku dan dia memang seorang yang jujur. sendiri datang menemui beliau untuk mengusulkan sesuatu. Dari Ibnu Umar. dan aku tidak senang bila hal itu berdampak buruk terhadapnya. dia berkata bahwa Rasulullah saw. dalam memperlakukan istri-istri beliau. wahai putra al-Khattab. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah.Kebebasan Wanita memberitahukan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. Berikut ini beberapa contoh tentang para suami yang mengembalikan semua perkara pada yang ma'ruf: 1. 3.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. sesungguhnya aku memang pernah mengawinkan Abu al-'Ash bin Rabi. Lantas Rasulullah saw." (Dalam satu riwayat dikatakan: 'Aku khawatir hal itu bisa menimbulkan fitnah terhadap agamanya'476) Demi Allah." Akhirnya Ali membatalkan lamarannya. berkata: "Ambillah sekadar yang bisa mencukupi keperluanmu dan anakmu dengan cara yang baik.html (5 of 8)12/12/2005 7:53:34 . dia berkata: "Sesungguhnya Ali melamar putri Abu Jahal. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku. Dari Umar. Hal itu didengar oleh Fathimah. Lalu Fathimah menemui Rasulullah saw.. tidak mungkin putri Rasulullah berkumpul dengan putri musuh Allah pada seorang laki-laki.

bersabda: 'Janganlah kamu melarang istrimu pergi ke masjid apabila dia meminta izin kepadamu. Mengingat pembicaraan kita di sini menyangkut kepribadian wanita.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. kepadamu.isnet.Kebebasan Wanita 5.a. mengutuk kaum laki-laki yang suka menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang suka menyerupai kaum laki-laki.html (6 of 8)12/12/2005 7:53:34 . Setiap mereka mempunyai kepribadian yang berbeda. mengutuk laki-laki yang kebancibancian dan wanita yang kelaki-lakian. penulis ingin menekankan pentingnya menjaga perbedaan tersebut. lalu memakinya yang belum pernah aku mendengar makian seburuk itu. Perbuatan menyerupai laki-laki yang dilakukan oleh sebagian wanita pada satu sisi sama artinya dengan menodai ciptaan Allah. yaitu mengurus suami dan anak-anak sebaik mungkin. tetapi kamu malah berkata: "Demi Allah aku akan mencegahnya?"'" (HR Muslim)479 Di sini terulang kembali pelarangan wanita pergi ke masjid oleh sebagian tabi'in. Dari Salim bin Abdullah dikatakan bahwa Abdullah bin Umar berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Semua hamba Allah. aku akan mencegahnya. Karena itu. dan pada sisi yang lain mengesankan adanya perasaan minder atau merasa dirinya kurang. berkewajiban memelihara kekhususan dan menjaga perbedaan tersebut. mempertahankan keistimewaan dan kekhususan tersebut berarti mendukung kaum wanita supaya mereka mampu menunaikan tanggung jawabnya yang utama. Dengan demikian orangorang bisa dikembalikan kepada yang ma'ruf. URGENSI MEMELIHARA KEKHUSUSAN KEPRIBADIAN WANITA Allah menciptakan laki-laki dan wanita. serta memberi mereka kekhususan yang membedakan antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya.. dia berkata: "Rasulullah saw. Berikut ini terdapat beberapa nash yang menganjurkan penjagaan terhadap perbedaan tersebut. berkata: "Nabi saw. Dari Ibnu Abbas r." (HR Bukhari)481 http://media. B. Sungguh merupakan suatu kesalahan jika seseorang berusaha meniru kepribadian orang lain dan memakai sebagian kekhususannya.' Lalu Bilal bin Abdullah berkata: 'Demi Allah. baik lakilaki maupun wanita. terulang pula penyanggahan oleh seorang sahabat yang mulia. Yang demikian itu berguna untuk menonjolkan status kemanusiaannya yang telah dimuliakan oleh Allah dengan kekhususan-kekhususan yang telah diciptakan Allah untuknya." (HR Bukhari)480 Ibnu Abbas r.' Kemudian Abdullah bin Umar berkata: 'Aku menceritakan hadits dari Rasulullah saw.a.' (Dalam satu riwayat dikatakan: 'Kami tidak akan mengizinkannya keluar dan menjadikannya sebagai cara untuk menipu suaminya') Salim berkata: 'Abdullah bin Umar menemui Bilal.

Dalam kondisi seperti ini. berkata: "Aku melihat Abdullah bin Amru ibnul Ash.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. Akhirnya. Seolah-olah wanita adalah makhluk yang serba kurang dan lemah. kehidupan seseorang. sehingga terlupakanlah wujud wanita sebagai saudara kandung kaum laki-laki sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah saw. bukan manusia utuh sebagaimana halnya http://media. 'Abdullah bin Amru bertanya: 'Siapa wanita itu?' Aku menjawab: 'Dia adalah Ummu Sa'id putri Abu Jahal. Dia tidak lagi bebas menyatakan keinginan dan pilihannya. mengalungkan busur panah ke lehernya dan berjalan seperti layaknya laki-laki.484 Hingga hampir saja dari wanita dicabut sifat-sifat manusia yang secara umum ada pada laki-laki dan wanita. dia melihat Ummu Sa'id. dan pada waktu yang sama dia mengaburkan ciri-cirinya yang sejati/asli. wanita menjadi manusia kelas dua atau kelas tiga." (HR Abu Daud) 483 Sesungguhnya kekhususan fitrah bagi laki-laki dan wanita hanya akan tetap dan mantap jika mereka menjalankan secara kongkret fungsi setiap individu dalam kehidupan.maka pada dirinya akan melekat ciri-ciri lawan jenisnya. atau karena hilangnya fungsinya yang sulit dan berat. putri Abu Jahal. tidak akan berjalan pada jalur yang lurus. baik laki-laki maupun wanita. dalam bentuk wanita meniru rupa laki-laki. melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. tidak ada ruang baginya untuk berperan serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat dan aktivitas politik yang perlu diikuti. yaitu tugas mengandung anak. Laki-laki itu berkata: 'Ketika aku sedang duduk di samping Abdullah bin Amru.' Abdullah bin Amru berkata: 'Aku pernah mendengar Rasulullah saw. tempat tinggalnya di tanah al-hal (luar Mekah) dan masjidnya di tanah Haram (dalam kota Mekah).html (7 of 8)12/12/2005 7:53:34 .Kebebasan Wanita Seorang laki-laki dari Bani Hudzail. dan memeliharanya.isnet. sehingga martabatnya jatuh dan kepribadiannya terhapus. Jika hal itu tidak dilaksanakan --satu jenis menjalankan fungsi jenis yang lain. bersabda: "Bukanlah dari golongan kami orang yang menyerupai laki-laki dari kalangan wanita dan orang yang menyerupai wanita dari kalangan lakilaki. menyusukan. juga terjadi penyimpangan dalam bentuk keterlaluan dan berlebihan dalam membedakan laki-laki dengan wanita. Dia akan menjadi sosok makhluk yang tidak jelas identitasnya dan menjadi ajang pertarungan antara sisa-sisa fitrahnya di satu sisi dan ciriciri lawan jenis yang melekat pada dirinya di sisi lain."' (HR Ahmad dan Thabrani)482 Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw. atau lebih banyak menjalankan fungsi jenis yang lain-. Akibatnya. Jika dia seorang wanita dia tidak akan bisa menjadi laki-laki dan dia tidak akan menjadi wanita sejati. kehidupan masyarakat juga tidak akan berjalan menurut jalur yang benar karena hilangnya fungsi kelembutan dan kehalusan seorang wanita yang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai sumber ketenangan bagi suaminya. Di samping terjadinya penyimpangan dari petunjuk Allah dan Sunnah Nabi saw.

Kalibata Utara II No. pada pasal-pasal sebelumnya terdapat penjelasan yang baik bagi ciri-ciri dan hak-hak wanita.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.html (8 of 8)12/12/2005 7:53:34 . sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Saya kira.isnet.Kebebasan Wanita Islam telah menetapkan kepribadiannya yang jelas dan hak-haknya yang tetap. (sebelum.

berikut ini: [tulisan Arab] dan [tulisan Arab] telah disalahpahami oleh sebagian besar manusia seperti yang telah saya katakan sebelum ini.html (1 of 5)12/12/2005 7:53:36 . Perilaku kebijaksanaan yang bersumber dari persepsi yang benar merupakan alat pendukung paling ampuh untuk meluruskan persepsi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Allah SWT telah berfirman: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam .isnet.org/islam/Wanita/W1/Penunjang. wanita adalah manusia yang mempunyai tanggung jawab yang hampir sama dengan kaum laki-laki dalam tindak tanduk dan perkataannya di dunia. Allah SWT berfirman: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh... Dalam hal ini. wanita adalah manusia yang dilengkapi dengan kemuliaan. kemudian dia akan diberi balasan di akhirat kelak. atau suaminya. FAKTOR PENUNJANG PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN WANITA 1. Pertama.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota C. sehingga dia akan ikut serta memakmurkan bumi semaksimal mungkin. Pelurusan atas Persepsi tentang Kepribadian Wanita Berdasarkan AlQur'an dan As-Sunnah Jika hal itu berhasil dilaksanakan. tanggung jawab wanita tidak mungkin digantikan oleh ayah. saudara laki-laki. baik laki-laki maupun http://media. Sabda Nabi saw. kaum wanita akan bergerak seolah-olah dia terlepas dari ikatan. Kedua." (al-Isra: 70) Anak-anak Adam itu terdiri atas kaum laki-laki dan wanita.485 Sifat ucapan-ucapan tersebut masih global dan tidak dapat dijadikan dalil untuk mengurangi derajat kemuliaan yang sudah ditetapkan oleh nash-nash yang kuat dan rinci.

aku tidak berdaya menolongmu di sisi Allah sedikit pun. mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka . aku tidak berdaya menolongmu di sisi Allah sedikit pun.. laki-laki adalah pakaian bagi wanita. Setelah itu Nabi saw.. Rasulullah saw. aku tidak mencela Tsabit soal agama atau akhlaknya. dan berkata: "Wahai Rasulullah. Wanita pun bukan barang mainan untuk memuaskan kebutuhan seksual. bebas memilih. Istri Tsabit bin Qais pernah datang kepada Nabi saw. Wahai Fathimah. maka begitu pula sebaliknya. disamping juga bebas menentukan teman hidupaya. bersabda: "Wahai Abbas bin Abdul Muthalib." (HR Bukhari dan Muslim)486 Ketiga. bertanya: "Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun pemberiannya?" Wanita itu menjawab: "Ya. maka potonglah tangan keduanya ... wanita adalah seorang manusia yang sempurna. Allah SWT telah menyiapkan kaunm laki-laki untuk mencari kebutuhan hidup dan menjadi pemimpin." (HR Bukhari dan Muslim)487 Seorang istri berhak meminta cerai jika dia tidak menyenangi suaminya. aku tidak berdaya menolongmu di sisi Allah sedikit pun.html (2 of 5)12/12/2005 7:53:36 .org/islam/Wanita/W1/Penunjang. dengan catatan dia (istri) harus mengembalikan apa yang telah diberikan suaminya kepadanya selama suaminya tidak menimbulkan mudharat atas dirinya (misalnya menyiksa). Ketika wanita dijadikan pakaian bagi kaum laki-laki. pendamping kaum laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera .. Benar sekali Firman Allah: "." (an-Nahl: 97) "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina." Lantas dia mengembalikan kebun milik Tsabit. wanita adalah manusia yang mempunyai kepribadian tersendiri. Wahai Shafiyyah.. dan itu bisa dilakukan melalui keputusan suaminya atau melalui keputusan qadhi/hakim pengadilan. maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ." Rasulullah saw. http://media. memerintahkan Tsabit menceraikannya. bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangannya (musyawarah) dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya.. bibi Rasulullah saw." (al-Baqarah: 187) Dalam masalah keluarga." (an-Nuur: 2) "Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri. keduanya memiliki tanggung jawab.isnet. putri Muhammad.." (al-Ma'idah: 38) Rasulullah saw...Kebebasan Wanita perempuan dalam keadaan beriman." (HR Bukhari) 488 Keempat. akan tetapi aku khawatir berbuat kufur (tidak patuh padanya)..

wanita itu bukanlah sekadar aurat yang harus ditutup dari pandangan manusia -sebagaimana dipahami sebagian kaum muslimin-." (an-Nisa': 34) Dan Allah menyiapkan wanita untuk memelihara anak-anak dan mengatur urusan rumah tangga. maka putus pulalah hubungan suami istri menurut cara yang sah. bahkan sampai pada namanya.. Melaksanakan Kewajiban Agama Menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan agama berarti menunaikan kegiatan yang memiliki beberapa aspek. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman: "Dan orang-orang yang beriman.html (3 of 5)12/12/2005 7:53:36 . telah bersabda: ". yaitu meliputi aspek akal." (HR Bukhari dan Muslim)489 Dengan demikian. serta tidak ada yang dia kuasai selain kepintaran memperdaya orang." (at-Taubah: 71) Jadi. wajahnya. kegiatan tersebut membantu pengembangan karakter wanita dan memberinya kepribadian yang http://media.. aspek naluri. Jika wanita mempunyai aurat yang harus ditutup dari pandangan manusia. Kelima. Di antara wanita dan laki-laki ada hubungan yang didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang. 2. kaum laki-laki pun mempunyai beberapa segi kelemahan dan kejelekan seperti itu. Kalaupun sifat-sifat polos dan lugu --sehingga mudah terpedaya oleh katakata manis-. Namun. dan wanita menjadi pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anaknya. wanita adalah pribadi yang normal. secara umum. Dia mempunyai kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang baik dan bermanfaat. Dalam hal ini.org/islam/Wanita/W1/Penunjang. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. lelaki dan perempuan. wanita adalah manusia yang cerdas. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencegah dan yang munkar ..isnet. Apabila rasa cinta dan kasih sayang tersebut sudah putus.. Rasulullah saw..jahat atau licik.. maka laki-laki juga mempunyai aurat yang harus ditutup Keenam. kaum wanita bukan sekadar pengikut kaum laki-laki sehingga tidak boleh memiliki kemauan sendiri. maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka. suaranya. bukan seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang.meliputi pribadinya.Kebebasan Wanita sebagaimana firman-Nya ini: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . Setiap aspek berbeda sesuai dengan sifat kewajibannya. dan aspek jasmani.

Hak-hak ini bisa saja berubah menjadi kewajiban apabila pelaksanaannya dapat mewujudkan maslahat yang sangat urgen dan mendasar bagi wanita itu sendiri.Kebebasan Wanita normal. dapat menjamin kegiatan yang meliputi beberapa aspek seperti naluri dan jasmani. dan kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.org/islam/Wanita/W1/Penunjang. Kalibata Utara II No. serta hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau politik yang bermanfaat. Menggunakan Hak yang Ditetapkan Syariat Menggunakan hak sama halnya dengan menunaikan kewajiban. Di antara hak-hak yang dapat mengembangkan kepribadian wanita adalah hak untuk menghadiri majelis-majelis taklim. atau bagi keluarga dan masyarakatnya. Sejauh mana kesempurnaannya dalam menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. 3. hak untuk menikah dan melahirkan keturunan. maka sejauh itu pulalah derajat yang mampu dia capai dalam mengembangkan kepribadiannya. kewajiban-kewajiban terhadap keluarga. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. perhatian yang tinggi.html (4 of 5)12/12/2005 7:53:36 . Di antara kewajiban yang membuahkan hasil yang baik adalah kewajibannya terhadap Allah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. hak melakukan kegiatan profesi jika mempunyai kelebihan waktu dari menunaikan tugas rumah tangga. (sebelum. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. serta wawasan yang luas mengenai kehidupan di sekitarnya. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. hak untuk menuntut ilmu pengetabnan.isnet. Perlu pula diperhatikan bahwa di sini ada semacam proses saling menunjang dan saling menyempurnakan antara menunaikan kewajiban dan menggunakan hak. yang dapat membuahkan hasil terbaik serta melipatgandakan apa yang bisa diperoleh wanita dari perhatian yang besar dan pengalaman yang bermanfaat. Karena itulah setiap kelalaian dalam menunaikan kewajiban tersebut dianggap sebagai sesuatu yang merugikan wanita muslimah dan menyia-nyiakan kesempatan berharga yang sebenarnya dapat membantunya dalam mengembangkan kepribadiannya serta mewujudkan tingkat kematangan yang tinggi.84 Jakarta 12740 Telp.

isnet.Kebebasan Wanita http://media.html (5 of 5)12/12/2005 7:53:36 .org/islam/Wanita/W1/Penunjang.

1.html (1 of 11)12/12/2005 7:53:39 . maka dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah saw. lemah lembut.' (HR Bukhari dan Muslim)491 Ketiga. Barangsiapa yang keluar nama/nomor undiannya.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota D. karena hal itu didasarkan atas pertimbangan kesempurnaan dan muncul dari lubuk hati kita yang dalam. maka kita sebagai umat Islam mempunyai etika tersendiri yang tinggi nilainya dalam memperlakukan wanita. membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. ETIKA PERGAULAN LAKI-LAKI DENGAN WANITA MUSLIM Umat Islam memiliki beberapa etika tertentu dalam pergaulan antara wanita dan laki-laki sesuai dengan aturan yang telah digariskan agama. Teladan Nabi saw. menyambut kedatangan mereka ketika beliau melakukan i'tikaf Shafiyyah. dalam memperlakukan istri. istri-istri kaum muslimin. Sementara hal yang mempertajam rasa santun. dan belas kasihan kepada kaum wanita. sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Etika-etika tersebut harus betul-betul menancap dalam akal pikiran dan kesadaran mereka sebab hal itu berkaitan dengan kebenaran pemahaman mereka terhadap martabat wanita sebagai manusia. Selain itu.isnet. anak perempuan. istri http://media. di rumahnya?" Aisyah menjawab: "Beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Aisyah berkata: "Biasanya Nabi saw. Aisyah pernah ditanya: "Apa yang dilakukan Nabi saw. apabila ingin melakukan suatu perjalanan. dalam Memperlakukan Istri Pertama.org/islam/Wanita/W1/Etika. Dikatakan tinggi." (HR Bukhari)490 Kedua. dan wanita-wanita nonmuslim lainnya. mengajak istri-istrinya jika bepergian. beliau melakukan undian di antara para istri. etika-etika tersebut harus menancap dalam hati mereka sebab syariat telah menanamkan dalam hati manusia rasa santun. dan belas kasih pada kaum wanita di kalangan umat Islam merupakan contoh teladan yang diberikan Rasulullah saw. Jika orang-orang Barat berbaik hati kepada wanita kadangkadang karena pertimbangan kesempurnaan dan kadang-kadang sekadar formalitas. lemah lembut.

berkata: "(Kalau begitu) aku juga tidak mau. Beliau berkata: 'Teruskan main kalian. menceritakan bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah saw.html (2 of 11)12/12/2005 7:53:39 . wahai Bani Arfidah (julukan orang-orang Habsyah)!' Hingga ketika aku sudah merasa bosan beliau bertanya: 'Apakah kamu sudah puas?'Aku jawab: 'Ya. menyediakan tempat duduk yang empuk di atas kendaraan istrinya dan menjadikan lututnya sebagai tangga istrinya untuk naik ke atas kendaraan. dia berkata: "Pada suatu hari raya orang-orang berkulit hitam mempertontonkan permainan perisai dan lembing. Pada suatu hari dia membuatkan masakan gulai yang enak untuk Rasulullah saw. menyediakan tempat duduk yang empuk dari kain di belakang beliau untuk Shafiyyah. dia berkata: "Kemudian kami pergi menuju Madinah (dari Khaibar). pergilah!'" (HR Bukhari dan Muslim)496 2.isnet. untuk mengundang makan beliau. Pipiku menempel ke pipi beliau. Teladan Nabi saw. agar aku dapat pulang bersamamu'") (HR Bukhari dan Muslim)493 Keempat. Beliau bertanya: "Bagaimana dengan ini? (maksudnya Aisyah). Lalu dia datang menemui Rasululiah saw." Rasulullah kembali berkata: "Kalau begitu. kemudian berdiri untuk kembali.. beliau menawari istrinya menyaksikan permainan orang-orang Habasyah dan ikut berdiri menonton sampai istrinya minta pulang. juga ikut berdiri untuk mengantarkannya. dan Rasulullah saw." (Dalam satu riwayat492 dikatakan: "Nabi saw.pintar sekali membuat masakan gulai. berkata kepada Shafiyyah binti Huyay: 'Jangan terburu-buru." (HR Bukhari)495 Keenam. Kemudian beliau duduk di samping untanya sambil menegakkan lutut beliau dan Shafiyyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau sehingga dia bisa menaiki unta tersebut." Orang itu kembali mengundang Rasulullah saw. Nabi saw." Akhirnya mereka bangun dan segera berangkat ke rumah laki-laki itu.' Beliau berkata: 'Kalau begitu. sendiri yang berkata padaku: 'Apakah aku ingin melihatnya?'Aku jawab: 'Ya. --seorang Persia-. kembali bertanya: "Bagaimana dengan ini?" Pada yang ketiga kalinya ini orang Persia itu mengatakan: "Ya.' Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya. orang itu kembali mengundang Rasulullah saw. Dari Aisyah. berada di masjid. dalam Memperlakukan Anak Perempuan Pertama." Orang itu menjawab: "Tidak. berdiri menyambut kedatangan putrinya lalu menciumnya dan mendudukkannya http://media. keberatan menerima undangan makan kecuali dengan istrinya." Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Nabi saw. bertanya: "Bagaimana dengan ini?" Orang itu menjawab: "Tidak. Dari Anas. Lantas Nabi saw. Kemudian mereka pergi (pulang). Di samping beliau ada para istri beliau. Aku lihat Nabi saw. Dia berbicara dekat beliau beberapa saat." (HR Muslim)494 Kelima.org/islam/Wanita/W1/Etika. aku juga tidak mau." Kemudian. Rasulullah saw. Anas mengatakan bahwa tetangga Rasulullah saw. ketika beliau sedang melakukan i'tikaf pada hari sepuluh yang terakhir dari bulan Ramadhan. Aku tidak ingat apakah aku yang meminta atau Nabi saw.

Nabi saw. Jalannya persis seperti cara berjalan Nabi saw. berkata: "Biasanya Rasulullah saw.html (3 of 11)12/12/2005 7:53:39 . bahwa Nabi saw. Aisyah r.'" (HR Bukhari dan Muslim)501 Keempat. menyarankan kepada kusir kendaraan supaya berjalan perlahan demi mempertimbangkan kemampuan fisik kaum wanita. seusai mengucapkan salam. dan hendaklah wanita haid agak menjauh dari tempat shalat. http://media. memperpendek shalatnya demi menjaga perasaan ibunya.Kebebasan Wanita di sebelah kanannya. Nabi saw. Teladan Nabi saw. menunggu sejenak seusai shalat bersama kaum laki-laki agar jamaah wanita bisa pulang lebih dahulu." (HR Bukhari dan Muslim)499 Kedua. bersabda: 'Hendaklah kalian keluarkan anak-anak gadis. Kelima.a." Ibnu Syihab berkata: "Aku berpendapat. mengira bahwa jamaah wanita tidak bisa mendengar khotbah beliau. tetapi Allah lebih tahu. wanita-wanita yang dipingit. Keenam.isnet. Lalu aku mendengar tangisan seorang bayi. Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi saw.. berkata: "Fathimah datang dengan berjalan kaki. Ummu Salamah r. Nabi saw. memerintah para ibu supaya mengeluarkan anak-anak gadis mereka dan wanita haid untuk ikut meramaikan pesta hari raya." (HR Bukhari)500 Ketiga. at-Tirmidzi. ketika mendengar tangisan bayi dalam masjid.org/islam/Wanita/W1/Etika." (HR Bukhari dan Muslim)497 Dalam riwayat Abu Daud. dan an-Nasa'i dikatakan: "Setiap Fathimah datang menemui Nabi saw. dan menyuruhnya duduk di tempat duduk beliau. berkata kepadanya: 'Selamat datang putriku. bersabda: "Aku sudah mulai melaksanakan shalat dan aku berniat memanjangkannya. kaum wanita bergegas berdiri. serta perempuan haid agar mereka bisa menyaksikan hari baik dan nasihatnasihat orang-orang mukmin. Beliau menunggu sejenak sebelum berdiri (untuk pulang). Ummu Athiyyah berkata: "Aku mendengar Rasulullah sw. diam sejenak itu adalah supaya kaum wanita habis keluar sebelum tersusul oleh kaum laki-laki yang ingin pulang. Nabi saw. maka aku sengaja memendekkan shalatku karena aku dapat merasakan betapa gelisahnya hati seorang ibu karena gangguan tangisan bayinya. menciumnya. dalam Memperlakukan Wanita Muslimah Pertama."498 3.a.' Kemudian beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. berdiri lama menyambut kedatangan wanita-wanita Anshar dan menyatakan cinta beliau kepada kaum mereka. beliau biasanya berdiri menyambut kedatangannya. lalu beliau menuju kelompok kaum wanita dan memberikan nasihat khusus kepada mereka.

dalam memperlakukan Wanita Nonmuslim Pertama. aku ingin pergi bersama pasukan ini dan ini (dalam riwayat Muslim dikatakan: 'Sesungguhnya aku terkena kewajiban untuk mengikuti pasukan ini dan ini') sementara istriku ingin menunaikan ibadah haji. tidak menghiraukan cemoohan seorang wanita. Para sahabat memberitahu: "Dia sudah meninggal.html (4 of 11)12/12/2005 7:53:39 . Buraidah berkata: "Rasulullah saw. Rasulullah saw. Kemudian dia meninggal.' Rasulullah saw.a. Ibnu Abbas r. mendatangi kuburannya. Nabi saw. tidak usah.a. merasa menyesal ketika seorang wanita dikuburkan tanpa sepengetahuan beliau.a. Jundub bin Abu Sufyan r. berkata: "Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang kematiannya? Sekarang tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. berkata: "Rasulullah saw. Ibnu Umar berkata: "Adapun keikutsertaan Utsman dari Perang Badar adalah karena istrinya. yaitu putri Rasulullah saw. sesungguhnya aku telah bernazar (yang intinya) apabila Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat aku akan memukul gendang di hadapanmu dan bernyanyi. Dalam hal Rasulullah saw. pergi ke suatu peperangan. menyuruh seorang laki-laki mengurungkan niatnya untuk pergi berjihad guna menemani istrinya yang ingin melakukan perjalanan haji. lalu beliau pergi bersama beberapa orang sahabat untuk menyalatinya. maka laksanakanlah. berkata: 'Pergilah kamu bersamanya (istrimu)." Nabi saw. memperkenankan permintaan seorang wanita yang telah bernazar akan memukul gendang/rebana di hadapan Rasulullah saw.' Nabi saw. Kedelapan. Teladan Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)503 Kesepuluh.isnet." (HR Bukhari dan Muslim)506 4.Kebebasan Wanita Ketujuh.' Lalu wanita itu menabuh gendangnya dan bernyanyi. mengizinkan Utsman ibnu Affan r. berkata: "Seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah. berkata kepada wanita itu: 'Kalau memang demikian nazarmu. berkata kepadanya: 'Sesungguhnya bagimu pahala orang yang mengikuti Perang Badar. lalu menyalatinya. Tetapi kalau bukan demikian. dalam hal perlakuan terhadap kaum wanita orang-orang mukminat ini saya akhiri dengan mengemukakan satu contoh menarik dari luar kitab Bukhari dan muslim.org/islam/Wanita/W1/Etika. menanyakannya. sakit sehingga beliau tidak bisa mengerjakan shalat malam dua http://media. datang seorang budak perempuan hitam yang berkata: 'Wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah saw. merasa kasihan kepada seorang wanita yang sedang memanggul biji-biji kurma sehingga beliau menderumkan untanya untuk memboncengkan wanita itu di belakangnya. sedang sakit." (HR Bukhari dan Muslim)505 Contoh-contoh mengenai tuntutan dan bimbingan Nabi saw.'" (HR Bukhari)502 Kesembilan. untuk tidak mengikuti Perang Badar guna menjaga istrinya yang sedang sakit. Abu Hurairah mengatakan bahwa seorang laki-laki atau wanita hitam pernah bekerja sebagai tukang sapu masjid (dalam satu riwayat504 dikatakan: "Aku kira bahwa dia adalah seorang wanita"). Ketika pulang.

orang-orang mengadu kepada beliau karena kehausan.' Lantas Allah SWT menurunkan ayat yang berbunyi: 'Demi waktu matahari sepenggalan naik. bertanya: 'Ada apa dengan kalian?' Mereka berkata: 'Ada penyembah berhala antara Ka'bah dan tutup (sitar)nya. Nabi saw. dan demi malam apabila telah sunyi. Karena itu cepatlah berangkat.' Mereka menjawab: 'Dia mengatakan kata-kata yang sangat menyebalkan (kotor). Lalu Nabi saw.' Rasulullah saw. bahwa dia adalah seorang ibu yang menanggung beberapa anak yatim yang masih kecil-kecil . Demi Allah. Lalu semua makanan itu kami bungkus dengan kain..isnet. berkata kepadanya: 'Pergilah dan berilah makan http://media. a. lalu beliau menuangkan isi mangkuk itu ke moncong kedua girbah air wanita itu . bertanya: 'Apa yang dia katakan kepada kalian. Dari Imran. berkata: "Pada suatu malam purnama yang sangat cerah. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada (pula) benci kepadamu. Akan tetapi Allahlah yang telah memberi kami minum. Lalu datang kepadanya seorang wanita dan berkata: 'Wahai Muhammad. dia berkata: "Kami melakukan perjalanan bersama Nabi saw.' Wanita itu berkata: 'Orang yang disebut orang si Shabi itu?' Mereka berkata: 'Dialah orangnya yang kamu maksud. kemudian dipanggillah orang-orang seraya berkata: 'Minumlah kalian dan timbalah airnya . lalu berkata: 'Pergilah kalian berdua mencari air. Mereka bertanya kepada wanita itu: 'Di mana airnya?' Wanita itu menjawab: 'Perkiraanku kemarin. penduduk Mekah tertidur lelap dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan thawaf di sekitar Ka'bah. Akhirnya beliau singgah. mempertimbangkan keadaan dua orang wanita yang sedang ketakutan..' Rasulullah saw.Kebebasan Wanita atau tiga malam. dan memanggil Ali. Rasulullah saw.. aku benar-benar berharap semoga setanmu telah meninggalkanmu. sekarang ini sudah mendapat air.. Lalu mereka berangkat sambil menggerutu dan berkata: 'Andaikan saja ada di sini salah seorang dari orang-orang kita.' Mereka pun berangkat. kemudian kami naikkan ke atas untanya. Aku tidak pernah melihatnya mendekatimu sejak dua atau tiga malam terakhir ini.' Wanita itu berdiri saja melihat apa yang dilakukan orang-orang terhadap airnya.'"Abu Dzar berkata: "Rasulullah saw.html (5 of 11)12/12/2005 7:53:39 . berkata kepada wanita itu: 'Kami tidak mengurangi airmu sedikit pun.. Ada dua sosok wanita dari penduduk setempat yang sedang memohon kepada Isafa dan Na'ilah (nama berhala). Beliau memanggil fulan ...' Mereka berkata kepada wanita itu: 'Kalau begitu berangkatlah!' Wanita itu bertanya: 'Kemana?' Mereka menjawab: 'Kepada Rasulullah saw. dan Abu Bakar bertemu dengan mereka ketika mereka sedang turun.' Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa wanita itu menceritakan kepada Nabi saw. meminta diambilkan sebuah mangkuk. berkata: 'Kumpulkanlah apa-apa yang ada pada kalian!' Lalu kami mengumpulkan apa-apa yang ada pada kami berupa potongan roti dan kurma untuk wanita itu.org/islam/Wanita/W1/Etika. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita yang duduk di antara dua girbah air besar di atas untanya. Rasulullah saw.' Lalu mereka membawa wanita itu kepada Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)507 Kedua."' (HR Muslim)508 Ketiga. memberikan imbalan kepada seorang wanita setelah memanfaatkannya untuk kepentingan umat Islam. wanita itu terperangah. Bungkusan itu mereka letakkan di depan wanita itu. sementara kaum lelaki kami terlambat karena mencari air. Abu Dzar r. Kami dapat membayangkan bahwa girbah air itu jauh lebih penuh daripada permulaannya..

Bahkan dia menjelek-jelekkanmu. dengan membawa hadiah seekor kambing yang telah dibubuhi racun. berkata: 'Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk melakukan hal itu. Suatu hari dia menjelek-jelekkan Rasulullah saw.' Aku pulang dengan perasaan gembira karena Nabi saw. beliau melarang membunuh wanita dalam peperangan. namun dia menolak. Wanita dan Pencapaian Kesempurnaan Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah saw.a. Doakanlah kepada Allah semoga Dia berkenan memberikan petunjuk kepada ibuku. Abu Hurairah berkata: "Aku mengajak ibuku yang masih musyrik untuk masuk Islam.isnet. berdoa: 'Ya Allah. Aku menemui Rasulullah saw. memakan sedikit darinya.' Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Etika. beliau bahkan mendoakannya supaya mendapat hidayah. menerima hadiah seorang wanita kemudian memaafkannya meskipun hadiah yang berupa makanan itu diracuni. berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah.' Dalam riwayat Muslim dikatakan: 'Lalu wanita itu dibawa menghadap Rasulullah saw. aku mengajak ibuku masuk Islam. di hadapanku. Rasulullah saw. mengeluarkan larangan membunuh kaum wanita dan anak-anak.' Rasulullah saw. wanita tersebut dibawa menghadap beliau dan ditanya tentang racun tersebut.a.Kebebasan Wanita keluargamu dengan ini!' (HR Bukhari dan Muslim)509 Keempat. (Belum sempurna dari kalangan perempuan kecuali Asiah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran) yang menggunakan uslub hashr (pembatasan) ini diambil dalil bahwa kedua wanita itu adalah http://media. kemudian dia berkata: 'Wahai Abu Hurairah. Ketika aku datang (ke rumah).'" (HR Muslim)512 5. beliau tidak mau mencaci seorang perempuan.. aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." (HR Bukhari dan Muslim)511 Keenam. Setelah beliau mengetahuinya.html (6 of 11)12/12/2005 7:53:39 . berkata: "Aku menemukan seorang wanita yang terbunuh pada salah satu peperangan Rasulullah saw. Lantas Rasulullah saw.. Anas bin Malik r. menjawab: 'Tidak. wanita itu mengakui: 'Aku memang bermaksud membunuhmu. Para sahabat bertanya kepada beliau: 'Apakah kami boleh membunuhnya?' Rasulullah saw. sambil menangis dan berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah. mengatakan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)510 Kelima." (HR Bukhari dan Muslim)513 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari sabda Rasulullah saw. ibuku membukakan pintu rumah. Lalu beliau menanyakan masalah racun kepada wanita tersebut. Tentu saja aku merasa tidak senang. Tentu saja aku merasa tidak senang. telah mendoakannya. Ibnu Umar r. bersabda: "Telah sempurna dari kaum lelaki banyak sekali tetapi belum sempurna dari kalangan wanita kecuali Asiah isteri Fir'aun dan Maryam binti Imran.

Jumlah mereka enam orang.org/islam/Wanita/W1/Etika.Kebebasan Wanita nabi." Ibnu Hazm berkata: "Aku bisa menegaskan hal itu dengan apa yang disebutkan dalam kisah Maryam dan dalam kisah ibu Musa yang membuktikan kenabiannya." Al-Qurthubi berkata: "Yang benar adalah bahwa Maryam adalah seorang nabi. mengingat begitu segeranya dia melemparkan bayinya ke laut begitu sampai wahyu kepadanya untuk melaksanakan hal itu.isnet. Wallahu a'lam. Berdasarkan ini. sebab Allah SWT telah menurunkan wahyu kepadanya melalui (perantaraan) malaikat (Jibril). Hajar. Asiah.'" Ibnu Hazm berkata: "Ayat ini tidak bisa dijadikan argumentasi mengenai tidak adanya seorang perempuan yang dijadikan Allah sebagai nabi. siddiqah. tidak ada satu dalil pun mengenai kenabiannya. dengan alasan menurutnya adalah bahwa setiap orang yang datang kepadanya malaikat dan Allah dengan membawa hukum berupa perintah. Sebab pada kenyataannya sifat-sifat tersebut ada pada kebanyakan mereka." Al-Kirmaniy berkata: "Telah diriwayatkan secara ijma tentang tidak adanya kenabian pada wanita. Maka yang dimaksud disini adalah sampainya dia ke batas akhir dari semua sifat utama yang dimiliki kaum wanita. dan syuhada. Pernyataan mengenai hal itu disampaikan dalam bentuk isyarat dalam Al-Qur'an. Al-Kirmaniy berkata: "Tidak mesti adanya kalimat mengenai kesempurnaan wanita dalam hadits itu menunjukkan kenabiannya. Telah tetap kedatangan malaikat kepada mereka ini dengan membawa berbagai macam perkara dari sisi Allah SWT. Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal bahwa masalah ini belum diperdebatkan kecuali pada masa dia berada di Cordova. riwayat yang dikutip dari al-Asy'ari mengatakan bahwa sebagian wanita ada yang menjadi nabi." Ibnu Hazm berkata: "Allah SWT http://media. kemudian diikuti oleh para wali.' maka hal itu tidak benar karena adanya sifat-sifat tersebut pada wanita selain mereka. Pembicaraan di sini sekitar masalah kenabian saja. sebab golongan yang paling sempurna dari manusia adalah para nabi. Lain halnya kalau yang dimaksud hadits adalah kesempurnaan di luar para nabi... siddiqun.html (7 of 11)12/12/2005 7:53:39 . larangan. Dikisahkan dari mereka berbagai ucapan dan yang ketiganya adalah tawaqquf. maka yang dimaksud dengan telah berlalu zamannya adalah bahwa hal semacam itu tidak dialami oleh seorang pun dari wanita-wanita pada zaman Nabi saw." (Sementara Iyadh berkata bahwa pendapat jumhur ulama bertolak belakang dengan pendapat Al-Qurthubi). Tetapi. Maka hadits itu tidak bisa dijadikan dalil tentang kenabian mereka karena adanya pengertian ini. Jika kedua wanita itu bukan nabi. Sarah. dan Maryam . sudah pasti dari kalangan wanita tidak ada seorang pun yang berpredikat wali. Seolah-olah nabi berkata dalam haditsnya tersebut: 'Tidak ada yang diangkat menjadi nabi dari kalangan wanita selain fulan dan fulan. yaitu: Hawwa. Ibnu Hazm berkata: "Orang yang tidak mendukung pendapat tentang adanya nabi dari kalangan wanita mendasarkan argumennya pada firman Allah: 'Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki. sebab kalimat sempurna itu digunakan untuk menunjukkan keutuhan sesuatu dan sampainya di batas penyelesaian dalam masalah itu. Dan seandainya beliau berkata 'Tidak terdapat sifatsifat seorang siddiqah atau wali atau syahid kecuali pada si fulan dan si fulan. ibu Musa. atau syahid. atau memberitahunya apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang adalah nabi.514 Sedangkan Asiah. Demikian katanya.

dan pendapat ulama-ulama terkemuka yang tidak sempat hidup pada zaman sekarang ini. Lemahnya segi pendidikan dan pengarahan mungkin saja terjadi karena kelalaian orang-orang yang bertanggung jawab mengenai pendidikan dan pengarahan tersebut. 3. maka lebih mungkinnya dicapai dengan pendidikan. Hadits-hadits tersebut mengingatkan kita pada beberapa perkara: 1. benar. seperti halnya pada kaum laki-laki. serta memanfaatkan peluang-peluang pendidikan dan pengajaran yang ada. Artinya. Artinya. Demikianlah cara kita berpendapat untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesempurnaan yang dapat dicapai oleh seorang wanita. Wallahu a'lam. Sehingga tidak tersisa lagi waktunya untuk merasakan siraman ilmu pengetahuan. dan usaha pencapaian yang sungguhsungguh.. Padahal semestinya wanita mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan http://media. Jika kesempurnaan itu mungkin saja dicapai. siddiqah. Jika kesempurnaan itu secara fitrah bisa dicapai.org/islam/Wanita/W1/Etika. ibadah. menanggulangi jahiliah zaman mereka.html (8 of 11)12/12/2005 7:53:39 .s. zaman yang dinamakan sebagai zaman kebebasan wanita. kaum wanita perlu sekali memperhatikan unsur usaha tersebut untuk mencapai kesempurnaan yang didambakan. Di antara keutamaan Asiah istri Fir'aun seperti dia lebih memilih dibunuh di tangan raja dan menerima siksa dunia daripada kesenangan di dalam istana raja. upaya. Tersedianya kesiapan fitri untuk mencapai kesempurnaan pada diri laki-laki dan wanita.isnet. mereka telah sepakat dan mengakui tentang kemampuan seorang wanita menjadi seorang wali. Jika masalah kenabian wanita masih menjadi ajang perselisihan pendapat di kalangan para ulama. dalam hal ini dia berkata: '(Dia) adalah penyejuk mata hati bagiku. pengarahan.'"515 Demikianlah sabda Rasulullah saw. Penting sekali mereka membuka peluang-peluang pendidikan dan pengarahan serta semua bidang yang dapat mengangkat kemampuan wanita serta memperkuat dan mempertajam kesiapan fitrinya. maka sedikitnya jumlah yang telah sempurna dari kalangan wanita dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. atau karena tekanan kondisi khusus yang dihadapi kaum wanita. Berarti Maryam termasuk dalam umumnya firman Allah tersebut. serta untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan dalam rumah. Karena itu. Diantaranya karena minimnya kesiapan fitri itu sendiri atau karena lemahnya segi pendidikan dan pengarahan. menyusukan dan memelihara anak. 2. dan tidak dikalahkan oleh khurafat-khurafat yang berlaku pada zamannya yang berkaitan dengan hal merendahkan posisi wanita dan menzalimi haknya.Kebebasan Wanita mengatakan setelah menyebut Maryam dan nabi-nabi yang sesudahnya --mereka yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi. Kemudian firasatnya mengenai Musa a. Selama kesiapan fitri untuk mencapai kesempurnaan itu ada pada wanita. kesempurnan tidak mustahil sama sekali bagi wanita dan bukan hanya monopoli kaum laki-laki. melahirkan. Para ulama tersebut berpegang teguh pada petunjuk Nabi saw. atau syahidah. maka mencapai tingkatan-tingkatan yang menuju pada kesempurnaan tentu lebih mungkin lagi. segala tenaganya habis digunakan untuk urusan kehamilan.

seperti menyusukan anak dan memeliharanya. kekuatan kepribadian bangsa. Artinya. 4. sedangkan dari kalangan wanita hanya sedikit sekali? Bukankah contoh dalam Al-Qur'an tentang Maryam binti Imran dan Asiah istri Fir'aun lebih mendorong kita untuk melontarkan pertanyaan ini? "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang orong yang beriman ketika dia berkata: 'Ya Tuhanku. Bidang-bidang seperti itu mempunyai keistimewaan tersendiri. berlangsung secara sembunyi-sembunyi/diam-diam dan jauh dari perhatian orang. bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. serta kebesaran dan martabat bangsa. Tingkat keunggulannya bermacam-macam. Kita harus melakukannya tanpa menunggu dan mengharapkan pujian dari seseorang. pendidikan. maupun caranya. sampai ada. dan telah termasyhur? Artinya. Semua bangsa. Kita juga dihimbau untuk itu mengingat pahlawan tak dikenal merupakan lambang pengorbanan bangsa. dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya.dia menjadi pahlawan yang dikenal. mengurus suami dan mendidik anak-anak.. Demikian pula halnya wanita dalam keluarganya. Pahlawan tak dikenal itu tingkatan-tingkatannya adalah ada yang sedang. serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah ini. Menghormati pahlawan tak dikenal --yang dalam hal ini kita dihimbau untuk itu-. ada yang unggul. sementara dari kalangan wanita tidak ada yang terkenal kecuali sedikit. dan adalah dia termasuk orang orang yang taat. yaitu tidak dikenal. semakin maju akan semakin menghargai dan menghormati pahlawan tak dikenal lebih dari pada menghormati seorang panglima terkenal. dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya. bahkan ada mereka yang mencapai tingkat sempurna. Demikian pula halnya wanita .. telah muncul.seperti ibadah. Ada pertanyaan yang melintas dalam benak kita: "Apakah hadits Nabi saw. serta jauh dari puji sanjung manusia. http://media. itu mengisyaratkan pada kesempurnaan yang telah dikenal. wanita dalam hal ini berperan sebagai prajurit/pahlawan tak dikenal. maka Kami tiupkan kedalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami. Bagaimanapun sangat disayangkan karena banyak dari sistem yang ada disusun hanya berdasarkan kondisi-kondisi kaum laki-laki tanpa mempertimbangkan kondisi kaum wanita. Dia adalah seorang pemimpin yang tinggi kedudukannya. maka di sana ada bidang yang banyak terkenal kesempurnaan wanita di dalamnya.merupakan usaha dan pengorbanan yang tersembunyi. yaitu dalam bidang-bidang yang khusus untuk kaum wanita. dakwah. Jika kesempurnaan kaum wanita sedikit dalam bidang-bidang umum --artinya bidang-bidang yang diikuti kaum laki-laki-.isnet.Kebebasan Wanita dan pengajaran dengan memperhatikan peluang atau kesempatan yang sesuai dengan kondisi kewanitaannya.org/islam/Wanita/W1/Etika. tetapi jarang sekali terkenal. Dia adalah pahlawan tak dikenal walaupun pada beberapa waktu --dan itu tidaklah sering-. tempat. dan jihad sehingga karenanya yang terkenal dengan kesempurnaannya itu lebih banyak dari kalangan laki-laki. baik menyangkut waktu. sudah banyak yang masyhur kesempurnaannya dari kalangan laki-laki." (at-Tahrim: 11-12) 5. dan ada pula yang luar biasa.html (9 of 11)12/12/2005 7:53:39 .

kalau memang sudah ada yang sempurna.? Bukankah beliau sebagai Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dan beliau akan membanggakan kita kepada umat-unmat yang lain? Beliau diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam dan beliau diutus dengan risalah/misi yang paling sempurna. Allah juga mengujinya dengan perasaan yang kuat dan emosi yang tinggi. Dengan begitu. dari kalangan wanita pada umat-umat terdahulu. Wanita diuji-Nya dengan haid dan nifas. Dengan cara itu dia bisa bebas dari ancaman api neraka. baik laki-laki maupun wanita. Begitu juga hadits: "Orang-orang yang kurang akal dan agama.84 Jakarta 12740 Telp. Allah juga mencoba wanita dengan kehamilan. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. jiwa dan kepribadiannya akan semakin mantap dan matang. selesai Jilid 1) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Karena itu hendaklah kaum wanita sabar menghadapinya dan menggantikan dengan amalan-amalan lain untuk ibadah-ibadah yang tidak boleh dia lakukan karena haid dan nifas tersebut. menyusukan. Hadits tersebut merupakan cambuk bagi wanita untuk lebih giat lagi mencari kesempurnaan.isnet.html (10 of 11)12/12/2005 7:53:39 . agar banyak dari kalangan wanita yang mencapai kesempurnaan.Kebebasan Wanita 6. Karena itu dia harus berusaha menangani kekurangan ini dengan cara sedikit memperhatikan dunia di luar rumahnya sesuai dengan situasi dan kondisinya di samping tetap memperhatikan urusan rumah tangganya dengan baik. untuk mengharapkan agar lebih banyak jumlah wanita yang sempurna pada umat Nabi Muhammad saw. dan memelihara anak yang membuat lemah perhatian wanita terhadap apa yang di luar rumahnya. (sebelum. Sebab Allah mencoba manusia dan mengujinya dengan berbagai cara." memacu wanita untuk mengganti kekurangan tersebut dengan usaha yang sungguh-sungguh dan memperhatikan dunia di luar rumah disamping tetap harus memperhatikan urusan rumah tangga dengan baik. 7. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang http://media. Kalibata Utara II No. Terakhir sekali. Namun demikian dia harus tetap bergaul dengan suaminya dengan baik dan harmonis serta tahu balas budi. meskipun jumlahnya sedikit. dan yakinlah bahwa Allah itu tidak membebankan kepada diri manusia kecuali dalam batas kemampuannya. bukankah sudah menjadi hak kita bahkan kewajiban kita.org/islam/Wanita/W1/Etika.

isnet.org/islam/Wanita/W1/Etika.Kebebasan Wanita ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.html (11 of 11)12/12/2005 7:53:39 .