Kebebasan Wanita

Kebebasan Wanita Jilid 1
oleh Abdul Halim Abu Syuqqah

Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Pengantar Dr. Yusuf Qardhawi (Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3) Bab. I. PENDAHULUAN
A. B. C. D. LATAR BELAKANG PENULISAN BUKU EMA PENULISAN METODE PENULISAN BUKU HASIL-HASIL KAJIAN 1. Karakteristik Wanita 2. Pakaian dan Perhiasan 3. Keterlibatan Wanita dalam Kehidupan Sosial 4. Keluarga 5. Bidang Seksual E. APAKAH BUKU INI MENGAJAK PADA PETUNJUK? F. ANTARA PERINGATAN ALLAH DAN RASUL-NYA DENGAN PERINGATAN KAWAN-KAWAN 1. Aisyah Menolak Pandangan Umar dan Ibnu Umar 2. Aisyah dan Ummu Salamah Menolak Pandangan Abu Hurairah dan alFadhal bin Abbas 3. Aisyah Menentang Pandangan Abdullah bin Amru 4. Aisyah Menentang Pandangan Ibnu Abbas 5. Ibnu Umar Menentang Pandangan Ibnu Abbas 6. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Zaid bin Tsabit 7. Imran bin Hushain Menentang Pendapat Umar ibnul Khattab 8. Ali bin Abi Thalib Menentang Pendapat Utsman bin Affan

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (1 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

9. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Ibnuz Zubair G. UCAPAN TERIMA KASIH H. DOA DAN PERMOHONAN MAAF I. HIMBAUAN KEPADA PEMBACA

Bab. II. KARAKTERISTIK WANITA DALAM AL-QUR'AN
Pasal 1. Sebagian Karakteristik Wanita A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. PENDAHULUAN LAKI-LAKI DAN WANITA DARI ASAL YANG SAMA TANGGUNG JAWAB KEMANUSIAAN SEORANG WANITA PEMBEBASAN WANITA DARI KEZALIMAN JAHILIAH PEMBEBASAN WANITA DARI PENGHARAMAN HAL YANG BAIK WANITA DIJADIKAN HARTA WARIS DAN BENDA, SERTA PENYEMPITAN KEBEBASAN DALAM PERKAWINAN BURUKNYA HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKIBAT PERKAWINAN PENEGASAN TENTANG KARAKTERISTIK WANITA KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN WANITA UNTUK MEMILIH ANTARA IMAN DAN KUFUR KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA 1. Wanita adalah Ketenteraman bagi Laki-laki 2. Kepemimpinan di Tangan Laki-laki 3. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Istri 4. Berdandan dan Melemah ketika Perdebatan adalah Bagian dari Ciri Wanita 5. Pengaturan Poligami 6. Pengaturan Talak 7. Hak Wanita yang Ditalak dan Janda a. Hak Kembali kepada Suami Sesudah Ditalak b. Hak Menyusui Anak dari Suami yang Menalaknya c. Hak Menentukan Penyapihan Anaknya dengan Bermusyawarah Bersama Suami yang Menalaknya d. Hak Berdandan dan Menerima Peminang setelah Berakhir Masa 'Iddahnya e. Persamaan Suami dengan Istri dalam Hal Bebas dari Tuduhan dan Kekuatan Sumpah

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (2 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

K. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MASALAH WARISAN 1. Penetapan Prinsip Keikutsertaan 2. Bagian Anak Laki laki dan Perempuan 3. Bagian Bapak dan Ibu 4. Bagian Suami dan Istri 5. Bagian Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan L. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEWAJIBAN BERHIJRAH DARI NEGERI KUFUR (JIKA DIA BUKAN DARI KALANGAN TERTINDAS) M. KEIKUTSERTAAN WANITA BERHIJRAH KE MADINAH N. KEIKUTSERTAAN WANITA MEMBA'IAT RASULULLAH SAW. O. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM TOLONG-MENOLONG DAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR P. BERSAMA KAUM LAKI-LAKI MENGHADAPI KESULITAN DAN BENCANA Q. MENYERTAI SUAMI DALAM BERMUBAHALAH R. TANGGUNG JAWAB WANITA MENYANGKUT MASALAH PIDANA S. WANITA BERHAK MENJADI SAKSI DAN KESAKSIANNYA SETENGAH DARI KESAKSIAN LAKI-LAKI T. MENJAGA CITRA DAN MARTABAT (NAMA BAIK) WANITA U. DAHSYATNYA FITNAH YANG TERJADI ANTARA LAKILAKI DAN WANITA V. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERTEMU DENGAN KAUM LAKI-LAKI 1. Pada Zaman Ibrahim a.s. 2. Pada Zaman Musa a.s. 3. Pada Zaman Sulaiman a.s. 4. Pada Zaman Muhammad saw. W. ETIKA BERTEMU DENGAN KAUM LAKI LAKI 1. Menahan Pandangan 2. Menutup Seluruh Tubuh Selain Wajah dan Kedua Telapak Tangan 3. Tenang dan Terhormat dalam Gerak-Gerik 4. Serius dan Sopan dalam Berbicara Pasal 2. Sikap-sikap yang Baik dalam Al-Qur'an A. IBU MUSA DAN KEPATUHANNYA TERHADAP PERINTAH

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (3 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

B. C. D. E. F. G.

ALLAH SAUDARA PEREMPUAN MUSA A.S. DAN KEHEBATAN SIASATNYA GADIS KOTA MADYAN DAN KEKUATAN FIRASATNYA ISTRI FIR'AUN ADALAH PERUMPAMAAN DALAM KEIMANAN ISTRI IMRAN MENAZARKAN BAYI YANG ADA DALAM RAHIMNYA UNTUK KEPENTINGAN AGAMA ALLAH KHAULAH BINTI TSA'LABAH MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA RASULULLAH SAW. KEPRIBADIAN TOKOH-TOKOH WANITA 1. Balqis Ratu Saba' a. Memimpin Kerajaan yang Luas dan Kaya b. Suka Bermusyawarah dengan Para Petinggi Negara c. Memahami Risiko yang Terjadi dan Kebijaksanaan Politiknya d. Cepat Tanggap Terhadap Kebenaran 2. Maryam Putri Imran a. Dinazarkan kepada Allah ketika Masih dalam Perut Ibunya b. Allah Menerimanya dengan Baik c. Maryam Mengandung Nabi Isa Tanpa Bapak Sebagai Tanda (Kebesaran Allah) Bagi Manusia d. Tuduhan Bohong Kaum Yahudi terhadap Maryam yang Suci e. Allah SWT Memilih Maryam atas Segala Wanita di Dunia f. Allah SWT Menjadikan Maryam sebagai Teladan (dalam perjalanan hidup dan kemuliaan sifat-sifatnya)

Bab. III. KARAKTERISTIK WANITA DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI DAN MUSLIM
Pasal 1. Beberapa Karakteristik Wanita Muslimah A. KEMANDIRIAN KARAKTER WANITA 1. Bersama Laki-laki Wanita Menerima Seruan Allah Sejak Hari Pertama 2. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Suaminya

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (4 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

B.

C. D.

E.

F.

G.

H.

I.

3. Wanita yang Mengajak Kaumnya Beriman HAK WANITA MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (SAMPAI KE TINGKAT YANG BISA MEMBANTUNYA MENUNAIKAN TANGGUNG JAWAB) KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MERIWAYATKAN SUNNAH DAN MENGAJARKANNYA KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN IBADAH YANG DILAKUKAN SECARA BERJAMAAH 1. Shalat Fardu 2. Shalat Gerhana 3. Shalat Jenazah 4. I'tikaf 5. Haji KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM PERAYAAN UMUM 1. Pesta Perkawinan 2. Pesta Hari Raya 3. Pesta Penyambutan KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MELAYANI MASYARAKAT (DENGAN MENGIKUTI BERBAGAI MACAM KEGIATAN SOSIAL) 1. Bekerjasama dalam Perayaan 2. Menyediakan Tempat dan Makanan bagi Para Tamu 3. Berkiprah dalam Pelayanan Masyarakat KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MENJAGA MASYARAKAT DAN MELURUSKAN JALANNYA (DENGAN MENGIKUTI KEGIATAN POLITIK) 1. Meninggalkan Kampung Halaman untuk Menjauhkan Diri dari Masyarakat Kafir 2. Usaha Memilih Pengganti Penguasa (untuk menjaga keamanan negara pada saat negara mengalami krisis) 3. Menentang Penguasa yang Zalim KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM ANGKATAN BERSENJATA (DENGAN MENGlKUTI KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN KODRATNYA) 1. Bekerja dalam Bidang Konsumsi, Kesehatan, dan Transportasi 2. Bekerja di Bagian Belakang Garis Pertempuran dalam Bidang Konsumsi dan Perawatan KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN PROFESI (YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA)

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (5 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

J. K. L.

M.

N.

O.

P.

Q.

1. Bekerja dalam Bidang Pertanian 2. Bekerja dalam Bidang Peternakan 3. Bekerja dalam Bidang Perawatan KEDUDUKAN WANITA DI TENGAH KELUARGA (ISTRI SALEHAH ADALAH PERHIASAN DUNIA YANG TERBAIK) HAK WANITA UNTUK MEMILIH PASANGAN TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA 1. Tanggung Jawab Laki-laki 2. Tanggung Jawab Wanita KERJASAMA SUAMI DENGAN ISTRI (AGAR TANGGUNG JAWAB TERTUNAIKAN) 1. Kerjasama dalam Memimpin (melalui introspeksi dan musyawarah) 2. Kerjasama dalam Memberi Nafkah 3. Kerjasama dalam Mengasuh dan Mendidik Anak anak 4. Kerjasama dalam Menangani Urusan Rumah Tangga 5. Hak Wanita Meminta Cerai kepada Suami KEMULIAAN ALLAH UNTUK WANITA 1. Kemuliaan Allah untuk Wanita Sebagai Istri a. Khadijah binti Khuwailid b. Aisyah binti Abu Bakar 2. Kemuliaan Allah kepada Fathimah binti Rasulullah saw. sebagai Anak Perempuan KEMULIAAN YANG DIBERIKAN RASULULLAH SAW. KEPADA WANITA 1. Ibunda Nabi saw. 2. Istri Nabi saw. 3. Putri Nabi saw. 4. Cucu Wanita Nabi saw. 5. Ibu Pengasuh Nabi saw. 6. Kaum Wanita Secara Umum ISLAM MENGANJURKAN PENJAGAAN TERHADAP WANITA SEBAIK MUNGKIN 1. Menjaga Ibu 2. Menjaga Saudara Wanita 3. Menjaga Istri 4. Menjaga Anak Perempuan 5. Menjaga Budak Perempuan MENYEBUTKAN NAMA WANITA

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (6 of 12)12/12/2005 7:51:31

Kebebasan Wanita

R. MENYEBUTKAN RUPA ATAU BENTUK WANITA S. MENYEBUTKAN BERBAGAI KISAH NYATA WANITA Pasal 2. Beberapa Sikap Mulia Wanita A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. BERKORBAN DI JALAN ALLAH SANGAT MENDAMBAKAN KESEMPURNAAN SENANG BERIBADAH BERSEDEKAH DAN BERINFAK BERBUAT BAIK KEPADA ORANG TUA (SELAGI MEREKA HIDUP DAN SETELAH MEREKA WAFAT) PENUH TAWAKAL KEPADA ALLAH SABAR DALAM MENGHADAPI COBAAN KONSISTEN MENJAGA KEHORMATAN DIRI CEPAT MENGAKUI DOSA ATAU KESALAHAN MINTA DIRAJAM DEMI MENYUCIKAN DIRI

Pasal 3. Kekuatan Pribadi Muslimah serta Kesadarannya akan Hak dan Kewajiban A. KAUM WANITA MENUNTUT KESEMPATAN BELAJAR B. ASMA BINTI SYAKL MENGESAMPINGKAN RASA MALU C. SUBAI'AH BINTI AL HARITS BERUSAHA MENEMUKAN KEYAKINAN D. SEORANG WANITA KHATS'AM MEMIKIRKAN HUKUM MENGHAJIKAN BAPAKNYA E. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK PEMILIHAN SUAMI 1. Khansa binti Khidam Mengadu karena Dikawinkan Padahal Dia Tidak Suka 2. Barirah Mempertahankan Haknya Meskipun Ada Syafaat Nabi saw. 3. Seorang Wanita Memilih Laki-laki yang Paling Mulia dan Menawarkan Diri kepadanya F. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK BERPISAH DENGAN SUAMINYA 1. Istri Tsabit bin Qais Mempertahankan Hak Perceraian 2. Atikah binti Zaid Mempertahankan Hak Menghadiri Shalat Jamaah

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/index.html (7 of 12)12/12/2005 7:51:31

S.S. 1. Tenang Menghadapi Cobaan 3. Ikut Menerima Tamu dan Berita Gembira dari Para Malaikat B. Pasal Keempat. Zainab binti Jahsy Berkarya dengan Keterampilan Tangannya Sendiri dan Bersedekah 2. HAJAR IBU ISMAIL A. Pintar dan Memahami Risiko yang Dihadapi 5. SEORANG WANITA BERKARYA UNTUK MENDAPATKAN UANG 1. Kepribadian Wanita A.org/islam/Wanita/W1/index. Ummu Darda Menentang Beberapa Perilaku Khalifah Abdul Malik bin Marwan Pasal 4. Hindun binti Utbah Mengucapkan Selamat kepada Rasulullah saw. Ummu Haram Memohon Mati Syahid Bersama Pasukan Marinir 3. Ummu Kaltsum binti Abu Mu'ith Berhijrah untuk Menyelamatkan Agama 2. Hafshah binti Umar Menyadarkan Abdullah bin Umar 8. Zainab binti al-Muhajir Berdialog dengan Abu Bakar 7. Allah Memuliakan Hajar 4. Ummu Aiman Gelisah dan Sedih karena Putusnya Wahyu dengan Wafatnya Nabi saw. SARAH ISTRI IBRAHIM A. Setelah Dia Masuk Islam 5.Kebebasan Wanita G. Zainab Istri Ibnu Mas'ud Berusaha Sendiri serta Menafkahi Suami dan Anak Yatim H. 1.html (8 of 12)12/12/2005 7:51:31 . Menggeluti Kehidupan dan Arif dalam Berbuat C. Penuh Tawakal kepada Allah 4. Kecantikan yang Luar Biasa 2. Ummu Ya'qub Berdialog dengan Abdullah bin Mas'ud 9. Penuh Tawakal Kepada Allah 2.isnet. Ummu Hani Melindungi Prajurit dan Mengadukan Pencegahan oleh Saudara Laki-lakinya 4. Tetap Tenang Meskipun Berada di Daerah Terpencil 3. KHADIJAH BINTI KHUWALID ISTRI RASULULLAH SAW. http://media. KAUM WANITA MENGHADIRI PERTEMUAN UMUM DI MASJID 1. 6. Allah Memuliakan Sarah 6.

a. Bukti atau Dalil tentang Ilmu Aisyah r. Antusias Menuntut Ilmu b. 4. 8. 8. Penuh Kasih Sayang dan Perhatian terhadap Suami 4. 3.a.org/islam/Wanita/W1/index.a.Kebebasan Wanita 1. Rasulullah saw. dalam Membela Fathimah 5.a. Menikah dengan Ali bin Abu Thalib 3. Keberanian Aisyah 11. Minat Aisyah untuk Mencapai Ketinggian Derajat a. Sangat Cerdas dan Tawakal 3. Rasulullah saw.a. Melahirkan Keturunan yang Saleh 5. 7. Mirip Fathimah dan Putranya 7. Dibesarkan 2. Sebelum Ayat Hijab Diturunkan b. dalam Bidang Keilmuan a. terhadap Para Sahabat 5. sangat Mencintai Khadijah r. Sikap Rendah Hati dan Tanggung Jawab Ilmiah Aisyah r.a. Kemuliaan dari Allah untuk Aisyah r. Kemarahan Rasulullah saw. Resepsi Perkawinan Aisyah r. Penuh Perhatian terhadap Ayah 2.a. Sifat Wara Aisyah r.a. Ujian Berat dan Kasus Berita Bohong 13. Benar dalam Meriwayatkan Hadits 12. Bergaul Baik dengan Suami 2. D. sebagai Istri Rasulullah saw. 6. d.html (9 of 12)12/12/2005 7:51:31 .a. Tanggapan Aisyah r. Penuturan Aisyah r. Allah Memuliakan Khadijah r. Senantiasa Mengingat Khadijah r. Rasulullah saw.isnet. tentang Kelebihan Keluarga Rasulullah saw. AISYAH UMMUL MUKMININ 1. Sifat Zuhud dan Pemurah Aisyah r. 9.a. Suami. Memuliakan Fathimah.a. c.a. Kedudukan Aisyah r.a. 10. Lingkungan Khusus Tempat Aisyah r. Majelis Taklim di Rumah Aisyah r.a. Setelah Ayat Hijab Diturunkan 7. dan Kedua Putranya 6. 1. Allah Memilih Aisyah r. 6. Rasulullah saw. Allah Memuliakan Fathimah E. Sabar dan Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga 4. http://media. Memuliakan Khadijah r.a. FATHIMAH AZ-ZAHRA PUTRI RASULULLAH SAW.a.

Rasulullah saw. Keutamaan Suami Ummu Sulaim 3.html (10 of 12)12/12/2005 7:51:31 . terhadap Ummu Sulaim 5. Perkawinan Ummu Sulaim Sangat Istimewa 2. Perhatian Ummu Sulaim dan Keluarganya terhadap Rasulullah saw. Keberanian Ummu Salamah 8. Ayat Hijab Turun pada Pagi Hari Walimah Perkawinan Zainab 5. 6. 14. Cerdas dan Penuh Tawakkal kepada Allah 7. Ummu Salamah Memiliki Akal Cerdas dan Saran yang Bermanfaat 10.isnet. Ummu Salamah Penuh Perhatian terhadap Anak-anaknya 9. Kesetiaan Ummu Salamah kepada Suaminya (Abu Salamah) 5. Kepedulian Ummu Salamah terhadap Masalah Umum dan Keseriusannya dalam Mendengarkan Pidato Pemimpin Islam 7. Berdasarkan Perintah Allah SWT 2. 15. Paling Cepat Menyusul Nabi saw. Ikut Berbai'at dan Menepati Janji 8. 6. Bersabar Demi Mematuhi Perintah Rasulullah saw. G. Memiliki Banyak Keutamaan 7. 8. Ikut Serta dalam Berjihad ASMA BINTI ABU BAKAR PEMlLIK DUA IKAT PINGGANG 1.Kebebasan Wanita F. Memuliakan Suami Ummu Salamah (Abu Salamah) 3. Kedudukan Zainab di Sisi Rasulullah saw. UMMU SALAMAH UMMUL MUKMININ 1. Kemuliaan dari Para Sahabat untuk Aisyah r. Sejak Kecil Peduli terhadap Masalah Umum http://media. Penuh Perhatian dan Kesabaran terhadap Suami 4. 4. I. untuk Aisyah r. UMMU SULAIM AL-GHUMAISHA BINTI MILHAN 1. Kemuliaan dari Rasulullah saw. 6.a. Perkawinan Ummu Salamah dengan Rasulullah saw. Ummu Salamah Hijrah ke Habasyah 2. Perhatian Rasulullah saw. Perkawinan Zainab dengan Rasulullah saw. Ummu Salamah Meriwayatkan Hadits ZAINAB BINTI JAHSYI UMMUL MUKMININ 1.a. Keistimewaan Walimah Perkawinan Zainab 4. Kebanggaan Diri Zainab atas Istri istri Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/index. H. Sangat Rajin Mengerjakan Shalat Istikharah 3. Memiliki Sifat Malu yang Positif 9.

Memahami Al-Qur'an dan Sunnah serta Memprotes Pendapat Beberapa Tokoh 3. 6.html (11 of 12)12/12/2005 7:51:31 2. Hijrah dan Melahirkan Anak Pertama bagi Kaum Muhajirin Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Bergaul Harmonis dengan Suami Sifat Wara' dan Keinginannya untuk Melaksanakan Syari'at Allah 8. . FATHIMAH BINTI QAIS 1. Ikut Berjihad 4. Memuliakan Rasulullah saw. HADITS PERTAMA B. Rajin Beribadah dan Menuntut Ilmu 10. Pengertian Khusus http://media. Keberanian dan Ketegasan Asma dalam Memberikan Penjelasan J. Pemurah kepada Tamu 4. 3. Dalam Kesedihan Tetap Mematuhi Syariat 6. ASMA BINTI UMAIS ISTRI TIGA SAHABAT YANG DIJAMIN MASUK SURGA 1. Pengertian Umum 2. terhadap Asma K. Keberanian Moralitas 3. Menikah Atas Saran Rasulullah saw. Salah Paham atas Hadits-hadits Sahih tentang Karakter Wanita A. Memahami Sunnah 5. UMMU ATHIYYAH AL-ANSHARIYYAH 1. Pengorbanan Asma pada Jalan Allah 9. 3. 7. dengan Kalimat Khusus L. Peduli terhadap Urusan Umat Islam Pasal 5. Masuk Islam Sejak Dini dan Hijrah ke Habasyah 2. Penuh Perhatian terhadap Anak dan Suami 5. Ilmu dan Kealiman Asma 11. Melaksanakan Haji ketika Hamil Tua 4.isnet.Kebebasan Wanita Berkembang dengan Baik Perkawinan Asma dengan Pendukung Setia Rasulullah saw. 5. 2. Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Rasulullah saw. 4. HADITS KEDUA 1. Kesaksian Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/index. Ikut Berbai'at 2.

dalam Memperlakukan Anak Perempuan 3. dalam memperlakukan Wanita Nonmuslim 5. Teladan Nabi saw. Pelurusan atas Persepsi tentang Kepribadian Wanita Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah 2.org/islam/Wanita/W1/index. dalam Memperlakukan Wanita Muslimah 4. Beberapa Komentar tentang Kepribadian Wanita Muslimah A.84 Jakarta 12740 Telp. Kalibata Utara II No. HADITS KEEMPAT Pasal 6. FAKTOR PENUNJANG PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN WANITA 1.html (12 of 12)12/12/2005 7:51:31 . Teladan Nabi saw. ETIKA PERGAULAN LAKI-LAKI DENGAN WANITA MUSLIM 1. KEBEBASAN KEPRIBADIAN WANITA B.Kebebasan Wanita C. Melaksanakan Kewajiban Agama 3. Pengertian Khusus Hadits D. URGENSI MEMELIHARA KEKHUSUSAN KEPRIBADIAN WANITA C. HADITS KETIGA 1.isnet. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Teladan Nabi saw. dalam Memperlakukan Istri 2. Wanita dan Pencapaian Kesempurnaan (sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Teladan Nabi saw. Menggunakan Hak yang Ditetapkan Syariat D. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.

kalangan yang mengenalnya merasa kagum dan mengakui kemampuannya dalam berpikir secara tenang dan mendalam. Padahal sebenarnya beliau banyak menulis dan merekam buah pikirannya dalam berbagai bidang. Di samping itu sikap hati-hati dalam menyusun buku ini --sikap pelan dan hati-hati disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya menurut nash yang sahih-. Profesor Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah. beliau selalu berbicara jujur. dan kritis. Tulisan beliau masih terbatas dalam bentuk artikel-artikel yang dimuat dalam beberapa majalah Islam. Sejauh yang saya tahu.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Tentang Pengarang Penulis buku ini. Hanya saja. Abdul Halim yang juga dijuluki Abu Abdurrahman ini tidak begitu dikenal di kalangan luas. ide-ide beliau sering seperti mutiara yang masih berserakan di sana sini dan belum ditata dalam satu ikatan. Di dalam pergaulan hidup. belum banyak menurunkan tulisan yang dapat mempublikasikan siapa dirinya kepada orang lain. ketika kami sama-sama bekerja di kementerian pendidikan di Qatar. halus. dan mendiskusikannya dengan teman-teman dekat beliau. Saya tegaskan di sini bahwa saya sudah mengenalnya secara baik sejak seperempat abad silam. sopan. pandangannya yang kritis. Beliau masih terus mengulurulur waktu sehingga menemukan tali pengikat yang diidam-idamkan. saya mengenalnya sebagai seorang muslim yang sangat konsisten http://media. beliau belum banyak membuat tulisan yang membuat beliau dikenal orang atau dengan kata lain.isnet. reformis. Meskipun Prof. sampai pada kejujuran dan sikap istiqamahnya sehingga lahir dan batinnya tetap seirama. adalah seorang tokoh yang belum begitu dikenal di kalangan cendekiawan.membuat beliau membaca berulangkali pemikiran yang telah dituangkan ke dalam bentuk tulisan.html (1 of 4)12/12/2005 7:51:33 . Tulisan-tulisan beliau mengandung ide-ide yang cemerlang dan teori-teori reformasi yang unggul. Sebab. benar. dan berani mengemukakan apa yang diyakininya benar. bersih. Mungkin juga beliau melakukan ralat dan perbaikan sehingga beliau betul-betul merasa mantap dan puas dengan tulisannya. sehingga beliau betul-betul yakin akan kebenaran yang ditulis. jenius.org/islam/Wanita/W1/Syuqqah.

tidak pernah merasa jemu dan bosan untuk mengetahui rahasianya. bagaimana pun kehebatan ilmu pengetahuan dan fatwanya.isnet.html (2 of 4)12/12/2005 7:51:33 . tidak acuh bila menemukan suatu kebenaran. Islam beliau adalah Islam Al Qur'an dan Sunnah semata. Kekonsistenan beliau tidak didasarkan pada Islam mazhab tertentu dari mazhab-mazhab yang lazim diikuti atau Islam suatu periode dari periode-periode sejarah terdahulu. tidak berhenti kalau sudah mengenal jenis penyakit. Saya juga mengenalnya sebagai seorang pemburu kebenaran yang ikhlas dalam mencarinya. Beliau menampakkan wajah yang ceria. Apabila diberi nasihat. Beliau pun tidak mengada-ada mencari kemudahan dalam syariat Allah.Kebebasan Wanita pada ajaran Islam serta senantiasa mempelajari hukum dan ajaran agama untuk diterapkan pada diri dan keluarganya. Saya mengenalnya sebagai seorang pendidik yang didukung bakat. Beliau selalu mendukung semangat kemudahan dan keluwesan dalam menyampaikan dakwah Islam. sehingga beliau yakin betul dengan hasil yang disimpulkan. Beliau senantiasa lapang dada dalam menerima pendapat lain. Beliau pernah menjadi guru sekolah lanjutan atas dan direktur sebuah SLTA di Doha. menghapuskan atau menambahkan. Keputusan dibuat melalui kajian yang teliti dan pemikiran yang mendalam. Beliau tidak belajar untuk pandai beretorika atau membanggabanggakan kehebatan dan kepintaran yang dimiliki. dan bukan pula Islam suatu negara dari negara-negara Islam yang dikenal. Beliau juga seorang yang sederhana dan rendah hati. Sebab ulama mana pun di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. khususnya mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat. Karena itulah dia sangat hati-hati dalam membuat tulisan agar jangan berdasarkan pada pendapat ulama ini atau ulama itu. http://media. serta teliti dalam membaca dan mengkaji. tidak mengherankan jika pada diri beliau sering terlihat semangat seorang pendidik yang senantiasa berupaya memberi dan mengajar dengan berbagai cara dan metode yang sangat menarik. Akan tetapi. serta tidak suka meniru-niru. mendiskusikan dan memperbaiki. Karena itu. studi. dan pengalaman. Beliau tidak suka terburu-buru membuat keputusan dan kesimpulan. siap beradu pendapat. Lebih dari itu. beliau meminta nasihat lebih banyak dan lebih banyak lagi dari orang yang beliau percayai ilmu dan pendapatnya. Setelah itu baru beliau menyusun catatan tentang pokok-pokok pikiran yang masih berserakan untuk dihimpun dan disusun secara rapi. Sifat tekun dan teliti serta berpikir dan mengamati merupakan beberapa keistimewaan yang cukup menonjol dan ciri yang sangat kentara dalam seluruh kehidupannya. tetapi untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupannya. Beliau selalu mendambakan perbaikan. hingga beliau sampai kepada suatu kesimpulan yang betul-betul mantap. tetapi senantiasa berusaha menentukan obat dan menjelaskan cara perawatannya. beliau tidak cukup sekadar menerima.org/islam/Wanita/W1/Syuqqah.

Dakwah sangat berpengaruh terhadap pola berpikir. Hal itu tidaklah aneh sebab memberikan kemudahan merupakan roh dan darah daging syariat Islam. Setelah matang dan mapan. Melalui hubungan tersebut beliau berhasil memetik berbagai pengalaman.html (3 of 4)12/12/2005 7:51:33 . dan jiwa yang kritis. Imam Hasan al-Banna.isnet. Beliau menyatu dengan aturan khusus Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu menghimpun pemudapemuda pilihan serta pernah masuk penjara karena terlibat di dalam salah satu kasus Ikhwanul Muslimin. peran dan jasa beliau sangat besar. dan mengkritik. meskipun akhirnya beliau dikenal orang sebagai seorang tokoh yang kontroversial. (sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.telah kita lihat pembicaraan beliau yang sangat menarik dan berani mengenai krisis pemikiran muslim modern. pemikiran seorang peneliti.84 Jakarta 12740 Telp. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. dan tindak tanduknya. kecenderungan.Kebebasan Wanita Beliau hanya mengikuti saja kemana arah syariat itu berjalan. beliau membuat catatan-catatan yang jeli dan kritis terhadap apa yang telah beliau alami. Kalibata Utara II No. (021) 7984388 http://media. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Melalui hal itu terungkaplah kemampuan beliau dalam menyelami. Beliau tumbuh dan berkembang dalam gerakan Ikhwanul Muslimin sejak usia remaja serta dekat dengan pendiri dan pembina pertamanya. jauh dari asal bunyi dan taklid buta. tidak takut atau bakhil menyebutkan dan menjelaskannya. dan kemauan seorang reformis. bahkan beliaulah yang memiliki ide dan menghimbau untuk menerbitkannya-. apalagi mengenai aturan khusus Ikhwanul Muslimin serta perkembangannya. Pada edisi berikutnya beliau menurunkan tulisan mengenai krisis akhlak muslim modern . kecermelangan pemikiran.org/islam/Wanita/W1/Syuqqah. sekaligus juga tentang kedalaman pemahaman beliau terhadap agama dan kehidupan serta keberanian dalam menentang apa yang beliau yakini salah. Kedua tulisan tersebut membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang memiliki kejelian berpikir. Sejak edisi pertama majalah Al-Muslim al-Mu'ashir --dalam kelahiran majalah ini. menganalisis. Beliau hidup pada zamannya sekaligus mengenal seluk beluknya dan menghadapinya dengan hati seorang mukmin.

Kebebasan Wanita Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.isnet.html (4 of 4)12/12/2005 7:51:33 .org/islam/Wanita/W1/Syuqqah.

.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Pengantar Dr.. dan lingkungan jumlah tersebut lebih dari separuh jumlah masyarakat dunia. jumlah wanita mencapai separuh dari jumlah masyarakat dunia. kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan http://media. baik dahulu maupun sekarang.html (1 of 7)12/12/2005 7:51:35 . orang-orang bijak banyak yang mengaitkan keberhasilan para tokoh dan pemimpin dengan peran dan bantuan kaum wanita lewat ungkapan: "Di balik keberhasilan setiap pembesar ada wanita!" Di sisi lain.. Namun. berarti kamu menyiapkan satu bangsa yang harum namanya Begitu juga. ada yang mengatakan: "Coba periksa kaum wanitanya!" Manusia. jika terjadi musibah atau tindak kriminal.. Pertama. kelompok yang menjadi musuh wanita.isnet. Bahkan. terbagi menjadi dua kelompok. Yusuf Qardhawi (1/3) Dilihat dari hitungan banyaknya. Karena itu. anak-anak.. apabila kamu siapkan dengan baik.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1.. seorang pujangga pernah berkata: Kaum wanita itu bagaikan minyak kesturi. kelompok yang pro dan berbaik sangka terhadap wanita. Seorang pujangga berkata: Seorang ibu ibarat sekolah .... banyak kita lihat para filosof yang menganggap wanita sebagai sumber atau biang terjadinya berbagai bentuk bencana dan tindak kriminalitas di dunia.. setiap kita tentu senang mencium aromanya Tetapi ada pula pujangga yang berkata: Kaum wanita itu bagaikan setan . dilihat dari pengaruhnya terhadap suami.. Kedua.. yang diciptakan untuk kita . yang diciptakan untuk kita.

sehingga Adam beserta anak cucunya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi hingga mereka merasakan pahit getirnya kehidupan. ada juga mereka yang melihat kaum wanita lewat kacamata hitam pekat sehingga wanita dilihat bagaikan kuman penyakit dan kejahatan di dunia. Pertama kali. tugas dari Allah dikeluarkan dan disampaikan kepada laki-laki dan wanita secara bersamaan (ketika keduanya diperintah untuk menetap di surga). dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Dengan demikian.. Di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama --kitab suci penganut Kristen dan Yahudi-. mereka memikulkan ke atas pundak wanita beban penderitaan yang telah dan akan dialami umat manusia sejak Adam diciptakan sampai kiamat nanti. Menurut keyakinan mereka wanitalah yang telah merayu Adam agar memakan buah (pohon yang ada di surga) dan melanggar apa yang ditetapkan Allah. kepadanya diberikan pahala atau siksaan seperti halnya kepada laki-laki." (Thaha: 115) ". Menurut mereka. Kemudian http://media. Islam memandang wanita sebagai seorang manusia. menyanjung. dan janganlah kamu dekati pohon ini. Kepada mereka berdua Allah berfirman: "Dan Kami berfirman: 'Hai Adam. istri. yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. dan anggota masyarakat.html (2 of 7)12/12/2005 7:51:35 . diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Adamlah penanggung jawab utamanya. Namun. maka dia lupa (akan perintah itu). kita akan menemukan bahwa Islam mengangkat harkat dan martabat wanita dengan memandangnya sebagai anak. Sebenarnya." (al-Baqarah: 35) Di dalam Al-Qur'an --begitu juga di dalam Taurat-. Lebih dari itu. serta menyebut-nyebut kelebihan dan keutamaannya dalam keluarga atau masyarakat. Allah SWT berfirman: "Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu..tidak ditemukan nash yang mengatakan bahwa wanita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Adam. dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat. Ada di antara mereka yang berpendapat bahwa wanita hanya cukup belajar menulis. Namun.isnet. bagaimana pun ular dapat menularkan racun. sementara wanita hanya sebagai pengikut.mereka membenarkan dalil-dalil tuduhan tersebut yang dibebankan ke atas pundak kaum wanita. Kepadanya disampaikan perintah dan larangan Allah seperti halnya kepada laki-laki. Bahkan orang-orang yang pesimistis menganggap bahwa ilmu yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang sesat dan meluruskan orang yang bengkok dianggap tidak berguna bagi kaum wanita. apabila penelusuran kita sudah sampai pada Islam.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1. ibu.Kebebasan Wanita Kita menemukan sebagian filosof mendukung keberadaan wanita. Wanita diberi tugas dan kewajiban seperti halnya laki-laki.

" Kasus wanita dalam masyarakat kita --yang dikenal dengan sebutan masyarakat Islam-menjadi contoh yang gamblang tentang sikap keterlaluan dan berlebihan. Pada masa sekarang ini.. sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain .. Orang-orang yang menyepelekan hak wanita memandang wanita dengan sikap angkuh dan pandangan hina. sebagian besar masyarakat mengambil keputusan dengan ekstrem atau berlebih-lebihan. Wanita adalah bagian dari laki-laki dan laki-laki adalah bagian dari wanita. Menurut mereka. juga pernah mengatakan: "Hendaklah kalian mengambil model atau contoh yang pertengahan. Persepsi tersebut diiringi dengan perlakuan yang tidak baik terhadap kaum wanita.isnet." (al-Baqarah: 143) Selain itu. Lazimnya. kita sendiri sering membaca firman Allah berikut ini: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (yang adil dan pilihan) . wanita http://media. serta manhaj generasi salaf yang mudah dan seimbang..html (3 of 7)12/12/2005 7:51:35 . Banyak kasus atau peristiwa yang dipecahkan tidak didasarkan pada jalan tengah yang di dalam terminologi Islam dikatakan sebagai ash-shirat al-mustaqim. pun bersabda: "Sebenarnya wanita adalah saudara kandung laki-laki. sikap pertengahan Islam. Padahal.a. Karena itulah Al-Qur'an mengatakan: ". Karenanya.. Hal itu sering terjadi pada zaman keterbelakangan ketika umat Islam sudah jauh dari tuntunan Nabi saw." Ali r. kita juga sering mendengar kata mutiara yang mengatakan: "Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. bahkan ada pula kecenderungan pada penyia-nyiaan. wanita adalah pelengkap laki-laki dan laki-laki adalah pelengkap wanita. atau menyepelekan dan menyia-nyiakan wanita. Sebaliknya.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1." (Thaha: 121-122) Dalam pandangan Islam." Di dalam Islam tidak pernah dibayangkan adanya pengurangan atas hak wanita atau penzaliman atas wanita demi kepentingan kaum laki-laki sebab Islam adalah syariat Allah SWT yang diturunkan untuk laki-laki dan wanita sekaligus. Mereka digolongkan ke dalam kaum yang menzalimi diri wanita sekaligus dirinya sendiri. wanita bukanlah musuh atau lawan kaum laki-laki. Akan tetapi." (Ali Imran: 195) Rasulullah saw. akan kita temukan penyakit ganas yang melanda alam pemikiran manusia. mereka digolongkan sebagai kaum yang telah melangkahi hukum-hukum Allah.. Yang terlanjur hendaklah surut dan yang tertinggal hendaklah menyusul. maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. ada beberapa pemikiran keliru mengenai wanita menyusup ke dalam benak sekelompok umat Islam sehingga mereka senantiasa memiliki persepsi negatif terhadap watak dan peran wanita..Kebebasan Wanita Tuhannya memilihnya. di tengah-tengah kita.

Mereka mengurung anak-anak perempuan di dalam rumah. Wanita dianggap makhluk yang kurang akal dan agama serta tidak mempunyai keahlian apa pun. hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). sastra. sebab mereka masih membutuhkan pengajar. Hal itu diterapkan sebelum syariat menetapkan had (hukuman) bagi perbuatan zina yang sudah dikenal sekarang ini. maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemai ajalnya atau Allah memberi jalan yang lain kepadanya. tidak boleh keluar untuk belajar atau bekerja. Anak-anak wanita tidak diberi hak untuk mendapatkan warisan.Kebebasan Wanita ibarat jerat setan dan perangkap iblis untuk menggoda dan menyesatkan manusia.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1.html (4 of 7)12/12/2005 7:51:35 . istri-istri Nabi saw. Mengenai pengurungan wanita yang melakukan zina itu AlQur'an menyebutkan: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Di luar itu. Wanita dianggap budak atau setengah budak oleh laki-laki. dan periwayatan hadits. Wanita tidak memiliki wewenang untuk menolak dan tidak berhak menuntut imbalan atau ganti rugi. sementara anak-anak wanita tidak diberi bagian sedikit pun. dan retorika berbicara. orang tua dan suaminya pun tidak dapat mengajarinya. Jika seorang wanita menikah dan tidak senang kepada suami. serta bisa diceraikan kapan pun diinginkan. sehingga sebagian mereka berpandangan bahwa wanita yang baik atau salehah tidak keluar rumahnya kecuali dua kali. fiqih. dia tidak bisa benci atau lari. apapun jenisnya. Akibatnya.isnet. yaitu dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya dan dari rumah suaminya ke liang kubur. Ada lagi kalangan masyarakat yang kembali ke zaman jahiliah sebelum datangnya Islam. sampai suami berkenan menalak atau dia meminta diceraikan (khuluk). Sesungguhnya. Seluruh harta peninggalan ditetapkan sebagai barang jual-beli bagi anak-anak laki-laki. wanita tidak mempunyai jalan atau cara untuk lepas dari neraka perbudakan laki-laki. Padahal Al-Qur'an hanya menjadikan "pengurungan wanita dalam rumah" sebagai hukuman bagi wanita yang melakukan perbuatan zina dengan kesaksian empat orang laki-laki dari kaum muslimin. mereka paham bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Pernah saya temukan http://media. tidak boleh mengikuti kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. tubuhnya dimiliki dengan bayaran uang. Padahal. mereka menghambat wanita dari pancaran nur ilmu pengetahuan dan memaksanya tetap hidup dalam kegelapan dan kebodohan. Bahkan sebagian orang menganggapnya seperti sandal yang bisa dipakai atau dilepaskan kapan pun diinginkan. dikawini untuk melampiaskan keinginan kaum laki-laki. Yang dapat dia lakukan hanyalah sabar meneguk derita dan pahitnya kehidupan." (an-Nisa': 15) Mereka melarang wanita keluar rumah untuk menuntut ilmu dan mendalami agama dengan alasan ada orang tua atau suaminya yang berhak dan berkewajiban mendidik serta memberikan pelajaran. di samping mengenal syair. serta istri-istri para sahabat dan generasi salaf telah sampai ke satu posisi terhormat dalam bidang ilmu. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki sesuatu dapat memberi? Sudah banyak wanita yang sesat karena yang membimbingnya adalah orang-orang yang buta! Di sisi lain.

Lebih jelasnya. Salah satu dari dua gadis itu dengan berterus terang dan berani berkata kepada bapakaya sebagaimana tercantum dalam ayat berikut ini: ". dan wanita Budha atau Hindu boleh pergi ke biara mereka. karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orangyang kuat lagi dapat dipercaya. mengatakan dengan tegas dalam sabda beliau: "Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah ke masjid-masjid Allah. misalnya.Kebebasan Wanita salah seorang ulama kita berkata: "Seorang ulama wanita yang dipercaya dan salehah. seperti Asma yang dijuluki sebagai wanita pemilik dua ikat pinggang dengan suaminya Zubair ibnul Awwam. dan begitu pula sebaliknya. Dalam melakukan pengurungan wanita di rumah. bahkan untuk shalat isya dan subuh." (HR Muslim) Anehnya.) dan meninggalkan nash-nash yang muhkamat (tegas dan jelas maksudnya). sampai saat ini. Hingga ke masalah masjid. wanita masih diharamkan menikmati hak yang sama dimiliki wanita pemeluk agama lain selain Islam." Karimah binti Ahmad al-Marwaziyyah adalah seorang wanita periwayat sahih Bukhari.isnet.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1. Ya bapakku. baik untuk shalat maupun menghadiri pengajian..html (5 of 7)12/12/2005 7:51:35 . Mereka melarang wanita mengikuti bapak atau suaminya untuk melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan yang sebenarnya sanggup dia lakukan dan diperbolehkan oleh agama. Buku riwayatnya dijadikan salah satu buku pegangan yang dipercaya dan sering disebut-sebut oleh Hafizh Ibnu Hajar alAsqalani dalam kitab Fathul Bari. Padahal mereka tahu bahwa kaum wanita ikut shalat berjamaah pada zaman Nabi saw. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah http://media. wanita Nasrani boleh pergi ke gereja. Padahal. Nabi saw. penj. hal itu diceritakan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan dua anak gadis seorang laki-laki tua dalam surat al-Qashash ketika keduanya menggembala dan memberi minum kambingnya. yaitu: "Hai istri-istri Nabi." (al-Qashash: 26) Perkataan ringkas gadis itu telah dijadikan dasar bagi laki-laki untuk memilih berbagai pekerjaan. Sebagai contoh kita lihat mereka berargumentasi dengan ayat-ayat yang terdapat dalam surat al-Ahzab mengenai istri-istri Nabi saw. mereka melarang wanita pergi. mereka sering menyandarkan keputusan pada nash-nash yang mutasyabihat (kalimat yang mengandung beberapa arti.. jika kamu bertakwa.s. mereka boleh pergi ke sinagog. fulanah binti fulan. Hanya wanita muslimah saja yang dilarang pergi ke masjid. Kedua gadis itu berbicara dengan Musa a.. Wanita Yahudi. ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita). kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. hal itu didukung oleh riwayat sahih yang mengatakan bahwa sebagian istri para sahabat pernah melakukannya. menceritakan kepadaku.

. Betapa berlebihannya mereka melindas hak wanita. mereka bahkan mengemukakan hadits-hadits yang tidak jelas ujungpangkalnya. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan. sungguh disayangkan. seperti hadits yang mengatakan bahwa Nabi saw. atau hadits palsu dan berdusta terhadap Rasulullah saw. tidak jelas asal dan sanadnya." Hadits tersebut sangat lemah. Mereka mengutip hadits-hadits sahih.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1.." (al-Ahzab: 32-33) "." Lalu beliau mencium Fathimah seraya berkata: "Sebagian manusia adalah satu keturunan dengan bagian yang lain. Imam Ibnul Qayyim." Tidak cukup sampai di situ. Atau seperti hadits: "Bermusyawarahlah dengan mereka (perempuan) kemudian tentanglah pendapat mereka. Bahkan. dan sebagian besar pengikut Hanbali didasarkan pada dalil-dalil yang tidak layak didiskusikan dan tidak akan tegar menghadapi argumentasi-argumentasi lawannya... maka pastilah aku perintah wanita supaya sujud kepada suaminya. atau setidaknya hak untuk mengatakan setuju atau tidak..html (6 of 7)12/12/2005 7:51:35 .. maka mintalah dari belakang tabir. meskipun sekadar menduga-duga pendapatnya! Namun. maka tidak ada dosa atas keduanya .Kebebasan Wanita perkataan yang baik . Nilainya tidak sepadan sama sekali dengan harga tinta yang dipergunakan untuk menulisnya.. hadits yang sering mereka jadikan pegangan untuk meloloskan pendapat mereka mengenai wanita adalah hadits yang menggambarkan wamta sebagai makhluk kurang akal dan kurang agama. ketika wali wanita memperkenalkan calon suaminya. sangat lemah... tanpa musyawarah atau memperhatikan pendapatnya. serta menjadikan hadits-hadits tersebut sebagai dalil walaupun maksudnya tidak sesuai. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka (istri-istri Nabi)." (al-Ahzab: 53) Mereka pun kadang-kadang mengekang hak wanita dalam memilih pasangan hidupnya. bertanya kepada putrinya. Fathimah az-Zahra: "Apa yang paling baik untuk wanita?" Fathimah berkata: "Bila wanita tidak melihat laki-laki dan laki-laki pun tidak melihatnya." (alBaqarah: 233) Hadits tersebut bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih dari sunnah dan sirah http://media. banyak masalah yang disebutkan dalam pendapat Syafi'i. kita menemukan kaum bapak yang mengawinkan anak gadisnya tanpa restunya.. Maliki. tetapi tidak meletakkannya pada tempatnya. Begitu juga dengan hadits: "Kalau aku ingin memerintahkan seseorang supaya sujud kepada yang lain. sehingga ditolak oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau muridnya.. Sebagai contoh.isnet." Hadits ini sama sekali tidak ada dasarnya sebab bertentangan dengan prinsip musyawarah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk orang tua dalam soal menghentikan bayinya menyusu: ".

(021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Ummu Salamah. Beliau pernah bermusyawarah dengan istri beliau. mengambil pendapat Ummu Salamah yang dipandang lebih baik dan lebih tepat. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.Kebebasan Wanita (sejarah) kehidupan Rasulullah saw. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No. ketika terjadi Perang Hudaibiyah.84 Jakarta 12740 Telp. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.a.org/islam/Wanita/W1/Pengantar1. Hal itu pun tergambar dalam riwayat mereka dari Ali bin Abi Thalib r." Ketidakbenaran riwayat ini telah saya jelaskan dalam tulisan-tulisan saya terdahulu (lihat buku Fatawa Mu'ashirah). Nabi saw.html (7 of 7)12/12/2005 7:51:35 . (sebelum. yang berbunyi: "Wanita itu jelek keseluruhannya.isnet. dan yang lebih jeleknya lagi pada diri wanita itu bahwa dia harus memiliki kejelekan tersebut. Atau seperti yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab Mustadrak-nya dan dengan sanadnya: "Dan janganlah kalian suruh wanita tinggal dalam kamar dan jangan kalian ajarkan kepada mereka menulis!" Hadits ini telah divonis oleh para kritikus hadits sebagai hadits maudhu' (palsu) sebagaimana yang dikatakan oleh Hafizh adz-Dzahabi ketika beliau mengulas riwayat alHakim ini.

misalnya http://media. Apalagi jika ternyata penulisnya adalah orang yang ternama dan populer dalam dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran seperti halnya ar-Raghib al-Ashfahani.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. sebagaimana telah diingatkan oleh Imam al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Al-Munqidz minadh Dhalal (Penyelamat dari Kesesatan).isnet. Karena itulah. Bahkan sampai pada pelarangan menggunakan pakaian putih yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita Mesir sejak dahulu ketika mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. bersabda: "Sebaik-baik mertua/ipar adalah kubur. Banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan hal itu. Hanya saja. dalam soal berpakaian. wanita tidak boleh keluar rumah. Mereka yang berhaluan keras menjadikan kehidupan wanita bagaikan penjara yang tidak tembus ke dalamnya walaupun seberkas cahaya.html (1 of 7)12/12/2005 7:51:38 . Pada dasarnya. tidak dianjurkan berbicara dengan kaum laki-laki --meskipun dengan cara yang sopan. Namun. Beliau memulai pembahasan dengan perkataan bahwa Rasulullah saw. saya menemukan keterangan bahwa beliau menyediakan bab khusus mengenai anak perempuan dengan judul Fa'idatu Mautiha wa Tamanihi (Manfaat Kematian Anak Perempuan dan Mendambakan Kematiannya). tetapi dalam bidang yang lain dia buta atau semibuta." dan "Menguburkan anak-anak perempuan merupakan salah satu kemuliaan. sebagian orang tidak mampu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap sumber rujukan. Mereka mengira bahwa semua yang terdapat dalam buku adalah keterangan yang dapat dipercaya. pergi ke masjid. buku-buku sastra tidak dapat dijadikan sumber pengambilan hadits-hadits Nabi saw. sekaligus tidak mampu membedakan satu riwayat dengan yang lainnya. Yusuf Qardhawi (2/3) Ketika membaca buku Muhadharutul Udaba' karangan ar-Raghib al-Ashfahani. Beliau adalah penulis buku Mufradatul Qur'an. Muka dan telapak tangannya adalah aurat." Kedua hadits tersebut tergolong pada sebagian dari hadits-hadits maudhu' dan mendustakan Rasulullah saw. begitu pula suara dan pembicaraannya. Ketika ditanyakan alasan pelarangannya. mereka menjawab bahwa perbuatan tersebut menyerupai laki-laki! Padahal.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Pengantar Dr. Allah memberikan kelonggaran bagi wanita dalam hal yang tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki. dan lain-lain. Ad-Dzrari'ah ila Makarimisy Syariah. ada yang mereka lupakan bahwa seseorang itu dapat saja menjadi figur dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan.

dia menolak mentah-mentah hadits: "Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Inilah yang membuat wanita lebih banyak tinggal di rumah dibandingkan dengan kaum laki-laki. menyepelekan. beserta para sahabat dan Khulafaur Rasyidin. Jika kelompok pertama tadi menjadi tawanan tradisi Timur yang diwarisi turun-temurun. Kalau memang sudah diciptakan dalam bentuk yang berbeda dari segi ciptaannya. sebab menurut pandangannya hadits ini berlawanan dengan hadits sahih yang berbunyi: "Ambillah separuh agamamu dari wanita yang pipinya merah ini (maksudnya Aisyah r. mengapa harus ada perbedaan antara keduanya? Mereka telah lupa bahwa Allah menciptakan kedua insan dengan perbedaan dalam struktur fisik untuk suatu tujuan yang sangat besar dan mulia. serta generasi khalaf (berikutnya) di berbagai belahan dunia dan berbagai masa.html (2 of 7)12/12/2005 7:51:38 . terutama dalam merancang pendidikan dan pekerjaan bagi wanita. hal itu tidak boleh kita abaikan. sehingga melangkahi hukum Allah serta melampaui garis fitrah dan akhlak mulia yang telah ditetapkan agama. maka kelompok kedua ini menjadi tawanan tradisi Barat. dan hal seperti itu telah mendapat perhatian dari ilmu modern pada zaman sekarang ini. Kebalikan dari mereka yang menyia-nyiakan. Kita lihat. salah seorang penulis menolak hadits ini dan menganggapnya sebagai hadits bohong dan palsu. atau dalam semua mazhab umat sampai masa sekarang ini." Padahal hadits itu adalah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya dan diterima secara bulat oleh para ulama dan tidak ada yang mempermasalahkannya sejak beberapa abad yang silam. sebagian orang secara membabi buta menolak nash-nash sahih yang sudah mapan tanpa penjelasan. kita temukan pula kelompok lain yang berlebihan dalam urusan wanita. Menurut mereka. Menjadi ibu dengan segala ciri. Saya melihat kelompok kedua ini ingin mengikis semua bentuk perbedaan antara laki-laki dan wanita sebab keduanya sama-sama manusia. Mereka menyalahi apa yang sudah tetap dalam Al Qur'an dan perbuatan Rasulullah saw. dan beban deritanya merupakan inti misi kaum wanita.a. yaitu kawin kepada lebih dari seorang wanita bagi orang yang berkeinginan untuk itu atau merasa dirinya mampu dan yakin bahwa dia akan bisa berbuat adil.Kebebasan Wanita pengharaman memakai perhiasan emas dan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera bagi kaum laki-laki. Begitu juga perbuatan generasi salaf pada zaman-zaman keemasan umat Islam. Lebih aneh lagi.)" Bayangkan bagaimana dia menolak hadits sahih yang telah diterima secara bulat demi mempertahankan suatu hadits bohong dan batil yang tidak ada nilai dan bobotnya menurut neraca ilmu pengetahuan! Ada pula kita temukan orang yang ingin mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi laki-laki. kelebihan. Mereka memiliki misi dalam kehidupan ini yang sesuai dengan tabiat dan keahlian masing-masing. hanya yang satu dilahirkan sebagai lakilaki dan yang satu lagi sebagai wanita. Ketika menyampaikan ceramah di Qatar.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. http://media. seperti yang dilakukan oleh seorang satrawan wanita terkenal. dan mempecundangi hak wanita.isnet.

Nabi saw. bersabda: "Allah melaknat wanita yang menyambung dan minta disambung rambutnya.isnet. atau guna menghalalkan kebijakan-kebijakan penguasa yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Anda lihat mereka diam saja ketika muncul undang-undang yang memperbolehkan zina dan mereka ikut-ikutan menentang poligami.html (3 of 7)12/12/2005 7:51:38 .Kebebasan Wanita Bahkan adapula yang menghimbau agar diciptakan sistem yang membagi-bagikan harta warisan kepada wanita sama dengan bagian saudara laki-lakinya. atau pakaian tipis yang menerawang atau menampilkan bentuk dan lekuk-lekuk tubuh --seperti pakaian budaya bangsa Barat yang menyusup ke dalam masyarakat Islam--hanyalah dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan melakukan shalat atau ibadah lainnya. Wanita-wanita yang berpakaian telanjang adalah wanita yang pakaiannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agama. sebab si pelaku telah memalsukan keadaan yang sebenarnya. lalu mereka berbicara mengenai Allah tanpa didasari ilmu pengetahuan yang benar. baik dari segi fiqih maupun dalam bentuk perbuatan selama empat belas abad. sebagai pemalsuan. padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Bodoh sekali orang yang berkata begitu. Beliau pun memutuskan bahwa mereka tidak akan masuk surga bahkan tidak bisa mencium bau surga. tentu Nabi saw. Sebab. arus pemikiran tersebut telah melanda orang yang mengaku sebagai ahli agama. dengan tujuan agar mereka dapat mengeluarkan fatwa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh syariat Allah dan melegitimasi keadaan yang sedang berlaku." Perbuatan menyambung rambut ini disebut oleh Rasulullah saw. dan beliau mengisyaratkan bahwa yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. menolak bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.a. dan Mu'awiyah r.. yang mengatakan bahwa Nabi saw. serta secara terang-terangan menyalahi nash Kitabullah. Ibnu Abbas. Artinya mereka memakai pakaian yang masih menerawang dan menampilkan lekuk-lekuk dan bentuk tubuh. atau tidak menutupi bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi. Mereka membuat keadaan menyimpang dari jalan yang benar. Jika dikatakan bahwa yang mereka lakukan itu hanya dosa kecil. Karena itu. Asma. Aisyah. Mereka berbicara dengan mengatasnamakan Islam melalui pers dan media massa. dan Ijma' para ulama. Yang lebih mengherankan lagi. padahal ada riwayat hadits sahih dari Ibnu Mas'ud. Kita juga menemukan ulama yang memfatwakan bolehnya wanita memakai rambut palsu.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. sendiri memasukkan wanita-wanita seperti itu ke dalam kelompok penghuni neraka yang "berpakaian telanjang". Sunnah Rasulullah saw. tidak memutuskan mereka masuk neraka atau mengharamkan mereka dari surga walaupun sekadar mencium baunya. Serupa dengan itu orang yang memfatwakan bahwa pakaian yang memperlihatkan kedua siku dan betis atau rambut. Apakah mungkin mereka tidak tahu bahwa berketerusan melakukan http://media. Sekarang katakanlah kita menerima bahwa memakai pakaian yang tidak menutup aurat itu hanyalah dosa kecil. Di antara mereka itu ada yang tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu mengenai hadits-hadits yang sahih dan jelas.

Hal-hal itu menyebabkan kaum laki-laki dan wanita semakin jauh dari tuntunan Islam." (arRahman: 8-9) Buku yang saya antarkan untuk pembaca sekarang ini dapat menjelaskan karakter pertengahan Islam tersebut dan menampilkan sikap Islam yang sebenarnya mengenai masalah yang sangat penting ini. semakin bertambah kuat keyakinannya mengenai keluasan pandangan Islam terhadap wanita. Itulah yang diisyaratkan Allah SWT dalam firman-Nya: "Supaya kamu jangan melampaui batas dalam neraca itu.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. Beliau tidak menukil/menyadur ucapan para http://media. Muhammad saw. Semakin dalam kajian yang dia lakukan terhadap masalah ini. jelasnya mengenai masalah wanita serta perannya dalam rumah tangga. menegaskan." Yang tepat dikatakan adalah bahwa sebagian besar dari orang-orang yang bersikap ekstrem dan berlebihan dalam meniru Barat adalah sebagai reaksi terhadap orangorang yang bersikap ekstrem dan keterlaluan dalam meniru Timur. Itu sama artinya dengan menyerahkan kepada orang-orang sekuler dan antiagama senjata yang dapat mereka gunakan untuk menghalangi para da'i dalam memecahkan berbagai problem kehidupan secara islami.Kebebasan Wanita dosa kecil akan mengantarkan pelakunya pada dosa besar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama. Beliau semakin serius menangani masalah ini karena melihat sikap berlebihan dari sekelompok umat Islam dan sebagian para da'i dalam mengenali kaum wanita. kedudukan. dan menentukan nilai dan maksud yang dituju. tidak melebihi dan tidak pula mengurangi. ketika dia banyak sekali menemukan nash-nash yang berlawanan dengan sikap sebagian besar kaum muslimin yang keras dan kaku mengenai wanita. dan peranan pentingnya di tengah keluarga dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu. sehingga mereka berkata: "Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan secara terus-menerus dan tidak ada dosa yang besar jika disertai dengan istighfar. Dalam kajian ini. masyarakat. sehingga nash itu sendiri dengan bahasa dan gayanya akan menjelaskan. yang harus diambil adalah sikap yang mencerminkan sifat atau karakter pertengahan Islam yang tidak keterlaluan dan tidak pula menyepelekan suatu masalah. Karena itu. penulis buku ini tidak berpegang pada ucapan si fulan atau orang tertentu. banyak terdapat nash dalam buku ini yang secara sengaja dikemukakan begitu saja. Sementara yang dituntut dari kita hanyalah tunduk dan patuh kepada petunjuk dan bimbingan Dinulhaq yang dibawa oleh Nabi kita. tetapi membiarkan nash-nash berbicara dan menentukan hukum sendiri. dan kehidupan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.isnet. atau dengan kata lain mereka menjadi tawanan zaman kuno dan zaman modern.html (4 of 7)12/12/2005 7:51:38 . Penulis buku ini mulai menekuni masalah wanita muslimah sejak bertahun-tahun. Dalam masyarakat Islam masih bercampur aduk antara yang hak dan yang batil.

pandangannya yang kritis. Hanya saja. Bahkan pada kenyataannya kita sedang menghadapi sebuah ensiklopedia yang sarat dengan masalah-masalah penting mengenai wanita muslimah. dan berani mengemukakan apa yang diyakininya benar. belum banyak menurunkan tulisan yang dapat mempublikasikan siapa dirinya kepada orang lain. tenaga. adalah seorang tokoh yang belum begitu dikenal di kalangan cendekiawan. pakaian dan perhiasannya. pertemuannya dengan kaum laki-laki.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. halus. hingga pada keterlibatannya dalam kehidupan sosial dan politik menurut pandangan nash-nash Al-Qur'an. Beliau mengorbankan waktu. atau ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai nash tersebut.html (5 of 7)12/12/2005 7:51:38 . dan mendiskusikannya dengan teman-teman dekat beliau. Sejauh yang saya tahu. reformis. perannya di tengah keluarga dan masyarakat. beliau belum banyak membuat tulisan yang membuat beliau dikenal orang atau dengan kata lain. kalangan yang mengenalnya merasa kagum dan mengakui kemampuannya dalam berpikir secara tenang dan mendalam. baik menyangkut kepribadian dan kedudukannya. Kita benar-benar sedang menekuni suatu kajian ilmiah yang dapat dipercaya karena didukung oleh nash-nash yang sahih. Di samping itu sikap hati-hati dalam menyusun buku ini --sikap pelan dan hati-hati disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya menurut nash yang sahih-.membuat beliau membaca berulangkali pemikiran yang telah dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Di http://media. Abdul Halim yang juga dijuluki Abu Abdurrahman ini tidak begitu dikenal di kalangan luas. Beliau masih terus mengulurulur waktu sehingga menemukan tali pengikat yang diidam-idamkan. ketika kami sama-sama bekerja di kementerian pendidikan di Qatar. Padahal sebenarnya beliau banyak menulis dan merekam buah pikirannya dalam berbagai bidang. Saya tegaskan di sini bahwa saya sudah mengenalnya secara baik sejak seperempat abad silam. dan kritis. ide-ide beliau sering seperti mutiara yang masih berserakan di sana sini dan belum ditata dalam satu ikatan. sopan. Profesor Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah. dan pemahaman ulama salaf terhadap nash-nash yang me-nyangkut masalah wanita tersebut.isnet. Tulisan beliau masih terbatas dalam bentuk artikel-artikel yang dimuat dalam beberapa majalah Islam. Penulis buku ini. dan pengalaman sehingga membuahkan keberhasilan sampai ke tingkat yang begitu matang. sehingga beliau betul-betul yakin akan kebenaran yang ditulis. Meskipun Prof. Mungkin juga beliau melakukan ralat dan perbaikan sehingga beliau betul-betul merasa mantap dan puas dengan tulisannya. benar. diambil dari sumber-sumber yang paling dipercaya dan betul-betul dikuasai oleh penulisnya. hati. Sebab. hadits. pikiran. jenius. sampai pada kejujuran dan sikap istiqamahnya sehingga lahir dan batinnya tetap seirama.Kebebasan Wanita ulama atau para pensyarah kecuali dalam batas yang wajar untuk sekadar menjelaskan halhal yang kurang jelas. beliau selalu berbicara jujur. samar-samar. Tulisan-tulisan beliau mengandung ide-ide yang cemerlang dan teori-teori reformasi yang unggul. ilmu. bersih.

hingga beliau sampai kepada suatu kesimpulan yang betul-betul mantap. Beliau tidak suka terburu-buru membuat keputusan dan kesimpulan. menghapuskan atau menambahkan. tidak acuh bila menemukan suatu kebenaran. Sebab ulama mana pun di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Karena itulah dia sangat hati-hati dalam membuat tulisan agar jangan berdasarkan pada pendapat ulama ini atau ulama itu. sehingga beliau yakin betul dengan hasil yang disimpulkan.html (6 of 7)12/12/2005 7:51:38 . Beliau juga seorang yang sederhana dan rendah hati. serta teliti dalam membaca dan mengkaji. Beliau menampakkan wajah yang ceria. saya mengenalnya sebagai seorang muslim yang sangat konsisten pada ajaran Islam serta senantiasa mempelajari hukum dan ajaran agama untuk diterapkan pada diri dan keluarganya.isnet. tetapi senantiasa berusaha menentukan obat dan menjelaskan cara perawatannya. Islam beliau adalah Islam Al Qur'an dan Sunnah semata. Saya mengenalnya sebagai seorang pendidik yang didukung bakat. Beliau tidak belajar untuk pandai beretorika atau membanggabanggakan kehebatan dan kepintaran yang dimiliki. tetapi untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupannya. Beliau senantiasa lapang dada dalam menerima pendapat lain.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2. Beliau pernah menjadi guru sekolah lanjutan atas dan direktur sebuah SLTA di Doha. tidak berhenti kalau sudah mengenal jenis penyakit. siap beradu pendapat. Lebih dari itu. beliau meminta nasihat lebih banyak dan lebih banyak lagi dari orang yang beliau percayai ilmu dan pendapatnya. mendiskusikan dan memperbaiki. tidak mengherankan jika pada diri beliau sering terlihat semangat seorang pendidik yang senantiasa berupaya memberi dan mengajar dengan berbagai cara dan metode yang sangat menarik.Kebebasan Wanita dalam pergaulan hidup. Kekonsistenan beliau tidak didasarkan pada Islam mazhab tertentu dari mazhab-mazhab yang lazim diikuti atau Islam suatu periode dari periode-periode sejarah terdahulu. Akan tetapi. dan pengalaman. serta tidak suka meniru-niru. bagaimana pun kehebatan ilmu pengetahuan dan fatwanya. Setelah itu baru beliau menyusun catatan tentang pokok-pokok pikiran yang masih berserakan untuk dihimpun dan disusun secara rapi. Karena itu. Keputusan dibuat melalui kajian yang teliti dan pemikiran yang mendalam. Saya juga mengenalnya sebagai seorang pemburu kebenaran yang ikhlas dalam mencarinya. Apabila diberi nasihat. dan bukan pula Islam suatu negara dari negara-negara Islam yang dikenal. studi. tidak pernah merasa jemu dan bosan untuk mengetahui rahasianya. Beliau selalu mendukung semangat kemudahan dan keluwesan dalam menyampaikan dakwah Islam. beliau tidak cukup sekadar menerima. Sifat tekun dan teliti serta berpikir dan mengamati merupakan beberapa keistimewaan yang cukup menonjol dan ciri yang sangat kentara dalam seluruh kehidupannya. Beliau selalu mendambakan perbaikan. khususnya mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan keluarga dan http://media.

(021) 7984391-7984392-7988593 Fax.Kebebasan Wanita masyarakat. (sebelum. Kalibata Utara II No.isnet.org/islam/Wanita/W1/Pengantar2.html (7 of 7)12/12/2005 7:51:38 . (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Hal itu tidaklah aneh sebab memberikan kemudahan merupakan roh dan darah daging syariat Islam. Beliau pun tidak mengada-ada mencari kemudahan dalam syariat Allah. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.84 Jakarta 12740 Telp. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Beliau hanya mengikuti saja kemana arah syariat itu berjalan.

Saya sendiri http://media.telah kita lihat pembicaraan beliau yang sangat menarik dan berani mengenai krisis pemikiran muslim modern. apalagi mengenai aturan khusus Ikhwanul Muslimin serta perkembangannya.isnet. Pada edisi berikutnya beliau menurunkan tulisan mengenai krisis akhlak muslim modern . bahkan beliaulah yang memiliki ide dan menghimbau untuk menerbitkannya-. Orang yang membaca tulisan beliau boleh saja tidak sependapat dengannya. peran dan jasa beliau sangat besar.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Pengantar Dr. Setelah matang dan mapan. meskipun akhirnya beliau dikenal orang sebagai seorang tokoh yang kontroversial. Imam Hasan al-Banna. kecermelangan pemikiran. dan kemauan seorang reformis.html (1 of 6)12/12/2005 7:51:40 . Beliau hidup pada zamannya sekaligus mengenal seluk beluknya dan menghadapinya dengan hati seorang mukmin. Sejak edisi pertama majalah Al-Muslim al-Mu'ashir --dalam kelahiran majalah ini. menganalisis. Melalui hubungan tersebut beliau berhasil memetik berbagai pengalaman. dan mengkritik. jauh dari asal bunyi dan taklid buta. dan jiwa yang kritis. dan tindak tanduknya. tidak takut atau bakhil menyebutkan dan menjelaskannya.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. Yusuf Qardhawi (3/3) Beliau tumbuh dan berkembang dalam gerakan Ikhwanul Muslimin sejak usia remaja serta dekat dengan pendiri dan pembina pertamanya. Kedua tulisan tersebut membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang memiliki kejelian berpikir. kecenderungan. Dakwah sangat berpengaruh terhadap pola berpikir. sekaligus juga tentang kedalaman pemahaman beliau terhadap agama dan kehidupan serta keberanian dalam menentang apa yang beliau yakini salah. beliau membuat catatan-catatan yang jeli dan kritis terhadap apa yang telah beliau alami. Melalui hal itu terungkaplah kemampuan beliau dalam menyelami. pemikiran seorang peneliti. Beliau menyatu dengan aturan khusus Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu menghimpun pemudapemuda pilihan serta pernah masuk penjara karena terlibat di dalam salah satu kasus Ikhwanul Muslimin.

karena ketidaktahuan orang mengenai nash-nash syariat yang mengandung dalil tentang kemudahan dan menentang sikap mempersulit. kaku. trend yang melanda umat Islam selama berabad-abad cenderung menunjukkan sikap keras. http://media. mengartikannya secara kasar. supaya memberikan kesempatan belajar yang lebih luas lagi bagi mereka.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. Zainab --istri Mas'ud-. Anda pasti tetap salut dan hormat pada pemikiran dan keikhlasannya. dan berburuk sangka terhadap wanita. memisahkannya dari sababulwurud (sebab muncul)-nya satu hadits. khususnya dari haditshadits Nabi saw. memisahkannya dari pembicaraan sebelumnya atau dengan konteks pembicaraan. Akibatnya. Kaum wanita memenuhi undangan untuk menghadiri pertemuan umum di masjid. hal-hal seperti itu terlupakan. Dalam hal ini.Kebebasan Wanita pernah menentang pendapat beliau dalam edisi lanjutan majalah tersebut. Jumlah nash-nash tersebut sangat banyak dan dilengkapi dengan keterangan yang jelas. Penulis buku kita ini jeli sekali melihat kedua faktor tadi untuk kemudian beliau mencurahkan perhatian sepenuhnya pada kedua masalah berikut. mereka hanya mengambil dalil dari hadits-hadits dha'if atau maudhu'. sikap keras tersebut terjadi karena dua hal. Zainab binti Jahsy melakukan pekerjaan dengan tangan sendiri dan bersedekah. Tampaknya.bekerja dengan tangan sendiri dan memberi nafkah (belanja) untuk suami dan anak-anak yatim yang dipeliharanya.isnet. Sedangkan di dalam berbagai dawawin (buku-buku besar) yang menghimpun berbagai hadits. Dalam hal ini. serta mengucilkannya dari hukum-hukum Islam yang lazim dan tujuannya yang menyeluruh sehingga tidak ada kesinkronan antara satu dengan yang lainnya. misalnya dengan meletakkan tidak pada tempatnya. khususnya nash-nash Sunnah Nabi saw. Pertama. mencari nash-nash yang muhkamat. Orang sibuk membaca kitab-kitab mazhab fiqih saja sehingga tidak sempat lagi menggali kitab-kitab besar yang sarat dengan sunnah. Mengenai masalah ini cukup banyak contoh. Kedua. dapat saya sebutkan kepada para pembaca beberapa tema dari buku ini sebagai contoh tentang kekuatan pribadi muslimah dan kesadarannya pada tanggung jawab: q q q q q Kaum wanita menuntut Rasulullah saw. Namun demikian. Anda akan merasakan betapa banyak dan jelasnya maksud nash-nash tersebut.html (2 of 6)12/12/2005 7:51:40 . Buku ini berjalan ke arah memberi kemudahan serta menghilangkan kesulitan dan beban dari pundak wanita muslimah. nash-nash Al-Qur'an sudah dimaklumi oleh semua orang dan sunnah-sunnah hanya tampil dalam beberapa kitab saja. kita tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk menyebutkannya satu persatu. Anda dapat membaca topik-topik pembahasan dan bagian-bagian yang menghimpun hadits-hadits yang banyak sekali. dan bagianbagiannya. Ummu Athiyyah ikut bersama suaminya dalam enam kali peperangan. tidak memahami dengan baik nash-nash yang sudah mereka ketahui. yang sahih. ceroboh dalam meng-istinbath hukum darinya. Pertama. Bagaimanapun. Kemudian mengumpulkan nash-nash yang mencerminkan roh Islam ini dan sikapnya terhadap kaum wanita. Sementara. sanad. banyak Anda lihat kaum muslimin tidak mempedulikan hadits-hadits sahih.

menerangkan. kepada pembaca beliau memutuskan untuk menyuguhkan khazanah yang diambil dari kitab Shahih Bukhari dan Muslim saja. Ummu Hani melindungi pelarian perang dan menyesalkan ketidaksetujuan saudara laki-lakinya.html (3 of 6)12/12/2005 7:51:40 . dan ketetapan (taqrir) Nabi saw. Pola dan langkah-langkah awal yang dilakukan dalam penyusunan buku ini adalah membaca sebanyak mungkin buku-buku Sunnah sebab di dalamnya terdapat banyak sekali khazanah ilmiah yang tidak patut diabaikan. menguatkan. Seorang wanita mempertahankan haknya untuk berpisah dengan suaminya.isnet. Akan tetapi. maka beliau menampakkan keluasan wawasan dalam menyampaikan apa yang beliau inginkan. Atikah binti Zaid. Ummu Kaltsum binti Uqbah --seorang gadis remaja-. Ummu Ya'qub berdialog dengan Abdullah bin Mas'ud. Seorang wanita dari Kabilah al-Khats'amiyyah --masih gadis remaja-. Untuk pembaca budiman. mempertahankan haknya terhadap kesaksian jamaah. istri Umar ibnul Khattab. Akan tetapi. Ummu ad-Darda menyangkal pendapat Abdul malik bin Marwan. cukup saya tunjukkan satu contoh tentang komentar penulis untuk dibaca dengan tenang dan teliti bab penutup yang sarat dengan kandungan nash mengenai keterlibatan wanita bersama kaum laki-laki dalam kehidupan sosial.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. dalam hal ini. Zainab binti al-Muhajir berdialog dengan Abu Bakar Siddiq. Sekarang beliau mempersembahkan kepada kita mutiara-mutiara Nabawi berupa ucapan. Masalah-masalah tersebut dibicarakan oleh seseorang yang berpengalaman dan memahami kondisi zaman serta http://media.Kebebasan Wanita q q q q q q q q q q q q q q Ummu Haram mendambakan mati syahid bersama pasukan marinir. Asma binti Syakl mengenyampingkan rasa malu demi mendalami agama. atau menerapkannya dalam realita kehidupan. beliau seringkali menyuguhkan nash-nash tersebut tanpa mengomentarinya karena nash-nash itu berbicara sendiri untuk menyampaikan maksud kepada manusia yang satu sama lainnya saling menjelaskan. Subai'ah binti al-Harits mengetahui cara mencari kebenaran hingga sampai ke tingkat yakin. Beliau membacanya dengan tekun dan menyelidikinya secermat mungkin sehingga beliau berhasil mengumpulkan nash yang banyak sekali jumlahnya. dalam tahap ini. Hafshah binti Umar meralat kesalahan Abdullah bin Umar. Beliau berbicara mengenai gejala-gejala sosial baru yang memaksa terjadinya pertemuan wanita dengan laki-laki pada masa sekarang ini. perbuatan. Pada bagian tertentu. setelah dia masuk Islam.bersusah payah menghajikan bapaknya.berpisah dengan keluarganya dan ikut hijrah guna menyelamatkan agamanya. Hindun binti Utbah mengucapkan selamat kepada Rasulullah saw. jika beliau mengomentari nash tersebut dengan menarik kesimpulan. Seorang wanita mempertahankan haknya dalam memilih suami.

beliau menarik kesimpulan/hukum yang benar dari nash tersebut. diperkuat dengan dalil yang bahwa Umar ibnul Khattab terus melarang mereka pergi haji. dan baru diizinkan pergi haji ketika Umar menunaikan hajinya yang terakhir. menerapkan perintah untuk tetap tinggal di rumah. dan munculnya hambatan. Perintah untuk tetap di rumah hanya diperuntukkan bagi istri-istri Nabi saw. tidak mungkin memiliki kesimpulan yang benar mengenai kasus-kasus wanita. Mengapa perintah ini tidak menghalangi mereka keluar rumah untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial? Kami telah menyebutkan ratusan nash yang bersumber dari kitab Shahih Bukhari dan Muslim. pergi ke lapangan yang dikhususkan sebagai tempat penyelenggaraan shalat 'id.isnet. ayat di atas beserta ayat yang sebelum dan sesudahnya ditujukan kepada istri-istri Nabi saw." Pada bagian lain Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Aisyah dan orang-orang yang sependapat dengannya memahami targhib (dorongan) untuk melaksanakan haji yang terdapat dalam sabda Nabi saw. diperbolehkan menunaikan haji berulangkali. lalu beliau melewati jamaah wanita dan bersabda: http://media. kemudian setelah mengetahui kekuatan dasar/alasan Aisyah.agar kita dapat melihat bagaimana wanita-wanita kaum muslimin pada zaman Nabi saw. akhirnya Umar mengizinkan mereka (istri-istri Nabi saw.Kebebasan Wanita perubahan masyarakatnya. Adapun masalah kedua yang mendapat perhatian dari penulis adalah menjawab pemahaman-pemahaman keliru yang menyebabkan nash melenceng dari jalurnya. baik secara sengaja ataupun tidak.. Pada dasarnya.' Dengan demikian. Kata Imam Ibnul Qayyim --semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya-. dia berkata bahwa pada hari raya Fitri atau Adha Rasulullah saw.seorang ahlu fiqih haruslah mampu mengawinkan kewajiban dengan kenyataan.' Pada ayat: 'Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.html (4 of 6)12/12/2005 7:51:40 . Namun. seolah-olah Umar mengambil sikap tawaqquf (berdiam diri). yang berbunyi: 'Ini. Nash-nash tersebut menegaskan keterlibatan wanita dalam berbagai bidang kehidupan.) melaksanakan haji pada akhir masa pemerintahan beliau.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. Kemudian.: 'Jihad yang paling baik dan paling indah bagi kalian adalah menunaikan haji. coba kita perhatikan nash-nash Sunnah --yang berfungsi menjelaskan Al-Qur'an-. " Jika kita katakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada semua wanita muslimah.' itu pada mulanya. Dalam menjelaskan hadits. meskipun dia hapal di luar kepala berbagai macam nash. sebenarnya ditujukan kepada istri-istri Nabi saw. penulis berkata: "Dari Abu Sa'id al-Khudri. dan hadits ini mengkhususkan keumuman sabda Nabi saw. misalnya pendapat beliau mengenai firman Allah yang berbunyi: "Dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumahmu" dan hadits yang menggambarkan wanita sebagai makhluk yang kurang akal dan agama. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Firman Allah tentang hendaknya kamu (perempuan) tetap di rumahmu. Dapat saya katakan bahwa orang yang tidak memahami gejalagejala sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat kita.

maka takutlah kepada Allah. dan jangan kalian pergunakan kekuatan kalian itu kecuali untuk halhal yang baik dan bermanfaat. dan kalimat "yang kurang akal dan agama" disampaikan hanya satu kali dengan tujuan menarik perhatian sekaligus merupakan pendahuluan yang apik-dan halus dalam menyampaikan nasihat. terhadap hikmah/ kebijaksanaan Allah SWT adalah karena Allah meletakkan kekuatan di tempat yang kita duga lemah dan dia memperlihatkan kelemahan di tempat yang kita duga kuat! Karena itu kita patut bertanya." Hal itu menjelaskan mengapa Rasulullah saw. kekaguman Rasulullah saw.? Seolah-olah beliau ingin mengatakan: "Wahai kaum wanita. Mereka digambarkan oleh Umar dalam ucapannya sebagai berikut: "Tatkala kami sampai di Madinah. di sini kami hanya membahas sisi yang pertama. Hadits Nabi saw.. Lalu wanita-wanita kami meniru adab dan perilaku orang-orang Anshar. mengatakan: ".. itu mengandung sentuhan atau sindiran halus terhadap kaum wanita? Bukankah itu merupakan permulaan yang apik pada satu bagian dari bagian-bagian nasihat Nabi saw. kata-kata di dalam hadits tersebut tidak berbentuk taqriri (ketetapan) kaidah umum atau hukum umum. Akan tetapi. Mereka adalah jamaah wanita kota Madinah yang mayoritas kaum Anshar. hal itu tidak pernah disampaikan secara khusus dalam bentuk taqriri.atas kaum lakilaki yang memiliki sikap tegas. kemudian menjatuhkan martabat mereka dan merendahkan nilai kepribadian mereka pada saat yang penuh dengan suka cita itu? Dari segi kepada siapa hadits itu ditujukan. sudah jelas." Demikianlah permasalahannya. Artinya. tetapi lebih bersifat ungkapan rasa kagum Rasulullah saw. baik dari segi momentum dikeluarkannya hadits tersebut atau dari segi kepada siapa hadits tersebut ditujukan maupun dari segi bentuk dan susunan katanya. Mungkinkah Rasulullah saw. hadits di atas disampaikan ketika Nabi saw.html (5 of 6)12/12/2005 7:51:40 . Aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian?" Dari segi bentuk dan susunan nash. Dari segi momentum. sebagai seorang yang berakhlak mulia memejamkan mata ketika menghadapi persoalan wanita. terhadap kontradiksi yang terjadi. memberikan saran dan nasihat kepada kaum wanita setelah shalat hari raya. Hal itu perlu sekali dilakukan guna mengetahui relevansinya dengan karakteristik wanita. khususnya terhadap kaum wanita. bukankah kata-kata hadits yang terdapat dalam nasihat Nabi saw. http://media. yaitu mengenai lebih dominannya kaum wanita --padahal mereka adalah makhluk yang lemah-.isnet. Artinya.org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. kami temukan bahwa kaum yang lebih dominan adalah kaum wanitanya. meskipun kalian lemah. kalau kalian diberi kekuatan oleh Allah untuk melumpuhkan hati kaum laki-laki yang bersifat tegas. aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian'" (HR Muslim) Kita dapat menguraikan hadits di atas dari tiga sisi.Kebebasan Wanita 'Wahai kaum wanita. di atas masih memerlukan kajian dan penelitian. baik di hadapan kaum wanita maupun kaum laki-laki.

Kebebasan Wanita Penulis berupaya mendiskusikan beberapa masalah fundamental dan sangat penting yang ada kaitannya dengan topik di atas. dan tenaga yang telah dikorbankan selama bertahun-tahun demi terwujudnya buku ini. semangat dan esensi buku ini dalam menjelaskan sikap Islam terhadap wanita berdasarkan nash-nash yang muhkamat dan petunjuk umum pada masa kenabian tidak dapat ditawar-tawar lagi.html (6 of 6)12/12/2005 7:51:40 .org/islam/Wanita/W1/Pengantar3. seperti dalam masalah saddudz dzari'ah (pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan). diantaranya. Saya berdoa kepada Allah semoga para pembaca buku ini dapat memetik manfaat darinya.isnet.84 Jakarta 12740 Telp. saya katakan bahwa buku yang berisikan nash-nash yang kuat. sementara penulisnya diberi ganjaran yang setimpal atas jasa. Sebagai penutup. Pada beberapa bagian buku ini mungkin terdapat hal-hal yang berbeda dengan pendapat sebagian orang akibat pengaruh budaya dan lingkungan. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. jerih payah. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Tentu saja. Semoga Allah menunjuki kita semua jalan yang benar! (sebelum. Kalibata Utara II No.. di samping bobot dan orisinilitas yang terkandung di dalamnya. Namun demikian. hal itu berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Nabi saw. pemahaman yang cemerlang. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. bukti-bukti yang hidup. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Masalah-masalah tersebut sering dipakai oleh banyak ulama untuk mempersempit ruang gerak wanita. pendapatpendapat yang benar. dan ulasanulasan yang padat telah menambah khazanah kepustakaan Islam. Hal itu sesuai dengan ketentuan sunnatullah terhadap manusia.

Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keaduan beragama Islam." (Ali Imran: 102) "Hai sekalian manusia. bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. A." (an-Nisa': 1) "Hai orang-orang yang beriman. bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu." (al-Ahzab: 70-71) Buku ini merupakan buah karya hamba Allah yang lemah. yang berusaha membahas topik permasalahan yang sangat besar dan penting.isnet. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Bab. Hanya Allah --sebelum dan sesudahnya-tempat kita meminta pertolongan dan kepada-Nya juga penulis bertawakal serta berserah diri. LATAR BELAKANG PENULISAN BUKU Telah sekian tahun penulis bertekad melakukan kajian yang mendalam tentang Sirah http://media. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. I PENDAHULUAN Allah SWT berfirman: "Hai orang-orangyang beriman. maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. dan (peliharalah) hubungan silaturrahlm. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu.html (1 of 8)12/12/2005 7:51:43 . dan daripadanya Allah menciptakan istrinya.

ketika menguraikan dan mengelompokkan hadits-hadits tersebut. Bagaimana pun. Penulis memulainya dengan mempelajari kitab Shahih Muslim beserta Syarah Imam an-Nawawi. hadits-hadits tersebut --karena vital dan pentingnya-.isnet. Mereka terdiri atas berbagai aliran. Penulis pernah belajar kepada beliau dan merasakan bahwa masa tersebut merupakan masa yang indah dan penuh berkah. untuk kemudian melakukan peninjauan kembali terhadap kenyataan yang sedang kita hadapi sesuai dengan tuntunan hadits-hadits tersebut. Akibatnya. sekaligus tertarik. masih sangat sulit untuk menentukan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Karena itu. seperti organisasi asy-Syari'ah. yaitu Rasulullah saw. yang sedang beri'tikaf di masjid. Wanita muslimah menghadiri shalat gerhana. bahkan dengan apa yang dipahami dan dipraktekkan oleh berbagai kelompok keagamaan yang pernah berhubungan dengan mereka. bersama Rasulullah saw. sirah harus diketengahkan kepada kaum muslimin dengan dalil yang lebih kuat sehingga mereka dapat mengikuti petunjuknya dengan perasaan tenang dan mantap melalui keabsahan dalil-dalil yang dijadikan pegangan. penulis sempat dikejutkan oleh beberapa hadits yang bersifat praktis dan operasional serta berkaitan dengan masalah wanita dan hubungannya dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Namun.) berdasarkan buku-buku Sunnah agar kita memiliki pegangan yang lebih kuat dan mantap. belum mendapatkan perhatian yang cukup sehingga banyak sanad yang belum ditahqiq (diteliti). Ikhwanul Muslimun. Perlu juga penulis sebutkan di sini bahwa kecenderungan untuk mempelajari sirah melalui kitab-kitab Sunnah merupakan akibat hubungan penulis dengan seorang yang alim dan ahli hadits. Partai Pembebasan Islam. dan lain-lain. kisah atau sejarah kehidupan Nabi saw. sehingga dapat ditiru oleh kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Bahkan. Yang mengejutkan itu adalah bahwa hadits-hadits tersebut bertolak belakang sama sekali dengan apa yang penulis pahami dan praktekkan selama ini. Faktor yang mendorong penulis melakukan pekerjaan ini adalah kenyataan bahwa Sirah Nabawiyyah yang mengetengahkan kehidupan Rasulullah mengandung banyak sekali perkataan. dan taqrir (ketetapan) yang masuk ke dalam kategori Sunnah. seperti: q q q q q q Wanita muslimah menghadiri shalat isya dan subuh di masjid Rasulullah saw..org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. Wanita muslimah beri'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan di masjid Rasulullah saw. kelompok Salaf.Kebebasan Wanita Nabawiyyah (Sejarah Kehidupan Nabi saw. Wanita muslimah mengunjungi suaminya. perbuatan.telah menarik penulis untuk membenahi persepsi mengenai karakteristik wanita muslimah dan sejauh mana keterlibatannya dalam berbagai bidang kehidupan pada zaman kerasulan Muhammad saw. Syekh Nashiruddin al-Albani. meskipun waktunya panjang. Wanita muslimah menghadiri shalat Jum'at dan menghapal surat Qaaf langsung dari mulut Rasulullah saw. sendiri.html (2 of 8)12/12/2005 7:51:43 . Di sini penulis kemukakan kepada pembaca apa yang diisyaratkan oleh beberapa hadits dengan harapan pembaca akan menemukan sesuatu yang baru. kelompok Sufi. Wanita muslimah memenuhi undangan ke pertemuan umum di masjid yang http://media.

org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. Wanita muslimah diperintahkan oleh Rasulullah saw. dan kaum wanita mendapatkan wejangan khusus dari Rasulullah saw. Karena kuatnya tarikan tersebut. baik yang bersifat pribadi ataupun umum. Tempat mereka adalah di belakang jamaah serta ikut bertakhir dan berdoa bersama mereka. Namun http://media. --meskipun masih gadis remaja dan dalam pingitan-. Wanita muslimah diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk mendoakan agar dirinya dapat mati syahid bersama pasukan marinir pertama. Wanita muslimah menyediakan rumahnya untuk para tamu yang berasal dari kalangan muhajirin gelombang pertama. Wanita muslimah mendatangi Rasulullah saw. mengobati yang terluka. serta mengangkut yang terbunuh dan terluka ke Madinah Wanita muslimah memohon kepada Rasulullah saw.html (3 of 8)12/12/2005 7:51:43 .supaya keluar menghadiri shalat 'id. yaitu dominasi visi dan persepsi yang bertolak belakang dengan ajaran agama mengenai emansipasi wanita. --meskipun dalam keadaan haid-.. di antara mereka terdapat Rasulullah saw. Wanita muslimah ikut dalam beberapa peperangan Rasulullah saw. Kondisi wanita muslimah pada masa kenabian memberikan gambaran yang jelas sekali tentang udara kebebasan yang dapat dihirup kaum wanita. baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. dan menghidangkan makanan kepada mereka. untuk meminta fatwa tentang berbagai masalah. memberikan pelajaran khusus bagi mereka.isnet. dan permohonannya itu dikabulkan oleh Rasulullah saw. Mengatakan yang hak itu hak dalam soal wanita sama pentingnya dengan mengatakan yang hak itu adalah hak dalam aspek mana pun dari aspekaspek syariat karena kedua-duanya sama-sama memperjuangkan agama Allah.. seusai khotbah 'id. Wanita muslimah menerima tamu. Wanita muslimah menghadiri shalat 'id bersama Rasulullah saw. Wanita muslimah menyuruh kaum laki-laki berbuat ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan munkar. bertugas memberi minum para pasukan yang kehausan. Yang mendorong penulis mengerjakan proyek baru ini adalah bahaya besar yang pernah dan masih penulis rasakan. Wanita muslimah melayani tamu laki-laki dalam suatu resepsi perkawinan dan menyuguhkan minuman segar kepada Rasulullah. sikap yang bertolak belakang dengan ajaran agama itu sudah sangat kental terdapat dalam jiwa beberapa kelompok umat Islam yang taat beragama dan antusias sekali menegakkan syariat Islam.Kebebasan Wanita q q q q q q q q q q q q disampaikan oleh muazin Rasulullah saw.supaya keluar menghadiri shalat 'id agar dapat menyaksikan suatu pertemuan yang baik dan mengikuti doa orang-orang mukmin. penulis mengubah haluan pengkajian dari proyek penulisan Sirah Nabawiyyah pada proyek pengkajian wanita muslimah pada masa kenabian. sebab kesempatan di masjid lebih banyak dikuasai oleh kaum laki-laki. tetapi agak menjauh dari mushalla (tempat shalat). Wanita muslimah menuntut Rasulullah saw. Apalagi. Wanita muslimah duduk bersama suaminya dan ikut santap malam bersama tamunya.

istri. Di balik semua itu. Dengan begitu. baik dalam bidang sosial maupun politik. 5. Wanita muslimah paling sering dijadikan mangsa oleh dua jenis jahiliah: jahiliah abad keempat belas hijrah. menjawab: "Kalian tahan tangannya. dan jahiliah abad kedua puluh masehi. Tetapi bagaimana kami membantunya kalau dia yang menganiaya?" Rasulullah saw. Hal ini mengingatkan penulis pada kata-kata dua orang ulama masa kini yang karyanya pernah penulis baca. itulah pertolongan kepadanya."3 4. Allah telah memberikan perasaan yang halus kepada wanita sehingga mereka senang beragama asalkan saja mendapatkan pengarahan yang baik dan bijaksana. yaitu jahiliah yang memamerkan aurat. Kedua jenis jahiliah tersebut tidak sesuai sama sekali dengan syariat Allah." (HR Abu Daud)1 Menolong wanita muslimah berarti menolong insan muslim dengan kedua belah pihaknya.html (4 of 8)12/12/2005 7:51:43 . laki-laki maupun wanita. Ulama pertama4 berkata: "Mereka (wanita) paling siap mempelajari agama. hal itu tidak menafikan tidak berfungsinya "setengah yang lain" (kaum laki-laki) sampai ke tingkat yang cukup memprihatinkan. memiliki akhlak yang baik dan berbuat kebajikan. dan taklid buta yang dimiliki oleh kaum bapak. keras. masalah wanita memiliki urgensi tersendiri karena beberapa pertimbangan berikut: 1.Kebebasan Wanita demikian. maka manusia manakah yang lebih mulia daripadanya? 2. dan taklid buta terhadap Barat. atau anak perempuan." Sementara ulama kedua5 berkata: "Ketika saya bergelut dengan tugas memberikan fatwa melalui radio dan televisi selama bertahun-tahun. yang bijaksana dan saleh serta dapat menunjukkan kebenaran dan dengan kebenaran itu dia melakukan perubahanperubahan terhadap wanita. saudara perempuan. melakukan seks bebas.isnet. 3. bersabda: "Wanita itu adalah saudara kandung pria. Namun." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah. Selanjutnya kedua kelompok tersebut tidak akan pernah bebas kecuali dengan mengikuti petunjuk Allah. Bagi seorang muslim. membebaskan wanita muslimah sama artinya dengan membebaskan setengah masyarakat muslim. yang berbunyi: "Bantulah saudaramu yang menganiaya atau yang teraniaya. saya mendapatkan sejumlah catatan penting."2 Dan menurut satu riwayat: "Kamu cegah dia dari berbuat aniaya.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. Jika kaum wanita tidak berfungsi berarti separuh kehidupan manusia tidak berfungsi dengan melahirkan generasi mukmin mujahid yang cemerlang atau tidak berfungsi dari berpartisipasi dalam membangun masyarakat. yaitu yang teraniaya dengan menyadarkan dan membersihkannya serta yang menganiaya dengan mengembalikannya ke jalan yang benar dan tidak berbuat aniaya lagi. dan wanita tidak dapat bebas kecuali bersamaan dengan bebasnya kaum laki-laki. Jika keempat status itu dihimpun oleh seorang wanita. Wanita adalah setengah masyarakat. wanita adalah ibu. Mereka paling siap mendengar dan mengikuti asalkan saja mereka menemukan pembimbing. yaitu jahiliah dalam sikap yang berlebihan. sebagai pelaksanaan terhadap perintah Nabi saw. Sekian ribu surat yang http://media. Rasulullah saw. yang ini kami bantu karena dia teraniaya.

Dia senang dan mendambakan sekali agar dirinya boleh ikut berjihad. dan rukun-rukun Islam lainnya. kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling afdal. bahwa wanita secara umum lebih peduli terhadap agama dibandingkan dengan laki-laki.: "Kami dikalahkan oleh kaum laki-laki dalam merebut kesempatanmu." (HR Bukhari dan Muslim)9 Ada lagi sejumlah wanita yang bersedekah dan berkorban lebih banyak daripada kaum laki-laki. Karena itu. mendoakannya. dan rasa kasih sayang telah membuatnya lebih dekat kepada fitrah/naluri keagamaan dibandingkan dengan kaum laki-laki.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. "Adalah Zainab binti Jahasy orang yang paling takwa kepada Allah. Suratsurat tersebut bersifat pribadi dan umum. yang masih remaja dan sudah tua atau dari kalangan laki-laki dan wanita. Kedua. tolonglah doakan semoga Allah menjadikanku bersama mereka. sehingga dia berkata: "Wahai Rasulullah. adalah agama dalam masyarakat kita masih berada di garis terdepan dalam soal memberikan pengarahan dan pengaruh. Sebagai contoh adalah Aisyah r. apakah kami boleh ikut berjihad?" (HR Bukhari)6 Selain itu ada Ummu Haram yang ingin mati syahid bersama pasukan marinir. kemudian bersedekah dengan hasil usahanya itu. apa yang dikaruniakan Allah kepada wanita berupa perasaan yang halus. membuktikan apa yang mereka katakan itu. paling banyak bersedekah.isnet.." Lalu Rasulullah saw. tidak heran jika kepedulian wanita terhadap agama lebih besar dan rasa takutnya akan 'hisab' yang jelek lebih kuat." Tidak heran jika kedua orang ulama yang mulia itu berkata demikian sebab nash-nash petunjuk Nabi saw. dan paling suka mengorbankan dirinya untuk melakukan pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia dapat bersedekah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT." (HR Muslim)8 Ada pula sejumlah wanita yang meminta dan mengharapkan diberi kesempatan yang lebih luas lagi untuk menimba ilmu pengetahuan dari Nabi saw. Di antara catatan-catatan penting tersebut. umrah. meskipun berbagai upaya dan cara dilakukan oleh musuhmusuh Islam untuk merusak mereka. Dia berkata: "Wahai Rasulullah. Tampaknya. sifat santun. puasa. paling suka menyambung silaturrahim.a. baik di dalam maupun di luar negeri. dia dapat bebas dari bayang-bayang kehancuran yang senantiasa menghantui hidupnya. Masih banyak kita lihat wanita yang sebelumnya suka bukabukaan. Dengan demikian. haji. tetapi mereka tetap rajin melakukan shalat. tumbuh dan berkembang." (HR Bukhari)7 Lihat pula seorang wanita yang bekerja dengan tangannya sendiri. Juga tidak aneh jika kita melihat banyak gadis remaja dan kaum ibu yang memakai pakaian gaya Barat modern (yang bertentangan dengan tuntunan agama).html (5 of 8)12/12/2005 7:51:43 . kemudian berbuah dan menghasilkan dalam waktu dekat dengan izin Tuhannya. Sejumlah wanita berkata kepada Nabi saw. masih hidup sehingga membuatnya tetap konsisten. kemudian sadar atas kemauan sendiri dan kembali menutup aurat serta mengikuti etika Islam. Rasa keterpautan dan perhatian pada agama. http://media. meskipun sedikit.Kebebasan Wanita saya terima itu berasal dari berbagai negara dan dari berbagai kelompok manusia. Karena itu tolonglah engkau sediakan harimu untuk kami. Artinya adalah bahwa benih-benih agama yang ada di dalam dada mereka belumlah mati. yang pertama.

Dia melaksanakan shalat dan membaca Al-Qur'an di masjid tersebut. "Dari Aisyah r. bersedekahlah kalian (kaum laki-laki). "12 Masih berkaitan dengan masalah motivasi. Pendapat saya sering berbenturan dengan pendapat para ulama yang mulia. baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Kejadian itu membuat para pemuka Quraisy takut dan berkata: "Kami khawatir ia memperdaya istri dan anak-anak kami.html (6 of 8)12/12/2005 7:51:43 . dikatakan bahwa Abu Bakar membangun sebuah masjid di pekarangan rumahnya. tanpa meneliti matan riwayat tersebut atau sejauh mana sejalannya dengan Sunnah. bersabda: "Bersedekahlah.Kebebasan Wanita Rasulullah saw.. Sebuah riwayat yang datang dari Ikrimah dan asy-Sya'bi dalam kitab ath-Thabari mengatakan tentang diharamkannya paman dan bibi melihat perhiasan wanita kemenakannya." (HR Bukhari)11 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kejadian itu membuat para pemuka Quraisy takut. wanita Quraisy adalah orang yang sangat lembut hatinya dan sangat senang mendengarkan Kalamullah. dan janganlah menampakkan perhiasannya. yang tidak sejalan dengan apa yang terdapat dalam buku-buku Sunnah yang berisi nash-nash sahih dan tegas (sharih). juga tanpa memperhatikan apa yang menyebabkan datangnya riwayat ini." (HR Muslim)10 Sebelum masuk Islam. Dari segi matan. Lalu datang berduyun-duyun ke tempat itu wanitawanita Quraisy bersama anak-anak mereka karena mereka kagum dengan apa yang dibaca Abu Bakar dan mereka memperhatikan Abu Bakar. perhatian penulis terhadap gagasan ini semakin bertambah setiap membaca tulisan dan artikel atau mendengarkan ceramah tentang wanita dalam Islam.isnet. kecuali yang (biasa) tampak dari padanya.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. Hadits ini dikutip turun-temurun oleh para penulis umumnya dan mufassir (ahli tafsir) khususnya selama berabad-abad hingga sekarang ini. dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka http://media.a. Dalam membahas masalah ini mereka disamakan dengan kalangan asing (ajnabi). Artinya mereka mengkhawatirkan orang-orang kafir karena mereka mengetahui kelembutan hati para istri dan pemuda-pemuda mereka yang mengkhianatinya cenderung pada agama Islam. ada hadits --yang berfungsi untuk menjelaskan Kitabullah-.yang menyebutkan bahwa paman dan bibi sama haknya dengan mahram-mahram lain sebagaimana yang tercantum dalam ayat berikut: ". Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Saya akan mengemukakan dua contoh saja mengenai pendapat ulama terdahulu. sebab yang sudah banyak bersedekah adalah dari kalangan wanita..

mengapa dalam ayat tersebut tidak disebutkan paman dan khal?" Jawabannya: "Penyebutan paman dan khal tersebut cukup dalam bentuk isyarat saja. bersabda: 'Izinkanlah dia masuk.. Inilah di antara ketelitian yang terdapat dalam bab-bab Shahih Bukhari. datang kepadaku. Aku berkata: 'Aku tidak bisa memberi izin kepadanya sampai aku minta izin pada Nabi saw." Karena itulah Ikrimah dan asy-Sya'bi tidak senang jika seorang perempuan melepaskan kerudungnya di hadapan paman atau khalnya.. Akan tetapi yang menyusukanku adalah istri Abul Qu'ais.html (7 of 8)12/12/2005 7:51:43 . sesungguhnya Aflah." (an-Nuur: 31) Hadits yang dimaksud adalah hadits Aisyah r. Tetapi aku enggan memberikan izin kepadanya sebelum aku minta izin terlebih dahulu kepadamu. Hadits Aisyah tentang kisah Aflah di atas dapat menjawab pendapat Ikrimah dan asy-Sya'bi ini.'" (HR Bukhari dan Muslim)13 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dengan mengetengahkan hadits ini. saudara Abul Qu'ais minta izin untuk bertemu denganku. Kepada mereka berdua ada yang bertanya: "Mengapa tidak disebutkan paman dan saudara laki-laki dari ibu (khal) dalam ayat tersebut?" Kedua ulama ini menjawab: "Sebab paman dan khal bisa menjodohkan keponakan perempuannya itu dengan anak-anak laki-lakinya." Adapula yang mengatakan karena paman dan khal dapat menjodohkan keponakan perempuannya itu dengan anak-anak laki-lakinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah dan asy-Sya'bi. lelaki itu.' Lalu Rasulullah saw."14 Al-Hafizh ibnu Hajar juga berkata: "Kalau ada yang bertanya. bukan dia yang menyusukanku. tentang dia.org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. seolah-olah Bukhari ingin menjawab pendapat orang yang tidak senang ketika seorang wanita melepaskan kerudungnya di depan paman atau saudara laki-laki dari ibu (khal). minta izin (untuk bertemu denganku) setelah diturunkannya ayat hijab. Sebab paman sama kedudukannya dengan bapak dan khal sama kedudukannya dengan ibu.a. Sesungguhnya saudaranya Abul Qu'ais bukanlah dia yang menyusukanku. dan hal itu tidak jadi masalah bagimu. berkata: 'Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mengizinkan masuk pamanmu sendiri?' Aku jawab: 'Wahai Rasulullah. Seperti riwayat yang dikeluarkan oleh ath-Thabari melalui Daud bin Abu Hindun dari Ikrimah dan asy-Sya'bi. sebab dia itu adalah pamanmu. berikut ini: "Aflah. lalu aku katakan padanya: 'Wahai Rasulullah.' Kemudian Nabi saw. Akan tetapi yang menyusukanku adalah istri Abul Qu'ais.Kebebasan Wanita atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayanpelayan laki-lakiyang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita .isnet. 'Lantas Rasulullah saw. saudara Abul Qu'ais. Tetapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama.15 http://media.

mengapa paman dan khal dari pihak bapak termasuk ke dalam larangan sementara perempuan lain yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali tidak dilarang? Kami kira orang yang memiliki hubungan darah pasti memiliki lebih besar kepeduliannya dalam menjaga kehormatan kaum keluarganya. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.84 Jakarta 12740 Telp. mengapa larangan itu hanya berlaku untuk paman dan khal dari pihak bapak. Mengapa berprasangka buruk semacam itu? Mengapa harus berperasaan yang bukan-bukan terhadap kaum keluarga? Selain itu. Kalau kita pikirkan secara cermat. Sebab atas dasar motivasi apa paman dan khal menceritakan keponakan perempuannya kepada anak laki-lakinya --kalau hal itu benar-benar mereka lakukan-.Kebebasan Wanita Sementara itu."16 Sedangkan pelarangan lebih disebabkan oleh kekhawatiran paman dan khal akan menceritakan kondisi keponakannya kepada anak lakilakinya untuk kemudian menjodohkan mereka.selain mendorong mereka untuk kawin? Jika memang itu yang dikhawatirkan.isnet.html (8 of 8)12/12/2005 7:51:43 .org/islam/Wanita/W1/Pendahuluan. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. sementara bibi dari ayah dan ibu tidak? Bahkan. asy-Syaukani berkata: "Tidak disebutkan paman dan khal karena kedudukan mereka sama dengan kedua orang tua. mengapa harus menyalahi dalil aqli dan naqli? Rasa hormat macam apa lagi yang masih tersisa dalam hati seorang keponakan terhadap paman dan bibinya jika dia sudah khawatir bahwa paman dan bibinya itu akan menghancurkan kehormatannya? (sebelum. Kalibata Utara II No. alasannya terasa lemah sekali.

hubungan kekeluargaan dan etika. hubungan kekeluargaan. 3 Bukhari. Kitab: Kebajikan. Bab: Membantu saudara yang menganiaya atau teraniaya. hlm.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 1 1 Shahih Al-Jami' ash-Shaghir. Kepala pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama Qatar. Bab: Keutamaan Jihad.org/islam/Wanita/W1/1kaki. hlm. Ucapan ini dikutip dari: Mukadimah buku beliau yang berjudul Fatawa Mu'asshirah. jilid 8. Ucapan tersebut kami kutip dari desertasi beliau yang berjudul AlAkhlaq al-Hamidah li al-Mar'ah Mu'ashirah. hlm.isnet. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 9 Bukhari. Bab: Keutamaan orang yang kematian anak lalu ia merasa sedih karenanya. hlm. Bab: Apakah untuk kaum wanita disediakan waktu khusus untuk belajar? jilid 1. jilid 6.html (1 of 6)12/12/2005 7:51:45 . Muslim. 344. Kitab: Jihad. 23. dan etika. Bab: Tolonglah saudaramu baik yang menganiaya ataupun yang teraniaya. Yusuf Qardhawi. Kitab: Ilmu. http://media. 358. jilid 7. 2 Bukhari. jilid 8. hlm. Bab: Sumpah seseorang kepada temannya karena takut dibunuh atau seumpamanya. 206. Muslim. 4 Dia adalah Syekh Abdullah bin Zaid al-Mahmud.a. hadits no. 8 Muslim. hlm. 6 Shahih Bukhari. 136. 2329. Bab: Keutamaan Aisyah r. 7 Ibid. jilid 6. Kitab: Perbuatan-perbuatan zalim. jilid 15. 19. 5 Dr. hlm. 39. Kitab: Paksaan. Kitab: Kebajikan.

hlm. 18 Muslim. Bab: Haji Nabi saw. Kitab: Nikah. hlm. Bab III mengenai adab bergaul dan bagaimana cara lelaki berlindung dari bahaya cemburu.html (2 of 6)12/12/2005 7:51:45 . jilid 4. 151. Bab: Firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. 255. 258. 11 Bukhari. hlm. hlm. jilid 8. 145-146. hlm. hlm. jilid 4. hlm. 20. Bab: Hijrah Nabi saw. 10. Kitab: Tafsir surat al-Ahzab. jilid 3. Bab: Ayat 54-55 jilid 10.isnet. Kitab: Haji. Bab: Keharaman persusuan dari jalur lelaki. 15 Fathul Bari. 23 Lihat pasal keterlibatan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki. Muslim. Kitab: Manaqib. Kitab: Mohon izin. 24 Pembicaraan mengenai hadits ini terdapat dalam pasal selanjutnya. 22 Ihya' Ulumiddin. 233. Kitab: Haji. jilid 4. jilid 4. 245. jind 4.. hlm.Kebebasan Wanita 10 Muslim. Bab: Menghajikan orang yang tidak mampu disebabkan sakit-sakitan terus atau tua renta dan semisalnya. hlm. jilid 1. 20 Lihat pasal mengenai keterlibatan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki. Kitab: Dua hari raya. 14 Fathul Bari. ash-Sarakhsi. 12 Fathul Bari. Muslim. Tentang keterlibatan wanita di masjid. 233.org/islam/Wanita/W1/1kaki." Jilid 13. jilid 11. 163. 151. 21 Majma' az-Zawaid. hlm. 19 Bukhari. 17 Al-Mabsuth. hlm. jilid 10. 42. Bab: Apa yang baik bagi wanita. Kitab: Persusuan. 13 Bukhari. 16 Fathul Qadir. Kitab: Nikah. http://media. dan para sahabat beliau ke Madinah jilid 8. hlm. 298. hlm.

hlm. 34 Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. jilid 3. Lihat Shahih Al-Jami' ash-Shaghir. Bab: Tanda-tanda kenabian. hlm. 27 Adab ath-Thalab. hadits no. jilid 1. 248.org/islam/Wanita/W1/1kaki. no. Muhaqqiq. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Diriwayatkan oleh adDanmi dengan sanad yang sahih". hlm. oleh asy-Syaukani. 1870. Kitab: Manaqib. Muslim. Kitab: Ilmu. Bab: Wanita haid menjauhi mushalla. hlm. Bab: Larangan membicarakan masalah qadar.isnet. 899. 28 Bukhari. Kitab: Qadar. 33 Shahih Sunan Ibnu Majah. jilid 1. hadits no. jilid 8. 187." 35 Bukhari. 284. 62. 445. 26 I'lam al-Mawaqqi'in. Mukaddimah bab: "Orang-orang yang telah mencapai ilmu". 200. Bab: Barangsiapa yang mensunnahkan kebajikan atau keburukan dan barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. jilid 2. 36 Atsar ini terdapat dalam Fathul Bari. sedangkan Ahmad dan Abu Ya'la dalam kitab musnad mereka. 32 Bukhari.Kebebasan Wanita 25 Pasal selanjutnya. 29 Hadits ini terdapat dalam buku Misykat al-Mashabih. Kitab: Ilmu. jilid 7. Bab: Diperbolehkannya wanita pergi ke mushalla pada dua hari raya. 38 Muslim. 183. jilid 1.html (3 of 6)12/12/2005 7:51:45 . 39 Al-Muwaththa'. Kitab: Ilmu Bab: Keluar menuntut ilmu. hlm. Kitab: Dua hari raya. hadits no. no. hlm. Bab: Seorang lelaki mengajar budak perempuan dan keluarganya. jilid 3. Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Diriwayatkan oleh Bukhari dalam buku Al-'Adab al-Mufrad. jilid 1. hlm. 123. 30 Shahih Al-Jami'ash-Shaghir. jilid 3. hlm. jilid 3. 31 Fathul Bari. Kitab: Shalat dua hari raya. http://media. 202. Syekh Nashiruddin al-Albani menyebutkan bahwa Hafizh al-Aila'iy mensahihkan beberapa jalur hadits ini. 37 Shahih Al-Jami'ash-Shaghir. hlm 82. hlm 20. hlm. 2934. 2329. 22.

karangan al-Albani. jilid 17. Semua rijalnya sahih. Kitab: Salam Bab: Larangan memulai mengucapkan salam kepada Ahli Kitab dan cara menjawab salam mereka. 50 Fathul Bari. 396.isnet. 45 Lihat Silsilah al-Hadits ash-Shahihah. hlm. jilid 8. hlm. jilid 17. hlm. hlm. hlm. Bab: Minum sambil berdiri. jilid 15.html (4 of 6)12/12/2005 7:51:45 . 168. hlm. Kitab: Berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah. Kitab: Minuman. qiran. jilid 12. Bab: Apabila orang kafir dzimmi mengumpat Nabi saw. 55.. 47 Bukhari. jilid 8. 183. hlm. hlm. jilid 17. http://media. hubungan kekeluargaan dan etika. hlm. 178. Bab: Orang yang memakai wewangian kemudian dia mandi. 46 Pendahuluan buku mengenai hijab wanita Muslimah. 4. Muslim. 41 Majma' az-Zawaid. jilid 4. jilid 1. dan haji ifrad bagi orang yang tidak membawa hewan sembelihan. Kitab: Ilmu. hlm. 51 Bukhari. Bab: Tamattu. 44 Bukhari. Muslim. jilid 7. Kitab: Ilmu.org/islam/Wanita/W1/1kaki. 52 Fathul Bari. Bab: Mengikuti jejak-jejak orang Yahudi dan Nasrani. jilid 12. 175. 63. Bab: Wewangian bagi orang yang ingin berihram. Kitab: Berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah. Bab: Keutamaan lemah lembut/ramah. 57. 43 Fathul Bari. Kitab: Menyadarkan orang-orang yang murtad supaya bertobat. no. jilid 4. 49 Bukhari. Kitab: Mandi. mengharamkan yang halal atau meninggalkan Sunnah.Kebebasan Wanita 40 Bukhari. 48 Muslim." 42 Bukhari. 308. Kitab: Kebajikan. 12.: "Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kalian". lalu bau wanginya masih tertinggal. 22. hlm. Bab: Sabda Nabi saw. Muslim. Hafizh al-Haitsami berkata: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab Al-Aswath. Bab: Mengenai orang yang menghalalkan yang haram. hlm 140-141. 55. hlm. jilid 4. Kitab: Haji. Kitab: Haji.

Bab: Apabila wanita kedatangan haid setelah melakukan thawaf Ifadhah. jilid 2. Muslim. 137. 48. hlm. 177. 324. hlm. Kitab: Haji. 93. Bab: Haji tamattu pada masa Nabi saw. Nash hadits Shafiyyah adalah riwayat Muslim. qiran. Kitab: Puasa. jilid 4. 55 Muslim. 293. hlm. 55. 336. hlm. Bab: Mengenai haji tamattu. Kitab: Haji. 60 Bukhari. Kitab: Haji. 56 Bukhari. 45. hlm 53.isnet. Bab: Orang puasa yang bangun pada pagi harinya dalam keadaan berjunub. 179. Bab: Sahnya puasa orang yang sudah terbit fajar sementara dia masih dalam keadaan berjunub. jilid 4.html (5 of 6)12/12/2005 7:51:45 . hlm. Bab: Thawaf dan sa'i yang harus dilakukan oleh orang yang berihram dengan niat haji sesampainya di Mekah. jilid 4. Bab: Hukum rambut wanita yang dipintal. 58 Bukhari.. 176. Bab: Boleh bertamattu. Bab: Kewajiban melakukan thawaf Wada. Muslim. 57 Muslim. hlm. Bab: Doa dalam shalat malam. jilid 4. http://media. jilid 1. Muslim.org/islam/Wanita/W1/1kaki. oleh Ibnu Abdilbarr. hlm. hlm. Kitab: Shalat orang musafir.Kebebasan Wanita 53 ibid 54 Bukhari. jilid 4. jilid 4. Bab: Boleh hukumnya bertamattu. 185. Muslim. jilid 4. jilid 4. hlm. Kitab: Haji. jilid 3. Kitab: Haji. Kitab: Haji. 59 Bukhari. 62 Jami' al-Bayan al-'Ilmi wa Fadhlih. Bab: Orang yang mengalungkan kalung pada hewan sembelihannya dengan tangannya sendiri. Kitab: Puasa. 61 Muslim. dan ifrad. Bab Haji tamattu. Kitab: Haid. jilid 4. hlm. dan gugurnya kewajiban thawaf Wada' bagi wanita haid. 46. hlm. Kitab: Haji. 63 Muslim. Kitab Haji. jilid 5. Kitab: Haji. hlm. hlm.

isnet.Kebebasan Wanita (sebelum. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.84 Jakarta 12740 Telp.org/islam/Wanita/W1/1kaki. Kalibata Utara II No.html (6 of 6)12/12/2005 7:51:45 . (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

Mereka tidak bisa dikenali karena sangat gelapnya malam hari.org/islam/Wanita/W1/Tema. Sedikit sekali orang yang tidak pernah berbuat salah. Tujuan saya menjelaskan masalah ini adalah untuk membuktikan bahwa setiap manusia. dan insya Allah akan saya sebutkan dalam pembahasan selanjutnya. agar tulisan ini tidak merusak nama para tokoh dan ulama terpandang. Hanya dengan Sunnah beliau kita memperoleh petunjuk dan dengan Sunnahnya pula kita mengoreksi kesalahankesalahan para tokoh. Untuk itu. Atau mungkin hal itu dilakukan ketika ikutnya kaum wanita melaksanakan shalat berjamaah. Nabi saw. saya pun tetap menghormati dan merasa bangga terhadap mereka.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Dalam satu referensi dari abad kelima yang mengulas hadits Aisyah berbunyi: "Mereka (kaum wanita) pulang dari menunaikan shalat bersama Rasulullah saw. yang berbunyi [kalimat Arab]. http://media." disebutkan hal berikut ini: "Yang lazim. Dalil-dalil mengenai masalah ini banyak sekali.isnet. Kalau pada suatu waktu sudah tetap waktu melakukannya ketika hari masih gelap disebabkan alasan bepergian (safar). menunggu hari agak terang (untuk melakukan shalat subuh). betapapun tinggi kedudukannya. Contoh-contoh yang terjadi pada zaman sekarang pun cukup banyak."17 Hal itu berarti bahwa kalimat [kalimat Arab] telah menasakh sabda nabi saw.html (1 of 11)12/12/2005 7:51:48 . Tapi kemudian hal ini sudah dinasakh dengan keluarnya perintah supaya kaum wanita menetap di rumah. akan saya sebutkan sebagiannya tanpa menyebutkan nama pengarang atau penulisnya. Karena itulah kita diharuskan kembali kepada Sunnah Nabi saw. Sedangkan wanita-wanita muslimin tetap saja menghadiri shalat jamaah di masjid setelah turunnya ayat ini sampai wafatnya Rasulullah saw. Kepada mereka saya pernah belajar. dapat dipegang ucapannya bisa juga ditinggal. dan mereka berselubung dengan kerudung.

ketika menjawab pendapat orang yang memperbolehkan wanita membuka wajah berkata: "Sebelum mengatasi masalah hijab (maksudnya memperbolehkan wanita membuka wajah) Anda harus menghimpun kekuatan dan kekuasaan yang dapat melindas setiap kejahatan yang muncul. Kemudian al-Fadhal kembali memandangi wanita-wanita itu. betapa dahsyatnya ancaman itu jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. telah mengemukakan beberapa hadits sahih yang menerangkan bolehnya terlihat beberapa jenis perhiasan seperti celak di kedua mata dan inai/pacar pada kedua telapak tangan." Bayangkan. melewati beberapa orang wanita yang sedang menunggang unta. pada beberapa lembar sebelum pernyataanya. lalu al-Fadhal memalingkan wajahnya ke arah lain. Lantas alFadhal memandang wanita itu dan dia kagum terhadap kecantikannya. sehingga apabila ada dalam masyarakat dua mata yang melotot ke arah seorang perempuan yang keluar dari rumahnya dengan wajah terbuka. Nabi saw.. Namun demikian kita harus mengaitkan masalah ini dengan perhiasan yang tidak berada di muka dan kedua telapak tangan yang merupakan bagian dari kecantikan. bahkan Fadhal berboncengan bersama Rasulullah saw. tidak pernah menghukum dengan mencongkel matanya atau memberinya pelajaran dengan satu atau beberapa kali pukulan. Rasulullah saw. Seorang ulama terkenal berkata: "Telah tetap bahwa muka bukanlah aurat yang wajib ditutup. Rasulullah saw.html (2 of 11)12/12/2005 7:51:48 ." (HR Bukhari dan Muslim)19 Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. http://media. Rasulullah saw. kembali meletakkan tangannya ke muka al-Fadhal sehingga al-Fadhal mengalihkan pandangannya. terhadap Fadhal bin Abbas ketika dia mengulangi pandangannya? Bukankah Rasulullah saw. Rasulullah saw. hanya memutar wajah Fadhal ke arah yang lain? Ketika itu Fadhal masih remaja belia. Lalu al-Fadhal memandangi mereka.org/islam/Wanita/W1/Tema. untuk meminta fatwa. ia berkata: ".. berjalan ditemani Fadhal. kemudian pemuda itu mengulangi lagi pandangannya! Dari Jabir bin Abdullah. Nabi saw.Kebebasan Wanita Seorang pengarang ternama. segera meletakkan tangannya ke muka al-Fadhal.isnet. ketika dalam perjalanan. di atas unta. menoleh dan pada saat itu al-Fadhal masih memandangi wanita itu. maka hendaknya pada waktu yang sama sudah ada tujuh puluh tangan yang siap mencongkel kedua bola mata itu dari tempatnya." Padahal pengarang tersebut. Dari arah lain Rasulullah saw." (HR Muslim)18 Dari Abdullah bin Abbas. Dia adalah anak paman Rasulullah saw. ketika beliau melihat seorang pemuda yang memandang seorang gadis remaja. segera memegang leher al-Fadhal dari belakang dan memutar mukanya sehingga tidak melihat lagi ke arah wanita itu. dia berkata: "Seorang wanita cantik dari Kabilah Khats'am datang kepada Rasulullah saw.

"20 Seorang pengarang pernah mengemukakan hadits berikut ini: "Rasulullah saw." Dari pendapat dosen tersebut. Kaum laki-laki mempunyai masyarakatnya tersendiri. dan ini pun masih dipertikaikan para ulama. begitu juga kaum wanita.' Pengarang tersebut berkata: 'Hadits ini diriwayatkan oleh perawi yang empat. Al-Hafizh alHaitsami mengatakan dalam bukunya Majma'uz Zawa'id: "Hadits ini diriwayatkan oleh alBazzar. bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya. Adapun dari segi matan (isi)."21 Sementara Al-Hafizh al-'Iraqi berkata ketika mengeluarkan hadits ini dalam kitab Ihya' Ulumiddin: "Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ad-Daruquthni dalam kitab Al-Ifrad dari hadits Ali dengan sanad yang lemah. Islam memang membolehkan wanita menghadiri shalat 'id. masyarakat Islam adalah masyarakat perseorangan. Dengan demikian. hadits tersebut lemah sekali. bukan masyarakat pasangan. hadits tersebut jelas sekali bertentangan dengan manhaj (pola) yang dicontohkan oleh sahabiyah pada zaman Nabi saw. AtTirmidzi berkata: "Hadits ini hasan dan sahih."22 Demikian jika kita melihat hadits tersebut dari segi sanad. penulis berharap --jika yang dimaksudkannya adalah menentang ikhtilath yang urakan dan tidak mengindahkan ketentuan agama saja-."' Pengarang tersebut mengatakan bahwa hadits ini merupakan dalil tentang wajibnya wanita menetap di rumah.' Nabi saw. hal itu sampai di batas ini saja. merangkul putrinya seraya berkata: 'Sebagian manusia adalah satu keturunan dengan sebagian yang lain. dan ikut pergi berperang dalam keadaan sangat mendesak. kita tidak menemukannya sama sekali dalam buku-buku perawi yang empat itu. Ketika itu mereka berperan aktif dalam kehidupan sosial dan bertemu dengan kaum laki-laki dalam berbagai kesempatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun. Meskipun seringkali disampaikan oleh para khatib serta sering ditemukan dalam lembaran-lembaran buku dan majalah.Kebebasan Wanita Seorang dosen berkata: "Islam memandang ikhtilat (perbauran antara laki-laki dan wanita) sebagai bahaya besar dan cara mengatasinya hanyalah dengan perkawinan.: 'Apa yang terbaik untuk wanita?' Fathimah menjawab: 'Jika wanita tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihatnya.html (3 of 11)12/12/2005 7:51:48 . Fathimah r:a. Perawi hadits ini sebenarnya adalah al-Bazzar. Diperkirakan.isnet. terdapat lebih dari 300 buah nash dengan sumber kitab Shahih Bukhari dan Muslim yang menerangkan keterlibatan kaum wanita dalam bebagai bidang kehidupan bersamaan dengan kehadiran kaum laki-laki.org/islam/Wanita/W1/Tema. http://media. shalat jamaah.agar dia menjelaskan bahwa Islam membolehkan wanita terlibat dalam kehidupan sosial dan bertemu dengan kaum laki-laki dalam batas-batas serta aturan-aturan yang menjamin murni dan benarnya partisipasi wanita. dan di antara sanadnya ada orang yang tidak saya kenal. Hal itulah yang tercantum di dalam banyak nash Sunnah yang sebagiannya sudah disebutkan dalam pembukaan buku ini. Akan tetapi. bertanya kepada putrinya. bukan masyarakat bersama dan kami tegaskan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat tunggal.

Kebebasan Wanita Seorang pengarang berkata: "Al-Haitsami mengemukakan beberapa hadits dalam kitab Majma'uz Zawa'id yang secara keseluruhan derajatnya lemah. Akan tetapi karena terkumpul banyak maka statusnya naik menjadi hasan li ghairihi (hadits dhaif yang naik tingkatnya menjadi hasan karena diperkuat oleh hadits lain yang sama maksudnya). telah menetapkan keikutsertaan seorang wanita bersama suaminya dalam menerima dan melayani tamu di samping pertemuan wanita dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.dengan mahasiswamahasiswa lainnya. minum. ar-Ruba'i binti Mu'awwidz. Sunnah Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Tema. Padahal Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa pertemuan antara lakilaki dan wanita --yang mereka namakan ikhtilath-.isnet." Demikianlah. Atikah binti Zaid (istri Umar bin Khattab) Fatimah binti Qais. baik yang bersifat umum maupun khusus. Zainab (istri Ibnu Mas'ud). Istrinya memakai hijab seperti yang dianjurkan agama." Pertanyaan itu dijawab oleh seorang dosen sebagai berikut: "Ikhtilath (berbaurnya laki-laki dengan wanita) pada dasarnya dilarang oleh Islam karena sabda Nabi saw. makan. kaum laki-laki tidak dibenarkan masuk/bertemu dengan kaum wanita."23 Dalam sebuah majalah Islam terdapat pertanyaan pembaca: "Kami adalah sekelompok mahasiswa muslim yang berdomisili di salah satu negara Eropa. Tetapi hanya dalam batas terpaksa.. Pertanyaan kami adalah sejauh mana istri kawan kami itu boleh berbaur --didampingi suaminya tentunya dan bukan berkhalwat-. mengatakan: "Ingat. dan banyak lagi yang lainnya. sebab di sini tidak ada wanita lain yang memakai hijab atau yang dapat berbahasa Arab.24 http://media. Ummul Fadhal. Akan tetapi dia merasa sendiri dan terasing. atau jual beli agar semuanya berjalan dengan baik dan benar pula. Dia juga telah membuat ketentuan dan aturan mengenai perkawinan.html (4 of 11)12/12/2005 7:51:48 . sementara yang muda tidak.pada dasarnya boleh-boleh saja. Jika Pembuat syariat Yang Maha Bijaksana telah menetapkan aturan tentang keterlibatan wanita agar segala sesuatunya berjalan dengan baik dan benar. fatwanya pertama kali menetapkan dengan tegas bahwa Islam melarang ikhtilath antara laki-laki dan wanita. Haditshadits tersebut menerangkan bahwa hanya wanita-wanita tua yang ikut shalat bersama Rasulullah saw. Kami berusaha melaksanakan syariat Islam terhadap diri kami sedapat mungkin. Di antara kami ada yang sudah menikah. Adapun hadits yang dikemukakan oleh dosen kita yang mengeluarkan fatwa tersebut maksudnya adalah larangan bertemu dengan wanita dalam bentuk berkhalwat. Tetapi diperbolehkan sebagai pengecualian dalam keadaan terpaksa menurut syariat. " Bayangkan. Sebaliknya. hadits-hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menegaskan kehadiran wanita-wanita remaja di masjid. mereka berpegang pada hadits-hadits lemah untuk menguatkan pendapat yang ingin menjauhkan wanita muda dari masjid. seperti Asma binti Abu Bakar. tetapi kemudian memperbolehkannya dalam keadaan terpaksa.

Kebebasan Wanita

Inilah beberapa buah contoh yang sering dibicarakan oleh para ulama dan penulis yang didorong oleh keinginan untuk menjelaskan hukum-hukum agama. Selain itu, ada lagi contoh lain dari para penulis yang kebarat-baratan dan membuka front permusuhan terhadap agama. Dengan gigihnya mereka melecehkan hukum-hukum agama atau yang mereka anggap sebagai hukum agama, padahal yang mereka duga itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Teman saya bercerita bahwa setiap dia mengemukakan pandangannya untuk menjelaskan hukum agama yang berkaitan dengan salah satu kasus sosial atau politik, teman lainnya --seorang dosen di sebuah universitas terkenal-- berkata: "Inilah sudut pandang Anda sebagai akibat dari latar belakang keilmuan dan pendalaman Anda terhadap pemikiran-pemikiran Barat modern. Dalam hal ini tidak ada penggambaran tentang hakikat hukum agama sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, atau buku-buku fiqih dengan dalil. Banyak sekali ulama Islam yang mengatakan sesuatu berbeda sekali dengan apa yang Anda katakan itu." Menurut pandangan saya, kita harus memberikan keterangan yang jelas sekali kepada orang-orang yang berpemikiran aneh, yang keanehan pemikirannya itu diantaranya disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ulama dan penulis terkemuka. Karena itu, dengan metode yang digunakan dalam buku ini, saya berharap, kiranya dapat memudahkan bagi dosen-dosen seperti dalam kasus tadi dalam upaya mendalami hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang asli, bukan dari pendapat manusia yang bisa benar serta mendekatkan dan menjauhkan manusia dari syariat yang penuh toleransi atau kemudahan.

B. TEMA PENULISAN
Pada dasarnya, buku ini merupakan kajian sosial yang bernuansa fiqih mengenai wanita pada zaman kerasulan. Saya mengupayakan agar buku ini memuat semua nash yang mengindikasikan wanita, dari dekat ataupun jauh, dalam hal kehidupannya, baik yang bersifat pribadi maupun umum. Selain itu juga mengindikasikan sifat hubungan sosial wanita dan keanekaragaman kegiatannya. Karena agama Islam mengatur kehidupan perseorangan --laki-laki ataupun wanita-- seperti halnya mengatur tatanan masyarakat, penggabungan antara kajian sosial dan kajian fiqih serta keterkaitan kegiatan sosial dengan dalil-dalil fiqihnya akan menjadi faktor yang sangat membantu dalam penyelidikan yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu muslim. Bagaimanapun, ciri-ciri kajian sosial tidak hanya berpegang pada dalil-dalil dan nash-nash yang qath'i, tetapi juga mengambil nash-nash dan dalil-dalil yang tingkatannya zhanni dengan pertimbangan bahwa penetapan realita sejarah baru bisa terlaksana jika dua dalil tersebut diambil sekaligus. Jika hukum fiqih membutuhkan dalil yang qath'i atau yang rajih untuk menetapkannya, maka dalil yang mungkin dipakai sebagai dalil sudah cukup untuk menguatkannya. Artinya suatu dalil yang dimungkinkan itu dapat dijadikan dalil pendukung bagi dalil asli yang qath'i atau rajih. Pembaca dapat memperhatikan bahwa beberapa nash yang dijadikan dalil untuk sesuatu perkara bersifat dimungkinkan.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (5 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

Sementara kaidah mengatakan bahwa apabila maksud suatu nash yang dijadikan dalil bersifat dimungkinkan (muhtamal), maka hal itu tidak dapat dijadikan dalil. Karena itu, yang dapat dijadikan pegangan untuk menetapkan hukum hanyalah nash-nash yang dalil/ maksudnya adalah yang qath'i atau rajih. Sedangkan nash-nash yang lain dari itu hanya dapat dijadikan pelengkap kajian sosial. Sesungguhnya setiap perbuatan dari perbuatan-perbuatan orang yang mukallaf mengandung sisi substansi dan formalitas. Sisi substansial tercermin dalam berbagai bentuk penerapan yang dipengaruhi oleh lingkungan, situasi, tempat, dan waktu sehingga sisi ini sangat perlu dipahami. Sesuatu yang mubah harus senantiasa berada dalam kemubahannya; dan sesuatu yang haram, harus terus berada dalam keharamannya. Adapun bentuk-bentuk penerapan yang substantif ini, seperti yang telah kita katakan, terus berkembang. Meskipun terjadi berbagai macam perubahan, semuanya tetap berpegang pada hukum yang substantif tersebut. Pengetahuan atas perbedaan masalah ini penting sekali dan membantu kita dalam menerima dan mengetahui bentuk-bentuk penerapan baru, misalnya dalam masalah pendidikan wanita, tugas wanita, atau kegiatannya dalam bidang sosial dan politik. Semua permasalahan itu mengandung substansi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang mulia. Namun, apakah bentuk-bentuk penerapan yang berlaku pada zaman Nabi saw. mengandung pewajiban bahwa kita harus terpaku pada bentuk penerapan seperti itu dan tidak boleh melangkahinya? Ataukah kita harus mempertimbangkan faktor-faktor baru yang berpengaruh, maksudnya gejala-gejala sosial baru, lalu bentuk-bentuk penerapannya kita format ulang berdasarkan gejala-gejala baru tersebut? Dalam hal ini, penulis sudah berusaha memantau gejala-gejala sosial baru yang berpengaruh terhadap kegiatan wanita dan hubungannya, baik dalam keluarga atau dalam bidang profesi, sosial dan politik. Begitu juga gejala-gejala yang berpengaruh terhadap pakaian wanita dan perhiasannya. Semua itu dimaskudkan agar wanita muslimah dapat menyesuaikan diri secara benar dan dapat bermasyarakat secara modern sambil tetap berpijak pada substansi yang telah digariskan agama. Dengan demikian dia senantiasa konsisten terhadap perintah Allah. Adapun tujuan kajian sosial yang bernuansa fiqih ini --dan yang menerangkan dengan jelas sekali bagaimana keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial pada zaman kerasulan-adalah dalam rangka ikut ambil bagian memberikan gambaran agar wanita-wanita muslimah modern dapat mengikuti langkah-langkah atau aktivitas wanita-wanita zaman kerasulan dengan pedoman petunjuk Nabi saw. Tujuan tersebut mengalihkan perhatian penulis pada sebuah masalah besar dan penting yang menuntut kerjasama serta pengorbanan kalangan ulama dan cendekiawan, yaitu masalah emansipasi atau pembebasan pemikiran muslim modern. Dalam arti membebaskannya dari belenggu raksasa, ukuran-ukuran palsu, dan pemikiran-pemikiran rusak yang telah menguasainya selama beberapa kurun waktu sehingga dia menjadi lemah
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (6 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

dan cacat. Jika pemikiran umat Islam modern sudah bebas dari semua belenggu tersebut, segala aktivitas dan pekerjaannya senantiasa sesuai dengan pancaran hidayah Ilahi. Pembebasan pemikiran umat Islam merupakan jalan satu- satunya menuju kebebasan yang sempurna dan murni bagi wanita dan laki-laki muslim secara sekaligus. Bahkan, hal tersebut merupakan jalan satu-satunya menuju restrukturisasi masyarakat secara keseluruhan berdasarkan sendi yang benar dan kuat. Akal atau pikiran adalah pengarah/ motor bagi gerakan manusia. Jika pemikiran atau akal seseorang bebas dan mendapat petunjuk, dia akan bergerak dengan bebas ke arah yang benar berdasarkan petunjuk dan arahan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Masalah ini merupakan induk dari segala permasalahan. Setiap cacat yang terjadi akan menimbulkan kerusakan yang fatal terhadap pola berpikir seorang muslim yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan umum yang meliputi semua aspek kehidupan.

C. METODE PENULISAN BUKU
Metode yang dipakai dalam penulisan buku ini diawali dengan membaca secara cermat nash-nash Al-Qur'an dan nash-nash hadits yang sahih. Mulai terbetik dalam pikiran untuk mengikuti pola seperti itu sejak saya menggali hadits-hadits sahih Muslim ketika melaksanakan proyek pengkajian Sirah Nabawiyah melalui buku-buku Sunnah seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini. Saya memulainya dari Shahih Bukhari dengan mempelajari nash-nash yang berkaitan dengan wanita mengenai setiap aspek dari berbagai aspek kehidupannya, kemudian Shahih Muslim, dan diteruskan dengan mempelajari kitabkitab sunnah yang banyak beredar, sehingga saya menamatkan sebanyak empat belas kitab, yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan anNasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwaththa Malik, Zawa'id Shahih Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, Mu'jam ath-Thabrani yang tebal, sedang, dan tipis, Musnad al-Bazzar, serta Musnad Abu Ya'la. Enam buku yang disebutkan terakhir penulis telaah dalam kitab Majma'uz Zawa'id Wa Manba'ul Fawa'id, yaitu satu kitab yang di dalamnya al-Hafizh alHaitsami mengumpulkan nash-nash tambahan yang tidak terdapat dalam enam buku pertama, (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Pembacaan nash Sunnah secara cermat tidak berarti merupakan batasan cukup untuk tidak membaca nash-nash Kitabullah sebab Kalamullah Ta'ala merupakan sumber pertama yang mempunyai keagungan dan kebesaran, serta memiliki kepadatan kandungan yang membuat setiap orang tertegun untuk memikirkan makna setiap ayatnya. Setelah keseluruhan ayat tersebut saya telaah, rasanya tidak hanya cukup satu kali untuk membacanya. Karena itu, saya ulang dan ulang lagi sehingga hasilnya, alhamdulillah, cukup baik. Tekad saya pertama kali adalah agar buku ini mencakup nash-nash yang bersumber dari Kitabullah dan buku-buku Sunnah Rasulullah saw. sebagaimana yang telah saya isyaratkan
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (7 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

sebelumnya. Berdasarkan pemikiran itu, saya membuat beberapa pasal. Namun, kemudian saya memutuskan untuk tahap pertama ini cukup dengan nash-nash dari Kitabullah, Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim saja, karena beberapa pertimbangan berikut: 1. Faktor waktu; alangkah baiknya jika bisa segera mempersembahkan topik penting seperti ini kepada umat. Walaupun menyegera, saya ingat bahwa untuk menghasilkan karya yang memuaskan tentu dibutuhkan tenaga dan waktu yang berlipat ganda, karena sanad hadits-hadits itu pun harus diteliti. 2. Faktor memberi kemudahan bagi pembaca dengan pertimbangan bahwa satu jilid untuk setiap pembahasan dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam satu buku tentu lebih ringan daripada beberapa jilid. 3. Faktor penghargaan dan kepercayaan terhadap apa yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Kedua kitab tersebut mendapat tempat khusus dalam hati setiap insan muslim, karena keduanya mengandung hadits-hadits sahih dan tidak memuat hadits-hadits dha'if. Kedua kitab tersebut merupakan kitab paling dipercaya setelah Kitabullah. Dengan demikian, pembaca dapat meyakini sepenuhnya kesahihan nash-nash yang dimuat dalam buku ini. Singkatnya, saya mengambil keputusan untuk menerbitkan buku ini dalam dua tahap. Tahap pertama --hasilnya seperti yang ada di tangan para pembaca sekarang-- terbatas pada nash-nash tertentu yang bersumber dari Kitabullah serta kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang pembahasan ini keluar juga dari kedua kitab sahih tersebut, tetapi dalam masalah-masalah yang sangat terbatas, misalnya jika dalil-dalil penjelasan untuk masalah tertentu tidak ditemukan di dalam kedua kitab sahih tersebut. Dan kadang-kadang saya juga menyebutkan beberapa alasan yang bersumber dari luar kedua kitab sahih tersebut dengan tujuan untuk lebih memperjelas keterangan. Bersamaan dengan itu saya upayakan sedapat mungkin untuk mengkaji pendapat-pendapat ulama yang pakar dalam bidangnya untuk mengetahui sejauh mana keabsahan sanad nash-nash yang dikutip. Saya lebih mendahulukan nash riwayat Bukhari dalam kondisi riwayat kedua imam hadits ini. Dan dalam kondisi yang terbilang jarang, penulis memilih nash riwayat Muslim karena saya lihat maksudnya yang lebih jelas. Dalam kondisi seperti ini saya tegaskan bahwa riwayat tersebut dikeluarkan oleh Muslim. Pada tahap kedua --insya Allah-- nash-nash dari Kitabullah akan mengambil porsi lebih besar dibandingkan nash-nash dari kitab-kitab Sunnah yang asli. Saya memohon kepada Allah semoga karya ini benar-benar ikhlas karena-Nya, diterima di sisi-Nya, dan bermanfaat bagi pembaca. Allah adalah sebaik-baik tempat memohon dan menyampaikan keinginan. Konsep umum dari buku ini adalah mengetengahkan nash-nash yang dapat dijadikan dalil bagi topik-topik pembahasan sebagai mana telah saya sebutkan sebelumnya. Maksud dan tujuan nash-nash tersebut jelas sekali karena secara umum merupakan nash-nash yang bersifat praktis dan operasional sehingga kita tidak perlu bersusah payah membuang energi
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (8 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

untuk menyimpulkan maksudnya. Setiap orang yang mempunyai sedikit latar belakang ilmu syariat pasti mampu memahami maksudnya. Meskipun demikian, kadang-kadang saya tetap berusaha menyebutkan pendapat beberapa ahli fiqih yang secara umum saya saring dari keterangan al-Hafizh Ibnu Hajar terhadap Shahih Bukhari (Fathul Bari) yang benar-benar merupakan enskilopedia hadits dan fiqih. Pengutipan pendapat dan ucapan para ulama itu bertujuan untuk menetapkan bahwa dalil nash yang saya pahami dan yang merupakan dasar pengelompokan tematis bukanlah sesuatu yang aneh. Hal itu sudah biasa dilakukan oleh ulama-ulama besar sebelumnya. Sehubungan dengan pengutipan pendapat-pendapat ulama tersebut, perlu pula dijelaskan bahwa saya hanya mengutip pendapat satu dari sekian banyak ulama untuk lebih menegaskan pendapat saya mengenai dalil suatu nash. Saya tidak mengutip pendapat semua ulama, baik yang bersifat pro ataupun kontra karena hal itu hanya akan menambah panjangnya permasalahan serta berlawanan dengan konsep penulisan yang saya pilih untuk buku ini. Bahkan tidak mustahii juga hal seperti itu menggiring saya pada konsep lain yang mengarah pada studi perbandingan terhadap pendapat-pendapat ulama, kemudian memilih mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Hal seperti itu menuntut dilakukannya kajian fiqih yang mendalam, bukan kajian sosial yang menghimpun nashnash yang bersumber dari Kitabullah serta Shahih Bukhari dan Muslim. Barangsiapa yang ingin mengetahui lebih luas perbedaan pendapat ahli fiqih, silakan melihat kitab-kitab syarah dan buku-buku fiqih yang tebal. Kemudian perlu pula diketahui bahwa hampir tidak ditemukan suatu masalah dalam fiqih yang tidak diwarnai oleh perbedaan pendapat ulama. Soal perbedaan pendapat mengenai masalah-masalah furu' sudah merupakan perkara yang lazim dan sudah diakui. Tapi yang penting menurut konsep buku ini adalah menciptakan rasa tenteram bagi pikiran dan hati seorang muslim, yaitu dengan membaca dalil-dalil syariat dalam nashnya yang asli serta menguatkan. Pendapat yang didukung oleh nash-nash syariat adalah pendapat yang bisa dijadikan pegangan dalam kondisi terjadinya perbedaan pendapat. Alhamdulillah, dengan mengikuti konsep ini telah berhasil diwujudkan semacam pengelompokan tematis terhadap nash-nash yang berkaitan dengan wanita dalam AlQur'an serta kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Saya menganggap buku ini sebagai langkah konkret dalam dakwah ke arah pengelompokan baru terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan umat Islam yang terus berkembang. Di antara kebutuhan tersebut adalah bidang humaniora, seperti ilmu jiwa, sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Begitu pula halnya dengan kasus-kasus dan aneka problematika modern seperti kasus-kasus wanita, kesetiakawanan sosial, konsep pembaruan, dan perubahan. Yang lebih penting daripada semua itu adalah pola berpikir muslim. Masalah ini pantas sekali didukung dan mendapat perhatian khusus, sebab hal ini menuju karya sistematis baru yang membantu terwujudnya apa yang dinamakan ijtihad yang dibutuhkan dalam bidang fiqih dan pembaruan yang didambakan untuk kepentingan agama yang dibawa oleh Rasulullah saw.

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (9 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

Berkat karunia Allah, akhir-akhir ini, usaha pengelompokan tematis terhadap nash-nash AlQur'an dan Sunnah banyak mendapat perhatian kalangan ulama. Juga merupakan karunia Allah bagi umat Islam bahwa Dia telah memberikan jaminan akan memelihara Kitab-Nya sebagaimana memelihara Sunnah Nabi-Nya yang merupakan penjelasan bagi Kitabullah yang telah dan akan terus dipelihara pada derajat yang paling tinggi sesuai dengan perlindungan yang diberikan Allah kepadanya, sebagaimana firman-Nya ini: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (al-Hijr: 9) maka Sunnah dengan izin Allah SWT dijaga oleh kaum muslimin dengan penuh perhatian dan mereka korbankan segala tenaga untuk menjaga kemurniannya. Allah mengaruniai mereka ilmu yang sistematis sehingga menjamin terpeliharanya keabsahan sanadnya sepanjang masa. Karunia yang diperuntukkan bagi umat Islam ini sungguh merupakan hikmah yang luar biasa dari Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, kitab-kitab mereka telah mengalami perubahan dan penggantian. Kemudian Sunnatullah menghendaki untuk memilih nabi baru atau menurunkan kitab baru guna meluruskan kembali ajaran-ajaran petunjuk Ilahi. Setelah umat Islam memikul misi agama penutup dan tidak ada lagi nabi setelah Muhammad saw., lantas Allah memelihara pokok-pokok agama ini sehingga manusia kembali kepadanya setiap saat sampai hari kiamat. Hal itu dilakukan jika mereka berminat mengikuti petunjuk Allah yang nyata dan tidak menganggap masalah agama sebagai benda pusaka yang diwarisi secara turun- temurun oleh anak cucu dari orang tua dan nenek moyang mereka sebagaimana adanya serta iidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh umat-umat terdahulu: "... Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka." (az-Zukhruf: 22) Saya kira, umat Islam yang menghargai sepenuhnya karunia Allah berupa pemberian jaminan pemeliharaan pokok-pokok agama mereka, pantas sekali untuk kembali setiap saat pada pokok-pokok agamanya, serta menjadikannya sebagai pedoman dan acuan hukum karena Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (an-Nisa': 59)

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (10 of 11)12/12/2005 7:51:48

Kebebasan Wanita

Saya berharap kiranya segala tenaga yang dikorbankan melalui buku ini dengan izin Allah dapat membantu umat Islam dalam mengembalikan masalah-masalah wanita pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. (sebelum, sesudah)

Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
Please direct any suggestion to Media Team

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Tema.html (11 of 11)12/12/2005 7:51:48

itu merupakan sesuatu yang dituntut dan keharusan dalam upaya meluruskan jalan hidup kita dalam semua aspeknya. Ijtihad-ijtihad yang salah atau marjuhah (kurang kuat) yang disampaikan oleh sebagian ulama salaf --dan sedikit sekali orang yang tidak pernah berbuat salah. Sisa adat dan tradisi jahiliah. Pengaruh ijtihad tersebut semakin besar dan dampaknya semakin jauh karena telah diwarisi secara turuntemurun selama berabad-abad akibat kejumudan dalam berpikir dan taklid buta. Ironisnya sunnah-sunnah yang sebetulnya patut ditiru dan contoh-contoh yang pantas diteladani dalam bentuk penerapan-penerapan baru. Saya telah menyediakan pasal khusus untuk menjelaskan sikap mereka yang berlebihan dalam menerapkan kaidah pencegahan atas keburukan (saddu dzari'ah) tersebut. dan perilaku mereka tetap terbawa sepanjang masa. Sementara nash-nash yang bercerita tentang sunnah tersebut tinggal di dalam buku-buku agama sebagai goresan tinta belaka. Penerapan konkret terhadap keterlibatan wanita pada zaman Nabi saw. Tanda-tandanya sudah terkikis atau tertutup di hadapan akal dan hati manusia karena kabut tebal dari penafsiran dan pendapat para tokoh serta ulama. dalam aspek keterlibatan wanita dalam kehidupan sosial lebih dituntut dan diharuskan lagi mengingat petunjuk Nabi saw.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Jika mengikuti petunjuk Nabi saw. dalam bidang ini seolah-olah mengalami sedikit perubahan yang cukup mendasar. Semoga http://media. Kemudian adat dan tradisi jahiliah yang sudah melekat di dalam otak. hati. baik jahiliah bangsa Arab maupun jahiliah bangsa-bangsa lain yang masuk ke dalam Islam. Sinarnya --sebagaimana yang diinginkan oleh Pembuat syariat-.sudah tidak ada. bahkan dapat dikatakan hampir sirna sama sekali. b. merupakan sunnah yang pantas diikuti dan teladan indah yang patut ditiru. mengingat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat serta karena dorongan dan arahan ajaran agama yang mulia. Hal ini didukung oleh beberapa faktor. seperti sikap ekstrem mereka mengenai masalah mencegah keburukan terhadap godaan wanita.org/islam/Wanita/W1/Kajian. Munculnya aliran-aliran ekstremis dan sikap berlebihan di kalangan sebagian umat Islam.25 c. justru dalam penerapan konkretnya sekarang ini semakin lemah dan memudar. atau bahkan cukup parah. diantaranya sebagai berikut: a.html (1 of 8)12/12/2005 7:51:51 .isnet.

bersabda: "Senantiasa dari umatku terdapat suatu umat yang menegakkan agama Allah. Atau sebagai pemberi tugas (mukallif). Akan tetapi. Imam asy-Syafi'i telah berkata dengan jelas: "Diriwayatkan sebuah hadits yang isinya bahwa kaum wanita dibiarkan menghadiri dua hari raya.html (2 of 8)12/12/2005 7:51:51 . berarti kamu telah menjadikan imam itu sebagai pembuat syariat. dan lainnya berkata: "Tidak seorang pun dari makhluk Allah ini kecuali ucapannya dapat dipegang dan dapat pula ditinggalkan kecuali Nabi saw. tidak akan memberi mudharat kepada mereka orang yang mengecewakan mereka atau yang menentang mereka. sungguh merupakan karunia dan rahmat Allah bagi kaum muslimin bahwa di tengah-tengah mereka masih terdapat orang-orang yang adil dan melaksanakan perintah Allah. Malik. bukan sebagai orang yang diberi tugas (mukallaf). bukan pelaksana. sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian. sebagian besar pengikut mereka tidak mengoreksinya dengan timbangan tersebut. Namun demikian. kecuali mempunyai perkataan-perkataan dan perbuatanperbuatan yang tidak berlandaskan pada sunnah . kita tidak perlu mengikuti perkataan dan perbuatan mereka yang keliru tersebut. Kalau hal ini benar.isnet."27 Apapun kesalahan dan penyimpangannya.Kebebasan Wanita Allah SWT mencurahkan rahmatNya kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyyah yang mengatakan: "Sesungguhnya tidak seorang pun dari para ulama. aku pasti http://media. hal itu tidak mengurangi martabatnya. Selain itu. sehingga perkara Allah (kiamat) datang.org/islam/Wanita/W1/Kajian.. al-Hukum bin Utaibah. dan pentakwilan orang-orang jahil.. Oleh karena itu." (HR Abu Daud)30 d. maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). para ulama mengatakan tentang keharusan mengoreksi pendapat para imam dengan hadits yang sahih. Penelitian sanad-sanad hadits oleh Bukhari dan orang-orang yang setelahnya terjadi setelah imam yang empat membangun mahzab fiqih mereka. Ini adalah suatu masalah yang luas dan tidak ada tepinya." (HR Bukhari)28 "Ilmu (agama) ini diemban dalam setiap generasi khalaf (belakangan) oleh orang-orang adil yang menyingkirkan penyimpangan orang-orang yang berlebihan. Mengenai hal ini Rasulullah saw. maka jika kamu lakukan seperti itu.'"Mujahid. Mereka telah melanggar wasiat para imam dan menyalahi ketentuan hadits." (HR al-Baihaqqi)29 "Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini di permulaan setiap seratus tahun orang yang memperbarui agamanya.. pemalsuan orang-orang yang suka berbuat batil. Sebab Allah SWT sudah berfirman: 'Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu."26 Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada asy-Syaukani yang mengatakan: "Fanatik (kepada seorang imam) dengan menjadikan setiap pendapat yang dia keluarkan dan ijtihad yang dia riwayatkan sebagai pegangan bagimu dan bagi semua hamba. baik dari generasi pertama maupun yang berikutnya.

org/islam/Wanita/W1/Kajian. Contohnya dapat kita lihat dalam kisah Jabir bin Abdullah --salah seorang sahabat-. al-Baihaqqi berkata: "Hal itu benar. Jika kita lihat orang-orang saleh dahulu kala. hingga kami mengeluarkan wanita haid.34 Juga dalam kisah Amir asy-Sya'bi --salah seorang tabi'in-. Boleh jadi pengemban fiqih bukan ahli fiqih dan boleh jadi seorang membawa fiqih kepada orang yang lebih ahli daripadanya. gadis belia.isnet. tetapi mereka agak menjauh dari mushalla (tempat shalat). Hadits itu diriwayatkan oleh kedua orang syekh hadits --yaitu hadits Ummu Athiyyah-. saya berharap semoga Allah memasukkan saya ke dalam kelompok orang-orang yang diberi kabar gembira sebagaimana dalam hadits tersebut."35 Contoh lain adalah perkataan Bisir bin Ubaidillah: "Aku berkendaraan dari kota ke kota untuk mendapatkan sebuah hadits. Karakteristik Wanita q Wanita Muslimah pada zaman Nabi saw. memahami karakteristiknya sebagaimana yang telah digariskan oleh agama Islam yang murni sehingga dia melalui berbagai http://media. Selain itu. dan gadis-gadis pingitan. HASIL-HASIL KAJIAN 1.yang melakukan perjalanan selama satu bulan ke tempat Abdullah bin Anis untuk mendapatkan sebuah hadits. semoga Dia memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam membaca dan memahami hadits-hadits yang terdapat dalam buku ini karena hadits-hadits tersebut besar sekali manfaatnya dalam kehidupan mereka. D." Mengomentari ucapan asy-Syafi'i ini. hadir bersama jamaah muslimin dan mengikuti khotbah mereka." (HR Ibnu Majah)33 Dari penulisan buku ini saya berharap telah menyampaikan ucapan Rasulullah saw. yang berbunyi: "Semoga Allah memberikan cahaya bagi orang yang mendengarkan ucapanku.yang berkata kepada seseorang dari Kabilah Khurasan setelah mengajarkan kepadanya satu hadits Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)32 Hal-hal yang membuat saya semakin bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan ini adalah sabda Rasulullah saw. mereka mengembara berhari-hari dan bermalam-malam untuk memperoleh sebuah hadits.Kebebasan Wanita mengatakannya."31 Hadits Ummu Athiyyah tersebut berbunyi sebagai berikut: "Kami diperintahkan supaya keluar (pada hari raya). kepada para ahli fiqih dan orang-orang yang lebih ahli dalam bidang ini.lalu asy-Syafi'i mengatakannya.: "Kami memberikannya padamu tanpa apa-apa. Adapun wanita haid."36 Saya mengharapkan cucuran rahmat Allah. padahal dia sudah berkendaraan ke Madinah untuk mendapatkannya.html (3 of 8)12/12/2005 7:51:51 . lalu menyampaikannya.

isnet. Tidak pernah diwajibkan mengikuti satu mode tertentu dalam berpakaian. guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup yang serius dan untuk memberi kemudahan bagi semua orang mukmin. dan pakaian diperbolehkan agama dalam batas-batas yang pantas dilakukan oleh seorang wanita mukminat. yang menetapkan dasardasar persamaan antara laki-laki dan wanita dengan sedikit kekhususan dalam beberapa bidang. Karakteristik wanita tersimpul dalam sabda Rasulullah saw. Wanita ikut dalam kehidupan sosial dan seringkali bertemu dengan kaum laki-laki dalam semua bidang kehidupan. baik laki-laki maupun wanita. Sabda Rasulullah saw. jasa/ pelayanan sosial. dan hiburan yang bersih. kedua telapak tangan. wanita muslimah terlibat dalam beberapa bidang seperti kebudayaan.org/islam/Wanita/W1/Kajian. 3. Dalam bidang politik.Kebebasan Wanita q q bidang kehidupannya dengan dasar pemahaman tersebut. Kondisi seperti ini merupakan kondisi awalnya.html (4 of 8)12/12/2005 7:51:51 . Keterlibatan ini tidak ada syaratnya selain beberapa tuntunan dan aturan yang mulia dan sifatnya memelihara. Wanita muslimah menghadapi tekanan dan siksaan. sebagaimana juga sudah tetap/jelas bahwa sahabat-sahabat wanita (shahabiyat) yang mulia tidak mengikuti perbuatan istri-istri Rasulullah saw. baik yang bersifat umum maupun khusus. 2. sehingga mereka menghapus karakteristik wanita yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Kitab-Nya dan diterangkan oleh Rasulullah saw. Adapun memakai cadar. bukan menghambat. yang dimaksud adalah: "Sebenarnya wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. merupakan salah satu tradisi atau mode/cara berdandan yang menjadi trend pada sebagian wanita sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Yang diwajibkan adalah menutupi badan. wanita muslimah memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan masyarakat dan pihak penguasa. pendidikan. Berdandan secara wajar pada muka. kemudian dia http://media. Dalam bidang sosial misalnya. dan profesi sesuai dengan kondisi serta kebutuhan hidup pada masa kerasulan. Tidaklah berdosa mengikuti beberapa mode sesuai dengan kondisi cuaca dan lingkungan sosial. sehingga yang terlihat hanya kedua bola mata. Pakaian dan Perhiasan q q q q Membuka wajah sudah umum dilakukan pada zaman Nabi saw. politik. Keterlibatan Wanita dalam Kehidupan Sosial q q q q Sudah tetap/jelas bahwa menetap di rumah dan memakai hijab merupakan kekhususan untuk istri-istri Nabi saw. tersebut. Kriteria-kriteria di atas membantu wanita untuk lebih bebas bergerak dan memudahkannya dalam mengikuti kegiatan sosial. Wanita terlibat dalam bidang sosial. dalam Sunnahnya." (HR Abu Daud)37 Hadits yang mengatakan bahwa wanita itu "kurang akal dan agama" adalah hadits sahih yang dipahami dan diterapkan secara keliru oleh banyak orang.

Kedua. atau miskin. pengobatan." (al-Baqarah: 228) Derajat atau tingkatan yang dimaksud adalah kepemimpinan suami dalam rumah tangganya atau kelebihan mengalahnya suaminya dari beberapa hak yang harus dia peroleh. dan kadang-kadang bersikap oposisi dalam bidang politik. peternakan.. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya . mewujudkan kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya dalam keadaan suaminya sudah tiada. Keluarga a. Allah SWT berfirman: ". walaupun dia tidak dirugikan oleh suaminya dengan syarat dia mengembalikan apa yang dia ambil dari suaminya dengan ketetapan dari suami atau hakim setelah dibuktikan bahwa dia benar-benar sudah tidak menyukai suaminya.. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. politik. hak disayangi dan dikasihani. hak berdandan dan menikmati hubungan seksual.. Di antara hasil dari keterlibatan dalam kehidupan sosial tersebut adalah timbulnya kesadaran wanita. semakin matangnya cara berpikir. wanita ikut terlibat dalam bidang pertanian. maka kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah digariskan syariat haruslah menjadi pengatur kondisi tersebut sampai akhir zaman. 4. Sementara dalam bidang profesi.. Berbagai tanggung jawab pasangan suami istri dan melakukan kerjasama yang baik demi sempurnanya pelaksanaan tanggung jawab tersebut.Kebebasan Wanita berhijrah untuk membela dan menyelamatkan keyakinannya itu. kebersihan. dan profesi. Pertama. sebab dengan hasil usahanya itu dia mampu bersedekah di jalan Allah.org/islam/Wanita/W1/Kajian. administrasi. mencapai kehidupan yang lebih mulia dan terhormat. http://media. Menegaskan bahwa wanita berhak memilih suami dan berhak meminta cerai jika dia memang tidak menyukai suaminya. Di samping itu. wanita muslimah mempunyai perhatian dan rasa peduli terhadap urusan masyarakat umum. serta hak untuk bersama-sama dalam kesibukan dan kesusahan seperti yang dialami oleh setiap pihak.isnet. mengemukakan pendapat dalam berbagai isu politik. lemah. Hak suami istri sama. c. Kegiatan tersebut membantu wanita mewujudkan dua hal. Mengingat semakin seriusnya kondisi sosial pada masa kita sekarang yang menuntut semakin ditingkatkannya partisipasi wanita dalam bidang sosial. perawatan.html (5 of 8)12/12/2005 7:51:51 . dan pelayanan rumah tangga. Di antara hak-hak tersebut adalah hak dicintai. b. kerajinan tangan. dan mampunya wanita melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Seks itu halal dan baik. Alangkah banyak bentuk kemudahan yang telah digariskan Sunnah dalam masalah ini. baik dalam kondisi beristri satu atau pun dalam keadaan berpoligami. Kemudian setelah membetulkan persepsi kita mengenai seks secara umum. Hal ini menghasilkan mental yang sehat di kalangan laki-laki dan wanita. e. Seseorang dapat memperoleh pahala karena melakukan aktivitas seksual yang sesuai dengan batas-batas yang digariskan oleh agama. penulis ingin menekankan bahwa http://media.html (6 of 8)12/12/2005 7:51:51 . adalah contoh manusia yang sempurna. bahkan mungkin terjebak ke dalamnya. Keadaan sebuah keluarga muslim tidak akan berjalan benar kalau salah satu syarat dan peraturan tersebut timpang. Peranan wanita/istri dalam keluarga merupakan tugas utama dan pertama. Rasulullah saw. Dengan penuh tekad dan semangat kita harus membuka jalan kemudahan bagi proses perkawinan pada masa sekarang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Yang Maha Pencipta. Setiap tindakan yang sifatnya mempersulit. baik dari segi sifat zuhud dan kesederhanaannya ataupun dari segi kesempurnaannya dalam bergaul dan berhubungan dengan para istri beliau. hanya akan membuat orang semakin jauh dari menaati Allah sehingga semakin dekat pada perbuatan yang tidak terpuji. Tumbuhnya kesadaran bermasyarakat dan adanya kerjasama yang erat antara suami dan istri merupakan dua faktor yang sangat penting untuk mengkoordinasikan tugas pertama wanita dengan tugas-tugasnya lain yang dibutuhkan demi kemaslahatan masyarakat muslim sehingga dalam masyarakat terwujud perkembangan dan kemajuan. Dia tentu lebih tahu mengenai ciptaan-Nya. Mempermudah proses perkawinan semenjak usia dini merupakan salah satu ciri masyarakat Islam. Kita perlu meluruskan persepsi kita mengenai masalah ini karena telah dikaburkan oleh pemikiran sufi yang menyimpang dan dilatarbelakangi oleh paham kerahiban (rahbaniyyah) kalangan Kristen serta sebagian agama Timur Kuno. kita perlu pula membetulkan persepsi kita mengenai sikap Rasulullah saw. Na'udzabillahi min dzalik! Setelah kita uraikan secara ringkas hasil-hasil kajian ini. Perlu kita lenyapkan tembok raksasa yang selama ini menghambat dan menutupi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan seks. 5. Tapi hal ini tidak menafikan bahwa wanita juga mempunyai kewajiban-kewajiban lain di tengah masyarakat. Bidang Seksual q q q q Seks merupakan bagian dari kesenangan di dunia dan di akhirat. Rasulullah saw.Kebebasan Wanita d. baik yang terlihat maupun yang terselubung.org/islam/Wanita/W1/Kajian. Syariat telah menentukan syarat-syarat dan peraturan-peraturan mengenai perceraian dan poligami.isnet. terhadap seks. Karena itu tidak ada salahnya jika pada masa sekarang ini ditetapkan suatu aturan yang menjamin dipenuhinya semua syarat dan peraturan. bersama para sahabatnya berjalan mengikuti jalur yang menuju arah terwujudnya pendidikan seks yang benar dan pengetahuan seks yang bersih.

Tulisan-tulisan para cendekiawan muslim modern dengan cara menganalisis semua tulisan mereka dengan segala orientasinya agar kita sampai pada suatu kesimpulan yang bermanfaat dari teori-teori dan ijtihad-ijtihad modern. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Penulis mengusulkan agar kajian tersebut mencakup lima bidang: 1. 2. pengetahuan mengenai seks. kegiatan profesi.html (7 of 8)12/12/2005 7:51:51 . Penerapan-penerapan yang sedang berlaku di tengah masyarakat sekarang ini.org/islam/Wanita/W1/Kajian. Warisan budaya Islam. 5. dan politik dengan memberikan perhatian khusus terhadap studi lapangan dan statistika untuk dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya..Kebebasan Wanita kita masih dituntut untuk melakukan sejumlah kajian ilmiah jika kita benar-benar ingin mengulang sajarah keikutsertaan dan dinamika wanita serta membina kembali masyarakat kita di atas fondasi yang kokoh. Penelitian-penelitian Barat modern yang berkaitan dengan wanita dalam bidang ilmu jiwa. yaitu dengan mengumpulkan pendapat-pendapat dan ijtihadijtihad para ulama serta penerapannya secara konkret selama berabad-abad. dan bukan berdasarkan pada perkiraan-perkiraan semata. Kita tidak boleh berpegang pada dugaandugaan semata. misalnya dengan melakukan kajian ilmiah lapangan dan statistik terhadap masalahmasalah ini sebaik mungkin sehingga kita dapat melakukan evaluasi yang benar.84 Jakarta 12740 Telp. 3. Nash-nash yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. baik dari kaum modernis ataupun konservatif. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota http://media. sehingga kita betul-betul mampu menentukan mana yang patut diambil dan mana yang harus ditinggalkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh suatu bangsa --setelah menimbangnya dengan timbangan agama.isnet. (sebelum. tetapi dengan catatan bahwa kajian tersebut harus meliputi seluruh kitab Sunnah. sehingga kita betul-betul memahami sejauh mana pengaruh sejarah yang panjang ini dalam pemikiran dan realita kehidupan kita. pendidikan. Kalibata Utara II No. rinci. 4. sosial.

org/islam/Wanita/W1/Kajian.html (8 of 8)12/12/2005 7:51:51 .Kebebasan Wanita Please direct any suggestion to Media Team http://media.isnet.

org/islam/Wanita/W1/Mengajak. tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Para pakar. Dakwah/ajakan untuk melakukan pengelompokan tematis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. dengan tujuan mengkaji dan mengevaluasi pemahaman-pemahaman dan pandangan-pandangan yang kita warisi dari nenek moyang dalam bidang wanita atau bidang-bidang lainnya adalah dakwah pada petunjuk.html (1 of 7)12/12/2005 7:51:54 . politik. insya Allah mampu mengikuti jalur yang membawanya pada petunjuk dan kebenaran.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota E. kesetiakawanan sosial. yaitu Kitab dan Sunnah. dan berbagai metodologi penelitian. Dakwah untuk kembali pada pokok-pokok agama. 2. Dan barangsiapa yang mengajak pada kesesatan.isnet. bersabda: "Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk. maka baginya adalah pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti ajakannya. merupakan ajakan pada petunjuk. ilmu sosial. APAKAH BUKU INI MENGAJAK PADA PETUNJUK? Rasulullah saw. Ada beberapa hal yang mendorong saya memiliki harapan seperti itu. telah bersabda: "Aku tinggalkan padamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat http://media. Rasulullah saw. seperti ilmu jiwa." (HR Muslim)38 Saya berharap kiranya tulisan yang ada dalam buku ini dapat mengajak pembaca pada petunjuk. Atau juga mengenai masalah-masalah kontemporer seperti masalah wanita. maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikuti ajakannya itu. dan yang terpenting adalah: 1. dengan membaca nash-nash yang sudah terkelompok tersebut. ekonomi. konsep-konsep pembaruan. pendidikan. Pengelompokkan semacam ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan memudahkan para pakar mengkaji secara cermat nash-nash yang berhubungan dengan spesialisasi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. dan perubahan.

Dakwah untuk menyebarluaskan Sunnah di tengah umat manusia. 4. Dakwah untuk menetapkan/mengakui diperbolehkannya wanita membuka wajah dan diperbolehkannya melibatkan diri dalam kehidupan sosial bersama kaum laki-laki dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan agama --setelah diketahui bahwa pembolehan tersebutkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat-. berikut: http://media. yang dapat menerangi hati dan akal pikiran mereka. dan sinar rembulan." (alHajj: 78) Himbauan ini diarahkan pada dua kelompok: Pertama. air.adalah dakwah pada petunjuk. dengan hadits Rasulullah saw.Kebebasan Wanita selama kamu berpegang pada keduanya. Tujuan dakwah itu adalah agar manusia memahami hukumhukum agama mereka dan pada waktu yang sama memelihara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadits-hadits Nabi saw.isnet.html (2 of 7)12/12/2005 7:51:54 .org/islam/Wanita/W1/Mengajak. Allah SWT berfirman: ".' Lalu Nabi saw. Kitabullah dan Sunnah NabiNya. sehingga apabila sudah tiba hari tarwiyah. sehingga mereka dapat menikmati petunjuk Allah dengan mudah dan santai seperti halnya mereka menikmati udara.. Lalu orang-orang Mekah berkata kepada ku: 'Kalau begitu hajimu sama dengan haji orang Mekah?'Akhir nya aku pergi menemai Atha untuk meminta fatwa.. maka ucapkanlah talbiyah untuk haji dan jadikanlah apa yang kamu bawa (binatang ternak) sebagai korban haji tamattu!'" (HR Bukhari)40 Demikianlah nash-nash agama diumumkan sehingga tersebar di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah mengendap di balik pendapat para tokoh. dengan catatan setiap fatwa didukung oleh dalil yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Nabi saw. Kelompok ini saya himbau supaya mempelajari dengan baik hukum-hukum agama dan waspadalah terhadap peringatan hadits Nabi saw. Dikatakan bahwa Abu Syihab (Musa bin Nafi') berkata: "Aku tiba diMekah dalam keadaan berhaji tamattu dengan umrah Aku sampai atau masuk Mekah tiga hari sebelum hari tarwiyah (tgl 8 bulan Dzulhijjah). pada hari dia menggiring unta korban bersamanya. menceritakan kepadaku bahwasanya dia melakukan haji bersama Rasulullah saw. kemudian berdiamlah di Mekah dalam keadaan tahallul. cahaya mentari. berikut. Dia berkata: 'Jabir bin Abdullah r. yaitu..a. dan mereka telah membaca talbiyah untuk haji if rad." (HR Malik dalam Al-Muwaththa')39 3. kelompok yang mengharamkan membuka wajah dan segala bentuk partisipasi wanita meskipun keadaan membutuhkan dan meskipun wanita mengikuti aturan-aturan agama. adalah dakwah kepada petunjuk. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Karena petunjuk Allah itu datang untuk melepaskan manusia dari kesulitan. berkata kepada mereka: 'Bertahallullah kalian dari ihram dengan cara melakukan thawaf di Ka'batullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dan bercukurlah. Mari kita simak jawaban Atha bin Rabah terhadap seseorang yang meminta fatwa..

tunggulah kemarahan dan murka Allah. mengajarkannya. Keikutsertaan wanita memperlancar pelaksanaan kehidupan yang serius dan sejahtera serta membuka jalan bagi kaum wanita untuk beramal saleh." (HR Bukhari)42 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits Ali tersebut dapat dipetik beberapa pelajaran."43 Kedua. menetapkan sunnahnya atau bolehnya wanita membuka wajah dan mengikuti kegiatan sosial adalah demi kebaikan umat Islam. karena membiarkannya berlarut-larut dikhawatirkan akan menyebabkan orang lain menyangkanya haram. serta menentang segala bentuk penyimpangan. Dia berdiri dan meminum sisanya dalam keadaan berdiri.. yaitu dengan menutup apa yang diperintahkan Allah untuk menutupnya dan mematuhi aturan syariat ketika melakukan pertemuan antara laki-laki dan wanita. kepala. kemudian beliau duduk di lapangan Kufah untuk melayani kebutuhan dan keperluan masyarakat hingga datang waktu shalat asar. Mereka akan terjerumus ke dalam berbagai macam kuman penyakit sosial seperti yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat Barat. kedua tangan. Saya menyeru mereka untuk menaati Allah dan mengikuti ajaran-ajaran-Nya. yang menjelaskan kepada manusia wahyu yang turun dari langit. Dengan mengetengahkan setumpuk nash yang menerangkan pelaksanaan konkret yang sering dilakukan wanita muslimah dan yang berlangsung di bawah naungan wahyu Allah serta bimbingan Rasulullah saw. Dia pernah melakukan shalat zuhur. membantu suami yang lemah dalam mencari nafkah hidup. dan kedua kakinya. jelas dia harus menjawabnya. apabila seorang alim melihat masyarakat menghindari sesuatu. mulai dari menuntut ilmu. kemudian berkata: "Sesungguhnya orang-orang tidak suka minum dalam keadaan berdiri. dan ikhtilath yang bersifat negatif.Kebebasan Wanita "Sesungguhnya orang yang mengharamkan yang halal sama dengan orang yang menghalalkan yang haram. Tapi kalau ditanya. kemudian minum. Apabila orang alim itu khawatir hal itu terjadi.html (3 of 7)12/12/2005 7:51:54 . saya kira nash-nash tersebut dapat menerangi jalan kita sehingga tidak diombangambingkan oleh hawa natsu. memamerkan aurat. Sementara Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Mengajak.isnet. Jika tidak. maka hendaklah dia segera memberitahu hukumnya meskipun dia tidak ditanya orang.a. panutan yang paling tepat menurut hemat saya adalah apa yang pernah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib r. sementara dia tahu bahwa apa yang dihindari masyarakat itu dibolehkan (menurut agama). kelompok yang melanggar syariat Allah dan melakukan tindakan murahan. sementara Nabi saw. diantaranya. sampai pada ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial yang bermanfaat atau kegiatan politik yang mendukung segala sesuatu yang positif. lalu membasuh muka. sendiri pernah melakukan seperti apa yang aku lakukan ini. baik hawa nafsu orang-orang fasik maupun hawa nafsu oranghttp://media. Untuk menjelaskan syariat Allah kepada kelompok ini. Lalu dia mengambil air. maka hendaklah dia menjelaskan apa yang benar mengenai masalah tersebut."41 Artinya kedua hal tersebut sama-sama melangkahi batas syariat Allah.

kemudian ikut pula masuk ke dalam lubang biawak. Allah SWT berfirman: "(Yaitu) orang-orangyang mengikut Rasul.html (4 of 7)12/12/2005 7:51:54 . Ironisnya. yaitu peradaban Barat modern dalam hal tidak menutup aurat. sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an). Maka orang-orang yang beriman kepadanya.org/islam/Wanita/W1/Mengajak. sampai sekalipun mereka memasuki lubang biawak. ANTARA PERINGATAN ALLAH DAN RASUL-NYA DENGAN PERINGATAN KAWAN-KAWAN Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan http://media. yaitu tradisi keras dan kepala batu seperti yang umum berlaku di kalangan Bani Israil pada abadabad kuno dan orang-orang Nasrani beserta gereja mereka pada abad pertengahan. Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka." Kami bertanya: "Wahai Rasulullah. sementara mereka tidak sadar akan perbuatan mereka sendiri dengan membelenggu diri dan kaum wanita mereka sendiri. Pada waktu yang sama kita akan terbebas dan bersih dari apa yang diperingatkan oleh Rasulullah saw.telah mengikuti sunnah/jejak para pendahulu mereka. kepada kita dalam sabda beliau: "Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab: "Siapa lagi (kalau bukan mereka)?" (HR Bukhari dan Muslim)44 Yang membuat kita prihatin. Sementara itu.isnet. gaya hidup permisivisme. memuliakannya. kelompok radikal mengikuti sunnah zaman paling kuno dari (orang-orang yang sebelum mereka) dan zaman pertengahan. dan aktivitas seks bebas.Kebebasan Wanita orang yang radikal. kaum radikal ini sering sekali menuduh kelompok fasik mengikuti sunnah orangorang yang sebelum mereka dan memasuki lubang biawak. kedua kelompok tersebut --kelompok fasik dan kelompok radikal-. Orangorang fasik telah mengikuti sunnah zaman paling modern dari (orang-orang yang sebelum mereka). Patut sekali kita teladani dan ikuti panduan nash-nash tersebut agar kita dapat keluar dari kegelapan ke alam yang terang benderang sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia dan mencabut akar-akar jahiliah dari dalam diri kita sebagaimana mereka mencabut akar-akar jahiliah dari dalam diri mereka. Islam datang untuk membebaskan orang-orang mukmin. yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. laki-laki maupun wanita. kalian tetap mengikutinya. dari belenggu-belenggu tersebut. mereka itulah orang-orang yang beruntung" (al-A'raf: 157) F.

mereka sering mengemukakan nash-nash yang mempermudah pertemuan laki-laki dan wanita tanpa harus memperhatikan aturan dan etika pertemuan tersebut. Namun demikian mereka berpendapat bahwa pernyataan semacam ini tidak perlu disebarluaskan mengingat sudah begitu rusaknya keadaan zaman sekarang ini dengan tujuan saddudz dzari'ah (mencegah keburukan). setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab. Kepada kelompok ini saya katakan bahwa pengisian zaman secara keliru tidak harus menghambat kita dari menerangkan syariat Allah kepada seluruh manusia. Sebab tindakannya itu tidak akan mendekatkan ajal dan tidak akan menjauhkannya dari rezeki. kelompok yang masih berpendapat bahwa wajah wanita adalah aurat.html (5 of 7)12/12/2005 7:51:54 . tidak boleh disembunyikan dan ditutupi dari manusia dengan alasan bahwa zaman sudah rusak dan lain sebagainya. Kalangan teman-teman itu terbagi dalam dua kelompok. Kedua. atau mendengarnya. pun bersabda: "Janganlah sekali-kali wibawa manusia sampai menghalangi seseorang untuk mengatakan sesuatu yang hak jika ia mengetahuinya. sebagaimana firman-Nya ini: "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk. ini: http://media. Kepada mereka ini kami katakan bahwa hukum syariat yang sudah tetap di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. Pertama." (al-Baqarah: 159) Rasulullah saw.. kelompok yang sependapat dengan kami bahwa wajah wanita bukan aurat.org/islam/Wanita/W1/Mengajak. Pertama.Kebebasan Wanita ilmu. karena umumnya dalil mengatakan haramnya menyembunyikan ilmu. kelompok yang mengingatkan adanya kerusakan zaman dan penggunaan nash-nash secara keliru oleh sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu dan meletakkan nash-nash itu tidak pada tempatnya." (HR Ahmad) 45 Adapun tanggapan teman-teman yang pernah membaca beberapa buku pokok tentang kegiatan ilmiah semacam ini dan menyebarluaskannya di tengah masyarakat akan saya jelaskan berikut ini. menyaksikannya. seperti firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah: 159 dan sabda Nabi saw. Mereka terbagi dalam dua kelompok. Para penegak kebenaran harus bekerjasama untuk menangkis serangan para penyebar kebatilan dan mengantisipasi makar mereka setiap kali mereka melakukannya.isnet. Tanggapan itu mengingatkan saya pada tanggapan serupa yang disampaikan oleh Syekh Nashiruddin al-Albani sehubungan dengan bukunya tentang hijab wanita muslimah. tampaknya tidak puas dengan pernyataan yang terdapat dalam buku itu bahwa wajah wanita bukanlah aurat. Contohnya.meskipun mereka kagum pada buku tersebut. Dia berkata: "Sebagian ahli ilmu dan pencari ilmu --apalagi yang bersifat taqlid-.. mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati.

Dia menyukai kelemahlembutan dalam segala perkara. Kepada kelompok ini saya katakan: "Jika para penentang itu --meskipun keras-." (HR Muslim)48 Ketika menyusun buku ini saya berusaha memulainya dengan dialog dengan para penentang tersebut dan mendiskusikan dalil-dalil mereka. sopan dan lemah lembut lebih baik bagi seorang muslim dalam semua urusannya. maka seorang yang berakal --saya berharap demikian-. ampunanilah kami! Jika orang yang berpendapat bahwa syariat telah menetapkan bahwa wajah wanita bukan aurat kemudian menganggap tidak perlu mengamalkannya demi kaidah saddudz dzari'ah (mencegah keburukan) diminta supaya memberitahukan pendapatnya ini kepada masyarakat.isnet. Tidak akan sukses suatu kaum yang tidak mampu berlapang dada dalam menerima perbedaan pendapat.Kebebasan Wanita "Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu.menyampaikan kritik ilmiah untuk mengoreksi kesalahankesalahan. dia harus sabar menahannya seperti halnya dia menahan pahitnya obat. http://media.org/islam/Wanita/W1/Mengajak. kelompok lain yang mengingatkan saya pada serangan keras dari orang-orang yang menentang beberapa pendapat yang terdapat dalam buku ini dan bertentangan dengan apa yang sudah berlaku dalam masyarakat. Dia harus memiliki keyakinan bahwa di balik kepahitan itu ada penyembuhan atas kekurangan dan kelemahan dalam pemahaman.harus memetik manfaat dari kritikan tersebut guna mengoreksi kesalahannya. sebab Rasulullah saw.html (6 of 7)12/12/2005 7:51:54 . apalagi dia tahu bahwa setiap akal manusia pasti mengandung kelemahan dan kekurangan." (HR Bukhari dan Muslim)47 "Sesungguhnya kelemahlembutan itu tidak terdapat pada sesuatu kecuali dia memperindahnya. Juga diriwayatkan oleh al-Hakim. tidak boleh disembunyikan.mengapa kita meyembunyikan ilmu tersebut kepada orang banyak? Ya Allah. Hal itu terlihat jelas dalam beberapa pasal yang sengaja saya khususkan untuk dialog dengan penentang peranan wanita muslimah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan penentang terbukanya wajah wanita muslimah. Al Hakim dan adz-Dzahabi berpendapat bahwa hadits ini sahih) Jika pendapat bahwa wajah wanita itu bukan aurat merupakan hukum yang sudah tetap dalam agama --sebagaimana yang kita yakini-. Tetapi tidak ada jalan untuk mencapai kebenaran kecuali dengan bertemunya beberapa pemikiran atau bahkan dengan pergesekan pemikiran. atau menjawab argumentasi dengan argumentasi."46 Kedua. pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah itu lemah lembut. Tapi saya yakin hal ini tidak mungkin dia lakukan sama sekali." (HR Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau. Jika dalam pergesekan tersebut seseorang merasakan sesuatu yang keras. Namun demikian. akan dikendali mulutnya oleh Allah pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. sehingga kadang-kadang dia salah langkah meskipun dia bertujuan kebenaran itu. kemudian sebutkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat tersebut.

Imam Bukhari --yang dikenal kealiman dan kefaqihannya-.html (7 of 7)12/12/2005 7:51:54 . (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.Kebebasan Wanita Setelah menjelaskan sikap terhadap peringatan teman-teman tersebut. yaitu Rasulullah saw. dan para sahabat beliau yang mulia. mengajarkan kepada umat-nya. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Disamping itu kita juga memohon semoga Allah memberikan kesajahteraan bagi kita di dunia dan di akhirat.dapat meredam rasa khawatir teman-teman saya. Apalagi dalam mengikuti pola ini saya mempunyai panutan yang tepat dan baik. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. apa yang diajarkan Allah kepadanya tanpa menggunakan pendapat atau pemisalan. Saya berdoa semoga Allah SWT memperlihatkan kepada kita bahwa yang hak itu adalah hak dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikutinya. Kalibata Utara II No. Sementara dari sisi lain.org/islam/Wanita/W1/Mengajak.isnet. serta memperlihatkan kepada kita bahwa yang batil itu adalah batil dan memberi kemudahan bagi kita untuk menghindarinya. pantas pula jika saya memperhatikan peringatan Allah SWT dan peringatan Rasul-Nya tentang bahaya menyembunyikan ilmu."50 (sebelum. Ini dari satu sisi. baik lakilaki maupun wanita."49 Tepat sekali apa yang dikatakan oleh al-Muhallab ketika mengomentari bab Bukhari ini: "Maksud Bukhari bahwa seorang alim apabila dia berbicara dengan menggunakan nash. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. saya kira bahwa pola yang saya pakai dalam penulisan buku ini --yaitu mengumpulkan nash-nash yang bersifat operasional dan praktis-. tidak perlu lagi berbicara berdasarkan pendapat dan qiyasnya (analogi).84 Jakarta 12740 Telp. Contohnya.melalui tarajim (bab-bab yang terdapat dalam kitab sahihnya) menjuduli salah satu dari sekian bab dalam kitab "Berpegang Teguh pada Kitab dan Sunnah" dia beri judul [kalimat Arab] yang artinya: "Nabi saw.

wewangian. Dia berkata: 'Aisyah mengatakan tidak mengapa memakai wewangian sewaktu mau berihram. padahal aku sudah tahu ucapan Aisyah.' Aisyah menjawab: 'Aku pernah memberi Rasulullah saw.'"52 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits tersebut dapat diambil pelajaran bahwa orang yang masih bimbang hendaklah kembali kepada Sunnah.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Mari kita lihat contoh-contoh tentang bagaimana para sahabat yang mulia berbicara dengan nash-nash Sunnah dan menolak pendapat orang yang berbicara dengan pandangannya sendiri. 1.' Said berkata bahwa Ibnu Umar terdiam mendengarkan ucapan laki-laki itu. Ketika itu aku sedang duduk di samping Ibnu Umar. Kemudian beliau mengunjungi para istri beliau. Said berkata: "Lalu aku panggil seorang lelaki. Lelaki itu aku utus kepada Aisyah. Ibnu Uyainah berkata bahwa Umar bin Dinar menceritakan Salim kepada kami bahwa dia nmenyebutkan perkataan Umar mengenai wewangian.html (1 of 8)12/12/2005 7:51:57 . lebih berhak untuk diikuti. kita tidak lagi memerlukan pendapat tokoh-tokoh Di dalam sunnah terdapat sesuatu yang http://media. Begitu pula halnya Salim bin Abdullah bin Umar. Dengan adanya sunnah.'" (HR Bukhari dan Muslim)51 Dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa Said bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Abdullah bin Umar bahwa Aisyah pernah mengatakan tidak mengapa jika dia menyentuh wewangian sewaktu mau melakukan ihram.org/islam/Wanita/W1/Contoh. dan pada paginya memakai ihram (dalam keadaan pakai wewangian). Kemudian dia berkata: 'Aisyah berkata (lantas dia menyebutkan hadits tadi).' Salim berkata: 'Sunnah Rasulullah saw.' Dalam riwayat Muslim disebutkan: 'Dicat dengan lumpur lebih aku sukai daripada melakukan hal itu. Dia menentang bapak dan kakeknya dalam masalah ini karena hadits Aisyah. Aisyah Menolak Pandangan Umar dan Ibnu Umar Muhammad ibnul al-Muntasyir berkata: "Aku bertanya kepada Aisyah tentang apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Umar (sebagai berikut): 'Saya tidak suka kalau ingin berihram dan pada hari-hari memakai wewangian. Cuma saja aku ingin hal itu juga didengar oleh bapakku. Aku akan buang pendapatmu. Lantas utusanku datang.isnet.

isnet.'Abdurrahman berkata: 'Akhirnya Abu Hurairah menarik kembali apa yang pernah diucapkannya itu.'Akhirnya kami kembali menemui Abu Hurairah (dan menyampaikan kata-kata Aisyah dan Ummu Salamah itu). yaitu Umar dan Abdullah bin Umar. Aisyah Menentang Pandangan Ibnu Abbas Aisyah berkata bahwa Ziyad bin Abi Sufyan menulis sepucuk surat kepada Aisyah r. dengan tanganku. (yang isinya) bahwa Abdullah bin Abbas berkata: "Barangsiapa yang membawa hewan sembelihan maka haram atasnya apa yang diharamkan atas orang yang melaksanakan haji hingga dia mengurbankan/menyembelih hewannya tersebut. Kemudian Rasulullah saw. pernah bangun pagi hari dalam keadaan junub bukan karena bermimpi. Abu Hurairah berkata: 'Hal itu aku dengar dari Fadhal dan aku tidak pernah mendengarnya dari Rasulullah saw. Ternyata Abdurrahman tidak sependapat. Aisyah berkata: 'Aneh sekali Ibnu Amru ini. Aisyah Menentang Pandangan Abdullah bin Amru Ubaid bin Umar berkata: "Aisyah pernah mendengar bahwa Abdullah bin Amru memerintahkan orang-orang perempuan agar mengurai jalinan rambutnya apabila mereka mandi.tidak ada 'ishmah (jaminan terbebas dari kesalahan) bagi seseorang selain Rasulullah saw. maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Kedua wanita itu berkata: 'Nabi saw." Lalu ucapan Abu Hurairah itu aku sampaikan kepada Abdurrahman ibnul Harits.a.. 2. berkata: "Barangsiapa yang pagi-pagi masih dalam keadaan junub. Kemudian Abdurrahman menanyakan masalah tersebut kepada kedua wanita itu.html (2 of 8)12/12/2005 7:51:57 .Kebebasan Wanita memuaskan.a. Mengapa tidak menyuruh mereka mencukur rambutnya saja sekalian? Aku sendiri pernah mandi bersama Rasulullah saw.'" (HR Muslim)55 4. dari satu wadah dan aku tidak menyiram kepalaku lebih dari tiga kali siraman. Namun --Maha Suci Allah-. Aisyah dan Ummu Salamah Menolak Pandangan Abu Hurairah dan alFadhal bin Abbas Abu Bakar bin Abdurrahman ibnul al-Harits berkata: 'Aku pernah mendengar Abu Hurairah r.a. Aku pernah memintal kalung hewan sembelihan Rasulullah saw." Lalu Aisyah berkata: "Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.'" (HR Bukhari dan Muslim)54 3. Keduanya sudah dikenal dengan ilmu dan kelebihannya. Aku dan Abdurrahman berangkat menemui Aisyah dan Ummu Salamah r.' Abu Hurairah bertanya: 'Apakah kedua wanita itu yang mengatakannya kepadamu?' Abdurrahman menjawab: 'Ya."53 Di sini dapat pembaca perhatikan tokoh-tokohnya.' Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu berdasarkan pendapat Fadhal ibnul Abbas. Dia menyuruh kaum wanita supaya menguraikan jalinan rambutnya ketika mandi. sendiri yang mengalungi http://media. lalu beliau berpuasa.org/islam/Wanita/W1/Contoh.' Abu Hurairah lalu berkata: 'Kedua wanita itu lebih tahu (daripada aku).

sesuatu yang dihalalkan Allah hingga beliau menyembelih hewan sembelihannya. kemudian dia haid. Tidak pernah diharamkan atas Rasulullah saw." Tatkala mereka sampai di Madinah. Lalu Rasulullah saw." Ibnu Abbas berkata: "Apabila kalian sampai di Madinah. dia berkata: "Setelah ayat Al-Qur'an tentang mut'ah turun (yaitu mut'ah dalam ibadah haji). dia berkata: "Aku pernah duduk di samping Ibnu Umar." (HR Bukhari dan Muslim)59 8. lalu melakukan thawaf di Baitullah sebelum beliau mendatangi tempat wuquf.' Laki-laki itu berkata: 'Tetapi Ibnu Abbas pernah mengatakan: "Janganlah kamu thawaf di Baitullah sebelum kamu mendatangi tempat wuquf!" Ibnu Umar lalu menjelaskan: 'Sesungguhnya Rasulullah saw. lantas mereka menanyakannya. Pada saat itu keduanya sedang berada di Asfan. tidak ada satu ayat pun yang turun untuk menasakh ayat mut'ah haji dan Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Contoh. pernah menunaikan ibadah haji. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Zaid bin Tsabit Dari Ikrimah dikatakan bahwa warga Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai seorang wanita yang sudah selesai mengerjakan thawaf ifadhah. dia berkata bahwa Ali dan Utsman berbeda pendapat mengenai tamattu'. Tetapi ternyata sesudah itu orang yang berkomentar berdasarkan pendapatnya sendiri. Ali bin Abi Thalib Menentang Pendapat Utsman bin Affan Dari Sa'id ibnul Musayyab. Ibnu Umar Menentang Pandangan Ibnu Abbas Dari Wabarah. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki dan berkata: 'Bolehkah aku melakukan thawaf di Baitullah sebelum mendatangi tempat wuquf (Arafah)?' Ibnu Umar menjawab: 'Boleh.'" (HR Muslim)57 6.isnet." (HR Bukhari)56 5. juga tidak pernah melarangnya sampai beliau wafat.html (3 of 8)12/12/2005 7:51:57 .Kebebasan Wanita hewannya dengan tangannya. Ibnu Abbas berkata pada mereka: "Pergilah dia (ke Mekah bersama orang-orang). kemudian dia haid." Mereka berkata: "Kami tidak mengambil pendapatmu dan membiarkan perkataan Zaid. Kemudian beliau mengirimkannya bersama bapakku. berkata: "Berangkatlah kamu bersama yang lainnya!" (HR Bukhari dan Muslim)58 7. Di antara orang yang mereka tanya adalah Ummu Sulaim. kamu lebih berhak berpegang ataukah dengan perkataan Ibnu Abbas jika kamu benar?' Menurut satu riwayat: 'Sunnatullah dan Sunnah Rasul-Nya lebih patut kamu ikuti daripada sunnah si fulan jika kamu memang benar. Ummu Sulaim menjawabnya dengan hadits Shafiyyah bahwasanya Shafiyyah telah ifadhah dan melakukan thawaf di Baitullah. tanyakanlah masalah ini. memerintahkannya kepada kami. Imran bin Hushain Menentang Pendapat Umar ibnul Khattab Dari Imran bin Hushain. Setelah itu. Rasulullah saw. Ali berkata kepada Utsman: http://media. Apakah dengan perkataan Rasulullah saw.

Ternyata dia memperbolehkannya.Kebebasan Wanita "Tidak ada yang kamu inginkan selain melarang suatu perkara yang Nabi saw. dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas r. memperbolehkannya. sehingga hewan itu kurus karena berjalan dalam upaya mendapatkan fatwa yang berdasarkan Sunnah.a."62 Yang mengundang perhatian kita mengenai ketinggian dan keutamaan syariat Allah adalah bahwa semua nash yang telah disebutkan sebelumnya --yang sekaligus menjadi jawaban terhadap pendapat para tokoh tersebut-. saya selalu berusaha memperlihatkan dahulu apa yang telah selesai dikerjakan satu persatu kepada teman-teman yang saya anggap alim dengan tujuan menimba dan memanfaatkan ilmu mereka. dari Abus Samh. Kemudian dia melakukan perjalanan dengan menunggangi hewan tersebut. Di antara teman-teman tersebut adalah Dr. sendiri melakukannya. Namun tidak dia dapatkan selain orang yang berfatwa berdasarkan dugaan/perkiraannya belaka. Qardhawi pun berkenan memberikan pengantar pada buku ini untuk segenap pembaca. UCAPAN TERIMA KASIH Sejak penyusunan buku ini dimulai. dia berkata: "Akan datang suatu zaman ketika seseorang mempergemuk hewan tunggangannya.html (4 of 8)12/12/2005 7:51:57 ." (HR Bukhari dan Muslim)60 9. akhirnya Ali berihram untuk haji dan umrah sekaligus. tentang haji tamattu. Sementara Ibnuz Zubair pernah melarangnya. Karena itu. Ibu Ibnuz Zubair mengatakan bahwa Rasulullah saw. Yusuf Qardhawi yang telah bersedia membaca beberapa pasal buku ini setiap selesai saya kerjakan. Dalam kata pengantarnya dia menyebutkan beberapa contoh krisis yang sedang dihadapi oleh wanita muslimah modern.org/islam/Wanita/W1/Contoh. Ibnu Abbas Menentang Pendapat Ibnuz Zubair Dari Muslim al-Qurri.' Lalu aku pergi menemui ibu Ibnu Zubair.mengarah pada memberi kemudahan bagi orangorang mukmin dan menolak sikap mempersulit. Dr. G. Saya merasa bahagia sekali dengan adanya catatan-catatan yang sangat bermanfaat dari dia. ibunya Ibnuz Zubair sendiri yang bercerita bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. temuilah ibu Ibnuz Zubair dan tanyakanlah kepadanya masalah ini." Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Ali berkata: "Aku tidak akan pernah meninggalkan sunnah Nabi saw." (HR Muslim)61 Ibnu Abdilbarr meriwayatkan dalam kitab Jami' Bayan il-'Ilmi. karena perkataan seseorang. Alhamdulillah mereka telah berkenan memberikan catatan-catatan yang sangat berharga sehingga membantu saya dalam menyaring dan merapikan apa yang sudah selesai ditulis.isnet. memang membolehkannya. Ternyata dia adalah seorang wanita yang berbadan gemuk dan matanya buta. Melihat Utsman tetap pada pendapatnya. Dengan taufiq Allah semoga tulisan ini seiring dan sejalan dengan harapan oranghttp://media. Ibnu Abbas berkata: 'Ini.

Di samping itu dia ikut membantu dalam mengumpulkan riwayat-riwayat Bukhari tentang satu hadits atau dalam mencari arti kalimat-kalimat yang aneh. Tak ada yang dapat saya ucapkan kepada mereka selain memanjatkan doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa baik mereka. teman-teman yang ikut menelaah sebagian pasal-pasal buku ini banyak sekali dan berasal dari berbagai bagian negara Arab. Ja'far Syekh Idris Profesor Zainul Abidin ar-Rikabi (dari Sudan) Dr. 'Izzuddin Ibrahim Profesor Muhyiddin Athiyyah Dr. Muhammad al-Asyqar Dr.isnet. dia ikut merapikan konsep-konsep yang ada. Ibu Malikah Zainuddin. memberinya kesehatan dan kesejahteraan.html (5 of 8)12/12/2005 7:51:57 . seperti membuat catatan kaki dan yang seumpamanya. bahkan tidak jarang dia mengalahkan perasaannya guna mendampingi saya melakukan perjalanan panjang yang lama dan jauh dari rumah dan anak-anak. Ahmad Kamal Abul Majdi Dr. Ditambah lagi dengan masukan-masukan pendapat yang sangat berguna dalam dialog antara kami berdua mengenai beberapa masalah yang ada kaitannya dengan tulisan ini. Lebih dari itu semua. Muhammad al-Mahdi al-Badri Profesor Thariq al-Bisyri (dari Mesir) Dr. agar pikiran saya betul-betul tenang dan terkonsentrasi untuk menulis tanpa ada suatu hal apa pun yang mengganggu. Kamil Zaghmut (dari Palesiina) Profesor Rasyid Al-Ghanusyi (dari Tunisia) Profesor Ahmad ar-Raisuni (dari Maghribi) Mereka itu telah memberikan sumbangan yang sangat mulia dan dapat membantu meluruskan beberapa pokok pikiran dan memperbaiki bahasa penyampaiannya. bahkan seringkali menyempurnakan hal-hal yang masih kurang. Adapun mitra setia saya sampai buku ini rampung adalah istri tercinta yang menjadi pendamping hidup. DOA DAN PERMOHONAN MAAF http://media. serta membalasi segala kebaikannya terhadap saya dan terhadap kaum muslimin dengan balasan yang setimpal. Perlu penulis sebutkan di sini diantaranya adalah: q q q q q q q q q q q q q Yang mulia guru penulis. juga berkenan menyumbangkan kata pengantar. H. Semoga Allah memeliharanya.Kebebasan Wanita orang yang berprasangka baik terhadap saya. Bantuannya lebih dari sekadar menciptakan suasana kondusif demi lancarnya penelitian dan penyusunan buku ini. Dr. Yusuf Abdul Mu'thi Dr.org/islam/Wanita/W1/Contoh. Selain itu. Syeikh Muhammad al-Ghazali yang telah menelaah sebagian besar buku ini.

Bimbinglah aku pada kebenaran dari apa yang diperselisihkan dengan izin-Mu.Kebebasan Wanita Mengenai doa. dan berkesinambungan yang dilakukan oleh sederetan panjang peneliti. kurangnya siasat. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Pertama. Kepada Allah jua saya mengadukan lemahnya daya. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. serta boleh jadi menafsirkan satu aspek saja dari berbagai aspeknya. Hendaklah mereka curahkan segala ilmu dan kemampuan akal pikiran yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka untuk kepentingan ini. Begitu pula pandangan dan pengamatan saya mengenai maksud dari sebagian nash-nash tersebut merupakan bagian yang sangat kecil jika dibandingkan dengan maksudmaksud dan petunjuk-petunjuk yang dikandung oleh nash-nash tersebut. saya mulai dengan doa nabiyullah Musa a. Engkaulah yang memutuskan di antara hambahamba-Mu tentang apa yang mereka perselisihkan.s. serius. Tidak ada jalan untuk semua itu tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh. supaya mereka mengerti perkataanku!" (Thaha: 25-28) Saya iringi dengan doa Nabi Muhammad saw.: "Ya Allah Yang Maha Pencipta langit dan bumi. Kedua. baik laki-laki maupun wanita. memaafkan semua kelalaian saya. usaha untuk mempelajari dan meneliti maksud dari nash-nash tersebut agar pengelompokannya berdasarkan masalah ini. Buku ini secara umum merupakan suatu usaha yang mempunyai dua cabang. mengingat semua ini masih bersifat usaha perseorangan yang bisa jadi hanya menyentuh satu sisi dari suatu topik yang sangat besar dan penting. Kedua usaha itu perlu sekali mendapatkan pemantauan dari para peneliti. usaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin nash dari Kitab dan Sunnah. disamping boleh jadi terjadi kesalahan di sana-sini. "Ya Tuhanku. sadarlah saya betapa afdalnya kalau intan permata Ilahi nan amat berharga ini ditangani oleh tangan-tangan terampil yang mampu menampilkan kecantikan dan keindahannya dalam satu jalinan yang menawan. dan tumpulnya mata penaku. Yang Maha Mengetahui sesuatu yang gaib dan nyata.org/islam/Wanita/W1/Contoh. dan menyiapkan orang-orang http://media.isnet. di samping mengetahui yang benar dalam memahami nash-nash tersebut secara keseluruhan. Setelah bergelut sekian lama dengan nash-nash petunjuk Allah. Penulis bermohon semoga Allah Yang Maha Suci menutupi segala kekurangan saya. lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku.html (6 of 8)12/12/2005 7:51:57 . Tidak ada jalan untuk menggapai semua aspek dan penafsirannya serta tidak ada cara untuk menyerap petunjuknya yang nyata." (HR Muslim)63 Permohonan maaf saya adalah permohonan maaf orang yang lemah karena kelemahannya terhadap suatu tugas besar dan pekerjaan yang sangat peka.

HIMBAUAN KEPADA PEMBACA Allah adalah pihak yang mengeluarkan perintah dan membuat syariat.html (7 of 8)12/12/2005 7:51:57 . kritik. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.isnet. Dengan izin dan inayah Allah.84 Jakarta 12740 Telp. Rasul-Nya adalah pihak yang menyampaikan. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. untuk kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh nash itu sendiri. maka pembaca sendiri --yang sudah mengetahui dengan jelas perintah Allah dan keterangan Rasulullah saw. Bahkan pembaca berhak mengesampingkan setiap kata yang saya ucapkan. sementara saya tidak lebih dari sekadar pihak pengutip.berhak menerima atau menolaknya berdasarkan ilmu dan keyakinan yang pembaca miliki. Demikian saja. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. dan saya sangat mengharapkan saran. supaya mereka mulai berbuat dan menyampaikan Kalimatullah kepada seluruh umat manusia. Abdul Halim Muhammad Ahmad Abu Syuqqah (sebelum. akal yang cemerlang dan mata pena yang tajam. Seandainya saya mempunyai pendapat mengenai pengelompokan suatu nash atau mengomentarinya. Kalibata Utara II No. nash-nash tersebut akan menjadi cahaya penerang bagi jalan orang-orang yang ingin mendapatkan kebenaran dan petunjuk. serta memberi keterangan.Kebebasan Wanita yang memiliki hati yang beriman. I. dan catatan-catatan dan para pembaca yang budiman.-. perintah-perintah Allah SWT dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Contoh. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

Kebebasan Wanita http://media.isnet.html (8 of 8)12/12/2005 7:51:57 .org/islam/Wanita/W1/Contoh.

kedudukan wanita mengalami sedikit pergeseran. PENDAHULUAN Kita tidak perlu panjang-lebar membahas karakteristik wanita sebelum Islam. Namun demikian. kedudukannya yang dipandang lebih rendah. seperti buku Qishatul Hadharah (Sejarah Peradaban Manusia) karangan Durant.org/islam/Wanita/W1/Karakter.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Bab. Dalam buku saya ini juga akan kita temukan beberapa gambaran sepintas mengenai kedudukan wanita di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. setiap arus kembali mengevaluasi dan meninjau kembali beberapa sikapnya terhadap karakteristik wanita. antara lain ditandai dengan munculnya dua aliran yang kontradiktif. http://media. Pertama. aliran yang terpengaruh dan silau ketika melihat peradaban Barat sehingga menerima saja bulat-bulat manis pahit dan baik buruknya peradaban tersebut. aliran yang menutup mata secara total untuk kemudian hanya mau mengikuti warisan yang ditinggal para leluhur mereka tanpa melihat manfaat dan ketidakmanfaatannya. baik di tengah bangsa Arab ataupun di tengah bangsa-bangsa dunia lainnya. Sebab. mulai dari kedudukannya yang terhormat. seiring dengan pergantian zaman dan perputaran waktu. II KARAKTERISTIK WANITA DALAM AL-QUR'AN Pasal 1. Sebagian Karakteristik Wanita A. terjadi pula benturan keras antara peradaban Barat dan masyarakat Islam yang menimbulkan berbagai dampak sampingan. hingga sampai ke tingkat yang paling rendah seperti yang terjadi pada permulaan abad keempat belas Hijriah. meskipun dalam kadar yang berbeda. Kemudian dengan bermulanya era penjajahan modern.isnet. serta desakan dan himpitan yang dialaminya. Yang penting bagi kita dalam buku ini adalah tentang apa yang telah ditetapkan Islam sebagai karakteristik wanita. sudah banyak sekali tulisan yang mengupas masalah itu. tanggung jawab besar yang dipikulnya baik di dalam maupun di luar rumah.html (1 of 9)12/12/2005 7:52:01 . Kedua. sampai pada peluang-peluang yang diberikan agama kepada wanita agar mampu berpartisipasi secara sungguh-sungguh dan bermanfaat di dalam masyarakat. Setelah pengaruh benturan tersebut berakhir.

adapun perbedaan terletak pada pengecualian dari yang pokok. B. Dengan catatan. kita berharap supaya sikap istiqamah semakin bertambah sehingga karakteristik wanita sampai pada posisi yang telah ditetapkan oleh Islam dan masyarakat Islam kembali hidup makmur serta sejahtera menuju kebangkitan yang didambakan. namun telah ditetapkan dengan terang dan jelas oleh Allah. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 'Ya Tuhan kami. kecuali ada ketetapan tentang perbedaan yang sesuai dengan syariat. dan sebagiannya lagi. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. maka peliharalah kami dari siksa neraka. dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.isnet. dalam masyarakat Islam tampil beberapa model yang sebagiannya memiliki kadar keistiqamahan tertentu terhadap syariat Allah. Pokok dari semuanya adalah persamaan. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. telah menyimpang dari syariat Allah. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Setiap upaya yang mengarah pada penghapusan yang pokok merupakan kekeliruan besar yang berlawanan dengan syariat. LAKI-LAKI DAN WANITA DARI ASAL YANG SAMA Allah SWT berfirman: "Hai sekalian manusia. TANGGUNG JAWAB KEMANUSIAAN SEORANG WANITA Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. adanya beberapa perbedaan yang sifatnya terbatas.org/islam/Wanita/W1/Karakter. dan dari padanya Allah menciptakan istrinya.html (2 of 9)12/12/2005 7:52:01 . sesungguhnya kami mendengar seruan yang http://media. baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah." (an-Nisa': 1) C. Pada dasarnya. maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Mengenai ketetapan persamaan antara laki-laki dan wanita. Hal itu merupakan karunia Allah sebagai penegasan tentang persamaan laki-laki dengan wanita."1 Kadang-kadang dalam satu ajakan atau seruan laki-laki dan wanita disebutkan bersamaan. dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. masalah khithab (ajakan atau seruan) dialamatkan kepada laki-laki dan wanita secara sama. Imam Ibnu Rusyd berkata sebagai berikut: "Yang asal adalah bahwa hukum keduanya (laki-laki dan wanita) itu sama.Kebebasan Wanita Akibatnya. Bersamaan dengan berlanjutnya upaya para ulama yang ikhlas. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang yang berakal. sedikit atau banyak. Maha Suci Engkau. mulai dari penetapan martabat manusia sampai pada tanggung jawabnya dalam bidang pidana.

berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik. baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman. Ya Tuhan kami. pemeliharaan wanita sebagai makhluk yang hina." (al-Mu'min: 40) D. diantaranya. maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Maka orang-orang yang berhijrah. mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Allah SWT berfirman: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak http://media. dan barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman." (an-Nahl: 97) "Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat.isnet. PEMBEBASAN WANITA DARI KEZALIMAN JAHILIAH Kezaliman-kezaliman ala jahiliah yang kerap menimpa wanita. atau penguburan hidup-hidup bayi wanita karena merasa malu dan takut miskin. (karena) sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu." (Ali Imran: 190-195) "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu". baik laki-laki atau perempuan. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. adalah orang tua merasa susah dan senantiasa murung jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan. yang diusir dari kampung halamannya. Ya Tuhan kami.Kebebasan Wanita menyeru kepada iman." (an-Nisa': 124) "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh.' Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 'Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. yang disakiti pada jalan-Ku. maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.org/islam/Wanita/W1/Karakter. pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala dari sisi Allah. yang berperang dan yang dibunuh. Dalam hal ini. maka mereka akan masuk surga. maka kami pun beriman.html (3 of 9)12/12/2005 7:52:01 . baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. ampunilah bagi kami kesalahankesalahan kami.

tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu." (an-Nisa': 19) G. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.Kebebasan Wanita perempuan.isnet." (an-Nahl: 58-59) "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan." (al-An'aam: 139) F. dan dia sangat marah. alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. PEMBEBASAN WANITA DARI PENGHARAMAN HAL YANG BAIK Allah SWT berfirman: "Dan mereka mengatakan: 'Apa yang dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk laki-laki kami dan diharamkan atas wanita kami. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk (jalan yang ditempuh). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka." (al-Isra': 31) "Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu. maka laki-laki dan wanita sama-sama boleh memakannya.html (4 of 9)12/12/2005 7:52:01 .org/islam/Wanita/W1/Karakter. anakhttp://media. SERTA PENYEMPITAN KEBEBASAN DALAM PERKAWINAN Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman. terkecuali pada masa yang telah lampau. hitamlah (merah padamlah) mukanya. padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. BURUKNYA HUBUNGAN KEKELUARGAAN AKIBAT PERKAWINAN Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu.' dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati." (at-Takwir: 8-9) E. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. WANITA DIJADIKAN HARTA WARIS DAN BENDA. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

PENEGASAN TENTANG KARAKTERISTIK WANITA Allah SWT menyebutkan wanita disamping keberadaan laki-laki." (HR Bukhari dan Muslim)2 H. anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang lelaki. Allah berfirman: 'Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu). juga tidak boleh antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. dan penciptaan laki-laki dan perempuan. dengan berkata.' Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya. dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. 'Hai Adam. ibu-ibu istrimu (mertua). Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk.Kebebasan Wanita anakmu yang perempuan. maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga. sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?' Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. saudara-saudara bapakmu yang perempuan.isnet. anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan kamu dari istri yang telah kamu campuri." (al-Lail: 1-4) "Maka Kami berkata: 'HaiAdam. saudara perempuan sepersusuan. Maka http://media. disebutkan: "Tidak boleh dihimpunkan (dalam perkawinan) antara seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya." (an-Nisa': 2223) Dalam Sunnah Nabi saw. sebagaimana firman-Nya ini: "Demi malam apabila menutupi (cahaya siang) dan siang apabila terang benderang. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. saudara-saudara ibumu yang perempuan. yang menyebabkan kamu menjadi celaka.org/islam/Wanita/W1/Karakter. ibu-ibumu yang menyusui kamu. dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara. lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daundaun (yang ada di) surga. anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.html (5 of 9)12/12/2005 7:52:01 .

org/islam/Wanita/W1/Karakter." (an-Nisa': 32) "Hai orang-orangyang beriman. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. bagi perempuan yang mukmin. Sekiranya mereka tidak bercampur baur. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.html (6 of 9)12/12/2005 7:52:01 . apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakiNya ke dalam rahmat-Nya.Kebebasan Wanita jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku.isnet. Seburuk buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman. dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan). akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (al-Hujurat: 11) "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula. maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan barangsiapa mendurhakaiAllah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat." (al-Ahzab: 36) "Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan)-nya.'" (Thaha: 117-123) Merupakan karunia Allah bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang membebaskan Hawwa dan tuduhan telah mendorong pelanggaran atas diri Adam sebagaimana dugaan kebanyakan orang. bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui. lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku." (al-Fath: 25) "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari http://media. dan barangsiapa yang tidak bertobat. tentulah Kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. sesat yang nyata.

dan (mengapa tidak) berkata: 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata. laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orangorang mukmin.org/islam/Wanita/W1/Karakter. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. bahkan ia adalah baik bagimu. laki-laki dan perempuan yang khusyu. laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu.'" (an-Nur: 11-12) "Ya Tuhanku. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar: itu adalah keberuntungan yang besar." (Muhammad: 19) "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. kekal mereka di dalamaya dan (mendapat) tempat-tempatyang bagus di surga 'Adn." (Nuh: 28) "Maka ketahuilah.isnet. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. ampunilah aku. laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Dan yang http://media.Kebebasan Wanita golongan kamu juga." (al-Ahzab: 35) "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. laki-laki dan perempuan yang sabar. mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan yang mukmin. laki-laki dan perempuan yang benar. laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan yang puasa. dan bagi mereka pahala yang banyak." (al-Hadid: 18) "Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.html (7 of 9)12/12/2005 7:52:01 . ibu bapakku." (at-Taubah: 72) "Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik." (al-Fath: 5) "(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahanam.org/islam/Wanita/W1/Karakter. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.isnet." (al-Ahzab: 73) "Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman. Itulah keberuntungan yang banyak. (dikatakan kepada mereka): 'Pada hari ini ada berita gembira untukmu." (al- http://media. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam.Kebebasan Wanita demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Mereka kekal di dalamnya. dan bagi mereka azab yang kekal. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan." (al-Fath: 6) "Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan.' Dikatakan (kepada mereka): 'Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu). yang di lehernya ada tali dari sabut. pembawa kayu bakar. 'Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu." (at-Taubah: 67-68) "Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dan (begitu pula) istrinya. (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Mereka telah lupa kepada Allah. maka Allah melupakan mereka. mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya." (al-Hadid: 13) "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang yang mukmin. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (neraka Jahanam) itulah sajahat-jahat tempat kembali.html (8 of 9)12/12/2005 7:52:01 . laki-laki dan perempuan. 'Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu.'" (al-Hadid: 12) "Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. dan Allah melaknati mereka.

(021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.isnet.html (9 of 9)12/12/2005 7:52:01 .84 Jakarta 12740 Telp. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.Kebebasan Wanita Lahab: 1-5) (sebelum. Kalibata Utara II No.org/islam/Wanita/W1/Karakter.

jilid 10. Bab: jika seorang anak masuk Islam. Kitab: Manaqib. 4 Lihat Fathul Bari. Muslim. hlm. surat Ali-lmran. hlm. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. 5 lihat Fathul Bari. 2 Bukhari.html (1 of 2)12/12/2005 7:52:02 .isnet. 6 Bukhari. jilid 4.. 7 Lihat tafsir Ibnu Katsir. 425. 172. jilid 8. Bab: Pengharaman menghimpunkan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya dalam perkawinan. 464. 3 Bukhari. 222. Kitab: Jenazah. Bab: Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur'an.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 2 1 Bidayah al-Mujtahid. Kitab: Nikah. Bab: http://media. 8 ibid 9 Lihat pendapat-pendapat para Ulama mengenai kesaksian wanita. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. hlm. hlm." jilid 7. hlm. 280. hlm. hlm. jilid 3. ayat 61. 10 Bukhari. 262. hlm.org/islam/Wanita/W1/2kaki. jilid 1. 135. jilid 7. apakah dishalati jenazahnya dan apakah kepada anak itu ditawarkan Islam? jilid 3. Bab: Firman Allah: "Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. 208. 11 Bukhari. lalu mati. Bab: Urusan Anshar kepada Nabi saw. Kitab Keutamaan-keutamaan.

(021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.s. 12 Bukhari... jilid 7. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.org/islam/Wanita/W1/2kaki. hlm.Kebebasan Wanita Keutamaan-keutamaan Isa a.' jilid 7. hlm.. jilid 7.isnet. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. (sebelum. 133. Kalibata Utara II No. Riwayat ini menurut versi Muslim. Bab: "Ingatlah ketika Malaikat berkata: 'Hai Maryam.html (2 of 2)12/12/2005 7:52:02 . 96..a.84 Jakarta 12740 Telp. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah r. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat .. 283. hlm. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. Muslim.

' Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami. Wanita adalah Ketenteraman bagi Laki-laki Allah SWT berfirman: "Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.org/islam/Wanita/W1/Mandiri. dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah. maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami. ketika ia berkata: 'Ya Tuhanku. dan adalah dia termasuk orangorang yang taat.isnet." (at-Tahrim: 10-12) J.html (1 of 7)12/12/2005 7:52:06 . dan dia membenarkan kalimatkalimat Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya.' Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. dan dikatakan (kepada keduanya): 'Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka). KEMANDIRIAN DAN KEMERDEKAAN WANITA UNTUK MEMILIH ANTARA IMAN DAN KUFUR Allah SWT berfirman: "Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. KEDUDUKAN WANITA DALAM KELUARGA 1." (ar-Rum:21) http://media.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota I.

Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Istri Allah SWT berfirman: ". Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.. maka (kawinilah) seorang saja." (an-Nisa': 3) http://media. atau empat.html (2 of 7)12/12/2005 7:52:06 . dan pukullah mereka. Berdandan dan Melemah ketika Perdebatan adalah Bagian dari Ciri Wanita Allah SWT berfirman: "Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.org/islam/Wanita/W1/Mandiri. Pengaturan Poligami Allah SWT berfirman: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi: dua.. atau budak-budak yang kamu miliki. Akan tetapi. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kemudian jika kami takut tidak akan dapat berlaku adil. maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.Kebebasan Wanita 2. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya.isnet." (al-Baqarah: 228) 4. Kepemimpinan di Tangan Laki-laki Allah SWT berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. tiga." (az-Zukhruf: 18) 5. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (an-Nisa': 34) 3. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah. karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatur-katung. dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Pengaturan Talak Allah SWT berfirman: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya. Itulah hukum-hukum Allah." (ath-Thalaq: 1-3) 7. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.org/islam/Wanita/W1/Mandiri. walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hak Wanita yang Ditalak dan Janda http://media. apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya yang wajar." (an-Nisa': 129) 6. maka janganlah kamu melanggarnya." (al-Baqarah: 229) Pada ayat lain. Jika kamu khawatir keduanya (suami istri) tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.Kebebasan Wanita "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu). Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah. dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.html (3 of 7)12/12/2005 7:52:06 . Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Allah SWT berfirman: "Hai Nabi. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.isnet. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

Hak Kembali kepada Suami Sesudah Ditalak Allah SWT berfirman: "Apabila kamu menalak istri-istrimu." (al-Baqarah: 233) d. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.html (4 of 7)12/12/2005 7:52:06 . yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Hak Menentukan Penyapihan Anaknya dengan Bermusyawarah Bersama Suami yang Menalaknya Allah SWT berfirman: "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan.org/islam/Wanita/W1/Mandiri. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. dan waris pun berkewajiban demikian. maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan (bekas/bakal) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf." (al-Baqarah: 232) b." (alBaqarah: 233) c.isnet. maka tidak ada dosa atas keduanya. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. lalu habis 'iddahnya. Hak Berdandan dan Menerima Peminang setelah Berakhir Masa 'Iddahnya Allah SWT berfirman: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istriistri (hendaklah para istri itu) menanggalkan dirinya (ber'iddah) empat bulan http://media.Kebebasan Wanita a. Hak Menyusui Anak dari Suami yang Menalaknya Allah SWT berfirman: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.

baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.html (5 of 7)12/12/2005 7:52:06 . Kemudian apabila telah habis 'iddahnya. dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya." e.org/islam/Wanita/W1/Mandiri. Bagian Anak Laki laki dan Perempuan Allah SWT berfirman: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu.isnet. Persamaan Suami dengan Istri dalam Hal Bebas dari Tuduhan dan Kekuatan Sumpah Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina). sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. artinya seperti berdandan dan menerima peminang. Penetapan Prinsip Keikutsertaan Allah SWT berfirman: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (an-Nisa': 7) 2." (an-Nur: 6-9) K. maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknatAllah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.Kebebasan Wanita sepuluh hari." (al-Baqarah: 234) Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebutkan anjuran untuk "membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka. dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MASALAH WARISAN 1. maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan: jika anak http://media. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknatAllah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.

Kebebasan Wanita perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separah harta . sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat http://media. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu. kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu." (an-Nisa': 12) 5. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Bagian Bapak dan Ibu Allah SWT berfirman: "Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan.isnet.html (6 of 7)12/12/2005 7:52:06 ..." (an-Nisa': 11) 4. Jika kamu mempunyai anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja). jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak.. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)." (anNisa': 11) 3. jika yang meninggal itu mempunyai anak. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Bagian Saudara Laki-laki dan Saudara Perempuan Allah SWT berfirman: ". Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. maka ibunya mendapat sepertiga: jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Jika seseorang mati.org/islam/Wanita/W1/Mandiri. maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiatyang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. Bagian Suami dan Istri Allah SWT berfirman: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istriistrimu. maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.. Ini adalah ketetapan dari Allah. sesudah dibayar hutangnya..

As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.84 Jakarta 12740 Telp.html (7 of 7)12/12/2005 7:52:06 .isnet.Kebebasan Wanita olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.org/islam/Wanita/W1/Mandiri. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Kalibata Utara II No." (an-Nisa': 12) (sebelum.

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah. aku dari kalangan anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita. Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. tetapi menunjukkan persamaan." (an-Nisa': 97-100) Dalam riwayatnya." (HR Bukhari) 3 Az-Al-Zain ibnul Munir berkata: "Ayat di atas tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa wanita itu lemah."4 M.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota L. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ibnu Abbas mengatakan: "Aku dan ibuku pernah menjadi orang-orang yang tertindas.org/islam/Wanita/W1/Ikut.' Para malaikat berkata: 'Bukankah bumi Allah itu luas.html (1 of 6)12/12/2005 7:52:08 . kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk) hijrah. sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?' Orangorang itu tempatnya neraka Jahanam. niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. KEIKUTSERTAAN WANITA BERHIJRAH KE MADINAH Allah SWT berfirman: http://media. mudah-mudahan Allah memaafkannya.isnet. kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju) maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. mereka itu. (kepada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab: 'Adalah kami orangorang yang tertindas di negeri (Mekah). Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEWAJIBAN BERHIJRAH DARI NEGERI KUFUR (JIKA DIA BUKAN DARI KALANGAN TERTINDAS) Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

tidak akan berzina. dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut berhijrah bersama kamu. tidak akan berdusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik maka terimalah janji setia mereka dan mohonlah ampunan kepada Allah untuk mereka. apabila datang kepadamu perempuanperempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia (bai'at) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Allah SWT berfirman: "Hai Nabi. tidak akan mencuri." (HR Bukhari)6 O.isnet. Ubadah bin Shamit meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Menguji keimanan kaum wanita yang ikut hijrah cukup dengan menyuruhnya mengucapkan sumpah: "Demi Allah aku bersumpah bahwa aku tidak ikut keluar (berhijrah) kecuali karena keinginanku pada Islam serta rasa cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM TOLONG-MENOLONG DAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR Allah SWT berfirman: http://media." (al-Mumtahanah: 10).. tidak akan berzina. tidak akan membunuh anak-anaknya." Setelah itu dia maju untuk dibai'at.org/islam/Wanita/W1/Ikut. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.html (2 of 6)12/12/2005 7:52:08 ..Kebebasan Wanita "Hai Nabi. bai'atlah aku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan suatu apa pun dengan Allah. serta janganlah kalian menentang aku dalam urusan yang baik. berkata. sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara lakilaki bapakmu. sementara beliau dikelilingi oleh sekumpulan para sahabat: "Mari. tidak akan membunuh anak-anak kalian.5 N. apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka ." (alMumtahanah: 12) Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa kadang-kadang waktu pelaksanaan bai'at kaum laki-laki itu sama dengan bai'at kaum wanita. anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu." (al-Ahzab: 50) "Hai orang orangyang beriman. anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. KEIKUTSERTAAN WANITA MEMBA'IAT RASULULLAH SAW. tidak akan berdusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian. tidak akan mencuri.

' maka jadilah dia. kemudian Allah berfirman kepadanya: 'Jadilah (seorang manusia).html (3 of 6)12/12/2005 7:52:08 . sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang orang yang beriman. lelaki dan perempuan. mencegah dari yang munkar. keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau. wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: 'Ya Tuhan kami. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji." (al-Buruj: 4-10) "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat.isnet. maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Sesungguhnya orang orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu). mendirikan shalat. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi.Kebebasan Wanita "Dan orang-orangyang beriman. adalah seperti (penciptaan) Adam dari tanah. itulah yang benar. maka katakanlah kepadanya: 'Marilah kita memanggil anak-anak http://media. kemudian mereka tidak bertobat." (al-Ahzab: 58) "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orangorang yang lemah baik laki-laki. laki-laki dan perempuan. karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. yang datang dari Tuhanmu. sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar. BERSAMA KAUM LAKI-LAKI MENGHADAPI KESULITAN DAN BENCANA Allah SWT berfirman: "Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.org/islam/Wanita/W1/Ikut." (at-Taubah: 71) P. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. MENYERTAI SUAMI DALAM BERMUBAHALAH Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah.'" (an-Nisa': 75) Q. (Apa yang telah Kami ceritakan itu).

diri kami dan diri kamu. Fatimah.org/islam/Wanita/W1/Ikut. kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan.. keesokan harinya. membimbing tangan Ali. diri kami dan diri kamu. Dan http://media. Lalu pada keesokan harinya Rasulullah saw. karena ke duanya tidak mempercayai bahwa Isa Al masih menyembah Allah SWT. hendaklah kamu menuliskannya. Mereka adalah tokoh-tokoh utusan Najran dari kaum Nasrani. maka deralah masingmasing dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat..html (4 of 6)12/12/2005 7:52:08 . dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.isnet.Kebebasan Wanita kami dan anak-anak kamu. Mereka menjanjikan akan melakukan mula'anah itu bersama Nabi saw.'" (Ali Imran: 59-61) Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa firman Allah: "Maka katakanlah kepadanya: 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Hasan. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. mengajak mereka bermula'anah/mubahalah.7 Disebutkan pula bahwa al-'Aqib dan ath-Thayyib datang menemui Nabi saw." (al-Ma'idah: 38) S." (an-Nur: 2) "Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. TANGGUNG JAWAB WANITA MENYANGKUT MASALAH PIDANA Allah SWT berfirman: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Kemudian Rasulullah saw. istri-istri kami dan istri-istri kamu. tetapi mereka menolak . WANITA BERHAK MENJADI SAKSI DAN KESAKSIANNYA SETENGAH DARI KESAKSIAN LAKI-LAKI9 Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Husain menemui mereka untuk melakukan mula'anah tersebut. menyuruh mereka datang.'" artinya adalah mari kita hadirkan mereka semua untuk melakukan mubahalah (mendoakan) supaya orang yang berbohong terkena laknat. istri-istri kami dan istri-istri kamu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.8 R. Lalu Nabi saw.

DAHSYATNYA FITNAH YANG TERJADI ANTARA LAKI-LAKI DAN WANITA Allah SWT berfirman: "Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata: 'Marilah ke sini.' Yusuf berkata: 'Aku berlindung kepada Allah. maka seorang lagi mengingatkannya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki (dirinya). maka hendaklah walinya mengimlakannya dengan jujur.Kebebasan Wanita janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Pada hari (ketika) lidah. Jika tidak ada dua orang lelaki. dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya.isnet. dan tahulah mereka bahwa Allah lah Yang Benar lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya). sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." (an-Nur: 23-25) U." (anNur: 4-5) "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman (berbuat zina). Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya. maka hendaklah ia menulis. MENJAGA CITRA DAN MARTABAT (NAMA BAIK) WANITA Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.' Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. mereka kena laknat di dunia dan akhirat." (al-Baqarah: 282) T.html (5 of 6)12/12/2005 7:52:08 .org/islam/Wanita/W1/Ikut. maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. supaya jika seorang lupa. dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Yusuf: 23) http://media. dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Demikianlah. tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.html (6 of 6)12/12/2005 7:52:08 . dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka.Kebebasan Wanita "Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata..org/islam/Wanita/W1/Ikut.'" (Yusuf: 30) ". Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya (Yusuf). (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: 'Maha sempurna Allah. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. agar Kami memalingkan daripadanya kemunkaran dan kekejian. sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam.isnet. ini bukanlah manusia.84 Jakarta 12740 Telp. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. Kalibata Utara II No.'" (Yusuf: 31) "Yusuf berkata: 'Wahai Tuhanku." (Yusuf: 24) "Dan wanita-wanita di kota berkata: 'Istri al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya).'" (Yusuf: 33) (sebelum.. penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

Mereka datang... Demikianlah keadaannya hingga datang rombongan dari Kabilah Jurhum . Mereka bertanya: 'Apakah engkau izinkan kami tinggal di tempat ini?' Ibu Ismail menjawab: 'Boleh.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota V. Kemudian mereka mengirimkan utusan pengundang keluarga mereka untuk tinggal bersamasama di tempat itu . Allah SWT berfirman: "Ya Tuhan kami.. tetapi kalian tidak berhak atas air ini." (Ibrahim: 37) Dalam sunnah/hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan: ".. Akhirnya mereka tinggal di situ. maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan.. sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman didekat rumah Engkau (baitullah) yang dihormati. mudah-mudahan mereka bersyubur.. ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat." (HR Bukhari)10 Allah SWT berfirman: "Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Apalagi dia senang berteman. Pada Zaman Ibrahim a.. lalu menempatkan keduanya di samping Baitullah . sedangkan ibu Ismail berada di dekat air (zamzam).' Mereka berkata: 'Baik.org/islam/Wanita/W1/Sosial. kemudian Ibrahim datang membawa Hajar dan Ismail anaknya yang sedang menyusui.. mereka mengucapkan: http://media.html (1 of 7)12/12/2005 7:52:10 .s.' Jawaban mereka itu membuat ibu Ismail merasa dekat.isnet. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERTEMU DENGAN KAUM LAKI-LAKI 1..

http://media. Syu'aib berkata: 'Janganlah kamu takut. sedangkan suaminya (Ibrahim) duduk bersama mereka. Malaikat itu berkata: 'Jangan kamu takut. Musa berkata: 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab: 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya). melayani para tamu. sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. sedang bapak kami adalah seorang tua yang telah lanjut usianya. Allah SWT berfirman: "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya) dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu.org/islam/Wanita/W1/Sosial.' Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan.s.s.' Dan istrinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum.' maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. disebutkan bahwa istri Nabi Ibrahim a.' Para malaikat berkata: 'Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatanNya. sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Pada Zaman Sulaiman a. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan dari Ishaq (akan lahir putranya) Yaqub. Pada Zaman Musa a. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya.html (2 of 7)12/12/2005 7:52:10 .' Ibrahim menjawab: 'Salamun (selamatlah). Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.isnet.'" (al-Qashash: 23 -25) 3.Kebebasan Wanita 'Salaman (selamat). kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: 'Ya Tuhanku. 2. dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benarbenar suatu yang sangat aneh.'" (Hud: 69-73) Dalam kitab tafsir ath-Thabari.' Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya). dicurahkan atas kamu. dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya).s. Istrinya berkata: 'Sungguh mengherankan apakah aku akan melahirkan anak. padahal aku adalah seorang perempuan tua. ia berkata: 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia bisa memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.' Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya. demikian pula al-Qurthubi.

Kebebasan Wanita Allah SWT berfirman: "Dan ketika Balqis datang. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.' Maka tatkala dia melihat lantai istana itu. ditanyakanlah kepadanya: 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia menjawab: 'Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. dan mengadukan (halnya) kepada Allah.html (3 of 7)12/12/2005 7:52:10 . Dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke dalam istana. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya.' Berkatalah Balqis: 'Ya Tuhanku.. karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir.'" (an-Nur: 30-31) 2.'" (an-Naml: 42-44) 4. Menutup Seluruh Tubuh Selain Wajah dan Kedua Telapak Tangan Allah SWT berfirman: http://media. dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Berkatalah Sulaiman: 'Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya)." (al-Mujaadilah: 1) W.org/islam/Wanita/W1/Sosial. sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah. dan mengadukan suaminya. Menahan Pandangan Allah SWT berfirman: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya.isnet. ETIKA BERTEMU DENGAN KAUM LAKI LAKI 1.. Pada Zaman Muhammad saw. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat ' Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya . Tuhan semesta alam. kami telah diberi tahu sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri.' Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah.

" (al-Ahzab: 32) 4.Kebebasan Wanita "..S... Dan janganlah mereka (wanita-wanita mukmin) menampilkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padangan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya .org/islam/Wanita/W1/Sosial.html (4 of 7)12/12/2005 7:52:10 . Tenang dan Terhormat dalam Gerak-Gerik Allah SWT berfirman: ". dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.isnet. Serius dan Sopan dalam Berbicara Allah SWT berfirman: ". Sikap-sikap yang Baik dalam Al-Qur'an A. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orangorang yang bersalah. sedang mereka tidak mengetahuinya. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.. supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah). DAN KEHEBATAN SIASATNYA Allah SWT berfirman: "Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: 'Ikutlah dia. mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak.. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati. SAUDARA PEREMPUAN MUSA A..' Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. seandainya tidak Kami teguhkan hatinya. dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu: maka http://media.. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." (al-Qashash: 7-10) B...' maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh. Janganlah kamu membunuhnya." (al-Ahzab: 32) Pasal 2. Dan berkatalah istri Fir'aun: '(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. IBU MUSA DAN KEPATUHANNYA TERHADAP PERINTAH ALLAH Allah SWT berfirman: "Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: 'Susuilah dia." (an-Nur: 31) 3. karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu.' sedang mereka tiada menyadari Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa.

Dan Allah mendengar soal jawab antara http://media. ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). 'Ya bapakku. GADIS KOTA MADYAN DAN KEKUATAN FIRASATNYA Allah SWT berfirman: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata.html (5 of 7)12/12/2005 7:52:10 . supaya senang hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar." (alQashash: 11-13) C.org/islam/Wanita/W1/Sosial.'" (at-Tahrim: 11) E. Karena itu terimalah (nazar) itu dariku. karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. ISTRI IMRAN MENAZARKAN BAYI YANG ADA DALAM RAHIMNYA UNTUK KEPENTINGAN AGAMA ALLAH Allah SWT berfirman: "(Ingatlah) ketika istri Imran berkata: 'Ya Tuhanku. ISTRI FIR'AUN ADALAH PERUMPAMAAN DALAM KEIMANAN Allah SWT berfirman: "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.'" (al-Qashash: 26) D. sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis).isnet.Kebebasan Wanita berkatalah saudara Musa: 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?' Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ketika ia berkata: 'Ya Tuhanhu.'" (Ali-Imran: 35) F. KHAULAH BINTI TSA'LABAH MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA RASULULLAH SAW. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah. bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.

Khaulah binti Tsa'labah. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak). Dia berkata: "Demi Yang menurunkan Al-Kitab kepadamu. padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka.84 Jakarta 12740 Telp. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.isnet. Ya Allah. turunkanlah melalui lidah Nabi-Mu suatu pemecahan terhadap masalah yang kami hadapi ini.org/islam/Wanita/W1/Sosial." Pada zaman jahiliah. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang http://media. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Kalibata Utara II No. Karena itulah Khaulah pergi menemui Rasulullah saw.html (6 of 7)12/12/2005 7:52:10 . (sebelum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat." (al-Mujadilah: 14) Ayat ini turun sehubungan dengan kasus antara Aus bin Shamit dengan istrinya. dia (Aus) tidak pernah menyebut kata-kata talak .. Orang-orang yang menzhihar istri mereka. dan Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. apabila seorang laki-laki mengucapkan kata-kata seperti ini kepada istrinya berarti dia sudah mengharamkan istrinya bagi dirinya (menalaknya). Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka.. Ya Allah. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. untuk mengajukan gugatan mengenai perkara dengan suaminya ini. maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur." Maka turunlah ayat-ayat tersebut yang sekaligus merupakan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh Khaulah dan suaminya. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. aku mengadukan kepadamu betapa gundahnya batinku dan alangkah beratnya bagiku berpisah dengannya. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. ketika Aus berkata kepada istrinya: "Kamu bagiku sudah seperti punggung ibuku. dan itulah hukum-hukum Allah. Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu (menganggap istrinya sebagai ibunya.Kebebasan Wanita kamu berdua.

org/islam/Wanita/W1/Sosial.html (7 of 7)12/12/2005 7:52:10 .Kebebasan Wanita ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.isnet.

ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. 'Aku telah megetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. dan kubawa kepadamu dari negeri Saba' suatu berita penting yang diyakini.' Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud) lalu ia berkata. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka. Memimpin Kerajaan yang Luas dan Kaya Allah SWT berfirman: "Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: 'Mengapa aku tidak melihat hud-hud. ' (an-Naml: 20-26) b. Pergilah dengan http://media.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. Sungguh aku benarbenar akan mengazabnya dengan azab yang keras.html (1 of 10)12/12/2005 7:52:12 . dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. selain Allah. atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.isnet. Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia. Balqis Ratu Saba' a. dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah) sehingga mereka tidak dapat petunjuk. KEPRIBADIAN TOKOH-TOKOH WANITA 1. apa kamu benar. apakah dia termasuk yang tidak hadir. Tuhan yang mempunyai 'Arasy yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Suka Bermusyawarah dengan Para Petinggi Negara Allah SWT berfirman: "Berkata Sulaiman: 'Akan kami lihat.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota G.

Kembalilah kepada mereka. Memahami Risiko yang Terjadi dan Kebijaksanaan Politiknya Allah SWT berfirman: "Dia berkata: 'Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri.' Berkata Sulaiman: 'Hai pembesar-pembesar. maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang.'" (an-Naml: 34-40) http://media. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku). Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman.' Berkata ia (Balqis): 'Hai pembesar-pembesar.' Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya. kemudian berpalinglah dari mereka." Berkata dia (Balqis): 'Hai para pembesar. bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sulaiman berkata: 'Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu.Kebebasan Wanita (membawa) suratku ini.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia.' Mereka menjawab: 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan) dan keputusan berada di tanganmu. dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.html (2 of 10)12/12/2005 7:52:12 . niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. iapun berkata: 'Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). lalu jatuhkanlah kepada mereka. sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya ' Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab: 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba') dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina. Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar. siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.'" (an-Naml: 27-33) c. maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.' Berkata Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: 'Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. sungguh kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak kuasa melawannya.isnet.

' Maka tatkala dia melihat lantai istana itu. Cepat Tanggap Terhadap Kebenaran Allah SWT berfirman: "Dia berkata: 'Ubahlah baginya singgasananya. Ketika dia melahirkan bayi perempuannya --padahal sebenarnya dia berharap bayi lelaki. Maryam Putri Imran a. Hal itu ia katakan untuk minta maaf kepada Tuhan karena dia tidak bisa menepati janjinya. Berkatalah Sulaiman: 'Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.' Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya. sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). http://media.html (3 of 10)12/12/2005 7:52:12 . sementara anak perempuan tidak cocok.'" (Ali Imran: 35-36) Istri Imran telah bernazar bahwa dia akan menjadikan anak yang ada dalam kandungannya semata-mata untuk berkhidmat di Baitullah.' Berkatalah Balqis: 'Ya Tuhan.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya.ia berkata: "Ya Tuhanku. dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dinazarkan kepada Allah ketika Masih dalam Perut Ibunya Allah SWT berfirman: "(Ingatlah) ketika istri Imran berkata: 'Ya Tuhanku.' Dan ketika Balqis datang. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk. sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. ditanyakanlah kepadanya: 'Serupa inikah singgasanamu?' Dia menjawab: 'Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. karena lemah. dibebaskan dari segala kesibukan duniawi. Imran. sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. dia pun berkata: 'Ya Tuhanku. kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. yaitu Baitul Maqdis. maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal(nya). sebab yang dinazarkan untuk Baitullah hanyalah anak laki-laki-.' Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya).'" (an-Naml: 41-44) 2. Anak lelaki dimaksudkan untuk berkhidmat.isnet.Kebebasan Wanita d. Tiadalah sama anak lelaki yang kuminta dengan anak perempuan yang Engkau berikan. meninggal dunia ketika dia dalam keadaan mengandung. Suaminya. Dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke dalam istana. sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.

dari mana kamu peroleh (makanan) ini?" Kemudian martabat dan kemuliaan yang diberikan Allah itu mendorong Zakariya a. Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: 'Ya Tuhanku. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab.' Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar dia juga dikaruniai keturunan yang serupa itu: "Ya Tuhanku. juga telah diperkenankan oleh Allah SWT. ia dapati makanan di sisinya.s. Maryam Mengandung Nabi Isa Tanpa Bapak Sebagai Tanda (Kebesaran Allah) Bagi Manusia Allah SWT berfirman: "Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam AlQur'an.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. Maryam berkata: http://media. berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka: lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya. Sementara permohonan perlindungan kepada Allah (taawwudz) agar putrinya. atau setidaknya. dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab: 'Makanan itu dari sisi Allah. ini: "Setiap anak Adam akan disentuh oleh setan pada hari ia dilahirkan oleh ibunya kecuali Maryam dan anak laki-lakinya (Isa).Kebebasan Wanita Akan tetapi. maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maka jadilah Maryam sebagai hamba wanita yang sangat tekun beribadah dan jujur serta melebihi. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Zakariya berkata: 'Hai Maryam.html (4 of 10)12/12/2005 7:52:12 .isnet. Allah Menerimanya dengan Baik Allah SWT berfirman: "Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. dan keturunannya terpelihara dari godaan setan. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. hampir melebihi kaum laki-laki dalam soal ketekunan beribadah. yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur. Allah SWT Yang Menciptakan laki-laki dan perempuan menenangkan hati si ibu ini dengan cara menerima anak perempuannya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis." c. Maryam.'" (Ali Imran: 37-38) Sampai demikian besar ketinggian martabat seorang wanita sehingga Zakariya sendiri sebagai seorang nabiyullah merasa kagum dan berkata: "Hai Maryam." (HR Bukhari dan Muslim)11 b. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.

'" Maka Maryam mengandungnya. Kaumnya berkata: 'Hai Maryam.isnet. Hai saudara perempuan Harun.' Maka Maryam menunjuk kepada anaknya.' Maryam berkata: 'Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!' Jibril berkata: "Demikianlah Tuhanmu berfirman: 'Hal itu adalah mudah bagi-Ku. manusia pun pada hari ini.' Ia (Jibril) berkata: 'Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu. Mereka berkata: 'Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina).html (5 of 10)12/12/2005 7:52:12 . niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma.'" (Maryam: 16-30) d.' Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati. Dia memberi Al-Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami.' Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Dia berkata: 'Aduhai. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. hatilah kamu. karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. jika kamu seorang yang bertakwa. maka makan. sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar. dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabinabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: 'Hati kami tertutup. sesungguhnya Tuhamu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." (an-Nisa': 155-156) e. Jika kamu melihat seorang manusia. maka katakanlah: 'Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah. maka aku tidak akan berbicara dengan seorang. Tuduhan Bohong Kaum Yahudi terhadap Maryam yang Suci Allah SWT berfirman: "Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan) disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Allah SWT Memilih Maryam atas Segala Wanita di Dunia http://media. lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.'" Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. alangkah baiknya aku mati sebelum ini. minum dan bersenang.Kebebasan Wanita 'Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa).

Sebagaimana halnya terhadap hamba-hambanya yang lelaki.' dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya." (HR Bukhari)3 A. menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa. III KARAKTERISTIK WANITA DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI DAN MUSLIM Pasal 1. dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. sujud dan ruku'lah bersama orangorang yang ruku. Bersama Laki-laki Wanita Menerima Seruan Allah Sejak Hari Pertama http://media." (HR Bukhari dan Muslim)12 f. Tetapi tatkala Islam datang dan Allah menyebut-nyebut tentang mereka." (at-Tahrim: 11-12) Bab.'" (Ali Imran: 42-43) Demikianlah Allah mengangkat derajat dan martabat wanita setinggi-tingginya. ketika ia berkata: 'Ya Tuhanku. KEMANDIRIAN KARAKTER WANITA 1. Beberapa Karakteristik Wanita Muslimah Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. Hai Maryam. bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dan kaum yang zalim.isnet. Benar sekali sabda Rasul kita yang berbunyi: "Tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita selain Maryam binti Imran dan Asiah istri Fir'aun." (HR Bukhari dan Muslim)2 Dalam riwayat lain Umar berkata: "Pada zaman jahiliah kami tidak menghargai wanita sedikit pun.html (6 of 10)12/12/2005 7:52:12 . Allah SWT Menjadikan Maryam sebagai Teladan (dalam perjalanan hidup dan kemuliaan sifat-sifatnya) Allah SWT berfirman: "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman." (HR Abu Daud)1 Umar ibnul Khattab berkata: "Demi Allah. maka Kami tiupkan kedalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami. pada zaman jahiliah kami menganggap wanita itu tidak ada artinya sampai turun ayat Allah mengenai wanita dan memberinya bagian tertentu. taatlah kepada Tuhanmu.Kebebasan Wanita Allah SWT berfirman: "Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: 'Hai Maryam sesungguhnya Allah telah memilih kamu. barulah kami sadar bahwa mereka mempunyai hak pada kami. Allah juga memilih hambahambanya yang perempuan. bersabda: "Sebenarnya wanita itu adalah saudara K kandung lakilaki. dengan kamu).

bertanya: "Hai fulan. aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun. terbangun. Mereka tertidur lelap sampai matahari sudah naik. Setelah mendekati subuh mereka kelelahan dan istirahat. Tibatiba di tengah perjalanan kami bertemu dengan seorang wanita yang kedua kakinya terjuntai di antara dua girbah (gentong dari kulit) air besar (di atas tunggangannya). Salah seorang dari kaum/jamaah menghindarkan diri dan tidak ikut shalat bersama kami. Biasanya tidak ada yang berani membangunkan Rasulullah saw. Selesai shalat. Kemudian laki-laki itu mengerjakan shalat. Dia datang bersama Nabi saw. aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun. dari tidurnya sampai beliau bangun sendiri. berdiri lalu berkata: 'Hai orang-orang Quraisy. belilah diri kalian. Kami http://media. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai malam hari. lalu ikut serta dalam penaklukkan tersebut. Wanita yang Mengajak Kaumnya Beriman Imran bin Hushain berkata bahwa mereka pernah bersama Nabi saw. Wahai Fatimah binti Muhammad. Aku dari kalangan anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita. aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikit pun. Kemudian Umar terbangun dan Abu Bakar duduk di dekat kepala Rasulullah saw. mintalah sesukamu uang/ hartaku. Yang benar adalah bahwa Abbas berhijrah pada awal tahun penaklukan Kota Mekah. segera turun. bibi Rasulullah.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. dalam suatu perjalanan." Wallahu a'lam. Rasulullah saw. Rasulullah saw.' adalah perkataan pengarang berdasarkan pengamatannya sebab Abbas masuk Islam setelah terjadinya Perang Badar. Ketika itu kami sudah merasa haus sekali. Kata-kata: 'Dia tidak ikut bersama ayahnya dalam menganut agama kaumnya. Setelah itu Rasulullah saw.isnet. menyuruhnya melakukan tayamum dengan tanah/debu yang suci. menyuruhku menaiki tunggangan di hadapan beliau. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Suaminya Abdullah bin Abbas berkata: "Aku dan ibuku termasuk golongan orang lemah/tertindas." Sementara Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan hadits tersebut sebagai berikut: "Nama ibunya Lubabah binti al-Harits al-Hilaliah (diberi gelar Ummul Fadhal.a. Hai Bani Abdi Manaf. Dia mengucapkan takbir dengan suara yang agak keras sehingga Rasulullah saw..'" (HR Bukhari dan Muslim)4 2. kemudian melakukan shalat subuh bersama kami. Wahai Shafiyyah." (HR Bukhari)5 Dalam menguraikan bab ini Bukhari berkata: "Ibnu Abbas r.html (7 of 10)12/12/2005 7:52:12 . Orang yang pertama kali bangun dari tidurnya adalah Abu Bakar." Lantas Rasulullah saw. tetapi aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun. bersama ibunya termasuk di antara orang-orang yang lemah/tertindas. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikit pun. karena alFadhal adalah anak tertua dari keluarga Abbas).6 3. Dia tidak ikut bersama ayahnya dalam menganut agama kaumnya. Namun pendapat ini masih dipertikaikan oleh para ulama. Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Abu Hurairah berkata: "Ketika Allah menurunkan ayat Wa andzir 'asyiaratakatul aqrabin (peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat). apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut shalat bersama kami?" Laki-laki itu menjawab: "Aku dalam keadaan junub.

Akhirnya kami yang kehausan berjumlah empat puluh orang bisa minum sepuas-puasaya. HAK WANITA MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (SAMPAI KE TINGKAT YANG BISA MEMBANTUNYA MENUNAIKAN TANGGUNG JAWAB) Aisyah r. Maka apakah kalian mau masuk Islam?" Lalu mereka mentaatinya. menyerang orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya. jawabannya sama seperti apa yang dia katakan kepada kami sebelumnya. Kemudian Rasulullah saw. Bahkan semua girbah dan bejana yang ada kami isi penuh dengan air." Kami berkata: "Kalau begitu." (HR Bukhari dan Muslim)8 B. Hanya unta yang tidak kami beri minum. lalu dia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik kemudian memerdekakannya dan mengawininya. tetapi mereka tidak mengenai/menyerang kaum dari mana wanita itu berasal. maka mereka akan menjadi tirai baginya dari neraka. kemudian mengusap mulut kedua girbah air tersebut. berkata: "Kemarikanlah apa yang ada pada kalian. berkata bahwa Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)9 Perbuatan ihsan yang mana yang lebih besar nilainya untuk anak-anak wanita dibandingkan dengan ihsan mengajar dan mendidik mereka? Abu Burdah." Kami bertanya lagi: "Berapa jauh jarak antara keluargamu dengan air?" Dia menjawab: "Satu hari satu malam (perjalanan). tidak ada air. atau dia itu adalah seorang nabi sebagaimana yang mereka katakan. berkata bahwa Rasulullah saw. wanita itu berkata kepada kaumnya: "Saya tidak melihat kaum itu meninggalkan kalian dengan sengaja.html (8 of 10)12/12/2005 7:52:12 . Wanita itu bercerita (kepada kaumnya): "Aku bertemu dengan orang yang paling hebat sihirnya. Pada suatu hari.isnet. akhirnya wanita itu kami bawa menghadap Rasulullah saw.a. memerintahkan untuk mengambil kedua girbah airnya yang masih kosong. Lalu Nabi saw." Lalu Allah memberi petunjuk (hidayah) kepada kaum itu dengan (perantara) wanita tersebut.!" Wanita itu bertanya: "Apa itu Rasulullah?" Karena susah untuk menjelaskannya.Kebebasan Wanita bertanya kepadanya: "Dimana ada air?" Dia menjawab: "Aduh. Cuma saja dia menambahkan bahwa dia menanggung beberapa anak yatim yang masih kecil-kecil. Akhirnya wanita itu dan kaumnya masuk Islam. maka baginya http://media. bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai budak perempuan." Akhirnya terkumpullah untuk wanita itu beberapa potong roti dan kurma hingga bisa dia bawa kepada keluarganya.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. Sedangkan girbah-girbah air tersebut seakan mau meledak karena kepenuhan. setelah peristiwa itu. Ketika ditanya oleh Nabi saw." Dalam satu riwayat7 disebutkan: "Adalah kaum muslimin. pergilah temui Rasulullah saw. kemudian mereka masuk Islam. bersabda: "Barang siapa yang diuji dalam urusan anak-anak perempuan ini. lalu dia berbuat ihsan (baik) kepada mereka. dari ayahnya.

jika akhlak yang baik sudah merupakan sesuatu yang tetap dan baku.. maka perkara tersebut (hukumnya juga) wajib. yang menegaskan hak-hak wanita mengenai pendidikan dan pengajaran agar wanita mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Atha yang berpendapat mengenai wajibnya memberi peringatan dan mengajar kaum wanita serta menentang kelalaian tokoh-tokoh pada zamannya dalam menunaikan kewajiban ini.html (9 of 10)12/12/2005 7:52:12 ." (HR Bukhari)10 Jika seorang muslim dihimbau untuk mengajar dan mendidik budak perempuannya dengan baik. Ibnu Juraij berkata: "Apakah seorang imam (pada masa sekarang ini) berhak melakukan yang demikian itu dalam memberikan peringatan kepada kaum wanita?" Atha berkata: "Hal itu adalah hak mereka. maka mengajar dan mendidik putrinya sendiri dengan baik tentu lebih wajib dan lebih utama. berdiri pada hari raya Fitri." Dalam hal tanggung jawab ini.isnet. setelah itu baru khotbah. Dari waktu ke waktu. Menurut satu riwayat11 dari Ibnu Abbas. http://media. dari Atha dan dari Jabir bin Abdullah. kemudian mendatangi jamaah wanita. Ibnu Juraij. Sebaik-baik hal yang dijadikan bekal hidup adalah akhlak yang baik dan ilmu yang bermanfaat. masih ada kaidah ushul fiqih yang mengatakan yang artinya: "Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu perkara. jika pelaksanaannya tidak wajib. lalu shalat.) merasa belum memperdengarkan kepada kaum wanita (nasihat yang beliau sampaikan). sementara shaf kaum wanita berada di belakang shaf kaum laki-laki-. Di samping nash-nash ini. merasa bahwa dirinya belum memperdengarkan (nasihat yang beliau sampaikan) kepada kaum wanita --mengingat banyaknya jamaah yang hadir. maka perkara itu wajib kecuali dengannya..lalu beliau mendatangi kaum wanita untuk memberikan nasihat kepada mereka guna menunaikan hak mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran. tentu hukumnya sunnah/mandub. Dimulai dengan shalat. maka beliau pergi kepada kaum wanita untuk memberi mereka nasihat dan menyuruh mereka bersedekah.Kebebasan Wanita dua ganjaran . Jadi mengapa mereka tidak boleh melakukannya?" (HR Bukhari)12 Ketika Rasulullah saw. beliau (Nabi saw. lantas kaum wanita menjatuhkan sedekah mereka ke atas kain tersebut.org/islam/Wanita/W1/Pribadi. Selesai berkhotbah beliau turun. beliau menyampaikan nasihat kepada kaum wanita. Sambil bersandar pada tangan Bilal. berkata: "Nabi saw. dikatakan bahwa ilmu yang bermanfaat akan mengalami perbedaan jenis dan kadarnya. Sementara Bilal menggelar/ membentangkan kainnya.

html (10 of 10)12/12/2005 7:52:12 . (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.isnet. Kalibata Utara II No. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.Kebebasan Wanita (sebelum. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.84 Jakarta 12740 Telp.org/islam/Wanita/W1/Pribadi.

aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikit pun. Bersama Laki-laki Wanita Menerima Seruan Allah Sejak Hari Pertama Abu Hurairah berkata: "Ketika Allah menurunkan ayat Wa andzir 'asyiaratakatul aqrabin (peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat).org/islam/Wanita/W1/Bab3." (HR Abu Daud)1 Umar ibnul Khattab berkata: "Demi Allah. tetapi aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun.html (1 of 12)12/12/2005 7:52:16 . III KARAKTERISTIK WANITA DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI DAN MUSLIM Pasal 1. pada zaman jahiliah kami menganggap wanita itu tidak ada artinya sampai turun ayat Allah mengenai wanita dan memberinya bagian tertentu. Beberapa Karakteristik Wanita Muslimah Rasulullah saw. belilah diri kalian." (HR Bukhari dan Muslim)2 Dalam riwayat lain Umar berkata: "Pada zaman jahiliah kami tidak menghargai wanita sedikit pun.'" (HR Bukhari dan Muslim)4 http://media. barulah kami sadar bahwa mereka mempunyai hak pada kami. berdiri lalu berkata: 'Hai orang-orang Quraisy. Wahai Shafiyyah. KEMANDIRIAN KARAKTER WANITA 1." (HR Bukhari)3 A. Wahai Fatimah binti Muhammad. Hai Bani Abdi Manaf. Tetapi tatkala Islam datang dan Allah menyebut-nyebut tentang mereka. Rasulullah saw. mintalah sesukamu uang/hartaku. aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun. bibi Rasulullah. aku tidak bisa membantu kalian dari siksa Allah sedikit pun.isnet. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Bab. bersabda: "Sebenarnya wanita itu adalah saudara Kandung laki-laki. aku tidak bisa membantumu dari siksa Allah sedikit pun.

akhirnya wanita itu kami bawa menghadap http://media.. Wanita yang Mengajak Kaumnya Beriman Imran bin Hushain berkata bahwa mereka pernah bersama Nabi saw. Wanita yang Lebih Dahulu Beriman daripada Suaminya Abdullah bin Abbas berkata: "Aku dan ibuku termasuk golongan orang lemah/tertindas. apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut shalat bersama kami?" Laki-laki itu menjawab: "Aku dalam keadaan junub.6 3. Kata-kata: 'Dia tidak ikut bersama ayahnya dalam menganut agama kaumnya. menyuruhnya melakukan tayamum dengan tanah/debu yang suci. Kemudian Umar terbangun dan Abu Bakar duduk di dekat kepala Rasulullah saw. Dia tidak ikut bersama ayahnya dalam menganut agama kaumnya. pergilah temui Rasulullah saw.html (2 of 12)12/12/2005 7:52:16 . Namun pendapat ini masih dipertikaikan oleh para ulama. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai malam hari. segera turun. kemudian melakukan shalat subuh bersama kami. Kami bertanya kepadanya: "Dimana ada air?" Dia menjawab: "Aduh. Setelah itu Rasulullah saw. Aku dari kalangan anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita. menyuruhku menaiki tunggangan di hadapan beliau.org/islam/Wanita/W1/Bab3.a. Orang yang pertama kali bangun dari tidurnya adalah Abu Bakar. dalam suatu perjalanan." Lantas Rasulullah saw. Mereka tertidur lelap sampai matahari sudah naik.' adalah perkataan pengarang berdasarkan pengamatannya sebab Abbas masuk Islam setelah terjadinya Perang Badar. Salah seorang dari kaum/jamaah menghindarkan diri dan tidak ikut shalat bersama kami." (HR Bukhari)5 Dalam menguraikan bab ini Bukhari berkata: "Ibnu Abbas r. Selesai shalat. Dia mengucapkan takbir dengan suara yang agak keras sehingga Rasulullah saw. Yang benar adalah bahwa Abbas berhijrah pada awal tahun penaklukan Kota Mekah." Kami berkata: "Kalau begitu.!" Wanita itu bertanya: "Apa itu Rasulullah?" Karena susah untuk menjelaskannya. bersama ibunya termasuk di antara orang-orang yang lemah/ tertindas.isnet. Setelah mendekati subuh mereka kelelahan dan istirahat. Tiba-tiba di tengah perjalanan kami bertemu dengan seorang wanita yang kedua kakinya terjuntai di antara dua girbah (gentong dari kulit) air besar (di atas tunggangannya). Kemudian laki-laki itu mengerjakan shalat. Ketika itu kami sudah merasa haus sekali. tidak ada air. Rasulullah saw." Wallahu a'lam. terbangun." Kami bertanya lagi: "Berapa jauh jarak antara keluargamu dengan air?" Dia menjawab: "Satu hari satu malam (perjalanan). bertanya: "Hai fulan." Sementara Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan hadits tersebut sebagai berikut: "Nama ibunya Lubabah binti al-Harits al-Hilaliah (diberi gelar Ummul Fadhal. Biasanya tidak ada yang berani membangunkan Rasulullah saw. lalu ikut serta dalam penaklukkan tersebut. karena al-Fadhal adalah anak tertua dari keluarga Abbas).Kebebasan Wanita 2. Dia datang bersama Nabi saw. Rasulullah saw. dari tidurnya sampai beliau bangun sendiri.

jawabannya sama seperti apa yang dia katakan kepada kami sebelumnya. HAK WANITA MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (SAMPAI KE TINGKAT YANG BISA MEMBANTUNYA MENUNAIKAN TANGGUNG JAWAB) Aisyah r.a.. berkata bahwa Rasulullah saw." Lalu Allah memberi petunjuk (hidayah) kepada kaum itu dengan (perantara) wanita tersebut. berkata: "Kemarikanlah apa yang ada pada kalian. Kemudian Rasulullah saw. lalu dia berbuat ihsan (baik) kepada mereka. maka mereka akan menjadi tirai baginya dari neraka." Akhirnya terkumpullah untuk wanita itu beberapa potong roti dan kurma hingga bisa dia bawa kepada keluarganya.Kebebasan Wanita Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)9 Perbuatan ihsan yang mana yang lebih besar nilainya untuk anak-anak wanita dibandingkan dengan ihsan mengajar dan mendidik mereka? Abu Burdah. Ketika ditanya oleh Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)8 B.org/islam/Wanita/W1/Bab3.. Maka apakah kalian mau masuk Islam?" Lalu mereka mentaatinya. kemudian mengusap mulut kedua girbah air tersebut. memerintahkan untuk mengambil kedua girbah airnya yang masih kosong. atau dia itu adalah seorang nabi sebagaimana yang mereka katakan." Dalam satu riwayat7 disebutkan: "Adalah kaum muslimin. Pada suatu hari. bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai budak perempuan. berkata bahwa Rasulullah saw. Bahkan semua girbah dan bejana yang ada kami isi penuh dengan air. Lalu Nabi saw. Wanita itu bercerita (kepada kaumnya): "Aku bertemu dengan orang yang paling hebat sihirnya. Hanya unta yang tidak kami beri minum. Sedangkan girbah-girbah air tersebut seakan mau meledak karena kepenuhan. menyerang orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya. setelah peristiwa itu. lalu dia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik kemudian memerdekakannya dan mengawininya. bersabda: "Barang siapa yang diuji dalam urusan anak-anak perempuan ini. Cuma saja dia menambahkan bahwa dia menanggung beberapa anak yatim yang masih kecil-kecil." (HR Bukhari)10 http://media. Akhirnya kami yang kehausan berjumlah empat puluh orang bisa minum sepuaspuasaya. maka baginya dua ganjaran . dari ayahnya. kemudian mereka masuk Islam. tetapi mereka tidak mengenai/menyerang kaum dari mana wanita itu berasal. Akhirnya wanita itu dan kaumnya masuk Islam. wanita itu berkata kepada kaumnya: "Saya tidak melihat kaum itu meninggalkan kalian dengan sengaja.isnet.html (3 of 12)12/12/2005 7:52:16 .

maka perkara tersebut (hukumnya juga) wajib.isnet. Ibnu Juraij berkata: "Apakah seorang imam (pada masa sekarang ini) berhak melakukan yang demikian itu dalam memberikan peringatan kepada kaum wanita?" Atha berkata: "Hal itu adalah hak mereka. C. dikatakan bahwa ilmu yang bermanfaat akan mengalami perbedaan jenis dan kadarnya." Dalam hal tanggung jawab ini. lalu shalat. tentu hukumnya sunnah/mandub. jika akhlak yang baik sudah merupakan sesuatu yang tetap dan baku. lantas kaum wanita menjatuhkan sedekah mereka ke atas kain tersebut. jika pelaksanaannya tidak wajib.) merasa belum memperdengarkan kepada kaum wanita (nasihat yang beliau sampaikan). maka mengajar dan mendidik putrinya sendiri dengan baik tentu lebih wajib dan lebih utama. Sementara Bilal menggelar/membentangkan kainnya. Ibnu Juraij. berdiri pada hari raya Fitri.Kebebasan Wanita Jika seorang muslim dihimbau untuk mengajar dan mendidik budak perempuannya dengan baik. beliau menyampaikan nasihat kepada kaum wanita. Menurut satu riwayat11 dari Ibnu Abbas. dari Atha dan dari Jabir bin Abdullah. Selesai berkhotbah beliau turun.lalu beliau mendatangi kaum wanita untuk memberikan nasihat kepada mereka guna menunaikan hak mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran. berkata: "Nabi saw. yang menegaskan hak-hak wanita mengenai pendidikan dan pengajaran agar wanita mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. maka perkara itu wajib kecuali dengannya. merasa bahwa dirinya belum memperdengarkan (nasihat yang beliau sampaikan) kepada kaum wanita --mengingat banyaknya jamaah yang hadir. Di samping nash-nash ini. kemudian mendatangi jamaah wanita. maka beliau pergi kepada kaum wanita untuk memberi mereka nasihat dan menyuruh mereka bersedekah.html (4 of 12)12/12/2005 7:52:16 . Jadi mengapa mereka tidak boleh melakukannya?" (HR Bukhari)12 Ketika Rasulullah saw. masih ada kaidah ushul fiqih yang mengatakan yang artinya: "Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu perkara. setelah itu baru khotbah. sementara shaf kaum wanita berada di belakang shaf kaum laki-laki-. Sambil bersandar pada tangan Bilal. beliau (Nabi saw. Dari waktu ke waktu. Dimulai dengan shalat. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Atha yang berpendapat mengenai wajibnya memberi peringatan dan mengajar kaum wanita serta menentang kelalaian tokoh-tokoh pada zamannya dalam menunaikan kewajiban ini. Sebaik-baik hal yang dijadikan bekal hidup adalah akhlak yang baik dan ilmu yang bermanfaat.org/islam/Wanita/W1/Bab3. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MERIWAYATKAN SUNNAH DAN MENGAJARKANNYA Al-Hafizh adz-Dzahabi berkata: "Belum ditemukan pada wanita bahwa dia berdusta dalam http://media.

"14 Aisyah r. mendengar pertengkaran di depan pintu kamar beliau. (HR Bukhari dan Muslim)16 Aisyah berkata: "Rasulullah saw. Dalam hal ini. dan dalam semua urusannya. Yang lain itu berkata: 'Demi Allah.html (5 of 12)12/12/2005 7:52:16 . dan terkadang sampai lama sekali. suara mereka keras sekali.' Maka Rasulullah saw. lalu berkata: 'Mana orang yang bersumpah berlebihan dengan nama Allah bahwa dia tidak akan berbuat baik?' Orang itu berkata: 'Saya." (HR Bukhari dan Muslim)15 Aisyah juga berkata bahwa Nabi saw. Terkadang datang kepadaku orang-orang yang bersengketa.isnet. maka hal itu sebenarnya tidak lain adalah sepotong api neraka. wahai Rasulullah!' Tetapi sekarang dia boleh memilih mana yang lebih disukainya (antara pembebasan sebagian utangnya atau sikap lunak dalam berperkara). senang mendahulukan yang kanan ketika ingin memakai sandal. lalu aku mengeluarkan keputusan yang menguntungkannya. yang tidak kami perintahkan. mau mengambilnya atau membiarkannya. berkata bahwa Rasulullah saw. Jadi terserah dia." (HR Muslim)18 Ummu Salamah berkata bahwa Rasulull ah saw. Karena itu. maka hal itu ditolak. Betapa banyak sunnah yang sampai kepada umat ini diterima dari salah seorang istri sahabat.a."13 Berkata pula asy-Syaukani: "Tidak pernah diriwayatkan dari salah seorang ulama bahwa dia menolak riwayat seorang wanita karena dia wanita.org/islam/Wanita/W1/Bab3. melakukan shalat sunnat dalam keadaan duduk sampai satu tahun sebelum beliau wafat. Lalu beliau keluar menemui mereka. bersuci.Kebebasan Wanita (meriwayatkan) suatu hadits. keluar. aku tidak mau melakukan hal itu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka meminta kepada yang lain agar membebaskan sebagian utangnya dan bersikap lunak. betapapun rendah pengetahuannya tentang sunnah." (HR Bukhari dan Muslim)19 http://media. bersabda: "Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita ini. barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang lain. Beliau selalu membaca surat secara tartil. dan berkata: "Aku hanyalah seorang manusia. pernah mendengar suara orang bertengkar di pintu. Setelah itu beliau jadi biasa melakukannya dalam posisi duduk. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar dari sebagian yang lain (dalam berhujjah) sehingga aku mengira dialah yang benar." (HR Bukhari dan Muslim)17 Hafshah berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. belum seorang pun yang menyangkal. menata rambut.

dan dengan puji-Nya yang sebanyak jumlah makhlukNya. http://media. kembali. berdiri pula bersamanya untuk me-ngantarkannya." Beliau membuat lingkaran dengan jari jempol dan telunjuknya. suatu ketika datang menemuinya dalam keadaan ketakutan. Sedikit pun tidak akan dimajukan dari waktunya dan juga tidak ditangguhkan dari waktunya. apakah kami akan binasa. dia berdiri untuk pulang.html (6 of 12)12/12/2005 7:52:16 . bapakku Abu Sufyan. bertanya: 'Kamu belum juga beranjak dari tempatmu itu sejak tadi?' Juwairiyyah menjawab: 'Benar.' Lantas Rasulullah saw. Zainab berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah. berkata: 'Tadi aku membaca empat kalimat sebanyak tiga kali. Memasuki waktu dhuha.'" (HR Muslim)22 Shafiyyah binti Huyay berkata: "Bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah saw. lalu berkata: "La Ilaaha Illallah! Celakalah bangsa Arab dari petaka yang telah dekat. Kera dan babi sudah ada sebelum itu." Mendengar itu Nabi saw. dan sebanyak kalimat-kalimat-Nya. atau dari siksa kubur. berkata: "Itu artinya kamu memohon kepada Allah tentang ajal-ajal yang sudah ditentukan. hari-hari yang sudah dihitung. dan saudaraku Mu'awiyah. bahagiakanlah aku dengan panjangnya usia suamiku." (HR Bukhari dan Muslim)20 Ummu Habibah berkata: "Ya Allah. menjawab: "Ya jika kemaksiatan dan kejahatan sudah banyak. hingga ketika sampai di masjid di dekat pintu Ummu Salamah. Seandainya kamu mau bermohon kepada Allah supaya Dia berkenan melindungimu dari siksa neraka..org/islam/Wanita/W1/Bab3. Keduanya mengucapkan salam kepada Rasulullah saw. ketika itu dia berada di tempat shalatnya. pagi-pagi sekali selesai shalat subuh keluar dari tempatnya.." Mis'ar (salah seorang perawi) berkata: "Kelihatannya dia berkata: 'Dan babi termasuk jelmaan. Rasulullah saw.isnet. dan rezeki-rezeki yang sudah dibagi. keagungan Arasy-Nya.' Nabi saw. Nabi saw. yang sedang melakukan i'tikaf di masjid pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadan. maka akan lebih berat timbangannya apa yang aku baca itu: yaitu Maha Suci Allah. Dan seandainya ia ditimbang dan dibandingkan dengan apa yang telah kamu katakan sejak hari ini. Hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj terbuka sekian. Lalu Nabi saw. niscaya hal itu lebih baik dan lebih utama. tiba-tiba lewat dua orang laki-laki Anshar. sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang yang saleh?' Nabi saw." Dia berkata: "Dan aku menyebut tentang kera di hadapan Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan keturunan bagi jelmaan." (HR Muslim)21 Juwairiyyah berkata: "Bahwa Nabi saw. sementara dia masih tetap duduk di tempat shalatnya.Kebebasan Wanita Zainab binti Jahasy bercerita bahwa Nabi saw. Setelah berbicara secukupnya dengan Rasulullah saw. ridha diriNya. Lalu Nabi saw. Nabi saw.

lalu tidur siang (istirahat) di rumahnya. aku campur dengan minyak wangiku. berkata kepada kami: 'Apabila ada salah seorang dari kalian yang ingin pergi ke masjid. berkata bahwa Nabi saw." (HR Bukhari)26 Ummu Sulaim berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. dan aku khawatir bahwa setan itu melemparkan sesuatu ke dalam hatimu berdua. kemudian memasukkannya ke dalam botol-botol kecil.isnet.org/islam/Wanita/W1/Bab3. beliau duduk dengan penekanan di atas paha beliau yang kiri. dan apabila duduk. Aku selalu ditempatkan di bagian belakang pasukan." (HR Muslim)28 Zainab. mereka bagian dariku dan termasuk umatku?. Kemudian Nabi saw. sedang melakukan sujud. istri Abdullah bin Mas'ud. berkata: "Rasulullah saw." Dan menurut satu riwayat: "Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)25 Juga dari Asma dikatakan: "Ketika terjadi gerhana bulan Kami diperintahkan memerdekakan budak. bertanya: 'Ummu Sulaim.html (7 of 12)12/12/2005 7:52:16 . mengobati yang luka-luka. Lalu dijawab: 'Apakah engkau tahu apa yang mereka perbuat sesudahmu? Demi Allah. berkata: "Sesungguhnya setan itu mencapai diri manusia sejauh yang bisa dicapai oleh darah. dan menolong yang sakit.a.Kebebasan Wanita berkata kepada keduanya: "Perlahan-lahanlah kalian." (HR Bukhari dan Muslim)23 Maimunah berkata: "Apabila Rasulullah saw. Akulah yang membuat makanan untuk mereka. beliau merenggangkan kedua lengan beliau sampai putihnya ketiak beliau bisa dilihat dari belakang. tidur (siang) di atasnya." (HR Muslim)24 Asma binti Abu Bakar r. lalu Nabi saw. lalu aku berkata: 'Wahai Tuhanhu. memerintahkan orang supaya memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari." Mereka berkata: "Maha suci Allah. Ummu Sulaim lalu menggelarkan selembar hamparan dari kulit. sebanyak tujuh kali peperangan. Lalu Nabi saw. mereka kembali pada kekafiran sepeninggalmu. Dia ini adalah Shafiyyah binti Huyay.'" (HR Muslim)27 Ummu Athiyyah berkata: "Aku ikut berperang bersama Rasulullah saw. ya Rasulullah!" Dan hal itu dirasakan berat oleh mereka berdua karena mungkin dianggap curiga. bersabda: "Aku berada di atas telaga sehingga aku dapat melihat siapa diantara kalian yang datang kepadaku. pernah mendatangi rumahnya. janganlah dia menyentuh http://media. Ketika itu beliau banyak sekali mengucurkan keringat. apa ini?' Ummu Sulaim menjawab: 'Keringatmu. Dan orang-orang yang dibawahku akan dihukum. Lalu Ummu Sulaim mengumpulkannya dan mencampurnya dengan minyak wangi.

sedangkan aku pernah mendengar hadits bahwa Rasulullah saw. Rasulullah saw." Ummu Hushain berkata bahwa Rasulullah berbicara (berkhotbah) panjang sekali.'" (HR Muslim)36 Ar-Rubai' binti Mu'awwidz berkata bahwa Rasulullah saw.'" (HR Muslim)35 Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man berkata: "Aku tidak hafal surat Qaaf kecuali dari mulut Rasulullah saw. maka tidak ada sesuatu apa pun yang akan mengganggunya. lalu beliau bersabda: 'Sekalipun dijadikan pemimpin atas kalian seorang budak yang cacat hidungnya --rasanya dia juga mengatakan hitam-.' (HR Muslim)32 Ummu Kaltsum binti Uqbah berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw.'" (HR Muslim)31 Ummu Hushain berkata: "Aku ikut bersama Rasulullah saw.Kebebasan Wanita (memakai) wewangian. sementara Fathimah. aku berkata: 'Perkaraku ada di tangan engkau. bersabda: 'Barangsiapa yang mencintai aku. sewaktu melakukan haji wada'.. lalu melakukan shalat sebanyak delapan rakaat dengan hanya memakai sehelai kain." (HR Bukhari dan Muslim)34 Fathimah binti Qais berkata: "Aku menikah dengan putranya Mughirah. Ketika aku hidup menjanda. sendiri yang melamarku untuk budaknya (cucu angkat beliau).' Setelah selesai mandi beliau berdiri.'" (HR Muslim)29 Ummu Syarik berkata: "Bahwa Nabi saw.' Ketika Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)33 Dari Ummu Hani. Beliau bertanya: 'Siapa itu?'Aku menjawab: 'Aku Ummu Hani binti Abi Thalib. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Ummu Hisyam berkata lagi: 'Dapur kami dan dapur Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)30 Khaulah binti Hakim berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw.. pada tahun penaklukan kota Mekah. yang selalu berkhotbah dengan membacanya pada setiap hari Jum'at. Namun dia gugur pada jihad yang pertama bersama Rasulullah saw.isnet. adalah satu. Aku dapati beliau sedang mandi. lalu dia mengembangkan kebaikan atau mengatakan yang baik. bersabda: 'Barangsiapa singgah di suatu rumah kemudian membaca doa: "Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya. mengutus orang-orang pada pagi hari Asyura untuk memberi tahu penduduk perkampungan kaum Anshar: http://media. maka nikahkanlah aku dengan siapa yang engkau inginkan . putri beliau. bersabda: 'Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia.' Beliau berkata: 'Selamat datang Ummu Hani. memerintahkannya membunuh cecak. sampai dia pergi dari rumah tersebut. maka kalian harus mendengarkan katanya dan menaati perintahnya.html (8 of 12)12/12/2005 7:52:16 .org/islam/Wanita/W1/Bab3.lalu dia menuntun kalian dengan Kitabullah. dia berkata: "Aku pergi menemui Rasulullah saw. hendaklah dia pula mencintai Usamah. membicarakan masalah itu padaku. berusaha menutupi beliau dengan kain. seorang pemuda Quraisy terbaik. Usamah bin Zaid. aku dilamar oleh Abdurrahman bin Auf di hadapan sekelompok sahabat Rasulullah saw.

sehingga mereka bisa menyalatinya .. AlImam an-Nawawi berkata: "Pendapat yang sahih menurut jumhur (mayoritas) ulama adalah bahwa mereka menyalati Rasulullah saw. kemudian berkata ." (HR Muslim))40 Demikian pula.." (HR Bukhari dan Muslim)39 3. Jika ada di antara mereka yang menangis minta makan.'Aku pun kemudian ikut shalat sehingga hampir saja aku pingsan (karena lamanya shalat itu). Aku bertanya: 'Mengapa orang-orang (melakukan shalat)?' Aisyah memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit dan berkata: 'Subhanallah (Maha Suci Allah). Setelah selesai shalat Rasulullah saw.' Aku bertanya: 'Apakah itu tanda kebesaran (ayat) Allah?' Dia memberi isyarat: 'ya. istri Nabi saw. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN IBADAH YANG DILAKUKAN SECARA BERJAMAAH 1. mengucapkan puja-puji kepada Allah SWT.a. maka kami berikan kepadanya mainan tersebut sampai tiba waktu berbuka. dan barangsiapa yang pada pagi harinya sudah berpuasa. sedangkan orang-orang sedang melakukan shalat. Shalat Jenazah Aisyah r. secara http://media. berkata: "Perempuan-perempuan mukmin ikut hadir bersama Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Bab3." Kami berpuasa pada hari tersebut. bahkan kami menyuruh anak-anak kami berpuasa. Shalat Gerhana Asma binti Abu Bakar r.. Lalu orang-orang melaksanakannya." (HR Bukhari dan Muslim)38 2.. berkata: "Aku datang menemui Aisyah. (HR Bukhari dan Muslim)37 D. para istri Nabi saw. Lalu aku kucurkan air ke atas kepalaku. pada saat terjadi gerhana matahari. maka hendaklah dia meneruskan puasanya. Kami membuatkan untuk mereka mainan yang terbuat dari bulu biri-biri yang sudah dicat. menyuruh agar jenazahnya dilewatkan di dalam masjid agar mereka juga bisa menyalatinya.. Jenazah Sa'ad dihentikan pada kamar-kamar para istri Nabi saw. sementara tidak seorang pun yang bisa mengenali mereka karena gelapnya suasana. untuk melaksanakan shalat subuh dengan menyelimutkan pakaian-pakaian mereka. kaum wanita ikut menyalati jenazah Rasulullah saw. Shalat Fardu Aisyah r. Kemudian mereka kembali ke rumahnya setelah mengerjakan shalat. dan Aisyah juga sedang melakukan shalat.html (9 of 12)12/12/2005 7:52:16 .isnet.Kebebasan Wanita "Barangsiapa yang pada pagi hari ini berbuka. berkata bahwa dia berkata: "Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal dunia.a. maka hendaklah dia menyempurnakan (berpuasa) pada sisa harinya.a.

. sewaktu melakukan haji wada. tengah shalat di samping Baitullah dengan membaca surat ath-Thuur wa Kitaabin Masthur. berkata: "Nabi saw."41 4.. (HR Bukhari dan Muslim)44 Yahya bin Hushain. berpuasa pada hari itu. berkata bahwa Nabi saw. sementara yang sebagian lagi mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa. Selanjutnya anak-anak. Pesta Perkawinan Anas r. Kemudian keluar. Artinya. berkata bahwa sesungguhnya ada beberapa orang yang berselisih pendapat di dekatnya pada hari Arafah mengenai apakah Nabi saw. lalu beliau memaksakan diri berdiri dan berkata: 'Ya Allah.. (HR Bukhari)42 5..isnet.'" (HR Muslim)45 E. Kemudian para istri beliau tetap melakukan i'tikaf sepeninggal beliau.a. Sementara wanita masuk setelah kaum laki-laki selesai.' Ucapan tersebut beliau ucapkan sebanyak tiga kali.a. kalian termasuk orang-orang yang paling aku senangi.html (10 of 12)12/12/2005 7:52:16 . yang sedang melakukan wukuf di atas untanya. melakukan i'tikaf pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan sampai beliau dipanggil oleh Allah SWT. Haji Ummu Salamah r. I'tikaf Aisyah r. Sebagian mereka mengatakan bahwa beliau berpuasa. berkata: "Aku pernah mendengar nenekku mengatakan: 'Aku ikut bersama Rasulullah saw. melihat beberapa orang perempuan dan anakanak datang dari suatu pesta perkawinan.a. dan beliau meminumnya." (HR Bukhari dan Muslim)43 Ummul Fadhal binti al-Harits r. Setelah itu masuk pula rombongan yang lain.' Kemudian aku thawaf dan pada saat itu Rasulullah saw. berkata: "Aku mengeluh karena sakit kepada Rasulullah saw. Dan beliau bersabda: 'Lakukanlah thawaf di belakang orang-orang dengan menaiki kendaraan. masuk satu rombongan. lalu shalat seperti tadi." (HR Bukhari http://media. Aku melihat beliau ketika melontar jumrah Aqabah lalu beliau pergi .. lalu mereka shalat sendirisendiri.a. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM PERAYAAN UMUM 1. istri Nabi saw. Ummu al-Hushain r. dari neneknya.org/islam/Wanita/W1/Bab3. Akhirnya aku kirimkan semangkuk susu kepada Nabi saw.Kebebasan Wanita sendiri-sendiri.a.

dia mengundang Nabi saw. berkata: ". Nabi saw. kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya.org/islam/Wanita/W1/Bab3. Entah aku yang meminta atau barangkali Nabi sendiri yang berkata padaku: 'Apakah engkau ingin melihatnya?' Aku jawab: 'Ya.. wahai Muhammad Rasulullah. sehingga kami mengeluarkan gadis-gadis perawan dari pingitannya dan mengeluarkan wanita-wanita haid. pergilah!'" (HR Bukhari dan Muslim) 50 3.a..isnet. Dia telah merendam beberapa biji kurma dalam satu bejana yang terbuat dan batu pada malam harinya. berkata: "Kami tiba di Madinah pada malam hari hijrah . Tidak ada yang membuat makanan dan menghidangkannya kepada mereka selain istrinya.." Menurut satu nwayat48: "Supaya mereka bisa ikut menyaksikan kebaikan dan mendengarkan seruan (dakwah) orangorang mukmin. Setelah Nabi saw. dan pipiku menempel pada pipi beliau." (HR Bukhari dan Muslim)49 Aisyah r. berkata: "Ketika Abu Usaid as-Sa'idiy menjadi pengantin.a. "Minggirlah. Pada hari raya orang-orang berkulit hitam bermain perisai dan tombak.' Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)47 2. berkata: ". Beliau berkata. berkata: 'Bagaimana. sedangkan anak-anak dan para pelayan bertebaran di jalan-jalan sambil berseru: 'Wahai Muhammad Rasulullah.'" (HR Muslim)51 http://media. lalu kaum laki-laki dan wanita naik ke atas rumah-rumah mereka.html (11 of 12)12/12/2005 7:52:16 .' Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya.. berkata: 'Kalau begitu. ikut bertakbir dan berdoa bersama yang lainnya karena mengharapkan berkah dan kesucian han tersebut.. Pesta Penyambutan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. selesai makan. sebagai penghormatan bagi beliau. Pesta Hari Raya Athiyyah r. wahai Bani Arfidah!' Akhirnya aku bosan menonton. lalu menuangkannya khusus untuk Nabi saw. beserta sahabat-sahabat beliau. Ummu Usaid. sudah cukup?'Aku jawab: 'Ya.Kebebasan Wanita dan Muslim)46 Sahal r. Ummu Usaid mengaduk kurma tersebut hingga hancur. Mereka berada di belakang orang banyak.a..

Kebebasan Wanita (sebelum.84 Jakarta 12740 Telp.org/islam/Wanita/W1/Bab3. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Kalibata Utara II No. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.isnet.html (12 of 12)12/12/2005 7:52:16 .

hlm 283. hlm. 190. hlm. Kitab: Tayammum. Kitab: Tafsir surat asy-Syu'ara'. Bab: Tanah yang suci. jilid 2. hlm. 9 Bukhari. Bab: Ayat "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu. Kitab: Pakaian. Bab: Mengqadha shalat yang tertinggal. 2329. jilid 1. Kitab: Kebajikan. hadits no. Kitab: Iman. 392. 7 Bukhari. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam. Kitab: Thalak. 5 Bukhari. jilid 12. Bab: Menyayangi anak. Muslim. hlm. Bab: Keutamaan http://media. hlm. 120. Muslim. jilid 4. Bab: Pakaian yang diperkenankan oleh Nabi saw. 8 Bukhari. 2 Bukhari. hlm. 133.. Bab: Masalah ila' dan menjauhi istri.isnet. hubungan kekeluargaan dan etika. 464. jilid 7. Bab: Ayat "Kamu mencari kesenangan hati istriistrimu. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi.html (1 of 9)12/12/2005 7:52:19 . Kitab: Jenazah. Muslim. 462. 6 Fathul Bari. 418. apakah perlu dishalatkan? jilid 3 hlm. 470. jilid 1. 140.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 1 Shahih al-Jami' ash-Shaghir. Bab: Apabila seorang anak masuk Islam. 4 Bukhari. Kitab: Masjid dan tempat-tempat shalat. Muslim. Kitab: Tafsir surat at-Tahrim. Kitab: Adab.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. jilid 13. hlm. Bab: Ayat "Dan berilah peringatan kepada ke-rabat-kerabatmu yang terdekat. lalu dia mati. 3 Bukhari. jilid 3. hlm. hlm." jilid 10." jilid 10. mencium dan merangkulnya. 33.

166.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. jilid 3. Bab Apakah imam boleh meng-isyaratkan perdamaian? jilid 6.Kebebasan Wanita berbuat baik kepada anak-anak perempuan.isnet. hlm. 18 Muslim. Bab: Mendahulukan yang kanan ketika berwudhu dan mandi. hlm. Kitab: Takdir. 19 Bukhari. hlm. hlm. 31. Kitab: Kasus-kasus pengadilan. hlm. hlm. Kitab: Perdamaian. Bab: Boleh melakukan shalat sunnat dalam keadaan berdiri dan duduk. Bab: Putusan hukum menurut yang zahir dan kepintaran berargumentasi. Tahqiq Abu Fadhal Ibrahim. 14 Nail al-Authar. Bab: Imam memberikan nasihat dan pelajaran kepada kaum wanita. Muslim. jilid II. jilid 3. 15 Bukhari. dan lain-lain tidak akan http://media. Bab: Apabila perdamaian atas dasar kezaliman maka perdamaian semacam itu harus ditolak. Kitab: Perbuatan aniaya. hlm. Bab: Hampir tibanya bencana. hlm. hlm. jilid 7. Kitab: Shalat orang musafir. 81. Kitab: Shalat dua hari raya. Kitab: Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat. hlm. Bab: Keterangan bahwa ajal. 38. hlm. 230. Muslim. hlm. hlm. 203. 122. 18. hlm. jilid 6. jilid 6. 13 Muqaddimah al-Mizan oleh adz-Dzahabi. jilid 8. Kitab Ilmu. Bab: Nasihat imam kepada kaum wanita pada hari raya. 129. Kitab: shalat dua hari raya.html (2 of 9)12/12/2005 7:52:19 . Bab: Dosa orang yang berselisih dalam suatu kebatilan padahal dia mengetahuinya. 236. 17 Bukhari. jilid 3. 280. Bab: Mengambil budak-budak perempuan dan orang yang memerdekakan budak perempuan lalu mengawininya. 203. jilid 2. hlm. Muslim. jilid 5. Bab: Mendahulukan yang kanan ketika bersuci dan lainnya. Muslim. Kitab: Dua hari raya. 20 Bukhari. Kitab: Kasus-kasus pengadilan. jilid 5. hlm. Muslim. 30. 156. 16 Bukhari. Muslim. 21 Muslim. Muslim. jilid I. Kitab: Bersuci. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. 132. 28. 194. jilid 8. 10 Bukhari. jilid 8. 195. jilid 5. Kitab: Wudhu. rezeki. Bab: Membatalkan keputusan-keputusan yang cacat. jilid 1. Bab: Anjuran membebaskan uang. Kitab: Perdamaian. jilid 1. hlm. 11 Bukhari. hlm. 12 Bukhari. Bab: Dan mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Kitab: Nikah. Kitab: Jual beli.

Kitab: Perdamaian. Kitab: Dzikir dan doa. Kitab: Memerdekakan budak dan keutamaannya. Bab: Harumnya keringat Nabi saw. Kitab: Keutamaan-keutamaan.Kebebasan Wanita ditambah atau dikurangi dari yang telah ditetapkan dalam takdir. Muslim.isnet. hlm. jilid 2. Kitab: Dzikr. 33 Bukhari. 25 Bukhari. Kitab: Keutamaan-keutamaan. jilid 8. Bab: Anjuran membunuh cicak. 182. Bab: Membaca tasbih di awal siang dan ketika hendak tidur. Muslim. Kitab: Jihad. hlm. 82. Bab: Tentang adanya telaga Nabi saw. 24 Muslim.. Kitab. 29 Muslim. hlm. 228. 275. jilid 6. 23 Bukhari. 31-32. 66. 76. jilid 8. jilid 8. 42. dan mengambil berkah darinya. Bab: Hal-hal yang berhubungan dengan sifat shalat yang digunakan untuk memulai dan mengakhirinya. hlm. doa. 26 Bukhari. 30 Bukhari. 55. hlm. Kitab: Doa-doa. Bab: Mengenai telaga dan firman Allah SWT "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 199. hubungan kekeluargaan dan http://media.html (3 of 9)12/12/2005 7:52:19 . 163. hlm. 76. jilid 5. 15. Bab: Disunnahkan memerdekakan budak di saat terjadi gerhana. 32 Muslim. hlm. Kitab: Kebajikan. Bab: Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Bab: Keterangan bahwa seorang yang terlihat berkhulwat dengan seorang wanita." jilid 7. tobat. Kitab: Salam. 27 Muslim. maka dianjurkan kepadanya supaya mengatakan: "Ini si anu. Kepemimpinan. hlm. Kitab: I'tikaf. 22 Muslim. hlm. hlm. 8. sedangkan wanita itu adalah istri atau mahramnya. Bab: Apakah orang yang sedang melakukan i'tikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk menunaikan sesuatu keperluan? jilid 5. jilid 6. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. hlm. 28 Muslim. hlm. jilid 6. jilid 7. jilid 2. Kitab: Shalat. Bab: Mengenai mohon perlindungan dan takdir yang buruk. hlm 54. hlm. Kitab: Shalat. 31 Muslim. jilid 7. hlm. Muslim Kitab: Salam. Bab: Kewajiban mentaati para penguasa selama tidak menyangkut maksiat. dan istighfar. bab: Perginya wanita ke masjid. jilid 7. jilid 7. dari mendapatkan celaka dan lainnya. Kitab: Permulaan makhluk. Bab: Sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang digembalakan di celah-celah bukit. Bab: Wanita yang ikut berperang diberi bagian. 83. Muslim." jilid 14.

html (4 of 9)12/12/2005 7:52:19 . jilid 4. Kitab: Jenazah. Bab: Melakukan wuquf di atas tunggangan/kendaraan di Arafah. Muslim. Muslim. hlm. 145. Bab: Menyalatkan jenazah di masjid. Muslim. Kitab: Puasa. 43 Bukhari. jilid 8. 28. 34 Bukhari. 104. 203. 152. maka hendaklah dia menahan sisa harinya. jilid 3. Bab: Menjamin kaum wanita jilid 7. hlm. jilid 5. hlm. jilid 4. hlm. jilid 2. Kitab: Haji. hlm. http://media.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. Bab: Keluarnya dajjal dan menetapnya di bumi. 195. 45 Muslim. Kitab: Haji. 177. Bab: Waktu shalat fajar. hlm. 42 Bukhari. Bab: Barangsiapa yang terlanjur makan pada hari Asyura. hlm. Bab: Anjuran melakukan shalat dhuha sekurang-kurangnya dua rakaat. 44 Bukhari. Bab: Anjuran melontar jumrah Aqabah pada hari nahar (korban). jilid 2. Kitab Shalat orang musafir dan mengqasharnya. jilid 7. 39 Bukhari. hlm. 32-33. Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. Bab: "I'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. 37 Bukhari. Muslim. hlm." jilid 5. jilid 8. Kitab: Shalat. hlm. hlm. Kitab: Haji. jilid 3. jilid 3. Bab: Menyederhanakan shalat dan khotbah. jilid 4. Kitab: Jum'at. Kitab: Wudhu. Bab: Puasa anak-anak. Kitab: Shalat gerhana. Kitab: Puasa. hlm. Bab: Anjuran melakukan shalat subuh sedini mungkin jilid 2. 35 Muslim. hlm.Kebebasan Wanita etika. Kitab: Masjid dan tempat-tempat shalat. hlm. Bab: Anjuran supaya berbuka bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji di Arafah pada hari Arafah. 158. Kitab: Puasa. hlm. 79. Bab: Memasukkan unta ke dalam masjid karena ada sebab. 118. Kitab: Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat. 38 Bukhari. Muslim. Kitab: Puasa. ketika shalat gerhana. hlm. jilid 3. Bab: Orang yang tidak mengulangi wudhu kecuali setelah tertidur nyenyak. hlm. 83. Kitab: Kewajiban membayarkan seperlima. 13. jilid 1. 40 Muslim. 259. Bab: Diperbolehkan thawaf dengan berunta atau lainnya. 63.isnet. 68. jilid 3. Bab: Haram hukumnya berbohong dan bohong yang diperbolehkan. 36 Muslim. Kitab: Shalat. jilid 2. hlm. 103. 41 Syarh an-Nawawi 'Ala Shahih Muslim. hlm. 36. Muslim. 300.

Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 5. Kitab: Shalat dua hari raya. Bab: Kaum wanita mengembalikan pasukan yang terbunuh dan http://media. jilid 3. 50 Bukhari. 115. hlm. 439. 22. Kitab: Syarat-syarat. 95. jilid 11. Bab: Menunjuk khalifah dan membiarkan masalah itu.html (5 of 9)12/12/2005 7:52:19 . Kitab: Jihad. Bab: Keluarnya dajjal dan menetapnya di bumi. jilid 8. hlm. 51 Muslim. 54 Bukhari. Bab: Takbir pada hari-hari Mina. hlm. Kitab: Manaqib. Kitab: Nikah. Muslim. hlm. Kitab: Kepemimpinan. Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam jilid 6. Bab: Hadits hijrah. dan para sahabatnya di Madinah. Boleh meminum nabidz yang belum menjadi keras. Bab: Di antara keutamaan orang Anshar.Kebebasan Wanita 46 Bukhari. 48 Bukhari. 55 Bukhari. 57 Muslim. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. 169." jilid 8. Bab: Diperbolehkannya wanita keluar pada hari raya jilid 3. keutamaan dan anjuran untuk melakukannya. Kitab: Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat. 266. hlm 103. Bab: Mengenai Tsaqif yang tukang dusta dan perusak. Bab: Seorang wanita melayani tetamu laki-laki sendirian pada acara perkawinannya. 203. Bab: tombak dan tameng pada hari raya. hlm. Kitab: Dua hari raya. 114. Bab: Wanita haid menghadiri dua hari raya. hlm. 53 Muslim.isnet. 174. 56 Muslim. Kitab: Zuhud dan kelemahlembutan. jilid 1. 47 Bukhari. 237. jilid 6. 49 Bukhari. kepada orang Anshar: "Kalian adalah termasuk dari orang yang paling aku cintai. jilid 6. jilid 8. jilid 8. 190. jilid 6. 241. Bab: Kedatangan Nabi saw. jilid 7. 58 Bukhari. 20. jilid 7. hlm. Bab: Diperbolehkan melakukan yang tidak mengandung maksiat. hlm. Muslim. Kitab: Pemberian. Kitab: Keutamaankeutamaan. Bab. 160. Bab: Ucapan Nabi saw. jilid 3. hlm. 52 Bukhari. Kitab: Haid. Kitab: Minuman. hlm. Kitab: Dua hari raya. Muslim. hlm. jilid 3. hlm. Muslim. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Meminjamkan untuk pengantin pada malam membina. hlm. Kitab: Shalat dua hari raya.

Bab: Haji Nabi saw. Bab: Sembelihan wanita dan budak perempuan." jilid 10. jilid 6.isnet." jilid 16. Muslim.' jilid 11. jilid 8. hlm. 8. Bab: Bapak atau lainnya tidak boleh menikahkan anak gadisnya atau janda kecuali dengan persetujuannya. 163. 416. Bab: Persetujuan wanita dalam pernikahan adalah dengan ucapan dan gadis dengan diam saja. hlm. hlm. 70 Bukhari. jilid 4. hlm. 67 Muslim. jilid 8. Kitab: Peperangan. hlm. 59 Muslim. 65 Bukhari. jilid 6.. 60 Muslim.html (6 of 9)12/12/2005 7:52:19 . Bab: Bolehnya memerangi orang yang melanggar perjanjian. 8. 68 Bukhari. 64 Muslim. 66 Bukhari. jilid 5. Kitab: Kepemimpinan. jilid 11. http://media.. jilid 4. 229. 199. 41. Bab: "Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Kitab: Nikah. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil. hlm. Muslim. jilid 4.. jilid 12.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. 61 Bukhari. 140. Kitab: Sembelihan dan binatang buruan. 63 Fathul Bari. Kitab: Nikah. jilid 4. Kitab: Thalak. Kitab: Jihad. hlm. 69 Bukhari. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil. Kitab: Nikah. hlm. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil. jilid 6. Kitab: Kepemimpinan. 420. Muslim.. Muslim. 178. Kitab Hukum-hukum. Bab: "Peliharalah dirimu dan keluargamu dan api neraka. Kitab: Nikah. Kitab: Jihad dan peperangan. Haji. Bab: Kembalinya Nabi saw. hlm. hlm. 8. hlm. 415. 51. Kitab: Nikah. hlm. jilid 6. Bab: Wanita yang menjalani 'iddah karena ditalak ba'in boleh keluar rumah. hlm. Bab: Sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang saleh. 200. hlm. Kitab: Tafsir. 163. Kitab. Bab: Wanita yang ikut berperang diberi bagian . dari peperangan Ahzab. 96. Bab: "Taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri (para pemimpin)mu. jilid 5. Bab: "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" jilid 11. 62 Bukhari. hlm. hlm. Muslim. Kitab: Kepemimpinan. 160. hlm.Kebebasan Wanita luka. hlm.

68.html (7 of 9)12/12/2005 7:52:19 . 190. hlm. Bab: Berzakat kepada karib kerabat. maka dia keluar. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin. 75 Bukhari. 76 Fathul Bari. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 144. 141. Muslim. Bab: Perkawinan Nabi saw.a. Kitab: Zakat.Kebebasan Wanita 283. 319. jilid 8. hlm. 202. hlm. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. 83 Muslim. kepada Tuhan untuk menziarahi kubur ibunya. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw. Bab: Keutamaan Aisyah r. Kitab: Manaqib orang Anshar. 139. jilid 3. jilid 2. 203. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. 190. hlm. jilid 7.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. 79 Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. jilid 8. jilid 8. hlm. jilid 7. 82 Bukhari. http://media. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Nasihat seorang bapak kepada anak perempuannya karena keadaan suaminya. 71 Bukhari. hlm. hlm. hlm. hlm. 50. jilid 13. 192. jilid 11. jilid 7. hlm. Kitab: Thalak. hlm. hlm. Muslim. jilid 11. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. Kitab: Manaqib orang Anshar. 80 Bukhari. Bab: Masalah ila' dan menjauhi istri.isnet. Kitab: Puasa. hlm. 163. 78 Fathul Bari. jilid 3 hlm. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam. 70. hlm. hlm. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. 84 Bukhari. Bab: Perkawinan Nabi saw. jilid 11.. Muslim. Muslim. 65. 440. Bab: Permintaan izin Nabi saw. Kitab: Thalak. jilid 7. 138. Bab: Larangan berpuasa setahun penuh. Bab: Orang yang sedang mengerjakan urusan keluarganya lalu iqamah dikumandangkan. hlm. Muslim. jilid 4. 107. jilid 4. Bab: Masalah ila'. Bab: Keutamaan Khadijah Ummul Mukminin. hlm. jilid 11. 81 Bukhari. Kitab: Thalak. 73 Bukhari. 77 Bukhari. 320. jilid 4. Bab: Khulu'. 72 Fathul Bari. Kitab: Jenazah.. Kitab: Adzan. 136.a. jilid 2. Kitab: Nikah. 74 Muslim.

hlm. 90 Sunan Abu Daud. 142. hlm. (Lihat Fathul Bari. Bab: Shalat di atas kubur. 94 Bukhari. jilid 2. Dia berkata: "Diriwayatkan oleh Khuzaimah melalui jalur Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah. hlm. jilid 8. dari Perang Ahzab.isnet. dan tidak diragukan lagi. Bab: Menyapu masjid. 91 Bukhari. Kitab: Shalat. Muslim. Muslim. 54. dia berkata: "Dia adalah seorang wanita hitam. Kitab: Mohon izin. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah. Ada riwayat yang lebih kuat mengatakan bakwa dia adalah seorang wanita. Bab: Kembalinya Nabi saw. Kitab: Jenazah. 414. jilid 7. 99. 99).html (8 of 9)12/12/2005 7:52:19 . Kitab: Adab. Kitab: Keutamaankeutamaan para sahabat. Bab: Orang muhajirin mengembalikan kepada orang Anshar pemberian mereka. Bab: Orang yang berbisik-bisik di hadapan orang banyak dan tidak mau memberitahu rahasia temannya. hlm. jilid 13. Kitab: Peperangan." Diriwayatkan oleh Baihaqqi dengan isnad hasan dari hadits Ibnu Buraidah dari bapaknya dan dia sebut namanya Ummu Muhajjan.. duri. Kitab: Manaqib. 5144 . jilid 3.Kebebasan Wanita 85 Bukhari. hlm. hlm. 163. 137. tetapi hadits ini tidak ditemukan dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. Kitab: Manaqib.. Kitab: Jihad. Bab: Ucapan Nabi saw. putri Nabi saw. 86 Bukhari. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Muslim. jilid 2. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. putri Nabi saw. Bab: Mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua. hlm. 73. 80. jilid 5. hlm. Bab: Manaqib kerabat Nabi saw. 322." jilid 8. Bab: Apabila seseorang memanggul gadis kecil di pundaknya waktu shalat. 141. Muslim. 139. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. http://media. jilid 2. jilid 8. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah.jilid 5. jilid 7. 174. dan ranting kayu. no. Bab: Di antara keutamaan orang Anshar jilid 7. 92 ibid 93 Hafizh Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa keraguan dalam hadits itu bersumber dari salah seorang perawi sanad. Kitab: masjid dan tempat-tempat shalat.. memungut sobekan kain. jilid 2. apakah dia seorang tabi'in atau tabi tabi'in. Bab: Diperbolehkan memanggul anak-anak waktu shalat. jilid 2. hlm. 114. kepada orang Anshar: "Kalian adalah termasuk orang yang paling aku cintai. Muslim. Muslim. 88 Fathul Bari. hlm. 87 Bukhari. Kitab: Shalat. hlm. 353. 89 Bukhari. hlm. hlm.

Bab: Berbuat baik kepada kedua orang tua dan merekalah yang paling pantas untuk itu.84 Jakarta 12740 Telp. 1608 dan Shahih al-Jami' ash-Shaghir. 100 Muslim. hlm. Bab: "Berwasiat kepada wanita. jilid 8. Bab: Mempergauli wanita secara baik. 5248. Bab: Orang yang paling berhak untuk diperlakukan secara baik. hubungan kekeluargaan dan etika. hlm. 1977. hadits no. Muslim.Kebebasan Wanita 95 Bukhari." jilid II. hubungan kekeluargaan. dan etika. Bab: Keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan. Kitab: Nikah. Kitab: Nikah. Kitab: Kebajikan. (sebelum. Silakan lihat Shahih alJami' ash-Shaghir no. Muslim.isnet. hlm. Kitab: Adab. mencium. 178. 162. jilid 4. hlm. hlm. Kitab: Adab. 96 Diriwayatkan oleh Baihaqqi mengenai cabang-cabang iman. 97 Bukhari. Bab: Menyayangi anak. Berwasiat kepada wanita. hadits no. 98 Sunan Ibnu Majah. Bab. jilid 13. Kitab: Kebajikan. hlm. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. 33.html (9 of 9)12/12/2005 7:52:19 . (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. jilid 8. Kalibata Utara II No. jilid 13. 38. 2. 4. dan merangkulnya. Kitab: Penyusuan. 3309. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.org/islam/Wanita/W1/3kaki1. Juga lihat Shahih Ibnu Majah hadits no. 99 Bukhari.

Meninggalkan Kampung Halaman untuk Menjauhkan Diri dari Masyarakat Kafir http://media. Bekerjasama dalam Perayaan Abdul Wahid bin Aiman berkata: "Ayahku bercerita padaku. harganya lima dirham. Dan Ummu Syauraik adalah seorang wanita kaya kaum Anshar..isnet. Pada zaman Rasulullah saw. bagaimana dia merasa menolak memakai pakaian itu di rumah. Dia berkata: 'Coba arahkan pandanganmu kepada pembantu perempuanku itu. katanya: 'Suatu hari aku menemui Aisyah r. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MENJAGA MASYARAKAT DAN MELURUSKAN JALANNYA (DENGAN MENGIKUTI KEGIATAN POLITIK) 1."" (HR Bukhari)52 2.html (1 of 7)12/12/2005 7:52:22 .. dahulu baju ini sering sekali dipinjam oleh wanita-wanita Madinah untuk digunakan berdandan..org/islam/Wanita/W1/Masyarakat.. Dia membelanjakan hartanya banyak sekali untuk kepentingan agama Allah. Ketika itu dia memakai baju yang terbuat dari katun. Berkiprah dalam Pelayanan Masyarakat Ummul Ala berkata: ". lalu Utsman bin Mazh'un sakit di rumah kami dan aku merawatnya hingga dia meninggal dunia." (HR Bukhari)54 G.." (HR Muslim)53 3.a. dan rumahnya sering sekali disinggahi oleh para tamu .Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota F. Menyediakan Tempat dan Makanan bagi Para Tamu Fathimah binti Qais berkata: ". KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM MELAYANI MASYARAKAT (DENGAN MENGIKUTI BERBAGAI MACAM KEGIATAN SOSIAL) 1...

Usaha Memilih Pengganti Penguasa (untuk menjaga keamanan negara pada saat negara mengalami krisis) Ibnu Umar berkata: "Aku pergi menemui Hafshah. Ketika itu. al-Hajjaj berdiri meninggalkan Asma tanpa melanjutkan lagi dialognya. Tetapi Nabi saw.. al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi pergi menemui Asma binti Abu Bakar. Kesehatan... dan bahwasanya Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Marwan dan Miswar bin Makhramah berkata: "Pada suatu hari datanglah berhijrah beberapa orang wanita mukminat dan Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith di antara orang-orang yang pergi kepada Rasulullah saw. pada saat itu.'" (HR Muslim)56 3.' Abu Naufal berkata: 'Mendengar itu." (HR Bukhari)55 2.. Bekerja dalam Bidang Konsumsi.'" (HR Muslim)57 H.html (2 of 7)12/12/2005 7:52:22 .. Dia berkata kepadaku: 'Apakah kamu sudah tahu bahwa bapakmu tidak menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah?'Aku jawab: 'Memang. setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair.' Hafshah berkata: 'Tetapi dia harus melakukannya. Maka datanglah keluarganya untuk meminta kepada Nabi saw. agar beliau mengembalikan Ummu Kaltsum kepada mereka.isnet.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat.. dia sudah menjadi gadis dewasa. lalu berkata: 'Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang telah aku lakukan terhadap musuh Allah itu?' Asma berkata: 'Aku berpendapat bahwa kamu telah merusak dunianya. Pembohong itu sudah kita lihat.." (HR Bukhari)58 http://media. sedangkan perusak (tirani).' Ibnu Umar berkata: 'Lalu aku bersumpah bahwa aku akan membicarakan hal itu kepada bapakku . dan rasanya dia tidak mungkin melakukan hal itu. sementara dia telah merusak akhiratmu .. Menentang Penguasa yang Zalim Abu Naufal berkata: ". KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM ANGKATAN BERSENJATA (DENGAN MENGlKUTI KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN KODRATNYA) 1. pernah menceritakan kepada kami bahwa di antara kaum Tsaqif itu ada seorang pembohong dan seorang perusak (tirani). aku kira kamulah orangnya. dan Transportasi Ruba'i binti Mu'awwidz berkata: "Kami pernah ikut berperang bersama Rasulullah saw. Kami bertugas memberi minum pasukan dan melayani mereka serta memulangkan orang-orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah. menolak mengembalikannya kepada mereka .

mendirikan tenda dalam masjid. KEIKUTSERTAAN WANITA DALAM KEGIATAN PROFESI (YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA) 1. Bekerja dalam Bidang Pertanian Jabir bin Abdullah berkata: "Bibiku dicerai dan dia bermaksud hendak mengambil buah kurma pada masa 'iddahnya. Barangkali dengan begitu kamu bisa bersedekah atau melakukan sesuatu kebajikan.a. Bekerja dalam Bidang Peternakan Sa'ad bin Mu'adz berkata bahwa seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Malik pada suatu hari menggembalakan kambing di daerah Sal'i (kawasan perbukitan di Madinah). dan membantu yang sakit. Aku selalu ditempatkan di bagian belakang pasukan. Lalu bibiku pergi menemui Rasulullah saw. berkata: 'Tidak apa-apa. ada seorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar dan rumahnya. menempatkan Sa'ad di tenda Rufaidah di samping masjid beliau. (untuk menanyakan masalah)." (HR Muslim)59 I.. kemudian menyembelih kambing tersebut dengan pecahan batu itu.." (HR Bukhari)61 3. berkata: 'Tempatkanlah Sa'ad di tenda Rufaidah agar aku dekat menjenguknya. dan Rasulullah saw. Akulah yang membuatkan makanan untuk mereka. Lalu budak perempuan itu mengambil pecahan batu. Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi saw.Kebebasan Wanita 2. Lantas Nabi saw. Bekerja dalam Bidang Perawatan Aisyah r.'" (HR Muslim)60 2.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat.html (3 of 7)12/12/2005 7:52:22 . Rufaidah adalah seorang wanita yang sudah biasa merawat orang-orang yang terluka. beliau menjawab: "Makan saja kambing itu. agar beliau bisa menjenguk Sa'ad dari dekat ." (HR Bukhari dan Muslim)62 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "... Lalu Nabi saw. mengobati yang luka-luka. potonglah buah kurmamu. Namun. berkata: "Sa'ad terluka pada saat Perang Khandaq. Bekerja di Bagian Belakang Garis Pertempuran dalam Bidang Konsumsi dan Perawatan Ummu Athiyyah al-Anshariyyah berkata: "Aku ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak tujuh kali peperangan.. Nabi saw. yang mau mati. Tiba-tiba ada seekor kambing..'"63 http://media..isnet.

org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. memimpin keluarga. bersabda: "..html (4 of 7)12/12/2005 7:52:22 . Dari Ibnu Umar.isnet. HAK WANITA UNTUK MEMILIH PASANGAN Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi saw..... bersabda: ". Dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Nabi saw. dan dia harus bertanggung jawab. TANGGUNG JAWAB SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA 1." (HR Bukhari dan Muslim) 67 2.Kebebasan Wanita J." (HR Bukhari dan Muslim)69 M. memberi nafkah keluarga. dan wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. memelihara dan mendidik anak-anak.. dan wanita/istri adalah pemimpin atas penghuni rumah suaminya dan anaknya. dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah . Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum ia dimintai persetujuan. Tanggung Jawab Laki-laki Pertama. bersabda: ".. mengatur urusan rumah tangga." (HR Muslim)64 K. dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. KERJASAMA SUAMI DENGAN ISTRI (AGAR TANGGUNG JAWAB http://media. bersabda: "Dan kewajiban kalian (suami-suami) memberi mereka (istri-istri) makan dan pakaian menurut yang wajar (ma'ruf). Tanggung Jawab Wanita Pertama. dikatakan bahwa Rasulullah saw.. bersabda: "Dunia itu adalah perhiasan. Dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Rasulullah saw. dan dia bertanggung jawab terhadap mereka." (HR Bukhari dan Muslim)65 L. KEDUDUKAN WANITA Dl TENGAH KELUARGA (ISTRI SALEHAH ADALAH PERHIASAN DUNIA YANG TERBAIK) Dari Abdullah bin Umar dikatakan bahwa Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)66 Kedua. dan dia bertanggung jawab ." (HR Bukhari dan Muslim)68 Kedua.

html (5 of 7)12/12/2005 7:52:22 .Kebebasan Wanita TERTUNAIKAN) 1. Tetapi dia malah membantahku. Karena itu aku marah-marah pada istriku. sedangkan putrimu (Hafshah) telah membuat ulah kepada Rasulullah saw. Tetapi tatkala tiba di Madinah. sendiri meniru sikap orang-orang Anshar dalam memperlakukan wanita mereka dan menanggalkan sikap kaum beliau sendiri.'" (HR Bukhari dan Muslim)71 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits tersebut dapat diambil pelajaran bahwa terlalu keras terhadap istri-istri bukanlah sikap yang terpuji. pada zaman jahiliah kami menganggap wanita sesuatu yang tidak berarti sama sekali sampai turun ayat Allah mengenai wanita dan memberinya bagian khusus. Maka sejak itu wanitawanita kami mulai meniru etika wanita-wanita Anshar tersebut. istri Abdullah bin Mas'ud: "Suamimu dan anakmu adalah lebih berhak untuk kamu berikan sedekahmu kepada mereka.isnet.'Aku lalu bertanya kepadanya dengan nada heran: 'Mengapa kamu menghalangi apa yang aku kehendaki?' Istriku berkata: 'Heran aku terhadap kamu ini. sehingga sehari penuh beliau murung. Bahkan ada salah seorang dari mereka pernah mendiamkan (tidak berbicara dengan) beliau selama sehari semalam sehingga aku takut karenanya. Kerjasama dalam Mengasuh dan Mendidik Anak anak Abdullah bin Umar ibnul Ash bercerita bahwa Nabi saw. tiba-tiba istriku berkata kepadaku: 'Cobalah kamu lakukan begini dan begini. Kamu tidak mau dikoreksi." (HR Bukhari)73 3.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. Hal itu tentu saja tidak bisa aku terima. kami malah mendapatkan orang-orang Anshar dikuasai oleh wanita mereka.'" (HR Bukhari dan Muslim)70 Umar ibnul Khattab berkata: "Kami orang-orang Quraisy sudah terbiasa menguasai wanita. Kerjasama dalam Memberi Nafkah Abu Sa'id al-Khuduri berkata bahwa Nabi saw. Namun dia malah membela diri dengan mengatakan: 'Mengapa kamu tidak bisa menerima jika aku membantahmu? Demi Allah. Sebab. bersabda kepadanya: "Dan bahwa sesungguhnya anakmu mempunyai hak http://media. ketika aku sedang berintrospeksi. istri-istri Nabi saja pernah membantah beliau. wahai ibnul Khattab. Tetapi pada suatu hari. bersabda kepada Zainab. Nabi saw. Kerjasama dalam Memimpin (melalui introspeksi dan musyawarah) Umar ibnul Khattab berkata: "Demi Allah."72 2.

aku tidak mencela Tsabit mengenai agama atau akhlaknya. meskipun si suami tidak membencinya. maka diperbolehkan baginya mengajukan khulu dan membayar fidyah.' Rasulullah saw." (HR Bukhari)77 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dalam hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran.) yang menjahit kainnya. Aisyah berkata: 'Beliau (Nabi saw. dia berkata: "Aku bertanya kepada Aisyah mengenai apa yang dilakukan oleh Nabi saw.'" (HR Bukhari)75 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Di dalam hadits Aisyah lainnya yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Sa'ad serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Selain itu. al-Qadhi Ibnu Rusyd berkata: "Mengingat di tangan laki-laki ada hak talak bila dia sudah tidak menyenangi istrinya lagi. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah. menyuruh Tsabit untuk menceraikan istrinya.html (6 of 7)12/12/2005 7:52:22 . dia berkata: "Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw. tidak bahwa disyaratkan keretakan itu terjadi pada kedua belah pihak.."78 Ditambahkan lagi: "Jika perceraian itu tidak akan menimbulkan mudharat bagi istrinya. apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Wanita itu menjawab: 'Ya." (HR Muslim)74 4. menjahit sepatunya. Kerjasama dalam Menangani Urusan Rumah Tangga Dari al-Aswad.Kebebasan Wanita atasmu. aku khawatir akan berbuat kekufuran (karena kurang menyukainya). beliau pergi untuk mengerjakan shalat. di rumah beliau.isnet." Sementara itu. dan tidak melihat adanya sesuatu hal yang mengharuskannya untuk menceraikan istrinya. Hal itu diperbolehkan agama apabila si istri sudah tidak suka lagi bergaul dengan suaminya. Akan tetapi.org/islam/Wanita/W1/Masyarakat."79 http://media. Hak Wanita Meminta Cerai kepada Suami Dari Ibnu Abbas."76 5. di antaranya bahwa apabila keretakan rumah tangga terjadi dari pihak perempuan saja. dan mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki di rumah mereka. maka di tangan perempuan pun ada hak khulu bila dia sudah tidak menyenangi suaminya lagi. Lalu bila waktu shalat tiba.' Lantas dia mengembalikan kebunnya kepada Tsabit dan Nabi saw. Aisyah mengatakan: 'Beliau biasanya suka membantu urusan keluarganya. bertanya: 'Lalu.

sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.84 Jakarta 12740 Telp.isnet. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.html (7 of 7)12/12/2005 7:52:22 .org/islam/Wanita/W1/Masyarakat. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.Kebebasan Wanita (sebelum. Kalibata Utara II No.

berkata: 'Wahai Aisyah. berkata: "Rasulullah saw. maka ucapkanlah salam atasnya dan Tuhannya dan dariku . Jika ia datang kepadamu.a. lalu berkata: Wahai Rasulullah.. bersabda kepada Fathimah: "Apakah kamu tidak suka bila kamu menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga atau wanita-wanita mukmin?" (HR Bukhari)82 O. Abu Hurairah r.'" (HR Muslim)81 2. ini adalah Khadijah.. ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. KEPADA WANITA 1. Aisyah binti Abu Bakar Aisyah r.a. Khadijah binti Khuwailid Abu Hurairah r. Beliau menangis sehingga membuat orang yang di sekeliling beliau juga turut menangis. lalu beliau berkata: 'Aku memohon izin kepada http://media.org/islam/Wanita/W1/Mulia. berkata: "Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)80 b. Ibunda Nabi saw. pernah berziarah ke kuburan ibunya. KEMULIAAN YANG DIBERIKAN RASULULLAH SAW. berkata: "Jibril datang kepada Nabi saw. Kemuliaan Allah untuk Wanita Sebagai Istri a. KEMULIAAN ALLAH UNTUK WANITA 1. sebagai Anak Perempuan Aisyah berkata bahwa Nabi saw.html (1 of 8)12/12/2005 7:52:24 . Kemuliaan Allah kepada Fathimah binti Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota N.isnet..a.

Cucu Wanita Nabi saw.a. Dan ketika aku memohon izin kepada-Nya untuk berziarah ke kuburan ibuku Dia memberiku izin.'" (HR Bukhari dan Muslim)84 3.. berkata: "Saya tidak pernah cemburu terhadap salah seorang dari para istri Nabi saw. Abu Qatadah al-Anshari berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Fathimah itu adalah bagian dari diriku. Umamah diletakkannya.. sujud. tatkala Rasulullah saw. Terkadang aku berkata kepada beliau: 'Seolah-olah di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. (HR Bukhari dan Muslim)87 Benar sekali apayang dikatakan oleh ulama besar al-Fakhani: "Tampaknya." (HR Bukhari dan Muslim)85 Aisyah r.isnet. bijaksana.. Barangsiapa yang menjadikannya marah. Saya tidak pernah melihatnya. meninggalkan kebiasaan mereka meskipun dalam shalat untuk lebih tegas menentang kebiasaan mereka. tetapi Nabi saw. Menurut keterangan Abul 'Ash bin Rabi'ah bin Abdi Syams." (HR Bukhari dan Muslim)86 4. Miswar bin Makhramah berkata bahwa Nabi saw.html (2 of 8)12/12/2005 7:52:24 . sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah. menggendong Umamah dalam shalat adalah untuk mengubah kebiasaan dan tradisi orang Arab yang tidak suka pada anak perempuan dan tidak mau menggendongnya. rahasia mengapa Rasulullah saw. Aisyah r. lalu memotongmotongnya menjadi beberapa bagian. Keterangan dengan perbuatan lebih kuat http://media..Kebebasan Wanita Tuhanku untuk memintakan ampun bagi ibuku..a. Putri Nabi saw. Lalu Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Mulia. lalu Fathimah datang.' Beliau menjawab: 'Khadijah itu adalah seorang wanita yang utama. Terkadang beliau menyembelih kambing. Umamah digendongnya.' Kemudian beliau menyuruhnya duduk di samping kanan atau di samping kiri beliau . Karena itu. jika Rasulullah saw. sering sekali menyebut-nyebut namanya. dan jika beliau berdiri.. Istri Nabi saw. berarti dia menjadikan aku marah. berkata: ". sebab hal itu bisa mengingatkan kepada kematian.'" (HR Muslim)83 2. berziarahlah kalian ke kuburan. dan darinya aku dikaruniai anak. pernah melakukan shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah saw. kemudian mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah. tapi Dia tidak memberiku izin. melihatnya beliau menyambutnya seraya berkata: 'Selamat datang putriku.

Aku bertanya: 'Siapa wanita itu?' Para sahabat menjawab: 'Dia ini adalah ibu yang telah menyusui beliau. yaitu Halimah as-Sa'diyah r. Ibu Pengasuh Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)92 http://media." (HR Bukhari dan Muslim)91 Anas bin Malik berkata: "Seorang wanita kaum Anshar datang menemui Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Mulia. memberikan apa yang beliau janjikan --saya kira-. Beliau berkata: 'YaAllah. lalu beliau berdiri menyambut kedatangan mereka. melihat beberapa orang perempuan dan anakanak datang dari suatu pesta perkawinan." (HR Bukhari dan Muslim)89 Kemuliaan yang diberikan Rasulullah saw. Rasulullah saw.'"90 6.html (3 of 8)12/12/2005 7:52:24 . demi yang tidak ada tuhan selain-Nya. Nabi saw.' Ucapan tersebut beliau katakan sebanyak tiga kali. berbincangbincang dengannya.sepuluh kali lipat. bagaimana mungkin beliau memberikannya kepadamu. sambil menggendong bayinya. Dia langsung mendekati Nabi saw.' Beliau mengulangi ucapannya dua kali. kalian adalah orang-orang yang yang paling aku cintai. sendiri telah memberikan apa yang beliau terima itu kepada Ummu Aiman (pengasuh beliau). kalau semua itu sudah beliau berikan kepadaku. sampai Bani Quraizhah dan Bani Nadhir berhasil ditaklukkan. Kaum Wanita Secara Umum Anas r. Anas berkata bahwa seseorang pernah menyerahkan kepada Nabi saw. Tiba-tiba datang seorang perempuan.Kebebasan Wanita daripada keterangan dengan perkataan." Sehingga Nabi saw. Setelah itu keluargaku menyuruhku menemui Nabi saw. Dia meletakkan kain di leherku seraya berkata: "Tidak. membentangkan semiri/selendang beliau untuk wanita itu. Lalu Ummu Aiman datang. sedang membagi-bagikan daging di Ji'ranah. kalian adalah termasuk golongan manusia yang paling aku senangi. Lantas wanita itu duduk di atasnya. Sementara Nabi saw.a.a. berusaha membujuk Ummu Aiman: "Untukmu sebanyak ini. kepada Ummu Aiman mengingatkan kita pada kemuliaan yang beliau berikan kepada wanita yang pernah menyusukan beliau. hasil dari beberapa batang pohon kurma miliknya. guna meminta apa yang pernah mereka berikan kepada beliau atau sebagiannya. berkata: "Nabi saw. kemudian berkata: 'Demi yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. Abu Daud mengeluarkan satu riwayat yang bersumber dari Abu Thufail bahwa dia berkata: "Aku pernah melihat Nabi saw." Ummu Aiman tetap ngotot dan berkata: "Demi Allah.."88 5. tidak bisa.isnet." Nabi saw.

menanyakannya.isnet. tunjukkanlah kepadaku sekarang di mana kuburannya.Kebebasan Wanita Abu Hurairah berkata bahwa sesungguhnya seorang laki-laki hitam atau seorang wanita hitam pernah menjadi petugas kebersihan masjid. berkata: "Mengapa tidak kalian beritahukan kepadaku perihal meninggalkanya? Jika begitu.a. ISLAM MENGANJURKAN PENJAGAAN TERHADAP WANITA SEBAIK MUNGKIN 1...'" (HR Bukhari dan Muslim)95 2. Menjaga Ibu Abu Hurairah r. sampaikan oleh kalian nasihat kepada kaum wanita secara baik . Nabi saw..a." (HR Ibnu Majah)98 4.org/islam/Wanita/W1/Mulia..' Sekali lagi lelaki itu bertanya: 'Kemudian siapa?' Nabi saw. kecuali mereka itu akan menjadi tirai pencegah baginya dari api neraka. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah.' Lelaki itu kembali bertanya 'Kemudian siapa?' Nabi saw..html (4 of 8)12/12/2005 7:52:24 . Para sahabat menjawab: "Dia sudah meninggal. lalu dia perlakukan mereka secara baik. mendatangi kuburan petugas kebersihan itu dan melakukan shalat di situ. yang berbunyi: "Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu terhadap keluarganya."93 Kemudian petugas kebersihan masjid itu meninggal. berkata: "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. Pada suatu hari Nabi saw. menjawab: 'Kemudian bapakmu. dan aku adalah orang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. menjawab: 'Ibumu. berkata bahwa Nabi saw. Setelah diberitahu.' Lelaki itu terus bertanya: 'Kemudian siapa?' Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim) 97 Hal itu diperkuat lagi dengan sabda Nabi saw. berkata: "Rasulullah saw." (HR Baihaqqi)96 3. Menurut riwayat Bukhari: "Aku tidak melihatnya selain wanita.a. bersabda: '. Menjaga Saudara Wanita Aisyah r. bersabda: "Tidak seorang pun dari umatku yang menanggung tiga orang anak perempuan atau tiga orang saudara perempuan. siapakah orang yang paling berhak untuk aku hormati?' Beliau menjawab: 'Ibumu. menjawab: 'Ibumu." (HR Bukhari dan Muslim)94 P. Menjaga Istri Abu Hurairah r. Menjaga Anak Perempuan http://media." Nabi saw.

" (HR Bukhari)99 Anas bin Malik r. bersabda: "Barangsiapa yang memelihara dua orang anak perempuan sampai semua balig. datang dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. saudara perempuan Khadijah. berkata bahwa Rasulullah saw. maka pada hari kiamat aku dan dia . Dalam hal ini mereka merasa sangat risih menyebut nama dan menceritakan rupa serta berbagai hal mengenai wanita. Tetapi dia tidak memiliki apa-apa selain sebiji kurma. Dia ini hanyalah Shafiyyah binti Huyay. Keduanya mengucapkan salam kepada Rasulullah saw.html (5 of 8)12/12/2005 7:52:24 . yaitu tentang beberapa nash hadits yang di dalamnya disebutkan nama. saya ingin menambahkan satu hal lagi yang tampaknya agak lucu dan aneh. Lalu Nabi saw. Mereka menganggap semua itu sebagai bagian dari aurat wanita yang harus ditutupi dan meyakininya bahwa hal itu bagian dari etika Islam. berkata bahwa Rasulullah saw. Nabi saw. bersabda: "Lelaki mana saja yang mempunyai budak perempuan lalu dia mengajarnya dengan baik dan mendidiknya dengan baik. rupa. minta izin untuk http://media..'" (HR Bukhari dan Muslim)102 "Halah binti Khuwailid. bersabda: "Barangsiapa yang menanggung dua anak perempuan. Aisyah memberikan kurma itu kepada wanita tersebut. MENYEBUTKAN NAMA WANITA ". dan hal ini ada benarnya: "Apa hubungannya cerita ini dengan karakteristik wanita?" Saya jawab: "Maksud saya mengetengahkan nash-nash tersebut adalah untuk menanggapi pemahaman yang berkembang di kalangan sebagian umat Islam selama berabad-abad. Tiba-tiba lewat dua orang laki-laki Anshar. berkata kepada kedua laki-laki itu: 'Pelan-pelan sajalah kalian. lalu berbuat baik kepada mereka.org/islam/Wanita/W1/Mulia. kemudian memerdekakannya dan mengawininya. yang menjelaskan beberapa karakteristik wanita muslimah.. (HR Muslim)100 5. maka mereka akan menjadi tirai pencegah baginya dari api neraka. maka baginya dua ganjaran.. Kemudian Nabi saw. Lantas wanita tersebut membagi dua kurma tadi dan diberikannya kepada anak perempuannya. Mungkin ada pembaca yang bertanya. Menjaga Budak Perempuan Abu Burdah.isnet.." sambil merapatkan jari-jarinya." (HR Bukhari)101 Setelah mengetengahkan nash-nash hadits Nabi saw. dari ayahnya. Mendengar ceritaAisyah.a. dan berbagai cerita mengenai wanita." Q. Setelah itu dia berdiri dan pergi..Kebebasan Wanita Urwah bin Zubair berkata bahwa Aisyah pernah bercerita kepadanya bahwa seorang wanita dengan membawa dua orang anak perempuan datang kepadanya meminta-minta.

org/islam/Wanita/W1/Mulia. Kemudian suaminya wafat. istri Nabi saw..'" (HR Bukhari dan Muslim)107 Ummu Salamah. bukan kepada bapaknya. datang kepada Aisyah.'" (HR Bukhari dan Muslim)103 Anas bin Malik berkata bahwa neneknya Malikah mengundang Rasulullah saw. sementara dia dalam keadaan hamil . Permintaan izin/salam Halah tersebut mengingatkan beliau pada salamnya Khadijah sehingga beliau agak gemetar karenanya." (HR Bukhari)110 "Bahwasanya Arwa binti Umais mengaku-ngaku bahwa Sa'id bin Zaid telah mengambil sebagian tanahnya. tidak menyalatkan (jenazah) http://media. Pada sekujur tubuhnya ditemukan delapan puluh lebih bekas terkena pukulan pedang. (HR Bukhari dan Muslim)108 "Lalu dia (Anas bin Nadhar) memerangi mereka sehingga dia sendiri terbunuh. "Rasulullah saw. lalu beliau berkata: 'Ya Allah..." (HR Muslim)105 "Lalu (Bilal) berkata: '. dan panah. dan para sahabat beliau yang mulia.html (6 of 8)12/12/2005 7:52:24 . bertanya: 'Zainab yang mana?' Bilal menjawab: 'Istrinya Abdullah (bin Mas'ud). (rupanya) Halah binti Khuwailid. berkata: 'Aku tidak bisa mengenali saudaraku itu lagi kecuali melalui ujung jari-jemarinya. bercerita bahwa seorang wanita dari Bani Aslam bernama Subaiah masih tetap di bawah tanggungan suaminya. cuma saja Nasibah mengirim kembali kepada kita sebagian dari kambing yang engkau kirimkan kepadanya.. Saudara kandung wanitanya. tikaman. yaitu bibiku Rubayyi binti Nadhar.. (HR Bukhari dan Muslim)104 Tatkala Rasulullah saw. beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu?" Aisyah menjawab: "Tidak ada.isnet." (HR Bukhari dan Muslim)111 Yang lebih jauh lagi dari sekadar menyebutkan nama seorang wanita adalah menisbahkan anak laki-laki kadang-kadang kepada ibunya.Kebebasan Wanita menemui Rasulullah saw. dan hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. sementara di samping Hafshah ada Asma.'" (HR Bukhari dan Muslim)106 ".. Umar bertanya: 'Siapa wanita ini?' Dia menjawab: 'Asma binti Umais. namanya Zainab binti al-Muhajir. Lalu Umar masuk menemui Hafshah. untuk menikmati makanan yang dia buat. seorang wanita Anshar dan Zainab.'" (HR Muslim)109 "Seorang wanita dari keluarga Ahmas datang menemui Abu Bakar..' Rasulullah saw.

dan Buhainah itu adalah ibunya.'" (HR Bukhari)113 Ibnu Mas'ud berkata: "Apakah kamu mengira keluarga putra Ummu Abdi adalah orang-orang yang lalai?" (HR Muslim)114 "Rasulullah saw. Hubaib itu adalah ibunya. Kalau Anda telusuri akan banyak sekali Anda temukan hal seperti ini. Lalu aku tunjukkan kepada mereka keberadaan Abu Jahal.' Temannya yang satu lagi juga berkata seperti itu kepadaku. Abdurrahman berkata: 'Aku merasa tidak tenang karena berada di antara kedua anak itu.a. melebarkan kedua tangannya. jika aku melihatnya.. sementara bapaknya adalah Ibrahim bin Sahm asAsadiy . Dia dinisbahkan kepada ibunya.. sama seperti Muhammad bin Hubaib al-Lughawi.org/islam/Wanita/W1/Mulia. apabila mengerjakan shalat.."117 Imam an-Nawawi dalam buku syarahnya terhadap Shahih Muslim berkata: "Ismail menceritakan kepada kami dan Ismail adalah putra Aliyyah. berkata bahwa Nabi saw." (HR Muslim)115 Abdullah bin Malik bin Buhainah r.isnet.Kebebasan Wanita Suhail ibnul Baidha kecuali di masjid. seolah-olah aku tidak aman berada di tempat mereka berdua. tiba-tiba aku lihat di sebelah kanan dan kiriku ada dua pemuda yang masih muda usianya. Karena salah seorang dari mereka bertanya kepadaku: 'Wahai paman. Yang lebih aneh lagi dalam pengamatanku mengenai masalah ini nama Muhammad bin Syaraf al-Qairawani adalah seorang sastrawan dan penyair terkenal. tolong beritahu aku yang mana Abu jahal!' Aku berkata: 'Wahai keponakanku. (HR Bukhari dan Muslim) 116 Ibnu Daqiqil 'Id berkata: "Abdullah bin Malik bin Buhainah. pengarang buku AlMuhabbar fil Mu'talaf wal Mukhtalaf fi Qaba'ilil 'Arab. Abdullah adalah salah seorang yang dinisbahkan kepada ibunya. bukan bapaknya. Mereka segera memburu Abu Jahal bagaikan dua ekor elang sehingga mereka berhasil memukul Abu Jahal. Syaraf." (HR Muslim)112 Abdurrahman bin Auf berkata: "Aku berada dalam satu barisan ketika Perang Badar. apa yang akan kamu lakukan terhadapnya?' Dia menjawab: 'Aku telah berjanji kepada Allah. Ketika menoleh. aku akan membunuhnya atau aku mati melawannya. Banyak sekali perbandingannya."118 http://media. Aliyyah adalah ibu Ismail.html (7 of 8)12/12/2005 7:52:24 . sementara bapaknya bernama Malik ibnul Qasyab. berkata: "Pindahlah kamu ke rumah putra Ummu Maktum. Keduanya adalah putra Afra." Syu'bah berkata: "Ismail bin Aliyyah adalah aroma kalangan fuqaha dan pemimpin kalangan muhadditsin.

Kebebasan Wanita (sebelum. Kalibata Utara II No.isnet.org/islam/Wanita/W1/Mulia. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.html (8 of 8)12/12/2005 7:52:24 . As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.84 Jakarta 12740 Telp.

Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat dan suami.isnet. 172. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 7. hlm. Bab: Apakah orang yang sedang melakukan i'tikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk menunaikan sesuatu keperluan? jilid 5. hlm. Kitab: Zakat. 24. Muslim. Kitab: Manaqib. Kitab: Salam. Bab: Mengambil budak-budak perempuan dan barangsiapa yang memerdekakan budak perempuan lalu mengawininya.html (1 of 9)12/12/2005 7:52:27 . 120. Bab: Berzakat kepada suami dan anak-anak yatim yang dia pelihara. hlm. jilid 3. jilid 4. 70. hlm. hlm. hlm. hlm. sedangkan wanita adalah istri atau mahramnya. Bab: Perkawinan Nabi saw. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin.org/islam/Wanita/W1/3kaki2.. Kitab: Zakat. Kitab: I'tikaf. Bab: Boleh memberikan hadiah kepada Nabi saw. 8. hlm. Kitab: Nikah. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. Bab: Di antara keutamaan-keutamaan Ja'far bin Abu Thalib dan Asma binti Umais. Muslim. jilid 6. Kitab: Peperangan. 80. Bab: Diperbolehkan melakukan shalat sunnat secara berjamaah. 140. Kitab: Zakat. hlm. 103 Bukhari. 107 Bukhari. hlm. Kitab: Shalat. maka dianjurkan kepadanya supaya mengatakan: "Ini si anu. Muslim. 102 Bukhari. 106 Bukhari. 35. hlm. Kitab: Keutamaan para sahabat. hlm. jilid 2. jilid 11. 127. jilid 7. Bab: Perang Khaibar.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 101 Bukhari. jilid 3." jilid 7. Kitab: Masjid. 134. 182. 104 Bukhari. 105 Muslim. jilid 2. Muslim. 38. jilid 8. http://media. Muslim. Bab: Keterangan bahwa seorang yang terlihat berkhulwat dengan seorang wanita. Bab: Shalat di atas tikar.

Kitab: Musaqat. 42. hlm. Kitab: Keutamaankeutamaan. Bab: Tetapnya surga bagi orang yang mati syahid. Kitab. jilid 8. Kitab: Manaqib. jilid 5. Muslim. hlm. Bab: Menampakkan ketiak dan merenggangkan kedua tangan dari tubuh sewaktu sujud. 395. dan lain-lain. hlm. dan huda' yang diperbolehkan. hlm. jilid 2. Kitab: Shalat. jilid 5. Kitab: Thalak. jilid 13. 109 Muslim. Kitab: Shalat orang musafir. dan memerdekakannya.Kebebasan Wanita 108 Bukhari. jilid 7. Kitab: Kepemimpinan. Bab: Abdullah bin Muhammad al. Bab: Hal-hal yang berhubungan dengan sifat shalat. 112 Muslim' Kitab: Jenazah. hlm. rajaz. 114 Muslim. 118 ibid 119 Bukhari. Kitab: Keutamaan-keutamaan. Kitab: Shalat. Muslim. http://media. Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. jilid 4. jilid 3. hlm. Bab: Masa-masa jahiliah. 116 Bukhari. Syarh 'Umdat al-Ahkam. merampas tanah. Bab: Berakhirnya masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dengan melahirkan kandungannya. 66. hlm. 113 Bukhari. menghibahkan. jilid 2. Bab: Tentang kasih sayang Nabi saw terhadap istri-istrinya. 120 Bukhari. Kitab: Peperangan. jilid 1. hlm. Kitab: Jual-beli.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. 316. Bab: Menyalatkan jenazah di masjid. hlm. hlm. 98. 110 Bukhari.html (2 of 9)12/12/2005 7:52:27 . hlm. Muslim. 310. 201. Bab: Wanita-wanita yang sedang mengandung. 117 Kitab Ihkam al-Ahkam. jilid 6. Muslim. 58. hlm. Bab: Membeli budak dari orang kafir yang harus diperangi. 148. jilid 11. 205. 162. hlm. 115 Muslim. jilid 8. Kitab: Permulaan makhluk.isnet. hlm. Kitab: Thalak. 197. hlm. Kitab: Adab. Bab: Bentuk syair. 53. 104. 62. 111 Bukhari. Bab: Membaca Al-Qur'an secara perlahan dan tidak tergesa-gesa.s. jilid 2. 79. jilid 7. jilid 4. Bab: cerita mengenai tujuh lapis bumi. 46.Ja'fi menceritakan kepadaku. jilid 7. Muslim.. hlm. hlm. Bab: Di antara keutamaan Ibrahim a. Thalak. Bab: Keharaman berbuat zalim.

Kitab: Salam.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. jilid 7. hlm. 134 Muslim. jilid 4. Muslim. Kitab: Dua hari raya. jilid 11. jilid 8. Kitab: Thalak. jilid 7. Bab: Masalah ila'. 418. Bab: Perang Uhud. Kitab: Jihad. 126 Bukhari. Bab: Di antara keutamaan Abu Sufyan bin Harb. hlm. 124 Bukhari. jilid 7. Kitab: Nikah. jilid 4. jilid 1. Bab: Nasihat seorang bapak kepada anak perempuannya karena keadaan suaminya. hlm. 125 Muslim. Bab: Pemberian dan menebus orang-orang Islam dengan tawanan. 127 Muslim. jilid 3. 171. Muslim. Bab: Masalah ila'. 130 Bukhari. 63.150. 133 Muslim. 150. hlm. Bab: Shalat di atas kubur. Kitab: Jenazah. hlm. jilid 5. 128 Muslim. hlm. 78. Kitab: Salam. Kitab: Wudhu. jilid 13. Bab: Menyalatkan jenazah di masjid. 6. jilid 7. 99. Kitab: Adab. 131 Bukhari. Bab: Wanita berperang bersama kaum lakilaki. 193.a. Kitab: Jenazah. 132 Muslim. 216. Bab: Keluarnya wanita untuk membuang hajat besar. Muslim. menjauhkan dan memberikan pilihan kepada istri. http://media. hlm. 196. hlm. 193. Kitab: Tentang kasih sayang Nabi saw. 147. Muslim. Bab: Berkias (sindiran) itu lepas dari kebohongan. jilid 6. Kitab: Nikah. Kitab: Shalat. Kitab: Jihad. 123 Muslim. hlm. Kitab: Thalak. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat r. Bab: Wanita ikut berperang dan bertempur bersama kaum laki laki. 259. Bab: Menyapu masjid. 19. 122 Lihat buku Ibnu Badis. Bab: Diperbolehkanya wanita keluar rumah untuk menunaikan hajatnya. jilid 3. hlm.. hlm. Bab: Diperbolehkannya wanita keluar rumah untuk menunaikan hajat-nya. jilid 4. 56. jilid 5. Kehidupan dan Jejaknya. hlm. hlm. hlm. hlm. jilid 3. hlm. hlm. Muslim. 149 . Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian mengawininya. jilid 2. hlm. hlm. 191. 353.isnet. 129 Bukhari. terhadap istri-istrinya. Kitab: Jihad dan peperangan. 7. jilid 2.Kebebasan Wanita 121 Bukhari. menjauhi dan memberikan pilihan kepada istri. Kitab: Peperangan.html (3 of 9)12/12/2005 7:52:27 .

hlm. Bab: Pahala orang mukmin yang terkena musibah. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 139 Muslim. 164. Muslim. 176.a. Bab: Mengenai hadits Ummu Zara'. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. hlm.a. 186. Kitab: Zuhud dan kelemahlembutan. 141 Bukhari. hlm. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. 218.html (4 of 9)12/12/2005 7:52:27 . jilid 7. Bab: Mempergauli keluarga dengan baik. Kitab: Nikah. hlm. Kitab: Nikah. jilid 12. Bab: Mengenai haji tamattu'. 173. Bab: Mempergauli keluarga dengan baik. hlm. Kitab Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 11.isnet. 145 Bukhari. Muslim. Kitab: Haji. Muslim. jilid 8. 229. hlm. Kitab: Nikah. jilid 7. http://media. Bab: Kisah Ashabul Ukhdud dengan tukang sihir dan pendeta. Bab: Keutamaan-keutamaan Aisyah r. Bab: Mengenai hadits Ummu Zara'. jilid 7. hlm. hlm. hlm. jilid 11. 139.hlm. Kitab: Musibah sakit. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat.a. hlm. Muslim. Bab: Keutamaan orang yang menemui ajalnya karena epilepsi. hlm. Bab: Di antara keutamaan Umar r. 144 Bukhari. Kitab: Permulaan makhluk. 139. dan etika. 16. hlm. 237. Bab: Ghirah (cemburu). Bab: Mengundi di antara para istri apabila beliau ingin melakukan perjalanan. hlm. jilid 4. 152.. 187. 140 Bukhari. 136 Muslim. hlm. Kitab: Nikah. jilid 4. 55. dan anjuran untuk melakukannya Bab: Orang yang memberikan hadiah kepada temannya.. 146 Muslim. 138. Bab: Penjelasan bahwa memberikan pilihan kepada istri itu bukan berarti menceraikan tanpa niat. jilid 7. 115. 143 Muslim. jilid 11. 133. hubungan kekeluargaan. Bab: Sifat Iblis dan bala tentaranya. 142 Bukhari.. jilid 7. Kitab: Thalak. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. jilid 8. 138 Fathul Bari. Kitab: Nikah. jilid 7. Muslim. Bab: Menggilir di antara para istri.Kebebasan Wanita 135 Bukhari. 137 Bukhari. Muslim. jilid 4. jilid 6. Kitab: Kebajikan. Kitab: Hibah (pemberian). jilid 11. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. jilid 11. 223. 135. keutamaan.

hlm. 109. 451. hlm. dan etika. hlm. Bab: Perang Khandaq atau Ahzab. Kitab: Nazar. hlm. Kitab: Shalat dua hari raya. Bab: Orang yang bernazar akan berjalan ke Ka'bah. Kitab: Shalat orang musafir dan mengqasharnya. 154 Fathul Bari. Bab: Keutamaan orang yang menemui ajalnya karena terserang epilepsi. Bab: Masalah orang yang mengantuk dalam shalatnya. jilid 14. hlm. Muslim. 189. 155 Muslim. Muslim. Kitab: Puasa. bab: Mengqadha puasa orang yang sudah meninggal dunia. 79. jilid 5. Kitab: Iman. 120. jilid 5. jilid 6. Muslim. jilid 3. 121.. 156. hlm. 20. hlm. hlm. 156 Bukhari. 150 Bukhari. hlm. 159 Fathul Bari. jilid 4. jilid 3. Muslim. Kitab: Dua hari raya. hlm. Bab: Masalah orang yang mengantuk dalam shalatnya. jilid 2. hlm. 218. jilid 3. 20. jilid 4. Bab: Haji dan nazar orang yang telah meninggal dunia. 158 Bukhari. Kitab: Shalat orang musafir dan mengqasharnya. Kitab: Puasa. 436. jilid 2.isnet. Bab: Agama/amal yang disenangi Allah adalah yang berkesinambungan. hlm. hlm.Kebebasan Wanita 147 Bukhari. jilid 3. Kitab: Haji. Kitab: Minuman. hubungan kekeluargaan. 148 Bukhari. hlm. Kitab: Puasa. 153 Bukhari. jilid 8. 117. hlm. Muslim.. 152 Muslim. hlm.. 156. hlm. 189. Bab: Orang yang mati sedangkan dia mempunyzi nazar. http://media. Bab: Apa yang dimakruhkan menyangkut berlebihan dalam beribadah. Muslim. jilid 8. 98. 395 151 Bukhari. 149 Bukhari.html (5 of 9)12/12/2005 7:52:27 . Kitab: Mengqadha puasa orang yang sudah meninggal. Bab: Boleh mengajak orang lain. jilid 1. Kitab: Haji. 401. Muslim. 278. Bab: Pahala orang mukmin yang terkena musibah. 16. jilid 3. Kitab: Kebajikan. Kitab: Tahajjud. jilid 3. 398. Kitab: Dua hari raya. 157 Bukhari. jilid 8. hlm. Kitab: Sumpah dan nazar. jilid 3. hlm. Bab: Orang yang meninggal sementara dia punya utang puasa. jilid 12. Kitab: Musibah sakit. Kitab: Peperangan. Bab: Orang yang bernazar akan berjalan ke Ka'bah. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. Bab: Nasihat imam kepada kaum wanita pada hari raya.

jilid 8. Kitab: Hudud. 170 Bukhari. tobat. Kitab: Tafsir. 39. Kitab: Keutamaan-keutamaan. Kitab: zikir. Bab: Kisah mengenai tiga orang di dalam gua dan bertawassul dengan amalan-amalan saleh. dan etika. 67. Bab: Apakah disediakan untuk wanita hari tersendiri. hlm. Bab: Kisah penghuni gua.isnet. Bab: Orang yang mengaku dirinya telah berbuat zina. mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat". 167 Muslim. 280. jilid 8. jilid 5. 168 Muslim. 306. 165 Bukhari. hubungan kekeluargaan. Kitab: Hudud. jilid 6. Muslim. 163 Bukhari. 166 Muslim. Bab: Apabila membeli sesuatu untuk orang lain tanpa seizinnya. hlm. jilid 8. Muslim. Kitab: Berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah. hlm. jilid 5. jilid 5. 169 Bukhari. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. 121. 89. hlm. jilid 15. 203. jilid 17. 162 Muslim. dan sifat-sifatnya. hlm. dan istighfar. hlm. Kitab: Kebajikan. 164 Bukhari. jilid 1. Bab: Apakah imam boleh menyuruh seseorang melaksanakan had meskipun tanpa keberadaannya. tobat. mengajarkan kepada umatnya. Kitab: Peperangan.Kebebasan Wanita 160 Bukhari. apa yang diajarkan Allah kepadanya tanpa penggunaan pendapat penyerupaan. Kitab: zikir. jilid 5. Bab: Penetapan tentang adanya telaga Nabi saw. 89. 161 Bukhari. dan istighfar. baik laki-laki maupun wanita. 313. Kitab: Hudud. jilid 9. http://media. 120. 120. Kitab: Hudud Bab: Orang yang mengaku dirinya telah berbuat zina. hlm. hlm. 55. Bab: Nabi saw. lalu dia rela. hlm. jilid 8. Kitab: Ilmu. Bab: Firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Bab: Berbuat baik kepada anak-anak perempuan. hlm. hlm. 366.html (6 of 9)12/12/2005 7:52:27 . Muslim. Kitab: Jual-beli. 206. hlm. Bab: Keutamaan orang yang mengikuti Perang Badar. Kitab: Jihad. Bab: Orang yang terkena panah nyasar yang membawa kematiannya. jilid 7. Bab: Orang yang mengaku dirinya telah berbuat zina. hlm.

Kebebasan Wanita 171 Fathul Bari. 79. hlm. 143. Bab: Mengenai nikah. 172 Muslim. 180 Bukhari.". hlm. http://media. jilid 11. 440. Bab: Abdullah bin Muhammad al. jilid 11. jilid 4. jilid 11. Kitab: Thalak' Bab: Berakhirnya masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya atau lainnya dengan melahirkan. jilid 15. hlm. 328. jilid 13.. hlm. jilid 1. Muslim. Bab: Tidak boleh penjualan budak perempuan sebagai talak. 86. 201. Kitab: Siasat. Kitab: Memerdekakan budak. jilid 2. hlm. 178 Bukhari. Bab: Menyandarkan hak wala' kepada orang yang memerdekakan.isnet. Muslim. Muslim. hlm. jilid 11. Kitab: Thalak. jilid 8. hlm. jilid 11. 173 Bukhari. 201. Bab: Masalah maskawin yang boleh dalam bentuk mengajarkan AlQu'ran. 177 Bukhari. 101. jilid 4. 182 Fathul Bari. 183 Fathul Bari. Kitab: Haid. 174 Fathul Bari. hlm. jilid 4.. Kitab: Thalak. 323. Bab: Melihat wanita sebelum dikawini. 245. 181 Bukhari. hlm. Kitab: Nikah. Kitab: Peperangan. 179 Fathul Bari. janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu . jilid 1.Ja'fi menceritakan kepadaku. 179. Kitab: Nikah. jilid 11. hlm. untuk suami Barirah. Bab: Seorang perempuan menghajikan seorang laki-laki jilid 4. Bukhari. 175 Bukhari. Bab: Syafaat (bantuan) Nabi saw. hlm. 176 Bukhari. hlm. 334-335. Bab: Anjuran menggunakan kapas yang diberi minyak wangi pada tempat yang terkena darah bagi wanita haid ketika mandi. 215. 373. hlm. him 122. Kitab: Haji Bab: Menghajikan orang yang lemah karena sakit-sakitan atau tua renta. jilid 11. 313. 207. 400-401. hlm. Kitab: Haji.html (7 of 9)12/12/2005 7:52:27 . Muslim. jilid 11. Kitab: Nikah. Bab: Seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang pria yang saleh. hlm. hlm. 184 Syarah 'Umdat al-Ahkam.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. 79. Kitab: Minta izin. hlm. Bab: Firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman. jilid 4. hlm.

71. Bab: Anjuran melakukan shalat dhuha. 189 Muslim. hlm. 129. maka dianjurkan supaya segera menemui istri atau budak perempuannya. hlm. 186 Bukhari. jilid 4. hlm. 158. jilid 3. Bab: Keutamaan berperang di laut. Kitab: Jum'at. Kitab: Shalat orang musafir. 187 Fathul Bari. lalu dia tergiur dengannya. Bab: Barangsiapa yang melihat seorang wanita. 194 Bukhari. 196 Bukhari.isnet. Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat. 130. hlm. Bab: Berzakat kepada suami dan anak-anak yatim yang dipelihara. Bab: Mengenai keluarnya dajjal. jilid 3. jilid 4. jilid 4. hlm. lalu tidur (siang) di tempatnya. 197 Bukhari. 83. 191 Bukhari. jilid 6. Kitab: Nikah. Bab: Kisah mengenai peperangan dengan Romawi. http://media. Bab: Di antara keutamaan Zainab Ummul Mukminin.Kebebasan Wanita 185 Bukhari. him 241. Bab: Cerita mengenai Hindun binti Utbah. Bab: Menjamin keamanan kaum wanita dan para tetangganya. Muslim. Kitab Manaqib. 29-30. jilid 8. jilid 7. 34. 188 Muslim. Kitab Kasus kasus pengadilan. lalu menggaulinya. 144. hlm. Muslim. Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam. Kitab: Zakat. 190 Fathul Bari. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki2. jilid 5. 205. Muslim. hlm. hlm. hlm. Kitab: Thalak. 313. 195 Bukhari. Kitab: Zakat. 319. jilid 2. Kitab: Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat. 50. 34. hlm. Muslim. jilid 11. jilid 8. Kitab: Syarat-syarat. hlm. hlm 141. hlm. jilid 6. 193 Bukhari. jilid 13.html (8 of 9)12/12/2005 7:52:27 . 443. 192 Muslim. hlm. Bab: Apakah orang yang ingin menghadiri shalat Jum'at dari kalangan wanita. Kitab: Kepemimpinan. Bab: Orang yang mengunjungi satu kaum. Kitab: Mohon izin. anak-anak dan lainnya harus mandi? jilid 3. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 7. 80. Kitab: Jihad. bab Kasus Hindun. hlm. Kitab: Kewajiban seperlima. Bab: Khulu'. jilid 6.

org/islam/Wanita/W1/3kaki2. Kalibata Utara II No. Bab: di antara keutamaan Ummu Aiman r a. hlm. Bab: Masa-masa jahiliah. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.84 Jakarta 12740 Telp. (sebelum. 200 Bukhari. 182. jilid 7.Kebebasan Wanita 198 Fathul Bari. 148. jilid 8. 199 Muslim.isnet. hlm. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.html (9 of 9)12/12/2005 7:52:27 .. 144. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Kitab Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab Manaqib. jilid 8 hlm.

Yang menjadi penuntun kendaraan mereka (beberapa orang istri Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. dan tidak bermaksud jahat. Ketika kalimat itu diucapkan oleh salah seorang dari mereka. pelan-pelan saja membawa botol-botol kaca ini (maksudnya kaum wanita). tentulah kalian mencelanya karena mengucapkan perkataan tersebut." Menurut satu riwayat120 Abu Qilabah berkata: "Rasulullah saw. mengucapkan satu perkataan yang andaikata diucapkan oleh sebagian kalian. dan Ummu Sulaim) adalah seorang budak yang bernama Anjasyah. kekejian. Dia memasuki suatu negeri yang dikuasai oleh seorang raja atau tirani. bersabda: "Ibrahim a. pernah melakukan suatu perjalanan. Sikap keras dan kaku tersebut membuat mereka menjauh dari mengucapkan kata-kata yang mensifati kaum wanita. Lalu tersebar berita bahwa Ibrahim datang bersama seorang wanita yang paling cantik. Sikap mereka ini dijawab oleh Abu Qilabah dengan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi saw.'" Dan menurut riwayat Muslim123 Umar http://media.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota R. dari Anas r." (HR Bukhari dan Muslim)121 Syekh Ibnu Badis berkata: "Abu Qilabah (seorang imam terkenal dari kalangan fuqaha tabi'in) tahu sikap keras dan kaku orang-orang yang kepada mereka beliau ceritakan hadits ini." (HR Bukhari dan Muslim)119 Abu Qilabah."122 "Umar berkata kepada Hafshah: 'Janganlah kamu sampai terpedaya jika tetanggamu lebih cantik darimu. MENYEBUTKAN RUPA ATAU BENTUK WANITA Rasulullah saw..html (1 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Kemudian beliau jelaskan kepada mereka bahwa kata-kata tersebut dan yang semisalnya adalah bukan karena tidak mengandung unsur keburukan. Nabi saw. berkata bahwa Nabi saw.isnet.a. berkata kepada Anjasyah: "Wahai Anjasyah. tentu yang lainnya akan mencelanya.s hijrah bersama Sarah.

: "Aku memiliki orang Arab yang paling baik dan paling cantik. Saudah adalah seorang wanita yang tinggi.. Mereka menyingsingkan kainnya sehingga terlihat olehku gelang-gelang kaki mereka. tidak menyalatkan (jenazah) Suhail. Kemudian Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim) 129 "Ketika terjadi Perang Uhud . yaitu Ummu Habibah binti Abu Sufyan. mendatangi kuburannya dan menyalatinya." (HR Bukhari dan Muslim)124 "Lalu keluar Saudah binti Zam'ah.html (2 of 14)12/12/2005 7:52:34 . pada suatu malam di waktu isya. aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim. istri Nabi saw." (HR Muslim)127 "Kemudian Rasulullah saw... Mereka berhasil aku ringkus dan aku giring. berikut anak gadisnya yang merupakan gadis Arab paling cantik. mereka pun berhenti dan tidak jadi mendaki." (HR Bukhari dan Muslim)130 "Tatkala kami bertemu (orang-orang musyrik pada Perang Uhud) mereka lari pontangpanting sehingga aku melihat wanita-wanita mereka berlompatan di bukit itu sambil mengangkat kain betis mereka sehingga kelihatan nyata gelanggelang kaki mereka. Aku akan mengawinkanmu dengannya." (HR Muslim)133 "Rasulullah saw. termasuk diantaranya seorang wanita dari Bani Fazarah yang mengenakan tutup kepala dari bahan kulit yang sudah lusuh. janganlah kamu sampai terpedaya oleh wanita ini (Aisyah) yang merasa kagum dengan kecantikannya. Al-Baidha adalah julukan untuk Da'ad binti http://media.." (HR Muslim)128 "Bahwa seorang wanita hitam pernah menjadi petugas kebersihan masjid ." dan menurut satu riwayat lagi: "Melebihi wanita lain dalam segi besar tubuhnya." (HR Muslim)132 "Aku pernah ikut berperang di daerah Fazarah . Seorang tawanan wanita yang sangat cantik jatuh ke tangan Dahyah.isnet..... berjalan hingga sampai ke tempat kelompok wanita.. putra si wanita putih kecuali di ruangan masjid. lalu beliau menyampaikan nasihat kepada mereka. Begitu mereka melihat anak panah melesat ke arah mereka." (HR Bukhari dan Muslim)126 Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah saw." Menurut satu riwayat125: "Sangat besar. Tiba-tiba dari tengah-tengah mereka berdiri seorang wanita rupawan yang kedua pipinya agak hitam kemerah-merahan..Kebebasan Wanita berkata: "Wahai putriku.org/islam/Wanita/W1/Bentuk." (HR Bukhari)131 "Dan Allah mengalahkan mereka (maksudnya penduduk Khaibar) .

Dia menjumpai beberapa orang sedang duduk di dekat pintu rumah Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Jahdam. Tampaknya beliau sedang bersedih. tahukah kamu siapa putri Abu Zara itu? Dia adalah seorang anak yang sangat patuh kepada kedua orang tuanya dan tubuhnya gempal .isnet. Dia minta izin untuk masuk dan diberi izin.org/islam/Wanita/W1/Bentuk.. sedang duduk diam membisu." (HR Muslim)136 "Wanita yang kesebelas mengatakan: "Suamiku bernama Abu Zara." Ibnu Abbas berkata: "Ini. MENYEBUTKAN BERBAGAI KISAH NYATA WANITA Jabir bin Abdullah berkata: "Pada suatu hari Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah saw. Dia bertemu dengan seorang wanita dengan dua anaknya yang laksana dua ekor macan kumbang.html (3 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Jabir berkata bahwa Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)135 "Ini ibunya az-Zubair. Melihat suasana yang dingin itu. apabila wanita itu tidak dikenal. Dia pernah menceritakan bahwa Rasulullah saw. Sementara di sekeliling beliau duduk istri-istri beliau. Tahukah kamu siapa Abu Zara itu? Dialah yang memenuhi telingaku dengan perhiasan dan menggemukkan lenganku. Sesampainya di dalam."138 S. Umar bermaksud mengatakan sesuatu yang http://media. memperbolehkannya (maksudnya melaksanakan haji mut'ah)." (HR Bukhari dan Muslim)137 Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas al-Hafizh Ibnu Hajar yang berkata ketika menjelaskan hadits Ummu Zara ini: "Dalam hadits ini terdapat dalil mengenai bolehnya menyebutkan masalah kecantikan wanita kepada laki-laki." (HR Muslim)134 "Ibnu Abbas berkata padaku: "Maukah kamu aku beritahu tentang seorang wanita yang menjadi calon ahli surga?" Aku jawab: "Tentu saja mau.. Kemudian datang pula Umar. Karena itu temuilah dia dan tanyakanlah masalah itu langsung kepadanya. Umar mendapati Rasulullah saw. Pada suatu hari Abu Zara keluar dengan membawa bekal bejana terbuat dari kulit yang sudah diisi penuh dengan susu. Putri Abu Zara. Ternyata dia adalah seorang wanita yang sangat gemuk dan buta. Lalu kami pergi menemuinya. mengizinkan Abu Bakar masuk. Mereka mempermainkan buah delima dari bawah pinggang ibunya tersebut (yang dimaksud dengan buah delima dalam hadits ini adalah payudara ibu kedua anak tersebut). si wanita hitam ini orangnya. Belum seorang pun dari mereka yang diizinkan masuk. Yang tidak diperbolehkan adalah menyebutkan perihal wanita yang bersangkutan di hadapan lelaki atau menyebutkan sesuatu tentang dirinya yang tidak boleh dilihat dengan cara sengaja oleh lelaki. Maka masuklah Abu Bakar.

niscaya aku akan bangun dan mencekik lehernya. Lalu Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)140 Dari Aisyah r. Suatu ketika yang beruntung mendapatkan undian adalah Aisyah dan Hafshah. Melihat Rasulullah tertawa Umar berkata: 'Semoga Allah membuatmu tetap dalam keadaan senang dan gembira. jika ingin bepergian." Maka Aisyah naik unta Hafshah dan Hafshah menaiki unta Aisyah. Kemudian berhenti di suatu tempat. lalu tertawa mendengarkan kata-kata Umar itu. Ketika malam tiba. sesuatu yang tidak beliau miliki?' Mereka menjawab: 'Demi Allah. Aisyah kehilangan http://media. sambil tertawa mengizinkan Umar masuk. dia berkata: "Pada suatu hari Umar minta izin untuk masuk kepada Rasulullah saw.isnet. Rasulullah saw. dan mereka banyak sekali mengajukan pertanyaan. tertawa.html (4 of 14)12/12/2005 7:52:34 . wahai Rasulullah!' Rasulullah saw. yang lebih pantas untuk mereka segani.' Rasulullah saw. Pada hari yang lain Hafshah berkata kepada Aisyah: "Maukah kamu nanti malam mengendarai untaku dan aku mengendarai untamu.' Rasulullah saw. engkaulah sebenarnya. mereka bergegas menuju balik tabir. dikatakan bahwa Rasulullah saw.a. kami tidak meminta dari beliau sesuatu yang tidak beliau miliki. juga untuk menuntut belanja kepadaku.' Selanjutnya Umar berkata: 'Wahai wanita-wanita yang menjadi musuh dirinya sendiri. bersabda: 'Demi yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya."' (HR Muslim) 139 Dari Sa'ad bin Abi Waqqash..' Abu Bakar bergegas berdiri menuju Aisyah. tidak akan pernah setan menemuimu di satu jalan yang kamu lalui. Maka merekalah yang ikut bersama Rasulullah saw. lantaran kamu lebih keras dan lebih kasar ketimbang Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Rasulullah saw. berjalan bersama. wahai Rasulullah saw. sementara Umar berdiri menuju Hafshah dengan niat mencekik leher putri-putri masingmasing. kecuali dia pasti akan mencari jalan lain selain jalan yang kamu lalui itu. Begitu mendengar suaramu.' Umar menjawab: 'Bagaimanapun juga. apakah kalian segan kepadaku sementara tidak segan kepada Rasulullah saw. Setelah mengucapkan salam. Setelah itu datang Rasulullah menuju unta Aisyah yang ketika itu ditunggangi oleh Hafshah. Keduanya berkata: 'Apakah kalian menuntut dari Rasulullah saw. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah seandainya aku lihat putri Kharijah menuntut belanja kepadaku. Kebetulan waktu itu ada beberapa orang wanita Quraisy sedang berbicara dengan beliau dengan suara yang cukup keras. beliau mengundi istri-istrinya. Kemudian beliau berkata: 'Mereka ini berada di sekitarku sebagaimana kamu lihat sendiri. berjalan bersama Aisyah dan bercakap-cakap dengannya. berkata: 'Aku merasa heran dengan ulah wanita-wanita yang berada di sampingku tadi. dan kita saling mengawasi?" Aisyah menjawab: "Tentu saja mau. Mendengar Umar minta izin masuk mereka bergegas berlari menuju balik tabir.' Mereka menjawab: 'Ya.Kebebasan Wanita dapat membuat Nabi saw.

Abu Bakar lewat di rumah itu dan mendengar suara mereka berdua.Kebebasan Wanita jejak mereka. menahan tangannya. Aisyah merasa cemburu.' Beliau menahan pelayan tadi sampai beliau memberikan piring dari istri yang di rumahnya beliau berada. Apabila ada salah seorang sahabat yang mempunyai hadiah yang akan dia berikan kepada Rasulullah saw. maka datanglah Zainab dan beliau mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Suatu hari ada seorang sahabat yang mengirimkan hadiah kepada Rasulullah saw. memiliki sembilan orang istri. mengumpulkan pecahan piring dan makanan yang tadinya berada dalam piring yang pecah itu. Apabila beliau menggilir. lalu keluar. salah seorang ummul mukminin mengirimkan satu piring makanan. Pada suatu malam. Aisyah merasa agak sedikit kecewa dan merasa terganggu dengan sikap ayahnya tersebut.a. Abu Bakar lalu berkata: 'Keluarlah wahai Rasulullah untuk menunaikan shalat dan sumpal saja mulut mereka dengan pasir!' Rasulullah saw. berkata bahwa istri-istri Rasulullah saw. dan Saudah. seraya berkata: "Ya Tuhan. Semua kaum muslimin sudah sama-sama tahu betapa cintanya Rasulullah saw. terbagi menjadi dua kelompok. Setelah Rasulullah saw. sedang berada di rumah Aisyah. Lalu dia menginjakkan kakinya di antara rerumputan liar yang harum baunya. kepada Aisyah. Aisyah berkata: 'Ini Zainab. Abu Bakar pergi menemui Aisyah dan melontarkan kata-kata yang keras: 'Apa layak kamu melakukan ini?' (HR Muslim)143 Aisyah r. Lalu Nabi saw. Tiba-tiba istri yang di rumahnya Nabi saw. selesai menunaikan shalat. ketika beliau http://media. Terdengar suara iqamatushashalat." (HR Bukhari dan Muslim)141 Anas berkata: "Pada suatu saat Nabi saw. Piring yang utuh itu beliau serahkan kepada istri yang piringnya pecah dan beliau menahan piring yang sudah pecah di rumah istri beliau yang telah memecahkan piring tadi. Beberapa saat kemudian mereka berdua bertengkar dengan suara keras dan ucapan yang kotor.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. sampai Rasulullah saw. berada di samping beberapa orang istri beliau.' Lalu Nabi saw. berada. yang lain. Kelompok pertama terdiri atas Aisyah. Hafshah.html (5 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Setiap malam mereka berkumpul di rumah istri yang akan beliau datangi. memukul tangan pelayan yang membawa piring makanan itu sehingga piringnya jatuh dan pecah. maka biasanya dia akan menangguhkan pemberian tersebut. Beliau berkata: 'Ibumu cemburu. Sementara kelompok kedua terdiri atas Ummu Salamah dan istri-istri Rasulullah saw. beliau berada di rumah Aisyah.isnet." (HR Bukhari)142 Anas berkata: "Nabi saw. semoga ada kala atau ular yang menggigitku. Mengetahui mereka berhenti di satu tempat. maka mereka semua akan kebagian. Aku tidak kuasa mengatakan sesuatu apa pun kepadanya..

Ummu Salamah menurut saja. Untuk ketiga kalinya Ummu Salamah nmenyampaikan hal itu kepada Rasulullah saw.' Mendengar pesan yang disampaikan putrinya itu Rasulullah saw. Kelompok Ummu Salamah masih juga belum berputus asa.' Zainab mengucapkan katakatanya itu dengan suara yang agak keras. wahai Rasulullah. Dan kali ini rupanya Rasulullah saw. Akan tetapi beliau tidak menanggapi apa yang disampaikan Ummu Salamah itu sedikit pun. Sesungguhnya wahyu tidak turun kepadaku ketika aku berada dalam kain seorang wanita (istri) kecuali Aisyah.' Kemudian anggota kelompok Ummu Salamah tersebut memanggil Fathimah putri Rasulullah saw. Aisyah sempat mencaci maki dalam hati. Rupanya hal itu diketahui oleh kelompok Ummu Salamah. Mereka tetap membujuk Ummu Salamah agar mau melakukannya sekali lagi. kembali memandangi Aisyah dan berkata: 'Sesungguhnya dia adalah putri Abu Bakar.'" (HR Bukhari dan Muslim)144 http://media. Dan lagi-lagi Ummu Salamah menuruti kehendak mereka. berkata: 'Wahai putriku. tersebut. Beliau berkata kepada Ummu Salamah: 'Jangan kamu sakiti aku tentang Aisyah. supaya dia berikan saja di rumah istri mana pun beliau berada. Mereka mendesak supaya Ummu Salamah mencobanya lagi. di saat beliau tengah berada di rumahnya.' Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah saw apa yang diusulkan oleh kelompoknya itu. Salanjutnya mereka mendesak Zainab binti Jahasy. juga tidak menanggapinya sedikit pun.org/islam/Wanita/W1/Bentuk.isnet.' Seketika itulah Ummu Salamah berkata: 'Aku bertobat kepada Allah karena telah menyakitimu. Ketika mereka membujuk Fathimah supaya balik lagi menghadap Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. Akhirnya Aisyah memang terpaksa berbicara untuk menangkis ucapan Zainab. yang isinya: 'Sesungguhnya istri-istrimu mendambakan supaya berlaku adil khususnya menyangkut putri Abu Bakar. Ketika hal itu disampaikan kepada mereka.. Mereka mengutus Fathimah supaya menyampaikan pesan kepada Rasulullah saw. supaya beliau mau menasihati para sahabatnya: 'Barangsiapa yang bermaksud memberikan hadiah kepada beliau. Sekali lagi dia sampaikan usulan kelompoknya itu kepada Rasulullah saw. sehingga Zainab terdiam dibuatnya. sehingga terdengar oleh Aisyah yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat itu. pada saat beliau berada di rumahnya. mau menanggapi. akhirnya Zainab mau juga menemui Rasulullah saw. Selanjutnya Rasulullah saw. dia menolak. Meski dengan terpaksa. apakah kamu tidak menyenangi akan apa yang aku senangi?' Fathimah menjawab: 'Tentu saja ayah. Namun Rasulullah saw. sejenak memandang Aisyah barangkali dia akan berbicara.Kebebasan Wanita sedang berada di rumah Aisyah. Mereka berkata kepada Ummu Salamah: "Kamu bicaralah kepada Rasulullah saw. mereka tidak berputus asa.' Fathimah lalu pulang dan menceritakan kepada mereka tanggapan Rasulullah saw. dan berkata: 'Sesungguhnya istri-istrimu mendambakanmu supaya berlaku adil dalam memperlakukan putri Abu Quhafah.html (6 of 14)12/12/2005 7:52:34 .

Wanita pertama mengatakan: 'Suamiku adalah ibarat unta kurus yang berada di puncak gunung.' Wanita keenam berkata: 'Suamiku apabila makan.' Wanita ketujuh berkata: 'Suamiku adalah orang yang emosional. Dia tidak pernah meremehkan ucapanku.' Wanita kedua berkata: 'Maaf.' Wanita kedelapan berkata: 'Suamiku memiliki sentuhan khusus bagaikan sentuhan kelinci dan mempunyai aroma khusus bagaikan aroma bunga wangi. sehingga tidak ada yang berkeinginan untuk pindah kepadanya. dan apabila minum. dia menyendiri (mengabaikan istrinya). maka semua makanan akan dilahapnya. dia juga akan membuatku terkatung-katung. dan aku bisa minum sampai puas. Mereka saling sepakat dan berjanji untuk tidak akan menyembunyikan sedikit pun perihal suami mereka masing-masing. mereka sudah tahu bahwa sebentar lagi akan disembelih.' Wanita kelima berkata: 'Suamiku apabila sudah masuk rumah bagaikan kumbang yang lembut. suka sekali menjamu tamu. Jika sampai aku lakukan hal itu. maka semua minuman akan diteguknya.' Wanita ketiga berkata: 'Suamiku berpostur tinggi. aku terpaksa tidak bisa menuturkan secara rinci mengenai keadaannya. pemalu.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Tahukah kamu siapa Abu Zara' itu? Dialah yang memberiku makanan-makanan berlemak sehingga aku kelihatan gemuk. Namun demikian dia suka melukai kepala atau melukai tubuhmu. sama artinya dengan mengungkapkan selurah aibnya.Kebebasan Wanita Dari Aisyah. Semua cacat (aib) semua orang ada pada orang itu. atau melakukan kedua-duanya sekaligus. tidak menakutkan dan juga tidak membosankan. dan jika aku diamkan. Apa itu malik? Malik artinya memiliki kebaikan melebihi apa dapat diungkapkan. bertubuh tinggi. Unta-unta tersebut bila mendengar suara kecapi. Dia tahu aku dari keluarga yang tidak mampu. Jika aku ceritakan halnya. Dia sangat pemurah dan tidak suka menyelidiki berkurangnya uang. Setiap tidur aku bisa tidur pulas sampai pagi. tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. karena takut mengetahui kesudahan istrinya. dan tidak banyak gangguannya dan apabila keluar rumah. dia berkata: "Pada suatu hari sebelas orang wanita berkumpul di satu tempat. Apabila tidur. tahukah kamu siapa dia? Dia memiliki simpanan bahan pokok berkarung-karung dan rumahnya http://media. kebanyakan unta-unta itu dibiarkan saja menderum di halaman rumah (agar mudah diperah susunya oleh tamu-tamu) dan banyak dipinjam untuk angkutan.' Wanita kesembilan berkata: 'Suamiku berkedudukan tinggi. Dia suka menyanjung-nyanjungku sehingga aku merasa senang. namun dia mau menerimaku di tengah keluarganya yang cukup kaya. dan rumahnya dekat dengan balai pertemuan.' Dan wanita yang kesebelas berkata: 'Suamiku bernama Abu Zara. dia ibarat singa yang garang. maka dia akan menceraikanku. Namun dia tidak mau memasukkan telapak tangannya.html (7 of 14)12/12/2005 7:52:34 .' Wanita kesepuluh berkata: 'Suamiku bernama Malik.' Wanita keempat berkata: 'Suamiku laksana cuaca malam hari di wilayah Tihamah.isnet. Dia tidak untuk didaki dan tidak pula gemuk. Dia banyak sekali memiliki unta. Lalu Ummu Abu Zara. Aku khawatir tidak bisa melakukan hal itu.

Aku disuruhnya menikmati semua itu. Beberapa Sikap Mulia Wanita Dalam bagian ini akan saya ketengahkan beberapa sikap wanita berkaitan dengan masalah bagaimana wanita yang telah dibebaskan oleh Islam mencapai keutamaan derajat yang sangat tinggi serta mewujudkan banyak sekali sifat dan teladan yang mulia. Setelah itu aku menikah lagi dengan seorang laki-laki yang cukup budiman dan cukup kaya. kirimkanlah seorang pemuda kepada saya untuk saya ajari ilmu sihir. maka belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah diberikan Abu Zara kepadaku. Putri Abu Zara. Dia sangat jujur sekalipun mengenai soal makanan. bersabda bahwa dahulu kala ada seorang raja mempunyai tukang sihir. Setelah berusia lanjut. Dia bertemu dengan seorang wanita dengan dua orang anaknya yang laksana dua ekor macan kumbang. Mereka mempermainkan buah delima dari bawah pinggang ibunya tersebut. Ibnu Abi Zara. Setiap hendak mendatangi tukang sihir.Kebebasan Wanita sangat luas. Dia menikahi wanita tersebut dan aku diceraikannya. Akibatnya. Tahukah kamu siapa dia? Dia memiliki tempat tidur laksana irisan pelepah kurma. Di tengah perjalanan pemuda tersebut bertemu dengan seorang pendeta lalu dia duduk untuk mendengarkan ajaran pendeta. Tahukah kamu siapa dia? Ia adalah seorang yang amat patuh terhadap kedua orang tuanya.'" (HR Bukhari dan Muslim)145 Pasal 2. Hal itu diadukannya pada pendeta. katakan bahwa keluargamu http://media. dia berkata kepada raja: "Sekarang saya sudah tua. Tahukah kamu siapa dia? Dia tidak pernah menyebarluaskan berita-berita. sapi. dan dia sangat menyenangi ajaran tersebut. A.org/islam/Wanita/W1/Bentuk.isnet. pemuda tersebut dipukuli. dan kambing. Pelayan putri Abu Zara." Raja mengirim seorang pemuda kepadanya. Dia juga memperlihatkan kepadaku sebuah kandang ternak yang penuh dengan unta. Tunggangannya adalah seekor kuda pilihan.' Aisyah berkata: "Rasulullah saw. Selanjutnya Ummu Zara mengatakan: 'Pada suatu hari Abu Zara keluar dengan membawa bekal bejana terbuat dari kulit yang sudah diisi penuh dengan susu. Dia sudah merasa kenyang dengan hanya memakan sebelah kaki seekor kambing. berkata padaku: 'Aku terhadapmu adalah seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. BERKORBAN DI JALAN ALLAH Bersumber dari Shuhaib dikatakan bahwa Rasulullah saw.html (8 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Kalau aku kumpulkan semua pemberiannya. jika bertemu dengan tukang sihir. Dan dia orang yang sangat rajin bekerja dan tidak pernah membiarkan rumahku kotor. maka pendeta berkata: "Apabila kamu khawatir dimarahi tukang sihir. Tubuhnya gempal dan dia adalah seorang yang sangat dermawan. terlebih dahulu dia menemui pendeta untuk kemudian mendengarkan ajarannya.

' Maka dia ditangkap lalu disiksa terus-menerus sehingga akhirnya dia menunjuk pendeta. dan kalau kamu khawatir dimarahi keluargamu. dan lain-lainnya. katakan bahwa kamu dihalang-halangi tukang sihir. kamu bisa menyembahkan orang buta.Kebebasan Wanita menghalang-halangimu. hari ini kamu lebih mulia daripada aku. bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang bisa lewat. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. maka dia diserahkan kepada sekelompok pengikut raja. Pendeta berkata 'Wahai anakku. (bawalah kembali). lalu raja berkata kepadanya: 'Hai anakku. lantas dibelahnya tubuh pendeta sampai pinggangnya.' Pemuda itu berkata: 'Sesungguhnya saya tidak dapat menyembahkan siapa pun.' Lalu binatang tersebut dilemparnya dengan batu. Apabila kamu sudah sampai ke puncaknya. 'Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. jagalah aku dari kejahatan http://media.isnet. Maka dia pun dibelah sampai pinggangnya. dan segala penyakit. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Allah. lalu dikatakan kepadanya: 'Keluarlah dari agamamu!' Pendeta menolak. Setelah itu menteri dipanggil. Keahliannya itu terdengar oleh seorang menteri yang buta.' Dalam keadaan seperti itu. maka janganlah kamu tunjukkan aku. Sang raja bertanya kepadanya: 'Siapa yang mengembalikan penglihatanmu itu?' Menteri menjawab: 'Tuhan saya. maka apa yang ada di sini aku berikan kepadamu. Setelah itu dia pergi menemui pendeta dan menceritakan kejadian tadi. sakit kusta. Maka dia dipanggil dan akan diberi banyak hadiah. lalu diletakkan di tengahtengah kepala sang pendeta. maka matilah binatang itu kaum orang-orang pun bisa lewat lagi.' Pemuda tersebut berkata: 'Aku tidak dapat menyembuhkan siapa pun. Kemudian dia menghadap raja dan ikut bersidang seperti biasanya. Kemudian si pemuda diperintahkan menghadap. Menteri itu berkata: 'Jika kamu dapat menyembuhkan aku.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. kemudian raja berkata: 'Bawalah dia ke gunung. Kini aku mengetahui apa yang telah kamu ucapkan dan kamu akan diuji. jika ajaran pendeta itu lebih Engkau sukai daripada ajaran tukang sihir. aku telah mendengar bahwa dengan sihirmu.' Menteri mau beriman dan Allah menyembuhkannya.html (9 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Jika engkau mau beriman kepada Allah. tetapi kalau tidak mau.' Maka dia ditangkap dan disiksa terus sampai akhirnya dia menunjuk kepada pemuda. maka jika dia mau keluar dari agamanya. maka raja meminta gergaji. orang yang sakit kusta.' Kemudian dia mengambil batu seraya berkata: 'Ya Allah. ajaran siapakah yang lebih utama. aku akan berdoa agar Dia menyembuhkanmu. dia melihat ada binatang raksasa yang merintangi jalan orang-orang. Kalau kamu diuji. kemudian dikatakan kepadanya: 'Keluarlah dari agamamu!' tetapi menteri menolak.' Selanjutnya pemuda tadi dapat menyembuhkan orang buta. lalu dikatakan kepadanya: 'Keluarlah dari agamamu!' Pemuda itu menolak. Kemudian si pemuda dihadapkan. Maka pendeta dihadapkan. Maka pemuda itu berdoa: 'Wahai Allah. Kemudian dia berkata: 'Hari ini aku akan tahu.' Raja bertanya: 'Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?' Menteri menjawab. tukang sihir atau pendeta. lemparkanlah dia!' Lantas mereka membawa pemuda itu ke puncak gunung.

Tuhan si pemuda).' Mendadak gunung itu bergetar dan bergoncang dengan hebat sehingga mereka jatuh dan mati. Kemudian si pemuda menemui raja.' Setelah kejadian itu raja ditanya: 'Bagaimana pendapatmu tentang apa yang kamu khawatirkan' Sungguh telah terjadi apa yang pernah kamu khawatirkan. tabahlah. lalu pemuda itu disalib. Setelah itu ambil anak panah dari tahung anak panahku. Pemuda itu dipanah tepat pada pelipisnya. jagalah aku dari kejahatan mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Setelah itu baru panahlah aku. lalu raja berkata: 'Bawalah dia dengan perahu ke tengah laut.Kebebasan Wanita mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. lemparkan ke dalam api itu (atau dikatakan kepada orang tersebut: Terjunlah ke dalamnya). Sesungguhnya kamu tidak dapat membunuhku kecuali jika kamu mau melakukan apa yang aku perintahkan.html (10 of 14)12/12/2005 7:52:34 . Kemudian pemuda itu berdoa: 'Ya Allah.' Mendengar itu raja memerintahkan supaya dibuatkan parit di mulut jalan yang di dalamnya dinyalakan api. maka kamu dapat membunuhku. lalu saliblah aku pada sebatang kayu. maka bawalah dia pulang. Setelah itu diambilnya sebatang panah dari tahungnya. Raja bertanya: 'Apa yang terjadi dengan orang-orang yang membawa kamu tadi?' Si pemuda menjawab: 'Allah melindungi aku dari kejahatan mereka. lalu bacalah: bismillahi rabbilghulam (Dengan nama Allah. Orang-orang telah beriman.' Raja bersedia melaksanakan perintah pemuda tersebut Orangorang dikumpulkan di suatu dataran tinggi. Jika kamu mau mengerjakan perintahku itu. lalu dibacalah bismillahi rabbilghulam. kemudian letakkan di tengah-tengah busur.isnet.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Dia tetap berdiri di tempatnya lantaran takut terjun ke dalam api. Kalau dia mau keluar dari agamanya. lalu dia berkata kepada para pengikutnya: 'Barangsiapa yang tidak mau keluar dari agamanya. Tetapi jika dia tidak mau. maka lemparkanlah dia ke tengah laut!' Lantas mereka membawa pemuda tersebut. kemudian diletakkannya di tengah-tengah busur. kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu.' Para pengikut itu melaksanakan perintahnya sampai akhirnya tiba giliran seorang wanita yang membawa seorang bayi. karena kamu berada di pihak yang benar!"' (HR Muslim)146 Demikianlah halnya wanita yang telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sebelum masa diutusnya Nabi Muhammad saw. Dia lebih mengutamakan agama Allah http://media. Maka bayinya itu berkata: 'Ibu. Si pemuda meletakkan tangannya di pelipisnya yang terkena panah itu.' Raja bertanya: 'Apa perintahmu?' Si pemuda berkata: 'Kumpulkanlah orang-orang di suatu tempat yang tinggi. Kemudian pemuda itu pergi menemui raja. lalu meninggal.' Maka pemuda itu diserahkan kepada sekelompok yang lain. lalu raja bertanya: 'Apa yang terjadi dengan orangorang yang membawa kamu tadi?' Si pemuda menjawab: 'Allah melindungi aku dari kejahatan mereka.' Maka perahu yang mereka naiki itu terbalik dan mereka tenggelam. Maka orang-orang berkata: 'Kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu.

wanita berkulit hitam ini pernah datang kepada Nabi saw.' (HR Bukhari dan Muslim)149 Ibnu Abbas r." Nabi saw. lepaskan tali itu. laksanakanlah ibadah semampumu.' Wanita itu berkata: 'Saya akan coba sabar. Hendaklah salah seorang dari kalian melaksanakan shalatnya dalam keadaan segar.isnet. Kalau sudah merasa lelah. Demi Allah. berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Nabi saw. dan aku khawatir auratku terbuka. SANGAT MENDAMBAKAN KESEMPURNAAN Atha bin Rabah berkata: "Ibnu Abbas bertanya kepadaku: 'Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu seorang wanita calon ahli surga?' Aku jawab: 'Tentu saja. Nabi saw. tapi kalau kamu menginginkan kesembuhan. Tiba-tiba beliau lihat ada tali yang terbentang antara dua tiang masjid.' Nabi saw.a. masuk masjid. apakah kamu akan membayarnya?' Lelaki itu menjawab: 'Ya. berkata: 'Andaikan dia mempunyai hutang.html (11 of 14)12/12/2005 7:52:34 . datang menemui Aisyah. berkata: 'Jika kamu bisa sabar menghadapinya.Kebebasan Wanita yang hak atas segala-galanya dan dia mengorbankan jiwa raganya dengan harga yang murah sekali demi kepentingan agama Allah. dan berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya saudara perempuanku bernazar akan melaksanakan ibadah haji. Karena itu.' Lantas Nabi saw.' Nabi saw. Allah tidak pernah bosan sampai kamu merasa bosan sendiri. doakanlah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. SENANG BERIBADAH Anas bin Malik r. Maka tolonglah doakan pada Allah agar aku sembuh.' Setelah itu wanita itu berkata lagi: 'Tetapi aku khawatir auratku terbuka. sementara aku tidak sadar.'" (HR Bukhari dan Muslim)148 Aisyah Berkata: "Nabi saw. berkata: 'Cukup.a. berkata: "Nabi saw. Ketika itu di samping Aisyah ada seorang wanita. Apabila dia sudah merasa lelah (beribadah) maka dia akan bergantung pada tali itu. tetapi dia sudah meninggal (sebelum sempat melaksanakan nazarnya).' Ibu Abbas berkata: 'Ini.org/islam/Wanita/W1/Bentuk.' Nabi saw. Beliau bertanya: 'Tali apa ini?' Para sahabat menjawab: 'Ini adalah tali milik Zainab.' Menurut riwayat Muslim: 'Mereka menduga bahwa wanita itu tidak tidur pada malam harinya. maka hendaklah dia shalat dalam keadaan duduk. berkata: 'Tidak. aku juga bisa mendoakannya kepada Allah agar Dia berkenan menyembuhkanmu. dan berkata: "Sesungguhnya aku mengidap penyakit ayan. bagimu adalah surga." (HR Bukhari dan Muslim)147 C. bertanya: 'Siapa wanita ini?' 'Si Fulanah yang sering disebut-sebut mengenai shalatnya. mendoakannya.' Nabi http://media. B.

" (HR Bukhari dan Muslim)153 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Bersegeranya wanita bersedekah meskipun perhiasan mereka itu mahal harganya. Begitu juga halnya dengan kaum laki-laki. Beliau disertai Bilal kemudian beliau bersabda: 'Bersedekahlah kalian (hai kaum wanita). sehingga mereka tetap rajin beribadah. menunjukkan betapa tingginya tingkat keimanan http://media.' Kemudian berkata: 'Marilah.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. Lalu Bilal membentangkan pakaiannya. baik kepada kaum laki-laki maupun wanita.Kebebasan Wanita saw. bersedekahlah kalian!" Ternyata yang paling banyak memberikan sedekah adalah kaum wanita. Setelah menyelesaikan shalat dan mengucapkan salam. Atau kalau ada keperluan lain. Namun Rasulullah saw. Beliau pernah bersabda (dalam khotbahnya): "Bersedekahlah kalian. beliau tuturkan hajatnya itu kepada kaum muslimin. Kemudian beliau datang membelah kerumunan mereka menuju ke tempat jamaah wanita.html (12 of 14)12/12/2005 7:52:34 . dan lain-lain. selalu keluar pada hari raya Adha dan hari raya Fitri. tetapi tidak berlebihan. sebagaimana beliau juga tidak menyenangi hal itu terjadi pada kaum laki-laki seperti kasus Abdullah bin Umar ibnul Ash. sementara kondisi keuangan mereka di kala itu sangat sulit. Beliau memulai dengan shalat. Maka aku pun meminta fatwa kepada beliau. --sebagai pembimbing manusia ke jalan kebaikan-. BERSEDEKAH DAN BERINFAK Abu Sa'id al-Khudari berkata bahwa Rasulullah saw. beliau berdiri menghadap kaum muslimin yang sedang duduk di tempat shalat mereka masing-masing.'" (HR Bukhari dan Muslim)151 Hadits-hadits tersebut menunjukkan betapa senangnya kaum wanita melaksanakan ibadah dan itu merupakan sifat yang terpuji.tidak menyenangi sikap berlebihan seperti yang terlihat dalam beberapa hadits di atas.a. maka beliau memerintahkannya kepada kaum muslimin. Kami kira kaum wanita telah mematuhi pengarahan Rasulullah saw.isnet. demi bapak ibuku sebagai tebusan kalian!' Mereka segera menjatuhkan gelang-gelang dan cincin-cincin ke atas pakaian Bilal tadi. Dia menyuruhku meminta fatwa kepada Rasulullah saw. Semoga Allah melimpahkan ridhanya bagi kita semua. berkata: 'Bayarkanlah (tunaikanlah nazarnya) kepada Allah. Beliau berkata: 'Hendaklah dia berjalan dan berkendaraan. bersedekahlah kalian. Jika beliau mempunyai hajat yang perlu disampaikan. D. berkata: "Aku pernah mengikuti shalat Idul Fitri bersama Nabi saw. karena sesungguhnya Dia lebih berhak untuk dibayar!'" (HR Bukhari)150 Uqbah bin Amir berkata: "Saudara perempuanku bernazar akan berjalan ke Baitullah. (HR Muslim)152 Ibnu Abbas r. Abu Darda. mengenai masalahnya ini.

" (HR Bukhari)157 http://media. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang. sebab hutang kepada Allah itu adalah yang paling utama untuk dibayar." Perempuan itu bertanya: "Wahai Rasulullah.Kebebasan Wanita mereka dan betapa besarnya keimanan mereka untuk mentaati perintah Rasulullah saw. lalu berkata: "Sesungguhnya ibuku bernazar akan menunaikan ibadah haji.. bukankah yang demikian itu berarti kamu telah melunasi hutangnya?' Perempuan itu menjawab: 'Ya.. namun dia belum sempat melaksanakannya sampai dia meninggal dunia. lalu kamu membayarnya."154 E. kamulah yang harus membayarnya?" Maka bayarkanlah hutangnya kepada Allah. berkata: "Ya lakukanlah haji untuk menggantikannya. Apakah aku boleh melaksanakan haji untuk menggantikannya?" Nabi saw. menjawab: "Ya.isnet. berkata: "Seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah saw. Apakah aku boleh berpuasa menggantikannya?" Rasulullah saw. dan berkata: 'Wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Apakah aku bisa menggantikannya?" Rasulullah saw. dari ayahnya. laksanakanlah ibadah haji untuk menggantikannya!" (HR Muslim)155 Ibnu Abbas r. berkata: "Kamu berhak memperoleh pahala dan ambil kembali budak perempuan itu untukmu sebagai warisan.a.html (13 of 14)12/12/2005 7:52:34 . sesungguhnya ibuku itu masih mempunyai tanggungan hutang puasa sebulan. berkata: 'Maka berpuasalah kamu untuk menggantikan ibumu!'" (HR Bukhari dan Muslim)156 Ibnu Abbas berkata bahwa seorang perempuan dari keluarga Juhainah datang menemui Nabi saw. menjawab: 'Bagaimana pendapatmu jika ibumu itu mempunyai hutang kepada seseorang. berkata: "Ketika aku sedang duduk di dekat Rasulullah saw. Rasulullah saw.' Lalu Nabi saw. sementara dia masih mempunyai hutang puasa nazar. Semoga Allah meridhai mereka semua. berpuasalah kamu menggantikannya!" Perempuan itu bertanya lagi: "Sesungguhnya ibuku itu belum pernah menunaikan ibadah haji. Apakah aku boleh berpuasa menggantikannya?' Rasulullah saw. menjawab: "Ya.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. BERBUAT BAIK KEPADA ORANG TUA (SELAGI MEREKA HIDUP DAN SETELAH MEREKA WAFAT) Abdullah bin Buraidah. tiba-tiba muncul seorang perempuan menghampiri beliau dan berkata: 'Sesungguhnya aku telah menyedekahkan seorang budak perempuan untuk ibuku dan kini ibuku telah wafat.

As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.Kebebasan Wanita (sebelum. Kalibata Utara II No.html (14 of 14)12/12/2005 7:52:34 . (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.isnet.84 Jakarta 12740 Telp. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.org/islam/Wanita/W1/Bentuk. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.

yang membuatku tidak tahan.' Kemudian beliau berdiri. Lalu aku bertanya kepada istriku: 'Aku telah melihat sesuatu pada Rasulullah saw. PENUH TAWAKAL KEPADA ALLAH Jabir r. Lalu terhalang oleh sebongkah tanah yang sangat keras.' Setelah itu beliau berkata: 'Berdirilah kalian!' Maka orang-orang Anshar dan Muhajirin berdiri. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah saw. Nabi saw. Kami tinggal di sana selama tiga hari tanpa pernah memakan apa pun. Para sahabat pergi menemui Rasulullah saw. Nabi saw. dan lainnya.' Istrinya bertanya: 'Apakah beliau sudah bertanya padamu?' Jabir menjawab: 'Ya. maka berdirilah.' Kemudian beliau berkata: 'Katakanlah kepada istrimu agar jangan menurunkan kuali dan roti dari dapurnya sampai aku datang.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota F. sampai kami menaruh daging di dalam kuali.a. bagus. Akhirnya tanah itu hancur menjadi pasir.isnet. Apakah kamu mempunyau sesuatu (untuk dimakan)?' Istriku menjawab: 'Aku mempunyai gandum dan seekor kambing betina. dia berkata: 'Kasihan kamu. Ketika adonan sudah lunak dan masakan di kuali yang terletak diatas tungku sudah hampir matang. sedangkan istriku bertugas menggiling gandum. sedangkan ikat perutnya diganjal dengan batu. kemudian mencangkul tanah yang keras itu. ya Rasulullah dan ajaklah makan satu atau dua orang. sudah. berkata: "Sesungguhnya kami pada hari terjadinya Perang Khandaq bekerja menggali parit. berkata: 'Aku akan turun tangan.org/islam/Wanita/W1/Tawakal.' Beliau bertanya: 'Berapa banyak (makananmu)? Aku sebutkan jumlah atau banyaknya kepada beliau. Ketika Jabir masuk menemui istrinya. Anshar. Beliau berkata: 'Oh banyak. mengambil cangkul. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah.' Kemudian beliau berkata: 'Masuklah kalian semua dan jangan berdesak-desakan!'" (HR Bukhari dan Muslim)158 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Nash hadits (istri Jabir bertanya: 'Apakah http://media. untuk menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Nabi saw.' Lalu aku menyembelih kambing itu. datang dengan orang-orang Muhajirin.html (1 of 12)12/12/2005 7:52:41 . izinkanlah aku kembali ke rumah. aku berkata: 'Ini adalah sedikit makanan dariku.

" Lalu aku pergi menemui istriku dan aku katakan kepadanya: "Aku merasa malu sekali sebab Rasulullah saw. Tugas kita sekadar memberitahu apa yang ada pada kita. Seandainya dia masuk surga... Dalam hati aku berkata: "Semua makhluk datang untuk memakan hidangan yang hanya terdiri atas segantang gandum dan seekor anak kambing betina.'160 Rasulullah saw. aku biasanya memerah susu.. dia berkata: "Haritsah terbunuh pada hari Perang Badar. apakah kamu sudah kehilangan akal dan pikiran (panik)." Selanjutnya al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hal itu menunjukkan betapa sempurnanya akal dan keutamaan istri Jabir. aku akan berusaha memperjuangkannya dengan tangis.Kebebasan Wanita beliau sudah bertanya kepadamu?' Jabir menjawab: 'Ya." Istriku berkata: "Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui." Ucapan istriku itu betul-betul mengikis habis perasaan risau luar biasa yang menghantui benakku. Setiap aku keluar untuk menggembala. berkata: 'Kasihan kamu.a. sedangkan Haritsah berada di surga Firdaus. ataukah kamu kira bahwa surga itu hanya satu? Sesungguhnya surga itu banyak sekali. lalu susu itu aku bawa pulang http://media." Istriku bertanya: "Apakah beliau sudah bertanya kepadamu mengenai berapa banyak makananmu?" Aku jawab: "Ya."159 G.html (2 of 12)12/12/2005 7:52:41 . sesungguhnya aku dahulu mempunyai ibu bapak yang sudah tua sekali. maka aku akan bersabar dan mengharap pahala. akan datang ke rumahmu dengan membawa semua pasukan Khandaq. Bunyi kitab itu adalah Jabir berkata: 'Aku merasa malu yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah.' Lalu beliau berkata: 'Masuklah kalian semua!') merupakan sejenis ringkasan.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. berkata bahwa beliau bersabda: "Ada tiga orang laki-laki sedang berjalan-jalan dan tiba-tiba turun hujan lebat. sudah. Tiba-tiba jatuh batu besar sehingga menutup jalan keluar mereka." Nabi saw. KONSISTEN MENJAGA KEHORMATAN DIRI Ibnu Umar r. Sementara itu.'" (HR Bukhari)161 H.isnet.a. Lalu mereka masuk ke dalam satu gua yang terdapat di sebuah gunung. bersabda: "Lalu masing-masing berkata kepada yang lain: 'Berdoalah dengan amal terbaik yang pernah kalian kerjakan!' Maka berdoalah salah seorang dari mereka seraya berkata: 'Ya Allah. sungguh engkau sudah tahu bagaimana kedudukan Haritsah dengan diriku. apa gerangan yang harus aku perbuat? --Dalam satu riwayat disebutkan: 'Dan seandainya tidak seperti itu. sedangkan dia masih muda belia. dan berkata: 'Wahai Rasulullah. SABAR DALAM MENGHADAPI COBAAN Dari Anas r. Lalu ibunya datang kepada Nabi saw. dari Nabi saw. Tetapi seandainya di tempat lain. penjelasannya dapat ditemukan dalam riwayat Yunus bin Bakir dalam kitab Ziyadatul Maghazi.

dan Zaid bin Khalid al-Jahmi berkata: "Seorang lelaki datang menemui Nabi saw.' Orang itu berkata: 'Apakah kamu mempermainkanku?' Aku jawab: 'Aku sama sekali tidak mempermainkanmu. maka bebaskanlah kami.' Lalu lawan perkaranya berdiri --tampaknya http://media. Pada suatu hari aku pulang terlambat dan orang tuaku sudah tidur. seandainya Engkau tahu bahwa aku dahulu pernah mencintai salah seorang anak gadis pamanku sebagaimana cinta yang sangat mendalam dan seorang laki-laki terhadap seorang wanita --menurut riwayat Muslim: 'Aku minta supaya dia mau melayani kemauan nafsuku. jika Engkau mengetahui bahwa apa yang aku lakukan itu semata-mata karena mencari ridha-Mu. Ya Allah. Keduanya menjadi milikmu. keluarga. seandainya Engkau mengetahui bahwa apa yang aku lakukan itu semata-mata karena mencari ridhaMu. Akhirnya aku mengambil jagung itu kembali. dia tidak mau mengambilnya. Susu itu juga aku berikan kepada anak-anak. CEPAT MENGAKUI DOSA ATAU KESALAHAN Abu Hurairah r. Tetapi setelah aku serahkan upah itu. Kemudian orang tadi datang kepadaku dan berkata: 'Wahai hamba Allah.' Kemudian batu bergeser sepertiganya. maka setelah itu akan datang kepadaku. maka bebaskanlah kami sehingga kami bisa melihat langit. Tetapi semua itu benar-benar aku serahkan untukmu. seandainya Engkau mengetahui bahwa aku pernah mempekerjakan seseorang dengan upah satu gantang jagung. Hal itu terjadi pada diriku dan pada diri mereka berdua sampai terbit fajar. dia berkata: 'Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu merusak mahkota kegadisanku kecuali dengan cara yang benar!' Aku segera berdiri dan meninggalkannya. sehingga akhirnya dengan hasil panen jagung itu aku bisa membeli seekor sapi dan penggembalanya.a. aku tidak mengharapkan apa-apa selain mengharapmu bersedia memutuskan perkara kami berdasarkan Kitabullah. seandainya Engkau tahu bahwa apa yang aku lakukan itu semata-mata untuk mencari ridha-Mu.'Aku bilang: 'Pergilah menuju sapi itu dan penggembalanya.' Lalu Allah membebaskan mereka. dan istriku. Aku tidak suka membangunkan mereka. sekarang berikanlah hakku kepadaku. Ya Allah. Tetapi dia tidak mau sampai aku bersedia menahan diri selama satu tahun lamanya. Laki-laki yang ketiga berdoa: 'Ya Allah. maka bebaskanlah kami.Anak gadis pamanku itu berkata: 'Engkau tidak bakal merenggut kegadisanku sehingga engkau bersedia memberiku seratus dinar.' Aku pun berusaha mendapatkannya sehingga uang tersebut bisa kukumpulkan. Maka tatkala aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Sementara anak-anak merengek dan menangis kelaparan di dekat kedua kakiku. lalu berkata: 'Demi Allah.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. lalu menanamnya.' Maka Allah membebaskan mereka dari hambatan batu itu dua pertiganya.isnet.Kebebasan Wanita dan aku berikan kepada kedua orang tuaku dan mereka meminumnya." (HR Bukhari dan Muslim)163 I.html (3 of 12)12/12/2005 7:52:41 . Orang kedua berdoa: 'Ya Allah.. Ya Allah.'162-.

org/islam/Wanita/W1/Tawakal. pergilah kepada istri lelaki ini. berkata bahwa sesungguhnya Ma'iz bin Malik al-Aslami datang menghadap Rasulullah saw. Keesokan harinya. Maiz datang lagi menghadap Rasulullah saw. berkata: 'Katakanlah!' Orang itu berkata: 'Sesungguhnya anak lelakiku jadi pekerja di rumah keluarga saudara ini. dari bapaknya. menolak permintaannya itu.isnet. Seratus kambing beserta pelayan dikembalikan kepadamu.' Maiz datang lagi menghadap http://media.. dan seterusnya. menolak pengakuan Ma'iz." Untuk kedua kalinya Rasulullah saw.html (4 of 12)12/12/2005 7:52:41 . sesungguhnya aku telah berbuat zina. Jika dia mengaku. MINTA DIRAJAM DEMI MENYUCIKAN DIRI Buraidah. wahai Rasulullah. berilah kami putusan berdasarkan Kitabullah dan berilah aku izin. akalnya tidak terganggu dan kami melihatnya sebagai orang baik-baik. dan istri lelaki ini harus dirajam. Dan sesungguhnya aku sudah bertanya kepada beberapa orang alim. menjawab: 'Demi yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. Lalu salah seorang dari wanita yang menjahit tadi keluar dalam keadaan telapak tangannya tertusuk oleh jarum jahitnya. Dia mendakwa temannya yang satu lagi sebagai penyebab kejadian itu. dan anakmu mendapatkan hukuman dera seratus kali serta diasingkan satu tahun. niscaya akan habislah darah suatu kaum dan harta benda mereka. Sementara di dalam kamar ada orang-orang yang berbicara. lalu dia dirajam.seraya berkata: "Benar. Aku telah melakukan perbuatan zina." (HR Bukhari dan Muslim)164 Ibnu Abi Malikah mengatakan ada dua orang wanita sedang menjahit di sebuah rumah.. dan berkata: "Wahai Rasulullah. Wahai Anis.Kebebasan Wanita dia lebih pintar daripada yang pertama-. Karena itu cobalah kalian ingatkan/sadarkan wanita itu dan bacakan kepadanya ayat Allah tentang sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah . maka rajamlah dia. Akhirnya wanita itu sadar dan mengakui kesalahannya. lalu anakku itu berbuat zina dengan istrinya." Tetapi Rasulullah saw. dan aku berharap semoga engkau bersedia menyucikan diriku ini. Mereka segera mengingatkan wanita itu kepada Allah sesuai dengan perintah Ibnu Abbas. Akhirnya kasus ini diajukan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah saw. sungguh aku memberikan putusan mengenai perkara kalian ini berdasarkan Kitabullah. lalu tanyailah dia. sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri." Lantas Nabi saw. Mereka memberikan jawaban bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun.' Nabi saw. Beliau lalu mengirim seseorang kepada kaum Ma'iz untuk menanyakan: 'Apakah kalian tahu bahwa dalam akal Ma'iz tidak beres dan tidak bisa kalian terima?' Mereka menjawab: 'Sepanjang yang kami ketahui.'" (HR Bukhari)165 J. Lantas aku menebus perbuatan anakku itu dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan. dan berkata: "Wahai Rasulullah. bersabda: 'Seandainya semua dakwaan manusia dikabulkan." Ternyata istri lelaki itu mengaku.

Perempuan itu berkata: "Wahai Nabiyullah. Keesokan harinya dia datang lagi dan berkata: "Wahai Rasulullah." Rasulullah saw. Perintah Rasulullah saw. berkata: 'Tenanglah wahai Khalid. Lalu datang Khalid binWalid membawa sebuah batu. sehingga Khalid mencela perempuan itu. maka tolonglah sucikan diriku.html (5 of 12)12/12/2005 7:52:41 . maka bawalah http://media. menyerahkan bayi tersebut kepada salah seorang sahabat. Mereka kembali menjawab bahwa tidak ada masalah apa-apa dengan diri dan pikiran Ma'iz. Buraidah berkata: 'Suatu ketika. berkata: 'Mungkin juga tidak. Darah dari kepala perempuan itu muncrat sehingga mengenai muka Khalid. Tetapi ketika Ma'iz datang untuk keempat kalinya dengan maksud yang sama. Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw. Dia berkata: 'Ini. masih menolak pengakuannya.isnet." Nabi saw." Tetapi Rasulullah saw. itu segera dilaksanakan. Kemudian Rasulullah saw. perempuan itu datang lagi menemui Rasulullah saw. Demi Allah.' Setelah melahirkan. Sekarang pulanglah dulu sampai kamu melahirkan. Dia berkata.org/islam/Wanita/W1/Tawakal.' Akhirnya Nabi saw. sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina. perempuan itu datang lagi kepada Rasulullah saw. ada seorang perempuan dari keluarga Ghamidi datang kepada Rasulullah saw. Perempuan itu lalu ditanam sebatas dada. niscaya dia akan diampuni. sesungguhnya perempuan ini telah bertobat dengan tobat yang apabila dilakukan oleh seorang penarik pajak secara kejam. Kemudian kembali mengirim utusan kepada kaum Ma'iz untuk menanyakan masalahnya. Rasulullah saw. berkata: 'Pulanglah kamu dulu dan susukanlah dia sampai kamu menyapihnya. Jika nanti dia sudah melahirkan. Selanjutnya Nabi saw. aku telah melakukan suatu perbuatan yang harus dihukum. lalu menguburkannya. dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Aku telah menyapih bayiku dan dia sudah bisa memakan makanan. Demi yang jiwaku berada di dalam genggaman-Nya. Di tangan bayi itu ada sepotong roti. kemudian beliau mengeluarkan perintah supaya dilaksanakan hukuman terhadap perempuan itu. wahai Nabiyullah. untuk yang ketiga kali. sesungguhnya aku ini sedang hamil. memanggil wali wanita itu dan berkata: "Berbuat baiklah kepadanya. menolak pengakuan perempuan ini. dan berkata: "Wahai Rasulullah.Kebebasan Wanita Rasulullah saw. menyuruh orang-orang untuk melemparinya dengan batu. membawa bayinya. kenapa engkau tolak pengakuanku? Mungkin alasan engkau menolak pengakuanku sama seperti ketika engkau menolak pengakuan Ma'iz." (HR Muslim)166 Dari Imran bin Hushain dikatakan bahwa seorang wanita dari keluarga Juhainah datang kepada Rasulullah saw. 'Inilah bayi yang telah kulahirkan.' Setelah tiba masa menyapih. dan melempar perempuan itu tepat pada kepalanya. memerintahkan untuk mengurus mayit perempuan ini dan beliau menyalatinya.' Rasulullah saw. sambil membawa bayi laki-lakinya yang dibungkus dengan secarik kain. memerintahkan supaya digalikan lobang untuk pelaksanaan hukuman rajam atas diri Ma'iz. Maka laksanakanlah hukuman itu terhadapku.

Selanjutnya Rasulullah saw. ya Nabiyullah. Kekuatan Pribadi Muslimah serta Kesadarannya akan Hak dan Kewajiban Ummu Salamah pernah bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh.. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah. dan dua." Ummu Salamah berkata: "Aku juga termasuk manusia. KAUM WANITA MENUNTUT KESEMPATAN BELAJAR Abu Sa'id berkata: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. dan dua. Setelah meninggal dunia.' Rasulullah saw. Padahal dia telah berbuat zina?" Nabi saw.' Mereka pun berkumpul.Kebebasan Wanita dia kepadaku!" Wali perempuan itu melaksanakan pesan Rasulullah saw. dia pun membawanya kepada beliau.html (6 of 12)12/12/2005 7:52:41 .: "Kaum lelaki mengalahkan kami untuk dapat bersamamu" --Karena itu sediakanlah olehmu satu hari untuk kami yang pada hari itu kami datang menemuimu sehingga engkau bisa mengajarkan kepada kami apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.'" (HR Bukhari dan Muslim)170 http://media. menyuruh untuk mengikat perempuan itu dengan kain dan segera dihukum rajam. Setelah melahirkan. Pernahkah kamu menemukan tobat yang lebih baik dibandingkan apa yang dilakukan perempuan ini. bukan kaum wanita. dengan baik. Maka datanglah Rasulullah saw. kaum lelaki bisa berangkat mendengarkan ucapanmu --menurut satu riwayat169: 'Kaum wanita berkata kepada Nabi saw. menjawab: 'Berkumpullah kalian pada hari ini dan ini. Seandainya tobat wanita ini dibagi-bagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah. Selanjutnya beliau bersabda: 'Tidak seorang pun dari kalian yang didahului meninggal dunia oleh tiga orang anaknya kecuali mereka itu akan menjadi dinding pencegah baginya dari api neraka. dan dua. beliau menyalatinya.' Lalu salah seorang dari kaum wanita itu bertanya: 'Kalau hanya dua orang?' Abu Sa'id berkata: 'Pertanyaan ini diulangnya dua kali. berkata: "Wahai sekalian manusia!" Ummu Salamah berkata kepada tukang sisirnya: "Coba tinggalkan aku dahulu!" Tukang sisir itu berkata: "Beliau hanya memanggil kaum laki-laki. ke tempat mereka." (HR Muslim)168 A. maka hal itu masih cukup. menjawab: 'Ya. Umar ibnul Khattab bertanya: "Apakah engkau menyalatinya. Dengan jujur dia menyerahkan dirinya supaya dilaksanakan hakuman Allah atasnya?" (HR Muslim)167 Pasal 3. lalu mengajarkan kepada mereka apa yang telah diajarkan Allah kepada beliau.org/islam/Wanita/W1/Tawakal.' Lalu Rasulullah saw.isnet.

Beliau bersabda: "Salah seorang di antara kamu hendaklah mengambil air dan kapas atau secarik kain. Selanjutnya siramkanlah air ke badanmu dan ambillah kapas yang sudah diberi misk/minyak wangi." Aisyah berkata: "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar. Kemudian dia wafat pada waktu haji Wada'."171 Benar." Subai'ah berkata: "Setelah berkata demikian kepadaku. Mereka tidak terhalang oleh rasa malu dalam mendalami masalah agama. mereka betul-betul antusias.yang berkata kepada Subai'ah: "Mengapa aku melihatmu sudah mulai berdandan untuk para peminang? Apakah kamu sudah ingin kawin? Demi Allah. lalu bersuci dan membaguskan penyuciannya Kemudian tuangkanlah air ke kepala dan gosoklah dengan keras sampai ke pangkal rambut. lalu bersucilah dengan baik atau sebaik mungkin. kamu sebenarnya belum boleh kawin sampai kamu melewati empat bulan sepuluh hari. menjawab: "Subhanallah.Kebebasan Wanita Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits tersebut menunjukkan betapa antusiasnya istri-istri para sahabat untuk mempelajari masalah-masalah agama. sementara Subai'ah ketika itu sedang hamil.html (7 of 12)12/12/2005 7:52:41 . untuk menanyakan masalah tersebut kepada beliau. ASMA BINTI SYAKL MENGESAMPINGKAN RASA MALU Aisyah r.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. Bahkan mereka menuntut disediakannya waktu belajar khusus. berkata bahwa Asma binti Syakl bertanya kepada Nabi saw. dia mulai berdandan untuk orang-orang yang berminat meminangnya.isnet. Lalu beliau memberiku fatwa http://media.a. maka aku segera mengumpulkan pakaianku pada sore harinya. mengenai mandi sehabis haid." Kemudian Aisyah berkata dengan suara yang agak dipelankan: "Kamu pergunakan kapas itu untuk menyeka bekas darah. Tidak lama kemudian dia melahirkan. B. Lalu datang menemuinya Abul Basnabil bin Ba'kak --seorang laki-laki dari Bani Abdid Daar-. lalu pergunakanlah untuk bersuci dengannya!" Asma bertanya: "Bagaimana cara bersuci dengan kapas itu?" Nabi saw. SUBAI'AH BINTI AL HARITS BERUSAHA MENEMUKAN KEYAKINAN Subai'ah binti al-Harits al-Aslamiyyah mengatakan bahwa dia ketika itu masih di bawah tanggungan (istri) Sa'ad bin Khaulah yang berasal dari Bani Amir bil Lu'ay. Tatkala masa nifasnya sudah berhenti. lalu aku pergi menemui Rasulullah saw. Beliau menjawab: "Ambillah air." Asma bertanya lagi tentang mandi jinabah/junub. Kemudian tuangkanlah air ke kepala dan gosoklah sampai ke pangkal rambut. Kemudian siramkan air ke badan. Dia termasuk salah seorang yang ikut pada Perang Badar. tidak merasa cukup dengan hanya mendengarkan hadits-hadits bersama kaum laki-laki di masjid. Kemudian sikap antusias mereka ini mendapat restu serta sambutan baik dan segera dari Rasulullah saw. kamu pakai kapas itu untuk bersuci." (HR Muslim)172 C.

Kebebasan Wanita bahwa aku sudah boleh kawin karena aku sudah melahirkan kandunganku. Dia harus mencari nash yang jelas mengenai masalah itu. Wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah. sesungguhnya Khansa' binti Khidam pernah dikawinkan oleh bapaknya. padahal dia tidak senang. padahal dia tidak suka. menjawab: 'Ya. memboncengkan Fadhal bin Abbas di bagian belakang untanya pada hari-hari kurban.'" (HR Bukhari)176 2. Barirah Mempertahankan Haknya Meskipun Ada Syafaat Nabi saw. http://media. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK PEMILIHAN SUAMI 1. Mereka menjawab: "Kamu tidak usah khawatir. lalu hal itu ditolak oleh Nabi saw. Kesimpulan lain. Apakah aku boleh melaksanakan haji untuk menggantikannya?' Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. boleh. Begitulah seharusnya yang dilakukan oleh orang yang merasa ragu mengenai fatwa yang disampaikan seseorang kepadanya. bahwa seorang wanita boleh menanyakan langsung masalah yang dihadapinya. Kedua orang tua itu adalah Abdurrahman dan Mujamma' putra-putra Jariyah. Lalu datang seorang wanita dari keluarga Khats'am yang cantik sekali dan meminta fatwa kepada Rasulullah saw. Dia terus memikirkan fatwa yang disampaikan kepadanya hingga akhirnya dia membawa masalah tersebut kepada Rasulullah saw. selama masalah itu masih bisa diijtihadkan." (HR Bukhari dan Muslim)173 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari kisah Subai'ah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. dan beliau menyuruhku kawin jika aku telah menemukan jodoh yang cocok bagiku. Lalu dia mengirim utusan kepada dua orang tua dari kalangan Anshar untuk menanyakan masalah itu. SEORANG WANITA KHATS'AM MEMIKIRKAN HUKUM MENGHAJIKAN BAPAKNYA Abdullah bin Abbas berkata: "Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)175 E. Khansa binti Khidam Mengadu karena Dikawinkan Padahal Dia Tidak Suka Qasim mengatakan bahwa seorang perempuan dari putra Ja'far merasa khawatir akan dikawinkan oleh walinya.html (8 of 12)12/12/2005 7:52:41 . sesungguhnya kewajiban Allah atas hambanya untuk melakukan haji datang pada saat bapakku sudah tua dan tidak mampu lagi duduk tegak di atas kendaraan. untuk mendapatkan penjelasan yang benar mengenai hukumnya. Diantaranya tentang kecerdasan dan kepintaran Subai'ah.isnet."174 D. walaupun menyangkut masalah yang dia mungkin merasa malu bila diketahui oleh orang lain.

lalu dia bebas memilih suaminya .Kebebasan Wanita Aisyah. Lalu Nabi saw. Seorang Wanita Memilih Laki-laki yang Paling Mulia dan Menawarkan Diri kepadanya Sahal bin Sa'ad mengatakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah saw. Dia tidak terangterangan menolak syafaat yang diajukan Nabi saw. itu wajib dituruti. (HR Bukhari dan Muslim)180 http://media.. istri Nabi saw." Barirah berkata: "Aku sudah tidak butuh lagi padanya. Pertama. Karena itulah ketika Nabi saw.html (9 of 12)12/12/2005 7:52:41 ." Tatkala wanita itu melihat Rasulullah saw. setelah dia dimerdekakan. lalu berkata: "Wahai Rasulullah. berkata: "Mengenai Barirah terdapat tiga sunnah (hukum). betapapun tingginya kedudukan orang yang memberi masukan pendapat tersebut. tidakkah kamu heran melihat kecintaan Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughits?" Selanjutnya Nabi saw. berkata kepada Abbas: "Wahai Abbas." (HR Bukhari)178 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari kata-kata Barirah: 'Apakah ini perintah untukku." (maksudnya Mughits)179 3. Juga terdapat anjuran kepada hakim untuk memberikan syafaat (pertolongan) kepada lawan perkara.isnet." (HR Bukhari dan Muslim)177 Ibnu Abbas mengatakan bahwa suami Barirah adalah seorang hamba/budak yang bernama Mughits. itu perintah sehingga harus ditururi. lantas dia duduk. berkata kepada Barirah: "Bagaimana kalau kamu ruju' padanya?" Barirah menjawab: "Wahai Rasulullah.org/islam/Wanita/W1/Tawakal.' dapat disimpulkan bahwa Barirah tahu bahwa Nabi saw. menyampaikan tawaran tadi kepada Barirah. menjawab: "Aku sekadar memberi syafaat (untuk suamimu). Aku seolah-olah melihat Mughits bertawaf di belakang Barirah sambil menangis dan air matanya mengalir sampai ke jenggotnya. Hadits itu juga menunjukkan sopannya sikap Barirah. aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Barirah minta kejelasan apakah tawaran Nabi saw. Juga tidak boleh mengata-ngatai atau memarahi orang yang tidak menerima masukan pendapat seseorang.. tidak memutuskan sesuatu terhadap tawarannya itu. Dia cuma berkata: "Aku sudah tidak butuh lagi padanya. apakah ini perintah buatku?" Nabi saw. atau cuma masukan pendapat yang bisa dia pilih. Tetapi pertolongan itu jangan sampai menimbulkan mudarat atau berbentuk paksaan..." Al-Hafizh Ibnu Hajar menambahkan: "Dari hadits itu dapat pula disimpulkan mengenai bolehnya tidak menerima masukan pendapat seseorang selama hal itu tidak menyangkut sesuatu yang wajib.

yaitu hak untuk memilih calon suaminya. SEORANG WANITA MEMPERTAHANKAN HAK BERPISAH DENGAN SUAMINYA Hadits yang membicarakan kedudukan wanita dalam keluarga telah disebutkan sebelumnya. Insya Allah. lalu dia menawarkan dirinya kepada beliau. 1.. Wanita itu berkata "Wahai Rasulullah. Maka hal itu diperbolehkan. bahwa seorang wanita diperbolehkan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang saleh karena tertarik oleh kesalehannya.isnet. dia mencoba meng-istinbath hadits tersebut untuk perkara yang bukan khushushiah." Anas berkata: "Dia lebih baik daripadamu. Boleh jadi karena kelebihan agama laki-laki yang mau dilamar atau karena keinginan dan hawa nafsu yang apabila didiamkan saja dikhawatirkan dia bisa terjebak ke dalam sesuatu yang dilarang agama. Apalagi kalau tujuannya baik dan maksudnya benar. Namun. betul-betul buruk. Adapun penjelasan rinci mengenai kedua hak tersebut akan saya ketengahkan dalam pembahasan masalah keluarga."184 F. Dia senang kepada Nabi saw. Di sampingnya ada putrinya."182 Sementara al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits mengenai seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah saw. hal itu saya ulang kembali guna lebih menegaskan masalah hak wanita yang banyak ditentang orang.Kebebasan Wanita Tsabit al-Bannani berkata: "Pada suatu hari aku duduk di dekat Anas."" (HR Bukhari)181 Al-Bukhari mengemukakan hadits ini dalam bab seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki yang saleh. apakah engkau berminat padaku?" Lalu putri Anas menimpali: "Alangkah sedikitnya rasa malu perempuan itu. Artinya. Sementara dalam Kitab Fathul Bari disebutkan: "Ibnul Munir berkata dalam kitab Al-Hasyiah: "Di antara kehebatan Bukhari bahwa ketika dia tahu ada khushushiah/ kekhususan dalam kisah seorang wanita yang menyerahkan dirinya ini."183 Kemudian Ibnu Daqiq al-'Id berkata pula: "Hadits tersebut bisa dijadikan dalil mengenai bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada seseorang yang diharapkan keberkahannya. Istri Tsabit bin Qais Mempertahankan Hak Perceraian http://media.html (10 of 12)12/12/2005 7:52:41 . untuk menawarkan dirinya kepada beliau. itu dapat diambil kesimpulan bahwa seorang wanita yang ingin kawin dengan laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya tidaklah aib sama sekali.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. Betul-betul buruk. Lalu Anas berkata: 'Seorang wanita datang kepada Rasulullah saw.

' Lalu Rasulullah saw. ketika peristiwa Umar ditusuk. berkata: ". Atikah binti Zaid Mempertahankan Hak Menghadiri Shalat Jamaah Ibnu Umar berkata: "Adalah istri Umar ibnul Khattab senantiasa mengikuti shalat subuh dan isya secara berjamaah di masjid. (HR Muslim)189 AlHafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Al-Fath bahwa al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak --dia berkata menurut syarath Muslim-.. datang menemui istri beliau. ternyata yang terpanjang tangannya di antara kami adalah Zainab sebab dia sudah biasa berusaha dengan tangannya sendiri dan bersedekah. menyuruh Tsabit menceraikan istrinya. SEORANG WANITA BERKARYA UNTUK MENDAPATKAN UANG 1. Dia ahli menyamak dan menjahit kulit dan dengan hasil usahanya itu dia bersedekah pada jalan Allah. Salah seorang sahabat bertanya kepadanya: 'Mengapa kamu keluar juga padahal kamu tahu bahwa Umar tidak suka hal itu dan dia akan merasa cemburu?' Istri Umar menjawab: 'Lalu apa yang menghalangi Umar sehingga dia tidak mau melarangku?' Sahabat itu menjawab: 'Yang menghalangi Umar sehingga dia tidak berani melarangmu adalah sabda Nabi saw. Atikah sedang berada di masjid.bahwa Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita perajin.isnet.a.'"187 G."190 http://media." (HR Bukhari)185 2.html (11 of 12)12/12/2005 7:52:41 . dan setelah itu Nabi saw. aku tidak mencela Tsabit menyangkut akhlak atau agamanya..' Lalu istri Tsabit mengembalikan kebun milik Tsabit..'" (HR Bukhari)186 Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Abdurrazzaq bin Mu'ammar meriwayatkan dari az-Zuhri. Zainab binti Jahsy Berkarya dengan Keterampilan Tangannya Sendiri dan Bersedekah Aisyah r.." (HR Muslim)188 Jabir mengatakan bahwa Nabi saw.Kebebasan Wanita Ibnu Abbas berkata: "Istri Tsabit bin Qais datang menemui Nabi saw. Zainab. dia berkata: '. yang kebetulan waktu itu sedang menyamak kulit . berkata: 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya?' Dia menjawab: 'Ya. Cuma saja aku khawatir akan berbuat kufur (mengkufuri kenikmatan pergaulan dengan suami). yang berbunyi: 'Janganlah kalian mencegah hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjidmasjid Allah.. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah..org/islam/Wanita/W1/Tawakal.

sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. apakah sah bila aku memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak yatim yang aku pelihara?" Bilal pun masuk dan menyampaikan pertanyaan aku itu kepada Nabi saw.84 Jakarta 12740 Telp. dan keperluarmya sama dengan keperluanku.. dan baginya dua pahala: pahala kerabat dan pahala bersedekah. sah. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Kalibata Utara II No. lalu aku melihat Nabi saw. dan kami berkata kepadanya: "(Hai Bilal). berkata: "Pada suatu waktu aku berada di masjid. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Zainab berkata: 'Lalu aku pergi menemui Nabi saw.html (12 of 12)12/12/2005 7:52:41 . tanyakanlah pada Nabi saw.isnet.Kebebasan Wanita 2. Beliau bersabda: 'Bersedekahlah kalian (hai kaum wanita) meskipun dengan perhiasan kalian!' Sedangkan Zainab sendirilah yang memberi nafkah (suaminya) Abdullah dan anak-anak yatim yang dia pelihara. Aku temukan seorang wanita Anshar berada di dekat pintu masuk rumah Nabi saw. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.'" (HR Bukhari dan Musliml) 191 (sebelum.org/islam/Wanita/W1/Tawakal. Beliau menjawab: 'Ya. istri Abdullah bin Mas'ud. Lalu lewat Bilal dekat kami. Zainab Istri Ibnu Mas'ud Berusaha Sendiri serta Menafkahi Suami dan Anak Yatim Zainab.

wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Beberapa orang dan umatku diperlihatkan kepadaku sedang berperang di jalan Allah. setiap pergi ke Quba' selalu mampir di rumah Ummu Haram binti Milhan.' Ummu Haram berkata: '(Ya Rasulullah). dia berkata: "Muadzin mengumandangkan seruan ashshalatu jami'ah (kalimat ini disamping untuk memanggil orang untuk shalat. Ketika itu aku berada pada barisan terdepan dari kaum wanita. mengatakan bahwa wanita-wanita mukminat yang berhijrah ke Madinah sudah tiba dan Ummu Kaltsum binti Uqbah bin Abu Mu'ith adalah di antara mereka bergabung bersama Rasulullah saw. yaitu persis setelah barisan terakhir dari kaum laki-laki.. Lalu datang keluarganya meminta kepada Nabi saw. http://media." (HR Bukhari)193 2. KAUM WANITA MENGHADIRI PERTEMUAN UMUM DI MASJID Fathimah binti Qais.isnet. Ketika itu Ummu Kaltsum masih muda belia. dari sahabat-sahabat Rasulullah saw. juga digunakan untuk memanggil orang-orang supaya berkumpul). Beliau tidur di sana. Akan tetapi. Mereka mengarungi lautan ini bagaikan raja-raja di atas singgasananya . Kemudian ketika bangun.. Ummu Haram Memohon Mati Syahid Bersama Pasukan Marinir Anas bin Malik berkata: "Rasulullah saw. permohonan mereka itu ditolak oleh Rasulullah saw. Ummu Haram berkata: 'Apa yang membuatmu tersenyum. Ummu Kaltsum binti Abu Mu'ith Berhijrah untuk Menyelamatkan Agama Marwan dan Miswar bin Makhramah.html (1 of 8)12/12/2005 7:52:48 . Pada suatu hari Rasulullah saw. Ketika itu dia adalah istri Ubadah bin Shamit. Ummu Haram pun menjamu Rasulullah saw. supaya beliau mengembalikan Ummu Kaltsum kepada mereka.org/islam/Wanita/W1/Hadir." (HR Muslim)192 1. mampir ke rumah Ummu Haram dan menjamu beliau. Aku pun ikut berangkat bersama orang-orang lain. beliau tersenyum.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota H..

' Lalu beliau mendoakannya.isnet. menjawab: 'Akulah yang akan melindungi orang yang kamu lindungi. semoga Allah mengampuni mereka. Ummu Haram bertanya: 'Apa yang membuatmu tersenyum. menjawab: 'Kamu termasuk di antara para pendahulunya. yaitu fulan bin Hubairah.html (2 of 8)12/12/2005 7:52:48 .. http://media.'-. saudaraku Ali (bin Abu Thalib) mengaku bahwa dia sedang memburu (memerangi) laki-laki yang telah aku lindungi keselamatannya.' Nabi saw. Setelah Dia Masuk Islam Aisyah berkata: "Hindun binti Utbah datang.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah. lalu aku mengucapkan salam kepada beliau . Ketika mendarat dari laut dia terjatuh dari tunggangannya sehingga dia meninggal dunia.'" (HR Bukhari dan Muslim)197 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Hadits tersebut menunjukkan betapa sempurnanya akal Hindun dan betapa hebatnya dia bertutur kata. Hindun binti Utbah Mengucapkan Selamat kepada Rasulullah saw. Ketika bangun beliau kembali tersenyum. wahai Ummu Hani. Tetapi saat ini malah tidak ada di permukaan bumi ini penghuni tenda yang sangat aku dambakan supaya dia mulia melebihi penghuni tendamu. pada tahun penaklukan kota Mekah.' Kemudian Ummu Haram mengarungi lautan pada masa Mu'awiyah berkuasa. Kemudian beliau menyandarkan kepalanya.' --Menurut satu riwayat194: 'Pasukan pertama dari umatku yang menggempur kota Kaisar. menjawab: 'Demi yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya semoga kamu begitu pula . dahulu tidak ada di permukaan bumi ini penghuni tenda (rumah) yang sangat aku harapkan supaya dia hina melebihi penghuni tendamu..org/islam/Wanita/W1/Hadir. Ummu Hani Melindungi Prajurit dan Mengadukan Pencegahan oleh Saudara Laki-lakinya Ummu Hani binti Abu Thalib berkata: "Aku pergi menemui Rasulullah saw."' (HR Bukhari dan Muslim)196 4. doakanlah kepada Allah supaya Dia jadikan aku di antara mereka. Ummu Aiman Gelisah dan Sedih karena Putusnya Wahyu dengan Wafatnya Nabi saw. Beliau menjawab: 'Selamat datang Ummu Hani...' Nabi saw.Kebebasan Wanita doakanlah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku di antara mereka. lalu dia berkata: 'Wahai Rasulullah. wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Beberapa orang dari umatku diperlihatk-an kepadaku sedang berperang di jalan Allah."198 5..' Rasulullah saw. dan tertidur kembali.Aku berkata: '(Ya Rasulullah)." (HR Bukhari dan Muslim)195 3.

lalu Abu Bakar bertanya: 'Mengapa dia tidak mau berbicara?' Mereka menjawab: 'Dia bernazar melakukan haji secara membisu. Aku adalah Abu Bakar. dahulu.' Wanita itu terus bertanya: 'Apa yang bisa membuat kami tetap pada perkara/jalan yang benar yang didatangkan oleh Allah sesudah zaman jahiliah ini?' Abu Bakar menjawab: 'Yang bisa membuat kalian tetap padanya ialah selagi para pemimpin kalian (konsisten pada jalan yang benar) bersama kalian.' Abu Bakar berkata kepada wanita itu: 'Berbicaralah! Perbuatanmu seperti ini tidak boleh.' Sesampainya kami di sana.' Wanita itu masih bertanya: 'Siapakah yang dikatakan para pemimpin itu?' Abu Bakar menjawab: 'Bukankah kaummu memiliki para pembesar dan tokoh yang apabila mereka memerintahkan sesuatu. lalu kaumnya menaatinya?' Wanita itu menjawab: 'Ya.' Jawaban Ummu Aiman itu mengguncang batin Abu Bakar dan Umar sehingga keduanya ikut pula menangis bersama Ummu Aiman. Keduanya berkata kepada Ummu Aiman: 'Apa yang membuatmu menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasul-Nya.' Ummu Aiman menjawab: 'Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasul-Nya. dia menangis. Yang membuatku menangis ialah bahwa wahyu kini sudah terputus dari langit.: 'Ayo kita berangkat ke rumah Ummu Aiman untuk menziarahinya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw. Hafshah berkata kepada Ibnu Umar: 'Semoga Allah memberimu rahmat.'Wanita itu terus bertanya: 'Dari Kabilah Quraisy yang mana kamu?' Abu Bakar menjawab: 'Kamu ini banyak tanya.html (3 of 8)12/12/2005 7:52:48 . Abu Bakar melihat wanita itu tidak mau berbicara. Apa yang kamu kehendaki dari Ibnu http://media." (HR Muslim)199 6. benar."' (HR Bukhari)200 7.Kebebasan Wanita Anas berkata: "Abu Bakar berkata kepada Umar sesudah wafatnya Rasulullah saw.isnet.' Abu Bakar berkata: 'Mereka itulah pemimpin bagi semua orang. kemudian Ibnu Umar mengeluarkan satu kata yang membuat Ibnu Sha'id marah sejadi-jadinya. itu adalah perbuatan jahiliah. Kemudian Ibnu Umar pergi ke rumah Hafshah yang telah mendengar kejadian itu.' Lalu wanita itu berbicara dengan bertanya: 'Siapa engkau?' Abu Bakar menjawab: 'Salah seorang dari kaum Muhajirin.' Wanita itu bertanya: 'Orang Muhajirin yang mana?' Abu Bakar menjawab: 'Dari Kabilah Quraisy. namanya Zainab binti al-Muhajir.org/islam/Wanita/W1/Hadir. Hafshah binti Umar Menyadarkan Abdullah bin Umar Nafi berkata: "Ibnu Umar bertemu dengan Ibnu Sha'id di suatu jalan di Madinah. Zainab binti al-Muhajir Berdialog dengan Abu Bakar Qais bin Abi Hazim berkata: "Abu Bakar bertemu dengan seorang wanita dari Kabilah Ahmas.

" Abdullah bin Mas'ud berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud berkata: "Seandainya keluargaku melakukan hal itu. Karena itulah ketika Ummu Ya'qub datang lagi untuk melihatnya. pasti aku tidak mau berkumpul dengannya. Ummu Ya'qub Berdialog dengan Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud berkata: "Allah melaknati para wanita pembuat tato dan para wanita yang minta dibuatkan tato. para wanita yang mencabuti alis mata." Abdullah bin Mas'ud berkata: "Seandainya kamu membaca Kitabullah dengan baik. dan orang yang terdapat sebutannya dalam Kitabullah?" Ummu Ya'qub berkata: "Sungguh aku telah membaca Kitabullah dari awal sampai ujungnya."205 9. pernah berkata: 'Dia hanya keluar untuk melepaskan marah yang melandanya?'" (HR Muslim)201 8. Akan tetapi karena Abdullah bin Mas'ud tidak suka. (Ketika itu dia sedang membaca Al-Qur'an)202 Lalu dia datang menemui Abdullah bin Mas'ud dan berkata: "Telah sampai kepadaku berita bahwa kamu melaknati yang begini dan yang begini. Tidakkah kamu pernah membaca: 'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia." (HR Bukhari dan Muslim)203 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ada yang mengatakan bahwa Ummu Ya'qub memang pernah melihat istri Abdullah melakukannya." Akhirnya Ummu Ya'qub pergi dan melihat langsung keluarga Abdullah bin Mas'ud. para wanita yang menggerinda giginya untuk tujuan kecantikan. aku sudah membacanya.html (4 of 8)12/12/2005 7:52:48 ." Ucapan Abdullah bin Ma'sud itu sampai ke telinga seorang wanita dari Bani Asad. Ummu Darda Menentang Beberapa Perilaku Khalifah Abdul Malik bin Marwan Zaid bin Aslam mengatakan bahwa sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan http://media. maka dia lantas menghilangkannya. namun aku tidak menemukan apa yang kamu katakan itu." Ummu Ya'qub berkata: "Tetapi aku melihat keluargamu melakukannya." Abdullah bin Mas'ud berkata: "Mengapa aku tidak boleh melaknati orang yang dilaknati Rasulullah saw. dan apa yang dilarangnya bagimu.Kebebasan Wanita Sha'id? Bukankah kamu tahu bahwa Rasulullah saw. namanya Ummu Ya'qub. melarang perbuatan tersebut. serta wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. tetapi dia tidak melihat sedikit pun apa yang dia inginkan.org/islam/Wanita/W1/Hadir. dia tidak melihat lagi apa yang pernah dia lihat sebelumnya. pasti kamu sudah menemukannya." Abdullah bin Mas'ud menjawab: "Pergilah dan lihat sendiri (bagaimana keluargaku).isnet. tinggalkanlah?"' Ummu Ya'qub berkata: "Ya."204 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata pula: "Koreksi Ummu Ya'qub terhadap Abdullah bin Mas'ud dengan menyebut keluarganya menunjukkan bahwa dia menyadari kesalahannya.

berkata: 'Orangorang yang biasa mengutuk tidak bisa mendapat syafaat dan tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Ummu Salamah menentang Umar ibnul Khattab yang tidak menyenangi istri-istri Nabi saw. Begitu pula halnya dalam Sunnah. mengenai suaminya yang menzhiharnya. Pelurusan pemahaman oleh Aisyah terhadap para sahabat. Dapat kami sebutkan beberapa contohnya sebagai berikut: q q q q q q q q q q q Ummu Salamah memberikan masukan pendapat yang sangat berharga kepada Rasulullah saw. Pada pagi besoknya. Keikutsertaan Asma binti Abu Bakar dalam shalat gerhana bersama wanita-wanita lainnya sehingga dia hampir pingsan. Mereka terkenal pada masa nabi-nabi terdahulu. Abdul Malik terbangun.'" (HR Muslim)206 Masih banyak lagi contoh lain yang menunjukkan kekuatan kepribadian wanita muslimah dan kesadarannya akan hak dan kewajibannya. Fathimah binti Qais meluruskan pendapat yang mengatakan wajibnya wanita yang sudah ditalak tiga tinggal di rumah suaminya selama menjalani masa 'iddah.s. Kepribadian Wanita Di dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa kepribadian wanita yang mempunyai kedudukan terpandang.isnet. Karena pelayan itu terlambat menyahut panggilannya. Kesiapan Ummu Sulaim menghadapi berbagai risiko dan bahaya keikutsertaannya dalam berjihad. Saya kira kisah-kisah mengenai para wanita suci ini akan lebih memperjelas keterangan tentang kepribadian wanita muslimah yang telah dibebaskan dan diangkat kedudukannya http://media. Pasal Keempat. Aku pernah mendengar Abu Darda mengatakan bahwa Rasulullah saw.. Perdebatan Khaulah binti Tsa'labah dengan Rasulullah saw. Asma binti Umais menentang Umar ibnul Khattab yang menganggap kecil nilai hijrah warga perahu. Contoh-contoh tersebut tersebar dalam berbagai pasal buku ini.html (5 of 8)12/12/2005 7:52:48 . Ketegaran Ummu Sulaim ketika memberitakan kematian putranya kepada suaminya. Ummu Darda berkata: "Aku dengar semalam kamu mengutuki pelayanmu ketika kamu memanggilnya. Pada suatu malam. pada peristiwa Hudaibiah.Kebebasan Wanita mengirim beberapa peralatan rumah tangga kepada Ummu Darda. Perhatian Hafshah binti Umar terhadap krisis kekhalifahan setelah kematian ayahnya. mengajukan pendapat mereka kepada beliau. lalu dia memanggil pelayannya. Asma binti Abu bakar menentang keangkuhan al-Hajjaj. Abdul Malik memakimakinya. Pasal 4. banyak ditemukan kisah-kisah para sahabat wanita yang mulia di samping kepribadian dua orang wanita terpandang dari zaman Ibrahim a.org/islam/Wanita/W1/Hadir.

sementara Sarah berdiri untuk berwudhu. Pintar dan Memahami Risiko yang Dihadapi Lanjutan hadits di atas. dan Sarah juga berdiri untuk berwudhu dan shalat. maka orang akan berkata: 'Dialah yang telah membunuhnya. SARAH ISTRI IBRAHIM A. siapakah perempuan yang bersamamu ini?" Ibrahim menjawab: "Saudaraku.Kebebasan Wanita oleh Islam sehingga banyak dari mereka yang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang sangat tinggi." Raja seperti orang sekarat dengan mengeluarkan suara seperti orang mendengkur dan kakinya bergerak-gerak. maka janganlah Engkau kuasakan orang kafir ini atas http://media. seandainya aku beriman pada-Mu dan pada Rasul-Mu dan Engkau menjaga kemaluanku." Kemudian Ibrahim menemui Sarah dan berkata: "Ucapanmu jangan berbeda dengan ucapanku.a. jika dia mati. lalu shalat. sebab aku telah memberitahu mereka bahwa kamu adalah saudara perempuanku. kemudian berdoa: "Ya Allah. kemudian raja mengirim utusan kepada Ibrahim untuk membawa Sarah. dan Engkau menjaga kemaluanku kecuali terhadap suamiku.s. maka janganlah Engkau kuasakan orang kafir atas diriku. berkata: "Rasulullah saw. kecuali terhadap suamiku. bersabda: 'Ibrahim a. seandainya aku beriman kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu. Demi Allah (aku terpaksa berdusta) karena di sini tidak ada orang mukmin selain aku dan kamu." (HR Bukhari dan Muslim)208 2. Dia memasuki satu desa yang dikuasai oleh seorang raja yang tergolong tirani.S." Kemudian raja berdiri menghampiri Sarah.org/islam/Wanita/W1/Hadir.isnet. 1. Tenang Menghadapi Cobaan Hadits berikut ini merupakan lanjutan hadits di atas. Dikabarkan kepadanya bahwa Ibrahim datang bersama seorang wanita yang sangat cantik. Lalu raja itu menyuruhnya datang menghadap. Kecantikan yang Luar Biasa Abu Hurairah r. Utusan itu bertanya: "Wahai Ibrahim. A." Kemudian raja mengirim utusan untuk membawa Sarah.207 Lalu raja itu memanggilnya. hijrah bersama Sarah. 4. Sarah berkata: "Ya Allah. Lalu raja berdiri ke dekat Sarah.' Maka sadarkanlah dia. 3.html (6 of 8)12/12/2005 7:52:48 . Penuh Tawakal kepada Allah Lanjutan hadits di atas. Sarah berdoa: "Ya Allah.

org/islam/Wanita/W1/Hadir. apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua. Kemudian Sarah berkata: "Ya Allah." Raja kembali seperti orang sakarat. 'Dan istrinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum. dicurahkan atas kamu." Lalu Sarah kembali kepada Ibrahim a. 5.'" Maka sadarkanlah dia untuk kedua dan ketiga kalinya. yang kalian kirim kepadaku ini hanyalah setan. 'Para malaikat ini berkata: 'Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Ini adalah) rahmatAllah dan keberkatan-Nya. mendengkur. Allah Memuliakan Sarah Lanjutan hadits di atas.' Ibrahim menjawab: 'Salamun (selamat)'. Malaikat itu berkata: 'Jangan kamu takut. dan merasa takut kepada mereka.'" (Hud: 69-73) http://media. Ikut Menerima Tamu dan Berita Gembira dari Para Malaikat Allah SWT berfirman: "Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Ihrahim memandang aneh perbuatan mereka. maka orang akan berkata: 'Sarah telah membunuhnya. dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benarbenar suatu yang sangat aneh. (melihat keadaan dirinya) raja berkata: "Demi Allah.Kebebasan Wanita diriku.s. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. mereka mengucapkan: 'Salaman (selamat). Kembalikanlah dia kepada Ibrahim dan berikanlah Hajar kepadanya. dan menggerakgerakkan kakinya. maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. seraya berkata: "Tahukah kamu bagaimana Allah menghinakan si kafir itu dan memberi kita seorang pelayan?" (HR Bukhari dan Muslim)209 6. sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth. Istrinya berkata: 'Sungguh mengherankan. hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir putranya) Ya'qub.isnet. jika dia mati.html (7 of 8)12/12/2005 7:52:48 .

84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.html (8 of 8)12/12/2005 7:52:48 .org/islam/Wanita/W1/Hadir.isnet. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.Kebebasan Wanita (sebelum.

menghibahkan dan memerdekakannya.isnet. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi.hlm.s." jilid 10. Bab: Firman Allah: "Dan Allah http://media. Kitab: Keutamaankeutamaan. Kitab: Jual beli. 202 Nash ini menurut versi Muslim. Kitab: Kebajikan. Maksudnya Sarah. 208 Bukhari. dan etika. 24. jilid 8. jilid 7. jilid 10. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. Muslim.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 201 Muslim. Bab: Diharamkan perbuatan menyambung dan minta disambungkan rambut. hlm. hlm. jilid 8. maka terimalah dia. Lihat Shahih al-Jami' ash-Shaghir. 203 Bukhari. 209 ibid 210 Bukhari. yang berbunyi: Yusuf (dan ibunya) diberi sebagian kecantikan. 254. jilid 12. 207 Gambaran tentang kecantikan Sarah terdapat dalam sabda Nabi saw. hadits no. hlm. 204 Fathul Bari. hlm. 316. Bab: Membeli budak dari orang kafir yang harus diperangi. Bab: Larangan mencaci maki binatang ternak dan lainnya. hubungan kekeluargaan. hlm. 496.. Kitab: Talsir surat al-Hasyr. 194. Kitab Fitnah (bencana) dan tanda-tanda kiamat. 206 Muslim. hlm. 1074. 255.html (1 of 9)12/12/2005 7:52:50 . Bab: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu. Kitab: Pakaian dan perhiasan. 166. Bab: Keutamaan Ibrahim a. Muslim. 98. Bab Kisah Ibnu Shayyad. jilid 5. jilid 6. 205 Fathul Bari.

Muslim. hlm. jilid 8. 136. hlm. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat.Kebebasan Wanita mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Kitab: Iman. hlm. hlm. jilid 7. hlm. jilid 7. 132. jilid 1. 281-282. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin.. hlm. 97. Kitab: Iman.isnet. jilid 8. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. 137. 212 ibid 213 Bukhari. hlm. 218 Bukhari. jilid 1. Bab: Keutamaankeutamaan Khadijah Ummul Mukminin. 134. 214 Bukhari. http://media. hlm. 137. jilid 8. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. 24. Muslim. hlm. Bab: Yahya bin Bakar menceritakan kepada kami. 211 ibid. 137. hlm. Kitab: Permulaan wahyu. 221 ibid 222 Bukhari. 24. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: "Dan (ingatlah) ketika malukat (Jibril) berkata: Hai Maryam. jilid 7. Muslim. Muslim. 134. jilid 1." jilid 7. 217 Disadur dari Fathul Bari. jilid 7. hlm. Kitab: Manaqib orang Anshar. Bab: Perkawinan Nabi saw. Bab: Yahya bin Bakar menceritakan kepada kami.. Bab: PermulaanWahyu kepada Nabi saw. Bab: Perkawinan Nabi saw. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. 220 Muslim.. jilid 8. hlm. 223 ibid 224 Fathul Bari. jilid 1. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 216.. jilid 8..org/islam/Wanita/W1/3kaki3. 141. 208 . sesungguhnya Allah telah memilih kamu . 97. 219 Disadur dari Fathul Bari.212.html (2 of 9)12/12/2005 7:52:50 . hlm. hlm. Kitab: Permulaan wahyu. Kitab: Manaqib orang Anshar. 215 ibid 216 Bukhari. Bab: Permulaan wahyu kepada Rasulullah saw.

141. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. hlm. Kitab: Jihad. Bab: Orang yang berbisik di hadapan orang banyak dan orang yang tidak mau menceritakan rahasia temannya. hlm. 142. putri Nabi saw. Kitab Kewajiban seperlima. Kitab Keutamaan-keutamaan para sahabat.html (3 of 9)12/12/2005 7:52:50 . hlm. jilid 8. Kitab: Kewajiban seperlima. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. hlm. Kitab: Minta izin. 233 Muslim. Bab: Keutamaan-keutamaan Khadijah Ummul Mukminin. 138. jilid 5. Bab: Bekerjanya seorang wanita di rumah suaminya. Kitab: Jihad. jilid 7. Kitab: Nafkah dan keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga.Bab: Apa yang disebutkan mengenai baju besi. hlm. Muslim. 3. 178. 232 Bukhari. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah. 234 Bukhari. 230 Fathul Bari. Kitab: Jihad dan peperangan. 130. hlm. hlm. hlm. 22. hlm. jilid 8. Shalat. Bab: Perkawinan Nabi saw. jilid 2. hlm. 226 Bukhari. Bab: Perang Uhud. Bab: Pengharaman khamar. Bab: Seorang wanita membuang dari mushalla sesuatu yang bisa mengganggu. hlm. dan istigfar. hlm. Kitab: Minuman. 229 Bukhari. doa. jilid 7. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Muslim. jilid 13. Kitab: Managib orang Anshar. jilid 11.. 231 Bukhari. tobat. jilid 6. Muslim. hlm. Muslim. Bab: Keutamaan-keutamaan anggota keluarga Nabi saw. 228 Bukhari. Bab: Gangguan yang diterima Nabi saw. Muslim. jilid 7. jilid 13. dan pedang Nabi saw. 227 Bukhari. Bab: Tasbih di permulaan siang dan di waktu mau tidur. 179. hlm. Bab: Pertama. hlm. Muslim. Kitab: Dzikir. Kitab. 440. 437. tongkat. hlm. 322.. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam. jilid 7. jilid 8. Bab: Kisah mengenai semenda Nabi saw.. 133. Bab: Memakai topi baja jilid 60 hlm. 85.Kebebasan Wanita 225 Bukhari. jilid 7..isnet. 87. hlm.. 433. jilid 7. 366. di antara mereka adalah Abu al-Ash bin Rabi. Kitab: Manaqib. 142. Muslim. jilid 3. 235 Bukhari. http://media. jilid 5. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 84. dari orang-orang musyrik dan munafik. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw.

jilid 7. Muslim. Bab: Manaqib Hasan bin Husain.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. jilid 8. Kitab: Keutamaan-Keutamaan para sahabat. Bab: Melihat wanita sebelum dikawini. Bab: Sabda Nabi saw. hlm. 440. jilid 7. 134. 97. http://media. 244 Fathul Bari. Kitab: Nikah. 109. Bab: Keutamaan-keutamaan Hasan dan Husain r.a. 32. hlm. jilid 7. Kitab: Manaqib. jilid 9. Kitab: Manaqib. Bab: Hijrah Nabi saw dan para sahabat ke Madinah. hlm. 238 Bukhari. Bab: keutamaan Aisyah r. hlm. Kitab: Manaqib orang Anshar. hlm. hlm. dan merangkulnya. 134. Bab: Keutamaan Aisyah.html (4 of 9)12/12/2005 7:52:50 . jilid 11. jilid 13. Muslim.: "Seandainya aku mengambil seorang kekasih. hlm. hlm.Kebebasan Wanita 236 Fathul Bari. hlm. Bab: Menyayangi anak. 248 Muslim. Muslim. Kitab: Jual beli. mencium. 237 Bukhari. bab: Tanda-tanda kenabian. 239 Bukhari. 247 Bukhari. 249 Bukhari. jilid 5. hlm. 235. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw. 142. jilid 8. hlm.. Bab: Perkawinan Nabi saw.. 440.a. 244 Muslim. jilid 7. 240 Bukhari. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw. 85. jilid 7. jilid 7. hlm. dengan Aisyah. jilid 8. jilid 8. jilid 7. Kitab: Manaqib. hlm. Bab: Apa yang disebutkan mengenai pasar. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 8. hlm. 225. hlm. Bab: Tanda-tanda kenabian. 245 Bukhari." jilid 8. 246 Disadur dari Fathul Bari. 130.. 106-107. 231-236.a. 200.isnet.. Kitab: Adab. Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw. Bab: Diantara keutamaan Abu Bakar Shiddiq r. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. Kitab: Keutamaankeutamaan para sahabat. 22. Kitab: keutamaan-keutamaan para sahabat. 241 ibid 242 Bukhari. 243 Bukhari.

187. Kitab: Gambaran mengenai hari kiamat. 123. jilid 4. jilid 1. Bab: Gangguan yang diterima Nabi saw dari orang-orang musyrik dan munafik. hlm. Bab: Cerita mengenai malaikat. Kitab: Kalimat-kalimat yang melunakkan hati. niscaya Allah ingin bertemu dengannya. Muslim. Muslim. Bab: Ilmu akan diangkat dan diambil. jilid 8. Kitab: Haji. 224. 229. 256 Bukhari. 255 Bukhari. membina rumah tangga dengannya di Madinah. hlm. niscaya Allah ingin bertemu dengannya. tobat. dan keadaan bumi pada hari kiamat. 259 Bukhari. Bab: Perkawinan Nabi saw. 44. Bab: Surat an-Najm. 258 Bukhari. hlm. hlm. Kitab: Jihad. 141.html (5 of 9)12/12/2005 7:52:50 . 60. Kitab: Permulaan makhluk. jilid 7. Kitab: Ilmu. Bab: Keutamaan Mekah dan bangunannya. Kitab: Faraid. Kitab: Nikah. jilid 8. hlm. lalu mengulanginya sehingga mengetahuinya secara sempurna. Kitab: Berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah. hlm.: "Peninggalanku tidak dapat diwariskan. surga dan neraka. 110. Bab: Kehancuran dunia dan penghimpunan manusia pada hari kiamat. jilid 1. Muslim. 127. jilid 17. Muslim. jilid 4. dan penghuninya. hari kiamat." jilid 5. Ia merupakan sedekah. 156. Bab: Makna firman Allah (Dan sesungguhnya Muhammad telah melihatnya lagi pada waktu yang lain). Kitab: Jihad. hlm. hlm. 99. hlm. http://media. Ia merupakan sedekah". hlm. 257 Muslim. hlm. Bab: Sabda Nabi saw. dan istigfar. 8. Bab: Seorang bapak mengawinkan anak gadis perawannya yang masih kecil. jilid 10. Bab: Tentang kebangkitan dari kubur. doa.Kebebasan Wanita 250 Bukhari. jilid 8. Kitab: Manaqib. Kitab: Dzikir. hlm. jilid 8. Kitab: Haji Bab: Membongkar Ka'bah dan pemugarannya. 207. dengan Aisyah. Bab: Sabda Nabi saw. jilid 14. Kitab: Ilmu. 153. jilid 4. Muslim.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. kedatangan Aisyah di Madinah. 176. hlm. 253 Bukhari. jilid 8. hlm. 65. hlm. Kitab: Tafsir. Muslim Kitab: Surga. 254 Bukhari.isnet. Bab: Barangsiapa yang ingin bertemu Allah. jilid 15 hlm. hlm. jilid 5.: "Peninggalanku tidak dapat diwariskan. 144. kenikmatan. dan Nabi saw. Kitab: Iman. Kitab: Kalimat-kalimat yang melunakkan hati. Bab: Bagaimana pengumpulan manusia. Bab: Apa yang disebutkan mengenai mencela pendapat. 181. 251 Bukhari. Muslim. 252 Bukhari. Bab: Barangsiapa yang ingin bertemu Allah. jilid 14. Bab: Orang yang mendengarkan sesuatu. hlm. Muslim.

269 Bukhari. 267 Muslim. Kitab: Haji. hlm. jilid 8. hlm. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. tobat. 7 268 Bukhari. Muslim. Bab: Keutamaan-keutamaan Hasan bin Tsabit r. hlm. 436. Bab: Seseorang itu diangkat untuk menjadi imam untuk diikuti. 444. Kitab: Keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Bab: Firman Allah: "Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang banyak. Bab: Kewajiban sa'i antara Shafa dan Marwah dan dijadikan sebagian dari syiar Allah. Bab: Firman Allah: "Sesungguhnya ada beberapa tanda (kekuasaan Allah) pada Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orangorang yang bertanya". 66.isnet. 264 Bukhari. Kitab: Kepemimpinan. Kitab: Peperangan. Bab Berita bohong.html (6 of 9)12/12/2005 7:52:50 . jilid 3. Muslim. Kitab: Shalat orang musafir. hlm. hlm. 68. Kitab: Dzihr. Bab: Mengenai wuquf dan firman Allah: "Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang banyak". 270 Muslim.Kebebasan Wanita 260 Bukhari. Bab: Penyusunan Al-Qur'an. 266 Muslim. 52. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 179. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil dan hukaman pemimpin yang zalim. jilid 2. Kitab: Haji. jilid 4. Kitab: Shalat. 253. Bab: Hukum rambut wanita yang dipintal. Bab: Barangsiapa yang ingin bertemu Allah. jilid 2. jilid 4. Bab: Keutamaan mengiringi jenazah. Kitab: Jenazah. http://media. Allah pun tidak ingin bertemu dengannya. jilid 1. 168. Muslim. jilid 6. 230. hlm. jilid 10. 314. Bab: Keutamaan menyalatkan jenazah dan mengiringinya. hlm. jilid 7." jilid 9. hlm. Muslim. 414. 163. 20. Bab: Mengenai Shalat malam dan orang yang tidur atau sakit sehingga tidak bisa melakukannya. Kitab Jenazah. Muslim. hlm. Bab: Seorang imam menunjuk penggantinya apabila dia berhalangan. Kitab: Haidh. Kitab: Haji. hlm. niscaya Allah ingin bertemu dengannya dan barangsiapa yang tidak ingin bertemu Allah. doa. jilid 8. hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. 262 Muslim. hlm.. jilid 7. 265 Bukhari. dan istigfar. jilid 3.a. 244. 263 Bukhari. jilid 4. jilid 2. hlm. hlm. Kitab: Tafsir. hlm. Bab: Keterangan balhwa sa'i antara Shafa dan Marwah adalah rukun. Kitab: Shalat. 43. hlm. 261 Bukhari.

278 ibid 279 Muslim. Bab: Sifat Nabi saw. 418. 396. 272 Bukhari. 160. 273 Bukhari. hlm. seusai shalat asar. maka hendaklah dia memberi isyarat dengan tangannya dan mendengarkan. 349.: "Mayit itu bisa disiksa karena sebagian tangis keluarganya. jilid 1. 282 Bukhari. Kitab: Jenazah.html (7 of 9)12/12/2005 7:52:50 .org/islam/Wanita/W1/3kaki3. dan waktunya. 161. Kitab: Minuman. 389. Muslim. Halaman: 167. umrah? jilid 4.Kebebasan Wanita 271 Bukhari. 401. hlm. 347. hlm. 61 274 Bukhari. Kitab: Manaqib. 276 Bukhari. Kitab: Jihad. jilid 1. 210. jilid 4. 12. Muslim. Kitab: Manaqib. Bab: Apabila ada yang mengajak bicara. Bab: Keringanan dari Nabi saw. hlm. Muslim. Bab: Orang yang memakai wewangian kemudian dia mandi. hlm. Kitab: Shalat orang musafir dan mengqasharnya. Bab: Anjuran mengirim hewan kurban ke tanah Haram bagi orang yang tidak ingin pergi sendiri. Muslim. Bab: Ketentuan waktu mengusap sepatu. Muslim. 43. Bab: Kaum wanita berperang dan bertempur bersama kaum pria. Muslim. 281 Bukhari. jilid 4. jilid 7. hlm. jilid 6. jilid 12. Kitab: Haji. jilid 7. jilid 7. Bab: Mayit bisa disiksa karena ratapan keluarganya. hlm. Kitab: Jihad. Kitab: Mandi. Kitab: Muslim. mengenai meletakkan tuak dalam bejana dan kantong setelah adanya pelarangan. Bab: Wewangian bagi orang yang ingin memakai ihram. jilid 3." jilid 3.. 90. Bab: Sifat Nabi saw. Bab: Berapa kali Nabi saw. Kitab: Umrah. Bab: Kaum wanita berperang bersama kaum http://media.. 275 Bukhari. jilid 4. Muslim. Bab: Mengetahui dua rakaat yang dilakukan Nabi saw. hlm. sementara bekas wewangiannya masih tinggal. hlm.isnet. Kitab: Haji. Bab: Sabda Nabi saw. Kitab: Haji. hlm. 277 Lihat htab Al-Ijabah li Iradi Istidrakat Aisyah ala ash-Shabah: 31-32. hlm. Kitab: Jenazah. 293 294. 389. Kitab: Haji. hlm. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Keterangan mengenai jumlah umrah Nabi saw. jilid 4. hlm . jilid 2. Bab: Keutamaan-keutamaan Abu Hurairah r. hlm. sementara dia dalam keadaan shalat. Bab: Orang yang mengalungkan kalung pada hewan kurbannya dengan tangannya sendiri.a. 280 Bukhari. hlm. jilid 3. Kitab: Thaharah. Kitab: Bab-bab amalan dalam shalat.

hlm. jilid 4. Bab: Berita bohong. 361. Kitab: Peperangan. Kitab: Adab. jilid 8. dengan Khadijah dan keutamaan Khadijah. Kitab: Hadits-hadits mengenai para Nabi. Bab berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh. hlm. Muslim. Kitab Keutamaan-keutamaan para sahabat. 292 Bukhari. jilid 7. 347. 32. Abu Bakar.: "Tiada halal bagi orang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan temannya lebih dari tiga hari. 285 Muslim. 344. jilid 7. 291 Bukhari. jilid 4. 284 Bukhari. hlm. Kitab: Tobat. Muslim. 437. jilid 4. hlm. 445. Bab: Keutamaan Khadijah Ummul Mukminin.Kebebasan Wanita pria. hlm. hlm. jilid 4. 104. Kitab: Haji. 136. 364. hlm. hlm. http://media. bab: pahala umrah menurut kesusahan yang dihadapi. Bab: Tidak bertegur sapa dan sabda Nabi saw. Muslim. hlm. Bab: Keutamaan berjihad dan berperang.isnet. hlm. 290 Bukhari. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 288 Bukhari. hlm.a. 163. 118.a.l34.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. jilid 3. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Haji. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw. jilid 4. Bab: Perkawinan Nabi saw. Bab: Keterangan mengenai macam-macam ihram.. Bab: manaqib orang Quraisy. jilid 5. Bab: Keutamaan-keutamaan Hasan bin Tsabit r. 31. hlm. hlm 135. Bab: Keterangan mengenai macam-macam ihram. dan Umar r. 286 Bukhari. jilid 4. jilid 6. Kitab: Haji. Muslim. Bab: Keterangan mengenai macam-macam ihram. jilid 8. hlm. hlm. 196. Bab: Keutamaan Aisyah r. jilid 8. 501. hlm. 360.. hlm. 287 Bukhari.a.html (8 of 9)12/12/2005 7:52:50 . Bab: Orang yang tidak ingin keturunannya dimaki. 34. 283 Bukhari. Bab: Apa yang disebutkan mengenai kubur Nabi saw. 294 Bukhari. Kitab: Hadits-hadits mengenai para nabi. 293 Bukhari." jilid 13. jilid 7. Kitab: haji. jilid 7. jilid 7. Kitab: Jenazah. hlm. Kitab: Jihad. 289 Muslim. Kitab: Haji. Bab: Orang yang mengerjakan umrah apabila dia thawaf untuk umrah. Kitab: Haji. Muslim.. hlm. Bab: Haji kaum wanita.

64. Bab: Apa yang disebutkan secara khusus oleh Nabi saw. jilid 10. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.Kebebasan Wanita 295 Bukhari.'. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. Kitab: Tafsir. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. bab: Firman Allah SWT: "Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini.org/islam/Wanita/W1/3kaki3. 67. Kitab: Bencana. Bab: Yang diucapkan ketika masuk ke kuburan mendoakan penghuninya. 188. 296 Bukhari. 167.isnet. 300 Muslim. hlm. hlm. hlm. Bab: Masalah ila'dan menjauhi istri.html (9 of 9)12/12/2005 7:52:50 . Bab: Utsman bin Haitsam menceritakan kepada kami. mengenai kesepakatan para ilmuwan. no. 299 Bukhari. Kitab: Jenazah. hlm. 298 Muslim. hlm. jilid 3. Kalibata Utara II No. 297 Lihat Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah. jilid 4. (sebelum. jilid 17. 69. 100.84 Jakarta 12740 Telp. Kitab: Berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. jilid 16. Kitab: Thalak.

isnet.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Kemudian Ibrahim pulang (ke Syam). sambil mengangkat kedua tangan dia berkata: "Wahai Tuhan kami. Menurut satu riwayat210: 'Wahai Ibrahim. Di sanalah Ibrahim menempatkan mereka.' Hajar berkata: 'Aku pasrah kepada Allah. Lalu Hajar bertanya lagi: 'Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan perbuatan ini?' Ibrahim menjawab: 'Ya. Tetap Tenang Meskipun Berada di Daerah Terpencil Lanjutan hadits di atas. Ibu Ismail segera membuntutinya dan berkata: 'Hai Ibrahim.lalu menempatkannya di samping Baitullah dekat pohon besar di atas zamzam dan bagian atas masjid.'" (HR Bukhari)211 2.html (1 of 10)12/12/2005 7:52:54 . Ibrahim menghadapkan mukanya ke arah Baitullah. sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman.' Hajar berkata: 'Kalau demikian halnya. tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dia memakai ikat pinggang untuk menutupi tanda hamilnya di hadapan Sarah. lalu Ibrahim berangkat hingga ketika sampai di Tsaniyyah dan mereka sudah tidak melihatnya lagi. Wahai http://media. kepada siapa engkau tinggalkan kami?' Ibrahim menjawab: 'Kepada Allah. pergi kemana engkau dan engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan apa-apanya ini?' Hajar menyampaikan pertanyaan itu kepada Ibrahim berulang kali. juga tidak ada air. Kemudian Ibrahim membawa Hajar dan Ismail --ketika itu Hajar sedang menyusukan Ismail-. 1.' Kemudian Hajar kembali (ke Baitullah). Ibrahim meletakkan di samping mereka satu kantong kurma dan satu tong air. sementara Ibrahim tidak menoleh kepadanya sama sekali. di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. HAJAR IBU ISMAIL A. Penuh Tawakal Kepada Allah Ibnu Abbas berkata: "Wanita pertama yang memakai ikat pinggang adalah ibu Ismail. lalu memanjatkan doa.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota B.S. Ketika itu belum ada seorang pun tinggal di Mekah.

Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah saw. Ternyata dia mendengarkan suara itu lagi. (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat. Hajar melihat anaknya merintih kehausan. Karena tidak tahan melihat anaknya begitu." Beliau bersabda: "Lalu Hajar minum dan menyusukan anaknya. Malaikat (Jibril) berkata kepada Hajar: "Janganlah kamu takut tersia-sia. dia kehausan. dan begitu pula anaknya.Kebebasan Wanita Tuhan kami. karena sesungguhnya di sinilah Baitullah itu di mana anak ini dan ayahnya akan membangunnya kelak.isnet. lalu berdiri di atasnya dan melihat-lihat apakah ada seseorang di sana. Jika kamu ingin memberi pertolongan. Hajar berdiri di atas bukit itu dengan menghadap ke arah lembah untuk melihat apakah di sana ada orang. Menggeluti Kehidupan dan Arif dalam Berbuat http://media. Lalu dia turun dari bukit Shafa hingga sampai ke lembah tersebut. Lalu Hajar membuat kubangan kecil dengan tangannya seperti ini. Kemudian dia sampai ke Marwah. lalu dia berkata kepada dirinya sendiri: 'Diamlah kamu." Selanjutnya." Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi saw." 3. mudah-mudahan mereka bersyukur. selanjutnya menciduk air tersebut dan memasukkannya ke dalam tong. sehingga dia berhasil menembus lembah itu. bersabda: "Semoga Allah menyayangi Ibu Ismail. Allah Memuliakan Hajar Lanjutan hadits di atas. Ibu Ismail menyusukan Ismail dan dia sendiri minum dari air (yang ditinggalkan Ibrahim dalam tong tadi)." 4.html (2 of 10)12/12/2005 7:52:54 . dia mendengar suara. Jibril menggali dengan tumitnya --atau berkata: 'Dengan sayapnya'-.' Tiba-tiba malaikat (Jibril) muncul tepat pada tempat zamzam. Seandainya dia meninggalkan zamzam --atau beliau bersabda: 'Seandainya dia tidak menciduk air itu'-niscaya zamzam itu sudah menjadi mata air yang mengalir terus ke permukaan buini. Dia mengangkat ujung bajunya. Ketika air yang dalam tong itu habis. Dia melakukan hal itu (berlari dari Shafa ke Marwah) sebanyak tujuh kali. Namun dia tidak melihat seorang pun berada di sana. Dan Allah tidak akan menyianyiakan keluarganya.' Dia tekun mendengarkan suara itu. maka tolonglah aku. Ternyata tidak ada seorang pun di sana. Hajar pun berangkat (untuk mencari air) Dia melihat bahwa Shafa adalah bukit yang terdekat dari tempat itu. lalu berlari sebagai larinya orang yang sangat kepayahan.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka buah-buahan. "Tatkala Hajar sampai ke atas Marwah.hingga keluarlah air. Sedangkan air itu terus memancar setelah diciduk. lalu dia berkata: 'Engkau telah memperdengarkannya. berkata: "Demikianlah halnya sa'i yang dilakukan manusia antara kedua bukit tersebut.

Apabila banjir datang. Mereka sangat sayang kepada Ismail dan merasa kagum kepadanya setelah dia dewasa. berkata: 'Rombongan itu tahu bahwa ibu Ismail merasa senang mendapatkan teman. Kemudian mereka mengajak keluarga mereka untuk tinggal di tempat itu.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Sejak itu beliau menyepi di Gua Hira untuk beribadah selama bermalam-malam sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Lalu utusan itu kembali dan memberitahu Kabilah Jurhum bahwa disitu ada air Kemudian mereka mendatangi tempat air itu. maka dia akan lewat di sebelah kanan dan sebelah kirinya. menerima wahyu adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Hal itu terus beliau lakukan hingga datang kepada beliau kebenaran (wahyu) ketika beliau sedang berada di dalam Gua Hira. Akhirnya semua anggota keluarga mereka tinggal di tempat itu. "Adalah Baitullah ketika itu agak tinggi letaknya bagaikan bukit kecil.Kebebasan Wanita Lanjutan hadits di atas. Bergaul Baik dengan Suami Aisyah.html (3 of 10)12/12/2005 7:52:54 ." (HR Bukhari)212 C. lalu mereka berkata: 'Burung itu pasti berputar-putar di atas air. bersabda: "Sebaik-baik wanita (pada zaman)nya adalah Maryam putri Imran dan sebaik-baik wanita (dari umat)nya adalah Khadijah. Setelah beberapa hari.' Mereka berkata: 'Ya.' Mereka berkata: 'Apakah kamu mengizinkan kami singgah di tempatmu ini?' Ibu Ismail menjawab: 'Boleh. Ketika itu beliau tidak melihat mimpinya kecuali datang bagaikan cahaya subuh. kami setuju. Kita kenal betul dengan tempat ini dan biasanya tidak ada air.' Lalu mereka mengirim satu atau dua orang utusan yang berlari cepat."214 http://media. Mereka melihat burung-burung melayang-layang mengitari tempat itu. Ketika dia sudah akil balig." (HR Bukhari dan Muslim)213 1. Lalu mereka tinggal di situ. berkata: 'Ketika itu ibu Ismail berada dekat air itu. lalu singgah di (satu tempat) di bawah Mekah. Nabi saw. beliau pulang kepada Khadijah mengambil bekal lagi untuk beberapa malam. berkata: "Mula pertama Rasulullah saw. Demikianlah keadaannya hingga lewat dekat mereka rombongan dari Kabilah Jurhum atau Keluarga Jurhum. Ali bin Abu Thalib berkata bahwa Rasulullah saw.' Ibnu Abbas berkata: "Lalu Nabi saw. mereka mengawinkannya dengan salah seorang gadis mereka. Selanjutnya Ismail tumbuh menjadi dewasa. KHADIJAH BINTI KHUWALID ISTRI RASULULLAH SAW. Untuk itu beliau membawa bekal.isnet. Mereka datang dari daerah Kada. lalu belajar bahasa Arab dari mereka. Ternyata mereka menemukan air. asal kalian tidak punya hak atas air ini. Ummul Mukminin.

Kemudian dia melepaskanku sambil berkata: 'Bacalah!' Aku jawab: 'Aku tidak bisa membaca. setiap orang yang datang dengan mengemban tugas sepertimu. engkau suka memikul beban orang lain. sehingga hilang rasa takut beliau. saudara misan Khadijah. kalau saja aku masih hidup pada saat engkau diusir oleh kaummu.: "Ini adalah Namus (Jibril) yang telah diturunkan oleh Allah kepada Musa. hingga beliau masuk ke rumah Khadijah binti Khuwailid r. Ketika itu dia sudah tua dan buta.: "Wahai anak saudaraku. tentu aku akan membelamu mati-matian. datang dan berkata: 'Bacalah!' Beliau menjawab: 'Aku tidak bisa membaca. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.' Dia memeluk dan mendekapku untuk yang kedua kali hingga aku merasa kepayahan. bertanya: "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab: "Ya. Dia sudah terbiasa menulis dengan tulisan Ibrani. pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad ibnul Uzza. Sangat Cerdas dan Tawakal Lalu Malaikat Jibril a. Oh.' Lalu dia melepaskanku dan berkata: 'Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. pasti dimusuhi. dan engkau senantiasa membela kebenaran.'"215 3. pulang membawa ayat tersebut. bergembiralah! Demi Allah. menceritakan kepada Waraqah segala sesuatu yang telah beliau alami.' Lalu dia menyelimuti Nabi saw. Jika harimu itu sempat aku alami. engkau suka memuliakan tamu." (HR Bukhari dan Muslim) http://media. selimutilah aku.' Rasulullah saw." Rasulullah saw.' Beliau berkata: 'Lalu malaikat itu memeluk dan mendekapku erat-erat sehingga aku merasa kepayahan.isnet.s.' Khadijah berkata: 'Jangan begitu. kalau saja aku pada masa kenabianmu kelak masih muda belia. Kemudian beliau menceritakan apa-apa yang telah beliau alami kepada Khadijah seraya berkata: 'Aku sungguh khawatir sekali akan keselamatan diriku. dengarkanlah cerita anak saudaramu ini!" Waraqah bin Naufal berkata kepada Nabi saw. sementara hati beliau gemetar sekali. seraya berkata: 'Selimutilah aku.html (4 of 10)12/12/2005 7:52:54 . Lalu Waraqah berkata kepada Rasulullah saw.' Dia memeluk dan mendekapku untuk ketiga kalinya sehingga aku merasa kepayahan. Sesungguhnya engkau telah menyambung tali persaudaraan. Khadijah berkata kepadanya: "Wahai anak pamanku. Waraqah bin Naufal telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliah.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Oh.a.Kebebasan Wanita 2. Penuh Kasih Sayang dan Perhatian terhadap Suami Kemudian Khadijah mengajak Nabi saw.' Lalu ia melepaskanku seraya berkata: 'Bacalah!' Aku menjawab: 'Aku tidak bisa membaca. Allah tidak bakal mengecewakanmu selamanya. Bacalah. engkau suka memenuhi kebutuhan orang tak punya. dan cukup banyak menulis dari Injil dengan tulisan Ibrani. dan Tuhanmulah yang paling Pemurah. apa yang engkau alami?" Rasulullah saw.

dan dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang memblokade. kemudian mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah. minta izin untuk menemui Rasulullah saw. berkata: "(Khadijah) beriman ketika orang-orang kafir kepadaku. Aisyah berkata: "Nabi saw. seringkali menyebut-nyebutnya. padahal aku tidak pernah melihat (bertemu dengan)nya."219 5." (HR Muslim)221 7.a. Hal itu mengingatkan beliau kepada cara minta izinnya Khadijah. lalu memotongnya menjadi beberapa bagian.isnet. Senantiasa Mengingat Khadijah r. bersabda: 'Sesungguhnya aku telah diberi karunia dengan cintanya Khadijah kepadaku. Akan tetapi (rasa cemburuku itu timbul karena) Nabi saw. berkata: "Allah mengaruniaiku anak darinya ketika Dia tidak memberiku anak dari istriistriku yang lain.Kebebasan Wanita 216 Dalam satu riwayat menurut versi Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah saw.a. sangat Mencintai Khadijah r. Aisyah berkata: "Tidak ada rasa cemburuku terhadap salah seorang dari istriistri Nabi saw. Bahkan beliau sering menyembelih seekor kambing. dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku.org/islam/Wanita/W1/Hajar.'" (HR Muslim)220 6. Aisyah berkata: "Rasulullah saw. Rasulullah saw."217 4. yang melebihi rasa cemburuku terhadap Khadijah. dia berkata: "Halah binti Khuwailid. Rasulullah saw. Rasulullah saw. tidak mengawini selain Khadijah sampai dia (Khadijah) meninggal dunia. http://media.html (5 of 10)12/12/2005 7:52:54 .: 'Seolah-olah tidak ada di dunia ini wanita selain Khadijah?' Beliau berkata: 'Sesungguhnya dia (adalah wanita yang utama) dan dia (adalah wanita yang bijaksana) dan dari dialah aku mendapatkan anak." (HR Bukhari dan Muslim)222 Dari Aisyah.'" (HR Bukhari)218 Di dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Nabi saw.a. saudara perempuan Khadijah. sehingga beliau agak terperanjat. Memuliakan Khadijah r. Melahirkan Keturunan yang Saleh Aisyah berkata: "Terkadang aku berkata kepada Rasulullah saw.

org/islam/Wanita/W1/Hajar.' Lalu aku berkata: 'Apa yang membuatmu selalu teringat kepada salah seorang nenek dari nenek-nenek Kabilah Quraisy itu? Dia sudah tua renta dan telah habis ditelan masa? Bukankah Allah sudah memberimu pengganti yang lebih baik daripadanya?'" (HR Bukhari dan Muslim)223 Dalam salah satu riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah saw. FATHIMAH AZ-ZAHRA PUTRI RASULULLAH SAW. Apabila dia datang kepadamu. Setelah itu Fathimah memaki-maki orang-orang Quraisy http://media. sedang sujud. menjawab: "Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik daripada dia. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata: 'Apakah kalian tidak melihat orang yang suka mencari muka itu? Siapa di antara kalian yang mau pergi ke tempat unta keluarga si fulan."224 8. ini Khadijah datang kepadamu dengan membawa bejana berisikan lauk pauk atau makanan atau minuman. dan ari-ari (hewan tersebut yang telah mereka potong sebelumnya)? Bawa semua kotoran itu ke sini dan tunggu sebentar. lalu mengambil kotoran. tetap saja sujud. Abdullah berkata: "Suatu ketika Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Kemudian beliau berkata: 'Ya Tuhan. Allah Memuliakan Khadijah r. sementara mereka tertawa terbahak-bahak sampai mereka miring satu sama lainnya. Beliau masih tetap dalam keadaan sujud hingga Fathimah membuang kotoran tersebut dari pundak beliau. maka letakkanlah kotoran tersebut di atas pundaknya.html (6 of 10)12/12/2005 7:52:54 .' Aisyah berkata: 'Aku merasa cemburu sekali. 1.isnet. tengah melaksanakan shalat di dekat Ka'bah dan di sana ada sekumpulan orang Quraisy sedang duduk-duduk. Penuh Perhatian terhadap Ayah Tentang cerita masa kecilnya. darah.'" (HR Bukhari dan Muslim)225 D. maka sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya dan dariku dan beri kabar gembiralah kepadanya tentang sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara di mana di dalamnya tidak ada keributan dan kesusahan. Tatkala Rasulullah saw. Fathimah ketika itu sudah gadis remaja. shalat. Apabila dia telah sujud. Nabi saw. Abu Hurairah berkata: "Jibril datang kepada Nabi saw.a. dan berkata: 'Wahai Rasulullah. rupanya si Halah. Dia segera berlari ke tempat Nabi saw. Lalu ada seseorang yang berangkat untuk memberitahu Fathimah. dia meletakkan kotoran tersebut ke atas pundak Nabi saw. Maka berangkatlah orang yang paling celaka di antara mereka (yaitu Uqbah bin Abi Mu'ith) untuk mengambil kotoran tersebut.

isnet. dikatakan bahwa dia ditanyai tentang luka Nabi saw. Sabar dan Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Ali mengatakan bahwa Fathimah r. terluka. maka hendaklah kalian baca tasbih tiga puluh tiga kali.a. Aisyah menyampaikan cerita Fathimah tadi kepada beliau. pada hari peperangan Uhud." Di dalam riwayat Abu Daud yang lain http://media. Beliau berkata: "Tetaplah di tempat kalian. putri Rasulullah saw. Ketika Fathimah melihat darah luka itu semakin banyak mengalir. Ali berkata: "Suatu ketika Fathimah putri Nabi saw. dari Sahal r. dia mengambil tikar. ketika itu Fathimah tidak menemukan Nabi saw. Dia memutar gilingan hingga lecet tangannya. lalu membakarnya sehingga menjadi abu. datang kepada Nabi saw. gigi geraham beliau patah. lalu menemui kami.a. berada di dekatku." Beliau lalu duduk di antara kami. Kami bangun menemui beliau. untuk mengadukan tangannya yang lecet akibat gilingan miliknya." (HR Bukhari dan Muslim)228 3. Setelah Nabi saw. Dia mendengar bahwa ada seorang budak datang kepada Nabi saw. aku mengikat janji (bersepakat) dengan seorang pandai emas dari Bani Qainuqa untuk pergi bersamaku mengambil kayu idzkhir (yang harum aromanya) yang akan kujual kepada para pandai emas sehingga uangnya dapat kupergunakan buat penyelenggaraan pesta perkawinanku.Kebebasan Wanita tersebut. tahmid tiga puluh tiga kali.html (7 of 10)12/12/2005 7:52:54 . maka dia berkata: "Wajah Nabi saw. Lalu Fathimah membasuh darah (luka beliau) sementara Ali memegangi. sehingga masalah itu akhirnya dia ceritakan kepada Aisyah." (HR Bukhari dan Muslim)229 Menurut riwayat Abu Daud.a. Saat itu aku merasakan betapa dinginnya telapak kaki beliau yang menyentuh perutku. Tetapi. dia memanggul girbah air hingga lecet pundaknya. Menikah dengan Ali bin Abu Thalib Ali bin Abi Thalib r. Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Hajar. Kemudian beliau berkata: "Maukah kalian aku beritahu mengenai sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Apabila kalian sudah siap di tempat tidur kalian. Waktu itu kami sudah berada di tempat pembaringan. Hal itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan." (HR Bukhari dan Muslim)226 Tentang cerita masa dewasanya." (HR Bukhari dan Muslim)227 2. dan topi baja yang ada di atas kepala beliau pecah tertembus panah. dan takhir tiga puluh empat kali.. datang. dan dia menyapu rumah sehingga berdebu pakaiannya. berkata: "Ketika aku hendak membina rumah tangga dengan Fathimah.. kemudian menempelkannya ke tempat luka sehingga darah berhenti mengalir.

Rasulullah saw. tidak mungkin berkumpul putri Rasulullah saw. sehingga Fathimah tersenyum.' Kemudian beliau menyuruh putrinya itu duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau." (HR Bukhari dan Muslim)232 5. dalam Membela Fathimah Miswar bin Makhramah berkata: "Ali meminang putri Abu Jahal. Akan tetapi.'--231 Akhirnya Ali membatalkan pinangannya tersebut. Kemudian datang Fathimah dan beliau mengajaknya masuk. Aku tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram. Setelah berbicara sejenak secara berbisik-bisik. keluar dengan memakai pakaian yang tidak dijahit terbuat dari bahan bulu berwarna hitam. lalu Fathimah menangis tersedu-sedu. Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku. berkumpul bersama beliau..uhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kalian. dan aku tidak suka kalau ada sesuatu yang menyakitinya. dia mau kawin dengan putri Abu Jahal.."230 4. dan berkata: '(Wahai Rasulullah).html (8 of 10)12/12/2005 7:52:54 . Itulah Ali.isnet. Nabi saw. demi Allah.' --Menurut satu riwayat: 'Dan sesungguhnya aku merasa khawatir jika agamanya sampai terfitnah . Lalu datang Fathimah . Suami. lalu beliau mengajaknya masuk. Ummul Mukminin berkata: "Pada waktu Rasulullah sakit kami para istri Nabi saw.. Memuliakan Fathimah. Kemudian datang pula Ali dan beliau pun mengajaknya masuk. hanya memilih berbisik dengan kamu di antara kita semua. Kemudian kamu menangis. lalu mempercayai aku. Tidak seorang pun dari kami yang pergi meninggalkan tempat. Berita itu sampai kepada Fathimah. dengan putri musuh Allah sama sekali.' Ketika Rasulullah saw. berdiri. Datang al-Hasan bin Ali. Aku berkata kepada Fathimah: 'Aku adalah salah satu dari istriistri beliau Tetapi Rasulullah saw. Melihat kesedihan yang dialami putrinya itu.Kebebasan Wanita dikatakan: "Fathimah membuat roti sehingga warna mukanya berubah (terkena arang). hai ahlal bait. pergi.'" (HR Muslim)233 Aisyah. Kemudian beliau membacakan firman Allah: 'Sesungg. Kemarahan Rasulullah saw. Kemudian datang al-Husain dan masuk bersamanya. 'Selamat datang putriku.. dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kemudian saya mendengar beliau membaca syahadat dan bersabda: 'Sesungguhnya aku telah menikahkan Abul Ash bin ar-Rabi. Begitu melihat Fathimah.' Mendengar berita itu.org/islam/Wanita/W1/Hajar. kaummu menduga bahwa kamu tidak akan pernah marah untuk membela putri-putrimu. Lalu dia pergi menemui Rasulullah saw. http://media. beliau menyambutnya seraya berkata. beliau berbicara secara berbisik-bisik sekali lagi. dan Kedua Putranya Aisyah berkata: "Pagi-pagi Nabi saw.

' Lalu Fathimah menceritakannya kepadaku sebagai berikut: 'Pembicaraan beliau yang pertama kali adalah mengenai Jibril yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an oleh beliau setiap tahun satu kali. Fathimah datang untuk menemui beliau. Tatkala Nabi saw. beliau berdiri menghampiri Fathimah.. dia berkata: ".'" (HR Bukhari dan Muslim)237 Dari Ibnu Umar. Lalu beliau duduk di pekarangan rumah Fathimah. Beliau berkata: 'Wahai Fathimah. aku mendengar Rasulullah saw."236 Abu Hurairah ad-Dausi r. Beliau tidak berbicara denganku dan aku juga tidak berbicara dengan beliau hingga sampai ke pasar Bani Qainuqa.'" (HR Bukhari)238 6.Kebebasan Wanita aku langsung bertanya kepada Fathimah: 'Masalah apa yang dibisikkan beliau kepadamu?' Fathimah menjawab: 'Aku tidak mungkin mengungkapkan rahasia Rasulullah saw.. Dan pada tahun ini hal itu dilakukan sampai dua kali. datang untuk menemuinya. wafat. cintailah ia dan cintailah orang yang mencintainya.isnet.org/islam/Wanita/W1/Hajar. apakah kamu tidak merasa senang apabila kamu menjadi pemimpin wanita-wanita mukmin atau sebagai pemimpin umat ini?' Di dalam satu riwayat disebutkan234: 'Ucapan beliau tersebut membuat Fathimah tertawa. Karena itu (kata beliau padaku) hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bersabar.' Setelah Rasulullah saw. (Fathimah berkata) karena itulah aku menangis seperti yang engkau lihat. dan an-Nasa'i disebutkan: ".. aku kembali menanyai Fathimah: 'Aku sengaja menemuimu untuk menanyakan apa sebenarnya yang dibisikkan Rasulullah saw. Tatkala melihat kesedihanku itulah beliau berbicara kepadaku secara rahasia untuk kedua kalinya. bersabda: 'Keduanya (Hasan dan Husain) adalah sekuntum bunga dunia dan akhirat untukku. keluar sesaat di siang hari. merangkul dan menciumnya seraya berkata: 'Ya Allah. Sebaliknya Fathimah juga melakukan hal yang sama apabila Nabi saw. kepadamu. dan menyuruhnya duduk di tempat duduk beliau. menciumnya. Beliau bertanya: 'Apakah di sana ada Luka (nama kecil alHasan bin Ali)?' Fathimah menahan Hasan sebentar. Itu menurutku menunjukkan sudah dekatnya ajalku. lalu memeluk dan menciumnya. sebab dahulu kamu tidak mau menceritakannya kepadaku. at-Tirmidzi. sakit.' Fathimah berkata: 'Sekarang baiklah akan aku ceritakan kepadamu. berkata: "Nabi saw. Mirip Fathimah dan Putranya http://media. Lalu Hasan datang bergegas sehingga Rasulullah saw. Saya kira Fathimah memasangkan kalung (yang terbuat dari bahan yang harum baunya) kepada Hasan atau memandikannya..html (9 of 10)12/12/2005 7:52:54 .'" (HR Bukhari dan Muslim)235 Dalam satu riwayat menurut Abu Daud.a. Sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah aku terhadapmu. apabila Fathimah datang untuk menemui Nabi saw.

" (HR Bukhari dan Muslim)239 Dari Anas. Allah Memuliakan Fathimah Aisyah r..isnet."241 7. gaya. Kalibata Utara II No. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Cara berjalannya mirip sekali dengan berjalannya Nabi saw. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.84 Jakarta 12740 Telp. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln." (HR Bukhari)240 Menurut riwayat Abu Daud.org/islam/Wanita/W1/Hajar. dibandingkan dengan Hasan bin Ali.Kebebasan Wanita Aisyah berkata: ". dalam cara berdiri dan duduk seperti Fathimah. dia berkata: "Tidak ada seseorang yang lebih mirip rupanya dengan Nabi saw. at-Tirmidzi. lalu Fathimah datang dengan berjalan kaki.a.html (10 of 10)12/12/2005 7:52:54 . berkata kepada Fathimah: "Apakah kamu tidak senang apabila kamu menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga?" (HR Bukhari)242 (sebelum. dan pembawaannya dengan Rasulullah saw. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.. dan an-Nasa'i: "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih minp rupa. mengatakan bahwa Rasulullah saw.

: 'Siapa orang yang paling engkau cintai?' Beliau menjawab: 'Aisyah. dan Ibnu Daghinah ikut berangkat bersama Abu Bakar.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. pemimpin Kabilah Qarah. AISYAH UMMUL MUKMININ "Dari Umar ibnul Ash dikatakan bahwa dia bertanya kepada Nabi saw. 'Bapaknya.a. suka menyambung tali persaudaraan. suka memikul beban orang lain.' Aku bertanya lagi: 'Dari kalangan pria?' Beliau menjawab. dan tiada hari yang mereka lewati kecuali Rasulullah datang ke rumah kamu baik siang maupun malam hari. tidak mungkin keluar dan tidak mungkin dikeluarkan. suka memuliakan http://media.isnet. suka menjalin hubungan kekeluargaan.'" (HR Bukhari dan Muslim)243 1. suka memikul beban orang lain. Ibnu Daghinah berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya orang yang seperti Abu Bakar tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan. Saya siap menjadi penanggunganmu.html (1 of 17)12/12/2005 7:52:59 . dia bertemu dengan Ibnu Daghinah. istri Nabi saw. Kembalilah dan beribadahlah kepada Tuhanmu di negerimu. Abu Bakar keluar untuk berhijrah dengan tujuan negeri Habasyah. berkata: "Aku tidak menyadari kenyataan bahwa kedua orang tuaku telah memeluk agama Islam. Lingkungan Khusus Tempat Aisyah r. suka memuliakan tamu. wahai Abu Bakar.' Ibnu Daghinah berkata: 'Orang sepertimu ini. Sebab engkau suka memenuhi kebutuhan orang yang tidak punya. wahai Abu Bakar?' Abu Bakar menjawab: 'Kaumku telah mengusirku. Kemudian Ibnu Daghinah berkeliling menemui tokoh-tokoh Quraisy pada sore harinya. Dibesarkan Urwah bin Zubair mengatakan bahwa Aisyah. Ketika dia sampai di Barkal Ghimad (Yaman). dan suka membantu para penegak kebenaran. Kemudian ketika kaum muslimin mendapat cobaan.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota E. karena itu aku akan mengembara di muka bumi sehingga aku bisa beribadah kepada Tuhanku. Apakah kalian mengeluarkan seseorang yang suka mencukupi kebutuhan orang yang tidak punya.' Akhirnya Abu Bakar kembali. Dia bertanya: 'Mau kemana kamu.

' Aisyah berkata bahwa kemudian Ibnu Daghinah pergi menemui Abu Bakar. di samping kami juga tidak bisa menerima perbuatan Abu Bakar itu terus berlanjut. umumnya mereka kembali ke Madinah. Abu Bakar adalah seorang yang mudah menangis. Kami khawatir sekali perbuatannya itu akan memperdaya istri-istri dan anak-anak kami. Kalau dia bersedia melakukan ibadah di rumahnya saja.' Abu Bakar berkata: 'Sekarang akan aku kembalikan jaminanmu dan aku ridha dengan jaminan keamanan dari Allah SWT. Maka berdatanganlah ke tempat itu wanita-wanita kaum musyrik dan anak-anak mereka yang kagum melihat apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar. Mereka berkata: 'Kami telah memperbolehkan Abu Bakar untuk melakukan ibadah di rumahnya dengan jaminan keamanan darimu. Di situlah Abu Bakar shalat dan membaca Al-Qur'an. masih berada di Mekah. lalu niatnya itu dia laksanakan. Lalu mereka mengirim utusan untuk memanggil Ibnu Daghinah.isnet. Hal tersebut membuat para pemuka Quraisy merasa khawatir.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. Satu tempat yang kaya kurma. Silakan dia shalat dan membaca apa yang dia inginkan.html (2 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Abu Bakar pun sudah bersiap-siap untuk hijrah http://media. terletak di antara dua daerah yang berbatu hitam. tidak memperlihatkan shalat dan tidak membaca apa-apa kecuali di rumahnya.' Pernyataan orang Quraisy itu disampaikan oleh Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar. dan senantiasa membantu para pembela kebenaran?' Biasanya orang Quraisy tidak pernah menyepelekan orang yang dilindungi oleh Ibnu Daghinah.Kebebasan Wanita tamu. Sekarang kamu pilih. Karena itu cobalah engkau larang dia. Semenjak itu Abu Bakar beribadah kepada Tuhannya di rumahnya. Kami tidak mau mengkhianati. sebab kami khawatir hal itu memperdaya para istri dan anak-anak kami. apakah menerima syarat perjanjian kita atau kamu mengembalikan jaminan perlindungan yang telah kuberikan padamu. Kemudian terlintas dalam benak Abu Bakar untuk membangun masjid di pekarangan rumahnya. Beliau berkata kepada umat Islam: 'Telah diperlihatkan Allah kepadaku tempat hijrah kalian. Mendengar kata-kata itu mereka berkata kepada Ibnu Daghinah: 'Suruhlah Abu Bakar beribadah kepada Tuhannya di rumahnya saja. maka lakukanlah. dan berkata: 'Kamu sudah tahu apa yang aku janjikan padamu. Dia tidak kuasa membendung air matanya kalau sudah mulai membaca Al-Qur'an. Demikian pula halnya orang-orang yang sudah berhijrah ke Habsyah. Sebab aku tidak ingin orangorang Arab mendengar bahwa aku mengkhianati janji terhadap seseorang yang telah aku buat perjanjian dengannya. Tetapi dia telah melanggar syarat yang kami tentukan. maka hijrahlah orang-orang menuju Madinah. Tapi kalau dia keberatan dan tetap bersikeras untuk melanjutkan perbuatannya itu.' Ketika itu Nabi saw. maka mintalah dia supaya mengembalikan kepadamu jaminan keamanan yang telah kamu berikan kepadanya. Dia telah membangun sebuah masjid di pekarangan rumahnya. Maka datanglah Ibnu Daghinah. Dia memperlihatkan shalatnya dan membaca Al-Qur'an di situ. Tapi jangan sampai mengganggu kami dan jangan melakukannya secara terang-terangan.

Allah Memilih Aisyah r. Sebelumnya beliau tidak pernah berkunjung pada saat seperti ini. Asma binti Abu Bakar memotong kain ikat pinggangnya untuk dijadikan pengikat mulut kantong tersebut. ketika sedang duduk-duduk di siang hari yang sangat panas.' Abu Bakar berkata: 'Demi bapakku. bersabda: "Aku melihat dirimu dalam mimpi --dua kali247 atau tiga malam. wahai Rasulullah.Kebebasan Wanita ke Madinah." (HR Bukhari)245 Dalam kitab Fathul Bari disebutkan: "Aisyah adalah ash-Shiddiqah binti ashShiddiq (gadis jujur.'" Aisyah berkata: "Lalu kami mempersiapkan kedua unta itu secepat mungkin. Selanjutnya Abu Bakar menyiapkan dua ekor unta dan memberi makan untanya dengan daun samur selama empat bulan. kemudian minta izin dan Abu Bakar pun mengizinkannya masuk.Abu Bakar menjawab: 'Demi bapakku. delapan tahun sebelum peristiwa hijrah (atau sekitar waktu tersebut). sebenarnya mereka adalah keluargamu. Ibunya bernama Ummu Ruman. Beliau berkata kepada Abu Bakar: 'Suruhlah keluar orang-orang yang ada bersamamu!' --Menurut riwayat Musa bin Uqbah."246 2. Demi Allah.' Aisyah berkata bahwa kemudian Rasulullah saw. Sementara Aisyah wafat pada zaman khalifah Mu'awiyah. sebagai Istri Rasulullah saw. lalu Abu Bakar berkata: 'Ayah ibuku tebusannya. ambillah salah satu dari kedua untukku ini. Karena itulah Asma dijuluki dengan dzatun nithaq (wanita berikat pinggang)." Selanjutnya Aisyah berkata: "Kemudian Rasulullah saw. berkata: 'Sesungguhnya Allah telah mengizinkan untuk keluar (hijrah).org/islam/Wanita/W1/Aisyah.a.html (3 of 17)12/12/2005 7:52:59 . beliau tidak akan datang pada saat seperti ini kecuali untuk sesuatu urusan yang sangat penting.' Nabi saw.' Abu Bakar bertanya: 'Apakah engkau juga berharap demikian (wahai Rasulullah)?' Rasulullah saw. datang dengan bertudung kepala. wahai Rasulullah?' Rasulullah saw.' Rasulullah saw.' Aisyah berkata bahwa pada suatu hari.. atau tahun berikutnya. Nabi saw.' Lalu Rasulullah saw.' Abu Bakar berkata: 'Apakah aku boleh menemanimu. putri seorang yang jujur). wafat ketika Aisyah berusia delapan belas tahun.isnet. tiba-tiba ada seseorang berkata kepada Abu Bakar: 'Ini Rasulullah saw. datang. Aisyah berkata bahwa ketika itu tidak ada orang yang bersama Abu Bakar kecuali aku sendiri dan Asma244-.248 Malaikat datang kepadaku http://media. berkata: '(Tetapi harus) dengan harga. agar dia bisa menemani beliau nantinya. menjawab: 'Ya.' Lalu Abu Bakar menahan dirinya demi Rasulullah saw. Aisyah lahir dalam era Islam. dan Abu Bakar berangkat menuju gua di Bukit Tsur. Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw. berkata kepadanya: 'Sabarlah dulu Abu Bakar. Aku juga berharap semoga Allah mengizinkanku (berhijrah). berkata: 'Ya. kalau begitu. yaitu tahun 58. Kami buatkan bekal untuk mereka berdua dalam kantong.

Kami tinggal di tempat Bani Harits bin Khazraj. yaitu apa yang aku http://media. Kedudukan Aisyah r. maka dia akan diazab. Aku merasa bingung dan hatiku berdebar-debar. Dia menggandeng tanganku hingga sampai ke pintu sebuah rumah.html (4 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Ternyata di dalam rumah itu sudah menunggu beberapa orang wanita Anshar. Antusias Menuntut Ilmu Abu Malikah berkata bahwa Aisyah tidak pernah mendengar sesuatu yang belum dipahaminya.a. semoga kamu mendapat berkah dan keberuntungan besar.' Ketika kain yang menutupi wajahmu itu aku singkapkan ternyata kamu. berkata: "Nabi saw. Kami berangkat ke Madinah. lalu menyeka muka dan kepalaku dengan air tersebut." (HR Bukhari)251 Aisyah r. Ibuku langsung menyerahkanku kepada beliau.: "Apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada hari Perang Uhud?" Nabi saw. Setelah perasaanku agak tenang. Tidak ada yang membuatku kaget selain kedatangan Rasulullah saw. Lalu aku berkata: 'Kalau itu memang datang dari sisi Allah. maka dia akan binasa. Mereka menyambutku seraya berkata: 'Selamat. menikahiku ketika aku masih berusia enam tahun.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. Resepsi Perkawinan Aisyah r. kemudian ibuku membawaku masuk ke dalam rumah itu.Kebebasan Wanita membawamu dalam selembar kain sutera seraya berkata: 'Inilah istrimu.a. sementara aku belum tahu apa maksudnya memanggilku.a. dan aku memenuhi panggilannya.a.. istri Nabi saw. Kemudian ibuku. Ummu Ruman. menjawab: "Itu adalah kemudahan ketika diajukan ke timbangan (perhitungan).' Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka. menjawab: "Ya. dalam Bidang Keilmuan a. sedangkan aku ketika itu baru berusia sembilan tahun. dan bahwa Nabi saw. mengatakan bahwa dirinya bertanya kepada Nabi saw." Aisyah berkata: "Lalu aku bertanya: 'Bukankah Allah SWT berfirman: "Ia akan dihisab (diperhitungkan) dengan perhitungan yang mudah?" Aisyah berkata bahwa Nabi saw. Aisyah r. ibuku mengambil sedikit air.. datang ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa orang temanku. kecuali dia mengulanginya (menanyakannya kembali) sehingga dia paham betul.isnet. Kemudian aku terserang yenyakit demam panas yang membuat rambutku banyak yang rontok.'" (HR Bukhari dan Muslim)250 4. maka pasti akan terlaksana. pernah bersabda: "Barangsiapa yang dihisab. Mereka lantas merapikan dan mendandani diriku. Tetapi barangsiapa yang diteliti timbangannya dengan berkelit-kelit. Dia memanggilku.'" (HR Bukhari dan Muslim)249 3.

" Selanjutnya Nabi saw. apakah itu termasuk Baitullah?" Beliau menjawab: "Ya. Aku tidak sadar kemana arah yang dituju. menjawab: 'Jangan. yaitu ketika aku memperkenalkan diriku kepada Ibnu Abdi Ya Lail bin Abdi Kulal. maka benar-benar besar kedustaannya atas Allah. Allah telah mengutus malaikat penunggu gunung kepadamu untuk kamu perintahkan melakukan apa yang kamu inginkan terhadap mereka. apa yang engkau inginkan? Apakah engkau menginginkan supaya aku menjepitkan kedua gunung itu terhadap mereka?' Nabi saw." Aku bertanya: "Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Baitullah?" Beliau menjawab: "Karena kaummu kekurangan dana. (HR Bukhari dan Muslim)253 Masruq berkata: "Aku sedang bersandar di rumah Aisyah." Aku bertanya: "Mengapa pintunya agak tinggi?" Beliau menjawab: "Mereka merancangnya seperti itu supaya mereka bisa memasukkan orang yang mereka kehendaki dan mencegah orang yang tidak mereka kehendaki. memperlihatkan kepada Aisyah kurang lebih sekitar tujuh hasta. Dan yang paling berat aku temukan dari mereka adalah pada hari Aqabah.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. lalu berkata: 'Wahai Muhammad.' Aku yang semula http://media. lalu dia berkata: 'Hai Abu Aisyah (Masruq).' Tidak lama kemudian malaikat penunggu gunung memanggil-manggilku dan mengucapkan salam kepadaku. maka benar-benar besar kebohongannya atas Allah. melihat Tuhannya. ada tiga hal yang barangsiapa membicarakan salah satu diantaranya. Lalu aku mengangkat kepalaku ke arah langit.isnet." Menurut riwayat Muslim: "Jika sepeninggalku nanti mereka mempunyai gagasan untuk memugarnya. aku berharap mudah-mudahan Allah berkenan melahirkan dari tulang rusuk mereka orang yang mau menyembah Allah. maka kemarilah kamu untuk memperlihatkan kepada mereka apa yang perlu dipugar. ternyata dalam awan itu ada Jibril yang memanggilku seraya berkata: 'Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu dan jawaban mereka terhadapmu. Ketika aku perhatikan dengan cermat. dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.Kebebasan Wanita temukan dari kaummu. Ternyata ada segumpal awan yang menaungiku. niscaya aku akan memasukkan tembok itu ke dalam Baitullah dan akan aku letakkan temboknya di bagian bawah saja. Akhirnya aku pergi dengan perasaan sedih sekali. Kalau tidaklah karena pertimbangan bahwa kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliah dan tidak merasa khawatir jika mereka akan mengingkarinya.' Aku bertanya: 'Apa yang tiga hal itu?' Aisyah berkata: '(Pertama) barangsiapa yang menyangka bahwa Muhammad saw."' (HR Bukhari dan Muslim)252 Aisyah berkata: "Aku pernah bertanya kepada Nabi saw.html (5 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Ternyata aku sudah sampai di suatu daerah yang bernama Qarnu ast-Tsa'alib (yang berjarak tempuh satu hari satu malam dari Mekah). mengenai dinding Ka'bah. Dia tidak menyambutku seperti yang kuinginkan.

Aku tidak melihatnya dalam bentuk aslinya kecuali dua kali ini. maka tidak akan suka bertemu Allah. pernah bersabda: "Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah. sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan: dan dialah yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui). sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan sesungguhnya orang kafir.'" (HR Bukhari dan Muslim)254 Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah saw. Kebesaran bentuknya menutupi ruang antara langit dan bumi. apakah maksudnya membenci kematian? Setiap kita pasti senang pada kematian?" Beliau menjawab: "Bukan begitu. maka Allah juga suka bertemu dengannya. maka benar-benar besar kedustaannya atas Allah." (HR Bukhari dan Muslim)255 Aisyah berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. Allah telah berfirman: (Hai Rasulullah. Sesungguhnya dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana). Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Allah SWT berfirman: (Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata dengannya kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir bisa mendengar suara-Nya tapi tidak bisa melihat-Nya) atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin Allah apa yang Dia kehendaki.' Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah. maka benar-benar besar kedustaannya atas Allah. Bukankah Allah telah berfirman (Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat-Nya di ufuk yang terang) dan (Sesungguhnya Muhammad telah melihat-Nya pada waktu yang lain)?' Aisyah berkata: 'Aku adalah orang pertama dari umat ini yang menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw.' Kemudian Aisyah berkata: 'Apakah kamu belum mendengar Allah berfirman: (Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya). jangan terburu-buru. dan belum berkhitan.html (6 of 17)12/12/2005 7:52:59 . apabila diberitahu dengan adanya siksa dan murka Allah. Dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah. menyembunyikan sesuatu dari Kitab Allah. keridhaan. apabila diberi kabar gembira dengan rahmat Allah. kecuali Allah)." Aku bertanya: "Wahai Nabiyallah. maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. dan surga-Nya maka dia pasti suka untuk bertemu dengan Allah. bersabda: '(Pada hari kiamat) manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. apakah antara kaum http://media. (ketiga) barangsiapa yang menyatakan bahwa dia bisa menceritakan apa yang bakal terjadi besok. dan Allah pun suka bertemu dengannya. tunggu dulu.' Selanjutnya Aisyah berkata: '(Kedua) barangsiapa beranggapan bahwa Rasulullah saw. Allah telah berfirman: (Katakanlah: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib. Beliau bersabda: 'Itu adalah Jibril.isnet. Aku melihatnya turun dari langit.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. akan tetapi seorang mukmin. dan Allah pun juga tidak suka bertemu dengannya. telanjang.Kebebasan Wanita bersandar lalu duduk seraya berkata: 'Wahai Ummul Mukminin.

a.'" (HR Bukhari dan Muslim)259 b. "Abdullah bin Amru lewat ke tempat kami ketika dia hendak melaksanakan ibadah haji. Lalu aku mendengar dia berkata: 'Aku pernah mendengar Rasulullah saw.html (7 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Akhirnya aku kembali kepada Aisyah untuk menyampaikan hal tersebut. dan bukan sekadar dugaan. Lalu Aisyah berkata kepada mereka: 'Bukankah Rasulullah saw. maka di manakah manusia berada ketika itu.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. pernah bersabda: "Peninggalanku tidak dapat diwarisi." Aisyah berkata: "Wahai Urayyah (panggilan sayang http://media.a. Aisyah merasa kagum dan berkata: 'Demi Allah. mereka (para rasul) memang sudah meyakini bahwa kaum merekalah yang telah mendustakan mereka.: "Bagaimana pendapatmu mengenai firman Allah: . istri Nabi saw." Aku berkata: "Demi Allah."' (HR Bukhari dan Muslim)258 Aisyah berkata: "Ketika Rasulullah saw. wafat.Kebebasan Wanita laki-laki dan kaum wanita saling melihat satu sama lainnya?' Beliau menjawab: '(Wahai Aisyah). mereka berfatwa berdasarkan pendapatnya. Setelah itu Abdullah bin Amru kembali melaksanakan ibadah haji. Yang tinggal adalah orang-orang bodoh yang jika diminta fatwanya. Abdullah bin Amru benar-benar hafal. sehingga mereka menyesatkan (orang lain) dan dirinya sendiri." (HR Muslim)257 Urwah berkata. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu setelah Allah memberikannya kepada kalian.' Lalu Aisyah berkata: 'Wahai keponakanku.'" (HR Bukhari dan Muslim)256 Aisyah berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah saw. keadaan pada saat itu lebih penting daripada saling melihat antara yang satu dengan yang lainnya.. (tulisan Arab)?" Aisyah berkata: "Yang benar mereka (para rasul) telah didustakan oleh kaum mereka. ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Di atas shirath (titian). Urwah mengatakan bahwa dirinya bertanya kepada Aisyah r. istri Nabi saw.. itu adalah sedekah. Abdullah kembali bercerita kepadaku seperti ceritanya yang terdahulu. mengenai firman Allah: (Yaitu pada hari bumi diganti dengan bumi lain dan demikian pula langit).isnet. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dari mereka dengan cara mencabut (nyawa) para ulama berikut ilmu mereka. pergilah temui Abdullah.' Lalu aku pergi menemuinya untuk menanyakan masalah tersebut. istri-istri beliau mengutus Utsman menemui Abu Bakar untuk menanyakan bagian warisan peninggalan mereka dan Nabi saw. Bukti atau Dalil tentang Ilmu Aisyah r." Lalu aku menceritakan apa yang disampaikan Abdullah itu kepada Aisyah.. Buktikanlah kepadaku dari Abdullah mengenai apa yang pernah kamu ceritakan kepadaku.

bersabda: "Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah.isnet. Aisyah r. Sebelum masuk Islam mereka membaca talbiyah untuk Manat. ayat tersebut diturunkan mengenai orang Anshar. Ketika mereka telah masuk Islam mereka bertanya kepada Rasulullah saw. sehingga ketika para rasul sudah mulai merasa putus asa terhadap orang-orang yang mendustakan mereka dari kaum mereka sendiri dan mereka yakin bahwa para pengikut mereka telah mendustakan mereka. tidak mungkin para rasul mempunyai dugaan seperti itu terhadap Tuhannya. berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah saw. Dia berkata: 'Sesungguhnya masalah ini benar-benar suatu pengetahuan yang belum pernah aku dengar. telah mensunnahkan melakukan sa'i antara keduanya. tidak ada dosa atasnya mengerjakan sa'i antara keduanya)? Demi Allah. berkata: Rasulullah saw." Aku berkata: "Atau barangkali huruf dzal-nya tanpa tasydid (kudzibu yang berarti 'mereka merasa didustakan Tuhan mereka')?" Aisyah berkata: "A'udzabillah. namun pertolongan Tuhan belum juga tiba. tidak ada halangan bagi seseorang apabila dia tidak mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah!' Aisyah berkata: 'Alangkah jeleknya apa yang kamu katakan itu. dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah. maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. maka pada saat itu turunlah pertolongan dari Allah. Telah lama mereka menghadapi cobaan.a." (HR Bukhari)260 Urwah berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah r. niscaya tidak ada halangan bagi orang yang tidak melakukan sa'i antara keduanya. maka dia merasa berdosa untuk mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah. mereka memang meyakini hal yang demikian itu." Aku berkata: "Kalau ayat ini (dzal pakai tasydid) apa maksudnya?" Aisyah berkata: "Mereka adalah pengikut-pengikut para rasul yang telah beriman kepada Tuhan mereka. maka Allah pun suka bertemu dengannya. membenarkan kerasulan mereka.Kebebasan Wanita untuk Urwah).org/islam/Wanita/W1/Aisyah.'" (HR Bukhari dan Muslim)261 Syuraih bin Hani.'" (Az-Zuhri. seorang perawi hadits berkata): "Perbedaan pendapat antara aku dan Aisyah ini aku sampaikan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman." Syuraih berkata: "Pada suatu hari aku menemui Aisyah dan berkata: 'Wahai Ummul Mukminin. aku pernah mendengar Abu Hurairah menuturkan sebuah hadits dari Rasulullah http://media. wahai anak saudara perempuanku! Sesungguhnya ayat ini kalau seperti yang kamu takwilkan itu.a.: 'Apakah kamu mempunyai pendapat mengenai firman Allah: (Sesungguhnya ash-Shafa dan al-Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. sesunggulmya kami dahulu merasa berdosa untuk mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah?' Lalu Allah SWT menurunkan ayat "(tulisan Arab)". mengenai hal itu: 'Wahai Rasulullah. Barangsiapa diantara mereka yang telah membaca talbiyah. berhala yang mereka sembah di Musyallal. Akan tetapi. Karena itu tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan sa'i antara keduanya. maka barangsiapa yang berhaji ke Baitullah atau berumrah. dari Abu Hurairah.html (8 of 17)12/12/2005 7:52:59 .

bersabda: 'Barangsiapa keluar bersama jenazah dari rumahnya dan menyalatinya. bersabda: 'Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah. Yang demikian itu sesuai dengan firman-Allah SWT: 'Kemudian kalian bertolaklah dari tempat bertolaknya orang banyak. yang kalau demikian halnya maka celakalah kita semua. Padahal semua orang Arab ketika itu wuquf di Arafah. dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah. kemudian mengiringinya sampai dikuburkan."' Ibnu Umar membanting kerikil yang ada di tangannya seraya berkata: "Aku benar-benar telah menyia-nyiakan banyak qirath.' Lalu Ibnu Umar mengirim Khabab untuk menemui Aisyah guna menanyakan perkataan Abu Hurairah itu. Kerikil itu dia main-mainkan dalam tangannya. lalu bertolak dari situ. maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. maka dia mendapatkan pahala sebesar Gunung Uhud.Kebebasan Wanita saw. Sementara menunggu utusan kembali. Mereka disebut al-Hums.'" (HR Muslim)262 Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash. Apa itu maksudnya?" Aku jelaskan: "Rasulullah saw. dan diharapkan kembali dengan membawa pernyataan dari Aisyah. maka Allah pun suka bertemu dengannya. dan jari-jemari sudah terasa kaku semua." (HR Bukhari dan Muslim)263 Aisyah r. itu bukan seperti pendapatmu itu.'" (HR Bukhari dan Muslim)264 Yusuf bin Malik berkata: "Sesungguhnya aku berada di samping Aisyah http://media. Allah menyuruh Nabi-Nya menuju ke Arafah dan mengerjakan wuquf di sana. Dan barangsiapa yang menyalatinya. pemilik rumah.isnet. Dia berkata: "Hai Abdullah bin Umar. Ibnu Umar mengambil segenggam kerikil masjid. dari ayahnya. berkata: "Pada zaman dahulu orang-orang Quraisy dan orangorang yang mengikuti agamanya sudah biasa wuquf di Muzdalifah.html (9 of 17)12/12/2005 7:52:59 .org/islam/Wanita/W1/Aisyah. Setiap qirath sama dengan Gunung Uhud. maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. maka orang itu mendapat pahala dua qirath. mengatakan bahwa dia sedang duduk di dekat Ibnu Umar.a.' sedangkan tidak seorang pun dari kita ini yang suka mati. dan barangsiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah. Ketika Islam datang. Maksudnya adalah apabila pandangan mata sudah kabur. Tidak lama kemudian utusan datang dan memberitahukan: 'Aisyah berkata: "Abu Hurairah benar. tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Dia mendengar Rasulullah saw. Tiba-tiba muncul Khabbab. maka Allah pun suka bertemu dengannya." Aisyah berkata: "Apa yang disabdakan Rasulullah saw. kulit sudah terasa merinding. maka pada saat itulah berlakunya hadits: 'Barangsiapa yang suka bertemu dengan Allah.'" Aisyah bertanya: "Sesungguhnya ada orang yang celaka karena sabda Rasulullah saw. kemudian kembali. dada sudah terasa tersengal-sengal.

dia bertemu dengan beberapa orang dari penduduk setempat. Ibnu Abbas berkata: "Maukah kamu aku tunjukkan seseorang yang paling tahu dari penghuni bumi ini mengenai witir Rasulullah saw." Ketika turun surat al-Baqarah dan an-Nisa' aku juga berada di samping Nabi saw. Ketika tiba di Madinah. Kalau seandainya yang pertama kali turun adalah ayat "dan janganlah kamu meminum arak" niscaya mereka akan berkata: "Kami tidak akan meninggalkan arak selama-lamanya". hingga ketika orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam.'Aisyah bertanya: 'Untuk apa?' Warga Irak itu menjawab: 'Barangkali saya bisa menyusun Al-Qur'an.isnet. niscaya mereka akan berkata: "Kami tidak akan meninggalkan zina selamalamanya. dan seandainya yang pertama kali turun ayat "janganlah kamu berzina". ada apa denganmu?' Warga Irak itu berkata: 'Wahai Ummul Mukminin. melarang mereka.?" Sa'ad menjawab: "Siapa?" Ibnu Abbas berkata." (HR Bukhari)265 c. maka turunlah ayat mengenai perkara yang halal dan haram. tetapi Nabi saw. Sedangkan Sa'ad ketika itu sudah menceraikan istrinya. sehingga dia bisa berjihad melawan bangsa Romawi sampai gugur.' Aisyah berkata: 'Apa masalahnya denganmu? Ayat apa saja yang pernah kamu baca sebelumnya? Sesungguhnya yang pertama sekali turun dari Al-Qur'an adalah surat yang menjelaskan berita mengenai surga dan neraka. Temuilah dia dan tanyakanlah masalah itu kepadanya. lalu bersabda: "Bukankah aku suri teladan bagi kalian semua?" Setelah mereka menceritakan hal tersebut." Sesungguhnya telah turun di Mekah kepada Nabi saw.html (10 of 17)12/12/2005 7:52:59 . "Aisyah. perlihatkanlah kepadaku mushhafmu. juga ada enam orang sahabat yang mempunysi keinginan seperti keinginan Sa'ad tersebut. Setelah itu Sa'ad pergi menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan mengenai witir Rasulullah saw.'" (Seorang perawi hadits) berkata: "Lalu Aisyah mengeluarkan mushhaf dan mendiktekan/membacakannya kepada warga Irak itu. Majelis Taklim di Rumah Aisyah r. akhirnya Sa'ad pulang menemui istrinya. Zurarah menyebutkan bahwa Sa'ad bin Hisyam bin Amir bermaksud ikut berperang di jalan Allah. karena orang sering membacanya tidak tersusun.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.a. Dia pergi ke Madinah dengan maksud menjual tanah pekarangannya yang ada di kota itu yang uangnya akan digunakan untuk membeli senjata dan kuda.Kebebasan Wanita ketika datang menemuinya seorang warga Irak yang kemudian: 'Pembungkus apa yang lebih baik?'Aisyah berkata: 'Aduh kasihan. Mereka melarang Sa'ad bin Hisyam melaksanakan keinginannya tersebut dengan alasan bahwa pada masa hidup Nabi saw. Kemudian temui aku kembali dan http://media.ayat: "Sebenarya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. --ketika itu aku masih gadis kecil dan sedang bermain-main-. Akhirnya dia memutuskan untuk rujuk (pulang) kepada istrinya.

lantas kami masuk. dan selama dua belas bulan penutup/ ujung ayat tersebut ditahan oleh Allah di langit. kemudian mengucapkan salam yang kedengaran olehku. selama satu tahun Nabi saw." Aisyah berkata: "Sesungguhnya akhlak Nabi saw. Kemudian beliau melakukan shalat dua rakaat setelah beliau mengucapkan salam. Setelah berzikir.org/islam/Wanita/W1/Aisyah. sebab aku pernah melarang Aisyah untuk tidak ikut berkomentar sedikit pun terhadap kedua kelompok ini. Lalu kami berangkat ke tempat Aisyah. Tapi sebelumnya aku pergi menemui Hakim bin Aflah. dan berdoa kepada Allah. dan para sahabat beliau melakukan shalat malam. Tetapi dia tidak menerima saranku dan terus melaksanakan keinginannya. beliau bangkit dan tidak salam. adalah Al-Qur'an. benar." Aisyah berkata: "Aku biasanya menyediakan siwak (kayu lembut dipergunakan untuk menggosok gigi) dan air wudhu untuk beliau. lalu aku buru-buru mengajukan pertanyaan: "Tolong terangkan kepadaku mengenai shalat malamnya Rasulullah saw. Karena itu. Hakim bin Aflah berkata: "Aku tidak begitu akrab dengannya. beliau lalu melaksanakan shalat sebanyak sembilan rakaat. Aku memintanya supaya bersedia menemaniku untuk menemui Aisyah." Aku bertanya: "Wahai Ummul Mukminin." Aisyah bertanya: "Siapa yang bersamamu ini?" Hakim menjawab: "Sa'ad bin Hisyam." Aisyah berkata: "Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah mewajibkan shalat malam pada awal surat ini." Sa'ad bin Hisyam berkata: 'Waktu itu aku sudah hendak berdiri untuk pamitan. Aku bertanya: "Wahai Ummul Mukminin." Aisyah berkata: "Bukankah kamu sudah biasa membaca Al-Qur'an?" Aku jawab: "Ya." Setelah Aisyah mendoakan supaya dicurahkan rahmat atas Hakim dan menerima baik kedatangannya --Hakim berkata: "Dia meninggal dalam Perang Uhud. lalu meneruskan rakaat yang kesembilan. Akhirnya shalat malam menjadi ibadah sunnah setelah sebelumnya merupakan ibadah wajib." Sa'ad bin Hisyam berkata: "Aku bersumpah supaya Hakim bin Aflah bersedia menemaniku. http://media. Aisyah berkata: "Kamu ini Hakim?" (Ternyata Aisyah mengenalnya) Hakim menjawab: "Ya. sehingga akhirnya Allah menurunkan dalam surat ini keringanan.html (11 of 17)12/12/2005 7:52:59 . Namun mendadak aku teringat sesuatu. Atas kehendak Allah beliau senantiasa bangun di malam hari." Aisyah bertanya lagi: "Hisyam siapa?" Hakim menjawab: "Putranya Amir. bertahmid. dan berdoa kepada Allah. Setelah minta izin dan Aisyah memberi izin." Akhirnya dia mengabulkan permintaanku. dan beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang kedelapan." Aisyah menjawab: "Bukankah kamu pernah membaca firman Allah (Wahai orang yang berselimut)? Aku menjawab: "Benar.isnet. dan aku bertekad untuk tidak bertanya lagi kepada siapa pun tentang apa saja sampai aku meninggal dunia. Kemudian beliau berdiri. ceritakanlah kepadaku mengenai witirnya Rasulullah saw.Kebebasan Wanita ceritakan padaku apa jawaban yang diberikan kepadamu!" Akhirnya aku berangkat menuju rumah Aisyah. Kemudian beliau duduk seraya berzikir. Setelah bersiwak dan berwudhu. bertahmid. ceritakanlah kepadaku mengenai akhlak Rasulullah saw.

Aisyah bertanya: 'Bagaimana sikap pemimpinmu di negerimu sana?' Aku jawab: 'Kami tidak melihat darinya sesuatu yang buruk.html (12 of 17)12/12/2005 7:52:59 . beliau melakukan shalat witir sebanyak tujuh rakaat saja. Beliau juga tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan. lalu dia menyusahkan mereka. maka belas kasihilah kepadanya." Sa'ad bin Hisyam berkata: "Lalu aku berangkat pulang menemui Ibnu Abbas dan menceritakan kepadanya apa-apa yang telah diceritakan Aisyah kepadaku.' Pada suatu hari di rumahku ini beliau pernah bersabda: "Ya Allah." Sa'ad bin Hisyam berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Abbas: 'Kalau aku tahu kamu tidak boleh bertemu dengannya. dan aku juga tidak pernah tahu Nabi saw. Biasanya Nabi saw. Seandainya aku dekat dengannya atau aku boleh menemuinya.a. wahai anakku. Apabila beliau tertidur atau sakit sehingga tidak melakukan shalat malam. Jadi jumlah semuanya sembilan rakaat. maka beliau shalat pada siang harinya sebanyak dua belas rakaat. melakukan shalat semalam suntuk sampai subuh. Aisyah bertanya kepadaku: 'Siapa kamu ini?' Aku menjawab: 'Aku adalah orang Mesir. tidak pernah berbuat sesuatu yang mencurigakan. Namun aku ingin memberitahukan kepadamu sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw.' Aisyah berkata: 'Aku tidak perduli terhadap apa yang telah dilakukan kepada saudaraku sendiri. dan kebetulan di sampingnya ada Hassan bin Tsabit yang sedang melantunkan bait-bait syair pujian kepada Aisyah. Hasan berkata: '(Aisyah) adalah wanita suci dan menjaga kehormatan diri. membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu malam. Aku tidak pernah tahu Nabi saw. suka melakukannya secara terus-menerus.'" (HR Muslim)266 Abdurrahman bin Syamasah berkata: "Aku menemui Aisyah untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Namun ketika usia Nabi saw.. tentu tidak aku ceritakan kepadamu ceritanya tersebut. berakal sempurna. Dan barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku ini dalam bidang apa pun.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.Kebebasan Wanita Sementara beliau masih dalam posisi duduk. Beliau lakukan di dalam dua rakaat itu seperti yang beliau lakukan pada yang pertama. wahai anakku. sudah beranjak tua dan semakin gemuk. barangsiapa yang menjadi pemimpin umatku dalam bidang apa pun. lapar (kosong) dari menggunjing wanita-wanita yang lengah (syair itu mengatakan bahwa Aisyah adalah seorang wanita yang suci dan http://media. maka dia segera memberi ganti. Bahkan dia tidak segan-segan memberikan bantuan nafkah kepada yang memerlukan. maka susahkanlah dia. Apabila ada seorang di antara kami yang mati unta atau budaknya. Jadi semuanya berjumlah sebelas rakaat.'" (HR Muslim)267 Masruq berkata: "Aku menemui Aisyah r.isnet. Muhammad bin Abu Bakar. niscaya aku akan datang sehingga dia bisa menceritakannya secara langsung kepadaku.. lalu dia berlaku belas kasih kepada mereka." Lalu Ibnu Abbas berkata: "Aisyah benar. apabila melakukan shalat.

" Aisyah berkata: "Kami segera melaksanakan perintah beliau itu." Umar berkata kepada Abu Bakar: "Kamulah yang lebih berhak untuk itu. dengan syairnya." Beliau berkata: "Tuangkanlah air untukku ke dalam bak itu. untuk menunaikan shalat zuhur." Abu Bakar berkata --beliau adalah seorang yang lembut: "Wahai Umar. Sementara Abu Bakar ketika itu sedang shalat bersama orang-orang.' Aisyah berkata kepada Hassan: 'Tetapi kamu tidaklah demikian.' Ubaidillah berkata: 'Lantas Abu Bakar shalat dengan berimamkan kepada Nabi saw. menyuruhmu agar shalat bersama orang-orang. Kemudian Rasulullah saw. wahai Rasulullalm mereka menunggumu. maka baginya azab yang besar)? Aisyah berkata: 'Adakah siksa yang lebih berat daripada kebutaan? Sesungguhnya Hassan pernah membela atau melindungi Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)268 Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah berkata: "Aku pergi menemui Aisyah. lalu berkata: 'Maukah kamu menceritakan kepadaku mengenai sakitnya Rasulullah saw. memberikan isyarat kepadanya supaya tidak mundur. shalat dalam posisi duduk.?'" Ibnu Abbas berkata: http://media. tetapi kemudian pingsan. Setelah itu beliau bergerak akan bangkit. Sesampainya di tempat Abu Bakar." Sementara itu orang-orang berkumpul di masjid menunggu Rasulullah saw. sedangkan Nabi saw.html (13 of 17)12/12/2005 7:52:59 . dia bergerak untuk mundur. beliau berkata: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami jawab: "Belum. sedangkan Allah telah berfirman: (Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam menyiarkan berita bohong itu." Hal itu terulang sampai tiga kali.isnet. sebab dia tidak pernah memakan daging orang lain). sementara orang-orang shalat berimamkan kepada Abu Bakar. Ketika beliau sudah sakit berat. Sebab bergunjing itu sama artinya dengan memakan daging orang yang dipergunjingkan. Lalu beliau keluar dengan dipapah oleh dua orang. di samping Abu Bakar." Akhirnya Abu Bakar shalat bersama orang-orang (menjadi imam) selama beberapa hari. untuk shalat isya yang terakhir. Karena itulah Aisyah dikatakan lapar. lalu berkata kepadanya: "Maukah kamu aku ceritakan sesuatu yang telah diceritakan Aisyah kepadaku mengenai sakitnya Rasulullah saw. mereka masih menunggumu.' Ubaidillah berkata: 'Aku mendatangi Abdullah bin Abbas.?' Dia berkata: 'Tentu saja. lalu beliau mandi. wahai Rasulullah.. Setelah siuman beliau bertanya: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami jawab: "Belum.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.Kebebasan Wanita terhormat.' Aku lalu menyahut: 'Lalu mengapa kamu izinkan Hassan menemuimu. Ketika dia melihat Rasulullah saw.." Lalu mereka mendudukkan Nabi saw. merasa badannya sudah agak sehat. salah seorangnya Abbas. Kemudian beliau berkata kepada kedua orang yang memapahnya: "Dudukkan aku di sampingnya. Dia tidak pernah mempergunjingkan wanita-wanita lain. Maka Nabi saw. Kemudian beliau mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar agar dia mengimami shalat jamaah. utusan itu berkata: "Rasulullah saw. shalatlah bersama orang-orang.

Tanggapan Aisyah r. dari satu wadah.html (14 of 17)12/12/2005 7:52:59 .org/islam/Wanita/W1/Aisyah.a. sesuatu yang telah dihalalkan Allah sampai binatang hadyu itu disembelih.' Ibnu Abbas berkata: 'Dia adalah Ali. terhadap Para Sahabat Ubaidillah bin Umair berkata: "Aisyah mendengar bahwa Abdullah bin Amru memerintahkan kaum wanita menguraikan rambutnya apabila mereka mandi. Ibnu Abbas tidak menyangkalnya dan bertanya: 'Apakah Aisyah menyebutkan kepadamu nama laki-laki yang bersama dengan Abbas itu?' Aku jawab: 'Tidak.' Kemudian Urwah bin Zubair bertanya kepadanya: 'Berapa kali Rasulullah saw. sementara di masjid ada beberapa orang sedang melakukan shalat dhuha.a.' Aisyah berkata: 'Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ternyata di dekat kamar Aisyah r. dia berkata bahwa Ziyad bin Abi Sufyan menulis sepucuk surat kepada Aisyah r.a.' Dia menjawab: 'Itu adalah bid'ah. Namun tidak haram atas Rasulullah saw.a. dan aku tidak menyiram kepalaku lebih dari tiga kali siraman. sudah ada Abdullah bin Umar r. untuk menanyakan perkataan Ibnu Umar yang isinya: 'Aku tidak suka disemproti minyak wangi kalau esok pagi aku mau melakukan ihram --menurut riwayat Muslim: "Seandainya aku dilumuri dengan lumpur akan lebih kusenangi daripada melakukan hal tersebut. dengan kedua tanganku ini. Maka Aisyah berkata: 'Aneh sekali Amru ini. Aku pernah memintal tali-tali kalung binatang hadyu Rasulullah saw. Mengapa tidak menyuruh mencukur rambut mereka saja sekalian? Sungguh aku pernah mandi bersama-sama Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)272 Mujahid berkata: "Aku dan Urwah bin Zubair memasuki masjid.'" (HR Bukhari dan Muslim)269 d.isnet. Dia menyuruh kaum wanita supaya menguraikan rambutnya ketika mandi. Mujahid berkata: 'Lalu kami menanyakan mengenai shalat yang mereka lakukan itu kepada Abdullah. yang isinya mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas berkata: 'Barangsiapa yang ingin memberikan hadyu dengan seekor binatang hadyu.'" (HR Muslim)270 Dari Amrah binti Abdurrahman. Salah satunya http://media. lalu pada pagi harinya beliau berihram. sedang dudukduduk. kemudian beliau mengunjungi istri-istrinya.'" (HR Bukhari dan Muslim)271 Muhammad ibnul Muntasyir berkata: "Aku menemui Aisyah r. maka haram atasnya apa yang diharamkan atas orang yang melakukan haji sampai dia menyembelih hadyanya. Kemudian Rasulullah saw. minyak wangi. mengalungkannya dengan kedua tangan beliau untuk selanjutnya beliau kirim bersama bapakku.a. melaksanakan umrah?' Dia menjawab: 'Empat kali.Kebebasan Wanita 'Ceritakanlah!' Maka aku ceritakan kepadanya cerita Aisyah itu."'Aisyah berkata: 'Aku pernah memberi Rasulullah saw.

Kebebasan Wanita

beliau lakukan pada bulan Rajab.' (Sebenarnya kami merasa kejanggalan atas jawabannya itu) tetapi kami tidak ingin mengulasnya. Mujahid berkata: 'Waktu itu kami mendengar Aisyah Ummul Mukminin sedang menggosok gigi di dalam kamarnya.' Lalu Urwah berkata: 'Hai Ummi, hai Ummul Mukminin, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman itu?' Aisyah bertanya: 'Apa yang dia katakan?' Urwah berkata: 'Dia bilang bahwa Rasulullah saw. telah melaksanakan umrah sebanyak empat kali dan salah satunya beliau lakukan pada bulan Rajab.' Aisyah berkata: 'Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Padahal Nabi saw. tidak pernah umrah kecuali dia menyaksikannya, dan Nabi saw. itu tidak pernah sama sekali mengerjakan umrah pada bulan Rajab.'" (HR Bukhari dan Muslim)273 Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Malikah berkata: "Anak Utsman bin Affan meninggal dunia di Mekah. Kami datang melayatnya. Hadir pula antara lain Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Aku duduk di antara mereka berdua --atau dia berkata: 'Aku duduk ke dekat salah satu dari keduanya. Kemudian datang yang satu lagi, lalu duduk di sampingku-'" Lalu Abdullah bin Umar r.a. berkata kepada Amr bin Utsman: "Tidakkah kamu melarang (orang-orang) menangis?" Sebab Rasulullah saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya mayit itu bisa disiksa karena tangisan (ratapan) keluarganya." Ibnu Abbas r.a. berkata: "Dahulu Umar pernah mengatakan semacam itu." Selanjutnya Ibnu Abbas berkata: "Setelah Umar meninggal dunia, lalu aku menceritakan masalah tersebut kepada Aisyah r.a.." Aisyah berkata: "Semoga Allah memberikan rahmat kepada Umar. Demi Allah, Rasulullah saw. tidak pernah mengatakan: 'Sesungguhnya Allah akan menyiksa seorang mukmin karena tangisan keluarga untuknya.' Rasulullah saw. hanya bersabda: 'Sesungguhnya Allah menambah siksa orang kafir karena ratapan keluarganya.'" Aisyah berkata pula: "Kiranya cukuplah kalian memegang ayat Al-Qur'an: (Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain)." Pada saat itu Ibnu Abbas berkata: "Allah-lah yang membuat (seseorang) tertawa dan menangis." (HR Bukhari dan Muslim)274 Dari Aisyah dikatakan bahwa dia berkata: "Apakah kamu tidak merasa kagum terhadap bapak si fulan (maksudnya Abu Hurairah)? Dia datang, lalu duduk di sebelah kamarku seraya menceritakan hadits Nabi saw. Sengaja dia memperdengarkan hal itu kepadaku. Saat itu aku sedang bertasbih. Dia berdiri meninggalkan tempat itu sebelum aku selesai bertasbih. Seandainya aku sempat mendapatinya waktu itu, maka akan aku katakan kepadanya berulang-ulang: 'Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak pernah menyampaikan hadits demikian cepatnya seperti yang kalian lakukan.'" Menurut satu riwayat275: "Nabi saw. biasanya menyampaikan hadits yang apabila ada yang mau menghitungnya, niscaya dia bisa menghitungnya." (HR Bukhari
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.html (15 of 17)12/12/2005 7:52:59

Kebebasan Wanita

dan Muslim)276 Badruddin az-Zarkasyi menulis satu buku yang dibatasi untuk satu pembahasan saja, yaitu tanggapan-tanggapan Aisyah terhadap para sahabat. Buku ini beliau beri judul: Al-Ijabah Li Iradi ma Istadrakathu A'isyah 'ala ash-Shahabah (Jawaban untuk Mengetengahkan Tanggapan Aisyah terhadap Para Sahabat). Dalam pendahuluan buku itu, penulisnya berkata: "Buku ini menghimpun berbagai keistimewaan ash-Shiddiqah (Aisyah r.a.); perbedaan pendapatnya dengan orang lain, baik berdasarkan pendapatnya sendiri ataupun Sunnah yang jelas; tambahan pengetahuan yang bermanfaat; sanggahannya terhadap pendapat para ulama pada zamannya; pendapatnya yang dijadikan referensi oleh orang-orang terkemuka pada waktu itu; serta fatwa yang dia keluarkan atau ijtihadnya berdasarkan pendapat yang dia pandang lebih kuat "277 Az-Zarkasyi mengemukakan tanggapan Aisyah terhadap dua puluh tiga sahabat terkemuka, seperti Umar ibnul Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Abbas, mencapai lima puluh sembilan pelurusan. Ustadz Sa'id al-Afghani, peneliti buku Al-Ijabah, berkata: "Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan kajian mengenai Aisyah. Aku seolah-olah berhadapan dengan suatu mukjizat yang tidak ada cara pun untuk bisa menggambarkannya dengan tulisan. Yang akan membuat Anda kagum, khususnya, adalah ilmunya yang luas bagaikan samudera yang dalam dengan ombaknya yang berdebur, luasnya sejauh mata memandang, dan warnanya beraneka ragam. Apapun bidang yang ingin Anda tekuni, baik fiqih, hadits, tafsir, ilmu syariat, etika, syair, kisah-kisah, masalah keturunan, sifat-sifat terpuji, kedokteran, atau sejarah pasti Anda akan terpesona mendapatkaumya dari sosok wanita yang satu ini. Rasa kagum Anda tidak akan pernah habis membaca semua kehebatannya itu, padahal umur Aisyah ketika itu tidak lebih dari delapan belas tahun."278

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.html (16 of 17)12/12/2005 7:52:59

Kebebasan Wanita

(sebelum, sesudah)

Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
Please direct any suggestion to Media Team

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah.html (17 of 17)12/12/2005 7:52:59

Kebebasan Wanita

Kebebasan Wanita
oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota 5. Sikap Rendah Hati dan Tanggung Jawab Ilmiah Aisyah r.a. Syuraih bin Hani berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang mengusap sepatu ketika berwudhu. Aisyah berkata: 'Datanglah kepada Ali, sebab dia lebih tahu daripadaku mengenai masalah itu.' Menurut satu riwayat: 'Sebab dia pernah bepergian bersama Rasulullah saw.' Lalu aku mendatangi Ali. Ali menceritakan dari Nabi saw. bahwa tiga hari tiga malam untuk orang yang musafir dan satu hari satu malam untuk orang yang mukim ..." (HR Muslim)279 Dari Kuraib dikatakan bahwa Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah, dan Abdurrahman bin Azhar r.a. menyuruhnya menemui Aisyah r.a.. Mereka berkata: "Sampaikanlah salam kami kepadanya, dan tanyakan kepadanya mengenai dua rakaat shalat sesudah asar serta katakan kepadanya bahwa kami mendengar kabar kalau engkau (Aisyah) juga melakukannya, padahal kami dengar Rasulullah saw. melarangnya." Ibnu Abbas berkata: "Waktu itu aku sedang bersama Umar ibnul Khattab segera beranjak meninggalkan tempat untuk menjauh." Selanjutnya Kuraib berkata: "Aku pergi menemui Aisyah r.a. dan menyampaikan apa yang mereka pesankan kepadaku. Aisyah berkata: 'Kamu tanyakan saja kepada Ummu Salamah.' Lalu aku pulang menemui orangorang yang menyuruhku tadi dan aku beritahu apa jawaban Aisyah. Mereka kemudian kembali menyuruhku menemui Ummu Salamah r.a. guna menanyakan hal yang sama. Ummu Salamah berkata r.a.: 'Aku memang pernah mendengar Rasulullah saw. melarangnya. Namun kemudian aku juga pernah melihat beliau melakukannya setelah shalat asar. Setelah itu beliau masuk ke rumah yang pada saat itu aku sedang bersama beberapa wanita Bani Haram dari kalangan Anshar Lalu aku mengutus seorang budak perempuan kepada Rasulullah saw.' Kepadanya aku katakan: 'Berdirilah kamu di samping beliau dan katakanlah kepada beliau seperti ini: "Ummu Salamah berkata padamu, wahai Rasulullah: 'Aku pernah mendengarmu
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.html (1 of 16)12/12/2005 7:53:06

Kebebasan Wanita

melarang mengerjakan yang dua rakaat ini, tetapi aku lihat engkau sendiri melakukannya? Seandainya beliau memberi isyarat dengan tangannya maka tunggulah dulu." Lalu budak perempuan itu melaksanakan apa yang kuperintahkan, dan ternyata beliau memberi isyarat dengan tangannya, maka budak perempuan itu mundur. Kemudian setelah beliau selesai mengerjakan shalat dua rakaat itu beliau berkata: 'Wahai putri Abu Umayyah, kamu pasti ingin menanyakan shalat dua rakaat yang sesudah asar itu. Ketahuilah bahwa tadi ada beberapa orang dari Suku Abdul Qais datang kepadaku. Aku sibuk melayani mereka sehingga tidak sempat melakukan shalat dua rakaat setelah zuhur. Maka dua rakaat yang aku kerjakan sekarang adalah pengganti dua rakaat setelah zuhur yang ketinggalan itu.'" (HR Bukhari dan Muslim)280 Ibrahim berkata: "Aku berkata pada al-Aswad: 'Apakah kamu sudah pernah menanyakan kepada Aisyah mengenai bejana apa yang tidak baik digunakan sebagai tempat penyimpanan anggur?'" Aswad berkata: "Pernah. Aku bertanya padanya seperti ini: 'Wahai Ummul Mukminin, tempat apakah yang dilarang Nabi saw. menyimpan anggur?' Aisyah menjawab: "Sama seperti larangan yang beliau berlakukan terhadap kami ahlul bait (keluarga Nabi saw.), yaitu bejana dari labu air dan bejana yang dicat dengan ter (galagala)." Aku bertanya: "Mengapa kamu tidak menyebutkan bejana tempayan dan yang sejenisnya?" Dia menjawab: "Aku hanya mau menceritakan kepadamu apa yang pernah aku dengar. Apakah aku harus menceritakan apa yang belum pernah aku dengar?" (HR Bukhari)281 6. Minat Aisyah untuk Mencapai Ketinggian Derajat a. Sebelum Ayat Hijab Diturunkan Anas r.a. berkata: "Ketika terjadi tragedi dalam Perang Uhud, banyak prajurit Islam yang lari meninggalkan Nabi saw. Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim sibuk sekali melayani pasukan. Mereka menyingsingkan pakaian sehingga kelihatan olehku gelang-gelang kaki mereka. Dengan langkah cepat mereka mengangkat girbah air di atas punggung mereka untuk memberi minum pasukan Islam. Kemudian pergi lagi mengisi girbah air tersebut, lalu datang lagi untuk memberi minum pasukan sampai isi girbah itu kosong ..." (HR Bukhari dan Muslih)282 b. Setelah Ayat Hijab Diturunkan Aisyah r.a. berkata: "Wahai Rasulullah, kami melihat bahwa jihad itu adalah amalan yang paling afdal. Apakah kami tidak boleh ikut berjihad?" Nabi saw. menjawab: "Kalian mempunyai jihadyang paling afdal, yaitu haji
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.html (2 of 16)12/12/2005 7:53:06

Kebebasan Wanita

mabrur." Menurut satu riwayat:283 "Apakah kami tidak boleh berperang dan berjihad bersamamu?" Lalu Nabi saw. menjawab: "Tetapi jihad yang lebih baik dan lebih indah bagi kalian adalah haji, yaitu haji mabrur." Selanjutnya Aisyah berkata: "Setelah mendengar apa yang dikatakan Rasulullah saw. ini aku tidak pernah lagi meninggalkan haji." (HR Bukhari)284 Aisyah r.a. berkata: "Aku pernah bepergian bersama Rasulullah saw. dengan mengenakan ihram untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haji dan pada musim kaji. Sesampainya di desa Saraf (yang terletak sekitar 10 km dari Mekah), Nabi saw. berkata kepada para sahabatnya: 'Barangsiapa di antara kalian yang tidak membawa hewan sembelihan, maka tidak boleh.' Ketika itu bersama Nabi saw. ada beberapa orang sahabat beliau yang mempunyai hewan sembelihan, tetapi mereka tidak melakukan umrah. Lantas Nabi saw. menemuiku, sementara aku ketika itu sedang menangis. Beliau bertanya: 'Mengapa kamu menangis?' Aku menjawab: 'Aku mendengarmu berkata kepada para sahabatmu apa yang telah kamu katakan itu, ketika kamu melarang mengerjakan umrah.'" Menurut satu riwayat disebutkan bahwa Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, apakah orang-orang kembali dengan dua pahala, sementara aku hanya dengan satu pahala?"285 Menurut satu riwayat lagi Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, orang-orang mengerjakan dua ibadah, sementara aku cuma satu ibadah?"286 Nabi saw. berkata: "Memangnya ada apa denganmu?" Aisyah menjawab: "Aku sedang tidak boleh shalat." Nabi saw. berkata: "Itu tidak jadi soal bagimu dan tidak ada hubungannya dengan masalah putri-putri Adam yang lain. Allah mencatat pahala untukmu seperti yang Dia catat untuk mereka. Karena itu, teruskanlah hajimu. Mudah-mudahan saja Allah memberimu pahala yang penuh." Aisyah berkata: "Akhirnya aku meneruskan hajiku sampai aku mengerjakan nafar di Mina. Kemudian kami singgah di Muhashshab (oase dekat Mina). Kemudian Nabi saw. memanggil Abdurrahman dan berkata: "Bawalah saudara perempuanmu ini ke tanah Haram dan berihramlah untuk umrah!" (HR Bukhari dan Muslim)287 7. Penuturan Aisyah r.a. tentang Kelebihan Keluarga Rasulullah saw. Aisyah berkata: "Tidak ada rasa cemburuku terhadap salah seorang istri-istri Nabi saw. yang melebihi rasa cemburuku terhadap Khadijah, padahal aku tidak pernah melihat (bertemu dengan)nya. Akan tetapi (rasa cemburuku itu timbul karena) Nabi saw. seringkali menyebut-nyebutnya. Bahkan beliau sering menyembelih seekor kambing, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian mengirimkannya kepada teman-teman Khadijah." Terkadang aku berkata kepada Rasulullah saw.: 'Seolah-olah tidak ada di dunia ini wanita selain Khadijah?' Beliau berkata: 'Sesungguhnya dia (adalah
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.html (3 of 16)12/12/2005 7:53:06

Kebebasan Wanita

wanita yang utama), dan dia (adalah wanita yang bijaksana) dan darinyalah aku mendapatkan anak.'" (HR Bukhari dan Muslim)288 Aisyah berkata: "... lalu istri-istri Nabi saw. menyuruh Zainab binti Jahasy, istri Nabi saw. Dialah yang selalu bersaing denganku untuk mengambil tempat di hati Rasulullah saw. Dia memang wanita yang pandai dalam soal agama, sangat takut kepada Allah, bicaranya sangat jujur, suka melakukan silaturrahim, senang memberikan sedekah, serta tidak segan-segan mengorbankan tenaganya untuk amal sedekah dan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Hanya sayangnya, dia adalah wanita yang lekas marah apabila ada sesuatu yang mengganjalnya. Akan tetapi dia cepat pula memaafkan." (HR Muslim)289 Hisyam, dari ayahnya, mengatakan bahwa Hassan bin Tsabit termasuk orang yang berlebihan terhadap Aisyah (menyangkut kasus berita bohong). Ketika aku mencaci maki dia, Aisyah menegurku seraya berkata: "Biarkan saja dia, wahai keponakanku. Sesungguhnya dia adalah orang yang pernah membela Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)290 Urwah bin Zubair berkata: "... Aisyah tidak suka kalau Hassan bin Tsabit (yang terlibat dalam kasus berita bohong) dicaci maki di hadapanku, dan dia berkata bahwa Hassanlah yang pernah berkata: 'Sesungguhnya ayahku, orang tua ayahku, dan kehormatanku ... siap menjaga kehormatan Muhammad dari serangan kalian.'" (HR Bukhari dan Muslim)291 8. Sifat Zuhud dan Pemurah Aisyah r.a. Auf bin Thufail, kemenakan Aisyah dari jalur ibu, mengatakan bahwa ada yang bercerita kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Zubair berkata mengenai jual beli atau suatu pemberian yang diberikan Aisyah: "Demi Allah, hendaklah Aisyah berhenti melakukannya atau dia akan aku diamkan (tidak aku sapa) selama-lamanya." Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Zubair adalah orang yang paling disenangi Aisyah setelah Nabi saw. dan Abu Bakar. Abdullah bin Zubair adalah orang yang paling baik terhadap Aisyah. Aisyah tidak pernah menahan rezeki Allah yang datang kepadanya kecuali dia sedekahkan.292 Aisyah berkata: "Benarkah Abdullah bin Zubair mengucapkan kata-kata itu?" Para sahabat menjawab: "Benar." Aisyah berkata: "Demi Allah, aku bernazar tidak akan berbicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya." Akhirnya Ibnu Zubair meminta bantuan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya dengan Aisyah. Aisyah berkata: "Demi Allah, aku tidak menerima bantuan seseorang untuk menengahi kasus Ibnu Zubair ini dan aku tidak mau melanggar nazarku." Karena Ibnu Zubair merasa sudah lama
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.html (4 of 16)12/12/2005 7:53:06

Setelah mereka berbicara panjang lebar untuk mengingatkan dan mendesak Aisyah. Aisyah menangis sehingga air matanya bercucuran membasahi kerudungnya. akhirnya dia mencoba berbicara dengan Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman ibnul Aswad bin Abdi Yaghuts.isnet..." (HR Bukhari)293 9.html (5 of 16)12/12/2005 7:53:06 . Mereka terus memohon Aisyah agar mau berbicara dan menerima kedatangan Ibnu Zubair.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. dan mereka mengatakan bahwa Nabi saw. pergilah ke tempat Ummul Mukminin. Keduanya adalah dari Bani Zuhrah.' Setelah kembali kepada ayahnya. Tetapi hari ini biarlah aku mengalah untuk mengabulkan permintaan Umar. kemudian tanyakan kepadanya bagaimana kalau aku dimakamkan bersama kedua sahabatku (yakni Rasulullah saw. dia memerdekakan empat puluh orang budak. dan sambil menangis dia meminta Aisyah memaafkannya." Mereka menerima permintaan Ibnu Zubair. silakan masuk semuanya!" Sementara Aisyah tidak tahu bahwa bersama mereka ada Ibnu Zubair. seperti yang kalian ketahui.a.' Aisyah berkata: 'Sebenarnya aku ingin tempat itu untukku. Ibnu Zubair segera masuk menembus hijab pembatas dan langsung mendekati Aisyah. Amr bin Maimun al-Audi berkata: "Aku melihat Umar ibnul Khattab r. Demikian pula halnya dengan Miswar dan Abdurrahman.a. Untuk menebus nazarnya itu. Sifat Wara Aisyah r.a. Ibnu Zubair berkata kepada mereka: "Demi Allah. dan katakanlah kepadanya bahwa Umar ibnul Khattab menyampaikan salam. sebab tidaklah halal (baik) baginya bernazar untuk memutuskan hubungan denganku.Kebebasan Wanita sekali tidak bertegur sapa dengan Aisyah. Sampai di situ mereka mengucapkan: "Assalamu'alaikom warahmatullahi wabarakatuh. kemudian katakan: http://media. dan tidaklah halal (boleh) bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari." Umar ibnul Khattab berkata: "Tidak satu pun yang lebih penting bagiku sekarang selain tempat berbaring di dekat kedua sahabatku itu. melarang pemutusan tegur sapa. berkata: 'Wahai Abdullah bin Umar. dan Abu Bakar). Aisyah r." Tetapi mereka tetap bersikeras meminta dan mendesak Aisyah sehingga akhirnya Aisyah bersedia berbicara dengan Ibnu Zubair. Apabila nyawaku sudah dicabut. Umar bertanya kepada Abdullah: 'Apa berita yang kamu bawa?' Abdullah bin Umar menjawab: 'Wahai Amirul Mukminin. Setelah memakai jubah mereka berangkat menuju rumah Aisyah. akhirnya sambil menangis Aisyah berkata: "Sesungguhnya aku sudah bernazar dan nazarku itu sangat berat. Aisyah mengizinkannya untukmu. Ketika ingat akan nazarnya itu setelah kejadian tersebut. aku betul-betul berharap agar kalian bersedia membawaku menemui Aisyah. maka kalian bawalah aku kepada Aisyah dan ucapkanlah salam kepadanya. Setelah mereka masuk. apakah kami boleh masuk?" Aisyah menjawab: "Silakan!" Mereka bertanya: "Apakah semua kami?" Aisyah menjawab: "Ya.

yaitu ketika Aisyah sedang sekarat.." (HR Bukhari)296 10. Aisyah berkata: "Pada hari terjadinya Perang Khandaq.. aku keluar mengikuti jejak pasukan Islam. sedangkan waktu itu dia baru berusia sebelas tahun. Umar berkata kepadaku: 'Mengapa kamu datang ke sini? Astaghfirullah. Harits bin Aus yang memakai perisai.html (6 of 16)12/12/2005 7:53:06 . maka bawalah aku kembali ke pemakaman kaum muslimin.'" (HR Bukhari)294 Ibnu Abi Malikah berkata: "Ibnu Abbas meminta izin menjenguk Aisyah sebelum dia meninggal dunia.' Berikutnya masuk Ibnu Zubair.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.. Ternyata di situ sudah ada sekumpulan orang Islam. kamu ini betulbetul nekad.'" (HR Bukhari)295 Dari Aisyah dikatakan bahwa dia berkata kepada Ibnu Zubair: "Kuburkanlah aku bersama sahabat-sahabatku (istri-istri Rasulullah saw. Thalhah berkata: "Wahai Umar. dan janganlah aku dikuburkan bersama Nabi saw. sehingga aku berharap kiranya bumi ini terbelah. Aisyah berkata: 'Aku khawatir kalau aku dipuji . Aku segera duduk di tanah.. lalu dia memujiku. Rupanya dia adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ujung-ujung baju besinya terlihat terlepas. maka kuburkanlah aku di sana. dan salah seorang dari mereka adalah laki-laki yang memakai topi baja. Siapa yang bisa melindungimu kalau tiba bencana atau tempat ini tiba-tiba berubah menjadi kancah peperangan?'"Aisyah berkata: "Umar terus mengata-ngataiku. lalu aku terperosok ke dalamnya. Ketika menoleh. Maka lewatlah Sa'ad yang ketika itu memakai baju besi. Lalu Aisyah berkata: 'Ibnu Abbas masuk. Sambil berjalan Sa'ad melantunkan syair rajaz yang bunyinya seperti berikut: Semoga untukku merasakan sedikit bagaimana rasanya perang. sebab aku tidak suka kalau diriku dipujipuji. Tiba-tiba aku mendengar deru suara hentakan kaki di bumi. lalu bergegas masuk taman. Kemana lagi mau pergi atau lari selain kepada Allah Yang Maha Agung lagi Maha http://media. di antaranya Umar ibnul Khattab.). memanggul girbah air di atas punggungnya. Sebenarnya aku ingin menjadi orang yang dilupakan dan terlupakan. dan jika tidak." Selanjutnya Aisyah berkata: "Lalu lakilaki yang memakai topi baja tadi mengangkat topi baja yang menutupi mukanya. Keberanian Aisyah Jika sikap Aisyah ketika Perang Uhud yang ketika itu dia ikut melayani pasukan.. ternyata aku melihat ada Sa'ad bin Mu'adz datang bersama keponakannya. maka sekarang mari kita perhatikan pula bagaimana sikapnya pada waktu terjadinya Perang Khandaq setelah dia berusia dua belas tahun.Kebebasan Wanita 'Umar ibnul Khattab meminta izin dan seandainya dia (Aisyah) mengizinkan.isnet. kamu sudah terlalu banyak berbicara kepadanya. Alangkah indahnya bila tiba ajal Aku berdiri.

"' (HR Bukhari)299 11. "Mereka dahulunya adalah sekutu pada zaman jahiliah.isnet." Kemudian Aisyah berkata. beliau berbalik untuk meletakkan selendangnya. "Lalu salah seorang laki-laki musyrik dari kalangan Quraisy..org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. lalu berkata: "Wahai putriku." (HR Muslim)298 Abu Maryam (yaitu) Abdullah Ibnu Ziyad al-Asadi berkata: "Ketika Thalhah.Kebebasan Wanita Mulia?" Aisyah berkata. sesungguhnya kamu sudah membuat ulah terhadap Rasulullah sehingga membuat beliau murung seharian." Aisyah berkata. Kemudian Umar menemui Aisyah dan berkata: "Wahai putri Abu Bakar. Lalu aku mendengar Ammar berkata: 'Sesungguhnya Aisyah sudah berangkat ke Bashrah. Kami berkumpul ke tempat Hasan. Akan tetapi Allah SWT menguji kalian apakah kepada-Nya kalian taat atau kepada Aisyah.. namanya Ibnul Irqah." Aku (Umar) berkata: "Bukankah kamu sudah tahu bahwa aku pernah memperingatkanmu dari siksa Allah dan murka Rasulullah? . Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. az-Zubair. wahai putra al-Khattab? Urus sajalah aibmu sendiri (maksudnya aib putrimu sendiri).. sementara Ammar berdiri di tempat yang lebih rendah daripada Hasan. janganlah Engkau matikan aku hingga hatiku senang membalas Bani Quraizhah. Tidak http://media. Lantas Sa'ad memanjatkan doa kepada Allah SWT seraya memohon: "Ya Allah. kami telah membuat ulah terhadap Rasulullah saw. Aku adalah Ibnul Irqah. dia adalah istri Nabi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Ibnul Irqah berkata kepada Sa'ad: "Terimalah ini olehmu. Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali.html (7 of 16)12/12/2005 7:53:06 ." Ibnul Irqah membidik tepat pada lengan Sa'ad sehingga memutuskan urat nadinya. Hasan bin Ali berada di mimbar paling atas. sehingga orang-orang mukmin memenangkan peperangan tersebut. lalu keduanya naik mimbar.. dan Aisyah berangkat menuju Bashrah. Selanjutnya beliau bentangkan ujung kainnya. dan meletakkannya di samping kedua kakinya. Setelah itu Allah SWT mengirimkan angin topan ke arah orang-orang musyrik. sudah cukupkah kamu dalam menyakiti Rasulullah?" Aisyah menjawab: "Apa urusanmu denganku. berada di tempatku." Hafshah berkata: "Memang benar. dan demi Allah. Lalu kedua orang ini datang kepada kami di Kufah. melepaskan kedua terompahnya. lalu beliau tidur-tiduran. "Kemudian darah luka Sa'ad berhenti mengalir.". membidik Sa'ad dengan anak panahnya. Benar dalam Meriwayatkan Hadits Aisyah berkata: "Tidakkah kalian berminat mendengar ceritaku mengenai aku dan mengenai Rasulullah saw." (HR Ahmad)297 Umar ibnul Khattab berkata bahwa dia datang menemui Hafshah. Lantas Aisyah bercerita: "Pada malam ketika Rasulullah saw.?" Kami menjawab: "Tentu saja.

Kemudian beliau bertanya: 'Apakah engkau menyangka bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menzhalimi kamu?' Aisyah menjawab: 'Betapapun manusia berusaha menyembunyikan. Beliau lebih cepat lagi. akan aku lakukan suatu siasat untuk beliau..' Aisyah bertanya: 'Bagaimana aku mengucapkan untuk mereka. Akhirnya aku lebih dahulu sampai dan masuk rumah. beliau mengambil selendangnya pelan-pelan. Ketika hal itu aku tanyakan.html (8 of 16)12/12/2005 7:53:06 .a. aku juga mempercepat langkahku. maka katakanlah kepada beliau: 'Apakah engkau habis makan maghafir (getah kayu yang dijadikan bahan perekat.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.' Lalu aku memberitahu beliau apa yang terjadi. Haishah menyuguhkan sebagian dari madu itu kepada Rasulullah saw. tetapi baunya tidak sedap)? Beliau pasti akan http://media. lalu beliau membuka pintu dan keluar. memakai terompah pelan-pelan.' Beliau bertanya: 'Jadi engkaukah sosok hitam yang aku lihat di depanku tadi?' aku jawab: 'Ya. Dia memanggilku dengan menyembunyikannya (merahasiakannya) darimu. aku pun ikut berlalu. Ketika datang giliran Hafshah.Kebebasan Wanita berapa lama kemudian. Begitu aku berbaring. karena engkau telah melepas pakaianmu. Dia tidak mau masuk. beliau lama sekali berada di sisinya. dan mengenakan kainku. ada seseorangg yang menjelaskan bahwa Hafshah mendapat hadiah semangkuk madu dari salah seorang perempuan dari kaumnya. beliau masuk. beliau berdiri lama. Aku memasang pakaianku di kepala. Semoga keselamatan tetap atas kalian. Aku tidak ingin membangunkanmu dan aku khawatir engkau akan merasa kelelahan.'" (HR Muslim)300 Aisyah r. aku akan memberitahumu. Dan kami Insya Allah akan menyusul. Akupun menjawabnya secara rahasia pula. ketika beliau menyangka aku telah tidur. Allah pasti mengetahuinya. lalu aku menyangka engkau telah tidur. sehingga aku merasa cemburu. Kemudian aku berangkat mengikuti beliau. wahai Aisyah?' Aku menjawab: 'Tidak apa-apa. penghuni perkampungan dari kaum mukminin dan muslimin dan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami dan yang kemudian. lalu mengangkat tangan tiga kali.' Beliau berkata: '(Silakan pilih) kamu sendiri yang memberitahuku atau Allah Yang Maha Lembut lagi Maha Tahu yang akan memberitahuku?' Aisyah berkata: 'Ya Rasulullah.isnet. kemudian menutupnya pelan-pelan. berkata: "Rasulullah saw. demi ibu bapakku. Aku berkata dalam hati: 'Tunggu.' Selanjutnya Rasulullah saw. Beliau bertanya: 'Mengapa nafasmu naik turun. itu senang madu dan sesuatu yang manis-manis.'" Lalu aku katakan kepada Saudah binti Zam'ah: "Beliau akan datang ke tempatmu. Kemudian beliau berlalu. aku juga lebih cepat lagi. Rasanya manis. memakai kerudung. Bila beliau sudah berada di tempatmu. menceritakan: 'Jibril datang kepadaku ketika engkau melihat.' Dia (Jibril) berkata: 'Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu untuk datang kepada ahli Baqi' dan memintakan ampun untuk mereka. Setiap kali selesai melakukan shalat asar beliau biasanya menemui istri-istrinya. ya Rasulullah?' Rasulullah saw. Ketika beliau sampai di Baqi'. menjawab: 'Ucapkanlah . Memang benar demikian. Ketika beliau mempercepat langkahnya.' Lalu beliau menyodok dadaku hingga membuatku kesakitan..

Namun beliau tetap berkata: 'Suruhlah Abu Bakar shalat bersama orang-orang. Saudah langsung berkata pada beliau: "Wahai Rasulullah. Sebaiknya suruh saja Umar shalat bersama orang-orang." Aku berkata: "Sudah. bersabda ketika sewaktu beliau sakit: "Suruhlah Abu Bakar shalat bersama orang-orang." Dalam satu riwayat302 disebutkan: "Aisyah berkata: 'Sungguh aku telah meminta pertimbangan kepada Rasulullah saw." Tatkala Rasulullah saw. barangkali lebahnya bersarang di pohon urfuth (nama kayu yang menghasilkan getah maghafir). begitu beliau sudah berdiri di pintu masuk." Aisyah berkata bahwa Saudah berkata: "Sungguh. Suruh saja Abu Bakar supaya shalat bersama orang-orang!" Hafshah berkata kepada Aisyah: "Maaf. Shafiyyah juga menyampaikan pertanyaan serupa. diam kamu!" (HR Bukhari dan Muslim)301 Aisyah.'" Lalu Hafshah menyampaikan usulan Aisyah kepada Rasulullah saw. mengatakan bahwa Rasulullah saw. Apabila dia berdiri menempati tempatmu. dia tidak akan bisa memperdengarkan suaranya kepada orang-orang karena menangis." Aku (Saudah) berkata: "Oh.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2.'" Aisyah berkata: "Akhirnya aku berkata kepada Hafshah: 'Katakanlah kepada beliau bahwa sesungguhnya Abu Bakar itu orangnya sangat mudah sedih.' Lalu katakan kepada beliau: 'Oh. menghampiri Saudah. Hafshah berkata. apakah engkau mau aku suguhkan kembali minuman madu untukmu?" Beliau berkata: "Aku sudah tidak menginginkannya lagi.' Lalu kamu katakan pada beliau: 'Bau apa ini yang aku cium darimu?' Beliau pasti akan menjawab: 'Hafshah menyuguhkan minuman madu untukku. Kemudian ketika tiba giliran beliau ke rumah Hafhsah kembali. Karena itu sebaiknya suruh saja Umar shalat bersama orang-orang. Rasulullah saw. aku tidak bisa melaksanakan perintahmu dengan baik. apakah engkau habis makan maghafir?" Beliau menjawab: "Tidak. barangkali lebahnya bersarang di pohon urfuth." Ketika beliau datang ke rumahku. apabila dia menempati tempatmu. mengenai hal itu (dijadikannya Abu Bakar sebagai imam). dan aku pun berpendapat bahwa tidak seorang pun yang menempati kedudukan beliau melainkan orang-orang merasa http://media. Ketika beliau datang ke rumah Shafiyyah. kalian ini benar-benar temannya Yusuf. aku ingin memulai apa yang kamu perintahkan itu karena aku takut kepadamu." Aisyah berkata: "Sesungguhnya Abu Bakar.Kebebasan Wanita bilang: 'Tidak.' Hal semacam ini juga akan aku sarankan kepada Shafiyyah untuk melakukannya. berarti kita sudah mengharamkannya. pertanyaan tersebut aku sampaikan kepada beliau. Dan tidak ada yang mendorongku untuk sering minta pertimbangan beliau selain karena aku merasa bahwa orang-orang sesudah beliau tidak menyukai seseorang yang menggantikan kedudukan beliau selamanya . berkata: "Sudahlah." Aisyah berkata bahwa Saudah berkata: "Demi Allah. dia tidak dapat memperdengarkan suaranya kepada orang-orang karena dia suka menangis.html (9 of 16)12/12/2005 7:53:06 ." Saudah berkata: "Lalu bau apa yang kucium darimu ini?" Beliau menjawab: "Aku baru saja disuguhi minuman madu oleh Hafshah. Ummul Mukminin. "Wahai Rasulullah.isnet.

" Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw. Ternyata Shafwan bin Mu'attal as-Sulami kemudian Dzakwani berada di belakang para serdadu. Aku terbangun ketika dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un begitu dia mengenaliku. lalu aku berjalan sehingga melewati para prajurit. namun di sana tidak seorang pun yang memanggil dan menjawab. sehingga mereka tidak merasakan ringannya sekedup di saat mengangkat dan menaikkannya (ke atas untukku). mataku mengantuk. sudah selesai dan kembali dari peperangan itu. Aku kembali untuk mencari kalungku itu sehingga waktuku banyak habis untuk mencarinya.Kebebasan Wanita pesimis terhadapnya. Mereka mengira bahwa aku ada di dalam sekedup itu. sebab dia pernah melihatku sebelum turunnya ayat hijab. Begitu melihatku. Aku diangkut dan ditempatkan di dalam sekedup. dia langsung mengenaliku. Dia melihat sosok hitam seseorang yang sedang tidur. ternyata kalungku yang terbuat dari manik-manik zhifar (Zhifar adalah nama sebuah kota yang terletak di belahan paling timur Yaman) putus. Kemudian dia menginjak kaki depan untanya. Aku bergegas menutupi wajahku dengan jilbabku. Aku pergi menuju ke tempat persinggahan semula. Pada saat aku duduk di tempat persinggahanku.a.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. Orang yang merekayasa berita bohong itu http://media. Ternyata nomorku yang keluar. Dia turun. Akhirnya aku berangkat bersama Rasulullah saw. Ketika aku raba dadaku." Aisyah berkata: "Lalu datang orang-orang yang tadinya membawaku pergi. dan aku mengira bahwa mereka akan kehilanganku. Demi Allah. maka beliau mengumumkan pemberangkatan pada malam hari. lalu menderumkan untanya. mengadakan undian di antara istri-istri beliau. mengadakan undian di antara kami pada suatu peperangan yang beliau ikuti. dan ketika itu kami sudah mendekati kota Madinah untuk kembali. Ujian Berat dan Kasus Berita Bohong Aisyah r. kami tidak berbicara sepatah kata pun dan aku tidak mendengar satu kata pun yang dia ucapkan selain ucapan inna lillah tersebut. berkata: "Apabila akan bepergian. Berat badan wanita ketika itu tidak terlalu berat karena mereka kurus. tidak dibalut daging. Lalu ia menuntun untanya hingga kami sampai ke tempat para prajurit yang sedang berhenti untuk istirahat pada siang hari yang sangat terik. Barangsiapa yang nomor undiannya keluar. Oleh karena itulah aku ingin agar beliau membatalkan pilihan beliau untuk Abu Bakar. dan hanya makan sedikit. Lalu mereka membangunkan untuku dan mereka pun berjalan. Setelah selesai menunaikan hajat aku kembali ke tempat barang bawaanku. Pada pagi harinya dia sampai di tempat persinggahanku." Aisyah berkata: "Binasalah orang yang binasa. Aku berdiri pada saat mereka mengumumkan pemberangkatan. mereka langsung menaikkan sekedupku dan memberangkatkannya dengan unta yang tadinya aku kendarai. lalu kami berangkat. Sementara aku baru menemukan kalungku setelah para prajurit berlalu. lalu tertidur." (HR Bukhari dan Muslim)303 12. Aku lekas bangkit dan naik ke atas untanya. dialah yang akan ikut berangkat bersama Rasulullah saw. Aku datang ke tempat persinggahan mereka. setelah turunnya ayat hijab.html (10 of 16)12/12/2005 7:53:06 . biasanya Rasulullah saw. Hingga ketika Rasulullah saw. Apalagi aku pada saat itu masih kecil dan muda belia. lalu mereka akan kembali mencariku di tempat itu.

Lalu aku bertanya kepada ibuku: 'Wahai ibuku. Rasulullah saw. Hal itulah yang membuatku mulai curiga. masuk ke tempatku.' Aisyah berkata: "Lalu kami tiba di Madinah. Namun aku belum tahu berita buruk yang sedang berkembang.. dan Hamnah binti Jahsy serta lainnya yang tidak kuketahui selain bahwa mereka itu adalah sekelompok orang sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala." Urwah berkata: "Saya diberitahu bahwa berita bohong itu disiarkan dan dibicarakan di dekatnya (Ibnu Ubay bin Salul). Ketika masuk menemuiku. Lalu dia mengakui. Aisyah! Apakah kamu belum mendengar apa yang dia katakan?'Aisyah berkata: 'Memang apa yang dia katakan?' Lalu Ummu Misthah menceritakan apa yang diperkatakan oleh para pembawa berita bohong itu kepadaku.'" Aisyah berkata: "Tata cara hidup kami menyangkut buang air sama dengan orang-orang Arab Kuno yang tinggal di pedesaan. dan kehormatanku . Hal itu kami lakukan sebelum kami membuat tempat buang air di dekat rumah kami masing-masing.'" Selanjutnya Aisyah berkata: "Rasulullah saw. Sedangkan putranya adalah Misthah bin Utsatsah Abbad ibnul Muttalib.html (11 of 16)12/12/2005 7:53:06 . Dia adalah putri Abu Rahm ibnul Muttalib bin Abdi Manaf.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. Ketika aku kembali ke rumah. sementara ibunya adalah putri Shakhr bin Amir." Selanjutnya Urwah berkata: "Para pembawa berita bohong itu tidak ada yang disebutkan namanya selain Hassan bin Tsabit.Kebebasan Wanita adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. beliau hanya mengucapkan salam lalu bertanya: 'Bagaimana keadaanmu. Aku ditimpa sakit sesampainya di Madinah selama satu bulan. orang tua ayahku. seperti yang pernah aku lihat ketika aku sakit. siap menjaga kehormatan Muhammad dari serangan kalian." Urwah berkata: "Aisyah tidak suka Hassan dicerca di hadapannya dan Aisyah mengatakan bahwa Hassan adalah orang yang pernah berkata: 'Sesungguhnya ayahku. Kami tidak keluar kecuali dari satu malam ke malam berikutnya. mengizinkanku pergi. Kami merasa agak terganggu/kurang enak kalau tempat buang air itu dibuat di dekat rumah. Kemudian Ummu Misthah tersandung baju bulunya. aku langsung saja keluar.' Ibuku http://media.isnet.' Aku berkata padanya: 'Buruk sekali apa yang kamu ucapkan." Aisyah berkata: "Aku pergi bersama Ummu Misthah. apakah yang sedang diperbincangkan orang-orang. aku bertanya: 'Apakah engkau mengizinkan aku mengunjungi kedua orang tuaku?' Aisyah menambahkan: 'Aku ingin mengetahui kebenaran berita itu dari mereka berdua. sehingga ketika sembuh dari sakit. Misthah bin Utsatsah. mendengarkan. Kami buang air di tempat itu. paman Abu Bakar dari garis ibu. Sementara orang-orang terpengaruh dengan ucapan para pembawa berita bohong itu. Lalu aku dan Ummu Misthah kembali ke rumahku setelah kami selesai menunaikan hajat.. Setelah beliau mengucapkan salam. Sedangkan aku tidak tahu sedikit pun mengenai semua itu. lalu dia berkata: 'Celakalah Misthah. dan membahasnya." Aisyah berkata: "Akhirnya sakitku bertambah parah. Hal yang mulai membuatku curiga adalah bahwa aku tidak melihat lagi kelemah-lembutan Rasulullah saw.' lalu beliau berpaling. Aku keluar bersama Ummu Misthah ke daerah Manashi' (yang terletak di luar kota Madinah). Apakah kamu mencerca seseorang yang pernah ikut serta pada Perang Badar?" Ummu Misthah berkata: 'Aisyah.

kecuali para istrinya itu akan mempergunjingkan istrinya yang cantik itu.'" Lalu Usaid bin Hudhair --saudara sepupu Sa'ad bin Mu'adz-. Kemudian pada pagi harinya aku masih menangis. ada seorang laki-laki saleh. sedangkan laki-laki itu mempunyai beberapa orang istri. Jika orang itu berasal dari saudara-saudara kami dari suku Aus akan aku penggal lehernya dan jika dari kalangan Khazraj. saudara Bani Abdul Asyhal. Allah tidak membuat kesempitan atasmu. demi Allah sesungguhnya sedikit sekali ada seorang wanita cantik jelita di samping seorang laki-laki yang mencintainya. pasti kamu tidak suka dia dibunuh. dan kami siap melaksanakannya. apakah engkau pernah melihat sesuatu yang membuatmu curiga tentang Aisyah?" Barirah menjawab: "Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran! Jika aku melihat sesuatu padanya. tidak kami ketahui dia selain sebagai orang yang baik dan bersih. Demi Allah." Aisyah berkata: "Maka berdirilah seseorang dari kalangan Khazraj. Dia tidak lebih dari seorang gadis muda yang tertidur di samping adonan roti keluarganya." Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw. Seandainya dia berasal dari kelompokmu. benarkah orang-orang mempergunjingkan masalah ini?'" Aisyah berkata: "Akhirnya aku menangis malam itu sampai pagi.'"Aisyah berkata: "Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz. Laki-laki tersebut adalah Sa'ad bin Ubadah.isnet. Air mataku tidak bisa berhenti mengalir dan aku tidak bisa tidur." Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw." Sementara Ali berkata: "Wahai Rasulullah. Kamu adalah orang munafik yang memperdebatkan tentang orang-orang http://media. lalu datang kambing untuk memakannya. Kemudian beliau bertanya kepadanya: "Hai Barirah. tenanglah. aku tidak mengetahui sesuatu mengenai keluargaku selain kebaikan. Orang-orang juga telah menyebut-nyebut seseorang yang kuketahui baik dan tidak pernah masuk menemui keluargaku (istriku) kecuali bersamaku.html (12 of 16)12/12/2005 7:53:06 . tentu dia akan memberimu keterangan yang benar. siapakah yang bisa memberi penjelasan kepadaku dan menolongku dari orang yang aku dengar telah mengganggu keluargaku? Demi Allah. Akan tetapi dia terdorong oleh panggilan kesukuan dan kejahilan sehingga dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz: 'Engkau bohong! Demi Allah. kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid pada saat wahyu terlambat turun. dan wanita selain dia banyak sekali." Aisyah berkata: "Lalu Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2." Aisyah berkata: "Adapun Usamah. Beliau bertanya dan minta pendapat dari mereka berdua tentang masalah jika beliau menceraikan istrinya. tentu aku tidak akan menyembunyikannya.' Aisyah berkata: 'Subhanallah. sesuai dengan apa yang dia ketahui mengenai kebersihan diri Aisyah dan apa yang dia ketahui dalam dirinya mengenai para penuduh tersebut. dan Ummu Hisan adalah putri paman orang tersebut. wahai Rasulullah. pemimpin Suku Khazra.Kebebasan Wanita menjawab: 'Wahai anakku." Dia berkata: "Aku siap menolongmu." Aisyah berkata: "Sebelum kejadian itu. kami pasti akan membunuhnya. bangkit pada hari itu untuk meminta pembuktian dari Abdullah bin Ubay bin Salul. memanggil Barirah. Dari atas mimbar beliau berkata: 'Wahai kaum muslimin." Usamah berkata: "Mengenai istrimu. maka perintahkanlah kami. dia memberi isyarat kepada Rasulullah saw. Jika engkau bertanya kepada budak perempuan itu.berdiri dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah: "Engkau bohong.

barulah Rasulullah saw. Aku pun memberinya izin." Lalu aku berkata kepada ibuku: "Jawabkanlah untukku kepada Rasulullah mengenai apa yang beliau katakan itu!" Ibuku juga berkata: "Demi Allah. berhenti berbicara air mataku berhenti mengalir sehingga tidak ada setetes pun lagi yang aku rasakan. maka mohonkanlah ampunan dari Allah dan bertobatlah kepada-Nya! Sesungguhnya seorang hamba. pasti kalian tidak mempercayaiku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kalian ceritakan. dan aku sudah menangis selama dua malam satu hari. masuk ke tempat kami. Cuma saja aku berharap semoga Rasulullah saw." Aisyah berkata: "Beliau belum pernah di sampingku semenjak munculnya peristiwa yang dipergunjingkan orang-orang itu. Tetapi kalau engkau bersalah. Allah pasti akan membersihkanmu. maka Allah akan menerima tobatnya. demi Allah. Aku kira persoalanku terlalu remeh untuk dibicarakan oleh Allah 'Azza Wa Jalla dengan wahyu yang diturunkan-Nya. sesungguhnya telah sampai kepadaku berbagai macam perkataan tentang dirimu. Dia tabu bahwa diriku saat itu bersih dan Allah akan membuktikan kebersihanku. Air mataku tidak mau berhenti mengalir dan mataku tidak bisa tidur.isnet." Aisyah berkata: "Rasulullah saw. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku ini bersih. aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah saw. Lalu aku berkata kepada ayahku: 'Jawabkanlah untukku kepada Rasulullah saw. tiba-tiba Rasulullah saw. tiba-tiba seorang wanita Anshar datang meminta izin kepadaku.' Kemudian aku berpindah dan berbaring di tempat tidurku. kemudian dia bertobat. Dia ikut pula menangis bersamaku. Beliau mengucapkan salam. diam pula." Aisyah berkata: "Setelah Rasulullah saw." Aisyah berkata: "Pada pagi harinya kedua orang tuaku berada di sampingku. Demi Allah. apabila dia mengakui kesalahannya. Demi Allah. sehingga aku mengira bahwa tangisanku itu akan membelah hatiku.'" Ayahku berkata: "Demi Allah." Aisyah berkata: "Sementara itu aku terus menangis sepanjang hari. ketika itu masih berdiri di atas mimbar. Selama itu pula air mataku tidak berhenti mengalir dan mataku tidak bisa tidur. Setelah mereka diam. Kemudian beliau berkata: 'Amma ba'du (selanjutnya).org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf: 'Kesabaran yang baik itu adalah kesabaranku. aku pun tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah." Aisyah berkata: "Ketika kami dalam keadaan demikian. berusaha terus menenangkan mereka. melihat dalam mimpi Allah membersihkan diriku dari http://media. sedangkan Allah mengetahui bahwa aku bersih. aku tahu benar bahwa kalian telah mendengar semua ini sehingga kalian mengakuinya dan membenarkannya. Akan tetapi. tentu kalian akan mempercayaiku. padahal Rasulullah saw. Hampir sebulan lamanya tidak sedikit pun wahyu turun mengenai masalahku. Jika engkau memang bersih. kemudian duduk." Lalu aku berkata --ketika itu aku adalah seorang yang muda usia dan aku belum banyak membaca Al-Qur'an--: "Demi Allah. aku tidak menemukan perumpamaan yang tepat bagiku dan bagi kalian." Aisyah berkata: "Rasulullah saw.Kebebasan Wanita munafik.html (13 of 16)12/12/2005 7:53:06 . Dan kalau aku mengakui sesuatu perkara kepada kalian. Ketika kedua orang tuaku duduk di sampingku dan aku masih menangis. aku tidak pernah menduga bahwa Allah akan menurunkan wahyu yang akan selalu dibaca mengenai masalahku ini." Aisyah berkata: "Maka terjadilah pertengkaran sengit antara golongan Aus dan Khazraj sehingga hampir saja mereka saling membunuh. mengucapkan syahadat ketika beliau duduk. Wahai Aisyah. mengenai apa yang beliau katakan itu.

Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Allah sudah menurunkan wahyu kepada beliau. baginya azab yang besar. dan (mengapa tidak) berkata: 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. aku tidak akan bangun ke tempat beliau.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu: 'Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami). sambil tersenyum perkataan yang pertama sekali beliau ucapkan adalah: 'Wahai Aisyah.Kebebasan Wanita fitnah itu. maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar). Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang sama keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Demi Allah. Tampak Rasulullah saw. 'Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu.. Rasulullah saw. (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga.html (14 of 16)12/12/2005 7:53:06 ." Aisyah berkata: "Setelah keadaan seperti itu berlalu dari diri Rasulullah saw.' Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi. bergembiralah. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua. karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. hingga keringat beliau menetes bagaikan mutiara (saat itu musim dingin) lantaran hebatnya firman yang diturunkan kepada beliau. Aku tidak akan memanjatkan puji syukur selain kepada Allah 'Azza Wa Jalla. niscaya kamu ditimpa azab yang besar. jika kamu orang-orang yang beriman. Mengapa di waktu kamu mendengarkan berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. bahkan ia adalah baik bagi kamu. sesungguhnya Allah telah membersihkanmu!'" Aisyah berkata: "Lalu ibuku berkata kepadaku: 'Bangunlah dan pergilah ke tempat beliau!' Aku berkata: 'Demi Allah. belum lagi meninggalkan tempat duduknya dan tidak seorang pun dari isi rumah yang sudah keluar.isnet. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Hai orangorangyang beriman. merasa kepayahan seperti biasanya setiap beliau menerima wahyu.'" Aisyah berkata: "Allah menurunkan ayat-ayat berikut: "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan http://media. ini adalah dusta yang besar. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat.

tentu saja aku ingin sekali ampunan dari Allah. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian?" Abu Bakar menjawab: "Tentu. dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. orangorang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsy mengenai persoalanku ini. tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (nya). dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula)." Aisyah berkata: "Rasulullah saw.html (15 of 16)12/12/2005 7:53:06 . pada hari (ketika) lidah. demi Allah. pada saat itu mengatakan: 'Demi Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Abu Bakar yang semula selalu memberi nafkah kepada Misthah karena kekerabatan dan kemiskinannya. Dia berkata: "Aku tidak akan berhenti memberinya nafkah selama-lamanya. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian." (an-Nur: 11-26) Allah menurunkan ayat-ayat yang menyatakan kebersihanku. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah.isnet.Kebebasan Wanita yang munkar. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Misthah sedikit pun selamanya sesudah apa yang dia katakan terhadap Aisyah. mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2." Lalu Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada Misthah seperti sediakalanya. tangan. yang lengah lagi beriman (berbuat zina). dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). dan tabulah mereka bahwa Allah yang Maha Benar lagi yang (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya). dan bagi mereka azab yang besar. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Beliau berkata kepada Zainab: 'Apa yang engkau http://media. niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu) selama-lamanya.' Sebagai teguran atas ucapan itu Allah menurunkan ayat berikut: "Dan janganlah orang-orangyang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabat mereka.

demi yang jiwaku berada dalam genggamanNya. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs." Aisyah berkata: "Demi Allah. bertolak belakang dengannya. sesungguhnya lelaki yang dituduh berbuat macam-macam itu hanya berkata: 'Subhanallah. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.'" Zainab berkata: "Ya Rasulullah. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media." Aisyah berkata: "Padahal Zainab adalah seorang di antara para istri Rasulullah saw.isnet. tiada yang kuketahui selain yang baik saja.org/islam/Wanita/W1/Aisyah2. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Hamnah." (HR Bukhari dan Muslim)304 (sebelum." Aisyah berkata: "Sementara saudara perempuannya.Kebebasan Wanita ketahui' atau 'yang engkau lihat. Tetapi Allah telah menjaganya dengan sifat wara (jauh dari maksiat).'" Aisyah berkata: "Akhirnya sesudah peristiwa itu dia mati syahid karena berperang di jalan Allah. aku sama sekali belum pernah membuka pakaian wanita. Demi Allah. aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku. sehingga dia celaka bersama orang-orang yang celaka. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp.html (16 of 16)12/12/2005 7:53:06 . yang selalu berlomba denganku untuk merebut hati Rasulullah saw. Dia ikut menyebarkan berita bohong itu.

Kitab: Bencana. 207. Bab: Perkawinan Nabi saw. hlm. jilid X. Bab: Berita bohong.isnet. Bab: Apabila imam menangis dalam shalat. hlm. 305 Bukhari. 112. 348. hlm. Kitab: Thalak. jilid 9..a. 295. jilid 2. jilid 4. Kitab: Thalak. hlm. jilid 8. Bab: Utsman bin Haitsam menceritakan kepada kami jilid http://media. Muslim.. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Cerita mengenai malaikat. Muslim. 185. 307 Bukhari. 139. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Permulaan makhluk.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. bab: Mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu. dengan Aisyah dan kedatangan Aisyah di Madinah. 225. hlm 22. hlm.a. Muslim. Kitab: Bab-bab azan. Muslim. namun dia tidak berminat menceraikannya. Kitab: Shalat Bab: Penunjukan imam terhadap seseorang apabila dia berhalangan. Bab: Sakitnya Nabi saw. hlm. hlm. jilid 8.. hlm. hlm. jilid 2. 304 Bukhari. Bab: Penunjukan imam terhadap seseorang apabila dia berhalangan. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. Bab: Keutamaan Aisyah r. Bab: Wajib membayar kafarat bagi orang yang mengharamkan istrinya. 118. jilid 2. jilid 7.. Bab: berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh. jilid 7. hlm. Kitab: Peperangan. 303 Bukhari. Kitab: Tobat. Kitab: Manaqib. 134. Muslim. jilid 8. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r.html (1 of 10)12/12/2005 7:53:09 . Kitab: Peperangan. 308 Bukhari. hlm. Kitab: Shalat. jilid 7. 306 Bukhari. 302 Bukhari.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 301 Bukhari. jilid 11. Muslim. 436. hlm. 22. Kitab: Manaqib. a. 110.

jilid 3. 311 Bukhari. Kitab: Manaqib. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r.. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi saw. hlm. Bab: Orang yang memberikan hadiah kepada sahabatnya dan memilih salah seorang di antara istriistrinya. 108.a. Bab: Tayammum.a. 135. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 37. Muslim. jilid 1. Muslim Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. http://media. hlm. hlm. hlm. Bab: Sakitnya Nabi saw. 316 Muslim. 169.isnet.. Bab: Tentang menutup mata mayit dan mendoakan ketika dipersiapkan. 319 ibid. 317 Muslim. hlm. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. hlm. 133. 310 Bukhari. hlm. jilid 7. 315 Bukhari.. Kitab: Hibah. Muslim. jilid 9. Muslim. Kitab: haidh. 135. jilid 8. 210." jilid 10.. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Manaqib. 318 Muslim. 192. Bab: Mengurusi Jenazah. jilid 8. Bab: Keutamaan Aisyah r. 138. 108. jilid 6. 313 Bukhari. 137. hlm. jilid 8.. jilid 3. jilid 1. jilid 6. keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya.a. 309 Bukhari. Bab: Apa yang diucapkan ketika terjadi musibah.Kebebasan Wanita 16. jilid 7 hlm. 39. jilid 1. Bab: Orang yang memberi hadiah kepada sahabatnya dan memilih salah seorang di antara istri-istrinya.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. hlm.a. 134. dan kematian beliau. hlm. hlm. hlm. 312 Bukhari.. Kitab: Hibah. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat.a. Keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya. Bab: Keutamaankeutamaan Aisyah r. Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Kitab: Jenazah. hlm. Kitab: Tafsir. Kitab: Jenazah. 314 Bukhari. Muslim. Kitab: Peperangan. 100. bab: Hijrah ke Habsyah. Bab: Mengenai keutamaan Aisyah r. hlm. hlm. jilid 3. 189. Kitab: Jenazah.a. Bab: Firman Allah: Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu.html (2 of 10)12/12/2005 7:53:09 . 38. Bab: Mengena keutamaan Aisyah r.

Muslim. 213. hlm. jilid 7. Muslim. 322 Bukhari. 442. 80. Kitab: Persusuan. menghindar dari istri-istrinya di selain rumah mereka. dari Ahzab. Bab: Berapa lama harus tinggal bersama istri yang baru saja dinikahi sebelum diboyong. jilid 11. Kitab: Manaqib. 274 327 Bukhari. Bab: Kembalinya Nabi saw. baik istri yang perawan ataupun yang janda? jilid 4. dan sifatsifatnya. Kitab: Tafsir surat at-Tahrim. 138. Bab: Wanita yang ditinggal mati suaminya berkabung selama empat bulan sepuluh hari. jilid 6. Bab: Sahnya puasa orang yang mendapati pagi dalam keadaan junub. 203. Bab: Masalah ila' dan menjauhi istri. 413. Bab: "Dan bagi pewaris juga seperti itu. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam. 328 Muslim. Kitab: Nafkah. hlm.isnet. 330 Muslim. 443." jilid 10. hlm. Bab: Wajib hukumnya mengingkari perintah pemimpin yang menyalahi ajaran agama. Bab: Firman Allah "Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Bab: Nabi saw. Muslim. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sababat. jilid 8. 325 Bukhari. hlm. hlm. hlm.Kebebasan Wanita 320 Muslim. 173. hlm. Bab: Di antara keutamaan Ummu Salamah Ummul Mukminin. hlm. 190. jilid 7.html (3 of 10)12/12/2005 7:53:09 . 411. Kitab: Peperangan. jilid 11. Muslim. jilid 3. suami dan anak-anak. namun tidak boleh selama mereka mengerjakan shalat. jilid 6. hlm. hlm. 321 Muslim. 126. Kitab: Thalak. Kitab: Kepemimpinan. Kitab: Syarat." jilid 11. Kitab: Thalak. 283. jilid 4. Bab: Penetap telaga Nabi saw. hlm. hlm. bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat. Kitab: Thalak. 23. Kitab: Puasa. hlm. Bab: Syarat-syarat berjihad dan berdamai dengan musuh perang dan penulisan syarat-syarat tersebut.. http://media. 323 Bukhari. 324 Bukhari. Muslim. jilid 7. Kitab: Nikah. Bab: Sesungguhnya satu bulan itu ada yang dua puluh sembilan hari. 67. Kitab: Keutamaan-keutamaan. jilid 4. hlm. jilid 3.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. hlm. 326 Bukhari. Kitab: Zakat. meskipun mereka musyrik. Bab: Kewajiban berkabung selama masa 'iddah karena ditinggal mati dan haram hukumnya tanpa alasan tersebut kecuali hanya tiga hari. jilid 3. 329 Bukhari. hlm 144. Kitab: Puasa.

hlm. 186. Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy. Kitab: Salam. hlm. hlm. Kitab: Salam. Kitab: Nikah. Muslim. luka lambung. Kitab: Kedokteran. jilid 4. Kitab: Tafsir. jilid 11. 105. 142.isnet. kecuali bila kamu diizinkan". 134. Bab: Larangan bagi lelaki banci masuk ke tempat wanita ajnabi. hlm. Kitab: Tafsir. 340 Fathul Bari. Muslim. 333 Bukhari. Kitab: Peperangan. K:itab: Nikah. 149. jilid 10. Kitab: Nikah. Bab: Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk minum dan sebagainya. Bab: Resepsi perkawinan meskipun hanya dengan seekor kambing. jilid 11. Muslim. Kitab: Minuman. hlm. 336 Muslim. 335 Muslim. Kitab: Bencana dan tanda-tanda kiamat. hlm. Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy. turunnya ayat hijab dan ditetapkannya resepsi perkawinan. jilid 11. jilid 8. hlm. 135. 134. 166. Bab: Firman Allah SWT: "Janganlah kamu memasuki rumahrumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan". dengan Zainab binti Jahasy. Muslim. 149. jilid 4. 149. 337 Bukhari. Bab: Hadiah untuk pengantin lelaki. jilid 8. jilid 9. Bab: Menjampi orang yang terserang 'ain. jilid 8. 339 Bukhari. 199. Muslim. jilid 1. Kitab: Nikah.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. Muslim.Kebebasan Wanita 331 Bukhari. hlm. Bab: Perang Thaif pada bulan Syawal tahun 8 H. Muslim. 110. Kitab: Nikah. jilid 4. 341 Bukhari. Kitab: Nikah Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy. Bab: Firman Allah: "Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi saw. Kitab: Nikah. 311. hlm. jilid 12. jilid 6. hlm. jilid 4.html (4 of 10)12/12/2005 7:53:09 . http://media. dan pandangan orang hasad. lalu dia ingin menggantikan mayit itu lantaran beratnya cobaan dunia. terkena racun. hlm. hlm. hlm. 334 Muslim. 18. hlm. jilid 7. 332 Bukhari. hlm. Bab: Kiamat tidak akan terjadi sampai ada seseorang melewati kubur orang lain. hlm. Bab: Pembenaman tentara yang menyerbu Ka'bah. jilid 12. jilid 4. 338 Bukhari. 149. hlm. hlm. 148. 150. 148. Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy turunnya ayat hijab. Kitab: Bencana dan tanda-tanda kiamat. Bab: diizinkan menjampi orang yang terkena ain. Bab: Perkawinan Nabi saw. Kitab: pakaian dan perhiasan. Bab: Bejana perak.

3133. jilid 12. hlm. 144. Bab: Memberi nama anak pada pagi hari dia dilahirkan. 79. 350 Shahih Sunan an-Nasa'i. Kitab: Minuman. 354 Bukhari. jilid 3. 128. jilid 7. hlm. hlm. Kitab: Tobat. 351 Bukhari. jilid 7.a.a. Bab: Meminta minum air tawar. 148. Bab: Keutamaan memberikan nafkah dan sedekah kepada karib kerabat dan suami. Kitab: Peperangan. jilid 8. Bab: Manaqib Thalhah r. Bab: Berita bohong. jilid 12. hlm. 175. Kitab: Jihad dan peperangan. hlm. Muslim. Bab: di antara keutamaan Ummu http://media. hlm. jilid 7. Muslim. 348 ibid 349 Yang terdapat di dalam kurung diambil dari hadits no. Keutamaan-keutamaan para sahabat. Kitab: Nikah. jilid 7. 196 352 Bukhari. 412. Kitab: Zakat.a. 347 Muslim. hlm. Muslim. hlm. jilid 3. Bab: berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh. Kitab. 390 Muslim. 145. Kitab: Aqiqah. Muslim.. hlm 6. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. Bab: Pertempuran kaum wanita bersama kaum pria. hlm. 136. 343 Muslim. jilid 2. Bab: Sedekah apa yang lebih afdal? jilid 4. Bab: Di antara keutamaan Ummu Sulaim ibunya Anas dan Bilal r.isnet. Bab: Orang yang tidak terlihat sedihnya ketika ditimpa musibah.html (5 of 10)12/12/2005 7:53:09 . Bab: Berita bohong dan diterimanya tobat si penuduh.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. Kitab: keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Diantara keutamaan Zainab Ummul Mukminin r. 112. 345 Bukhari. 184. 145. 344 Bukhari.Kebebasan Wanita 342 Bukhari. hlm. Bab: Perkawinan dalam Islam. jilid 8. Bab: Berita bohong. 112. 353 Bukhari. Kitab: Manaqib. Muslim. hadits no. Kitab: Peperangan.. 28.Bab: "Dan adalahArasy-Nya di atas air. hlm. Kitab: Jihad. 112. jilid 8. Bab: Keutamaan orang yang mempersiapkan orang yang hendak berperang atau menggantikannya (di rumah) dengan baik. Muslim. hlm." jilid 17. Kitab: Jenazah. jilid 8 hlm.. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. Bab: Di antara keutamaan Abu Thalhah al-Anshari. Kitab: Tauhid. hlm. 346 Bukhari. jilid 5.a. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 112. jilid 8. jilid 6 hlm. Kitab: Tobat. hlm. Kitab: Zakat. 703. Bab: Keutamaan Aisyah r.

jilid 7. Bab: Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini tidak akan merasa keberatan akan hal itu.isnet.a. Bab: Di antara keutamaan Anas bin Malik r. tetapi tidak berbuka di tempat mereka. jilid 13. 81. hlm. http://media. 134. 147. Kitab: Minuman. hlm. Muslim. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. ibunya Anas bin Malik. hlm. jilid 11. jilid 5. 204. 138. jilid 6. hlm. hlm. Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian mengawininya. jilid 7. 363 Bukhari. Kitab: Jihad. hlm. Muslim. 361 Bukhari. Bab: Orang yang berziarah ke tempat suatu-kaum. Bab: Resepsi perhwinan itu adalah hak (benar). Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy. Kitab: Nikah. jilid 4. Kitab: Nikah. Bab: Orang-orang Muhajirin mengembalikan kepada orang-orang Anshar pemberian mereka. 362 Muslim. 358 Bukhari. 364 Muslim. 159. Kitab: Hibah. 120. 131. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 5. Bab: Hadiah untuk pengantin lelaki. hlm. Kitab: Nikah. 360 Muslim. 160. hlm 145. hlm.. 365 Bukhari. Kitab: Nikah. 162. Kitab: Keutamaan-keutamaan. Kitab: Shalat. Bab: Wanginya keringat Nabi saw. Bab: Hadiah untuk pengantin lelaki. hlm. 357 Muslim. hlm. 145. jilid 7. hlm. 171. Bab: Apa yang disebutkan mengenai paha. Bab: Kunyah (gelar) untuk anak kecil dan lelaki yang belum punya anak. 366 Muslim. dan mencari berkah padanya. Bab: Keutamaan pemberian.org/islam/Wanita/W1/3kaki4.. 355 Bukhari. 25. 134. jilid 6. jilid 2. Bab: Keutamaan memerdekakan budak perempuan kemudian mengawininya. jilid 11. 150. Muslim. hlm. jilid 7. jilid 4. Bab: Di antara keutamaan Anas bin Malik r. Kitab: Adab. jilid 4. jilid 11. 359 Bukhari. 356 Bukhari. hlm. Kitab: Nikah.a. hlm. Riwayat ini menurut versi Muslim. hlm.html (6 of 10)12/12/2005 7:53:09 . Kitab: Puasa.Kebebasan Wanita Sulaim. Kitab: Nikah.

jilid 7. jilid 7. hlm. 379 Bukhari. jilid 8. 374 ibid.Kebebasan Wanita 367 Bukhari. 46. 378 Bukhari. jilid 8. Muslim. jilid 8. 235.html (7 of 10)12/12/2005 7:53:09 . Bab: Manaqib Abu Thalhah r. Bab: hadits Zaid bin Umar bin Nufail. 375 Bukhari. 82. 377 Bukhari. 376 Fathul Bari.. 371 Bukhari. 399. hlm. hlm. Kitab: Ilmu. Kitab: Jenazah. Muslim. jilid 6. 372 Hadits mengenai keikutsertaan Ummu Sulaim pada Perang Khaibar sudah disebutkan sebelumnya dimana Ummu Sulaim mempersiapkan Shafiyyah untuk Rasulullah saw. 180. Bab: Anjuran menggunakan kapas yang diberi minyak wangi pada tempat yang terkena darah bagi wanita haid ketika mandi. Kitab: Manaqib. Bab: Di antara keutamaan Abu Thalhah dan Zubair r. hlm.Kitab: Nikah. Bab: Malu dalam menuntut ilmu. 234. Bab: Hal yang terlarang mengenai meratap dan menangis dan bolehnya membentak karena perbuatan tersebut. 393. Muslim. Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam. jilid 3. Muslim. Muslim. hlm. 196. hlm. jilid 1. hlm. 118. Muslim. Bab: Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini tidak akan merasa keberatan akan hal itu. 196. jilid 11.a. hlm. hlm. Kitab: Manaqib.isnet. hlm. 128. Kitab: Salam. Muslim. hlm. 368 Bukhari. Kitab: Jihad dan peperangan. Bab: Boleh memboncengkan wanita ajnabi yang kepayahan di jalan. Kitab: Jihad Bab: Kaum wanita ikut berperang bersama kaum pria. 172. 370 Muslim. Bab: Di antara keutamaan http://media. Kitab: Haid. jilid 1. hlm. jilid 5. hlm. 145. Bab: Kewajiban mandi atas wanita tersebut. Bab: Keutamaan pasukan pendahulu. Kitab: Manaqib. 180. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. 239. Bab: Cemburu. Kitab: Haid. jilid 7. Kitab: Minuman. 420. Bab: Manaqib Zubair bin Awwam. Kitab: Jenazah.a. Bab: Kaum wanita ikut berperang bersama kaum pria. 373 Muslim. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. hlm. ketika mereka dalam perjalanan pulang. 11. jilid 8. jilid 1. 369 Bukhari. Kitab: Jihad dan peperangan. hlm. hlm..org/islam/Wanita/W1/3kaki4. jilid 3. Bab: Larangan keras meratap. Kitab: Manaqib orang Anshar. jilid 6. hlm. jilid 5.

Bab: Boleh memboncengkan wanita ajnabi yang kepayahan di jalan. Bab: Boleh memboncengkan wanita ajnabi yang kepayahan di jalan.isnet. Muslim. Bab: Orang yang menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. jilid 3. 32. jilid 7. mengenai masalah surga dan neraka sewaktu melaksanakan shalat gerhana. jilid 3. Kitab: Ilmu. jilid 6. hlm. hlm. 391 Muslim. 145. Bab: Disunnahkan mentahkik bayi yang baru lahir dan membawanya kepada orang saleh untuk melakukan hal itu. Kitab: Shalat gerhana. Bab: Cemburu. jilid 6. Bab: Boleh memboncengkan wanita ajnabi yang kepayahan di jalan. 11 382 ibid. Kitab: Salam. hlm. Muslim. hlm. hlm 30. jilid 7. Kitab: Shalat gerhana. hlm. Kitab: Salam. Bab: Hadiah untuk orang musyrik. Kitab: Hibah. 12. 234. 385 Bukhari. hlm. 384 Bukhari. hlm. 55. jilid 7. hlm. Bab: Anjuran memberikan nafkah dan makruh menghitung-hitung. Bab: Keutaman memberikan natkah dan sedekah kepada karib kerabat. hlm. jilid 3. Musum. jilid 3. Kitab: Adab. 127. jilid 7. 92. Kitab: Hibah. 387 Muslim. Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. Bab: Hibah seorang wanita kepada selain suaminya. Kitab: Haji. jilid 3. keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya. Muslim. Kitab: Nikah. Kitab: Pakaian dan perhiasan. 389 Bukhari. 161. jilid 6. 381 Bukhari. hlm. hlm. Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw.html (8 of 10)12/12/2005 7:53:09 . keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya. Kitab: Zakat. hlm. 383 Muslim. hlm. Bab: Hijrah Nabi saw. Bab: Mengenai bermut'ah dalam haji jilid 4. jilid 11. dan para sahabatnya ke Madinah. 390 Muslim. http://media. 81. jilid 8. 192.Kebebasan Wanita Thalhah dan Zubair. haram cincin emas dan sutera bagi pria tetapi boleh bagi wanita. jilid 6. 380 Bukhari. Kitab: Manaqib. 388 ibid. mengenai masalah surga dan neraka sewaktu melakukan shalat gerhana. 386 Muslim. Muslim. Bab: Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak bagi pria dan wanita. 32. hlm. 175. hlm. 131-140. 12. jilid 1. 249. Kitab: Salam. Kitab: Zakat. hlm.

Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. jilid 7. Kalibata Utara II No. Bab: Mengenai Tsaqif yang tukang dusta dan perusak. Kitab: Haji. hlm. 395 Muslim. hlm. 190. 24. hlm. demikian pula bagi wanita haid. 172." 398 Muslim. Kitab: Tafsir. terkena racun. hlm. 27. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. 394 Bukhari. jilid 7. jilid 9 hlm. jilid 5. Bab: Perang Khaibar. 397 Lihat Majma' az-Zawa'id. 400 Bukhari. 26. luka lambung. hlm. hlm. 393 Bukhari. 399 Lihat Shahih al-Jami' ash-Shaghir.Kebebasan Wanita 392 Muslim. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib.isnet. Kitab: Peperangan. Asma binti Umais dan warga sampan. Hafizh al-Haitsami berkata: "Semua rijal hadits tersebut sahih. 396 Muslim. 262. Kitab: Peperangan. Muslim.html (9 of 10)12/12/2005 7:53:09 . jilid 9. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 10 hlm.org/islam/Wanita/W1/3kaki4. Bab: Diperbolehkan menjampi orang yang terkena 'ain. Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat. jilid 4. 172. dan pandangan orang yang hasad. Kitab: Salam. no. 2760. Bab: Perang Khaibar. 18. hlm. Muslim. jilid 7. jilid 7. hlm. Bab: Keutamaan Ja'far bin Abu Thalib. jilid 7. (021) 7984388 http://media. Bab: "Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berba'at". 170. Bab: Pengharaman berkhulwat dan menemui wanita ajnabi. 8. bab: Ihram wanita bersalin dan sunnah hukumnya mandi untuk ihram. (sebelum.84 Jakarta 12740 Telp. Kitab: Salam.

isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki4.html (10 of 10)12/12/2005 7:53:09 .Kebebasan Wanita Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

Aku melihatmu berada dalam selembar kain sutera. untuk Aisyah r.'" (HR Bukhari dan Muslim)305 Aisyah r. Ternyata memang kamu yang berada di dalamnya. demi Allah. Aisyah r. berkata bahwa Nabi saw.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota 13..isnet.' Lalu aku singkapkan kain itu.a. bersabda kepada Fathimah: "Wahai anakku. maka pasti akan terlaksana. Malaikat berkata 'Inilah istrimu. sesungguhnya tidak pernah wahyu turun atasku ketika aku berada dalam selimut bersama salah seorang dari kalian selain dengannya (maksudnya Aisyah). berkata kepadanya: "Wahai Aisyah. ini Jibril mengucapkan salam kepadamu.. Kemuliaan dari Rasulullah saw. dia (Aisyah) adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat." (HR Bukhari dan Muslim)306 Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)309 Aisyah berkata: "Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3. Kemuliaan dari Allah untuk Aisyah r. berkata kepadanya: "Aku melihat dirimu dalam mimpi dua kali. bersabda: "Kelebihan Aisyah dari wanita-wanita lain adalah seperti kelebihan roti yang telah diberi kuah atas makanan-makananyang lain.a." (HR Bukhari)307 Ammar bin Yasir berkata: "Demi Allah. Lalu aku berkata: 'Kalau itu memang datang dari sisi Allah. bukankah kamu menyenangi apa yang aku senangi?" Fathimah http://media." Lalu Aisyah menjawabnya dengan mengatakan: "Wa 'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. mengatakan bahwa Nabi saw.a.a. Anas mengatakan bahwa Nabi saw." (HR Bukhari)308 14.html (1 of 9)12/12/2005 7:53:12 . berkata: "Wahai Ummu Salamah .

di mana aku besok?" Yang beliau maksud adalah hari giliran Aisyah." Dalam satu riwayat313 disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata: "Wahai Ummul Mukminin. Kemuliaan dari Para Sahabat untuk Aisyah r. dan di antara orang-orang yang terpandang dari kalangan umat Islam. wahai istri Rasulullah saw. mengirim beberapa orang sahabat beliau untuk mencarinya. tidak satu pun perkara yang terjadi atas dirimu.. Aisyah berkata: "Lalu beliau meninggal dunia tepat pada hari giliran beliau mendatangiku. UMMU SALAMAH UMMUL MUKMININ http://media. Di tengah perjalanan waktu shalat tiba dan mereka mengerjakan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu. mengatakan bahwa dia meminjam kalung dari Asma.' Lalu Nabi saw." Aisyah berkata: "Izinkanlah dia masuk!" Ibnu Abbas bertanya: "Bagaimana yang kamu rasakan?" Aisyah menjawab: "Baik-baik saja selama aku masih bertakwa. kamu akan mendatangi orang-orang mulia yang lebih dahulu darimu. Allah mencabut nyawa beliau pada saat kepala beliau berada di antara dada dan leherku (bersandar di atas dada Aisyah). Aku takut dikatakan orang sebagai sepupu Rasulullah saw. Akhirnya turunlah ayat yang memperbolehkan bertayamum. Lalu istri-istri beliau memberi izin kepada beliau untuk tinggal di mana saja yang beliau inginkan." (HR Bukhari dan Muslim)312 Ibnu Abi Malikah berkata: "Ibnu Abbas minta izin kepadaAisyah sebelum dia meninggal dunia." (HR Bukhari dan Muslim)311 15. Ketika mereka datang kepada Nabi saw. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bertanya ketika sakit yang membawa pada kematian beliau: "Di mana aku besok.html (2 of 9)12/12/2005 7:53:12 . yaitu di rumahku. yaitu Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.isnet.Kebebasan Wanita menjawab: 'Tentu saja ayah. Demi Allah." Ibnu Abbas berkata: "Engkau akan baik-baik saja insya Allah.'" (HR Bukhari dan Muslim)310 Aisyah r. Beliau tidak pernah mengawini gadis perawan selain engkau dan alasan yang membersihkan dirimu turun dari langit. Aisyah r. Ternyata beliau memilih rumah Aisyah sampai beliau meninggal dunia di samping Aisyah. berkata: 'Maka senangilah wanita ini (maksudnya Aisyah). Usaid bin Hudhair berkata (kepada Aisyah): "Semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Kemudian kalung itu hilang dan Rasulullah saw. maka mereka mengadukan hal itu kepada beliau.a.a. dan Abu Bakar. kecuali Allah memberikan jalan keluarnya untukmu dan menjadikannya sebagai berkah bagi kaum muslimin.a." (HR Bukhari)314 F.

Karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan.isnet. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat. berkata: "Mereka itu.'" (HR Muslim)316 3. Maka Rasulullah saw. Ummu Salamah Hijrah ke Habasyah Aisyah mengatakan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan tentang sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah.' Kemudian beliau mendoakan Abu Salamah seraya berkata: 'Ya Allah. mereka membangun sebuah tempat ibadah di atas kuburannya dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar seperti itu. Jadikanlah penggantinya pada keturunannya yang masih tinggal. Di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar. ampunilah Abu Salamah. Ketika itu ada seorang wanita datang dari daerah Sha'id (kawasan dusun Madinah) ingin membahagiakanku dengan cara ikut menangis dan meratap.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3. Rasulullah saw. wahai Rabb sekalian alam. menyambut kedatangannya dan berkata: 'Apakah engkau ingin memasukkan setan ke dalam rumah yang darinya setan telah diusir oleh Allah?' Beliau mengucapkan kalimat itu dua kali. Ummu Salamah berkata: "Tatkala Abu Salamah meninggal dunia.html (3 of 9)12/12/2005 7:53:12 . Bersabar Demi Mematuhi Perintah Rasulullah saw. Maka aku pun berhenti dan tidak menangis lagi" (HR Muslim)317 4. Kesetiaan Ummu Salamah kepada Suaminya (Abu Salamah) http://media. itu anggota keluarga Abu Salamah menjerit-jerit. Lalu mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi saw. Kemudian beliau bersabda: 'Sesungguhnya apabila roh itu dicabut. aku berkata: 'Dia orang asing dan mati di bumi perantauan. masuk ke rumah Abu Salamah. apabila ada salah seorang laki-laki saleh di antara mereka yang meninggal. bersabda: 'Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan kebaikan. Lalu beliau menutupkannya.' Aku menangisinya sambil menyebut-nyebut kebaikannya. Aku benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menangisinya.Kebebasan Wanita 1. Ampunilah kami dan dia.' Mendengar ucapan Rasulullah saw. Memuliakan Suami Ummu Salamah (Abu Salamah) Ummu Salamah berkata: "Rasulullah saw." (HR Bukhari)315 2. Lapangkanlah dia di dalam kuburnya dan terangilah dia di sana. Rasulullah saw. Nabi saw. Angkatlah derajatnya di tengah orang-orang yang mendapatkan hidayah-Mu. mata akan mengikutinya. dan ternyata mata Abu Salamah masih terbuka.

Kepedulian Ummu Salamah terhadap Masalah Umum dan Keseriusannya dalam Mendengarkan Pidato Pemimpin Islam Ummu Salamah. Ya Allah. berkata: "Ada pun anak perempuannya itu akan aku doakan kepada Allah agar tidak terlalu tergantung kepadanya." (HR Muslim)319 Ummu Salamah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. dan aku akan berdoa kepada Allah agar berkenan menghilangkan sifat cemburu itu." Kemudian aku berpaling. ketika menikahi Ummu Salamah. sebagai penggantinya.. maka aku pun harus berbuat yang sama terhadap istri-istriku yang lain. berkhotbah dari atas mimbar: 'Wahai sekalian manusia. dan berkata: "Tiga hari saja. mengutus Hathib bin Abi Balta'ah untuk melamarku. berilah aku pahalanya dalam musibahku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah saw. lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya: "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami pasti kembali kepadaNya.' Mendengar itu aku berkata kepada pelayanku: 'Tinggalkan aku dulu!' Pelayanku menjawab: 'Beliau hanya memanggil kaum laki-laki dan membiarkan kaum wanita. tinggal di sisinya selama tiga hari. Dan jika itu yang kamu mau. istri Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3. mengatakan bahwa Nabi saw." Lalu Rasulullah saw. Beliau berkata: "Kamu tidak usah merasa rikuh terhadap keluargamu. aku akan tinggal bersamamu tiga hari. Ambillah hakmu secara penuh. berkata: "Aku pernah mendengar beberapa orang menyebut-nyebut masalah telaga. padahal aku sendiri belum pernah mendengar hal tersebut dari Rasulullah saw..' http://media. Perkawinan Ummu Salamah dengan Rasulullah saw."' Kemudian aku mengucapkan kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi saw." (HR Muslim)320 6. bersabda: 'Setiap muslim yang terkena musibah. Dan jika kamu menginginkan tiga hari. aku berkata sendiri: "Siapakah di antara orang Islam yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia adalah Ahlul Bait pertama yang hijrah kepada Rasulullah saw. Aku berkata: "Aku mempunyai seorang anak perempuan dan aku adalah seorang wanita pencemburu. tersebut. Pada suatu hari ketika seorang pelayan perempuan menyisir rambutku." (HR Muslim)318 5.Kebebasan Wanita Ummu Salamah berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. Ternyata Allah memberiku Rasulullah saw.' Ummu Salamah berkata: 'Ketika Abu Salamah meninggal.' Aku berkata: 'Aku pun termasuk manusia." pasti Allah akan memberinya ganti yang lebih baik daripadanya. Kalau kamu mau aku akan tinggal bersamamu selama tujuh hari. aku dengar Rasulullah saw.html (4 of 9)12/12/2005 7:53:12 .isnet.

Kebebasan Wanita

Kemudian Rasulullah saw. bersabda: 'Aku mendahului kalian berada di telaga itu, datangilah aku, janganlah salah seorang di antara kalian datang, lalu dijauhkan dari aku seperti menjauhnya seekor unta yang sesat sehingga aku bertanya: 'Mengapa dia?' Kemudian dikatakan: 'Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu.' Aku berkata: 'Menjauhlah kalian.'" (HR Muslim)321 Usamah bin Zaid mengatakan bahwa sesungguhnya Jibril a.s. datang kepada Nabi saw. yang ketika itu berada di samping Ummu Salamah. Setelah berbincang-bincang dengan Nabi saw., Jibril pun berdiri dan pergi. Setelah itu Nabi saw. bertanya kepada Ummu Salamah: "Siapakah orang itu?" Ummu Salamah menjawab: "Dia adalah Dihyah." Selanjutnya Ummu Salamah berkata: "Demi Allah, aku tidak mengiranya selain Dihyah, sampai aku mendengar khotbah Rasulullah saw. yang menceritakan bahwa orang itu adalah Jibril." (HR Bukhari dan Muslim)322 Demikianlah uraian singkat yang berkaitan dengan riwayat Ummu Salamah. Aisyah telah menjelaskan apa yang diperbincangkan Jibril dengan Nabi saw. ketika itu sebagaimana yang kemudian beliau jelaskan dalam khotbahnya. Aisyah berkata: "Jibril datang kepada Nabi saw. --peristiwa ini terjadi sekembalinya Nabi saw. dari Perang Ahzab-- lalu berkata: 'Engkau sudah meletakkan senjata? Demi Allah, kita belum boleh meletakkannya. Sekarang pergilah kepada mereka!' Nabi saw. bertanya: 'Kemana?' Jibril menjawab: 'Ini, ke situ.' Jibril menunjuk ke arah Bani Quraizhah."323 7. Keberanian Ummu Salamah Umar ibnul Khattab mengatakan bahwa dia masuk menemui Hafshah, lalu berkata: "Wahai putriku, engkau telah membuat ulah terhadap Rasulullah saw. sehingga beliau murung seharian." Hafshah berkata: "Demi Allah, kami memang telah membuat ulah terhadap beliau." Lalu aku berkata: "Bukankah kamu sudah tahu bahwa aku sudah pernah memperingatkanmu dari siksa Allah dan murka Rasulullah saw.?" Kemudian Umar berkata: "Setelah itu aku keluar dan pergi menemui Ummu Salamah karena dia masih mempunyai hubungan keluarga denganku. Setelah masalah itu aku ceritakan kepadanya, dia berkata: 'Sungguh aneh kamu ini, wahai putra al-Khattab! Kamu ingin mencampuri segala sesuatunya, sampai-sampai kamu ingin mencampuri masalah keluarga Rasulullah saw. dengan para istri beliau.' Demi Allah, hatiku benar-benar terketok oleh ucapan Ummu Salamah itu, dan akhirnya aku keluar meninggalkannya ..." (HR Bukhari dan Muslim)324 8. Ummu Salamah Penuh Perhatian terhadap Anak-anaknya
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (5 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

Ummu Salamah berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah saw.: 'Wahai Rasulullah, apakah aku akan memperoleh pahala seandainya aku memberi nafkah kepada Bani Abu Salamah, padahal aku bukanlah orang yang mewarisi mereka sekian dan sekian, sebab mereka itu sendiri adalah keturunanku (anak-anakku)?'" Rasulullah saw. menjawab: "Tentu, kamu mendapat pahala dari apa yang kamu nafkahkah kepada mereka." (HR Bukhari dan Muslim)325 9. Ummu Salamah Memiliki Akal Cerdas dan Saran yang Bermanfaat Miswar bin Makhramah dan Marwan berkata: "Rasulullah saw. keluar pada waktu peristiwa Hudaibiyah ... Setelah mengurus masalah naskah perjanjian (damai dengan orang Quraisy) Rasulullah saw. berkata kepada para sahabatnya: 'Bangkitlah kalian untuk menyembelih kurban, kemudian bercukurlah.' Miswar berkata: 'Demi Allah, ternyata seruan Rasulullah saw. itu tidak diperhatikan oleh seorang pun dari mereka, kendatipun beliau sudah mengulang-ulang seruannya itu sampai tiga kali.' Dengan perasaan kesal, Rasulullah saw. menemui istrinya, Ummu Salamah, untuk menceritakan masalah tersebut. Dengan sabar Ummu Salamah mengatakan: 'Wahai Nabiyallah, maukah engkau menerima saranku? Sebaiknya engkau keluar sendirian tanpa perlu berbicara sepatah kata pun kepada seorang pun dari mereka. Engkau sembelih sendiri hewan kurbanmu, kemudian panggillah tukang cukur untuk mencukur rambutmu.' (Saran itu dituruti oleh Rasulullah saw.). Beliau keluar tanpa berbicara sepatah kata pun dengan salah seorang dari mereka, sampai beliau melakukan apa yang disarankan Ummu Salamah. Beliau menyembelih hewan kurbannya, lalu memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Melihat Rasulullah saw. melakukan yang demikian, akhirnya para sahabat bergegas bangkit untuk menyembelih hewan kurbannya, kemudian mereka mencukur rambut satu sama lainnya ..." (HR Bukhari)326 10. Ummu Salamah Meriwayatkan Hadits Ummu Salamah r.a. memberitahu bahwa Nabi saw. bersumpah untuk tidak berkumpul dengan sebagian istrinya selama satu bulan. Setelah berjalan dua puluh sembilan hari, beliau datang atau pergi menemui istri-istrinya tersebut. Lantas beliau ditanya seseorang: "Wahai Nabiyallah, engkau telah bersumpah untuk tidak berkumpul dengan mereka selama satu bulan." Beliau menjawab: "Sesungguhnya satu bulan itu ada yang dua puluh sembilan hari." (HR Bukhari dan Muslim)327 Abu Bakar bin Abdurrahman mengatakan bahwa Marwan menyuruhnya
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (6 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

menemui Ummu Salamah r.a., untuk menanyakan masalah seorang laki-laki yang pada pagi hari bulan Ramadhan masih dalam keadaan junub: apakah dia boleh berpuasa? Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah saw. pernah sampai pagi hari bulan Ramadhan dalam keadaan junub karena bersetubuh, dan bukan karena mimpi, lalu beliau tidak berbuka dan juga tidak mengqadha (mengganti) puasanya itu. (HR Muslim)328 Ummu Salamah mengatakan bahwa ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah saw., lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putriku baru saja ditinggal mati oleh suaminya, dan kini dia sakit mata. Apakah aku boleh memberinya celak?', Rasulullah saw. menjawab: "Tidak (dua atau tiga kali)." Setelah itu beliau bersabda: "Dia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari, dan kalian tidak perlu meniru kebiasaan wanita jahiliah yang suka memperlama masa 'iddah dan dilempar dengan kotoran unta pada perputaran awal tahun (pada zaman jahiliah, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya biasanya ditempatkan di rumah kecil dan jelek, memakai pakaian yang paling jelek, serta tidak boleh memakai wewangian. Setelah lewat satu tahun, dicarilah seekor burung, lalu diusapkan ke kulit wanita itu. Jarang sekali burung yang tidak mati setelah menyentuh kulit wanita seperti itu. Setelah itu baru wanita itu dikeluarkan dari rumah tadi, kemudian dia dilempari dengan kotoran hewan dari belakang. Setelah itu barulah dia boleh memakai wewangian)." (HR Bukhari dan Muslim)329 Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bakal muncul para pemimpin yang sebagian perbuatannya kamu sukai dan sebagiannya lagi kamu benci. Barangsiapa mengetahui keburukan mereka, dia akan bebas (dari dosa) dan barangsiapa mengingkari keburukan mereka maka dia akan selamat. Tetapi, barangsiapa rela dan mengikutinya, maka dia tidak selamat." Para sahabat bertanya: "Apakah kami boleh memerangi mereka?" Rasulullah saw. menjawab: "Tidak boleh, selama mereka masih melaksanakan shalat." (HR Muslim)330 Ummu Salamah, istri Nabi saw., mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari perak, berarti dia menggelegakkan dalam perutnya api neraka Jahannam." (HR Bukhari dan Muslim)331 Ummu Salamah r.a., berkata: "Nabi saw. masuk ke tempatku. Ketika itu di sampingku ada seorang banci. Lalu aku dengar dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah: "Wahai Abdullah, jika Allah kelak menaklukkan kota Tha'if untuk kamu, maka carilah putri Ghilan, karena dia bertubuh gemuk." Lalu Nabi saw. bersabda: "Dia (banci itu) jangan sampai masuk ke tempat
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (7 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

kalian." (HR Bukhari dan Muslim)332 Ummu.Salamah r.a. mengatakan bahwa Nabi saw. melihat di rumahnya seorang pelayan perempuan yang wajahnya merah kehitam-hitaman. Beliau bersabda: "Jampilah wanita itu sebab dia terkena ketajaman mata orang yang hasad (iri)." (HR Muslim)333 Ubaidillah bin al-Qibthiyyah berkata: "Al-Harits bin Abi Rabi'ah, Abdullah bin Shaiwan, dan aku ikut bersama mereka berdua menemui Ummu Salamah. Mereka bertanya kepada Ummu Salamah mengenai tentara yang dibenamkan ke bumi, dan hal itu terjadi pada masa Ibnu Zubair." Ummu Salamah menjawab: "Rasulullah saw. pernah bersabda: 'Ada orang yang berlindung di Baitullah, kemudian sepasukan tentara dikirim untuk menangkapnya. Ketika tentara itu sampai di suatu tanah kosong, mereka dibenamkan.'" Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak suka atas perbuatan mereka?" Beliau menjawab: "Ikut dibenamkan bersama mereka, tetapi dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niatnya." Abu Ja'far berkata: "Tanah kosong itu adalah tanah kosong Madinah (terletak antara Madinah dan Mekah, sebelum Dzul Hulaifah)." (HR Muslim)
334

Ummu Salamah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Ammar: "Kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak" (HR Muslim)335 (sebelum, sesudah)

Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (8 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

Please direct any suggestion to Media Team

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Aisyah3.html (9 of 9)12/12/2005 7:53:12

Kebebasan Wanita

Kebebasan Wanita
oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota G. ZAINAB BINTI JAHSYI UMMUL MUKMININ 1. Perkawinan Zainab dengan Rasulullah saw. Berdasarkan Perintah Allah SWT Allah SWT berfirman: "Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) memberi nikmat kepadanya: 'Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,' sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istriistri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istri-istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.'" (al-Ahzab: 37) 2. Sangat Rajin Mengerjakan Shalat Istikharah Anas r.a. berkata bahwa ketika masa 'iddah Zainab sudah berakhir, Rasulullah saw. bersabda kepada Zaid: "Lamarkanlah aku kepadanya." Zaid segera berangkat menemui Zainab yang waktu itu sedang membuat adonan roti. Selanjutnya Zaid menuturkan: "Begitu aku melihatnya, dadaku bergetar keras, sampai-sampai aku tidak kuasa untuk memandangnya, apalagi untuk menyampaikan lamaran Rasulullah saw. Dengan perasaan tidak karuan dan sambil membelakang, aku paksakan berbicara: 'Wahai Zainab, Rasulullah saw. mengutusku untuk melamarmu.'" Zainab berkata: "Aku tidak bisa berbuat sesuatu sebelum aku shalat istikharah kepada Tuhanku." Lalu Zainab berdiri menuju masjidnya. Ayat Al-Qur'an turun, berbunyi: "Dan
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Zainab.html (1 of 10)12/12/2005 7:53:15

Kebebasan Wanita

(ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya." Sesaat kemudian datanglah Rasulullah saw., lalu langsung menemuinya tanpa izin ... (HR Muslim)336 3. Keistimewaan Walimah Perkawinan Zainab Anas r.a. berkata: "Nabi saw. tidak pernah melakukan sesuatu dalam walimah perkawinan dengan istri-istri beliau seperti yang beliau lakukan dalam walimah perkawinan beliau dengan Zainab. Beliau meramaikan walimahnya dengan memotong seekor kambing." (HR Bukhari dan Muslim)
337

Anas r.a. berkata: "Pada acara perkawinan Nabi saw. dengan Zainab dihidangkan roti dan daging. Aku disuruh mengundang orang-orang makan ke rumah Nabi saw. Maka datanglah satu rombongan. Mereka lalu makan, kemudian keluar. Berikutnya datang lagi rombongan lain. Mereka makan, kemudian keluar. Aku terus mengundang orang makan sehingga tidak ada lagi seorang pun yang tidak aku undang ..." (HR Bukhari dan Muslim)338 Anas bin Malik r.a. berkata: "Nabi saw. menjadi pengantin bagi Zainab, lalu Ummu Sulaim berkata kepadaku: 'Bagaimana kalau kami memberikan suatu hadiah untuk Rasulullah saw.?' Aku jawab: 'Lakukanlah!' Lalu Ummu Sulaim mengambil kurma, minyak samin, dan keju (haisah), kemudian diaduknya dan ditaruh ke periuk. Ummu Sulaim menyuruhku mengantarkan bubur (haisah) itu kepada Nabi saw. Lalu aku berangkat membawanya kepada Nabi saw. Beliau berkata kepadaku: "Letakkanlah haisah itu dahulu!" Kemudian beliau menyuruhku dengan kata-kata: "Panggilah beberapa orang laki-laki ke sini (beliau menyebutkan nama-nama mereka) dan panggillah (undanglah) ke sini siapa saja yang kamu temui!" Anas berkata: "Aku segera melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi saw. kepadaku. Setelah itu aku kembali dan ternyata di rumah sudah penuh sesak oleh para undangan. Aku melihat Nabi saw. meletakkan kedua belah tangan beliau ke atas haisah tersebut sambil membacakan sesuatu (berdoa). Kemudian beliau memanggil para undangan sepuluh orang sepuluh orang untuk makan dan beliau berkata kepada mereka: 'Bacalah bismillah dan setiap orang hendaklah memakan apa yang didekatnya!'" (HR Bukhari dan Muslim)339 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Haisah itu dihidangkan bertepatan waktunya dengan dihidangkannya roti dan daging tadi, sehingga semua undangan bisa menikmati semua jenis hidangan tersebut."340

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Zainab.html (2 of 10)12/12/2005 7:53:15

dia sangat takut kepada Allah. bicaranya sangat jujur. berkata: "Aku belum pernah sama sekali melihat wanita yang hebat dalam soal agama melebihi Zainab." (HR Bukhari dan Muslim)341 5. mengadakan walimah perkawinan ketika beliau membina rumah tangga dengan Zainab binti Jahsy. Beliau bertanya kepada Zainab: "Apa yang engkau ketahui atau engkau lihat?" Zainab berkata: "Ya Rasulullah.isnet. Ayat Hijab Turun pada Pagi Hari Walimah Perkawinan Zainab Anas r. dan turunlah ayat hijab. aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku. Kedudukan Zainab di Sisi Rasulullah saw. Demi Allah. tiada yang aku ketahui selain yang baik saja. berbalik arah meninggalkan rumahnya. Aisyah berkata: "Dialah (maksudnya Zainab binti Jahsy) yang selalu bersaing denganku di antara istri-istri Nabi saw. senang memberikan sedekah.a. Sesampainya di kamar-kamar mereka. Ketika beliau kembali ke rumahnya. beliau melihat masih ada dua orang laki-laki yang masih terus berbicara. Nabi saw. Saya tidak ingat lagi apakah saya yang memberitahu beliau bahwa mereka sudah keluar atau ada orang lain yang memberitahu beliau. beliau mengucapkan salam dan mendoakan mereka." (HR Muslim)343 Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw. berkata: "Rasulullah saw. mereka segera melompat pergi." Aisyah berkata: "Allah telah menjaganya dengan sifat wara. pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsy mengenai persoalanku ini (mengenai berita bohong).org/islam/Wanita/W1/Zainab. Ketika kedua laki-laki itu melihat Nabi saw. Setelah itu beliau membentangkan tirai antara aku dan beliau. Ketika melihat kedua laki-laki itu. Sebaliknya mereka pun mengucapkan salam dan mendoakan Nabi saw. (untuk mendapat tempat di hati beliau)." (HR Bukhari dan Muslim)344 http://media. Kemudian beliau pergi ke kamar-kamar seluruh ummul mukminin sebagaimana yang sudah biasa beliau lakukan pada pagi hari beliau membina rumah tangga dengan Zainab.a. Akhirnya beliau kembali dan masuk ke rumahnya. berputar arah meninggalkan rumahnya. Memiliki Banyak Keutamaan Aisyah r.html (3 of 10)12/12/2005 7:53:15 .Kebebasan Wanita 4. Beliau menghidangkan roti dan daging kepada para tamunya." (HR Bukhari dan Muslim)342 6. serta tidak segan-segan mengorbankan tenaganya demi amal perbuatan yang dia anggap baik dan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. suka menyambung silaturahmi.

bersabda: "Aku masuk ke dalam surga. Paling Cepat Menyusul Nabi saw. Tetapi jika kamu mau masuk Islam." Lalu mereka mengambil tongkat untuk mengukur panjang hasta/tangan mereka. lalu aku mendengar suara langkah orang berjalan.. orang seperti kamu ini. Dari Tsabit al-Banani. Aisyah mengatakan bahwa beberapa orang istri Nabi saw. Cuma sayangnya kamu masih kafir.isnet. sementara aku adalah wanita muslimah. dia berkata: "Abu Thalhah meminang/melamar Ummu Sulaim." (HR Bukhari dan Muslim)346 H."' (HR Muslim)347 1.html (4 of 10)12/12/2005 7:53:15 .: "Siapa di antara kami yang paling cepat menyusulmu?" Beliau menjawab: "Orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. wahai Abu Thalhah. tidak mungkin ditolak.Kebebasan Wanita 7." Tsabit al-Banani berkata: "Aku belum pernah melihat seorang wanita sama sekali yang lebih mulia maskawinnya dibandingkan dengan maskawin Ummu Sulaim. bertanya kepada Nabi saw. maka itulah maskawinku. Perkawinan Ummu Sulaim Sangat Istimewa Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah saw. Zainab adalah orang yang paling suka bersedekah. Dia berkata: 'Kalian dikawinkan oleh keluarga kalian. dan aku tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu (padahal Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling kaya karena kebun kurmanya di Madinah). dari Anas. bersabda: "Diperlihatkan kepadaku surga. Anas berkata: "Zainab merasa bangga di atas istri-istri Nabi saw. Dan adalah Zainab orang yang paling cepat di antara kami menyusul Rasulullah saw. lalu aku melihat istrinya Abu Thalhah.org/islam/Wanita/W1/Zainab. Kebanggaan Diri Zainab atas Istri istri Nabi saw." (HR Muslim)348 Dalam perkawinannya dengan Abu Thalhah terdapat kisah yang menunjukkan kekuatan iman dan harga dirinya..349 Akhirnya dia masuk Islam dan itulah yang dia jadikan mahar untuk mengawini Ummu Sulaim. Tidak halal bagiku kawin denganmu. Maka tahulah kami setelah itu (setelah wafatnya Zainab) bahwa yang dimaksud dengan panjang. UMMU SULAIM AL-GHUMAISHA BINTI MILHAN Rasulullah saw." (HR Bukhari)345 8. tangan itu adalah yang paling banyak sedekahnya." (HR an-Nasa'i)350 Tepat sekali pilihan Ummu Sulaim. Aku bertanya: 'Siapa itu?' Mereka (para malaikat) menjawab: 'Dia adalah al-Ghumaisha (wanita yang mudah menangis) putri Milhan. Abu http://media. Ternyata Saudah yang paling panjang tangannya. Ummu Sulaim berkata: 'Demi Allah. yang lain. sementara aku dikawinkan oleh Allah SWT dari atas langit yang tujuh .

Menurutku. banyak pasukan Islam yang lari meninggalkan Nabi saw." Rasulullah saw. jangan engkau lakukan itu. menengok ke luar untuk melihat keadaan pasukannya yang porak poranda.' Harta yang paling aku cintai adalah taman Bairuha' dan aku ingin menyedekahkannya untuk Allah dengan harapan aku bisa memperoleh kebajikan-Nya dan menjadi simpanan di sisi Allah. Sementara itu Nabi saw. harta itu banyak mengalirkan pahala kepada pemiliknya atau banyak menghasilkan untung. berkata: "Ketika terjadi Perang Uhud." Abu Thalhah berusaha menemui Rasulullah saw. dan juga kepada keponakankeponakannya." Abu Thalhah berkata: "Akan aku laksanakan." Lalu Abu Thalhah membagi-bagikan harta yang paling dicintainya itu kepada kaum kerabatnya yang terdekat.' Pedang sempat jatuh dari kedua tangan Abu Thalhah dua atau tiga kali. wahai Rasulullah. wahai Rasulullah. Namun sayang dia kehabisan anak panah. dan dia melindungi nabi saw.. Lakukanlah sesuatu. terhadap taman itu sesuai dengan yang diridhai Allah.org/islam/Wanita/W1/Zainab. biasa memasuki taman itu dan meminum airnya yang bagus. biar leher saya saja yang terkena. Tetapi. asal jangan leher engkau ." (HR Bukhari dan Muslim)351 Anas bin Malik berkata: "Abu Thalhah adalah seorang sahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah berupa pohon kurma. dengan sebuah tameng miliknya. demi bapak dan ibuku. Abu Thalhah tetap bersama Nabi saw.Kebebasan Wanita Thalhah akhirnya menjadi salah seorang sahabat Rasulullah saw.. sebaiknya kamu berikan saja kepada anggota keluargamu yang terdekat.a. yang paling menonjol. Lalu Abu Thalhah berkata: 'Wahai Nabiyullah.html (5 of 10)12/12/2005 7:53:15 . sesungguhnya Allah telah berfirman: 'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Keutamaan Suami Ummu Sulaim Anas r. dan berkata: "Wahai Rasulullah. Beruntung pada saat itu ada yang memberinya anak-anak panah. 2." (HR Bukhari dan Muslim)352 http://media. Hartanya yang paling dia senangi adalah taman Bairuha' yang letaknya menghadap ke masjid. pahlawan yang sangat berani dan sangat pemurah berkorban di jalan Allah. Abu Thalhah terkenal sebagai seseorang yang mahir dalam urusan memanah dan juga sangat pemberani. Saya tidak ingin engkau menjadi sasaran anak panah musuh." (Abdullah ragu): "Dan aku telah mendengar dan paham apa yang baru kamu katakan. berkata: "Wah. Pada waktu itu Abu Thalhah membawa dua atau tiga busur sekaligus." Anas berkata: bahwa ketika turun firman Allah yang berbunyi: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.isnet. Rasulullah saw.

Begitu melihatku beliau bertanya: "Barangkali saja Ummu Sulaim sudah melahirkan?" Aku jawab: "Benar. Rasulullah saw. Pada suatu hari Rasulullah saw. Sementara itu Rasulullah saw. biasanya tidak melakukannya di malam hari sehingga harus mengetuk-ngetuk pintu rumah segala. Abu Thalhah bangkit nafsu birahinya sehingga dia lalu menggaulinya. Setelah Abu Thalhah makan dan minum dengan puas. Saat mereka sudah dekat ke Madinah. Ternyata dia memang melahirkan seorang anak laki-laki. terus saja berjalan. Aku sudah berusaha sabar seperti yang Engkau tahu. Biar aku sendiri yang akan bercerita kepadanya. Apabila memasuki kota Madinah. Engkau tahu sendiri bahwa aku senang sekali bisa selalu bersama Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Zainab." Ummu Sulaim berkata: "Wahai Abu Thalhah.Kebebasan Wanita 3." Anas berkata: "Ketika Abu Thalhah datang. kemudian mereka memintanya kembali barang yang dipinjamkan tersebut. kembali Ummu Sulaim merasa sakit seperti mau melahirkan. tabahkanlah hatimu dengan kematian anakmu. dan menceritakan apa yang telah terjadi. Berangkat sajalah kamu!" Sepeninggalnya.isnet. dia berkata: "Kamu biarkan aku menikmati pelayananmu. Ummu Sulaim pergi ke kamar untuk bersolek secantik mungkin. Kebetulan waktu itu aku mendapati beliau sedang membawa besi penyelar (penanda). bagaimana menurutmu jika ada satu kaum meminjamkan barangnya kepada suatu keluarga misalnya. Ummu Sulaim menghidangkan santap malam kepadanya. Ummu Sulaim mulai berkata: "Wahai Abu Thalhah." Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah saw." Beliau meletakkan besi penyelar tersebut." Abu Thalhah menjadi marah. Abu Thalhah berkata sendiri: "Ya Tuhan. Beliau kunyah kurma http://media. siapa pun tidak boleh menyusukannya sebelum kamu membawanya kepada Rasulullah saw. bersabda: "Mudah-mudahan Allah memberi berkah pada malam yang telah kalian lewati dengan manis itu. Aku bawa anak itu. Setelah melihat Abu Thalhah kenyang dan kebutuhan biologisnya telah terpuaskan. rasanya aku tidak mendapati sesuatu yang biasa aku dapati." Ummu Sulaim kemudian hamil. tiba-tiba Ummu Sulaim merasa sakit karena sudah dekat melahirkan. kemudian baru kamu beritahukan kepadaku tentang anakku. Penuh Perhatian dan Kesabaran terhadap Suami Anas mengatakan bahwa anak Abu Thalhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Rasulullah saw.html (6 of 10)12/12/2005 7:53:15 . Abu Thalhah berusaha menolongnya dan menyuruhnya supaya sabar. Rasulullah saw." Pagi-pagi sekali aku bawa anak itu kepada Rasulullah saw. bepergian dan kebetulan Ummu Sulaim ikut bersama beliau. apakah keluarga tersebut berhak menolaknya?" Abu Thalhah menjawab: "Tidak. lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya: "Jangan kalian ceritakan kepada Abu Thalhah perihal anaknya itu. kemudian minta diambilkan sebutir kurma Madinah." Ummu Sulaim berkata: "Kalau begitu. lalu aku letakkan di pangkuan beliau. Ibuku berkata kepadaku: "Wahai Anas.

Pada hari yang lain beliau juga datang lagi dan beristirahat tidur di tempat tidurnya Ummu Sulaim. Lantas Ummu Sulaim menghidangkan kurma dan minyak samin kepada beliau. berkata: "Apa itu?" Ummu Sulaim berkata: "Pembantumu si Anas. begitu pula dunia. lalu melaksanakan shalat bukan fardu. Kemudian Ummu Sulaim ditemui oleh seorang sahabat dan diberitahu: 'Nabi saw.a. Nabi saw. di atas tempat tidurmu. bersabda: "Lihatlah. tidak pernah masuk suatu rumah di Madinah (secara terus menerus) selain rumah Ummu Sulaim. Beliau memanjatkan doa untuk Ummu Sulaim dan anggota keluarganya. sedang tidur di rumahmu. berkata: "Kembalikanlah minyak samin dan kurmamu ke tempatnya masing-masing sebab aku sedang berpuasa. Tidak satu pun yang tinggal dari kebaikan akhirat. terhadap Ummu Sulaim Anas bin Malik r. Saat itu Ummu Sulaim tidak ada di rumahnya. Anak tersebut mengecapnya.' Ummu Sulaim segera pulang." (HR Bukhari)356 Anas bin Malik berkata: "Nabi saw. Kemudian Rasulullah saw. pernah datang ke rumah Ummu Sulaim dan beristirahat tidur di atas tempat tidurnya.a berkata: "Sesungguhnya Nabi saw.html (7 of 10)12/12/2005 7:53:15 . datang mengunjungi Ummu Sulaim.'" (HR Bukhari dan Muslim)354 Anas r. aku meminta sesuatu yang agak khusus.a. beri rezekilah dia harta dan anak yang banyak dan berkahilah dia." Setelah itu beliau mengusap wajah anak tersebut dan memberinya nama Abdullah.'" (Anas berkata): "Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang Anshar yang paling banyak memiliki harta dan putriku Umainah (Aminah) menceritakan kepadaku bahwa anak cucuku yang telah dikaburkan sewaktu kedatangan Hajjaj ke Bashrah lebih dari seratus dua puluh orang.isnet. mengatakan bahwa Nabi saw.Kebebasan Wanita tersebut di mulutnya sampai hancur. dia melihat beliau http://media. Kemudian beliau pergi ke salah satu pojok rumah. kecuali ke rumah para istri beliau. beliau menjawab: 'Aku merasa kasihan kepadanya karena saudaranya terbunuh sewaktu bersamaku.org/islam/Wanita/W1/Zainab. betapa sukanya orang-orang Anshar pada kurma." Lalu Ummu Sulaim berkata: "Wahai Rasulullah." Rasulullah saw. kemudian beliau suapkan ke mulut anak tersebut." (HR Bukhari)355 Anas r. Ketika hal itu ditanyakan." (HR Bukhari dan Muslim)353 4. apabila lewat di dekat Ummu Sulaim. beliau singgah menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya. Perhatian Rasulullah saw. berkata: "Adalah Nabi saw. kecuali dia berdoa untukku: 'Ya Allah.

beliau selalu bertanya: 'Hai Abu Umair. Dia berkata: 'Aku mengiranya seusia anak sapihan. mereka tidak memiliki apa-apa. si kecil Anas ini adalah putraku. Orang-orang Anshar kemudian membagikan tanah atau pekarangan kepada saudara-saudaranya dan mereka memperoleh bagi hasil sebanyak separuh setiap tahunnya. terbangun. Perhatian Ummu Sulaim dan Keluarganya terhadap Rasulullah saw. sedangkan anak cucuku sudah lebih dari seratus orang sekarang ini. dan Nabi saw.' Rasulullah saw. Maka panjatkanlah doa kepada Allah untuknya. Ibu Anas bin Malik (yaitu Ummu Sulaim) memberikan pohon kurmanya kepada Rasulullah saw. Sementara itu orang-orang Anshar banyak memiliki tanah dan pekarangan. Kemudian beliau shalat bersama kami. kemudian disapu dan disiram sedikit dengan air." (HR Bukhari)358 5. apa yang dilakukan burung pipit yang selalu dimainkan Abu Umair?' Kadang-kadang datang waktu shalat sewaktu beliau berada di rumah kami. Ibuku berkata: 'Wahai Rasulullah. dan aku mempunyai seorang saudara yang bernama Abu Umair.a.'" (HR Muslim)357 Anas berkata: "Nabi saw.' Rasulullah saw. Setelah itu beliau berdiri untuk melakukan shalat dan kami pun berdiri di belakang beliau.'" (HR Bukhari)360 Anas bin Malik r. pun berdoa seraya berkata: 'Ya Allah. berkata bahwa dia baru berumur sepuluh tahun ketika Rasulullah saw.'Anas berkata: 'Demi Allah. Nabi saw. Separuh selendangnya dikenakannya kepadaku sebagai sarung dan separuh lagi sebagai selempang.org/islam/Wanita/W1/Zainab." (HR Bukhari dan Muslim)359 Anas berkata: "Aku diajak oleh ibuku menemui Rasulullah saw. Aku sempat melayani beliau selama sepuluh tahun. lalu bertanya: 'Apa yang sedang kamu kerjakan ini.isnet. Maka beliau meminta diambilkan hamparan yang diduduki oleh Abu Umair. aku berharap mencari berkahnya untuk anakanakku. adalah orang yang paling baik budi pekertinya. perbanyaklah harta dan anaknya. datang ke Madinah: "Ibu menasihatiku supaya terusmenerus dan tabah melayani Rasulullah saw. meninggal dunia ketika aku berusia http://media. sungguh hartaku sangat banyak.' Setiap beliau datang.Kebebasan Wanita berkeringat. wahai Ummu Sulaim?' Dia menjawab: 'Wahai Rasulullah. Aku serahkan dia kepadamu untuk melayanimu. Dia kemudian menyeka keringat tersebut dengan sebuah handuk dan memerasnya ke dalam kotak kecil tadi. Pekerjaan dan biaya penggarapannya juga sudah mereka cukupi. berkata: 'Kamu benar.html (8 of 10)12/12/2005 7:53:15 . Anas bin Malik berkata: "Ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah dari Mekah. dan keringat beliau terkumpul pada sehelai hamparan kulit yang terdapat di atas tempat tidur. Ummu Sulaim lalu membuka kotak kecil miliknya.

html (9 of 10)12/12/2005 7:53:15 . si fulan. Kami mengumpulkan para tawanan. lalu dia berkata kepadaku: 'Hai Anas.. berilah aku seorang tawanan wanita. berkata: "Panggil Dahyah bersama wanita itu ke sini!" Lalu Dahyah datang bersama wanita itu." (HR Bukhari)361 Anas berkata: "Rasulullah saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)363 Anas berkata bahwa Rasulullah saw. si fulan. untuk suatu keperluan. aku berkata: 'Ibuku mengucapkan salam untukmu dan dia berkata: "Ini ada sedikit makanan dari kami untukmu. memerdekakan Shafiyyah binti Huyay. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang bernama Dahyah. kemudian mengawininya . Nabi saw. Dia berkata: "Wahai Nabiyallah. Sementara itu ibuku Ummu Sulaim membuatkan sebaki makanan haisah (yang terbuat dari keju. prajurit lainnya bergegas melapor kepada Nabi saw.: "Wahai Nabiyullah." Ketika http://media." Nabi saw. kemudian beliau menyuruhku untuk mengerjakan suatu keperluan. dan dia mengucapkan salam kepadamu.."' Anas berkata: "Lalu aku pergi membawa makanan itu kepada Rasulullah saw.Kebebasan Wanita dua puluh tahun. wahai Rasulullah. Sesampainya di tempat beliau. bawalah makanan ini kepada Rasulullah saw. pernah menemuiku ketika aku sedang bermain-main dengan beberapa anak sebayaku. berkata kepada Dahyah: "Kamu ambil tawanan wanita yang lain saja!" Anas berkata: "Lantas Nabi saw. Hal itu membuat aku terlambat pulang kepada ibuku. apakah engkau berikan kepada Dahyah.' Ibuku bertanya: 'Apa keperluan beliau itu?' Aku jawab: 'Itu rahasia.. seorang pemuka Bani Quraizhah dan an-Nadhir? Dia itu sama sekali tidak pantas kecuali untukmu. berkata: "Pergilah ambil seorang!" Anas berkata: "Lalu Dahyah mengambil tawanan wanita yang bernama Shafiyyah binti Huyay. dan katakan: "Ibuku menyuruhku mengantarkan makanan ini kepadamu. Shafiyyah binti Huyay. menemui istrinya.org/islam/Wanita/W1/Zainab." Melihat hal itu. kepada siapa pun!' Anas berkata: 'Demi Allah. Begitu aku datang. wahai Tsabit." Kemudian katakan kepada beliau: "Ini ada sedikit makanan dari kami untukmu. dan kami menaklukkannya dengan pertempuran yang dahsyat.isnet. andaikata aku boleh menceritakannya kepada seseorang..' Ibuku berkata: 'Kalau begitu. berkata: 'Letakkanlah dulu makanan itu!' Kemudian beliau berkata: 'Pergilah kamu memanggil si fulan.. menyerang Khaibar . jangan kamu ceritakan rahasia Rasulullah saw. dan orang-orang yang kamu temui . dan minyak samin).'" (HR Muslim)362 Anas bin Malik berkata: "Setelah melakukan akad nikah.. kurma. Setelah melihat wanita itu sejenak. wahai Rasulullah!" Nabi saw. Beliau mengucapkan salam kepada kami. tentu aku telah menceritakannya kepadamu. Rasulullah saw."' Nabi saw. wahai Rasulullah. ibuku bertanya: 'Apa yang membuatmu terlambat?' Aku menjawab: 'Aku disuruh oleh Rasulullah saw..

html (10 of 10)12/12/2005 7:53:15 . Ummu Sulaim mempersiapkan dan mendandani Shafiyyah.84 Jakarta 12740 Telp. Kemudian pada suatu malam Ummu Sulaim menyerahkan Shafiyyah kepada Nabi saw. dan diadakanlah acara perkawinan. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln." (HR Bukhari dan Muslim)365 (sebelum.org/islam/Wanita/W1/Zainab. Kalibata Utara II No. Menurut riwayat Muslim364: "Kemudian beliau menyerahkannya kepada Ummu Sulaim dan diperindah. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.isnet. Shafiyyah disuruh menunggu di rumah Ummu Sulaim selama masa 'iddah.Kebebasan Wanita sampai di tengah perjalanan.

Aku menghampiri mereka. http://media. kembali memerintahkan: 'Persilakan masuk sepuluh orang lagi.html (1 of 9)12/12/2005 7:53:18 . benar.' Lalu Rasulullah saw. datang dan masuk bersama Abu Thalhah. sedang duduk di masjid bersama orang banyak. Lalu memeras minyak saminnya untuk lauk pauk roti. Maka berkatalah Abu Thalhah: 'Wahai Ummu Sulaim.' Setelah diizinkan. sementara aku berada di hadapan mereka untuk segera memberitahu Abu Thalhah. berkata: 'Bawa ke sini apa yang ada padamu. sedangkan sebagian kerudung dia selendangkan ke kepalaku. Rasulullah saw. Aku tahu beliau lapar. Rasulullah saw. Aku temukan Rasulullah saw. Rasulullah saw. bertanya kepadaku: 'Apakah Abu Thalhah menyuruhmu?'Aku jawab: 'Ya. telah datang bersama orang banyak. berangkat bersama mereka.' Lalu Abu Thalhah menyongsong Rasulullah saw. wahai Ummu Sulaim!' Ummu Sulaim datang memberi roti tersebut. kemudian keluar. mendoakan makanan itu." Anas berkata: "Lalu aku pergi membawa roti tersebut. Setelah itu Rasulullah saw.' Rasulullah saw. mereka pun masuk dan makan sampai kenyang. bertanya lagi: 'Membawa makanan?' Aku menjawab: 'Ya. Setelah itu Rasulullah saw. Cerdas dan Penuh Tawakkal kepada Allah Anas bin Malik berkata bahwa Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim: "Aku mendengar suara Rasulullah saw.isnet. Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Ummu Sulaim menjawab: "Ya." Lalu Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa potong roti dari gandum. tetapi kita tidak mempunyai makanan yang cukup untuk dihidangkan kepada mereka. lalu dia sisipkan di bawah bajuku. berkata kembali: 'Persilakan masuk sepuluh orang lagi. Setelah itu beliau berkata: 'Persilakanlah sepuluh orang masuk!' Setelah diizinkan masuk mereka makan sampai kenyang.org/islam/Wanita/W1/Sulaim.' Ummu Sulaim berkata: 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. berkata kepada orang-orang yang bersama beliau: 'Bangunlah kalian semua!' Lalu Rasulullah saw. demikian lemah. Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw. Kemudian dia mengambil kerudungnya dan membungkus roti dengan sebagian kerudung itu. kemudian pergi.' Setelah diizinkan. Kemudian dia menyuruhku pergi ke tempat Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota 6.

" (HR Bukhari dan Muslim)369 Benar sekali Aisyah. Semua orang makan sampai kenyang hingga jumlah mereka mencapai tujuh puluh atau delapan puluh orang. Memiliki Sifat Malu yang Positif Ummu Salamah berkata bahwa Ummu Sulaim datang kepada Nabi saw. banyak pasukan Islam yang lari meninggalkan Nabi saw. Ummu al-'Ala'. beberapa wanita Anshar juga pernah ikut berperang bersama beliau. dan Anas bin Malik. Ikut Berbai'at dan Menepati Janji Ummu Athiyyah r. berperang dengan mengajak Ummu Sulaim. lalu berkata: 'Wahai Rasulullah. yaitu: Ummu Sulaim. Mereka tidak dihalangi oleh rasa malu dalam mendalami masalah agama." (HR Bukhari dan Muslim)371 Anas bin Malik berkata: "Pernah Rasulullah saw.a.. Mereka menyingsingkan pakaian sehingga kelihatan olehku gelang-gelang kaki mereka." (HR Bukhari dan Muslim) 368 8. Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim sibuk sekali melayani pasukan. putri Abu Sabrah. berkata: "Ketika melakukan bai'at. berkata: "Ketika terjadi Perang Uhud.html (2 of 9)12/12/2005 7:53:18 .Kebebasan Wanita mereka pun masuk dan makan sampai kenyang. menjawab: "Apabila wanita itu melihat air (mani). Ummul Mukminin.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. istri Mu'adz. lalu datang lagi untuk memberi minum pasukan sampai isi girbah itu kosong." (HR Muslim)370 9. Kemudian pergi lagi mengisi girbah air tersebut. maka kami memberikannya kepada tetangga-tetangga kami. makan bersama Abu Thalhah. Bahkan. Tidak ada wanita yang menepati bai'at (janji)nya kecuali lima orang saja. Dengan langkah cepat mereka mengangkat girbah air di atas punggung mereka untuk memberi minum pasukan Islam. Ummu Sulaim. Ternyata masih tersisa.' Dan menurut riwayat Muslim366: "Kemudian Rasulullah saw. sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Tugas wanita-wanita Anshar itu adalah memberi minum dan mengobati pasukan yang terluka (di antara peperangan yang http://media. yang berkata: "Sebaik-baik kaum wanita adalah kaum wanita Anshar. Apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi (bersetubuh)?" Nabi saw. Nabi saw.isnet. dan dua orang wanita lagi." (HR Bukhari dan Muslim)367 7.a. Ikut Serta dalam Berjihad Anas r. menuntut kami untuk tidak meratap.

Biarlah aku yang akan mengasuhnya. Ketika peristiwa ini terjadi." (HR Muslim)374 I. Ummu Sulaim terlihat membawa sebilah parang. Zaid bin Amru berkata kepada ayah perempuan itu: 'Kalau kamu mau. demi Allah. membebaskan mereka dengan mengatakan: antumuth thulaqa'. bunuhlah orang-orang Thulaqa' (Thulaqa' adalah penduduk Mekah yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Zaid bin Amru menyelamatkan bayi-bayi perempuan yang biasanya dikubur hidup-hidup. Islam mereka masih lemah. sehingga Ummu Sulaim menduga mereka orang-orang munafik yang pantas dibunuh. akan aku tikam perutnya. Dia berkata: 'Wahai orang-orang Quraisy." Rasulullah saw. tidak ada seorang pun dari kalian yang memeluk agama Ibrahim selain diriku. berkata: "Aku melihat Zaid bin Amru bin Nufail sedang berdiri sambil menyandarkan punggungnya ke Ka'bah. Dinamakan thulaqa' atau orang-orang bebas karena Nabi saw. Berkembang dengan Baik Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa di dalam satu hadits Asma binti Abu Bakar menurut ath-Thabrani disebutkan: "Adalah Nabi saw. lalu bertanya kepada Ummu Sulaim: "Untuk apa parang itu?" Ummu Sulaim menjawab: "Untuk aku gunakan sebagai alat berperang. berkata: "Wahai Ummu Sulaim.: "Wahai Rasulullah.a. Ketika Abu Thalhah melihatnya. lihat Ummu Sulaim itu.' Dia berkata kepada orang yang hendak membunuh anak perempuannya: 'Janganlah kamu bunuh dia. Setelah anak perempuan itu tumbuh remaja. Dia membawa sebilah parang. kini mereka lari darimu. akan aku serahkan putrimu ini kepadamu."376 http://media. Sejak Kecil Peduli terhadap Masalah Umum Asma binti Abu Bakar r." Rasulullah saw. Ummu Sulaim lalu berkata: "Wahai Rasulullah. dia melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw." Mendengar jawaban Ummu Sulaim itu Rasulullah saw.html (3 of 9)12/12/2005 7:53:18 .)372 (HR Muslim)373 Anas mengatakan bahwa pada Perang Hunain. dan kalau kamu ingin aku terus mengasuhnya maka akan aku lakukan.org/islam/Wanita/W1/Sulaim.isnet. ASMA BINTI ABU BAKAR PEMlLIK DUA IKAT PINGGANG 1.' Lalu dia mengambil anak perempuan itu. yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Begitu ada salah seorang pasukan musyrik yang mendekatiku. sesungguhnya Allah telah berlaku cukup dan berbuat baik.Kebebasan Wanita diikuti oleh Ummu Sulaim adalah Perang Khaibar. tersenyum. karena mereka lari dari peperangan) yang setelah kamu bebaskan. datang mengunjungi kami sewaktu berada di Mekah dua kali setiap hari.'" (HR Bukhari)375 2.

" (HR Bukhari dan Muslim)377 Dari Jabir." (HR Bukhari dan Muslim)381 http://media. Selanjutnya beliau menggosokkan kurma tadi ke tenggorokan bayiku. bersabda: 'Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai seorang pendukung yang setia.di atas kepalaku. mengatakan bahwa ketika mengandung Abdullah ibnu Zubair. Kemudian beliau mendoakan dan memberkatinya. Jarak tanah az-Zubair itu dari tempatku dua pertiga farsakh (1 farsakh = 3 mil atau 5 km).-.'" Dalam riwayat dari Abdullah ibnu Zubair. dia berkata: "Nabi saw. berkata: "Az-Zubair mengawiniku.. dia: "Aku pergi pada saat sudah dekat waktu melahirkan. Beliau mengambilnya dan meletakkannya di pangkuan beliau.a.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. Kemudian aku membawa bayiku itu kepada Rasulullah saw. wahai Rasulullah. dan membuat adonan roti. kemudian beliau ludahkan ke dalam mulut bayiku. Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Asma binti Abu Bakar r. Ketika aku kembali Rasulullah saw.' Setelah itu Nabi saw. bertanya: 'Siapakah yang akan membawa berita kaum itu kepadaku (pada hari Ahzab ini)?' Zubair menjawab: 'Saya. Aku sudah biasa mengangkut biji kurma dari lahan milik az-Zubair --pemberian Rasulullah saw. Sesampainya di Madinah. Yang biasanya membuatkan roti untukku adalah tetangga-tetanggaku.a. Mereka adalah wanita-wanita yang jujur dan tulus. menimba air.' Kemudian beliau kembali bertanya: 'Siapakah yang akan membawa berita kaum itu kepadaku?' Az-Zubair pun kembali menjawab: 'Saya. Itulah bayi pertama yang dilahirkan dalam Islam (di Madinah dari kaum Muhajirin).Kebebasan Wanita 3. Akulah yang memberi makan kudanya. telah mengumpulkan untukku kedua orang tuanya." (HR Bukhari dan Muslim)380 5. menjahit girbah air yang terbuat dari kulit. Hijrah dan Melahirkan Anak Pertama bagi Kaum Muhajirin Asma r." Lalu az-Zubair berkata: "Tebusanmu adalah ayah dan ibuku. lalu kurma itu beliau kunyah. hamba. wanita Anshar. sehingga yang pertama sekali masuk ke dalam perut bayiku adalah air liur Rasulullah saw. Kemudian beliau minta kurma. aku singgah di Quba' dan melahirkan di sana. dan pendukung setiaku adalah az-Zubair." (HR Bukhari dan Muslim)379 4. Asma binti Abu Bakar berkata: "Az-Zubair mengawiniku ..isnet. Tetapi aku tidak bisa membuat roti dengan baik.378 Zubair berkata: "Lalu aku berangkat.html (4 of 9)12/12/2005 7:53:18 . sementara di dunia ini dia tidak memiliki harta. atau sesuatu pun selain seekor unta pengangkut air dan seekor kuda. Perkawinan Asma dengan Pendukung Setia Rasulullah saw.

" (HR Bukhari dan Muslim)384 http://media." (HR Bukhari dan Muslim)382 Asma berkata: "Seorang laki-laki datang kepadaku. engkau mengangkat biji kurma di atas kepalamu itu lebih berat bagiku daripada kamu menunggang kendaraan bersama beliau. berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. menemuiku. Dia adalah orang yang paling cemburu. Karena itu ikutilah aku dan ajukanlah permintaanmu itu kepadaku di hadapan az-Zubair. (ucapan untuk membuat unta menderum).a. sehingga beliau berlalu meninggalkanku..html (5 of 9)12/12/2005 7:53:18 . sehingga aku tidak repot-repot lagi mengurusi kuda dan seakan-akan Abu Bakar telah membebaskan aku dari berbagai macam urusan.. Dan bersama beliau ada beberapa orang sahabatnya. Beliau memanggilku lalu mengucapkan: 'Ikh . Rupanya Rasulullah saw. lalu berkata: 'Wahai Ummu Abdillah.' Orang itu mengikuti katakata Asma.' Beliau bermaksud memboncengkan aku di belakang beliau. tahu bahwa aku merasa malu. Bergaul Harmonis dengan Suami Asma binti Abu Bakar r. (Di hadapan az-Zubair) orang itu berkata: 'Wahai Ummu Abdullah.' Asma berkata: 'Kalau aku izinkan kepadamu. aku khawatir az-Zubair menolaknya.' Mendengar penuturan Asma itu az-Zubair berkata: 'Demi Allah. Lalu aku bertemu dengan Rasulullah saw. aku adalah seseorang yang miskin Aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu ini. tetapi aku merasa malu kepada beliau dan aku juga tabu sifat cemburumu. Aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu ini. Aku merasa malu berjalan bersama kaum laki-laki." (HR Muslim)383 7. dan aku teringat azZubair dan sifat cemburunya...Kebebasan Wanita 6.a..' Asma berkata: 'Apakah kamu tidak menemukan rumah lain di Madinah ini selain rumahku?' Mendengar pertanyaanAsma itu. Beliau menderumkan untanya untuk aku tunggangi. bersabda: "Bersedekahlah kamu kikir dan menyimpan harta dalam wadah sehingga Allah pun tidak mau memberikan tambahan karunia rezeki-Nya kepadamu. berkata: "Pada suatu hari aku datang dengan biji kurma di atas kepalaku. Sifat Wara' dan Keinginannya untuk Melaksanakan Syari'at Allah Asma r.'" Asma berkata: "Sesudah peristiwa itu Abu Bakar mengirimkan seorang pelayan untukku. aku tidak memiliki harta selain apa yang diberikan az-Zubair kepadaku. aku adalah seorang yang miskin. yang diiringi beberapa orang sahabat beliau dari kalangan Anshar. az-Zubair berkata kepada Asma: 'Mengapa kamu melarang orang miskin berjualan?' Akhirnya orang itu berjualan (di tempat Asma) sehingga dia memperoleh keuntungan .isnet.. sementara di atas kepalaku ada biji kurma. Aku berkata: 'Rasulullah saw. Apakah aku boleh menyedekahkannya?'" Nabi saw. ikh . Lalu aku datang kepada az-Zubair.

Kemudian Rasulullah saw.' Akhirnya aku pun ikut berdiri (shalat) sampai aku hampir jatuh pingsan.. ruku dan ruku lama sekali. Pengorbanan Asma pada Jalan Allah Asma berkata: "Seorang laki-laki datang kepadaku. padahal dia masih dalam keadaan musyrik pada masa Rasulullah saw. mengenai masalah ini. aku adalah seorang yang miskin. jalinlah hubungan dengannya!'" (HR Bukhari dan Muslim)385 8. Selanjutnya seusai shalat Rasulullah saw.Kebebasan Wanita Asma binti Abu Bakar r. Lalu aku menyiramkan air ke atas kepalaku. Aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu. Kemudian berkata: 'Tidak satu pun yang pernah aku lihat sebelumnya kecuali telah diperlihatkan kepadaku di tempat ini. mengerjakan shalat bersama para sahabat. 'Subhanallah!' Aku bertanya: 'Apakah itu tanda kebesaran Allah?' Aisyah kembali memberi isyarat dengan kepalanya yang maksudnya 'Ya. belum ruku'. berkata: "Ibuku datang kepadaku. sampai-sampai terpikir olehku untuk duduk saja. Rasulullah saw.. Akhirnya orang itu berjualan sehingga dia mendapatkan keuntungan. Ketika az-Zubair masuk menemuiku. uang penjualan budak perempuan itu ada di tanganku.lalu dia berkata.a. Kemudian aku menoleh ke arah seorang perempuan yang sangat lemah.' Asma berkata: 'Sesungguhnya aku telah menyedekahkan uang itu. berkata: 'Ya. sehingga banyak yang jatuh (karena lemah) . Beliau berdiri lama sekali. Aku bertanya: '(Wahai Rasulullah).. apakah aku boleh berhubungan dengannya?' Rasulullah saw. Aku berkata dalam hati: "Wanita ini lebih lemah daripadaku. Lalu aku menjual seorang budak perempuan kepadanya. Rajin Beribadah dan Menuntut Ilmu Asma binti Abu Bakar berkata: "Aku datang menemui Aisyah dan kebetulan dia sedang shalat. ibuku datang kepadaku menginginkan (aku berbuat baik kepadanya). beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya. berkotbah. Maka az-Zubair berkata kepadaku: 'Berikanlah uang itu kepadaku." Akhirnya aku memutuskan untuk terus berdiri.. Setelah itu beliau mengangkat kepala dan kembali berdiri lama. Lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah saw. sampai surga dan neraka.'" (HR Muslim)386 9. Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan menerima cobaan di dalam kubur seperti -atau hampir-seperti cobaan Almasih adhttp://media. pasti dia menyangka bahwa Rasulullah saw. lalu berkata: 'Wahai Ummu Abdillah.' Menurut riwayat Muslim yang lain388 dari Asma: 'Beliau berdiri sangat lama. sehingga jika ada orang yang datang.' .' Menurut riwayat387 Muslim dari Jabir: 'Pada suatu hari yang sangat panas.org/islam/Wanita/W1/Sulaim.isnet. Lalu aku bertanya: 'Ada apa dengan orang-orang?' Aisyah memberi isyarat ke arah langit --rupanya orang-orang sedang melakukan shalat-.html (6 of 9)12/12/2005 7:53:18 .

lalu kami memenuhi panggilan Muhammad dan mematuhi perintahnya. Sedangkan bantal bewarna merah tua. budak Asma binti Abu Bakar dan dia adalah paman anak Atha. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku ikut pula mengatakan. coba lihat ini bantal Abdullah. dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas r. dan puasa bulan Rajab seluruhnya. Dan dulu Nabi saw.' Abdullah bin Umar berkata kepadaku: 'Adapun mengenai puasa bulan Rajab.isnet. aku pernah mendengar Umar ibnul Khattab berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. lalu aku menceritakan jawaban Abdullah bin Umar. Kedua sisi jubah itu disulami dengan benang sutera." Jadi aku kawatir lukisan pada kain itu termasuk daripadanya. Kemudian dikatakan kepadanya: 'Tidurlah kamu dengan tenang.'" (HR Muslim)390 Abdullah. berkata: "Asma menyuruhku menemui Abdullah bin Umar untuk menyampaikan pesan beliau: 'Telah sampai kepadaku berita bahwa kamu mengharamkan tiga perkara: lukisan pada kain (sulaman sutera). Karena itu temuilah ibu Ibnu Zubair dan tanyakanlah masalah ini kepadanya!' Muslim al-Qurri berkata: 'Akhirnya kami pergi menemui ibu Ibnu Zubair. mengenai masalah mut'ah ketika orang tengah menunaikan ibadah haji.html (7 of 9)12/12/2005 7:53:18 .' (Jawaban ini dia ulang tiga kali).' Dia berkata: 'Rasulullah saw.' Ternyata bantal itu bewarna merah tua. Tenyata Ibnu Abbas r. aku mengambilnya. Rasulullah yang datang membawa keterangan-keterangan dan petunjuk..a. wahai orang saleh.'" (HR Bukhari dan Muslim)389 10. Ibnu Abbas berkata: 'Ibunya Ibnu Zubair sendiri yang bercerita bahwa sesungguhnya Rasullullah saw.' seraya mengeluarkan dan menunjukkan kepadaku jubah kekaisaran bewarna hijau yang berkerah (leher baju) sutera. Ilmu dan Kealiman Asma Muslim al-Qurri. Karena itu. bantal bewarna ungu. Setelah mendengarkan penjelasanku itu Asma berkata: 'Ini jubah Rasulullah saw. memperbolehkannya. bersabda bahwa sesungguhnya yang memakai sutera itu hanyalah orang yang tidak akan mendapat bagian kebaikan kelak di surga.' Kepadanya akan dikatakan: 'Apa yang kamu ketahui mengenai lakilaki ini?' Seorang yang beriman atau yang berkeyakinan (memiliki akidah) akan menjawab: 'Dia adalah Muhammad. sering http://media. memperbolehkannya.' Sementara orang munafik ragu-ragu akan menjawab: 'Aku tidak tahu.org/islam/Wanita/W1/Sulaim.a. maka bagaimana dengan seorang yang puasa sepanjang masa. Setelah itu kembali menemuia Asma. memang memperbolehkan. Kami memang sudah tahu bahwa kamu yakin (beriman) kepadanya. Ternyata dia adalah seorang wanita yang berbadan gemuk dan buta matanya. Setelah meninggal dunia. padahal Ibnu Zubair pernah melarangnya.' Asma berkata: 'Jubah ini dahulunya berada di tangan Aisyah sampai dia meninggal dunia.Kebebasan Wanita Dajjal. Adapun lukisan pada kain.

" Abu Naufah berkata: "Tibatiba beberapa orang Quraisy dan lainnya lewat di situ dan berkata: 'Keselamatan atasmu. Demi Allah. pernah menceritakan kepada kami bahwa ada seorang pendusta dan seorang perusak. demi Allah.' Mendengar jawaban Asma itu Hajjaj berkata: 'Bawa ke sini sandalku. Sementara si 'perusak/pembunuh' aku kira tidak ada orang lain selain engkau. dan suka melakukan silaturrahim. demi Allah sungguh suatu umat di mana engkau adalah yang terburuk dari suatu umat yang terbaik. Kemudian. Telah sampai berita kepadaku bahwa kamu berkata kepadanya: "Wahai putra wanita empunya dua ikat pinggang. Demi Allah.html (8 of 9)12/12/2005 7:53:18 . Rasulullah saw. demi Allah. sementara dia telah menghancurkan akhiratmu.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. Sikap dan ucapan Abdullah bin Umar itu terdengar oleh Hajjaj. Silakan kamu menyuruh orang-orangmu untuk menyeret rambutku." saya. Lantas Hajjaj mengirim seseorang kepada Abdullah bin Zubair untuk menurunkannya dari tiang gantungan dan melemparkannya ke tempat pemakaman orang-orang Yahudi. Al-Hajjaj kembali mengutus pembantunya sambil disertai ancaman: 'Kamu datang menghadapku atau akan aku perintahkan seseorang untuk menyeret rambutmu. wahai Abu Khubaib. demi Allah.Kebebasan Wanita memakainya. Keberanian dan Ketegasan Asma dalam Memberikan Penjelasan Abu Naufal berkata: "Suatu hari aku melihat Abdullah bin Zubair berada di jalan masuk kota Mekah dalam keadaan disalib. memang mempunyai dua ikat pinggang. aku telah melarangmu dari ini. aku tidak akan datang menghadapmu.'" (HR Muslim)391 11. wahai Abu Khubaib. jika dugaanku ternyata benar bahwa kamu adalah orang yang sangat rajin berpuasa. Setelah itu Hajjaj mengutus seseorang untuk menjemput ibunya.' Setelah itu Abdullah bin Umar berlalu. Keselamatan atasmu. Tetapi Asma tidak mau menemui Hajjaj.'" (HR Muslim)392 http://media. dan Abu Bakar ke kendaraan mereka. Adapun yang beliau katakan 'si pendusta' (yang beliau maksud si pendusta itu adalah Mukhtar bin Abu Ubaid ats-Tsaqafi yang mengaku sebagai nabi) telah kami lihat orangnya. Asma binti Abu Bakar. Dia berkata: 'Demi Allah. Kami mencucinya untuk orang sakit dan menjadikannya sebagai alat penyembuh baginya. Dia berkata kepada Asma: 'Bagaimana pendapatmu mengenai apa yang telah aku lakukan terhadap musuh Allah?' Asma berkata: 'Aku berpendapat bahwa kamu telah merusak dunianya. aku telah melarangmu dari ini. Salah satunya aku pergunakan untuk mengikat makanan Rasulullah saw. sangat rajin shalat malam.' Tetapi Asma tetap saja tidak mau menemuinya.' Abu Naufal berkata: 'Mendengar jawaban Asma itu Hajjaj segera pergi meninggalkannya tanpa mengemukakan bantahan.isnet. aku telah melarangmu dari ini.' Hajjaj mengenakan sandalnya lalu berangkat bergegas sampai bertemu dengan Asma. Yang satu lagi aku gunakan sebagai ikat pinggang yang tidak mungkin lepas dari seorang wanita.

html (9 of 9)12/12/2005 7:53:18 .isnet. Kalibata Utara II No. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.org/islam/Wanita/W1/Sulaim. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.Kebebasan Wanita (sebelum. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.84 Jakarta 12740 Telp. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.

isnet.a. dan perahu itu mengantarkan kami kepada Raja Najasyi di Habasyah. Lalu kami naik perahu. Kalian bersama Rasulullah saw.. Kemudian kami bertemu dengan Nabi saw..' Asma binti Umais --salah seorang anggota rombongan yang datang bersama kami-. di tengah-tengah lima puluh tiga atau lima puluh dua orang laki-laki dari kaumku. ketika kami sedang berada di Yaman.' Umar berkata: 'Kami lebih dahulu berhijrah daripada kalian Karena itu kami lebih berhak daripada kalian terhadap Rasulullah saw. Akulah yang paling kecil dari mereka. sebagai tamu. Akhirnya kami bertemu dengan Ja'far bin Abu Thalib.. 'Asma marah (mendengar ucapan Umar itu) dan berkata: 'Tidak demi Allah. dari Abu Musa r.html (1 of 8)12/12/2005 7:53:21 . berkata: "Sampai kepada kami berita mengenai hijrahnya Nabi saw. berkata: ". Asma binti Umais ikut hijrah ke Najasyi bersama orang-orang yang hijrah . Setelah itu datang pula Umar menemui Hafshah.. Masuk Islam Sejak Dini dan Hijrah ke Habasyah Abu Musa r.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota J. sementara Asma berada di samping Hafshah.. ketika beliau menaklukkan Khaibar." (HR Bukhari dan Muslim)393 2. Beliau memberi makan orang yang lapar di antara kalian dan menasihati orang yang http://media. ASMA BINTI UMAIS ISTRI TIGA SAHABAT YANG DIJAMIN MASUK SURGA 1. Lalu kami tinggal bersama sampai semua tiba. yaitu aku dan dua orang saudara lakilakiku. Keberanian Moralitas Abu Burdah.a. Ketika melihat Asma di sana Umar langsung bertanya: 'Siapa wanita ini?' Asma menjawab: 'Asma binti Umais.org/islam/Wanita/W1/Asma. Lantas ada sejumlah orang yang berkata kepada kami (yaitu para penumpang perahu): 'Kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. Lalu kami pergi berhijrah kepada beliau.' Umar bertanya: 'Ini yang hijrah ke Habasyah? Ini yang mengarungi lautan?' Asma menjawab: 'Ya. Salah satu dari kedua saudara laki-lakiku itu (bernama) Abu Burdah dan yang satu lagi Abu Ruhm..masuk menemui Hafshah. istri Nabi saw.

ketika beliau sedang sakit." Nabi saw. mempunyai dua hijrah.org/islam/Wanita/W1/Asma. Dia berkata: "Kami masuk menemui Abu Bakar r. begini. cuma saja mereka terkena 'ain (ketajaman mata orang yang dengki). berkata: "Asma binti Umais istri Muhammad bin Abu Bakar melahirkan di dekat sebuah pohon.' Abu Burdah (perawi hadits) menerangkan bahwa Asma berkata: 'Sungguh aku melihat Abu Musa memintaku mengulangi hadits tersebut. Penuh Perhatian terhadap Anak dan Suami Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah saw.' Nabi saw. begini. aku tidak berdusta. Asma binti Umais berkata: 'Wahai Nabiyullah. berkata: 'Tiadalah dia lebih berhak terhadapku daripada kamu. dapat kita lihat dalam riwayat Thabrani dari Qais bin Abu Hazim.html (2 of 8)12/12/2005 7:53:21 . Kemudian Rasulullah saw menyuruh Abu Bakar supaya dia menyuruhnya mandi dan ihram. Lalu aku melihat seorang wanita berkulit putih dan pada kedua tangannya ada tato. Tetapi beliau berkata: 'Jampilah mereka olehmu!'" (HR Muslim)396 Uraian di atas berkaitan dengan perhatiannya terhadap anak-anaknya.' Asma berkata: 'Sungguh aku melihat Abu Musa dan para penumpang perahu datang kepadaku berbondong-bondong untuk menanyakan hadits ini kepadaku. tidak menyimpang dan tidak akan menambahnambahnya. Semua itu kami lakukan demi mencari ridha Allah dan Rasul-Nya. wahai para penumpang perahu.' Mendengar keterangan Asma itu. Demi Allah. Melaksanakan Haji ketika Hamil Tua Aisyah r. datang. Sedangkan kalian. bersabda kepada Asma binti Umais: "Mengapa aku melihat badan anak-anak saudaraku (Ja'far) kurus-kurus dan lemah? Apakah mereka kelaparan?" Asma menjawab: "Tidak. Adapun perhatiannya terhadap suami. Sementara kami berada di suatu negeri yang jauh dan penuh kebencian terhadap Islam di Habasyah. Kami selalu diganggu dan ditakut-takuti.Kebebasan Wanita bodoh di antara kalian." (HR Muslim)395 4.' Setelah Nabi saw.' (HR Bukhari dan Muslim)394 3.a. Dia dan temantemannya hanya mempunyai satu hijrah. bertanya: 'Lalu apa katamu kepadanya?' Asma menjawab: 'Aku bilang begini.a. Demi Allah. aku tidak akan makan atau minum hingga aku sampaikan apa-apa yang kamu ucapkan itu kepada Rasulullah saw. Nabi saw. berkata: "Jampilah mereka!" Asma berkata: "Aku menawarkan kepada beliau untuk menjampinya. sesungguhnya Umar mengatakan begini.isnet. Dia http://media. dan aku akan menuturkan hal tersebut serta menanyakannya kepada Nabi saw. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang membuat diri mereka lebih merasa bahagia dan bangga dibandingkan dengan apa yang dikatakan kepada mereka itu oleh Nabi saw.

Lalu wanita itu pergi.a. lalu berkata: "Apakah kalian mempunyai sesuatu?" Aisyah menjawab: "Tidak ada selain sedikit dari Ummu Athiyyah dari kambing yang engkau kirimkan http://media. berdiri di atas mimbar dan bersabda: "Sesudah hari ini. Ketika itu Asma menjadi istri Abu Bakar." Rasulullah saw. Lalu masuk Abu Bakar. membai'atnya. dan menambahkan: "Memang aku tidak melihat kecuali kebaikan. Ikut Berbai'at Ummu Athiyyah berkata: "Kami melaan ayat bai'at kepada kami (yaitu alla yusrikna billahi syai'aa) dan beliau melarang kami dari meratap. kemudian kembali lagi. Ummu Athiyyah berkata bahwa Nabi saw.html (3 of 8)12/12/2005 7:53:21 . kemudian berubah menjadi tahrim (pengharaman).org/islam/Wanita/W1/Asma. seorang laki-laki tidak boleh memasuki rumah wanita yang suaminya tidak ada.. Lantas seorang wanita menggenggam tangannya sendiri seraya berkata: 'Si fulanah telah membuatku bahagia (karena ikut meratap bersamanya). tidak mengatakan apa-apa kepadanya.' Nabi saw. masuk menemui Aisyah r. Ummul Fadhal.adalah wanita-wanita mukminat. UMMU ATHIYYAH AL ANSHARIYYAH 1. Wallahu a'lam. dan Nabi saw. yaitu Maimunah.isnet.'" (HR Bukhari)400 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Jawaban yang paling dekat adalah bahwa meratap itu dahulunya diperbolehkan. dia merasa tidak suka. Penuh Perhatian terhadap Rumah Tangga Rasulullah saw. Hal itu beliau tuturkan kepada Nabi saw."401 2. Aku ingin membalasnya. kemudian dimakruhkan. dan Asma binti Umais --saudara perempuan mereka dari garis ibu-."399 K.Kebebasan Wanita sedang menghalau lalat dari Abu Bakar dan dia adalah Asma binti Umais. kecuali dia bersama seorang atau dua orang lelaki. Ketika Abu Bakar melihat orang-orang Bani Hasyim itu. Salma. Lewat sabdanya ini: "Saudara-saudara perempuan yang berempat. Pertama makruhnya bersifat tanzih (pembersihan). bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memaafkannya dari perbuatan tersebut. Kesaksian Rasulullah saw."397 5." Kemudian Rasulullah saw." (HR Muslim)398 Kesaksian itu mengingatkan kita pada kesaksian Rasulullah saw. terhadap Asma Abdullah bin Amru ibnul Ash menceritakan bahwa sekelompok orang Bani Hasyim datang menemui Asma binti Umais.

lalu datang seorang wanita yang singgah di istana Bani Khalaf dan aku datang menemuinya. beri tahulah aku!' Ketika kami telah selesai.. Lalu beliau memberikan kain beliau seraya berkata: 'Pakaikanlah kepadanya (lapisan dalam yang langsung membalut tubuhnya untuk mendapatkan berkahnya)!' Dalam satu riwayat. Ikut Berjihad Hafshah binti Sirin berkata: ".406 4. (memperbolehkan anak-anak gadis pergi menghadiri dua hari raya)?' Ummu Athiyyah menjawab: 'Demi bapakku. dan terakhir berilah kapur barus.html (4 of 8)12/12/2005 7:53:21 . dari Ummu Athiyyah al-Anshariyyah. dan enam kali diantaranya ditemani suaminya. aku langsung menanyakannya . Akulah yang membuat makanan untuk mereka...'. benar.. berkata: "Kami biasanya melarang anak-anak gadis kami keluar menghadiri kedua shalat hari raya .a." (HR Bukhari)404 Dari Hatshah binti Sirin. Ketika aku datang kepada Ummu Athiyyah. Wanita itu menceritakan kepadaku bahwa suami saudara perempuannya --Ummu Athiyyah-. sebanyak dua belas kali. Setelah kalian selesai.. sebanyak tujuh kali." (HR Bukhari dan Musim)402 Ummu Athiyyah r.isnet. Ummu Athiyyah ikut berperang sebanyak tujuh kali bersama Rasulullah saw.org/islam/Wanita/W1/Asma. dia berkata: "Aku ikut berperang bersama Rasulullah saw. dan merawat yang sakit. kami memberitahu beliau. beliau berkata: 'Mulailah memandikannya dengan anggota-anggota badannya yang bagian kanan dan anggota-anggota wudhunya. Ketika Ummu Athiyyah datang.." (HR Muslim)405 Demikianlah.Kebebasan Wanita kepadanya sebagai sedekah.. aku pernah mendengar http://media. aku tanyakan kepadanya: 'Apakah kamu pernah mendengar Nabi saw. Memahami Sunnah Hafshah r. lima kali. berkata: "Rasulullah saw. atau lebih dari itu dengan air dan daun bidara. Dia mengatakan: 'Kami bertugas merawat orang-orang sakit dan mengobati orang-orang yang terluka. Sementara saudara perempuannya (Ummu Athiyyah) ikut bersamanya dalam enam kali peperangan."' (HR Bukhari dan Muslim)403 3. Aku selalu ditempatkan di bagian belakang. mengobati yang terluka." Nabi saw.a. Beliau berkata: 'Mandikanlah tiga kali.. masuk kepada kami ketika kami sedang memandikan putri beliau yang wafat. berkata: "Kambing itu telah mencapai kehalalannya (hukum sedekah hilang darinya dan menjadi halal bagi saya).ikut berperang bersama Nabi saw.

Tapi sayang." (HR Bukhari dan Muslim)408 5.org/islam/Wanita/W1/Asma. ini dan itu?"' (HR Bukhari)407 Dari Ummu Athiyyah r. Setelah tiga hari.. dia berkata: "Kami dilarang mengiringi jenazah.datang (dari Madinah). dengan Kalimat Khusus Hafshah binti Sirin berkata: "Setiap Ummu Athiyyah berbicara dengan Rasulullah saw. Fathimah binti Qais berkata: ". Tetapi wanita haid harus menghindari tempat shalat. kemudian dia datang ke Bashrah.html (5 of 8)12/12/2005 7:53:21 ."413 1.'" (HR Bukhari)410 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Putra Ummu Athiyyah ini tidak aku kenal namanya. Dalam Kesedihan Tetap Mematuhi Syariat Ibnu Sirin berkata: "Ummu Athiyyah r. Dia berkata: "Kita (kaum wanita) dilarang berkabung lebih dari tiga hari. --seorang wanita Anshar yang ikut berbaiat kepada Nabi saw. lalu dia usapkan ke tubuhnya.a. dia meminta wewangian yang berwarna kuning. Memuliakan Rasulullah saw. Tampaknya dia ikut berperang.. Akhirnya Ummu Athiyyah segera berangkat untuk menemuinya. FATHIMAH BINTI QAIS Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dia termasuk di antara wanita-wanita yang hijrah pada gelombang pertama.. tetapi larangannya tidak tegas. putranya meninggal dunia sebelum dia sempat menemuinya. Orangnya pintar dan cantik." (HR Bukhari)412 L. tetapi dia tidak menemukannya ..'" Hafshah berkata: 'Aku bertanya apakah wanita haid (juga boleh)?' Ummu Athiyyah berkata: 'Bukankah (wanita haid) boleh menghadiri Arafah. perempuanperempuan yang dipingit.-. dan wanita haid boleh keluar serta hendaklah mereka menyaksikan (hari) baik dan khotbah nasihat kaum muslimin.Kebebasan Wanita hal itu dari Nabi saw. Berita kedatangannya ke Bashrah ini didengar oleh Ummu Athiyyah yang ketika itu berada di Madinah. ketika beliau bersabda: "Anak-anak gadis.a. dia selalu memulai dengan mengatakan demi bapakku.. Dia datang ke Bashrah untuk menjumpai anaknya. Konon putra Ummu Athiyyah ini sedang sakit.isnet. Ketika aku menjanda. aku dilamar oleh http://media."411 6. kecuali terhadap suami. Menurut sebuah riwayat409: 'Putra Ummu Athiyyah meninggal dunia. Menikah Atas Saran Rasulullah saw..

Beliaupun mengizinkannya." Lantas wanita itu mendatangi Rasulullah saw. Fathimah binti Qais bertanya: "Kemana. Begitu dia datang untuk meminta nafkah.' Dan dalam riwayat lain416: 'Akhirnya aku menikah dengannya. dari rumah suaminya.' Dalam satu riwayat415 dikatakan: 'Akhirnya aku kawin dengannya.isnet. yang berbunyi: 'Barangsiapa yang mencintai aku. dia seorang laki-laki miskin yang tidak mempunyai harta sama sekali. maka hendaklah dia juga mencintai Usamah. menjawab: "Ke rumah putra Ummi http://media." Akhirnya Fathimah meminta izin pindah kepada Rasulullah saw. sementara dia seorang wanita Quraisy dari kalangan terpandang).' Fathimah berkata: 'Akhirnya aku kawin dengan Usamah dan aku merasa bahagia sekali.' Fathimah langsung menyela ucapan Rasulullah saw..org/islam/Wanita/W1/Asma. Usamah bin Zaid. Usamah (maksudnya dia tidak suka pada Usamah lantaran Usamah dari kalangan budak. Rasulullah saw. Sedangkan Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang ringan tangan dan suka memukul istri.Kebebasan Wanita kelompok sahabat Rasulullah saw. tolong beritahu aku..' Setelah masa 'iddahku habis. Fathimah binti Qais. Maka nikahkanlah aku dengan siapa yang engkau kehendaki. Memahami AI-Qur'an dan Sunnah serta Memprotes Pendapat Beberapa Tokoh Ubaidillah bin Utbah mengatakan bahwa Abu Amru bin Hafsh ibnul Mughirah pergi bersama Ali bin Abi Thalib ke Yaman. untuk Abdurrahman bin Auf. bersabda "Memang tidak ada nafkah untukmu. aku berkata: 'Urusanku berada di tanganmu.' Rasulullah saw. Lantas datang melamarku Muawiyah bin Abi Sufyan. berkata kepada Fathimah: 'Menaati Allah dan Rasul-Nya lebih baik bagimu.'" (HR Muslim)417 2.html (6 of 8)12/12/2005 7:53:21 . Lalu Allah memberiku kehormatan dengan putra Zaid dan Allah memuliakanku dengan putra Zaid.'" Dalam satu riwayat414 dikatakan: "Rasulullah saw. Usamah bin Zaid .. berkata kepadaku: 'Apabila masa 'iddahmu sudah berakhir.. dan menyampaikan ucapan kedua orang itu kepadanya. Dia mengutus seseorang untuk menjatuhkan talak satu kali lagi sehingga genap tiga kali talak kepada istrinya. kamu tidak berhak mendapat nafkah kecuali jika kamu hamil. Lalu Allah menjadikan pernikahanku dengannya berjalan dengan baik dan aku merasa bahagia sekali. aku langsung memberitahu Rasulullah saw. berkata: 'Mengenai Mu'awiyah. wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. Dan aku pernah mendengar hadits Rasulullah saw. dan Usamah bin Zaid. Sambil mengisyaratkan tangannya dia berkata: 'Usamah . sementara Rasulullah saw. membicarakan masalah itu kepadaku. Abu Jahm.' Ketika Rasulullah saw. Akan tetapi. Rasulullah saw. Selanjutnya dia menyuruh al-Harits bin Hisyam dan Ayyasy bin Abu Rabi'ah untuk mengatasi mantan istrinya itu apabila dia datang meminta nafkah. mereka berkata kepadanya "Demi Allah. sendiri melamar aku untuk budaknya.

Pada suatu hari Marwan mengutus Qabishah bin Dzuaib untuk menemui Fathimah guna menanyakan hadits tersebut kepadanya. Sadyu. tetapi Marwan belum puas. dia berkata: "Sekarang yang menjadi hakim antara aku dan kamu adalah firman Allah yang berbunyi: '. Fathimah berkata: 'Aku ditalak tiga oleh suamiku. dan berkata seperti yang dikatakan oleh Fathimah Ahmad." Dia adalah seorang tuna netra. Hasan." (HR muslim)420 4..Kebebasan Wanita Maktum. Lalu dia menghidangkan kepadaku kurma Ibnu Thab (kurma Madinah) dan minuman Suwaiq Sult (yang terbuat dari biji gandum). Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah.html (7 of 8)12/12/2005 7:53:21 . Kamu tidak mengetahui.. Lalu aku menanyakan kepadanya mengenai wanita yang sudah ditalak tiga. Itulah hukum-hukum Allah. dan para pengikut mereka. lalu dia berkata: "Hadits ini tidak pernah aku dengar kecuali dari seorang wanita. Pemurah kepada Tamu Asy-Sya'biy berkata: "Aku menemui Fathimah binti Qais."419 3. Rasulullah saw. Setelah berakhir masa 'iddahnya.. Fathimah menjelaskannya. Peduli terhadap Urusan Umat Islam http://media. Ishaq. Tapi apa urusannya dengan wanita yang sudah ditalak tiga? Apa gunanya kalian mengatakan (bahwa wanita yang sudah ditalak tiga) tidak berhak lagi mendapatkan nafkah jika dia tidak hamil. Daud. Atas dasar apa kalian menahannya (di rumah)?' (HR Muslim)418 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Kami sepakat dengan Fathimah bahwa yang dimaksud firman Allah (barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu yang baru) adalah rujuknya Qatadah.org/islam/Wanita/W1/Asma. lalu Nabi saw. dan Dhahhak. sehingga Fathimah bisa melepaskan pakaiannya tanpa takut dilihatnya. mengizinkan aku menghabiskan masa 'iddahku di rumah keluargaku.. barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Abu Tsaur. di mana dia melalui masa 'iddahnya.' (ath-Thalaq: 1) Fathimah berkata: 'Ayat di atas berlaku untuk wanita yang masih bisa rujuk (kembali) kepada suaminya.isnet." Ketika ucapan Marwan itu sampai ke telinga Fathimah. Karena itu akan aku teliti kembali kemudian mengikuti apa yang dilakukan orang banyak. menikahkannya dengan Usamah bin Zaid.

org/islam/Wanita/W1/Asma. menyelesaikan shalatnya beliau duduk di atas mimbar. ceritakanlah!" Lalu Fathimah berkata: "Setelah masa 'iddahku berakhir. Aku berada di shaf wanita sesudah shaf belakang kaum lakilaki. "Tahukah kalian mengapa kalian aku kumpulkan?" Mereka menjawab: "Allah dan RasulNya lebih tahu. Kalibata Utara II No.isnet. akan aku lakukan.html (8 of 8)12/12/2005 7:53:21 . aku mendengar penyeru Rasulullah saw.'" (Kalimat ini juga dipergunakan untuk memanggil orang ke pertemuan umum). Kepadaku dia menceritakan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Almasih ad-Dajjal." Kemudian beliau bertanya. sesungguhnya aku kumpulkan kalian bukan untuk suatu kegembiraan atau ketakutan.84 Jakarta 12740 Telp. Amir berkata: "Ceritakanlah kepadaku suatu hadits yang kamu dengar dari Rasulullah saw. Aku segera pergi ke masjid dan shalat bersama Rasulullah saw. dan yang tidak kamu isnadkan kepada seseorang selain beliau. Setelah Rasulullah saw." Amir berkata: "Ya tentu.Kebebasan Wanita Amir bin Syarahil asy-Sya'biy menceritakan bahwa dia bertanya kepada Fathimah binti Qais. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. berseru: 'Ash-shalatu jami'ah. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media." Beliau bersabda: "Demi Allah." Fathimah menjawab: "Kalau memang kamu menginginkan yang demikian." (HR Muslim)421 (sebelum. saudara perempuan Dhahhak bin Qais yang termasuk di antara wanita-wanita muhajir pertama. Sambil tersenyum beliau berkata: "Hendaklah semua orang tetap di tempat shalatnya. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. Aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dariy yang dahulunya seorang Nasrani telah datang untuk berbai'at dan masuk Islam.

jilid 5.org/islam/Wanita/W1/3kaki5. hlm. Kitab: Hibah. jilid 1. Bab: Wanita-wanita yang ikut berperang diberi bagian dari ghanimah. jilid 3. Kitab: Jenazah. 120. hlm. 406 Riwayat Bukhari yang lengkap menetapkan bahwa saudara perempuan dari wanita yang singgah di istana Bani Khalaf itulah yang bertanya kepada Rasulullah saw. Bab: Apa yang disunnatkan membasuhnya dengan hitungan ganjil. 407 Bukhari Kitab: Haid. hlm. 405 Muslim. Bab: Wanita haid ikut menyaksikan acara shalat id dan doa kaum muslimin. Muslim. jilid 3. Bab: Apabila seorang wanita tidak mempunyai baju kurung pada hari raya. hlm. 21. 131. keutamaan dan anjuran untuk melaksanakannya. 47. 199. hlm. Sementara riwayat Muslim. Bab: Diperbolehkan memberikan hadiah kepada Nabi saw. Bab: Menerima hadiah. jilid 3. 47. jilid 3.. Kitab: Jenazah. 404 Bukhari. 372. Kitab: Dua hari raya. Kitab: Jenazah. Kitab: Jihad dan peperangan. hlm. jilid 3. Kitab: Zakat. 408 Bukhari. 122. Muslim. 387. hlm. 263. 402 Bukhari. Bab: Mengenai memandikan mayit. 439. hlm. jilid 10.isnet. Kitab: Jenazah. jilid 6. menetapkan bahwa Ummu Athiyyah-lah yang menyodorkan pertanyaan tersebut. mengenai wanita yang tidak memiliki baju kurung tersebut. bab: Larangan bagi wanita mengiringi jenazah. hlm. 403 Bukhari. Muslim. hlm. hlm. jilid 1. Bab: Wanita mengiringi jenazah jilid 3.html (1 of 10)12/12/2005 7:53:24 . http://media.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Catatan kaki Bab 3 401 Fathul Bari. tetapi agak menjauh dari tempat shalat.

tetapi agak menjauh dari tempat shalat. hlm. Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafkah.html (2 of 10)12/12/2005 7:53:24 . 415 ibid. 419 Fathul Bari. http://media. 197. hlm. 375. Bab: Seorang wanita berkabung untuk selain suaminya jilid 3.org/islam/Wanita/W1/3kaki5. 439. 421 Muslim. jilid 3.Kebebasan Wanita 409 Bukhari. 203. Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafkah. hlm. 203. hlm. Bab: Mengenai keluarnya dajjal dan menetapnya di bumi. 420 Muslim. jilid 4. Kitab: Jenazah. ketika mengerjakan shalat gerhana. jilid 3. hlm. 423 Fathul Bari. 411 Fathul Bari. 370. Muslim. 402. hlm. jilid 3. 413 Fathul Bari. Bab: mengenai keluarnya Dajjal. Kitab: Shalat istisqa'. jilid 8. Kitab: Thalak. hlm. 417 Muslim. Bab: Bagaimana cara memberi pakaian mayit yang bagian dalam. 198. Bab: Apa yang diperlihatkan kepada Nabi saw. Bab: Wanita haid ikut menyaksikan acara shalat 'id dan doa kaum muslimin. jilid 4. 194. 410 Bukhari. 199. hlm. Kitab: Thalak. Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat. jilid 4. Bab: Shalat gerhana secara berjamaah. Bab: Wanita yang sudah ditalak tiga tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. Kitab: Haid. 406. Kitab: Cobaan dan tanda-tanda kiamat. Kitab: Thalak. hlm. jilid 1. 418 Muslim. jilid 8. hlm. jilid 3. hlm. 388. 33. hlm. Kitab: Jenazah. 414 Muslim. hlm. 412 Bukhari. 422 Bukhari. hlm 196. jilid 3. jilid 11. jilid 11. kemudian turunnya Isa dan pembunuhannya terhadap dajjal. Kitab: Bab-bab gerhana.isnet. 416 ibid.

org/islam/Wanita/W1/3kaki5. Bab: Wanita haidh meninggalkan puasa. Muslim. Kitab: Kalimat-kalimat yang melunakkan hati. 162. 88. 61. 165. hlm. hlm. hlm. Bab: Keutamaan pemimpin yang adil.html (3 of 10)12/12/2005 7:53:24 . 432 Bidayah al-Mujtahid. 348. hlm. 425 Bukhari. Bab: Keterangan mengenai berkurangnya iman bersamaan dengan berkurangnya ketaatan. jilid 1. hlm. jilid 1. Bab: Firman Allah "Taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kitab: Iman. Kitab: Iman. jilid 1 hlm. hlm.Kebebasan Wanita 424 Bukhari. 8. hlm. jilid 6. 164. hlm. Jedah. jilid 9. 422. hlm. jilid 8." jilid 16. Muslim. 428 Bukhari. Kitab: Kepemimpinan. Bab: Wanita haidh meninggalkan puasa. 229. Bab: Nasihat seorang lelaki kepada anak perempuannya. Muhammad Jamil Ghazi.isnet. hlm. Bab: Keutamaan fakir. 427 Bukhari. hlm. 435 Kitab Ath-Thuruq al-Hukmiyyah. 164. hlm. jilid 6. Muslim. 190. Saudi Arabia. 434 Al-Muhalla. 421. 57. 426 Fathul Bari. hlm. jilid 2 hlm. 430 Iqtidha'ash-Shirath al-Mustaqim Mukhalifat Ash-hab al-Jahim. 161. Kitab: Nikah. hlm. jilid 1. Kitab: Hukum-hukum. http://media. Bab: Kebanyakan penghuni surga dari kalangan fakir miskin. Kitab: Kalimat-kalimat yang melunakkan hati. 402. 433 Al-Muhalla. 61. 431 Fathul Bari. Kitab: Haidh. 429 Bukhari. Muslim. jilid 14. jilid 1. 437 ibid. hlm. 395-396. pengantar dan tahqiq oleh Dr. jilid 1. jilid 11. jilid 9. Kitab: Haidh. 436 ibid. cetakan Daar Al-Madani. 147. 421. 421. hlm. Bab: Wanita haidh meninggalkan puasa. 171. dan lihat hadits Bukhari Kitab: Haidh. hlm. Bab: Keterangan mengenai berkurangnya iman bersamaan dengan berkurangnya ketaatan.

444 Bukhari. 422. hlm. no. seri kedua.isnet. karangan Gilford. 125. Bab: Penjelasan macammacam ihram. tidak melarang wanita haid dari membaca Al-Qur'an. 430. hlm. jilid 3. hlm. jilid 1. hlm. 447 Lihat hadits no. Kitab: Haji. Yusuf a-lQardhawi dalam bukunya Fatawa Mutashirah. Kitab: Haji. 446 Al-I'tisham oleh Asy-Syathibi. 442 Bukhari. 450 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah. 445. hlm. 178 dalam kitab Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah. jilid 4. Adapun hadits: "Wanita haid dan orang junub tidak boleh sedikit pun membaca Al-Qur'an. Bab: Orang yang melaksanakan umrah apabila dia melakukan thawaf untuk umrah. 1033.html (4 of 10)12/12/2005 7:53:24 . no. 448 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah. 34. 31. Muslim. 443 Muslim. 436." tidak sahih. Kairo 1977. Muassasah Franklin Li ath-Thiba'ah wa anNasyr. http://media. 445 Fathul Bari. no. hlm. 361. 56. jilid 2. 439 Mayadin 'Ilm an-Nafs. hlm. jilid 4. Silahkan baca I'Lam al-Muwaqqi'in. dan Dr. 451 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah.org/islam/Wanita/W1/3kaki5. Kitab: Haji. 440 Imam Ibnu al-Qayyim berkata: "Wanita haid boleh membaca Al-Qur'an menurut Malik dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad dan salah satu dan dua pendapat S'afi'i. 23. 261-263. jilid 4. jilid 2. 602-610. Bab: Penjelasan macam-macam ihram. 452 Dha'if al-Jami' ash-Shaghir no. jilid 4. no. jilid 2. Bab: Haji kaum wanita. Nabi saw. hlm. 233.Kebebasan Wanita 438 Diantaranya Syekh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya Miatu Sual 'An al-Islam. 441 Bukhari. Kitab: Haji. Bab: Keutamaan haji mabrur. Kitab: Haji. hlm. 435. tetapi ma'lul (cacat) menurut kesepakatan para ulama hadits. 449 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah. diterjemahkan oleh Yusuf Murad. hlm. jilid 4.

Kebebasan Wanita

453 Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah, no. 430. 454 Bukhari, Kitab Hadits-hadits mengenai para nabi, Bab: Penciptaan Adam dan keturunannya, jilid 7, hlm. 177. Muslim, Kitab: Persusuan, Bab Wasiat kepada wanita, jilid 4, hlm. 178. 455 Muslim, Kitab. Persusuan, Bab: Wasiat kepada wanita, jilid 4, hlm. 178. 456 Fathul Bari, jilid 7, hlm. 177. 457 Kitab Khashaish al-Unutsah, Muhammad Salamah Jabr, hlm. 53, Daar Al-Buhuts al-'Ilmiyyah, Kuwait, 1980. 458 Muslim, Kitab: Persusuan, Bab: Wasiat kepada wanita, jilid 4, hlm. 178. 459 Lihat pendapat ath-Thibi dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 7, hlm. 177. 460 Bukhari, Kitab: Hibah, keutamaan dan anjuran untuk melakukannya, Bab: Pemberian seorang perempuan kepada selain suaminya, jilid 6, hlm. 146. 461 Muslim, Kitab: Nikah, Bab: Perkawinan Zainab binti Jahasy dan turunnya ayat hijab serta ditetapkannya resepsi perkawinan, jilid 4, hlm. 150. 462 Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9 hlm. 24. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Ja'far bin Abu Thalib, Asma binti Umais dan warga sampan, jilid 7, hlm. 172. 463 Muslim, Kitab: Salam, Bab: Diperbolehkan membonceng wanita ajnabi, jilid 7, hlm. 12. 464 Bukhari, Kitab: Jumat, Bab: Apakah orang yang ingin menghadiri Jum'at, baik wanita, anak-anak atau lainnya, harus mandi? jilid 3, hlm. 34. 465 Fathul Bari, jilid 3, hlm. 34. 466 Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Cerita Hindun binti Utbah, jilid 8, hlm. 141. Muslim, Kitab: Kasus-kasus, Bab: Kasus Hindun, jilid 5, hlm. 130. 467 Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Tidak sah nikah kecuali dengan wali, jilid 11, hlm.92.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (5 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

468 Bukhari, Kitab: Thalak, Bab: "Dan suaminya lebih berhak mengembalikan istri-istri mereka" dalam 'iddah dan bagaimana merujuk istri jika dia sudah menalaknya satu kali atau dua kali, dan firman Allah: "Maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka," jilid 11, hlm. 408. 469 Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Apabila seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya, sedangkan anaknya tidak suka, maka nikahnya ditalak, jilid 11, hlm. 100. 470 Muslim, Kitab: Thalak, Bab: Wanita yang sedang menjalani 'iddah karena ditalak ba'in boleh keluar rumah, jilid 4, hlm. 200. 471 Bukhari, Kitab: Dua hari raya, Bab: Takbir pada hari-hari Mina, jilid 3, hlm. 115. Muslim, Kitab: Dua hari raya Bab: Diperbolehkannya wanita keluar ke tempat shalat pada hari raya, jilid 3, hlm. 21. 472 Bukhari, Kitab: Wanita haid menyaksikan dua hari raya dan doa kaum muslimin tetapi agak menjauh dari tempat shalat jilid 1, hlm. 439. 473 Bukhari, Kitab: Nafkah, Bab: Apabila suami tidak memberikan nafkah, maka istri boleh mengambil uang suaminya seperlunya untuk memenuhi kebutuhan dia dan anaknya dengan cara yang baik, jilid 11, hlm. 435. Muslim, Kitab: Kasus-kasus, Bab: Kasus Hindun, jilid 5, hlm. 129. 474 Bukhari, Kitab: Nafkah, Bab: Nasihat seorang bapak kepada anak perempuannya mengenai keadaan suaminya, jilid 11, hlm. 191. Muslim, Kitab: Thalak, Bab: Mengenai ila', menjauhi istri, dan memberikan pilihan kepadanya, jilid 4, hlm. 194. 475 Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: "Kamu menginginkan kesenangan istri-istrimu," jilid 10, hlm. 283. Muslim, Kitab: Thalak, Bab: Mengenai ila', menjauhi istri, dan memberikan pilihan kepadanya, jilid 4, hlm. 190. 476 Bukhari, Kitab: Kewajiban seperlima, Bab: Apa yang diceritakan mengenai baju besi Nabi saw., jilid 7, hlm. 72. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutaman para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw., jilid 7, hlm. 141. 477 Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Mengenai para semenda Rasulullah saw., jilid 8, hlm. 87. Muslim, Kitab: keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw., jilid 7, hlm. 142. 478 ibid.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (6 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

479 Muslim, Kitab: shalat, Bab: Perginya wanita ke masjid bila hal itu tidak sampai menimbulkan fitnah, jilid 2, hlm. 32. 480 Bukhari, Kitab: pakaian, Bab: Lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki, jilid 12, hlm. 452. 481 Bukhari, Kitab: Orang-orang yang diperangi dari kalangan orang kafir dan murtad, Bab: Menentang para pelaku maksiat dan orang yang kebanci-bancian, jilid 15, hlm. 173. 482 Al-Haltsmai menyeburkannya dalam kitab Majma' az-Zawa'id jilid 8, hlm. 102. Dia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Hudzali. Aku belum mengenalinya. Sementara rijalnya yang lain semuanya tsiqah. Juga diriwayatkan oleh Thabrani secara ringkas. Dia meninggalkan Hudzali yang belum jelas siapa orangnya. Dengan demikian semua rijal hadits Thabrani sahih. 483 Sunan Abu Daud, Kitab: Pakaian, Bab: Pakaian wanita, jilid 4, hlm. 355. Mengenai hadits ini Syaukani berkata dalam kitab Nail al-Authar: "Semua rijal sanadnya sahih. Silakan lihat Sahih Sunan Abu Daud, hadits nomor. 3454. 484 Diriwayatkan oleh Abu Daud. Lihat Shahih al-Jami' ash-Shaghir, hadits no. 2329. 485 Lihat Bab. III Pasal 5. Salah Paham atas Hadits-hadits Sahih tentang Karakter Wanita. 486 Bukhari, Kitab: Tafsir, Bab: Surat Asy-Syu'ara': "Dan berilah peringatan kepada karibkerabatmu," jilid 10, hlm. 120. Muslim, Kitab: Iman, Bab: Firman Allah: "Dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu," jilid 1, hlm. 133. 487 Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Seorang bapak atau lainnya tidak boleh menikahkan perawan atau janda kecuali dengan persetujuannya, jilid 11, hlm. 96. Muslim, Kitab: nikah, Bab: Persetujuan janda dalam pernikahan dengan ucapan dan persetujuan perawan cukup dengan diam saja, jilid 4, hlm. 140. 488 Bukhari, Kitab: Thalak, Bab: Khulu', jilid 11, hlm. 319. 489 Bukhari, Kitab: Hukum-hukum, Bab: Firman Allah: "Taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu," jilid 16, hlm. 229. Muslim, Kitab: Kepemimpinan, Bab: Keutamaan pemimpin yang adil, jilid 6, hlm. 8. 490 Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, Bab: Orang yang sedang mengerjakan pekerjaan
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (7 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

keluarganya, lalu shalat didirikan, maka dia keluar, jilid 2, hlm. 203. 491 Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Berita bohong, jilid 8 hlm. 436. Muslim, Kitab: Tobat, Bab: Mengenai berita bohong, jilid 8, hlm. 112. 492 Bukhari, Kitab: Bab-bab i'tikaf, Bab: Seorang istri mengunjungi suaminya yang sedang melakukan i'tikaf, jilid 5, hlm. 186. 493 Bukhari, Kitab: Bab-bab i'tikaf, Bab: Apakah orang yang sedang melakukan i'tikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk menunaikan keperluannya? jilid 5, hlm. 186. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Menerangkan bahwa orang yang terlihat berduaan saja dengan seorang perempuan sedangkan perempuan itu adalah istri atau mahramnya, maka hendaklah dia mengatakan: "Wanita ini adalah si anu," jilid 7, hlm. 8. 494 Muslim, Kitab: Minuman, Bab: Apa yang dilakukan oleh tamu apabila dia diikuti oleh orang yang tidak diundang oleh yang empunya hidangan, jilid 6, hlm. 115. 495 Bukhari, Kitab: Peperangan, Bab: Perang Khaibar, jilid 9, hlm. 20. 496 Bukhari, Kitab: dua hari raya, Bab: Lembing dan perisai pada hari raya, jilid 3, hlm. 95. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Diperbolehkan permainan yang tidak mengandung maksiat pada hari raya, jilid 3, hlm. 22. 497 Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Tanda-tanda kenabian dalam Islam, jilid 7, hlm. 440. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan-keutamaan Fathimah putri Nabi saw., jilid 7, hlm. 143. 498 Fathul Bari, jilid 9, hlm. 200. 499 Bukhari, Kitab: Bab-bab adzan, Bab: Orang yang meringankan shalatnya ketika mendengar tangisan bayi, jilid 2, hlm. 344. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Perintah kepada imam agar mempercepat shalat asal tetap sempurna, jilid 2, hlm. 44. 500 Bukhari, Kitab: Bab-bab sifat shalat, Bab: Salam, jilid 2, hlm. 467. 501 Bukhari, Kitab: Haid, Bab: Wanita haid menyaksikan dua hari raya, jilid 1, hlm. 440. Muslim, Kitab: Shalat dua hari raya, Bab: Mengenai diperbolehkannya kaum wanita pergi ke tempat shalat pada hari raya, jilid 3, hlm 20. 502 Bukhari, Kitab: Manaqib, Bab: Manaqib Utsman bin Affan, jilid 8, hlm. 60.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (8 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

503 Bukhari, Kitab: Haji, Bab: Haji kaum wanita, jilid 4, hlm. 448. Muslim, Kitab: Haji, Bab: Seorang wanita yang bepergian bersama mahramnya untuk mclaksanakan haji atau lainnya, jilid 4, hlm. 102. 504 Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Menjadi pelayan masjid, jilid 2, hlm. 100. 505 Bukhari, Kitab: Shalat, Bab: Menyapu masjid dan memungut perca kain, jilid 2, hlm. 99. Muslim, Kitab: Jenazah, Bab: Shalat.di atas kubur, jilid 3, hlm. 56. 506 Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dia berkata: "Hadits tersebut hasan sahih gharib dari hadits Buraidah," Kitab: Manaqib Bab: "Sesungguhnya setan takut kepadamu, wahai Umar." Hadits nomor 3691. Lihat Sanih Sunan at-Tirmidzi no. 2913. 507 Bukhari, Kitab: Tafsir surat adh-Dhuha, Bab: "Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu," jilid 10, hlm. 339. Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Gangguan yang ditemui Nabi saw. dari orang-orang musyrik dan munafik, jilid 5, hlm. 182. 508 Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Di antara keutamaan Abu Dzar, r.a., jilid 7, hlm 153. 509 Bukhari, Kitab: Tayammum, Bab: Tanah yang suci adalah pengganti wudhu seorang muslim, jilid 1, hlm. 464. Muslim, Kitab: Shalat, Bab: Mengqadha shalat yang tinggal, jilid 2, hlm. 140. 510 Bukhari, Kitab: Hibah, Bab: Hadiah dari orang musyrik, jilid 6, hlm. 159. Muslim, Kitab: Salam, Bab: Racun, jilid 7, hlm. 14. 511 Bukhari, Kitab: Jihad, Bab: Membunuh wanita dalam peperangan, jilid6, hlm. 489. Muslim, Kitab: Jihad, Bab: Jihad dan peperangan, Bab: Larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, jilid 5, hlm. 144 512 Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Diantara keutamaan Abu Hurairah ad-Dausi r.a., jilid 7, hlm. 165. 513 Bukhari, Kitab: Hadits-hadits Mengenai para nabi, Bab: Firman Allah: "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman," jilid 7, hlm. 258. Muslim, Kitab: Keutamaan-keutamaan para sahabat, Bab: Keutamaan Khadijah Ummul Mukminin r.a., jilid 7, hlm. 132. 514 Yang terdapat dalam kurung bersumber dari Fathul Bari, jilid 7, hlm. 281.
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (9 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

515 Fathul Bari, jilid 7, hlm. 258 - 259. (sebelum, selesai Jilid 1)

Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. Kalibata Utara II No.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota
Please direct any suggestion to Media Team

http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/3kaki5.html (10 of 10)12/12/2005 7:53:24

Kebebasan Wanita

Kebebasan Wanita
oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Pasal 5. Salah Paham atas Hadits-hadits Sahih tentang Karakter Wanita
A. HADITS PERTAMA Abdullah bin Abbas berkata: "Terjadi gerhana matahari... Lalu Rasulullah saw. melaksanakan shalat. Beliau berdiri lama sekali... selesai beliau shalat, matahari terlihat sudah muncul. Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana lantaran kematian seseorang ataupun karena kelahirannya. Oleh sebab itu, apabila kalian melihat gerhana itu, maka ingatlah kepada Allah!' Kaum muslimin bertanya: 'Wahai Rasulullah, kami melihatmu seakan-akan memetik sesuatu pada tempatmu ini. Kemudian kami melihatmu pula agak tertegun?' Rasulullah saw. bersabda: 'Aku melihat surga. Lalu aku mencoba memetik anggur darinya. Seandainya aku dapat mengambilnya, tentu kalian dapat memakannya selama dunia masih ada. Dan aku melihat neraka Aku sama sekali belum pernah melihat pemandangan yang lebih seram seperti yang aku lihat hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita.' Kaum muslimin bertanya: 'Apa sebabnya, ya Rasulullah?' Rasulullah saw. bersabda: 'Sebab kekafiran mereka.' Ada yang bertanya: 'Apakah karena mereka mengkufuri Allah?' Rasulullah saw. bersabda: 'Sebab mengkufuri kenikmatan berkeluarga dan kebaikan (orang kepadanya). Kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang tahun, kemudian dia melihat satu kesalahan kecil padamu, maka akan dia berkata: "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali.'" (HR Bukhari dan Muslim)422 Dalam hadits ini ada dua hal yang
http://media.isnet.org/islam/Wanita/W1/Pasal5.html (1 of 8)12/12/2005 7:53:26

Kemudian dilakukan juga dengan mengingat pesan dan nasihat Rasulullah saw. manfaat terbesar yang dapat kita petik dari hadits ini adalah amalan atau upaya kita semua untuk menghindarkan diri dari api neraka. mulailah melalui pendidikan dan pengarahan guna mempertebal rasa takwa dan taat kepada Allah di dalam hatinya. mereka tidak pandai berterima kasih. manfaat apa yang dapat kita ambil sebagai umat Islam.isnet. jika ternyata mereka kalah. dia bakhil. Bagaimana pula caranya agar wanita dapat menjauhkan diri dari sikap durhaka terhadap keluarga tersebut? Jawabnya. kikir. tentu mereka tidak dimintai pertanggungjawaban karena berbuat kejahatan.Kebebasan Wanita patut kita bahas dan kita renungkan: Pertama apa maksud hadits tersebut? Apakah wanita lebih banyak menghuni neraka karena kejahatan lebih dominan menguasai fitrah mereka. Lalu bagaimana cara kaum wanita menghindarkan dirinya dari api neraka? Di antara caranya adalah dengan meninggalkan sikap durhaka terhadap keluarga/suami.: 'Aku lihat ke dalam surga. lalu aku lihat kebanyakan penghuninya dari kalangan fakir miskin. apabila diminta sesuatu kepadanya. sementara pada diri laki-laki tidak demikian? Jika ternyata hal itu bukan hanya terdapat dalam diri wanita. dan tidak mau menyumbangkannya pada jalan-jalan yang baik. ketika mereka digoda oleh setan.'424 Lantas apa yang membuat jumlah orang kaya di surga cenderung sedikit? Jawabannya tidak lain karena banyak di antara mereka yang melakukan kemaksiatan dengan ulah mereka sendiri. seperti ketidakpatuhan mereka kepada keluarga/suami. Hadits tersebut menetapkan bahwa mereka bertanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka sendiri.423 Hadits ini mengingatkan kita pada sabda Rasulullah saw. Tidak ada tujuan disebutkan neraka dan keadaannya kecuali untuk menghindarkan diri darinya. dari hadits ini? Menurut hemat saya. membelanjakannya untuk sesuatu yang haram.org/islam/Wanita/W1/Pasal5. Benar sekali apa yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar berikut ini: "Dalam hadits Jabir terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang terlihat di dalam neraka itu adalah wanita-wanita yang memiliki sifat-sifat tercela seperti dalam hadits berikut: 'Orang yang paling banyak aku lihat di dalamnya (neraka) dari kalangan wanita yang apabila diberi kepercayaan menyimpan rahasia. sehingga terjebak ke dalam perbuatan maksiat.html (2 of 8)12/12/2005 7:53:26 . seperti mengambil harta haram. Namun. serta apabila diberi. mereka ngotot dan minta banyak. dia bocorkan. apabila mereka yang meminta. maka mereka harus segera beristighfar (mohon ampunan dari Allah) dan memberikan sedekah http://media. Kedua. baik laki-laki maupun wanita.

Allah SWT telah berfirman: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita . dan anak-anak perempuan mereka dengan baik." (anNisa': 34) "Hai orang-orang yang beriman. Di antara kewajiban kaum laki-laki adalah memelihara ibu-ibu mereka. dalam hadits berikut: "Wahai kaum wanita.Kebebasan Wanita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw. atau tarawih sehingga hati mereka dipenuhi oleh nilai-nilai iman dan takwa. bersedekahlah kalian (dalam riwayat Muslim: 'Dan perbanyaklah istighfar'). Demikian pula halnya dengan memberikan peluang yang cukup agar mereka dapat mengerjakan amal saleh seperti bersedekah. diantaranya: anjuran menyampaikan nasihat.. seperti shalat Jum'at. para istri." (HR Bukhari dan Muslim)425 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari hadits ini dapat diambil beberapa pelajaran.org/islam/Wanita/W1/Pasal5. serta mengajak manusia menuju kebaikan. beramar ma'ruf nahi munkar. bersabda: "Karena kalian banyak mengutuk dan mengingkari budi baik suami." (HR Bukhari dan Muslim)427 B. Di antaranya dengan menyediakan peluang yang cukup untuk memberi pelajaran dan nasihat yang berkesan serta ibadah yang dilakukan secara berjamaah. sebab nasihat dapat menghilangkan sifat tercela tersebut serta sedekah itu dapat menghindarkan azab dan mungkin dapat juga menghapuskan dosa yang terjadi antara para makhluk. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hal-hal seperti itu merupakan sifat kepemimpinan yang baik dan diwajibkan oleh Allah SWT atas kaum laki-laki. pergi ke tempat shalat pada http://media.html (3 of 8)12/12/2005 7:53:26 . HADITS KEDUA Abu Sa'id al-Khudri berkata: "Rasulullah saw. dalam sabda beliau berikut: "Seorang lelaki/suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai mereka."426 Kemudian bagaimana pula kaum laki-laki menjaga dirinya dari api neraka? Caranya adalah dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang haram dan menunaikan semua kewajibannya." Kaum wanita bertanya: "Apa sebabnya.. shalat dua hari raya. wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. karena aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang terbanyak. saudara-saudara perempuan..isnet." (at-Tahrim: 6) Juga termasuk kepemimpinan yang baik seperti apa yang dikatakan Rasulullah saw..

1. Selanjutnya beliau melewati jamaah wanita.' Rasulullah saw. sudah jelas. baik segi momentum dikeluarkannya hadits tersebut atau dari segi kepada siapa hadits tersebut ditujukan.org/islam/Wanita/W1/Pasal5. Pengertian Umum Nabi saw. menjatuhkan martabat mereka. aku tidak pernah melihat orang-orang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang lakilaki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian. bersabda: 'Maka di situlah letak kurang agamanya. bersabda: ".. Lalu wanita-wanita kami meniru adab dan perilaku orang-orang Anshar. sebagai seorang yang berakhlak mulia memejamkan mata terhadap persoalan wanita." memerlukan kajian dan penelitian. Mereka digambarkan oleh Umar dalam ucapannya sebagai berikut: "Tatkala kami tiba di kota Madinah.. hadits di atas disampaikan ketika Nabi saw.'" (HR Bukhari dan Muslim)428 Kita akan menguraikan hadits ini dari tiga sudut. atau merendahkan nilai kepribadian mereka pada saat yang penuh dengan suka cita itu? Dari segi kepada siapa hadits itu ditujukan. Hal ini perlu sekali dilakukan untuk mengetahui relevansinya dengan karakteristik wanita. maupun dari segi bentuk dan susunan katanya. kami menemukan bahwa yang lebih dominan adalah kaum wanitanya. lalu bersabda: 'Wahai kaum wanita . mengatakan: "Aku tidak pernah melihat orang-orang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian.' Mereka (kaum wanita) bertanya: 'Apa kekurangan akal dan agama kami. Dari segi momentum.' (Kemudian beliau bertanya): 'Bukankah wanita itu..." Adapun dari segi bentuk dan susunan kata hadits. memberikan saran dan nasihat kepada kaum wanita pada suatu hari raya.Kebebasan Wanita hari raya Adha atau hari raya Fitri. ketika haid tidak boleh shalat dan tidak boleh puasa?' Mereka menjawab: 'Benar. bersabda: 'Maka di situlah letak kurang akalnya.isnet. ya Rasulullah?' Rasulullah saw. Mereka adalah jamaah wanita kota Madinah yang mayoritas kaum Anshar. menjawab: 'Bukankah persaksian seorang wanita sama seperti setengah persaksian seorang laki-laki?' Mereka menjawab: 'Benar."429 Hal itu dapat menjelaskan mengapa Rasulullah saw.' Rasulullah saw.html (4 of 8)12/12/2005 7:53:26 . dapat dikatakan bahwa kata-katanya http://media. Aku tidak pernah melihat orang-orang kurang akal dan agama mampu melumpuhkan seorang laki-laki yang tegas melebihi salah seorang dari kalian. Mungkinkah Rasulullah saw.

baik di hadapan kaum wanita maupun kaum laki-laki. 4. Hal ini membuat mereka semakin tidak memahami berbagai bidang kehidupan serta daya tangkapnya semakin lemah atas masalah-masalah keuangan atau lainnya. dan kalimat "orangorang kurang akal dan agama" itu disampaikan hanya satu kali. Hal itu pun merupakan pendahuluan yang baik dan halus dalam menyampaikan nasihat. baik yang bersifat fitrah/alamiah maupun yang bersifat insidental. daya imajinasi. tidak pernah meninggalkannya sehingga terputus sama sekali dengan dunia luar. kalau kalian diberi kekuatan oleh Allah untuk melumpuhkan hati kaum laki-laki yang tegas. terhadap kontradiksi yang terjadi. apapun bidang kekurangannya. guna menarik perhatian. terhadap hikmah dan rahasia kebijaksanaan Allah meletakkan kekuatan di tempat yang kita duga lemah dan Dia memperlihatkan kelemahan di tempat yang kita duga kuat! Karena itu. tetapi lebih bersifat ungkapan rasa kagum Rasulullah saw. 3. atau hukum umum. atau masa-masa kehamilan. yaitu mengenai lebih dominannya kaum wanita --padahal mereka adalah makhluk yang lemah-. seperti ketika datang waktu haid. 2. hal itu tidak pernah disampaikan secara tersendiri dalam bentuk taqrir. itu mengandung sentuhan atau sindiran halus terhadap kaum wanita? Bukankah hal ini merupakan permulaan yang baik pada satu bagian dari nasihat Nabi saw. artinya tingkat kecerdasannya menengah saja.?" Seolah-olah beliau ingin mengatakan: "Wahai kaum wanita. hal itu tidak akan merusak kekuatan akal atau kemampuan wanita dalam memikul segala tanggung jawabnya yang utama. meskipun kalian lemah. dan daya nalar. kita patut bertanya: "Bukankah hadits yang terdapat dalam nasihat Nabi saw. antara lain adalah: 1. Artinya.isnet.Kebebasan Wanita tidak berbentuk taqrir (ketetapan). kekaguman Rasulullah saw. Kekurangan alamiah dalam jenis tertentu. Namun demikian. Sebagian dari tanggung jawab tersebut http://media. Kekurangan semacam itu dapat terjadi karena berbagai kondisi kehidupan khusus. seperti dalam berhitung. menyusukan anak. Sesungguhnya contoh Rasulullah saw.html (5 of 8)12/12/2005 7:53:26 . kaidah. Hari-harinya dilewatkan di bawah atap rumah saja. artinya dalam beberapa kemampuan akal khusus. maka takutlah kepada Allah dan janganlah kalian menggunakan kekuatan kalian tersebut kecuali untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat!" Demikianlah permasalahannya. Kekurangan insidental dalam jenis tertentu yang berjangka pendek. 2. Kekurangan insidental dalam bidang tertentu yang berjangka panjang.atas kaum laki-laki yang memiliki sikap tegas. khususnya terhadap kaum wanita. Kekurangan semacam ini terjadi atas fitrah manusia sementara waktu akibat faktor yang bersifat insidental. Artinya.org/islam/Wanita/W1/Pasal5. Pengertian Khusus Ada beberapa kemungkinan mengenai makna kurang akal dari hadits tersebut. Kekurangan fitrah/alamiah yang bersifat umum. melahirkan. seperti sibuk terus dengan masalah kehamilan. dan memeliharanya. masa nifas. bagi wanita mengenai kurang akal tersebut dapat membantu memperkuat alasan mengenai kekurangan jenis tertentu.

maka ia merupakan sesuatu yang alamiah atau semi-alamiah pada masa setelah usia balig akibat pengaruh perkembangan yang berkaitan dengan organ seks pada masa perkawinan dan setelah menjadi ibu. Masalah ini juga ditetapkan dalam Al-Qur'an. hak mengelola harta.. Tanggung jawab meriwayatkan Sunnah yang menerangkan Al-Qur'an. 4. Hal ini dibenarkan oleh para fuqaha umumnya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jika ternyata pengertian yang lebih kuat adalah kekurangan dalam jenis/bidang tertentu. dari satu sisi. serta membendung/menguasai suatu permasalahan. Tugas semacam itu tidak mungkin diserahkan Allah kecuali kepada makhluk yang normal... dan bersamaan dengan sempurnanya kehidupan sosial tertentu bagi wanita dari sisi lain. Artinya. melahirkan. bahkan satu sama lainnya saling mempengaruhi. atau ketika http://media. Hal ini ditetapkan/diakui oleh Abu Hanifah. 5. Di antara gejala interaksi tersebut dapat kita identifikasikan seperti apa yang terjadi ketika wanita memberikan kesaksian --ketika dia dipengaruhi oleh perasaannya-.isnet. 2. artinya manusia memikul tanggung jawab apa yang dia kerjakan dan akan diperhitungkan di akhirat kelak. Hal ini disepakati oleh semua ulama kaum muslimin. tidak ada kontradiksi diantaranya. 3. membuat kontrak/perjanjian. Tanggung jawab menentukan keputusan mengenai harta. jika bukan merupakan sesuatu yang alamiah/bawaan sejak lahir dan sebagai pembeda antara wanita dan laki-laki sebagaimana adanya perbedaan dalam beberapa anggota tubuh. Tanggung jawab sipil. Tanggung jawab pidana dan memikul hukuman pembalasan di dunia karena perilaku yang menyimpang. Masalah itu sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. hal itu bersamaan dengan sempurnanya organ seks yang diiringi proses kehamilan.html (6 of 8)12/12/2005 7:53:26 . Tanggung jawab kemanusiaan. dan kita sebagai kaum bapak tidak mungkin mempercayakan putra-putri kita ke dalam naungan manusia yang rusak akal dan agamanya. seperti penguasaan masalah keuangan dan angka-angka --yaitu suatu kemampuan yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an: ". seperti menjaga anak-anak. Dari segi adanya kekurangan alamiah dalam beberapa jenis kemampuan khusus akal.org/islam/Wanita/W1/Pasal5.maka kekurangan seperti ini.. dan menyusukan anak. Di antara tanggung jawab yang di dalamnya ikut terlibat wanita bersama laki-laki adalah seperti dalam urusan-urusan berikut: 1." (al-Baqarah: 282)-.. supaya jika seorang (perempuan) lupa maka seorang lagi mengingatkannya . maka tiga kemungkinan terakhir mengenai makna kekurangan akal tersebut dapat saja terjadi. Yang mendorong kami untuk memegang pendapat ini adalah interaksi yang biasa kita saksikan antara kehidupan biologis dan sosial pada satu sisi dan kehidupan akal pada sisi lain.atau ketika menjalani masa-masa yang kurang menyenangkan seperti waktu haid.Kebebasan Wanita ada yang lebih dikhususkan untuk wanita.

Ibnu Taimiyyah pernah berkata: "Kelebihan jenis (ras) tidak harus berarti kelebihan seseorang. warga perkotaan lebih unggul daripada warga pedesaan. bahkan kadang-kadang luar biasa dalam bidang-bidang yang biasanya kaum wanita secara umum lemah dalam bidang-bidang tersebut.isnet. Kekurangan jenis dalam salah satu kemampuan khusus mungkin saja diimbangi oleh kelebihan dalam satu atau beberapa kemampuan yang lain. itu pun mengisyaratkan kekurangan yang dimiliki wanita.org/islam/Wanita/W1/Pasal5. Bersamaan dengan itu perannya dalam mendidik anak-anak akan lemah dan semangatnya untuk membangun masyarakat dengan kegiatan sosial dan politik akan memudar. tetapi dengan tidak menentukan masanya.Kebebasan Wanita dia menghadapi keadaan berat seperti masa-masa kehamilan. dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Bahaya tersebut berakibat pada hilangnya akal wanita secara keseluruhan. Seolah-olah masalah penetapan masanya itu sengaja ditinggalkan agar manusia dapat melakukan ijtihad dan penelitian ilmiah. pada dasarnya. http://media." Pada bagian lain beliau mengatakan: "Tetapi. di samping mengurus pekerjaan rumah tangga.dalam bidang-bidang tadi. menyusukan. yaitu: 1. 2. Bahkan tidak mustahil wanita-wanita tersebut lebih unggul daripada laki-laki --sebagian besarnya. dan memelihara anak. Namun demikian. kehidupan keluarga. Kekurangan di sini berkaitan dengan kaum wanita secara umum. Tetapi hal ini bukan berarti tidak adanya beberapa wanita yang dikaruniai Allah kemampuan yang tinggi.. dalam masalah ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. bahkan bisa jadi membuatnya sebagai seorang pemalas dan orang yang bosan hidup. Barangkali budak hitam dari Habasyah lebih unggul menurut Allah daripada bangsa Quraisy."430 3.maka kehidupan yang monoton dan senantiasa terisolasi di balik tembok rumah adalah sesuatu yang membahayakan kehidupan wanita. serta tidak peduli sedikit pun dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Apabila kekurangan jenis yang alami atau insidental itu terjadi karena fungsi beberapa anggota badan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah atas anak cucu Adam yang wanita --hal itu merupakan sesuatu yang baik dan dapat membantu lakilaki dan wanita melaksanakan perannya dalam kehidupan-. tidak memiliki gairah sama sekali. Hadits Nabi saw. meskipun kadang-kadang beberapa orang warga desa lebih unggul daripada kebanyakan orang kota.html (7 of 8)12/12/2005 7:53:26 .

Kalibata Utara II No.isnet. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.html (8 of 8)12/12/2005 7:53:26 .org/islam/Wanita/W1/Pasal5.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.Kebebasan Wanita (sebelum.

melahirkan." Abu Hanifah berkata: "Bisa diterima menyangkut masalah harta dan selain hudud dari hukuman badan. Adapun kesaksian wanita sendiri. maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. dan aib kaum wanita. Tidak ada perbedaan mengenai masalah ini kecuali menyangkut masalah penyusuan. talak. artinya wanita saja tanpa laki-laki. Mereka berpendapat tidak sah kesaksian wanita menyangkut masalah hudud dan qishash. dan memerdekakan budak. Jumhur ulama mengkhususkan hal tersebut untuk masalah hutang-piutang dan harta. seperti: talak.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Mengingat hadits tersebut mengisyaratkan akan adanya kekurangan persaksian. serta aib (kelemahan) kaum wanita." Sementara Malik tidak menerimanya untuk suatu hukum dari hukum-hukum badan. seperti masalah melahirkan. Yang memperbolehkannya hanyalah ulama-ulama Kufah.431 Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd disebutkan bahwa pendapat yang dipegang jumhur ulama adalah bahwa kesaksian wanita tidak diterima menyangkut masalah hudud. keturunan. sementara mereka berbeda pendapat jika kesaksian tersebut berkaitan dengan masalah nikah. dan wali. ada baiknya juga jika di sini kita mengutip beberapa pendapat ahli fiqih mengenai persaksian wanita.' para ulama sepakat memperbolehkan persaksian kaum wanita bersama kaum laki-laki. rujuk nikah. istihlal. sesuai dengan zahir ayat tersebut. Kemudian para ulama sepakat menerima kesaksian wanita secara sendiri-sendiri pada masalahmasalah yang tidak dilihat oleh kaum laki-laki. Pengikut Daud azh-Zhahiri mengatakan: "Kesaksian mereka bisa diterima bila bersama mereka ada seorang laki-laki dan perempuan yang lebih dari seorang dalam setiap kasus. istihlal (waktu bayi pertama sekali lahir dan menangis). Dalam kitab Fathul Bari disebutkan: (Ibnu al-Mundzir berkata): "Berdasarkan zahir ayat: 'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. diterima oleh jumhur ulama menyangkut hak-hak badan yang tidak dilihat oleh kaum laki-laki biasanya. Jumhur ulama tidak memperbolehkannya. dan mereka berbeda pendapat menyangkut masalah penyusuan.432 http://media.isnet.html (1 of 11)12/12/2005 7:53:30 . Jika tak ada dua orang laki-laki. seperti masalah haid.

misalnya lupa atau tidak akurat dalam menjelaskan sesuatu. Berdasarkan hal itu.Kebebasan Wanita Dalam kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm disebutkan: "Tidak dapat diterima menyangkut masalah zina kurang dari empat saksi yang terdiri atas laki-laki yang adil dan muslim. Begitulah selanjutnya. para saksi itu terdiri atas tiga laki-laki dan dua orang wanita.433 Nabi saw. begitu pula qishah. atau satu orang laki-laki dan enam orang wanita. atau dia sentuh dengan tangannya. telah memutuskan bahwa kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. darah.html (2 of 11)12/12/2005 7:53:30 .. Kesaksian sendiri-sendiri yang diterima dari mereka hanyalah dalam perkara-perkara yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri." Dengan demikian Rasulullah saw. dan rujuk kecuali kesaksian dua orang laki-laki yang muslim dan adil.isnet. maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang wanita sesat maka seorang lagi mengingatkannya. talak. seperti: melahirkan. atau pengganti setiap lelaki dua orang wanita muslimah dan adil. hanya kapasitas akal mereka saja yang agak kurang. dalam sabda beliau yang berbunyi: 'Adapun kekurangan akal mereka adalah karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki. http://media. Selain itu. Berdasarkan ini pula sudah pasti tidak bisa diterima seperti diterimanya kesaksian seorang laki-laki kecuali kesaksian dua orang wanita. Kesaksian seorang perempuan yang adil atau seorang lelaki yang adil hanya dapat diterima dalam soal persusuan. atau dia dengar dengan telinganya sendiri. atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Gunanya supaya wanita yang kedua bisa mengingatkan wanita pertama jika ternyata dia sesat. maka kesaksian-kesaksian yang tidak dikhawatirkan akan terjadi kesesatan di dalamnya tidak berarti bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. wahai Rasulullah." Kemudian melalui jalur Bukhari dari Abu Sa'id alKhudari dikatakan bahwa Rasulullah saw.434 Dalam kitab Ath-Thuruq al-Hukmiyyah karangan Ibnul Qayyim disebutkan pula bahwa Syekh Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengulas firman Allah SWT yang berbunyi: "Dan jika tidak ada dua orang laki-laki." Beliau berkata: "Dalam ayat tersebut terdapat dalil mengenai kesaksian dua orang wanita menempati seorang laki-laki. sendiri. dapat diketahui bahwa keadilan wanita sama tingginya dengan keadilan laki-laki. nikah. bukan karena kelemahan agama. Dan tidak diterima dalam seluruh hak yang menyangkut hudud. mengatakan dalam hadits beliau: "Bukankah kesaksian seorang wanita itu seperti setengah kesaksian seorang laki-laki?" Para sahabat menjawab: "Benar. atau empat orang perempuan. Pengertian inilah yang dimaksud oleh Nabi saw. Dengan demikian. atau delapan orang perempuan saja. Dengan demikian. berkata: "Maka kesaksian dua orang perempuan itu sepadan dengan kesaksian seorang laki-laki. sebagaimana yang kita lihat dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah saw. atau dua orang lakilaki dan empat orang wanita. serta tidak tergantung pada akal. Yang dimaksud dengan sesat di sini mencakup sesat dalam hal yang biasa.' Hadits tersebut menjelaskan bahwa pembagian kesaksian wanita seperti itu disebahkan oleh kelemahan akal mereka.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. dapat diterima dalam semua masalah tersebut selain masalah hudud kesaksian seorang laki-laki yang adil atau dua orang perempuan beserta sumpah si penuntut.

Ketika melakukan penelitian ilmiah di lapangan itu kita tidak mencukupkan dengan menyitir sejumlah kemungkinan mengenai makna suatu nash. maka kita juga dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan zaman kita sekarang ini. amanah. Dan menurut pendapat kami keputusan dapat diambil dengan kesaksian semacam ini dalam perkara nikah dan memerdekakan budak berdasarkan salah satu dari dua riwayat.Kebebasan Wanita istihlal. Kemudian perlu juga kita ketahui bidang kelebihannya. dan kapan masa munculnya. hal-hal seperti itu biasanya tidak mungkin lupa dan untuk mengetahuinya tidak perlu mempergunakan akal. Hanya saja dikhawatirkan khilaf dan lupa. "437 Dari kalangan ulama modern pun ada yang sama pendapatnya dengan pendapat Ibnu Hazm mengenai kesaksian wanita.435 Apabila hal di atas sudah disepakati. dan berapa persentase keberadaannya di kalangan wanita. Dapat saja makna tersebut belum terlintas sama sekali dalam benak kita ketika kita melakukan penelitian teoretis.html (3 of 11)12/12/2005 7:53:30 .438 Terakhir. menyusukan. http://media. sehingga pendapatnya harus diperkuat dengan pendapat wanita lain yang sama dengannya.. kapan waktu kemunculannya. atau aib (kekurangan/cacat) yang tersembunyi di balik pakaian. Lain halnya dengan tujuan/makna ucapan-ucapan yang dia dengar mengenai penetapan masalah utang dan yang sejenisnya karena makna ucapan-ucapan seperti itu membutuhkan akal atau logika untuk memahaminya dengan baik..436 Ibnul Qayyim berkata: "Wanita yang adil sama dengan laki-laki dalam soal kejujuran. Dan tidak diragukan lagi bahwa kepercayaan kita pada kesaksian orang seperti Ummu Darda dan Ummu Athiyyah jelas lebih kuat daripada rasa percaya kita terhadap seorang lelaki . Atha dan Hamad bin Abi Sulaiman berkata: "Kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita diterima dalam masalah hudud dan qishash. Begitu juga dalam kasus-kasus pidana yang mewajibkan denda harta menurut salah satu dari dua riwayat tersebut. Iyas bin Mu'awiyah. yang patut dilakukan oleh kita yang berada pada abad ke-15 Hijriah dan ke-20 Masehi ini adalah ikut ambil bagian dalam penelitian ilmiah yang sedang berlangsung untuk menetapkan kemampuan wanita dan mengetahui secara akurat apa bidang kekurangannya. dan agama. berapa derajatnya. lalu memilih mana yang terkuat diantaranya dengan bersandarkan pada persepsi-persepsi pribadi yang dangkal dan dugaan-dugaan semata. Akan tetapi. Dengan demikian. kita dapat mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga bagi Sunnah Rasulullah saw. Jika ulamaulama kita yang terdahulu dapat menemukan ilmu mushthalahul hadits untuk mengetahui perbedaan hadits sahih dengan hadits dha'if (lemah). berapa derajatnya. asy-Sya'bi. dapat kita katakan bahwa kesaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita dapat diterima di setiap tempat yang diterima padanya kesaksian seorang laki-laki dan sumpah si penuntut. Cara seperti itu membuatnya lebih kuat daripada seorang laki-laki dan yang sejenisnya. misalnya dengan melakukan penelitian ilmiah di lapangan guna membantu lebih memperjelas maksud beberapa nash hadits. Hal itu diriwayatkan dari Jabir bin Zaid. haid.org/islam/Wanita/W1/Ketiga.isnet. dan ats-Tsauri. kita kemukakan juga maknanya yang diperkuat dan didukung oleh hasil penelitian ilmiah lapangan.

Ketika tes Alfred Binet diterapkan terlihat bahwa anak laki-laki terlihat lebih menonjol. tempat. perbedaan antara kedua jenis hanya cocok untuk masyarakat yang di dalamnya terdapat penerapan penelitian ini sesuai dengan kondisi khusus masyarakat yang bersangkutan. anak laki-laki lebih menonjol dalam tes-tes bilangan yang memerlukan dalil. Ketiga. sudah ada kalangan umat Islam yang melakukan penelitian ilmiah sehingga betul-betul dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui kriteria-kriteria akal dan kejiwaan dalam diri laki-laki dan wanita. Hal yang penting dicatat dalam konteks ini adalah bahwa perbedaan-perbedaan antara kedua jenis dalam aspek-aspek itu lebih terlambat munculnya daripada kemampuan-kemampuan yang lain. tetapi jelas pada kemampuankemampuan khusus. setiap perbandingan antara kedua jenis yang hanya berdasarkan pada hasil umum tes kecerdasan diperkirakan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak jelas. Namun demikian. Karena itu. maksudnya nilai rata-rata yang diperoleh individu-individu dalam tes ini tidak dapat dijadikan hukum atau patokan untuk membedakan laki-laki dengan wanita. Kemudian. Kedua. perbedaan tersebut tidak cocok diterapkan secara umum. kita tidak akan menghapuskan sama sekali sarana untuk memetik keuntungan parsial dari perbedaan tersebut. Keempat. dapat kita perkirakan sejak awal bahwa keunggulan pada satu sisi akan diimbangi oleh kelemahan pada sisi yang lain. Untuk itu. Dengan mengikuti cara pertama. sebab kaum wanita memiliki keunggulan dalam beberapa bidang kemampuan dan kaum laki-laki memiliki keunggulan dalam beberapa bidang kemampuan lain. kenyataannya. khususnya dalam masalah berhitung.html (4 of 11)12/12/2005 7:53:30 .isnet. Dengan demikian. Perbedaan-perbedaan ini belum kentara dengan jelas kecuali tahap pertama dari pendidikan selesai. setiap tes kecerdasan yang terdiri atas berbagai macam pertanyaan yang tidak sejenis. Pertama. Dalam hal ini kita dapat menyimak beberapa informasi penting dari analisis hasil-hasil tes cabang tertentu yang darinya akan lahir sejumlah besar tes kecerdasan. ada baiknya saya kemukakan beberapa penggal kalimat dari sumber modern mengenai ilmu jiwa439 yang barangkali dapat memberi sedikit penerangan terhadap pembahasan ini. Dengan demikian. akan terkumpul sejumlah besar fakta dalam berbagai macam penelitian yang menggunakan standard lafal. bilangan. Kesimpulannya. Kelima. dan kemampuan-kemampuan lain yang relatif lebih mandiri.Kebebasan Wanita Hingga sekarang. barangkali bermanfaat bagi kita jika kita melakukan penelitian atas perbedaanperbedaan jenis dalam kemampuan-kemampuan khusus tersebut. kita tidak akan mampu melahirkan kesimpulan apa-apa. tes kecerdasan semata.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. banyak penelitian yang menggunakan standard penilaian pribadi terhadap watak http://media. yaitu membandingkan kedua jenis tersebut dalam beberapa kemampuan khusus. perbedaan-perbedaan antara lakilaki dan wanita tidak jelas pada tingkat kecerdasan umum.

penelitian ini menunjukkan bahwa anak perempuan mendapatkan nilai sedang yang paling tinggi dalam setiap kecenderungan sosial. bahkan juga dari kalangan berbagai jenis profesi. serta tamatan perguruan tinggi.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. baik dalam beberapa jenis kemampuan akal seperti berhitung. Ada pula yang berasal dari orang-orang dewasa. pelajaran. baik yang terpelajar ataupun tidak. Setiap kelompok memiliki pengaruh dalam membuktikan bahwa standard tersebut telah mencatat sukses luar biasa dalam membedakan jawaban laki-laki dan jawaban wanita dalam masyarakat Amerika. perbedaan tradisi kedua jenis kelamin. dan para olahragawan. yang diterapkan terhadap sejumlah laki-laki dan wanita usia dewasa. ditemukan juga bahwa pengaruh faktor-faktor ini lebih kuat daripada pengaruh faktorfaktor jasmaniah. Juga terlihat jelas bahwa wanita terpelajar dan mengenyam pendidikan tinggi memiliki wawasan yang luas dan dalam standard ini memperoleh nilai lebih tinggi daripada nilai rata-rata yang diperoleh wanita lainnya. Ketujuh. Standard ini dibangun atas dasar kajian yang cukup lama dan mengacu pada sasaran. dan agama. Dalam hal ini. Pada waktu yang bersamaan juga ditemukan bahwa tempat-tempat bekerja kaum laki-laki dan wanita berkaitan erat dengan faktor pengalaman yang diperoleh dari pendidikan di rumah ataupun di tempat kerja. orang-orang dewasa yang menyimpang dalam perilaku seksual. dan politik. Data dikumpulkan dari sekian ratus individu yang diantaranya berasal dari siswa sekolah dasar. Wajar sekali jika kesimpulan ini ditafsirkan sesuai dengan kondisi lingkungan. sementara terlihat jelas sekali perhatian anak laki-laki terhadap kecenderungan ekonomi.html (5 of 11)12/12/2005 7:53:30 . kecantikan. Dengan demikian. dan standard yang mereka capai untuk menganalisis kecenderungan dan orientasi. Pertanyaan-pertanyaannya disaring dengan ketat dan standard tersebut mencakup pertanyaan-pertanyaan yang menerangkan dengan jelas sekali tentang adanya beberapa perbedaan di antara kedua jenis yang hidup di dalam masyarakat Amerika. dan http://media. Sementara yang dijadikan sampel juga mencakup beberapa kelompok yang dipilih dari kalangan remaja gelandangan.isnet. dan apa yang diharapkan masyarakat dari kedua golongan tersebut. Keenam. menengah dan lanjutan atas. seolah-olah mereka mendekati kelaki-lakian. di antara penelitian yang cukup komplet mengenai problem perbedaan kedua jenis tentang ciri-ciri karakternya adalah penelitian Turman dan Mailez. Standard Turman dan Mailez ini terdiri atas sejumlah pertanyaan yang disusun untuk mengetahui sajauh mana perbedaan antara berbagai kecenderungan umum dalam jawaban laki-laki dan wanita terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. ataupun dalam bentuk-bentuk karakter/watak seseorang seperti masalah emosi. menunjukkan adanya perbedaan kedua jenis dalam segi emosi. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa beberapa perbedaan antara kedua jenis kelamin baru muncul setelah usia balig. Di antara hasil penerapan suatu penelitian membuktikan bahwa emosi kaum laki-laki jauh lebih stabil daripada wanita dan mereka lebih sedikit menghadapi stres. teori. Jawaban-jawaban tersebut merupakan standard sejauh mana kemaskulinan dan kefemininan seseorang bisa dilihat. Arti semua itu adalah bahwa pendidikan.Kebebasan Wanita seseorang. Yang menarik perhatian adalah bahwa tes kesiapan dan kecenderungan saraf kalangan usia muda membuktikan tidak adanya perbedaan antara kedua jenis kelamin yang usianya masih di bawah empat belas tahun.

Kesepuluh.Kebebasan Wanita pengalaman yang dilalui seseorang dapat memperdekat jarak sudut pandang antara mereka dan memperkecil perbedaan sifat-sifat bawaan antara kedua jenis kelamin. selain juga mempengaruhi aspek emosi. Wanita dan laki-laki juga berbeda dalam soal fungsi fisiologi dan unsur kimiawi beberapa cairan yang terdapat di dalam tubuhnya. Kesembilan. diantaranya struktur tubuh yang termasuk di dalamnya kerangka tulang. Artinya. kaum laki-laki cenderung lebih stabil dan memiliki beberapa sifat penting yang membuat mereka berbeda.isnet. Kaum laki-laki secara umum lebih sedikit daripada kaum wanita mengalami perubahan-perubahan yang dapat mengganggu keseimbangan anggota tubuh bagian dalam. dan yang sejenis dengan itu. Pengertian Khusus Hadits http://media. dan bahkan lebih besar daripada pengaruh faktor-faktor jasmaniah. perilaku mental. tidak diragukan lagi bahwa dasar dari kebanyakan perbedaan antara laki-laki dan wanita tersebut bersumber pada faktor-faktor biologi sekaligus budaya. Dapat dipastikan bahwa faktor-faktor biologi saja sudah dapat menimbulkan berbagai perbedaan dalam sifat-sifat psikologis. Setelah kita mengutip beberapa penggal kata dari referensi modern mengenai ilmu jiwa. tingginya frekuensi beberapa fungsi jasmani di kalangan wanita jika dibandingkan dengan laki-laki dapat mempengaruhi pertumbuhan beberapa perbedaan tersebut.html (6 of 11)12/12/2005 7:53:30 . susunan otot secara umum baik otot besar maupun otot kecil. Pada waktu yang sama perlu pula kita perhatikan tentang kemungkinannya faktor-faktor lingkungan dapat memberikan pengaruh yang bertolak belakang sama sekali dengan pengaruh faktor-faktor biologi. ada lagi perbedaan lain antara kedua jenis kelamin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan dan faktor sosial jelas sekali pengaruhnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perbedaan-perbedaan anggota tubuh laki-laki dan wanita besar sekali dan hal itu jelas berpengaruh terhadap aspek kejiwaan selama belum dimasuki oleh faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar atau menimbulkan pengaruh yang bertolak belakang. demikian pula kadar gula dalam darah. yaitu mengenai tetapnya sebagian besar fungsi tubuh. HADITS KETIGA 1. sekarang mari kita kembali pada hadits Nabi saw. Mungkin dapat dikatakan bahwa beberapa perbedaan kondisi psikologis antara keduanya bersumber dari perbedaan-perbedaan jasmaniah tersebut. Kedelapan. seperti derajat panas yang relatif stabil. keseimbangan antara proses penghancuran dan pembangunan kestabilan yang relatif stabil antara zat asam dan zat alkalin dalam darah. Yang jelas. ternyata ada perbedaan besar antara wanita dan laki-laki pada sebagian besar sifat-sifat jasmaniah.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. bahkan sekalipun semua syarat lingkungannya sama. C.

memuji. yaitu haji. Untuk itu. misalnya: Penggantian segera dengan ibadah-ibadah lain.html (7 of 11)12/12/2005 7:53:30 . ketika ditanya mengenai maksud 'kurang agama' dalam penggalan hadits di atas. kemudian memohon ampunan dari Allah.dan haid akan berhenti sama sekali pada usia lanjut. ketika diwajibkan hijab atas sekalian ummul mukminin. haji mabrur. apakah orang-orang kembali dengan membawa dua pahala sementara aku kembali hanya membawa satu pahala?"443-. Dari Aisyah r.isnet. datang menemuiku. bersabda: "Untuk kalian ada jihad yang paling baik. Agama yang benar adalah iman dan takwa itu mengikuti iman. Bagaimanapun. Terakhir. yaitu kekurangan parsial yang terbatas dalam ibadah. kemudian akhlak dan mu'amalah. Jenis penggantian ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh Aisyah r. bukan selama hidup seorang wanita.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. Seorang wanita mukmin mungkin merasa kecewa karena meninggalkan shalat dan puasa.Kebebasan Wanita Sesungguhnya Rasulullah saw. wanita haid atau nifas masih dapat melakukan manasik haji secara keseluruhan selain thawaf di Baitullah. Hal itu hanya terjadi dalam masa yang pendek. bukan merupakan sesuatu yang menjadi pilihannya. atau bahkan dalam beberapa syi'ar saja.a. yaitu kurang shalat dan puasa pada hari-hari ketika kaum wanita mengalami haid dan nifas. Wanita mukminah dapat melakukan dua jenis amalan untuk mengganti shalat-shalatnya yang hilang tersebut. kemudian ibadah. menyucikan. Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah. Di samping itu dia juga tidak perlu meninggalkan dzikrullah. dia berkata: "Wahai Rasulullah. Ketika itu aku sedang menangis. berdoa dan berdzikir dengan khusyu. bertanya: "Ada apa denganmu?" Aku menjawab: "Aku http://media. Setelah itu haid akan berhenti karena terjadinya kehamilan --yaitu sekitar sembilan bulan-. Maka kesenangannya melaksanakan ibadah haji dijadikan sebagai pengganti bagi kewajiban jihad yang sudah tidak bisa lagi dilakukannya. Akan tetapi dia rela dan sabar menghadapi suatu perkara yang telah ditakdirkan Allah atas dirinya. Allah akan memberikan pahala atas kesabaran dan kerelaannya tersebut." --Dalam satu riwayat. Jadi kekurangan tersebut terdapat pada satu sisi. beliau menyebutkan perkara yang jelas sekali. dan membesarkan-Nya. Aisyah berkata: "Nabi saw. seperti membaca Al-Qur'an440."442 Penggantian tidak menyegera dengan memperbanyak mengerjakan shalat sunnah setelah suci dari haid. Jenis penggantian yang tidak menyegera ini mengingatkan kita pada kebiasaan Aisyah menggganti umrah yang belum sempat dia lakukan karena haid..Rasulullah saw. Kekurangan pada sisi kedua adalah kekurangan sementara.Rasulullah saw. apakah kami tidak boleh ikut berperang dan berjihad bersamamu?" --Dalam satu riwayat dikatakan: "Kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling afdal"441-." Aisyah berkata: "Setelah itu aku tidak pernah lagi meninggalkan ibadah haji. kekurangan tersebut bukanlah sesuatu yang diusahakan wanita untuk memperolehnya. sebab aku mendengar ini langsung dari Rasulullah saw." Beliau bertanya: "Apa yang menyebabkanmu menangis?" Aku menjawab: "Aku terlarang melakukan umrah. Lantas mereka dilarang mengikuti jihad yang merupakan amalan yang paling afdal.a.

tetapi berkaitan dengan khusyunya hati seorang mukmin karena dia tidak dapat tampil di hadapan Allah. coba perhatikan. kemudian berihramlah untuk umrah!" (HR Bukhari dan Muslim)444 Dalam kitab Fathul Bari dipertanyakan hal seperti berikut: "Apakah wanita haid diberi pahala karena meninggalkan shalat lantaran shalat itu diwajibkan atasnya. Mungkin saja wanita yang lemah imannya merasa gembira karena tidak melakukan shalat. Karena itu tetaplah kamu dalam ibadah hajimu." Beliau berkata: "Itu tidak menjadi soal bagimu. Lalu Rasulullah saw. seolah-olah dia mendapat keringanan dari melakukan suatu kewajiban yang dia anggap berat. baik faktor biologi atau sosial maupun kejiwaan. Kekurangan yang terjadi karena tidak melakukan shalat tidak berkaitan dengan masalah pahala saja. Beliau berkata: "Pergilah kamu bersama saudara perempuan itu ke Haram. artinya kurangnya hasil kerja akal akibat berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan akal. masih tawaqquf. artinya adanya kekurangan dalam penciptaan akal.Kebebasan Wanita sedang tidak boleh shalat. masalah tentang harus adanya perbedaan karena wanita haid itu tidak diberi pahala. Sikap semacam ini menjauhkan dia dari pahala." Aisyah berkata: "Akhirnya aku terus melaksanakan ibadah hajiku hingga kami berangkat dari Mina. karena orang sakit itu telah memasang niat sejak sebelumnya akan terus melakukan shalat sunnah dan dia memang berhak untuk melakukan itu.org/islam/Wanita/W1/Ketiga. bagaimana seorang wanita haid mungkin saja diberi pahala meskipun dia meninggalkan shalat. 2.html (8 of 11)12/12/2005 7:53:30 . Dalam hal ini terdapat faktor kejiwaan yang sifatnya permanen. Hal ini merupakan sesuatu yang sudah tetap dan http://media. yaitu perasaan wanita yang sangat halus. kesimpulan mengenai kurang akal dan agama ini adalah bahwa kurang akal menyebabkan seseorang mengalami salah satu dari dua hal berikut ini: 1. Hal itu dapat kita lihat dari berbagai kekurangan wanita dalam masalah agama yang terjadi melalui bentuk-bentuk berikut: 1. seperti halnya orang sakit yang diberi pahala atas shalat-shalat sunnah yang selalu dia kerjakan sewaktu masih sehat. Allah telah mentakdirkan atasmu seperti Dia takdirkan atas mereka. khususnya ketika tidak ada penggantinya. Kurangnya kegiatan akal. sebab shalat itu mencegah seseorang dari hal-hal yang keji dan munkar. Kurangnya kemampuan akal. Apabila penggantian dengan ibadah-ibadah lain tidak dilaksanakan.isnet. sudah pasti akan terjadi kekurangan. 2. 3. memanggil Abdurrahman.adalah sesuatu yang mungkin muhtamal (bisa saja diberi). tetapi karena sakit dia tidak bisa lagi melakukannya? Ataukah di sini ada perbedaan. sementara wanita haid tidak demikian? Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Menurut pendapatku. Kemudian kami singgah di Muhashshab."445 Artinya masalah pahala itu --menurut al-Hafizh Ibnu Hajar-. Ada lagi kurangnya kekuatan untuk mengalahkan yang munkar. Barangkali Allah ingin memberimu rezeki dua pahala. Dengan demikian. Kamu sama dengan anak-anak perempuan Adam lainnya. Jadi.

maka seorang lagi mengingatkannya. melainkan sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT.. juga terdapat dalam Sunnah Nabi saw." (Ali Imran: 7) Asy-Syaukani berkata: "Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat. Allah SWT telah memperingatkan kita akan hal itu dalam firman-Nya: ". Kekurangan semacam ini --artinya berkurangnya apa yang difardukan Allah atas wanita-. Hal semacam ini diperkirakan bisa saja terjadi pada sebagian wanita. baik yang berbentuk mutasyabih haqiqi --seperti lafaz-lafaz yang mujmal dan yang tampaknya ada kesamaan-.isnet.. Berdasarkan uraian di atas kita sudah semestinya berhenti sampai di batas penafsiran Rasulullah saw.Kebebasan Wanita permanen dalam sifat kaum wanita umumnya." Tetapi tentang hal yang berkaitan dengan adanya kekurangan ciptaan (dalam kelengkapan akal) di balik kurangnya kegiatan akal seorang wanita tidak disinggung dalam hadits yang sedang kita bicarakan ini. tidak melampauinya. Jika melewati batas-batas yang telah digariskan Rasulullah saw. tentang masalah kurang agama.. meskipun http://media. Pada saat yang sama kita sudah tercebur ke dalam larangan mengikuti hal-hal yang syubhat.dapat mengakibatkan berkurangnya rasa takwa wanita yang bersangkutan kepada Allah. Sementara pembicaraan kita di sini berkisar pada kekurangan yang berkaitan dengan kegiatan akal sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah: "Supaya jika seorang lupa. Artinya berkurangnya kegiatan ibadah yang dilakukan seseorang. menghindari shalat dan puasa pada beberapa hari tertentu.. 2. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. artinya kurangnya rasa takwa dan taat kepada Allah SWT. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah . terhadap makna kekurangan yang dimaksud. maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. kita akan terjebak ke dalam perangkap berbagai macam perkiraan dan dugaan semata. Selanjutnya. Makna mutasyabihat/mutasyabih itu adalah apa yang musykil/sulit maknanya dan tidak jelas maksudnya. di samping terdapat dalam Al-Qur'an. Hal-hal yang berkaitan dengan syubhat. yaitu suatu ayat yang untuk menjelaskan makna yang sebenarnya memerlukan dalil dari luar. yaitu. hal itu menyebabkan seseorang mengalami salah satu dari dua hal berikut ini: 1. Hadits di sini mengambil dalil mengenai kekurangan yang terjadi berdasarkan ketentuan Allah atas wanita. tidak pada semuanya. Kurangnya apa-apa yang diwajibkan Allah SWT atas manusia berupa amal-amal fardu. bukan akibat kelalaian dirinya. sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Rujukan masalah ini adalah penelitian ilmiah yang dapat dipercaya.atau yang berbentuk mutasyabih idhafi.. Kurangnya keberagaman seseorang.html (9 of 11)12/12/2005 7:53:30 .org/islam/Wanita/W1/Ketiga.

karena dalam menentang pendapatnya itu ada berkah."449 "Bermusyawarahlah kalian (lelaki) dengan mereka (wanita) dan tentanglah mereka."448 "Kalau bukan karena wanita. niscaya Allah sudah disembah dengan sebenarbenarnya."452 Kemudian ada juga atsar mauquf dari Umar ibnul Khattab yang berbunyi: "Tentanglah olehmu pendapat kaum wanita. Sumber dari dugaan itu adalah sisa-sisa pemahaman jahiliah kuno yang seharusnya sudah ditinggalkan oleh umat Islam. pemahaman semacam itu masih tersebar luas akibat banyak di antara umat Islam yang melampaui batas-batas penafsiran yang telah digariskan oleh Rasulullah saw. Namun sangat disayangkan."453 http://media. sebagai berikut ini: "Celakalah kaum laki-laki ketika menaati kaum wanita."451 "Musuh kamu yang paling berat adalah istrimu."450 Selain itu ada juga beberapa hadits dan atsar dha'if (lemah).Kebebasan Wanita bagi orang yang berpikir sederhana maknanya sudah jelas.isnet."446 Adapun hadits-hadits maudhu' dan dha'if yang menimbulkan keraguan tentang akal dan agama wanita tidak lebih dari pengaruh dugaan-dugaan yang tidak beralasan.html (10 of 11)12/12/2005 7:53:30 .org/islam/Wanita/W1/Ketiga. mengenai maksud kurang akal dan agama tersebut. Di antara hadits-hadits maudhu' (palsu) tersebut adalah sebagai berikut "Janganlah mereka (wanita) diajari menulis dan jangan biarkan mereka tinggal dalam kamar!"447 "Mematuhi wanita berarti penyesalan.

org/islam/Wanita/W1/Ketiga. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.Kebebasan Wanita (sebelum. Kalibata Utara II No.html (11 of 11)12/12/2005 7:53:30 .isnet. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.84 Jakarta 12740 Telp.

456 2.: http://media. Karena itu berwasiatlah kepada wanita dengan baik. bersabda: "Berwasiatlah kalian kepada wanita. Memberikan wasiat umum kepada wanita dalam sabda Rasulullah saw. Dan jika kamu ingin meluruskannya. maka kamu bisa bersenang-senang dengannya dalam keadaan tetap bengkok. [tulisan Arab].org/islam/Wanita/W1/Keempat.isnet. dia berkata bahwa Rasulullah saw. maka kamu harus mematahkannya. Bagian yong paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling atasaya. Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah [tulisan Arab] yang artinya saling memberi wasiatlah kalian dengan mereka. HADITS KEEMPAT Dari Abu Hurairah. Jika kamu ingin bersenang-senang dengannya. maka dia tetap bengkok. dan mematahkannya berarti menceraikannya." (HR Bukhari Muslim)454 Dari Abu Hurairah. bersabda: "Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dimana kamu tidak akan dapat meluruskannya dengan hanya mengndalkan satu cara. karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. maka itu berarti kamu harus mematahkannya." (HR Muslim)455 Hadits tersebut mengandung beberapa hal berikut: 1.html (1 of 4)12/12/2005 7:53:32 . Huruf ba dalam hadits itu adalah ba ta'adiyah dan istif'aal [tulisan Arab] dalam hadits sama dengan [tulisan Arab] seperti halnya [tulisan Arab] yang berarti [tulisan Arab].Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota D. Jika kamu berusaha meluruskannya. dan apabila kamu biarkan saja. dia berkata bahwa Rasulullah saw. Kaitan wasiat ini dengan masalah yang ada hubungannya dengan penciptaan wanita dalam sabda Rasulullah saw.

isnet. Akibat cepat emosi tersebut perasaan wanita sering berubahubah. wanita pertama kali berbeda dengan laki-laki dari segi penciptaan. maka orang yang dikalahkan oleh perasaannya juga dapat diartikan bengkok. Wanita. ketika beliau memberikan nasihat kepada kaum wanita: [tulisan Arab] yang artinya "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari jasa (kebaikan) suami. Logiskah kalau kita menyerahkan urusan pendidikan anak-anak kita kepada orang yang mempunyai sifat licik? 3. Rasulullah saw. Hal itu bertolak belakang dengan banyak sekali nash yang memaparkan kehidupan shahabiyyat (sahabat-sahabat wanita). dan licik. yang berbunyi: [tulisan Arab] yang artinya: "Dan jika kamu ingin meluruskannya. Berdasarkan kenyataan yang dapat dilihat. Benar sekali apa yang disabdakan Rasulullah saw. Kemudian pendapat itu juga tidak sejalan dengan kenyataan yang kita lihat pada ibu-ibu kita. artinya suka berbohong dan mengelabui. Hal itu sudah merupakan takdir Allah atas wanita dengan memberinya sifat khusus berupa cepat emosi dan berlebihan. mudah dikalahkan oleh perasaannya sehingga mereka banyak yang kehilangan sikap bijaksananya dalam mengambil suatu keputusan. saudarasaudara perempuan. Dan jika seseorang dapat mengontrol perasaannya diartikan lurus." Kaum laki-laki harus ingat bahwa wanita tidaklah dengan sengaja memiliki perilaku semacam itu dengan tujuan untuk merepotkan dan menyusahkan mereka. dan perasaan yang suka berubah-ubah? Bengkok itu pada dasarnya adalah lawan dari lurus. Beliau hanya mengisyaratkan pengaruh ciptaan yang bengkok itu terhadap beberapa perilaku wanita yang mungkin merepotkan kaum laki-laki." Sikap dan bawaan wanita yang berubahubah itulah yang sering mengusik pikiran kaum laki-laki dan memancing marahnya. dan mematahkannya berarti menceraikannya. Jika keseimbangan dan kestabilan emosi berarti lurus.org/islam/Wanita/W1/Keempat. yaitu pada diri wanita ada beberapa hal yang bengkok. maka cepat dan sangat emosional dapat diartikan bengkok. Dalam hadits tersebut terdapat pengarahan kepada kaum laki-laki supaya bersikap sabar dalam menghadapi perilaku yang timbul dari kaum wanita yang diakibatkan oleh sesuatu yang bengkok tersebut. sangat sensitif. Adapun jika ada sebagian orang yang ingin menafsirkan kalimat bengkok itu dengan mengatakan bahwa wanita itu mempunyai sifat yang berbelit-belit atau licik457. Karena itu seorang laki-laki hendaklah sabar menghadapinya dan bersifat pemaaf. dan istri kita. Nash-nash tersebut menunjukkan kebersihan mereka dari sifat berbohong. Pengarahan tersebut terdapat dalam sabda Rasulullah saw. tidak menjelaskan bidang dan sejauh mana tingkat kebengkokan benda tersebut. atau darinya muncul ucapan dan perbuatan yang tidak patut. Perlu pula dia ketahui bahwa sifat ini merupakan salah satu ciri atau keistimewaan http://media. khususnya.Kebebasan Wanita [tulisan Arab] Dengan demikian.: "Kamu tidak akan dapat meluruskannya dengan mengandalkan satu cara. Penafsiran ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw." Perilaku semacam ini biasanya sering terjadi ketika marah karena terlalu cepat emosi dan berlebihan. maka penafsiran ini menurut pendapat kami terlalu jauh dan sangat berlebihan serta bisa melukai hati banyak wanita. mengelabui.html (2 of 4)12/12/2005 7:53:32 . mampukah kita segera menafsirkan bahwa arti bengkok itu adalah cepat emosi. maka itu berarti kamu harus mematahkannya.

maka hal itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain menambah keretakan dan perpecahan hubungan keluarga. ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah [tulisan Arab] yang artinya: "Terimalah wasiatku mengenai mereka dan laksanakanlah wasiat itu. dan pendapat ini tidak berlawanan dengan pendapat ath-Thibi. bersikap lunaklah kalian terhadap mereka dan pergaulilah mereka secara baik.isnet. ini ath-Thibi berkata: "Huruf sin dalam kalimat [tulisan Arab] adalah [tulisan Arab] yang juga berarti [tulisan Arab] yang berarti: "Mintalah olehmu wasiat dari dirimu untuk membayarkan hak wanita atau mintalah wasiat dari orang selain kamu untuk wanita. kemudian berakhir dengan perpisahan dan perceraian. Kemudian perlu juga diketahui oleh seorang laki-laki bahwa apabila dia mempersoalkan setiap kesalahan istrinya --yang timbul akibat emosinya yang berlebihan-. http://media. kembali kami tegaskan di sini tentang perlunya melakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui bidang yang bengkok pada wanita dan seberapa besar kebengkokannya. Terakhir seorang laki-laki harus ingat bahwa seorang istri pasti mempunyai kelebihan-kelebihan dan hal-hal yang baik sebagai pengganti kekurangannya tersebut.html (3 of 4)12/12/2005 7:53:32 ." (HR Muslim)458 4. mengakhiri hadits beliau dengan ucapan [tulisan Arab] persis seperti ucapan beliau pada permulaan hadits.lalu menghukum dan mencacimakinya.org/islam/Wanita/W1/Keempat." Selain itu. seperti berikut: "Seorang laki-laki mukmin tidak pantas membenci seorang istri mukminah dan jika dia tidak menyukai akhlaknya." Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Pendapat yang terakhir ini adalah yang paling tepat menurutku."459 Terakhir sekali sebagaimana yang telah kami kemukakan ketika mengulas hadits [tulisan Arab] mengenai perlunya melakukan penelitian ilmiah di lapangan untuk mengetahui sisisisi kekurangan tersebut dan seberapa besarnya. seperti mengandung. Bagaimanapun. maka dia akan menyukai akhlak-akhlak lain yang ada pada diri istrinya. tugas itu membutuhkan perasaan yang halus dan rasa sensitivitas yang tinggi. Untuk menegaskan perlunya bersikap lunak terhadap kaum wanita Rasulullah saw.Kebebasan Wanita wanita yang bisa saja mempunyai pengaruh yang baik sehingga wanita mampu melaksanakan fungsinya yang utama. dalam sabda beliau yang sangat bijaksana telah memberikan resep untuk menghadapi setiap ulah yang muncul dari wanita. Untuk menjelaskan ucapan Rasulullah saw. dan memelihara anak-anak. Rasulullah saw. menyusukan.

Kalibata Utara II No. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.84 Jakarta 12740 Telp.html (4 of 4)12/12/2005 7:53:32 .isnet. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs.Kebebasan Wanita (sebelum. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.org/islam/Wanita/W1/Keempat. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

Sebagian lagi melalui musyawarah dengan salah satu dari keduanya. memberitahukan kepadanya bahwa dia memerdekakan seorang budak perempuan tanpa memohon izin terlebih dahulu dari Nabi saw." (HR Bukhari)460 http://media.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Pasal 6. Sebelumnya telah kita kemukakan banyak sekali contoh dari masa kenabian yang menerangkan sejauh mana kebebasan kepribadian seorang wanita. Kembali di sini kami sebutkan beberapa contoh berikut ini. Seperti sudah diketahui bahwa beberapa nash jelas sekali dalilnya mengenai perbuatan wanita yang lepas dari pengaruh orang tua dan suaminya. Kuraib." Nabi saw. KEBEBASAN KEPRIBADIAN WANITA Islam datang dan memberikan hak kepada wanita. a. Beberapa Komentar tentang Kepribadian Wanita Muslimah A. Namun yang penting untuk kita tetapkan di sini adalah bahwa wanita sudah pernah melaksanakan dan menunaikan perannya dengan kebebasan kepribadian dan kemanannya yang penuh. memerdekakan budak perempuan tanpa sepengetahuan Rasulullah saw. menetapkan kebebasan dalam kepribadiannya.html (1 of 8)12/12/2005 7:53:34 . dia berkata: "Apakah engkau sudah tahu. berada di rumahnya. memberikan hadiah kepada orang yang dia cintai. tentu lebih besar pahalanya bagimu. 1. dan keluar rumah untuk bekerja di lahannya sendiri. balik bertanya. "Apakah hal itu sudah kamu lakukan?" Maimunah menjawab: "Ya. Maimunah..org/islam/Wanita/W1/Pasal6. Semua itu dia lakukan tanpa berlindung di balik wali atau suaminya. Pada hari giliran Nabi saw. Dia berbicara untuk menuntut dan membela hak-haknya. bersedekah dengan harta yang dicarinya sendiri. berkata: "Padahal kalau kamu berikan budak perempuan itu kepada bibi-bibimu. wahai Rasulullah bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku?" Nabi saw. serta mengakui kebebasannya dalam mengelola hak miliknya. martabat kemanusiaan. ummul mukminin. budak Ibnu Abbas mengatakan bahwa Maimunah binti al-Harits r.isnet.

Asma berkata: "Aku menjual budak perempuanku. kalian bersama Rasulullah saw. warga sampan. Umar berkata kepada Asma: "Kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. (Namun kami tetap melakukan hijrah). lalu dia berkata: "Tidak demi Allah." Az-Zuhri berkata: "Umar ditusuk." Asma berkata: "Sungguh aku nmelihat Abu Musa dan warga sampan. aku tidak akan memakan makanan dan tidak akan meminum minuman sampai aku menceritakan apa yang kamu ucapkan ini kepada Rasulullah saw."465 http://media.isnet. Asma binti Abu Bakar menyedekahkan uang hasil penjualan budak perempuannya tanpa sepengetahuan suaminya. Asma binti Umais berdialog dengan Umar ibnul Khattab. atas namanya sendiri. wahai Rasulullah . bawalah (makanan) ini kepada Rasulullah saw. Az-Zubair berkata kepadaku: 'Berikan uang itu kepadaku.Kebebasan Wanita 2. kemudian dengan Rasulullah saw. Bagi dia dan teman-temannya hanya satu hijrah. Sementara kami berada di bumi yang jauh (dari segi keturunan) dan benci (kepada Islam yang dibawa Muhammad) yaitu di Habsyah. suaminya baru hadir pada tahap terakhir saja.. sedangkan bagi kalian. Lalu azZubair datang menemuiku. dan katakan kepadanya: 'Ibuku mengirimku untuk membawa ini kepadamu dan dia menyampaikan salam kepadamu.html (2 of 8)12/12/2005 7:53:34 . Ummu Sulaim binti Milhan memberikan hadiah kepada Rasulullah saw." Rasulullah saw... aku tidak akan berhenti sampai kamu melarangku. Beliau memberi makan orang yang lapar di antara kalian dan memberikan nasihat kepada orang yang bodoh di antara kalian.'" (HR Muslim)463 5. Atikah sedang berada di masjid.. Semua itu kami lakukan demi mendapatkan ridha Allah dan RasulNya.' Aku jawab: 'Uang itu telah aku sedekahkan. datang kepadaku secara berbondong-bondong untuk menanyakan kepadaku mengenai hadits ini. Atikah binti Zaid mempertahankan haknya untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid tanpa restu suaminya. dua hijrah. bukan atas nama suaminya ketika acara perkawinan Rasulullah saw. selanjutnya dia menceritakan kisah dialog tersebut kepada teman-temannya yang sama melakukan hijrah dengannya tanpa kehadiran suaminya. Demi Allah." Asma kesal sekali mendengarkannya.. berkata kepada Asma: "Dia tidak lebih berhak terhadapku daripada kalian." (HR Bukhari dan Muslim)462 4. Ummu Sulaim berkata: "Wahai Anas. Ibnu Umar berkata kepada Atikah: "Mengapa kamu tetap keluar (untuk melakukan shalat subuh dan isya) padahal kamu tahu bahwa Umar tidak suka dan merasa cemburu?" Atikah bertanya: "(Kalau demikian) apa yang menghambat Umar sehingga tidak melarangku?" Ibnu Umar berkata: "Yang menghambatnya adalah sabda Rasulullah saw.' Kemudian katakan: 'Ini ada sedikit dari kami untukmu.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. Ketika itu uang hasil penjualan budak perempuan itu ada di kamarku. yang berbunyi: 'Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang perempuan (pergi) ke masjid-masjid Allah!'" (HR Bukhari)464 Dalam satu riwayat oleh Abdurrazzaq disebutkan bahwa Atikah berkata kepada Umar: "Demi Allah. Kemungkinan besar."(HR Muslim)461 3.

org/islam/Wanita/W1/Pasal6. Hindun binti Utbah menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah saw. Pada waktu itulah bahtera keluarga berlayar dengan tenang. umat ini secara keseluruhan dihimbau untuk menaati para penguasa.. maka keadaan akan memburuk dan berakhir dengan kesengsaraan Karena itu sudah seharusnya mereka dikembalikan pada yang ma'rut berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasulullah saw.. dan semua laki-laki dan wanita dari umat ini dihimbau untuk bersifat taat dengan ketaatan yang tepat (pada tempatnya).." (Ali Imran: 159) Demikian pula halnya ketaatan yang merupakan sesuatu yang terpuji.Kebebasan Wanita 6. tidak ada di atas permukaan bumi ini penghuni tenda (rumah) yang aku inginkan agar dia hina melebihi penghuni tendamu. Bahkan.html (3 of 8)12/12/2005 7:53:34 . musyawarah itu sendiri merupakan tindakan yang terpuji dan dihimbaukan kepada seluruh kaum laki-laki dan wanita supaya melakukannya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu . http://media. Akan tetapi.. dan menetapkan kewajiban taat atas seorang wanita terhadap wali atau suaminya menyangkut hal-hal yang baik --yang semuanya bertujuan untuk memperkukuh hubungan sosial dan menjaga keutuhan dan kesatuan keluarga-...." (asy-Syura: 38) Bahkan para penguasa kaum muslimin dituntut untuk melakukan musyawarah dengan umat sebagaimana firman Allah: ". sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka . dalam ungkapan yang sangat indah tanpa perantaraan suaminya. Akan tetapi.. Allah SWT telah berfirman: ". Hindun berkata: "Wahai Rasulullah.... serta bangsa akan cerdas dan maju.maka musyawarah dan taat dalam hal-hal yang baik itu tidak berarti bahwa wanita adalah makhluk yang kurang. apabila para wali dan suami memaksakan sesuatu tidak pada jalan yang baik.isnet. sehingga dia harus meminta pesan kepada wali atau suaminya.. maka keadaan yang memerintah dan yang diperintah akan tetap dan benar. unmat Islam bangkit." (an-Nisa': 59) Selama ketaatan itu dilakukan dalam rangka perkara-perkara yang baik.." (HR Bukhari dan Muslim)466 Jika syariat menetapkan hak para wali dan suami untuk bermusyawarah. instansi-instansi masyarakat mencapai sukses. tetapi sekarang tidak ada di atas permukaan bumi ini penghuni tenda yang aku inginkan agar dia mulia melebihi penghuni tendamu. Dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam urusan itu . Ailah SWT telah berfirman: ".

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Maka turunlah firman Allah yang berbunyi: "Apabila kamu menalak istri-istrimu. Dari al-Hasan dikatakan bahwa Ma'qil bin Yasar mempunyai saudara perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki yang kemudian menalaknya. Itulah yang dinasihathan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Dia tidak suka dengan perkawinan itu.'" (HR Muslim)470 4. Pada suatu hari ketika dia hendak memotong buah kurmanya. memanggil Ma'qil dan membacakan ayat tersebut kepadanya." (HR Bukhari)472 Dalam masalah ini ada sebagian ulama tabi'in yang menerapkan sesuatu yang tidak ma'ruf.html (4 of 8)12/12/2005 7:53:34 . padahal dia mampu kembali kepada istrinya. (HR Bukhari)468 2. Dari Jabir bin Abdullah. Lantas dia mendatangi Rasulullah saw. Setelah itu Ma'qil meninggalkan sikap kerasnya dan mengikuti perintah Allah. Rasulullah saw. lalu habis 'iddahnya. Dari Khansa binti Khidzam al-Anshariyyah.isnet. padahal dia sudah janda. dia berkata: "Dahulunya kami melarang anak-anak gadis kami keluar rumah pada hari raya.Kebebasan Wanita Berikut ini terdapat beberapa contoh mengenai para wali yang dikembalikan pada yang ma'ruf. beliau bersabda: 'Baik. (untuk mengadukan hal tersebut). aku pernah mendengar beliau bersabda: 'Anak-anak gadis dan wanita-wanita yang dipingit boleh keluar. Lalu bibiku pergi menemui Nabi saw." (al-Baqarah: 232) Rasulullah saw. (HR Bukhari)469 3. Ma'qil menghalangi maksud lelaki itu dengan keras. aku bertanya kepadanya: 'Apakah kamu pernah mendengar Nabi saw. lalu Ma'qil berkata: "Dia telah membiarkan istrinya. Orang itu membiarkannya sampai masa 'iddahnya habis' lalu dia melamarnya kembali. Tatkala datang Ummu Athiyyah. 1. (memperbolehkannya)?'" Ummu Athiyyah berkata: "Ya. Barangkali dengan itu kamu akan bersedekah atau akan melakukan sesuatu yang ma'ruf. Kemudian dia ingin melamarnya lagi!" Lantas Ma'qil menghalangi laki-laki itu dari saudara perempuannya (dalam satu riwayat467 disebutkan: "Lelaki itu tidak ada masalah dengannya dan si perempuan juga ingin rujuk kepada suaminya"). potonglah buah kurmamu. menolak perkawinannya itu. untuk menanyakan masalah itu. seorang laki-laki melarangnya keluar rumah. dia berkata: "Bibiku dicerai suaminya.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. Dari Hafshah binti Sirin. Lantas muncul seorang sahabat wanita yang mulia untuk menyangkal pendapat mereka dan http://media. dia menceritakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya.'" Dalam satu riwayat471 disebutkan: "Kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya sehingga kami mengeluarkan gadis-gadis perawan dari pingitannya.

tidak mungkin putri Rasulullah berkumpul dengan putri musuh Allah pada seorang laki-laki." (HR Bukhari dan Muslim)473 2. bersabda: "Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang perempuan (pergi) ke masjid-masjid Allah. wahai putra al-Khattab. Hal itu didengar oleh Fathimah. http://media. istri-istri Rasulullah saw. dia berkata: ".. ini Ali ingin kawin dengan putri Abu Jahal!" Rasulullah saw." Rasulullah saw." (Dalam satu riwayat dikatakan: 'Aku khawatir hal itu bisa menimbulkan fitnah terhadap agamanya'476) Demi Allah. melarang mereka supaya tidak menghalang-halangi wanita pergi ke masjid." Akhirnya Ali membatalkan lamarannya." (HR Bukhari dan Muslim)478 Dari nash ini dapat dipahami bahwa sudah pernah terjadi beberapa orang laki-laki melarang istri-istri mereka pergi ke masjid. sesungguhnya aku memang pernah mengawinkan Abu al-'Ash bin Rabi. Dia bercerita denganku dan dia memang seorang yang jujur. Lalu Fathimah menemui Rasulullah saw. tiba-tiba istriku berkata kepadaku: 'Cobalah kamu lakukan ini dan ini. (HR Bukhari dan Muslim)477 4. Dari Aisyah dikatakan bahwa Hindun binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah. untuk mengadukan hal itu. sendiri datang menemui beliau untuk mengusulkan sesuatu. apakah kamu tidak suka aku menemuimu untuk mengusulkan sesuatu? Putrimu saja menemui Rasulullah saw. dia berkata bahwa Rasulullah saw." (HR Bukhari dan Muslim)475 Dalam kasus ini Umar dikembalikan kepada yang ma'ruf berdasarkan bimbingan yang diberikan Rasulullah saw. Dengan demikian kaum laki-laki tersebut telah dikembalikan pada yang ma'ruf. sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat kikir. Dia tidak memberiku sesuatu yang cukup untuk menutupi keperluanku dan anakku kecuali apa yang aku ambil sendiri tanpa sepengetahuannya.isnet. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah saw. dan aku tidak senang bila hal itu berdampak buruk terhadapnya.html (5 of 8)12/12/2005 7:53:34 . dalam memperlakukan istri-istri beliau. bangkit dan berkata: "Amma ba'du. ketika aku sedang memikirkan sesuatu. Dari Umar. dia berkata: "Sesungguhnya Ali melamar putri Abu Jahal. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku. berkata: "Ambillah sekadar yang bisa mencukupi keperluanmu dan anakmu dengan cara yang baik.org/islam/Wanita/W1/Pasal6..Kebebasan Wanita memberitahukan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk mengusulkan sesuatu. Dari Ibnu Umar.' Aku berkata kepadanya: 'Ada apa denganmu? Mengapa kamu berada di sini? Apa hubungannya denganmu masalah yang aku inginkan?' Istriku menjawab: 'Aneh kamu ini. 3.'" Dalam satu riwayat474 istri Umar berkata: "Mengapa kamu menentangku untuk mengusulkan sesuatu kepadamu? Demi Allah. Dari Miswar. Berikut ini beberapa contoh tentang para suami yang mengembalikan semua perkara pada yang ma'ruf: 1.

' Lalu Bilal bin Abdullah berkata: 'Demi Allah." (HR Bukhari)480 Ibnu Abbas r.Kebebasan Wanita 5. Semua hamba Allah. terulang pula penyanggahan oleh seorang sahabat yang mulia. mengutuk kaum laki-laki yang suka menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang suka menyerupai kaum laki-laki. mengutuk laki-laki yang kebancibancian dan wanita yang kelaki-lakian.' (Dalam satu riwayat dikatakan: 'Kami tidak akan mengizinkannya keluar dan menjadikannya sebagai cara untuk menipu suaminya') Salim berkata: 'Abdullah bin Umar menemui Bilal. Sungguh merupakan suatu kesalahan jika seseorang berusaha meniru kepribadian orang lain dan memakai sebagian kekhususannya. Setiap mereka mempunyai kepribadian yang berbeda. dan pada sisi yang lain mengesankan adanya perasaan minder atau merasa dirinya kurang. yaitu mengurus suami dan anak-anak sebaik mungkin." (HR Bukhari)481 http://media. Dari Salim bin Abdullah dikatakan bahwa Abdullah bin Umar berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Mengingat pembicaraan kita di sini menyangkut kepribadian wanita. Karena itu. baik lakilaki maupun wanita. Dengan demikian orangorang bisa dikembalikan kepada yang ma'ruf. dia berkata: "Rasulullah saw. serta memberi mereka kekhususan yang membedakan antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya. Yang demikian itu berguna untuk menonjolkan status kemanusiaannya yang telah dimuliakan oleh Allah dengan kekhususan-kekhususan yang telah diciptakan Allah untuknya. bersabda: 'Janganlah kamu melarang istrimu pergi ke masjid apabila dia meminta izin kepadamu.' Kemudian Abdullah bin Umar berkata: 'Aku menceritakan hadits dari Rasulullah saw.. B. kepadamu. mempertahankan keistimewaan dan kekhususan tersebut berarti mendukung kaum wanita supaya mereka mampu menunaikan tanggung jawabnya yang utama. berkata: "Nabi saw. aku akan mencegahnya.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. Perbuatan menyerupai laki-laki yang dilakukan oleh sebagian wanita pada satu sisi sama artinya dengan menodai ciptaan Allah. tetapi kamu malah berkata: "Demi Allah aku akan mencegahnya?"'" (HR Muslim)479 Di sini terulang kembali pelarangan wanita pergi ke masjid oleh sebagian tabi'in.html (6 of 8)12/12/2005 7:53:34 .a.a. lalu memakinya yang belum pernah aku mendengar makian seburuk itu. berkewajiban memelihara kekhususan dan menjaga perbedaan tersebut. Berikut ini terdapat beberapa nash yang menganjurkan penjagaan terhadap perbedaan tersebut. URGENSI MEMELIHARA KEKHUSUSAN KEPRIBADIAN WANITA Allah menciptakan laki-laki dan wanita. Dari Ibnu Abbas r. penulis ingin menekankan pentingnya menjaga perbedaan tersebut.isnet.

atau karena hilangnya fungsinya yang sulit dan berat. dan pada waktu yang sama dia mengaburkan ciri-cirinya yang sejati/asli. Akibatnya.484 Hingga hampir saja dari wanita dicabut sifat-sifat manusia yang secara umum ada pada laki-laki dan wanita. kehidupan seseorang. baik laki-laki maupun wanita. mengalungkan busur panah ke lehernya dan berjalan seperti layaknya laki-laki. juga terjadi penyimpangan dalam bentuk keterlaluan dan berlebihan dalam membedakan laki-laki dengan wanita. 'Abdullah bin Amru bertanya: 'Siapa wanita itu?' Aku menjawab: 'Dia adalah Ummu Sa'id putri Abu Jahal.maka pada dirinya akan melekat ciri-ciri lawan jenisnya. Dalam kondisi seperti ini. Di samping terjadinya penyimpangan dari petunjuk Allah dan Sunnah Nabi saw. Dia tidak lagi bebas menyatakan keinginan dan pilihannya. Jika hal itu tidak dilaksanakan --satu jenis menjalankan fungsi jenis yang lain. dia melihat Ummu Sa'id. tidak akan berjalan pada jalur yang lurus. wanita menjadi manusia kelas dua atau kelas tiga. tidak ada ruang baginya untuk berperan serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat dan aktivitas politik yang perlu diikuti. bersabda: "Bukanlah dari golongan kami orang yang menyerupai laki-laki dari kalangan wanita dan orang yang menyerupai wanita dari kalangan lakilaki.Kebebasan Wanita Seorang laki-laki dari Bani Hudzail. tempat tinggalnya di tanah al-hal (luar Mekah) dan masjidnya di tanah Haram (dalam kota Mekah). berkata: "Aku melihat Abdullah bin Amru ibnul Ash. bukan manusia utuh sebagaimana halnya http://media. menyusukan."' (HR Ahmad dan Thabrani)482 Abu Hurairah berkata: "Rasulullah saw. dan memeliharanya. melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. dalam bentuk wanita meniru rupa laki-laki. kehidupan masyarakat juga tidak akan berjalan menurut jalur yang benar karena hilangnya fungsi kelembutan dan kehalusan seorang wanita yang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai sumber ketenangan bagi suaminya. sehingga terlupakanlah wujud wanita sebagai saudara kandung kaum laki-laki sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah saw. Jika dia seorang wanita dia tidak akan bisa menjadi laki-laki dan dia tidak akan menjadi wanita sejati. Dia akan menjadi sosok makhluk yang tidak jelas identitasnya dan menjadi ajang pertarungan antara sisa-sisa fitrahnya di satu sisi dan ciriciri lawan jenis yang melekat pada dirinya di sisi lain. sehingga martabatnya jatuh dan kepribadiannya terhapus.html (7 of 8)12/12/2005 7:53:34 . yaitu tugas mengandung anak.isnet. Akhirnya.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. Seolah-olah wanita adalah makhluk yang serba kurang dan lemah." (HR Abu Daud) 483 Sesungguhnya kekhususan fitrah bagi laki-laki dan wanita hanya akan tetap dan mantap jika mereka menjalankan secara kongkret fungsi setiap individu dalam kehidupan. Laki-laki itu berkata: 'Ketika aku sedang duduk di samping Abdullah bin Amru.' Abdullah bin Amru berkata: 'Aku pernah mendengar Rasulullah saw. atau lebih banyak menjalankan fungsi jenis yang lain-. putri Abu Jahal.

sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln.org/islam/Wanita/W1/Pasal6. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax. pada pasal-pasal sebelumnya terdapat penjelasan yang baik bagi ciri-ciri dan hak-hak wanita.html (8 of 8)12/12/2005 7:53:34 . Saya kira.isnet. Kalibata Utara II No.Kebebasan Wanita Islam telah menetapkan kepribadiannya yang jelas dan hak-haknya yang tetap. (sebelum.84 Jakarta 12740 Telp.

saudara laki-laki. Sabda Nabi saw. berikut ini: [tulisan Arab] dan [tulisan Arab] telah disalahpahami oleh sebagian besar manusia seperti yang telah saya katakan sebelum ini.. wanita adalah manusia yang dilengkapi dengan kemuliaan. FAKTOR PENUNJANG PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN WANITA 1. kaum wanita akan bergerak seolah-olah dia terlepas dari ikatan. Perilaku kebijaksanaan yang bersumber dari persepsi yang benar merupakan alat pendukung paling ampuh untuk meluruskan persepsi orang-orang yang ada di sekelilingnya. sehingga dia akan ikut serta memakmurkan bumi semaksimal mungkin. kemudian dia akan diberi balasan di akhirat kelak. Pelurusan atas Persepsi tentang Kepribadian Wanita Berdasarkan AlQur'an dan As-Sunnah Jika hal itu berhasil dilaksanakan.isnet. baik laki-laki maupun http://media..Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota C. Pertama. tanggung jawab wanita tidak mungkin digantikan oleh ayah.org/islam/Wanita/W1/Penunjang. Allah SWT telah berfirman: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam . wanita adalah manusia yang mempunyai tanggung jawab yang hampir sama dengan kaum laki-laki dalam tindak tanduk dan perkataannya di dunia.html (1 of 5)12/12/2005 7:53:36 ." (al-Isra: 70) Anak-anak Adam itu terdiri atas kaum laki-laki dan wanita. Allah SWT berfirman: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh. atau suaminya.485 Sifat ucapan-ucapan tersebut masih global dan tidak dapat dijadikan dalil untuk mengurangi derajat kemuliaan yang sudah ditetapkan oleh nash-nash yang kuat dan rinci. Kedua. Dalam hal ini.

." (an-Nuur: 2) "Laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri. maka begitu pula sebaliknya. aku tidak mencela Tsabit soal agama atau akhlaknya. bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangannya (musyawarah) dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya." (HR Bukhari) 488 Keempat." (al-Ma'idah: 38) Rasulullah saw. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera . laki-laki adalah pakaian bagi wanita.. aku tidak berdaya menolongmu di sisi Allah sedikit pun.. Wanita pun bukan barang mainan untuk memuaskan kebutuhan seksual.. disamping juga bebas menentukan teman hidupaya. bersabda: "Wahai Abbas bin Abdul Muthalib. wanita adalah seorang manusia yang sempurna..html (2 of 5)12/12/2005 7:53:36 . akan tetapi aku khawatir berbuat kufur (tidak patuh padanya). Setelah itu Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)487 Seorang istri berhak meminta cerai jika dia tidak menyenangi suaminya. Wahai Shafiyyah." (al-Baqarah: 187) Dalam masalah keluarga. maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik .org/islam/Wanita/W1/Penunjang.. pendamping kaum laki-laki dalam kehidupan berumah tangga.. dan itu bisa dilakukan melalui keputusan suaminya atau melalui keputusan qadhi/hakim pengadilan. putri Muhammad. Rasulullah saw. aku tidak berdaya menolongmu di sisi Allah sedikit pun.isnet.. aku tidak berdaya menolongmu di sisi Allah sedikit pun. memerintahkan Tsabit menceraikannya." Lantas dia mengembalikan kebun milik Tsabit. mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka . bertanya: "Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun pemberiannya?" Wanita itu menjawab: "Ya. wanita adalah manusia yang mempunyai kepribadian tersendiri. Allah SWT telah menyiapkan kaunm laki-laki untuk mencari kebutuhan hidup dan menjadi pemimpin. dan berkata: "Wahai Rasulullah. Wahai Fathimah. keduanya memiliki tanggung jawab." Rasulullah saw. maka potonglah tangan keduanya . Istri Tsabit bin Qais pernah datang kepada Nabi saw.Kebebasan Wanita perempuan dalam keadaan beriman." (an-Nahl: 97) "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Benar sekali Firman Allah: ". http://media.." (HR Bukhari dan Muslim)486 Ketiga. dengan catatan dia (istri) harus mengembalikan apa yang telah diberikan suaminya kepadanya selama suaminya tidak menimbulkan mudharat atas dirinya (misalnya menyiksa). bebas memilih. Ketika wanita dijadikan pakaian bagi kaum laki-laki. bibi Rasulullah saw...

html (3 of 5)12/12/2005 7:53:36 . serta tidak ada yang dia kuasai selain kepintaran memperdaya orang.Kebebasan Wanita sebagaimana firman-Nya ini: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka . kegiatan tersebut membantu pengembangan karakter wanita dan memberinya kepribadian yang http://media. Dalam hal ini. Kalaupun sifat-sifat polos dan lugu --sehingga mudah terpedaya oleh katakata manis-. wanita adalah manusia yang cerdas. suaranya. secara umum. bukan seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. aspek naluri.. bahkan sampai pada namanya. dan wanita menjadi pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anaknya.meliputi pribadinya. Kelima. lelaki dan perempuan. yaitu meliputi aspek akal.org/islam/Wanita/W1/Penunjang.. Melaksanakan Kewajiban Agama Menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan agama berarti menunaikan kegiatan yang memiliki beberapa aspek.." (an-Nisa': 34) Dan Allah menyiapkan wanita untuk memelihara anak-anak dan mengatur urusan rumah tangga. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. kaum wanita bukan sekadar pengikut kaum laki-laki sehingga tidak boleh memiliki kemauan sendiri. Jika wanita mempunyai aurat yang harus ditutup dari pandangan manusia. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencegah dan yang munkar . Di antara wanita dan laki-laki ada hubungan yang didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang. Namun. wanita adalah pribadi yang normal.jahat atau licik. Setiap aspek berbeda sesuai dengan sifat kewajibannya. telah bersabda: ". Apabila rasa cinta dan kasih sayang tersebut sudah putus. 2." (at-Taubah: 71) Jadi. Dia mempunyai kegiatan-kegiatan sosial dan politik yang baik dan bermanfaat. dan aspek jasmani.isnet. maka laki-laki juga mempunyai aurat yang harus ditutup Keenam.. Rasulullah saw. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman: "Dan orang-orang yang beriman.. kaum laki-laki pun mempunyai beberapa segi kelemahan dan kejelekan seperti itu.." (HR Bukhari dan Muslim)489 Dengan demikian. maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka. maka putus pulalah hubungan suami istri menurut cara yang sah. wajahnya. wanita itu bukanlah sekadar aurat yang harus ditutup dari pandangan manusia -sebagaimana dipahami sebagian kaum muslimin-.

Perlu pula diperhatikan bahwa di sini ada semacam proses saling menunjang dan saling menyempurnakan antara menunaikan kewajiban dan menggunakan hak. hak melakukan kegiatan profesi jika mempunyai kelebihan waktu dari menunaikan tugas rumah tangga. hak untuk menuntut ilmu pengetabnan. (sebelum. Menggunakan Hak yang Ditetapkan Syariat Menggunakan hak sama halnya dengan menunaikan kewajiban. 3. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.84 Jakarta 12740 Telp. perhatian yang tinggi. Karena itulah setiap kelalaian dalam menunaikan kewajiban tersebut dianggap sebagai sesuatu yang merugikan wanita muslimah dan menyia-nyiakan kesempatan berharga yang sebenarnya dapat membantunya dalam mengembangkan kepribadiannya serta mewujudkan tingkat kematangan yang tinggi. Sejauh mana kesempurnaannya dalam menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Hak-hak ini bisa saja berubah menjadi kewajiban apabila pelaksanaannya dapat mewujudkan maslahat yang sangat urgen dan mendasar bagi wanita itu sendiri. serta hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau politik yang bermanfaat. dan kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat. atau bagi keluarga dan masyarakatnya.html (4 of 5)12/12/2005 7:53:36 . kewajiban-kewajiban terhadap keluarga. hak untuk menikah dan melahirkan keturunan.isnet. Di antara hak-hak yang dapat mengembangkan kepribadian wanita adalah hak untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Di antara kewajiban yang membuahkan hasil yang baik adalah kewajibannya terhadap Allah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. serta wawasan yang luas mengenai kehidupan di sekitarnya. sesudah) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. dapat menjamin kegiatan yang meliputi beberapa aspek seperti naluri dan jasmani. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. maka sejauh itu pulalah derajat yang mampu dia capai dalam mengembangkan kepribadiannya. Kalibata Utara II No. yang dapat membuahkan hasil terbaik serta melipatgandakan apa yang bisa diperoleh wanita dari perhatian yang besar dan pengalaman yang bermanfaat.Kebebasan Wanita normal. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.org/islam/Wanita/W1/Penunjang.

isnet.org/islam/Wanita/W1/Penunjang.Kebebasan Wanita http://media.html (5 of 5)12/12/2005 7:53:36 .

dan belas kasihan kepada kaum wanita." (HR Bukhari)490 Kedua.Kebebasan Wanita Kebebasan Wanita oleh Abdul Halim Abu Syuqqah Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota D. maka dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah saw. beliau melakukan undian di antara para istri. Teladan Nabi saw.html (1 of 11)12/12/2005 7:53:39 . di rumahnya?" Aisyah menjawab: "Beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya.org/islam/Wanita/W1/Etika. sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Barangsiapa yang keluar nama/nomor undiannya. Aisyah berkata: "Biasanya Nabi saw. Jika orang-orang Barat berbaik hati kepada wanita kadangkadang karena pertimbangan kesempurnaan dan kadang-kadang sekadar formalitas. membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. dalam memperlakukan istri. dan wanita-wanita nonmuslim lainnya. Selain itu. Aisyah pernah ditanya: "Apa yang dilakukan Nabi saw. lemah lembut. dalam Memperlakukan Istri Pertama. lemah lembut. mengajak istri-istrinya jika bepergian. maka kita sebagai umat Islam mempunyai etika tersendiri yang tinggi nilainya dalam memperlakukan wanita. Sementara hal yang mempertajam rasa santun. dan belas kasih pada kaum wanita di kalangan umat Islam merupakan contoh teladan yang diberikan Rasulullah saw. ETIKA PERGAULAN LAKI-LAKI DENGAN WANITA MUSLIM Umat Islam memiliki beberapa etika tertentu dalam pergaulan antara wanita dan laki-laki sesuai dengan aturan yang telah digariskan agama. Etika-etika tersebut harus betul-betul menancap dalam akal pikiran dan kesadaran mereka sebab hal itu berkaitan dengan kebenaran pemahaman mereka terhadap martabat wanita sebagai manusia.' (HR Bukhari dan Muslim)491 Ketiga. Dikatakan tinggi. etika-etika tersebut harus menancap dalam hati mereka sebab syariat telah menanamkan dalam hati manusia rasa santun. istri-istri kaum muslimin. 1.isnet. menyambut kedatangan mereka ketika beliau melakukan i'tikaf Shafiyyah. istri http://media. apabila ingin melakukan suatu perjalanan. karena hal itu didasarkan atas pertimbangan kesempurnaan dan muncul dari lubuk hati kita yang dalam. anak perempuan.

aku juga tidak mau. Lantas Nabi saw. dan Rasulullah saw. orang itu kembali mengundang Rasulullah saw. --seorang Persia-. Pada suatu hari dia membuatkan masakan gulai yang enak untuk Rasulullah saw. berdiri menyambut kedatangan putrinya lalu menciumnya dan mendudukkannya http://media.' Beliau berkata: 'Kalau begitu. keberatan menerima undangan makan kecuali dengan istrinya." Orang itu kembali mengundang Rasulullah saw. menyediakan tempat duduk yang empuk di atas kendaraan istrinya dan menjadikan lututnya sebagai tangga istrinya untuk naik ke atas kendaraan. dia berkata: "Kemudian kami pergi menuju Madinah (dari Khaibar). Beliau berkata: 'Teruskan main kalian. pergilah!'" (HR Bukhari dan Muslim)496 2. bertanya: "Bagaimana dengan ini?" Orang itu menjawab: "Tidak. kembali bertanya: "Bagaimana dengan ini?" Pada yang ketiga kalinya ini orang Persia itu mengatakan: "Ya." (HR Bukhari)495 Keenam. Aku tidak ingat apakah aku yang meminta atau Nabi saw.org/islam/Wanita/W1/Etika." Rasulullah kembali berkata: "Kalau begitu. dalam Memperlakukan Anak Perempuan Pertama. berada di masjid. dia berkata: "Pada suatu hari raya orang-orang berkulit hitam mempertontonkan permainan perisai dan lembing. Nabi saw. Anas mengatakan bahwa tetangga Rasulullah saw. agar aku dapat pulang bersamamu'") (HR Bukhari dan Muslim)493 Keempat.isnet. untuk mengundang makan beliau. Kemudian beliau duduk di samping untanya sambil menegakkan lutut beliau dan Shafiyyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau sehingga dia bisa menaiki unta tersebut. Pipiku menempel ke pipi beliau. Dari Aisyah." Orang itu menjawab: "Tidak. beliau menawari istrinya menyaksikan permainan orang-orang Habasyah dan ikut berdiri menonton sampai istrinya minta pulang. Aku lihat Nabi saw. Dia berbicara dekat beliau beberapa saat." Kemudian. juga ikut berdiri untuk mengantarkannya." Rasulullah saw. Beliau bertanya: "Bagaimana dengan ini? (maksudnya Aisyah).' Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya. Kemudian mereka pergi (pulang). berkata kepada Shafiyyah binti Huyay: 'Jangan terburu-buru.pintar sekali membuat masakan gulai. menceritakan bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah saw. sendiri yang berkata padaku: 'Apakah aku ingin melihatnya?'Aku jawab: 'Ya." Akhirnya mereka bangun dan segera berangkat ke rumah laki-laki itu. menyediakan tempat duduk yang empuk dari kain di belakang beliau untuk Shafiyyah. kemudian berdiri untuk kembali. wahai Bani Arfidah (julukan orang-orang Habsyah)!' Hingga ketika aku sudah merasa bosan beliau bertanya: 'Apakah kamu sudah puas?'Aku jawab: 'Ya." (Dalam satu riwayat492 dikatakan: "Nabi saw. Dari Anas. ketika beliau sedang melakukan i'tikaf pada hari sepuluh yang terakhir dari bulan Ramadhan.Kebebasan Wanita Nabi saw. Lalu dia datang menemui Rasululiah saw. Di samping beliau ada para istri beliau.html (2 of 11)12/12/2005 7:53:39 . berkata: "(Kalau begitu) aku juga tidak mau. Rasulullah saw.." (HR Muslim)494 Kelima. Teladan Nabi saw.

Keenam. menciumnya.' Kemudian beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. berkata: "Fathimah datang dengan berjalan kaki. Ummu Salamah r. berkata kepadanya: 'Selamat datang putriku. maka aku sengaja memendekkan shalatku karena aku dapat merasakan betapa gelisahnya hati seorang ibu karena gangguan tangisan bayinya. menunggu sejenak seusai shalat bersama kaum laki-laki agar jamaah wanita bisa pulang lebih dahulu. bersabda: "Aku sudah mulai melaksanakan shalat dan aku berniat memanjangkannya. dan hendaklah wanita haid agak menjauh dari tempat shalat. berkata: "Biasanya Rasulullah saw. Lalu aku mendengar tangisan seorang bayi.isnet. beliau biasanya berdiri menyambut kedatangannya. memperpendek shalatnya demi menjaga perasaan ibunya." (HR Bukhari)500 Ketiga.html (3 of 11)12/12/2005 7:53:39 . menyarankan kepada kusir kendaraan supaya berjalan perlahan demi mempertimbangkan kemampuan fisik kaum wanita.org/islam/Wanita/W1/Etika. dalam Memperlakukan Wanita Muslimah Pertama. ketika mendengar tangisan bayi dalam masjid."498 3. Jalannya persis seperti cara berjalan Nabi saw. bersabda: 'Hendaklah kalian keluarkan anak-anak gadis. seusai mengucapkan salam. Teladan Nabi saw. Ummu Athiyyah berkata: "Aku mendengar Rasulullah sw. Kelima. diam sejenak itu adalah supaya kaum wanita habis keluar sebelum tersusul oleh kaum laki-laki yang ingin pulang. bahwa Nabi saw. Nabi saw. mengira bahwa jamaah wanita tidak bisa mendengar khotbah beliau. lalu beliau menuju kelompok kaum wanita dan memberikan nasihat khusus kepada mereka. Nabi saw." Ibnu Syihab berkata: "Aku berpendapat.a.'" (HR Bukhari dan Muslim)501 Keempat.a. wanita-wanita yang dipingit.. memerintah para ibu supaya mengeluarkan anak-anak gadis mereka dan wanita haid untuk ikut meramaikan pesta hari raya. Nabi saw. dan an-Nasa'i dikatakan: "Setiap Fathimah datang menemui Nabi saw." (HR Bukhari dan Muslim)499 Kedua. tetapi Allah lebih tahu. Beliau menunggu sejenak sebelum berdiri (untuk pulang). kaum wanita bergegas berdiri. Nabi saw. at-Tirmidzi. Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi saw. serta perempuan haid agar mereka bisa menyaksikan hari baik dan nasihatnasihat orang-orang mukmin." (HR Bukhari dan Muslim)497 Dalam riwayat Abu Daud. berdiri lama menyambut kedatangan wanita-wanita Anshar dan menyatakan cinta beliau kepada kaum mereka. Aisyah r.Kebebasan Wanita di sebelah kanannya. dan menyuruhnya duduk di tempat duduk beliau. http://media.

Rasulullah saw.' Lalu wanita itu menabuh gendangnya dan bernyanyi. merasa menyesal ketika seorang wanita dikuburkan tanpa sepengetahuan beliau. Dalam hal Rasulullah saw. Ketika pulang.html (4 of 11)12/12/2005 7:53:39 .a.Kebebasan Wanita Ketujuh. dalam memperlakukan Wanita Nonmuslim Pertama. merasa kasihan kepada seorang wanita yang sedang memanggul biji-biji kurma sehingga beliau menderumkan untanya untuk memboncengkan wanita itu di belakangnya.' Nabi saw. mendatangi kuburannya.org/islam/Wanita/W1/Etika. lalu beliau pergi bersama beberapa orang sahabat untuk menyalatinya. lalu menyalatinya.isnet. datang seorang budak perempuan hitam yang berkata: 'Wahai Rasulullah. maka laksanakanlah.a. yaitu putri Rasulullah saw. berkata kepada wanita itu: 'Kalau memang demikian nazarmu. berkata: "Seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah." (HR Bukhari dan Muslim)505 Contoh-contoh mengenai tuntutan dan bimbingan Nabi saw. sedang sakit. aku ingin pergi bersama pasukan ini dan ini (dalam riwayat Muslim dikatakan: 'Sesungguhnya aku terkena kewajiban untuk mengikuti pasukan ini dan ini') sementara istriku ingin menunaikan ibadah haji. dalam hal perlakuan terhadap kaum wanita orang-orang mukminat ini saya akhiri dengan mengemukakan satu contoh menarik dari luar kitab Bukhari dan muslim. untuk tidak mengikuti Perang Badar guna menjaga istrinya yang sedang sakit." (HR Bukhari dan Muslim)506 4.'" (HR Bukhari dan Muslim)503 Kesepuluh.' Rasulullah saw. mengizinkan Utsman ibnu Affan r. berkata: "Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang kematiannya? Sekarang tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. berkata: 'Pergilah kamu bersamanya (istrimu). tidak menghiraukan cemoohan seorang wanita. berkata kepadanya: 'Sesungguhnya bagimu pahala orang yang mengikuti Perang Badar. Kemudian dia meninggal.a. Para sahabat memberitahu: "Dia sudah meninggal. Abu Hurairah mengatakan bahwa seorang laki-laki atau wanita hitam pernah bekerja sebagai tukang sapu masjid (dalam satu riwayat504 dikatakan: "Aku kira bahwa dia adalah seorang wanita"). Ibnu Abbas r. Tetapi kalau bukan demikian." Nabi saw. pergi ke suatu peperangan. Ibnu Umar berkata: "Adapun keikutsertaan Utsman dari Perang Badar adalah karena istrinya. menanyakannya. memperkenankan permintaan seorang wanita yang telah bernazar akan memukul gendang/rebana di hadapan Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw.'" (HR Bukhari)502 Kesembilan. berkata: "Rasulullah saw. Kedelapan. Jundub bin Abu Sufyan r. sakit sehingga beliau tidak bisa mengerjakan shalat malam dua http://media. Teladan Nabi saw. menyuruh seorang laki-laki mengurungkan niatnya untuk pergi berjihad guna menemani istrinya yang ingin melakukan perjalanan haji. Buraidah berkata: "Rasulullah saw. tidak usah. Nabi saw. sesungguhnya aku telah bernazar (yang intinya) apabila Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat aku akan memukul gendang di hadapanmu dan bernyanyi.

sementara kaum lelaki kami terlambat karena mencari air. bertanya: 'Apa yang dia katakan kepada kalian. Rasulullah saw. Nabi saw.. lalu berkata: 'Pergilah kalian berdua mencari air. Kami dapat membayangkan bahwa girbah air itu jauh lebih penuh daripada permulaannya. dia berkata: "Kami melakukan perjalanan bersama Nabi saw. a. Lalu datang kepadanya seorang wanita dan berkata: 'Wahai Muhammad.Kebebasan Wanita atau tiga malam. kemudian kami naikkan ke atas untanya. Akhirnya beliau singgah. penduduk Mekah tertidur lelap dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan thawaf di sekitar Ka'bah. Lalu semua makanan itu kami bungkus dengan kain. Ada dua sosok wanita dari penduduk setempat yang sedang memohon kepada Isafa dan Na'ilah (nama berhala). berkata: "Pada suatu malam purnama yang sangat cerah. Rasulullah saw.. berkata kepada wanita itu: 'Kami tidak mengurangi airmu sedikit pun.' Rasulullah saw. Abu Dzar r. Karena itu cepatlah berangkat.' Mereka menjawab: 'Dia mengatakan kata-kata yang sangat menyebalkan (kotor). Lalu mereka berangkat sambil menggerutu dan berkata: 'Andaikan saja ada di sini salah seorang dari orang-orang kita.. berkata kepadanya: 'Pergilah dan berilah makan http://media. Bungkusan itu mereka letakkan di depan wanita itu. Dari Imran. bertanya: 'Ada apa dengan kalian?' Mereka berkata: 'Ada penyembah berhala antara Ka'bah dan tutup (sitar)nya. lalu beliau menuangkan isi mangkuk itu ke moncong kedua girbah air wanita itu . berkata: 'Kumpulkanlah apa-apa yang ada pada kalian!' Lalu kami mengumpulkan apa-apa yang ada pada kami berupa potongan roti dan kurma untuk wanita itu. bahwa dia adalah seorang ibu yang menanggung beberapa anak yatim yang masih kecil-kecil . Mereka bertanya kepada wanita itu: 'Di mana airnya?' Wanita itu menjawab: 'Perkiraanku kemarin.. memberikan imbalan kepada seorang wanita setelah memanfaatkannya untuk kepentingan umat Islam. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada (pula) benci kepadamu. dan demi malam apabila telah sunyi.isnet. Lalu Nabi saw.. orang-orang mengadu kepada beliau karena kehausan.' Rasulullah saw. mempertimbangkan keadaan dua orang wanita yang sedang ketakutan. Akan tetapi Allahlah yang telah memberi kami minum. sekarang ini sudah mendapat air.'" (HR Bukhari dan Muslim)507 Kedua.' Lalu mereka membawa wanita itu kepada Nabi saw. Aku tidak pernah melihatnya mendekatimu sejak dua atau tiga malam terakhir ini. wanita itu terperangah.' Wanita itu berdiri saja melihat apa yang dilakukan orang-orang terhadap airnya.'"Abu Dzar berkata: "Rasulullah saw.html (5 of 11)12/12/2005 7:53:39 .. meminta diambilkan sebuah mangkuk. dan Abu Bakar bertemu dengan mereka ketika mereka sedang turun.' Wanita itu berkata: 'Orang yang disebut orang si Shabi itu?' Mereka berkata: 'Dialah orangnya yang kamu maksud. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita yang duduk di antara dua girbah air besar di atas untanya."' (HR Muslim)508 Ketiga. Demi Allah. Beliau memanggil fulan .. dan memanggil Ali.org/islam/Wanita/W1/Etika.' Mereka berkata kepada wanita itu: 'Kalau begitu berangkatlah!' Wanita itu bertanya: 'Kemana?' Mereka menjawab: 'Kepada Rasulullah saw.' Lantas Allah SWT menurunkan ayat yang berbunyi: 'Demi waktu matahari sepenggalan naik. aku benar-benar berharap semoga setanmu telah meninggalkanmu. kemudian dipanggillah orang-orang seraya berkata: 'Minumlah kalian dan timbalah airnya ..' Mereka pun berangkat.' Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa wanita itu menceritakan kepada Nabi saw.

Lantas Rasulullah saw.Kebebasan Wanita keluargamu dengan ini!' (HR Bukhari dan Muslim)509 Keempat.a. Bahkan dia menjelek-jelekkanmu." (HR Bukhari dan Muslim)511 Keenam.org/islam/Wanita/W1/Etika. Suatu hari dia menjelek-jelekkan Rasulullah saw. Aku menemui Rasulullah saw. Ibnu Umar r.' Dalam riwayat Muslim dikatakan: 'Lalu wanita itu dibawa menghadap Rasulullah saw. Anas bin Malik r. namun dia menolak. aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. dengan membawa hadiah seekor kambing yang telah dibubuhi racun. beliau melarang membunuh wanita dalam peperangan. beliau bahkan mendoakannya supaya mendapat hidayah. wanita itu mengakui: 'Aku memang bermaksud membunuhmu. beliau tidak mau mencaci seorang perempuan. Rasulullah saw. berdoa: 'Ya Allah.. Doakanlah kepada Allah semoga Dia berkenan memberikan petunjuk kepada ibuku. Tentu saja aku merasa tidak senang.html (6 of 11)12/12/2005 7:53:39 . bersabda: "Telah sempurna dari kaum lelaki banyak sekali tetapi belum sempurna dari kalangan wanita kecuali Asiah isteri Fir'aun dan Maryam binti Imran.'" (HR Muslim)512 5.isnet.'" (HR Bukhari dan Muslim)510 Kelima. Setelah beliau mengetahuinya.' Aku pulang dengan perasaan gembira karena Nabi saw. kemudian dia berkata: 'Wahai Abu Hurairah. menerima hadiah seorang wanita kemudian memaafkannya meskipun hadiah yang berupa makanan itu diracuni. berkata: "Aku menemukan seorang wanita yang terbunuh pada salah satu peperangan Rasulullah saw. mengeluarkan larangan membunuh kaum wanita dan anak-anak. Lalu beliau menanyakan masalah racun kepada wanita tersebut. Ketika aku datang (ke rumah). Wanita dan Pencapaian Kesempurnaan Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah saw. mengatakan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi saw. Tentu saja aku merasa tidak senang. di hadapanku.' Rasulullah saw.' Rasulullah saw.. wanita tersebut dibawa menghadap beliau dan ditanya tentang racun tersebut. Para sahabat bertanya kepada beliau: 'Apakah kami boleh membunuhnya?' Rasulullah saw. berkata: 'Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepadamu untuk melakukan hal itu. berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. aku mengajak ibuku masuk Islam.a. memakan sedikit darinya." (HR Bukhari dan Muslim)513 Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Dari sabda Rasulullah saw. (Belum sempurna dari kalangan perempuan kecuali Asiah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran) yang menggunakan uslub hashr (pembatasan) ini diambil dalil bahwa kedua wanita itu adalah http://media. menjawab: 'Tidak. Abu Hurairah berkata: "Aku mengajak ibuku yang masih musyrik untuk masuk Islam. telah mendoakannya. sambil menangis dan berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah. ibuku membukakan pintu rumah.

sebab golongan yang paling sempurna dari manusia adalah para nabi. sudah pasti dari kalangan wanita tidak ada seorang pun yang berpredikat wali.html (7 of 11)12/12/2005 7:53:39 . siddiqah. Telah tetap kedatangan malaikat kepada mereka ini dengan membawa berbagai macam perkara dari sisi Allah SWT. Pembicaraan di sini sekitar masalah kenabian saja. Pernyataan mengenai hal itu disampaikan dalam bentuk isyarat dalam Al-Qur'an. Sarah. Berdasarkan ini. atau memberitahunya apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang adalah nabi. Al-Kirmaniy berkata: "Tidak mesti adanya kalimat mengenai kesempurnaan wanita dalam hadits itu menunjukkan kenabiannya. Demikian katanya. larangan." Al-Qurthubi berkata: "Yang benar adalah bahwa Maryam adalah seorang nabi.. Maka hadits itu tidak bisa dijadikan dalil tentang kenabian mereka karena adanya pengertian ini. Ibnu Hazm berkata: "Orang yang tidak mendukung pendapat tentang adanya nabi dari kalangan wanita mendasarkan argumennya pada firman Allah: 'Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki." Ibnu Hazm berkata: "Allah SWT http://media. Maka yang dimaksud disini adalah sampainya dia ke batas akhir dari semua sifat utama yang dimiliki kaum wanita. riwayat yang dikutip dari al-Asy'ari mengatakan bahwa sebagian wanita ada yang menjadi nabi. Seolah-olah nabi berkata dalam haditsnya tersebut: 'Tidak ada yang diangkat menjadi nabi dari kalangan wanita selain fulan dan fulan. kemudian diikuti oleh para wali. Sebab pada kenyataannya sifat-sifat tersebut ada pada kebanyakan mereka. Tetapi. Dikisahkan dari mereka berbagai ucapan dan yang ketiganya adalah tawaqquf." Ibnu Hazm berkata: "Aku bisa menegaskan hal itu dengan apa yang disebutkan dalam kisah Maryam dan dalam kisah ibu Musa yang membuktikan kenabiannya. Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal bahwa masalah ini belum diperdebatkan kecuali pada masa dia berada di Cordova.Kebebasan Wanita nabi. yaitu: Hawwa. ibu Musa. siddiqun. mengingat begitu segeranya dia melemparkan bayinya ke laut begitu sampai wahyu kepadanya untuk melaksanakan hal itu. Asiah.514 Sedangkan Asiah.' maka hal itu tidak benar karena adanya sifat-sifat tersebut pada wanita selain mereka. tidak ada satu dalil pun mengenai kenabiannya. dengan alasan menurutnya adalah bahwa setiap orang yang datang kepadanya malaikat dan Allah dengan membawa hukum berupa perintah..isnet. Wallahu a'lam. Jika kedua wanita itu bukan nabi. sebab kalimat sempurna itu digunakan untuk menunjukkan keutuhan sesuatu dan sampainya di batas penyelesaian dalam masalah itu. atau syahid. maka yang dimaksud dengan telah berlalu zamannya adalah bahwa hal semacam itu tidak dialami oleh seorang pun dari wanita-wanita pada zaman Nabi saw. Jumlah mereka enam orang. Lain halnya kalau yang dimaksud hadits adalah kesempurnaan di luar para nabi.'" Ibnu Hazm berkata: "Ayat ini tidak bisa dijadikan argumentasi mengenai tidak adanya seorang perempuan yang dijadikan Allah sebagai nabi." Al-Kirmaniy berkata: "Telah diriwayatkan secara ijma tentang tidak adanya kenabian pada wanita. dan syuhada.org/islam/Wanita/W1/Etika. sebab Allah SWT telah menurunkan wahyu kepadanya melalui (perantaraan) malaikat (Jibril). Dan seandainya beliau berkata 'Tidak terdapat sifatsifat seorang siddiqah atau wali atau syahid kecuali pada si fulan dan si fulan." (Sementara Iyadh berkata bahwa pendapat jumhur ulama bertolak belakang dengan pendapat Al-Qurthubi). dan Maryam . Hajar.

Wallahu a'lam. kaum wanita perlu sekali memperhatikan unsur usaha tersebut untuk mencapai kesempurnaan yang didambakan. Lemahnya segi pendidikan dan pengarahan mungkin saja terjadi karena kelalaian orang-orang yang bertanggung jawab mengenai pendidikan dan pengarahan tersebut.'"515 Demikianlah sabda Rasulullah saw. Jika masalah kenabian wanita masih menjadi ajang perselisihan pendapat di kalangan para ulama. atau syahidah. Para ulama tersebut berpegang teguh pada petunjuk Nabi saw. Artinya. serta memanfaatkan peluang-peluang pendidikan dan pengajaran yang ada. Jika kesempurnaan itu mungkin saja dicapai. dalam hal ini dia berkata: '(Dia) adalah penyejuk mata hati bagiku. Hadits-hadits tersebut mengingatkan kita pada beberapa perkara: 1.s. pengarahan. seperti halnya pada kaum laki-laki. Artinya. maka sedikitnya jumlah yang telah sempurna dari kalangan wanita dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. zaman yang dinamakan sebagai zaman kebebasan wanita. Di antara keutamaan Asiah istri Fir'aun seperti dia lebih memilih dibunuh di tangan raja dan menerima siksa dunia daripada kesenangan di dalam istana raja. Demikianlah cara kita berpendapat untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesempurnaan yang dapat dicapai oleh seorang wanita. 3. maka lebih mungkinnya dicapai dengan pendidikan. atau karena tekanan kondisi khusus yang dihadapi kaum wanita. Diantaranya karena minimnya kesiapan fitri itu sendiri atau karena lemahnya segi pendidikan dan pengarahan. menanggulangi jahiliah zaman mereka. melahirkan. Kemudian firasatnya mengenai Musa a. mereka telah sepakat dan mengakui tentang kemampuan seorang wanita menjadi seorang wali. 2. ibadah. siddiqah. maka mencapai tingkatan-tingkatan yang menuju pada kesempurnaan tentu lebih mungkin lagi. Sehingga tidak tersisa lagi waktunya untuk merasakan siraman ilmu pengetahuan. Penting sekali mereka membuka peluang-peluang pendidikan dan pengarahan serta semua bidang yang dapat mengangkat kemampuan wanita serta memperkuat dan mempertajam kesiapan fitrinya. dan usaha pencapaian yang sungguhsungguh. Selama kesiapan fitri untuk mencapai kesempurnaan itu ada pada wanita. dan pendapat ulama-ulama terkemuka yang tidak sempat hidup pada zaman sekarang ini. serta untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan dalam rumah. Berarti Maryam termasuk dalam umumnya firman Allah tersebut. upaya. Jika kesempurnaan itu secara fitrah bisa dicapai. menyusukan dan memelihara anak.Kebebasan Wanita mengatakan setelah menyebut Maryam dan nabi-nabi yang sesudahnya --mereka yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi. Karena itu.org/islam/Wanita/W1/Etika. benar. Padahal semestinya wanita mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan http://media. kesempurnan tidak mustahil sama sekali bagi wanita dan bukan hanya monopoli kaum laki-laki.isnet. segala tenaganya habis digunakan untuk urusan kehamilan. dan tidak dikalahkan oleh khurafat-khurafat yang berlaku pada zamannya yang berkaitan dengan hal merendahkan posisi wanita dan menzalimi haknya..html (8 of 11)12/12/2005 7:53:39 . Tersedianya kesiapan fitri untuk mencapai kesempurnaan pada diri laki-laki dan wanita.

bahkan ada mereka yang mencapai tingkat sempurna. http://media. telah muncul. 4.org/islam/Wanita/W1/Etika. sampai ada. Tingkat keunggulannya bermacam-macam. serta jauh dari puji sanjung manusia. maka Kami tiupkan kedalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami. Menghormati pahlawan tak dikenal --yang dalam hal ini kita dihimbau untuk itu-. semakin maju akan semakin menghargai dan menghormati pahlawan tak dikenal lebih dari pada menghormati seorang panglima terkenal. tetapi jarang sekali terkenal. sudah banyak yang masyhur kesempurnaannya dari kalangan laki-laki. maka di sana ada bidang yang banyak terkenal kesempurnaan wanita di dalamnya. Ada pertanyaan yang melintas dalam benak kita: "Apakah hadits Nabi saw. baik menyangkut waktu. Bidang-bidang seperti itu mempunyai keistimewaan tersendiri. dan jihad sehingga karenanya yang terkenal dengan kesempurnaannya itu lebih banyak dari kalangan laki-laki. dan ada pula yang luar biasa. bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. dakwah. sedangkan dari kalangan wanita hanya sedikit sekali? Bukankah contoh dalam Al-Qur'an tentang Maryam binti Imran dan Asiah istri Fir'aun lebih mendorong kita untuk melontarkan pertanyaan ini? "Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang orong yang beriman ketika dia berkata: 'Ya Tuhanku. Artinya. Jika kesempurnaan kaum wanita sedikit dalam bidang-bidang umum --artinya bidang-bidang yang diikuti kaum laki-laki-. dan telah termasyhur? Artinya. itu mengisyaratkan pada kesempurnaan yang telah dikenal.isnet." (at-Tahrim: 11-12) 5. tempat. Semua bangsa. yaitu tidak dikenal.html (9 of 11)12/12/2005 7:53:39 . Kita harus melakukannya tanpa menunggu dan mengharapkan pujian dari seseorang. kekuatan kepribadian bangsa. Demikian pula halnya wanita . seperti menyusukan anak dan memeliharanya. Dia adalah seorang pemimpin yang tinggi kedudukannya.Kebebasan Wanita dan pengajaran dengan memperhatikan peluang atau kesempatan yang sesuai dengan kondisi kewanitaannya.merupakan usaha dan pengorbanan yang tersembunyi.seperti ibadah. sementara dari kalangan wanita tidak ada yang terkenal kecuali sedikit.dia menjadi pahlawan yang dikenal. Dia adalah pahlawan tak dikenal walaupun pada beberapa waktu --dan itu tidaklah sering-. dan adalah dia termasuk orang orang yang taat. yaitu dalam bidang-bidang yang khusus untuk kaum wanita. maupun caranya.. serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah ini.. mengurus suami dan mendidik anak-anak. Kita juga dihimbau untuk itu mengingat pahlawan tak dikenal merupakan lambang pengorbanan bangsa. wanita dalam hal ini berperan sebagai prajurit/pahlawan tak dikenal. ada yang unggul. serta kebesaran dan martabat bangsa. berlangsung secara sembunyi-sembunyi/diam-diam dan jauh dari perhatian orang. pendidikan. Demikian pula halnya wanita dalam keluarganya. dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya. dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Bagaimanapun sangat disayangkan karena banyak dari sistem yang ada disusun hanya berdasarkan kondisi-kondisi kaum laki-laki tanpa mempertimbangkan kondisi kaum wanita. Pahlawan tak dikenal itu tingkatan-tingkatannya adalah ada yang sedang.

agar banyak dari kalangan wanita yang mencapai kesempurnaan.84 Jakarta 12740 Telp. (021) 7984388 Indeks Islam | Indeks Wanita | Indeks Artikel | Tentang Pengarang http://media. Begitu juga hadits: "Orang-orang yang kurang akal dan agama. baik laki-laki maupun wanita. Kalibata Utara II No. dan yakinlah bahwa Allah itu tidak membebankan kepada diri manusia kecuali dalam batas kemampuannya. Terakhir sekali. menyusukan.org/islam/Wanita/W1/Etika.isnet. Namun demikian dia harus tetap bergaul dengan suaminya dengan baik dan harmonis serta tahu balas budi.Kebebasan Wanita 6." memacu wanita untuk mengganti kekurangan tersebut dengan usaha yang sungguh-sungguh dan memperhatikan dunia di luar rumah disamping tetap harus memperhatikan urusan rumah tangga dengan baik. Wanita diuji-Nya dengan haid dan nifas. jiwa dan kepribadiannya akan semakin mantap dan matang. dan memelihara anak yang membuat lemah perhatian wanita terhadap apa yang di luar rumahnya. bukankah sudah menjadi hak kita bahkan kewajiban kita. dari kalangan wanita pada umat-umat terdahulu. (021) 7984391-7984392-7988593 Fax.? Bukankah beliau sebagai Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dan beliau akan membanggakan kita kepada umat-unmat yang lain? Beliau diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam dan beliau diutus dengan risalah/misi yang paling sempurna. kalau memang sudah ada yang sempurna. untuk mengharapkan agar lebih banyak jumlah wanita yang sempurna pada umat Nabi Muhammad saw. As'ad Yasin Juni 1998 Penerbit Gema Insani Press Jln. (sebelum.html (10 of 11)12/12/2005 7:53:39 . Karena itu dia harus berusaha menangani kekurangan ini dengan cara sedikit memperhatikan dunia di luar rumahnya sesuai dengan situasi dan kondisinya di samping tetap memperhatikan urusan rumah tangganya dengan baik. Dengan begitu. Dengan cara itu dia bisa bebas dari ancaman api neraka. Allah juga mencoba wanita dengan kehamilan. meskipun jumlahnya sedikit. Allah juga mengujinya dengan perasaan yang kuat dan emosi yang tinggi. 7. Karena itu hendaklah kaum wanita sabar menghadapinya dan menggantikan dengan amalan-amalan lain untuk ibadah-ibadah yang tidak boleh dia lakukan karena haid dan nifas tersebut. selesai Jilid 1) Kebebasan Wanita (Tahrirul-Ma'rah fi 'Ashrir-Risalah) Abdul Halim Abu Syuqqah Penerjemah: Drs. Sebab Allah mencoba manusia dan mengujinya dengan berbagai cara. Hadits tersebut merupakan cambuk bagi wanita untuk lebih giat lagi mencari kesempurnaan.

html (11 of 11)12/12/2005 7:53:39 .org/islam/Wanita/W1/Etika.isnet.Kebebasan Wanita ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota Please direct any suggestion to Media Team http://media.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful